Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

79. zk., 2016ko apirilaren 27a, asteazkena

N.º 79, miércoles 27 de abril de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1760
1760

5/2016 LEGEA, apirilaren 21ekoa, Larrialdiak Kudeatzeko Legea aldatzekoa.

LEY 5/2016, de 21 de abril, de modificación de la Ley de Gestión de Emergencias.

Eusko Legebiltzarrak 5/2016 Legea, apirilaren 21ekoa, Larrialdiak Kudeatzeko Legea aldatzekoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 5/2016, de 21 de abril, de modificación de la Ley de Gestión de Emergencias.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Larrialdiak Kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 Legea arau aitzindaria izan zen, sistema bakarrean bildu baitzituen edozein ezbehar motaren ondoriozko larrialdi arrunten ohiko kudeaketa eta hondamendi edo lazeria publikoen ondoriozko larrialdi kolektiboko egoeren aurreko erantzuna.

La Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias, fue una norma pionera por cuanto integraba en un sistema único tanto la gestión rutinaria de las emergencias ordinarias o cotidianas derivadas de cualquier tipo de supuesto accidental como la respuesta ante situaciones de emergencia colectiva derivadas de catástrofes o calamidades públicas.

Ikusmolde horren abiapuntua zen, larrialdi-zerbitzuen koordinazioa eta lankidetza operatiboa lagungarria zela aparteko garrantzi kolektiborik gabeko kasuen aurrean herritarrei arreta eraginkorra emateko, eta, orobat, prestakuntza sustatzen zuela gizartea eta erakundeak geldiaraziko lituzkeen hondamendi baterako.

Tal concepción partía del presupuesto de que la cooperación y coordinación operativa de los servicios de emergencias en situaciones no extraordinarias no solo favorecía la atención eficaz a la ciudadanía ante estos supuestos sin trascendencia colectiva extraordinaria, sino que fomentaba la preparación para el caso de producirse un evento catastrófico que paralizase el tejido social e institucional.

Azken urteotako esperientziak erakusten duenez, eredu egokia hautatu da, etsenplu eta inspirazioa izan dena beste zenbait tokitan.

La experiencia de todos estos años manifiesta el acierto en la elección del modelo, que ha servido de ejemplo e inspiración en otros lugares.

Hala ere, denboraren joanean agerian geratu da araututako ereduan badirela eguneratu beharra duten hainbat alderdi, hain zuzen ere, instituzio eta zerbitzuen jarduketen kontzertazioa eta elkarrekiko erlazioa indartzea, sistema informatikoak eta komunikaziokoak eguneratzea, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemako zerbitzuen formakuntza indartzea edo jarduteko prozedurak estandarizatzea, eta, orobat, ekimen pribatua eta gizarte-ekimena sektore publikoaren jarduerarekin integratu beharra.

Sin embargo, el tiempo transcurrido ha revelado la necesidad de poner al día algunos aspectos del modelo regulado, en aspectos tales como el refuerzo de la concertación e interrelación de las actuaciones de las distintas instituciones y servicios, la actualización de los sistemas informáticos y de comunicaciones, el refuerzo de la formación de los servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil, o la estandarización de procedimientos de actuación, así como en cuanto a la necesidad de integrar la iniciativa privada y la iniciativa social con la actividad del sector público.

Eguneraketa horretarako, erabaki estrategikoak eta antolamenduari buruzkoak hartu behar dira, eta, erabaki horiek, zenbait kasutan, legezko neurri jakinak onartzea eskatzen dute.

Tal puesta al día requiere adoptar decisiones estratégicas y organizativas que en algunos casos exigen la aprobación de las medidas legales oportunas.

Ildo horretan kokatzen da Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legea. Lege horrek Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistema euskal segurtasun-sistema globalagoan txertatzen du. Lege horretan, besteak beste, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia arautzen da, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemako kideen formakuntza eta gaikuntzarako tresna gisa, bai eta larrialdietako 1-1-2 telefonoaren zeregina ere.

En tal sentido se enmarca la aprobación de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, que integra el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil en el más global sistema de seguridad pública. En dicha ley se regula, entre otras cosas, la Academia Vasca de Policía y Emergencias como instrumento para la formación y capacitación de quienes integran el Sistema Vasco de Emergencias y Protección Civil, o la misión del teléfono de emergencias 1-1-2.

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legeak, segurtasun publikoaren sistema osoari aplikatu beharreko printzipio orokorrak finkatzeaz gain, larrialdien arloko legedia espezifikoari aipamenak egiten dizkio.

Al margen de los principios generales comunes al conjunto del sistema de seguridad pública, la citada Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, se remite a la legislación específica en materia de emergencias.

Aurreko diagnostikoak agerian utzi du indarrean dagoen erregulazioak hutsuneak dituela zenbait arlotan, esate baterako, aurreikuspenaren eta alertaren antolamenduan, herritarren eskubide eta betebeharretan, autobabeserako betebeharretan edo zehapen-araubidean.

El diagnóstico precedente ha revelado algunas carencias en la regulación vigente en aspectos tales como la organización de la previsión y alerta, los derechos y deberes de la ciudadanía, las obligaciones de autoprotección, o el régimen sancionador.

Lege honetan proposaturiko aldaketaren asmoa da Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistema sendotzea, haren ikuspegi integrala indartuz, funtzionamendua hobetzeko eta gaurkotzeko helburuarekin. Horretarako, koordinazioa hobetuko duen antolaketa-egitura publiko batean oinarritutako ereduaren alde egiten da legean, ikuspegi integrala ezarriz eta lehenetsiz, larrialdiek izan behar duten aurreikuspen eta erantzun egokia eskaini ahal izateko, eta orobat, formakuntza ere aintzat hartuz. Ikuspegi integral horren baitan, halaber, ezinbestekoa da boluntarioen erakundeen sarea eta haren antolakuntza eta kudeaketa sartzea, bai eta itsas salbamendua aurreikustea ere, herri-ikuspegia zein eremu guztien ikuspegia ahaztu gabe.

La modificación propuesta en esta ley tiene como pretensión consolidar el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil, reforzando su perspectiva integral, al objeto de mejorar y actualizar su funcionamiento. Para ello la ley opta por un modelo basado en una estructura organizativa pública que mejore la coordinación, integrando y priorizando dicha perspectiva integral para poder ofrecer la previsión y la respuesta adecuada que deben tener las emergencias, así como teniendo en cuenta también el aspecto formativo. De la misma forma, en esa perspectiva integral resulta imprescindible introducir la gestión y organización de la red de las organizaciones del voluntariado, así como prever el salvamento marítimo, sin perder de vista la perspectiva de país y la de todos los ámbitos.

Horretarako, legearen erreforman eduki hauek jorratzen dira:

Para ello la reforma aborda los siguientes contenidos:

a) Arriskuei eta horien aurka babesteko neurriei buruzko formakuntzaren eta informazioaren inguruan herritarrek dituzten eskubide eta betebeharrak arautzen dira, eta aldi berean, herritarrak larrialdiei erantzuteko mekanismoetan inplikatzen saiatzen da.

a) Regula los derechos y deberes de la ciudadanía en cuanto a su formación y a la información sobre riesgos y medidas de protección contra ellos, al tiempo que procura su implicación en los mecanismos de respuesta ante emergencias.

b) Larrialdien aurreko aurreikuspeneko eta prebentzioko mekanismoak indartzen dira, alerten sarea arautuz, bai eta zerbitzu meteorologikoen eta babes zibilaren arteko lotura ere.

b) Refuerza los mecanismos de previsión y prevención ante emergencias, regulando la red de alertas y la vinculación de los servicios meteorológicos con la protección civil.

c) Elementu kalteberak edukitzeagatik edo arriskutsuak izan daitezkeelako, segurtasunerako garrantzitsuak diren erakunde publiko edo pribatu guztiek Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemarekin duten lotura indartzen da.

c) Fortifica la vinculación con el Servicio Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil de todas las organizaciones públicas o privadas relevantes para la seguridad por presentar elementos de vulnerabilidad, o por su potencial peligrosidad.

d) Autobabeserako eskubide eta betebeharrak arautzen dira, bai eta betebehar horiek bete daitezen sustatzeko mekanismoak ere.

d) Regula los derechos y deberes de autoprotección, así como mecanismos de estímulo al cumplimiento de tales deberes.

e) Bereizgarrien sorrera jasotzen da, larrialdietan esku hartzeko zerbitzuetako langileen ekintza nabarmenak eta larrialdi-egoeretan herritarrek zerbitzu horiekin izaten duten inplikazioa eta lankidetza aintzatesteko.

e) Contempla la creación de distinciones para reconocer actos destacables del personal de los servicios de intervención frente a emergencias, así como para reconocer la implicación y la colaboración ciudadana con dichos servicios en situaciones de emergencias.

f) Zehapen-araubide bat arautzen da, tipikotasun-printzipioaren araberakoa, babes zibileko eta larrialdietako legezko betebeharrak ez betetzeagatiko, edo larrialdiko deien arreta-zerbitzua nahasteagatiko arau-hausteak eta zehapenak biltzeko.

f) Regula un régimen sancionador adecuado al principio de tipicidad que contemple infracciones y sanciones por incumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección civil y emergencias, o la perturbación del servicio de atención de llamadas de urgencia, entre otras.

g) Lurralde-antolamenduko tresnek eta hirigintza-planek arriskuen inbentarioa eta mapa kontuan hartzea aurreikusten da eta, horrez gain, arriskuei aurrea hartzeko eta gerta litezkeen hondamendien eta lazerien eraginak gutxitzeko neurriak ezartzea.

g) Prevé que los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos tengan en cuenta el inventario y mapa de riesgos y establezcan medidas de prevención de riesgos y de reducción del impacto de eventuales catástrofes y calamidades.

h) Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa arautzen da euskarri teknologiko eta logistikoaren oinarri-plataforma gisa, bai edozein motatako larrialdietan esku hartu behar duten zerbitzuekin komunikatzeko eta bai zerbitzu horien koordinazioa errazteko ere, babes zibileko planek eta aplikatu beharreko taktika operatiboek ezartzen dutena betez.

h) Regula el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi como plataforma base de soporte tecnológico y logístico para comunicarse con los distintos servicios que tengan que intervenir en emergencias de todo tipo y facilitar su coordinación conforme a lo que dispongan los planes de protección civil y las tácticas operativas correspondientes.

i) Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa Euskadiko larrialdi- eta segurtasun-zerbitzuetako zentral operatibo guztiekin konektatuta egotea ahalbidetuko duten neurriak hartzea aurreikusten da.

i) Prevé adoptar medidas oportunas que permitan la conexión del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi con todas las centrales operativas de los servicios de emergencias y seguridad de Euskadi.

j) Larrialdiko deiak hartzeko zerbitzua jasotzen da, 1-1-2 telefono-zenbaki bakarraren bidezkoa, helburu duelarik Euskadin edozein herritarrek egindako deiak jasotzea, larrialdia edo gertakaria identifikatzea, eta deia edo alarma helaraztea dagokion zerbitzu edo agintaritzari.

j) Contempla el servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico único 1-1-2, con la misión de recibir las llamadas de los ciudadanos en el territorio de Euskadi, identificar la urgencia o incidente y transmitir la llamada o alarma a los servicios o autoridades oportunas.

k) Larrialdiei erantzuteko zerbitzu eta baliabide interesgarriak dituzten administrazio publikoekin hitzarmenak egitea sustatzen da, laguntza-eskaera edo larrialdi-deiei jarduketa azkar, integratu eta eraginkor batekin erantzutea bermatzeko.

k) Promueve la celebración de convenios con las diferentes administraciones públicas que dispongan de servicios y recursos de interés para la respuesta a las emergencias al objeto de garantizar una actuación rápida, integrada y eficaz ante un requerimiento de auxilio o una llamada de emergencia.

l) Hondamendien aurreko Laguntza Unitatearen erregelamendu bidezko eraketa xedatzen da, Eusko Jaurlaritzan segurtasun-arloko eskumena duen sailaren mende egongo dena, larrialdi-egoeran dauden pertsonak eta ondasunak babesteko, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean edo lurralde horretatik kanpo, haren laguntza eskatzen denean. Unitate horrek nazioarteko lankidetzako misioak ere gauzatu ahal izango ditu.

l) Dispone la constitución reglamentaria de la Unidad de Apoyo ante Desastres, dependiente del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o fuera de ella cuando sea requerida su colaboración. Dicha unidad también podrá realizar misiones de cooperación internacional.

m) Antolaketa-egitura publiko profesional bat jasotzen da, Eusko Jaurlaritzari eta babes zibileko egoeretako, larrialdi arrunteko egoeretako eta biktima anitzeko gertakarietako esku-hartzeak koordinatzeko eta laguntzeko eskumena duen sailari agindutako eginkizunak beteko dituena.

m) Contempla la existencia de una estructura organizativa pública profesional para el ejercicio de las funciones encomendadas al Gobierno Vasco y al departamento competente en la coordinación y apoyo a la intervención en situaciones de protección civil, así como en emergencias ordinarias e incidentes con múltiples víctimas.

n) Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta honen Erakunde Autonomiadunetako Kidegoak eta Eskalak Antolatzeko otsailaren 25eko 1/2004 Legea, babes zibil eta larrialdietako eskala bat sortzeko eta agintaritzaren agenteen maila emateko larrialdietako operatiboak koordinatzen dituzten larrialdiei aurre egiteko eta babes zibileko langileei.

n) Modifica la Ley 1/2004, de 25 de febrero, de Ordenación de los Cuerpos y Escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, para crear una escala de protección civil y emergencias y conferir el rango de agentes de la autoridad al personal de atención de emergencias y protección civil que coordine los operativos de emergencias.

ñ) Boluntarioen erakundeek osatutako zerbitzu profesionalentzako laguntza-sareak sortzeko sustatze-neurriak jasotzen dira. Erakunde horietako kideak lankidetzan arituko dira baina ez dituzte zerbitzu profesionalak ordezkatzen, eta aurretik zehaztutako gutxieneko formakuntza eta prestakuntza izan behar dute.

ñ) Contempla medidas de fomento para la creación de redes de apoyo a los servicios profesionales conformadas por organizaciones del voluntariado. Sus integrantes cooperan pero no suplen a los servicios profesionales, y deben contar con una formación y preparación mínima prefijada.

o) Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari esleitzen dio Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistema osatuko duten aktoreen formakuntzaren eta prestakuntzaren eginkizun nagusia, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legean ematen zitzaizkion erantzukizunen arabera.

o) Asigna a la Academia Vasca de Policía y Emergencias el rol central en la formación y preparación de los actores integrantes del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil en función de las responsabilidades que ya le atribuía la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

p) Legearen xede diren larrialdien artean sartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko eremuko jurisdikziopeko uretan gertatutakoak, itsas salbamenduaren arloan Estatutuan emandako eskumenen arabera.

p) Incluye entre las emergencias objeto de la ley las ocurridas en el mar territorial del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, atendiendo a las competencias conferidas estatutariamente en materia de salvamento marítimo.

Artikulu bakarra.– Larrialdiak Kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen aldaketa.

Artículo único.– Modificación de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias.

Bat.– Legearen 1. artikuluko lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela egongo da idatzita aurrerantzean:

Uno.– Se modifica el apartado primero del artículo 1, que queda redactado como sigue:

«1.– Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jarduketak antolatzea eta koordinatzea larrialdien prebentzio eta kudeaketaren arloan. Jarduketa horien helburua izango da pertsonak, ondasunak eta ondare kolektiboa babestea arrisku kolektibo larri, hondamendi eta lazeria publikoko egoeren aurrean, eta, orobat, era bateko eta besteko zerbitzu eta operatiboen koordinazioa beharrezkoa den urgentziako edo larrialdiko beste kasu batzuetan».

«1.– La presente ley tiene por objeto ordenar y coordinar las actuaciones de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la prevención y gestión de emergencias, destinadas a la protección de las personas, los bienes y el patrimonio colectivo ante situaciones de riesgos colectivos graves, catástrofe y calamidad pública, así como en otros casos de urgencia o emergencias que pudieran requerir de la participación o coordinación de distintos servicios y operativos».

BI.– Kapitulu berri bat eransten da: I bis kapitulua. Izenburu hau izango du: «I bis kapitulua. Eskubideak eta betebeharrak».

Dos.– Se añade un nuevo capítulo I bis, con el título de «Capítulo I bis. Derechos y deberes».

Hiru.– Artikulu berri bat eransten zaio I bis kapituluari: 2 bis artikulua. Honela idatzita egongo da:

Tres.– Se añade un nuevo artículo 2 bis al capítulo I bis, con la siguiente redacción:

«2 bis artikulua.– Babes zibilari dagokionez, Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsona guztiek eskubidea dute:

«Artículo 2 bis.– En materia de protección civil todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma tienen derecho a:

a) Informatuak izateko eragin diezaieketen arrisku kolektibo larriei buruz eta arrisku horiei aurre egiteko aurreikusitako jarduketei buruz. Informazio horrek ezin izango du, inola ere, indarrean dagoen legeriak babestutako daturik bildu.

a) Ser informados sobre los riesgos colectivos graves que puedan afectarles y sobre las actuaciones previstas para hacerles frente. Dicha información en ningún caso puede incluir datos protegidos por la legislación vigente.

b) Informazioa eta jarraibideak jasotzeko hartu beharreko segurtasun-neurriei buruz eta jarraitu beharreko jokabideari buruz.

b) Recibir información e instrucciones sobre las medidas de seguridad a adoptar y la conducta a seguir.

c) Lankidetzan aritzeko babes zibileko lanetan.

c) Colaborar en las tareas de protección civil.

d) Zuzenean eragin diezaieketen babes zibileko eta larrialdietako planak egiteko prozesuan parte hartzeko, jendaurreko erakustaldiko eta kontsultako eta herritarren parte-hartzeko izapideen bitartez.

d) Participar en el proceso de elaboración de los planes de protección civil y emergencias que puedan afectarles directamente, a través de los correspondientes trámites de información pública y consulta y participación ciudadana.

e) Babes zibileko agintari eta zerbitzuetara jotzeko, arlo honekin lotutako arrisku, aurreikuspen eta dispositiboen inguruko kexak, eskaerak eta proposamenak aurkezteko

e) Dirigirse a las autoridades y servicios de protección civil con el fin de formular quejas, peticiones y propuestas en relación con los riesgos, las previsiones y los dispositivos relacionados con esta materia.

f) Zerbitzu publiko eskudunek larrialdietako biktimak ahalik eta lasterren identifika ditzaten eta senitartekoei zein hurbilekoei informazio zehatza eskain diezaieten, helburu horretarako jarduketa-protokoloak ezarri beharko direlarik».

f) Que los servicios públicos competentes identifiquen lo más rápidamente posible a las víctimas en caso de emergencias y se ofrezca información precisa a sus familiares o personas allegadas, para lo cual deben establecerse protocolos de actuación».

