Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

96. zk., 2016ko maiatzaren 23a, astelehena

N.º 96, lunes 23 de mayo de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
2160
2160

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 6koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena. Honen bidez, arriskupean dauden hegazti-espezieen ugalketa, elikadura, sakabanatze eta kontzentrazioko lehentasunezko eremuak mugatzen dira eta hegazti-faunaren babes-eremuak, non goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan ez elektrokutatzeko edo talka ez egiteko neurriak aplikatuko baitira, argitaratzen.

ORDEN de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves amenazadas y se publican las zonas de protección para la avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

Energia-eskari gero eta handiagoak natura-ingurunean linea elektriko gehiago jartzea dakar, eta horrek elektrokuzio- eta talka-arrisku handia eragiten dio hegazti-faunari. Gaur egun, arazo horixe da ornodun-multzo honen hilkortasun ez-naturalaren arrazoi nagusietako bat.

La creciente demanda de energía eléctrica exige el incremento del número de líneas y tendidos eléctricos instalados en el medio natural, lo que suele implicar un alto riesgo de electrocución y colisión de la avifauna. En la actualidad este problema es una de las principales causas de mortalidad no natural más frecuente en este grupo de vertebrados.

Aipatutako azpiegiturek hegaztiei eragiten dizkieten eragin negatiboak gutxitzeko, abuztuaren 29ko 1432/2008 Errege Dekretua argitaratu zen, goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan hegazti-fauna talken eta elektrokuzioen aurka babesteko neurriak ezartzen dituena.

Para minimizar los efectos negativos que dichas infraestructuras ocasionan sobre las aves se publicó el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

Errege-dekretu horren 4. artikuluak ezartzen du autonomia-erkidego bakoitzeko organo eskudunak mugatu behar dituela bere lurralde-eremuari dagozkion tokiko ugalketa, elikadura, sakabanatze eta kontzentrazioko lehentasunezko eremuak, Natura-ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Batzordeak txostena egin ondoren eta ebazpen arrazoituaren bidez, eta, halaber, ezartzen du organo eskudun horrek argitaratu egin behar dituela bere lurralde-eremuan dauden hegazti-fauna babesteko esparruak, honako hauek direlarik esparru horiek zehazteko irizpideak:

El artículo 4 de dicho Real Decreto establece que el órgano competente de cada comunidad autónoma, previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y mediante resolución motivada, delimitará las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local correspondientes a su ámbito territorial, y dispondrá la publicación de las zonas de protección para la avifauna en su respectivo ámbito territorial, siendo los criterios para la designación de las mismas los siguientes:

a) Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 43. eta 44. artikuluen arabera hegaztientzako babes bereziko eremu (BBE) izendatuta dauden lurraldeak.

a) Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con los artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

b) Autonomia-erkidegoek Espezie Mehatxatuen Espainiako Katalogoan edo autonomia-erkidegoetako katalogoetan sartuta dauden hegazti-espezieentzat egiten dituzten lehengoratze eta kontserbazioko planen aplikazio-eremuak.

b) Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las comunidades autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catálogos autonómicos.

c) Espezie Mehatxatuen Espainiako Katalogoan edo autonomia-erkidegoetako katalogoetan sartuta dauden hegazti-espezieen tokiko ugalketa, elikadura, sakabanatze eta kontzentrazioko lehentasunezko eremuak, horiek aurreko bi paragrafoetako eremuetan sartuta ez daudenean.

c) Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en catálogos autonómicos, cuando dichas áreas no estén ya comprendidas en las correspondientes a los dos párrafos anteriores.

Aireko linea elektrikoetan hegazti-fauna talken eta elektrokuzioen aurka babesteko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 29ko 1432/2008 Errege Dekretua aplikatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko hegazti-faunarentzat egindako lehentasunezko eremuen proposamena Natura-ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Batzordeari bidali zitzaion 2015eko martxoaren 4an eta, batzordeak, berriz, aldeko txostena eman zuen 2015eko apirilaren 30ean.

La propuesta de delimitación de áreas prioritarias para la avifauna de País Vasco en aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión fue remitida a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con fecha 4 de marzo de 2015, emitiendo dicha Comisión, su informe favorable en fecha 30 de abril de 2015.

