Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

132. zk., 2016ko uztailaren 12a, asteartea

N.º 132, martes 12 de julio de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
3107
3107

AGINDUA, 2016ko ekainaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Eraikingintzaren Kontrol Akustikoari buruzkoa.

ORDEN de 15 de junio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, sobre Control Acústico de la Edificación.

Estatuak, bere titulartasuneko hainbat eskumen-titulu erabiliz, 38/1999 Legea onetsi zuen, azaroaren 5ekoa, Eraikingintzaren Antolamenduari buruzkoa, eta eraikingintzaren kalitatea bermatzeko oinarrizko arautzat ezarri zuen. 3.2 artikuluan dioenez, Eraikingintzaren Kode Teknikoa da eraikin eraiki berrien eta horien instalazioen kalitatea bermatzeko oinarrizko eskakizunak xedatzen dituen arau-esparrua, bai eta eginik dauden eraikinetako esku-hartzeen kalitatea bermatzeko oinarrizko eskakizunak xedatzen dituena ere.

El Estado, invocando varios títulos competenciales de su titularidad, aprobó la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación como norma básica en materia de calidad de la edificación. Según señala su artículo 3.2, el Código Técnico de la Edificación será el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios de nueva construcción y de sus instalaciones, así como de las intervenciones que se realicen en los edificios existentes.

38/1999 Legearen azken xedapenetako bigarrenak, eta aipatutako legea indarrean jartzetik zenbatzen hasita bi urteko epean, baimena ematen zion Gobernuari eraikinek bete beharreko baldintzak ezarriko zituen Eraikingintzaren Kode Teknikoa onesteko, errege-dekretu bidez. Horren ondorioz, aurreikuspen hori garatuz, 314/2006 Errege Dekretua onetsi zen, martxoaren 17koa, Eraikingintzaren Kode Teknikoa onartzekoa (aurrerantzean, EKT); kode hori ere oinarrizkoa da.

La disposición final segunda de la citada Ley 38/1999, autorizaba al Gobierno para que, mediante Real Decreto y en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de dicha Ley, aprobara un Código Técnico de la Edificación que estableciera las exigencias que deben cumplir los edificios, lo que dio lugar, en desarrollo de esta previsión, al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), igualmente, de carácter básico.

Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraua indarrean jarri ondoren, Estatuak 25/2009 Legea onetsi zuen, abenduaren 22koa, Zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko legera egokitzeko asmoz hainbat lege aldatzeari buruzkoa. Honek, aldi berean, Eraikingintza Antolatzeari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 14. artikulua aldatzea suposatu zuen.

Tras la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, el Estado aprobó la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que, a su vez, supuso la modificación del artículo 14 de la citada Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

14. artikulu hori garatzeko, martxoaren 31ko 410/2010 Errege Dekretua onetsi zen, eraikingintzaren kalitatea kontrolatzen duten erakundeek eta eraikingintzaren kalitate-kontrolerako saiakuntzak egiten dituzten laborategiek jarduterako orduan bete beharreko baldintzak garatzen dituena.

En desarrollo de dicho artículo 14, se aprobó el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que desarrollaba los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

Oinarrizko esparru horretan, Euskal Autonomia Erkidegoak, bere estatutu-eskumenak baliatuta, 209/2014 Dekretua onartu zuen, urriaren 28koa, Eraikuntzaren Kalitate-kontrola Arautzen duena.

En dicho marco básico, la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, dictó el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

Dekretu horrek kalitate-kontrolerako xedapen orokorrak jasotzen ditu, eta eraikingintzaren alorreko kalitate-kontrolaren prozesuko fase ezberdinak garatzen ditu, eta baita obrak ikuskatzeko araubidea zehaztu ere. Azken horren inguruan, kalitate-kontrola derrigor egin behar dela zehazten du, bai proiektu-fasean eta bai egikaritze-fasean, eta kontrol hori amaitutako obran ere aplikagarria dela jasotzen du.

Este Decreto recoge las disposiciones generales del control de calidad y desarrolla las distintas fases del proceso de control de calidad en la construcción, así como incluye el régimen de inspección de las obras. Sobre esta última cuestión, especifica la obligatoriedad de realizar el control de calidad tanto en la fase del Proyecto como en la de ejecución, e incluso recoge que dicho control es de aplicación a la obra terminada.