Lau.– Artikulu berri bat eransten zaio I bis kapituluari: 2 ter artikulua. Honela idatzita egongo da:

Cuatro.– Se añade un nuevo artículo 2 ter al capítulo I bis, con la siguiente redacción:

«2 ter artikulua.– Autonomia Erkidegoan bizi den pertsona orok babes zibileko zereginetan laguntzeko betebeharra du lege honen eta lege hau garatzeko arauen arabera, eta, ildo horretan, betebehar hauek ditu:

«Artículo 2 ter.– Todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma tienen el deber de colaborar en las tareas de protección civil, de acuerdo con esta ley y sus normas de desarrollo, y en tal sentido están obligadas a:

a) Legez derrigorrezkoak diren autobabeserako plan eta neurriak hartu, mantendu eta aplikatzea, bai eta, hala badagokio, horiek garatzeko beharrezkoak diren bitarteko materialak eta giza bitartekoak mantentzea ere.

a) Adoptar, mantener y aplicar los planes y medidas de autoprotección que les resulten legalmente preceptivas, así como, en su caso, mantener los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de las mismas.

b) Agintaritza eskudunari informazioa ematea kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudian aurreikusitako moduan eta dagokion edukiarekin, eta, oro har, arrisku-egoerak sortu edo larriagotu ditzaketen egoerei buruzko informazioa helaraztea.

b) Facilitar información a las autoridades competentes en las formas y con el contenido previsto en la normativa aplicable en cada caso y, con carácter general, acerca de aquellas circunstancias que puedan generar o agravar situaciones de riesgo.

c) Beharrezko ikuskaritzak egitea, indarrean dagoen araudian xedatutakoari jarraituz, ikuskaritzari lokaletan edo establezimenduetan sartzen utziz.

c) Someterse a las inspecciones precisas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, facilitando la entrada de la inspección en sus locales o establecimientos.

d) Babes zibileko agintaritza eskudunari jakinaraztea larrialdi-egoerak sorraraz ditzaketen gorabeherak, edozein izanda ere gorabehera horiek ezagutzeko bidea.

d) Comunicar a las autoridades de protección civil competentes aquellas circunstancias que puedan generar situaciones de emergencia de las que tengan conocimiento por cualquier medio.

e) Ariketak eta simulakroak egiten laguntzea, bai eta larrialdi-egoeretako esku-hartzeetan ere, bidezko arrazoiren batengatik eta proportzionaltasun-printzipioaren arabera hala eskatzen zaienean.

e) Colaborar en la realización de ejercicios y simulacros, así como en la intervención en situaciones de emergencia, cuando sean requeridos para ello de forma justificada y respetando el principio de proporcionalidad.

f) Babes zibilaren arloko agintaritza eskudunak emandako larrialdiko jarraibide eta neurriak jarraitzea, baita agintaritza horrek emandako agindu orokor eta bereziak betetzea ere».

f) Seguir las instrucciones y medidas de emergencia emanadas de las autoridades competentes en materia de protección civil, así como cumplir las órdenes generales y particulares emanadas de tales autoridades».

Bost.– Artikulu berri bat eransten zaio I bis kapituluari: 2 quater artikulua. Honela idatzita egongo da:

Cinco.– Se añade un nuevo artículo 2 quáter al capítulo I bis, con la siguiente redacción:

«2 quater artikulua.– 1.– Hondamendi, lazeria publiko edo arrisku kolektibo larriko egoeren aurrean, edozein pertsona dago behartuta babes zibilaren arloko agintaritza eskudunak eskatutako prestazio pertsonalak ematera pertsonak, ondasunak eta ondare kolektiboa babesteko asmoz, sortutako egoeraren eta pertsona bakoitzaren aukeren neurrira. Zerbitzu horiek ematea nahitaezkoa da eta horregatik ez da inolako kalte-ordainik jasoko.

«Artículo 2 quáter.– 1.– En los casos de catástrofe, calamidad pública o situación de grave riesgo colectivo cualquier persona estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil para la protección de personas y bienes y el patrimonio colectivo, de manera proporcionada a la situación creada y a las posibilidades de cada una. La prestación de estos servicios es obligatoria y no da lugar a indemnización por esta causa.

2.– Larrialdiaren izaerak hala eskatzen duenean, larrialdiari aurre egiteko behar diren ondasunak aldi baterako eta modu iragankorrean errekisatu, esku hartu edo okupatu ahal izango ditu babes zibileko agintaritzak. Jarduketa horiengatik kalte-galerak jasaten dituzten pertsona, erakunde edo enpresek legean ezarritako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea dute.

2.– Cuando la naturaleza de la emergencia lo haga necesario, las autoridades de protección civil podrán requisar, intervenir y ocupar temporal y transitoriamente los bienes necesarios para afrontar la emergencia. Las personas, entidades o empresas que sufran daños y perjuicios por estas actuaciones tienen derecho a ser indemnizadas de acuerdo con las leyes.

3.– Babes zibilaren arloko agintaritza eskudunak pertsona, erakunde edo enpresekin hitzarmenak sustatuko ditu, larrialdiren bat gertatuz gero haien bitarteko eta zerbitzuak modu eraginkorrean eskura izatea aurreikusteko.

3.– Las autoridades competentes en materia de protección civil promoverán convenios con las personas, entidades o empresas con el fin de prever la puesta a disposición eficaz de sus medios y servicios en casos de emergencia.

4.– Hondamendi, lazeria publiko, hur-hurreko aurri edo arrisku kolektibo larriko kasuetan, eta beharrizan muturreko eta urgenteko egoeretan, zilegi izango da bizilekuan sartzea baldin eta pertsonek eta gauzek berehalako kalte larriak jasan ditzaten eragozteko bada».

4.– En casos de catástrofe, calamidad pública, ruina inminente o grave riesgo colectivo, y cuando concurra una situación de extrema y urgente necesidad, será legítima la entrada en el domicilio si es para evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas».

Sei.– Artikulu berri bat eransten zaio I bis kapituluari: 2 quinquies artikulua. Honela idatzita egongo da:

Seis.– Se añade un nuevo artículo 2 quinquies al capítulo I bis, con la siguiente redacción:

«2 quinquies artikulu.– Babes zibileko agintaritzarekin lankidetzan jarduteko betebehar berezia dute babes zibilerako jarduera garrantzitsua duten pertsona eta erakundeek eta, bereziki, honako hauek:

«Artículo 2 quinquies.– Están especialmente obligadas a colaborar con las autoridades de protección civil aquellas personas y entidades cuya actividad resulte relevante para la protección civil, y particularmente las siguientes:

a) Urrakortasun edo arriskugarritasunagatik, indarrean dagoen araudiaren arabera autobabeserako neurriak hartzeko betebeharra dakarten jarduerak burutzen dituztenek.

a) Las que ejerzan actividades que, por su vulnerabilidad o peligrosidad, estén obligadas a adoptar medidas de autoprotección conforme a la normativa vigente.

b) Enpresa publiko edo pribatuen arriskuen zaintza- eta babes-zerbitzuek.

b) Los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de las empresas públicas o privadas.

c) Ondasun publikoen gaineko eskubideen titularrek edo zerbitzu publiko edo interes orokorreko zerbitzuak kudeatzen dituztenek eta, bereziki, osasun-zerbitzuekin lotutako jarduerak edo oinarrizko zerbitzu eta hornidurak kudeatzen dituztenek, hala nola ur-, gas- eta elektrizitate-banaketa eta -hornidurako nahiz telefonia eta telekomunikazioetako zerbitzuak ematen dituztenek.

c) Las titulares de derechos sobre bienes públicos o que gestionen servicios públicos o de interés general, y singularmente aquellas cuya actividad esté relacionada con servicios sanitarios o que gestionen servicios y suministros básicos tales como los de distribución y suministro de agua, gas y electricidad y las prestadoras de servicios de telefonía y telecomunicaciones.

d) Gizarte-hedabideek».

d) Los medios de comunicación social».

Zazpi.– Artikulu berri bat eransten zaio I bis kapituluari: 2 sexies artikulua. Honela idatzita egongo da:

Siete.– Se añade un nuevo artículo 2 sexies al capítulo I bis, con la siguiente redacción:

«2 sexies artikulua.– 1.– Aurreko artikuluan aipatutako jarduerak eta zerbitzuak kudeatzen dituzten pertsona eta erakundeak behartuta daude babes zibilaren arloko agintaritza eskudunari informazioa ematera, babes egokia ziurtatzeko egiten dituzten jardueren inguruan, bai eta babes zibileko arriskuen eta horien bilakaeraren inguruan antzematen duten informazioa ere.

«Artículo 2 sexies.– 1.– Las personas y entidades que gestionen las actividades y servicios referidos en el artículo anterior están obligadas a proporcionar a las autoridades competentes en materia de protección civil información sobre sus actividades destinadas a asegurar la protección adecuada, así como la información que detecten sobre riesgos de protección civil y su evolución.

2.– Enpresa publiko edo pribatuen arriskuen zaintza- eta babes-zerbitzuak babes zibileko laguntzailetzat hartzen dira ondorio guztietarako, eta misioak esleitu ahal izango zaizkie babes zibileko planetan, eta, hala badagokio, babes zibilaren arloko agintaritza eskudunak larrialdietan jarduteko errekeritu ahalko ditu.

2.– Los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de las empresas públicas o privadas se consideran a todos los efectos colaboradores en la protección civil, pudiendo asignárseles misiones en los planes de protección civil y, en su caso, ser requeridos por las autoridades competentes en materia de protección civil para actuar en emergencias.

3.– Ondasun publikoen gaineko eskubideen titularrak edo zerbitzu publikoak edo interes orokorreko zerbitzuak kudeatzen dituztenak bereziki behartuta daude administrazio eskudunari erraztasunak ematera, haien jardueretarako dituzten baliabide materialak eta pertsonalak erabil ditzan larrialdi-egoerei aurre egiteko behar den neurri zehatzean.

3.– Quienes sean titulares de derechos sobre bienes públicos o gestionen servicios públicos o de interés general están especialmente obligados a facilitar a la administración competente la utilización de los medios materiales y personales de que dispongan para el ejercicio de sus actividades en la medida precisa para afrontar las situaciones de emergencia.

4.– Lege honetan araututako alertako eta larrialdiko egoeretan, telekomunikazio-sare eta -zerbitzuen titular diren enpresek babes zibileko agintaritzaren eskura jarri beharko dituzte horiek, biztanleriari abisuak edo alertak iragartzeko.

4.– En las situaciones de alerta y de emergencia reguladas por esta ley las empresas titulares de las redes y de los servicios de telecomunicación habrán de ponerlos a disposición de las autoridades de protección civil para emitir avisos o alertas en la población.

5.– Lege honetan araututako alertako edo larrialdiko egoeretan, titulartasun publiko edo pribatuko gizarte-hedabideak behartuta daude babes zibileko agintaritzarekin lankidetzan jardutera. Alerta- edo larrialdi-egoerak hala eskatuz gero, hedabide horiek, lehentasun osoz eta berehala, doan iragarri edo argitaratu behar dituzte agintariek helarazitako abisu eta jarraibideak. Kasu guztietan, komunikatua egiten duen babes zibilaren arloko agintaritza eskuduna zein den adierazi beharko da».

5.– En las situaciones de alerta o de emergencia reguladas por esta ley los medios de comunicación social de titularidad pública o privada están obligados a colaborar con las autoridades de protección civil. Cuando la alerta o la emergencia así lo requiera, tales medios de comunicación deben transmitir o publicar los avisos y las instrucciones que las autoridades les faciliten, de manera prioritaria, inmediata y gratuita. En todos los casos deberá indicarse la autoridad competente en materia de protección civil que genera el comunicado».

Zortzi.– Artikulu berri bat eransten zaio I bis kapituluari: 2 septies artikulua. Honela idatzita egongo da:

Ocho.– Se añade un nuevo artículo 2 septies al capítulo I bis, con la siguiente redacción:

«2 septies artikulua.– 1.– Babes zibilaren arloko agintaritza eskudunak herritarren eskubideei eragiten dieten jarraibide eta oharrak eman ahal izango ditu legeetan ezarritakoaren arabera, bai eta hartzaileek derrigor bete beharko dituzten neurriak hartu ere, aplikatu beharreko planean ezarritakoaren edo hondamendiak gertatzen direnean aktibatutako babes zibileko plan baten arabera, edo larrialdiak edo babestu beharreko ondasunek sortzen dituzten beharrek hala eskatzen dutenean.

«Artículo 2 septies.– 1.– La autoridad competente en materia de protección civil podrá dictar órdenes e instrucciones que afecten a derechos de la ciudadanía en los términos establecidos por las leyes, así como adoptar medidas de obligado cumplimiento para sus destinatarios y destinatarias, conforme a lo que disponga el plan aplicable o un plan de protección civil activado cuando se produzcan catástrofes, o cuando lo hagan preciso las necesidades de la emergencia y de los bienes a proteger.

2.– Besteak beste, honako neurri hauek hartu ahal izango ditu:

2.– Entre otras, podrá adoptar las siguientes medidas:

a) Pertsonak beren etxeetan edo leku seguruetan konfinatzea.

a) Confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros.

b) Pertsonak arrisku-lekuetatik ebakuatu edo urruntzea.

b) Evacuación o alejamiento de las personas de los lugares de peligro.

c) Arriskuko edo ekintzako eremuetarako sarbidea mugatzea.

c) Restricción de acceso a zonas de peligro o a zonas de operación.

d) Zerbitzu publiko eta pribatuen erabilera edo ondasunen kontsumoa mugatu edo baldintzatzea.

d) Limitación o condicionamiento del uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes.

e) Leku jakin batzuetan jarduerak mugatu edo debekatzea eta arreta, prebentzio edo jokabide jakin batzuk hartzeko betebeharra ezartzea.

e) Limitación o prohibición de actividades en lugares determinados y obligación de adoptar precauciones, prevenciones o comportamientos concretos.

3.– Manu honetan aipatzen diren neurriak zorrozki mugatuak egongo dira larrialdiari aurre egiteko beharrezkoa den denbora-tartera; halaber, neurriok arriskuaren araberakoak izango dira, eta ez dute inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik emango».

3.– Las medidas a que se refiere este precepto tendrán una vigencia limitada estrictamente al tiempo necesario para afrontar la emergencia, deberán ser proporcionadas a la entidad del riesgo y no darán derecho a indemnización alguna».

Bederatzi.– Atal berri bat eransten zaio II. kapituluari: I bis atala. Izenburu hau izango du: «I bis atala. Aurreikuspena».

Nueve.– Se añade una nueva sección primera bis al capítulo II, con el título de «Sección I bis. Previsión».

Hamar.– Artikulu berri bat eransten zaio II. kapituluko I bis atalari: 8 bis artikulua. Honela idatzita egongo da:

Diez.– Se añade un nuevo artículo 8 bis a la sección primera bis del capítulo II, con la siguiente redacción:

«8 bis artikulua.– 1.– Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailak egin eta zaintzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoari eragiten dioten arriskuen inbentarioa eta mapa, Euskadiko Babes Zibileko Plana ere osatzen dutenak.

«Artículo 8 bis.– 1.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad elabora y mantiene el inventario y mapa de riesgos a los que está afecta la Comunidad Autónoma de Euskadi, los cuales forman parte del Plan de Protección Civil de Euskadi.

2.– Euskadiko arriskuen inbentarioan bilduko dira Euskadiko lurraldean pertsonen osotasunari, ondasunei, ondare kolektiboari eta ingurumen-ondareari arrisku larriak eragin diezazkieketen egoera edo jarduera natural, antropiko eta teknologiko guztiak. Era berean, berez erkidegorako interesgarritzat jotzen diren arrisku-egoerak zehaztuko dira inbentario horretan.

2.– El inventario de riesgos de Euskadi incluirá todas aquellas situaciones o actividades de origen natural, antrópico o tecnológico susceptibles de generar graves riesgos para la integridad de las personas, los bienes y el patrimonio colectivo y ambiental en el territorio de Euskadi, y determinará las situaciones de riesgo que se consideren de interés autonómico por sí mismas.

3.– Euskadiko arrisku-mapa da dokumentu kartografiko ofiziala non seinalatzen, deskribatzen, kalifikatzen eta kokatzen den Autonomia Erkidegoari eragiten dioten arrisku garrantzitsuetako bakoitza, arrisku bakoitza agertzen den lurralde-eremua zehaztuz.

3.– El mapa de riesgos de Euskadi es el documento cartográfico oficial en el que se señalan, describen, califican y localizan cada uno de los riesgos relevantes que afectan a la Comunidad Autónoma, determinándose las distintas zonas territoriales en las que se presenta cada riesgo.

4.– Euskadiko arriskuen inbentarioa eta mapa arriskuen analisi egokien arabera egingo dira, bereziki kontuan hartuz udalek eta foru-aldundiek egindako babes zibileko planetatik ateratako informazioa eta hainbat administrazio publikotako organoek arrisku bakoitzarentzat egindako arrisku-ikerketatik eratorritako datuak, eta, hala badagokio, hitzarmenak sinatu ahal izango dira.

4.– El inventario y el mapa de riesgos de Euskadi se elaborarán atendiendo a los análisis de riesgos oportunos, considerando especialmente la información procedente de los planes de protección civil municipales y forales, así como otros datos derivados de los estudios de riesgos realizados por los órganos de las distintas administraciones públicas para cada riesgo, pudiéndose, en su caso, suscribirse los oportunos convenios.

Euskadiko arriskuen inbentarioa eta mapa aldiro berrikusten eta eguneratzen dira.

El inventario y el mapa de riesgos de Euskadi son objeto de revisión y actualización periódica.

5.– Euskal administrazio publiko guztiei emango zaie Euskadiko arriskuen inbentarioaren eta maparen berri».

5.– El inventario y el mapa de riesgos de Euskadi serán puestos en conocimiento del conjunto de administraciones públicas vascas».

