Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

90. zk., 2016ko maiatzaren 13a, ostirala

N.º 90, viernes 13 de mayo de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2015
2015

71/2016 DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, zeinen bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2017. urteko jaiegunen egutegi ofiziala.

DECRETO 71/2016, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2017.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 12. artikuluan eta Langileen Estatutuari buruzko Legearen Testu Bategina onartu zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 37. artikuluan ezarritakoa betez, Jaurlaritzari dagokio 2017ko lanegunak eta jaiegunak finkatzea, urteak, gehienez ere, hamalau jaiegun izango dituela kontuan harturik.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es competencia de este Gobierno establecer, dentro del límite anual de catorce días festivos, el calendario de días laborables y festivos para el año 2017.

Hori dela-eta, Lanaldia, lanaldi bereziak eta atsedenaldiak arautzen dituen uztailaren 28ko 2001/1983 Errege Dekretuko 45. eta 46. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz –garai hartan indarrean–, lanaldiei buruzko irailaren 21eko 1561/1995 Errege Dekretuko xedapen indargabetzaile bakarrean xedatutakoari jarraikiz, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Lan Harremanen Kontseilua eta gainontzeko kontsulta-organoak entzunda, eta Gobernu Kontseiluak 2016ko maiatzaren 10ean egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, vigente a la sazón, de conformidad con lo dispuesto en la disposición derogatoria única del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, habiéndose dado audiencia al Consejo de Relaciones Laborales y demás órganos consultivos interesados, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de mayo de 2016,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Bi mila eta hamazazpigarren urtean, urte osoko igandeak eta aipatzen diren egunak jaieguntzat hartuko dira lan ondorioetarako Euskal Autonomia Erkidegoan –ordaindu egingo dira, eta ez dira berreskuratu beharko–:

Artículo 1.– Tendrán la consideración de días inhábiles en el País Vasco a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, durante el año dos mil diecisiete, todos los domingos del año y las festividades de:

Urtarrilaren 6a, Errege eguna.

6 de enero, Epifanía del Señor.

Apirilaren 13a, ostegun Santua.

13 de abril, jueves Santo.

Apirilaren 14a, ostiral Santua.

14 de abril, viernes Santo.

Apirilaren 17a, Pazko astelehena.

17 de abril, lunes de Pascua de Resurrección.

Maiatzaren 1a, Langileen Eguna.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

Uztailaren 25a, Santiago Apostolua.

25 de julio, Santiago Apóstol.

Abuztuaren 15a, Andra Mari eguna.

15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Urriaren 12a, Espainiako Jai Nazionala.

12 de octubre, Fiesta Nacional.

Azaroaren 1a, Domu Santu eguna.

1 de noviembre, Todos los Santos.

Abenduaren 6a, Konstituzio eguna.

6 de diciembre, La Constitución.

Abenduaren 8a, Ama Birjina Sortzez Garbiaren eguna.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Abenduaren 25a, Eguberri eguna.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

2. artikulua.– 1.– Lan ondorioetarako, bi mila eta hamazazpigarren urtean, tokian tokiko jaietako bi egun ere jaiegun izango dira, hau da, ordaindu egingo dira, eta ez dira errekuperatu beharko. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Lan, Enplegu eta Gizarte Politiketako lurralde-ordezkariek zehaztuko dituzte egun horiek, udaletako udalbatzek proposatuta. Egun horiek berdinak izan daitezke edo ez lurralde historikoetako udalerrietan.

Artículo 2.– 1– Serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año dos mil diecisiete, hasta dos días con carácter de fiestas locales, que se establecerán por los Delegados Territoriales de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, a propuesta del Pleno de los Ayuntamientos respectivos, pudiendo ser comunes o no en los diversos términos municipales de cada Territorio Histórico.

2.– Dekretu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean egin behar dute proposamena udalek, eta Lan, Enplegu eta Gizarte Politiketako dagokien lurralde-ordezkaritzetara bidali.

2.– Los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas a la respectiva Delegación Territorial de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales que por ubicación les corresponda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la publicación del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari aginpidea ematen zaio, dekretu honetan xedatutakoa ezarri eta betetzeko behar diren xedapenak emateko.

Se faculta al Consejero de Empleo y Políticas Sociales para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko maiatzaren 10ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2016.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.


Azterketa dokumentala

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.


Análisis documental

Euskadi, bien común