Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

73. zk., 2016ko apirilaren 19a, asteartea

N.º 73, martes 19 de abril de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
1620
1620

31/2016 DEKRETUA, martxoaren 1ekoa, Gernika-Markinako eremu funtzionalaren lurralde-plan partziala behin betiko onartzen duena.

DECRETO 31/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina.

Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduaren gidalerroak –Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen babespean idatzi eta izapidetuak– behin betiko onartu ziren otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez (otsailaren 12ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua).

Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco redactadas y tramitadas al amparo de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, fueron aprobadas definitivamente mediante el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 12 de febrero.

Gidalerro horietan, lurralde-plan partzialak idazteko esparruak zehazten dira, eta horien artean dago Gernika-Markinako eremu funtzionala.

En dichas Directrices se establecen los ámbitos para la redacción de los Planes Territoriales Parciales, entre los que se encuentra el Área Funcional de Gernika-Markina.

Aipatutako legearen 2. eta 11. artikuluei jarraikiz, lurralde-plan partzialak nahitaez landu behar diren lurralde-antolamendurako tresnak dira. Ildo horretan, gidalerroen 22. kapituluko 7. zenbakian –aplikazio-arauei buruzkoan–, adierazten da oso garrantzitsua dela lurralde-plan partzialak ahalik eta arinen egitea, horrela, hirigintza- eta lurralde-irizpide osagarriak gehitzeko aipatutako gidalerroetakoei. Izan ere, horiei esker, udal-esparruko planen garapen doiagoa lor daiteke, eta lurralde-koherentzia handiagoa bermatzen da lurralde-plan sektorialak egiterakoan.

De conformidad con los artículos 2 y 11 de la precitada Ley, los Planes Territoriales Parciales son instrumentos de ordenación territorial de necesaria elaboración. En este sentido, el apartado 7 del Capítulo 22 de las Directrices, relativo a las Normas de Aplicación, señala que se considera muy importante proceder a la formulación, lo antes posible, de los Planes Territoriales Parciales con objeto de aportar criterios urbanísticos y territoriales complementarios a los de las referidas Directrices que permitan un más ajustado desarrollo de los planes de ámbito municipal y que garanticen una mayor coherencia territorial en la formulación de los Planes Territoriales Sectoriales.

Lurralde-plan partzial hau Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13. artikuluan jasotako lantze- eta izapidetze-prozesu luze baten emaitza da; fase guztiak dauzka: aurrerapena, hasierako onarpena, behin-behinekoa eta behin betikoa. Horretan, lurralde-administrazio publiko ezberdinek parte hartu dute (tokikoek, foralak eta autonomikoak), bai eta aipatutako eremu funtzionaleko gizartearen espektro zabal batek ere.

El presente Plan Territorial Parcial se configura como el resultado de un dilatado proceso de formulación y tramitación previsto en el artículo 13 de la Ley de Ordenación del Territorio, con sus correspondientes fases de Avance, Aprobación Inicial, Provisional y Definitiva en el que han participado las distintas administraciones públicas territoriales (locales, foral y autonómica) así como un amplio espectro de la sociedad del citado Área Funcional.

Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legearen 13.1 artikuluaren arabera, Gernika-Markinako eremu funtzionalaren lurralde-plan partziala formulatzeko ekimena Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari dagokie, maila berean; beraz, beharrezkoa da bi administrazioen arteko koordinazioa, ekintzak egitean disfuntzionaltasunak saihesteko.

De conformidad con el artículo 13.1 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, la iniciativa para la formulación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina corresponde al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia, indistintamente, lo que hace necesaria una coordinación entre ambas administraciones con el fin de evitar disfuncionalidades a la hora de realizar las correspondientes actuaciones.

Helburu horrekin, 2001ean, plan hori idazteko lanak hasi ziren, eta, lan horien jarraipena egiteko, koordinazio-mekanismoak ezarri ziren Bizkaiko Foru Aldundiko Hirigintza eta Udal Harremanen Sailaren eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren artean.

Con este fin, en 2001 se iniciaron los trabajos para la redacción de dicho Plan y, en orden a su seguimiento, se establecieron mecanismos de coordinación entre los entonces Departamento Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Lurralde-plan partzial honen hasierako eta behin-behineko onarpenak Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak egiletsi zituen 2011ko abenduaren 27an eta 2014ko uztailaren 1ean, hurrenez hurren.

Las Aprobaciones Inicial y Provisional de este Plan Territorial Parcial han sido otorgadas por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en fechas 27 de diciembre de 2011 y 1 de julio de 2014, respectivamente.

Planaren edukiak erantzuna ematen dio Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 12. artikuluari, eta lurralde-plan partzialek jaso behar dituzten zehaztapenak jasotzen ditu. Planak zenbait neurri ezartzen ditu eta jarduera-proposamenak egiten ditu, helburu nagusi honekin: eremu funtzionalaren antolamendu integrala lortzea.

El contenido del Plan da respuesta al artículo 12 de la Ley de Ordenación del Territorio y recoge las determinaciones que deben contener los Planes Territoriales Parciales. El Plan establece una serie de medidas y realiza propuestas de actuación que persiguen, como objetivo primordial, el conseguir una ordenación integral del Área Funcional.

Gernika-Markinako eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialak udal-mugarte hauek hartzen ditu: Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, Sukarrieta eta Ziortza-Bolibar. Plan honen helburua da, hamasei urteko denbora-horizonte baterako, eremu funtzionaleko lurraldearen lurralde-antolamendu jasangarria ezartzea, eremu funtzional horren lurralde-egitura eta -eredua zehaztuta. Horrela, lurralde-antolamendu hori bete beharko dute udal-plangintzek, lurralde-plan sektorialek eta eremu funtzionalean eragina duten gainerako jarduerek.

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina comprende los términos municipales de Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, Sukarrieta y Ziortza-Bolibar. Este Plan tiene por objeto establecer, para un horizonte temporal de dieciséis años, la ordenación territorial sostenible del territorio del Área Funcional, determinando, la estructura y modelo territorial del mismo, a la que deberán atenerse tanto los planeamientos municipales, como los Planes Territoriales Sectoriales y demás actuaciones con incidencia en el Área Funcional.

Lurralde-eredua helburu hauen inguruan egituratzen da, zeinak oinarrizko baldintzatzat hartu behar baitira:

El modelo territorial se estructura en torno a los siguientes objetivos con el carácter de condiciones básicas:

a) Eremu Funtzionaleko populazioa mantentzea.

a) Mantenimiento de la población del Área Funcional.

b) Bizitokien gunea kontzentratzea.

b) Concentración del espacio residencial.

c) Garapen ekonomikoa indartzea, horretarako euskarria izango den produkzio-espazioa sortuta eta artikulatuta.

c) Potenciar el desarrollo económico, generando y articulando el espacio productivo soporte.

d) Berezitasuna, natura- eta paisaia-balioak mantendu eta indartzea.

d) Mantenimiento y potenciación de la singularidad, de los valores naturales y paisajísticos.

e) Garraioen arteko intermodalitate erosoa eta eraginkorra lortzea.

e) Consecución de una intermodalidad cómoda y eficaz entre transportes.

f) Bizikletaren erabilera eta oinezkoentzako ibilbideak sustatzea.

f) Fomento del uso de la bicicleta y de los itinerarios peatonales.

g) Energia berriztagarrien aprobetxamendua sustatzea.

g) Fomento del aprovechamiento de energías renovables.

h) Biztanleriak dituen ekipamendu-beharrak betetzea.

h) Satisfacción de las necesidades de equipamientos de la población.

i) Hondatutako espazioak berroneratzea eta erabilera desegokiko espazioak edo aukera-espazioak birmoldatzea.

i) Regeneración de los espacios degradados y remodelación de los espacios con uso inadecuado o de oportunidad.

j) Landa-ondareko eraikuntza-elementuak babestea eta balio historikoa eta/edo kulturala duten espazioak birgaitzea.

j) Preservación de elementos edificatorios del patrimonio rural y rehabilitación de los espacios con valor histórico y/o cultural.

k) Ondare historikoa, kulturala eta arkitektonikoa kontserbatzea, balio turistikoa den aldetik.

k) Promover la conservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico como valor turístico.

Planak bere zehaztapenak azaltzen ditu Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legearen 12.3 artikuluan ezarritako agirietan. Zehazki, besteak beste, antolamendu-arauak jasotzen ditu. Arau horietan ezarrita daude planak izaera arau-emailea ematen dien xedapen eta proposamen guztiak, eta dekretu honen I. eranskinean ageri dira, argitaratzeko.

El Plan concreta sus determinaciones en los documentos establecidos en el artículo 12.3 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco. En concreto, recoge entre otros documentos, las Normas de Ordenación, que contienen el conjunto de las disposiciones y propuestas a las que el Plan les confiere carácter normativo y que se acompañan como Anexo I al presente Decreto para su publicación.

Era berean, planarekin batera doa Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioko Azterlana ere. Ingurumen-araudian xedatutakoa betetzeko –2006ko apirilaren 28ko 9/2006 Legea, zenbait plan eta programak ingurumenean dituzten ondorioen ebaluazioaren gainekoa; 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duena, eta haren erregelamenduzko garapena den 2003ko uztailaren 22ko 183/2003 Dekretua, ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazio-prozedura arautzen duena– ingurumen-alderdiak planean txertatzeaz hartutako erabakiaren gaineko aginduzko adierazpena gehitu zaio dekretu honi II. eranskin gisa.

Así mismo, al Plan se acompaña el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa medioambiental (Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y en su desarrollo reglamentario a través del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental) se acompaña como Anexo II a este Decreto la preceptiva declaración sobre la decisión adoptada en relación a la integración del Plan de los aspectos medioambientales.

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren eskumena da plan honen behin betiko onarpena Gobernu Kontseilura eramatea, Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13.9 artikuluan xedatutakoa dela bide.

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva del Plan, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.9 de la Ley de Ordenación del Territorio.

Gobernu Kontseiluaren eskumena da Gernika-Markinako eremu funtzionalaren lurralde-plan partziala behin betiko onartzea, Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13.10 artikuluan ezarritakoaren arabera.

El Consejo de Gobierno es el órgano competente para aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina a tenor de lo establecido en el artículo 13.10 de la Ley de Ordenación del Territorio.

Beraz, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2016ko martxoaren 1ean egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 1 de marzo de 2016,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Behin betiko onartzea Gernika-Markinako eremu funtzionalaren lurralde-plan partziala. Antolamendu-arauak dekretu honen I. eranskin gisa doaz, eta ingurumen-alderdiak planean txertatzeari buruz hartutako erabakiaren adierazpena II. eranskin gisa doa.

Artículo único.– Aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina cuyas Normas de Ordenación se incluyen como Anexo I al presente Decreto y como Anexo II, la declaración sobre la decisión adoptada en relación a la integración en el Plan de los aspectos medioambientales.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Lurralde-plan partzial hau idazterakoan, data zehatz horretan indarrean zegoen udal-plangintza jaso da, eta beti informazio-izaerarekin; ondorioz, ulertuko da indarrean sartzen den egunera arte egin diren eguneratzeak edo aldaketak jasota daudela.

En la redacción del presente Plan Territorial Parcial el planeamiento municipal recogido ha sido el vigente en una determinada fecha de su elaboración y siempre con carácter informativo, por lo que se entenderán incorporadas al mismo las actualizaciones o modificaciones que se produzcan hasta la fecha de su entrada en vigor.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Lurralde-plan partzial honen 24. artikuluaren arabera, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren antolamendua eta kudeaketa bere legeria sektorial espezifikoan jasota dauden tresnen arabera egiten da, eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilpenerako eta Kudeaketarako Egitamu Gidarien (EKEG) bitartez arautzen dira lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioa, erabileren eta jardueren araubidea eta eraikuntza-ekintzen araubidea.

Conforme al artículo 24 del presente PTP, la ordenación y gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se realiza de acuerdo a los instrumentos recogidos en su legislación sectorial específica, regulando la calificación del suelo no urbanizable, el régimen de usos y actividades y de los actos de construcción a través del PRUG de la RBU.

Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren esparruan, ekipamendu- eta asentamendu-proposamenak lurralde-plan partzial honetan adierazitakoak izango dira, bai eta azpiegituren eskemak ere. Hala ere, proposamen horien kokalekua eta behin betiko trazadura Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilpenerako eta Kudeaketarako Egitamu Gidarien (EKEG) arabera ezarriko dira, horko lurzoru urbanizaezinerako garapen-tresnak erabilita.

En el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, las propuestas de equipamientos y asentamientos serán los identificados en el presente PTP, así como los esquemas de infraestructuras, no obstante, su concreción espacial y trazado definitivo se realizará conforme al PRUG de la RBU, mediante sus instrumentos de desarrollo para el suelo no urbanizable de la misma.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Lurralde-plan partzial honen araudiaren eranskinek ere araudia osatzen dute, eta, beraz, gainerako artikuluen arau- eta betebehar-balio bera daukate.

Los anexos a la Normativa del presente Plan Territorial Parcial son elementos integrantes de la misma y tienen el mismo valor normativo y obligacional que el resto de su articulado.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Plan hau indarrean jartzeko unean hasieran onartu ez diren lurralde-plan sektorialak formulatu eta aldatzeko dokumentuak egokitu egin beharko dira plan honetan jasotako zehaztapenetara, Gernika-Markinako eremu funtzionalari eragiten dioten alderdi guztietan.

Los documentos de formulación y modificación de los Planes Territoriales Sectoriales que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste en lo que afecten al Área Funcional de Gernika-Markina.

Edonola ere, lurralde-plan partzial hau indarrean jartzean indarrean dauden lurralde-plan sektorialak egokitu egin beharko dira plan honetan xedatutakora, Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen laugarren xedapen gehigarrian aurrez ikusitakoa salbuetsita.

En todo caso, los Planes Territoriales Sectoriales vigentes a la entrada en vigor de este Plan Territorial Parcial se adaptarán a lo dispuesto en el mismo con excepción de lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Gernika-Markinako eremu funtzionalean dauden udalerrietako hirigintza-dokumentuak, baldin eta plan orokorrak eta arau subsidiarioak egiteko, berrikusteko edo aldatzeko prozesuetan badaude eta plan hau indarrean jartzeko unean hasieran onartu ez badira, plan honetan jasotako zehaztapenetara egokitu beharko dira.

Los documentos urbanísticos de los municipios pertenecientes al Área Funcional de Gernika-Markina inmersos en procesos de formulación, revisión o modificación de Planes Generales y Normas subsidiarias que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste.

Lurralde-plan partzial hau indarrean jartzeko datan plangintza orokorreko eta garapeneko tresnek dagoeneko hasierako onarpena lortu badute, hirigintza-kudeaketako tresnak izapidetzen ari badira eta behin betiko onarpena jaso baino lehen, udalek, ofizioz edo administratuek eskatuta, lurralde-plan partzial honetan jasotako preskripzioetara egokitu ahal izango dituzte plangintza orokorreko eta garapeneko zehaztapenak, kudeaketa-tresnen izapidetzea berriz hasita.

En los supuestos en los que los instrumentos de planeamiento general y de desarrollo hayan obtenido ya la aprobación inicial a la fecha de entrada en vigor del presente Plan Territorial Parcial, encontrándose en tramitación los correspondientes instrumentos de gestión urbanística y antes de su aprobación definitiva, los Ayuntamientos de oficio o a instancia de los administrados podrán adaptar las determinaciones de planeamiento general y de desarrollo a las prescripciones del presente Plan Territorial Parcial, reiniciando la tramitación de los instrumentos de gestión.

Edonola ere, indarrean dagoen udal-esparruko hirigintza-antolamendu orokorra plan honetan ezarritakoaren arabera egokitu beharko da, hura indarrean jarri eta bi urteko epean.

En todo caso, el planeamiento urbanístico general municipal vigente deberá de adaptarse a lo dispuesto en este Plan en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hilabeteko epean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko martxoaren 1ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

I. ERANSKINA MARTXOAREN 1EKO 31/2016 DEKRETUARENA
ANTOLAMENDU-ARAUA
ATARIKO TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 1 de marzo de 2016.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANEXO I AL DECRETO 31/2016, DE 1 DE MARZO
NORMAS DE ORDENACIÓN
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Gernika-Markinako Eskualde Egituraren Lurraldearen Plan Partzialaren helburua eremu honen lurralde-antolamendu iraunkorra ezartzea da, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legean (LAL) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan (LAA) –Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak otsailaren 11n emandako 28/1997 Dekretuak onetsitakoak– ezarritakoaren arabera; halaber, Eskualde Egituraren lurralde-eredua eta egitura ere ezarri behar ditu, eta Udalerriko Hirigintza Planek nahiz Arauek, Lurraldearen Arloko Planek eta Eskualde Egituran eragina duten gainerako jarduketek bete egin beharko dituzte lurralde-eredu eta egitura horiek.

Es objeto del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina establecer, con el carácter de instrumento general que le es propio, la ordenación territorial sostenible de este ámbito, de acuerdo con la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco (LOT) y las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (DOT) -aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero, del Consejo de Gobierno Vasco -, así como la estructura y modelo territorial del Área Funcional, a que deberán atenerse tanto los Planes y Normas Urbanísticos Municipales, como los Planes Territoriales Sectoriales y demás actuaciones con incidencia en el Área Funcional.

2. artikulua.– Aplikazioko lurralde-eremua.

Artículo 2.– Ámbito territorial de aplicación.

Gernika-Markinako Eskualde Egiturako Lurralde Planeko xedapenak Lurralde Antolamendurako Artezpideetako 20. kapituluko 4.2 arauak ezarritako lurralde-ereduan aplikatuko dira, eta eremu horren barruan honako udal-mugarte hauek sartzen dira: Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, Sukarrieta eta Ziortza-Bolibar.

Las determinaciones del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina son de aplicación en el ámbito territorial predeterminado por la regla 4.2 del Capítulo 20 de las Directrices de Ordenación Territorial, ámbito que comprende los siguientes términos municipales: Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, Sukarrieta y Ziortza-Bolibar.

3. artikulua.– Lurraldearen Plan Partzialaren eduki izenduna eta dokumentala.

Artículo 3.– Contenido sustantivo y documental del Plan Territorial Parcial.

1.– Gernika-Markinako Eskualde Egituraren Lurraldearen Plan Partzialeko xedapenak honako agiri hauetan zehazten dira:

1.– Las determinaciones del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina se concretan en los siguientes documentos:

– Hirigintza Informazioa eta Diagnostikoa.

– Información Urbanística y Diagnóstico.

– Antolamendu Memoria.

– Memoria de Ordenación.

– Ekonomia eta Finantza Ikerketa, Betearazpen Programa eta Ekonomi Iraunkortasuneko Txostena.

– Estudio Económico Financiero, Programa de Ejecución e Informe de Sostenibilidad Económica.

– Antolamendu Arauak.

– Normas de Ordenación.

– Informazio Planoak.

– Planos de Información.

– Antolamendu Planoak.

– Planos de Ordenación.

– Ingurumeneko Eraginaren Ebaluazio Bateratuaren Azterlana.

– Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

– Planeamenduaren gaineko Eraginen Agiria.

– Documento de Afecciones al Planeamiento.

2.– Oro har, Gernika-Markinako Eskualde Egituraren Lurraldearen Plan Partzialaren arauzko edukia bera osatzen duten agiri guztietan jasotako xedapenen multzoak eratzen du.

2.– Con carácter general, el contenido normativo del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina queda configurado por el conjunto de las determinaciones contenidas en la totalidad de los documentos integrantes del mismo.

3.– Izaera loteslea eta arauzkoa, dena den, «Antolamendu Planoak eta Arauak» izenekoetan jasotako xedapenek dute. Gainerako agiriak adierazleak, erreferentziakoak eta justifikaziokoak dira, batez ere; adibidez, oinarritzat erabiltzen den indarrean dagoen planeamendua. Beraz, Antolamendu Planoekin eta Arauekin kontraesanik egonez gero, horiek nagusituko dira.

3.– Ahora bien, son las determinaciones de los «Planos y Normas de Ordenación» las que tienen de manera específica ese carácter normativo y vinculante. El resto de los documentos posee un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o justificativo, como puede ser el planeamiento vigente que se utiliza de base por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los que prevalezcan.

4. artikulua.– Interpretazioa.

Artículo 4.– Interpretación.

1.– Lurraldearen Plan Partzial honetako Antolamendu Arauak hitzez hitz eta testuinguruari lotuta interpretatuko dira, Memorian adierazitako helburuak eta xedeak aintzat hartuta.

1.– Las Normas de Ordenación este Plan Territorial Parcial se interpretarán conforme a su redacción literal y en relación con su contexto, atendiendo a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria.

2.– Araudi grafikoaren eta idatziaren artean kontraesanik egonez gero, dokumentazio idatzia nagusituko da.

2.– En caso de contradicción entre la normativa gráfica y la escrita prevalecerá la documentación escrita.

3.– Agiri grafikoen artean kontraesanik badago, eskalarik edo xehetasunik handienekoa nagusitu egingo zaio txikienekoari. Hala ere, Antolamendu Planoak nagusitu egingo zaie gainerako guztiei.

3.– En caso de discrepancia entre documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre el de menor detalle o escala. No obstante, los Planos de Ordenación prevalecerán sobre los restantes.

4.– Gernika-Markinako Lurraldearen Plan Partzialaren eduki izenduna, udalerriz gaindiko interesa duten alderdiei buruzkoa, ondoren adierazitakoaren arabera egituratzen da:

4.– El contenido sustantivo del Plan Territorial Parcial de Gernika-Markina, referido exclusivamente a extremos de interés supramunicipal, se articula en los siguientes términos:

1) Honako hauetan jasotakoak informazio-izaerarako xedapenak dira:

1) Son determinaciones de carácter informativo, las comprendidas en:

a) Lurraldearen oraingo egoeraren eta egoera sozioekonomikoaren diagnostikoa; horren barruan, baliabide naturalen erabilera, biztanleria eta indarrean dagoen hirigintza-plangintza sartzen dira.

a) El diagnóstico del estado actual del territorio y de la situación socioeconómica, que incluye el análisis del uso de los recursos naturales, la población y el planeamiento urbanístico vigente.

b) Eremuen garapen ekonomikoaren aukerei buruzko ikerketa.

b) El estudio de las posibilidades de desarrollo socioeconómico de los distintos ámbitos.

c) Aurreko diagnostikoak eta ikerketak aipaturiko edo adierazitako planoak eta gainerako adierazpen grafikoak.

c) Los planos y demás representaciones gráficas a que el diagnóstico y el estudio precedentes se refieran o remitan.

Erabakiak hartzeko eta, beraz, xedapenak ezartzeko erabilitako iritzi-elementuak formulatzen dituztenez, bai zuzeneko aplikazioa badute edo bai Lurraldearen Arloko Planetetara edo hirigintza-planeamendura zuzenduta badaude, informazio-xedapenok, eraginkortasun xedagarrik ez badute ere, oinarrizko eta ezinbesteko elementuak dira xedapen zuzentzaileak interpretatu eta aplikatu ahal izateko.

En tanto que formulan los elementos de juicio empleados para la toma de decisiones y, por tanto, la adopción de las determinaciones dispositivas, sean de directa aplicación o dirigidas bien a los Planes Territoriales Sectoriales, bien al planeamiento urbanístico, estas determinaciones informativas, aun careciendo de eficacia dispositiva, constituyen elementos básicos y necesarios para la interpretación de las determinaciones dispositivas de carácter directivo a efectos de su aplicación.

2) Xedapen zuzentzaileak izango dira lurralde- edo hirigintza-antolamenduko beste tresna batzuek garatu nahiz zehaztu beharreko irizpide, printzipio eta arau orokorrak edo bigarren mailakoak ezartzen dituztenak; horiek herri-administrazio guztiek eta zuzenbide pribatuko subjektu guztiek bete behar dituzte, lurralde-eragineko jarduketak egiten dituztenean.

2) Son determinaciones dispositivas de carácter directivo, las que establecen criterios, principios y normas generales o de segundo grado, que deban ser desarrolladas o concretadas por otros instrumentos de ordenación territorial o de ordenación urbanística y que deben ser observadas por todas las Administraciones públicas como por los sujetos de Derecho privado en sus actuaciones con incidencia territorial.

Xedapen horiek nagusitu egingo zaizkie lurralde-planeamendu sektorialeko eta hirigintza-planeamenduko xedapenei, eta azken horiek euren arabera interpretatu eta aplikatu beharko dira. Lotu egiten dute Gernika-Markinako Lurraldearen Plan Partziala indarrean sartu ondoren onesten den hirigintza-planeamendua, lehenengo formulaziotzat, aldaketatzat edo aurrekoren baten ikuskapentzat onesten dena. Xedapenok guztiz eraginkorrak izateko, Lurraldearen Arloko Planak eta hirigintza-antolamenduko planak (kasuan kasukoak) garatuta eta zehaztuta osatu behar dira.

Estas determinaciones prevalecen sobre las determinaciones del planeamiento territorial sectorial y del planeamiento urbanístico, obligando a la interpretación y aplicación de éstos de conformidad con ellas. Vinculan al planeamiento urbanístico que se apruebe a partir de la entrada en vigor del Plan Territorial Parcial de Gernika-Markina, sea como primera formulación, modificación o revisión de un plan previo. La plena eficacia de estas determinaciones requiere su complemento por el desarrollo y concreción por los Planes Territoriales Sectoriales y los planes de ordenación urbanística, según proceda.

Xedapen horiek Estatuko Administrazio Nagusiaren edo Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumenetan eragina dutenean, euren eraginkortasuna lurraldearen eta lurzoruaren erabilerari lotutako edukira mugatuko da, gainaldea eta lurpea kontuan hartuta.

Cuando estas determinaciones incidan en cualquier forma sobre competencias de la Administración General del Estado o de la Administración de la Comunidad Autónoma, su eficacia se entenderá restringida a su contenido relativo al uso del territorio y del suelo, comprendidos el vuelo y el subsuelo.

3) Berehala, zuzenean eta erabat aplikatzeko xedapenak izango dira lurzoruaren erabilera baimenduak (gainaldea eta lurpea kontuan hartuta) zuzen-zuzen ezartzen dituztenak, eta baztertuta geldituko dira horiekin dibergenteak direnak edo kontrajarri egiten zaizkionak, bai legez Lurraldearen Plan Partzialaren mendeko lurralde-antolamendu tresnetan jasota daudenak, bai udalerrietako hirigintza-antolamenduko edozein planetan jasotakoak. Herri-administrazioek eta zuzenbide pribatuko subjektuek nahitaez bete beharko dituzte, legeria aplikagarrian ezarritakoaren arabera, lurzoruaren (gainaldea eta lurpea ere aintzat hartuz) aldaketa edo erabilera eragiten duten egintza guztietan.

3) Son determinaciones dispositivas de aplicación inmediata, directa y plena, las que establecen directamente los usos permitidos del suelo (incluidos el vuelo y el subsuelo) con exclusión de cualesquiera otras divergentes o contradictorias contenidas en instrumentos de ordenación territorial subordinados legalmente al Plan Territorial Parcial y en cualesquiera planes de ordenación urbanística de los Municipios. Son de obligatoria observancia tanto por las Administraciones públicas como por los sujetos de Derecho privado, en los términos prescritos por la legislación de pertinente aplicación, en cualesquiera actos que impliquen o tengan por consecuencia cualquier transformación o utilización del suelo (así como el vuelo y el subsuelo).

5. artikulua.– Indarraldia eta eraginkortasuna.

Artículo 5.– Vigencia y eficacia.

1.– Lurraldearen Plan Partzialaren indarraldia mugagabea izango da, arau-izaera baitauka; hala ere, aldi baterako programazioa eta aldaketak nahiz aurreikuspenak egin daitezke, programatuak edo ez.

1.– El Plan Territorial Parcial tendrá vigencia indefinida, en calidad de norma reglamentaria, sin perjuicio de su programación temporal y de sus eventuales modificaciones o revisiones, programadas o no.

2.– Lau urteko aldietan zatituriko Betearazpen Programa jasotzearen kalterik gabe, LZP honetan jasotako aurreikuspenak hamasei urteko aldirako egin dira.

2.– Sin perjuicio de la obligada inclusión del Programa de Ejecución dividido en etapas de cuatro años, las previsiones contenidas en el presente PTP se han efectuado con un horizonte temporal de dieciséis años.

3.– Lurraldearen Plan Partzial honetan jasotako xedapenen baten baliogabetasunak, ezeztapenak edo aldaketak ez du eraginik izango gainerakoen baliozkotasunean, baldin eta horiek besteekin lotuta edo eurekiko mendekotasunean oinarrituz aplikagarriak ez badira.

3.– La nulidad, anulación o modificación de alguna de las determinaciones contenidas en este Plan Territorial Parcial no afectará a la validez de las restantes, salvo en que éstas resulten aplicables por circunstancias de interrelación o dependencia de aquéllas.

6. artikulua.– Publizitatea.

Artículo 6.– Publicidad.

1.– Lurraldearen Plan Partzialaren eduki osoa jendaurrean azalduko da, eta edozein pertsonak hori kontsultatzeko eskubidea izango du, horretarako adierazten diren egoitzetan; gainera, Planeko edozein agiriren kopiak lor daitezke, Bizkaiko Foru Aldundiak adierazitakoaren arabera.

1.– El contenido íntegro del Plan Territorial Parcial será público y cualquier persona tendrá derecho a consultarlo en las dependencias señaladas al efecto y obtener copia de cualquiera de sus documentos en la forma que determine la Diputación Foral de Bizkaia.

2.– Herritar guztiek, baita horiek eraturiko erakundeek ere, Lurraldearen Plan Partziala lortzeko eta horren kopiak nahiz ziurtagiriak eskuratzeko eskubidea dute, interes jakinik egiaztatu gabe; gainera, ez da adieraziko herritar horiek nortzuk diren.

2.– Toda la ciudadanía, así como las entidades por ella constituidas, tienen derecho a acceder al Plan Territorial Parcial y obtener copias y certificaciones del mismo, sin necesidad de acreditar un interés determinado y con garantía de respeto sobre su identidad.

3.– Foru Aldundiak beharrezko neurri guztiak hartuko ditu, herritarrek aurreko zenbakian adierazitakoa bermatzeko; horretarako muga bakarrak prozedura judizialen edo administratiboen, datuen babesari buruzko legeriaren edo antolamendu juridikoak babesturiko eskubide subjektiboen ondoriozkoak izango dira.

3.– La Diputación Foral adoptará las medidas necesarias para garantizar el derecho ciudadano a que se refiere el número anterior, sin más límites que los derivados de los procedimientos judiciales o administrativos, de la legislación de protección de datos o de derechos subjetivos protegidos por el ordenamiento jurídico.

4.– Informazio-eskubidea Lurraldearen Plan Partzialeko agiri guztietara hedatzen da (horien xedapenak informaziokoak edo xedagarriak izan arren), baita horien eduki osora ere.

4.– El derecho a la información se extiende a la totalidad de los documentos del Plan Territorial Parcial, contengan determinaciones informativas o dispositivas, y a la totalidad del contenido de los mismos.

7. artikulua.– Lurraldearen Plan Partzialeko aurreikuspenak betetzearen jarraipena.

Artículo 7.– Seguimiento del cumplimiento de las previsiones del Plan Territorial Parcial.

1.– Lurraldearen Plan Partzialeko xedapenak eta aurreikuspenak zein mailatan betetzen diren egiaztatzeko, lau urterik behin Memoria bat egingo da.

1.– A fin de verificar el grado de cumplimiento de las previsiones y determinaciones del Plan Territorial Parcial se elaborará una Memoria cada cuatro años.

2.– Memoria Lurralde Antolamenduaren arloan eskumena duen Bizkaiko Foru Aldundiko Sailak egingo du, eta, behar izanez gero, lankidetza eskatuko zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Sail berari.

2.– La Memoria será elaborada por el Departamento de la Diputación Foral de Bizkaia competente por razón de la materia de Ordenación del Territorio, recabando en su caso la cooperación del mismo Departamento de la Administración General del País Vasco.

3.– Memoria horretan, xedapenak zein mailatan bete diren eta zer proposamen behar diren azalduko da, identifikatu diren ez-egokitzeak arintzeko edo zuzentzeko.

3.– En dicha Memoria se expondrá el grado de cumplimiento de las determinaciones y, en su caso, las propuestas necesarias en orden a paliar o reformar los desajustes que se hubiesen identificado.

4.– Egin ondoren, Memoria Lurralde Antolamenduko Batzordera bidaliko da, hori jakitun gelditzeko.

4.– Una vez elaborada, la Memoria será remitida a la Comisión de Ordenación del Territorio para su debido conocimiento.

8. artikulua.– Aldaketa eta ikuskapena.

Artículo 8.– Modificación y revisión.

1.– Lurraldearen Plan Partziala Ikuskatu edo Aldatu egin daiteke.

1.– El Plan Territorial Parcial podrá ser objeto de Revisión o Modificación.

2.– Ikuskatzea Lurraldearen Plan Partzialean ezarritako antolamendu osoa edo hautaturiko lurralde-ereduaren funtsezko elementuak berrikustea da; honako honen ondoriozkoa izan daiteke:

2.– Se entiende por Revisión la reconsideración total de la ordenación establecida en el Plan Territorial Parcial o de los elementos fundamentales del modelo territorial adoptado motivada por:

a) Lurralde-egiturari edo lurralde-ereduari buruzko irizpide berriak hartzea.

a) La adopción de nuevos criterios respecto a la estructura del territorio o al modelo territorial.

b) Lurraldearen egituran edo ereduan eragina duten egoera berriak sortzea, baldin eta egoera horiek Lurraldearen Plan Partzialean erabilitako hipotesiak aldarazten badituzte, biztanleriaren oinarrizko magnitudeei, enplegu-dinamikari edo etxebizitza-merkatuari dagokienez, eta, horren ondorioz, aukeraturiko antolamendu-irizpide orokorrak aldatu egin behar badira.

b) La aparición de nuevas circunstancias sobrevenidas que incidan sobre dicha estructura o modelo territorial, alterando las hipótesis adoptadas en el Plan Territorial Parcial en cuanto a magnitudes básicas de población, dinámica de empleo o mercado de vivienda, de forma que obliguen a modificar los criterios generales de ordenación adoptados.

c) Gaitasuna agortzea.

c) El agotamiento de su capacidad.

Ikuskapenak Lurraldearen Plan Partzial osoa ordeztea eragin dezake.

La Revisión será susceptible de determinar la total sustitución del Plan Territorial Parcial.

Lurraldearen Plan Partzialaren ikuskapena planeamenduko tresna hori formulatzeko eta onesteko prozeduraren arabera egingo da, eta prozedura hori, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko 4/1990 Legeko 13. artikuluan ezarritakoa da.

La Revisión del Plan Territorial Parcial se efectuará conforme al procedimiento de la formulación y aprobación de dicho instrumento de planeamiento, establecido en el artículo 13 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Nolanahi ere, indarraldiaren zortzi urteko lehenengo fasea amaitzen denean, Lurraldearen Plan Partziala ikuskatu egingo da.

En todo caso, operará la Revisión del Plan Territorial Parcial concluida la primera fase de ocho años en que se desglosa su horizonte temporal de vigencia.

3.– Ikuskapenak ez diren Lurraldearen Plan Partzialaren gainerako aldaketa-kasu guztiak Aldaketa kontzeptuaren barruan sartzen dira.

3.– Se entiende por Modificación el resto de supuestos de alteración puntual del Plan Territorial Parcial que no constituyan un supuesto de Revisión.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko 4/1990 Legeko 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, lege-testu horretako 10.10 artikuluan ezarritakoa kontuan hartuz, Lurraldearen Plan Partziala Eusko Jaurlaritzak horretarako ezarritako prozeduraren bidez aldatuko da. Funtsezkoak ez diren LPParen aldaketak abenduaren 9ko 206/2003 Dekretuan ezarritako prozeduraren bidez gauzatuko dira (185. zenbakiko EHAA).

Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, por remisión al artículo 10.10 del mismo texto legal, la Modificación del Plan Territorial Parcial se llevará a cabo por el procedimiento que a tal efecto se establezca por el Gobierno Vasco. Las modificaciones no sustanciales del Plan Territorial Parcial se llevarán a cabo por el procedimiento establecido en el Decreto 206/2003, de 9 de diciembre (BOPV n.º 185).

Lurraldearen Plan Partziala edozein unetan aldatu ahal da. Hala eta guztiz ere, aldaketa guztiak interes orokorrean oinarrituko dira, eta horien edukia eta irismena zehatz azaldu beharko dira; gainera, aldaketak berariaz justifikatuta egongo dira. Horri dagokionez, aldaketek Lurraldearen Plan Partzialaren aurreikuspenetan izan ditzaketen ondorioak zehatz azalduko dira, biztanleriari, enpleguari, zuzkidurei eta azpiegiturei dagokienez.

El Plan Territorial Parcial podrá modificarse en cualquier momento. No obstante, toda modificación deberá fundamentarse en motivos de interés general y exigirá una descripción pormenorizada de su contenido y alcance, así como una justificación expresa de la misma. En este sentido, se evaluarán con el detalle necesario sus efectos sobre las previsiones del Plan Territorial Parcial en lo referente a población, empleo, dotaciones e infraestructuras.

Aldaketa guztiak eurak justifikatzen dituen zioari lotuta egongo dira, eta espedientean ezin izango da sartu zio horri lotuta ez dagoen Planeko aldaketarik, edo egindako azalpenetan edo justifikazioetan berariaz aipatuta ez dagoenik.

Todas las modificaciones guardarán relación con el motivo que las justifica, sin que puedan incluirse en el expediente alteraciones del Plan no relacionadas con dicho motivo, o que no se mencionen de forma expresa en las descripciones y justificaciones realizadas.

LEHENENGO TITULUA
GERNIKA-MARKINAKO ESKUALDE EGITURAREN LURRALDE EREDUAREN DEFINIZIORAKO OINARRIZKO ARAUAK
I. KAPITULUA
LURRALDE ANTOLAMENDUAREN HELBURU ETA PRINTZIPIO GIDARIAK
TÍTULO PRIMERO
NORMAS BÁSICAS PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE GERNIKA-MARKINA
CAPÍTULO I
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL

9. artikulua.– Lurralde Antolamenduaren izaera.

Artículo 9.– Carácter de la ordenación territorial.

1.– Lurraldearen Plan Partzial honek ezarritako antolamenduak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko 4/1990 Legeak eratxikitako funtzioa beteta, eremu horren lurraldearen antolamendu fisikoa egiten du, pertsonari komeni zaion ingurumenaren eta hirigintza-antolamenduko prozesua egituratzearen zerbitzuan, esparru estrategiko koherente batean.

1.– La ordenación establecida por este Plan Territorial Parcial, en cumplimiento de la función que le atribuye la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, organiza físicamente el territorio de este ámbito al servicio del medio ambiente adecuado a la persona en su contexto social y de la articulación del proceso de ordenación urbanística en un marco estratégico coherente.

2.– Lurralde-antolamenduaren helburua, izatez ere, banakako eta taldeko bizi-kalitaterik onena lortzeko behar diren baldintzak sortzea, mantentzea eta eratzea da, hiriko eta naturako ingurumena ahalik eta ondoen zainduta eta hobetuta.

2.– El objetivo último de la ordenación territorial es la creación, el mantenimiento y la reproducción de las condiciones reales precisas para lograr la máxima calidad de la vida posible, individual y colectiva, en armonía con la más exigente preservación y la mejora factible del medio ambiente urbano y natural.

3.– Lurralde-antolamendua, tresna juridiko egokietan eratzearen kalterik gabe, erabakiak hartzeko prozesu iraunkorra da, eta izaera orokorra eta integratua dauka; beraz, informazio garrantzitsu guztia aintzat hartu eta bidezko interes publiko zein pribatu guztiak haztatu behar dira.

3.– La ordenación territorial, sin perjuicio de su formalización en los correspondientes instrumentos jurídicos, constituye un proceso continuo de toma de decisiones acorde con su carácter global e integrado, que exige la consideración de toda la información relevante y la ponderación de todos los intereses pertinentes, públicos y privados.

4.– Aurreko paragrafoan aipaturiko prozesuan, Lurraldearen Plan Partziala:

4.– En el proceso a que se refiere el párrafo anterior, el Plan Territorial Parcial:

a) Europako Lurralde Estrategiako (ELE) piezatzat egituratzen da; hori Europar Batasuneko Lurralde Antolamenduko ministro arduradunek erabaki zuten Potsdamen, 1999ko maiatzean; horren azken helburutik eratorritakotzat eta eskualde-helburutzat, estrategia horretan adierazitako Europako politikaren funtsezko hiru helburuak ezarri zituzten. Honako hauek dira:

a) Se articula como pieza de la Estrategia Territorial Europea (ETE) adoptada por los Ministros responsables de Ordenación del Territorio de la Unión Europea en Potsdam en mayo de 1999, asumiendo, como derivados de su objetivo último y en calidad de objetivos regionales, los tres objetivos fundamentales de la política europea, expresada en dicha estrategia. Son los siguientes:

1) Ekonomia- eta gizarte-kohesioa.

1) Cohesión económico-social.

2) Baliabide naturalen eta kultura-ondarearen kontserbazioa eta kudeaketa.

2) Conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.

3) Lehiakortasun orekatua Europako lurraldean.

3) Competitividad equilibrada en el territorio europeo.

b) Lurraldeko esparru estrategiko egokia zehaztuta, erreferentzia eta irizpide nagusia da lurraldean eta hiri-antolamenduan eragina duten erabaki sektorialak hartzeko orduan; gainera, lurralde-politika publiko egokiaren eta objektiboaren katalizatzailea da.

b) Opera, mediante la definición del pertinente marco estratégico territorial, no sólo como referencia y criterio en la adopción de decisiones sectoriales con incidencia territorial y de ordenación urbanística, sino como catalizador de la pertinente y objetiva política pública territorial.

10. artikulua.– Lurralde Antolamenduaren Printzipio Gidariak.

Artículo 10.– Principios Rectores de la Ordenación Territorial.

Printzipio hauek aurreko artikuluan aipaturiko antolamendua informatzen dute, eta hori bertan oinarrituz formulatu, interpretatu eta aplikatu behar da. Honako hauek dira:

Son principios que informan la ordenación a que se refiere el artículo anterior, y a cuyo tenor debe ésta formularse, interpretarse y aplicarse. Son los siguientes:

1.– Garapen iraunkorraren printzipio orokorra; horrek gizartea eta ekonomia garatzeko baldintzak hiriko eta naturako ingurumenaren eskakizunekin harmonizatzen ditu, batez ere ekosistemen oreken eskakizunekin, taldeko beharrizanak betetzea bermatzeko, etorkizuneko belaunaldien beharrizanak betetzea arriskuan jarri barik.

1.– El principio general de desarrollo sostenible, entendiendo por tal el que armoniza las exigencias del desarrollo socio-económico con las exigencias del medio ambiente urbano y natural y, en particular, de los equilibrios de los ecosistemas en modo tal que permite la satisfacción adecuada de las necesidades colectivas presentes sin poner en peligro la de las futuras.

2.– Garapen iraunkorraren erreferentziako irizpidea (erabakiak hartzeko) Agenda 21 da, Lurraren Gailurrean sinatutakoa, eta hori mundu osoan gauzatu behar da, kasuan kasuko tokiko Agenda 21etan.

2.– El desarrollo sostenible tiene como criterio de referencia para la adopción de decisiones la Agenda 21, suscrita en la Cumbre de la Tierra, que debe concretarse a escala municipal en las correspondientes Agendas 21 locales.

3.– Ekosistemen karga-gaitasuna kontuan hartzeko, haztatzeko eta errespetatzeko printzipioa, baliabide material hidriko eta energetiko berriztagarrien kontsumoak ekosistemek baliabideok ordezteko duten gaitasuna ez gainditzeko eta baliabide berriztaezinen kontsumo-erritmoak baliabide berriztagarri iraunkorrak ordezteko erritmoa ez gainditzeko; era berean, kutsagarrien isurpen-erritmoak ez du gainditu behar aireak, urak eta lurzoruak kutsagarriok xurgatzeko eta prozesatzeko duten gaitasuna.

3.– El principio de consideración, ponderación y respeto de la capacidad de carga de los diferentes ecosistemas, al objeto de que el consumo de los recursos materiales hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los ecosistemas para reponerlos y el ritmo de consumo de los recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos; evitando, igualmente, que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo para absorberlos y procesarlos.

4.– Lurzoruaren okupazio iraunkorraren printzipioa; horren barruan hauxe sartzen da: i) lurzorua berrerabiltzeari eta birgaitzeari lehentasuna ematea, hazkunde berriari dagokionez; eta ii) hiriko bereizketa eta barreiadura ekiditea, eta erabilerak eta funtzioak integratzen eta elkartzen saiatzea, mugikortasuna murrizteko.

4.– El principio de ocupación del suelo sostenible que comporta: i) la preferencia de la rehabilitación y reutilización del suelo sobre el nuevo crecimiento y ii) evitar la segregación y la dispersión urbanas y procurar la integración y asociación de usos y funciones con el fin de reducir la movilidad.

5.– Mugikortasun iraunkorraren printzipioa; hain zuzen ere: i) derrigorrezko mugikortasuna eta motordun ibilgailuen alferreko erabilera murriztea, eta ii) ingurumena errespetatzen duten garraiobideei lehentasuna ematea, behar izanez gero horien erabilera konbinatua planifikatuz.

5.– El principio de movilidad sostenible, que supone: i) la reducción de la movilidad forzada y el uso innecesario de vehículos motorizados y ii) el otorgamiento de preferencia a los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, incluso mediante la planificación de su uso combinado.

6.– Erabakiak hartzeko edozein prozesutan epe luzerako ondorioak, kontsumoaren benetako kostuak eta baliabide berriztaezinen narriadura aintzat hartzeko printzipioa.

6.– El principio de consideración en cualquier proceso de toma de decisiones de las consecuencias a largo plazo, los costes reales del consumo y el deterioro de los recursos no renovables.

7.– Berdintasun-printzipioa: hauxe eskatzen du: i) garapen iraunkorraren kostuak eta hobariak ondo banatzea, gizarteko taldeen, belaunaldien eta lurraldeen artean; eta ii) oinarrizko beharrizanak betetzea eta funtsezko eskubideak eskuratzea.

7.– El principio de igualdad que exige: i) la justa distribución de los costes y beneficios del desarrollo sostenible entre los distintos grupos sociales, las generaciones y los territorios; y ii) el acceso universal a la satisfacción de necesidades básicas y al disfrute de unos derechos esenciales.

8.– Lurralde-gaien ikuspegi estrategikoaren printzipioa; horretarako, hauxe behar da: i) espazioan eraginik garrantzitsuena duten eta lurraldea berregituratzeko politikarako berritzaileenak diren prozesuak detektatzea eta arautzea; ii) aldaketa-ahalmen handieneko ekintzei denboran eta espazioan lehentasuna ematea.

8.– El principio de enfoque estratégico de las cuestiones territoriales, que requiere: i) la detección y regulación de los procesos con incidencia espacial más relevantes e innovadores para una política de reestructuración del territorio; ii) la priorización, en el tiempo y en el espacio, de las acciones con mayor potencial transformador.

9.– Aniztasunarekiko begirune-printzipioa; lurraldean bereizitako hiri- eta landa-pieza guztien nortasun bereizgarria aintzat hartu, balioztatu eta, behar izanez gero, babestu egin behar da, esparru estrategiko bakarrean, koherentean eta kohesionatuan egituratzearen kalterik gabe.

9.– El principio de deferencia respecto de la diversidad, que precisa de la consideración, valoración y, en su caso, protección, de la identidad diferencial de las diferentes piezas urbanas y rurales diferenciables en el territorio, sin perjuicio de su articulación en un marco estratégico único, coherente y cohesionado.

10.– Hitzartze-printzipioa; ezinbestekoa da erabakiak gardentasunez hartzea, herritarrek erabaki-hartze horretan parte hartzea, gizartean gehien onartzen diren soluzioak lehenestea, partaidetza publikoa gauzatzea eta ordezkaritza-organoen babes politikoa edukitzea.

10.– El principio de concertación, que demanda la transparencia en la adopción de las decisiones, la participación ciudadana efectiva en dicha adopción, la preferencia de las soluciones más asumidas y aceptables socialmente y la participación pública y el respaldo político de los órganos representativos.

11. artikulua.– Lurraldearen garapen iraunkorraren printzipioak.

Artículo 11.– Principios de desarrollo sostenible del territorio.

Lurraldearen Plan Partzialaren printzipiotzat, Gernika-Markinako Eskualde Egituraren garapen iraunkorra bermatzeko, Europako Lurralde Estrategiaren barruko printzipio hauek hartzen dira:

Se adoptan como principios del Plan Territorial Parcial, para la garantía del desarrollo sostenible del Área Funcional de Gernika-Markina, los principios informantes de la Estrategia Territorial Europea siguientes:

1.– Hiriguneen arteko oreka-printzipioa, guneok hiri-sistema baten barruan egituratuta; horretarako, hauxe behar da:

1.– El principio de equilibrio entre núcleos urbanos, funcionalmente articulados en un sistema de ciudades, que comporta:

a) Hirigune eta landagune handien eta txikien arteko osagarritasuna eta lankidetza garatzea.

a) La complementariedad y la cooperación entre grandes y pequeños núcleos urbanos y rurales.

b) Eskualde metropolitarren, hiri taldeen eta hiri-sareen sistema orekatuagoa eta polizentrikoagoa sustatzea eta finkatzea, egitura-politikaren eta Europaz gaindiko sareen politikaren lankidetza estuagoaren bitartez, baita Estatuko nahiz nazioarteko garraio-sareen eta eskualdeko zein tokiko sareen arteko loturak hobetzearen bidez ere.

b) La potenciación y consolidación de un sistema más equilibrado y policéntrico de regiones metropolitanas, grupos de ciudades y redes urbanas, por medio de una cooperación más estrecha de la política estructural y la política de redes transeuropeas, así como de la mejora de las conexiones entre, por una parte, las redes de transporte a nivel estatal e internacional y, por otra, las de nivel comarcal y local.

c) Hiriguneen oinarri ekonomikoa, ingurumena eta zerbitzu-azpiegiturak hobetzea, horien inbertsio mugikorretarako erakargarriagoak izateko.

c) La mejora de la base económica, el medio ambiente y las infraestructuras de servicios de los núcleos urbanos, con el fin de aumentar su atractivo competitivo para las inversiones móviles.

d) Jarduera-adar bakarrarekiko mendekotasun handiagoa duten hirien oinarri ekonomikoa dibertsifikatzea, eta eskualderik narriatuenetan hiri txikien eta ertainen garapen ekonomikoa sustatzea.

d) La promoción de la diversificación de la base económica de las ciudades demasiado dependientes de una única rama de actividad y el apoyo al desarrollo económico de las ciudades pequeñas y medianas en las regiones menos favorecidas.

e) Hiri-garapeneko estrategia integratuak sustatzea, aniztasun funtzionalerako eta gizarte-aniztasunerako, batik bat gizarte-bazterkeriaren aurkako borrokari eta bertan behera utzitako edota gutxiegi erabilitako zonak suspertzeari dagokionez. Hiriko ekosistemaren kudeaketa adimentsua sustatzea.

e) La incentivación de estrategias integradas de desarrollo urbano dirigidas a la diversidad social y funcional, sobre todo en relación con la lucha contra la exclusión social, y con la regeneración de las zonas abandonadas o infrautilizadas. Promoción de la gestión inteligente del ecosistema urbano.

f) Hirietan eta hiri-eskualdeetan irisgarritasun hobea sustatzea, kokatze-politika garatuta, baita hiri-funtzioen nahastea eta garraio publikoen erabilera sustatzen dituen lurzoru-erabilera planifikatuta ere.

f) El fomento de una mejor accesibilidad en las ciudades y regiones urbanas, mediante una política de localización y una planificación del uso del suelo que favorezcan la mezcla de funciones urbanas y la utilización de los transportes públicos.

g) Kontrolik gabeko hiri-hedapena geldiarazteko eta egoitza-zonen gehiegizko presioa murrizteko (batez ere, kostaldean) metodo eraginkorrak bultzatzea.

g) El favorecimiento de métodos eficaces para contener la expansión urbana incontrolada, así como para reducir la presión excesiva de las zonas residenciales, en particular en las regiones costeras.

2.– Hiri- eta landa-eremuen arteko oreka- eta lankidetza-printzipioa; horren barruan hauxe sartzen da:

2.– El principio de equilibrio y cooperación entre los ámbitos urbano y rural, que comporta:

a) Garapen-estrategia dibertsifikatuak sustatzea, landa-eremuetako ahalmen espezifikoetara egokituta, garapen endogenoa ahalbidetzeko, nekazaritzaren funtzio-aniztasunaren sustapena ere barne.

a) La promoción de estrategias de desarrollo diversificadas, adaptadas a los potenciales específicos de las áreas rurales y que permitan el desarrollo endógeno, incluida la promoción de la multifuncionalidad de la agricultura.

b) Landa-inguruei hezkuntzaren eta heziketaren arloan laguntzea, eta nekazaritza-sektoretik kanpoko enpleguak sortzea.

b) El apoyo a las zonas rurales en materia de educación y formación, así como la creación de empleos fuera del sector agrícola.

c) Landa-inguruko hiri txikiak eta ertainak indartzea, eskualde-garapena gauzatzeko gunetzat, eta horien integrazioa (sareetan) sustatzea.

c) El refuerzo de las ciudades pequeñas y medianas en el medio rural como núcleos de cristalización del desarrollo regional, y la promoción de su integración en redes.

d) Landa- eta hiri-inguruen arteko esperientzia-trukea eta lankidetza sustatzea, kontuan hartuta tokiko eta eskualdeko baldintzak, hain zuzen ere, natura- eta kultura-ondarea.

d) La incentivación de la cooperación y el intercambio de experiencias entre zonas rurales y urbanas, teniendo en cuenta las condiciones locales y comarcales, en particular el patrimonio natural y cultural.

e) Hiriaren eta landa-inguruaren arteko lankidetza sustatzea, eskualde funtzionalak indartzeko.

e) El fomento de la cooperación entre ciudad y campo con el fin de reforzar las regiones funcionales.

f) Zerbitzu eta garraio publikoen oinarrizko mailak mantentzea, landa-inguruko hiri txikietan eta ertainetan, batez ere gainbeheran dauden eremuetan.

f) El mantenimiento de unos niveles básicos de servicios y de transportes públicos en las ciudades pequeñas y medianas de las zonas rurales, en particular en las áreas en declive.

g) Hiri handien landa-periferia hiri-eskualdeen lurralde-garapeneko estrategietan sartzea, lurzoruaren erabileraren planifikazio eraginkorragoa egiteko, hiri-periferiako bizi-kalitatearen hobekuntzari arreta berezia jarriz.

g) La integración de la periferia rural de las grandes ciudades en las estrategias de desarrollo territorial de las regiones urbanas, con la finalidad de conseguir una planificación más eficaz del uso del suelo, con especial atención a la mejora de la calidad de vida en la periferia urbana.

h) Nekazaritza iraunkorra bermatzea, ingurumen-neurriak aplikatzea eta lurzoruen nekazaritza-erabilera dibertsifikatzea.

h) La garantía de una agricultura sostenible, aplicación de medidas medioambientales y diversificación de la utilización agrícola de los suelos.

i) Energia berriztagarrien ahalmena erabiltzea, landa- eta hiri-inguruetan, tokiko eta eskualdeko baldintzak aintzat hartuta, batik bat natura- eta kultura-ondarea.

i) La utilización del potencial de las energías renovables en las zonas rurales y urbanas teniendo en cuenta las condiciones locales y regionales, en particular el patrimonio natural y cultural.

j) Ingurumena errespetatzen duen turismoa garatzearen aukerak ustiatzea.

j) La explotación de los potenciales de desarrollo de un turismo respetuoso del medio ambiente.