Hamaika.– Artikulu berri bat eransten zaio II. kapituluko I bis atalari: 8 ter artikulua. Honela idatzita egongo da:

Once.– Se añade un nuevo artículo 8 ter a la sección primera bis del capítulo II, con la siguiente redacción:

«8 ter artikulua.– 1.– Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailak babes zibileko informazio- eta alerta-sare bat eratu eta koordinatuko du; batetik, larrialdi-egoerak prebenitzeko, egoera horiek antzemateko eta horien jarraipena egiteko, eta, bestetik, pertsona, ondasun eta ondare kolektiboaren segurtasunarentzat mehatxu denari buruzko prebentzio-informazioa emateko babes zibileko agintaritzari, bereziki kalteberak diren zerbitzu publikoei eta herritarrei.

«Artículo 8 ter.– 1.– El departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad creará y coordinará una red de información y alerta de protección civil, destinada tanto a la prevención, detección y seguimiento de las situaciones de emergencia como a la información preventiva a las autoridades de protección civil, servicios públicos especialmente vulnerables y la ciudadanía de las amenazas para la seguridad de personas, bienes y patrimonio colectivo.

2.– Informazio- eta alerta-sarea osatuko dute pertsona, ondasun eta ondare kolektiboarentzat arriskutsuak diren fenomenoak antzematen, horien jarraipena egiten eta horien prebentzioan lagundu dezaketen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoko erakunde guztiek eta haren sektore publikoak.

2.– Formarán parte de la red de información y alerta todos los organismos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su sector público que puedan contribuir a la detección, seguimiento y previsión de fenómenos peligrosos para las personas, los bienes y el patrimonio colectivo.

Halaber, Autonomia Erkidegoko lurraldean egon daitezkeen beste kontrol- eta alarma-sistema publiko nahiz pribatu batzuk sare autonomikoan funtzionalki integratzeko ahalegina egingo da.

Igualmente se procurará la integración funcional en la red autonómica de otros sistemas de control y de alerta, públicos o privados, que puedan existir en el territorio de la Comunidad Autónoma.

3.– Herritarrentzako prebentzio-informazioa modu eraginkorrean zabaldu behar da hartzaile diren kolektiboak kontuan izanda, batez ere, haurren, adinekoen, desgaituen edo bereziki kalteberak diren beste kolektiboen kasuan.

3.– La difusión de información preventiva a la población deberá efectuarse en condiciones que la hagan eficaz en relación con los colectivos a los que se dirija, singularmente en relación con la población infantil y personas ancianas o discapacitadas u otros especialmente vulnerables.

4.– Alerta edo alarmako instalazioen kokalekua Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailak zehaztuko du. Kokalekua erabaki ondoren, udal-plangintzako hirigintza-tresnek alerta edo alarmako instalazioetarako beharrezko kokaleku-aurreikuspenak bildu beharko dituzte.

4.– La localización de las instalaciones de alerta o alarma será realizada por el departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad. Una vez determinada su localización, los instrumentos urbanísticos de planeamiento municipal deberán incorporar las previsiones de localización necesarias para las instalaciones de alerta o alarma.

Onura publikokotzat jotzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko babes zibileko informazio- eta alarma-instalazioak ezartzeko beharrezkoak diren lursail eta ondasunak, nahitaezko desjabetzearen ondorioetarako.

Se declara la utilidad pública de los terrenos y bienes necesarios para el establecimiento de las instalaciones de información y alarma de protección civil de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a efectos de la expropiación forzosa.

5.– Informazio eta alarma automatikoko sarea ezartzeko beharrezko ondasun edo eskubideen nahitaezko desjabetzea edo zortasunak ezartzea desjabetzearen arloan indarrean dagoen legeria orokorraren arabera egingo dira».

5.– La expropiación forzosa de bienes y derechos o la imposición de servidumbres para el establecimiento de la red de información y alarma automática se regirá por la legislación general de expropiación».

Hamabi.– Artikulu berri bat eransten zaio II. kapituluko I bis atalari: 8 quater artikulua. Honela idatzita egongo da:

Doce.– Se añade un nuevo artículo 8 quáter a la sección primera bis del capítulo II, con la siguiente redacción:

«8 quater artikulua.– 1.– Meteorologiako Euskal Zerbitzuak parte hartzen du aurreko artikuluan aipatutako informazio- eta alerta-sarean.

«Artículo 8 quáter.– 1.– El Servicio Vasco de Meteorología participa en la red de información y alerta a que se refiere el artículo anterior.

2.– Jarduketa-programa bat prestatuko da meteorologia-fenomeno kaltegarriak iragartzen direnerako eta horien zaintzarako. Programa horrek kaltegarritasun-atalaseak definituko ditu, pertsonei edo ondasunei, zuzenean edo zeharka, kalteak eragiteko aukeraren arabera, bai eta atalase bakoitzean zerbitzu publikoei edo herritarrei jakinarazi beharreko abisu-buletinak ere».

2.– Se confeccionará un programa de actuación ante la predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos, que definirá los umbrales de adversidad atendiendo a la posibilidad de producción directa o indirecta de daños a las personas o bienes, así como los boletines de aviso que deban ser notificados en cada umbral a otros servicios públicos o a la ciudadanía».

Hamahiru.– Artikulu berri bat eransten zaio II. kapituluko I bis atalari: 8 quinquies artikulua. Honela idatzita egongo da:

Trece.– Se añade un nuevo artículo 8 quinquies a la sección primera bis del capítulo II, con la siguiente redacción:

«8 quinquies artikulua.– 1.– Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 66. artikuluan jasotakoaren arabera, lurralde-antolamenduko tresnek eta hirigintza-planek kapitulu honetan araututako arriskuen inbentarioan eta mapan zehaztutakoa hartuko dute kontuan, eta gerta litezkeen hondamendien eta lazerien eraginak gutxitzeko eta arriskuak prebenitzeko neurriak hartuko dituzte. Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailak administrazio eskudunen eskura jarriko du plangintzaren xede den lurraldean dauden babes zibileko arriskuei buruzko informazioa.

«Artículo 8 quinquies.– 1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos tendrán en cuenta las determinaciones del inventario y mapa de riesgos regulado en este capítulo y establecerán medidas de prevención de riesgos y reducción del impacto de eventuales catástrofes y calamidades. El departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad pondrá a disposición de las administraciones competentes la información relativa a los riesgos de protección civil presentes en el territorio objeto de planificación.

2.– Lurralde-antolamenduko tresnek, behin hasierako onespena jasota, larrialdien eta babes zibilaren arloan eskumena duen Jaurlaritzaren sailaren zuzendaritzaren nahitaezko txostena jaso beharko dute, tresna horietan onetsitako lurralde-ereduak eragin ditzakeen arrisku kolektibo larriko egoerekin lotutako alderdiei buruz. Txosten horren ondorioak kontuan hartu beharko dira lurraldearen erabileraren edo aprobetxamenduaren bateraezintasun legalik adierazten badute, pertsonen, ondasunen edo ondare kolektiboaren segurtasuna arriskuan jartzen dutelako. Txostena bideratzeko epea hilabetekoa izango da, eta epe horretan txostenik ematen ez bada, izapideak aurrera egin ahal izango du.

2.– Los instrumentos de ordenación del territorio serán sometidos, tras su aprobación inicial, a informe preceptivo de la dirección del departamento del Gobierno competente en emergencias y protección civil sobre los aspectos relacionados con las situaciones de grave riesgo colectivo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos. Las conclusiones del informe deberán ser tenidas en consideración si refieren la incompatibilidad legal de usos o aprovechamientos del territorio por riesgo para la seguridad de las personas, los bienes o el patrimonio colectivo y ambiental. El plazo para evacuar el informe es de un mes, transcurrido el cual sin haberse emitido podrá continuar la tramitación.

3.– Hiri-antolamenduko plan orokorrak formulatu eta izapidetzeari dagokionez, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, udalek, plana egitea erabakitzen denean, Jaurlaritzan larrialdien eta babes zibilaren arloko eskumena duen saileko zuzendaritzari informazioa eskatuko diote dauden arriskuei buruz, antolamenduak zeintzuk errespetatu behar dituen jakiteko. Informazio hori emateko, gehienez ere bi hilabeteko epea egongo da, eta justifikazio tekniko eta juridikoarekin batera emango da.

3.– En la formulación y tramitación de los planes generales de ordenación urbana, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, los ayuntamientos requerirán, acordada su redacción, de la dirección del departamento del Gobierno competente en emergencias y protección civil, la información sobre riesgos existentes que deban ser respetados por su ordenación, la cual se suministrará, acompañada de su justificación técnica y jurídica, en un plazo no superior a dos meses.

4.– Eusko Jaurlaritzan segurtasun publikoaren eskumena duen sailak arau hau aplikatuz egindako txostenen berri emango dio aldian-aldian Euskadiko Babes Zibilerako Batzordeari».

4.– El departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad pública comunicará a la Comisión de Protección Civil de Euskadi periódicamente los informes realizados en aplicación del presente precepto».

Hamalau.– Legearen 10. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita egongo da:

Catorce.– Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:

«10. artikulua.– 1.– Jardueren urrakortasun edo arriskugarritasunagatik, pertsonei, ondasunei edo ondare kolektiboari arriskuak eragin diezazkieketen jarduerak garatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek autobabes-neurri hauek hartu beharko dituzte, erregelamendu bidez ezartzen den moduan:

«Artículo 10.– 1.– Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades susceptibles, por su vulnerabilidad o peligrosidad, de generar riesgos para las personas y bienes o el patrimonio colectivo deberán adoptar las siguientes medidas de autoprotección, en los términos que se establezcan reglamentariamente:

a) Autobabeserako plan bat egitea, erregelamendu bidez ezarritako eduki eta prozedurak bilduko dituena, eta plan hori eta hartutako autobabeserako gainerako neurriak, bai eta horien aldaketak ere, administrazio eskudunari jakinaraztea.

a) Elaborar un plan de autoprotección, de acuerdo con los contenidos y el procedimiento previstos reglamentariamente, y comunicar a la administración competente el plan y las otras medidas de autoprotección que adopten, así como sus modificaciones.

b) Berariazko araudiaren arabera erregistratzekoak diren datuak Euskadiko Autobabes Planen Erregistro Orokorrera bidaltzea, eta datu horiek eguneratuta izatea.

b) Remitir al Registro General de Planes de Autoprotección de Euskadi los datos registrables según la normativa específica, y mantener actualizados dichos datos.

c) Autobabeserako arduradun bat izendatzea.

c) Nombrar a una persona responsable de su autoprotección.

d) Babes zibileko agintari eta zerbitzuei azkar ematea edozein larrialdiren berri eta, orobat, beren jardueren ondoriozko arriskua nabarmen handitzea eragin dezakeen edozein gorabeheraren berri.

d) Informar con celeridad a las autoridades y a los servicios de protección civil de cualquier emergencia, y de cualquier incidencia que pueda comportar un incremento significativo del riesgo derivado de sus actividades.

e) Dagokion autobabeserako planean aurreikusten diren edo egoeraren arabera egokienak eta arrazoizkoenak diren neurriak aplikatzea.

e) Aplicar las medidas previstas en el respectivo plan de autoprotección, o las que resulten más adecuadas y justificadas por las circunstancias.

f) Agintari publikoei laguntzea herritarrentzako autobabes-neurriei buruzko informazioa zabaltzen eta neurri horiek sustatzen, haien jardueren eragin-eremuan.

f) Colaborar con las autoridades públicas en la difusión de información y promoción de medidas de autoprotección para la ciudadanía en el entorno afectado por su actividad.

g) Babes zibileko agintariei eta horien agenteei jarduerari buruz eskatzen duten informazioa ematea eta, ikuskaritza-zereginetan dihardutenean, informazioa eskuratzen uztea.

g) Facilitar a las autoridades de protección civil y a sus agentes la información que les requieran sobre su actividad, y el acceso a la misma en el ejercicio de sus labores de inspección.

h) Arriskuko eta larrialdiko egoerei aurre egiteko beharrezko bitarteko pertsonalak eta materialak mantentzea.

h) Mantener los medios personales y materiales necesarios para afrontar situaciones de riesgo y de emergencia.

i) Beren jarduera, instalazio, zentro, establezimendu edo bulegoek babes zibilaren arloan eragin ditzaketen kalteak estaliko dituen erantzukizun zibileko aseguru bat edo beste finantza-berme baliokideren bat sinatzea.

i) Suscribir un seguro de responsabilidad civil o cualquier otra garantía financiera equivalente que cubra los daños que puedan ocasionar sus actividades, instalaciones, centros, establecimientos o dependencias en el ámbito de la protección civil.

2.– Erregelamendu bidez katalogatuko dira aurreko paragrafoan aurreikusten diren autobabeserako neurriak hartzera behartuta dauden jarduera, instalazio, zentro, establezimendu edo bulegoak».

2.– Reglamentariamente se catalogarán las actividades, instalaciones, centros, establecimientos o dependencias obligados a disponer las medidas de autoprotección previstas en el párrafo anterior».

Hamabost.– Legearen 11. artikulua aldatzen da, eta honela egongo da idatzita aurrerantzean:

Quince.– Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue:

«11. artikulua.– 1.– Autobabeserako planak dira jarduera, zentro, establezimendu, espazio, instalazio edo bulego baterako aurreikusitako esparru organiko eta funtzionala, eta horien helburua da pertsonen eta ondasunen gaineko arriskuak prebenitzea eta kontrolatzea, eta izan daitezkeen larrialdi-egoerei erantzun egokia ematea titularraren ardurapean dagoen eremuan, jarduketa horiek babes zibileko sistema publikoan integratzen direla bermatuz. Plan horiek, halaber, dagokion agirian jasoko dira.

«Artículo 11.– 1.– Los planes de autoprotección son el marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Dichos planes vendrán reflejados en el correspondiente documento.

2.– Autobabeserako planak honako alderdi hauek bilduko ditu gutxienez:

2.– El plan de autoprotección comprenderá al menos los siguientes aspectos:

a) Titularrak identifikatzea, eta jardueraren eta hura garatzen den instalazio eta eremuen deskribapena egitea.

a) La identificación de los titulares, y la descripción de la actividad y de las instalaciones o ámbitos en los que se realiza.

b) Toki edo establezimenduari eragin diezaioketen arriskuen identifikazio eta ebaluazioa.

b) Identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar al lugar o establecimiento.

c) Arriskuak murriztera edo ezabatzera bideratutako neurriak ezarriko dituen prebentzio plan bat.

c) Un plan de prevención que establezca las medidas dirigidas a reducirlos o eliminarlos.

d) Larrialdietako plan bat, larrialdiko egoeretan garatu beharreko neurriak eta jarduketak bilduko dituena, hala nola, alarma, sorospena eta ebakuazioa; bai eta plan hori babes zibileko planetan sartzea ere.

d) Un plan de emergencia que contemple las medidas y actuaciones a desarrollar ante situaciones de emergencia, tales como la alarma, socorro y evacuación, así como la integración de dicho plan en los planes de protección civil.

e) Instalazioetan lan egiten duten pertsonentzako informazio, formakuntza eta hornikuntza egokia. Erregelamendu bidez hala eskatzen den kasuetarako, sorospen- eta laguntza-lanetan espezializatuta dauden talde profesionalak antolatuko dira, baliabide propioekin.

e) Información, formación y equipamiento adecuado de las personas que trabajen en las instalaciones. Para los supuestos en que reglamentariamente sea exigido, organización de grupos profesionales especializados de socorro y auxilio integrados con recursos propios.

f) Autobabeserako planean dauden neurrien eraginkortasunaz eta babes zibilaren arloko eskumena duten agintariekin eduki beharreko harremanez arduratuko den pertsonaren izendapena.

f) Designación de la persona responsable de la efectividad de las medidas contenidas en el plan de autoprotección, así como de las relaciones con las autoridades competentes en materia de protección civil.

3.– Autobabeserako planen bat izateko betebeharra duten enpresa, erakunde eta zentroek babes zibilaren arloko agintaritza eskudunarekin lankidetzan jarduteko betebeharra dute, eta beren planari buruz eskatzen zaien informazio guztia eman behar dute, bai eta sortzen dituzten larrialdiei egoki erantzuteko beharrezko bitarteko tekniko eta materialei buruz eskatzen zaien informazio guztia ere, instalazioen kanpoko aldeari eragiten badiote.

3.– Las empresas, las entidades y los centros obligados a disponer de un plan de autoprotección están obligados a colaborar con las autoridades de protección civil competentes, facilitando toda la información que les sea requerida sobre su plan, y también los medios técnicos y materiales necesarios para la resolución correcta de las emergencias que generen, en caso de que afecten al exterior de las instalaciones.

4.– Behar bezala gaitutako teknikari adituek idatzi behar dituzte autobabeserako planak, jardueraren titularra den enpresa edo erakundearen erantzukizunpean, eta plan bakoitzaren motaren arabera, txostena egin behar zaie, eta homologatu edo onartu egin behar dira erregelamendu bidez ezarritakoari jarraituz.

4.– Los planes de autoprotección deben ser redactados por personal técnico competente debidamente capacitado, bajo la responsabilidad de la empresa o entidad titular de la actividad, e informados, homologados o aprobados de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, en función de cada tipo de plan.

5.– Autobabeserako planen arduradunek parte hartu behar dute babes zibileko zerbitzu publikoetako agintari eta arduradunek eskatutako prebentzioko eginkizun edo eginkizun operatibo guztietan; bileretarako deia egiten zaienean bertaratu behar dute, planak barne hartutako edozein arrisku-egoerari edo planaren eraginkortasunari eragiten dion edozein gorabeheraren berri eman behar diete agintariei, eta autobabeserako plana aktibatu behar dute».

5.– Las personas responsables de los planes de autoprotección están obligadas a participar en todas las tareas preventivas u operativas para las cuales sean requeridos por las autoridades y responsables de los servicios públicos de protección civil; a asistir a las reuniones a las que sean convocados, y a comunicar a las autoridades cualquier circunstancia que afecte a la situación de riesgo cubierta por el plan o la operatividad del mismo, así como la activación del plan de autoprotección».

Hamasei.– Artikulu berri bat eransten da: 11 bis artikulua. Honela idatzita egongo da:

Dieciséis.– Se añade un nuevo artículo 11 bis, con la siguiente redacción:

«11 bis artikulua.– Euskal administrazio publikoek autobabesaren kultura sustatuko dute eta, bereziki, arrisku bereziko jardueretan aritzen diren enpresa eta erakundeen artean autobabeserako erakundeak eratzea, aholkularitza eta laguntza emanez».

«Artículo 11 bis.– Las administraciones públicas vascas promoverán la cultura de la autoprotección, y especialmente la formación de organizaciones de autoprotección entre las empresas y entidades que realizan actividades de especial riesgo, facilitándoles asesoramiento y asistencia».

