Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

101. zk., 2016ko maiatzaren 30a, astelehena

N.º 101, lunes 30 de mayo de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
2298
2298

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 10ekoa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, zeinaren bidez oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta 2016rako deialdia egin natura-ondarea aktiboki kontserbatzeko jarduerak finantzatzeko laguntzetarako; EAEko lurralde-eremuko lur-zaintzako akordioetan jasota egon behar dute jarduerek.

ORDEN de 10 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para 2016, ayudas para la financiación de actuaciones de conservación activa del patrimonio natural, incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la CAPV.

Autonomia Estatutuaren 11.1 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dio ingurumenaren eta ekologiaren arloko Estatuko oinarrizko legeriaren exekuzioa garatzeko eskumena.

El artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía otorga a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia para el desarrollo de la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología.

Aipatutako eskumena Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak gauzatzen du, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien funtzioak eta jardun-arloak finkatzeko Lehendakariaren 2012ko abenduaren 17ko 20/2012 Dekretuaren 13.1.e) idatzi-zatian xedatutakoarekin bat.

Conforme al artículo 13.1.e) del Decreto 20/2012, de 17 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, esta competencia se ejerce a través del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.

2014ko abenduaren 2an egindako bileran, Eusko Jaurlaritzak «Euskal Autonomia Erkidegoko IV. Ingurumeneko Esparru Programa, 2020» onartu zuen. Horren helburu estrategikoa da gure natura-kapitala babestu, kontserbatu eta leheneratzea, ekosistemek ekartzen dituzten zerbitzuak zainduta; horiek 5 jardun-lerrotan eta 16 jarduketatan banatzen dira.

El Gobierno Vasco, en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2014 aprobó el «IV Programa Marco Ambiental, 2020», con el objetivo estratégico de proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando los servicios que nos aportan los ecosistemas, que a su vez se desglosa en 5 líneas de actuación y 16 actuaciones.

Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko 3/1998 Lege Orokorrak lur-zaintzari buruzko aurreikuspen zehatzik egiten ez badu ere, eremu egonkor bat eratzen duela adierazten du; horretan, programak indarrean dirauen espazioan eta denboran biltzen diren eragile pribatuen jarduerak eta gobernu ezberdinen politikek dute lekua, eta legeak ezartzen dituen helburuak lortzeko parte hartzeko ahala eta beharra dituzte.

Si bien la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, no contiene previsiones concretas sobre la custodia del territorio, en la misma se indica que aporta un marco estable dentro del cual tanto la actividad de los distintos agentes privados como las políticas de los distintos ejecutivos que concurran en el ámbito espacial y temporal de su vigencia tienen cabida y pueden, y deben, contribuir a los objetivos que en ella se marcan.

Azken aldi honetan, natura-ondarea kontserbatzeko mekanismo eta bitarteko berriak ezarri dira, besteak beste, biodibertsitatea eta geodibertsitatea kontserbatzeko lur-zaintzako akordioen mekanismoa. Tresna horien beste helburu garrantzitsu bat da bestelako eragileen parte-hartzea sustatzea natura-ondarea kontserbatzeko (jabeak, gizarte zibila antolatua, herritarrak edota enpresa pribatuak).

En los últimos tiempos se vienen implantando nuevos mecanismos e instrumentos para la conservación del patrimonio natural, entre los que se encuentra el mecanismo de los acuerdos de custodia del territorio para la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad. Otro de los objetivos relevantes de esta herramienta es promover la participación de otros actores (personas propietarias, sociedad civil organizada, ciudadanía o empresas privadas) en la conservación del patrimonio natural.

Natura-ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007, Legearen 76. artikuluak zaintza-akordioak berariaz aurreikusten ditu bere mekanismoen artean. Ildo horretatik, eta legeak ezarritakoarekin bat, Herri Administrazioek lur-zaintza sustatuko dute zaintza-erakundeen eta natura-ondarea eta biodibertsitatea kontserbatzea helburu nagusitzat duten jabego publikoko zein pribatuko lur-jabeen arteko akordioen bidez.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incluye expresamente, entre sus mecanismos, los acuerdos de custodia en su artículo 76, estableciendo que las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y personas propietarias de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Bestalde, EAEko Geodibertsitatearen Estrategiak, beren ekintzen artean, jabeekin edo eragileekin lankidetza-hitzarmenak edo zaintza-akordioak egitea jasotzen du, geodibertsitatea eta ondare geologikoa babesten direla bermatzeko asmoz.

Por otra parte, la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV contempla entre sus acciones la elaboración de convenios de colaboración o acuerdos de custodia con las personas propietarias y agentes con el objeto de garantizar la protección de la geodiversidad y el patrimonio geológico.

Laguntza hau Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak 2015eko abenduaren 29an emandako Aginduaren bidez onartutako diru-laguntzei buruzko plan estrategikoan dago jasota, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluak eta arau horrek ezarritako edukiarekin bat.

Esta ayuda se recoge en el plan estratégico de subvenciones aprobado por Orden de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial de 29 de diciembre de 2015, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto.

Lur-zaintzak borondatezko akordio baten forma hartzen du, zaintza-erakundeen eta lurren jabe edo erabiltzaileen artekoa, edota zaintza-erakundeen eta baliabide naturalen aprobetxamendu- edo erabilera-eskubideen titularren artekoa. Honako hauek ezarri behar dira: indarrean izango den aldia; natura-ondarea aktiboki kontserbatzeko egingo diren jarduerak; jarraipen- eta aholku-mekanismoak; eta laguntza tekniko eta finantzarioa.

La custodia del territorio adopta la forma de un acuerdo voluntario entre las personas propietarias o usuarias de los terrenos o titulares de derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales y las entidades de custodia. Debe establecer el plazo de vigencia, las actuaciones de conservación activa del patrimonio natural a realizar, los mecanismos de seguimiento y asesoramiento, así como el apoyo técnico y financiero.

Lur-zaintzako akordio baten xede diren finkak jabego pribatukoak izan daitezke, edo udalen herri-lurrak, enpresen jabetzakoak; era berean, baliabide naturalen aprobetxamenduaren gaineko eskubideak dituzten lurrak izan daitezke, haien titulartasuna gorabehera. Zaintza-erakundeak honako hauek dira: natura-ondarearen kontserbazioan diharduten erakundeak, auzo-elkarteak, eragile sozialak, fundazioak, eta abar, betiere irabazi-asmorik gabeak; horien helburuen artean, gainera, biodibertsitatea eta geodibertsitatea kontserbatzeko ekintzak burutzea egongo da.

Las fincas objeto de un acuerdo de custodia del territorio pueden ser tanto de propiedad privada, como terrenos comunales de entidades locales, propiedad de empresas o terrenos sobre los que con independencia de su titularidad existen derechos de aprovechamiento de recursos naturales. Las entidades de custodia son tanto organizaciones dedicadas a la conservación del patrimonio natural, como asociaciones de vecinos, agentes sociales, fundaciones, etc., en todo caso, entidades sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se encuentre la realización de actividades de conservación de la biodiversidad y la geodiversidad.

Horrela, agindu honen bidez, biodibertsitatea eta geodibertsitatea kontserbatzea helburu duten jardunei emateko diren diru-laguntzen oinarriak ezarri eta horretarako deialdia egiten da; ildo horretatik, diru-laguntzak ematen dira aktiboki kontserbatzeko jarduerak burutzeko, baldin eta jarduera horiek lur-zaintzako akordioen barnean hartuta badaude.

Mediante la presente Orden se trata de establecer las bases y convocar la concesión de subvenciones que tengan por objeto actuar a favor de la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, mediante ayudas económicas destinadas a la realización de actuaciones de conservación activa que respondiendo a dicha finalidad, se hallen incluidas en acuerdos de custodia del territorio.

Horrenbestez, alde batetik, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den apirilaren 9ko 196/2013 Dekretuak ematen didan eskumenaz baliatuta, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura finantzatzen diren laguntza eta diru-laguntzei aplikatzekoak diren gainontzeko xedapenetan ezarritakoarekin bat, honako hau

En virtud de la competencia que me otorga el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo, 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da oinarri arautzaileak ezartzea eta deialdia egitea EAEko lurralde-eremuan natura-ondarea aktiboki kontserbatzeko jarduerak, lur-zaintzako akordioetan bilduta daudenak, 2016. urtean diruz laguntzeko.

1.– La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar la concesión, en el ejercicio 2016, de ayudas económicas destinadas a la financiación de actuaciones de conservación activa del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la CAPV.

2.– Deialdi honen ondorioetarako, lur-zaintzako akordioa honako hau izango da: lurren jabeak eta/edo erabiltzaileak natura-ondarearen eta haren elementuen kontserbaziora eta erabilerara erakartzeko teknika edo estrategia juridikoen multzoa. Hori guztia borondatezko akordioen bidez egiten da, hau da, aprobetxamendu- edo erabilera-eskubideen jabeen edo titularren eta zaintza-erakundeen arteko akordioen bidez. Lur-zaintzako akordioek diru-laguntza eskaera aurkezteko epea amaitu baino lehen eginda beharko dute, eta honako hauek jasoko dituzte: kideen edota parte hartzen duten erakundeen identifikazioa, indarraldia, eta agindu honen eranskinean ezartzen denarekin bat etorrita egin beharreko jarduerak.