Adierazitako guztia kontuan hartuz eta Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den apirilaren 9ko 196/2013 Dekretuak natura-ingurunea zaintzearen arloan eman eta ezartzen dizkidan eskumen eta zereginak betez, honako hau

Bajo lo anteriormente expuesto y en el marco de las competencias y funciones que me confiere, en materia de protección del medio natural el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan hegazti-fauna talken eta elektrokuzioen aurka babesteko EAEko eremuak mugatzen dira. Hauek izango dira babes-eremuak:

Artículo 1.– Se delimitan, en el ámbito de la CAPV, las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión, siendo estas zonas las siguientes:

a) Hegaztientzako babes bereziko eremuak (HBBE). Gaur egun, EAEn zazpi HBBE dauzkagu: ES2110019 Izki, ES0000144 Urdaibaiko itsasadarra, ES0000244 Salbada mendilerroa, ES0000246 Arabako hegoaldeko mendilerroak, ES0000243 Txingudi, ES0000245 Valderejo-Arcena mendilerroa eta ES2110014 Salburua.

a) Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Actualmente, en la CAPV se encuentran designadas siete ZEPA: ES2110019 Izki, ES0000144 Ría de Urdaibai, ES0000244 Sierra Salvada, ES0000246 Sierras Meridionales de Álava, ES0000243 Txingudi, ES0000245 Valderejo-Sierra de Árcena y ES2110014 Salburua.

b) Hegaztientzat onartutako lehengoratze eta kontserbazioko planen aplikazio-eremua. Gaur egun, zazpi hegazti-espezierentzako kudeaketa-planak, lau hegaztirentzako kudeaketa-planak (uhalde-enararentzako, Bonelli arranoarentzako, ubarroi mottodunarentzako eta ekaitz-txori txikiarentzako plan bana) eta Batasunaren Intereseko Hegazti Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Plana (sai arre, sai zuri eta ugatzarena) dauzkagu onartuta EAEn. Agindu honen arabera, linea elektrikoekin talka eginda edo elektrokutatua hiltzeko arrisku handia duten espezieak biltzen dituen bi kudeaketa-planen aplikazio-esparruak jotzen dira hegazti-fauna zaintzeko eremutzat; plan hauen aplikazio-esparruak, hain zuzen ere:

b) El ámbito de aplicación de los planes de recuperación y conservación aprobados para las aves. En la actualidad, en la CAPV están aprobados planes de gestión para siete especies de aves, cuatro para sendas aves (avión zapador, águila-azor perdicera, cormorán moñudo y paíño europeo) y un Plan Conjunto de Gestión para las aves necrófagas de interés comunitario (buitre leonado, alimoche y quebrantahuesos). A efectos de esta Orden se consideran zonas de protección para la avifauna los ámbitos de aplicación de los dos Planes de Gestión que se refieren a especies que presentan un riesgo significativo de mortalidad por colisión y electrocución con tendidos eléctricos son:

a. «Bonelli arranoa» (Hieraaetus fasciatus) izeneko hegaztia Araban Kudeatzeko Plana (612/2001 Foru Araua, irailaren 28koa).

a) Plan de Gestión del ave «Águila de Bonelli o Águila-azor perdicera» (Hieraetus fasciatus) en Álava (Orden Foral 612/2001, de 28 de septiembre).

b. Batasunaren Intereseko Hegazti Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Plana: maiatzaren 22ko 229/2015 Foru Agindua (Araba), ekainaren 15eko 83/2015 Foru Dekretua (Bizkaia).

b) Plan Conjunto de Gestión de las necrófagas de interés comunitario: Orden Foral 229/2015, de 22 de mayo (Álava), Decreto Foral 83/2015, de 15 de junio (Bizkaia).

c. Beste hegazti-espezie batzuen tokiko ugalketa, elikadura, sakabanatze eta kontzentrazioko lehentasunezko eremuak. Kasu honetan, honako hauek kontuan hartuz mugatu dira EAEko babes-eremuak: harrapari errupikola predatzaileak (arrano beltza, belatz handia eta hontz handia), miru gorria eta ardeidoak, zikoinak, mokozabalak eta barrualdeko nahiz itsasertzeko eta kostaldeko eremu hezeei lotutako harrapariak.

c) Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de otras especies de aves. En este caso, las zonas de protección en la CAPV se han delimitado atendiendo a las rapaces rupícolas predadoras (águila real, halcón peregrino y búho real), al milano real y a las ardeidas, cigüeñas, espátulas y rapaces ligadas a zonas húmedas, tanto de zonas interiores como litorales y costeras.