Hamazazpi.– Artikulu berri bat eransten da: 11 ter artikulua. Honela idatzita egongo da:

Diecisiete.– Se añade un nuevo artículo 11 ter, con la siguiente redacción:

«11 ter artikulua.– 1.– Euskal administrazioek biztanleria arrisku kolektibo larriei, hondamendiei eta lazeriei aurre egiteko prestatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin behar dituzte, informazioko eta dibulgazioko kanpainen bitartez bereziki.

«Artículo 11 ter.– 1.– Las administraciones vascas deben llevar a cabo las actividades que sean necesarias para preparar a la población ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades, especialmente a través de campañas de información y divulgativas.

2.– Autobabesaren arloko betebeharrak dituzten jarduerak egiten dituen erakunde publiko eta pribatu orok administrazio publikoekin lankidetzan jardun behar du biztanleria prestatzeko jardueretan.

2.– Todas las entidades públicas y privadas cuyas actividades estén sujetas a obligaciones de autoprotección están obligadas a colaborar con las administraciones públicas para la realización de actividades de preparación de la población.

3.– Babes zibileko agintaritzak ariketak eta simulakroak prestatu eta egin ditzake. Arrisku bereziek eragindako eremu, zentro, establezimendu eta instalazioetan, aldizka ariketak edo simulakroak egin behar dira, dagozkien planen xedapenei jarraituz.

3.– Las autoridades de protección civil pueden preparar y realizar ejercicios y simulacros. En las zonas, centros, establecimientos e instalaciones afectados por riesgos especiales, deben realizarse ejercicios o simulacros periódicos, de acuerdo con las disposiciones de los correspondientes planes.

Ariketa, simulakro edo informazio-kanpainen sustatzaileek larrialdietako agintaritza eskudunari jakinarazi beharko diote, aldez aurretik, jarduera horiek egingo dituztela, bai eta jarduerok kontrolatzeko beharrezkoak diren datuak ere».

Quienes promuevan los ejercicios o simulacros o las campañas informativas deberán comunicar previamente a la autoridad competente en materia de emergencias la realización de estas actividades y los datos necesarios para su control».

Hemezortzi.– Artikulu berri bat eransten da: 11 quater artikulua. Honela idatzita egongo da:

Dieciocho.– Se añade un nuevo artículo 11 quáter, con la siguiente redacción:

«11 quater artikulua.– Ikastetxeen hezkuntza-zikloetan nahitaezkoa izango da babes zibilaren inguruko informazioko, prebentzioko eta dibulgazioko jarduerak programatzea, eta aldizka ebakuazioko ariketa edo simulakro bat egin beharko da, dagokion autobabeserako planaren aurreikuspenen arabera».

«Artículo 11 quáter.– En los diferentes ciclos educativos de los centros escolares será obligatorio programar actividades de información, prevención y divulgación en materia de protección civil, y deberá realizarse periódicamente un ejercicio o simulacro de evacuación, de acuerdo con las previsiones del plan de autoprotección correspondiente».

Hemeretzi.– Legearen 12. artikulua aldatzen da, eta honela egongo da idatzita aurrerantzean:

Diecinueve.– Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:

«12. artikulua.– 1.– Babes zibileko agintaritzak errekeritu ahal izango die hartarako betebeharra daukatenei dagokien autobabes-plana aldatu, eguneratu edo berrikus dezaten, baldin eta aldaketarik izan bada plana egitea eragin zuten inguruabarretan; eta ohartaraziko die, emandako epean hala egin ezean, hurrengo paragrafoan aurreikusitako nahitaezko betearazpen-neurriak hartu ahal izango direla.

«Artículo 12.– 1.– Las autoridades de protección civil podrán requerir a los obligados a ello para que modifiquen, actualicen o revisen el correspondiente plan de autoprotección en caso de variación de las circunstancias que determinaron su adopción, con apercibimiento de que si no lo hicieran así en el plazo conferido podrán adoptarse las medidas de ejecución forzosa previstas en el párrafo siguiente.

2.– Autobabeseko neurriak bete ezean, agintaritzak hartu ahal izango du, hargatik zehatzeko ahalari kalterik egin gabe, aldez aurretik errekerimendua eginda eta modu arrazoituan, sor daitekeen arrisku-egoeraren probabilitatearen eta larritasunaren arabera, neurri hauetakoren bat edo batzuk:

2.– En el caso de incumplimiento de las medidas de autoprotección las autoridades podrán adoptar, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora, previo requerimiento y motivadamente, en función de la probabilidad y de la gravedad de la situación de riesgo que pueda generarse, alguna o algunas de las medidas siguientes:

a) Hertsatzeko isunak jartzea.

a) Imposición de multas coercitivas.

b) Beharrezko irizten zaizkien babes-neurriak hartzea hartarako betebeharra daukanaren kontura, zeinari bere ondarearen gaineko premiamendu-bidez eskatuko zaion ordainketa, betearazpen-bidetik egin beharreko bilketa-prozeduraren arabera.

b) Adopción de las medidas de protección que se consideren necesarias a costa del sujeto obligado, al que se le exigirá el pago por vía de apremio sobre su patrimonio, según el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

c) Arriskua sortzen duen aktibitatea etetea edo establezimendu, instalazio edo eremua ixtea harik eta errekeritutako jarduketa bete arte.

c) Cese de la actividad que genere el riesgo, o bien clausura del establecimiento, instalaciones o ámbito hasta el cumplimiento de la actuación requerida.

3.– Dolorik, errurik edo dagokion eginbidean hutsegiterik izanez gero edo norberaren babeserako legeak edo erregelamenduak hautsiz gero, euskal administrazio publikoek esku-hartze publikoen gastuak ordaintzea eskatuko diete erantzuleei, legeria zibilean aurreikusitakoaren arabera».

3.– Las administraciones públicas vascas exigirán a las personas responsables por dolo, culpa o falta de la diligencia debida o infracción de las leyes y reglamentos de autoprotección los costes de las intervenciones públicas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación civil».

Hogei.– Artikulu berri bat eransten da: 12 bis artikulua. Honela idatzita egongo da:

Veinte.– Se añade un nuevo artículo 12 bis, con la siguiente redacción:

«12 bis artikulua.– 1.– Eusko Jaurlaritzak onartutako babes zibileko planek eskatu ahalko dute jardueraren jarraipen-planak prestatzea eta ezartzea, komunitaterako, haren egonkortasun ekonomiko eta sozialerako eta arrisku larri, hondamendi- edo lazeria-kasuetan azkar leheneratzeko ezinbestekoak diren azpiegitura kritikoetan eta funtsezko baliabideetan.

«Artículo 12 bis.– 1.– Los planes de protección civil aprobados por el Gobierno Vasco podrán exigir la elaboración e implantación de planes de continuidad de la actividad en determinadas infraestructuras críticas y recursos clave que resulten esenciales para la comunidad, su estabilidad económica y social y la pronta recuperación en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad.

2.– Ezinbesteko zerbitzuen jarraipen-planen helburua da arrisku larriko kasuetan, hondamendi- edo lazeria-kasuetan komunitaterako funtsezkoak diren zerbitzuak berehala berreskuratu, leheneratu edo jarraitzea ahalbidetzen duten neurri eta prozedurak aurreikustea, larrialdian zehar eta hura amaitu ondoren jardueraren ezinbesteko funtzioek iraungo dutela ziurtatuz.

2.– Los planes de continuidad de servicios esenciales tienen por finalidad prever medidas y procedimientos que permitan la continuidad, pronta recuperación o restauración de servicios básicos para la comunidad en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad, asegurando la supervivencia de las funciones esenciales de la actividad durante y después de la emergencia.

3.– Jarraipen-planek honako hauen analisia eta ebaluazioa jaso beharko dute: arrisku eta elementu kalteberena, zerbitzuaren jarraipena eta leheneratzea oztopatzen duten inpaktu eta arlo kritikoena, prozesu kritikoetatik leheneratzeko neurriena eta horretara bideratutako baliabideena. Horiez gain, planak ezartzeko, mantentzeko eta eguneratzeko erabiliko diren neurri zehatzak ere bildu beharko dituzte planek.

3.– Los planes de continuidad deberán constar de un análisis y evaluación de los riesgos y elementos vulnerables; de los impactos y áreas críticas para la continuidad del servicio y su recuperación; de las medidas para la recuperación de los procesos críticos y los recursos destinables a tal fin, y de las medidas precisas para la implementación, mantenimiento y actualización de los planes.

4.– Jarraipen-planetan aurreikusitako neurriak autobabeserako planetan eta azpiegitura kritikoak babesteko planetan aurreikusitako neurriekin koordinatu eta osatu beharko dira. Behar izanez gero, gainera, neurri horiek guztiak dokumentu bakarrean integratu ahal izango dira».

4.– Las medidas previstas en los planes de continuidad deberán coordinarse y complementarse con las previstas en los planes de autoprotección y planes de protección de las infraestructuras críticas, con los cuales, en su caso, podrán integrarse en un documento único».

Hogeita bat.– III. kapituluko 23. artikuluaren bigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela egongo da idatzita aurrerantzean:

Veintiuno.– Se modifica el párrafo segundo del artículo 23 del capítulo III, que queda redactado como sigue:

«2.– Eusko Jaurlaritzan segurtasun publikoaren arloko eskumena duen sailari dagokio lankidetza eta koordinazio egokia ziurtatzea kapitulu honetan jasotako larrialdietan esku hartzen duten zerbitzuen artean, funtsean Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroaren bidez artikulatzen direnak, zeinaren oinarrizko tresna taktika operatiboak baitira, kalterik egin gabe administrazio bakoitzak bere zerbitzu propioen barne-koordinaziorako izan ditzakeen zentroei».

«2.– Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública asegurar la adecuada cooperación y coordinación entre los servicios que intervengan en las emergencias contempladas en este capítulo, las cuales se articulan básicamente a través de la labor del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, cuyo instrumento básico son las tácticas operativas, sin perjuicio de los centros de que pudiera disponer cada administración para procurar la coordinación interna de sus servicios propios».

Hogeita bi.– III. kapituluko 24. artikulua aldatzen da, eta honela egongo da idatzita aurrerantzean:

Veintidós.– Se modifica el artículo 24 del capítulo III, que queda redactado como sigue:

«24. artikulua.– 1.– Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa euskarri teknologiko eta logistikoko oinarri-plataforma da, babes zibileko planek xedatutakoari eta dagozkion taktika operatiboei jarraituz edonolako larrialdietan esku hartu behar duten zerbitzuen jarduna jakinarazteko eta haien arteko koordinazioa errazteko.

«Artículo 24.– 1.– El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi es la plataforma base de soporte tecnológico y logístico para comunicar y facilitar la coordinación de los distintos servicios que tengan que intervenir en emergencias de todo tipo conforme a lo que dispongan los planes de protección civil y las tácticas operativas correspondientes.

2.– Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroari dagokio:

2.– Corresponde al Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi:

a) Larrialdiko deien arreta-zerbitzua ematea, 1-1-2 telefono-zenbaki bakarren bidez.

a) La prestación del servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número telefónico único 1-1-2.

b) Beharrezko zerbitzuak koordinatzeko eta bateragarri egiteko laguntza teknikoa ematea.

b) Facilitar y apoyar técnicamente la coordinación y compatibilización de los servicios necesarios.

c) Larrialdiaren garapenari jarraipena egitea, parte hartzen duten bitartekoei eta jartzen diren baliabideei buruzko informazioa jasoz, eta bitarteko eta baliabide horien koordinazioan laguntzea.

c) Efectuar un seguimiento de la evolución de la emergencia, para lo cual recibirán información sobre los medios y recursos intervinientes, y coadyuvar a la coordinación de tales medios y recursos.

d) Babes zibileko informazio- eta alerta-sareko transmisioak jakinarazi, kontrolatu eta koordinatzeko sisteman parte hartzea.

d) Participar en el sistema de comunicación, control y coordinación de las transmisiones de la red de información y alerta de protección civil.

e) Ekintzak Koordinatzeko Zentro eta Ekintza Integratuak Koordinatzeko Zentro gisa jardutea larrialdi aitortuko egoeretan, Autonomia Erkidegoaren babes zibileko plana aktibatu eta gero, plan hori aktibatzea formalki erabaki duen babes zibileko agintaritza eskudunaren zuzendaritzapean.

e) Servir de centro de coordinación operativa y de centro de coordinación operativa integrada en situaciones de emergencia declarada una vez activado el correspondiente plan de protección civil autonómico, bajo la dirección de la autoridad competente de protección civil que haya declarado formalmente su activación.

3.– Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailaren barruan, larrialdiei aurre egiteko eta babes zibileko eskumena duen zuzendaritzari atxikita dago, eta sail horrek zehazten dituen lurralde-kokapenak izango ditu.

3.– El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi está adscrito a la dirección competente en materia de atención de emergencias y protección civil del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad y dispondrá de las ubicaciones territoriales que se determinen por dicho departamento.

4.– Eusko Jaurlaritzan segurtasun arloko eskumena duen sailak ezarriko ditu informatikaren eta telekomunikazioen arloko estandar teknikoak, zeinek ahalbidetuko baitute Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroaren eta Euskadiko larrialdietako eta segurtasuneko zerbitzuen zentral operatibo guztien arteko konexioa».

4.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad establecerá los estándares técnicos informáticos y de telecomunicaciones que permitan la conexión entre el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi y las centrales operativas de los servicios de emergencias y seguridad de Euskadi».

Hogeita hiru.– Artikulu berri bat eransten zaio III. kapituluari: 24 bis artikulua. Honela idatzita egongo da:

Veintitrés.– Se añade un nuevo artículo 24 bis al capítulo III, con la siguiente redacción:

«24 bis artikulua.– 1.– 1-1-2 telefono-zenbaki bakarraren bidezko larrialdiko deien arreta-zerbitzuaren xedea da Euskadiko lurraldean edozein herritarrek egindako deiak hartzea, larrialdia edo gertakaria identifikatzea eta deia edo alarma dagokion zerbitzu edo agintaritzari helaraztea, administrazio bakoitzaren barne-antolamenduaren arabera.

«Artículo 24 bis.– 1.– El servicio de atención de llamadas de emergencia, a través del número telefónico único 1-1-2, tiene por misión recepcionar las llamadas que realice cualquier ciudadano o ciudadana en el territorio de Euskadi, identificar la urgencia o incidente y transmitir la llamada o la alarma a los servicios o autoridades oportunas de conformidad con la organización interna de cada administración.

2.– Deien arreta-zerbitzuak ez du barne hartzen herritarrak eskatutako laguntza materiala ematea, hori administrazio eta erakunde eskudunei baitagokie, eskumenak esleitzeko, antolatzeko eta funtzionatzeko dauzkaten arauekin bat etorriz.

2.– El servicio de atención de llamadas no comprende la prestación material de la asistencia requerida por la ciudadanía, que corresponde a las administraciones y entidades competentes, de acuerdo con sus normas de atribución de competencias, de organización y de funcionamiento.

3.– Larrialdiko deien arreta-zerbitzurako sarbidea unibertsala, doakoa eta iraunkorra izango da Euskadiko lurraldean dagoen pertsona ororentzat.

3.– El acceso al servicio de atención de llamadas de emergencia será universal, gratuito y permanente para todos aquellos que se encuentren en el territorio de Euskadi.

Zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial bietan ematen da. Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailak beharrezko bitartekoak jarriko ditu zerbitzurako sarbidea Europar Batasuneko estatuetako gainerako hizkuntza ofizialetan egin ahal izateko, bai eta desgaituek zerbitzua baliatu ahal izango dutela ziurtatzen dituzten bitartekoak bermatzeko ere».

El servicio se presta en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pondrá los medios precisos para facilitar el acceso al servicio en otros idiomas oficiales de los distintos estados de la Unión Europea, así como para garantizar los mecanismos que aseguren dicho acceso a las personas con discapacidad».

Hogeita Lau.– Artikulu berri bat eransten zaio III. kapituluari: 24 ter artikulua. Honela idatzita egongo da:

Veinticuatro.– Se añade un nuevo artículo 24 ter al capítulo III, con la siguiente redacción:

«24 ter artikulua.– 1.– Herritarrek edo erakundeek Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroarekin izaten dituzten elkarrizketak, bai telefonozkoak eta bai irratizkoak, grabatu egingo dira.

«Artículo 24 ter.– 1.– Las conversaciones que la ciudadanía u organismos mantengan con el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, ya sean por teléfono o por radio, serán grabadas.

2.– Larrialdi bat kudeatzeko prozesuarekin zerikusia duten jarduketa eta komunikazioak –telematikoak, telefonozkoak nahiz irrati bidezkoak– Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroaren kudeaketa-sisteman erregistratuta geratuko dira, eta informazio ofizialeko elementu bihurtu ahal izango dira larrialdi-gertakarien kudeaketari buruzko datuei dagokienez.

2.– Las actuaciones y comunicaciones, ya sean telemáticas, telefónicas o por radio, relacionadas con el proceso de gestión de una emergencia quedarán registradas en el sistema de gestión del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, pudiendo constituirse en elemento de información oficial sobre los datos relativos a la gestión de los incidentes de emergencia.

3.– Larrialdi-gertakariei erantzuteko zerbitzua emateko, gertakari horiek kudeatzeko eta laguntza-jarduerak gauzatzeko beharrezkoak diren datu pertsonalak eta informazioa indarrean dagoen datu pertsonalak babesteko legeriaren arabera bildu eta tratatuko dira.

3.– La recogida y tratamiento de los datos personales y la información que sea precisa para prestar y gestionar un incidente de emergencia y llevar a cabo las actividades materiales de asistencia requeridas se efectuará conforme a la legislación vigente de protección de datos personales.

Datu pertsonalak bildu ahal izango dira, datu horiek borondatez ematen direnean edo beharrezkoak direnean pertsonen osotasuna babesteko edo ukitutako pertsonaren edo hirugarrenen ondasunak babesteko edo ukitutako pertsonaren edo hirugarrenen hil edo biziko premia bati erantzuteko.

Podrán recogerse datos personales cuando sean cedidos voluntariamente, o cuando resulten necesarios para salvaguardar la integridad de personas o bienes del afectado o de terceras personas, o la atención de una necesidad vital del afectado o de terceras personas.

Era berean, indarrean dauden legeen arabera isilpekoak diren beste informazio batzuk ere bildu ahal izango dira, larrialdiari aurre egiteko moduari dagokionez edo beharrezko laguntza materiala emateari dagokionez erabakigarriak direnean.