2.– A los efectos de esta convocatoria, se entenderá como acuerdos de custodia del territorio el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a las personas propietarias y/o usuarias del territorio en la conservación del patrimonio natural y sus elementos, a través de acuerdos voluntarios formalizados entre personas propietarias o titulares de derechos de aprovechamiento y uso y entidades de custodia del territorio. Los acuerdos de custodia del territorio, que deberán estar formalizados antes de la finalización del plazo de presentación de la solicitud de subvención, contendrán la identificación de las partes o entidades participantes, el plazo de vigencia, y actuaciones a realizar, conformes con lo establecido en el anexo de la presente Orden.

3.– Zaintza-akordioek gutxienez bi ekintza jaso beharko dituzte: bata, eranskineko A.1 puntuan bildutako ekintzei buruzkoa; eta, bestea, berriz, eranskineko A.2 puntuko ekintzei buruzkoa –biak ere agindu honetakoak–. Akordioetan, halaber, jarraipen- eta aholkularitza-mekanismoak, aurreikusitako komunikazio-ekintzak eta laguntza tekniko eta finantzarioa ere jasoko dira.

3.– Los acuerdos de custodia deben incluir como mínimo dos acciones: una de las acciones contempladas en el punto A.1 del anexo a la presente Orden y una de las acciones del punto A.2 del mismo anexo, así como los mecanismos de seguimiento y asesoramiento, las acciones de comunicación previstas y el apoyo técnico y financiero.

2. artikulua.– Laguntzen izaera, zenbatekoa eta bateragarritasuna.

Artículo 2.– Naturaleza, intensidad y compatibilidad de las ayudas.

1.– Agindu honen arabera emandako laguntzak ez dira itzuli behar.

1.– Las ayudas que se concedan en virtud de la presente Orden tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables.

2.– Diru-laguntzaren zenbatekoa lagungarri den gastuaren % 100era iritsi daiteke.

2.– La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del importe del gasto subvencionable.

3.– Irabazi-asmorik gabeko erakunde bakoitzari gehienez bi jardueratarako eman ahal izango zaizkio diru-laguntzak, eta proiektu bakoitzarentzat eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa ez da 20.000 eurotik gorakoa izango.

3.– Cada entidad sin ánimo de lucro podrá beneficiarse de un máximo de dos actividades subvencionadas. La cuantía de la subvención solicitada para cada proyecto no podrá superar los 20.000 euros.

4.– Agindu honetan jasotako diru-laguntzak bateragarriak izango dira helburu bera duten eta beste edozein erakunde publikok edo pribatuk emandako diru-laguntzekin, salbu eta Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren aurrekontu-zuzkiduren kontura emandakoak badira, eta, betiere, horrek gehiegizko finantziaziorik ez badakar.

4.– La concesión de las subvenciones contempladas en la presente Orden será compatible con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, salvo aquellas otorgadas con cargo a las dotaciones presupuestarias del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, y siempre que de ello no se derive sobrefinanciación.

5.– Gehiegizko finantzazioa gertatuz gero, diru-laguntzaren zenbatekoa kasuan kasuko gehieneko mugaraino murriztuko da.

5.– Caso de producirse sobrefinanciación se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

3. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

1.– Agindu honen helburua betetzeko diru-baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan xede horretarako berariaz ezarriko diren aurrekontu-kredituetatik hartuko dira.

1.– Los recursos económicos destinados al cumplimiento del objeto de la presente Orden procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Helburu horretarako 160.000 euro bideratuko dira gehienez, eta 16.0.1.09.22.0100.4.454.99.44210.008/K. aurrekontu-aplikazioari dagozkio.

2.– A dicha finalidad se destinará un máximo de 160.000 euros, consignados en la aplicación presupuestaria 16.0.1.09.22.0100.4.454.99.44210.008/K.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan jasotako diru-laguntzen erakunde onuradun izan daitezke irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuak, lur-zaintzako erakunde bezala aritzen direnak, betiere agindu honetan zehazten diren jarduerak eta jardunak Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan egiten badituzte lur-zaintzako akordioen bidez.

1.– Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en la presente Orden, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter privado, que actúen como entidades de custodia del territorio para, a través de acuerdos de custodia del territorio, llevar a cabo las actividades y actuaciones definidas en la presente Orden en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Ezin izango dira diru-laguntzen onuradun izan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 1. eta 2. ataletan jasotako gorabeheraren batean aurkitzen diren erakundeak. Gorabehera horiek atzemateko, aintzat hartuko da Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 4. ataletik 6. atalera bitartean ezartzen den modua, eta gorabehera bakoitzarentzat ezarritako eragina izango du.

2.– No podrán ser beneficiarias de subvención las entidades en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y tendrán el alcance que para cada una se establece.

5. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 5.– Tramitación electrónica.

1.– Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskaerak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.

1.– Las entidades interesadas deben solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Izapidetze elektronikoa honako hauen bidez arautzen da: Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua; eta, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

3.– Eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak egoitza elektroniko honetan daude eskuragarri:

3.– Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2016/lurraldea_zaintzea/y22-izapide/eu

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/custodia_territorio/y22-izapide/es

4.– Eskaeraren ondorengo izapideak «nire kudeaketak» atalaren bitartez egingo dira https://euskadi.eus/nirekudeaketak

4.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de mis gestiones https://euskadi.eus/misgestiones

6. artikulua.– Jarduera eta jardun finantzagarriak eta diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 6.– Actividades y actuaciones financiables y gastos subvencionables.

1.– Agindu honetan jasotako diru-laguntzetara atxiki ahal izango dira eranskinean zehazten diren jarduerak eta jardunak, baldin eta lur-zaintzako akordioetan bilduta badaude eta agindu honen 1. artikuluko baldintzak betetzen badituzte. Jardun horiek EAEko lurralde-eremuan burutu behar dira.

1.– Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en esta Orden las actividades y actuaciones listadas en el anexo, que contenidas en los acuerdos de custodia del territorio cumplan los términos del artículo 1 de esta Orden, llevadas a cabo por las personas solicitantes. Dichas actuaciones deben realizarse en el ámbito territorial de la CAPV.

2.– Lur-zaintzako akordioaren barne, agindu honen babesean, diru-laguntza jaso dezaketen jardunak 2016ko urtarrilaren 1etik 2017ko maiatzaren 31ra arte gauzatutakoak izango dira.

2.– Dentro del acuerdo de custodia del territorio, al amparo de esta Orden se subvencionarán las actuaciones que se realicen desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.

3.– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluak ezarritakoarekin bat, Agindu honetan jasotako araubidearen babesean diru-laguntza jaso dezaketen gastuak honako hauek izango dira: eskatzaileak aurkezturiko jardunaren aurrekontu xehatuan jaso eta jardun hori betearazteari argiki lotuta daudenak.

3.– Se consideran gastos subvencionables al amparo del régimen contemplado en la presente Orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aquellos que, figurando recogidos en el presupuesto desglosado y detallado de la actuación que presente la persona solicitante, estén vinculados de manera indubitada a la ejecución de la misma.

4.– Ez dira diruz lagungarri izango edozein obra edo proiektu mota burutzetik eratorritako kontserbazioko edo leheneratzeko proiektuak edo jardunak, neurri zuzentzaile edo konpentsatzaile gisa ezarrita daudenak.

4.– No serán subvencionables proyectos o actuaciones de conservación o restauración derivados de la ejecución de cualquier tipo de obra o proyecto, que hayan sido establecidas como medidas correctoras o compensatorias.

5.– Zeharkako zergak, balio erantsiaren gaineko zerga eta beste batzuk ez dira diruz laguntzeko modukoak izango, baldin eta berreskuratu edo konpentsa badaitezke.

5.– No serán subvencionables los impuestos indirectos, impuesto sobre valor añadido y otros, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

6.– Eskatzaileak aurkeztutako aurrekontuan –egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu normalizatuaren arabera aurkeztuta– artikulu honetan diruz laguntzeko modukoak ez diren gastuak biltzen badira, Balorazio Batzordeak desagerrarazi edo kendu egingo ditu, diruz laguntzeko moduko gastuen aurrekontua zenbatekoa den zehazteko; aurrekontu hori diru-laguntzaren zenbatekoa ezartzeko oinarria izango da.

6.– En caso de que el presupuesto presentado por la persona solicitante, conforme al modelo normalizado disponible en sede electrónica, incluyera gastos considerados como no subvencionables en el presente artículo, la Comisión de valoración procederá a su eliminación o depuración al objeto de determinar el presupuesto de gastos subvencionable que servirá de base para la determinación del importe de la subvención.

7. artikulua.– Entitate eskatzaileen baldintzak.

Artículo 7.– Requisitos de las entidades solicitantes.