3.– Azpiegiturak berdintasun-baldintzetan eskuratzearen printzipioa; horren barruan hauxe sartzen da:

3.– El principio de iguales de condiciones de acceso a las infraestructuras, que comporta:

a) Azpiegituren erabilera eraginkorra eta iraunkorra.

a) El uso eficiente y sostenible de las infraestructuras.

b) Bigarren mailako garraio-sareak eta sare nagusiarekiko loturak indartzea, garraio publikoko eskualde-sistema eraginkorren garapena ere aintzat hartuta.

b) El refuerzo de las redes de transporte secundarias y sus interconexiones con la red principal, incluyendo el desarrollo de sistemas comarcales eficaces de transporte público.

c) Telekomunikazio-azpiegituren lorpena eta erabilera hobetzea.

c) La mejora del acceso a las infraestructuras de telecomunicaciones y a su utilización.

d) Lurralde-garapeneko eta lurzorua erabiltzeko politikak hobeto egituratzea, garraioaren eta telekomunikazioen planifikazioarekin.

d) La mejor articulación entre las políticas de desarrollo territorial y de uso de suelo con la planificación del transporte y las telecomunicaciones.

e) Garraio publikoa hobetzea eta oinarrizko zerbitzu-eskaintza bermatzea, hirigune txikietan eta ertainetan.

e) La mejora del transporte público y la garantía de una oferta básica de servicio en los núcleos urbanos pequeños y medianos.

f) Ondorio negatiboak murriztea, trafiko-itotzeak izaten dituzten zonetan, hain kutsagarriak ez diren garraio-moduak indartuz.

f) La reducción de los efectos negativos en las zonas que sufren congestión de tráfico mediante el refuerzo de los modos de transporte menos contaminantes.

g) Merkantzien garraioko korapilo intermodalak sareetan sarraraztea, batez ere itsasoko nabigazioa kontuan hartuta.

g) El fomento de la integración en redes de los nudos intermodales de transporte de mercancías, atendiendo especialmente a la navegación marítima.

h) Azpiegituren kudeaketa hitzartua eta integratua egitea, inbertsio erredundanteak murrizteko, oraingo garraio-azpiegituren erabilera eraginkorra bermatuz.

h) La gestión concertada e integrada de las infraestructuras con el fin de reducir inversiones redundantes, garantizando una utilización eficaz de las infraestructuras de transporte existentes.

4.– Berrikuntza eta ezagupena berdintasun-baldintzetan lortzearen printzipioa; honen barruan hauxe sartzen da:

4.– El principio de igualdad de condiciones en el acceso a la innovación y el conocimiento, que comporta:

a) Ezagupenari lotutako politikak lurralde-garapeneko estrategietan sartzea, baita berrikuntzaren sustapenean, hezkuntzan, lanbide-heziketan nahiz heziketa iraunkorrean, ikerketan eta teknologia-garapenean ere.

a) La integración global en las estrategias de desarrollo territorial de las políticas relativas al conocimiento, como en la promoción de la innovación, la educación, la formación profesional y continua, la investigación y el desarrollo tecnológico.

b) Berrikuntza-zentroak sortzeko laguntza ematea, baita goi-irakaskuntzaren lankidetzarako, ikerketa aplikaturako eta sektore pribatuarekiko garapen teknologikorako ere.

b) El apoyo a la creación de centros de innovación y a la cooperación de la enseñanza superior, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico con el sector privado.

c) Eskaintza eta eskaria sustatzeko neurriak garatzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak hobeto lortzeko eta erabiltzeko.

c) El desarrollo de medidas de estímulo de la oferta y la demanda, con el fin de mejorar el acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

5.– Natura-ondarea kontserbatzearen, zentzuz kudeatzearen eta garatzearen printzipioa; honen barruan hauxe sartzen da:

5.– El principio de conservación, gestión prudente y desarrollo del patrimonio natural, que comporta:

a) Biodibertsitatearen mantentze integratua politika sektorialetan.

a) El mantenimiento integrado de la biodiversidad en las políticas sectoriales.

b) Lurralde-garapeneko estrategia integratuak lantzea, babesturiko zonetarako, ingurumen-zona sentikorretarako eta biodibertsitate handiko zonetarako (adibidez, kostaldeko eremuak, mendi-eskualdeak eta zona hezeak), kontuan hartuta babesaren eta garapenaren arteko oreka, eta ingurune- eta lurralde-eragineko ikerketetan oinarrituz (kide interesatuekin lankidetzan egindako ikerketak).

b) La elaboración de estrategias integradas de desarrollo territorial para las zonas protegidas, las zonas ambientales sensibles y las zonas de gran biodiversidad, tales como las áreas costeras, las regiones montañosas y las zonas húmedas, teniendo en cuenta el equilibrio entre protección y desarrollo, y basándose en estudios de impacto medioambiental y territorial realizados en colaboración con los socios interesados.

c) Babesturiko zonen eta ingurumen-zona sentikorren balio ekologikoa onartzeko tresna ekonomikoak sustatzea.

c) La potenciación de instrumentos económicos para reconocer el valor ecológico de las zonas protegidas y las zonas ambientales sensibles.

d) Energia gutxiago behar duten hiri-egiturak (trafiko urriagoa sortzen dutenak), baliabideen planifikazio integratua eta energia berriztagarrien erabilera handiagoa sustatzea, CO2 isurpenak murriztu ahal izateko.

d) La promoción de estructuras urbanas que requieran menos energía y generen menos tráfico, de una planificación integrada de los recursos, y del aumento del uso de las energías renovables, con el fin de reducir las emisiones de CO2.

e) Lurzorua babestea, gizakiaren, animalien eta landareen bizitzarako oinarritzat; horretarako, murriztu egin behar dira higadura, lurzoruaren suntsipena eta espazio irekien gehiegizko erabilera.

e) La protección del suelo como base de la vida para el hombre, los animales y las plantas, mediante la reducción de la erosión, de la destrucción del suelo y de la utilización excesiva de los espacios abiertos.

f) Arriskuak kudeatzeko estrategiak aplikatu behar dira, tokiko, eskualdeko eta nazioz gaindiko hondamen naturalen mehatxupean dauden zonetan.

f) La adopción de estrategias para la gestión de los riesgos en las zonas amenazadas por catástrofes naturales a escala local, regional y transnacional.

6.– Baliabide hidrikoak arretaz kudeatzearen printzipioa; honen barruan hauxe sartzen da:

6.– El principio de gestión cuidadosa de los recursos hídricos, que comporta:

a) Uraren horniduraren eta eskariaren arteko oreka hobetzea.

a) La mejora del equilibrio entre el suministro y la demanda de agua.

b) Ura kudeatzeko tresna ekonomikoak garatzea eta aplikatzea, baliabideen erabilera urritzen duten ureztatze-teknologiak eta nekazaritza-ustiapeneko metodoak sustatuz.

b) El desarrollo y la aplicación de instrumentos económicos para la gestión del agua, incluida la promoción de métodos de explotación agraria y de tecnologías de riego que reduzcan el uso de recursos.

c) Ur gehiegi erauztearen edo hirigintzaren ondorioz mehatxupean dauden zona hezeak kontserbatzea eta suspertzea.

c) La conservación y recuperación de las zonas húmedas amenazadas por una extracción de agua excesiva o por la urbanización.

7.– Kultura-paisaiak kontserbatzearen eta sormenez kudeatzearen printzipioa; honen barruan hauxe sartzen da:

7.– El principio de conservación y gestión creativa de los paisajes culturales, que comporta:

a) Kultura-, historia-, estetika- eta ekologia-esangura berezia duten kultura-paisaiak kontserbatzea eta sormenez garatzea, paisaia horiek lurralde-garapeneko estrategia integratuen esparruan baloratuz.

a) La conservación y el desarrollo creativo de los paisajes culturales que tengan un particular significado cultural, histórico, estético y ecológico, valorando éstos en el marco de estrategias integradas de desarrollo territorial.

b) Gizakiak esku hartzearen ondorioz kalteturiko pasaiak sormenez suspertzea, horiek berriro laboratzeko neurriak ere aintzat hartuta.

b) La recuperación creativa de los paisajes, dañados por la intervención humana, incluyendo medidas de nueva puesta en cultivo.

c) Babesa eta estrategia integratuen garapena merezi duten hiri multzoak kontserbatzea eta sormenez eraldatzea, narriaduraren edo bertan behera uztearen mehatxupean dagoen kultura-ondarea babesteko, arriskuak ebaluatzeko eta krisi-egoerak gainditzeko tresnen lanketa ere aintzat hartuta.

c) La conservación y la transformación creativa de los conjuntos urbanos que merezcan protección y desarrollo de estrategias integradas para la protección del patrimonio cultural amenazado por el deterioro o el abandono, incluyendo la elaboración de instrumentos para la evaluación de los riesgos y para superar las situaciones de crisis.

d) Lurralde- eta hiri-garapeneko politikaren pertzepzioa indartzea, etorkizuneko belaunaldien kultura-ondareari egindako ekarpentzat.

d) El refuerzo de la percepción de la política de desarrollo territorial y urbano como contribución al patrimonio cultural de las generaciones futuras.

8.– Lehen aipaturiko Europako printzipioak Ingurumena Babesteari buruzko 3/1998 Lege Orokorrak eta EAEko Ingurumen Garapen Iraunkorreko Estrategiak (2002-2020) garatu ditu EAEn; bost ingurumen-xedetzat laburbiltzen dira:

8.– Los principios europeos anteriormente referidos son asumidos en la CAPV por la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente, y por la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), que los sintetiza en cinco metas ambientales:

a) 1. xedea: Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak bermatzea.

a) Meta 1: garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.

b) 2. xedea: Baliabide naturalak eta hondakinak arduraz kudeatzea.

b) Meta 2: gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.

c) 3. xedea: Natura eta biodibertsitatea babestea: sustatu beharreko balio paregabea.

c) Meta 3: protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar.

d) 4. xedea: Lurralde-oreka eta mugikortasuna: ikuspegi bateratua.

d) Meta 4: equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.

e) 5. xedea: Aldaketa klimatikoaren eragina mugatzea.

e) Meta 5: limitar la influencia en el cambio climático.

II. KAPITULUA
LURRALDE EREDUAREN OINARRIAK
CAPÍTULO II
BASES DEL MODELO TERRITORIAL

12. artikulua.– Lurralde Ereduaren edukia eta irismena.

Artículo 12.– Contenido y alcance del Modelo Territorial.

1.– Kapitulu honetan jasotako arauek Lurraldearen Plan Partzialak aukeraturiko Lurralde Ereduaren oinarriak zehazten dituzte. Lurralde- nahiz hirigintza-antolamenduko edozein politikatarako eta eragin fisikoa duten politika sektorialetarako erreferentziako irizpidetzat zuzen-zuzen aplikatzearen kalterik gabe, Arauotako bigarren eta hurrengo tituluetako xedapen-edukia, Lurralde Ereduaren oinarriak garatzeari dagokionez, horren arabera interpretatu eta aplikatu behar da.

1.– Las normas contenidas en este capítulo precisan las bases del Modelo Territorial adoptado por el Plan Territorial Parcial. Sin perjuicio de su directa aplicación como criterios de referencia para cualesquiera políticas de ordenación territorial y urbanística, así como sectoriales con incidencia física, el contenido dispositivo de los Títulos Segundo y siguientes de estas Normas, en cuanto referido al desarrollo de las bases del Modelo Territorial, debe ser interpretado y aplicado de conformidad con el mismo.

2.– Lurralde-eredu hori Lurralde Ereduaren Planoan (antolamenduko 6. planoa) dago grafikoki laburtuta; helburu estrategikoak aintzat hartuta ezarri dira, Lurraldearen Plan Partzialaren Memorian azaldutakoaren arabera; gainera, Eskualde Egituraren garapen-beharrizanak kontuan hartuta formulatu dira.

2.– Dicho modelo territorial, cuya síntesis se define gráficamente en el Plano de Modelo Territorial, plano n.º 6 de ordenación, se ha establecido en atención a los objetivos estratégicos conforme se exponen en la Memoria del Plan Territorial Parcial y que se han formulado atendiendo a las necesidades de desarrollo del Área Funcional.

3.– Lurralde-eredu hau oinarrizko baldintzen izaera duten honako helburu hauen inguruan egituratzen da:

3.– Este modelo territorial se estructura en torno a los siguientes objetivos con el carácter de condiciones básicas:

a) Eskualde Egiturako biztanle kopurua mantentzea.

a) Mantenimiento de la población del Área Funcional.

b) Egoitza-espazioa metatzea.

b) Concentración del espacio residencial.

c) Garapen ekonomikoa sustatzea, eusteko ekoizpen-esparrua garatuz eta artikulatuz.

c) Potenciar el desarrollo económico, generando y articulando el espacio productivo soporte

d) Berezitasuna eta natura- nahiz paisaia-balioak mantentzea eta sustatzea.

d) Mantenimiento y potenciación de la singularidad, de los valores naturales y paisajísticos.

e) Garraioen arteko intermodalitate erosoa eta eraginkorra lortzea.

e) Consecución de una intermodalidad cómoda y eficaz entre transportes.

f) Bizikletaren eta oinezkoen ibilbideen erabilera sustatzea.

f) Fomento del uso de la bicicleta y de los itinerarios peatonales.

g) Energia berriztagarrien ustiapena sustatzea.

g) Fomento del aprovechamiento de energías renovables.

h) Biztanleen ekipamendu-beharrizanak betetzea.

h) Satisfacción de las necesidades de equipamientos de la población.

i) Narriaturiko espazioak suspertzea eta erabilera ezegokia edo aukerakoa duten espazioak birmoldatzea.

i) Regeneración de los espacios degradados y remodelación de los espacios con uso inadecuado o de oportunidad.

j) Landa-ondareko eraikuntza-elementuak zaintzea eta historia- edota kultura-balioa duten espazioak birgaitzea.

j) Preservación de elementos edificatorios del patrimonio rural y rehabilitación de los espacios con valor histórico y/o cultural.

k) Ondare historiko, kultural eta arkitektonikoaren kontserbazioa sustatzea balore turistiko moduan.

k) Promover la conservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico como valor turístico.

4.– Lurraldearen Plan Partzialak, Planaren beraren helburuak eta Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako xedapenak aintzat hartuta, honako eremu hauetan zatituta zehazten du lurralde-egitura:

4.– El Plan Territorial Parcial, considerando las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial y los objetivos del propio Plan, define el modelo territorial dividido en las siguientes áreas:

a) Ingurune Fisikoaren Lurralde Eredua.

a) El Modelo Territorial del Medio Físico.

b) Bizitegi-kokaleku eta Ekonomi Jardueren Eredua.

b) El Modelo de Asentamientos Residenciales y de actividades económicas.

c) Garraioko Azpiegituren eta Zerbitzuen Lurralde Eredua.

c) El Modelo Territorial de Infraestructuras de transporte y de servicios.

d) Eskualde Ekipamenduen Lurralde Eredua.

d) El Modelo Territorial de Equipamientos comarcales.

e) Esku-hartze Estrategiak.

e) Las Estrategias de Intervención.

5.– Lehen azaldutako helburuen garapena eta helburu horien aplikazioa (aipaturiko eremuetan edo gaietan) formulatzeko, proposaturiko lurralde-ereduaren oinarriak hartzen dira euskarritzat, eta horiek Araudi honetako hurrengo artikuluetan azalduta daude.

5.– El desarrollo de los objetivos que han sido anteriormente expuestos y la aplicación de los mismos en las referidas áreas o temas se formula sobre las bases del modelo territorial propuesto, que se exponen en los artículos siguientes de esta Normativa.

13. artikulua.– Eskualde Egitura sendotzea, Bizkaiko eta EAEko lurralde-egituran.

Artículo 13.– Fortalecimiento del Área Funcional en la estructura territorial de Bizkaia y del País Vasco.

1.– Gernika-Markinako Eskualde Egituraren oraingo kokaleku funtzionala onartzea lurralde-ereduaren barruan sartzen da; hain zuzen ere, Bizkaiko eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiri- eta industria-hazkundeko ardatzen arteko espazio etena da, eta, horrenbestez, Bizkaiko Lurralde Historikoko eta Euskal Autonomia Erkidegoko landa-testuinguruko pieza estrategikotzat duen eginkizuna sustatu nahi da, gizarte osoaren ingurumen-orekako eta bizi-kalitateko funtsezko faktorea baita, honako honetan oinarrituriko lurralde-garapen iraunkorra lortzeko:

Forma parte integrante del modelo territorial la asunción de la posición funcional actual del Área Funcional de Gernika-Markina como espacio de discontinuidad entre los ejes de crecimiento urbano e industrial de Bizkaia y el País Vasco y de aquí se deriva la opción por la potenciación de su condición de pieza estratégica en contexto rural del Territorio Histórico de Bizkaia y del País Vasco como factor esencial de equilibrio ambiental y de calidad de vida para el conjunto de la sociedad, a los efectos de la consecución de un desarrollo territorial sostenible basado en:

a) Hiri- nahiz industria-hazkundeen eta azpiegituren, ekipamenduen zein zuzkiduren (jarduera ekonomikorako eta egoitza-espazio berrietarako, baliabide naturalen kontserbaziorako) garapenaren arteko oreka eta bateragarritasuna.

a) El equilibrio y el acompasamiento entre los crecimientos urbano-industriales y el desarrollo paralelo de infraestructuras, equipamientos y dotaciones para la actividad económica y para los nuevos espacios residenciales y la conservación de los recursos naturales.

b) Industria-lurzoruen kualifikazio berria egitea, batik bat narriatuta dauden eta industria-eredu zaharkituaren jardueretarako erabiltzen diren lurzoruena; horiek, ahal den neurrian eta eskariaren arabera, ingurumen-integrazio hobea duten industriako eta hirugarren sektoreko jardueretarako erabili behar dira; hori, betiere, lagungarria izango da Eskualde Osoaren lehiakortasuna hobetzeko.

b) La recualificación de los suelos industriales, sobre todo de los más deteriorados y dedicados a actividades correspondientes al viejo modelo industrial, reorientándolos, en lo posible y según la demanda, a actividades industriales y terciarias, mejor integradas ambientalmente, con contribución en todo caso a la mejora de la competitividad del Área Funcional.

c) Haranen isurialdeetatik barreiaturiko etxebizitza-garapenak kontrolatzea; garapen horiek ezarritako landaguneetara mugatu eta beharrezko zerbitzuak zuzkituko dira; baina, aldi berean, ezabatu egingo da lehendik dauden guneen aldian behingo handitzean oinarritzen den eraikuntza-hazkundea egiteko aukera.

c) El control de los desarrollos residenciales dispersos por las vertientes de los valles, acotándolos estrictamente a los núcleos rurales establecidos, dotándolos de los servicios precisos, pero eliminando al mismo tiempo la perspectiva de un crecimiento edificatorio a partir de la ampliación periódica de los núcleos preexistentes.

d) Lurzoruaren erabilera desberdinen eta oraingo paisaia- nahiz natura-egituren arteko orekak bermatzea eta zaintzea.

d) La garantía y salvaguarda de los equilibrios entre los distintos usos del suelo y las estructuras paisajísticas y naturales existentes.

e) Ondare ekologikoa zorrotz babestea, ez mendi-inguruan bakarrik, baita haran hondoetan dauden landa- eta natura-inguru batzuetan ere.

e) La protección rigurosa del patrimonio ecológico disponible, no sólo en los medios de montaña, sino también en determinados enclaves rústicos y naturales existentes en el fondo de los valles.

f) Zenbait arrisku naturalen (batez ere, uholde-arriskua) eragina saihestea edo, behintzat, murriztea; arriskuok, sarritan, erabilera ez-egokien, lurzoru okupazioen eta urbazterren suntsipenaren eraginezkoak izaten dira.

f) La evitación o cuando menos la reducción de la incidencia de determinados riesgos naturales (sobre todo el de avenidas), potenciados frecuentemente por inadecuados usos y ocupaciones del suelo y destrucción de riberas.

14. artikulua.– Eskualde Egituraren bokazio bikoitza bateratzea: hirikoa eta landakoa.

Artículo 14.– Armonización de la doble vocación del Área Funcional: urbana y rural.

1.– Gernika-Markinako Eskualde Egiturarako lurralde-ereduaren elementu nagusia da, aurreko artikuluan zehazturiko oinarria eraginkorra izateko, lurzoru- eta paisaia-erabileren arteko kontraste argiak zaintzea, hiri-espazioen eta baserriaren landa-munduaren artekoak; azken hori Oka eta Lea ibaiek mugaturiko landazabalen eta isurialdeen artean hedatzen da.

1.– Constituye elemento central del modelo territorial para el Área Funcional de Gernika-Markina, para la efectividad de la base definida en el artículo anterior, la salvaguarda de los contrastes nítidos de uso de suelo y paisaje entre los espacios urbanos y el mundo rural del caserío, que se extiende por las campiñas y vertientes que enmarcan el Oka y el Lea.

2.– Aurreko artikuluan ezarritakoa bete ahal izateko:

2.– A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior:

a) Lurralde- eta hirigintza-antolamenduak bermatu egin behar du eraikuntza-prozesuaren diziplina zorrotza, landa-paisaiaren osotasuna kontserbatu ahal izateko; prozesu horrek, ezein kasutan ere, ez du gaindituko landaguneen eta barreiaturiko baserri berrien (nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerari benetan lotuta daudenak) arauketaren esparrua.

a) La ordenación territorial y urbanística ha de garantizar la severa disciplina del entero proceso edificatorio con la finalidad de preservar la pureza del paisaje rural, sin que en ningún caso el referido proceso pueda exceder el marco de la regulación de los núcleos rurales y de los nuevos caseríos dispersos estricta y efectivamente vinculados a la actividad agropecuaria.

b) Baserriak egituraturiko landa-munduaren berezko jardueran eragina izan dezaketen politika publiko guztiek saihestu egin behar dituzte bertan eragin kaltegarria izan dezaketen jarduera guztiak. Gainera, bidezkoa denean, halako jarduerak sustatu beharko dituzte, hain zuzen ere, nekazaritza- nahiz abeltzaintza-jarduerak eta baso-jarduerak, baita jarduera anitzeko familia-unitateen esparruan ere (unitate horietako lan- eta errenta-iturrietariko bat, baserritarraren lanaldi partzialarekin).

b) Todas las políticas públicas que puedan tener incidencia en la actividad propia del mundo rural articulado por el caserío deben evitar cualesquiera determinaciones susceptibles de tener un efecto negativo sobre la misma. Además y cuando proceda, han de fomentar estas actividades, concretamente la agropecuaria y forestal incluso en el marco de unidades familiares pluriactivas, donde sean una fuente más de trabajo y renta con dedicación meramente parcial del baserritarra.

15. artikulua.– Natura-baliabideen eta baserriaren babes aktiboa, paisaiaren kalitatea bermatzen baitute.

Artículo 15.– Protección activa de los recursos naturales y del caserío, garantes de la calidad paisajística.

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen esparruan, Lurraldearen Plan Partzialak garaturiko lurralde-eredua ingurune fisikoaren tratamenduan euskarritzen da, honako honen oinarrituz:

En el marco de las Directrices de Ordenación Territorial, el modelo territorial desarrollado por el Plan Territorial Parcial se fundamenta enteramente en el tratamiento del medio físico con arreglo a:

a) Gernikako Eskualde Egiturari dagokionez, guztiz lehentasunekoa den helburutzat eta beharrizantzat, ezinbestekoa da ingurumen-baliabideak kontserbatzea, batez ere, babesturiko eremu naturalak, hain zuzen ere, Urdaibai Biosfera Erreserba, halaber, narriaturiko espazioak ere suspertu egin behar dira, batik bat, beti koordinazio eta adostasunez Urdaibaiko EKEGarekin.

a) Afirmación para el Área Funcional de Gernika, como necesidad y objetivo de absoluta prioridad, de la procedencia de la conservación de los recursos ambientales existentes y, en especial, de los espacios naturales protegidos, concretamente la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, así como de la recuperación de espacios degradados, siempre en coordinación y consenso con el PRUG del Urbaibai.

b) Gainditu egin behar da arazoa arintzera mugatzen den erantzuna, hau da, eragin negatiboak zuzentzera edo, askoz jota, ekiditera mugatzen dena; hain zuzen ere, politika positiboak, babes aktiboko estrategiak, hobekuntzakoak, susperraldikoak eta halakoak planteatu behar dira, modu integralean sortutakoak eta aplikaturikoak.

b) Superación de la mera respuesta paliativa, centrada en corregir o todo lo más evitar impactos negativos, a favor del planteamiento de políticas positivas, de estrategias de protección activa, mejora, recuperación, etc., concebidas y aplicadas de manera integral.

c) Lurraldea eta paisaia ez dira euskarri edo agertoki aldaezintzat soilik hartu behar, egitura jakinen arabera kudeatzen eta euskarritzen diren espaziotzat baizik; egitura horien artean, garrantzitsuena baserria da.

c) Consideración del territorio y del paisaje no como meros soportes o escenarios inmutables, sino como espacios gestionados y sostenidos con arreglo a determinadas estructuras, entre las que el caserío se constituye en fundamental.

d) Landa-espazioa mantendu eta hobetu egin behar da; hain zuzen ere, baserria babestu behar da, horren funtzio ekonomikoa errespetuz sustatzea honako honen mende egotearen ideian oinarrituz: baliabideen aprobetxamendu integrala eta iraunkorra, ingurumenaren mantenamendua eta hobekuntza, eta eraikitako paisaiaren zaintza, hori Euskal Herriaren nortasunaren adierazleetarikoa baita.

d) Mantenimiento y mejora del espacio rural, ligados a la protección del caserío en el sentido más amplio y sobre la base de la idea de que del fomento respetuoso de su función económica depende el aprovechamiento integral y sostenible de los recursos, el mantenimiento y mejora del medio ambiente, así como la preservación de un paisaje construido que constituye una de las señas de identidad del pueblo vasco.

16. artikulua.– Lurraldea hiri-garapenerako kontuz erabiltzea.

Artículo 16.– Utilización prudente del territorio para el desarrollo urbano.

1.– Lurraldearen Plan Partzialaren lurralde-ereduak hazkundearen ondoriozko beharrizanak betetzearekin harmonizatu beharko du gune tradizionalen nortasunaren eta kultura-ondarearen zaintza; horretarako, lurzoruaren erabilera eta kudeaketa mota egokiak sustatu eta, gainera, ezabatu edo zuzendu egin behar ditu kalteak sortu dituztenak.

1.– El modelo territorial propio del Plan Territorial Parcial implica la armonización de la preservación de la identidad y el patrimonio cultural de los núcleos tradicionales con la satisfacción de las necesidades derivadas del crecimiento, potenciando los usos del suelo y las formas de gestión acreditados como positivos y eliminando o corrigiendo los que se hayan revelado como nocivos.

2.– Aurreko zenbakian ezarritakoaren ondoreetarako, hirigintza-antolamenduan toki-autonomia errespetatzen duten jarraibideak ezartzen dira, honako honetarako:

2.– A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, se establecen directrices respetuosas con la autonomía local en la ordenación urbanística y dirigidas a:

a) Kasuan kasuko udal-mugartearen egituratze-eginkizun espezifikoa finkatu behar da, landaguneei eta biztanleria barreiatuari ondasun eta zerbitzu publikoak hornitzeko eginkizuna sustatuz.

a) La consolidación del específico papel de articulación del correspondiente término municipal desempeñado por los núcleos tradicionales, potenciando su función proveedora de bienes y servicios públicos a los núcleos rurales y la población dispersa.

b) Gune tradizionaletan saihestu egin behar dira neurririk gabeko hazkunde guztiak, euren egitura tradizionala desitxuratzen dutenak; izan ere, hazkundea egokia izan behar da eskari endogenoari eta exogenoari erantzun ona emateko, baita landaguneak gehiegi ez hazteko eta lurzoruaren nahiz etxebizitzaren prezioa neurri barik ez garestitzeko ere.

b) Preservación de los núcleos tradicionales de todo crecimiento desproporcionado que desfigure su estructura tradicional compatible con el preciso para atender la demanda endógena y exógena y adecuado para contener el crecimiento de los núcleos rurales y el alza desmesurada del precio del suelo y la vivienda.

c) Lehendik dauden guneetan ingurumen- eta gizarte-narriadura ekiditeko neurriak hartu behar dira, eta iraunkortasun-helburu orokorrak lortzeko neurriak ere bai; esate baterako:

c) La articulación en los núcleos existentes de medidas dirigidas a evitar fenómenos de degradación ambiental y social y contribuir a la consecución de los objetivos globales de sostenibilidad, como son:

i) Erdigunea suspertzearen barruan eremu publiko berezien hobekuntza ere sartzea, eraikitako espazioen eta hutsik daudenen arteko lotura orokorrean ulertuta.

i) La ampliación de la recuperación del centro, mejora de los espacios públicos singulares, desde un entendimiento completo de la relación entre espacios construidos y espacios vacíos.

ii) Hobekuntza-jarduketak finkaturiko gune osora hedatzea, horren barruan periferiaren hirigintza berria ere sartuta.

ii) La extensión de las operaciones de mejora al conjunto del núcleo consolidado.

iii) Ibilgailu pribatuaren sarbidea mugatzea erdigunera; horretarako, neurri «bigunak» eta disuasiokoak hartuko dira, erdigune bakoitzaren egoeraren araberakoak, halaber, oinezkoen uharteak (mugatuak) edo egoiliarren nahiz zerbitzuen ibilgailuak bakarrik sartzeko eremuak sor daitezke.

iii) La limitación del acceso del vehículo privado a los centros urbanos mediante la adopción de medidas disuasorias contemplando la creación de islas peatonales o áreas de acceso exclusivo para vehículos de residentes y servicios.

iv) Ondarea babesteko neurriak formulatzea higiezinak mantentzeko eta hobetzeko benetako aukeretara egokituko da, eta ez da oztopatuko higiezinak egoiliarren beharrizanetara egokitzea, turismo-erabileraren mesedetan.

iv) La formulación de las medidas de protección del patrimonio con el fin de mantener y mejorar los inmuebles y no dificultando innecesariamente su adecuación a las necesidades de la población residente en beneficio de un uso turístico.

v) Erabilera ez-egokiak dituzten eta zaharkituta edo hutsik dauden higiezin eta instalazio publikoak zuzkidura publikoko erabileretarako suspertzea.

v) La recuperación para usos dotacionales públicos de los inmuebles e instalaciones públicas con usos inadecuados, obsoletos o vacantes.

vi) Gernikako Ibarra bezala aspaldi antropizatuta dauden alde narriatuak lehengoratzea, horrela lurzoru berriak okupatu gabe jarduera ekonomikoa bultzatuz.

vi) La recuperación de áreas degradadas urbanas, ya antropizadas como la Vega de Gernika, impulsando así la actividad económica sin la ocupación de nuevos suelos.

17. artikulua.– Ekipamenduen eta zerbitzuen birbanatze orekatua.

Artículo 17.– Redistribución equilibrada de equipamientos y servicios.

Gernika-Markina Alde Funtzionalerako ondokoa ezarri da:

Se establece para el Área Funcional de Gernika-Markina:

a) Eskualde buruak: Gernika-Lumo eta Markina eta horien hiri alde integratua;

a) Cabeceras comarcales: Gernika-Lumo y Markina y su área urbana integrada;

b) Eskualde azpiburuak: Bermeo, Lekeitio eta Ondarroa; autonomia funtzionaleko maila jakin batez zuzkituta daude eta eragin inklusiboko aldeak dituzte udalerri mugakideetan.

b) Subcabeceras comarcales: Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, dotadas de un cierto nivel de autonomía funcional y áreas de influencia inclusivas de los municipios colindantes.

18. artikulua.– Eskualde Egitura egituratzen duten elementuak.

Artículo 18.– Elementos vertebradores del Área Funcional.

1.– Eskualde Egitura egituratzen duten elementuak bat datoz garraio-azpiegiturako sareekin (bide-sarea eta trenbide-sareak), baita ordezko garraio-moduak sustatzeko proposamenekin ere (garraio publikoei eta intermodalitateari lotutako moduak).

1.– Los elementos estructurantes del Área Funcional son coincidentes con las redes de infraestructuras de transportes, tanto las viarias como las ferroviarias, así como las propuestas de promoción de modos de transporte alternativos asociados a los transportes públicos y la intermodalidad.

2.– Lurralde-eredua eta mugikortasun- nahiz garraio-eredua estu lotuta egon behar dira, bai hazkunde-prozesuetan eta bai hiri-birgaikuntzako prozesuetan.

2.– El modelo territorial y el modelo de movilidad y transporte deben de estar fuertemente relacionados, tanto en los procesos de crecimiento como en los de rehabilitación urbana.

3.– Gai honi dagokionez, LPPk mugikortasun iraunkorreko ereduaren aldeko apustua egiten du; horretarako, honako zehaztapen hauek ezarri ditu:

3.– Respecto a este tema, el PTP apuesta por un modelo de movilidad sostenible, para lo cual establece las siguientes determinaciones:

a) Automobil pribatuan egindako lekualdatzeak kontrolatzea; hain zuzen ere, kontrolatu egingo da automobil pribatuak zonarik arazotsuenetara eta itoenetara sartzea, trafikoa lasaitzeko; trafikoa biderik egokienetatik bideratu eta lurraldeko bide-sarea osatuko da (ardatz nagusiak, errondako gerrikoak, etab.).

a) Controlar los desplazamientos en automóvil privado, dificultando su acceso a las zonas más conflictivas y saturadas, calmando el tráfico, dirigiéndolo por las vías más adecuadas y completando la malla viaria del territorio (ejes principales, cinturones de ronda, etc.).

b) Lekualdatze-modu desberdinak elkarrekin orekatzea, garraio publikoko sare eraginkorrak, garbiak eta, ingurumenaren aldetik, iraunkorrak sortuta, ibilgailu pribatuaren ordezkoak eta ikuspegi intermodalekoak.

b) Equilibrar los distintos modos de desplazamiento entre sí, desarrollando redes de transporte público eficiente, limpias y ambientalmente sostenibles, como alternativa al vehículo privado, y con una visión intermodal.

c) Hiri trinkoaren eta erabileren integrazioaren printzipioak aplikatu behar da, hiri-garapenaren oraingo joera batzuk zuzenduta, horiek iraunkortasun iraunkorraren aurkakoak baitira.

c) Se han de seguir los principios de la ciudad compacta y la integración de usos, corrigiendo las tendencias de desarrollo urbano contrarias a una movilidad sostenible.

d) Komenigarria da, zalantzarik gabe, trenbide-azpiegitura sustatzea, garraio publikoko sistematzat, dagoeneko finkatuta dagoenean (kostu handiak murriztu) eta horren zerbitzua jasotzen duten zonak eremu metropolitar batetik hurbil daudenean.

d) Se estima incuestionable la idoneidad de la infraestructura ferroviaria como medio de transporte público, cuando aquélla ya está implantada (lo que minora sus muy cuantiosos costes) y cuando sus zonas servidas están próximas a un importante ámbito metropolitano.

e) Aprobetxatu egin behar dira garraioen intermodalitatearen hobariak, trukagailuen ezarkuntza bultzatuz, eraginkortasun handikoak baitira; horretarako, Gernika-Lumoko bideak lurperatzea ez ezik, bazterreko espazio batzuk ere aprobetxatu behar dira (trenbide-azpiegituretan ohikoak izaten diren espazioak).

e) Se deberán aprovechar las ventajas de la intermodalidad de transportes, procurando la implantación de intercambiadores, funcionalmente eficaces, aprovechando no sólo acciones como la integración del ferrocarril en Gernika-Lumo, sino también la existencia de determinados espacios marginales, típicos de la infraestructura ferroviaria.

f) Aintzat hartu behar da Bermeo-Amorebieta-Etxano adarra bikoiztu egingo dela (trenbideko LAPk proposatuta) eta udalerri estrategiko horrek (Bermeo) jarduera logistikoetarako eta Portu Lehorrerako bokazioa duela.

f) Hay que considerar la también prevista duplicación del ramal Bermeo-Amorebieta-Etxano (propuesto por el PTS ferroviario), la vocación de este estratégico municipio para actividades logísticas y como Puerto Seco de Bermeo.

g) Jarduera berriek beharko dituzten jarioetan, merkantzien protagonismo berezia izango dute; merkantzien garraiorako ere trenbide-sistemak hautatu beharko dira, horri dagokionez, azpiegiturak (ahal denean, behintzat) gauez erabiliko dira, eta, gainera, eguneko orduetan edukiera-lasaierak aplikatuko dira (merkantzietarako soilik diren bagoiak edo, batzuetan, konboi espezifikoak).

g) En los flujos que demandarán las nuevas actividades tienen especial protagonismo las mercancías, para las que deberá optarse también por los sistemas ferroviarios, procurando no sólo la utilización nocturna de las infraestructuras, sino también las holguras de capacidad en las horas valle (vagones exclusivos de mercancías o, incluso, convoyes específicos).

h) Lehenengo mailako sarea argitu eta, gainera, indartu egingo dira ekialde-mendebalde aukerak; halaber, bigarren mailako sarean, elementu desberdinen integrazioa (integrazio funtzionala, ibilgailuena eta oinezkoena) egiten duen sarea ezarriko da, udalerrien arteko eta udalerriko luzera ertaineko ibilbideen bidez.

h) Clarificar la malla de primer nivel multiplicando y reforzando las opciones este-oeste y en un entramado de segundo nivel, establecer una malla que integre rodada, funcional y peatonalmente los distintos elementos mediante recorridos de longitud media intermunicipales y municipales.

i) Alde funtzionaleko bi azpialdeen, Gernika eta Lea-Artibai, arteko interkonexioa.

i) Interconexión entre las dos subáreas del Área Funcional, Gernika y Lea-Artibai.

BIGARREN TITULUA
INGURUNE FISIKOAREN ANTOLAMENDUA
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
TÍTULO SEGUNDO
ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

19. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 19.– Concepto.

Titulu honetan ezarritakoaren ondoreetarako, Ingurune Fisikoaren barruan, udalerriko hirigintza-planeamenduak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian, zein azpiegituren garapenerako erreserbetarako orain dauden eremuetan, zein sistema orokorretan sartzen ez dituen Eskualde Egiturako lurzoru-azalera guztiak sartzen dira.

A los efectos de lo dispuesto en este título, el Medio Físico comprende la totalidad de la superficie de suelo del Área Funcional no adscrita por el planeamiento urbanístico municipal a las clases de suelo urbano ni urbanizable ni a los espacios actualmente sujetos a reservas para el desarrollo de infraestructuras y sistemas generales.

20. artikulua.– Ingurune Fisikorako Lurralde Eredua.

Artículo 20.– Modelo territorial para el Medio Físico.

1.– Ingurune fisikoaren antolaketarako proposamena memoriaren dokumentuan deskribatzen da eta titulu honen bidez arautzen da.

1.– La propuesta de Ordenación del Medio Físico se describe en el documento de memoria y se regula mediante el presente Título.

2.– Lurraldearen Plan Partzial (LPP) honek proposatzen duen lurralde ereduak natura eta landa ingurunea elementu hauen bidez antolatzea ezartzen du:

2.– El modelo territorial propuesto por el presente Plan Territorial Parcial (PTP) establece la ordenación del medio natural y rural mediante los siguientes elementos:

a) Antolaketa kategoriak.

a) Categorías de Ordenación.

b) Gainjarritako baldintzak.

b) Condicionantes Superpuestos.

c) Osagai nabarmenak.

c) Componentes Notables.

d) Ingurumena hobetzeko jarduketak.

d) Actuaciones de Mejora Ambiental.

3.– Ingurune fisikorako lurralde ereduaren antolaketaren proposamen grafikoa ondoko antolaketa planoetan definitzen da:

3.– La propuesta gráfica de la ordenación del Modelo Territorial para el Medio Físico se define en los siguientes Planos de Ordenación:

1.1.– Ingurune fisikoa antolatzeko kategoriak eta ingurumena hobetzeko jarduketak.

1.1.– Categorías de Ordenación del Medio Físico y Actuaciones de Mejora Ambiental

1.2.– Ingurune fisikoaren gainjarritako baldintzak: Akuiferoen zaurgarritasuna, higagarritasuna eta uholde arriskua.

1.2.– Condicionantes Superpuestos del Medio Físico: Vulnerabilidad a Acuíferos, Erosionabilidad e Inundabilidad.

1.3.– Ingurune fisikoaren gainjarritako baldintzak: Onura publikoko mendiak eta korridore ekologikoak.

1.3.– Condicionantes Superpuestos del Medio Físico: Montes de Utilidad Pública y Corredores Ecológicos.

1.4.– Ingurune fisikoaren osagai nabarmenak.

1.4.– Componentes Notables del Medio Físico.

II. KAPITULUA
ANTOLAMENDU KATEGORIAK
1. ATALA
XEDAPEN OROKORRAK
CAPÍTULO II
CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN
SECCIÓN 1.ª
DISPOSICIONES GENERALES

21. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 21.– Concepto.

LPP honen ondorioetarako, antolaketa kategoriak euren ingurumeneko ezaugarrien arabera homogeneoak diren eremuak dira, zeintzuei beraien baliabideen iraunkortasunarekin bat datozen erabileren zerrenda bat esleitzen zaien.

A los efectos del presente PTP, las Categorías de ordenación son aquellos ámbitos homogéneos en función de sus características ambientales, a los cuales se asigna una relación de usos en concordancia con la sostenibilidad de sus recursos.

Kategorizazio hori gorabehera, beste erabilera batzuk egon daitezke, gehiago edo gutxiago finkatutakoak; erabilerak LPPren erabileren matrizeari egokitu beharko zaizkio, edo, bestela, udal plangintzen berrikusketan erregularizatuko dira.

Esta categorización no es incompatible con la existencia de posibles usos más o menos consolidados, que deberán adecuarse a la matriz de usos del PTP o, en otro caso, podrán regularizarse en la correspondiente revisión de los planeamientos municipales.

22. artikulua.– Erabileren eta antolaketen arauketa.

Artículo 22.– Regulación de los usos y actividades.

1.– Sektoreko legeria propioa duten eremuak erregulatzeko legeria hori erabiliko da.

1.– La regulación de los ámbitos que tienen su propia legislación sectorial queda remitida a la misma.

Alde funtzionalean sartutako Naturagune Babestuen eremuetan, bakoitzaren baliabide naturalak antolatzeko planak (BNAP) edo erabilera eta kudeaketa arautzeko planak (EKAP) erabiliko dira. Gaztelugatxeko Biotopoa, aldiz, bere Dekretuaren bidez arautzen da.

Los ámbitos de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en el Área Funcional se regulan por sus respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) o Planes Rectores de Usos y Gestión (PRUG) o, en el caso del Biotopo de Gaztelugatxe, por su propio Decreto de declaración.

2.– Gainontzeko lurzoru urbaniza ezineko erabileren eta jardueren arauketa matrize egokiaren bidez ezartzen da.

2.– La regulación de usos y actividades en el resto del Suelo No Urbanizable se establece a través de la correspondiente Matriz.

3.– II. eranskinean Inguru Fisiko Antolamenduaren matrizea eransten da, matrize horretan araututako erabilera eta jardueren definizioarekin batera.

3.– Se incorpora en el Anexo II la Matriz de Ordenación del Medio Físico y la correspondiente definición de Usos y Actividades regulados en la Matriz.

4.– Lurraldearen Plan Partzial honen zehaztapen eta arauak zuzenean aplikatzea gorabehera, xehetasun baldintzen antolaketa (II. eranskinean dauden antolaketa matrizeko erabilerak ñabartuko dituena) Planteamendu Orokorretan ezarriko da.

4.– Sin perjuicio de la directa aplicación de las determinaciones y normas de este Plan Territorial Parcial, la ordenación de las condiciones de detalle que matizará los usos contenidos en la matriz de ordenación incluidas en el Anexo II se establecerá en los Planeamientos Generales.

5.– LPP honetan jasotzen den esku hartze araubidea udal plangintzetan errespetatu behar da. Udal plangintzek, halere, araubidea modu xeheagoan garatu ahalko dute.

5.– El régimen de intervención recogido en el presente PTP deberá ser respetado por los planeamientos municipales, quienes podrán desarrollar de forma más pormenorizada el mismo.

2. ATALA
APLIKAZIO ARAUBIDEA
SECCIÓN 2.ª
RÉGIMEN DE APLICACIÓN

23. artikulua.– Kategorizazio proposamena.

Artículo 23.– Propuesta de categorización.

1.– LPPak ingurune fisikoa antolatzeko kategoria hauek ezartzen eta definitzen ditu:

1.– El PTP establece y define las siguientes categorías de ordenación del Medio Físico:

– Babes figura bereziak dituzten espazio naturalak eta elementu bereziak.

– Espacios Naturales y Elementos Singulares con figuras propias de protección:

a) Urdaibaiko Biosferaren erreserba.

a) Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

b) Babestutako espazio naturalak eta elementu bereziak.

b) Espacios Naturales y Elementos Singulares Protegidos.

– Babes berezia.

– Especial Protección:

a) Natur intereseko eremuak.

a) Áreas de Interés Natural.

b) Bertako landaretza eremuak eta Batasunaren lehentasunezko intereseko habitatak.

b) Áreas de Vegetación Autóctona y Hábitats de Interés Comunitario Prioritario.

c) Kostaldea babesteko eremuak.

c) Áreas de Protección de Litoral.

– Azaleko uren babesa.

– Protección de Aguas Superficiales:

i) Ibilguak eta erriberak.

i) Cauces y Riberas.

ii) Hezeguneak.

ii) Humedales.

– Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako baliabideak babesteko zoruak

– Suelos de Protección de los recursos agropecuarios y forestales:

a) Nekazaritza eta abeltzaintza, eta landazabala:

a) Agroganadera y Campiña:

i) Balio estrategiko handiko landazabalak.

i) Campiñas alto valor estratégico.

ii) Trantsizioko landa paisaia.

ii) Paisaje rural de transición.

b) Basoa.

b) Forestal.

2.– Udaleko plangintza orokorrak LPP honetako kategorizazio proposamenak errespetatuko ditu eta ingurune fisikoan garatuko du 1.1 antolamendu planoan, Ingurune fisikoaren kategoriak eta ingurumena hobetzeko jarduerak, mugatutako zonakatzea, azpikategoriak definitzeko aukera gorabehera, edo mugaketak udal eskalari egokitzeko aukera gorabehera. Ekintza horiek guztiak ondo justifikatuta egon behar dira.

2.– El planeamiento general municipal respetará las propuestas de categorización de este PTP y desarrollará en el medio físico la zonificación delimitada en el plano de ordenación 1.1.Categorías de Ordenación del Medio Físico y Actuaciones de Mejora Ambiental, sin perjuicio de la posibilidad de definir subcategorías o de adaptación de las delimitaciones a la escala municipal, teniendo que estar todas estas acciones debidamente justificadas.

24. artikulua.– Babes figura bereziak dituzten espazio naturalak eta elementu bereziak

Artículo 24.– Espacios Naturales y Elementos Singulares con figuras propias de protección.

1.– Hemen sartzen dira izendatutako eta babestutako espazio guztiak, berariazko legeriarekin eta beren antolaketa tresnekin bat etorriz.

1.– Aquí se engloba al conjunto de espacios declarados y protegidos, de acuerdo con la legislación específica y sus propios instrumentos de ordenación.

2.– Gernika-Markina eremu funtzionalean ondoko eremu hauek sartzen dira, 1.1 antolamendu planoan, Ingurune Fisikoaren Kategoriak eta Ingurumen Hobekuntzarako Jarduerak, grafiatutakoak:

2.– El Área Funcional de Gernika-Markina incluye los siguientes ámbitos grafiados en el plano de ordenación 1.1. Categorías de Ordenación del Medio Físico y Actuaciones de Mejora Ambiental:

a) Urdaibaiko Biosferaren erreserba.

a) Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

b) Babestutako espazio naturalak:

b) Espacios Naturales Protegidos:

i) Gaztelugatxeko San Joan.

i) San Juan de Gaztelugatxe.

ii) Urdaibaiko ibai sarea.

ii) Red Fluvial de Urdaibai.

iii) Urdaibaiko kostaldea eta padurak.

iii) Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai.

iv) Urdaibaiko Kantauriko artadiak.

iv) Encinares Cantábricos de Urdaibai.

v) Lea ibaia.

v) Río Lea.

vi) Artibai ibaia.

vi) Río Artibai.

vii) Urdaibaiko itsasadarreko hegaztien babes bereziko eremua

vii) Zona de Especial Protección para Aves de la Ría de Urdaibai.

c) Babesturiko Elementu Bereziak.

c) Elementos Singulares Protegidos.

i) Zuhaitz Berezia izendatutako Muxikako Artea.

i) Encina de Muxika declarada como Árbol Singular:

3.– Urdaibaiko Erreserbaren eremuko erabileren eta jardueren araubide aplikagarria, Abuztuan 3ko 242/1993 Dekretuak onartutako Urdaibai Biosfera Erreserba Erabili eta Kudeatzeari buruzko Egitamu Gidarian (EKEG) ezarritakoa da; egitamu hori Erreserba Babestu eta Antolatzeari buruzko uztailaren 6ko 5/1989 Legearen babesean idatzita dago. LPPk, informazio-ondoreetarako, EKEGen ezarritako zonifikazioa adierazten du, zehaztapen grafikoetan.

3.– El régimen de usos y actividades aplicable al ámbito de la Reserva de Urdaibai es el previsto en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, aprobado por el Decreto 242/1993, de 3 de agosto, y redactado al amparo de la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de dicha Reserva. El PTP aporta a efectos informativos, en las determinaciones gráficas, la zonificación establecida en el citado PRUG.

4.– Alde Funtzionaleko esparru babestu guztiak Natura 2000 Sarearen barruan daude. Horietariko sei Kontserbazio Bereziko Aldeak (KBA) dira eta bat Hegaztiak Babesteko Alde Berezia (HBAB).

4.– Todos los espacios naturales protegidos del Área Funcional forman parte de la Red Natura 2000. Seis de ellos son Zonas de Especial Conservación (ZEC) y una es Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA).

5.– Lea eta Artibai ibaien kasuan behin betiko 2012ko urriaren 16an onetsi ziren Kontserbazio Helburuak eta Neurriak eta Hezeguneen ALPren erregulazioa aplikatuko dira.

5.– A los Ríos Lea y Artibai les son de aplicación los Objetivos y Medidas de Conservación aprobadas definitivamente el 16 de octubre de 2012 y la regulación del PTS de Humedales.

6.– Urdaibaiko Natura Sarean sartuta dauden esparruei eta Gaztelugatxeko San Joanei behin betiko 2013ko ekainaren 4an onetsi ziren kontserbazio helburuak eta neurriak eta EKEGen barruan sartutako zehaztapenak aplikatuko zaizkie.

6.– A los ámbitos incluidos en la Red Natura de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe les son de aplicación los objetivos y medidas de conservación aprobadas definitivamente el 4 de junio de 2013 y las determinaciones incluidas en el PRUG.

7.– Aldi berean, Gaztelugatxeko San Joan Biotopo Babestua da, Eusko Jaurlaritzaren irailaren 15eko 229/1998 Dekretuaren bidez adierazi zena; dekretu hori EHAAn argitaratu zen, 1998ko urriaren 19koan.

7.– San Juan de Gaztelugatxe es además Biotopo Protegido declarado por Decreto del Gobierno Vasco Decreto 229/1998, de 15 de septiembre, publicado en el BOPV de 19 de octubre de 1998.

8.– Urdaibaiko Padura nazioarte mailako garrantziko hezegunea da Ramsar Hitzarmenaren arabera; ondare naturalari eta biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen aplikazioaren ondoreetarako babes araubidea bidezko Ramsar Hitzarmenean ezarrita dagoena izango da, hau da, Natura 2000 Sarean eta Biosferaren Urdaibaiko Erreserban sartuta egotearen emaitzako babes, antolamendu eta kudeaketa araubideen indarraldia gorabehera.

8.– La Marisma de Urdaibai es Humedal de Importancia Internacional según el Convenio Ramsar que, a efectos de aplicación de la Ley estatal 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el régimen de protección será el establecido en el correspondiente Convenio Ramsar, sin perjuicio de la vigencia de regímenes de protección, ordenación y gestión específicos derivados de su inclusión en la Red Natura 2000 y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

9.– Muxikako aparteko zuhaitzaren (Urkietako artea) eta bera babesteko alde periferikoaren berariazko araubidea (Urkietako artea) Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 16ko 265/1995 Dekretuak ezarri duena da.

9.– El régimen específico del Árbol Singular de Muxika (Encina de Urkieta) y su Zona Periférica de Protección es el establecido por Decreto del Gobierno Vasco 265/1995, de 16 de mayo.

25. artikulua.– Babes berezia.

Artículo 25.– Especial Protección.

1.– Babes bereziko lurzoruak dira babesteko figura propiorik ez duten eta kontserbaziorako balore altuak dituzten inguru naturaleko esparruak, horregatik hirigintza eta lurraldearen ikuspegietatik babes berezia behar dutenak.

1.– Constituyen los suelos de Especial Protección ámbitos del medio natural que no cuentan con una figura propia de protección, y presentan altas cualidades para su conservación por lo que requieren de una protección específica desde el punto de vista urbanístico y territorial.

2.– Babes bereziko lurzoruetan antolamenduko hiru kategoria bereizten dira:

2.– Entre los suelos de Especial Protección se distinguen tres categorías de ordenación:

a) Interes naturaleko aldeak.

a) Áreas de Interés Natural.

b) Landaretza autoktonoko aldeak eta lehentasunezko interes komunitarioko habitatak.

b) Áreas de Vegetación Autóctona y Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios.

c) Itsas ertza babesteko aldeak.

c) Áreas de protección de Litoral.

3.– Antolamenduko irizpide orokorra esparru guztietan dauden eta kategoria horietan sartzea eragin duten balore naturalistiko eta ekologiko partikularrak bermatzea da, beti ere horien berariazko berezitasunei egokituta.

3.– El criterio general de ordenación es asegurar la preservación y regeneración de los valores naturalísticos y ecológicos particulares existentes en cada ámbito y que han motivado su inclusión en las diferentes categorías, adaptándose a las particularidades específicas de estas.

26. artikulua.– Interes naturaleko aldeak.

Artículo 26.– Áreas de Interés Natural.

1.– Interes naturaleko aldeetan ezaugarri horien artapena lortu nahi da, hain zuzen ere esku hartze antropikoa mugatuz eta, hala denean, bere aprobetxamendu jasangarria sustatuz, beti ere erabiltzen den bitartekoaren berrikuntza bermatuz.

1.– En las áreas de Interés natural se persigue la preservación de sus características, a través de la limitación de la intervención antrópica e impulso, en su caso, de su aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado.

2.– Ondoko esparru natural hauek sartzen dira:

2.– Comprenden los siguientes espacios naturales:

a) Otoio mendiak eta itsaslabarrak.

a) Montes y acantilados de Otoio.

b) Mendexa eta Berriatuko itsas ertzeko ibarrak.

b) Vaguadas costeras de Mendexa y Berriatua.

c) Sollube-Garbolako trokak.

c) Barrancos de Sollube-Garbola.

d) Oizko mendigunea.

d) Macizo de Oiz.

3.– Oizko mendigunearen babesa bere gailurreko errepikagailuen, antenen eta parke eolikoaren presentziarekin bateragarria izango da.

3.– La protección del Macizo de Oiz deberá ser compatible con la presencia de repetidores, antenas y un parque eólico en sus crestas.

4.– Interes Naturaleko Aldeetan eragina duten itsas ertzeko ALPko babes bereziko aldeak, ingurumena hobetzeko aldeak eta hiri hondartzak ALP horretan ezarri diren zehaztapenen bidez eraenduko dira.