Igualmente podrán recogerse otras informaciones sujetas a reserva por la legislación vigente cuando resulten determinantes para la forma en que debe atenderse la emergencia o prestar la asistencia material requerida.

4.– Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak, ukituta dauden ezinbesteko zerbitzu guztien eskura jarriko du larrialdi-gertaeren kudeaketari buruzko informazioa, soil-soilik gertakari hori kudeatze aldera. Izaera pertsonaleko datuak emango dira, soilik, ezinbestekoa denean pertsonen osotasuna babesteko edo pertsonen hil edo biziko beharrizan bati erantzuteko.

4.– El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi pondrá a disposición de todos los servicios esenciales involucrados la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia a los estrictos fines de su gestión. Los datos de carácter personal solo serán puestos a su disposición cuando resulte imprescindible para salvaguardar la integridad o para atender una necesidad vital de las personas.

5.– Indarrean dagoen legerian eta lege honetan berariaz ezarritako kasuetatik kanpo, ezin izango dira laga deiak hartu eta kudeatzetik eta gertakariak garatzetik zein laguntza ematetik lortutako datu pertsonalak.

5.– Fuera de los supuestos establecidos expresamente por la legislación vigente y por la presente ley, no podrán cederse los datos personales que se hayan conocido por medio de la atención y gestión de las llamadas y el posterior desarrollo de los incidentes y asistencias.

6.– Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak kudeatutako gertakarien grabazio eta erregistroak gutxienez sei hilabetez eta gehienez bi urtez gordeko dira, agintaritza judizialak besterik agintzen ez badu.

6.– Las grabaciones y los registros de los incidentes gestionados por el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi serán custodiados durante un periodo mínimo de seis meses y un período máximo de dos años, salvo instrucción diferente de la autoridad judicial.

7.– Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroaren organo arduraduna izango da fitxategien erantzulea, eta datuen konfidentzialtasuna, segurtasuna eta osotasuna bermatzeko eta indarrean dagoen legeriak ukituei aitortzen dizkien eskubideak gauzatzeko beharrezkoak diren neurri teknikoak, kudeaketakoak eta antolamendukoak hartu beharko ditu».

7.– El órgano responsable del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi lo será de los ficheros, y deberá adoptar las medidas técnicas, de gestión y de organización necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, y para hacer efectivos los derechos de las personas afectadas reconocidos por la legislación vigente».

Hogeita bost.– Paragrafo berri bat eransten zaio III. kapituluko 25. artikuluari: bigarren paragrafoa. Honela egongo da idatzita:

Veinticinco.– Se añade un segundo párrafo al artículo 25 del capítulo III, que queda redactado como sigue:

«2.– Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legearen arabera, larrialdien kudeaketako eta babes zibileko sistemaren ezinbesteko edo oinarrizko zerbitzu diren horiek, zehazki, eginbehar hauek izango dituzte:

«2.– En particular, los servicios considerados como esenciales o básicos del sistema de gestión de emergencias y protección civil por la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi:

a) Beren eskumenen arabera, azkar, eraginkortasunez eta efizientziaz erantzungo diete larrialdi-egoerak konpontzeko aktibazio-eskaerei, eta haiei dagokie zehaztea gertakari bakoitzeko esku-hartzeari esleitu beharreko baliabide mota eta kopurua.

a) Atenderán, de acuerdo con sus competencias, con rapidez, eficacia y eficiencia las solicitudes de activación que se les realicen para la resolución de situaciones de emergencia, correspondiéndoles a ellos la determinación del tipo y número de recursos asignados a la intervención de cada incidente.

b) Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroari informazioa emango diote mobilizatutako baliabideei buruz eta aktibaziorako, larrialdia dagoen lekura iristeko eta larrialdiaren bukaerako denborei buruz.

b) Informarán al Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi sobre los recursos movilizados, y tiempos de activación y llegada al lugar de la emergencia y de finalización de la misma.

c) Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroari informazioa emango diote ezagutzen dituzten gertakariei buruz, baldin eta gertakari horietarako, diziplina anitzekoak izateagatik, beharrezkoa bada administrazio bat baino gehiagoren zerbitzuek esku hartzea.

c) Informarán al Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi de aquellos incidentes de los que tengan conocimiento y que, por su carácter multidisciplinar, precisen de la intervención de servicios de más de una administración.

d) Itzulerako informazioa emango dute Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak aktibatuta jardun duten larrialdi-gertakariei buruz, larrialdiaren bilakaerari buruzko datuak emanez, gertakaria berriz tipifikatzeko eta funtsezko beste zerbitzu batzuk esku hartzeko datu esanguratsuak direnean».

d) Facilitarán información de retorno de los incidentes de emergencia en los que hayan sido activados por el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, aportando los datos de evolución de la emergencia que sean significativos para la retipificación del incidente o para la intervención de otros servicios esenciales».

Hogeita sei.– III. kapituluko 27. artikulua aldatzen da, eta honela egongo da idatzita aurrerantzean:

Veintiséis.– Se modifica el artículo 27 del capítulo III, que queda redactado como sigue:

«27. artikulua.– 1.– Eusko Jaurlaritzak erregelamendu bidez ezarriko ditu kapitulu honetan adierazitako larrialdiei erantzuteko interesgarriak izan daitezkeen zerbitzuak eta baliabideak dituzten administrazio eta erakundeek Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroan parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko moduak.

«Artículo 27.– 1.– Reglamentariamente el Gobierno Vasco establecerá las formas de participación y colaboración en el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi de las administraciones y entidades que dispongan de servicios y recursos de interés para la respuesta a las emergencias a que se refiere este capítulo.

2.– Laguntza-eskaera edo larrialdi-dei baten aurrean azkar, modu integratuan eta eraginkortasunez jardungo dela bermatzeko, larrialdiei erantzuteko zerbitzu eta baliabide interesgarriak dituzten administrazio publikoekin hitzarmenak egitea sustatuko du Eusko Jaurlaritzak. Hitzarmen horietan honako hauek zehaztuko dira gutxienez:

2.– Con el fin de garantizar la actuación rápida, integrada y eficaz ante un requerimiento de auxilio o una llamada de emergencia, el Gobierno Vasco promoverá la celebración de convenios con las distintas administraciones públicas que dispongan de servicios y recursos de interés para la respuesta a las emergencias, en los cuales se precisará, como mínimo:

a) Deia inplikatutako zerbitzura bideratzea edo zerbitzuaren bitarteko eta baliabideek esku-hartzea eragin dezaketen larrialdi-egoeren definizioa.

a) La definición de las situaciones de urgencia que pueden motivar la derivación de la llamada al servicio implicado o la intervención de sus medios y recursos.

b) Laguntza-eskaerak jakinarazteko protokolo edo prozedurak, eta gertakari edo larrialdian parte hartzen ari diren zerbitzuei itzulerako informazioa emateko mekanismoak.

b) Los protocolos y procedimientos de comunicación de los requerimientos de asistencia, así como de los mecanismos de retorno de la información a los servicios que participen en un incidente o emergencia.

c) Hala badagokio, Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroan zuzenean edo telematikoki parte hartzeko moduak.

c) En su caso, las formas de participación presencial o telemática en el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi.

d) Laguntza edo gertakari bakoitzari jarraipena egiteko eta bukaera emateko modua.

d) La forma en que debe realizarse el seguimiento y el cierre de cada asistencia o incidente.

e) Erabilgarri dauden bitarteko pertsonal eta materialei, horien kokalekuari eta erabilgarritasunari buruzko informazioa aldizka jakinarazteko mekanismoa.

e) El mecanismo de transmisión periódica de información sobre los medios personales y materiales de los que se disponga, su localización y disponibilidad.

f) Laguntza jakin bat egoki koordinatzen eta modu onenean ematen lagundu dezakeen beste edozein alderdi.

f) Cualquier otro aspecto que pueda facilitar una adecuada coordinación y la mejor forma de prestar una asistencia determinada.

3.– Eusko Jaurlaritzak larrialdiei aurre egiteko antolaketa-egitura publikoa abiaraziko du, hari eta arloko eskumena duen sailari lege honek ematen dizkion eskumenak gauzatzeko babesa eta laguntza emateko egokiena izango dena, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistema osatzen duten agenteen koordinazioa eta zerbitzu-ematea errazteko helburuarekin, kontuan hartuta lege honen 2. artikuluaren eta Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 3. artikuluan jasotako printzipioak».

3.– El Gobierno Vasco implementará la estructura organizativa pública de atención de emergencias más adecuada para dar soporte y apoyo a la ejecución de las atribuciones que la presente ley confiere al mismo y al departamento competente en la materia, con el fin de facilitar la coordinación y prestación de servicios de los agentes que conforman el Sistema Vasco de Protección Civil y Emergencias, teniendo en cuenta los principios contenidos en el artículo 2 de esta ley y en el artículo 3 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Publica de Euskadi».

Hogeita zazpi.– 4. paragrafo berri bat gehitzen zaio 45. artikuluari, ondorengo testuarekin:

Veintisiete.– Se añade un nuevo párrafo 4 al artículo 45, con la siguiente redacción:

«4.– Babes zibileko eta larrialdiei aurre egiteko prebentzioko eta jarduneko zereginetan boluntarioen erakunde bateko eskubide osoko kide boluntario gisa parte hartzeko, Eusko Jaurlaritzan babes zibileko eta larrialdietako arloan eskumena duen agintaritzak akreditatuta egon beharko da; horretarako eduki beharko dira Eusko Jaurlaritzak erregelamendu bidez zeregin horiek gauzatzeko ezartzen dituen curriculum-gaitasunak, Euskadiko Babes Zibilerako Batzordeak txostena egin ondoren.

«4.– La participación en tareas preventivas y operativas de protección civil y atención de emergencias como miembro voluntario de pleno derecho de una organización del voluntariado requerirá estar acreditado por la autoridad del Gobierno Vasco competente en materia de protección civil y emergencias, para lo cual deberá disponer de las competencias curriculares que para ejecutar tales labores se determinen reglamentariamente por el Gobierno Vasco, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Euskadi.

Beharrezko curriculum-gaitasunak egiaztatu ahal izango dira formakuntza-jarduera espezifikoak zein hezkuntza arautuko jarduerak gaindituta, edo lortutako lanbide-esperientziaren bidez.

Las competencias curriculares precisas podrán certificarse mediante la superación de actividades formativas específicas, de formación reglada o de la experiencia profesional adquirida.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak bere urteko formakuntza-planean sartuko du aipatu berri diren curriculum-gaitasunak eskuratzera bideratutako formakuntza-ikastaroak, aldez aurretik babes zibileko boluntarioen erakundeei galdetuta, haren eskaintza erakundeok egiten duten programazioarekin bateragarri egite aldera».

La Academia Vasca de Policía y Emergencias incluirá en su plan anual de formación la programación de cursos formativos destinados a la obtención de las competencias curriculares antedichas, previa consulta a las organizaciones del voluntariado de protección civil existentes con el fin de compatibilizar su oferta con la programación que estas realicen».

Hogeita zortzi.– 47. artikuluari 4. paragrafo berria gehitzen zaio. Honela idatzita egongo da:

Veintiocho.– Se añade un nuevo párrafo 4 al artículo 47, con la siguiente redacción:

«4.– Euskal administrazio publikoek sustatuko dute bere baitan eta enpresa pribatuen eremuan ahalbidetuko dela neurriak hartzea, negoziazio kolektiboan adostutakoa erabat errespetatuz, besteren konturako langileek edo enplegatu publikoek babes zibileko boluntariotza-zereginak gauzatzeko aukera izan dezaten.

«4.– Las administraciones públicas vascas promoverán que en su seno y en el ámbito de las empresas privadas se facilite, con pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva, la adopción de medidas para que los trabajadores por cuenta ajena o empleados públicos puedan ejercer sus labores de voluntariado de protección civil.

Lan-araudian edo enplegu publikoari buruzkoan xedatutakoaren helburuetarako, babes zibileko boluntarioek agintaritza eskudunak emandako mobilizazio-aginduei jarraitzeko nahitaezko betebehar publiko pertsonala dute, arrazoi justifikatua denean izan ezik, hark babes zibileko larrialdiei eta hondamendiei aurre egiteko dagokion plana aktibatu ostean».

A los efectos de lo dispuesto en la normativa laboral o de empleo público, el voluntariado de protección civil tiene el deber público inexcusable de carácter personal de acudir, salvo causa justificada, a las órdenes de movilización que dicte la autoridad competente tras activar el correspondiente plan para hacer frente a catástrofes y emergencias de protección civil».

Hogeita bederatzi.– 49. artikulu berria gehitzen da, ondorengo testuarekin.

Veintinueve.– Se añade un nuevo artículo 49, con la siguiente redacción:

«49. artikulua.– Euskal administrazio publikoek sustatuko dute Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sisteman sortzea herritarrek laguntzeko eta parte-hartzeko sareak, langile profesionalen lana osatzeko, baina ez ordezkatzeko, boluntariotza gisa; horretarako ondokoak baliatuko dira:

«Artículo 49.– Las administraciones públicas vascas fomentarán la creación de redes de apoyo y participación ciudadana en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil como voluntariado para complementar, pero no sustituir, la labor del personal profesional a través de:

a) Babes zibileko udal-egiturarekin lotutako Euskadiko babes zibileko boluntarioen tokiko erakundeak.

a) Las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi asociadas a la estructura municipal de protección civil.

b) Hurrengo artikuluak aipatzen dituen Euskadiko babes zibileko erakunde laguntzaileak, Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmena badute.

b) Las entidades colaboradoras de la protección civil de Euskadi convenidas con el Gobierno Vasco a las que se refiere el artículo siguiente.

Aurreko paragrafoetan aipatutako organizazio eta erakundeak babes zibileko eta larrialdietakok organo autonomikoan helburu horrekin sortutako erregistroan inskribatuko dira Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Euskal Sistema osatzen duen sarearen baitan jarduteko beharrezko baldintza gisa, kasuan kasu dagokion bulegoaren mende».

Las organizaciones y entidades a que se refieren los párrafos anteriores serán inscritas en el registro constituido al efecto en el órgano autonómico de protección civil y emergencias, como condición necesaria para la actuación dentro de la red que conforma el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil bajo la dependencia que en cada caso corresponda».

Hogeita hamar.– Artikulu berri bat eransten zaio V. kapituluari: 50. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Treinta.– Se añade un nuevo artículo 50 al capítulo V, con la siguiente redacción:

«50. artikulua.– Beren xedeen artean larrialdi-egoeran dauden pertsonak eta ondasunak artatzea duten eta Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzen duten izaera altruistako eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak babes zibileko erakunde laguntzailetzat jo ahal izango dira. Erregelamendu bidez zehaztuko da hitzarmen horien edukia, eta, gutxienez, ondoko edukiak jasoko dira: erakundeek beren bitarteko eta baliabideak eskueran jartzea, lankidetzan aritzeko eta parte hartzeko moduak eta kasu horietan legozkiekeen konpentsazioak, bai eta erakunde horietako giza baliabideen formakuntza egiaztatua».

«Artículo 50.– Las entidades de carácter altruista y sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la atención de personas y bienes en situaciones de emergencia y suscriban un convenio de colaboración con el Gobierno Vasco podrán ser consideradas entidades colaboradoras con la protección civil. Reglamentariamente se determinará el contenido de dichos convenios, que incluirá, al menos, la puesta a disposición de sus medios y recursos, el modo de su colaboración y participación y las compensaciones que les puedan corresponder en tales casos, así como la formación acreditada de los recursos humanos de dichas entidades».

Hogeita hamaika.– Kapitulu berri bat eransten da: VI. kapitulua. Izenburu hau izango du: «VI. kapitulua. Bereizgarriak eta aintzatespenak».

Treinta y uno.– Se añade un nuevo capítulo VI, con el título de «Capítulo VI. Distinciones y reconocimientos».

Hogeita hamabi.– Artikulu berri bat eransten zaio VI. kapituluari: 51. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Treinta y dos.– Se añade un nuevo artículo 51 al capítulo VI, con la siguiente redacción:

«51. artikulua.– 1.– Larrialdietan esku hartzeko zerbitzuetako langileen jarduketa aipagarriak jendaurrean aintzat hartzeko sariak sortuko ditu Eusko Jaurlaritzak, bai eta arrisku kolektibo larriko, hondamendiko edo lazeria publikoko egoeretan pertsonak, haien ondasunak eta ondare kolektiboa babesteko funtsezko lanean herritarren inplikazioa eta aipatutako zerbitzuei emandako laguntza aintzatesteko sariak ere.

«Artículo 51.– 1.– El Gobierno Vasco creará distinciones para reconocer públicamente las actuaciones destacables del personal de los servicios de intervención frente a emergencias, así como para reconocer la implicación ciudadana y la colaboración con dichos servicios en la tarea fundamental de protección de las personas y sus bienes y el patrimonio colectivo, en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe y calamidad pública.

2.– Bereizgarri horiek jaso ahal izango dituzte Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemako zerbitzuek, zerbitzu horietako langileek, bai eta larrialdi-egoeren ondorioak gutxiagotzen eta arintzen laguntzen duten lanengatik nabarmendu diren pertsona eta erakundeek ere.

2.– Podrán ser objeto de las distinciones los servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil y su personal, así como personas y organizaciones que se hayan destacado por las labores preventivas que contribuyen a minimizar y paliar las consecuencias de las situaciones de emergencia.

3.– Sariak banakoei eta taldeei eman ahal izango zaizkie».

3.– Las distinciones podrán ser a título individual y a título colectivo».

Hogeita hamahiru.– Kapitulu berri bat eransten da: VII. kapitulua. Izenburu hau izango du: «VII. kapitulua. Zehapen-araubidea».

Treinta y tres.– Se añade un nuevo capítulo VII, con el título de «Capítulo VII. Régimen sancionador».

Hogeita hamalau.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 52. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Treinta y cuatro.– Se añade un nuevo artículo 52 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«52. artikulua.– 1.– Lege honetan tipifikatutako egiteak eta ez-egiteak larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloko arau-hauste administratiboak dira, kasuan kasu izan litezkeen erantzukizun zibil eta penalei kalterik egin gabe.

«Artículo 52.– 1.– Son infracciones administrativas en materia de atención de emergencias y protección civil las acciones y omisiones tipificadas en la presente ley, sin perjuicio, en su caso, de las responsabilidades civiles o penales que procedan.

2.– Arau-hauste horiek oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.

2.– Las citadas infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

3.– Lege honen eremuan administrazio publikoek duten zehatzeko ahalmena arautuko da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko ahalmenari buruz indarrean dauden arauetan edo horien ordezkoetan xedatutakoaren arabera, eta lege honetan eta lege honen garapen-araudian ezarritakoaren arabera.