Eskatzaileak, agindu honetan ezarritako diru-laguntzen onuradun izateko, honako baldintza hauek betetzen dituela egiaztatu beharko du:

Para acceder a la condición de persona beneficiaria de las subvenciones previstas en esta Orden, la persona solicitante deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatua izatea, eta erakundearen helburuetako bat natura-ondarea kontserbatzea izatea.

a) Ser persona jurídica sin ánimo de lucro, de carácter privado, y tener contemplado entre los fines de la entidad la conservación del Patrimonio Natural.

b) Egiaztatzea haren jardueren erdiak baino gehiago natura-ondarea kontserbatzeko helburu horrekin lotuta daudela.

b) Acreditar que más de la mitad de sus actividades están relacionadas con dicha finalidad de conservación del Patrimonio Natural.

c) Zerga-betebehar guztiak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta edukitzea.

c) Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

8. artikulua.– Erakunde eskatzailearen zenbait betekizun egiaztatzea.

Artículo 8.– Acreditación de determinados requisitos de la entidad solicitante.

1.– Laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar den aldi guztietan, eta, horretarako, eskatzaileen baimenik zertan izan gabe, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz. Interesdunek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak egunean dituztela egiaztatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute.

1.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. En el supuesto de tributar en la Hacienda de Navarra, las personas interesadas deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak 50.6 artikuluan xedatzen duenaren arabera, eskaerarekin batera aurkeztuko den erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, honako betekizun hauek egiaztatuko dira:

2.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 50.6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes obligaciones:

a) Beste edozein administraziok edo erakundek –izan publikoa zein pribatua– helburu bererako ematen dituen diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatuz gero eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri eman behar da.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Pertsona edo erakunde eskatzailea administrazio- edo zigor-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela, edo diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean ez dagoela, ezta sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuren baten eraginpean ere.

b) No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik bideratzeko dagoen edo bukatuta dagoen edozein itzultze- edo zigor-prozeduratan sartuta ez dagoela.

c) No estar incursa en ningún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación o haya terminado el mismo.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak 51.1 bis artikuluan xedatzen duenaren arabera, eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatu ahal izango du honako betekizun hauek betetzen dituela:

3.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51.1 bis del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, podrá sustituirse por una declaración responsable de la persona solicitante la acreditación del cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ez dela helburu bererako diru-laguntzak jasotzen ari Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren aurrekontu-zuzkiduren kargura.

a) No estar percibiendo subvenciones para la misma finalidad con cargo a las dotaciones presupuestarias del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.

b) Halaber, erakunde eskatzaileak adierazten du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela diru-laguntza hauek jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

b) Manifestar que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

4.– Diru-laguntzaren erakunde eskatzaileek, diru-laguntza ematea ebatzi aurretik, aurreko betekizunak betetzen dituztela frogatu beharko dute, eta, horretarako, dagokion ziurtagiria aurkeztuko dute, edo baimena emango dute organo kudeatzaileak zuzenean egiazta dezan.

4.– Las entidades solicitantes de la ayuda, antes de que se resuelva su concesión, acreditarán los requisitos anteriores, bien aportando la certificación correspondiente, bien prestando consentimiento para que el órgano gestor lo verifique directamente.

9. artikulua.– Eskaerak eta inprimakiak aurkezteko epea eta lekua.

Artículo 9.– Plazo y lugar de presentación de solicitudes y formularios.

1.– Eskaerak 45 eguneko epean aurkeztuko dira, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

1.– Las solicitudes se presentarán en el plazo de 45 días contados desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskaerak baliabide elektronikoen bitartez aurkeztuko dira euskadi.eus egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2016/lurraldea_zaintzea/y22-izapide/eu)

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus (https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/custodia_territorio/y22-izapide/es)

3.– Erakunde eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete eskaera eta dokumentazioa, aukeran. Era berean, prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, erakunde eskatzaileei jakitera ematen zaie aurkezten dituzten datuak fitxategi batean bilduko direla eta horren helburua izango dela diru-laguntzetarako deialdi hau eta arloari loturiko gainerako administrazio-espediente guztiak kudeatzea. Fitxategiaren arduraduna Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza da, eta zuzendaritza horretan gauzatuko dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1; 01010 Vitoria-Gasteiz).

4.– De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a las entidades solicitantes de que los datos que faciliten serán incluidos en un fichero con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro expediente administrativo relacionado con la materia. El responsable de este fichero es la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental, ante la cual se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, Dirección de Servicios, c/ Donostia-San Sebastián, 1, 01010 de Vitoria-Gasteiz.

10. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 10.– Documentación.

1.– Eskaerari, jarraian adierazten den dokumentazioa erantsi beharko zaio:

1.– La solicitud habrá de acompañarse de la siguiente documentación:

a) «Deskribapen-memoria» inprimaki formalizatua. Hor, behar bezala zehaztutako moduan honako hauek adieraziko dira: jarduteko lekuaren planoa eta mugaketa; jarduna garatzeko epeak, irismena eta garapena; jardueraren guztizko aurrekontua, partiden arabera banakatua; eta jarduna gauzatzeko egutegia.

a) Formulario normalizado «Memoria técnica» en la que se hará constar de forma suficientemente detallada: plano y delimitación del lugar de actuación, plazos, alcance y desarrollo de la actuación, presupuesto total de la actividad desglosado por partidas y calendario de ejecución de la actuación.

b) Zaintza-akordioa.

b) Acuerdo de custodia.

c) Aurreko urteko jardueren memoria. Jarduera horiek erakundeak onartuak izango dira.

c) Memoria de actividades del año anterior aprobadas por la entidad.

d) «Aurrekontua» inprimaki normalizatua.

d) Formulario normalizado «Presupuesto».

Era berean, diru-laguntzaren xede diren jarduerak egiteko beharrezkoak diren baimen guztiak izapidetu eta lortu beharko dira jarduerak egin aurretik, baita udalaren hirigintza-lizentzia, eta, hala badagokio, eskumena duen edo duten sektore-administrazioaren edo administrazioen derrigorrezko baimenak eta lizentziak ere.

Asimismo, será preciso tramitar y conseguir todos los permisos necesarios para la realización de las actividades objeto de subvención con carácter previo a la realización de las mismas, licencia urbanística municipal, y, en su caso, las preceptivas autorizaciones y licencias de la o las Administraciones sectoriales competentes.

11. artikulua.– Aurkeztutako eskaeran egindako okerrak zuzentzea.

Artículo 11.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Eskaera jaso ondoren, ikusten bada aurreko artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen ez dituela, edo diruz laguntzeko jarduna hobeto ezagutzeko dokumentazio osagarria behar dela irizten bada, Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzak eskatuko dio eskatzaileari hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo beharrezkoak diren agiriak aurkezteko; hori egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertuko da, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluan ezarritakoaren arabera emango den ebazpenaren bidez.

Una vez recibida la solicitud, si se advirtiese que no reúne los requisitos establecidos en los artículos anteriores o que se precisa la presentación de documentación complementaria para mejor conocimiento de la actuación a subvencionar, desde la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, indicándole que de no hacerlo, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que se dictará en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

12. artikulua.– Diru-laguntzak kudeatzeko ardura duen organoa.

Artículo 12.– Órgano encargado de la gestión de las subvenciones.

Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzak egingo ditu deialdi honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa-lanak.

Corresponderá a la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

13. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 13.– Comisión de valoración.

1.– Aurkezturiko eskaerak aztertzeko, ebaluatzeko eta aukeratzeko, Balorazio Batzordea osatuko da, eta honako kide hauek izango ditu:

1.– Para el análisis, evaluación y selección de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración compuesto por los siguientes miembros:

a) Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren zuzendaria.

a) El Director de Medio Natural y Planificación Ambiental.

b) Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzara atxikitako teknikari bi, eta horietariko batek idazkari jardungo du.

b) Dos personas técnicas adscritas a la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental, una de las cuales actuará como Secretaria.

Proposamenak ebaluatzeko, natura-ondarearen kontserbazioan diharduten beste teknikari edo aditu batzuen iritzia jaso ahal izango da.

Para la evaluación de las propuestas se podrá recabar la opinión de personal técnico o experto en conservación del patrimonio natural.

2.– Eskaerak ebaluatu ondoren, Batzordeak Ingurumeneko sailburuordeari bidaliko dio ebazpen-proposamena; horrek, hurrengo artikuluan adierazitako esleipen-irizpideetara eta aurrekontu-mugetara egokituta, diru-laguntza jaso dezaketen proiektuak eta diru-laguntza horren zenbatekoa adieraziko ditu; gainera, proiektu bakoitzari emandako laguntza-ehunekoa eta erakunde onuradunen izenak ere zehaztuko ditu. Era berean, haren ustez baztertu beharko liratekeen proiektuak eta horren zergatia adieraziko ditu.