Urriaren 28ko 209/2014 Dekretuaren 4. artikuluak Kalitatea Kontrolatzeko Plana aipatzen du, eta, halaber, horren parte izan behar diren dokumentuak zehazten ditu. Horien artean, barnean hartu beharko dira: hartze-kontrolen menpe dauden saiakuntza, analisi eta probak, eta bai obraren egikaritze-kontrola ezartzeko irizpideak ere, proiektuarekiko onespena ziurtatzen duten eta obran egin beharreko egiaztapen eta kontrolen bidez.

El artículo 4 del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, se refiere al denominado Plan de Control de Calidad, y define, a su vez, los documentos que han de formar parte de él. Entre ellos, habrán de incluirse los ensayos, análisis y pruebas a realizar a los productos sujetos a control de recepción, así como los criterios para establecer el control de ejecución de la obra por medio de verificaciones y controles a realizar en obra, que certifiquen la conformidad con el proyecto.

Bai hartutako materialen bai egikaritutako obraren egiaztatze-prozedura errazteko, urriaren 28ko 209/2014 Dekretuak honako hau xedatzen du eraikinen saiakuntzei eta zerbitzu-probei buruzko 10. artikuluan: Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorrean eskumena duen sailburuak emandako aginduaren bidez, Eraikingintzaren Kode Teknikoa eta gainerako araudi aplikagarria betetzen dela egiaztatzeko zerbitzu-proba eta saiakuntzak egiteko prozedura egokiak arautu eta ezarriko dira.

Al objeto de facilitar el procedimiento de verificación, tanto de los materiales recepcionados, como de la obra ejecutada, el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, en su artículo 10, relativo a los ensayos y pruebas de servicio del edificio, establece que será una Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción la que establezca y regule el procedimiento para la realización de las pruebas de servicio y los ensayos que acrediten el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y demás reglamentación aplicable.

Esparru horretan, agindu honek urriaren 28ko 209/2014 Dekretuaren 10. artikulua garatzen du eta, akustikari dagokionez, proiektuaren eta EKTaren aurreikuspenak betetzen direla egiaztatzeko protokolo bat onartzen du. Protokoloa, gainera, berariaz eraikuntza-obrei dagokie.

En dicho marco, la presente Orden desarrolla el artículo 10 del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, y aprueba un protocolo de verificación del cumplimiento de las previsiones del proyecto así como del CTE desde la perspectiva de la acústica, y referido, en exclusiva, a las obras de edificación.

Eraikingintzaren Kode Teknikoaren «DB-HR Zarataren aurkako babesa» oinarrizko dokumentuko eskakizunei egin behar die erreferentzia eraikuntza-obren kontrol akustikoak. Dokumentu hori urriaren 19ko 1371/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen, eta parametro objektiboak eta egiaztapen-sistemak ezartzen ditu.

El control acústico de las obras de edificación ha de referirse a las exigencias del Documento Básico «DB HR Protección frente al Ruido» del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, que especifica los parámetros objetivos y sistemas de verificación.

Hala ere, agindu honek ez die eragiten oinarrizko eskakizun horiei, EKTan aurreikusitakoak izaten jarraitzen baitute. Aitzitik, honako hauekin erlazionatutako protokoloa arautzen du: saiakuntza motak, erabilera-unitateen kopuruaren arabera eraikinetan egin beharreko laginketen kopurua, laginketaren ondoreetarako esparruak hautatzeko jarraibideak eta lortutako emaitzak balioesteko irizpideak. «DB-HR Zarataren aurkako babesa» oinarrizko dokumentuan jasotako aurreikuspenak betetzea du xede honek guztiak.

Sin embargo, la presente Orden no afecta a dichas exigencias básicas, que siguen siendo las previstas en el CTE, sino que regula un protocolo relativo a los tipos de ensayos, el número de muestreos a realizar en las edificaciones atendiendo al número de unidades de uso, así como establece pautas para seleccionar los recintos a efectos de muestreo y una serie de criterios de valoración de los resultados obtenidos, todo ello destinado a dar cumplimiento a las previsiones del Documento básico DB HR Protección frente al Ruido.