4.– Las zonas de Especial Protección, Mejora Ambiental y Playas Urbanas del PTS del Litoral recayentes en las Áreas de Interés Natural se regularán por las determinaciones de dicho PTS.

5.– Alde horien antolamenduari dagokionez esparruaren antolamendu xehakatua egingo duen antolamendurako plan berezia behar da (BNAP edo Plan Berezia).

5.– La ordenación de estas áreas se remite a la redacción de un plan específico de ordenación (PORN o Plan Especial) que establecerán la pormenorización del ámbito.

6.– Era iragankorrean, harik-eta berariazko plan horiek burutu arte Interes Naturaleko Aldeen esparruko erabileren eta jardueren araubidea, eta udal plangintzan jasoko dena, ondoko arauen eta Arau hauen eranskinean agertzen den matrizearen emaitzakoa izango da eta, baldin eta kontraesanik badago, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendu Irizpideetako, LAI, Babes Bereziaren Kategoriaren erabileren erregulazioak izango du lehentasuna.

6.– De forma transitoria, hasta la elaboración de dichos planes específicos, el régimen de usos y actividades en el ámbito de las Áreas de Interés Natural, y el que recogerá el planeamiento municipal será el que resulta de las siguientes reglas, y de la matriz de usos que aparece en anexo a las presentes Normas, prevaleciendo, en caso de contradicción la regulación de usos de la Categoría de Especial Protección de las DOT. Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

a) Landaredia naturalean esku-hartze garrantzitsuak eragiten dituzten jarduketak salbuespenez eta ondo justifikaturiko zioak daudenean soilik egin ahal izango dira; jarduketa horien artean, aipagarriak dira makineria astuna erabiltzea, baso-soilketak edo erabilera-aldaketak. Jarduketa horiek ondo justifikatu beharko dira, honako irizpide hauek aintzat hartuta: pertsonak nahiz ondasunak babestea, basoa mantentzea edo onarturiko beste zio batzuk.

a) Sólo con carácter excepcional y por motivos justificados se podrán realizar actuaciones que supongan intervenciones importantes en la vegetación natural, tales como el empleo de maquinaria pesada, cortas a hecho o un cambio de uso. Estas actuaciones deberán justificarse suficientemente con arreglo a los siguientes criterios: protección de personas y bienes, mantenimiento de la masa forestal u otras causas debidamente reconocidas.

b) Mantendu egingo dira oraingo zuhaitz-masa autoktonoak. Masa horien tratamendua basotxoetako mozketen edo baso-soilketen bidezkoa izango da, horiek suspertu ahal izateko metodorik egokienaren arabera.

b) Se mantendrán las masas arboladas autóctonas actualmente existentes. El tratamiento de estas masas se realizará por medio de cortas por bosquetes, entresacas o aclareo sucesivo, según el método más adecuado para conseguir su regeneración.

c) Finantziazio-ildo espezifikoak sortzen saiatu behar da, masa naturalak zaintzeko baso-lanak egiteko.

c) Se procurará crear líneas de financiación específica para los trabajos silvícolas de cuidado de masas naturales.

d) Basoko bideak irekitzean, zorrotz errespetatuko da ingurua; lehenengo eta behin, beste aukera batzuk aztertuko dira, eta, gainera, ezinbestekoa izango da hasi baino lehen ingurumen-eraginaren ebaluazio sinplifikatua egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteari buruzko 3/1998 Legeak ezarritakoaren arabera.

d) La apertura pistas forestales será especialmente cuidadosa con el medio, excluyéndose antes la posibilidad de otras alternativas y siendo obligatoria la previa evaluación simplificada de impacto ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998, de protección del medio ambiente del País Vasco.

e) Aisialdiko zonak, antolamendu xehatuaren bitartez, lehendik dauden bideetatik edo komunikabideetatik hurbil baino ezin izango dira ezarri; horretarako, beharrezkoa izango da halako zonak landa-garapenerako edo kasuan kasuko ingurua sustatzeko beharrezkoak direla justifikatzea.

e) Únicamente podrán establecerse, mediante la ordenación pormenorizada, zonas recreativas en las cercanías de caminos o vías de comunicación ya existentes, cuando se justifique su necesidad para el desarrollo rural o la potenciación del entorno en cuestión.

27. artikulua.– Bertako landaretza guneak eta erkidegoko lehentasunezko intereseko habitatak.

Artículo 27.– Áreas de Vegetación Autóctona y hábitats de interés comunitario prioritarios.

1.– Antolamenduaren kategoria horren barruan sartzen dira biodibertsitaterako interes handiko habitatak eratzen dituzten landare elkarteak sorrarazteagatik ekologia alderdian garrantzitsuak diren esparruak.

1.– Constituyen esta categoría de ordenación aquellos ámbitos valiosos desde el punto de vista ecológico, al constituir asociaciones vegetales que conforman hábitats de gran interés para la biodiversidad.

2.– Horren barruan sartzen dira Europako 92/43/CEE (Habitat Zuzentaraua) Zuzentarauko erkidegoko lehentasunezko intereseko habitatak eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak aintzatesten dituenak, hain zuzen ere Eremu Funtzionalean ageri direnak.

2.– Se incluyen los hábitats de interés comunitario prioritarios de la Directiva europea 92/43/CEE (Directiva hábitat) y reconocidos por la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, presentes en el Área Funcional.

3.– Bertako landaretza guneak landaretza daukaten eta erkidegoko lehentasunezko intereseko habitat gisa identifikatzen ez diren esparruak dira. Halaber, ez dira sartzen babes bereziko beste lurzoru batzuetan, ezta babes figura propioak dauzkaten natur guneetan ere. Ondoko elementuek osatzen dituzte:

3.– Las Áreas de Vegetación Autóctona son ámbitos con presencia de vegetación de interés no identificados como hábitats de interés comunitario prioritario y tampoco incluidos en otros suelos de especial protección ni en espacios naturales con figuras propias de protección. Están formadas por:

a) Bertako basoek.

a) Bosques autóctonos.

b) Sastrakek.

b) Matorrales.

c) Belar-landareek.

c) Vegetación herbácea.

4.– Horien muga grafikoak antolamenduaren 1.1 planoan ageri dira: Ingurune Fisikoaren Kategoriak eta Ingurumen Hobekuntzarako Jarduerak.

4.– Su delimitación gráfica se recoge en el plano de ordenación 1.1.Categorías de Ordenación del Medio Físico y Actuaciones de Mejora Ambiental.

5.– Irizpide nagusia horiek kontserbatzea izango da. Beraz, horien gainean jardutea eskatzen duten garapenetarako mugaketa- eta antolamendu-alternatiben azterlan bat egin beharko da. Azterlan horretan lehentasuna emango zaio horrelakoak jarduketa-eremutik baztertzeari, eta halakorik egitea ezinezkoa bada, esparruko gune askeen sistemaren erreserba eratuko dute.

5.– El criterio principal será su conservación, por lo que los desarrollos que impliquen una actuación sobre las mismas estarán condicionados a la realización de un estudio de alternativas de delimitación y ordenación en el que se priorice su exclusión del ámbito de actuación y en caso de no ser posible, constituirán la reserva de sistema de espacios libres del ámbito.

6.– Antolamenduko gidalerroak honako hauek dira:

6.– Las directrices de ordenación son las siguientes:

a) Bertako landaretza guneen eta erkidegoko lehentasunezko intereseko habitaten erabileren eta jardueren araubidea arau hauen II. eranskineko Ingurune Fisikoko Erabilerak arautzeko Matrizean ezarrita dagoena izango da. Halaber, aplika daitekeen legedi eta araudi sektorialak azaltzen duena ere aplikatuko da (Euskal Herriko basoko espeziei buruzko Araubide Zehatzari buruzko urriaren 14ko 11/1997 Foru Araua). Udalak arau horren 10. artikulua aplikatzeari buruz egiten duen gogoeta gorabehera, arrazoi justifikaturik egon ezean, espezie horiek kontserba daitezela eskatu behar da hirigintzako aurreikuspenak dauzkaten esparruetan.

a) El régimen de usos y actividades de las Áreas de Vegetación Autóctona y hábitats de interés comunitario prioritarios será el establecido en la Matriz de Regulación de Usos en el Medio Físico del Anexo II de las presentes normas. Será también de aplicación lo indicado por la legislación y normativa sectorial aplicable (Norma Foral 11/1997 de Régimen Específico de Diversas Especies Forestales Autóctonas) que, sin perjuicio de la consideración municipal en cuanto a la aplicación de su artículo 10, de forma que en tanto no existan causas justificadas, debe exigirse la conservación de dichas especies, en los ámbitos con previsiones urbanísticas.

b) LPP honek Eusko Jaurlaritzako Landaretza eta Habitaten Mapa ontzat ematen du, baina eremu horien mugaketa zehatza eskumena daukan garapeneko plangintzak definitzen duena izango da. Plangintza horrek eremu horiek aztertuko ditu, zein egoeratan dauden eta zenbaterainoko naturaltasuna daukaten zehaztuko du, eta horren aurka beren mugak proposatuko ditu.

b) Se asume desde este PTP la cartografía del Mapa de Vegetación y Hábitats del Gobierno Vasco 2007/2009, aunque la delimitación precisa de estas áreas será la que defina el planeamiento de desarrollo competente, el cual tras analizarlas determinará la situación en que se encuentran estas áreas y su grado de naturalidad, y en función de ello propondrá su delimitación.

c) Bertako landaretza guneak eta erkidegoko lehentasunezko intereseko habitatak udal plangintzarentzat erreferentzia izan behar dira, Babes Bereziko kategoria mugatzeko.

c) Las Áreas de Vegetación Autóctona y Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios deben servir de referencia al planeamiento municipal para delimitar la categoría de Especial Protección.

d) Erkidegoko lehentasunezko intereseko habitatak kontserbaziorako konpromiso baten mendean daude, Europako Habitat Zuzentarauan ezarrita dagoenaren arabera, habitat horiek eremuan daukaten hedaduraren eta kontserbazio-egoera zehatzaren arabera.

d) Los Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios, están sujetos a un compromiso para su conservación, conforme a lo establecido en la Directiva Hábitat Europea, según la extensión y estado de conservación concreto de dichos hábitats en la zona.

e) LPP honen esparruaren barruan Natura 2000 Saretik kanpo dauden Bertako landaretza guneek eta erkidegoko lehentasunezko intereseko habitatek babes-maila berezia izango dute hirigintzako plangintza honetan, eta ahal dela, horietan ez da inolako eraikinik jarriko.

e) Las Áreas de Vegetación Autóctona y Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios ubicados fuera de la Red Natura 2000 dentro del ámbito de este PTP contarán con un grado de protección especial en el planeamiento urbanístico, evitando cualquier uso edificatorio y constructivo sobre ellos.

f) Okupazioaren mugako eremuetan eta azpiegituren obretan, bertako landaretza guneak eta erkidegoko lehentasunezko intereseko habitatak zaindu beharko dira; dena dela, tokiko sistemetan eta sistema orokorretan integratu ahal izango dira.

f) En los ámbitos límites de ocupación y en las obras de infraestructuras, deberán conservarse las áreas de vegetación autóctona y hábitats de interés comunitario prioritarios, sin perjuicio de su integración en los sistemas locales y generales.

28. artikulua.– Itsasertzeko babes-eremuak.

Artículo 28.– Áreas de Protección de Litoral.

1.– EAEko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialeko Babes Berezi Zorrotzeko, Babes Berezi Bateragarriko eta Hiri Hondartzetako antolamendu-kategorietan dauden esparruak dira.

1.– Comprenden los ámbitos incluidos en las categorías de ordenación de Especial Protección Estricta, Especial Protección Compatible y Playas Urbanas del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.

2.– Aplikazio arautegia eta Itsasertza Babesteko aldeen esku hartze araubidea Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean ezarrita dagoena izango da, baita aplika daitekeen sektoreko legedia ere, LPPn ezarritako zehaztapenetatik erator daitezkeen murrizketa handiagoak errespetatuz.

2.– La normativa de aplicación y régimen de intervención de las áreas de Protección del Litoral será el establecido en el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, así como la legislación sectorial aplicable, respetando las mayores restricciones que pudieran derivarse de las determinaciones establecidas en el presente PTP.

3.– EAEko Itsasertza Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialeko kategoria horien mugaketaren aldaketak LPP honek bere barnean hartuko ditu, unean uneko aldaketa baten tramitea egin behar izan gabe.

3.– Las modificaciones de delimitación de dichas categorías del Plan Territorial Sectorial de Ordenación del Litoral de la CAPV serán asumidas por el presente PTP sin necesidad de trámite de una modificación puntual.

4.– Aurreko hori gorabehera, kontuan hartu beharko da: maiatzaren 29ko 2/2013 Legeak aldatzen duen Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 2/1988 Legearen eraginpean dauden lurzoruetan, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa eta horren mugakide diren lurzoruak Lege horrek ezartzen dituen muga eta zortasunen mendean egongo dira:

4.– Sin perjuicio de lo anterior se deberá observar siempre que en los suelos afectados por la Ley 22/1998, de 28 de julio de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, el dominio público marítimo-terrestre y sus terrenos colindantes estarán sometidos a las diversas limitaciones y servidumbres que establece dicha Ley:

a) Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa arautzeko, 2/2013 Legearen lehenengo artikuluko batetik hogeita laura bitarteko zenbakiek aldatutako Kostaldeei buruzko 22/1988 Legearen III. tituluak zehazten duenari jarraituko zaio.

a) La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo especificado en el Título III de la Ley 22/1988, de Costas modificado por los artículos primero, doce al primero, veinticuatro de la Ley 2/2013.

b) Babes-zortasunak ukitzen duen aldean, Kostaldeei buruzko Legearen 24 eta 25. artikuluetan ezarritako erabilerak soilik onartuko dira. Baimenduriko erabilera horiek burutzeko, beste alde batetik, Autonomia Erkidegoaren organo eskudunak emaniko baimena beharko da, Kostaldeei buruzko Erregelamendu Orokorraren 49. artikuluan zehaztu denaren arabera.

b) Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo determinado en el artículo 49 del Reglamento General de Costas.

c) Errespetatu beharko dira igarotzeko eta itsasora heltzeko zortasunak, Kostaldeei buruzko Legearen 27. eta 28. artikuluetan hurrenez hurren ezarrita daudenak; halaber, 30. artikuluan eragin-eremuari buruz ezartzen diren baldintzak bete beharko dira.

c) Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente y el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 30 para la zona de influencia.

d) Kostaldeei buruzko Legea indarrean jartzean zeuden obrak eta instalazioak (jabari publikoko edo zortasuneko aldean kokaturik daudenak) 2/2013 Legearen lehenengo artikuluko berrogei zenbakiak aldatutako Kostaldeei buruzko Legearen Laugarren Xedapen Iragankorrean ezarritakoaren arabera arautuko dira.

d) Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona de dominio público o servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas modificada por el artículo primero, cuarenta de la Ley 2/2013.

e) Saneamendu sareko instalazioek 2/2013 Legearen lehenengo artikuluko hamabost zenbakiak aldatutako Kostaldeei buruzko Legearen 44.6 artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte (lege horren Erregelamenduaren araberako baldintzak).

e) Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas ampliado por el artículo primero, quince de la Ley 2/2013 y concordantes de su Reglamento.

f) Nolanahi ere, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan planteatzen diren jarduketek horretarako gaitasuna ematen duten titulua eduki beharko dute.

f) En cualquier caso, las actuaciones que se planteen en dominio público marítimo-terrestre deberán contar con el correspondiente título habilitante.

5.– LPPren Ereduaren barruan egonik itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren eraginpean edo babes eta igarotze zortasunen mendean egon ahal diren jarduketak garatzen dituzten plangintzako tresnetan, kontuan hartu beharko dira Kostaldeei buruzko 22/1988 Legearen II. eta III. tituluek hurrenez hurren ezartzen dituzten mugak, bai eta Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legea aldatzen duen Itsasbazterraren babes eta erabilera jasangarriari buruzko maiatzaren 29ko 2/2013 Legearen barruan dauden aldaketak ere.

5.– Los instrumentos de planeamiento que desarrollen actuaciones incluidas en el Modelo del PTP que puedan verse afectadas por el dominio Público Marítimo-Terrestre o sujetas a servidumbre de protección y Tránsito, deberán tener en cuenta las limitaciones que establece la Ley 22/1988, de Costas, títulos II y III respectivamente, así como las modificaciones incluidas es la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

6.– Ondorio horietarako, LPPk itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren zedarritzearen marra eta babes zortasuna bere zehaztapen grafikoetan sartzen ditu 8. informazio planoan (Uholde arriskua eta kostaldeko mugaketa) eta 6. antolamendu planoan (Lurralde eredua).

6.– A tales efectos, el PTP recoge la línea de deslinde del dominio público marítimo terrestre y la servidumbre de protección en sus determinaciones gráficas en el plano de información 8 Inundabilidad y Dominio Público Marítimo Terrestre y en el plano de ordenación 6 Modelo Territorial.

7.– Lerro horien irudikapenean desdoikuntzarik gertatuz gero, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioko Itsas Lehorreko Jabari Publikoaren Zuzendariordetza Nagusiak emandako datuak lehenetsi beharko dira beti.

7.– Ante cualquier desajuste en la representación de dichas líneas, siempre prevalecerán los datos facilitados por la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

29. artikulua.– Gainazaleko uren babesa.

Artículo 29.– Protección de Aguas Superficiales.

1.– Gainazaleko Uren Babeseko kategorian bi azpikategoria sartzen dira:

1.– Constituyen la categoría de Protección de Aguas Superficiales dos subcategorías:

a) Ubideak eta ibaiertzak.

a) Cauces y riberas.

b) Hezeguneak.

b) Humedales.

2.– Ubide, hezegune eta ibaiertzen babesa lortu nahi da, uren kalitatea ziurtatzeko eta ibaiertzetako landaretza eta fauna kontserbatzeko, ibaiertzak ekologiaren ikuspuntutik oso gune sentikorrak direlako eta interes handia daukatelako biodibertsitatea iraunarazteko, eta uholde-gertakizunen ondorioak prebenitzeko.

2.– Se busca la preservación de cauces, humedales y riberas, por razón del aseguramiento de la calidad de las aguas, así como de la conservación de la vegetación y fauna de riberas, zonas muy sensibles desde el punto de vista ecológico, como zonas de gran interés para la reserva de la biodiversidad y para prevenir los efectos derivados de los episodios de inundación.

3.– Helburu hau planteatzen da: azaleko eta lurpeko uren kalitatea mantentzea eta lehengoratzea. Gainera, orotara kontuan hartu behar da baliabide natural gisa eta ingurumen bektore gisa duen dimentsioa.

3.– Se plantea como objetivo el mantenimiento y recuperación, en su caso, de los niveles de calidad de las aguas superficiales y subterráneas, considerando de modo integrado su dimensión como recurso natural y vector ambiental.

4.– Estrategia eta jarduketa-ildo hauek planteatzen dira:

4.– Como estrategias y líneas de actuación se plantean:

– Ibai eta errekastoen bazterrak kontserbatzea.

– Conservación de márgenes de ríos y arroyos.

– Andeatutako natur guneak hobetu eta lehengoratzea: ibaiertzak birlandatzea, lehengoratu behar diren ertzak lehengoratu eta hobetzea, hiri guneetako ibaiertzak lehengoratu eta hobetzea.

– Mejora y recuperación de espacios naturales degradados: revegetación de riberas, recuperación y mejora de las márgenes con necesidad de recuperación, recuperación y mejora de las márgenes en núcleos urbanos.

– Gutxieneko ur-emari ekologikoak zehaztea eta mantentzea, eta kutsaduraren gune eta sorburu nagusiak identifikatzea eta zehazki ebaluatzea.

– Determinación de los caudales mínimos ecológicos y mantenimiento de los mismos e identificación y evaluación precisa de las principales áreas y focos de contaminación.

– Arazo gehien dauzkaten guneen saneamendu eta arazte azpiegiturak lehentasunez garatzea, bai eta baserri bakartuetan ere.

– Desarrollo prioritario de infraestructuras de saneamiento y depuración en los núcleos más problemáticos, así como en caseríos aislados.

– Nekazaritzako kutsadura murriztea, bereziki nekazaritza eta abeltzaintza jardueratik datozen konposatu nitrogenatuen eta lixibiatuen ondoriozkoa.

– Reducción de los niveles de contaminación agraria, particularmente por compuestos nitrogenados y lixiviados procedentes de la actividad agroganadera.

– Sistema bat ezartzea akuiferoak eta, bereziki, putzu ugariak eta nekazaritza eta abeltzaintza ustiategien hartune txikiak zaintzeko.

– Establecimiento de un sistema de vigilancia de los acuíferos, y, específicamente, de los numerosos pozos y pequeñas captaciones de las explotaciones agropecuarias.

30. artikulua.– Ubideak eta ibaiertzak.

Artículo 30.– Cauces y Riberas.

1.– Kategoria horretan sartzen dira ur-ibilgu guztiak, bai eta EAEko Ertzen eta Erreken Antolamendurako LPSko tarteek eta zonifikazioak ezarritako gutxieneko erretiroak aplikatzetik eratorritako babes esparruak ere.

1.– Constituyen esta categoría, la totalidad de los cursos de agua, así como los ámbitos de protección derivados de la aplicación de los retiros mínimos establecidos por la tramificación y zonificación en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

2.– Aplikazio arautegia eta Azaleko Uren esku hartze araubidea EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean ezarrita dagoena izango da, baita aplika daitekeen sektoreko legedia ere, LPPn ezarritako zehaztapenetatik erator daitezkeen murrizketa handiagoak errespetatuz.

2.– La normativa de aplicación y régimen de intervención de las Aguas Superficiales será el establecido en el PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV, así como la legislación sectorial aplicable, respetando las mayores restricciones que pudieran derivarse de las determinaciones establecidas en el presente PTP.

3.– Horri kasu guztietan hala hirigintzako garapenek nola lurzoru urbanizaezinen gainean udal plangintzak baimentzen dituen hirikoak ez diren erabilerek bete behar dituzten uren mugatze, kautela edo zaintzari buruzko legeriaren berezko zehaztapenak batu behar zaizkio.

3.– A ello se añaden las determinaciones propias de la legislación de aguas sobre deslindes y espacios de cautela o de policía que han de respetar en cualquier caso tanto los desarrollos urbanísticos como los usos no urbanos permitidos por el planeamiento municipal sobre suelos no urbanizables.

4.– EAEko Ibai eta Erreken Antolamendurako LAPn, babes-eremua ez da uniformea edo homogeneoa, eta, hortaz, esku hartzeko araubidea agiri horretan ezarritakoa izango da, kontuan hartuta tarte jakin bakoitzerako ezarritako araudi espezifikoak, bertan jasotako osagaien eta gainjarritako baldintzatzaileen arabera.

4.– En el PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV el ámbito de protección no es uniforme, ni homogéneo, por lo que el régimen de intervención será el establecido en dicho documento, teniendo en cuenta las normativas específicas establecidas para cada tramo concreto, en función de las componentes y de los condicionantes superpuestos contemplados en el mismo.

5.– LPPk, bere zehaztapen grafikoetan, babesturiko ibilguak jasotzen ditu, eta horiei aurreko puntuan ezarritakoa aplikatzen zaie.

5.– El PTP recoge en sus determinaciones gráficas los cauces protegidos a los cuales se aplica lo establecido en el punto anterior.

6.– Azaleko uren kalitatea bermatzearen ondoreetarako ALPren Memorian burutu behar diren edo, hala denean, hirigintzako plangintzak eta honako Lurralde Plan Partzialean integratu behar diren lurraldea antolatzeko bitarteko guztiek bideratu edo egokitu behar dituzten artezpideak sartu dira.

6.– A los efectos de asegurar la calidad de las aguas superficiales, en la Memoria del PTP se incluyen las correspondientes directrices a adoptar o, en su caso, favorecer y adecuar por el planeamiento urbanístico y por todos los instrumentos de ordenación territorial que deban integrarse en el presente Plan Territorial Parcial.

31. artikulua.– Hezeguneak.

Artículo 31.– Humedales.

1.– Hezeguneak dira Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Arlokako Lurralde Planean horrela definituta agertzen diren alde heze guztiak.

1.– Tienen la condición de humedales aquellas zonas húmedas definidas como tales por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Hezeguneen sailkapena aplikagarria den arlokako legeriak ezarriko duena eta ondoko puntu hauetan azaldu dena izango da:

2.– La clasificación de las Zonas Húmedas será la establecida por la legislación sectorial aplicable y lo dispuesto en los siguientes puntos:

a) EAEko Hezeguneen Arlokako Lurralde Planak definitutako I. taldeko hezegunea, Urdaibaiko itsasadarra, Biosferaren Urdaibaiko Erreserbako mugen barruan dago kokatuta eta, horren ondorioz, Erreserba horretako berariazko figura den EKPAren arautegiak ezarri duenarekin bat erregulatzen da.

a) El humedal del grupo I definido por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, Ria de Urdaibai, al estar incluido dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se regula de acuerdo a la normativa del PRUG, figura específica de dicha reserva.

b) EAEko Hezeguneen Arlokako Lurralde Planak definitutako II. taldeko hezeguneak, Lea eta Artibai itsasadarrak, aipatu den ALPn erregulatzen dira.

b) Los humedales del grupo II definidos por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, Rías del Lea y el Artibai, se regulan en el citado PTS.

c) EAEko Hezeguneen Arlokako Lurralde Planak definitutako III. taldeko hezeguneak, hau da, Gernika-Markina Alde Funtzionalaren barruan daudenak (Iluntzarko baltsa, Euengo baltsak, Laugaingo putzua, Bermeoko Gas Plantako urtegia, Aulestiko urtegia, San Andreseko urtegia eta Oizko Mendiguneko zingirak), udal planeamenduaren barruan erregulatzen dira eta bertan, herri jabaritza hidraulikoari buruzko zehaztapenak betez, ezarriko da horien erregulazioa.

c) Los humedales del grupo III definidos por el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV, que se encuentran dentro del Área Funcional de Gernika-Markina (Balsa de Illuntzar, Balsas de Euen, Charca de Laugain, Embalse Planta de Gas de Bermeo, Presa de Aulesti, Presa de San Andres y Trampales del Macizo de Oiz), quedan remitidos al planeamiento municipal, que debiendo cumplir con las determinaciones relativas al dominio público hidráulico, establecerá su regulación.

3.– Gernika-Markina Alde Funtzionalaren LPPren antolamenduko kategoria horien aplikazioaren esparru geografikoaren barruan LPP honek onetsi egingo ditu EAEko Hezeguneen Arlokako Lurralde Planeko kategoria horien mugaketaren aldarazpenak eta onespen horrek ez du beharko unean uneko aldarazpenaren tramiterik.

3.– Dentro del ámbito geográfico de aplicación de estas categorías de ordenación en el PTP del Área Funcional de Gernika-Markina, las modificaciones de delimitación de dichas categorías del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV serán asumidas por el presente PTP sin necesidad de trámite de una modificación puntual.

32. artikulua.– Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako bitartekoak babesteko lurzorua.

Artículo 32.– Suelos de protección de los recursos agropecuarios y forestales.

1.– Lurraldearen Plan Partzial honen ondoreetarako, kategoria hauetan atxikitako lurzoruak gehienbat basoko eta nekazaritzako nahiz abeltzaintzako erabilera duten eremuei dagozkienak dira, eta ez daude aurreko artikuluetan zehazturiko kategorietan jasota.

1.– A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, los suelos adscritos a estas categorías son aquellos que se corresponden con áreas de uso predominantemente forestal y agroganadero, no incluidos en las categorías definidas en los artículos precedentes.

2.– Gaur egungo nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako ezaugarriak mantentzea eta hobetzea bilatzen da; hori nahi da kasuan kasuko aldeetan errepikatu egiten den erabilera horren ahalmenagatik eta bere interesagatik, lurralde ereduarekin bateragarria delako eta, hori ez ezik, ekosistema eta nekazaritza eta abeltzaintzako paisaien aldekoa delako.

2.– Se pretende el mantenimiento y mejora de las características agropecuarias y forestales actuales, por razón de la capacidad para este uso concurrente en las áreas correspondientes y el interés del mismo, en tanto que compatible con el modelo territorial y por favorecer, incluso, los ecosistemas y paisajes agrarios.

3.– Babesteko lurzoruak eratzen dituzten kategoriak eta azpikategoriak hauek dira:

3.– Las categorías y subcategorías que conforman los suelos de protección son las siguientes:

a) Nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabalak:

a) Agroganadera y Campiña:

i) Balio estrategiko altuko landazabalak.

i) Campiñas alto valor estratégico.

ii) Trantsizioko landa paisaia.

ii) Paisaje rural de transición.

b) Basogintzakoa.

b) Forestal.

4.– LPPren barruan azaltzen diren kategoriak eta azpikategoriak egokitu egin daitezke udal planeamenduan; egokitzapen horiek errealitate fisikoari moldatzeko inguruabar objektiboengatik eta azaldu dien helburu orokorrekiko begiruneagatik izango dira.

4.– Las categorías y subcategorías contenidas en el PTP son susceptibles de adaptación por el planeamiento municipal atendiendo a circunstancias objetivas de acomodación a la realidad física y de respeto a los objetivos generales expuestos.

5.– Onartu egingo da EAEko nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako Arlokako Lurralde Planak kategoria horien mugaketak aldatzea eta onespen horrek ez du beharko unean uneko aldarazpenaren tramiterik.

5.– Las modificaciones de delimitación de dichas categorías por el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV serán asumidas por el presente PTP sin necesidad de trámite de una modificación puntual.

6.– Basoko eta nekazaritzako nahiz abeltzaintzako eta landazabaleko kategorietan, LPPk proposaturiko bide- eta trenbide-azpiegituren oinarrizko eskemaren trazatuak egokitzapenak eta moldaerak izan ditzake, baldin eta horiek funtzionamendua eta zerbitzua hobetzeko beharrezkoak badira.

6.– En las categorías forestal y agroganadera y campiña el trazado del esquema básico de las infraestructuras viarias y ferroviarias propuestas en el PTP pueden ser objeto de reajustes y adaptaciones que se estimen necesarias para su mejor funcionamiento y servicio.

7.– LPPk nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabalen aldeak, bi azpikategoriak bereiztuz, eta basogintza identifikatu ditu antolamenduaren 1.1 planoan. Ingurune Fisikoaren Kategoriak eta Ingurumen Hobekuntzarako Jarduerak.

7.– El PTP identifica las zonas agroganadera y campiña diferenciando las dos subcategorías, y la Forestal en el plano de ordenación 1.1.Categorías de Ordenación del Medio Físico y Actuaciones de Mejora Ambiental.

33. artikulua.– Nekazaritza, abeltzaintza eta landazabalak.

Artículo 33.– Agroganaderas y campiña.

1.– Ahalmen agrologiko desberdinetako lurzoruak mugatzen ditu eta, beraz, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako potentzialtasun handienak dituztenak.

1.– Delimita los suelos con distinto grado de capacidad agrológica y, por lo tanto, con mayor potencialidad para los usos agropecuarios.

2.– Helburu moduan nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jardueren mantenua eta sustapena planteatu da, hala landa esparruaren bideragarritasunerako funtsezko sektore ekonomiko moduan, nola bitarteko naturalen maneiuaren arloan paisaia artatzen eta kudeatzen eta lurraldearen identitatea zaintzen burutzen dituen funtzioengatik.

2.– Se plantea como objetivo el mantenimiento y fomento de la actividad agropecuaria, tanto como sector económico decisivo para la vitalidad del medio rural, como por las funciones que desempeña en materia de manejo de los recursos naturales, de conservación y gestión del paisaje, y de salvaguarda de la identidad del territorio.

3.– LPPren Memorian hirigintzako planeamenduak eta honako Lurraldearen Plan Partzialaren barruan integratu behar diren lurraldea antolatzeko bitarteko guztiek hartu behar dituzten bidezko artezpideak sartzen dira.

3.– En la Memoria del PTP se incluyen las correspondientes directrices a adoptar por el planeamiento urbanístico y por todos los instrumentos de ordenación territorial que deban integrarse en el presente Plan Territorial Parcial.

4.– Estrategia eta jarduteko ildo moduan ondoko hauek planteatu dira:

4.– Como estrategias y líneas de actuación se plantean:

– Landa herrien bizi-kalitatea hobetzea, batez ere zuzkiduren eta azpiegitura eta ekipamenduen arloetako irizpideei kasu eginda.

– La mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales, atendiendo particularmente a criterios dotacionales de infraestructuras y equipamientos.

– Ustiategien ekoizteko egitura hobetzea eta jardueren askotarikotasuna bultzatzea.

– Mejora de la estructura productiva de las explotaciones y fomento de la diversificación de las actividades.

– Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako ustiategien ingurumenarekiko konpromisoa eta kudeaketa laguntzea.

– Apoyo al compromiso ambiental de las explotaciones y a la gestión agropecuaria sostenible.

– Ustiategien arduradunen prestakuntza eta gaitasuna, hala teknikoa nola ingurumenekoa.

– Formación y capacitación, técnica y ambiental, de los responsables de explotaciones.

5.– Bi azpikategoria bereizi dira, Balio Estrategiko Handiko Landazabalak (kalitate edafikorik handiena dutenak) eta Trantsizioko Landa Paisaiak.

5.– Se han diferenciado las subcategorías denominadas Campiñas de Alto Valor Estratégico (las de mayor calidad edáfica), y Paisajes Rurales de Transición.

6.– Balio estrategiko altuko landazabaletan asmoa Alde Funtzionalaren barruan nekazaritza eta abeltzaintza interes handiena duten lurrik onenak bereiztea eta horiek babesteko lehentasun handiena ezartzea da. Landazabal arrunta bat dator gaur egun Alde Funtzionaleko gainerako nekazaritza eta abeltzaintzako landazabalak diren gainerako lurrekin.

6.– En las Campiñas de Alto valor Estratégico se pretende diferenciar los mejores suelos de interés agrario del Área Funcional e introducir la mayor prioridad para su protección. La Campiña Rural Común se corresponde con el resto de suelos que actualmente constituyen la campiña agroganadera del Área Funcional.

7.– Bi azpikategoria horien helburua oraingo nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak eta ustiapenak mantentzea da, baita horiekin bateragarriak izan eta landazabaletako nahiz horiei loturiko ekosistemetako nekazaritza-paisaien kontserbazioa bermatzen duten erabilerak eta ustiapenak mantentzea ere.

7.– Ambas subcategorías persiguen el mantenimiento de los usos y aprovechamientos agroganaderos actuales y aquellos otros que, compatibles con éstos, garanticen la preservación de los paisajes agrarios propios de las campiñas y sus ecosistemas asociados.

8.– Horiek mugatzeko erreferentzia moduan nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako ALP hartu da.

8.– Para su delimitación se ha tomado como referencia el PTS Agroforestal.

9.– Nekazaritzako nahiz Abeltzaintzako eta Landazabaleko eremuan, hain zuzen ere, Balio Estrategiko Handiko Landazabalak eta Trantsizioko Landa Paisaia azpikategorietan, erabileren zein jardueren araubidea eta udal-planeamenduak jasotzen duena honako arau hauen III. eranskinean jasotako erabileren matrizearen ondoriozkoa izango da.

9.– El régimen de usos y actividades en el ámbito de las áreas agroganadera y campiña, en concreto de las dos subcategorías definidas Campiñas de Alto Valor Estratégico y Paisaje Rural de Transición, y el que recogerá el planeamiento municipal, será el que resulta de la matriz de usos que aparece en Anexo III a las presentes Normas.

34. artikulua.– Basogintza.

Artículo 34.– Forestal.

1.– Basoko eremuak, izatez ere, euren oraingo erabileraren eta erabilera-bokazioko arrazoien (malda, arriskuak, arroen babesa,...) ondorioz baso-erabilera emankorrerako bokazio argia dutenak dira. Oraingo baso-masak ez dira kalifikazio honen barruan sartzen, hau da, beheko edo landazabaleko zonan kokatuta egon eta bertako elementuak direnak; azken horietan, beraz, basoko erabilerak nekazaritzako nahiz abeltzaintzako erabilerekin konbinatu edo txandakatu ahal dira.

1.– Se definen como áreas Forestales los terrenos que por su uso actual, y por razones de vocación de uso (pendiente, riesgos, protección de cuencas...) tienen claro destino hacia el uso forestal productivo. No se incluyen aquí las actuales masas forestales que, situadas en zona baja y de campiña, constituyen elementos integrantes de ésta y son por tanto susceptibles de combinarse y de rotar con usos agrarios y ganaderos.

2.– Helburu moduan ekoizteko basogintzaren arrazionalizatzea eta hobetzea planteatu da, hain zuzen ere landa esparruko ekonomiaren eta lurraren erabileren osagai nagusienetakoa delako, eta xedea basogintzako azalera mantentzea eta, hori ez ezik, areagotzea da, beti ere basoko baliabideak, termino ekonomiko eta ingurumenekoetan, era jasangarrian ustiatuz eta berariaz zainduz higadura arrisku handiena duten lurrak, esparru babestuen barruan dauden lurrak eta, oro har, esparru horiek berez duten biodibertsitatea.

2.– Se plantea como objetivo la racionalización y mejora de la actividad forestal productiva como uno de los componentes principales de la economía y de los usos del suelo del medio rural, manteniendo e incluso aumentando la superficie forestal conforme a una explotación sostenible de los recursos del monte en términos económicos y ambientales, y prestando especial atención a aquellos suelos afectados por elevada susceptibilidad a la erosión, a los incluidos dentro de espacios naturales protegidos y, en general, a la salvaguarda de la biodiversidad que estos espacios albergan.

3.– Basogintza kategoriaren barruko erabilera eta jardueren araubideak eta udal plangintzan jasoko denak kontuan hartuko dituzte 3/1994 Foru Araua, ekainaren 2koa, Mendi eta Naturgune Babestuen Administrazioari buruzkoa eta 3/2007 Foru Araua, martxoaren 20koa, hau ere Mendi eta Naturgune Babestuen Administrazioari buruzkoa eta aurreko Foru Araua aldatzen duena, eta araubide hori Arau horien III. eranskinean ematen diren erabileren matrizearen emaitzakoa izango da.

3.– El régimen de usos y actividades en el ámbito de la categoría Forestal, y el que recogerá el planeamiento municipal tendrá en cuenta el régimen de intervención contenido en la Normas Forales 3/1994, de 2 de junio y 3/2007, de 20 de marzo, que modifica a la anterior, ambas de Montes y Administración de Espacios Protegidos y será el que resulte de la matriz de usos que aparece en Anexo III a las presentes Normas.

4.– LPPren Memorian hirigintzako planeamenduak eta honako Lurraldearen Plan Partzialaren barruan integratu behar diren lurraldea antolatzeko bitarteko guztiek hartu behar dituzten bidezko artezpideak sartzen dira.

4.– En la Memoria del PTP se incluyen las correspondientes directrices a adoptar por el planeamiento urbanístico y por todos los instrumentos de ordenación territorial que deban integrarse en el presente PTP.

5.– Estrategia eta jarduteko ildo moduan ondoko hauek planteatu dira: basogintzan eta egurraren lehen transformazioan lan egiten duten enpresen basogintzako kudeaketa jasangarrirako sistemak zabaltzea eta finkatzea eta basogintzako teknika eta praktika onen garapen eta ezarpen eragingarria.

5.– Como estrategias y líneas de actuación se plantean: impulsar la difusión y consolidación de sistemas de gestión forestal sostenible de las empresas dedicadas a trabajos forestales y de primera transformación de la madera y el desarrollo e implantación efectiva de técnicas y buenas prácticas silvícolas.

III. KAPITULUA
KATEGORIZAZIOARI GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK
CAPÍTULO III
CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA CATEGORIZACIÓN

35. artikulua.– Kontzeptua eta definizioa.

Artículo 35.– Concepto y Definición.

1.– Baldintza gainjarriak antolamenduko kategoriei gainjartzen zaizkie kategorizazio horrekin guztiz bat ez datozen eremuetan, arriskurik biziena dagoen lekuetan, eta mugatu egiten dute zenbait jarduera egiteko modua, kasu bakoitzean dagoen arrisku motaren arabera eta berariazko babes-irizpideak kontuan hartuta.

1.– Los condicionantes superpuestos se superponen a las categorías de ordenación en ámbitos no coincidentes totalmente con los de dicha categorización allí donde el riesgo aparece con intensidad, limitando la forma en que se pueden desarrollar determinadas actividades según el tipo de riesgo presente en cada caso y en atención a los criterios específicos de protección.

2.– Faktore jakin baten arabera erabilera mugatzen duten baldintzak direnez, arriskuak saihesteko edo behar diren babesak ezartzeko beharrezkoak diren muga osagarriak baino ez dira ezartzen.

2.– Dado su carácter de condicionante respecto del uso en función de un factor determinado, se establecen únicamente las limitaciones adicionales necesarias para evitar riesgos o establecer las protecciones necesarias.

3.– Hauek dira antolamenduari gainjarritako baldintzak:

3.– Constituyen los condicionantes superpuestos a la ordenación los siguientes:

a) Akuiferoak kutsatzeko arriskua dagoen eremuak.

a) Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos.

b) Eremu higagarriak eta higadura-arriskua dutenak.

b) Áreas Erosionables y con Riesgo de Erosión.

c) Urak har ditzakeen eremuak.

c) Áreas Inundables.

d) Herri onurako mendiak.

d) Montes de Utilidad Pública.

e) Pasabide ekologikoak.

e) Corredores Ecológicos.

4.– Baldintza gainjarriak antolamenduko 1.2 eta 1.3 planoetan («Baldintza gainjarriak») irudikatuta daude.

4.– los condicionantes superpuestos quedan grafiadas en los planos de ordenación 1.2 y 1.3. Condicionantes Superpuestos.

36. artikulua.– Akuiferoen kutsadurarekiko eremu zaurgarriak.

Artículo 36.– Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.

1.– Gernika-Markinako Lurraldearen Plan Partzialaren ondoreetarako, akuiferoen kutsadurarekiko eremu zaurgarriak izango dira lurpeko akuiferoak kargatzeko eginkizuna izan eta baliabide horren kutsadurarekiko zaurgarritasun handia dutenak.

1.– A los efectos del Plan Territorial Parcial de Gernika-Markina, tendrán la condición de Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos aquellas que, cumpliendo una función de recarga de los acuíferos subterráneos, presentan un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de este recurso.

2.– Grafikoetan ageri diren mugak Euskal Autonomia Erkidegoko akuiferoak kutsatzeko arriskuaren mapatik hartu dira. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak egin du mapa hori. Hala ere, udal planeamendu orokorreko tresnetan eta, egonez gero, garapen tresnetan ezarriko dira eremu horietako muga zehatzak, antolamendua eta esku-hartze eta erabileren araubidea.

2.– La delimitación grafiada ha sido tomada del Mapa de Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la Comunidad Autónoma del País Vasco realizado por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. No obstante, los instrumentos de planeamiento municipal general y, en su caso, de desarrollo, establecerán la concreta delimitación, ordenación y régimen de intervención y usos en estas áreas.

3.– Irizpide orokor gisa, lurzorua okupatzeko eta erabiltzeko moduen kontrola indartu egingo da. Horrela, arrisku-eremuetan eragotzi egingo da lurzorua eta lixibiazioz azpiko akuiferoa kutsa ditzaketen erabilerak eta jarduerak kokatzea.

3.– Como criterio general, se reforzará el control de las formas de ocupación y uso del suelo, evitando en las áreas de riesgo, la localización de usos y actividades potencialmente emisoras de contaminantes al suelo y por lixiviación al acuífero subyacente.

4.– Esparru horietan garatuko diren jarduketek kontuan izan beharko dituzte arau hauek:

4.– Las actuaciones que se vayan a desarrollar en estos ámbitos deberán tener en cuenta las siguientes directrices:

a) Debekatuta dago hiri hondakin solidoak eta gai arriskutsuak biltegiratzeko eta tratatzeko ekipamenduak kokatzea.

a) Se prohíbe la ubicación de equipamientos de almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos urbanos y sustancias peligrosas.

b) Debekatuta dago abeltzaintzako azpiegiturak (pixor-zuloak, simaurtegiak, lurperatzeko zuloak edo beste batzuk), akuiferoak kutsa ditzaketenak, eraikitzea edo kokatzea akuiferoak kutsatzeko arrisku handia duten eremuetan.

b) Se prohíbe la construcción o ubicación de infraestructuras ganaderas (fosas de purines, estercoleros, fosas de enterramientos u otros) susceptibles de contaminar los acuíferos en áreas de alta vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos.

c) Landaretza eta lurzoruaren egitura aldatu eta lurraren iragazkortasun naturalari eragiten dioten jarduketen kontrola bermatuko da.

c) Se garantizará el control de actuaciones que modifiquen la cubierta vegetal y la estructura del suelo y afecten la permeabilidad natural del terreno.

d) Nekazaritza eta basogintzako jardueretan kontuan hartu beharko dira Nekazaritza Lanetan Egoki Jarduteko Kodetik (abenduaren 22ko 390/1998 Dekretua, Eusko Jaurlaritzarena, eta hura sakontzeko 2008ko apirilaren 8ko Agindua) ondorioztatzen diren irizpideak, herbiziden, landare-osasuneko tratamenduen edo ongarrien erabilerari dagokionez.

d) En las actividades agroforestales deberán tenerse en cuenta los criterios derivados del Código de Buenas Prácticas Agrarias (Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, del Gobierno Vasco y Orden de 8 de abril de 2008 de ampliación) en la aplicación de tratamientos herbicidas, fitosanitarios o de abonado.

e) Zuzkidurak eta azpiegiturak egokitzeko lehentasunezko eremuak izango dira Akuiferoen Zaurgarritasuna deritzon gainjarritako baldintzatzailearen eragineko eremuetan dauden hiriguneak nahiz landaguneak eta baserri isolatuak.

e) Se consideran áreas prioritarias de adecuación de dotaciones e infraestructuras a aquellos núcleos urbanos y rurales y caseríos aislados situados en las áreas afectadas por el condicionante superpuesto Áreas de Vulnerabilidad de Acuíferos.

f) Akuiferoen kutsadurarekiko zaurgarritasun handiko eremuetan instalaturiko hondakindegiak beste leku batean kokatu eta horien ingurumena hobetu beharra ezartzen da.

f) Se establece la obligatoriedad de relocalización y mejora ambiental de los vertederos instalados en áreas de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.

5.– Hornidurarako ura hartzeari dagokionez, Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren 2010-2021 bitarteko Plan Hidrologikoak (EAE barruko arroen eremua) proposatzen du arro nagusien inguruan babes perimetroak ezar daitezela eta horien barruan baldintzak edo mugak ezar daitezela uraren kalitatean eragina izan dezaketen jardueretarako.

5.– En cuanto a las captaciones de abastecimiento, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2010-2021 Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco propone la definición de perímetros de protección alrededor de las principales, en cuyo interior se condicione o limite aquellas actividades susceptibles de afectar a su calidad.

6.– Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan babes perimetro bakarra dago, Gernikako akuiferokoa. Horren mugak eta arauak Uren zuzendariaren 2004ko azaroaren 21eko Ebazpenean ezarri dira (2005eko apirilaren 8ko EHAA). Lurraldearen Plan Partzialak bere egiten du agiri arauemaile horretan ezarritakoa, eta bertan aldaketaren bat egiten bada, LPP honek bere egingo du, aldaketa puntualik izapidetu beharrik izan gabe.

6.– En la actualidad en el ámbito del País Vasco, solo se ha declarado un perímetro de protección, el correspondiente al acuífero de Gernika, cuya delimitación y regulación se establece en la Resolución de 21 de noviembre de 2004, de la Directora de Aguas (BOPV, 8 de abril de 2005). El PTP asume lo establecido en dicho documento regulatorio, que en caso de sufrir modificaciones serán asumidas por el presente PTP sin necesidad de trámite de una modificación puntual.

7.– Eremu horien kontserbazioa eta lurpeko ur baliabideen kudeaketa egokia helburu hartuta, LPPko Memorian hainbat neurri eta gidalerro jaso dira, aintzat hartu beharrekoak hirigintzako planeamenduan eta legez LPP honetan sartu behar diren lurralde-antolamenduko tresna guztietan.

7.– A los efectos de la conservación de estos ámbitos y de una gestión adecuada de los recursos hídricos subterráneos, en la Memoria del PTP se incluyen una serie de medidas y directrices a tener en cuenta por el planeamiento urbanístico y por todos los instrumentos de ordenación territorial que deban legalmente integrarse en el presente PTP.

37. artikulua.– Eremu higagarriak eta higadura-arriskua dutenak.

Artículo 37.– Áreas erosionables y con riesgo de erosión.

1.– Baldintza honek mugatzen dituen eremuek, euren ezaugarri geomorfologikoak direla eta (malda handiak, substratu ezegonkorrak etab.), arrisku handia dute higadura sortu eta garatzeko, substratuaren izaerak berak eraginda, edo gizakiak lurrean egiten dituen jardueren ondorioz.

1.– Se delimitan con este condicionante aquellas áreas que por sus características geomorfológicas (fuertes pendientes, sustratos inestables etc.) presentan un alto grado de susceptibilidad o riesgo al desarrollo y aparición de fenómenos erosivos, propiciados por la propia naturaleza del sustrato o por la acción del hombre sobre el terreno.

2.– Helburua da landare estaldura egokia mantendu edo sortzea eta hedatzea, lurra higaduratik babestuko duen funtsezko elementu gisa, eta, horrekin batera, lurzoruaren egonkortasunean eragina izan dezakeen jarduerarik ez egitea.

2.– El objetivo es mantener o introducir y extender la cubierta vegetal idónea, como elemento fundamental de protección frente a la erosión y a la vez, evitar actividades que puedan afectar a la estabilidad del suelo.

3.– Grafikoetan ageri diren mugak USLEren Benetako Higaduraren kartografiatik atera da. 2005. urteko kartografia da, eta bertan ageri dira higadura prozesu muturrekoak, oso larriak edo larriak dituzten eremuak. Hala ere, udal planeamendu orokorreko tresnetan eta, egonez gero, garapen tresnetan ezarriko dira eremu horietako muga zehatzak, antolamendua eta esku-hartzeen eta erabileren araubidea.

3.– La delimitación grafiada proviene de la cartografía de Erosión Real de la USLE, del año 2005 relativa a zonas con procesos erosivos extremos, muy graves y graves. No obstante los instrumentos de planeamiento municipal general y, en su caso de desarrollo, establecerán la concreta delimitación, ordenación y régimen de intervención y usos en estas áreas.

4.– Aplikatu beharrekoak dira Nekazaritza eta Basogintzako Lurralde Plan Sektorialean higadura-arriskuarengatik zaurgarriak diren eremuetarako jaso diren gidalerro orokorrak, batez ere nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako erabileretarako direnak.

4.– Son de aplicación las directrices generales contenidas en el PTS Agroforestal para las áreas vulnerables por los riesgos erosivos, centradas en los usos agropecuarios y forestales.

5.– Dena dela, Esparru horietan garatuko diren jarduketek kontuan izan beharko dituzte jarraibide hauek:

5.– En todo caso, las actuaciones que se vayan a desarrollar en estos ámbitos deberán tener en cuenta las siguientes directrices:

a) Baso baliabideak antolatzeko planek (BBAP), Mendiei buruzko Estatuko 43/2003 Legean ezarritakoek, arrisku hori aurreikusi beharko dute eta beren-beregi jaso beharko dute euren agiri teknikoan.

a) Los planes de ordenación de recursos forestales (PORF) que establece la Ley 43/2003, estatal de Montes, deberán contemplar este riesgo e incluirlo específicamente en su documento técnico.

b) Basogintzako jarduerek lurzoruko baliabideen eta ur baliabideen kontserbazioa bermatuko dute.

b) Las actividades forestales garantizarán la conservación de los recursos edáficos e hídricos.

c) Higadura arriskua duten eremuetan, baso administrazio eskudunak zehaztuko du zer irizpide eta betekizun eskatuko diren lur mugimenduak edo landarediaren aldaketak berekin dakartzan edozein jarduera egiteko.

c) En las zonas con riesgo de erosión, la Administración Forestal competente establecerá los criterios y requisitos exigibles para la realización de cualquier actividad que implique remoción de suelo o alteración de la vegetación.

d) Basoberritzeko jarduera publikoak, lehentasunez, arriskurik handieneko eta nekazaritzarako baliorik txikieneko aldeetan egingo dira.

d) Las actividades públicas de reforestación se centrarán preferentemente en las zonas de mayor riesgo y menor aptitud agrícola.

e) Arrisku eremuen barruan egon eta nekazaritzako produktibitatea duten lurretan, lurzoru galerarik eragiten ez duten laborantza teknikak zehaztuko dira.

e) En los terrenos con productividad agrícola situados en zonas de riesgo se determinarán técnicas de cultivo que no provoquen la remoción del suelo.

f) Lurralde ekintza guztietan landaredia babestuko da, eta, oso bereziki, baso autoktonoak kontserbatuko dira.

f) En toda acción territorial, se atenderá a la preservación de la vegetación y, muy especialmente, a la conservación de las masas arboladas autóctonas.

38. artikulua.– Urak har ditzakeen eremuak.

Artículo 38.– Áreas Inundables.

1.– Gernika-Markinako Lurraldearen Plan Partzialaren ondoreetarako, eremu urperagarriak izango dira euren kokalekuaren, erliebearen eta ezaugarri topografikoen eraginez ohiko uhandirik handienetan uholde-arriskuak dituztenak.

1.– A los efectos del Plan Territorial Parcial de Gernika-Markina, tendrán la condición de Áreas Inundables aquellas áreas que, por su localización, relieve y características topográficas, presentan riesgos ciertos de inundación en las máximas avenidas ordinarias.

2.– Hiru birgertatze-aldietan (10, 100 eta 500 urte) urpean geratzeko arriskua duten lurzorutzat jotzen dira Uraren Euskal Agentziaren webgunean horrela mugatuta daudenak.

2.– Se consideran suelos afectados por riesgo de inundación en los tres periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, a los correspondientes según la delimitación recogida en la web de la Agencia vasca del agua (URA).

Aurrerantzean muga horien edozein aldaketa agiri honi erantsiko litzaioke, eta egungo mugak ordeztuko lituzke, eta hirigintzako garapena eragotziko litzateke okupazioaren mugakide diren lekuetan, leku horiek uholde-eremu berrietan sartuz gero.

Cualquier modificación futura de estas se entendería incorporada y sustituiría a las actuales y, en su caso, quedarían impedidos los desarrollos urbanísticos en los ámbitos límites a la ocupación afectados por las nuevas áreas inundables.

3.– Esparru horietan garatuko diren jarduketek arau hauek bete beharko dituzte:

3.– Las actuaciones que se vayan a desarrollar en estos ámbitos deberán cumplir las siguientes directrices:

a) Lurraldearen Plan Partzialak hirigintzako garapena debekatzen du 10, 100 eta 500 urteko birgertatze-aldietako uholde-eremuen barruan, eremu horiek duten balio edafologiko handiagatik.

a) El PTP prohíbe los desarrollos urbanísticos dentro de la mancha de inundación de los tres periodos de recurrencia de 10, 100 y 500 años, dado el alto valor edafológico de dichos ámbitos.

b) Betiere, LPP honetan ezarritako murrizketak errespetatuz, eremu horietako esku-hartzeen araubidea EAEko Ibai-erreken Antolamendurako LPParen aldaketan araututakoaren bidez osatuko da.

b) En todo caso, y respetando las restricciones establecidas en este PTP, el régimen de intervención en estas áreas se complementará con lo regulado en la Modificación del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

c) Uholde arriskua duten eremuetan gaur egun kalifikazioa baduten lurzoruetan, aplikagarriak izango dira urpean gera daitezkeen eremuen gaineko baldintzak, II. eranskinean jasotakoak.

c) En los suelos actualmente calificados sobre zonas afectadas por el riesgo de inundabilidad serán de aplicación los Condicionantes a los usos en las zonas inundables recogidos en el Anexo II.