2.– Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión elevará al Viceconsejero de Medio Ambiente propuesta de resolución que, ajustándose a los criterios de adjudicación señalados en el artículo siguiente y a los límites presupuestarios, determine los proyectos susceptibles de obtener subvención así como la cuantía de la misma, especificando los porcentajes de ayuda otorgados a cada uno de ellos, e identidad de las propuestas como entidades beneficiarias. Asimismo indicará los proyectos que se propone sean rechazados y el motivo de tal propuesta.

14. artikulua.– Diru-laguntzak emateko eta kuantifikatzeko prozedura.

Artículo 14.– Procedimiento de concesión y cuantificación de las subvenciones.

1.– Agindu honetako laguntzak lehiaketa prozeduraren bidez emango dira eta kontuan hartuko da proiektu bakoitzari ematen zaion puntuazioa.

1.– Las ayudas contempladas en la presente Orden se concederán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva y atendiendo a la puntuación otorgada a su proyecto.

2.– Horri dagokionez, diru-laguntzak emateko, jarraian adierazten diren baldintzak eskaeran betetzen diren ala ez balioztatuko da. Gehienez ere ehun (100) puntu lor daitezke, irizpide hauen arabera banatuta:

2.– A tal efecto, para la concesión de las subvenciones, se valorará la concurrencia en la solicitud presentada de las condiciones que se indican a continuación. La valoración máxima que puede obtenerse es de cien (100) puntos, distribuidos de conformidad con los siguientes criterios:

a) Jarduera non gauzatuko den, 35 puntu, gehienez:

a) Lugar de realización de la actividad, hasta un máximo de 35 puntos:

– Natura 2000 Sarearen eremuetan kokatutako lursailak: 35 puntu.

– Terrenos situados dentro de espacios integrados en la Red Natura 2000 (35 puntos).

– Beste naturagune babestu batzuetan edo EAEko 2020erako IGLIan agertzen diren interes geologikoa duten lekuetan kokatutako lursailak: 30 puntu.

– Terrenos situados en el ámbito de otros Espacios Naturales Protegidos o en los lugares de interés geológico recogidos en el Inventario de LIGs de la CAPV, 2020 (30 puntos).

– EAEko hezeguneetarako LAParen II. eta III. taldeen hezeguneetan eta beste inbentario batzuetan jasotako interes geologikoa duten lekuetan sartuta dauden lursailak: 25 puntu, gehienez.

– Terrenos incluidos en los humedales de los grupos II y III del PTS de zonas húmedas de la CAPV y terrenos incluidos en lugares de interés geológico recogidos en otros inventarios, hasta un máximo de 25 puntos.

– Aurreko ataletan sartuta ez dauden lursailak, baina Batasuneko intereseko flora eta fauna basatiko espezieak dituztenak, hegaztien eta habitataren gaineko Zuzentarauaren eranskinean direnak edo flora eta fauna basati mehatxatuen EAEko katalogoan direnak: 20 puntu, gehienez.

– Terrenos no incluidos en los epígrafes anteriores, pero que alberguen hábitats o especies de flora y fauna silvestres de interés comunitario, incluidas en los anexos de las Directivas aves y hábitat o en el catálogo vasco de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, hasta un máximo de 20 puntos.

Jardun-eremu baten gainean hainbat kalifikazio egiten baldin badira, puntu gehien duena baliozkotuko da.

En caso de coincidir varias calificaciones sobre un mismo ámbito de actuación, se valorará la que corresponde a la mayor puntuación.

b) Lur-zaintzako akordioaren denbora: puntu 1 emango da akordioak irauten duen urte bakoitzeko: 20 puntu, gehienez.

b) Ámbito temporal del acuerdo de custodia del territorio, a razón de 1 punto por año de duración del acuerdo, hasta un máximo de 20 puntos.

c) Proposaturiko ekintzek natura-ondarea kontserbatzeko duten ahalmena: 45 puntu, gehienez:

c) Potencialidad de las acciones propuestas para favorecer la conservación del Patrimonio Natural, hasta un máximo de 45 puntos:

– Proiektuaren kalitate teknikoa eta bideragarritasuna, natura-ondarea eta paisaia kontserbatu, leheneratu eta hobetzeari egiten dion ekarpenaren arabera: 30 puntu, gehienez. Honako alderdi hauek hartuko dira kontuan: ezarritako helburuekiko ekarpen-maila eta kalitate zein koherentzia finantzarioak.

– Calidad técnica y viabilidad del proyecto en términos de su contribución a la conservación, restauración y mejora del patrimonio natural y del paisaje: hasta un máximo de 30 puntos. Se valorarán los siguientes aspectos: grado de contribución a los objetivos planteados, calidad y coherencia financieras.

– Jarraipen-plangintzaren kalitate teknikoa eta proiekzioa: 10 puntu, gehienez.

– Calidad técnica y proyección del plan de seguimiento, hasta un máximo de 10 puntos.

– Komunikazio- eta zabalkunde-jarduerek gizartean duten eraginaren ahalmena: 5 puntu, gehienez.

– Potencialidad del impacto social de las actividades de comunicación y difusión, hasta un máximo de 5 puntos.

3.– Artikulu honetako 2. atalean jasotako balorazio-irizpideei jarraikiz eskaeren lehentasun-ordena ezarri ondoren, laguntzak puntuazio-hurrenkerari jarraikiz esleituko dira, agindu honen 3. artikuluan ezarritako diru-kopurua agortu arte.

3.– Una vez establecida la prelación de solicitudes mediante la valoración de los criterios recogidos en el apartado 2 del presente artículo, se procederá a adjudicar las ayudas por orden de puntuación, hasta la consunción de la dotación económica establecida en el artículo 3 de esta Orden.

4.– Balioztatzean, orotara berrogeita hamar (50) puntu baino gutxiago lortzen dituzten eskaerak ez dira diruz lagunduko. Agindu honetan ezarritako prozedurari amaiera ematen dion ebazpenean, hala badagokio, jasoko egingo da aipatutako gutxieneko puntuazioa ez lortzeagatik diru-laguntzarik gabe geratu diren proiektuen zerrenda.

4.– Las solicitudes que obtengan menos de cincuenta (50) puntos de valoración global no serán objeto de subvención. La resolución que ponga fin al procedimiento establecido en la presente Orden incluirá, en su caso, la relación de proyectos excluidos de subvención por no haber alcanzado la puntuación mínima referida.

5.– Erakunde bakoitzak bi proiektu aurkeztu ahal izango ditu gehienez, eta proiektu bakoitzak helburu desberdina izango du.

5.– Cada entidad podrá presentar un máximo de dos proyectos y cada proyecto debe tener distinto objeto.

6.– Ebazpen-proposamenean, erakunde onuradunen zerrenda eta diruz lagunduko diren proiektuen eta, orobat, emandako zenbatekoen zerrenda jasotzeaz gain, ordezko erakundeen zerrenda ere jasoko da, onuradunen batek uko eginez gero, ordezkoengana jo ahal izateko –balioztatzean, 50 puntu edo gehiago jaso badute, betiere. Erakunde horiei dagokienez, ordezkapena egiteko hurrenkeraren arabera zerrendatuko dira, proiektuak adieraziko dira, eta, onuradunak uko eginez gero, ordezkoaren laguntzak izan lezakeen gehieneko zenbatekoa azalduko da; nolanahi ere, zenbateko hori ez da sekula ere izango aurrekontuetan onartutakoa baino handiagoa.

6.– La propuesta de resolución, además de la relación de las entidades beneficiarias respecto de las que se identificarán los proyectos subvencionados y los respectivos importes asignados, recogerá una relación ordenada de otras entidades solicitantes suplentes para el caso de que se produzca alguna renuncia por parte de las beneficiarias, siempre que hayan obtenido una valoración de 50 puntos o más. Respecto de tales entidades, relacionadas por orden de suplencia, se identificarán los proyectos y se expresará el importe máximo que en caso de renuncia podría alcanzar la ayuda, que nunca sería superior a la dotación presupuestaria aprobada.

15. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 15.– Resolución, recursos, plazo para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Aurkezturiko eskaerak prozedura bakarrean izapidetuko dira; prozedura hori, erakunde interesdunak planteaturiko gai guztiak erabakita, Ingurumeneko sailburuordeak ebatziko du.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán en un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponde al Viceconsejero de Medio Ambiente.

2.– Ebazpen horren bidez, eman edo hala balegokio, ukatu edo kanporatu egingo dira agindu honetan ezarritako laguntzak. Ematen baldin badira, honako hauek adieraziko dira: onuraduna zein den; emandako laguntza zenbatekoa den; eta diru-laguntza zein proiekturi eman zaion, diruz lagundutako jardunaren zenbateko osoa zehaztuta. Jardunak baztertzen badira, horren zergatia adieraziko da.