2. artikulua.– Hegazti-fauna babesteko EAEko eremuak argitaratzen dira; agindu honen eranskinean, hain zuzen ere. Aurreko xedapen-zatiko irizpideen arabera hegazti-fauna babesteko eremutzat jotako azalerak 261,63 km2 hartzen ditu gaur eguneko datuekin (EAEren % 36,2). Nolanahi ere, arau idatzia gailenduko zaio grafiatuta dagoenari.

Artículo 2.– Se publican las zonas de protección para la avifauna en el ámbito de la CAPV, las cuales quedan recogidas en el Anexo de la presente Orden. La superficie definida como zonas de protección para la avifauna bajo los criterios expuestos en el resuelvo anterior asciende, con los datos actuales, a 261,63 km2 (el 36,2% de la CAPV). En todo caso prevalecerá la norma escrita sobre lo grafiado.

3. artikulua.– 1432/2008 Errege Dekretuan ezarritako talka eta elektrokuzioen kontrako neurriak aplikatuko dira babes-eremuetan, baldintza hauekin:

Artículo 3.– En las zonas de protección serán de aplicación las medidas establecidas contra la colisión y la electrocución en el Real Decreto 1432/2008, con los siguientes condicionantes:

a) Derrigorrezkoak izango dira goi-tentsioko aireko linea berrietan edo agindu hau indarrean sartzerakoan betearazpen-proiektu onarturik ez dutenetan, bai eta dagoeneko badauden goi-tentsioko linea elektrikoen hedapen eta aldaketetan ere.

a) Serán obligatorias para aquellas líneas eléctricas aéreas de alta tensión de nueva construcción, o que no cuenten con un proyecto de ejecución aprobado a la entrada en vigor de la presente Orden, así como para las ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas de alta tensión ya existentes.

b) Agindu hau indarrean sartzerakoan badauden goi-tentsioko aireko linea elektrikoetarako derrigorrezkoak izango dira elektrokuzioaren aurkako babes-neurriak; talken aurkako babes-neurriak, berriz, borondatezkoak izango dira.

b) Para aquellas líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes a la entrada en vigor de la presente Orden serán obligatorias aquellas medidas de protección contra la electrocución, y voluntarias aquellas de protección contra la colisión.

4. artikulua.– Babes-eremuei buruzko informazio guztia Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan egongo da eskuragarri.

Artículo 4.– Toda la información sobre las zonas de protección estará disponible en la sede electrónica del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Goi-tentsioko linea elektrikoekin talka eginda edo elektrokutatua hiltzeko arrisku handia duten espezieak kudeatzeko plan berriak onartzen badira, agindu hau egokitu beharko da, plan berri horietatik eratorritako babes-eremuak sartuz.

En el caso de que se aprueben nuevos planes de gestión de aves especialmente vulnerables a sufrir mortalidad por colisión y electrocución con líneas eléctricas aéreas de alta tensión, la presente Orden deberá adaptarse incluyendo, en su caso, las correspondientes zonas de protección que deriven de esos nuevos planes.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzak ezarriko du, ebazpen bidez, agindu hau indarrean sartzen denean dauden goi-tentsioko aireko linea elektrikoetatik zein ez datozen bat 1432/2008 Errege Dekretuak ezarritako arau teknikoekin. Ebazpen hori lineen titularrak diren pertsonei edo erakundeei jakinaraziko zaie, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Egin beharreko aldaketak egiten direnean, aipatutako ebazpena eguneratuko da.

La Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental determinará, mediante resolución, las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes, que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008 a la entrada en vigor de la presente Orden. Dicha resolución será notificada a las personas o entidades titulares de las líneas y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Una vez se hayan ejecutado las modificaciones pertinentes, se actualizará la citada resolución.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko maiatzaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2016.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

Ana Isabel Oregi Bastarrika.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ERANSKINA
ANEXO

Goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan hegazti-fauna talken eta elektrokuzioen aurka babesteko Euskal Autonomia Erkidegoko eremuak (ilunenak dauden zatiak):

Zonas de protección de la avifauna en la Comunidad Autónoma del País Vasco (áreas más sombreadas) contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión:

www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvmap/eu/?conf=BOPV/capas/ProteccionAvifauna/TendidosElectricos.json&lang=eu

www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvmap/es/?conf=BOPV/capas/ProteccionAvifauna/TendidosElectricos.json


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común