3.– La potestad sancionadora de las administraciones públicas en el ámbito de esta ley se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente sobre potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónomas del País Vasco o norma que la sustituya, lo previsto en esta ley y su normativa de desarrollo.

4.– Enplegatu publikoei haien zereginetan erantzukizunak eskatu ahal izango zaizkie aplikagarri zaien funtzio publikoko araudian xedatutakoaren arabera».

4.– La responsabilidad de los empleados y empleadas públicos en el ejercicio de sus funciones será exigible de conformidad con lo previsto en la normativa de función pública que les resulte de aplicación».

Hogeita hamabost.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 53. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Treinta y cinco.– Se añade un nuevo artículo 53 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«53. artikulua.– 1.– Larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloko arau-hauste oso larriak dira:

«Artículo 53.– 1.– Son infracciones muy graves en materia de atención de emergencias y protección civil las conductas siguientes:

a) Autobabeserako nahitaezko planak ez prestatzea edo ez ezartzea, edo haietan aurreikusitako neurriak aplikatu behar direnean ez aplikatzea.

a) No elaborar o implantar los planes de autoprotección preceptivos, o no aplicar las medidas previstas en ellos cuando sea necesario.

b) Araudi espezifikoaren arabera erregistroan jasotzekoak diren datuak ez bidaltzea Euskadiko Autobabes Planen Erregistro Orokorrera, edo, datuak homologatu beharreko kasuetan ez homologatzea.

b) No remitir al Registro General de Planes de Autoprotección de Euskadi los datos registrables según la normativa específica, o no someterlos a homologación en los supuestos en que proceda.

c) Autobabeserako nahitaezko planak ez aldatzea, eguneratzea edo berrikustea, hala egin behar den kasuetan.

c) No modificar, actualizar ni revisar los planes de autoprotección preceptivos en los supuestos en que proceda.

d) Establezimendu, zentro edo jarduerek babes zibilaren eremuan eragin ditzaketen kalteak estaltzeko erantzukizun zibileko asegururik edo bestelako finantza-berme baliokiderik ez edukitzea.

d) Carecer del seguro de responsabilidad civil o de cualquier otra garantía financiera equivalente para la cobertura de los daños que puedan ocasionar los establecimientos, centros o actividades en el ámbito de la protección civil.

e) Babes zibileko agintaritza eskudunari eragoztea babes zibileko planei atxikitako baliabide eta zerbitzuen ikuskapena egitea, eta orobat, indarrean dagoen araudian aurreikusitako autobabeserako eskakizunak betetzen direla ikuskatzea eragoztea.

e) Impedir la inspección, por las autoridades competentes en materia de protección civil, de los recursos y servicios afectos a los planes de protección civil, así como del cumplimiento de las exigencias de autoprotección previstas en la normativa vigente.

f) Katalogatutako jarduera arriskutsuak kudeatzen dituzten erakundeek babes zibileko plan bat aktibatzea eskatzen duen larrialdia eragin dezakeen edozein egoera ezagutzen dutenean, berehala horren berri emateko betebeharra ez betetzea, eta autobabeserako planak aktibatzen dituztenean ez jakinaraztea.

f) El incumplimiento, por las entidades que gestionen actividades de riesgo catalogadas, de su deber de comunicación inmediata de cualquier situación de que tengan conocimiento que pueda dar lugar a una emergencia que precise la activación de un plan de protección civil, así como no comunicar la activación de los planes de autoprotección.

g) Administrazioek dauzkaten babes zibileko baliabideen esku-hartzea eragiten duten larrialdi-abisu faltsuak komunikatu edo eragitea, urgentziako edo larrialdiko abisuak emateko telefono edo bestelako baliabideen bitartez.

g) Comunicar o provocar falsos avisos de emergencia, a través de llamadas a teléfonos u otros medios habilitados para dar avisos de urgencias o emergencias, que movilicen la intervención de los recursos de las administraciones en materia de protección civil.

h) Arrisku larri, hondamendi edo lazeria publikoko egoeretan babes zibilaren arloko agintari eskudunek eta haien agenteek ematen dituzten aginduak edo jarraibideak ez betetzea.

h) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones dispuestas en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública por las autoridades competentes en materia de protección civil y sus agentes.

i) Arrazoi justifikaturik gabe, babes zibilaren arloko agintaritza eskudunak edo haren agenteek lege honen arabera agindutako prestazio pertsonalak egiteari uko egitea, plan baten aktibazioko edo larrialdi aitortuko egoeretan.

i) Negarse, sin causa justificada, a realizar las prestaciones personales ordenadas por la autoridad competente en materia de protección civil o sus agentes, de conformidad con la presente ley, en situaciones de activación de un plan o emergencia declarada.

j) Babes zibilaren arloko agintaritza eskudunak larrialdiari aurre egiteko beharrezkotzat jotzen dituen ondasunak aldi baterako errekisatu, esku hartu edo aldi baterako eta modu iragankorrean okupa ditzan galaraztea.

j) Impedir la requisa temporal, la intervención o la ocupación temporal y transitoria de los bienes necesarios para afrontar la emergencia acordada por las autoridades competentes en materia de protección civil.

k) Behin eta berriz uko egitea ondasun publikoen gaineko eskubideen titularrei edo zerbitzu publiko edo interes orokorreko zerbitzuak, osasun-zerbitzuekin lotutako jarduerak edo oinarrizko zerbitzu eta hornidurak kudeatzen dituztenei ezartzen zaizkien lankidetza-betebehar bereziak betetzeari.

k) La negativa reiterada a cumplir los especiales deberes de colaboración impuestos a los titulares de derechos sobre bienes públicos o que gestionen servicios públicos o de interés general o servicios sanitarios, o que gestionen servicios y suministros básicos.

l) Gizarte-hedabideek uko egitea agintaritza eskudunak biztanleriari zuzendutako informazioa, abisuak, aginduak eta jarraibideak berehala, lehentasunez eta modu nabarmenean argitaratzeari, helarazteari edo zabaltzeari.

l) Negarse los medios de comunicación social a publicar, transmitir o difundir de manera inmediata, prioritaria y destacada la información, avisos, órdenes e instrucciones dictadas por las autoridades competentes y dirigidas a la población.

m) Telekomunikazio-sare eta -zerbitzuen titular diren enpresek uko egitea sare eta zerbitzu horiek babes zibileko agintaritzaren eskura jartzeari, agintaritza horrek hala eskatzen dienean biztanleriari abisuak edo alertak iragartzeko.

m) Negarse las empresas titulares de las redes y los servicios de telecomunicaciones a ponerlos a disposición de las autoridades de protección civil cuando éstas los requieran para emitir avisos o alertas a la población.

2.– Era berean, oso larritzat kalifikatuko dira larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloko arau-hauste larri batengatik edo gehiagorengatik aurreko bi urteetan ebazpen irmo baten bidez zigortua izan den pertsona edo erakunde batek egindako arau-hauste larriak».

2.– Asimismo, serán calificadas como muy graves las infracciones graves cometidas por una persona o entidad que haya sido sancionada mediante resolución firme en los dos años anteriores por una o más infracciones graves en materia de atención de emergencias y protección civil».

Hogeita hamasei.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 54. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Treinta y seis.– Se añade un nuevo artículo 54 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«54. artikulua.– 1.– Larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloko arau-hauste larriak dira:

«Artículo 54.– 1.– Son infracciones graves en materia de atención de emergencias y protección civil las conductas siguientes:

a) Urgentziako edo larrialdiko abisuak emateko telefono edo bestelako baliabideetara dei gehiegizkoak, iraingarriak, mehatxuzkoak edo txantxetakoak eginez lineak okupatu eta zerbitzuaren eraginkortasuna kaltetzea, edo behin eta berriz dei hutsalak egitea.

a) Realizar llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas a teléfonos u otros medios habilitados para dar avisos de urgencias o emergencias, afectando a la eficacia del servicio al ocupar las líneas, o realizar llamadas fútiles de manera reiterada.

b) Linearen edo telefono mugikorraren titularrak egiazki ez identifikatzea 53.1.g), 54.1.a) eta 55.a) artikuluetan aipatzen diren deiak egiten dituen pertsona, hala egin dezala eskatzen zaionean.

b) No identificar verazmente, el titular de la línea o terminal móvil, al autor de las llamadas a las que se refieran los artículos 53.1.g), 54.1.a) y 55.a), cuando fuera debidamente requerido para ello.

c) Babes zibileko planei atxikitako baliabide eta zerbitzuen egoera ikuskatzeko oztopoak jartzea, erabat eragotzi gabe, babes zibilaren arloko agintaritza eskudunari, eta orobat, indarrean dagoen araudian aurreikusitako autobabeserako eskakizunak betetzen direla ikuskatzeko oztopoak jartzea.

c) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la inspección por las autoridades competentes en materia de protección civil del estado de los recursos y servicios afectos a los planes de protección civil, así como del cumplimiento de las exigencias de autoprotección previstas en la normativa vigente.

d) Babes zibileko planei atxikitako bitarteko eta zerbitzuen egoera ikuskatzeko oztopoak jartzea,erabat eragotzi gabe, eta indarrean dagoen araudian aurreikusitako autobabeseko eskakizunak betetzen direla ikuskatzeko oztopoak jartzea.

d) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la inspección del estado de los recursos y servicios afectos a los planes de protección civil, así como la del cumplimiento de las exigencias de autoprotección previstas en la normativa vigente.

e) Larrialdi-egoerak eragin ditzaketen gorabehera edo gertakariak babes zibileko agintaritza eskudunari ez jakinaraztea, hori arau-hauste oso larria ez denean.

e) No comunicar a las autoridades competentes de protección civil cualquier circunstancia o incidente que pueda generar situaciones de emergencia cuando no sea constitutiva de falta muy grave.

f) Boluntarioak mobilizazio-agindura ez joatea agintaritza eskudunak plan bat aktibatzean edo larrialdi bat aitortzean, arrazoi justifikaturen bat izan ezean.

f) No acudir el personal voluntario a la orden de movilización en caso de activación de un plan o de emergencia declarada por la autoridad competente, salvo causa justificada.

g) Larrialdi bati aurre egiteko beharrezkoak diren ondasunak eta bitartekoak aldi baterako eta iragankortasunez errekisatu, esku hartu edo okupatzeko oztopoak jartzea, erabat eragotzi gabe, neurri horiek babes zibileko agintaritza eskudunak agindu dituenean.

g) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la requisa, intervención u ocupación temporal y transitoria de los bienes y medios que sean necesarios para hacer frente a una emergencia, habiendo sido ordenadas dichas medidas por la autoridad competente en materia de protección civil.

h) Babes zibileko agintaritza eskudunak edo haren agenteek alerta- edo larrialdi-egoeretan ematen dituzten agindu eta jarraibideak ez betetzea, hori arau-hauste oso larria ez denean.

h) Desobedecer las órdenes e instrucciones emanadas de las autoridades competentes en materia de protección civil o sus agentes en situaciones de alerta o de emergencia cuando no constituya falta muy grave.

i) Autobabeserako planen arduradunek ez jakinaraztea planak estalitako arrisku-egoerari eragiten dion edozein gorabehera edo gertaera, eta orobat, arrisku-egoera horri aurre egiteko ezarritako baliabide eta zerbitzuen eraginkortasuna ez jakinaraztea.

i) No comunicar, las personas responsables de los planes de autoprotección, cualquier circunstancia o incidencia que afecte a la situación de riesgo cubierta por el plan o la operatividad de los recursos y servicios establecidos para combatirla.

j) Babes zibileko plan baten aktibazio-egoeran egiten diren 55. artikuluko jokabideak, pertsonen bizia edo osotasun fisikoa arriskuan jarri badute edo hondamendiaren edo lazeria publikoaren arrisku-egoera edo ondorioak areagotu badituzte.

j) Las conductas descritas en el artículo 55 cometidas durante la situación de activación de un plan de protección civil que hayan puesto en peligro la vida o integridad física de las personas o hayan aumentado la situación de riesgo o las consecuencias de la catástrofe o calamidad pública.

k) Babes zibileko planen zerbitzura jarritako ekipamendu edo instalazioen funtzionamendu egokia larriki kaltetzea edo asaldatzea.

k) Dañar o alterar gravemente el adecuado funcionamiento del equipamiento o instalaciones puestos al servicio de los planes de protección civil.

2.– Era berean, larritzat kalifikatuko dira larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloko arau-hauste arin batengatik edo gehiagorengatik aurreko bi urteetan ebazpen irmo baten bidez zigortua izan den pertsona edo erakunde batek egindako arau-hauste arinak».

2.– Asimismo, serán calificadas como graves las infracciones leves cometidas por una persona o entidad que haya sido sancionada mediante resolución firme en los dos años anteriores por una o más infracciones leves en materia de atención de emergencias y protección civil».

Hogeita hamazazpi.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 55. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Treinta y siete.– Se añade un nuevo artículo 55 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«55. artikulua.– Larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloko arau-hauste arinak dira:

«Artículo 55.– Son infracciones leves en materia de atención de emergencias y protección civil las conductas consistentes en:

a) Urgentziako edo larrialdiko abisuak emateko telefono edo bestelako baliabideetara dei gehiegizkoak, iraingarriak, mehatxuzkoak, maltzurrak edo txantxetakoak egitea.

a) Realizar llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras, maliciosas o jocosas a teléfonos u otros medios habilitados para dar avisos de urgencias o emergencias.

b) Babes zibilaren eta larrialdien kudeaketaren arloko agintaritzak edo haren agenteek ezartzen dituzten neurriak edo jarraibideak ez betetzea edo ez errespetatzea ariketak edo simulazioak egiten direnean.

b) No seguir o no respetar las medidas e instrucciones dispuestas por la autoridad competente en materia de protección civil o sus agentes durante la realización de ejercicios o simulacros.

c) Babes zibileko boluntarioek boluntario-izaera erakusten duten intsignia eta bereizgarriak eramatea edo erakustea, beren eginkizunak betetzen ari ez direnean.

c) Llevar o exhibir las personas voluntarias de protección civil las insignias y distintivos que muestren su condición de tales cuando no estén en el ejercicio de sus funciones.

d) Babes zibileko planen zerbitzura jarritako ekipamendu edo instalazioen funtzionamendu egokia kaltetzea edo asaldatzea, hori arau-hauste larria ez denean.

d) Dañar o alterar el adecuado funcionamiento del equipamiento o instalaciones puestos al servicio de los planes de protección civil, cuando no constituya falta grave.

e) Horretarako betebeharra dutenek babes zibileko agintaritza eskudunak ariketa edo simulakroetarako egindako mobilizazio-deira ez biltzea, arrazoi justifikatua denean izan ezik».

e) No acudir a la llamada de movilización efectuada por las autoridades de protección civil competentes, en caso de ejercicio o simulacro, quienes estén obligados a hacerlo, salvo causa justificada».

Hogeita hamazortzi.– 56. artikulu berria gehitzen zaio VII. kapituluari, ondorengo testuarekin.

Treinta y ocho.– Se añade un nuevo artículo 56 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«56. artikulua.– 1.– Lege honetan tipifikatutako arau-hausteei aplika dakizkiekeen zehapenak isunak izango dira.

«Artículo 56.– 1.– Las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas en la presente ley serán de multa.

2.– Arau-hauste larri eta oso larriengatiko zehapenekin batera zehapen osagarri hauek ere ezarri ahal izango dira:

2.– Las sanciones aplicables por infracciones graves y muy graves podrán ir acompañadas de las accesorias siguientes:

a) Aldi baterako ixtea lokal, zentro edo instalazioa.

a) Clausura temporal del local, centro o instalación.

b) Aldi baterako etetea arriskuko jarduerak.

b) Suspensión temporal de las actividades de riesgo.

c) Nahitaezko baja ematea dagokien taldean, babes zibileko boluntarioen talde eta elkarteetako kideentzat.

c) Baja forzosa en la respectiva agrupación, para los miembros de agrupaciones y asociaciones del voluntariado de protección civil.

d) Desgaitzea beste edozein taldetan parte hartzeko, babes zibileko boluntarioen talde eta elkarteetako kideentzat».

d) Inhabilitación para formar parte de cualquier otra, para los miembros de agrupaciones y asociaciones del voluntariado de protección civil».

Hogeita hemeretzi.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 57. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Treinta y nueve.– Se añade un nuevo artículo 57 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«57. artikulua.– 1.– Arau-hauste oso larriak 30.001 eurotik 600.000 eurora bitarteko isunarekin zigortzen dira. Horrez gain, lokala, zentroa edo instalazioa aldi baterako ixteko edo jarduera arriskutsuak aldi baterako eteteko agindua eman ahal izango da, gehienez urtebeterako, betiere zehapena eragin zuen arrazoia konpondu bada.

«Artículo 57.– 1.– Las infracciones muy graves se sancionan con multa de 30.001 euros hasta 600.000 euros. Además, podrá ser ordenada la clausura temporal del local, centro o instalación, o la suspensión temporal de las actividades de riesgo, por tiempo máximo de un año, siempre que el motivo por el que se sancionó se haya resuelto.

2.– Arau-hauste larriak 1.501 eurotik 30.000 eurora bitarteko isunarekin zigortzen dira.

2.– Las infracciones graves se sancionan con multa de 1.501 euros hasta 30.000 euros.

3.– Arau-hauste arinak 150 eurotik 1.500 eurora bitarteko isunarekin zigortzen dira.

3.– Las infracciones leves se sancionan con multa de 150 euros hasta 1.500 euros.

4.– Babes zibileko boluntarioen erakunde, talde edo elkarteetako kideek egiten dituzten arau-hauste larriek eta oso larriek berekin dakarte Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sisteman boluntario gisa parte hartzeko desgaituta geratzea. Arau-haustea oso larria izanez gero, bost urtekoa izango da desgaikuntza, eta arau-haustea larria izan bada, hiru urtekoa. Gainera, arau-hausleari baja emango zaio babes zibileko laguntzaileak diren boluntario-elkarteen erregistroan, eta kendu egingo zaio babes zibileko boluntario izatearen egiaztagiria».

4.– Las infracciones graves y muy graves cometidas por miembros de las entidades, agrupaciones y asociaciones del voluntariado de protección civil conllevan la inhabilitación para la participación voluntaria en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias durante un plazo de cinco años en los casos de falta muy grave y de tres años en los casos de falta grave, así como la baja en el registro de organizaciones del voluntariado colaboradoras de la protección civil y la retirada del documento acreditativo de la condición de voluntario de protección civil».