2.– La resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación y exclusión de las ayudas previstas en esta Orden, expresando en el caso de las primeras, la persona beneficiaria, la dotación concedida, el proyecto subvencionado con indicación del montante de la actuación subvencionable. Para las denegadas expresará la causa de denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, berorren aurka, interesdunek gorako errekurtsoa jarri ahal izango diote Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuari; hilabeteko epea izango dute horretarako, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3.– La resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Ebazpena jakinarazpen telematikoz adieraziko zaie erakunde interesdunei, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren V. tituluan xedatutakoarekin bat, eta jakinarazpen hori egindakotzat joko da pertsona edo erakunde interesdunak, edo, hala badagokio, horren legezko ordezkariak edo baimendutako pertsonak jakinarazpena jaso izana elektronikoki izenpetzen duenean. Hala, jakinarazitako egintza jaso izana elektronikoki izenpetu eta biharamunetik aurrera hasiko dira kasuan-kasuan ezarri beharreko epeak. Halaber, 21/2012 Dekretuan aipatutako helbide elektronikoan egintza jakinarazten den egunetik aurrera hamar egun naturaleko epean, pertsona edo erakunde interesduna, edo, hala badagokio, horren legezko ordezkaria edo baimendutako pertsona, jakinarazpenaren edukian sartzen ez bada, jakinarazpena errefusatu egin duela ulertuko da, izapidea egindakotzat joko da, eta prozedurak aurrera egingo du, non eta, ofizioz edo pertsona edo erakunde hartzailearen eskariz, ez den egiaztatzen oztopo tekniko edo materialak direla-eta ezinezkoa izan dela edukian sartzea. Gainera, 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan ezarritako publizitate-ondorioetarako, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da.

4.– La resolución que se adopte será notificada a las entidades interesadas mediante notificación telemática, conforme a lo dispuesto en el Título V del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, entendiéndose practicada la misma en el momento en el que la persona o entidad interesada o, en su caso, el representante legal o persona autorizada, firme electrónicamente su recepción, debiendo comenzar el plazo establecido en cada caso a partir del día siguiente al de la firma electrónica de la recepción del acto objeto de notificación; así como que, transcurrido el plazo establecido de diez días naturales desde la puesta a disposición de la persona o entidad interesada o, en su caso, representante legal o persona autorizada, del acto objeto de notificación en la dirección electrónica a que se refiere el mencionado Decreto 21/2012, sin que aquella acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada, teniéndose por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona o entidad destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Además, a los efectos de publicidad previstos en el art. 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, esta resolución de concesión se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa interesdunei jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe hori igaro eta ebazpena jakinarazi ez bada, interesdunek diru-laguntzetarako eskaera ezetsi egin zaiela ulertu ahal izango dute, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las interesadas será de tres meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden, transcurrido el cual , sin haberse notificado la resolución, las interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.– Agindu honetan jasotako laguntzak onuradunei emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiak eta horren organo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen eremuan hasitako edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura amaituta egotea.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en esta Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

16. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de la persona beneficiaria.

Agindu honetan araututako diru-laguntzen erakunde onuradunek honako hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikulua eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikulua. Zehazki, honako betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

a) Emandako diru-laguntza onartzea. Alde horretatik, diru-laguntzaren esleipena jakinarazten den egunetik aurrera hamabost eguneko epean erakunde onuradunek berariaz diru-laguntzari uko egiten ez badiote, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la notificación de la resolución de concesión la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Laguntzaren edo diru-laguntzaren helburua betetzea.

b) Cumplir el objetivo para el que la ayuda o subvención se conceda.

c) Laguntza edo diru-laguntza jaso duen proiektua gauzatzea.

c) Ejecutar el proyecto que fundamente la concesión de la subvención.

d) Laguntza edo diru-laguntza ematearen ondorioz ezarritako baldintzak betetzea.

d) Cumplir las condiciones impuestas como consecuencia de la concesión de la ayuda o subvención.

e) Betekizunak eta baldintzak betetzen direla justifikatzea, eta jarduera burutu dela eta helburua bete dela ere justifikatzea, diru-laguntzaren emakida edo gozamena horren araberakoa baita. Horretarako dagokion memoria aurkeztu beharko da.

e) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad, que determinen la concesión o disfrute de la subvención, mediante la presentación de la correspondiente memoria.

f) Agindu honen babesean jasotako diru-laguntzari dagokionez, organo emaileak egin beharreko egiaztapen-jardunak onartzea, bata Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egin beharreko finantzako eta kudeaketako gainerako egiaztapen- eta kontrol-jardun guztiak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi berezian ezarritako guztiak onartzea ere.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero y de gestión que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con la subvención percibida al amparo de lo dispuesto en esta Orden, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

g) Aurreko paragrafoan aipaturikoei laguntzea egiaztapen- eta kontrol-jardunen garapenean, jardun horietarako eskatzen den informazio guztia emanez; horretarako, hauxe onartuko da:

g) Colaborar con las instancias citadas en la letra anterior en el desarrollo de las actuaciones de comprobación y control aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones, facilitando para ello:

– Sarbide librea egiaztatu beharreko agirietara, informatika-euskarria duten programa eta artxiboetara barne.

– El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.

– Sarbide librea diruz lagundutako jarduera gauzatzen den lekuetara, edo laguntzaren edo diru-laguntzaren kontura finantzaturiko eragiketen errealitatea eta erregulartasuna egiaztatzeko aukera.

– El libre acceso a los lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la ayuda o subvención.

– Fakturak, agiri baliokideak edo ordezkoak eta eragiketei buruzko beste edozein agiri atxikitzea edo kopia eskuratzea, horietan laguntza edo diru-laguntza ez dela zuzen lortu, gozatu edo bideratu dela ondorioztatuz gero.

– La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la ayuda o subvención.

– Sarbide librea laguntzak edo diru-laguntzak kobratzeko edo fondo-hornidurak egiteko finantza-erakundeen kontuetan dagoen informaziora.

– El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las ayudas o subvenciones, o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

h) Jasotako fondoen aplikazioa justifikatzen duten agiriak gorde egingo dira, agiri elektronikoak barne, harik eta horren inguruko egiaztapeneko eta kontroleko jardunak egin ahal izan arte.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzari jakitera emango zaizkio helburu bererako emandako bestelako laguntza edo diru-laguntzak lortu izana (finantzakoak nahiz materialak), laguntza horien organo-emailea eta zenbatekoa, edozein administraziok edo erakunde publikok nahiz pribatuk emanak izanik ere; hamar egun balioduneko epea egongo da horretarako, inguruabar horren berri izan eta biharamunetik hasita.

i) Comunicar a la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, la obtención, órgano concedente y cuantía de cualesquiera otras subvenciones o ayudas otorgadas para el mismo fin (tanto financieras, como materiales), procedentes de cualquier Administración o ente tanto público como privado, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a tener conocimiento de dicha circunstancia.

j) Organo horri, bestalde, diru-laguntza emateko aintzat harturiko edozein inguruabar objektiboren edo subjektiboren aldaketa jakinaraziko zaio, aurreko paragrafoan adierazitako epean.

j) Comunicar al citado órgano la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención, en el plazo indicado en el párrafo anterior.

k) Jasotako fondoak, edo gauzaturiko jardunerako nahiz jarduerarako emandako diru-laguntzaren kostuaren gaineko soberakina itzuli egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53. artikuluan jasotako kasuetan.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos o del exceso obtenido sobre el coste subvencionado de la actividad o actuación desarrollada, en los supuestos contemplados en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

l) Jarduerak sorrarazitako dokumentu orotan, eta baita iragarki guztietan ere, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren babesari buruzko aipamen bat sartu beharko da Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunari buruzko araudian xedatutakoaren arabera

l) Incluir una mención al patrocinio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial en los documentos que se elaboren, así como en cuanta publicidad se realice, que se insertará conforme a lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

(http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-contsepr/eu/contenidos/informacion/v2_simbolos/eu_simboide/index.shtml).

Http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-contsepr/es/contenidos/informacion/v2_simbolos/es_simboide/simbolos_identidad.html

m) Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari lagatzea, dohainik eta ez modu esklusiboan, aurkeztutako dokumentuan biltzen den informazio teknikoa eta grafikoa, administrazio horrek erabiltzeko eta haren informazio-sistemetan sartzeko, baita informazio hori hedatzeko eta/edo argitaratzeko bibliografia-arloko, ikus-entzunezkoen arloko, informatika-arloko edo teknika hori erabiltzea ahalbidetzen duen edozein baliabide eta formatutan, betiere egile-eskubideak errespetatuz, Jabetza Intelektualaren Legearen Testu Bategina onartzen duen 1996ko apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera, eta, orobat, uztailaren 18ko 27/2006 Legean ezarritakoa betez –lege horrek ingurumen-gaiei buruzko informazioa eskuratzeko, publikoki parte hartzeko eta auzitegietara joateko eskubideak arautzen ditu– (2003/4/EE eta 2003/35/EE zuzentarauak barne hartzen ditu).

m) Ceder, con carácter gratuito y no exclusivo, al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial el derecho de utilización de la información técnica y gráfica contenida en la documentación presentada para su uso e incorporación en los sistemas de información de esta Administración, así como su divulgación y/o publicación en cualesquiera medios y formatos bibliográficos, audiovisuales, informáticos o que permita el uso de la técnica, respetándose en todo caso los derechos de autor en los términos del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y a su vez dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.