4.– Egun uholdeak izateko arriskuak kaltetutako eremuetan kalifikatutako lurzoruetan Kantauri Ekialdeko Mugapearen Plan Hidrologikoko arauak aplikatuko dira, itsasoko eta lehorreko jabari publikoari atxikitako itsasadarren ertzen esparruan aurreikusitako jarduketak barne.

4.– En los suelos actualmente calificados sobre zonas afectadas por el riesgo de inundabilidad serán de aplicación las Normas del Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental, incluidas las actuaciones previstas en el ámbito de las márgenes de las rías afectas al dominio público marítimo terrestre.

5.– Oka, Lea eta Artibai ibaietako uholdeak izateko arrisku esanguratsua duten eremuetan (UAEE), uholdeak izateko arriskua kudeatzeko planak egiteko fasean zehatz-mehatz aztertuko da zer defentsa-jarduketa egin daitezkeen gune finkatuetan uholdeen aurka. Horien mugaketa jaso da Lurraldearen Plan Partzialeko kartografian.

5.– En las Áreas de Riesgo Potencial de Inundación Significativo (ARPIS) correspondientes a los ríos Oka, Lea y Artibai, será en la fase de elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de inundación cuando se estudien detalladamente posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de núcleos consolidados. Se incluye su delimitación en la cartografía del PTP.

6.– Ur jabari hidraulikoari eragiten dioten LPP honetako jarduketek, bertako zortasun-eremuetan edo polizia-eremuetan kokatuta daudenek, eta uholdeak izateko arriskuak dituztenek, lehenik URA Uraren Euskal Agentziaren administrazio-baimena beharko dute.

6.– Las actuaciones del presente PTP que afecten al Dominio Público Hidráulico (DPH), se sitúen en sus zonas de servidumbre o policía y presenten riesgo de inundabilidad, requerirán previa autorización administrativa de la agencia Vasca del Agua URA.

7.– Uholde arriskua gutxitzeko eta uholdeen eragina leuntzeko, LPPko memorian, gainera, hainbat neurri eta gidalerro jaso dira, eta horiek bete beharko dituzte bai hirigintzako planeamenduak baita Lurralde Plan Partzial honetan sartu beharreko lurralde-antolamenduko tresna guztiek ere.

7.– A los efectos de reducir los riesgos de inundación, así como de prevenir y, en su caso, paliar los efectos derivados de riadas, en la Memoria del PTP se incluyen, además, una serie de medidas y directrices a adoptar por el planeamiento urbanístico y por todos los instrumentos de ordenación territorial que deban integrarse en el presente Plan Territorial Parcial.

39. artikulua.– Herri onurako mendiak.

Artículo 39.– Montes de Utilidad Pública.

1.– Baldintza honen eraginpean daude Bizkaiko Lurralde Historikoko Herri Onurako Mendien katalogoan sartutako jabariko mendiak (jabari publikokoak).

1.– Se incluyen en este condicionante los montes demaniales (de dominio público) incluidos en el catálogo de Montes de Utilidad Pública del territorio Histórico de Bizkaia.

2.– Basoen egonkortasun ahalik eta handiena lortzeko moduan kudeatu behar dira herri onurako mendiak. Basogintzako metodoen bitartez, lehentasunez, egokiro kontrolatu behar dira higadura, sute-arriskua, elurte, haizete, uholde eta ibaialdien kalteak eta mendiaren ezaugarri babesleak galtzeko bestelako arriskuak. Era berean, bermatu egin behar da kontserbazio egoera ona mantenduko dela, edo, hala behar denean, sailkapenaren zio izan ziren balioak lehengoratuko direla.

2.– Los Montes de Utilidad Pública deben gestionarse con el fin de lograr la máxima estabilidad de la masa forestal, aplicando métodos silvícolas que persigan prioritariamente el control de la erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, vendavales, inundaciones y riadas o de otros riesgos para las características protectoras del monte. A su vez deben garantizar el mantenimiento en un estado de conservación favorable o, en su caso, la restauración de los valores que motivaron dichas clasificaciones.

3.– Mendi horietan aplikagarriak dira Mendiei buruzko Foru Arauaren II. kapituluan (1. eta 2. atalak) jasotako arauak:

3.– En dichos montes son de aplicación las normas contenidas en el Capítulo II (Secciones 1.ª y 2.ª) de la Norma Foral de Montes:

– 3/1994 Foru Araua, ekainaren 2koa, mendiei eta babestutako espazio naturalak administratzeari buruzkoa, ekainaren 28an argitaratua.

– Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos, publicada el 28 de junio.

– 3/2007 Foru Araua, martxoaren 20koa, ekainaren 2ko 3/1994 Foru Araua aldatzen duena (2007ko martxoaren 28ko BAO).

– Norma Foral 3/2007, de 20 de marzo, de modificación de la Norma Foral 3/1994, de 2 de junio (BOB de 28-03-2007).

4.– Herri onurako mendien arau-izaera eta mugaketa udal planeamenduan jaso beharko dira. Mendi horietan edozein erabilera-aldaketa egin aurretik beharrezkoa izango da Baso Administrazioak aldeko txostena ematea.

4.– El Planeamiento municipal deberá recoger el carácter normativo y la delimitación de los Montes de Utilidad Pública. Cualquier cambio de usos en éstos estará supeditado a un informe favorable por parte de la Administración Forestal.

5.– Herri onurako mendiak erreferentzia gisa hartu behar dira udal planeamenduan babes bereziko kategoria mugatzeko.

5.– Los montes de utilidad pública deben servir de referencia al planeamiento municipal para delimitar la categoría de Especial Protección.

40. artikulua.– Pasabide ekologikoak.

Artículo 40.– Corredores Ecológicos.

1.– Espazio naturalak lotzen dituen igarobide-sarea ezarri da, zehaztapen grafikoetan mugaturikoa, EAEko Igarobide Ekologikoen Sarean oinarrituz.

1.– Se establece la red de corredores de interconexión de espacios naturales, delimitada en las determinaciones gráficas, basándose en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.

2.– EAEko Pasabide Ekologikoen Sarea eratu da beharrezkoa delako espezieen eremu naturalen arteko lotura funtzionala zaindu eta lehengoratzea, populazioak isolatu ez daitezen. Europar Batasunaren intereseko habitaten arteko lotura eta koherentzia ekologikoa sustatzea da helburua.

2.– La Red de Corredores Ecológicos de la CAPV responde a la necesidad de conservar y restaurar la conexión funcional entre los espacios naturales poseedores de especies silvestres, cuyas poblaciones tienden al aislamiento. El objetivo es fomentar la conexión y la coherencia ecológica de los hábitats de interés comunitario.

3.– Igarobide horietarako ezarritako helburu nagusiak EAEko Igarobide Ekologikoen Sarerako ezarritakoak dira:

3.– Los objetivos principales establecidos para estos Corredores son los establecidos para la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV:

– Eragin kaltegarrien prebentzioa egitea.

– Prevención de impactos.

– Landaredi naturaleko elementuak kontserbatzea eta, behar izanez gero, suspertzea.

– Conservación y, en su caso, restauración de elementos de vegetación natural.

– Nekazaritzako, basoko, abeltzaintzako eta ehizako aprobetxamenduen ustiapen iraunkorra egitea.

– Explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos y cinegéticos.

4.– Pasabide ekologiko izendatutako eremuetan aplikatu beharrekoak izango dira Nekazaritza eta Basogintzako Lurralde Plan Sektorialean markatu eta Lurraldearen Plan Partzialeko Memorian jaso diren gidalerro orokorrak.

4.– En el ámbito de las áreas designadas como corredores ecológicos, son de aplicación las directrices generales marcadas en el PTS Agroforestal y recogidas en la Memoria del PTP.

5.– Pasabide ekologikoak erreferentzia gisa hartu behar dira udal planeamenduan babes bereziko kategoria mugatzeko.

5.– Los corredores ecológicos deben servir de referencia al planeamiento municipal para delimitar la categoría de Especial Protección.

IV. KAPITULUA
INGURUNE FISIKOKO OSAGAI GARRANTZITSUAK
CAPÍTULO IV
COMPONENTES NOTABLES DEL MEDIO FÍSICO

41. artikulua.– Kontzeptua eta definizioa.

Artículo 41.– Concepto y definición.

1.– Lurraldearen Plan Partzial honen ondoreetarako, ingurune fisikoko osagai garrantzitsuek modu irekian mugatzen edo adierazten dituzte ingumenaren, naturaren eta ekologiaren aldetik balio handikoak diren guneak, edo gaikako garrantzi espezifikoa dutenak eta, euren berezitasunaren eraginez, Eskualde Egiturako natura-ondarea osatzen dutenak.

1.– A efectos del presente Plan Territorial Parcial, los componentes notables del medio físico delimitan o señalan con carácter abierto puntos de interés de elevado valor ambiental, naturalístico y ecológico, o de importante relevancia de temática específica y que se integran desde su singularidad en el patrimonio natural del Área Funcional.

2.– Azterketa egingo duen azterlan xehakatua beharko dute eta, hala denean, esparru baten eta bera babesteko inguruaren mugaketa egitearen ardura planeamendu orokorra edo garapenekoa izango da, eta baita bere behin betiko antolakuntza ere. Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan sartuta dauden flora- eta fauna-espezietarako interes berezia duten aldeak salbuetsita daude kudeaketa plan bat badute.

2.– Precisarán de un estudio pormenorizado que los analice, siendo el planeamiento general o de desarrollo el encargado de llevar a cabo, en su caso, la delimitación de un ámbito y su entorno de protección así como su ordenación definitiva. Se exceptúan aquellas áreas de interés especial para especies concretas de flora y fauna recogidas en el catálogo Vasco de Especies Amenazadas que cuenten con un Plan de Gestión aprobado.

3.– Inguru fisikoaren ondoko osagai aipagarri edo garrantzitsuak hartu dira aintzat:

3.– Se consideran los siguientes componentes notables del medio físico:

a) Fauna mehatxatua.

a) Fauna amenazada.

b) Landaretza mehatxatua.

b) Flora amenazada.

c) Interes geologikoko aldeak.

c) Áreas de interés geológico.

d) Zuhaitz interesgarriak.

d) Ejemplares arbóreos de interés.

4.– Horien mugaketa grafikoa antolamenduaren 1.4 planoan. Osagai Aipagarriak deritzonean ematen da.

4.– Su delimitación gráfica se recoge en el plano de ordenación 1.4. Componentes Notables del Medio Físico.

42. artikulua.– Fauna mehatxatua.

Artículo 42.– Fauna amenazada.

1.– Mehatxatutako fauna-espezietarako interes berezia duten aldeak sartzen dira, besteak beste kudeaketa plana onartuta duten alde funtzionalean daudenak; ekaitz-txoria (Hydrobates pelagicus), arraroa dena; eta ubarroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis), arraroa dena.

1.– Incluye las áreas de interés especial de las especies de fauna amenazadas, entre las que se encuentran aquellas con Plan de Gestión aprobado presentes en el Área Funcional: visón europeo (Mustela lutreola), en peligro de extinción; paíño europeo (Hydrobates pelagicus), rara; y cormorán moñudo (Phalacrocoraxaristotelis), rara.

2.– Horien erregulazioa 1/2014 Lege Dekretuan, apirilaren 15ekoan, Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesten duenean, zehaztuta dago, eta baita Ondare Naturalari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legean ere; halaber, EAEko fauna mehatxatuko espezien katalogoetako eta berariazko kudeaketa eta kontserbazio planetako zehaztapenak beteko dira.

2.– Su regulación viene determinada por el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza, la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad y las determinaciones de los Catálogos de especies Amenazadas de la Fauna de la CAPV y los correspondientes Planes de Gestión y Conservación específicos.

3.– Alde funtzionalean dauden mehatxatutako gainerako fauna-espezietarako interes berezia duten aldeak ere sartzen dira. Hauek dira espezieak: Schreibers saguzarra (Miniopterus schreibersii), ferra-saguzar handia (Rhinolophus ferrumequinum), Mediterraneoko ferra-saguzarra (Rhinolophus euryale), Geoffroy saguzarra (Myotis emarginatus), txori zezen arrunta (Botaurus stellaris), benarriz gorrizta (Locustella luscinioides), ur-benarriza (Acrocephalus paludícola), benarriz arrunta (Acrocephalus schoenobaenus), zikoina beltza (Ciconia nigra), mokozabala (Platalea leucorodia), kolaka (Alosa alosa), Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi) eta baso-igel iberiarra (Rana ibérica).

3.– Se incluyen también las Áreas de Interés Especial del resto de especies de fauna amenazada presentes en el Área Funcional: Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), Murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus), Avetoro común (Botaurus stellaris), Buscarla unicolor (Locustella luscinioides), Carricerín cejudo (Acrocephalus paludícola), Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus), Cigüeña negra (Ciconia nigra), Espátula común (Platalea leucorodia), Sábalo (Alosa alosa), Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y Rana patilarga (Rana ibérica).

4.– Espezie mehatxatu moduan katalogatuta dauden animalien taldeak dituzten aldeak erreferentzia izango dira udal planeamenduan Babes Bereziko kategoria mugatzerakoan.

4.– Las áreas que alberguen poblaciones animales catalogadas como especies amenazadas deben servir de referencia al planeamiento municipal para delimitar la categoría de Especial Protección.

43. artikulua.– Landaretza mehatxatua.

Artículo 43.– Flora amenazada.

1.– Atal honen barruan kontserbazioari dagokionez interes berezia duten espezie jakin batzuk kokatuta dauden esparruak sartzen dira.

1.– Se incluyen en este apartado los ámbitos donde se localizan determinadas especies de flora amenazada de interés especial para la conservación.

2.– Horien erregulazioa, fauna mehatxatuaren kasuan gertatzen den bezala, 1/2014 Lege Dekretuan, apirilaren 15ekoan, Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesten duenean, zehaztuta dago, eta baita Ondare Naturalari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legean ere; halaber, EAEko landaretza mehatxatuko espezien katalogoetako eta berariazko kudeaketa eta kontserbazio planetako zehaztapenak beteko dira.

2.– Su regulación, igual que en el caso de fauna amenazada, viene determinada por el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza, la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad y las determinaciones de los Catálogos de especies Amenazadas de la Flora de la CAPV y los correspondientes Planes de Gestión de las especies.

3.– 1.4. Antolamendu Planean biltzen diren landaretza mehatxatuaren presentziako laukiekin bat datozen esparruetan inguruaren aldarazpena eragingo duen edozein jarduketa egiteko derrigorrezkoa izango da espezie mehatxatu horien aleen identifikazioari buruzko berariazko azterlana egitea.

3.– En los ámbitos coincidentes con las cuadrículas con presencia de flora amenazada contenidas en el Plan de Ordenación 1.4, para cualquier tipo de actuación que suponga la alteración del medio, será obligatorio la elaboración de un estudio específico de identificación de los individuos de las especies amenazadas.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesteari buruzko apirilaren 15eko 1/2014 Lege Dekretuaren zehaztapenak betetzearen ondoreetarako debekatuta egongo dira espezie horien habitatak hautsi, mutilatu, moztu edo errotik kentzeko moduko baimendu gabeko jarduketak; gauza bera gertatuko da «galtzeko arriskuan» edo «zaurgarriak» bezala katalogatuta dauden espezien kasuan. Halaber, debekatuta dago ale biziak edo hilak edukitzea, naturalizatzea, garraiatzea, saltzea, erakustea, inportatzea edo esportatzea, eta gauza bera landareen propagulu edo atalekin; debeku da haziak, polena edo esporak biltzea, arauz ezarrita egongo diren kasuetan izan ezik.

4.– En cumplimiento de las determinaciones del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de conservación de la naturaleza del País Vasco, estará prohibida cualquier actuación no autorizada que pueda destruir, mutilar, cortar o arrancar y la destrucción del hábitat de dichas especies; así como en el caso de las especies catalogadas como «en peligro de extinción» o «vulnerable», la de poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como los propágulos o partes de las plantas, y la recolección de sus semillas, polen o esporas, salvo en los casos en que reglamentariamente se determinen.

44. artikulua.– Interes geologikoa.

Artículo 44.– Interés geológico.

1.– Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak EAEko Interes Geologikoko Inbentario bat egin du, 150 toki dituena erregistratuta; horrekin batera Geodibertsitateko Estrategia egin du, hain zuzen ere estatuko plan estrategikotik ezarri diren ekintza zehatzak biltzen dituena eta gaur egun jendearen parte hartzerako irekita dagoena.

1.– Desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco se ha elaborado un Inventario de 150 Lugares de Interés Geológico de la CAPV junto con una Estrategia de Geodiversidad que recoge las acciones concretas establecidas desde el Plan estratégico estatal, y que actualmente está abierto a un proceso de participación pública.

2.– Gaur egun eztabaida fasean dagoen proposamenari dagokion kartografia GeoEuskadiko FTP deskarga zerbitzuan argitaratuta dago.

2.– La cartografía correspondiente a la propuesta actualmente en debate está publicada en el servicio de descarga FTP de GeoEuskadi.

3.– Era iragankorrean, harik-eta behin betiko kartografia onetsi arte eta EAEko Geodibertsitateko Estrategiako ekintzetako batek ezarri duenarekin bat, LPP honek Alde Funtzionalean 19 IGT inbentariatuta daudela esaten du; horien mugaketa grafikoa 1.4 planoan. Inguru fisikoaren osagai aipagarriak deritzonean bildu da. Horiek azterketa egingo duen azterlan xehakatua beharko dute eta, hala denean, esparru baten eta bera babesteko inguruaren mugaketa egitearen ardura planeamendu orokorra edo garapenekoa izango da, eta baita bere behin betiko antolakuntza ere.

3.– Transitoriamente, hasta la aprobación de la cartografía definitiva y de acuerdo con una de las acciones concretas de la estrategia de Geodiversidad de la CAPV, el presente PTP indica la existencia de los 19 LIG inventariados recayentes en el Área Funcional, cuya delimitación gráfica se recoge en el plano 1.4 Componentes Notables del Medio Físico, que precisarán de un estudio pormenorizado que los analice, siendo el planeamiento general o de desarrollo el encargado de llevar a cabo, en su caso, la delimitación de un ámbito y su entorno de protección así como su ordenación definitiva.

4.– Esku hartzeko araubideak, hau guztia gorabehera, gutxieneko esku hartzearen printzipioak beteko ditu.

4.– El régimen de intervención responderá en todo caso a los principios de mínima intervención.

5.– Urdaibairen kasu zehatzean, EAE osorako ereduzko esperientzia moduan, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren Geodibertsitatea Kudeatzeko Estrategia 2011-2018 egin da. Horren barruan 2014. urtean berrikusi zen Interes Geologikoko Tokien Inbentario bat sartu da, EAEn erabili den analisi-eskala baino zehatzagoa duena eta 43 toki ematen dituena. Etorkizunean gaur egun berrikuspen fasean dagoen Urdaibaiko EKPAren barruan sartuko da eta bertatik erregulatuko da.

5.– En el caso concreto de Urdaibai se ha elaborado, como experiencia piloto para el resto de la CAPV, la Estrategia de Gestión de la Geodiversidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2011-2018 incluyendo un Inventario de Lugares de Interés Geológico revisado en 2014, con una escala de análisis más exhaustiva que la utilizada para la CAPV que comprende 43 lugares y que en un futuro será incorporado y regulado desde el PRUG de Urdaibai actualmente en revisión.

45. artikulua.– Zuhaitz interesgarriak.

Artículo 45.– Ejemplares arbóreos de interés.

1.– Zuhaitz interesgarriak, Eusko Jaurlaritzaren 265/1995 Dekretuan izendatuta egon ez arren, ondare-balio handia dutenak dira, edo kultura-, historia- edo zientzia-esangura berezia eta garrantzitsua dutenak.

1.– Se consideran ejemplares arbóreos de interés a aquellos individuos vegetales que no estando declarados en el Decreto 265/1995 del Gobierno vasco, tienen un valor patrimonial o un significado cultural, histórico o científico de singular trascendencia.

2.– Lurraldearen Plan Partzial honek halako aleak daudela adierazten du, eta horiek ikerketa xehatua beharko dute, ondo aztertzen dituena; ikerketa hori planeamendu orokorrak edo garapeneko planeamenduak egingo du, aleok galtzeko arriskua saihesteko; ale horiek katalogo espezifikoan sartu eta babestu egingo ditu, eta debekaturik egongo da horiek suntsitzea, markatzea edo eurei kalte egitea, seinaleztatzea edo edozein helburutarako euskarri fisikotzat erabiltzea, Ingurumen Sailburuordetzaren baimenik gabe, harik eta eurok kudeatzeko eta kontserbatzeko adierazpen eta araubide espezifikoa behin betiko tramitatu arte.

2.– El presente Plan Territorial Parcial indica la existencia de dichos ejemplares que precisaran de un estudio pormenorizado que los analice siendo el planeamiento general o de desarrollo el encargado de llevar a cabo, a los efectos de prevenir los riesgos de su pérdida, la inclusión de esos ejemplares en un catálogo específico y los protegerá quedando prohibido destruirlos, dañarlos o marcarlos, señalizarlos o utilizarlos como apoyo o soporte físico para objetos de cualquier naturaleza, sin la autorización de la Consejería de Medio Ambiente, en tanto se tramita su declaración y régimen específico de gestión y conservación definitivo.

3.– 1.4 planoa. Inguru fisikoaren osagai aipagarriak deritzonekoak dira eta honako LPPren Antolakuntzaren Memorian jasota daude.

3.– Son los correspondientes al Plano de Ordenación 1.4 de Componentes Notables del Medio Físico y que aparecen recogidos en la Memoria de Ordenación del presente PTP.

V. KAPITULUA
INGURUMENA HOBETZEKO JARDUKETAK
CAPÍTULO V
ACTUACIONES DE MEJORA AMBIENTAL

46. artikulua.– Ingurumena hobetzeko jarduketen kontzeptua eta definizioa.

Artículo 46.– Concepto y definición de las actuaciones de mejora ambiental.

1.– Ingurumeneko Hobekuntzaren barruan jarduketa jakin batzuk sartzen dira eta Alde Funtzionalaren barruan hiru esparru fisiko desberdin ukitzen ditu:

1.– La Mejora Ambiental se debe interpretar como una serie de actuaciones que en el Área Funcional afecta a tres ámbitos físicos diferentes:

a) Lehengoratzeko beharrizana duten ibaien ertzak.

a) Márgenes de ríos con necesidad de recuperación.

b) Ekosistemak hobetzeko aldeak.

b) Áreas de mejora de ecosistemas.

c) Narriatuta dauden eta lehengoratu behar diren aldeak (hondakindegiak, eskonbrotegiak, aurri industrialak, harrobi inaktiboak, ustez kutsatuta egon daitezkeen lurrak, etab.); horietan nahitaezkoa da jarduketa zehatzak egitea euren ingurumeneko lehengoratzea lortzearen ondoreetarako.

c) Áreas degradadas a recuperar (vertederos, escombreras, ruinas industriales, canteras inactivas, suelos potencialmente contaminados, etc.) en los que es necesario actuar concretamente para lograr su restauración ambiental.

2.– Ingurumeneko hobekuntzako jarduketekin bat datozen aldeak 1.1 antolamendu planoan, Ingurune fisikoaren kategoriak eta ingurumen hobekuntzarako jarduerak deritzon planoan grafiatuta daude.

2.– Las áreas coincidentes con las actuaciones de mejora ambiental quedan grafiadas en el plano de ordenación 1.1.Categorías de Ordenación del Medio Físico y Actuaciones de Mejora Ambiental.

3.– Xedea inguru naturalaren ezaugarrien hobekuntza lortzea da, zertarako-eta lurzoru horietan egon dauden balore ekologikoak, kulturalak eta ekonomikoak egoera aurreratuagoetara bilakatzea lortzeko; hori esku hartze antropikoa mugatuta eta horien aprobetxamendu jasangarria sustatuta egingo da, beti ere erabili den bitartekoaren berrikuntza bermatuz.

3.– Se trata de lograr la mejora de las características del medio natural por razón de lograr la evolución de los valores ecológicos, culturales y económicos presentes en estos suelos hacia estados más avanzados, con limitación de la intervención antrópica e impulso, en su caso, de su aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado.

4.– Irizpide orokor moduan, Plan Orokorrek ingurumeneko hobekuntzen jarduketetan sartzen diren aldeen antolamendua burutuko dute, esparru horietan baimenduta dauden erabilerak koordinatuz proposatu den lehengoratze helburu horretara iristeko.

4.– Como criterio general, los Planes Generales abordarán la ordenación de las zonas incluidas en Actuaciones de Mejora Ambiental, coordinando los usos allí permitidos para conseguir el objetivo de restauración propuesto.

47. artikulua.– Lehengoratze beharrizana duten ibaien ertzak.

Artículo 47.– Márgenes de ríos con necesidad de recuperación.

1.– LPPk EAEko Ibai eta Errekastoen Antolamendurako ALPetik jaso ditu lehengoratze beharrizana duten ibaien ertzak.

1.– El PTP recoge las Márgenes de ríos con Necesidad de Recuperación del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

2.– Helburua EAEko Ibai eta Errekastoen Antolamendurako ALPren Aldarazpenaren terminoetan gizakien esku hartzeen ondorioz narriatuta dauden ertzak lehengoratzea da, baina ondoko esku hartze hauek sustatuz:

2.– El objetivo es recuperar las márgenes degradadas por intervenciones humanas en los términos de la Modificación del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV, pero priorizando las intervenciones en:

a) Plan horretan xehakatu diren higadura, lur-jauzi edo akuiferoen zaurgarritasun arriskua duten aldeak.

a) las zonas con riesgo de erosión, deslizamientos o vulnerabilidad de acuíferos detallados en dicho Plan.

b) Ondo kontserbatu diren landaretza-errenkaden tarteak, ondoko grafiko hauetan xehakatuta daudenak.

b) los tramos que permitan poner en contacto bandas de vegetación bien conservada detallada en las determinaciones gráficas.

c) Hirien inguruak, non ubideen inguruen birlandaketek interes sozio-ingurumeneko esparru bihurtzeko aukerak dituzten aldeen kualifikazio berria eta hobekuntzan lagun ditzaketen; kasu guztietan zortasun publikoko errenkadak aprobetxatuko dira landaretza-korridoreen tamaina handitzeko eta, interesik handiena duten ibaiertzen ondoetan, oinezkoentzako pasealekuak gaitzeko.

c) los entornos urbanos en los que la reforestación de los cauces pueda contribuir a la recualificación y la mejora de áreas con posibilidades de convertirse en espacios de interés socio-ambiental; con aprovechamiento, en todos los casos, de las franjas de servidumbre pública para aumentar la amplitud de los pasillos vegetales y el acondicionamiento, junto a las riberas de mayor interés, de paseos peatonales.

48. artikulua.– Ekosistemak hobetzeko aldeak.

Artículo 48.– Áreas de mejora de ecosistemas.

1.– Ekosistemak hobetzeko aldetzat jotzen dira balore ekologiko, ingurumeneko edo/eta paisajistiko garrantzitsuak eduki arren era eta gradu askotako aldarazpen antropikoak jasan dituztenak, baina itzulgarriak direnak.

1.– Tienen la consideración de Áreas de mejora de ecosistemas los espacios que aun contando con valores ecológicos, ambientales y/o paisajísticos de importancia, han sufrido modificaciones antrópicas de diverso tipo y grado, pero de carácter reversible.

2.– LPPk EAEko Ibai eta Errekastoen Antolamendurako ALPko ekosistemak hobetzeko aldeak aintzatesten ditu; alde horietan ALP horretan zehaztu diren irizpideak aplikatuko dira.

2.– El PTP reconoce las áreas de mejora de ecosistemas del PTS de Ordenación del Litoral de la CAPV donde serán de aplicación los criterios determinados en dicho PTS.

3.– Jarduteko irizpide orokorra aldeek kalitate gradu handiagoko bilakaerak lortzeko ekintzak egitea da, horretarako interesa duten ekosistema funtzionalak lehengoratzeko lanak garatuz. Gaur egun era tradizionalean ezarritako nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduerei lotuta dauden maneiatzeak dituzten aldeetan, ingurumeneko balorearekin bateraezinak direnean, antolamenduari ekiteko irizpidea jarduera horien eta ingurumena lehengoratzeko jardueren arteko bateragarritasuna izango da.

3.– El criterio de actuación general consiste en la realización de acciones tendentes a la evolución de las áreas hacia mayores grados de calidad desarrollando labores de restauración encaminadas a la recuperación de ecosistemas funcionales de interés. En aquellas zonas en las que actualmente tiene lugar un manejo vinculado a las actividades agropecuarias implantadas tradicionalmente e indisociable de su valor ambiental, el criterio de ordenación será la compatibilización de dichas actividades con los objetivos de recuperación ambiental.

49. artikulua.– Lehengoratu behar diren alde narriatuak.

Artículo 49.– Áreas degradadas a recuperar.

1.– Lur gutxi duten aldeak edo gaur egun higadura handia dutenak dira; alde horietan ahalik eta arinen egin behar dira ekosistemak hobetzeko eta lehengoratzeko lanak, zertarako-eta bitartekoen galera horrek aurrera jarraitzea saihesteko.

1.– Son zonas con escaso suelo o con grandes muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la mayor brevedad posible labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar que continúe la pérdida del recurso.

2.– Alde hauen barruan sartzen dira ondoko hauek:

2.– Se incluyen dentro de estas áreas las siguientes:

a) EAEko nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako ALPn sartu diren ingurumeneko hobekuntza aldeetako batzuk (harrobi inaktiboak eta hondakindegiak).

a) Algunas de las áreas de Mejora Ambiental señaladas en el PTS Agroforestal de la CAPV (canteras inactivas y vertederos).

b) EAEko itsas ertza antolatzeko ALPk ezarri dituen lehengoratu beharreko alde narriatuak, ALP horretan zehaztutako irizpideak ezartzeko izango dira.

b) Las Áreas degradas a recuperar del PTS de Ordenación del Litoral de la CAPV, donde serán de aplicación los criterios determinados en dicho PTS.

c) Lurzorua kutsatzeko jarduerak edo instalazioak jasaten edo jasan dituzten lurzoruen inbentarioari buruzko irailaren 30eko 165/2008 Dekretuko kokapen eta hondakindegi inaktiboak.

c) Emplazamientos inactivos y vertederos del Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo del Decreto 165/2008, de 30 de septiembre.

3.– Lehengoratze lanen garapenak derrigorrez eskatzen du kasu bakoitzerako berariazko proiektua egitea; proiektu horretan besteak beste ondoko hauek bezalako alderdiak erabili eta bermatuko dira: espezie autoktonoen erabilera; hazien jatorriaren bermea eta genetika; espezie horiek lurraren arabera hautatzea; etab. Alde horien kudeaketa era integralean burutuko da, baimenduta dauden erabilerak koordinatuz proposatu den lehengoratze helburura iristeko.

3.– El desarrollo de las labores de restauración requiere de la elaboración de un proyecto específico para cada caso, en el que se contemplarán y garantizarán aspectos como el uso de especies autóctonas, garantía de origen y genética de las semillas, selección de especies en función del terreno, etc. La gestión de estas zonas deberá realizarse de manera integral, coordinando los usos permitidos para conseguir el objetivo de restauración propuesto.

4.– Lur kutsatuetarako lehengoratze neurriek lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa zuzentzeari buruzko ekainaren 25eko 4/2015 Legean ezarri dena beteko dute.

4.– Para los suelos contaminados, las medidas de recuperación cumplirán con lo indicado la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación.

5.– Hirigintzako udal plangintzak harrobi inaktiboen kudeaketari ekingo dio proposatu den lehengoratze helburua lortzeko baimenduta dauden erabilerak koordinatuz; ataza horiek ateratze jarduerek ukitutako esparru naturalak lehengoratzeari buruzko ekainaren 20ko 115/2000 Dekretuak ezarri dituen irizpideak betez burutuko dira.

5.– El planeamiento urbanístico municipal abordará la gestión de Canteras Inactivas coordinando los usos permitidos para conseguir el objetivo de restauración propuesto, siguiendo los criterios establecidos en el Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades extractivas.

6.– Hondakindegiak eska daitekeen legerian ezarritako xedapenei lotuta daude: Eusko Jaurlaritzaren azaroaren 2ko 423/1994 Dekretua (EHAA, 1994ko abenduak 19) eta Lurraldearen Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumeneko sailburuaren 1995eko otsailaren 15eko Agindua (EHAA, 1995eko martxoak 20).

6.– Los vertederos están sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la legislación exigible: Decreto del GV 423/1994, de 2 de noviembre (BOPV de 19 diciembre de 1994) y la Orden de 15 de febrero de 1995 del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente (BOPV 20 de marzo de 1995).

7.– LPPko kartografian azaltzen den harrobi eta hondakindegi inaktiboetan ingurumena hobetzeko baldintzaren kokapena ez da zehatza. LPPren dokumentazio grafikoan identifikatu gabeko mota horretako esparruen presentzia badago, esparru horietan arestian aipatu diren baldintza berberak aplikatuko dira.

7.– La localización de la condición de Mejora Ambiental en Canteras Inactivas y Vertederos que aparece señalada en la cartografía del PTP no es exhaustiva. En el caso de presencia de ámbitos de este tipo que no se encuentren identificados en la documentación gráfica del PTP, serán de aplicación para los mismos las condiciones que han sido expuestas anteriormente.

VI. KAPITULUA
BESTELAKO JARDUERAK LURZORU URBANIZAEZINEAN
CAPÍTULO VI
OTRAS ACTIVIDADES EN EL SUELO NO URBANIZABLE

50. artikulua.– Ateratze jardueren erregulazioa.

Artículo 50.– Regulación de las actividades extractivas.

1.– Alde Funtzionalaren barruan aktiboan dauden harrobien kasuan erregulatu egingo da horien jarduera. Erregulazio hori arlokako legeria aplikagarriaren edo, horren ezean, hura ordeztuko duenaren bidez egingo da: meategiei buruzko uztailaren 21eko 22/1973 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, ingurumen eraginaren ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legea, eta ateratze jarduerek ukitutako esparru naturalak lehengoratzeari buruzko ekainaren 20ko 115/2000 Dekretua.

1.– Las canteras que se encuentren activas dentro del Área Funcional, verán regulada su actividad a través de la legislación sectorial vigente aplicable o la que en su defecto le sustituya: Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre Restauración del Espacio Natural afectado por las actividades extractivas.

2.– Ateratze jarduerak egitearen ondorioz ukitutako aldeen mugaketa, eta baita erabilera horretara dedika daitezkeenena ere, udal planeamenduak ezarriko duena izango da, hots, LAAetan ezarri denarekin bat.

2.– La delimitación de las zonas afectadas por la realización de actividades extractivas así como las que pudieran dedicarse a estos usos, será establecida por el planeamiento municipal, tal y como indican las DOT.

3.– Kontuan hartuta ateratze jarduerak ezartzeak ingurumenaren eraginari buruzko aurretiazko ebaluazio indibidualizatua behar duela, lurzorua eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ezarri dituen beharkizunak bete behar dira, eta baita hori garatzen duen presazko neurriei buruzko 105/2008 Dekretuko (EHAA, 2008ko ekainak 23), 4.3 artikuluak ezarri dituenak ere. Beraz, aipatu berri den lurzorua eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 59.2.c.7) artikuluak ezarri duenarekin bat, plan berezi baten idazkuntza eta onespena behar da.

3.– Dado que la implantación de cada actividad extractiva requiere una evaluación individualizada previa de impacto ambiental, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.3 del Decreto 105/2008 (BOPV 23 junio 2008), de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, por lo que se requiere la redacción y aprobación de un plan especial de conformidad con lo indicado en el artículo 59.2.c.7 de la referida Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

4.– Plan Bereziek, beste zehaztapen batzuen artean, ustiategi horien behin betiko mugaketa ezarri beharko dute. Mugaketa hori EAELABren aldeko txostenari lotuta egongo da.

4.– Los Planes especiales, entre otras determinaciones, deberán fijar la delimitación definitiva de dichas explotaciones, quedando ésta sujeta a informe, que resulte favorable, de la COTPV.

5.– Gaur egun indarrean dagoen legeriarekin bat eta, zehatzago esanda, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzorua eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearekin bat, aridoak ateratzeko eta harrobiak ustiatzeko kasuan kasu egokiak izango diren arlokako baimenak eta ingurumeneko eraginen ebaluazioak ez ezik, derrigorrezkoa izango da udal lizentzia ateratzea (Lege horretako 207.1.j) artikulua).

5.– De acuerdo con la legislación que se encuentra hoy en vigor, y más concretamente la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, las actividades de extracción de áridos y explotación de canteras están sujetas, además de las autorizaciones sectoriales pertinentes y de la evaluación de impacto ambiental, a la obtención de licencia municipal (artículo 207.1.j) de la citada Ley.

51. artikulua.– Uretako jardueren erregulazioa. Ingurumen eta lurralde baldintzak.

Artículo 51.– Regulación de las actividades acuícolas. Condiciones ambientales y territoriales.

1.– Uretako jarduera edo akuikulturatzat jotzen dira ekoizteko edo ikertzeko helburuekin itsasoko uretako organismoen hazkuntza prozesuak, eta jarduera horien barruan sartzen dira hala itsasoan bertan nola lehorrean jardueraren osagarri moduan egiten diren transformazio eta merkaturatze faseak.

1.– Se entiende por actividad acuícola o acuicultura la que implica todo el proceso de cultivo de organismos acuáticos marinos con fines de producción o investigación, incluyendo las fases de transformación y comercialización, tanto en ámbito marino como terrestre complementario de la actividad.

2.– Uretako instalazioaren definizio xehakatuaren eta itsas ertzeko beste erabilera batzuekiko bateragarritasunaren erantzukizuna udal planeamenduena izango da, beti ere ondoko gomendio hauek betez:

2.– Serán los planeamientos municipales los encargados de la definición detallada de la instalación acuícola y la compatibilidad con otros usos del litoral, atendiendo a las siguientes recomendaciones:

a) Ahalegina egingo da uretako jarduerak edo itsasoko jarduerarako edo jarduera mistorako beharrezkoak diren elementuak lehorrean instalatzeko, hau da, alde industrialetan edo portuetan, beti ere instalazioa eta ekoizpena jarduera horiek garatzeko itsasoko uraren gehieneko kalitatea eskuratzearekin bateragarria denean.

a) Se procurará la instalación de actividades acuícolas en tierra, o elementos necesarios para la actividad marina o mixta situados en tierra, en áreas industriales o portuarias, siempre que sea compatible la instalación y la producción con la obtención de la máxima calidad de agua del mar para su desarrollo.

b) Instalazioak, bere kokapenaren edo berari lotuta dauden instalazioen ondorioz, esparru babestuak edo balio natural edo kulturaleko elementuak ukitzen baditu, eskumenak dituen administrazioak instalazio obra guztiak gainikusi beharko ditu eta, horrela, esparru horietan haizu daitezkeen obretara mugatuko dira.

b) Si la instalación afecta por su localización o por las instalaciones a éstas asociadas a espacios protegidos, o elementos de valor natural o cultural, las obras de instalación deberán ser supervisadas por el ente administrativo competente en cada caso, y con ello limitadas a aquellas obras permisibles en esos ámbitos.

c) Ahalegina egingo da instalazioek euren zerbitzurako izango diren bide azpiegitura berrien betearazpenik eragin ez dezaten eta beti burutuko dira egon dauden bide azpiegituren ardatzen gainean.

c) Se procurará que las instalaciones no hagan necesaria la ejecución de nuevas infraestructuras viarias específicas para su servicio, y se apoyarán sobre ejes de infraestructuras viarias existentes.

d) Instalazioaren dimentsioak eta betearazpenak bermatu egingo du kokatuta egongo den inguru naturalarekiko erabateko integrazioa; horretarako beharrezkoa izango da paisaiaren integrazio ikuspegiak betez burutzea.

d) La dimensión y ejecución de la instalación será tal que asegure su plena integración en el medio natural en el que se localice, para ello será necesario que se desarrolle bajo criterios de integración paisajística.

e) Lurraldearen gaineko eraginak arinduko dira, besteak beste lur berdinketak, ezpondak edo hustuketak; aldi berean, ura hartzeko, iragazteko, biltegiratzeko eta berriz isurtzeko eta abarrerako instalazioek begirunez zainduko dute itsasoa eta bere ingurua, eta gauza bera egingo dute jarduera zuzen garatzeko beharrezkoak izango diren elementu guztiek.

e) Se minimizarán las afecciones sobre el territorio, tales como desmontes, terraplenes o vaciados, así como serán respetuosas con el medio marino las instalaciones de toma, filtrado, almacenamiento y retorno de agua, gestión de residuos, almacenaje, etc., y todas aquellas que sean necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

VII. KAPITULUA
PAISAIAN SARTZEA
CAPÍTULO VII
ACCESO AL PAISAJE

52. artikulua.– Lurralde-unitateak eta lurzoruaren erabilerak.

Artículo 52.– Unidades territoriales y usos del suelo.

Gernika-Markinako Eskualde Egituraren paisaiaren lurralde aniztasuna, azterlana egin ondoren, honela zehaztu zen: paisaiaren 10 eremu edo lurralde-unitate identifikatu eta ezaugarritu ziren orotara.

La diversidad territorial del paisaje del Área Funcional de Gernika-Markina, tras su pertinente estudio, se concretó en la identificación y caracterización de un total de 10 áreas o unidades territoriales de paisaje:

1.– Sollube, Truende eta Burgoa mendiak eta isurialdeak.

1.– Montes y vertientes de Sollube, Truende y Burgoa.

2.– Mundakako erreka eta horren bazterrak.

2.– Ría de Mundaka y sus márgenes.

3.– Ibarrangelu, Ereño, Nabarniz eta Aulestiko mendiak.

3.– Montes de Ibarrangelu, Ereño, Nabarniz y Aulesti.

4.– Landazabal atlantikoak eta itsasertzeko ibarrak.

4.– Campiñas atlánticas y valles de la franja litoral.

5.– Lea ibaiko beheko harana eta haran ertaina.

5.– Valle bajo y medio del río Lea.

6.– Urdaibaiko hegoko landazabalak.

6.– Campiñas del sur de Urdaibai.

7.– Oka, Berrekondo eta Golakoko goi haranak.

7.– Altos valles del Oka, Berrekondo y Golako.

8.– Lea ibaiko goi harana.

8.– Alto valle del río Lea.

9.– Artibai ibaiko harana.

9.– Valle del río Artibai.

10.– Oiz mendiko gailurra eta isurialdeak.

10.– Cumbre y vertientes del Monte Oiz.

53. artikulua.– Helburuak eta jarduketa-ildoak.

Artículo 53.– Objetivos y líneas de actuación.

1.– LPPren xedea natur eta landa eremuetarako sarrera publikoa sustatzea da, haien balioek eta funtzioek behar dituzten kasuan kasuko murrizpenak izanik, naturarekin eta kalitatezko landa-eremuekin harremanetan izateak dakartzan gizarte interesgatik eta, hala denean, interes ekonomikoagatik, betiere ukipen negatiboak gutxituz.

1.– Es objetivo del PTP la promoción del acceso público a los espacios naturales y rurales, con las restricciones que sus valores y funciones requieran en cada caso, por los beneficios sociales y, en su caso, económicos que reporta el contacto con la naturaleza y con los espacios rurales de calidad y minimizando las afecciones negativas.

2.– Hona hemen xede hori lortzeko jarduketa-ildo nagusiak:

2.– Las principales líneas de actuación para alcanzar el objetivo referido son:

a) Beharrezko harrera-azpiegitura sustatzea eta sortzea: ibilbideak, landa-ostatuak, etab.

a) Fomento y creación de la necesaria infraestructura de acogida: itinerarios, alojamientos rurales, etcétera.

b) Nekazaritza-turismorako eta landa-turismorako pizgarriak ematea, nekazaritza-ustiategien errentaren jarduera osagarri gisa.

b) Incentivación de las actividades de agroturismo y turismo rural, como actividad complementaria de las rentas de las explotaciones agrarias.

c) Itsasertzeko guneekin loturiko aisialdi jarduerak antolatzea eta erregulatzea, bereziki azpiegituren eta zuzkiduren kokapena, eta eskariaren zati bat harrera-ahalmena duten beste natur eta landa gune batzuetara bideratzea.

c) Ordenación y regulación de las actividades de ocio y recreo asociadas a los espacios litorales, particularmente la ubicación de infraestructuras y dotaciones, y orientación de parte de la demanda a otros espacios naturales y rurales con capacidad de acogida.

3.– LPPren paisaiaren antolamendua sei alderditan zehazten da espezifikoki; izan ere, paisaiaren kalitaterako helburu handitzat har litezke eta, edozelan ere, gizartea sentsibilizatzeko prozesua gauzatu beharra dago.

3.– La ordenación específicamente paisajística de este PTP se concreta en seis aspectos, que pueden entenderse como grandes objetivos de calidad paisajística y que, en cualquier caso, pasan por un proceso de sensibilización social.

a) Paisaia Interes Bereziko Eremuak babestea.

a) Protección de las Áreas de Especial Interés Paisajístico.

b) Paisaiara hurbiltzea eta berau gozatzea errespetuz jokatuta.

b) Acercamiento y disfrute del paisaje de una manera respetuosa.

c) Lea, Oka eta Artibai ibaien paisaia-baliabideak balioestea.

c) Puesta en valor de los recursos paisajísticos de los ríos Lea, Oka y Artibai.

d) Paisaia hobetzea eta birgaitzea.

d) Mejora y recualificación del paisaje.

e) Eraikuntzak, azpiegiturak eta jarduerak paisaian integratzea.

e) Integración paisajística de edificaciones, infraestructuras y actividades.

f) Baserriak mantentzea eta haien inguruaren kontserbazioa.

f) Mantenimiento de los caseríos y conservación de su entorno.

54. artikulua.– Paisaia Interes Bereziko Eremuak babestea.

Artículo 54.– Protección de las áreas de especial interés paisajístico.

1.– Paisaia Interes Bereziko Eremuak lurralde zatiak dira, non, haiei datxezkien paisaia balioak eta kontserbazio egoera ona edo topografiaren aldetik gune nabarmenak eta agerikoak direla-eta, babes berezia eman nahi den.

1.– Las Áreas de Especial Interés Paisajístico son partes del territorio que por sus valores paisajísticos intrínsecos y su buen estado de conservación, o por constituir ámbitos topográficamente destacados y muy visibles, se pretenden proteger especialmente.

2.– Eremuok identifikatzeko, baserriaren landa-irudia nagusi deneko zenbait guneren garbitasun, harmonia, nagusitasuna eta agerikotasun handia hartu dira aintzat, baita lurraldeko hainbat guneren interes geomorfologikoa eta ikusizko interesa ere. Oro har, lurraldeko toki nabarmenei eta kostaldeko zenbait elementuri dagokie.

2.– Para la identificación de tales áreas se han tomado en consideración la pureza, armonía, representatividad y elevada visibilidad de determinadas zonas dominadas por la imagen rural del caserío, el interés de carácter geomorfológico y visual de determinadas áreas del territorio, que corresponden en general a puntos destacados del terreno y a determinados accidentes costeros.

3.– Helburu hauek lortu nahi dira:

3.– Se pretenden los siguientes objetivos:

a) Landako, nekazaritzako, basoko, larreko eta baserriko paisaia osatzen duten elementuak babestea eta jagotea.

a) Proteger y salvaguardar los elementos naturales, agrosilvopastoriles y constitutivos del paisaje del caserío.

b) Ingurunea zaintzeko jarduerak eta jardunak sustatzea diru-laguntza publikoen bidez eta nekazariekin eta beste interesatu batzuekin kontratuak eginez.

b) Fomentar mediante ayudas públicas y contratos con los agricultores y otros interesados las actividades y prácticas conducentes a la conservación del paisaje.

c) Inguruneari erreparatzea eta jendeak paisaia errespetuz erabiltzea sustatzea: aldi berean lurralde ondaretzat eta baliabide ekonomikotzat hartu behar da, eta nekazaritzako ustiategiak eurak izan daitezken interesdun nagusiak, jardueren askotariko funtzioak dituen planteamendu irekian. Jardueron artean, landa-turismokoak sartzen dira.

c) Promocionar la contemplación y el uso público respetuoso del paisaje, entendido a un tiempo como patrimonio territorial y como recurso económico, del que pueden ser primeras beneficiarias las propias explotaciones rurales, en un planteamiento abierto y multifuncional de sus actividades, entre las que caben las propias del turismo rural.

4.– Ondoren, Eskualde Egiturako ingurunea zaintzeko eta hobetzeko egokien jotako irizpideak azalduko dira, eta arreta berezia jarri behar da paisaia interes bereziko eremuetan:

4.– A continuación se señalan los criterios que se estiman más oportunos para la salvaguarda y mejora del patrimonio paisajístico del Área Funcional y que han de dirigirse de modo especialmente cuidadoso a las áreas de especial interés paisajístico:

a) Tradiziozko eraikuntza-ildoei eustea, betiere baserri berrien itxurei eta bolumenei, egungoak hobetu edo handitzeari eta nekazaritza-ustiategiari erantsitako beste instalazio batzuei dagokienez.

a) Mantenimiento de los patrones constructivos tradicionales, en cuanto a formas y volúmenes para nuevos caseríos, mejora o ampliación de los existentes, y otras instalaciones anexas a la explotación agraria.

b) Tradiziozko materialekin eta koloreekin bat datozen eraikuntza-elementuak erabiltzea (hormak, itxiturak, gainaldeak, etab.), baserri berrietarako eta nekazaritza-abeltzaintzako jarduerarako erantsitako beste instalazio batzuetarako, nahiz egon daudenak handitzeko edo hobetzeko.

b) Utilización de elementos constructivos acordes con las características tradicionales de materiales y color (muros, cierres, cubiertas, etc.), tanto para nuevos caseríos y otras instalaciones anexas a la actividad agropecuaria, como para renovación, ampliación o mejora de los existentes.

c) Landa-bideen sistemaren ezaugarriei eustea sarearen, landareen eta ertzetako tradiziozko beste eraikuntza-elementuen aldetik, baita zoruaren eta seinaleztapenaren eta, hala denean, beharrezkotzat jotzen diren altzarien aldetik ere. Horren bidez, bideek ingurunea eta inguruneari begiratzeko sarbideak egituratzeko elementu gisa duten eginkizun garrantzitsuari eutsi diezaioten gura da.

c) Mantenimiento de las características del sistema viario rural en cuanto a densidad y trazado de la red, vegetación y otros elementos construidos tradicionales en los bordes, características del firme y de la señalización y mobiliario que, en su caso, se estimase necesario. Con ello se pretende que los caminos mantengan su importante papel de elementos estructurantes del paisaje y de vías de acceso a su contemplación.

d) Negutegien kokapena mugatzea agerien dauden eremuetan eta paisaiaren aldetik kalitate handiena duten eremuetan. Gainerakoetan, integrazioa erraztuko da hesiak eta beste elementu batzuk jarriz eta horien ezaugarrietarako egokia den eskala erabiliz.

d) Limitación al emplazamiento de invernaderos en las zonas más visibles y de mayor calidad paisajística, favoreciendo en el resto su integración mediante setos y otros elementos, y utilizando la escala adecuada de los mismos a las características del paisaje.

5.– Memoriaren 5.10.3 atalean, LPPk paisaia interes bereziko eremu gisa proposaturiko eremuen zerrenda irekia ageri da.

5.– En el apartado 5.10.3 de la Memoria se incluye una lista abierta de ámbitos propuestos por el PTP como áreas de especial interés paisajístico.

55. artikulua.– Ingurunera hurbiltzea eta berau gozatzea errespetuz jokatuta:

Artículo 55.– Acercamiento y disfrute del paisaje de una manera respetuosa.

1.– LPPk Paisaia Intereseko Ibilbideen Sarea sortzea bultzatzen du, ingurunera hurbiltzeko eta ingurunea errespetatuz gozatzeko aukera ematen duena; izan ere, neurri handi batean, egungo bideetan oinarrituriko ibilbideak dira, lur-zatiak errespetatu eta ez dute nekazaritza-abeltzaintzako jarduera eragozten.

1.– El PTP impulsa la creación de una Red de Recorridos de Interés Paisajístico que permita un acercamiento y disfrute del paisaje de una manera respetuosa, al tratarse, en gran medida, de recorridos basados en caminos existentes que respetan las parcelaciones y no interfieren en la actividad agropecuaria.

2.– Eskualde Egituran, paisaia intereseko ibilbide hauek azpimarratu behar dira:

2.– En el Área Funcional son reseñables los siguientes recorridos de interés paisajístico:

a) Done Jakue Bidea.

a) Camino de Santiago.

b) Ibilbide Nagusia.

b) Ruta Juradera.

c) GR 123 edo Bizkaiko Itzulia.

c) GR 123 o Vuelta a Bizkaia.

d) GR 98 edo Urdaibaiko Itzulia.

d) GR 98 o Vuelta a Urdaibai.

e) GR 38 edo Ardoaren eta arrainaren bidea.

e) GR 38 o Ruta del vino y el pescado.

f) Lea, Artibai eta Oka ibaien paisaia-ibilbideak.

f) Recorridos fluviales paisajísticos del Lea, Artibai y Oka.

3.– Paisaia intereseko ibilbideetan, ahal den neurrian, paisaia interes bereziko zenbait elementu sartuko dira. Horien artean, hauexek bereiz daitezke:

3.– Los recorridos de interés paisajístico incluirán, en la medida de lo posible, algunos elementos de especial interés paisajístico, entre los cuales se pueden distinguir:

a) Paisaia mugarriak, talaiekin eta begiratokiekin osatuak, erliebearen elementu nabarmenak eta gizartean garrantzitsuak diren aldetik.

a) Hitos paisajísticos, conformados por atalayas y miradores, en calidad de elementos destacados del relieve y cualificados socialmente.

b) Paisaia intereseko kultur elementuak edo multzoak, euren balioagatik (baselizak, zenbait landa-gune, bakarturik dauden baserriak, historiaurreko monumentuak eta inguruak), paisaia intereseko eremuetan edota ibilbideetan integratuta egoteagatik edo intereseko ikuspegiak eskaintzeagatik.

b) Elementos o Conjuntos culturales de interés paisajístico, por su propio valor (ermitas, algunos núcleos rurales, caseríos aislados, monumentos prehistóricos y sus entornos), su integración en áreas y/o itinerarios de interés paisajístico, o por ofrecer panorámicas de interés.

4.– Ingurunearen ikuspegia hobetzeko, komenigarria izango litzateke egungo begiratokiak hobetzeko programa bat egitea eta paisaia-ibilbideen eta begiratoki berrien definizioa eta instituzionalizazioa.

4.– Para mejorar la visión del paisaje, sería conveniente la elaboración de un Programa de mejora de miradores existentes y la definición e institucionalización de itinerarios paisajísticos y de nuevos miradores.

5.– Memoriaren 5.10.2 atalean, Eskualde Egituran hautaturiko paisaia interes bereziko mugarrien eta kultur elementuen zerrenda irekia ageri da.

5.– En el apartado 5.10.2 de la Memoria se incluye una lista abierta de hitos y elementos culturales de especial interés paisajístico seleccionados en el Área Funcional.

56. artikulua.– Lea, Oka eta Artibai ibaietako paisaia-baliabideak balioestea.

Artículo 56.– Puesta en valor de los recursos paisajísticos de los ríos Lea, Oka y Artibai.

1.– LPPk ekintzak proposatzea gomendatzen du udal plangintzetan, hain zuzen ere gutxieneko jarduketa izanik ibaietako paisaia-ibilbideak balioesteko ingurunean sartzeko elementuak diren aldetik, eta aldi berean, haien balio ekologikoa eta naturala zainduz.