Berrogei.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. Kapituluari: 58. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Cuarenta.– Se añade un nuevo artículo 58 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«58. artikulua.– 1.– Lege honetan tipifikatutako arau-hausteak zehatzerakoan, egitateen garrantziarekiko eta arau-hausleen inguruabar pertsonalekiko proportzioan jardungo da.

«Artículo 58.– 1.– Las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas de forma proporcional a la importancia de los hechos y a las circunstancias personales de los infractores.

Nolanahi ere, kontuan izango dira irizpide hauek:

En todo caso, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Arau-hausteari dagokion egitatearen larritasuna, kontuan izanik segurtasunean duen eragina eta sortutako kalte-galerak.

a) La gravedad del hecho constitutivo de la infracción considerando la incidencia en la seguridad y los daños y perjuicios producidos.

b) Ondasun eta pertsonei eragindako arrisku objektiboa.

b) El riesgo objetivo causado a bienes o personas.

c) Jokabide arau-hauslearen kanpoko garrantzia.

c) La relevancia externa de la conducta infractora.

d) Zabarkeria edo intentzionalitatea egotea.

d) La negligencia o existencia de intencionalidad.

e) Pertsona erantzulearen jarrera eragindako kaltearen konponketan, galera handiagorik gerta ez dadin.

e) La actitud de la persona responsable en la reparación del daño causado evitando un perjuicio mayor.

f) Ukitutako pertsonen kopurua.

f) El número de personas afectadas.

g) Lortutako onura.

g) El beneficio obtenido.

h) Berrerortzea egotea. Berrerortzetzat jotzen da urtebeteko epean administrazio-bidean ebazpen irmoz zehatutako izaera edo larritasun bereko edo ezberdineko arau-hauste bat edo gehiago egitea.

h) La existencia de reincidencia. Se en-tiende por tal la comisión en el plazo de un año de una o más infracciones de la misma o distinta naturaleza o gravedad sancionadas por resolución firme en vía administrativa.

2.– Arau-haustea denean neurri prebentiboak ez betetzea eta kalterik eragin ez zaienean pertsonei, ondasunei edo ingurumenari, aringarritzat hartuko da prozedura abiaraztea ekarri zuten arazoen konponketa, betiere jokabide arau-hauslean berriro erortzen ez bada.

2.– Cuando se trate del incumplimiento de medidas preventivas y no se hubieran causado daños a personas, bienes o medio ambiente, se considerará atenuante la subsanación de las anomalías que dieron lugar a la iniciación del procedimiento, siempre que no se produzca reincidencia en la conducta infractora.

3.– Ez dira irizpide horiek aplikatuko arau-haustearen larritasuna handitzeko erabili direnean».

3.– No se aplicarán estos criterios cuando hayan sido empleados para incrementar la gravedad de la infracción».

Berrogeita bat.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 59. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Cuarenta y uno.– Se añade un nuevo artículo 59 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«59. artikulua.– 1.– Lege honetan aurreikusitako arau-hausteen erantzule izango dira egitate arau-hauslea zuzenean edo zeharka gauzatu duten pertsona fisiko edo juridiko guztiak, bai eta jarraibideak edo aginduak eman dituztenak edo arau-haustea gauzatzeko ezinbestekoak diren bitartekoak jarri dituztenak ere.

«Artículo 59.– 1.– Serán responsables de las infracciones previstas en la presente ley todas aquellas personas físicas o jurídicas que hubieran cometido directa o indirectamente el hecho infractor, así como quienes hubieran impartido las instrucciones u órdenes o hubieran facilitado los medios imprescindibles para cometerlo.

2.– Establezimendu eta industrien titularrak eta jardueren sustatzaile eta antolatzaileak lege honetan arautzen diren arau-hauste administratiboen erantzule izango dira, jarduera horietan parte hartzen duten pertsonek leku horietan arau-hausteak egiten dituztenean, arau-haustea prebenitzeko betebeharra betetzen ez dutenean, lege- edo erregelamendu-arauak urratuta.

2.– Los titulares de los establecimientos e industrias, las personas promotoras y organizadoras de las actividades, responderán de las infracciones administrativas reguladas en la presente ley que se cometan en estos lugares por las personas que intervengan en tales actividades, cuando incumplan la obligación de prevenir la infracción vulnerando la normativa legal o reglamentaria.

3.– Aipatutako titular eta antolatzaile edo sustatzaile horiek, era berean, erantzule izango dira, egitez edo ez-egitez, ikusle edo erabiltzaileek arau-hauste horiek egitea onartzen edo toleratzen dutenean. Permisibitatea edo tolerantzia izan dela ulertuko da, norberaren edo besteen arriskurik gabe eta egoeraren beharretara egokitutako bitartekoekin, erantzuleak arau-haustea ekidin ahal izan duenean.

3.– Los mencionados titulares y personas organizadoras o promotoras serán asimismo responsables cuando, por acción u omisión, permitan o toleren la comisión de estas infracciones por parte del público o de los usuarios y usuarias. Se considerará que ha habido permisividad o tolerancia cuando, sin riesgo propio o ajeno y con medios proporcionados a las circunstancias, la persona responsable hubiera podido evitar la infracción.

4.– 53.1.g), 54.1.a) eta 55.a) artikuluetan aurreikusitako arau-hausteengatiko erantzukizuna deiaren egileari dagokio zuzenean.

4.– La responsabilidad por las infracciones previstas en los artículos 53.1.g), 54.1.a) y 55.a) recaerá directamente en el autor o autora de la llamada.

Deiaren egilea edo eragilea adingabekoa edo ezgaia denean, gurasoak, tutoreak edo egitatezko edo zuzenbidezko zaintza dutenak izango dira egindako kalte-galeren eta, hala dagokionean, asaldatutako egoera bere onera ekartzearen erantzule solidarioak, adingabeek edo ezgaiek arau-hauste administratiboak egitea saihesteko dagokien betebeharra ez betetzeagatik.

Cuando la persona autora o provocadora de la llamada sea menor o incapaz, responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados, y, en su caso, de la reposición a su estado originario de la situación alterada, sus progenitores o tutores o quienes ostenten guarda de hecho o de derecho, en razón del incumplimiento del deber impuesto a los mismos de prevenir la comisión de infracciones administrativas por las personas menores o incapaces.

Deiaren egilea linearen edo terminal mugikorraren titularra ez den hirugarren pertsona bat denean, titularrak egiazki identifikatu beharko du hirugarren hori horretarako errekerimendua egiten zaionean, deia egindako eguna baino lehen telefonoa lapurtu diotenean izan ezik. Dagokion prozedura-izapidean eginbehar hori betetzen ez badu, 54.1.b) artikuluan aurreikusitako arau-hauste larriaren egile moduan zehatua izango da.

En los supuestos en que la persona autora de la llamada sea un tercero distinto del titular de la línea o del terminal móvil, éste deberá identificarlo verazmente cuando fuera debidamente requerido para ello, salvo en caso de sustracción en fecha anterior a la realización de la llamada. Si incumpliera esta obligación en el trámite procedimental oportuno, será sancionado como autor o autora de falta grave, prevista en el artículo 54.1.b).

Modu berean erantzungo du linearen edo terminal mugikorraren titularrak, titular horri egotz dakiokeen arrazoiren bat dela-eta, hark identifikatzen duen arau-hausleari salaketa jakinaraztea ezinezkoa denean».

En los mismos términos responderá la persona titular de la línea o del terminal móvil cuando no sea posible notificar la denuncia al autor o autora de la infracción que aquél identifique, por causa imputable al titular».

Berrogeita bi.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 60. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Cuarenta y dos.– Se añade un nuevo artículo 60 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«60. artikulua.– 1.– Zehatzeko ahala Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, udalerriei eta Foru Administrazioari dagokie, artikulu honetan ezarritako eran, dagozkien eskumenenen arabera eta arau-haustea eragin duen jokabideak ukitutako planaren eremuarekin bat etorriz.

«Artículo 60.– 1.– La potestad sancionadora corresponde a la Administración General de la Comunidad Autónoma, a los municipios y a la Administración foral, en los términos establecidos en el presente artículo, de acuerdo con sus competencias y el ámbito del plan afectado por la conducta constitutiva de infracción.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren zehatzeko ahala Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailak egikarituko du, honako atribuzio hauekin bat etorrita:

2.– La potestad sancionadora de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi se ejercerá por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, de conformidad con las siguientes atribuciones:

a) Larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloko zuzendaritza eskuduneko titularrari dagokio arau-hauste arinengatiko zehapenak ezartzea.

a) Corresponderá al titular de la dirección competente en materia de atención de emergencias y protección civil la imposición de sanciones por infracciones leves.

b) Larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren arloko zuzendaritza eskuduna menpe duen sailburuordetzako titularrari dagokio arau-hauste larriengatiko zehapenak ezartzea.

b) Corresponderá al titular de la viceconsejería de la que dependa la dirección competente en materia de atención de emergencias y protección civil la imposición de sanciones por infracciones graves.

c) Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen saileko titularrari dagokio arau-hauste oso larriengatiko zehapenak jartzea.

c) Corresponderá al titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad la imposición de sanciones por infracciones muy graves.

3.– Zehapen-espediente bat izapidetzen ari den bitartean gertatzen bada espedientea izapidetu eta ebazteko eskumena beste administrazio batena dela, espedienteari hasiera eman zion organoak artxibatu egingo du espediente hori, eta egindako jarduketak administrazio eskudunari bidaliko dizkio, hark, hala badagokio, zehapen-prozedurari hasiera ematea erabaki dezan.

3. Si durante la tramitación de un expediente sancionador resultara que la competencia para instruir y resolver corresponde a otra administración, el órgano que lo incoó procederá a su archivo y remitirá las actuaciones a la administración competente para que, en su caso, acuerde la incoación del procedimiento sancionador oportuno.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta toki- eta foru-administrazioetako organo eskudunek izapidetzen dituzten espedienteen berri emango diote elkarri, espedienteari hasiera ematea erabaki eta ondorengo hamar eguneko epean».

4.– Los órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las administraciones locales y forales se informarán mutuamente de los expedientes que se tramiten, en el plazo de diez días contados a partir de la fecha de la incoación».

Berrogeita hiru.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 61. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Cuarenta y tres.– Se añade un nuevo artículo 61 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«61. artikulua.– 1.– Arau-hauste oso larriek bost urtera preskribatzen dute; arau-hauste larriek, hiru urtera, eta arau-hauste arinek, urtebetera.

«Artículo 61.– 1.– Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las infracciones graves a los tres años, y las infracciones leves al año.

2.– Arau-hauste oso larriengatik ezarritako zehapenek bost urtera preskribatzen dute; arau-hauste larriengatik ezarritakoek hiru urtera, eta arau-hauste arinengatik ezarritakoek, urtebetera.

2.– Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años, y las impuestas por infracciones leves al año.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko ahalaren inguruan indarrean dagoen araudiak xedatutakoaren arabera balioetsiko da arau-hausteen eta zehapenen preskripzioa».

3.– La prescripción de las infracciones y de las sanciones se apreciará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

Berrogeita lau.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 62. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Cuarenta y cuatro.– Se añade un nuevo artículo 62 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«62. artikulua.– 1.– Pertsona edo ondasunen segurtasunari eragiten dion gorabehera larriren bat gertatzen denean, babes zibilaren arloko agintaritza eskudunak erabaki ahal izango du kautelaz establezimendua berehala ixtea, instalazioak zigilatzea edo jarduerak etetea, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko ahalaren inguruan indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera.

«Artículo 62.– 1.– Cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes, las autoridades competentes en materia de protección civil podrán adoptar cautelarmente la clausura inmediata de establecimientos, el precintado de instalaciones o la suspensión de actividades, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente sobre la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Salbuespen gisa, pertsona edo ondasunentzako arrisku larria edo arrisku hur-hurrekoa dagoen kasuetan, neurri horiek babes zibileko agintariek edo haien agenteek hartu ahal izango dituzte, prozedurari hasiera eman aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko ahalaren inguruan indarrean dagoen arautegian aurreikusitakoaren arabera.

2.– Excepcionalmente, en los supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes, dichas medidas podrán ser adoptadas por las autoridades de protección civil o sus agentes antes de la iniciación del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Neurri horiek eraginik gabe geldituko dira, baldin eta, hartzen direnetik hamar egun igarota, zehapen-prozedura hasten ez bada, edo prozedurari hasiera emateko akordioak ez badauka neurri horiei buruzko berariazko erabakirik».

Estas medidas quedarán sin efecto si, transcurridos diez días desde su adopción, no se incoa el procedimiento sancionador, o el acuerdo de incoación no contiene pronunciamiento expreso acerca de las mismas».

Berrogeita bost.– Artikulu berri bat eransten zaio VII. kapituluari: 63. artikulua. Honela idatzita egongo da:

Cuarenta y cinco.– Se añade un nuevo artículo 63 al capítulo VII, con la siguiente redacción:

«63. artikulua.– 1.– Lege honetan tipifikatzen diren arau-hausteei dagozkien zehapenak ezarri behar dira, betiere, pertsona, ondasun eta instalazioei eragindako kalte-galeren ordaina emateko betebeharra alde batera utzita.

«Artículo 63.– 1.– Las sanciones que correspondan a las infracciones tipificadas en la presente ley deben imponerse con independencia de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados a las personas, bienes e instalaciones.

2.– Era berean, zehapen-prozeduratik eratorritako erantzukizun administratiboaz gain, erantzuleei eskatu ahal izango zaie asaldatutako egoera jatorrizko egoerara leheneratzea, betiere, hura posible denean.

2.– Asimismo, la responsabilidad administrativa que se derive del procedimiento sancionador será compatible con la exigencia a los responsables de la reposición a su estado originario de la situación alterada, siempre que esto fuese posible.

3.– Berrezartzea posible izango ez balitz, kalte-ordainaren balioa izango da egoera konpondu gabearena gehi eragindako kalte-galeren balioa.

3.– Si no fuera posible la reposición, la indemnización alcanzará el valor de la situación no repuesta más el valor de los daños y perjuicios causados.

4.– Arau-hausleak berrezartzeko edo leheneratzeko eginbeharra betetzen ez duenean, administrazioak betearazte subsidiarioari ekin ahal izango du, haren kontura.

4.– Cuando el infractor o infractora no cumpla la obligación de reposición o restauración, la Administración podrá proceder a su ejecución subsidiaria a su costa.

5.– Dolozko edo zabarkeria larriko portaera bat tarteko delarik lege honetan aurreikusitako arau-hausteetako bat egiten duenak, larrialdi egoera sortuz edo larriagotuz, egoera hori konpontzeko egindako kostuak ordaindu beharko dizkio ogasun publikoari. Kalte-ordainezko ondorioen zehaztapena zehatzeko ebazpenean egingo da.

5.– Quien cometa una infracción de las previstas en esta ley mediando un comportamiento doloso o gravemente negligente y provoque o agrave una situación de emergencia estará obligado a resarcir a la hacienda pública por los costes en que ésta haya incurrido para resolver la situación. La determinación de las consecuencias indemnizatorias se efectuará en la resolución sancionadora.

53.1.g) artikuluan adierazitako kasuan, bereziki, eta kasu bakoitzean bidezko diren zehapenei kalterik egin gabe, baliabideen mobilizazioak eragiten dituen kalte-galerak ordaindu beharko dituzte arau-hausleek».

En particular, en el supuesto del artículo 53.1.g), y sin perjuicio de las sanciones que en cada caso procedan, los infractores deberán abonar los daños y perjuicios por la movilización de los recursos».

Berrogeita sei.– Bigarren xedapen gehigarria aldatzen da. Aurrerantzean, honela idatzita egongo da:

Cuarenta y seis.– Se modifica la disposición adicional segunda, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Bigarren xedapen gehigarria

«Disposición adicional segunda

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo eskudunei dagokie giza bizitzen sorospeneko eta salbamenduko zerbitzuen koordinazioa eta bere jurisdikziopeko uretan bilaketako, erreskateko eta salbamenduko zerbitzuak ematea, itsas salbamenduaren arloko Estatuko legediaren arabera.

Corresponde a los órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la coordinación de los servicios de auxilio y salvamento de vidas humanas y la prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo en el mar territorial, de conformidad con la legislación estatal en materia de salvamento marítimo.

Xede horretarako, eta bitartekoak eta zerbitzuak eskualdatzen direnetik zehazten den maiztasunarekin, Eusko Jaurlaritzak itsas salbamendurako eta itsas kutsaduraren aurkako zerbitzuen plana onartuko du, haien jarduera koordinatzeko, sustatzeko eta pertsona gaituak prestatzeko. Era berean, itsasertza kutsaduraren aurka babesteko lurralde-plana onartuko du.

A tal fin, el Gobierno Vasco aprobará, con la periodicidad que se determine desde que se produzca el traspaso de medios y servicios, el plan de servicios destinados al salvamento marítimo y a la lucha contra la contaminación marina, con el fin de coordinar su actuación, potenciarlos y formar a personal especializado. Igualmente aprobará el plan territorial de protección de la ribera del mar contra la contaminación.

Aurreko lerrokadetan xedatutakoa egiterakoan, itsas salbamenduari dagokionez eta itsasoko kutsaduraren aurka indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera jokatuko da».

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se realizará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en el medio marino».

Berrogeita zazpi.– Laugarren xedapen gehigarria aldatzen da. Honela idatzita egongo da:

Cuarenta y siete.– Se modifica la disposición adicional cuarta, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Laugarren xedapen gehigarria

«Disposición adicional cuarta

Babes zibileko boluntarioen erakundeetan edo suhiltzaile boluntario gisa lankidetza aktiboan emandako denbora, erakunde horietatik baztertuta izan ez bada arau-hauste larri edo oso larriagatik, merezimendutzat jo ahal izango da euskal administrazio publikoetan sartzeko edo horietan lan-kontratua egiteko, baldin eta lanpostu horien eginkizunak boluntario moduan egindako zerbitzuei edo lortutako gaitasun edo formakuntzari lotuta badaude, lege edo erregelamendu bidez ezartzen denaren arabera».

El tiempo de colaboración activa en organizaciones del voluntariado de protección civil o como bombero voluntario, y siempre que no haya sido apartado de estas organizaciones con motivo de una infracción grave o muy grave, podrá considerarse como mérito para el ingreso o contratación laboral en las administraciones públicas vascas en todos los supuestos en los que sus funciones guarden relación con los servicios prestados, las aptitudes o la formación adquirida como voluntaria o voluntario, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen».