n) Diru-laguntza hau aplikatzearen ondorioz sortzen diren lanen ondoriozko dokumentuak, materialak eta datu-baseak eman beharko dira, «Ingurumenari buruzko informazioa tratatzeari eta entregatzeari buruzko argibideetan» eta «Informazio geografikoa entregatzeko jarraibideetan» ezarritakoa kontuan hartuta. Bi dokumentu horiek eskuragarri daude hemen:

n) Los documentos, materiales y bases de datos resultantes de los trabajos que resulten de la aplicación de la presente subvención deberán ser proporcionados atendiendo a lo dispuesto en las «Instrucciones para la entrega de la información ambiental» disponible en

http://www.euskadi.eus/informazioa/ingurumenari-buruzko-informazioa-bidaltzeko-jarraibideak/web01-s2ing/eu/

http://www.euskadi.eus/informacion/instrucciones-para-la-entrega-de-informacion-ambiental/web01-s2ing/es/

o) Zabalkunde-euskarrietan ezin izango da hizkuntza edo irudi sexistarik erabili (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. artikulua), baldin eta jardueretarako publizitatea edo material didaktikoak egiten badira. Zuzenean sortzen dituzten dokumentuetan ere hizkuntzak inklusiboa izan beharko du.

o) No utilizar en ningún soporte de difusión, lenguaje o imágenes sexistas (artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres), en caso de realizar publicidad o materiales didácticos para las actividades. De igual modo en los documentos que directamente generen, el lenguaje deberá ser inclusivo.

p) Erakunde onuradunek bi hizkuntza ofizialak erabili beharko dituzte nahitaez diruz lagundutako jarduerak argitaratzean, iragartzean eta horiei buruzko publizitatea egitean.

p) Las entidades beneficiarias tendrán la obligación de utilizar las dos lenguas oficiales en la publicación, anuncio y publicidad de las acciones relacionadas con la actividad subvencionada.

q) Eusko Jaurlaritzak antolatutako jardunaldietan parte hartzea esperientziak eta zaintza-proiektuak hedatzeko edo trukatzeko, horrelakorik erabakitzen bada.

q) Participar si así se decidiese en jornadas organizadas por Gobierno Vasco para la difusión o intercambio de experiencias y proyectos de custodia.

17. artikulua.– Emandako laguntzaren zenbatekoa aldatzea.

Artículo 17.– Modificación de la cuantía de la ayuda concedida.

1.– Baldin eta jardunaren behin betiko kostua txikiagoa bada laguntza ematean aurreikusitako aurrekontuan jasotakoa baino, emandako diru-laguntzaren zenbatekoari behar den ehunekoa murriztuko zaio. Orduan, diru-laguntzaren zenbatekoa oinarri berrian aplikatuko da.

1.– En el caso de que el coste definitivo real de la actuación fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

2.– Aldiz, hasieran aurkeztutako aurrekontuaren zenbatekoa handitzen bada, ebazpen-proposamenaren fasera iritsi aurretik soilik sartu ahal izango da aldaketa hori prozeduran. Gorantz zuzendutako aurrekontu bat geroago aurkezteak (jardun-kostuetan izandako hazkundeak kontuan hartzeko) ez du emandako laguntzaren hazkunderik eragingo, eta hurrengo artikuluaren ondoreetarako baino ez da aintzat hartuko.

2.– Si, por el contrario, el presupuesto inicialmente presentado se modificara al alza, sólo se podrá incorporar al procedimiento antes de que éste se halle en fase de propuesta de resolución. La presentación posterior de un presupuesto rectificado al alza para tener en cuenta los aumentos en los costos de la actuación, no supondrá el incremento de la ayuda concedida, y sólo se tendrá en consideración a los efectos del artículo siguiente.

18. artikulua.– Proiektuak aldatzea.

Artículo 18.– Modificación de los proyectos.

1.– Diru-laguntza emateko aintzat harturiko baldintzetan aldaketarik egitekotan, aldaketa horiek ez badakarte diru-laguntzaren izaera edo helburuen funtsezko aldaketarik, aurretiaz organo kudeatzaileari aldaketa horren berri eman eta organo horren berariazko baimena beharko da.

1.– Las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la misma, deberán ser comunicadas previamente a su realización y requerirán la aceptación expresa del órgano gestor.

2.– Aldaketak ez du inola ere eraginik izango jardunaren izaeran.

2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación.

3.– Organo kudeatzaileak onartu egin dezake aurkezturiko justifikazioa, baldin eta diru-laguntzaren erakunde onuradunak justifikazioan agerian uzten badu emakidarako aintzat hartutako baldintzetan aldaketak egon direla eta aldaketa horiek ebazpena aldatuko zutela, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.12 artikulu-zatian ezarritakoaren arabera, eta ez bada bete onespenerako aurretiazko administrazio-baimenaren izapidetzea, betiere hirugarrenen eskubideei kalterik egiten ez bazaie.

3.– Cuando la entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano gestor, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de tercero.

4.– Organo kudeatzaileak egiaztapen-egintzan aldaketak onartzeak ez du erakunde onuraduna salbuesten izan litzakeen zehapenetatik.

4.– La aceptación de las alteraciones por parte del órgano gestor en el acto de comprobación no exime a la entidad beneficiaria de las sanciones que pudieran corresponderle.

19. artikulua.– Justifikazioa, likidazioa eta ordainketa.

Artículo 19.– Justificación, liquidación y pago.

1.– Ematen diren diru-laguntzen ordainketa bi libramenduren bitartez gauzatuko da: % 50, diru-laguntza ematen denean, eta, gainerako % 50a diru-laguntza jaso duen jarduna benetan egin dela, helburuari egokitzen zaiola eta kostua lehendik adierazitakoa dela egiaztatu ondoren.

1.– El pago de las subvenciones que se concedan se efectuará mediante dos libramientos: el 50% en el momento de la concesión, y el 50% restante una vez acreditada la efectiva materialización de la actuación subvencionada, su adecuación a la finalidad a la que se destina, así como el montante total de su costo.

2.– Pertsona onuradunek honako hau aurkeztu beharko dute 2017ko uztailaren 31 baino lehen, https://euskadi.eus/misgestiones gunearen bitartez:

2.– Las personas beneficiarias deberán aportar, con anterioridad al 31 de julio de 2017, a través de https://euskadi.eus/misgestiones:

a) Diruz lagundutako ekintzak gauzatu direla azaltzen duen deskripzio-memoria. Han, zehaztu egingo da zein diren jardueraren ezaugarri nagusiak eta zenbateraino bete diren jardunaren helburuak.

a) Memoria descriptiva de la realización de las acciones subvencionadas, describiendo las características más destacadas de la misma y el grado de cumplimiento de los objetivos de la actuación.

b) Diruz lagundutako gastua benetan egin dela egiaztatzen duten fakturak edo ordainagiriak.

b) Facturas o documentos de pago que acrediten la efectiva realización del gasto subvencionado.

c) Diru-sarreren eta gastuen zerrenda, betiere zehaztuz, hala badagokio, beste diru-laguntza, laguntza edo diru-sarrera batzuk jaso direla helburu bererako; horrez gain, eta hala badagokio, adieraziko da eskaera aurkeztu den diruz laguntzeko moduko programetan BEZa diruz lagundu daitekeen ala ez.

c) Relación de ingresos y gastos, especificando, en su caso, la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, incluyendo, en su caso, indicación respecto a si el IVA es subvencionable o no en los programas subvencionales en los que se haya presentado solicitud.

3.– Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzak, ikuskapen horren egiaztapenetan nahiz emaitzetan eta aurkezturiko dokumentazioan oinarrituz, likidatu egingo du diru-laguntza, Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren zuzendariak emandako ebazpenaren bidez.

3.– La Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental, sobre la base de los resultados y comprobaciones y la documentación aportada, procederá a liquidar la subvención que corresponda, mediante la oportuna resolución del Director de Medio Natural y Planificación Ambiental.

4.– Ordainketa izapidetzen ari den garaian, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan emandako diru-laguntzetakoren bat eskuratu duten erakunde onuradunek zerga-mailako obligazioak bete dituztela egiaztatzeari buruz Ogasun eta Finantzetako sailburuak 1991ko urriaren 7an emandako Aginduan ezarritako egoeretakoren bat gertatzen denean, orduan, agindu honetako 8. artikuluan ezarritako eran egingo da egiaztapena.

4.– En la fecha en que se tramite el pago, cuando se den los supuestos establecidos en la Orden de 7 de octubre de 1991, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias por las entidades beneficiarias de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la referida acreditación se realizará en la forma establecida en el artículo 8 de esta Orden.

20. artikulua.– Diru-laguntzak jasotzeko baldintzak aldatzea.