1.– Desde el PTP se recomienda a los planeamientos municipales proponer acciones que, con una intervención mínima, potencien el valor de los recorridos fluviales paisajísticos como elementos de acceso al paisaje conservando al mismo tiempo su valor ecológico y natural.

2.– Besteak beste, ibilbide horiek dauden tokietan, haiei buruzko informazio-oinarriak ezartzea gomendatzen da, non bisitariek ibilbidea egiteko zenbait zerbitzu koordinatuko diren (aparkalekuak, garraio kolektiboko geltokiak, etab.).

2.– Entre otras acciones se recomienda, allí donde no existan, el establecimiento de bases de información sobre estos recorridos, en las que se coordinen determinadas facilidades para realizar la ruta por parte del visitante (aparcamiento, paradas de transporte colectivo...).

3.– Bereziki balioetsi nahi dira Oka ibaiko arroaren eta Lea eta Artibai ibaien eta inguruneen berezko paisaia balioak, eta azken horien Ingurumen eta Paisaia Balioko Landazabalak eta balio estrategiko handiko lurrak identifikatuko dira, gehienak urak har ditzakeenak.

3.– De forma particular, se pretende poner en valor los valores paisajísticos intrínsecos de la cuenca del Oka y del curso fluvial y entorno de los ríos Lea y Artibai, identificando en estos últimos las Campiñas de Valor Ambiental y Paisajístico, suelos de alto valor estratégico y, en su mayoría, inundables.

4.– Irizpide hauek errespetatuko dira ibaietako paisaia ibilbidetan:

4.– Los recorridos fluviales paisajísticos respetarán los siguientes criterios:

a) Ahal dela, egungo landa bideak eta errepideak izango dituzte oinarri.

a) Preferiblemente se apoyarán en caminos y carreteras rurales existentes.

b) Egungo lur-zatiak ez haustea, halako moldez non ez baitituzte eragotziko egungo nekazaritza eta baso ustiategiak.

b) Evitarán romper las parcelaciones existentes de manera que no interfieran en las explotaciones agrarias y forestales existentes.

c) Ibaiko habitat naturalean eta bertan bizi diren espezietan eraginik ez izatea.

c) Evitarán interferir en el hábitat natural del río y las especies que habitan en él.

57. artikulua.– Paisaia hobetzea eta birgaitzea.

Artículo 57.– Mejora y recualificación del paisaje.

1.– LPPk ingurunea lehengoratzearen eta mantentzearen arloan proposatzen dituen neurrien ardatza egoera txarrean dauden eremuak lehengoratzea eta paisaia antropizatuaren eta landa ingurunearen arteko trantsizioko eta ertzeko elementuak zaintzea dira.

1.– Las medidas que propone el PTP en materia de restauración y mantenimiento del paisaje se centran en la recuperación de ámbitos degradados y el cuidado de los elementos de borde y transición entre el paisaje antropizado y el entorno natural.

2.– Hona hemen garatu beharreko neurri nagusiak:

2.– Las principales medidas a desarrollar son:

a) Egoera txarrenean dauden guneak lehengoratzea eta birsortzea (bereziki harrobiak eta horien inguruak).

a) Restauración y regeneración de los espacios y elementos más degradados (en especial, canteras y sus entornos).

b) Kostaldeko bazterrak lehengoratzea eta egokitzea, birlandatzea eta garbiketa lanak barne.

b) Restauración y acondicionamiento de bordes costeros, incluyendo revegetación y labores de limpieza.

c) Komunikabide nagusien inguruen tratamendua, lurraldean duten eragina leuntzeko xedearekin.

c) Tratamiento de los entornos de las principales vías de comunicación, con el objeto de mitigar el impacto que producen sobre el territorio.

d) Hiriko biztanle-gune nagusietako fatxaden tratamendua, bereziki landa inguruekiko mugetan. Bertan, gainera, ertzeko elementuak zainduko dira, hala nola bideak edo lur-zatien hesi perimetralak.

d) Tratamiento de las fachadas de los principales núcleos urbanos, especialmente en los límites con el entorno rural, donde además se cuidarán los elementos de borde, como pueden ser viarios o vallados perimetrales de parcela.

e) Itsas fatxaden tratamendua, itsasertzeko ikusizko iragazgaiztasun funtzionala sustatuz, aisialdirako elementuak sortzen dituzten itsasoko aurrealdeko gune publikoak indartuz, Planak proposaturiko ibilbideei eta igarobideei jarraipena emanda betiere.

e) Tratamiento de las fachadas marinas, fomentando la permeabilidad visual y funcional del borde litoral a través de la potenciación de los espacios públicos del frente marino que generen elementos de ocio y recreo en continuidad con los itinerarios y corredores propuestos por el Plan.

f) Landa-guneen inguruaren tratamendua, ikuspegi morfologikoa emanez asentamenduen eta landa-lurraren arteko mugari.

f) Tratamiento del entorno de los Núcleos Rurales, dotando de sentido morfológico el límite entre el asentamiento y el suelo rústico.

g) Itsasertzeko ondare eta ingurune elementuak balioestea, horien kontserbazioa bermatuz.

g) Puesta en valor de los elementos patrimoniales y paisajísticos del litoral, garantizando la conservación de los mismos.

h) Paisaiaren irisgarritasuna eta ikuspena indartzea, eremuen eta ibilbideen jarraipena bermatuz eta ahalik eta gutxien esku hartzeko eta eremuak lehengoratu eta zaintzeko printzipiok errespetatuz eta Plan Bereziek edo Ingurunearen Ordenantzek haientzat ezarritakoa betez.

h) Potenciación de la accesibilidad y contemplación del paisaje garantizando la continuidad de ámbitos y recorridos y respetando los principios de mínima intervención, restauración y conservación y ajustándose a lo que establezcan para ello los Planes Especiales u Ordenanzas de Paisaje.

58. artikulua.– Eraikuntzak, azpiegiturak eta jarduerak paisaian integratzea.

Artículo 58.– Integración paisajística de edificaciones, infraestructuras y actividades.

1.– Eraikuntzak, azpiegiturak eta jarduerak paisaian integratzearen xedea da proiektua eta inguruko paisaia osatzen duten elementuen arteko harremanak indartzea, halako moldez non, ezinbesteko eraldaketa gorabehera, lehenbizikoak bigarrena bildu eta osagarria izango baita.

1.– La integración paisajística de edificaciones, infraestructuras y actividades tiene por objeto potenciar las relaciones entre los elementos que conforman un proyecto y el paisaje que lo rodea, de manera que, pese a la inevitable transformación, el primero comprenda y complemente al segundo.

2.– Paisaiaren irisgarritasuna modu integratuan antolatu beharko dute inplikaturiko udalek, jarraitasuna bermatuz. Lehentasuna emango zaio proposamenen antolamendu xehatua inplikaturiko udal guztiek batera egiteari.

2.– El acceso al paisaje se deberá ordenar de modo integrado por parte de los Ayuntamientos implicados, garantizando la continuidad. Y prioritariamente se tratará de que la ordenación pormenorizada de las propuestas se realice de forma conjunta por parte de los Ayuntamientos implicados.

3.– Oro har, paisaiaren irisgarritasunaren sistema integratuan, esku-hartze araubidea gutxieneko esku-hartze, berrikuntza eta kontserbazio-irizpideei erantzungo die, eta Plan Bereziek edo Paisaiaren Ordenantzek horretarako ezarritakora egokituko da; besteak beste, honako printzipio hauek errespetatu beharko dira:

3.– En general, en el sistema integrado de acceso al paisaje el régimen de intervención corresponderá a los principios de mínima intervención, restauración y conservación, y habrá de ajustarse a lo que establezcan para ello los Planes Especiales u Ordenanzas de Paisaje, y entre dichos principios los siguientes:

a) Paisaia-kontzeptua eta Paisaiaren Europako Hitzarmenean (Europako Kontseilua, 2000) nahiz Europako Lurralde Estrategian ezarritako ekintzak garatzea, baita EAEko Paisaia Berezien Katalogoaren Aurreproiektuan ezarritakoak ere.

a) Desarrollo del concepto de paisaje y de las acciones previstas en el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) y en la Estrategia Territorial Europea, así como los criterios establecidos en el Anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares de la CAPV.

b) Paisaiaren eragina eta ekipamenduen zein azpiegituren integrazioa ahalik eta gutxien murriztea, batez ere mugarriei eta talaiei dagokienez, errepideetako ikusmen-arroen eta guneen inguruan.

b) Minimización del impacto paisajístico y de la integración de los equipamientos e infraestructuras, con especial énfasis en hitos y atalayas, entorno de núcleos y cuencas visuales de carreteras.

c) Lehendik dauden telekomunikazio-azpiegituren eta azpiegitura elektrikoen tratamendu berezia eta antolamendua egitea, eta horiek paisaia-balioetara egokitzea.

c) Tratamiento específico y ordenación de las infraestructuras de telecomunicación y radioeléctricas existentes tendente a su reducción y a su adecuación a los valores paisajísticos.

d) Sareko azpiegitura linealak orokorrean lurperatzea, baldin eta aireko instalazioak lurpekoak baino eragin kaltegarri urriagoa duela justifikatzen bada, ingurumen-ebaluazio egokiaren bitartez.

d) Establecimiento con carácter general del soterramiento de las infraestructuras lineales en red, salvo que se justifique adecuadamente, mediante la correspondiente evaluación medioambiental, que el impacto de la instalación en el vuelo es menor que la realizada en el subsuelo.

e) Tentsio altuko energia elektrikoaren garraioko lineen trazatua ekiditea.

e) Evitar el trazado y tendido de líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión.

f) Paisaian eragina duten gainerako jarduera, azpiegitura eta ekipamendu guztiak arautzea, hesirik, ikusmen-kutsadurarik eta paisaiaren hutsaltzerik ez egoteko.

f) Regulación de cualesquiera otras actividades, infraestructuras y equipamientos de incidencia paisajística, con objeto de evitar apantallamientos, contaminación visual y banalización del paisaje.

g) Hiri-aurrealdeak eta horien inguruak antolatzeko neurri bereziak ezartzea, ikuspegi eta mugarri garrantzitsuenen paisaia-balioak ez aldatzeko, narriatzeko edo pobretzeko, ikuslerik eta adierazgarritasunik handieneko ikuspegiei arreta berezia jarrita.

g) Establecimiento de medidas específicas de ordenación de los frentes urbanos y de sus entornos que eviten la transformación, el deterioro o el empobrecimiento de los valores paisajísticos de sus imágenes e hitos más destacados, cuidando especialmente las vistas más frecuentadas y representativas.

h) Elementuak edo jarduketak guneen inguruan integratzea ahalbidetzen duten jarduketetako irizpideak eta arauak garatzea.

h) Desarrollo de criterios y normas de actuación que permitan la integración de elementos o actuaciones en el entorno de los núcleos.

i) Guneen hiri-inguruko egiturako paisaia tratatzea, espazio horien birkualifikazio formalerako.

i) Tratamiento paisajístico del tejido periurbano de los núcleos, orientado a la recualificación formal de dichos espacios.

j) Antolamendu-neurri bereziak ezartzea, landa-inguruan isolaturiko eraikuntzetarako eta lehendik daudenen kontserbaziorako, paisaia-integrazioko irizpideen arabera eta eraikuntza-tipologia tradizionala mantenduz.

j) Establecimiento de medidas específicas de ordenación para las edificaciones aisladas en medio rural y para la conservación de las ya existentes según criterios de integración paisajística y mantenimiento de la tipología constructiva tradicional.

k) Landa-paisaia tradizionaleko elementuak kontserbatzea eta baloratzea, paisaia-interes berezikotzat hartzen diren eremu guztietan; horretarako, lurraren jabe eta ustiapenarekiko hitzarmenaren amaiera eta akordioa sustatuko dira.

k) Conservación y valoración de los elementos del paisaje rural tradicional en todas las áreas que se consideren de especial interés paisajístico, propiciando a tal fin el acuerdo y la conclusión de convenio con la propiedad y explotación de la tierra.

l) Landa-ondare arkitektonikoa eta paisaia-intereseko landa-bideak balioztatzeko ekimenak sustatuko dira.

l) Apoyo a iniciativas de valorización del patrimonio arquitectónico rural y de caminos rurales de interés paisajístico.

m) Paisaiaren irisgarritasunaren eta interpretazioaren sustapen orokorra egingo da, beharrezko murriztapen guztiak eginez.

m) Fomento general, imponiendo, en su caso, las restricciones que sean precisas, del acceso al paisaje y de su interpretación.

n) Paisaia-intereseko ibilbideen diseinuan landako bide-sarea suspertzeko ekimenak sartuko dira.

n) Integración de las iniciativas de recuperación de la red de caminos rurales en el diseño de itinerarios de interés paisajístico.

59. artikulua.– Baserriak mantentzea eta haien inguruaren kontserbazioa.

Artículo 59.– Mantenimiento de los caseríos y conservación de su entorno.

1.– Gehienbat oinarrizko jarduerarekin eta lurraldeko berezko ingurunea osatzearekin lotutako familia bateko edo biko etxebizitza erabilera duten baserrien mantentzearen alde agertzen da LPP.

1.– Desde el PTP se defiende el mantenimiento de los caseríos con uso residencial uni o bifamiliar vinculado principalmente a la actividad primaria y a la conformación del paisaje propio de este territorio.

2.– Alabaina, beste jarduera ekonomiko bati lotutako erabilera onartzen da hala nola turismokoa edo hornidurakoa, betiere baserria bere tipologia eta eraikuntza printzipioekin bat etorriz mantentzen bada eta nahitaez bete beharreko araudi autonomikoa errespetatzen bada, zehazki landa-eremuko turismo ostatuak arautzen dituen apirilaren 16ko 199/2013 Dekretua.

2.– No obstante, se admite un uso asociado a otra actividad económica como pudiera ser la turística, o equipamental siempre que se posibilite el mantenimiento del caserío de un modo coherente con sus principios tipológicos y constructivos y se respete la normativa autonómica de obligado cumplimiento y concretamente el Decreto 199/2013, de 16 de abril por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural.

3.– LPPn urbanizazioek eta etxebizitzek lurzoru urbanizaezinean duten presioa mugatu nahi da, eta asmo horri eutsiz baina bere erabilerarekin bateragarria den ondare arkitektonikoaren kontserbazioa sustatzeko asmoz, baserria gehienez lau etxebizitzatan banatzeko baimena emango litzateke, betiere baldintza hauek betetzen baldin badira:

3.– Manteniendo la determinación de este PTP de limitar la presión urbanizadora y residencial sobre el suelo no urbanizable, pero con la intención de promover la conservación del patrimonio arquitectónico de forma compatible con su utilización, se permitiría la división del caserío en un máximo de cuatro viviendas, siempre que se dé cumplimiento al conjunto de condiciones siguientes:

a) Eutsi egingo zaie baserriarekin lotutako lur-zatiaren batasunari eta banaezintasunari, hesiak jarri barik.

a) Se mantendrá la condición unitaria e indivisible de la parcela asociada al caserío, evitando la ejecución de cierres en la parcela.

b) Jatorrizko eraikinaren morfologia, izaera eta bolumena errespetatuko dira.

b) Se respetará la morfología, el carácter y la volumetría del edificio original

c) Ez da onartuko etxebizitza kolektiboko tipologiarik.

c) No se admitirá en ningún caso la tipología de vivienda colectiva.

d) Landa-gunean edo nekazaritza-abeltzaintza eta landazabala babesteko lurzoru urbanizaezinean kokatuta egongo da.

d) El caserío estará ubicado en un núcleo rural o en suelo no urbanizable de protección agroganadera y campiña.

e) Egoiliarrei eman beharreko zerbitzuaren kalitatearen baldintza beretan mantentzeko nahikoa azpiegitura egingo dira, berriak sortu behar izan barik, uraren zikloko zerbitzuko azpiegitura-sareak (hornidura, saneamendua eta arazketa) nahiz komunikabideak eta garraioak.

e) Existirán infraestructuras suficientes para el mantenimiento en las mismas condiciones de calidad de servicio a la población residente, sin necesidad de creación de nuevas, ya sean redes de infraestructuras de servicio del ciclo del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración), como redes de comunicaciones y transportes.

4.– Udal Plangintzak ondoko muga hauek edukiko ditu:

4.– El Planeamiento Municipal contendrá las siguientes limitaciones:

a) Aparkaleku aldeak erabiltzeko baldintza izango da landaretza eta zoladura iragazkorrak bateratzea.

a) Condicionará la habilitación de zonas de aparcamiento a la utilización de técnicas que combinen vegetación y pavimentos permeables.

b) Ez du onartuko ibilgailuak gordetzeko eraikinik egitea.

b) No permitirá la ejecución de construcciones para guarda de vehículos.

c) Ez du lur mugimendurik baimenduko lurzati hartzaile osoan.

c) No permitirá el movimiento de tierras en toda la parcela receptora.

d) Mugatu egingo du fatxadetan bao berriak zabaltzea.

d) Limitará la apertura de nuevos vanos en fachada.

e) Etxebizitzaren gutxieneko zabalera definituko du.

e) Definirá la superficie mínima de vivienda.

5.– Ondare kulturalaren babesaren arloko figuraren baten barruan sartzen diren eraikinen kasuan ustezko zatiketak, aldi berean, babes horren emaitzako bidezko erregulazioa bete beharko du eraikinaren ondare balioen mantenuaren ondoreetarako.

5.– En el caso de edificios incluidos en alguna figura de protección de patrimonio cultural, la posible división deberá además cumplir la correspondiente regulación derivada de dicha protección en aras del mantenimiento de los valores patrimoniales de la edificación.

6.– Era berean, LPPn beharrezkotzat jotzen da lurzoru urbanizaezinean kokaturiko baserrien udal inbentarioa egitea aurretik, non baserri bakoitza zatitzeko posibilitatea aztertuko den, betiere emandako baldintzak betez.

6.– Será necesaria la previa elaboración de un inventario municipal de los caseríos ubicados en suelo no urbanizable donde se analice la posibilidad de división de cada uno de ellos justificando el cumplimiento de las condiciones enunciadas en esta Norma.

7.– Lurzoru urbanizaezinean dauden beste eraikuntzen antolamendua, baldin eta baserriekin edo funtzionalki horien menpeko diren elementu salbuetsiekin bat ez badatoz, 2/2006 Legeak edo horren ordezkoak eta udal plangintzak ezarritakoaren araberako izango da.

7.– La ordenación de otras edificaciones sobre el suelo no urbanizable, y no coincidentes con caseríos o elementos exentos funcionalmente dependientes de éstos, se regularán de acuerdo a lo contenido en la Ley 2/2006 o aquella que la sustituya, y a la regulación contenida en el planeamiento municipal.

VIII. KAPITULUA
LANDAGUNEAK
CAPÍTULO VIII
NÚCLEOS RURALES

60. artikulua.– Helburuak.

Artículo 60.– Objetivos.

LPPren helburu zehatzak eremu funtzionaleko landa-nukleoei dagokienez honakoak dira:

Los objetivos concretos del PTP en cuanto a los núcleos rurales del Área Funcional son:

1.– Nekazarientzako lurzoru urbanizaezinetako finkapen berriak lehenestea, bereziki bizitegirako xedatutako finkapen berrien aurrean.

1.– Priorizar los nuevos asentamientos para agricultores en el Suelo No Urbanizable frente a los nuevos asentamientos exclusivamente residenciales.

2.– Biztanleguneen landa-izaera berreskuratzea.

2.– Recuperar el carácter rural de los núcleos de población.

3.– Haien mugapena berriro aztertu.

3.– Reconsiderar su delimitación.

61. artikulua.– Landaguneen eredua.

Artículo 61.– El modelo de los núcleos rurales.

1.– LPP honetako landaguneei buruzko eredua kapitulu honetako zehaztapenen bidez eta 1.6. Landaguneak antolamendu-planoaren bidez osatzen da.

1.– El modelo referente a los núcleos rurales del presente PTP se conforma mediante las determinaciones del presente Capítulo y el plano de ordenación 1.6 Núcleos Rurales.

2.– Kapitulu honetan dauden proposamenak lotesleak dira udal-plangintzarako.

2.– Las propuestas contenidas en este capítulo tienen carácter vinculante para el planeamiento municipal.

62. artikulua.– Definizioa.

Artículo 62.– Definición.

1.– Kapitulu honetan landaguneak arautuko dira. Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak –Lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak– emandako definizioarekin bat etorriz, seitik hogeita bostera arteko baserri-multzoak dira, izaera ematen dien espazio publiko baten inguruan bilduak. Baserritzat jotzen dira 105/2008 Dekretuak –lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoak– 9. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eraikinak.

1.– En el presente capítulo se regulan los núcleos rurales definidos de acuerdo a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, como la agrupación entre seis y veinticinco caseríos en torno a un espacio público que los aglutina y confiere su carácter, entendiendo por caserío la edificación que cumple las condiciones establecidas en el artículo 9 del Decreto 105/2008 de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de suelo y urbanismo.

2.– Foru-aldundiek beren lurralde historikoko landaguneen inbentarioa egingo dute, 105/2008 Dekretuak –lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoak– 7. artikuluan ezarritako prozedurari jarraiki.

2.– Las diputaciones forales elaborarán los inventarios de los Núcleos Rurales de su territorio histórico siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 7 del Decreto 105/2008, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de suelo y urbanismo.

3.– Udalaren hirigintza-plangintzak ezin izango ditu landagune izendatu atal honetan adierazitako arauketetan jasota dauden baldintzak betetzen ez dituztenak edo inbentarioa onartutakoan izaera horrekin jasota ez daudenak.

3.– El planeamiento urbanístico municipal no podrá prever como núcleo rural aquellos que no cumplan las condiciones contenidas en las regulaciones indicadas en este apartado o, que no consten con ese carácter en el inventario una vez que este se aprobase.

63. artikulua.– Arauketa.

Artículo 63.– Regulación.

Landaguneak ekainaren 30eko 2/2006 Legeak –lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak– eta ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak –2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoak– edo horiek ordezten dituzten arauek horri dagokionez xedatutakoaren arabera arautuko dira, LPPk arau horietan espezifikoki jasotzen duenari kalterik egin gabe.

Los núcleos rurales se regularán por lo dispuesto al respecto en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y al Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, o en normas que las sustituyan, y sin perjuicio de lo contenido específicamente por el PTP en estas normas.

64. artikulua.– Landaguneak berrikusteko irizpide orokorrak.

Artículo 64.– Criterios generales de revisión de los núcleos rurales.

1.– Bizkaiko landaguneen inbentarioa onartutakoan, LPP honetan jasotako landaguneen zerrendaren aurrean nagusituko da.

1.– Una vez aprobado el Inventario de núcleos rurales de Bizkaia, prevalecerá sobre la relación de núcleos rurales recogida en este PTP.

2.– Landaguneen inbentarioa onartzen ez den bitartean, LPP honek xedapen iragankor hauek ezartzen ditu:

2.– En tanto que no se apruebe el Inventario de núcleos rurales, el presente PTP establece las siguientes disposiciones transitorias:

a) Indarrean dagoen legeak ezartzen dituen baldintzak era argian betetzen dituzten landaguneek landagune-kalifikazioari eutsi ahal izango diote.

a) Los núcleos rurales que satisfagan de manera clara las condiciones que la ley vigente establece, podrán mantener su calificación como Núcleo Rural.

b) Landagunearen behin betiko mugapenak gehienez bizitegi-erabilerako 25 eraikin egikaritzea ahalbidetuko du. Udal-plangintzak berriro mugatu beharko ditu indarrean dagoen legerian landagune izateko ezarritako mugak betetzen dituzten baina haien hazkunde-aurreikuspenak sendotzearen ondorioz eraikuntzen gehienezko kopurua gainditzen dituztenak.

b) La delimitación definitiva del núcleo rural permitirá la ejecución de un máximo de 25 edificios con uso residencial. Será necesario que el planeamiento municipal redelimite aquellos que, cumpliendo las limitaciones establecidas en la legislación vigente para constituir Núcleo Rural, pudieran superar este número de edificaciones máximas como resultado de la consolidación de sus previsiones de crecimiento.

c) Sei eta hogeita bost baserri bitartean dituzten baina landagune-izaera ematen dien eta biltzen dituen ageriko espazio publikorik ez daukaten guneen kasuan, udal-plangintzak aztertu beharko du existitzen diren ala ez.

c) En los núcleos que tienen entre seis y veinticinco caseríos, pero no cuentan con un espacio público aglutinador evidente que les confiere el carácter de núcleo rural, se remite al Planeamiento Municipal la consideración de su existencia.

d) Gutxienez 6 baserri barne hartzeko baldintza betetzen ez duten guneek ezin izango diote landagune-kalifikazioari eutsi. Beraz, udal-plangintzek deskalifikatu beharko dituzte, baserri horiek eduki badauzkatela frogatu ezean. LPPtik, aldi baterako, deskalifikatu arte, eraikin berriak egikaritzeko aukera deuseztatuko da.

d) Los núcleos que no cumplan la condición de comprender un mínimo de 6 caseríos no podrán mantener su calificación de Núcleo Rural, por lo que los planeamientos municipales deberán proceder a su descalificación a no ser que demuestren que si los tienen. Desde el PTP, con carácter transitorio hasta su descalificación, se anula la posibilidad de ejecutar nuevas edificaciones.

3.– Udalek landaguneak dituztenean, ondoren adierazitako irizpideetan jarriko dute arreta:

3.– En la revisión por parte de los Ayuntamientos de los núcleos rurales se atenderá a los criterios expuestos a continuación:

a) Landagune izateko legezko betekizunak betetzen direnean, mugapena berrikusi beharko da eta haren azalera eta eraikigarritasuna landaguneen berezkoak direnetara egokitu beharko dira, haien inguruneko berezkoa den abeltzaintza- eta nekazaritza-gaitasuna daukaten lurzoruen babesaren alde egiteko.

a) En aquellos casos en los que se cumplan los requisitos legales de núcleo rural, la delimitación deberá revisarse adecuando su superficie y la capacidad edificatoria a las propias de un núcleo rural, cara a defender la protección de los suelos con capacidad ganadera y agrícola propia de su entorno.

b) Landagune gisa sailkatutako azalera txikitzen bada, askatutako lurzoruari dagokion ingurune fisikoaren kategorizazio berria ingurunearekin koherentea izango da.

b) En caso de reducirse la superficie clasificada como núcleo rural, la nueva categorización del medio físico correspondiente al suelo liberado será coherente con el entorno.

c) Landaguneen mugapenak berezkoak zaizkien izaera historikoa, trazadura tradizionalak, lurzatiaren antzeko dimentsioak eta izaera produktiboa, nekazaritzari zein abeltzaintzari dagokienez, babesteko eta zaintzeko neurriei jaramon egingo die.

c) La delimitación de los núcleos rurales atenderá a medidas de protección y preservación de su carácter histórico, trazados tradicionales, dimensiones de parcela similares, y carácter productivo, tanto agrario como ganadero que les son propios.

d) 5/1998 Legearen xedapenekin bat etorriz beren garapena osatu duten landaguneen kasuan, egiaztatu beharko da, baserri kopurua 25 baino handiagoa denean ere bai, haien mugapenak landagunetzat jotzeko baldintzak betetzen dituela, hau da, haien etxebizitzak espazio publiko baten inguruan bilduta daudela edo, aitzitik, eraikin sakabanatuak direla; kasu horretan, landagunearen mugaketa baldintza horiek betetzen dituenera murriztu beharko da.

d) En el caso de los núcleos rurales que hayan completado su desarrollo conforme a las previsiones de la Ley 5/1998, deberá comprobarse, aun cuando el número de caseríos superase los 25, si su delimitación cumple las condiciones para ser considerado un núcleo rural, es decir, sus viviendas se encuentren aglutinadas en torno a un espacio público, o por el contrario, se trata de un conjunto de edificaciones dispersas, en cuyo caso, deberá de restringirse la delimitación del núcleo rural a la que resulte del cumplimiento de dichas condiciones.

e) Beraz, landagunearen garapena 5/1998 Legearen xedapenei jarraiki garatutakoan, LPPek okupaziorako mugen barruan sartu dituzten landaguneetan bakarrik egin ahalko dira hirigintza-garapenak, hazkunde horiek dagozkien udal-ereduetan justifikatuta daudenean.

e) Una vez que se hubiera completado el desarrollo del núcleo rural conforme a las previsiones de la Ley 5/1998, solamente podrán realizarse desarrollos urbanísticos en aquellos núcleos rurales que el PTP hayan incluido dentro de los ámbitos límites a la ocupación y cuando dichos crecimientos estén justificados en los correspondientes modelos municipales.

f) LPP honetan ez dago gaur egungo landaguneetan hirigintza-hazkundeak egiteko proposamenik.

f) En el presente PTP no existen propuestas de crecimientos urbanos en los actuales núcleos rurales.

g) Landaguneen udal-arauketak berezkoak zaizkien nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilera produktiboek bizirik irauten dutela bermatu beharko du.

g) La regulación municipal de los núcleos rurales deberá garantizar la pervivencia de los usos productivos agroganaderos que les son propios.

h) Eraikuntza-tipologia oraingoaren antzekoa izango da: landagune bakoitzaren ezaugarriak mantenduko dira eta multzoak eratzeko gai izango dira.

h) La tipología edificatoria será similar a la existente, manteniéndose las propias y características de cada núcleo rural, capaces de constituir agrupaciones.

65. artikulua.– Antolamendu-irizpideak eta udal-plangintzek eta/edo plangintza bereziek jaso behar dituzten zehaztapenak.

Artículo 65.– Criterios de ordenación y determinaciones a recoger por los planeamientos municipales y/o especiales.

1.– Eremu funtzionaleko landaguneen berrikuspena plangintza orokorraren edo plan berezi baten bidez egingo da.

1.– La revisión de los núcleos rurales del Área Funcional se realizará mediante la figura del Planeamiento General o mediante un Plan Especial.

2.– Landaguneen hazkunde kontrolgabe eta eutsiezina kontrolatze aldera, plangintza orokorrek eta/edo bereziek V. eranskinean sartu diren neurriak eta irizpideak hartu beharko dituzte barne.

2.– Con el objeto de controlar el fenómeno de crecimiento incontrolado e insostenible de los núcleos rurales, los planeamientos generales y/o especiales deberán incluir las medidas y criterios incorporados en el Anexo V.

3.– Horretarako, plangintza orokor eta/edo berezi horiek VI. eranskinean aipatutako informazioa eman beharko dute.

3.– Dichos planeamientos generales y/o especiales deberán para ello aportar la información referida en el Anexo VI.

HIRUGARREN TITULUA
BIZITEGI-KOKAGUNEEN ETA EKONOMIA-JARDUEREN KOKALEKUEN SISTEMA
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
TÍTULO TERCERO
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS RESIDENCIAL Y DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

66. artikulua.– Kokaguneen lurralde-eredua.

Artículo 66.– El Modelo Territorial de Asentamientos.

1.– Lurraldearen Plan Partzialak, bere bizitegi-kokaguneei eta ekonomia-jarduerei buruzko proposamenak emanez, espazio- eta sektore-oreka lortu nahi du, eremu funtzional osoak nahikoa bizileku- eta enplegu-eskaintza izan dezan, garapen jasangarriko irizpideei jarraiki.

1.– El PTP con sus propuestas sobre asentamientos residenciales y de actividades económicas pretende el equilibrio espacial y sectorial, de manera que el conjunto del Área Funcional cuente con una oferta suficiente de residencia y empleo de acuerdo con criterios de desarrollo sostenible.

2.– Kokaguneen lurralde-eredua titulu honetan eta dagokion ereduko antolamendu-planoan ezarritako zehaztapenen bidez zehazten da.

2.– El Modelo Territorial de Asentamientos se define mediante las determinaciones establecidas en el presente título y el plano de ordenación de Modelo correspondiente.

3.– Titulu honetan ezarritako oinarriko zehaztapenak lotesleak dira udal-plangintzak idazteko, Lurraldearen Plan Partzialean ezarritako malgutasun-marjinen baitan.

3.– Las determinaciones básicas establecidas en este título son vinculantes para la redacción de los planeamientos municipales, dentro de los márgenes de flexibilidad establecidos en el PTP.

67. artikulua.– Kokagune-ereduaren irizpide orokorrak.

Artículo 67.– Criterios generales del Modelo de Asentamientos.

1.– Kokagune-ereduaren definizioan, LPPk proposatutakoan, funtsezkotzat jotzen dira honako irizpide orokor hauek:

1.– En la definición del Modelo de Asentamientos propuesto por el PTP se consideran fundamentales los siguientes criterios generales:

a) Lurzoruaren kontsumoa murriztea, bizitegi-plangintzan eta ekonomia-jardueren plangintzan.

a) Reducir el consumo de suelo en la planificación residencial y de Actividades Económicas.

Ereduko etxebizitza-beharrak eta ekonomia-jardueren beharrak asetzeko (eskaintza tresna bat da, ez xede bat), Lurraldearen Plan Partzialak hauei lehentasuna ematen die: eraikitako ondarea optimizatzeari, etxebizitza hutsa mobilizatzearen eta dauden eraikinak birgaitzearen bidez; industria-lurzoru zaharkituak lehengoratzeari; indarreko plangintzaren gaitasunari; eta berriz trinkotzeko aukerei, 2/2006 Legean ezarritako gutxieneko eraikigarritasun-irizpideak agortuz, lehentasunezko esku-hartze mota gisa lurzoru berrien okupazioaren aurretik.

Para satisfacer las necesidades de vivienda y actividades económicas del Modelo (del que la oferta es un instrumento y no un fin), el PTP da prioridad a la optimización del patrimonio edificado mediante la movilización de la vivienda vacía y la rehabilitación de edificios existentes, a la regeneración de los suelos industriales obsoletos, a la capacidad vacante del planeamiento vigente y a las posibilidades de redensificación, apurando los criterios de edificabilidad mínima establecidos en la Ley 2/2006, como modos de intervención preferente respecto a la ocupación de nuevos suelos.

b) Espazioan uztartutako ekonomia-jardueraren eta bizitegiaren eredu mistoa sustatzea.

b) Fomentar el modelo mixto con actividad económica y residencia integradas espacialmente.

Lurraldearen Plan Partzialak ezartzen du udalerri buruetako edo azpiburuetako bizitegi-erabilera globaleko lurzoru berriek eremuko eraikitako bizitegi-azaleraren % 10eko gutxieneko erreserba bat izatea, ekonomia-jarduerak kokatzeko, hala nola: Industria-erabilera bateragarria, hirugarren sektoreko merkataritza, bulegoak eta zuzkidura pribatuko zerbitzuak (hezkuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak, kirol- eta kultura-zerbitzuak eta beste antzeko batzuk).

El PTP establece que los nuevos suelos de uso global residencial de los municipios cabecera y subcabecera cuenten con una reserva mínima del 10% de la superficie construida residencial del área para la ubicación de actividades económicas como: uso industrial compatible, terciario comercial, de oficina y servicios de carácter dotacional privado (educativo, sanitario, servicios sociales, deportivo y cultural u otros análogos).

c) Biztanleriaren eta lurralde-orekaren mantentzea.

c) Mantenimiento de la población y equilibrio territorial.

Eremu funtzionaleko udalerrietako bakoitzean etxebizitzetarako eta ekonomia-jardueretarako lurzorua prestatzen saiatzen da LPP, biztanleria mantendu ahal izateko, dauden herriguneetako biztanleria beste kokagune batzuetara joan ez dadin, planaren indarraldian.

El PTP trata de disponer el suelo necesario para vivienda y actividades económicas en cada uno de los municipios del Área Funcional para permitir el mantenimiento de su población, evitando el éxodo de la población de los núcleos existentes hacia nuevas localizaciones, en el periodo horizonte del Plan.

d) Natura- eta landa-ingurunea zaintzea eta hobetzea.

d) Conservación y mejora del medio natural y rural.

Lurraldearen Plan Partzialak okupaziorako muga-esparru batzuk ezartzen ditu, Lurraldearen Plan Partzialaren indarraldian beharrezkoak izan daitezkeen hirigintza-garapen berri batzuk barne hartzeko, (a) atalean deskribatutako lehentasunezko esku hartzeko moduak erabili ondoren, eraikitako eta urbanizatutako ondarea eta gaitasuna optimizatuz.

El PTP establece unos ámbitos límites a la ocupación, para albergar los nuevos desarrollos urbanísticos que pudieran requerirse en el periodo de vigencia del PTP, una vez utilizados los modos de intervención preferente descritos en el apartado (a), optimizando el patrimonio edificado y urbanizado y la capacidad vacante.

Muga-esparruak ingurumen-balio txikieneko lurzoruen artean hautatzen dira, eta gainerako lurzoru urbanizaezina babesten dute eta datorren artikuluan zehaztutako baldintza multzo bat bete behar dituzte.

Los ámbitos límites, seleccionados entre los suelos de menor valor ambiental, suponen una protección del resto del suelo no urbanizable y deben cumplir una serie de condiciones que se definen en el siguiente artículo.

Udalerriek proposatu ahalko dute lurzoru berri horien sailkapena plangintzaren berrikusketetan edo aldaketetan, beren beharra justifikatuz. Esparruen mugatzeak ezarritako eskaintzaren muga gainditzen du, lasaieraz, udal-plangintzari beste aukera batzuk emateko eta lan-eskala zehatzago batean egokitzeko.

Son los municipios los que podrán proponer la clasificación de estos nuevos suelos en las revisiones o modificaciones de su planeamiento, justificando su necesidad. La delimitación de los ámbitos supera los límites de oferta establecidos, con holgura para dar opciones al planeamiento municipal y podrá ajustarse en una escala de trabajo más precisa.

Udal-planek garapen berriko lurzoruetan egiten duten behin betiko mugatzeak aintzat hartu beharko du nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiak martxan daudela, haiek mantentzeko eta hobetzeko.

La delimitación definitiva de los suelos de nuevo desarrollo por los Planes Municipales habrá de tener en cuenta la existencia de explotaciones agroganaderas en activo, con objeto de su mantenimiento y mejora.

e) Mugikortasun jasangarria: Garraio publikoarekin eta mugikortasun mota alternatiboekin lotutako irisgarritasuna.

e) Movilidad sostenible: accesibilidad vinculada al transporte público y modos alternativos de movilidad.

LPPk hiri trinkoaren eta erabileren nahasketaren printzipioei jarraitzen die, jarduerak eta kokaguneak sakabanatzeko egungo joerak (hiri sakabanatua) zuzentzen saiatzeko, eta egungo joera horiek mugikortasun jasangarriaren aurkakoak dira.

El PTP sigue los principios de la ciudad compacta y la mezcla de usos, tratando de corregir las tendencias actuales de dispersión de actividades y asentamientos (ciudad difusa), contrarias a una movilidad sostenible.

LPPk garraio publikoa eta oinezkoen eta txirrindularien trafikoa sustatzeko beharrezko azpiegiturak garatzearen alde egiten du, ibilgailu pribatuaren kalterako, hiriguneetan eta ondoko industrialdeetan joan-etorrietarako beharrezkoa ez baita.

El PTP aboga por el desarrollo de las infraestructuras necesarias para potenciar el transporte público y el tráfico peatonal y ciclista en detrimento del vehículo privado, innecesario para desplazamientos en los núcleos urbanos y polígonos industriales adyacentes.

f) Turismoa sustatzea eta bigarren egoitza arautzea.

f) Potencialidad turística y regulación de la Segunda Residencia.

LPPk proposatzen du lehentasuna ematea turismo-azpiegituraren garapenari (hotela eta zerbitzuak), bigarren egoitzaren aurretik. Zentzu horretan, bizitegi-kokaguneen ereduaren kuantifikazioak ez du aintzat hartzen bigarren egoitzaren berariazko osagai bat.

El PTP propone priorizar el desarrollo de la infraestructura turística (hotelera y de servicios) respecto a la segunda residencia. En este sentido, la cuantificación del modelo de asentamientos residenciales no contempla una componente específica de segunda residencia.

68. artikulua.– Okupaziorako muga-esparruak.

Artículo 68.– Ámbitos Límites a la Ocupación.

1.– Okupaziorako muga-esparrutzat hartzen dira lurralde-ereduaren planoan adierazitako lurralde-esparruak, udal-plangintzako dokumentuek arrazoitutako proposatutako hazkundeak barne har ditzaketenak datozen 16 urteetan. Okupaziorako muga-esparru horietatik kanpo ez dauden baimenduta hirigintza-garapenak 70. artikuluan (Okupaziorako muga-esparruetatik kanpoko garapen berriak) planteatutako salbuespenarekin.

1.– Tienen la consideración de ámbitos límites a la ocupación los ámbitos territoriales reflejados en el Plano de Modelo Territorial, susceptibles de albergar crecimientos propuestos justificadamente desde los documentos de planeamiento municipal en los próximos 16 años, fuera de los cuales no se permiten desarrollos urbanísticos, con la salvedad planteada en el artículo 70: Nuevos desarrollos fuera de los ámbitos límites a la ocupación.

2.– Okupaziorako muga-esparruek ezaugarri hauek dituzte:

2.– Los ámbitos límites a la ocupación se caracterizan por lo siguiente:

a) Ez dira egokitzen ezarritako eskaintzaren gehieneko mugetara, baizik eta, oro har, udalei beren barruan okupazio alternatiboak egiten uzten diete, hau da, mugatutako azaleran zabaltasuna dago, garapen berriak xedatzeko. Horrenbestez, hasiera batean, ezin dira osorik okupatu.

a) No se ajustan a los límites máximos de la oferta establecidos, sino que, generalmente, permiten a los Ayuntamientos ocupaciones alternativas dentro de ellos, es decir, existe una holgura en la superficie delimitada para la disposición de los nuevos desarrollos, por lo que, en principio, no son ocupables en su totalidad.

b) Esparruak ezarrita, eraikitako edota urbanizatutako ondarea eta hutsik dagoen lurzoru kalifikatua optimizatzeko jarduketengatik lurzoru gutxiago kontsumitzearen ondorioz, gerta daiteke lurzoru berriak okupatu behar ez izatea.

b) Establecidos los ámbitos, pudiera ocurrir que, como consecuencia del menor consumo del suelo por las actuaciones dirigidas a la optimización del patrimonio edificado y urbanizado y del suelo calificado vacante, no fuera necesario ocuparlos.

c) Baldin eta ez bada eremua okupatzen edo eremuaren zati bat soilik okupatzen bada, geratzen den eremuaren zatian ingurune fisikoa antolatzeko planoan ezarritako kategoriak mantenduko dira.

c) En el caso de que no se ocupe la superficie o solamente parte de ella, en el área restante se mantendrán las categorías establecidas en el plano de ordenación del medio físico.

d) Esparru horietako lurzoruak, ahal bada, eremu finkatuen edo udal-plangintzak garatzea aurreikusita dituen eremuen jarraian hautatzen dira, urbanizazio bakartuak eta egungo hiri-ereduarekin loturarik ez dutenak saihestuz.

d) Los suelos de estos ámbitos se eligen preferentemente en continuidad con áreas consolidadas o con las previstas para su desarrollo por el planeamiento municipal, evitando las urbanizaciones aisladas e inconexas con la ciudad actual.

e) Sistema orokorretako sarearen zuzkidura publikoak sartzeko gaitasuna dute, zehazki, espazio libreek eta ekipamendu kolektiboek, beharrezkoak balira edo, hala badagokio, babestutako bizitegi-zuzkidura.

e) Tienen capacidad para incluir las dotaciones públicas de la red de sistemas generales, en concreto los espacios libres y los equipamientos colectivos si fueran necesarios, o, en su caso, la dotación residencial protegida.

3.– Ondoren garatzeko, hauek kontuan hartu beharko dira:

3.– Para su posterior desarrollo deberá tenerse en cuenta:

a) Foru-araudian eta Errepideen Legean aurreikusitako babes- eta irisgarritasun-eremuetan xedapenak betetzen direla bermatu behar dute.

a) Deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre zonas de protección y accesibilidad previstas en la normativa foral y Ley de Carreteras.

b) Zaratari buruzko legedian jasotako alderdiak betetzea ahalbideratu behar du: zonifikazio akustikoa, kalitate-helburuak eta emisio akustikoen helburuak, zortasun akustikoak...

b) Deben posibilitar el cumplimiento de los distintos aspectos contemplados en la legislación sobre ruido: zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, servidumbres acústicas...

c) Bere irisgarritasunak aintzat hartu beharko du garraio publikoaren eta motorizatu gabeko mugikortasunaren uztartzea. Bere kudeaketak bere gain hartu beharko ditu lotura-azpiegiturak eta aurretik daudenak handitzea.

c) Su accesibilidad deberá contemplar la integración del transporte público y la movilidad no motorizada. Su gestión deberá asumir las infraestructuras de conexión y ampliación de las existentes.

4.– Lurralde-ereduaren planoetan mugatutako esparruak berriz egoki ditzake udal-plangintzak, eskala aldatzean, lerrokadurei, dauden eraikuntzei, lurraren topografiari, natura-intereseko elementuen edo eraikitako elementuen zainketari, bide-sareei eta abarri egokitzeko definizio zehatzago baten bidez.

4.– Los ámbitos delimitados en los planos de Modelo Territorial son susceptibles de reajuste por el planeamiento municipal, al cambiar de escala, con una definición más precisa para adecuarse a alineaciones, edificaciones existentes, topografía del terreno, preservación de elementos de interés natural o edificado, adecuación a la trama viaria, etc.

69. artikulua.– Okupaziorako muga-esparruak eratzeko lurzoruen egokitasun-irizpideak.

Artículo 69.– Criterios de idoneidad de los suelos para constituir ámbitos límites de ocupación.

1.– LPPk lurzoruak hautatzen ditu, okupa daitezkeen lurzoruak definitzeko irizpideak ezarriz eta gainerakoak kokagune berrien proposamenetatik baztertuz jasangarritasun-irizpideen bidez. Hauek dira egokitasun-irizpide horiek:

1.– El PTP efectúa una selección de suelos, estableciendo los criterios que definen los suelos susceptibles de ocupación y excluyendo los restantes de las propuestas de nuevos asentamientos, con criterios de sostenibilidad. Estos criterios de idoneidad son los siguientes:

a) % 15ekoak baino malda txikiagoak dituzten lurzoruak, esparru handiagoetan batez bestean malda txikiagoa duten gainazal txikiagoak direnean izan ezik.

a) Suelos con pendientes inferiores al 15%, salvo que se trate de pequeñas superficies en ámbitos de mayor entidad de menor pendiente media.

b) Uraren Euskal Agentziaren web-orrian identifikatutako 10, 100 eta 500 urteko itzultze-aldietan uholdeak izateko arriskua duten eremuek eragiten ez dieten lurzoruak URA. Etorkizunean edozein aldaketa egingo balitzaie, aintzat hartu dela iritziko litzake eta egungoak ordezkatuko lituzke eta, hala badagokio, uholdeak izateko arriskua duten eremu berriek kaltetutako okupaziorako muga-esparruetan hirigintza-garapenak egitea debekatuta egongo litzateke.

b) Suelos no afectados por Áreas Inundables en los tres periodos de retorno de 10, 100 y 500 años identificados en la web de la Agencia Vasca del Agua Ura. Cualquier modificación futura de estos suelos se entendería incorporada y sustituiría a las actuales y, en su caso, quedarían impedidos los desarrollos urbanísticos en los ámbitos límites a la ocupación afectados por las nuevas áreas inundables.

c) Naturagune Babestuetan sartu gabeko lurzoruak, ez eta babes bereziko lurzoruen eta gainazaleko uren babesaren kategoria bakar batean ere sartu gabeko lurzoruak ere.

c) Suelos no incluidos en Espacios Naturales Protegidos, ni en alguna de las categorías de Suelos de Especial Protección y Protección de Aguas Superficiales.

70. artikulua.– Okupaziorako muga-esparruetatik kanpoko garapen berriak.

Artículo 70.– Nuevos desarrollos fuera de los ámbitos límites a la ocupación.

1.– 68. artikuluan azaldutakoaren salbuespen gisa, udal-plangintzek hirigintza-garapenerako eremu berriak proposatu ahal izango dituzte, LPP honetan mugatutako okupaziorako muga-esparruetatik kanpo. Eremu berri horiek baldintza hauek bete beharko dituzte:

1.– Como salvedad a lo expuesto en el artículo 68, los planeamientos municipales podrán proponer nuevas áreas de desarrollo urbanístico fuera de los ámbitos límites a la ocupación delimitados en el presente PTP con los siguientes condicionantes:

a) Proposatutako garapen-eremu berriak bere interes publikoaren eta gizarte-interesaren justifikazio sakon bat beharko du. LPP honetan ezarritako Lurralde Ereduarekin zer lotura duen argudiatu beharko du, eta lurraldearen gaineko eraginen eta neurri zuzentzaileen azterketa bat ere jaso beharko du, sektore horiek gauzatzeko hirigintza-zama gisa garatzea berekin ekar dezakeena.

a) La nueva área de desarrollo propuesta precisará una exhaustiva justificación de su interés público y social. Deberá argumentarse su relación con el Modelo Territorial establecido en este PTP e incorporar un análisis de los impactos territoriales y las medidas de corrección que pudiera suponer su desarrollo como carga urbanística para la ejecución de estos sectores.

b) Proposatutako mugatzea finkatutako eremuen jarraian egingo da, eta aurretik dauden guneak soilik izango ditu oinarri. Gune horien bidez konponduko da jarraitutasuna eta espazioaren integrazioa, bai eta azpiegituren integrazioa ere.

b) La delimitación propuesta se realizará en continuidad con áreas consolidadas y se apoyará exclusivamente en núcleos existentes con los que resolverá la continuidad e integración espacial y de las infraestructuras.

c) Lurzoru berri horiek ez dute berekin ekarriko LPP honetan ezarritako bizitegi-kuantifikazioa eta ekonomia-jardueren gehieneko azalera handitzea.

c) Estos nuevos suelos no supondrán aumento de la cuantificación residencial ni de la superficie máxima de actividades económicas establecidas en este PTP.

d) Lurzoru berriek egokitasun-irizpideak bete beharko dituzte, aurreko artikuluan ezarritako okupaziorako muga-esparruetarako.

d) Los nuevos suelos deberán cumplir los criterios de idoneidad para los ámbitos límites a la ocupación establecidos en el artículo anterior.

2.– Zentzu horretan, bizitegi-kokaguneen kasuan, LPPk erabaki du okupaziorako muga-esparruak ez mugatzea garapen berriak egiteko 1 Ha baino gutxiago behar duten udalerrietan, eta udal-plangintzaren esku utzi du nondik hazi behar duen erabakitzeko zeregina, baldin eta hiri-bilbearekin jarraitzeko eta aipatu lurzoruen egokitasuneko irizpideak errespetatzen baditu.

2.– En este sentido, en el caso de los asentamientos residenciales, el PTP decide no delimitar ámbitos límites a la ocupación en municipios que requieran menos de 1 Ha de superficie de nuevos desarrollos, dejando al planeamiento municipal la decisión de por dónde crecer, siempre que respete los criterios de continuidad con la trama urbana e idoneidad de los suelos mencionados.

II. KAPITULUA
ETXEBIZITZA-KOKALEKUEN EREDUA
1. ATALA
ETXEBIZITZA-KOKALEKUEN LURRALDE-EREDUAREN KUANTIFIKAZIOA
CAPÍTULO II
MODELO DE ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES
SECCIÓN 1.ª
CUANTIFICACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DE ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES

71. artikulua.– Ereduaren beharrak eta eskaintza-esparrua.

Artículo 71.– Necesidades del Modelo y Marco de Oferta.

1.– Lurraldearen Zatizko Planak bizitegi-lurzoruaren beharrak zenbatzen ditu, kapitulu honetan ezarritako irizpideen arabera.

1.– El Plan Territorial Parcial cuantifica las necesidades de suelo residencial, de acuerdo con los criterios establecidos en este Capítulo.

2.– 16 urterako kalkulatzen dira Ereduko etxebizitzaren behar horiek, eta honako faktore hauek kontuan izanik aplikatuko dira:

2.– Estas necesidades de vivienda del Modelo se calculan para un horizonte de 16 años y se aplicarán teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Epealdi hori egokitu egin beharko da udal plangintzako baliabideen aurreikuspenen erreferentzia izateko; 8 urteko epea izan ohi dute.

a) Dicho horizonte deberá adaptarse para servir de referencia a las previsiones de los instrumentos de planeamiento municipales, que habitualmente tienen un plazo de 8 años.

b) Zenbatetsitako beharrak bider harrotze-koefizienteak egiten dira, epealdia betetzea bermatuko duen eskaintza-esparrua lortzeko, merkatuaren balizko murrizpenak aurreikusiz. Hala ere, ereduaren beharrak zorrozki betetzea da LPPren helburua, eta eskaintzaren kalkulu hori lortzeko baliabidea besterik ez da; hori guztia argitu beharra dago.

b) Las necesidades estimadas se multiplican por unos coeficientes de esponjamiento para obtener el marco de oferta que garantice su cumplimiento, en previsión de posibles restricciones del mercado. Sin embargo, debe aclararse que el objetivo del PTP es satisfacer estrictamente las necesidades del modelo y que el cálculo de la oferta es sólo un medio para lograrlo.

3.– LPPk emandako kuantifikazioa egokitzeko modukoa izango da udalerrientzat Plangintza aurreikusteko unean.

3.– La cuantificación aportada por el PTP será adaptable por los municipios en el momento de la revisión de su Planeamiento.

72. artikulua.– LPPren Ereduaren beharrak 16 urterako.

Artículo 72.– Necesidades del Modelo del PTP a 16 años.

1.– LPPei datxekien 16 urteko aurreikuspen-eperako kalkulatzen da LPPren beharren zenbatespena.

1.– La estimación de las necesidades del Modelo del PTP, se calcula para un plazo de previsión de 16 años propio de los PTP.

2.– Osagai hauen batura da kalkulatzeko metodoaren oinarria:

2.– El método de cálculo se basa en la suma de los siguientes componentes:

a) Ereduaren hazkunde selektiboa (A), zehatza eta loteslea.

a) Crecimiento selectivo de Modelo (A), de carácter determinado y vinculante.

b) Barne oreka berria (B), zehatza eta loteslea.

b) Reequilibrio interno (B), de carácter determinado y vinculante.

c) Behar endogenoak (C), populazioaren eta 2011ko Familien Batez Besteko Tamainaren (FBBT) arabera kalkulatua; loteslea da FBBTren 0.03ko urteko gutxipena.

c) Necesidades endógenas (C), calculado en función de la población y el Tamaño Medio Familiar (TMF) de 2011, siendo vinculante la disminución anual del TMF de 0.03.

d) Bigarren etxebizitza (D), zehatza eta loteslea.

d) Segunda residencia (D), de carácter determinado y vinculante.

73. artikulua.– Ereduaren hazkunde selektiboa. A osagaia.

Artículo 73.– Crecimiento selectivo de Modelo. Componente A.

1.– Ez da zenbatetsi Hazkunde Selektiboaren osagaia Eskualde Egitura honetan eta, beraz, zero da.

1.– No se estima el componente de Crecimiento Selectivo en esta Área Funcional, por tanto, su valor es cero.

74. artikulua.– Barne oreka berria. B osagaia.

Artículo 74.– Reequilibrio Interno. Componente B.

1.– Barne oreka berrian aurreikusten denez, lur eskasia leuntzeko nahikoa harrera-ahalbidea duten udalerriak egongo dira, euren udal-mugartean bertan etxebizitzen gaineko eskari zenbatetsia estaltzeko nahikoa ahalbide ez dutenena leuntzeko.

1.– El reequilibrio interno prevé la existencia de municipios con capacidad de acogida suficiente para paliar la escasez de suelo de otros que no dispusieran del suficiente para cubrir la demanda estimada de viviendas en su propio término municipal.

75. artikulua.– Behar endogenoak. C osagaia.

Artículo 75.– Necesidades endógenas. Componente C.