Berrogeita zortzi.– Xedapen gehigarri bat eransten da: bosgarren xedapen gehigarria. Honela idatzita egongo da:

Cuarenta y ocho.– Se añade una nueva disposición adicional quinta, con la siguiente redacción:

«Bosgarren xedapen gehigarria

«Disposición adicional quinta

1.– Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko Eskalako langileei Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzionarioentzat legez ezarritako araubide juridikoa aplikatzen zaie, honako berezitasun hauekin:

1.– Al personal de la Escala de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco se le aplica el régimen jurídico establecido legalmente para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con las singularidades siguientes:

a) Bere eginkizunak betetzen ari direnean, agintaritza-agenteak dira.

a) En el ejercicio de sus funciones, ostentan la condición de agente de la autoridad.

b) Arduraldi-, prestasun- eta lanordu-araubide berezia izango dute, haien ardurapeko zerbitzuen etengabeko funtzionamendua bermatze aldera, eguneko hogeita lau orduetan, urteko egun guztietan.

b) Los regímenes de dedicación, disponibilidad y horario de trabajo son especiales, con la finalidad de garantizar el funcionamiento permanente de los servicios de su responsabilidad las veinticuatro horas del día, todos los días del año.

c) Hautaketa-prozesuan exijituko da, prozesuaren zati gisa, dagozkion kategoria eta eginkizunetara egokitutako Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak antolatu eta emandako ikastaro bat gainditzea, edo Euskal Herriko Unibertsitateko Segurtasun eta Emergentzien Kudeaketako gradu-titulua eskuratu izana. Ikastaro horiek egitea eskatuko zaie, halaber, babes zibileko langile espezializatuen lanpostuak beteko dituzten bitarteko langileei.

c) En el proceso selectivo se exigirá, como una parte más del mismo, la superación de un curso de especialización adecuado a la categoría y las funciones respectivas, organizado e impartido por la Academia Vasca de Policía y Emergencias, o haber obtenido el título de Graduado en Seguridad y Emergencias de la Universidad Pública del País Vasco. La realización de estos cursos también se exigirá al personal interino que ocupe puestos de personal especializado de protección civil.

2.– Eusko Jaurlaritzak, funtzio publikoaren eta babes zibilaren arloan eskumena duten sailek batera proposatuta, Larrialdiei Aurre Egiteko Eskalako langileei aplikagarria zaien araubidea garatuko du erregelamendu bidez, helburu horretarako aurreko paragrafoan ezarritako betekizunak garatuz.

2.– El Gobierno Vasco, a propuesta conjunta de los departamentos competentes en materia de función pública y de protección civil, desarrollará reglamentariamente el régimen aplicable al personal de la Escala de Atención de Emergencias, desarrollando a estos efectos los requisitos establecidos por el apartado anterior.

3.– Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko Eskalako langileei dagokie:

3.– Corresponde al personal de la Escala de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco:

a) Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroaren etengabeko funtzionamendurako beharrezkoa den laguntza profesionala ematea.

a) La asistencia profesional requerida para el funcionamiento permanente del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi.

b) Eusko Jaurlaritzako babes zibileko eta larrialdietako agintaritzari laguntza profesionala ematea, babes zibileko planak eta taktika operatiboak egitean, horietan aurreikusitako neurriak aktibatu eta aplikatzean, eta, oro har, larrialdi-egoeretan.

b) La asistencia profesional a las autoridades de protección civil y emergencias del Gobierno Vasco en la elaboración de los planes de protección civil y tácticas operativas, en su activación y en la aplicación de las medidas previstas en aquellos, y, en general, en caso de situaciones de emergencia.

c) Larrialdiko eta babes zibileko egoeretan dagozkien esku-hartzeko eginkizunak betetzea, talde logistikoetan eta aginte-postu aurreratuetako zerbitzuetakoak barne, bai eta larrialdien kudeaketan inplikatutako zerbitzuen jarduketa koordinatzean dagozkienak legean aurreikusitako eran.

c) El ejercicio de las funciones de intervención que les correspondan en situaciones de emergencia y protección civil, incluidas las de servicio en los grupos logísticos y en los puestos de mando avanzado, así como en la coordinación de la actuación de los servicios implicados en la gestión de la emergencia en los términos previstos en la ley.

d) Aurreikuspen-, prebentzio-, plangintza-, analisi- eta ebaluazio-eginkizunak betetzea Autonomia Erkidegoaren babes zibilaren arloko eskumenak betetzeari dagokionez.

d) Ejercer las funciones de previsión, prevención, planificación, análisis y evaluación en relación con el ejercicio de las competencias de protección civil de la Comunidad Autónoma.

e) Lege honetan arautzen diren ikuskatze-eginkizunak betetzea eta zehapen-espedienteak bideratzea, Autonomia Erkidegoaren babes zibileko eskumenen esparruan.

e) Ejercer las funciones de inspección y la instrucción de los expedientes sancionadores regulados por esta ley, en el ámbito de las competencias de protección civil de la Comunidad Autónoma.

f) Indarrean dauden legeetan xedatzen diren gainerakoak».

f) Las demás que les encomiende la normativa vigente».

Berrogeita bederatzi.– Xedapen gehigarri bat eransten da: seigarren xedapen gehigarria. Honela idatzita egongo da:

Cuarenta y nueve.– Se añade una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

«Seigarren xedapen gehigarria

«Disposición adicional sexta

1.– Erregelamendu bidez eratuko da Hondamendien aurreko Laguntza Unitate bat, Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailaren mende egongo dena, larrialdi-egoeretan pertsonak eta ondasunak babesteko Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean edo lurralde horretatik kanpo, haren laguntza eskatzen denean. Era berean, nazioarteko lankidetzako misioak ere egin ahal izango ditu.

1.– Reglamentariamente se constituirá una Unidad de Apoyo ante Desastres, dependiente del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o fuera de ella cuando sea requerida su colaboración. Igualmente podrá realizar misiones de cooperación internacional.

2.– Hondamendien aurreko Laguntza Unitatean parte hartu ahal izango dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko enplegatu publikoez gain, beste administrazio publiko batzuen edo erakunde pribatuen zerbitzuko langileek ere, dagokion hitzarmenaren bitartez, bai eta babes zibileko boluntarioek ere.

2.– En la Unidad de Apoyo ante Desastres podrá participar, además de personal empleado público de la Administración de la Comunidad Autónoma, personal al servicio de otras administraciones públicas o de entidades privadas, mediante el correspondiente convenio, así como personas pertenecientes al voluntariado de protección civil.

3.– Hondamendien aurreko Laguntza Unitatea ez da Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egitura organikoaren barruko administrazio-organo edo -unitate iraunkorra izango, eta ez du eragingo lanpostuen zerrendetan kide gehiago sartzea.

3.– La Unidad de Apoyo ante Desastres no constituirá órgano o unidad administrativa integrada de forma permanente en la estructura orgánica de la Administración autonómica, ni supondrá incremento de efectivos en la relación de puestos de trabajo.

4.– Hondamendien aurreko Laguntza Unitateko kideek egiten dituzten jarduerak borondatez eta doan egiten dira; hala ere, unitate horiek osatzen direnean Euskal Administrazioaren edo xede horretarako hitzarmenez administrazio horrekin lotutako beste administrazio batzuen giza baliabideekin, langile horiek guztiek beren ohiko lanpostuei dagozkien ordainsariak jasotzen jarraituko dute, atxikita dauden administrazio-unitatearen kontura, formakuntzari eta praktikaldiari eskaintzen dieten denboran zehar, bai eta larrialdietako misioetan aritzen diren aldietan ere.

4.– Las actividades realizadas por las personas integrantes de la Unidad de Apoyo ante Desastres se realizan con carácter voluntario y a título gratuito, sin perjuicio de que, cuando se configuren con recursos humanos de la Administración vasca o administraciones vinculadas convencionalmente con aquella a este fin, este personal continuará percibiendo, a cargo de la unidad administrativa en la que se encuentre encuadrado, las retribuciones que correspondan a su puesto de trabajo habitual durante los tiempos dedicados a formación y prácticas, así como durante los periodos ocupados en misiones de emergencia.

5.– Erregelamenduak ezarriko du unitatearen jarduketa- eta funtzionamendu-araubidea».

5.– El reglamento establecerá su régimen de actuación y funcionamiento».

Berrogeita hamar.– Xedapen gehigarri bat eransten da: zazpigarren xedapen gehigarria. Honela idatzita egongo da:

Cincuenta.– Se añade una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:

«Zazpigarren xedapen gehigarria

«Disposición adicional séptima

Baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari lege honetan ezartzen diren zehapenen zenbatekoa eguneratzeko, kontsumoko prezioen indize orokorrean izaten diren gorabeheren arabera».

Se autoriza al Gobierno Vasco para proceder a la actualización de la cuantía de las sanciones que se fijan en la presente ley, atendiendo a la variación que experimente el índice general de precios al consumo».

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Lege hau indarrean sartzen denetik urtebeteko epean, taktika operatiboen berrikuspena eta eguneratzea egin beharko da. Prozesu hori Eusko Jaurlaritzak egingo du, ukitutako administrazio publikoen lankidetzarekin.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley se deberá efectuar la revisión y actualización de las tácticas operativas. Este proceso se realizará por el Gobierno Vasco en colaboración con las administraciones públicas afectadas.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da martxoaren 8ko 34/1983 Dekretua, Ihardun-Antolakidetegiak sortaraztekoa (1983ko martxoaren 29ko EHAA, 37 zk.).

Queda derogado el Decreto 34/1983, de 8 de marzo, de creación de los centros de coordinación operativa (BOPV 037 de 29 de marzo de 1983).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Testu bategina prestatzeko gaikuntza
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitación texto refundido.

Baimena ematen zaio Jaurlaritzari lege hau indarrean jarri eta gehienez ere hamabi hilabeteko epean Larrialdiak Kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen testu bategina egiteko. Testu bateginak testu bakarrean bilduko ditu bi legeak, zenbaki berria emango die hala behar duten artikulu, kapitulu eta xedapenei, zenbakitze berrira egokituko ditu testu bakarrean bildu beharreko legeen barne-igorpenak, eta araupetu, argitu eta harmonizatu egingo ditu batu beharreko testuak.

Se autoriza al Gobierno para que, en un plazo no superior a doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, refunda en un solo texto la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias. El texto refundido integrará ambas leyes en un único texto, renumerará los artículos, capítulos y disposiciones que fueran necesarias, adecuará las remisiones internas de las leyes objeto de refundición a la nueva numeración, y regularizará, aclarará y armonizará los textos legales que han de ser refundidos.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Larrialdiei aurre egiteko eskala sortzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Creación de la escala de atención de emergencias.

1.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta honen Erakunde Autonomiadunetako Kidegoak eta Eskalak Antolatzeko otsailaren 25eko 1/2004 Legea.

1.– Se modifica la Ley 1/2004, de 25 de febrero, de Ordenación de los Cuerpos y Escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos:

a) 14. artikuluaren A) letrari 9. zenbaki berri bat gehitzen zaio, honela idatzita:

a) Se añade un nuevo número 9 al apartado A) del artículo 14, con el siguiente tenor:

«A) Goi Mailako Teknikarien Kidegoa

«A) Cuerpo Superior Facultativo

9.– Larrialdiei Aurre Egiteko Eskala».

9.– Escala de Atención de Emergencias».

b) 15. 2 artikuluari h bis) letra berri bat gehitzen zaio, honela idatzita:

b) Se añade un nuevo apartado h bis) al artículo 15.2, con el siguiente tenor:

«h bis) Goi Mailako Teknikarien Kidegoko Larrialdiei Aurre Egiteko Eskalan, unibertsitateko lizentzia edo gradua Arkitekturan, Ingeniaritzako modalitate eta aukera ezberdinetan, Ingurumen Zientzietan, Geologian, Fisikan, Kimikan, edo Nautika eta Itsas Garraioan».

«h bis) En la Escala de Atención de Emergencias del Cuerpo Superior Facultativo, la titulación universitaria de Licenciado o de Grado en Arquitectura, en Ingeniería en sus diversas modalidades u opciones, en Ciencias Ambientales, en Geología, en Física, en Química, o en Náutica y Transporte Marítimo».

c) 16. artikuluari h bis) letra berri bat gehitzen zaio, honela idatzita:

c) Se añade un nuevo párrafo h bis) al artículo 16, con el siguiente tenor:

«h bis) Goi Mailako Teknikarien Kidegoko Larrialdiei Aurre Egiteko Eskalari, babes zibilaren arloan aholkatzea eta irizpideak ezartzea; Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroaren etengabeko funtzionamendurako beharrezkoa den laguntza profesionala ematea; Eusko Jaurlaritzako babes zibileko eta larrialdietako agintaritzari laguntza profesionala ematea, babes zibileko planak eta taktika operatiboak egitean, horietan aurreikusitako neurriak aktibatu eta aplikatzean, eta, oro har, larrialdi-egoeretan; larrialdiko eta babes zibileko egoeretan dagozkien esku-hartzeko eginkizunak betetzea, talde logistikoetan eta aginte-postu aurreratuetako zerbitzuetakoak barne, bai eta larrialdien kudeaketan inplikatutako zerbitzuen jarduketa koordinatzean dagozkienak ere legean aurreikusitako eran; aurreikuspen-, prebentzio-, plangintza-, analisi- eta ebaluazio-eginkizunak betetzea Autonomia Erkidegoaren babes zibilaren arloko eskumenak betetzeari dagokionez; lege honetan arautzen diren ikuskatze-eginkizunak betetzea eta zehapen-espedienteak bideratzea, Autonomia Erkidegoaren babes zibileko eskumenen esparruan, eta indarrean dauden legeetan xedatzen diren gainerakoak».

«h bis) A la Escala de Atención de Emergencias del Cuerpo Superior Facultativo, el asesoramiento y establecimiento de criterios en protección civil; la asistencia profesional requerida para el funcionamiento permanente del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi; la asistencia profesional a las autoridades de protección civil y emergencias del Gobierno Vasco en la elaboración de los planes de protección civil y tácticas operativas, en su activación y en la aplicación de las medidas previstas en aquellos y, en general, en caso de situaciones de emergencia; las funciones de intervención que les correspondan en situaciones de emergencia y protección civil, incluidas las de servicio en los grupos logísticos y en los puestos de mando avanzado, así como en la coordinación de la actuación de los servicios implicados en la gestión de la emergencia en los términos previstos en la ley; las funciones de previsión, prevención, planificación, análisis y evaluación en relación con el ejercicio de las competencias de protección civil de la Comunidad Autónoma; las funciones de inspección y la instrucción de los expedientes sancionadores regulados por esta ley, en el ámbito de las competencias de protección civil de la Comunidad Autónoma, y todas las demás que les encomiende la normativa vigente».

d) Bigarren xedapen gehigarriaren lehen paragrafoari f) letra berri bat gehitzen zaio, honela idatzita:

d) Se añade un nuevo párrafo f) al apartado primero de la disposición adicional segunda, con el siguiente tenor:

«f) Goi Mailako Teknikarien Kidegoko Larrialdiei Aurre Egiteko Eskalan integratu ahal izango dira Larrialdietako teknikariko plazak integrazio edo deialdi publiko bidez eskuratu zituzten eta lege hau indarrean sartu aurreko bi urteetan aipatutako eskalari atxikitako lanpostuen titularrak izan diren edo horiek bete dituzten funtzionarioak».

«f) Podrá integrarse en la Escala de Atención de Emergencias del Cuerpo Especial Facultativo el personal funcionario que accedió desde el Grupo A, por integración o mediante convocatoria pública, a plazas de Técnico de Emergencias y que durante los dos años precedentes a la entrada en vigor de esta ley sea titular u ocupe puestos que se adscriban a dicha escala».

2.– Larrialdietako Eskalan integratzeko aukera lanpostu-zerrenda lege honetara egokitu izana argitaratzen denetik sei hilabeteko epean gauzatuko da. Borondatez integratzeko aukera erabiltzen ez dutenek ordura arteko baldintza beretan eutsiko diete euren lanpostuei.

2.– La opción de integración en la Escala de Emergencias se realizará en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la adecuación de la relación de puestos de trabajo al contenido de la presente ley. Quienes no ejerciten la opción de integración voluntaria se mantendrán en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones en que los vinieran desempeñando.

3.– Beren eginkizunen arabera Larrialdiei Aurre Egiteko Eskalako lanpostu gisa birsailkatzen diren lan-kontratuko lanpostuak funtzionarizatu egingo dira. Lanpostu horiek betetzen dituzten lan-kontratuko langileek, edo beren lanpostua gordetzeko eskubidea dutela eszedentzia-egoeran daudenek, lege hau indarrean sartzean, aipatutako eskalarako lehiaketa-oposizioko sistemaren bidez deitutako barne-sustapeneko hautaketa-prozesu murriztu batean parte hartu ahal izango dute, betiere beharrezko titulazioa badute eta gainerako baldintzak betetzen badituzte; ondorio horietarako, meritu gisa balioetsiko dira lan-kontratuko langile finko gisa emandako zerbitzuak eta izaera hori eskuratzeko gainditutako hautaketa-probak.

3.– Se procederá a la funcionarización de los puestos de trabajo laborales que se reclasifiquen en atención a sus funciones como puestos de la Escala de Atención de Emergencias. El personal laboral fijo que ocupe tales puestos de trabajo, o esté en situación de excedencia con derecho a la reserva de su puesto de trabajo a la entrada en vigor de esta ley podrá participar en un proceso selectivo restringido de promoción interna convocado por el sistema de concurso-oposición en la citada escala, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.

Prozesua gainditzen duten langileak karrerako funtzionario izendatuko dira eta lan-kontratuko langile finko gisa betetzen zuten lanpostuei atxikiko zaizkie, eta lan-kontratuko langile finko gisa zuten antzinatasuna eta jasotzen zuten gutxieneko soldata bermatuko zaie.

El personal que lo supere será nombrado funcionario de carrera y adscrito al puesto de trabajo que ocupaba como laboral fijo, con garantía de la misma antigüedad que ostentaba como personal laboral fijo y del salario mínimo que viniera percibiendo.

Borondatez sartzen ez diren edo hautaketa-prozesu hori gainditzen ez duten langileek betetzen dituzten lanpostuetan jarraituko dute, lanbide-sustapeneko aukerei inolako kalterik egin gabe.

El personal que no acceda voluntariamente o que no supere tal proceso selectivo permanecerá en los puestos que ocupe sin menoscabo alguno de sus expectativas de promoción profesional.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean Lege hau.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko apirilaren 25a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2016.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común