Artículo 20.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko aintzat harturiko baldintzak aldatuz gero, diru-laguntzaren helburua bete dela irizten bada, eta beste edozein erakunde publikoren edo pribaturen diru-laguntzak nahiz laguntzak lortuz gero, aldatu egin daiteke diru-laguntza emateko ebazpena, baldin eta agindu honetan diru-laguntzaren jasotzaile izateko ezarritako baldintzak betetzen badira. Ondorio horietarako, Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzak dagokion ordainketa-ebazpena emango du; ebazpen horretan, emandako diru-laguntzaren kopurua doitu egingo da, edota, hala dagokionean, jasotako gehiegizko zenbatekoak itzultzeko eskatuko da.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la correspondiente subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la presente Orden para ser beneficiaria de ésta. A estos efectos, por la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental se dictará la oportuna Resolución de Liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

21. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 21.– Incumplimientos.

Laguntzen onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 artikuluan edo Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan ezarritako kasuren batean sartzen badira (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsi zen Testu Bategina), edo agindu honetan, gainerako arau aplikagarrietan nahiz emakida-ebazpenean ezarritako edozein baldintza urratzen badute, Ingurumeneko sailburuordeak ordaintzeke dauden zenbatekoak jasotzeko eskubidearen galera adieraziko du, erakunde interesdunari bidezko entzunaldia egin ondoren, eta gainera, jasotako zenbatekoak eta berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra ere ezarriko du, hargatik eragotzi gabe bidezko gainerako ekintza guztiak aplikatzea, betiere abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera (698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako diru-laguntzen bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautu eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, araubidea eta obligazioak ezartzen dituena). Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira, legezko ondorioetarako, eta erantzukizun-araubidea, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.3 artikuluan ezarritakoa izango da.

En el supuesto de que las personas beneficiarias de las ayudas incurran en alguno de los supuestos del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, o incumplan cualquiera de las condiciones establecidas en la presente Orden y demás normas aplicables, así como en la resolución de concesión, el Viceconsejero de Medio Ambiente, previa la substanciación del oportuno procedimiento en el que se dará audiencia a la entidad interesada, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión. Las referidas cantidades tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 53.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Ordezko araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen supletorio.

Agindu honetan berariaz jaso gabe geratzen den guztirako, honako hauetan ezarritako aurreikuspenak aplikatuko dira: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; eta, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuari, hilabeteko epean, aginduaren jakinarazpena egiten den egunetik hasita. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial en el plazo de un mes a partir de la notificación o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko maiatzaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2016.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ERANSKINA
ANEXO

A) Jardun zehatzak.

A) Actuaciones concretas.

Diruz laguntzeko modukoak izan daitezkeen jardunen zerrenda. Proposamen bakoitzak gutxienez bi ekintza bildu beharko ditu: A.1 ekintzetako bat, eta A.2 ekintzetako bat:

Relación de actuaciones susceptibles de ser subvencionadas. Cada propuesta debe incluir como mínimo dos acciones: una de las acciones del A.1, y una de las acciones del A.2:

A.1.– Natura-ondarea kontserbatzeko, leheneratzeko edo hobetzeko jardunak (ezinbestekoa da gutxienez idatzi-zati honetako jardun bat sartzea, laguntzak eskuratu ahal izateko).

A.1.– Actuaciones de conservación, restauración o mejora del patrimonio natural (es obligatorio incluir al menos una actuación de este apartado para poder acceder a las ayudas).

– Natura 2000 Sarearen Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) kontserbatzeko neurriak biltzen dituzten dokumentuetan txertatutako jardunak (dagoeneko onartuta daudenak nahiz gaur egun izapidetze-fasean daudenak).

– Actuaciones incluidas en los documentos que contienen las medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, tanto las ya aprobadas como las que están actualmente en tramitación.

– Flora edo fauna basati mehatxatua (Europako Erkidegokoa edo eskualdekoa) kontserbatzeko jardunak.

– Actuaciones de conservación de flora o fauna silvestre amenazada, a escala comunitaria o regional.

– Espezie autoktonoek eratutako basoak edo arboladiak ezartzea, zabaltzea, leheneratzea edo hobetzea. Lehentasuna emango zaie lehendik dagoen arboladi aloktonoa ordezkatzeari eta Europako edo eskualdeko intereseko habitaten kontserbazio-egoera hobetzeko jardunei.

– Implantación, ampliación, restauración o mejora de bosques o bosquetes formados por especies autóctonas. Se dará preferencia a la sustitución de arbolado alóctono preexistente y a actuaciones de mejora del estado de conservación de los hábitats de interés europeo o regional.

– Ekotonoak sortzea baso-masen nahiz larreen ertzetan, orla-zuhaitzak eta -zuhaixkak landatuz.

– Creación de ecotonos en el borde tanto de las masas boscosas, como de los pastizales, mediante la plantación de árboles y arbustos de orla.

– Gutxienez 10 metroko zabalerako landaketa babesleak, konektoreak eta/edo ur-bazterreko landarediaren landaketak (haltzadiak, lizardi/sahastiak edo zurzuridiak) egitea ur-ibilguetako banda babesleen barruan, edozein izanik ere ur-ibilgu horiek dauden lekua (larreak, lur landuak, basoak, errepide-ertzak). Jardun honetan, bereziki, honako hauen sailen zabaleraren lehenengo 10 metroak gutxienez ibarbaso bihurtzea jasotzen da: makala, bananondoa, robinia, eukaliptoa, pinua edo ur-ibilguen ertzetan egoten diren bestelako espezie aloktonoak.

– Realización de plantaciones protectoras, conectoras y/o de vegetación de ribera (alisedas, fresnedas saucedas o alamedas) de al menos 10 metros de anchura, dentro de las bandas protectoras de los cursos de agua, donde quiera que estén éstos situados (pastizales, cultivos, bosques, bordes de carreteras). Se incluye específicamente la conversión a bosque de ribera de al menos los primeros 10 metros de anchura en plantaciones de chopo, plátano, robinia, eucalipto, pino u otras especies alóctonas que ocupen los márgenes de los cursos de agua.

– Putzuak, ur-puntuak eta hezeguneak jartzea baso-orbanekin eta landazabal-eremuekin lotuta.

– Instalación de charcas, puntos de agua y humedales asociados a las manchas forestales y a zonas de campiña.

– Hezeguneak edo alde hidroturbosoak leheneratzea, berreskuratzea edo babestea.

– Restauración, recuperación o protección de zonas húmedas o hidroturbosas.

– Flora-ale exotiko inbaditzaileak kentzea, baldin eta egiaztatuta badago ekosistema autoktonoen osotasuna mehatxatzen dutela.

– Eliminación de ejemplares de flora exótica invasora que supongan una amenaza constatada para la integridad de los ecosistemas autóctonos.

– Baso-pistak leheneratzea, lursaila nabarmenduz eta bertako espezieak landatuz.

– Itxitura perimetralak jartzea leizeetan eta barrunbeetan.

– Instalación de cierres perimetrales en simas y cavidades.

– Palaxuak sortzea edo/eta leheneratzea giro atlantikoko edo mediterranearreko berezko bertako espezieak (dagokionaren arabera) erabiliz.

– Creación y/o restauración de setos vivos empleando especies autóctonas propias en cada caso del ambiente atlántico o mediterráneo que corresponda.

– Mugako lurretako eta ezpondetako berezko landaredi naturala berreskuratzea.

– Recuperación de la vegetación natural propia de linderos y ribazos.

– Landareztatutako ildo-bizkarrak egikaritzea lehorreko lur landuen artean, mediterranear giroetan.

– Ejecución de caballones revegetados entre cultivos de secano, en ambientes mediterráneos.

– Ureztapen-putzuak fauna basatiaren kontserbazioarekin bateragarri egitea.

– Compatibilización de balsas de riego con la conservación de la fauna silvestre.

– Itxitura iragazgaitzen eta txarrantxa-hesien ordez itxitura bigunak jartzea. Espezieak modu librean ibiltzea ahalbidetzen duten elementuak jartzea baltsaren eta kanpoaldearen artean.

– Sustitución de cierres impermeables y de alambres de espino, por cerramientos blandos. Instalación de elementos que permitan el libre tránsito de especies entre las balsas de riego y el exterior.

– Interes geologikoa duten lekuekin zerikusia duten azaleratzeak kontserbatu, babestu eta mantentzeko jardunak.

– Actuaciones de conservación, protección y mantenimiento de afloramientos relacionados con lugares de interés geológico.

– Aztarnategi mineral, paleontologiko edo arkeologikoak babesteko jardunak, espoliatu ahal baitituzte.

– Actuaciones de protección de yacimientos minerales, paleontológicos o geológicos en general susceptibles de ser expoliados.

A.2.– Jarraipena egiteko jardunak (ezinbestekoa da gutxienez idatzi-zati honetako jardun bat sartzea, laguntzak eskuratu ahal izateko).

A.2.– Actuaciones de seguimiento (es obligatorio incluir al menos una actuación de este apartado para poder acceder a las ayudas).

– Lur-zaintzako akordioaren eremuko biodibertsitatearen elementuen inbentarioa egitea.

– Realización de inventario de los elementos de la biodiversidad en el ámbito del acuerdo de custodia del territorio.