1.– Datozen urteetarako aurreikusitako familien batez besteko tamainaren (FBBT) pixkanakako jaitsierarako joeraren ondoriozko etxebizitzen beharraren igoerak zehazten du C osagaia.

1.– El Componente C se determina por el incremento de las necesidades de vivienda derivado de la tendencia a la disminución progresiva del tamaño medio familiar (TMF) prevista para los próximos años.

2.– Honako formula hau aplikatuz lortu dira 16 urterako behar endogenoak: C = P/ (FBBT-0.48) – P/FBBT (non P eta FBBT udalerrietako populazioa eta familien batez besteko tamaina diren kontsideraturiko epearen azken eta lehen urtean eta, 0,48, 16 urterako aurreikusitako FBBTren gutxipena).

2.– Las necesidades endógenas a 16 años se han obtenido a partir de la aplicación de la fórmula: C = P/ (TMF-0.48) – P/TMF (donde P y TMF son la población y el tamaño medio familiar municipales en los años final e inicial del plazo considerado y 0,48 la disminución del TMF prevista en 16 años).

3.– Hazkunde endogenoaren osagaia soilik metodologian da loteslea. Kalkulu zehatza egiteko, Plangintza berrikusten deneko urteari dagokion populazioaren eta familien batez besteko tamainaren datu eguneratuak erabiliko ditu udal plangintzan, eta loteslea da familien batez besteko tamainaren gutxipena 0,03 izatearen gaineko hipotesia.

3.– El componente del crecimiento endógeno es vinculante sólo en su metodología. El cálculo concreto se hará por el planeamiento municipal con los datos actualizados de población y tamaño medio familiar correspondientes al año en que realice la revisión de su Planeamiento, siendo vinculante la hipótesis de una reducción anual de 0,03 del Tamaño Medio Familiar.

76. artikulua.– Bigarren etxebizitza. D osagaia.

Artículo 76.– Segunda Residencia. Componente D.

1.– LPPk 0 hazkundea ezarri du bigarren bizilekuan Eskualde Egiturako udalerri guztietan.

1.– El PTP establece un crecimiento 0 en relación a la segunda residencia en todos los municipios del Área Funcional.

2.– D osagaia loteslea da LPPk dakarrenez.

2.– La componente D se determina desde este PTP con carácter vinculante.

77. artikulua.– Ereduak 16 urterako dituen beharren kuantifikazioa.

Artículo 77.– Cuantificación de las necesidades del Modelo a 16 años.

1.– Azaldutako osagaien batura, A, B, C eta D hain zuzen, LPPren Ereduak 16 urterako beharrizan gisa aurreikusitako etxebizitza garbien kopurua da. Nahiz eta A, B eta D osagaiak lotesleak izan, emaitzako zenbatekoa ez da hala, zeren eta C osagaia berriz kalkulatu behar baita horretarako ezarritako metodologia loteslearekin.

1.– La suma de los componentes explicados, A, B, C y D, es el número de viviendas netas previstas como necesidades del Modelo del PTP para un plazo de 16 años. Aunque los componentes A, B y D son vinculantes, la cuantía resultante no lo es, puesto que el componente C debe recalcularse con la metodología vinculante establecida al efecto.

2.– «Ereduak 16 urterako etxebizitzen inguruan dituen beharren kuantifikazioa» izeneko VII. eranskinean bildutako taulan ageri da LPPren indarraldian aurreikusitako etxebizitzen eskariaren kopurua.

2.– La cuantía de la demanda de viviendas netas previstas en el periodo de vigencia del PTP se expresa en la tabla recogida en el Anexo VII «Cuantificación de las necesidades de vivienda del Modelo a 16 años».

2. ATALA
URTERAKO EREDUA.
SECCIÓN 2.ª
MODELO A 8 AÑOS

78. artikulua.– LPPren Ereduaren beharrak 8 urterako.

Artículo 78.– Necesidades del Modelo residencial a 8 años.

1.– Bere ereduak plangintzan ezarritako epealdirako ezarritako etxebizitzen beharrak kalkulatu beharko ditu bere plangintza orokorra berrikusten duen udalerri bakoitzak, LPPn ezarritakoarekin bat etorriz. 8 urterako egungo datuekin eginiko kalkulua sartu da, erakusgarri; izan ere, ohiko epea izaten da.

1.– Cada municipio que revise su planeamiento general deberá realizar el cálculo de las necesidades de vivienda de su modelo para el periodo de previsión que establezca dicho planeamiento, según lo establecido en este PTP. Como muestra se incluye el cálculo con los datos actuales para un horizonte de 8 años, que es el plazo habitual.

2.– Zenbatetsitako A, B, C eta D lau osagaien baturaren emaitza izango da 8 urterako Ereduaren etxebizitzen kuantifikazioa, era berean 8 urtera.

2.– La cuantificación de las viviendas de Modelo para el periodo de 8 años será el resultado de la suma de los cuatro componentes A, B, C y D estimados, igualmente, a 8 años.

a) Hazkunde selektiboko A osagaia zero da, 16 urteko eperakoa bezalakoa.

a) El componente A de Crecimiento Selectivo, como para el plazo de 16 años, es cero.

b) 8 urteko epealdirako barne oreka berriko B osagaia, kopuru zehatzekoa eta loteslea, LPPren 16 urteko epealdiaren erdia da.

b) La componente B de Reequilibrio interno, de cuantía determinada y vinculante, para el periodo de 8 años es la mitad de la del horizonte temporal del PTP de 16 años.

c) Bere plangintza berrikusten duen udalerri bakoitzak formula hau aplikatuz kalkulatuko du hazkunde endogenoko C osagaia:

c) Cada municipio que revise su planeamiento calculará su Componente C de Crecimiento Endógeno por la aplicación de la siguiente fórmula:

C = P / (FBBT 0.03xn) P/FBBT (non P eta FBBT udalerrietako populazioa eta familien batez besteko tamaina diren eta n Udal Plangintzaren berrikuspen-aldiko urteen kopurua).

C = P / (TMF 0.03xn) P/TMF (donde P y TMF son la población y el tamaño medio familiar municipales en el año de la revisión y n, el número de años del periodo de previsión del Planeamiento Municipal).

d) Bigarren bizilekuaren D osagaia zero da, Eskualde Egitura osorako lurralde ereduaren arabera.

d) La componente D de Segunda Residencia es cero según el Modelo Territorial para el conjunto del Área Funcional.

3.– A, B eta D osagaiak balio zehatzak eta lotesleak dira. Hala ere, guztizko zenbatekoa berriz kalkulatu beharko da udalerri bakoitzaren plangintza orokorra berrikustean, dagoeneko zehaztu diren irizpideen arabera C osagaiaren aldaketaren ondorioz.

3.– Los componentes A, B y D son valores determinados y vinculantes, no obstante, la cuantía total deberá recalcularse en el momento de revisar el planeamiento general de cada municipio, como consecuencia de la variación del Componente C de acuerdo con los criterios ya definidos.

4.– Etxebizitza beharrak betetzeko, 4. atalean deskribaturiko ondare eraikiaren eta urbanizatuaren gaineko jarduketak lehenetsiko dira.

4.– Para satisfacer las necesidades de vivienda se consideran preferentes las actuaciones sobre el patrimonio edificado y urbanizado descritas en la sección 4.ª.

5.– Udal Plangintzak lehentasunen oinarrizko ordena zehaztu eta egokitzat hartutako eremuetarako programazio beharkizunak ezarri beharko ditu, halako moldez non ereduko etxebizitzen kopurua edukitzeko helburua beteko baita Udal Plangintza berrikusteko epearen barruan.

5.– El Planeamiento Municipal deberá definir un orden básico de prioridades y establecer los requisitos de programación para los ámbitos que considere oportunos, de forma que se cumpla el objetivo de disponer de la cuantía de viviendas del Modelo en el plazo de previsión del Planeamiento Municipal.

6.– Denboraren plangintza horretan, plangintzetan hutsik dauden eremuan garapena lehenetsiko da, baita dentsitatearen berrikuspena ere 2/2006 Legean ezarritako gutxieneko eraikigarritasun irizpideak oinarri hartuta.

6.– En esta planificación temporal se deberá establecer como prioritario el desarrollo de las áreas vacantes de los planeamientos, así como la revisión de su densidad a partir de los criterios de edificabilidad mínima establecidos por la Ley 2/2006.

7.– «Ereduak 16 urterako etxebizitzen inguruan dituen beharren kuantifikazioa» izeneko VIII. eranskinean bildutako taulan ageri da LPPren indarraldian aurreikusitako etxebizitzen eskariaren kopurua.

7.– La cuantía de viviendas netas previstas en el periodo de 8 años se expresa en la tabla recogida en el Anexo VIII «Cuantificación de viviendas del modelo para 8 años».

3. ATALA
ESKAINTZAREN MUGAK
SECCIÓN 3.ª
LÍMITES A LA OFERTA

79. artikulua.– Eskaintzaren mugak 16 urterako.

Artículo 79.– Límites a la oferta a 16 años.

1.– LPPk zenbait harrotze-koefiziente ezarri ditu eta, koefiziente horiek bider Ereduan behar gisa zenbatetsitako etxebizitzen kopurua eginda, eskaintza-esparrua dugu emaitza, gehieneko eta gutxieneko mugen artekoa. Kontua ez da eraiki beharreko etxebizitza kopurua igotzea, baizik eta nahikoa lurzoru aurreikuspen egitea, beharrezko etxebizitzak izateko modukoa, eta aldi berean hiri garapeneko prozesuek duten balizko zurruntasuna ekidingo da.

1.– El PTP establece unos coeficientes de esponjamiento que, al multiplicarlos por el número de viviendas estimado como necesidades del Modelo, dan como resultado el Marco de oferta, un entorno de valores entre unos límites máximo y mínimo. No se trata de incrementar el número de viviendas que deba construirse, sino de hacer previsiones de suelo suficientemente holgadas como para que puedan disponerse las viviendas necesarias, soslayando la eventual rigidez que presentan los procesos de desarrollo urbano.

2.– 16 urterako eskaintzaren mugak kalkulatzeko, honako harrotze-koefiziente hauek aplikatzen ditu LPPk:

2.– Para el cálculo de los límites de oferta a 16 años el PTP aplica los coeficientes de esponjamiento siguientes:

a) 16 urterako eskaintzaren gehieneko muga kalkulatzeko, Ereduko etxebizitza garbien kopurua bider 2ren berdina den koefizientea egin behar da. Udalerri buruetan eta azpiburuetan (Gernika-Lumo, Markina-Xemein, Bermeo, Lekeitio eta Ondarroa), 1,5eko koefizientea da.

a) El límite máximo de oferta a 16 años se obtiene multiplicando el número de viviendas netas del Modelo por un coeficiente igual a 2. Para el caso de las cabeceras y subcabeceras (Gernika-Lumo, Markina-Xemein, Bermeo, Lekeitio y Ondarroa), este coeficiente es de 1,5.

b) 16 urterako eskaintzaren gutxieneko muga bat dator ereduak aurreikusitako etxebizitza garbien kopuruarekin. Hots, gutxieneko koefizienteak 1 balioa hartzen du.

b) El límite mínimo de oferta a 16 años coincide con el número de viviendas netas previstas por el modelo. Es decir, el coeficiente mínimo toma el valor de 1.

3.– Udalek, garapen ereduaren arabera, muga horien barruko kopuru handiagoa edo txikiagoa aukeratu behar dute, udal plangintzaren aurreikuspenak zehazteko ezarritako epearen barruan.

3.– Los Ayuntamientos deberán elegir, en función de su modelo de desarrollo, una cantidad mayor o menor dentro de esos límites para cifrar las previsiones del planeamiento municipal en el plazo que se establezca.

4.– «Etxebizitza eskaintzaren mugak 16 urterako» izeneko IX. eranskinean ageri da Eskualde Egiturako etxebizitza eskaintza kalkulatzearen emaitzako taula.

4.– El cuadro resultante del cálculo de la oferta de vivienda en el Área Funcional a 16 años se recoge en el Anexo IX «Límites a la oferta de viviendas a 16 años».

80. artikulua.– Eskaintzaren mugak aplikatzea 8 urtera.

Artículo 80.– Aplicación de los límites a la oferta a 8 años.

1.– Eskaintzaren mugak udal plangintzan aplikatu ahal izateko, kontuan izan behar da haren aurreikuspen epea; 8 urtekoa izan ohi da. Ezarritako irizpideen arabera zenbatuko du plangintzak bere eskaintza, seguru asko X. eranskineko taulan agertzen diren mugen barruan.

1.– Para posibilitar la aplicación de los límites de la oferta al planeamiento municipal, hay que tener en cuenta su plazo de previsión, que suele ser 8 años. El planeamiento cuantificará su oferta de acuerdo con los criterios señalados, previsiblemente entre los límites indicados en el cuadro del Anexo X.

2.– Honako hauek izango dira 8 urterako eskaintzaren gutxieneko eta gehieneko mugak, zertarako-eta udalerri bakoitzak, marjina horien barruan, bere hazkunde eredua erabakitzeko:

2.– Los límites máximos y mínimos de la oferta a 8 años para que cada municipio, dentro de estos márgenes, decida su propio modelo de crecimiento son los siguientes:

a) Zortzi urterako eskaintzaren gehieneko muga kalkulatzeko, Ereduko etxebizitza garbien kopurua bider 3ren berdina den harrotze-koefizientea egin behar da. Udalerri buruetan eta azpiburuetan (Gernika-Lumo, Markina-Xemein, Bermeo, Lekeitio eta Ondarroa), 2,25eko koefizientea da.

a) El límite máximo de la oferta de cada municipio se obtiene multiplicando el número de viviendas netas a ocho años (la mitad que para el Modelo a 16 años) por un coeficiente de esponjamiento igual a 3. Para el caso de las cabeceras y subcabeceras (Gernika-Lumo, Markina, Bermeo, Lekeitio y Ondarroa), este coeficiente es de 2,25.

b) Udalerri bakoitzaren eskaintzaren gutxieneko muga lortzeko, zortzi urterako etxebizitza garbien kopurua bider 1,25en berdina den koefizientea egin behar da.

b) El límite mínimo de la oferta de cada municipio se obtiene multiplicando el número de viviendas netas a ocho años por un coeficiente igual a 1.25.

3.– Gehieneko eskaintza ezin gaindi daiteke, baina Plangintzan hutsik dagoen ahalbidea, dentsitate berriak ezartzeko posibilitateak eta mugako eremuak agortu ondoren nahikoa harrera-ahalbide gelditzen ez bada, txikiagoa izan liteke gutxieneko eskaintza.

3.– La oferta máxima no se puede superar, pero en el caso de los municipios en los que, una vez agotada la capacidad vacante del Planeamiento, de sus posibilidades de redensificación y de los ámbitos límites, no quedara capacidad de acogida suficiente, la oferta mínima sí podría resultar menor.

4.– «Etxebizitza eskaintzaren mugak 8 urterako» izeneko X. eranskinean ageri da Eskualde Egiturako etxebizitza eskaintza kalkulatzearen emaitzako taula.

4.– El cuadro resultante del cálculo de la oferta de viviendas en el Área Funcional de Gernika-Markina se recoge en el Anexo X «Límites a la Oferta de Viviendas para 8 años».

4. ATALA
ETXEBIZITZA-BIZILEKUEN LURRALDE-EREDUAREN KUDEAKETA
SECCIÓN 4.ª
GESTIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DE ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES

81. artikulua.– Eskaintzaren aukeraketa.

Artículo 81.– Selección de la oferta.

1.– Udalek ezarri behar dituzte etxebizitzak egiteko lurzorua garatu eta programazioa gauzatzeko plangintza idazteko eta onesteko epeak. Ereduan behar gisa ezarritakoak izango dira egin beharreko etxebizitzak, ez eskaintza-esparruko kopuru harrotuak; izan ere, lurzoruaren merkatuko balizko murrizpenak ekiditeko bitartekoa besterik ez da esparru hori.

1.– Los Ayuntamientos son los que deben fijar los plazos para la redacción y aprobación del planeamiento de desarrollo y la programación del suelo para la ejecución de las viviendas. Las viviendas a desarrollar son las estimadas como necesidades del Modelo y no las cifras esponjadas del marco de oferta, que es solo un medio para soslayar posibles restricciones del mercado de suelo.

2.– Behar horiek betetzeko, plangintzako bizitoki-ondare eraikia eta hutsik dagoen lurra hobetzeko jarduketen estrategiak erabiliko dira, dentsitateak berriz ezartzeko balizko aukera barne 2/2006 Legean xedaturiko gutxieneko eraikigarritasun irizpideak oinarri hartuta. Hartara, beharrezkoak izanez gero okupaziorako mugako eremuetan kokatu beharreko garapen berriak lehenetsiko dira, 70. artikuluan planteaturiko salbuespenarekin.

2.– Para satisfacer estas necesidades se utilizarán las estrategias de intervención encaminadas a la optimización del patrimonio residencial edificado y el suelo vacante del planeamiento, incluyendo su posible redensificación a partir de los criterios de edificabilidad mínima establecidos en la Ley 2/2006, con preferencia sobre los nuevos desarrollos que, de ser necesarios, deberán ubicarse en los ámbitos límites a la ocupación, con la salvedad planteada en el artículo 70.

82. artikulua.– Bizitoki-ondare eraikia hobetzea.

Artículo 82.– Optimización del patrimonio residencial edificado.

1.– Ondare eraikiaren gaineko jarduketaren alde egiten du LPPk indarreko legeriaren itzalpean, etxebizitzaren eskaintza erreala eta zenbakarria eratzeko xedearekin.

1.– El PTP propugna la actuación sobre el patrimonio edificado al amparo de la legislación vigente, para optimizar la edificación existente con objeto de que constituya parte de la oferta real y computable de vivienda.

2.– Jarduteko modu hori lehenetsiko da, bi helburu lortze aldera: batetik, nekazaritzakoak izan litezkeen lur berrien kontsumoa murriztea, eta bestetik, etxebizitzaren merkatuaren eskaintza handitzea, egoitza gisa okupatzeko modukoak diren eraikuntzak sartuta.

2.– Este modo de intervención será preferente a otros, con el doble objetivo de reducir el consumo de nuevos suelos potencialmente agrícolas y de ampliar la oferta del mercado de vivienda, incorporando las edificaciones existentes cuya ocupación como residencia resulte factible.

3.– Jarduketa-ildo hauetan zehaztuko litzateke, gehienbat, ondare eraikia eta urbanizatzeko hobetzeko modua:

3.– La optimización del patrimonio edificado y urbanizado se concretaría fundamentalmente en las siguientes líneas de actuación:

a) Hutsik dagoen etxebizitzan eta alokairuko etxebizitzan jarduteko moduak bideratzea.

a) Articulación de mecanismos de intervención sobre la vivienda vacía y la vivienda de alquiler.

b) Etxebizitza birgaitzea eta egungoa artatzea eta hobetzea.

b) Rehabilitación de vivienda y conservación y mejora de la edificación existente.

c) Tipologiak aldatzea eta egungo eskariarekin bat datozen moduluetara egokitzea.

c) Modificación de tipologías y adaptación a módulos más acordes a las demandas actuales.

d) Plangintzan hutsik dagoen ahalbidea hobetzea.

d) Optimización de la capacidad vacante del Planeamiento.

83. artikulua.– Hutsik dagoen etxebizitzan eta alokairuko etxebizitzan jarduteko moduak bideratzea.

Artículo 83.– La articulación de mecanismos de intervención sobre la vivienda vacía y la vivienda de alquiler.

1.– Alokairua sustatzeko eta etxebizitza publikoaren ondarea bera kudeatzeko irizpideari dagokionez, udal plangintzak aztertuko ditu populazioak jabetza moten inguruan (jabetzan edo alokairuan) dituen beharrak eta horren arabera jardungo du.

1.– Respecto al criterio de fomento del alquiler y de gestión del propio patrimonio de vivienda pública, será el planeamiento municipal el que estudie las necesidades de su población respecto a las distintas tipologías en régimen de propiedad o de alquiler y actúe en consecuencia.

2.– Hutsik dauden etxebizitzei dagokienez, indarreko araudia izan behar da kontuan, baita Eusko Jaurlaritzak alokairuen merkaturako duen etxebizitza hutsaren programa eta birgaikuntzari eta laguntzei buruzkoa ere, web orriaren bidez eskuragarri dagoena.

2.– Respecto a la vivienda vacía, debe tenerse en cuenta la normativa existente, como el programa de vivienda vacía «Bizigune» del Gobierno Vasco para el mercado de alquiler, así como la referida a rehabilitación y ayudas, accesible mediante la correspondiente página web.

84. artikulua.– Etxebizitza birgaitzea. Eraikuntza artatzea eta hobetzea.

Artículo 84.– Rehabilitación de vivienda. Conservación y mejora de la edificación existente.

1.– Hiriko egitura guztiak, monumentuak, eraikinak eta eskualdean dagon kultur ondare eraikia eta arkeologikoa osatzen duten gainerako elementuak balioetsi, babestu, antolatu eta eguneratzeko beharrezko obra guztiak egiteko jarduketak aztertuko ditu udal plangintzak, ondare historiko eta arkitektonikoari dagozkionak.

1.– El planeamiento municipal estudiará las actuaciones sobre el patrimonio histórico-arquitectónico, encaminadas a realizar las obras precisas para poner en valor, proteger, ordenar y actualizar todas las estructuras urbanas, monumentos, edificios y demás elementos que conforman el patrimonio cultural edificado y arqueológico que existe en la comarca.

2.– Egungo bizitoki-eraikuntzaren gaineko jarduketa sustatu beharko da, egungo parke eraikina egokitzeko.

2.– Se deberá fomentar la intervención sobre la edificación residencial existente, encaminada a acondicionar el parque residencial edificado.

85. artikulua.– Tipologien aldaketa.

Artículo 85.– Modificación de tipologías.

1.– Etxebizitzan azalera familien batez besteko tamainara egokitzeko aukera aztertu beharko da; izan ere, goranzko joera du tamaina horrek.

1.– Se deberá estudiar la adaptación de la superficie de las viviendas al tamaño medio familiar, que registra una tendencia decreciente.

2.– Lurzoru urbanizaezinean kokaturiko eraikuntzak salbuetsita daude, zeren etxebizitza kolektiboaren tipologia ez baitator bat lurzoru mota horrekin.

2.– Se exceptúan las edificaciones localizadas sobre suelo no urbanizable, dado que la tipología de vivienda colectiva no es acorde con esta clase de suelo.

3.– Etxabeak ez dira etxebizitzatzat erabiliko, berekin kale nagusietan eta hirigune finkatuen barruko aldeetan dauden eraikuntzetan.

3.– Se evitará la utilización de los bajos de los edificios como viviendas, especialmente en edificaciones localizadas en calles principales y en el interior de núcleos urbanos consolidados.

86. artikulua.– Plangintzan hutsik dago ahalbidea hobetzea.

Artículo 86.– Optimización de la capacidad vacante del Planeamiento.

1.– Udal plangintzak mugaturiko lurzoru hutsen parametroak aldatzeko LPPk ezarritako jarduketa modua da, eta legezko beharkizunetakoa baino erabilera intentsitate txikiagoa dauka.

1.– Es el modo de intervención establecido por el PTP para la modificación de los parámetros de suelos vacantes delimitados por el planeamiento municipal con una intensidad de uso inferior a los requisitos legales.

2.– Eremu horiek lehenetsi beharko dituzte udal plangintzek lur berriak hartu aurretik.

2.– Los planeamientos municipales deberán priorizar la utilización de estos ámbitos frente a la colonización de nuevos suelos.

3.– 2/2006 Legearen Bigarren Xedapen Iragankorra aplikatuz, behin betiko onetsitako udal planak direnean eta bertan ezarritako hirigintza eraikigarritasunak legeak ezarritako gutxieneko eta gehieneko mugekin bat ez datozenean, muga horietara egokituko dira berehala, betiere antolamendua behin betiko onetsi ez bada.

3.– En aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2006, los planes municipales aprobados definitivamente que en sus previsiones establecieran edificabilidades urbanísticas que no fueran conformes con los límites máximos y mínimos establecidos por esta ley quedarán adaptados a estos con carácter automático, siempre que no se hubiera aprobado definitivamente la ordenación.

4.– Eremu horietan, Legeak ezarritako gutxieneko eraikigarritasuna aplikatuko da. Era berean, LPPn ezarritako tarteei egokitu beharko zaie etxebizitzaren dentsitatea.

4.– En dichos ámbitos se aplicará la edificabilidad mínima establecida por la Ley. Asimismo, la densidad de vivienda deberá ajustarse a los tramos establecidos en el PTP.

5.– Eraikigarritasunak aplikatzeko, berauek kokaturik dauden ingurunerako bolumenaren aldetik egokiak diren tipologiak erabiliko dira, gura ez diren eraginak saihestuta.

5.– La aplicación de las edificabilidades deberá hacerse mediante tipologías volumétricamente adecuadas al entorno donde se asienten, procurando evitar impactos no deseables.

5. ATALA
ETXEBIZITZA-ESKAINTZAREN EZAUGARRIAK
SECCIÓN 5.ª
CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA RESIDENCIAL

87. artikulua.– Etxebizitza-eskaintza edukitzeko moduak.

Artículo 87.– Modos de disponer la oferta residencial.

1.– Hiru modutan ezarriko litzateke Gernika-Markinako Eskualde Egiturarako etxebizitza-eskaintza:

1.– La oferta residencial para el Área Funcional de Gernika-Markina se dispondría de tres modos:

a) Indarreko plangintzetan bildutako eremuak.

a) Áreas recogidas en los planeamientos vigentes.

b) Plangintzako eremu hutsak, dentsitate berria ezarri behar zaiena.

b) Áreas vacantes de planeamiento que deben redensificarse.

c) Okupaziorako mugako eremuak.

c) Ámbitos límites a la ocupación.

88. artikulua.– Indarreko plangintzetako eremu bilduak.

Artículo 88.– Áreas recogidas de los planeamientos vigentes.

1.– Dentsitateak berriz ezartzeko irizpideak aplikatzen ez zaizkien eta egun kalifikaturik eta hutsik dauden eremuei dagozkie, bai haien dentsitatea bat datorrelako LPPk proposaturikoekin, bai antolamendu xehatua garatuta edo garatzeko bidean dutelako.

1.– Se corresponden con aquellas áreas actualmente calificadas y vacantes a las que no se aplican los criterios de redensificación, bien porque su densidad es acorde a las propuestas por el PTP, bien porque tienen su ordenación pormenorizada desarrollada o en desarrollo.

2.– LPPk eremu horiek biltzen ditu, egungo hirigintza parametroekin. Hala ere, garapeneko plangintzak LPP honetan proposaturiko dentsitateei egokitzea gomendatzen da, haien garapen mailak horretarako bidea ematen duen heinean.

2.– El PTP recoge estas áreas con sus actuales parámetros urbanísticos. No obstante, se recomienda que los planeamientos de desarrollo se adapten a las densidades que propone el presente PTP, en la medida en que su grado de desarrollo lo permita.

89. artikulua.– Dentsitatea berrikusita duten eremuak.

Artículo 89.– Áreas con revisión de densidad.

1.– Indarreko plangintzetako eremu kalifikatuei eta hutsei dagozkie: horien eraikigarritasuna legez ezarritakoa baino txikiagoa da eta antolamendu-plangintza xehatua ez da garatua izan.

1.– Se corresponden con aquellas áreas calificadas y vacantes en los planeamientos vigentes cuya edificabilidad es menor que la legalmente exigible y cuyo planeamiento de ordenación pormenorizada no se ha desarrollado.

2.– 30 etxebizitza hektareako gutxieneko dentsitatea proposatzen du LPPk horientzat, eta udal plangintzak berak zehaztuko du azkenean aplikatu beharreko dentsitatea.

2.– El PTP propone para ellas la aplicación de una densidad mínima de 30 viv/Ha, siendo el planeamiento municipal el que finalmente defina la densidad a aplicar.

90. artikulua.– Okupaziorako mugako eremuak.

Artículo 90.– Ámbitos límite a la ocupación.

1.– Dentsitate-tarte bat ezarri du LPPk okupaziorako mugako eremu bakoitzean (A edo B), gehieneko eta gutxieneko batek mugatua, eta horien artean, mugako balioen arteko egokiena aukeratuko du Plangintzak, ondoren ezarriko diren irizpideen arabera:

1.– El PTP establece en cada ámbito límite a la ocupación una horquilla de densidades (A o B), definida por un máximo y un mínimo, entre las cuales el Planeamiento optará por la más adecuada entre dichos límites, de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación:

a) Udal plangintzan proposaturiko eraikigarritasunak inguruarekin bat etorri beharko du, egungoen antzeko eraikigarritasunekin.

a) La edificabilidad que se proponga en el Planeamiento Municipal debe integrarse de manera armónica en el entorno, con edificabilidades similares a las existentes.

b) Lurraren kontsumoa murrizteko xedearekin, eraikigarritasun handiagoarekin batera dentsitate handiagoa etorri behar da, hektareako etxebizitzen kopuruaren aldetik. Osterantzean, harrera-ahalbidea agortuko litzateke, etxebizitzen behar errealari erantzunik eman gabe.

b) A efectos de reducir el consumo de suelo, una mayor edificabilidad debe ir acompañada de una mayor densidad, en número de viviendas por hectárea. De lo contrario, el efecto sería agotar la capacidad de acogida sin dar respuesta a la necesidad real de viviendas.

2.– 30 eta 50 etxebizitza hektareako dentsitate ertain-baxuko tartea hartuko da oro har Eskualde Egiturako udalerrientzat, udalerri buruetan eta azpiburuetan izan ezik (Gernika-Lumo, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio eta Markina-Xemein) non dentsitate ertain-altua (50-75 etxebizitza hektareakoa) aukeratuko den.

2.– Se adopta un intervalo de densidad media-baja entre 30 y 50 viv/ha para los municipios del A.F. en general, salvo para los municipios cabeceras y subcabeceras (Gernika-Lumo, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio y Markina-Xemein) en los que se adopta un intervalo de densidad media-alta (50-75 viv/ha).

3.– Etxebizitzen gaineko hartutako batez besteko azalera dentsitate horiek aplikatzearen emaitza izango dira eremu bakoitzari dagozkion eraikigarritasunak, eta LPPren irizpidea da eraikigarritasun horiek berehalako ingurunearekin lotuta egotea, halako moldez non bateragarriak izango baitira udalerri bakoitzaren berezko fisonomia mantentzearekin eta egungo biztanle-guneetako proposamen berriak integratzearekin.

3.– Las edificabilidades correspondientes a cada ámbito serán el resultado de la aplicación a dichas densidades de la superficie media de vivienda que se adopte, siendo criterio del PTP que dichas edificabilidades estén relacionadas con el entorno inmediato, de forma que sean compatibles con el mantenimiento de la fisonomía característica de cada uno de los municipios y la integración de las nuevas propuestas en los núcleos existentes.

4.– Tipologiarekin egokiena izan behar da aplikaturiko dentsitatearen arabera, honako bi irizpide hauei jarraituz: lehenik eta behin, zonaldeko tradiziozko eraikuntza-ildoak errespetatzea; bigarrenik, urbanizazio eredu trinkoa sustatzea, lur gutxi kontsumitzen duena.

4.– La tipología deberá ser la más adecuada en función de la densidad que se aplique, atendiendo a dos criterios: en primer lugar, el respeto por los patrones de edificación tradicional de la zona; en segundo lugar, el fomento de un modelo de urbanización compacto y poco consumidor de suelo.

5.– Edonola ere, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 77. Artikuluan ezarritako hirigintza eraikigarritasunaren mugak bete behar ditu eremu bakoitzak.

5.– En cualquier caso, cada ámbito deberá dar cumplimiento a los límites de edificabilidad urbanística previstos en el artículo 77 de la Ley del Suelo y Urbanismo 2/2006.

6. ATALA
BABES PUBLIKOREN BATEN MENPEKO ETXEBIZITZETARAKO ERRESERBA
SECCIÓN 6.ª
RESERVA PARA VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA

91. artikulua.– Babes publikoren baten menpeko etxebizitzetarako erreserba.

Artículo 91.– Reserva de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

1.– Hirigintza plangintzetan nahitaez ezarri behar da babes publikoren baten menpeko etxebizitzetarako erreserba, populazio-atalaseen arabera, 2/2006 Legeak ezartzen duenez: oro har, 3.000 biztanletik gorako udalerrietan eta hiri lurreko etenik gabeko biztanle-guneak dituzten 2.000 biztanletik gorako populazioko udalerrietan. Lege berean ezarritako zenbatekoekin gutxienez gauzatuko da erreserba.

1.– Los planeamientos urbanísticos tendrán obligación de establecer reserva para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en función de los umbrales de población, tal como determina la Ley 2/2006: con carácter general a los municipios de más de 3.000 habitantes y a los municipios que cuenten con núcleos continuos de suelo urbano que alberguen una población superior a 2.000 habitantes. La reserva se formalizará como mínimo con las cuantías establecidas en esta misma Ley.

2.– Erreserba egiteko betebehar horrek ukituta ez dauden udalerrietan, etxebizitza-erabilera nagusi deneko antolamendu eremuetan, haztaturiko hirigintza eraikigarritasunaren % 15 laga beharko da babes publikoko etxebizitzarako, urbanizazio kargarik gabe, lur-zati eraikigarrian gauzatua, edo orubea edo lur-zati eraikigarria eman ezean, hauxe emango da ordainean: eskudirutako ordainketa. Lurraren udal ondareari atxikita geldituko da, hirigintza estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 12. artikuluaren arabera.

2.– Los municipios no afectados por esa obligación de reserva, en ámbitos de ordenación de uso predominante residencial deberán destinar a vivienda de protección pública la cesión del 15% de la edificabilidad urbanística ponderada, libre de cargas de urbanización, materializada en parcela edificable o, en caso de no dar lugar a un solar o parcela edificable, sustituida por el abono en metálico que quedará adscrito al patrimonio municipal de suelo, de acuerdo al artículo 12 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

3.– Babes publikoren baten menpeko etxebizitzetarako erreserba egiteko behar horrek ukituta ez dauden udalerrietan komenigarria izango litzateke alokairuko etxebizitzen parkea edukitzea. Helburu horretarako lurraren udal ondarea sortu nahi da, baita sustapen publikoko etxebizitzen parkea egonkor mantentzea ere.

3.– En los municipios no afectados por la obligación de reserva de vivienda sometida a algún régimen de protección pública, sería conveniente que dispusieran de un parque de viviendas en régimen de alquiler. Se pretende la creación de patrimonio municipal de suelo para este fin y el mantenimiento estable del parque de Viviendas de Promoción Pública.

4.– Zenbait udalerritan, bigarren etxebizitzak etxebizitza nagusiarekiko duen portzentajea ikusita, jarduketa-programa bat garatu beharko lukete udalek, udalerriko populazioa bertan mantentzea bermatzeko. Horretarako, babes publikoren bateko etxebizitzen plangintza ezarriko da, udalerriko gizartearen errealitateari egokituta, legez exijitzekoa ez den kasuetan ere.

4.– En algunos municipios, dado el porcentaje de la segunda residencia respecto a la vivienda principal, los Ayuntamientos deberían desarrollar un programa de actuaciones que garantice la permanencia de la población del municipio, promoviendo para ello la planificación de viviendas con algún régimen de protección pública que se ajuste a la realidad social del municipio, aún en los casos en que no sea legalmente exigible.

5.– Horrez gainera, lurzoru-erreserben arloko betebeharrik duen udalerririk ez badago ere, 2/2006 Legearen 17. artikuluan deskribatutako zuzkidurazko bizitokien sustapenen bat jasotzeko proposamena egiten da, alde funtzionalak dituen beharrizanak betetzeko. Antolamendu xehatuak kokapen zehatza ezarri beharko du.

5.– Además, aunque no existe obligación de reserva para ningún municipio, se propone la previsión de alguna promoción de alojamientos dotacionales, descritos en el artículo 17 de la Ley 2/2006, para dar solución a las necesidades del Área Funcional. La ordenación pormenorizada deberá establecer su ubicación concreta.

7. ATALA
ZEHAZTAPENAK ETA IRIZPIDEAK
SECCIÓN 7.ª
DETERMINACIONES Y CRITERIOS

92. artikulua.– Etxebizitza-kokalekuetarako lurraren gaineko aplikazioaren zehaztapenak.

Artículo 92.– Determinaciones de aplicación sobre el suelo para Asentamientos Residenciales.

1.– Udal plangintzan aurreikusitako hirigintza garapen berriak LPPren Lurralde Ereduaren planoan islaturiko okupaziorako mugako eremuetan kokatu behar dira (70. artikuluan planteaturiko salbuespena izan ezik) proposaturiko gutxieneko dentsitatea errespetatuz.

1.– Los nuevos desarrollos urbanísticos previstos por el planeamiento municipal deberán ubicarse en los ámbitos límites a la ocupación reflejados en el plano de Modelo Territorial del PTP (con la salvedad planteada en el artículo 70) respetando la densidad mínima propuesta.

2.– Etxebizitza-sektorearen azalerari dagokio hektareako etxebizitzetan adierazitako dentsitatea, garapen eremu bakoitzean, eta ulertu behar da okupaziorako mugako eremuek ahalbidea dutela Sistema Orokorrak sartzeko. Hala denean, lurraren azaleraren aplikatzen zaio dentsitatea, sistema orokorra deskontatu ondoren.

2.– La densidad, expresada en viviendas por hectárea, para cada ámbito de desarrollo se refiere a la superficie del sector residencial propiamente dicho, entendiendo que los ámbitos límites a la ocupación tienen capacidad para incluir los Sistemas Generales, en cuyo caso la densidad se aplica a la superficie de suelo, una vez descontado el sistema general.

3.– Udalerri buruetan eta azpiburuetan proposaturiko etxebizitza-okupaziorako mugako eremu guztietan, jarduera ekonomikoak kokatzeko gordeko da eremuaren egoitza eraikigarritasunaren % 10 hala nola etxebizitzarekin bateragarria den industri erabilera, tertziarioak (komertziala, bulegoak...), zuzkidura pribatuak (hezkuntza, osasuna, kirola, kultura, gizarte zerbitzuak...) eta antzeko beste batzuk.

3.– En todos los ámbitos límites a la ocupación residenciales propuestos en los municipios cabecera y subcabecera, se reservará un 10% de la edificabilidad residencial del área para la ubicación de actividades económicas, como el uso industrial compatible con vivienda, usos terciarios (comercial, de oficinas...), dotacionales privados (educativo, sanitario, deportivo, cultural, servicios sociales...) y otros análogos.

4.– Gutxieneko erreserba gisa ezarri da LPP honetan, baina handitu egin daiteke udal plangintzak hala ezarrita. Pentsa daiteke kopuru horren barruan sartuta dagoela Lurzoruaren Legearen 79.2.b artikuluan ezarritako tokiko sisteman sareko ekipamendu pribatuetarako erreserba.

4.– Esta reserva se establece en este PTP como un mínimo que podrá aumentarse por determinación del planeamiento municipal. Cabe entender incluida en esta cuantía la reserva para equipamientos privados de la red de sistemas locales prevista en el artículo 79.2.b de la Ley de Suelo.

5.– Irizpide bera har daiteke, hala nahi izanez gero, Eskualde Egiturako beste udalerri batzuetan.

5.– El mismo criterio podría también adoptarse, si así se quisiera, en los otros municipios del Área Funcional.

III. KAPITULUA
JARDUERA EKONOMIKOEN EREDUA
1. ATALA
JARDUERA EKONOMIKOEN EREDUAREN OINARRIAK
CAPÍTULO III
MODELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SECCIÓN 1.ª
BASES DEL MODELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

93. artikulua.– Jarduera ekonomikoen ereduaren helburu nagusia.

Artículo 93.– Objetivo general del Modelo de actividades económicas.

Kokalekuen lurralde-ereduak duen helburu nagusia Arlo Funtzionalaren garapen sozio-ekonomikoa sustatzea da. Jarduera ekonomikoen finkapenei buruzko proposamenen bidez, LPPak ingurumenaren eta sektoreen oreka lortu nahi du, Arlo Funtzional osoak enplegu-eskaintza nahikoa izan dezan, 67. artikuluan adierazitako iraunkortasun-irizpide nagusien arabera.

El Modelo de asentamientos persigue el objetivo general de contribuir al desarrollo socio-económico del Área Funcional. Con sus propuestas sobre asentamientos de actividades económicas el PTP pretende el equilibrio medioambiental y sectorial, de manera que el conjunto del Área Funcional cuente con una oferta suficiente de empleo, de acuerdo con los criterios generales de sostenibilidad señalados en el artículo 67.

94. artikulua.– Ekintza-ildoak jarduera ekonomikoko sektore desberdinetan.

Artículo 94.– Líneas de acción en los distintos sectores de actividades económicas.

Informazioaren eta Diagnostikoaren agirian egindako azterketa kontuan hartuta, hainbat irizpide atera dira eta LPPak sektore desberdinetarako proposatu dituen jarduera ekonomikoen finkapen-ereduaren berri ematen dute:

Del análisis realizado en el documento de Información y Diagnóstico se deducen algunos criterios que informan el modelo de asentamientos de actividad económica propuesto por el PTP para los diferentes sectores:

1.– Lehenengo sektorea:

1.– Sector Primario:

a) Lehenengo sektorea funtzio anitzeko sektore ekonomiko gisa ulertu eta tratatzea, batetik bere funtzio ekonomikoei eta bestetik lurralde, ingurumen, gizarte eta paisaia aldeko funtzioei dagokien konplexutasuna kontuan hartuta.

a) Consideración y tratamiento del primario como sector económico multifuncional, con atención a la complejidad inherente a sus funciones económicas, por un lado, y territoriales, ambientales, sociales y paisajísticas, por otro.

b) Europa mailan, nazioan eta autonomia-erkidegoan landako sektorearen gaineko estrategiekin bat eginik, nekazaritza-jardueren garapen iraunkorreko eredua sustatzea, ingurumen aldetik jarduerak integratzeko eta ingurumenaren gaineko eraginak murrizteko, nekazaritza-jardunbide onak sustatzeko, ustiategien erabileran harrera-gaitasuna kudeaketa-irizpide gisa sartzen dela bermatzeko eta labore-sistemekin, ondasunen kontsumoarekin, lurzoru eta uren ekarpen organikoekin eta hondakinekin lotutako alderdi guztiak jorratzeko. Horretarako:

b) Potenciación, en coherencia con las estrategias sobre el sector rural a escala europea, nacional y autonómica, de un modelo de desarrollo sostenible de las actividades agrarias que las integre ambientalmente y reduzca sus efectos sobre el medio, fomentando las buenas prácticas agrarias, asegurando que el manejo de las explotaciones incorpore la capacidad de acogida como criterio de gestión, abarcando todos los aspectos relacionados con los sistemas de cultivo, consumo de insumos químicos y aportes orgánicos a suelos y aguas y residuos. Y a tal efecto:

i) Lurzoruko erabileren kudeaketa sartzea, honako irizpideak kontuan hartuta: biodibertsitatearen eta aniztasunaren kontserbazioa, paisaien nortasuna eta kalitatea, eta, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako erabileren antolakuntzaren iraunkortasuna. Hala, ingurumenarekiko harremana funtsekoa izango da aniztasun biologikoa eta paisajistikoa zaintzeko eta euskal nekazaritzaren nortasuna datozen belaunaldietara igortzeko.

i) Incorporación de la gestión de usos del suelo, desde criterios de conservación de la biodiversidad y la variedad, identidad y calidad de los paisajes, a la sostenibilidad de la ordenación de los usos agrícolas, ganaderos y forestales, constituyendo la relación con el medio físico un elemento clave para la preservación de la diversidad biológica y paisajística y para el traslado de la identidad agraria vasca a las próximas generaciones.

ii) Nekazaritza-ustiategiak abandonatzeko eta landa-paisaia sinplifikatu eta arbolaztatzeko prozesuei eustea, EAEko nekazaritza-espazioetan halakoak antzematen ari direla kontuan hartuta.

ii) Contención de los procesos de abandono de las explotaciones agrícolas y de simplificación y arborización del paisaje rural que se están concretando en los espacios agrarios vascos.

c) Nekazaritza-jarduerak sustatzea, landa-guneen sare sozioekonomikoaren parte gisa, landa-guneen garapenean beren zeregina duten ekonomia bat osatzen baitute bi norabide hauetan:

c) Fomento de las actividades agrarias como parte del tejido socioeconómico de las áreas rurales, constitutivas de una economía que debe cumplir su papel en el desarrollo de las áreas rurales en las dos direcciones siguientes:

i) Ustiapen profesionalizatuen lehiakortasuna areagotu behar dute, honela: 1) merkatuaren eskarietarako egokitzapena hobetu behar da, kalitatea hobetzeko eta ekoizpenak bereizteko neurrien bidez, honakoak identifikatu ahal dituzten tresnak erabilita: I) guneko produktuen jatorria eta izaera eta II) nekazaritza ekologikoa eta integratua; 2) gazteak nekazaritza-ustiategietara sartzeko politikak lehenetsi behar dira, belaunaldi arteko erreleboa egon dadin, nekazarien prestakuntza hobetzeko jardueren bidez, merkatuen sarean egongo diren aldaketarako prestatuz, eta 3) txakolinaren ekoizpena eta negutegietako ekoizpenak sustatu behar dira, errentagarriagoak direlako eta etorkizunerako gaitasun handiagoa dutelako.

i) Incremento de la competitividad de las explotaciones profesionalizadas mediante: 1) la mejora de su adaptación a las demandas del mercado con medidas tendentes a mejorar la calidad y diferenciar las producciones mediante instrumentos que permitan identificar: i) la procedencia y naturaleza de los productos de la zona y II) la agricultura ecológica e integrada; 2) la priorización de políticas de incorporación de jóvenes a las explotaciones agrícolas para el imprescindible relevo generacional, con acciones dirigidas a mejorar la formación de los agricultores preparándoles para los cambios en la coyuntura de los mercados, y 3) la potenciación del cultivo del txakoli y las producciones en invernadero, por su mayor rentabilidad y potencialidad de futuro.

ii) Arreta berezia eta lehentasunezkoa jarriko zaie arduraldi partzialeko nekazariek kudeaturiko baserriei, nekazaritza jarduera kontserbatzeko; hain zuzen ere, honako hau sustatuko da: i) nekazaritza-ekoizpenen eta merkatuen arteko lotura; ii) azienda txikien kontserbazioa, landa-paisaia eta landa-ustiapenetako jardueren nolabaiteko aniztasuna segurtatzeko; iii) arduraldi partzialeko ekoizleen arteko lankidetza, arduraldia murrizteko eta gutxieneko irabaziak bermatzeko, eta iv) tokiko merkatuak eta azokak, profesionalizatuta ez dauden baserrietako ekoizpen txikiak merkaturatzeko.

ii) Dedicación especial y prioritaria a los caseríos gestionados por agricultores a tiempo parcial para la conservación de la actividad agraria, fomentando: I) la vinculación de las producciones agrarias con los mercados, II) la conservación de las pequeñas cabañas ganaderas para salvaguardar el paisaje rural y cierta diversidad de actividades en las explotaciones rurales, III) la cooperación entre los productores a tiempo parcial, con el fin de reducir su dedicación y garantizarles unos mínimos beneficios, y IV) la celebración de ferias y mercados locales para la comercialización de las pequeñas producciones de los caseríos no profesionalizados.

d) Baso-sektorean lankidetza sustatzea, baso-ustiapenaren ingurumen- eta ikus-eraginak arintzeko, honako honen bidez: I) baso-jarduera iraunkorrak eta lurraldearen ingurumeneko aniztasuna nahiz kalitatea hobetzen dituzten hostozabal-landaketak sustatu; eta II) basoko lanak elkarrekin egin, bai inausketak eta basozaintzako gainerako tratamenduak, bai mozketak.

d) Fomento de la cooperación en el sector forestal para mitigar los efectos ambientales y visuales de la explotación de las masas mediante: I) la potenciación de prácticas forestales sostenibles y forestaciones con frondosas que incrementen la diversidad y calidad ambiental del territorio; y II) la realización en común de las labores forestales, tanto de podas y demás tratamientos silvícolas, como de las propias cortas.

e) Kanpoko enpresen eta teknikarien sarrera sustatzea, landaketen produktibitatea handitzeko eta horien erabilera ona bultzatzeko.

e) Incentivación de la incorporación de empresas y técnicos forestales externos con el fin de aumentar la productividad de las plantaciones y favorecer un buen manejo de las mismas.

2.– Bigarren Sektorea:

2.– Sector Secundario:

a) I+G politika: produktuak, ekoizpen-prozesuak, materialak, instalazioak eta ingurumena etengabe berritzearen aldeko apustua egitea.

a) Política de I+D: apuesta constante por la innovación de productos, procesos productivos, materiales, instalaciones y medio ambiente.

b) Produktuak nazioartera ateratzea, tokiko enpresekin itunak eginez, beste eremu geografiko batzuetan negozioguneak eratuz eta atzerriko merkatu espezifikoetan lehiatzeko ekimenak sustatuz.

b) Internacionalización a través de la creación de alianzas con empresas locales, la constitución de centros de negocio en áreas geográficas diferentes y el apoyo de iniciativas para afrontar mercados exteriores específicos.

c) Lankidetza: enpresen arteko lankidetza sustatzea, zenbait arlotan; esaterako, merkaturatzean, teknologian, ikerketan, makroproiektuen garapenean, etab.

c) Cooperación: fomento del espíritu de colaboración entre empresas en diversos ámbitos: comercialización, tecnología, investigación, desarrollo de macroproyectos, etc.

d) Heziketa: enpresa-kudeaketako eskolak, eskola teknikoak eta lanbide-heziketakoak sustatzea.

d) Formación: potenciación de las escuelas de gestión empresarial y las escuelas técnicas y de formación profesional.

e) Industrialdeak birgaitzea eta finkatzea, zerbitzuak eta azpiegiturak hobetuta.

e) Rehabilitación y consolidación de las zonas industriales mediante la mejora en los servicios e infraestructuras.

f) Produktuak sustatzea: kalitateari, espezializazioari, neurrirako edo serie laburreko fabrikazioari eta diseinuari lehentasuna ematen dion ekoizpen-sistema sustatzea, kontsumo-ohitura berrietara egokitzen dena.

f) Promoción de los productos: fomento de un sistema productivo en el que prime la calidad, la especialización, la fabricación a medida o de series cortas y el diseño y que se adapte a los nuevos hábitos de consumo.

3.– Hirugarren Sektorea eta Merkataritza:

3.– Sector Comercial y Terciario:

a) Inbertsio publikoa handitzea, merkataritza-jarduerari suspertzen laguntzeko, hiri-azpiegiturak eta sare logistikoa egokituz, eta espezializazio sektoriala eta enpresen arteko lankidetza sustatuz, enpresa-eraginkortasuna bultzatzeko.

a) Incremento de la inversión pública para apoyar la revitalización de la actividad comercial, adecuando las infraestructuras urbanas y la red logística, así como incentivando la especialización sectorial y cooperación empresarial para fomentar la eficiencia empresarial.

b) Berrikuntza sustatzea, merkataritzari aktiboak eta metodologiak hartzeko aukera emateko, eta, horrela, sektorea modernatzeko eta merkataritza-banaketaren I+G deritzoneko zentro bat sortzeko.

b) Fomento de la innovación para facilitar al comercio la incorporación de activos y metodologías para modernizar el sector y la creación de un centro de I+D de la distribución comercial.

c) Lehiakortasuna handitzea, inbertsio pribatuaren bidez, merkataritza-enpresen eraldaketa eta informazioaren teknologia berrien garapena sustatzeko.

c) Aumento de la competitividad a través de la inversión privada para impulsar la transformación de empresas comerciales y estimular el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.

d) Merkataritza-teknika babeslea, banaketako multinazionalen hedapena kontrolatzeko; izan ere, horiek formatu guztietan lehiatzen dira establezimendu ertainekin eta txikiekin.

d) Política comercial que regule la expansión de las grandes multinacionales de distribución, que cada vez más compiten en todos los formatos con los comercios medianos y pequeños.

e) Merkataritzaren eta turismoaren arteko lotura sustatzea, eta azoka-barrutia beste produktu batzuk merkaturatzeko aprobetxatzea; produktu horietan Eskualde Egiturak lehiarako abantaila izango du.

e) Potenciación de la relación entre comercio y turismo y aprovechamiento del recinto ferial para comercialización de otros productos en los que el Área Funcional tenga ventaja competitiva.

95. artikulua.– Jarduera ekonomikoen ereduaren oinarriak.

Artículo 95.– Bases del Modelo de Actividades Económicas.

1.– LPPak defendatzen duen Jarduera Ekonomikoen Ereduak bereizi egiten ditu, batetik, erdiguneetatik banatuta dauden industria-erabilerako lurzoruen garapena, erabilera horiek ez direlako bateragarriak egoitza-erabilerekin, eta, bestetik hirugarren sektoreko erabilera mistoen garapena, erdiguneetan dauden egoitza-erabilerekin bateragarria dena.

1.– El PTP propugna un Modelo de Actividades Económicas que diferencia el desarrollo de suelos de uso industrial separados de los núcleos urbanos, por la incompatibilidad de estos usos con los residenciales, y el desarrollo de usos mixtos de carácter terciario compatibles con los usos residenciales localizados en los entornos urbanos.

2.– Jarduera ekonomikoen okupazioaren mugako eremuak, egoitza-eremuetatik banandutako eremuetan, industria-jarduera edo logistikoak egiten dira, trafiko astunari eta merkantzien trafikoari lotutakoak, eta horien helburua udal-planeamenduak aukeratzen du. Halako esku-hartzeek Eskualde Egitura osoko beharrizanei erantzuten diete.

2.– Los ámbitos límites a la ocupación de actividades económicas en áreas separadas de las residenciales, se destinan a actividades industriales o logísticas, vinculadas al tráfico pesado y de mercancías, dejando al planeamiento municipal la elección de su destino último. Estas intervenciones atienden a las necesidades del conjunto del Área Funcional.

3.– Hiri-eremuetan edo horien ondoan egindako esku-hartzeek Jarduera Ekonomikoaren Eredu honetan hirugarren sektoreko, merkataritzako eta enpresa-parkeetako erabilerak jasoko dituzte, egoitza-eremuetan integratuak, guneen araberako espezializazio funtzional desegokiak saihesteko (logela-guneak eta erdiguneetatik isolatutako jarduera ekonomikoko guneak). Izan ere, erabilera horiek inplikazioak dituzte ingurumenenen eta funtzionalki ez dira iraunkorrak.

3.– Las intervenciones en ámbitos urbanos o en colindancia con ellos incluirán en este Modelo de Actividad Económica los usos terciario, comercial y de parques empresariales integrados en los ámbitos residenciales, con objeto de evitar una indeseable especialización funcional por zonas (áreas dormitorio y áreas de actividad económica aisladas de los núcleos urbanos) con implicaciones medioambientales e insostenibilidad funcional.

2. ATALA
JARDUERA EKONOMIKOEN EREDUAREN KALKULUA
SECCIÓN 2.ª
CÁLCULO DEL MODELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

96. artikulua.– Jarduera ekonomikoen ereduaren kalkulu-oinarriak.

Artículo 96.– Bases de cálculo del Modelo de Actividades Económicas.

1.– LPPk jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren zenbatespen bat izan nahi du, koherentea dena Arlo Funtzional osorako eta Gernika eta Lea-Artibaiko bi azpi-guneetarako orokorrean aurreikusitako ereduarekin. Era berean, zenbatespen hori Jarduera Ekonomikoen SLPko zehaztapenen erreferentziarekin alderatu nahi du.

1.– El PTP pretende obtener una cuantificación de suelo destinado a actividades económicas coherente con el Modelo previsto de forma global para toda el Área Funcional y para cada una de las dos subáreas de Gernika y Lea-Artibai, y compararla con la referencia de las determinaciones del PTS de Actividades Económicas.