Agindu honek hiru eranskin ditu.

La presente Orden está compuesta por tres anexos.

I. eranskinean, eraikinen kalitate akustikoa in situ egiaztatzeko protokoloa dago. Obra amaitzean eta obra-bukaerako ziurtagiria jaso aurretik egin behar da egiaztapen hori. Eranskin horrek zortzi epigrafe ditu: 1. epigrafean, egiaztapena in situ egiteko, burutu beharreko kontrol motak azaltzen dira; 2. epigrafean, saiakuntza mota bakoitzean erabili beharreko balorazio-parametroak zehazten dira; 3. epigrafeak erabilera-unitateen arabera gauzatu beharreko laginketen kopurua eta mota jasotzen ditu; 4. epigrafean, laginketak egiteko esparruak hautatzeko jarraibideak daude; 5. epigrafean, EKTaren DB-HR dokumentuaren arabera, eraikin bukatuari in situ exijitzen zaizkion betekizunak zehazten dira; 6. epigrafeak lortutako emaitzetarako balorazio-irizpideak ditu; 7. epigrafean, saiakuntza-programak azaltzen dira; eta, 8. epigrafean, laborategi ziurtatuek saiakuntza-txostenetan agertu behar duten informazioa zehazten da, bai eta saiakuntza horiek egiteko erabilitako instrumentuen baldintzak ere.

El primero de los anexos contiene el protocolo para la verificación «in situ» de la calidad acústica de los edificios, que se ha de realizar con la obra finalizada y previamente al certificado de obra. Este Anexo I contiene ocho epígrafes: el epígrafe 1 se refiere a los tipos de controles a realizar para la verificación «in situ»; el epígrafe 2 se refiere a los parámetros de valoración necesarios para cada tipo de ensayo; el epígrafe 3 recoge el número y tipo de muestreos a realizar atendiendo a las unidades de uso; el epígrafe 4 recoge las pautas de selección de los recintos donde se han de practicar los muestreos; el epígrafe 5 recoge los requisitos acústicos «in situ» exigidos al edificio terminado de acuerdo con el DB-HR del CTE; el epígrafe 6 contiene los criterios de valoración de los resultados obtenidos; el epígrafe 7 contiene los programas de ensayos; y el epígrafe 8 se refiere a la información que ha de ser incluida en los informes de ensayos por parte de los laboratorios acreditados, así como a las condiciones de la instrumentalización empleada para la realización de los mismos.

II. eta III. eranskinek Kalitate Kontroleko Liburua egiteko fitxak dituzte, eta baita agindu honetako saiakuntza, proba eta analisien emaitzak idatziz jasotzekoak ere.

Los anexos II y III contienen las fichas para la elaboración del Libro de Control de Calidad y el asiento de los resultados de los ensayos, pruebas y análisis, de la presente Orden.

Ondorioz, aurreko gai guztiak bete ahal izateko, eta baita abenduaren 22ko 8/2003 Legeak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak, horri buruz arautzen duena kontuan hartuz ere,

Por tanto, a fin de dar cumplimiento a las anteriormente cuestiones, así como atendiendo al procedimiento previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honek eraikingintzaren kalitate-kontrola arautzeko urriaren 28ko 209/2014 Dekretuaren 10. artikulua garatzen du, eta, Eraikingintzaren Kode Teknikoaren «DB-HR Zarataren aurkako babesa» oinarrizko dokumentuaren arabera, eraikinek bete behar dituzten prestazio akustikoak in situ egiaztatzeko prozedura zehazten du. Agindu honen I. eranskinean xedatutakoaren arabera gauzatuko da prozedura hori, eta derrigorrezkoa izango da EAEn.

1.– La presente Orden, en desarrollo del artículo 10 del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción, establece el procedimiento para la verificación in situ de las prestaciones acústicas que han de reunir los edificios conforme al Documento Básico HR-Protección frente al ruido- del Código Técnico de la Edificación, que se realizará conforme al protocolo establecido en el Anexo I de la presente norma, y que será de cumplimiento obligatorio en la CAPV.