– Proiektuaren helburuei eta ekintzei jarraipena egiteko eta haiek ebaluatzeko programa.

– Programa de seguimiento y evaluación de los objetivos y acciones del proyecto.

– Salbuespen gisa, ekipamenduak erostea inbentariorako datuak lortzeko edo jarraipena egiteko, betiere egiaztatzen bada ekipamendu horiek ezinbestekoak direla proiektuaren ekintzak betetzeko.

– Excepcionalmente, adquisición de equipos para la obtención de datos para los inventarios o para el seguimiento, siempre que se demuestre que resultan imprescindibles para el cumplimiento de las acciones del proyecto.

A.3.– Komunikazio-jardunak (zerrenda orientagarria).

A.3.– Actuaciones de comunicación (relación orientativa).

– Lur-zaintzako akordioan bildutako lursailen balio naturalistikoei buruzko eta proiektuaren ekintzei buruzko material didaktikoa egitea.

– Elaboración de material didáctico sobre los valores naturalísiticos de los terrenos incluidos en el acuerdo de custodia del territorio y sobre las acciones del proyecto.

– Adina, egitura edo osaeragatik natura interes bereziko espezieko zuhaitz autoktonoak kontserbatu, mantendu eta horien balioa azpimarratzea, batez ere, zuhaitz zahar, seneszenteak eta motzak.

– Conservación, mantenimiento y puesta en valor de árboles autóctonos de especial interés natural debido a su edad, estructura o conformación, especialmente árboles viejos, senescentes y trasmochos.

– Interes geologikoa duten lekuekin zerikusia duten azaleratze arrokatsuak edo interes geologikoa duten meategi edo zulo naturalak behatzeko eta horien balioa azpimarratzeko jardunak.

– Actuaciones para la observación y puesta en valor de afloramientos rocosos relacionados con lugares de interés geológico o de minas o cavidades naturales de interés geológico.

– Seinaleztapena.

– Señalización.

B) Baldintza bereziak.

B) Condiciones particulares.

– Ez dira diruz laguntzeko modukoak izango Europako intereseko habitataren ordez beste mota bateko landare multzo bat jartzeko jardunak, salbu eta behar bezala justifikatzen bada leheneratutako habitat berriaren kontserbazio-balioa handiagoa dela.

– No serán subvencionables actuaciones de sustitución de un hábitat de interés comunitario por otro tipo de formación vegetal, excepto que se justifique debidamente el mayor valor de conservación del nuevo hábitat restaurado.

– Erabili beharreko landareek eta haziek baso-espezieen alorrean indarrean dagoen araudiak ezarritako baldintzak beteko dituzte une oro, bai eta dagozkion proiektuek eta memoria teknikoek ezarritako ezaugarri guztiak ere. Jardunetarako erabiltzen diren landareek bermatuko dute jatorri genetiko bermatua duten hazitik datozela, eta hazi horien jatorria ahalik eta hurbilen egongo da jarduna gauzatuko den eremutik.

– Las plantas y semillas a utilizar cumplirán en todo momento las condiciones establecidas por la normativa vigente en materia de especies forestales y todas aquellas características establecidas por los proyectos y memorias técnicas correspondientes. Las plantas empleadas para las actuaciones deben asegurar que proceden de semilla con origen genético garantizado, cuya procedencia sea lo más próxima posible a la zona donde se va a llevar a cabo la actuación.

– Landareen gutxieneko adina eta dimentsioak ez ezik, sailaren dentsitatea ere aurkeztutako proiektuan edo memoria teknikoan jasoko dira. Komenigarria da eremu landatu trinkoak egitea ale gazteekin.

– La edad y dimensiones mínimas de las plantas, así como la densidad de plantación vendrán recogidas en el proyecto o memoria técnica presentada. Se recomienda la realización de plantaciones densas con ejemplares jóvenes.

– Ibai-ibilguekin muga egiten duten lursailetan egin beharreko leheneratzeetan laguntzak jasotzeko baldintza gisa ezartzen da ezinbestekoa dela ibai-ertzaren ondoan gutxienez lehenengo bost metroak, ibilguaren bi aldeetan, inguruneko landaredia naturalaren berezko urbazterreko baso-espezieekin landareztatzea; era berean, komenigarria da lehendik zegoen landaredi autoktonoa errespetatzea.

– Como condición para la percepción de ayudas en aquellas restauraciones a realizar en terrenos que limiten con cauces fluviales, se establece la obligatoriedad de revegetar al menos los cinco primeros metros, a ambos lados del cauce, junto al margen fluvial con especies forestales ripícolas propias de la vegetación natural del entorno, así como respetar la vegetación autóctona preexistente.

– Nekazaritza-matrizean murgilduta dauden isurialde mediterraneoko erreka txikien ertzak urtaroko ur-fluxuarekin landareztatzeko jardunen kasuan, eremu landatuaren gutxieneko dentsitatea 1-2 izerditako 1.500 landare/ha-koa izango da. Espezieen % 5-10 eremuko bertako zuhaitz-espezieak izango dira; gainerakoak, berriz, zuhaixka-espezieak izango dira, ahal bada elorri zuriak eta arrosa-landareak. Bermatu beharko da ur-baliabideak mantenduko direla.

– En las actuaciones de revegetación de márgenes de pequeños arroyos en la vertiente mediterránea, con flujo de agua estacional, inmersos en la matriz agraria, la densidad mínima de plantación será de 1.500 plantas/ha de 1-2 savias. 5-10% de las especies deberán ser arbóreas de la zona, el resto arbustivas, preferentemente espinos y rosales. Se deberá garantizar el mantenimiento de la disponibilidad hídrica.

– Espezie exotiko inbaditzaileak desagerrarazteko jardunei dagokienez, erabiliko den metodologiak bermatu beharko du ez dela afektazio negatiborik sortuko inguruneko ekosistemetan eta biodibertsitateko beste elementu batzuetan.

– En las actuaciones de eliminación de especies exóticas invasoras, la metodología a emplear debe asegurar que no se produzcan afecciones negativas sobre los ecosistemas del entorno y sobre otros elementos de la biodiversidad.

– Putzuak eta ur-puntuak sortzeko jardunei dagokienez, gutxieneko edukiera 50 m3-tik gorakoa izango da, eta azaleraren 50 m2-tik gorakoa. Bazterren malda % 5-10etik beherakoa izango da, eta perimetroaren laurdenak ez du landarerik izango. Putzuen ertzen 2/3k gutxienez 30-40 cm-ko sakonera eduki behar du ertzetik 3 metroraino. Eremuan abere-zama Azienda Larri Unitate (AzLU) 1etik gorakoa denean, putzura sartzeko mugak ezarri beharko dira.

– En las actuaciones de creación de charcas y puntos de agua la capacidad mínima deberá superar los 50 m3 y los 50 m2 de superficie. Con pendiente de los márgenes inferior al 5-10% y con 1/4 del perímetro libre de vegetación. Al menos 2/3 de las orillas de las charcas deberán tener una profundidad de 30-40 cm hasta 3 metros del borde. Cuando la carga ganadera en la zona sea superior a 1 UGM, se deberán establecer limitaciones de acceso a la charca.

– Leize eta barrunbeetan itxitura perimetralak jartzeko, itxiturak leize edo barrunbearen ahotik gutxienez 15 metrora jarriko dira. Behealdean 30 cm-ko garaierako eta 50 cm-ko luzerako tarteak utziko dira, fauna basatiaren iragazkortasuna bermatzeko.

– Para la instalación de cierres perimetrales en simas y cavidades, los cierres se instalarán como mínimo a 15 metros de distancia de la boca de la sima o cavidad. En la parte inferior se dejaran huecos de 30 cm de alto por 50 cm de largo, con el fin de garantizar la permeabilidad para la fauna silvestre.

– Ureztapen-putzuak fauna basatiarekin bateragarri egiteko proiektuetan, putzuaren perimetroaren erditik hiru laurdenera bitarteko eremua berezko espezieekin landareztatu beharra jaso beharko da. Gutxieneko dentsitatea: 1.500 landare/ha, eta eremuko berezko zuhaitz-espezieen % 5 gutxienez.

– En los proyectos de compatibilización de balsas de riego con la fauna silvestre, deberá incluirse la revegetación de entre la mitad y las tres cuartas partes del perímetro de la balsa, con especies propias de la zona. Densidad mínima 1.500 plantas/ha y al menos un 5% de especies arbóreas propias de la zona.

– Sortuko diren palaxuek bi metrotik lau metrora bitarteko zabalera izango dute gutxienez, eta landare-dentsitatea, berriz, 1-2 izerditako 900 landare/ha-koa izango da, gutxienez; horrez gain, eremuko berezko zuhaitz-espezieen % 10-15 bildu beharko da gutxienez.

– Los setos vivos a crear deben tener como mínimo entre dos y cuatro metros de anchura, con una densidad de plantación mínima de 900 plantas/ha de 1-2 savias e incluir un mínimo de entre el 10 y el 15% de especies arbóreas propias de la zona.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común