2.– Jarduera ekonomikoetarako lurzoru-beharrizanera hurbiltze aldera, LPPk Jarduera Ekonomikoen lurzoru kalifikatuaren kontsumoa aztertzen du aurreko urteetan, Arlo Funtzionalean. Lurraldearen zati handi batek harrera-gaitasun urria duela ikusita, kopuru hori egokitu egin beharko litzatekeela uste da. Izan ere, industrialdeetan bateragarriak diren hirugarren sektoreko jarduerak ezartzeko joera antzeman da. Dinamika hori zuzendu nahi da, beraz, eta, horretarako, proposamenean erabilera mistoak sartuko dira, hirugarren sektorea eta egoitzakoak bateragarriak izan daitezen.

2.– Para aproximarse a la necesidad de suelo para actividades económicas, el PTP analiza el consumo de suelo calificado de Actividades Económicas en el Área Funcional en años anteriores. Se considera que, ante la escasa capacidad de acogida de buena parte del territorio, esta cuantía debería ajustarse debido a la tendencia al establecimiento de actividades terciarias compatibles en polígonos industriales. Se pretende corregir esta dinámica fomentando en la propuesta la integración de usos mixtos, compatibilizando terciario y residencial.

97. artikulua.– Jarduera Ekonomikoen Eredua 16 urtera.

Artículo 97.– Modelo de Actividades Económicas a 16 años.

1.– Gernika-Markina Arlo Funtzionalean jarduera ekonomikoetarako lurzorua zenbatesteko beharrizanen aurreikuspena urtean 4,85 hektareakoa da. Datu horren erreferentzia Arlo Funtzionalean 1990etik 2002ra egondako lurzoruaren kontsumoa izan da, Jarduera ekonomikoen SLP abiapuntutzat hartuta (55 hektarea, 40 Gernikako azpi-arloan eta 15 Lea-Artibaiko azpi-arloan) eta beharrizanak adierazitako datu eta joeren arabera haziko direla suposatuta.

1.– La previsión de necesidades a efectos de cuantificación de suelo para actividades económicas en el Área Funcional de Gernika-Markina se establece en 4,58 ha/año. Este dato se adopta tomando como referencia el consumo de suelo en el periodo de 1990 a 2002 en el Área Funcional, según la hipótesis de partida del PTS de Actividades Económicas (55 ha, 40 en la subárea de Gernika y 15 en la de Lea-Artibai) y suponiendo un crecimiento de las necesidades en coherencia con los datos y tendencias apuntados.

2.– Beharrizan horiek apaldu egingo lirateke ekoizpen-eredua hirugarren sektorera eraldatzearen efektuarekin, halaxe aurreikusten baita Arlo Funtzionalerako ereduan, industriaren sektorearen bilakaera naturala ikusita.

2.– Estas necesidades se moderarían con el efecto de la transformación del modelo productivo hacia una terciarización prevista en el modelo para el Área Funcional por efecto de la evolución natural del sector industrial.

3.– XIII. eranskinean (Jarduera ekonomikoetarako lurzorua: 16 urterako eredua) LPParen 16 urterako ereduan aurreikusitako lurzoru-beharrizanak jasotzen dira, adierazle gisa: bai jarduera ekonomikoko erabilerak dituzten lurzoruak, bai udalerri bakoitzeko lurzoru hutsak.

3.– En el Anexo XIII: «Suelo para actividades económicas. Modelo a 16 años» se recogen a modo indicativo las necesidades previstas en el modelo a 16 años del PTP de suelo destinado a albergar usos de actividad económica, así como el suelo vacante en cada municipio.

3. ATALA
JARDUEREN LURZORU-ESKAINTZAREN MUGAK
SECCIÓN 3.ª
LÍMITES A LA OFERTA DE SUELO DE ACTIVIDADES

98. artikulua.– Jarduera Ekonomikoen Eskaintza 16 urtera.

Artículo 98.– Oferta de Actividades Económicas a 16 años.

1.– Memoriako 6.3.3 atalean, jarduera ekonomikoen ereduaren zenbatespenari buruzkoan, hainbat hipotesi ezartzen dira 16 urterako lurzoru-eskaintzaren esparrua zehazteko, lurralde-finkapenetan harrotze-koefizienteak erabiliz (gutxienez 1 eta gehienez 2).

1.– En el apartado 6.3.3 de la Memoria, dedicado a la cuantificación del Modelo de actividades económicas, se establecen hipótesis para determinar el marco de la oferta de suelo a 16 años, utilizando coeficientes de esponjamiento (mínimo 1 y máximo 2) al modo de los asentamientos territoriales.

2.– LPP honen irizpideak Jarduera Ekonomikoetarako eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoruaren Sorkuntza Publikoaren Lurraldearen Arloko Planan ezarritakoetara hurbiltzen dira; azken hori Eusko Jaurlaritzak onetsi zuen, 2004ko abenduaren 21ean.

2.– Se aproximan los criterios de este PTP a los establecidos en el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales, aprobado por el Consejo de Gobierno Vasco el 21 de diciembre de 2004.

3.– XIV. eranskinean (Jarduera ekonomikoetarako lurzorua. 16 urterako eskaintza) berariaz jasotzen da LPPak 16 urteko epean aurreikusitako gehieneko eskaintza-muga jarduera ekonomikoko lurzoruetarako, SLP betez. Halaber, okupatuta eta hutsik dauden lurzoru kalifikatuak eta udalerri bakoitzeko garapen berrien proposamenak adierazi dira.

3.– En el Anexo XIV: «Suelo para actividades económicas. Oferta a 16 años» se recoge el límite de oferta máximo previsto en un plazo de 16 años por el PTP para suelos de actividades económicas en cumplimiento del PTS, con indicación de los suelos calificados ocupados y vacantes y las propuestas de nuevos desarrollos en cada municipio.

99. artikulua.– Jarduera ekonomikoen ereduaren udal-aplikazioa.

Artículo 99.– Aplicación municipal del Modelo de Actividades Económicas.

1.– LPPan aurreikusitako gehieneko eskaintza udalerrietan berrikusten ari diren plangintza orokorretara egokitzeko orduan, kontuan hartu behar da epeen aldea, udal-plangintzetan epea zortzi urtekoa izaten baita, eta LPPren kasuan, aldiz, 16 urtekoa.

1.– A la hora de adaptar la oferta máxima prevista por el PTP a los planeamientos generales municipales en curso de revisión, hay que tener en cuenta la diferencia de plazo, que en los planeamientos municipales suele ser de ocho años, mientras que el horizonte del PTP alcanza 16 años.

2.– Argitu behar da, era berean, eskaintza hori beharrizanak asetzeko erreferentzia-tresna bat baino ez dela. Garrantzitsuena ondare eraikia eta urbanizatua eta hutsik dagoen lurzoru kalifikatua optimizatzea da. Halaber, Udalak ez daude behartuta beren plangintzan garapen berrietarako lurzoruak sailkatzera, baldin eta beharrezkoa ez bada.

2.– Debe aclararse que la oferta es solo un instrumento de referencia con el fin de satisfacer las necesidades, que lo prioritario es la optimización del patrimonio edificado y urbanizado y del suelo calificado vacante, y que los Ayuntamientos no están obligados a clasificar suelos para nuevos desarrollos en su planeamiento si no fuera necesario.

3.– Beharrezko gisa justifikatuko diren garapen berriak horretarako xedatutako okupazioaren muga-eremuetan ezarri beharko dira, 70. artikuluan planteatutako salbuespenarekin.

3.– Los nuevos desarrollos que se justificaran necesarios deberán disponerse en los ámbitos límites a la ocupación dispuestos a tal fin, con la salvedad planteada en el artículo 70.

4.– Jarduera Ekonomikoen Lurralde Plan Sektorialak, 13. eta 14. artikuluetan, muga batzuk ezartzen ditu merkataritzako ekipamenduen neurriei dagokienez, eta udal plangintzek bete egin behar dituzte muga horiek. Plangintza horietan mugak aplikatu behar zaizkien jarduera ekonomikoen poligonoak definitu behar dira. 22. artikuluaren arabera, alde funtzional honetan, Gernika-Lumo eta Ajangiz B kategoriakoak dira (eskualde-zentraltasuneko udalerriak) eta gainerakoak, berriz, C kategoriakoak (gainerako udalerriak).

4.– El PTS de Actividades Económicas, en sus artículos 13 y 14, establece unas limitaciones para el dimensionamiento de nuevos equipamientos comerciales a cumplir por los planeamientos municipales, los cuales deberán definir los polígonos de actividad económica en los que aplicar dichas limitaciones. Según el artículo 22, en esta Área Funcional, Gernika-Lumo y Ajangiz pertenecen a la Categoría B (Municipios de centralidad comarcal) y los demás a la categoría C (Resto de municipios).

4. ATALA
SUSTAPENEKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA
SECCIÓN 4.ª
SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA

100. artikulua.– Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako lurzorua.

Artículo 100.– Suelo para Actividades Económicas de Promoción Pública.

1.– Jarduera Ekonomikoen SLParen arabera, LPP honek sustapen aktiboko politika defendatzen du Urdaibain. Horri jarraiki, ekimen publikoko eskualde-eremuak sortu behar dira, inbertsioak erakarriko dituen poloa eratu eta A-8 autobidearen eta eskualdearen arteko bitartekaria izan daitezen, egunero eskualdetik kanpoko lantokietara joan behar dutenen mugikortasun nabarmena konpentsatze aldera.

1.– De acuerdo con el PTS de Actividades Económicas, este PTP defiende una política de incentivación activa en el Urdaibai, mediante la creación de ámbitos comarcales de iniciativa pública, con el fin de ejercer de polo de atracción de inversiones y foco intermedio entre la Autopista A-8 y la comarca, tratando de compensar el acusado flujo de movilidad diario hacia puestos de trabajo industriales localizados fuera de ella.

2.– Gernikako ibarrean esku-hartze estrategiko bat aurreikusten da, erakunde eta organismo desberdinen partaidetzarekin, Birsorkuntza Plan Bereziaren bidez. Planak: 1) hutsik eta zaharkituta dagoen lurzoru guztia jaso beharko du, 2) hirian integratuta eta ondo komunikatuta dauden jarduera-lurzoru berriak baliozkotu beharko ditu, 3) uholde-arriskuaren eta lurzoru-kutsaduraren arazoak konpondu beharko ditu, 4) egungo trenbide-trazaduraren hirigintza-oztopoak ezabatu eta mugikortasun-modu desberdinen trukea sustatu beharko du, disuasio-aparkalekuak prebenituz eta abar. Era berean, Gernika-Lumoren eta BI-635 errepidearen ondoan, Ajangiz udalerrian, okupazioaren mugan dagoen eremu bat aurreikusi da, hirugarren sektorearen eta egoitzaren izaera mistoa izango duena.

2.– Se contempla una intervención estratégica en la Vega de Gernika con la participación de diversas instituciones y organismos, mediante un Plan Especial de Regeneración que: 1) abarque todo el suelo vacante y obsoleto, 2) ponga en valor nuevos suelos de actividad integrados en la ciudad y bien comunicados, 3) resuelva los problemas de inundabilidad y contaminación de los suelos, 4) elimine las barreras urbanísticas del actual trazado ferroviario y favorezca el intercambio de modos de movilidad, previendo aparcamientos disuasorios, etc. Asimismo, se prevé junto a Gernika-Lumo y la BI-635, en el término de Ajangiz, un ámbito límite a la ocupación con carácter mixto terciario-residencial.

3.– Bestalde, lurzoru huts gisa kalifikatuta azaltzen den 58,7 hektareako azalera bat dago Muxikan (SAPU Miango-Agerre-Untzeka, Plan Partziala behin betiko onartzeke), ekimen publikokoa (Busturialdeko Industrialdea), bai eta 6,35 hektarea Malluki industrialdean, Errigoitin, udal-ekimenekoa.

3.– Por otro lado, aparece como suelo calificado vacante una superficie de 58,7 Ha en Muxika (SAPU Miango-Agerre-Untzeka, pendiente de la aprobación definitiva del Plan Parcial) de iniciativa pública (Busturialdeko Industrialdea), así como 6,35 Ha en el polígono Malluki, en Errigoiti, de iniciativa municipal.

4.– Sustapen publiko horiek guztiek 85 hektareako azalera barne hartzen dute eta 16 urterako esparru-ereduan ezarritako beharrizanak aseko dituzte Gernikako azpi-eremurako (Urdabai SLPan), XIII. eranskinaren arabera.

4.– La totalidad de estas promociones públicas suponen una superficie de unas 85 Has, que satisfaría las necesidades establecidas en el Marco-Modelo a 16 años para la subárea de Gernika (Urdaibai en el PTS) recogidas en el Anexo XIII.

5.– Eskaintza hori XIV. eranskineko taulan zenbatzean, kontuan hartu behar da, sustapen publikoko industria-lurzorua izanik, eskainitako lurzoru hutsa ezin dela % 50era murriztu bideragarritzat jotzeko, SLPak gainerako lurzoru hutsekin egiten duen bezala. Izan ere, kudeaketa publikoak aurrez planifikatutako lurzoru-eskaintza bermatzen du.

5.– Al computar esta oferta en el cuadro del Anexo XIV hay que tener en cuenta que, siendo un suelo industrial de promoción pública, la superficie vacante ofertada no debe minorarse al 50% para considerarse viable, como hace el PTS con el resto de los suelos vacantes, ya que la gestión pública garantiza la oferta del suelo previamente planificado.

101. artikulua.– Erreserba estrategikoa.

Artículo 101.– Reserva Estratégica.

1.– EAEko Lurralde Antolamendurako Batzordearen txosten loteslearen arabera, 60 hektareako erreserba estrategikoa aurreikusten da Ajangiz-Mendatako etorkizuneko industria-finkapenetarako, baldin eta plana indarrean dagoen bitartean Muxikako poligonoaren azaleraren % 75 finkatuko balitz (SAPU Miango-Agerre-Untzeka).

1.– De acuerdo con el informe vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, se prevé una Reserva Estratégica de 60 hectáreas para futuros emplazamientos industriales en Ajangiz-Mendata, en el supuesto de que en el periodo de vigencia del Plan se alcanzase la consolidación del 75% de la superficie del polígono de Muxika (SAPU Miango-Agerre-Untzeka).

2.– LPPko antolamendu-planetan azalera hori gutxi gorabehera kokatzen da, behin behiko zehaztapena erreserba hori ezarri behar den unean zehaztuko baita, aurreko puntuko baldintza bete ondoren. Hala, LPPko azterlaneko eskalan baino zehaztasun gehiago emango du behin betiko kokapen horrek eta egungo azpiegiturekiko sarbideak eta loturak konponduko dira. Halaber, PRUGeko P4 kategoriako lurzoruen gaineko eragina eta akuiferoak izateko arrisku altuko lursailen gaineko eragina murriztu egingo dira, lurralde-antolamenduko tresna baten bidez, ukitutako udal-plangintzen egitura-antolakuntza koordinatu ahala. Ondoren, berau garatzen denean, kontuan hartu beharko da paisaiaren integrazioa sustatzeko eta ingurumen-eraginak murrizteko neurri zuzentzaileak ezarri behar direla Urdaibaiko Biosferaren Erreserba bezalako gune sentikorrean.

2.– En los planos de ordenación del PTP se ubica aproximadamente dicha superficie, entendiendo que su delimitación definitiva se concretará en el momento en que deba implementarse dicha Reserva, cumplida la condición del punto anterior, con mayor detalle de lo que permite la escala de estudio del PTP, resolviendo los accesos y su conexión con las infraestructuras existentes, minimizando la afección a los suelos de categoría P4 del PRUG y a los terrenos con alta vulnerabilidad de acuíferos, mediante un instrumento de ordenación territorial que coordine la ordenación estructural de los planeamientos municipales afectados. Su posterior desarrollo deberá contemplar la implantación de medidas correctoras para favorecer la integración paisajística y minimizar los impactos medioambientales en una zona sensible como la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

5. ATALA
EREDU EKONOMIKOAREN KUDEAKETA
SECCIÓN 5.ª
GESTIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

102. artikulua.– Xedapen orokorrak.

Artículo 102.– Disposiciones generales.

1.– LPPak lurzoru berriaren kontsumoa mugatzeko proposatzen du, azken urteetako joera alderantzikatuz. Horretarako, aurreikusitako beharrizanak ahal dela jarduera ekonomikoko eremuak birsortuz eta lurzoru hutsa optimizatuz estali beharko lirateke, eta, beharrezkoa den neurrian soilik, lurzoru berriak garatuko lirateke okupazioko muga-eremuen barruan, XIV. eranskineko taulan jasotako eskaintzako muga-balioen esparruan.

El PTP propone limitar el consumo de nuevo suelo, invirtiendo la tendencia de los últimos años. Para ello las necesidades estimadas deberían cubrirse preferentemente mediante la regeneración de ámbitos de actividades económicas, así como la optimización del suelo vacante, y, solo en la medida en que fuera necesario, desarrollando nuevos suelos dentro de los ámbitos límites de ocupación, en el marco de los valores límite de oferta, recogidos en el cuadro del Anexo XIV.

103. artikulua.– Jarduera ekonomikoen eremuak suspertzea.

Artículo 103.– Regeneración de ámbitos de actividades económicas.

1.– Jarduera ekonomikoen eremuetako eraikitako eta urbanizaturiko ondarea optimizatzearen helburua hori suspertzea da, irudia hobetzeko eta industria-paisaia egokitzeko, EAEko industrializazio masiboaren garaian sortu ziren hiri-eremuetan.

1.– La optimización del patrimonio edificado y urbanizado de los ámbitos de actividades económicas requiere su regeneración, cuyo objeto es la mejora de imagen y adecuación del paisaje industrial de aquellos espacios urbanos que surgieron durante la época de industrialización masiva de la CAPV.

2.– Jarduera ekonomikoetara atxikitako lurzoruak (gehienetan, industria-izaerakoak) suspertzeko jardueretan, honako irizpide hauek hartu beharko dira kontuan:

2.– En las operaciones de regeneración de los suelos adscritos a actividades económicas, generalmente de carácter industrial, deberán tenerse en consideración los siguientes criterios:

a) Barruko egitura-ardatz jarraituak sortzea, hiri-egitura koordinatua eta autonomoa sortzeko, barruko komunikazioetan.

a) Creación de ejes vertebradores continuos interiores, que generen una trama urbana coordinada y autónoma en sus comunicaciones internas.

b) Zaharkituriko industrialdeak suspertzea.

b) Regeneración de las áreas industriales obsoletas.

c) Ingurumen-neurri zuzentzaileak ezartzea, beharrezkoa izanez gero.

c) Establecer medidas correctoras medioambientales, si se considera necesario.

3.– LPPren ustez, funtsezkoa da oraingo industrialdeetan esku-hartzeak egitea, horien funtzioak, egitura edo bizigarritasuna egokitzeko, horietarikoren batean neurri zuzentzaileak ezartzeko aukera egotearen edo hirigintza-akatsen eraginez. Horri dagokionez, 4/1990 Legean ezarritakoaren arabera, Gernika-Lumon Suspertzeko Eremu oso garrantzitsua proposatzen da Eskualde Egiturarako (dokumentazio grafikoan jasota); dena den, udal Planeamenduak suspertu behar diren beste eremu batzuk ere zehaztu ahal izango ditu. Gainera, zenbait eremuk, hiriguneen erdialdeetan kokaturik daudenez, neurri zuzentzaileak hartu beharko dituzte ingurumen-eragina murrizteko.

3.– Desde el PTP se considera fundamental acometer intervenciones sobre los polígonos existentes para una adecuación funcional, estructural o de habitabilidad, por deficiencias de urbanización o por la posibilidad de establecer medidas correctoras en algunos de ellos. En este sentido, de acuerdo con la Ley 4/1990, se propone un Área de Regeneración de superficie muy relevante para el Área Funcional en el municipio de Gernika-Lumo, recogida en la documentación gráfica, sin perjuicio de que, desde el Planeamiento Municipal, se puedan definir otros ámbitos a efectos de su regeneración. Además, algunas áreas, dada su localización en los centros urbanos, habrán de adoptar medidas correctoras para minimizar su impacto ambiental.

104. artikulua.– Jarduera ekonomikoetarako lurzoruan aplikatzeko irizpideak.

Artículo 104.– Criterios de aplicación en los suelos de actividades económicas.

Lurralde-eredua ezartzeko, jarduera ekonomikoetarako lurzoruan, oro har, honako irizpide hauek aplikatzen dira:

Para la implantación del modelo territorial en el suelo de actividades económicas se aplican con carácter general los siguientes criterios:

a) Hiriguneetatik kanpo dauden eremuetan, batez ere, ekoizpeneko eta logistikako jarduerak kokatuko dira, horiek bateragarritasun urria baitute hiri-egiturarekin; halaber, horiek merkataritza-zentro handiekin eta bulego-eraikinekin osatzea ekidingo da, halakoak (ahal dela behintzat) hiriguneen barruan egon behar baitira, esku-hartze eskala txikiagoekin eta hirigintza-ingururako egokitasun handiagoarekin.

a) Las áreas exteriores a los núcleos urbanos se reservarán principalmente para las actividades productivas y logísticas, que resultan poco compatibles con el tejido urbano, evitando su complementación con grandes centros comerciales y edificios de oficinas, que deberán situarse preferentemente en el interior de los núcleos urbanos con escalas de intervención de menor entidad y más adaptables al entorno urbanístico circundante.

b) Saihestu egingo da hiri-lurzoruen kanpoaldeko hirugarren sektoreko eremuak ezartzea; izan ere, espazio-plataforma horiek instalazio industrialagoak hartzeko erreserbatzea komeni da; izan ere, azken horiek bateragarritasun urriagoa dute egoitza-egiturarekin, eta lotura funtzional handiagoa, berriz, merkantzien trafiko astunarekin; nolanahi ere, garraio publikoaren bidezko irisgarritasuna bermatu behar da.

b) Se evitará la implantación de áreas terciarias exteriores a los suelos urbanos, ya que conviene reservar estas plataformas espaciales para la acogida de instalaciones de perfil más industrial, menos compatibles con el tejido residencial y con mayor vinculación funcional al tráfico pesado de mercancías y, en su caso, se deberá garantizar su accesibilidad mediante el transporte público.

c) Jarduera ekonomikoen eremu berrietan, hondakinen bilketa hautakorrerako espazioen ezarkuntza sustatuko da; horietan, hiri-hondakinetara asimilatzeko moduko hondakinen edukiontzien instalaziorako eremuak erreserbatuko dira.

c) En las nuevas áreas de actividades económicas se potenciará el establecimiento de espacios de recogida selectiva de residuos, reservando en ellos áreas para la instalación de contenedores de residuos asimilables a los urbanos.

d) Jarduera ekonomikoko eremu berrietan, Udal Planeamenduak energia sortzeko zentro txikien instalazioa ahalbidetuko du; energia sortzeko, hondakinen tratamendua edo energia berriztagarrien aplikazioa erabiliko da. Horretarako behar diren lurzoru-erreserba guztiak egingo ditu, baldin eta jarduera nagusiarekiko bigarren mailako jarduera bada.

d) En las nuevas áreas de actividad económica el Planeamiento Municipal posibilitará la instalación de pequeños centros productivos de energía a través del tratamiento de residuos o de la aplicación de energías renovables, efectuando las correspondientes reservas de suelo para tal fin, siempre que se trate de una actividad secundaria respecto de la actividad principal.

e) Jarduera ekonomikoen eremuetan, garraio publikoaren erabilera ahalbidetuko da, eta garraio publikoa sustatuko da, ibilgailu pribatuen joan-etorriak gutxituz.

e) En las áreas de actividades económicas, se posibilitará el uso del transporte público, fomentándolo frente a la utilización del vehículo privado.

f) Indarrean dagoen planeamenduak jarduera ekonomikoetarako lurzorutzat kalifikatzen dituen lurzoruak, baldin eta, teknika, ekonomia edo hirigintza mailako ezintasunaren ondorioz, lurzoruok erabilera horretarako garatu ezin badira, erabilera mistorako birkalifikatu ahal izango dira; hau da, jarduera ekonomikoak dituen egoitza-erabilerarako, enpleguaren eta produkzio-egituraren galera orekatzeko.

f) En los casos de suelos calificados por el planeamiento vigente como de actividades económicas y que por imposibilidad técnica, económica o urbanística no puedan llegar a desarrollarse para este uso, será posible su recalificación en usos mixtos, es decir, residencial con presencia de actividades económicas, que equilibren la pérdida de empleo y de tejido productivo producida.

g) Oro har, ingurumeneko neurri zuzentzaileak zorrotz bete eta hirigintzaren kalitatea ondo zainduko da.

g) En general, se extremarán las medidas correctoras medioambientales y se cuidará la calidad de la urbanización.

6. ATALA
EREDU EKONOMIKOAREN EZAUGARRIAK
SECCIÓN 6.ª
CARACTERIZACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

105. artikulua.– Jarduera ekonomikoaren erabilerarekin lotutako tipologiak

Artículo 105.– Tipologías asociadas al uso de actividad económica.

1.– LPPak orokorrean kontuan hartzen ditu beren jarduera ekonomikoak garatzeko euskarri fisiko gisa hirigintza-aldetik prestatutako lurzorua behar duten agente ekonomikoek egindako lurzoru-eskari posibleak, jarduera horiek zuzenean ekoizpenekoak izan nahiz hirugarren sektorekoak izan.

1.– El PTP considera globalmente las posibles demandas de suelo generadas por el conjunto de agentes económicos que necesitan suelo preparado urbanísticamente como soporte físico para el desarrollo de sus actividades económicas, bien sean directamente productivas o estén incluidas en el sector terciario.

2.– Ondorioz, LPPak, proposatutako Jarduera Ekonomikoaren Eredua lortzeko, jarduera ekonomikoko erabilera hauen ezaugarriak ezartzen ditu, udal-plangintzak xede honetarako sailkatzen dituen lurzoru berrietan onartzen diren erabilerak izanik.

2.– Por ello, el PTP establece, para la consecución del Modelo de Actividad Económica propuesto, la siguiente pormenorización de usos de actividad económica, usos que se admiten en los nuevos suelos que se califiquen con este destino por el planeamiento municipal.

3.– Industriakoak diren lurzoruetan, garraio pisudunarentzako sarbidearekin eta egoitza-lurzorutik bereizia:

3.– En suelos propiamente industriales, con acceso para transporte pesado y separado del suelo residencial:

a) Industria: ondasunak ekoizteko jarduera, industriako produktuak lortu, konpondu, egin, eraldatu eta berrerabiltzeko, baita hondakin edo azpi-produktuak aprobetxatu, berreskuratu edo ezabatzeko, eta ekoitzitako ondasunen nahiz ekoizpen-prozesua gauzatzeko beharrezko lehengaien gordailua, zaintza eta banaketa handizkakoa. Erabilera logistikoarekin bateragarria da. Hurrengo motak bereizten dira:

a) Industrial: comprende las actividades de producción de bienes propiamente dicha, destinadas a la obtención, reparación, elaboración, transformación, o reutilización de productos industriales, así como el aprovechamiento, recuperación o eliminación de residuos o subproductos, y el que comprende el depósito, guarda y distribución mayorista tanto de los bienes producidos como de las materias primas necesarias para realizar el proceso productivo. Se considera uso compatible con el Logístico. Se distinguen los siguientes:

i) Ekoizpen-industria: Ondasunak ekoizteko edota gordetzeko jarduerak, kokatzeko espazio espezifikoak behar dituztenak, egoitza-erabileretatik urrun, etxebizitzei molestatu egiten baitie.

i) Industrial productivo: aquél uso que comprende las actividades de producción de bienes y/o almacenaje, que necesitan para su localización espacios específicos, alejados de los usos residenciales por ser molestos para las viviendas.

ii) Maila teknologiko altuko ekoizpen-industria: ondasunak ekoizteko jarduera, I+Gn oinarrituta, erdiguneetatik hurbil egon daitekeena, eta, jardueraren kaltegarritasun ezaren arabera egoitza-erabilerekin bateragarria izan daitekeena.

ii) Industrial productivo de alto nivel tecnológico: actividades de producción de bienes basadas en I+D que permiten su localización próxima a entornos urbanos e incluso, dependiendo de la inocuidad de la actividad compatibles con los usos residenciales.

b) Logistika: ekoitzitako ondasunen eta ekoizpen-prozesua gauzatzeko beharrezko lehengaien txikizkako/handizkako zaintza, zatikatzea eta banaketa, salgaien garraioarekin bereziki lotua. Ekoizpen-industriarekin bateragarria da.

b) Logístico: guarda, fraccionamiento y distribución mayorista/minorista tanto de los bienes producidos como de las materias primas necesarias para realizar el proceso productivo, asociadas estrechamente al transporte de mercancías. Se considera uso compatible con Industrial Productivo

Trafikoarekiko mendetasun handia dutenez eta salgaiak gordetzen dituztenez, azalera oso handiak izan ohi dira eta lotura zuzenak izaten dituzte berauek osatzen dituzten garraio-azpiegiturekin, trenbidearekin edo gaitasun altuko bide-sarearekin.

Debido a su dependencia fundamental del tráfico y guarda de mercancías se asocian a superficies de suelo muy importantes y conexiones directas a las infraestructuras de transportes que las complementan, ferrocarril o red viaria estructurante de alta capacidad.

4.– Erabilera mistoko lurzoruetan edo egoitza-erabileren ondoan edo egoitza-erabilerako lurzoruetan bertan:

4.– En suelos de uso mixto o contiguos a los residenciales o en los propios suelos residenciales:

c) Enpresa-parkea: funtsean teknologia berrietan oinarritutako jarduerak, ekoizpenaren helburuak informazioa erabili, kalkuluak egin eta datuak prozesatzea, softwarea eta sistema informatikoak garatzea eta, orokorrean, ikerketa eta garapeneko jarduerak egitea direlarik. Egoitza-lurzoruen ondoan edo erabilera mistoko lurzoruetan kokatu ohi da. Hauek bereizten dira:

c) Parque Empresarial: actividades basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo de información, cálculo u proceso de datos, desarrollo de software y de sistemas informáticos, y en general, actividades de investigación y desarrollo. Su localización será contigua a los suelos residenciales o incluidos en suelos de uso mixto. Se distinguen:

i) Parke teknologikoak: normalean teknologia aurreratuekin lotutako jarduerak izaten dituzte, I+Gren sorrera eta hazkuntza eta balio erantsi altuko zerbitzuak sustatuz.

i) Parques Tecnológicos: acogen preferentemente actividades relacionadas con tecnologías avanzadas, impulsando la creación y el crecimiento de la I+D, y servicios de alto valor añadido.

ii) Enpresa-parkeak: industriako zerbitzu teknikoak eta beste enpresa batzuentzako zerbitzuen enpresa-jarduerak barne hartzen dituzte.

ii) Parques de Empresas: acogen servicios técnicos industriales y actividades empresariales de servicio a otras empresas.

d) Erakusleiho-industria (hirugarren sektorea-erakusketa): arlo hauetan ustiapen eta salmentako azalera handiekin lotutako merkataritza-erabilerak behar dituzten ekoizpen-jarduerak kokatzen dira, normalean bateragarriak direnak egoitza-erabilerekin, eta beraz, horietan integratu beharko liratekeenak.

d) Industria escaparate (terciario-exposición): constituyen áreas en las que se localizan actividades productivas que precisan de usos comerciales asociados a grandes superficies de exposición y venta, compatibles, generalmente, con los usos residenciales, por lo que deberían integrarse con ellos.

e) Zerbitzuak: zerbitzu administratiboak, teknikoak, finantzarioak, komertzialak, higieniko pertsonalak, sanitarioak eta abar ematen dituzten espazioak, egoitza-erabilerekin bateragarriak eta horietan kokatuak.

e) Terciario: espacios donde se localizan servicios administrativos, técnicos, financieros, comerciales, higiénicos personales, sanitarios, etc., compatibles con los usos residenciales e integrados en éstos.

f) Merkataritza: jendearentzako salgaien hornidura zuzenarekin lotutako jarduerak egiteko zerbitzuak izaten dituzten arloak. Normalean erdiguneetan kokatzen dira, horiek biziberritzen laguntzeko.

f) Comercial: constituyen áreas donde se localizan servicios terciarios destinados al ejercicio de actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías al público. Se localizará preferentemente en los núcleos urbanos para contribuir a su revitalización.

g) Mistoa: Jarduera ekonomikoko lurzoru hauetan, etxebizitzarekin bateragarriak diren industria-erabilerez gain, enpresa-parkearena eta zerbitzuen bestelakoak ere sartzen dira, adibidez, txikizkako merkataritza, bulegoak eta hornidura pribatuko beste batzuk, esaterako laguntzarako, osasunerako, aisialdirako, sozio-kulturarako edo antzekoetarako hornidurak.

g) Mixto: estos suelos de actividades económicas son susceptibles de albergar además de los usos de industrial compatible con vivienda, el de parque empresarial, y otros de carácter terciario como los de comercio al por menor, oficinas y otros de carácter dotacional privado tales como dotaciones asistenciales, sanitarios, recreativos, socioculturales, u otros análogos.

LAUGARREN TUTULUA
MUGIKORTASUNA LURRALDE-EREDUAN
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
TÍTULO CUARTO
LA MOVILIDAD EN EL MODELO TERRITORIAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

106. artikulua.– Azpiegituren sistemaren xedea eta definizioa, lurralde-eredua egituratzeko oinarrizko baldintza den aldetik.

Artículo 106.– Objeto y definición del sistema de infraestructuras como condición básica para la vertebración del modelo territorial.

LPPk mugikortasunaren arloan duen oinarrizko helburua Eskualde Egitura egoki egituratzea da, ezarritako lurralde-eredua zehazten duten irizpideen arabera.

El objeto básico del PTP en materia de movilidad es vertebrar adecuadamente el Área Funcional en función de los criterios definidores del modelo territorial que establece.

II. KAPITULUA
MUGIKORTASUN ALTERNATIBOA
1. ATALA
MOTORRIK GABEKO MUGIKORTASUNA
CAPÍTULO II
MOVILIDAD ALTERNATIVA
SECCIÓN 1.ª
MOVILIDAD NO MOTORIZADA

107. artikulua.– Bizikleten/oinezkoen eredua. Helburuak eta jarduketa-ildoak.

Artículo 107.– Modelo ciclable/peatonal. Objetivos y líneas de actuación.

1.– Lurralde Zatizko Planaren ereduak motorrik gabeko mugikortasunerako sare alternatiboak ezartzea sustatzen du, bizileku, jarduera eta aisialdiaren eremuetan sartzea ahalbidetzeko, oinez eta bizikletaz mugituz erosotasun eta segurtasun egoera egokietan betiere.

1.– El modelo del Plan Territorial Parcial fomenta el establecimiento de redes alternativas a las de movilidad motorizada que propicien el acceso a los distintos ámbitos de residencia, actividad y ocio, mediante desplazamientos a pie y en bicicleta en unas condiciones de comodidad y seguridad adecuadas.

2.– Sare horien garapenaren barnean, LPPk ezarritako garapen berrietarako zerbitzuaz gain, dagoeneko finkaturik dauden eremuetan berehala kokatzea ere ezarri beharra dago, bereziki mugikortasun handiena dakartenak eta egun soilik motordun ibilgailuen bidezko irisgarritasuna dutenak.

2.– El desarrollo de estas redes debe comprender no solamente el servicio a los nuevos desarrollos que vengan determinados por este PTP, sino también su inmediata implantación sobre los ámbitos ya consolidados, particularmente los generadores de mayor movilidad y los que actualmente tienen su accesibilidad exclusiva por medios motorizados.

3.– Lurralde Zatizko Plan honen ondorioetarako, Motorrik Gabeko Mugikortasun Sarea da beren beregi oinezkoen edota bizikleten zirkulaziorakoa dena urbanizaturiko eremuen artean (bizileku-guneak, industri jarduerako edo ekipamenduko eremuak), udalaz gaindiko ikuspegitik eta hierarkian lerrun txikiagoa duten sareen arteko jarraipena erraztuz.

3.– A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tendrá la consideración de Red de Movilidad No Motorizada la destinada de forma específica para la circulación peatonal y/o ciclable entre distintos ámbitos urbanizados (núcleos residenciales, ámbitos de actividad industrial o equipamientos) desde la perspectiva supramunicipal y propiciando la continuidad entre redes de menor rango jerárquico.

4.– Sare horrek, garapen mailan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Bizikleten Plan Zuzentzailean ezarritako ardatz nagusiak biltzen ditu ustez, eta Lurralde Zatizko Planak beren beregi proposaturiko tarteak dakartza.

4.– Esta red, a nivel de su desarrollo, se superpone e incorpora los principales ejes contemplados en el Plan Director Ciclable de la Diputación Foral de Bizkaia e incluye tramos propuestos específicamente por el Plan Territorial Parcial.

5.– Sare hori, funtzionaltasun mailan, hauexek dago osatuta: batetik, bide-sareetako tarteak eta oinezkoen edota bizikleten moduak ahalbidetzen direneko lurraldean sartzeko ibilbideak, mugitzeko beste modu batzuekin batera; bestetik, tokiko eta soilik udalaren eskumenekoak diren ibilbideak, egungoak edo egiteke daudenak.

5.– Esta red, a nivel de su funcionalidad, queda completada, por una parte, con los tramos de las redes viarias y con los recorridos de acceso al territorio en los que están posibilitados los modos peatonal y/o ciclable en convivencia con otras formas de desplazamiento y, por otra, con los recorridos, ya existentes o aún por ejecutar, de carácter local y exclusiva competencia municipal.

6.– Lurralde Zatizko Planak arlo horretan dituen helburuak Memoriaren 7.3. atalean ezarri dira, administrazio eskudunek gauzatu beharreko ekintzetarako erreferentziako zenbait irizpiderekin batera. Gainera, honako jarduketa-ildo hauek ezarri dira.

6.– Los objetivos del Plan Territorial Parcial en esta materia quedan fijados en el apartado 7.3 de la Memoria, junto a unos criterios de referencia para las distintas acciones a realizar por las administraciones competentes. Se establecen, además, las siguientes líneas de actuación.

a) Motorrik gabeko mugikortasunaren sarea egituratua ezartzea, mugitzeko moduen artean nahi ez diren interferentziak saihestuta.

a) Implantación de una red estructurada de movilidad no motorizada, evitando interferencias no deseadas entre los distintos modos de desplazamiento.

b) Eremu espezifikoak erreserbatzea, zertarako-eta sarea zeharbideak eraldatu, hiria birsortu eta garapen berria izateko proiektuetan ezartzeko, baita bide-azpiegitura berrietan ere.

b) La reserva de ámbitos específicos para la implantación de la red en los proyectos de transformación de travesías viarias, regeneración urbana y de nuevo desarrollo, así como en las nuevas infraestructuras viarias.

c) Bizikleta-garraio publikoaren intermodalitatea sustatzea.

c) Fomento de la intermodalidad bicicleta-transporte público.

d) Udalerriek barne ibilbideak gauzatzeko neurriak abiaraztea, hala denean LPPk proposaturiko sareari jarraipena ematea errazteko.

d) Implementación de medidas tendentes a la formalización por los diversos municipios de recorridos internos para propiciar, en su caso, la continuidad de la red propuesta por el PTP.

e) Oinezkoen eta bizikleten irisgarritasuna hiriguneen inguruetan kokaturiko jarduera eremuetarako, hondartzetan eta inguruetan sartzeko.

e) Accesibilidad peatonal y ciclable para los distintos ámbitos de actividad situados en los entornos de los núcleos urbanos, a las playas y al paisaje.

f) Bizkaiko Foru Aldundiaren Bizikleten Plan Zuzentzailea diseinatzeko arauetan ezarritakoa betez egitea bideak.

f) Ejecución de las vías cumpliendo lo establecido en las Normas de Diseño del Plan Director Ciclable de la Diputación foral de Bizkaia.

108. artikulua.– Eskema eta trazatua zehaztea.

Artículo 108.– Definición del esquema y trazado.

Eskualde Egituran dauden bizilekuen eta jarduera, lan edo aisialdi gune nagusien arteko lotura irizpideen ezarpenari deritzo Motorrik Gabeko Mugikortasun Sarearen azpiegituraren eskema. Trazatua, berriz, azpiegituraren kokapen zehatzari dagokio, betiere garapen plangintzak zehazturiko definizioari lotuta.

El esquema de la infraestructura de la Red de Movilidad No Motorizada se define a efectos del presente Plan Territorial Parcial como la formalización de los criterios de interconexión entre la residencia y los principales focos de actividad, laboral o de ocio existentes en el Área Funcional, mientras que el trazado se corresponde a la concreta localización espacial de la infraestructura, sujeto a su definición detallada por el planeamiento de desarrollo.

109. artikulua.– Motorrik gabeko Mugikortasun Sareko ekintzak. Proposamenak.

Artículo 109.– Acciones en la Red de Movilidad No Motorizada. Propuestas.

1.– Honako ekintza hauek finkatu dira Motorrik Gabeko Mugikortasun Sarea ezartzeari begira:

1.– Quedan fijadas cara a la implantación de la Red de Movilidad No Motorizada las distintas siguientes acciones:

a) Sare egituratua ezartzea, honako hauetan kokaturiko bizileku, aisialdi eta jarduera eremuetan sartzea ahalbidetzen duena:

a) Implantación de una red estructurada capaz de dar acceso a la los distintos ámbitos de residencia, ocio y actividad situados en:

– Gernika - Bermeo ardatza.

– Eje Gernika-Bermeo.

– Gernika - Muxika ardatza.

– Eje Gernika-Muxika.

– Gernika – hondartzak – Ibarrangelu - Ea ardatza (Oma haranarekiko loturarekin).

– Eje Gernika-playas-Ibarrangelu-Ea (con conexión al valle de Oma).

– Markina - Ondarroa ardatza.

– Eje Markina-Ondarroa.

– Lekeitio - Munitibar ardatza.

– Eje Lekeitio-Munitibar.

– Gernikatik Ajangiz eta Arratzurako loturak.

– Conexiones de Gernika a Ajangiz y Arratzu.

– Markinatik Bolibar eta Etxebarria - Barinagarako loturak.

– Conexiones de Markina a Bolibar y Etxebarria-Barinaga.

b) Motorrik gabeko irisgarritasuna ebaztea Gernika-Lumo eta Muxikatik (tren geltokia eta Ugarteko biztanle-gunea) Muxikan proposaturiko industri lurzoru berrietara.

b) Resolución de la accesibilidad no motorizada desde Gernika-Lumo y Muxika (estación ferroviaria y núcleo de Ugarte) a los nuevos suelos industriales propuestos en Muxika.

c) Oinezkoak eta bizikletak ibiltzeko gai diren zonaldeak sartzea hiriko zeharbideen eraldaketetan eta garapen berriak egituratzen dituzten ardatzetan.

c) Incorporación de zonas aptas para la circulación peatonal y ciclable en las diversas transformaciones de travesías urbanas y en los ejes estructuradores de los nuevos desarrollos.

d) Bizikletak mailegatzeko zerbitzurako proiektu osoa; Motorrik Gabeko Mugikortasun Sarean lotu egingo ditu bizileku-guneak, garraio publikoko truke-guneak, Eskualde Egiturako hondartza ekipamenduak eta zonaldeak, baita LPP honetan ibilgailuentzat ezarritako aparkalekuak ere.

d) Proyecto completo para un servicio de préstamo de bicicletas que, a lo largo de la Red de Movilidad No Motorizada, asocie núcleos de residencia, intercambiadores de transporte público, principales equipamientos y zonas de playa del Área Funcional, así como en los aparcamientos para vehículos contemplados en este PTP.

e) Bizikletentzako egokiak diren aparkalekuak egokitzea, bizikletak beste garraiobide modu batzuen osagarri izateko, dela metropoliko eremuarekiko loturan, dela hondartzarekikoan.

e) Acondicionar estacionamientos adecuados para bicicletas, de cara a la utilización de este medio como complemento de otros modos de transporte, tanto en la conexión con el ámbito metropolitano como con las playas.

2.– Sare honen barruan hiriguneetan nahiz landa-guneetan sartu gabe dauden oinezkoen eta bizikleten ibilbideen plangintza udalerriei dagokie, hiri eremuetan nahiz landa-eremuetan.

2.– La planificación de recorridos peatonales y ciclables no incluidos en esta red, tanto en núcleos urbanos como en el medio rural se remite a los distintos municipios tanto en ámbitos urbanos como en el medio rural.

3.– Memoriako 7.3 atalean eginiko zehaztapenekin eta gogoetekin bat etorriz, Motorrik Gabeko Mugikortasun Sarearen oinarrizko eskema eta konfigurazioa, «Mugikortasun Alternatiboa» deritzon Antolamendu Planoan marraztuak, lotesleak dira sektore eta udal plangintzako tresnekiko, betiere eremuen arteko loturari eta sarea osatzen duten bideen jarraipenari dagokienez.

3.– En correspondencia con determinaciones realizadas y las consideraciones contenidas en el apartado 7.3 de la Memoria, el esquema y configuración básicos de la Red de Movilidad No Motorizada, grafiados en el Plano de Ordenación n.º 4, «Movilidad Alternativa» tiene carácter vinculante respecto de los respectivos instrumentos de planeamiento sectorial y municipal, en cuanto al criterio de conexión entre ámbitos y la continuidad de las vías que configuran la red.

2. ATALA
GARRAIO KOLEKTIBOA. INTERMODALITATEA
SECCIÓN 2.ª
TRANSPORTE COLECTIVO. INTERMODALIDAD

110. artikulua.– Garraio publikoaren eredua. Helburuak eta jarduketa-ildoak.

Artículo 110.– Modelo de transporte colectivo. Objetivos y líneas de actuación.

1.– Lurralde Zatizko Planaren ereduak garraio kolektiboen hobekuntza sustatzen du, baita horietarako sarbide handiagoak eta hobeak ere Eskualde Egiturako eremu guztietan.

1.– El modelo del Plan Territorial Parcial fomenta la mejora y optimización de los servicios de transporte colectivo, así como mayor y más fácil acceso a los mismos en los distintos ámbitos del Área Funcional.

2.– Lurralde Zatizko Planak arlo horretan dituen helburuak Memoriaren 7.4.2 atalean ezarri dira, administrazio eskudunek gauzatu beharreko ekintzetarako erreferentziako zenbait irizpiderekin batera. Gainera, honako jarduketa-ildo hauek ezarri dira.

2.– Los objetivos del Plan Territorial Parcial en esta materia quedan fijados en el apartado 7.4.2 de la Memoria, junto a unos criterios de referencia para las distintas acciones a realizar por las administraciones competentes. Se establecen, además las siguientes líneas de actuación.

a) Trena aukeratzea, hura ezarrita dagoen Urdaibaiko eremuan, bidaiari asko garraiatzeko modutzat.

a) Opción por el ferrocarril, en el ámbito de Urdaibai en el que está implantado, como transporte masivo de pasajeros.

b) Lea-Artibaiko zonaldean, inguruko eremuekiko lotura autobus zerbitzuaren bidez; zerbitzu horiek trenarekiko trukea ahalbidetu beharko lukete Abadiño inguruan, Durangoko Eskualde Egituran.

b) En la zona de Lea-Artibai, conexión con ámbitos vecinos por servicios de autobús, los cuales deberían procurar posibilitar el intercambio con el ferrocarril en el entorno de Abadino, en el Área Funcional de Durango.

c) Intermodalitate-puntuak ezartzea Garraio Kolektiboko Oinarrizko Igarobideetan.

c) Implantación de Puntos de Intermodalidad en los Corredores Primarios de Transporte Colectivo.

d) Ezkutuko eskaria erakartzea estaldura estentsibo mailan, administrazio eskudunak azterlan espezifikoaren xedetzat, eta egungoak ez beste garraio kolektiboko zerbitzuen posibilitatea ezarri da erreferentziako eremuen zentroen inguruan.

d) Captación de la demanda latente, a nivel de la cobertura extensiva, como objeto de un estudio específico por la administración competente, contemplándose la posibilidad de servicios de transporte colectivo alternativos a los actuales en torno a los Centros de Ámbitos de Referencia.

111. artikulua.– Sarearen eskema zehaztea:

Artículo 111.– Definición del esquema de red.

1.– Lurralde Zatizko Plan honetan planteaturiko garraio kolektiboko ereduan, bi sare maila bereizten dira Memoriako 7.4.1 atalean bildutako xehetasunaren arabera:

1.– En el modelo de transporte colectivo planteado en este Plan Territorial Parcial, de acuerdo al detalle recogido en el apartado 7.4.1 de la Memoria, se diferencian dos niveles de red:

a) Garraio kolektiboko oinarrizko ardatzak. Zuzeneko loturako zerbitzuen oinarriak direnak, betiere Eskualde Egituratik kanpoko eremuekiko maiztasun egokiekin.

a) Ejes Primarios de Transporte Colectivo. Aquellos que conforman el soporte de los servicios de conexión directa y con frecuencias adecuadas con ámbitos externos al Área Funcional.

b) Garraio kolektiboko estaldura estentsiboa. Eskualde Egiturako gainerako eremuetarako zerbitzuak.

b) Cobertura Extensiva del Transporte Colectivo. Los servicios que atienden al resto de ámbitos del Área Funcional.

2.– Sareko elementu fokalak dira honako hauek:

2.– Tienen la consideración de elementos focales de la red:

a) Garraio kolektiboko erreferentzia zentroak, erreferentzia gune gisa, bai oinarrizko ardatzen definizioan, bai inguruko udalerrien arteko garraio modalitate alternatiboen zerbitzua izan dezaketen eremuetakoan, Memoriako 7.4.3 atalean azterturikoen arabera.

a) Los Centros de Referencia para Transporte Colectivo, como núcleos de referencia tanto en la definición de los Ejes Primarios como en la de los ámbitos susceptibles de ser servidos por modalidades de transporte alternativas entre municipios vecinos, de acuerdo a las consideraciones realizadas en el apartado 7.4.3 de la Memoria.

b) Intermodalitate-puntuak, mugitzeko moduen arteko truke-gune gisa.

b) Los Puntos de Intermodalidad, como intercambiadores entre distintos modos de desplazamiento.

112. artikulua.– Intermodalitate-puntuak zehaztea.

Artículo 112.– Definición de Punto de Intermodalidad.

1.– «Intermodalitate-puntua» da, Lurralde Zatizko Plan honen ondorioetarako, garraio kolektiboko oinarrizko ardatzekin loturiko garraioen, ibilgailu partikularren bidezko garraioaren, garraio kolektiboaren estaldura estentsiboaren eta gainerako garraiobideen arteko lotura eta koordinazioa.

1.– Tiene la consideración de «Punto de Intermodalidad», a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el elemento de interconexión y coordinación entre los transportes ligados a los Ejes Primarios de Transporte Colectivo y el transporte mediante vehículos particulares, la Cobertura Extensiva del Transporte Colectivo y demás medios.

2.– Plangintza orokorreko tresnetan ezarritakoak izango dira «intermodalitate-puntua»ren mugaketa, antolamendua eta jarduteko araubidea, edo udal edo udalaz gaindiko eremuko kasu berezian, eta ondorengo oinarrizko irizpideei lotuko zaizkie:

2.– La delimitación, ordenación y régimen de intervención del «Punto de Intermodalidad» serán los establecidos por los correspondientes instrumentos de planeamiento general o en su caso especial de ámbito municipal o supramunicipal debiéndose ajustar a los siguientes criterios básicos

a) Oinezkoen irisgarritasuna erraztea eta zirkulaziorako eta itxaroteko altzari elementu eta gune egokiak izatea.

a) Facilitar la accesibilidad peatonal y disponer de los espacios y elementos de mobiliario adecuados para el tránsito y la espera.

b) Motorrik Gabeko Mugikortasun Sarea eta «intermodalitate-puntua» lotzea, ziklistarentzako trukea emateko beharrezko baliabideak izanik.

b) Conectar la Red de Movilidad No Motorizada con el «Punto de Intermodalidad» disponiendo los medios necesarios para propiciar el intercambio para el ciclista.

c) Intermodalitate-puntuak ibilgailu pribatuarekin lotzea, trukea errazteko disuasio-aparkalekuen bidez.

c) Conectar los puntos de intermodalidad con el vehículo privado a través de aparcamientos disuasorios que faciliten el intercambio.

3.– «Inermodalitate-puntua» bera alde batera utzita, garraio publikoko puntuetan, oinezkoentzako irisgarritasun baldintzak berrikusi beharko dira, eta hala denean, bizikletarekiko intermodalitatea errazteko beharrezko elementuak ezarriko dira, haien ezaugarrien arabera.

3.– Con independencia del «Punto de Intermodalidad» propiamente dicho, en los puntos de parada del transporte público, deberán ser revisadas sus condiciones de accesibilidad peatonal y en su caso deberán ser dotados, en función de sus características, de los elementos necesarios para facilitar la intermodalidad con la bicicleta.

113. artikulua.– Garraio publikoari buruzko ekintzak. Proposamenak.

Artículo 113.– Acciones relativas al transporte colectivo. Propuestas.

1.– Hona hemen garraio kolektiboaren eta intermodalitatearen gainean proposaturiko ekintzak, sektoreko aurreikuspenetan integratzeko:

1.– Éstas son las acciones que se proponen sobre el Transporte Colectivo e Intermodalidad para su integración en las previsiones sectoriales:

a) Euskotrenen zerbitzuen maiztasunak hobetzea, trenbideetan aurreikusitako bikoizketak egindakoan eta autobus bidezko garraioarekiko bikoiztasunak konponduta.

a) Mejora en las frecuencias de los servicios de Euskotren, una vez realizados los desdoblamientos de vía previstos y resolución de las duplicidades con el transporte por autobús.

b) Autobus geltokia Gernika-Lumoko ospitale berrian, bertarako sarbidea errazteko Eskualde Egitura osotik.

b) Parada de autobús en el nuevo hospital de Gernika-Lumo, para facilitar el acceso a él desde todo el Área Funcional.

c) Muxikako industri lurzoru berrien autobus edo garraio kolektibo alternatiboko zerbitzuak bizileku-guneetatik bertatik, tren geltokitik eta Gernika-Lumotik.

c) Servicios de autobús o transporte colectivo alternativo a los nuevos suelos industriales de Muxika desde sus propios núcleos residenciales, estación ferroviaria y Gernika-Lumo.

d) Garraio kolektiboen modalitate alternatiboen balizko garapenari buruzko azterlana, Bermeo, Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein eta Ondarroako biztanle-guneetan eta udan Ibarrangelun.

d) Estudio del posible desarrollo de modalidades de transporte colectivo alternativo a las actuales en torno a los núcleos de Bermeo, Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa y, en época estival, Ibarrangelu.

e) Zeharkako lotura ezartzeari buruzko azterlana, Eskualde Egiturako udalerri buruen artean (Gernika-Lumo, eta Markina-Xemein).

e) Estudio del establecimiento de una conexión transversal entre las cabeceras del Área Funcional (Gernika-Lumo, y Markina-Xemein).

f) Alboko herrietako eremuekiko lotura ezartzeari edo indartzeari buruzko azterlana (Markina-Xemenin - Elgoibar - Mendaro, Ondarroa-Deba-Mendaro).

f) Estudio del establecimiento o fortalecimiento de las conexiones con los ámbitos vecinos (Markina-Xemein - Elgoibar-Mendaro, Ondarroa-Deba-Mendaro).

g) Truke modala tren geltokiekin lotuta Zugastietan, Muxikan eta Institutuan (trena-busa-autoa), eta Gernika-Lumon (trena-busa) eta, udan, San Kristobalen, Axpen, Itsasbegin eta Mundakan (trena-itsasontzia).

g) Intercambio modal vinculado a las estaciones de ferrocarril en Zugastieta, Muxika e Institutoa (tren-bus-coche), y Gernika-Lumo (tren-bus) y, en época estival, Axpe, Itsasbegi y Mundaka (tren-bote).

h) Truke modala bus-express zerbitzu geltokiekin lotuta, hiriguneetarako sarbiderako aparkalekuei dagokienez Bermeon, Markina-Xemeinen, Lekeition eta Ondarroan eta Gernika-Lumon (ospitalea).

h) Intercambio modal vinculado a las paradas de servicios de bus-express relacionado con el aparcamiento de acceso al centro urbano en Bermeo, Markina-Xemein, Lekeitio y Ondarroa y Gernika-Lumo (Hospital).

i) Bus zerbitzua tren Gernika eta Muxikako geltokietatik eta Ibarrangelutik Laida/Lagarantz udan.

i) Lanzaderas bus desde las estaciones de ferrocarril de Gernika y Muxika e Ibarrangelu hacia Laida/Laga en época estival.

j) Itsasontzi zerbitzu erregularrak ezartzea, udan behinik behin, Urdaibaiko errekaren bazter biak lortzeko, eta zerbitzua koordinazio intermodaleko beste elementu bat den aldetik.

j) Establecimiento, al menos en época estival, de servicios de bote de carácter regular que conecten ambas márgenes de la Ría de Urdaibai, y consideración del servicio como un elemento más en la coordinación intermodal.

k) Ibarrolako heliportua hobetzea.

k) Optimizar la existencia del helipuerto de Ibarrola.