2.– Halaber, agindu honen bidez in situ egindako egiaztapen akustikoaren emaitzak eta obra-onarpenean produktu, sistema eta ekipoen ezaugarri akustikoak kontrolatzeko saiakuntzen, frogen eta analisien emaitzak Eraikingintzaren Kode Teknikoan idatziz jasotzeko fitxa arautuak onartzen dira, agindu honen II. eta III. eranskinetan agertzen diren moduan.

2.– Así mismo, mediante la presente Orden se procede a la aprobación de las fichas normalizadas para el asiento en el Libro de Control de Calidad de los resultados de la verificación acústica «in situ» y de los ensayos, pruebas y análisis del control de recepción de obra de las características acústicas de productos, sistemas y equipos, tal y como figuran en los Anexos II y III de la presente Orden.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Agindu honen aplikazio-eremua bat dator Eraikingintzaren Kode Teknikoaren «DB-HR Zarataren aurkako babesa» oinarrizko dokumentuaren aplikazio-eremuan zehaztutakoarekin.

El ámbito de aplicación de esta Orden se corresponde con el que se establece en el ámbito de aplicación del Documento Básico HR -Protección frente al ruido- del Código Técnico de la Edificación.

3. artikulua.– Saiakuntza-programa.

Artículo 3.– Programa de ensayos.

Kalitate-kontroleko Planak barnean hartuko du eraikinaren kalitate akustikoa in situ egiaztatzeko saiakuntza-programa.

El Plan de Control de Calidad incluirá el programa de ensayos para la verificación in situ de la calidad acústica del edificio.

4. artikulua.– Emaitzen dokumentazioa.

Artículo 4.– Documentación de los resultados.

1.– Obra-onarpenean produktuen, sistemen eta ekipoen ezaugarri akustikoak kontrolatzeko saiakuntzen, proben eta analisien emaitzak agindu honen II. eranskinean xedatutako fitxa arautuaren ereduaren arabera jasoko dira, eta bukatutako obraren kalitate akustikoa egiaztatzeko in situ egindako egiaztapen-saiakuntzen emaitzak, aldiz, III. eranskinean xedatutako fitxa arautuaren ereduaren arabera.

1.– Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis del control de recepción de obra de las características acústicas de productos, sistemas y equipos se consignarán según el modelo de ficha normalizada establecido en el Anexo II de la presente Orden, y los resultados de los ensayos de verificación in situ de la calidad acústica de la obra terminada, según el modelo de ficha normalizada establecida en el Anexo III.

2.– Fitxa biak Kalitate Kontroleko Liburuan erantsiko dira, Eraikuntzaren Kalitate-kontrola Arautzen duen urriaren 28ko 209/2014 Dekretuaren 12. artikuluan xedatutako baldintzetan.

2.– Ambas fichas se incorporarán al Libro de Control de Calidad, en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau ez zaie aplikatuko indarrean jarri aurretik honako egoera hauetako batean dauden obrei:

La presente Orden no será de aplicación a las obras que con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Administrazioak onartutako egikaritze-proiektuak dituzten obrak.

a) Obras que tengan sus Proyectos de ejecución supervisados por la Administración.

b) Lanbide-elkargoen derrigorrezko oniritzia izapidetuta duten obrak.

b) Obras que tengan diligenciado el preceptivo visado en los Colegios Profesionales.

c) Egikaritze-fasean dauden obrak.

c) Obras que se encuentren en fase de ejecución.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Agindu hau indarrean jarriz, indargabetu egiten da 2008ko apirilaren 16ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena. «Zarataren aurkako babesa - elementu bereizlea» eta «Zarataren aurkako babesa - esparruak» izeneko fitxei dagokienez, eraikuntzen kalitatea zaintzeko arauak ematen dituen urriaren 22ko 238/1996 Dekretua betez, Kalitate Kontroleko Liburua egiteko fitxa arautuak argitaratzen zituen agindu horrek.

Con la entrada en vigor de la presente Orden se deroga la Orden de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se procede a la publicación de las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad, según dispone el Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción, en lo relativo a las fichas denominadas «Protección Frente al Ruido – elemento separador» y «Protección Frente al Ruido – recintos».

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honen indarraldia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta sei hilabetera hasiko da.

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 20016ko ekainaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio de 2016.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común