2.– Memoriako 7.4 atalak dakartzan zehaztapenekin eta gogoetekin bat etorriz, «Mugikortasun alternatiboa» izeneko 4. Antolamendu Planoan erreferentzia gisa ezarri da garraio publikoko eredua, sektore eta udal administrazioek garatzeari begira.

2.– En correspondencia con las determinaciones realizadas y las consideraciones contenidas en el apartado 7.4 de la Memoria, en el Plano de Ordenación n.º 4, «Movilidad Alternativa» se refleja con carácter de referencia el modelo de Transporte Colectivo cara a su desarrollo por las correspondientes administraciones sectoriales y municipales.

III. KAPITULUA
GARRAIO AZPIEGITURAK
1. ATALA
BIDE AZPIEGITURAK
CAPÍTULO III
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
SECCIÓN 1.ª
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

114. artikulua.– Bideen eredua. Helburuak eta jarduketa ildoak.

Artículo 114.– Modelo viario. Objetivos y líneas de actuación.

1.– LPPren ereduak ahalegina egiten du antzeman diren beharrizanen araberako bide azpiegitura ezartzeko, hau da, hala Errepide Sarea nola aparkatzeko zuzkidurei lotuta dauden alderdiak kontuan hartuz.

1.– El modelo del PTP trata de establecer una infraestructura viaria adecuada a las necesidades detectadas, contemplando tanto la red de carreteras como los aspectos ligados a las dotaciones de aparcamiento.

2.– Lurraldearen Plan Partzialaren helburuak arlo honetan Memoriaren 7.5.2 idatz-zatian ezarrita daude. Halaber, jarduteko ondoko ildo hauek ezarri dira:

2.– Los objetivos del Plan Territorial Parcial en esta materia quedan fijados en el apartado 7.5.2de la Memoria. Se establecen, además las siguientes las líneas de actuación:

a) Alde Funtzionaleko biztangune handienen eta kanpoaldearen arteko konexiorako Iparralde-Hegoalde sare nagusietan oinarritzen den ereduaren inplementazioa; hori BFAren Irisgarritasun Jasangarriko Planean jasota dago.

a) Implementación del modelo basado en ejes principales Norte-Sur de conexión de los principales núcleos de población del Área Funcional con el exterior y recogido en el Plan de Accesibilidad Sostenible de la DFB.

b) Gainerako korridoreak barruko trafikoetarako erreserbatzea, hau da, demandari egokituz baina fluxu berriak eragiteko moduko erlazioak sustatu gabe; kasuan kasu egokiak izan daitezkeen unean uneko jarduketak gorabehera, horien ingurumeneko ezaugarriak mantenduko dira.

b) Reserva del resto de los corredores para los tráficos internos, adecuándolos a la demanda pero sin fomentar relaciones que pudieran inducir nuevos flujos manteniendo, independientemente de las actuaciones puntuales a que hubiere lugar, sus características ambientales.

c) Biztanguneetan talde garraioaren bidez bete edo estaliko diren azalerak ezarriko dira.

c) Previsión de superficies para su cobertura mediante transporte colectivo en los núcleos de población.

d) Jarduera industriala duten lurzoruetarako irisgarritasunaren planteamendua ebaztea, hau da, mota horretako lurzoruak ezarri aurretik.

d) Resolución de planteamiento de accesibilidad a los suelos de actividad industrial como condición previa a su implantación.

e) Giroko ezaugarri paisajistikoa eta ingurumenekoari dagokionez, garrantzi gutxieneko bideetan ingurumeneko gehieneko zaintza aplikatuko da.

e) Respeto a las características paisajísticas y ambientales del entorno, con máxima preservación ambiental en las vías de menor entidad.

f) LPP honetan definitu den sarean biztanguneetatik, horien dimentsio eta garrantziaren arabera, igarotzen den trafikoa ebaztea.

f) Resolución en la red definida en este PTP de los tráficos de paso por los núcleos habitados en forma adecuada a la entidad de los mismos.

g) Udalerri guztietan aparkatzeko politiken garapenerako oinarri erkide batzuk ezartzea.

g) Establecimiento de unas bases comunes para el desarrollo de las políticas de aparcamiento por los distintos municipios.

115. artikulua.– Bide azpiegituren tipifikazioa.

Artículo 115.– Tipificación de las infraestructuras viarias.

1.– Errepide Sarea. LPPk, bere jarduteko proposamenak zehazteari dagokionez, sarea hierarkizatzeko proposamen orokorra egin behar du ikuspegi morfologikotik lurraldearen egituraketa bermatzeko; halaber, sare hori eratzen duten errepideen izaera eta funtzionaltasuna zehaztu behar ditu. Ondoko hierarkizazio hau ezarri da:

1.– Red de carreteras. El PTP, cara a la concreción de sus propuestas de actuación, realiza una propuesta global de jerarquización de la red desde el punto de vista morfológico al objeto de garantizar la vertebración del territorio, así como el carácter y funcionalidad de las carreteras que la constituyen. Se establece la siguiente jerarquización:

a) Sare egituratzailea. Alde Funtzionaleko biztangune nagusietaraino sartzeko eta igarotzeko mugimenduak egiteko egokiak diren korridoreek eratzen dutena da. Ez dago hiriguneekin zuzenean erlazionatuta.

a) Red Estructurante. Constituida por los corredores adecuados para los movimientos de penetración y paso, hasta los principales núcleos urbanos del Área Funcional. No entra en relación directa con los núcleos urbanos.

b) Sare banatzailea.

b) Red Distribuidora.

i) Hiri inguruak. Euren kapazitate eta zentraltasunagatik lekuz aldatzeko modu guztietan erabiltzeko egokiak diren ardatz nagusiek eratzen dituzten hiri bideak dira; garraio publikoaren linea nagusiei euskarri egokia emateko elementuak dira.

i) Ámbitos urbanos. Integrada por las vías urbanas que, por su capacidad y centralidad, se constituyen en ejes principales adecuados para su utilización por distintos modos de desplazamiento, son el soporte adecuado para las principales líneas de transporte público.

ii) Hirikoak ez diren inguruak. Multzo honen barruan daude Alde Funtzionaleko buruen eta azpiburuen edo horietatik hurbil daudenen arteko erlazioen bilba eratzen duten errepideak.

ii) Ámbitos no urbanos. Constituida por las carreteras que conforman la trama de relaciones entre las cabeceras y subcabeceras del Área Funcional o las de entornos inmediatos.

c) Sare kapilarra. Lurraldeari irisgarritasunik altuena zuzkitzeko bideek eratzen dutena da:

c) Red Capilar. Está constituida por los viarios que propician el más alto grado de accesibilidad al territorio:

i) Hiri inguruak. Honen barruan daude hirigunetik kanpo duten berezko luzapenaren ondorioz LPP honetan deskribatu diren errepideetako batekoak diren kaleak.

i) Ámbitos urbanos, Integrada por calles cuya prolongación natural fuera del ámbito urbano resultan ser carreteras pertenecientes a alguna de las redes descritas en este PTP.

ii) Hirikoak ez diren inguruak. LPPn sartu den bide sisteman jasotako beste errepide guztiak.

ii) Ámbitos no urbanos. Formada por el resto de carreteras recogidas en el sistema viario incluido en el PTP.

2.– Aparkalekuak. Lurraldearen Plan Partzialak, bere destino nagusiaren arabera, ondoko mota hauek planteatu ditu:

2.– Aparcamientos. El Plan Territorial Parcial plantea, en función de su destino principal, los siguientes tipos:

a) Hirigunera edo mugara iristeko aparkalekua. Ibilgailuak hiriguneetan sartzea ekiditearen ondoreetarako, beste garraio mota batzuekin elkar trukatzeko aukerarekin (bizikleta, taxia, mikrobusa...), eta, hala denean, hirigunean egon daudenekiko lehentasuna sustatuz.

a) Aparcamiento de acceso al centro urbano o de frontera. Cara a evitar la entrada de automóviles en el interior de los núcleos urbanos, con posibilidad de intercambio con otros sistemas de transporte (bicicleta, taxi, microbús...) y utilización incentivada respecto a la de los existentes, en su caso, en el centro urbano.

b) Aldirietako aparkalekua. Garraio publiko edo ibilgailu konpartitu batekin transbordoa egiten dutenentzat; halaber, zilegi da bizikleta erabiltzaileek ere aldaketa bertan egitea. Doakoa edo ordaintzekoa, eta bigarren kasu horretan talde garraioko prezioa sartuko duten tarifa edo bonoak aplikatzeko aukera egongo da.

b) Aparcamiento disuasorio. Destinado a quienes transborden con un transporte público o vehículo compartido, siendo posible también el intercambio para los usuarios de la bicicleta. Gratuito o de pago con posibilidad, en este caso, de aplicar tarifas o bonos que incluyan el precio del transporte colectivo.

c) Txandakako aparkalekua. Erabilera publikokoa, ibilgailuaren egonaldia kontrolatuko duten tarifak aplikatuz. Kategoria horren barruan sar daitezke, aldi berean, hondartzei lotuta daudenak.

c) Aparcamiento de rotación. De uso público, con aplicación de tarifas que controlan el tiempo de estancia del vehículo. Pueden incluirse en esta categoría también los vinculados a las playas.

d) Egoiliarren aparkalekua. Alde jakin baten bizi diren pertsonek erabiltzeko dena. Salerosketa, erabilera emakida edo alogera araubideak. Definizio honen barruan sar daitezke lehentasunezko erregulazioarekin herri bidean egiten direnak.

d) Aparcamiento de residentes. Destinado para la utilización de los habitantes de una determinada zona. Régimen de compraventa, concesión de uso o alquiler. Puede englobar esta definición a los que se disponen en vía pública con una regulación preferente.

116. artikulua.– Eskema eta trazaduraren definizioa.

Artículo 116.– Definición del esquema y trazado.

1.– Errepide Sarea. Eskema honako Lurraldearen Plan Partzial honen ondoreetarako definitu da eta bere barruan sareko esparru guztien arteko konexio irizpideak eta eskema hori espazioan zehatz kokatzeko trazadura bera sartzen dira. Eskemak, bere kasu guztietan, izaera loteslea du eta trazadura bidezko garapenerako plangintzaren bidez era xehakatuan definitzeari lotuta dago.

1.– Red de carreteras. El esquema se define a efectos del presente Plan Territorial Parcial como los criterios de conexión entre distintos ámbitos de la red, y el trazado como la concreta localización espacial de dicho esquema. El esquema, en todos los supuestos, tiene carácter de vinculante, estando el trazado sujeto a su definición detallada por el planeamiento de desarrollo.

2.– Aparkalekuak. Lurraldearen Plan Partzialak bere tipologien barruan ondoko hauek ematen ditu: aldirietako aparkalekua; hirigunera edo mugara iristea, eta hondartzei lotutakoak. Uste du gainerako kasuetan plangintza berariaz dela udalen eskumenekoa.

2.– Aparcamientos. El Plan Territorial Parcial circunscribe sus propuestas a las tipologías de aparcamiento disuasorio, acceso al centro urbano o de frontera y los vinculados a las playas, considerando que la planificación en el resto de los casos corresponde al ámbito exclusivamente municipal.

117. artikulua.– Ekintza motak bide azpiegituretan.

Artículo 117.– Tipos de acciones en las infraestructuras viarias.

1.– Errepide Sarea. Lurraldearen Plan Partzialak proposamen orokorrak eta horien emaitzako jarduketak egiten ditu, ekintza mota jakin batzuetan oinarrituta daudenak:

1.– Red de carreteras. El Plan Territorial Parcial contempla propuestas generales y subsiguientes actuaciones basadas en unos determinados tipos de acciones:

a) Azpiegitura berrien ezarpena. Horri lotuta azpiegitura berrien betearazpena edo egon daudenen zuzenketak sartzen dira, zertarako-eta Errepide Sareari, hala ezarri diren trafiko fluxuek eskatzen dituzten prestazioen ondorioz nola hirigune guztien arteko elkar eragiketak saihestearen ondorioz, funtzionaltasun berria zuzkitzeko. Eskumenak dituen arlokako administrazioak betearazi behar ditu edo, lantzean behin, udalek aipatu den administrazio horrekin lankidetzan.

a) Implantación de nuevas infraestructuras. Conlleva la ejecución de nuevas infraestructuras o rectificación de las existentes cara a dotar a la red de carreteras de una mejor funcionalidad, bien por causa de las prestaciones que demandan los flujos de tráfico previstos, bien por evitar interacciones en los distintos núcleos urbanos. A ejecutar por la administración sectorial competente o, eventualmente, por los Ayuntamientos en colaboración con dicha administración.

b) Errepideen trazaduraren hobekuntza geometrikoak. Errepideetan gaikuntza jarduketak egitea horien prestazioen hobekuntza lortzeko. Eskumenak dituen arlokako administrazioak betearazi behar ditu bere aurreikuspen propioen arabera.

b) Mejoras geométricas del trazado de carreteras. Actuaciones de acondicionamiento en las carreteras para llevar a cabo una mejora de sus prestaciones, a realizar por la administración sectorial competente según sus propias previsiones.

c) Ibilbide alternatiboak sortzea hiriguneetan. Mota honetako jarduketen xedea hiriguneetako alde jakin batzuetan motordun ibilgailuen trafikoa gutxitzea edo ezabatzea da. Udalek burutu behar dituzte.

c) Creación de recorridos alternativos en los cascos urbanos. Este tipo de actuaciones van encaminadas a la disminución o supresión del tráfico motorizado en determinadas zonas de los núcleos urbanos. A ejecutar por los Ayuntamientos.

d) Igarotzeko trafikoetatik askatu diren bideen tratamendua. Jarduketa hauek igarotzeko trafikoetatik askatu diren bideetan burutu behar dira, horien titulartasuna udalei eman zaienean. Tarte ukitu horiek izan ditzaketen ezaugarriek baldintzatuta daude:

d) Tratamiento de vías liberadas de tráficos de paso. A realizar en tramos de vías liberadas de tráficos de paso cuya titularidad ha pasado a los municipios. Vienen determinadas por las distintas características que pudieran tener los tramos afectados:

i) Hiriaren aldirietan. Gutxieneko jarduketak, ebakidura, mugakideetara iristeko eta abar bezalako unean uneko arazoei aurre egiteko.

i) En zonas periurbanas. Actuaciones mínimas tendentes a la resolución de problemas puntuales de sección, accesos a colindantes, etc.

ii) Hiriko aldeetan. Gurpilezkoen trafikoaren eta hiriko bizitzaren arteko elkarbizitza hobea, oinezkoen eta bizikletaz ibiltzeko erabilerak sustatuz eta trafiko hori herri garraioetara mugatzera arte iritsiz edo, areago, erabat oinezkoentzat bihurtzera iritsiz.

ii) En zonas urbanas. Mejora de la convivencia entre tráfico rodado y vida urbana favoreciendo los usos peatonales y ciclables y llegando a la limitación de dicho tráfico a los transportes públicos o, incluso, la absoluta peatonalización.

e) Hiriko tarte eta zeharbideen egokitzapena. Gurpilezkoen trafikoaren eta hiriko bizitzaren arteko elkarbizitza baldintzak hobetzea; eragiketa horiek kasuan kasuko bidearen trafikoa baretzeko neurrien eta bide horien diseinu eta materialen tratamendu partikularizatuaren bidez burutuko dira. Udalek burutu behar dituzte aldez aurretik, hala denean, tarte ukituaren lagapena gertatu ondoren.

e) Adecuación de tramos urbanos y travesías. Mejora de las condiciones de convivencia entre tráfico rodado y vida urbana mediante medidas de templado del tráfico y tratamiento particularizado en diseño y materiales del vial en cuestión. A ejecutar por los Ayuntamientos previa cesión, en su caso, del tramo afectado.

f) Motordun ibilgailuentzako bideak ez direnetan transformatzea. Funtzionaltasun gutxiko errepideak, oinezkoentzako eta/edo bizikletaz ibiltzeko izaerara igarotzen direnak. Udalek burutu behar dituzte aldez aurretik, hala denean, tarte ukituaren lagapena gertatu ondoren.

f) Transformación en vía no motorizada. Carreteras de escasa funcionalidad que pasan a tener un carácter peatonal y/o ciclable. A ejecutar por los Ayuntamientos previa cesión, en su caso, del tramo afectado.

2.– Aparkalekuak. Lurraldearen Plan Partzialak sare baten ezarpena planteatu du; sare horrek, toki ikuspegitik antzematen diren beharrizanak asetu ez ezik, udalez gaindiko estrategia bateko ekintzak betetzen laguntzeko estrategian parte hartu behar du, adibidez ondoko hauek:

2.– Aparcamientos. El Plan Territorial Parcial plantea el establecimiento de una red que, además de satisfacer las necesidades percibidas desde el prisma local, participe de una estrategia que propicie el cumplimiento de acciones que obedecen a una visión supramunicipal, tales como:

– Aldirietako aparkalekuak eta hiriguneetara sartzekoak hondartzetara joateko talde garraioaren geldilekuekin lotzea, intermodalitatea sustatzeko tarifa abantailatsuak ezarriz.

– Vincular los aparcamientos disuasorios y los de acceso a centros urbanos con las paradas del transporte colectivo a playas, estableciendo tarifas ventajosas para propiciar esta intermodalidad.

– Hondartzetako aparkalekuak tarifazio altuekin erregulatzea okupazio baxuko ibilgailuentzat.

– Regular el aparcamiento en las playas con tarifaciones elevadas para los vehículos de escasa ocupación.

– Oro har, ibilgailu pribaturik talde garraiora bidaiariak eramateko ekintza guztiak.

– En general, cualquier acción que propicie el trasvase de viajeros del vehículo privado al transporte colectivo.

118. artikulua.– Bide azpiegituren gaineko ekintzak.

Artículo 118.– Acciones sobre las infraestructuras viarias.

1.– Errepide Sarea. LPPk proposatu duen lurralde ereduaren egokitzapenerako eta 117. artikuluan definitu diren jarduketa mota jakin batzuei dagokienez, ondoko ekintza hauek proposatu dira:

1.– Red de carreteras. Cara a la adecuación al modelo territorial propuesto por el PTP y referidas a unos determinados tipos de actuación que se definen en el artículo 117. Se proponen las siguientes acciones:

a) Azpiegitura berrien ezarpena.

a) Implantación de nuevas infraestructuras.

– BI-631 Bilbo-Bermeo. Sollubeko tunelak eta Bermeoko saihesbidea (betearazpen prozesuan).

– BI-631 Bilbao-Bermeo. Túneles de Sollube y Circunvalación de Bermeo (en proceso de ejecución).

– BI-635 Amorebieta-Gernika. Autzaganeko tunela (betearazpen prozesuan).

– BI-635 Amorebieta-Gernika. Túnel de Autzagane (en proceso de ejecución).

– BI-633 Berriz-Ondarroa. Berriatuko saihesbidea, Lekeitiorekin konektatzen duen BI-2405 errepidearekiko lotunea barne (betearazpen prozesuan).

– BI-633 Berriz-Ondarroa. Variante de Berriatua, incluyendo la solución de unión a la BI-2405, que conecta con Lekeitio (en proceso de ejecución).

– BI-2636 Markina Gipuzkoako mugan. Saihesbidea Markinako hirigunearen hegoaldetik.

– BI-2636 Markina al límite con Gipuzkoa. Variante por el sur del núcleo de Markina.

– Ipidegiko bidea Mendexara iristeko errepide moduan gaitzea, hau da, BI-4449 errepidearen alternatiba moduan, horrela derrigorrez Lekeitio zeharkatu beharra ekidinez.

– Adecuación del camino de Ipidegi como carretera de acceso a Mendexa, alternativo a la BI-4449, evitando el obligado paso por Lekeitio.

– Nabarniz-Aulesti konexio berriaren ezarpena.

– Establecimiento de nueva conexión Nabarniz-Aulesti.

– Erakunde mailako laguntza neurriak ezartzea Mendexa, Nabarniz eta Aulestiko hiriguneak igarotzeko ibilbide alternatiboak sortzeko.

– Establecimiento de medidas de apoyo institucional para la ejecución de elementos viarios en Mendexa, Nabarniz y Aulesti.

b) Errepideen trazaduraren hobekuntza geometrikoak.

b) Mejoras geométricas del trazado de carreteras.

– BI-635 Amorebieta-Gernika. Autzagane eta Boane arteko trazatuaren aldaketa, dauden guneei ahalik eta gutxien eragiteko.

– BI-635 Amorebieta-Gernika. Modificación del trazado entre Autzagane y Boane minimizando las afecciones a los núcleos existentes.

– BI-2121 Mungia-Gernika. Gerekiz-Muxika trazatuaren aldaketa: Ugarte eta Kurtzero zeharkatzen dituen lekuetan egoera konpontzea eta BI-635 errepidearekiko lotunea hobetzea.

– BI-2121 Mungia-Gernika. Modificación del trazado Gerekiz-Muxika, con solución a los pasos por los núcleos de Ugarte y Kurtzero y mejora en la conexión con la BI-635.

– BI-2235 Gernika-Bermeo. Bizkaiko Errepideei buruzko Lurralde Plan Sektorialean jasotako aurreikuspenak Bilbo-Bermeo lotunea hobetu eta geroko egoera berrira egokitu behar dira, beharrezkoa bada.

– BI-2235 Gernika-Bermeo. Adaptación, en su caso, de las previsiones recogidas en el PTS de Carreteras de Bizkaia al nuevo escenario tras la mejora de la conexión Bilbao-Bermeo.

– Berriz-Ondarroa saihesbidea lurralde gipuzkoarretik AP-8 errepideraino eta Debako Trenbide Sareraino luzatzeko bideen hobekuntzen azterlanak egitea.

– Estudio de mejoras viales para la prolongación del corredor Berriz-Ondarroa por territorio guipuzcoano hasta la autopista AP-8 y la red ferroviaria, en Deba.

– BI-2636 Markina-LH muga. Trazaduraren unean uneko hobekuntzak Etxebarriako hirigunetik ekialderantz, jarduketa horien barruan proposatu da jarduketa baliokideak egitea alde gipuzkoarrean.

– BI-2636 Markina-Límite TH. Mejoras puntuales de trazado desde el núcleo urbano de Etxebarria hacia el este, incluyendo la propuesta de similar actuación en la parte guipuzcoana.

– BI-2224 Gernika-Markina; BI-2238 Gernika-Lekeitio; BI-2713 Gerekiz-Goikogana; BI-3222/BI-3231/BI-3447 Muniketa-Urrutxua-Munitibar-Lekeitio eta BI-3448 Aulesti-Markina. Trazaduren unean uneko aldarazpenak inguruaren ingurumeneko interesek baldintzatuta.

– BI-2224 Gernika-Markina; BI-2238 Gernika-Lekeitio; BI-2713 Gerekiz-Goikogana; BI-3222/BI-3231/BI-3447 Muniketa-Urrutxua-Munitibar-Lekeitio y BI-3448 Aulesti-Markina. Mejoras puntuales de trazado condicionadas por el interés ambiental del entorno.

c) Ibilbide alternatiboak sortzea hiriguneetan.

c) Creación de recorridos alternativos en los cascos urbanos.

– Gautegiz-Arteaga. Perimetroko hiri bidea, egon dagoen bilbean eusten dena; hirigunearen mendebaldetik doa, EKPAk HPA moduan aintzatetsi duen esparruaren barruan, gaztelura iristea erraztuz eta gaur egungo zeharbidea udalerriaren hiri dinamikarako eta berariaz talde garraioa bertatik igarotzeko berreskuratuz.

– Gautegiz Arteaga. Vía urbana perimetral apoyada en la trama existente, por el oeste del núcleo y dentro del ámbito considerado como OPU por el PRUG de Urdaibai, facilitando el acceso al castillo y recuperando la actual travesía para la dinámica urbana del municipio y el paso del transporte colectivo de forma exclusiva.

– Etxebarria. Hirigintzako udal plangintzatik abiatuta gaur egungo zeharbidearen ibilbide alternatiboa eratzea. Jarduketa hiri lurzoruen eta lurzoru urbanizagarrien mugen barruan egiten da bertatik igarotzen diren trafikoen ukipenak ezabatuz eta hiri dinamikarako eta berariaz talde garraioa bertatik igarotzeko berreskuratuz.

– Etxebarria. Conformación a partir de la planificación urbanística municipal de un recorrido alternativo a la actual travesía, dentro de los límites actuales de los suelos urbanos y urbanizables, eliminando la afección de los tráficos de paso en su centro urbano y recuperándola para la dinámica urbana del municipio y el paso del transporte colectivo de forma exclusiva.

– Erakunde mailako laguntza neurriak ezartzea Gautegiz-Arteaga eta Etxebarria hiriguneak igarotzeko ibilbide alternatiboak sortzeko.

– Establecimiento de medidas de apoyo institucional para la creación de recorridos alternativos de paso en los núcleos de Gautegiz Arteaga y Etxebarria.

d) Motordun ibilgailuentzako bideak ez direnetan transformatzea.

d) Tratamiento de vías liberadas de tráficos de paso.

– Bermeo, Berriatua eta Markina-Xemein; euren saihesbideen amaieren ondorioz.

– Bermeo, Berriatua y Markina-Xemein; como consecuencia de la finalización de las correspondientes variantes.

– Muxika. Gaur egun BI-635 eta BI-2121 errepideek zeharkatzen dituzten hiriguneak, trazadura horiek aldarazi ostean.

– Muxika. Núcleos atravesados actualmente por la BI-635 y la BI-2121, una vez modificados los actuales trazados.

– Lekeitio. Mendexako sarbide berria betearazi ostean.

– Lekeitio. Una vez ejecutado el nuevo acceso a Mendexa.

– Gautegiz-Arteaga, Etxebarria eta, hala denean, Oka ibaiaren ezkerreko ertzeko guneak, baldin eta horien kasuan kasuko ibilbide alternatiboak betearazten badira.

– Gautegiz Arteaga, Etxebarria y, en su caso, los núcleos de la margen izquierda del Oka, en caso de ser ejecutados sus respectivos recorridos alternativos.

e) Hiriko tarteak eta zeharbideak egokitzea.

e) Adecuación de tramos urbanos y travesías.

– Sare banatzaileak eta kapilarrak zeharkatzen dituzten guneak, 3. zk.ko Antolamenduaren Planoan, garraioen azpiegiturak, deritzonean jaso den ereduaren arabera.

– Núcleos atravesados por carreteras de las redes Distribuidora y Capilar en el modelo viario recogido en el Plano de Ordenación n.º 3 Infraestructuras de Transportes.

– Talde garraioaren zerbitzuaren kalitatea sustatuko duten errepideen baldintzak bermatzea (espazioak geldilekuak egiteko eta, hala denean, errei erreserbatua).

– Asegurar unas condiciones viarias que propicien la calidad del servicio de transporte colectivo (espacios para paradas y, en su caso, carril reservado).

f) Motorezko ibilgailuentzako bideak ez direnetan transformatzea.

f) Transformación en vía no motorizada.

– BI-3223 (Gautegiz Arteaga-Muruetagane).

– BI-3223 (Gautegiz Arteaga-Muruetagane).

2.– Aparkalekuak. Aparkalekuen inplementazioa LPPk proposatu duen lurralde ereduan ezarri denarekin bateragarria izan dadin jarduteko ondoko irizpide orokor hauek ezarri dira:

2.– Aparcamientos. Cara a una implementación de los aparcamientos en coherencia con el modelo territorial propuesto por el PTP se contemplan los siguientes criterios generales de actuación:

a) Hiriguneetara iristeko aparkalekuak.

a) Aparcamientos de acceso a centro urbano.

– Gernika-Lumo, Markina-Xemein, Lekeitio Ondarroa, Bermeo eta Berriatuan, kasuan kasuko saihesbideetatik irisgarritasun erraza dutenak.

– En Gernika-Lumo, Markina-Xemein, Lekeitio, Ondarroa, Bermeo y Berriatua, fácilmente accesibles desde las correspondientes variantes viarias.

– Halaber, aldirietako aparkalekuen funtzioekin, hau da, Institutuko (Gernika-Lumo) eta Bermeoko tren geltokien hurbil daudenen kasuan, eta gauza bera Markina-Xemeinekoan bus espresaren lineen erabiltzaileentzat.

– Con funciones también de aparcamientos disuasorios, en el caso de los situados en las proximidades de las estaciones de ffcc de Instituto (Gernika-Lumo) y Bermeo, y en el de Markina-Xemein, para los usuarios de líneas de bus exprés.

– Lekeitioren kasuan, aldi berean hondartzetako aparkalekuaren funtzioak izango ditu.

– Con función también de aparcamiento para las playas, en el caso de Lekeitio.

– Bizikleten mailegurako sistemen guneak sartuko dira.

– Inclusión de bases del sistema de préstamo de bicicletas.

b) Aldirietako aparkalekua:

b) Aparcamientos disuasorios:

– Talde garraioko sareen intermodalitate puntuei lotuta, Muxikan eta Zugastietan.

– Vinculados a puntos de intermodalidad de las redes de transporte colectivo, en Muxika y Zugastieta.

– Lanzadera motako talde garraioari lotuta Ibarrangeluren kasuan, zertarako-eta Laga eta Laidako hondartzetan pilaketak arintzeko.

– Vinculados transporte colectivo tipo lanzadera en el caso de Ibarrangelu, para descongestión de los accesos a las playas de Laga y Laida.

c) Aparkalekuak hondartzetan. Hondartzetan egon daudenen antolamendu berria; kanpoko erabiltzaileei abegi emateko gutxieneko kapazitatea izango dute eta maila ekonomikoan zigortu egingo da horien erabilera iristeko beste alternatibekiko, azken horietakoak ezartzen direnean.

c) Aparcamientos en playas. Reordenación de los existentes en playas con un mínimo de capacidad de acogida de usuarios foráneos y penalización económica por su uso frente al del resto de alternativas de acceso, una vez que éstas hayan sido establecidas.

d) Gernika-Lumoko Ospitaleari zerbitzua emateko aparkalekua. Ezarpen berria edo egon dagoenaren zabalkuntza aztertu beharko da, horretarako Gernika-Lumoko erdigunearen irisgarritasunean laguntzeko izan dezakeen potentziala kontuan hartuz; halaber, hondartzetara iristeari dagokionez talde garraioarekiko intermodalitateko puntua izan daiteke.

d) Aparcamiento de servicio al Hospital de Gernika-Lumo. Estudiar la nueva implantación o ampliación del existente tomando en consideración su potencial contribución a la accesibilidad al centro de Gernika-Lumo y, como punto de intermodalidad con el transporte colectivo, en el acceso a las playas.

e) Bizikleten aparkalekua. Hiriguneetara iristeko aparkalekuei, aldirietako eta hondartzerako aparkalekuei elkartuta, bizikleten alogera sistemako ekipamendu nagusiak eta guneak.

e) Aparcamiento de bicicletas. Asociados a los aparcamientos de acceso a centro urbano, disuasorios, playas, equipamientos principales y bases del sistema de alquiler de bicicletas.

3.– Memoriaren 7.5.3 idatzi-zatian egin diren zehaztapenekin eta iruzkinekin bat etorrita, Errepide Sarearen azpiegituraren eskema, eta baita aparkalekuen bilbearen oinarrizko taxuketa ere, Antolamenduaren 3. Planoan, garraioen azpiegiturak, deritzonean definituta geratu dira; horien izaera loteslea da arlokako plangintzako eta udal plangintza orokorreko eta garapenerako plangintzako kasuan kasuko baliabide eta bitartekoekiko.

3.– En correspondencia con las determinaciones y las consideraciones realizadas en el apartado 7.5.3 de la Memoria, el esquema de la infraestructura de la Red de Carreteras, así como la configuración básica del entramado de aparcamientos quedan definidos en el Plano de Ordenación n.º 3 Infraestructuras de Transportes, con carácter vinculante respecto de los respectivos instrumentos de planeamiento sectorial y planeamiento municipal general y de desarrollo.

119. artikulua.– Interes paisajistikoko errepideen tratamendua.

Artículo 119.– Tratamiento de las carreteras de interés paisajístico.

1.– Bidezko azterlanen bidez eta, gutxienez, Antolamenduaren 3. Planoan, garraioen azpiegiturak, deritzonean balio paisajistikoko errepide moduan identifikatzen diren errepideen kasuan, horiei eman behar zaien tratamendua ezarriko da. Bi motako egoerak hartuko dira aintzat:

1.– Se deberá establecer mediante los pertinentes estudios, y como mínimo sobre las carreteras que se identifican como de valor paisajístico en Plano de Ordenación n.º 3 Infraestructuras de Transportes, el tratamiento a dar a las mismas en base a dos tipos de situaciones:

a) Errepideak berak balore jakin bat zuzkitzen diola paisaiari elementu hori ahalik eta gutxien aldaraziz mantenduz gaur egun dituen ezaugarriekin.

a) La propia carretera aporta un determinado valor al paisaje en la medida en que la misma se mantenga con el mínimo de alteración en sus actuales características.

b) Errepideak paisaiaz gozatzeko potentziala hobeto aprobetxatzeko esku hartzeak onartzen ditu, hots, horrekin bere funtzio nagusia aldarazi edo kolokan jarri gabe; aintzat har daiteke bere tratamenduan neurri zehatz batzuen inplementazioari ekitea.

b) La carretera admite intervenciones que posibilitan un mejor aprovechamiento de su potencial para el disfrute del paisaje y, sin comprometer por ello su función principal, resulta de consideración la implementación de medidas concretas en el tratamiento de la misma.

2.– 1.b idatzi-zatian ezarri denarekin bat datozen errepideen kasuan, interes paisajistikoko errepideak diseinatzek irizpideak dira Memoriaren 7.5.3 idatzi-zatian ezarri direnak.

2.– En el caso de las carreteras que se corresponden con lo señalado en el punto 1.b son criterios de diseño de las vías de interés paisajístico los recogidos en el apartado 7.5.3 de la Memoria.

2. ATALA
TRENBIDE SAREA
SECCIÓN 2.ª
RED FERROVIARIA

120. artikulua.– Trenbide eredua. Helburua eta jarduteko ildoak.

Artículo 120.– Modelo ferroviario Objetivo y líneas de actuación.

1.– Lurraldearen Plan Partzialaren ereduak trenbide bidezko garraioaren erabilera finkatzea eskatzen du, hala bidaiariena nola merkatugaiena, eta horren ondorio den Errepide Sarearen deskarga.

1.– El modelo del Plan Territorial Parcial demanda el afianzamiento del uso de transporte por ferrocarril, tanto de viajeros como de mercancías, y la consiguiente descarga de la Red de Carreteras.

2.– Lurraldearen Plan Partzialak lehendik dagoen Euskotrenek kudeatutako linearekin (zabalera metrikoa) identifikatzen du Gernika-Markinako Eskualde Egiturako Trenbide Azpiegitura.

2.– El presente Plan Territorial Parcial identifica la Infraestructura Ferroviaria en el Área Funcional de Gernika-Markina con la línea gestionada por Euskotren, en ancho métrico, ya existente.

3.– Hala EAEko Trenbide Sarearen ALPren arlokako aurreikuspeni nola LPPren lurralde ereduaren beraren beharrizanei dagokienez, jarduteko ondoko ildo hauek ezarri dira:

3.– En relación tanto con las previsiones sectoriales del PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV, como con las necesidades del propio modelo territorial del PTP se establecen las siguientes líneas de actuación:

a) Gaur egungo trenbide linearen bikoizketa betearaztea.

a) Ejecución de los desdoblamientos en la actual línea ferroviaria.

b) Trenbidea hiri bilbetan integratzea.

b) Integración de la vía ferroviaria en las tramas urbanas.

c) Trenbideetako geltokiei lotuta egongo diren interkomunikadore modalak ezartzea.

c) Implantación de intercomunicadores modales vinculados a las estaciones de ferrocarril.

121. artikulua.– Ekintzak trenbide sarean.

Artículo 121.– Acciones en la red ferroviaria.

1.– Adierazi diren helburuekin eta jarduketa ildoekin bat, erreferentzia moduan Memoriaren 7.6.3 idatzi-zatian adierazi diren irizpideak hartuta, ondoko hauek dira trenbide azpiegituren gainean proposatzen diren ekintzak arlokako aurreikuspenetan integratzearen ondoreetarako:

1.– De conformidad con el objetivo y líneas de actuación señalados, tomando como referencia los criterios señalados en el apartado 7.6.3 de la Memoria, éstas son las acciones que se proponen sobre las infraestructuras ferroviarias para su integración en las previsiones sectoriales:

a) Bermeo-Amorebieta lineako bikoizketak betearaztea.

a) Materialización de los puntos de desdoblamiento de la Línea Bermeo-Amorebieta.

b) Bermeoko portuaren trenbidearen irisgarritasuna hobetzea.

b) Mejora del acceso del ferrocarril al puerto de Bermeo.

c) Trenbide geltokiaren egokitzapena Bermeon.

c) Adaptación de la estación ferroviaria en Bermeo.

d) Gernika-Lumoko hirigunean zehar trenbidearen trazadurak eragiten duen hirigintzako hesia ezabatzea, hirigunearen barruko erreformarako beharrezkoa den baldintza moduan.

d) Eliminación de la barrera urbanística generada por el trazado ferroviario a lo largo del núcleo de Gernika Lumo, como elemento necesario para la reforma interna del mismo.

2.– Lurraldearen Plan Partzialak Trenbide Sarearen bere oinarrizko proposamena du jasota, non-eta Antolamenduaren 3. Planoan, garraioen azpiegiturak, deritzonean.

2.– El Plan Territorial Parcial refleja la propuesta básica de la Red Ferroviaria definiendo su esquema en el Plano de Ordenación n.º 3, Infraestructuras de Transportes.

3. ATALA
PORTUAK ETA KOSTALDEKO AINGURAKETAK
SECCIÓN 3.ª
PUERTOS Y FONDEOS COSTEROS

122. artikulua.– Antolamenduaren esparrua.

Artículo 122.– Ámbito de ordenación.

1.– Honako Lurraldearen Plan Partzial honen lurralde ereduak aintzat hartzen ditu Alde Funtzionaleko portuak, kasuan kasuko Portu Antolamenduaren Plan Berezietan edo hortik ezean erabileraren planetan mugaketen barruan antolatuta daudenak.

1.– El modelo territorial del presente Plan Territorial Parcial toma en consideración a los puertos del Área Funcional, ordenados en el interior de sus delimitaciones por los correspondientes. Planes Especiales de Ordenación Portuaria o en su defecto Planes de Usos.

2.– Honako Lurraldearen Plan Partzial honen lurralde ereduak aintzat hartzen ditu, halaber, Oka itsasadarrean dauden ainguraketen presentzia, portu esparruetatik kanpo; gaur egun horiek ez daukate erregulaziorik.

2.– El modelo territorial del presente Plan Territorial Parcial considera, asimismo, la presencia de los fondeos existentes en la Ría del Oka, fuera de los ámbitos portuarios, los cuales carecen actualmente de regulación.

123. artikulua.– Helburuak eta jarduketa ildoak.

Artículo 123.– Objetivos y Líneas de actuación.

1.– Egon dagoen lurralde plangintzarekin bat planaren helburua da, arlo honetan, portuak sustatzea eta bultzatzea; bultzatze horren intentsitatea egokia izango da horietako bakoitzaren errealitaterako ondoko erabilera hauetan:

1.– En correspondencia con la planificación sectorial existente se constituyen como objetivos del plan en esta materia la potenciación de los puertos, con la intensidad adecuada a la realidad de cada uno de los mismos, en lo relativo a los siguientes usos:

a) Jostetazkoa (Ea).

a) Recreativo (Ea).

b) Arrantzakoa eta jostetazkoa (Mundaka, Elantxobe, Lekeitio eta Ondarroa).

b) Pesquero y recreativo (Mundaka, Elantxobe, Lekeitio y Ondarroa).

c) Merkataritzakoa, arrantzakoa eta jostetazkoa (Bermeo).

c) Comercial, pesquero y recreativo (Bermeo).

2.– Adierazi den helburuari dagokionez eta lurraldean duen eragina kontuan hartuta, LPPk ondoko jarduketa ildo hauek planteatu ditu:

2.– En relación con el objetivo señalado y dada su repercusión en el territorio el PTP plantea las siguientes líneas de actuación:

a) Bermeo eta Ondarroako portuen irisgarritasunari buruzko arazoak ebaztea; halaber, horien inguruan jarduera ekonomikoak egiteko azaleren ustezko beharrizana kontuan hartzea.

a) Resolución de la problemática relativa a la accesibilidad a los puertos de Bermeo y Ondarroa, así como la eventual necesidad de superficies destinadas a la actividad económica en el entorno de los mismos.

b) Itsasontzien kostaldeko portu mugaketen kanpoko ainguraketak egiten diren esparruetan eskumenak dituzten administrazioen arteko lankidetza erabilera horien erregulazioari ekitearen ondoreetarako.

b) Colaboración entre las administraciones con competencias en los ámbitos en los que se realizan los fondeos costeros de embarcaciones externos a las delimitaciones portuarias cara a la regulación de los mismos.

124. artikulua.– Ekintzak portuetan eta kostaldeko ainguraketetan.

Artículo 124.– Acciones en los puertos y fondeos costeros.

1.– Portuaren operatibitatea hobetzearen ondoreetarako:

1.– En orden a mejorar las condiciones de operatividad del puerto:

a) Izaera orokorrarekin, portu mugaketen aurreikuspenen barruan euren kasuan kasuko Portu Antolamenduaren Plan Bereziak edo hortik ezean erabileren planak garatzea.

a) Con carácter general, el desarrollo en el interior de las delimitaciones portuarias de sus correspondientes Planes Especiales de Ordenación Portuaria o en su defecto Planes de Usos.

b) Bermeoko portua. Portuari berari lotuta dauden jarduera ekonomikoen azaleraren kokapena Mungia-Bilbo saihesbidearen inguruan, ahal bada Bermeoko portuaren beraren inguruan.

b) Puerto de Bermeo. Ubicación de las superficies de actividad económica ligada al puerto en el corredor hacia Mungia-Bilbao, preferentemente en el entorno del propio Bermeo.

c) Ondarroako portua. Portuari berari lotuta dauden jarduera ekonomikoen azaleraren kokapena Ondarroa-Berriatua inguruan kokatzea eta portuan bertan egon dauden eraikinetako goiko solairuen aprobetxamenduaren optimizazioa.

c) Puerto de Ondarroa. Ubicación de superficies de actividad económica ligada a la actividad portuaria en el entorno Ondarroa-Berriatua y optimización del aprovechamiento de las plantas altas de las edificaciones existentes en el propio puerto.

d) Barruko jardueren antolamendu berria Mundaka, Elantxobe eta Lekeitioko portuetan, beti ere babestuta dagoen azaleren esparruak ematen dituen aukeren barruan.

d) Reorganización interna de las actividades en los puertos de Mundaka, Elantxobe y Lekeitio, siempre dentro de las posibilidades de espacio en la superficie abrigada.

2.– Horien inguruetan sortzen den trafikoaren eragina arintzearen ondoreetarako:

2.– En orden a minimizar el impacto de los tráficos generados sobre su entorno:

a) Bermeoko portua. Merkatugaien trafikoa, ahal bada trenbidez, garraioa kudeatzen duten erakundeek egokitzat joko duten eran hori sustatuz.

a) Puerto de Bermeo. Tráficos de mercancías preferentemente por ferrocarril, incentivados en la forma en que se estime conveniente desde los entes gestores del transporte.

b) Ondarroako portua. Hobekuntzak Debarako errepidean, lurralde gipuzkoarrean, errazagoa izan dadin A-8/N-634 errepideen sistemarekiko bere konexioa.

b) Puerto de Ondarroa. Mejoras en la carretera hacia Deba, en el territorio guipuzcoano, para su más fácil conexión al sistema viario A-8/N-634.

3.– Kostaldeko baldintzak hobetzeko:

3.– En orden a la mejora general de las condiciones del litoral:

a) Itsasontzien itsas ainguratzeak arautu behar dira itsasadarrean eta Oka ibaiaren estuarioan.

a) Regular los fondeos costeros de embarcaciones en la Ría y Estuario del Oka.

b) Oka ibaiaren itsasadarreko urperatzeetan, solidoen ekarpenen eragina kontrolatu behar da.

b) Controlar la incidencia de aportes sólidos en las caladas de la ría del Oka.

4.– Lurraldearen Plan Partzialak portuei eta kostaldeko ainguraketei buruzko bere proposamena eta bere eskema Antolamenduaren 3. Planoan, garraioen azpiegiturak, deritzonean definitzen ditu

4.– El Plan Territorial Parcial refleja su propuesta básica en materia de Puertos y Fondeos Costeros definiendo su esquema en el Plano de Ordenación n.º 3, Infraestructuras de Transportes.

BOSGARREN TITULUA
OINARRIZKO AZPIEGITUREN SAREA LURRALDE-EREDUAN
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
TÍTULO QUINTO
REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN EL MODELO TERRITORIAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

125. artikulua.– Oinarrizko azpiegituren sistemaren xedea eta ezarpena, lurralde-eredua lortzeko oinarrizko baldintza den aldetik.

Artículo 125.– Objeto e implantación del sistema de infraestructuras de básicas como condición básica para la consecución del modelo territorial.

LPPk oinarrizko azpiegituren arloan duen funtsezko helburua da Eskualde Egiturari ohiko hiri zerbitzu egokiak eta orekatuak ematea, ezarritako lurralde-eredua zehazten duten irizpideen arabera.

El objeto básico del PTP en materia de infraestructuras básicas es dotar adecuada y equilibradamente al Área Funcional de los servicios urbanos al uso en función de los criterios definidores del modelo territorial que establece.

126. artikulua.– Zerbitzuen azpiegituren sistema Lurralde Zatizko Planean.

Artículo 126.– El sistema de infraestructuras de servicios en el Plan Territorial Parcial.

1.– LPPk honako helburu hauek (Garapen Iraunkorreko EAEko 2002-2020 Ingurune Estrategian planteaturiko Ingurumen Helburuekin bat datozenak) lortzearen mende jartzen du zerbitzu-azpiegituren planifikazioa:

1.– El PTP subordina la planificación de las infraestructuras de servicios a la consecución de los siguientes objetivos, coincidentes con las Metas Ambientales planteadas en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020:

a) Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasuntsuak bermatzea.

a) Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.

b) Baliabide naturalak eta hondakinak arduraz kudeatzea.

b) Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.

c) Natura eta biodibertsitatea babestea.

c) Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad.

d) Lurralde Oreka eta Mugikortasuna: ororen ikuspegia.

d) Equilibrio Territorial y Movilidad: un enfoque común.

e) Klimaren aldaketaren gaineko eragina mugatzea.

e) Limitar la influencia sobre el cambio climático.

2.– Lurralde Zatizko Planak jarduteko zortzi taldetan edo eremutan banakatzen ditu zerbitzuen azpiegituren arloko proposamenak:

2.– El Plan Territorial Parcial desglosa sus propuestas en materia de Infraestructuras de Servicios en ocho grupos o ámbitos de intervención:

a) Ur-hornidura.

a) Abastecimiento de agua.

b) Saneamendua.

b) Saneamiento.

c) Hondakinak.

c) Residuos.

d) Kutsaturiko lurrak.

d) Suelos Contaminados.

e) Energiaren sorkuntza.

e) Generación de energía.

f) Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa.

f) Transporte y distribución de energía eléctrica.

g) Gasaren garraioa eta banaketa.

g) Transporte y distribución de gas.

h) Telekomunikazioak.

h) Telecomunicaciones.

3.– Talde bakoitzaren sareen trazatuei eta grafikoan marrazturiko elementu zehatz eta garrantzitsuen kokapenari dagokienez, eskematikoak direla esan behar da, erabilitako laneko eskalari dagokion moduan. Udal plangintzen eginkizuna mugatzea eta azpiegituren sistema orokor gisa kalifikatzea da, azpiegituren ardura duten erakundeek egingo dituzten geroko azpiegituren burutzapenaren gaineko aurreikuspenekin bat etorriz.

3.– Respecto a los trazados de las respectivas redes de cada grupo y la localización de los elementos puntuales pertinentes que se representan en la documentación gráfica, los mismos tienen carácter esquemático, tal como corresponde a la escala de trabajo utilizada. Corresponde a los planeamientos municipales la definición de la pertinente delimitación y calificación como sistema general de infraestructuras, que resulte concordante con las previsiones de ejecución de las futuras infraestructuras realizadas por los respectivos entes responsables de las mismas.

II. KAPITULUA
HORNIDURA, SANEAMENDUA ETA HONDAKIN SOLIDOEN TRATAMENDUA
CAPÍTULO II
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

127. artikulua.– Ur-horniduraren arloko helburuak eta ekintzak.

Artículo 127.– Objetivos y acciones en materia de abastecimiento de agua.

1.– Lurralde Zati Planaren ereduak banaketa-sareak zentzuz erabiltzea eskatzen du, baita baliabide propioen aprobetxamendua hobetzea ere, Lea-Artibain, eta ur-harpeen eskasia konpontzea Urdaibaiko eremuan.

1.– El modelo del Plan Territorial Parcial demanda racionalización las redes de distribución así como la optimización del aprovechamiento de los recursos propios, en el caso de Lea-Artibai, y la resolución al déficit de captaciones, en el ámbito de Urdaibai.

2.– Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko (EAEko Barne Arroen Eremua) Plan Hidrologikoaren bigarren zikloko (2015-2021) Gai Nagusien Eskematik eratorritako jarduketa-neurriak martxan jartzeari dagokionez, sektoreko ekintzekin eta programekin behar bezalako koordinazioa izateko, eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilbo-Bizkaia eta Busturialdeko Ur Partzuergoek aztertzeko prozesuan dituzten aurreikuspenak aintzat hartuta, honako ekintza hauek ezarri dira LPP honen Memoriako 8.2 atalean bildutako xehetasunarekin:

2.– En el marco de la puesta en marcha de las medidas de actuación derivadas del «Esquema de Temas Importantes del segundo ciclo de planificación hidrológica: 2015-2021» de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Oriental, Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco, a efectos de la debida coordinación con los programas y las acciones sectoriales correspondientes y tomando en consideración las previsiones que la Diputación Foral de Bizkaia y los Consorcios de Aguas de Bilbao-Bizkaia y Busturialdea tienen en proceso de estudio, se establecen, de acuerdo al detalle recogido en el apartado 8.2 de la Memoria de este PTP, las siguientes acciones:

a) Urdaibaiko eremuan harpenen aldetik dagoen eskasia konpontzea, dela Zadorra sistemarekin lotuta, dela Oitzeko zenbait baliabide sartuta, kasu bakoitzean Gernika-Lumoko eta Bermeoko sistemetan behar diren jarduketekin betiere.

a) Resolución al déficit de captaciones en el ámbito de Urdaibai, bien mediante su conexión al sistema Zadorra, bien mediante la incorporación de parte de los recursos de Oiz, con las adecuaciones en los sistemas de Gernika-Lumo y Bermeo que resultasen precisas en cada caso.

b) Urdaibai hornitzeko LHP idaztea.

b) Redacción del PAT de Abastecimiento de Urdaibai.

c) Baliabide propioen aprobetxamendua optimizatu eta banaketa-sareak arrazionalizatu nahi dira, hornitzeko tokiko sistemen integrazioaren bidez.

c) Se pretende optimizar el aprovechamiento de los recursos propios y racionalizar las redes de distribución con la integración entre sistemas locales de abastecimiento.

3.– Memoriako 8.2 atalean eginiko zehaztapenekin eta gogoetekin bat etorriz, 5.1. Antolamendu Planoan zehaztu da ura hornitzeko azpiegituraren orientatzeko eskema: «Oinarrizko azpiegiturak. Hornidura».

3.– En correspondencia con las determinaciones y las consideraciones realizadas en el apartado 8.2 de la Memoria, un esquema orientativo de la infraestructura de Abastecimiento de Agua queda definido en el Plano de Ordenación n.º 5.1 «Infraestructuras básicas. Abastecimiento».

128. artikulua.– Saneamenduaren arloko helburuak eta ekintzak.

Artículo 128.– Objetivos y acciones en materia de Saneamiento.

1.– Lurralde Zatiko Planaren ereduak Eskualde Egiturako hondakin-ur guztiak araztea eskatzen du, isurketa-gune bakoitzaren kokapenerako eta tamainarako modu egokian.

1.– El modelo del Plan Territorial Parcial demanda depuración de la totalidad de aguas residuales en el AF en la forma adecuada a la localización y entidad de cada punto de vertido.

2.– Sektoreko ekintzekin eta programekin behar bezalako koordinazioa izateko, eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilbo-Bizkaia eta Busturialdeko Ur Partzuergoek aztertzeko prozesuan dituzten aurreikuspenak eta Urdaibaiko Saneamendu Osorako LHP aintzat hartuta, honako ekintza hauek ezarri dira LPP honen Memoriako 8.3 atalean bildutako xehetasunarekin:

2.– A efectos de la debida coordinación con los programas y las acciones sectoriales correspondientes y tomando en consideración las previsiones que la Diputación Foral de Bizkaia y los Consorcios de Aguas de Bilbao-Bizkaia y Busturialdea tienen en proceso de estudio, así como el PAT de Saneamiento Integral de Urdaibai, se establecen, de acuerdo al detalle recogido en el apartado 8.3 de la Memoria de este PTP, las siguientes acciones:

a) Hustubideetara eta araztegietara ekarritako emariak gutxitzea, gaikako saneamendu-sistemen bidez.

a) Minoración de los caudales aportados a emisarios y depuradoras mediante la adopción de sistemas de saneamiento separativos.

b) Sistema orokorren inbentarioa, euren edukierak eta lasaierak zein diren jakiteko.

b) Inventario los sistemas generales para conocer sus capacidades y holguras.

c) Oka, Lea eta Artibai ibaiek euren burua arazteko duten jokabidearen berri izateko azterlanak, baita haien ibaiadar nagusiena ere.

c) Estudios para conocer el Comportamiento Autodepurador de los ríos Oka, Lea y Artibai, así como de sus afluentes principales.

d) Sistema orokorrak indartzeko aurreikuspena LPP honetan proposaturiko hazkunde berriak izan ditzaketen eremuetan.

d) Previsión de reforzamiento de los sistemas generales en los ámbitos susceptibles de nuevos crecimientos propuestos desde este PTP.

e) Hondakin-urak berrerabiltzea zenbait erabileratarako.

e) Reutilización, para determinados usos, de las aguas residuales.

f) Sare orokorretan sar daitezkeen zonaldeak eta isurketaren arazoari modu autonomoan aurre egin beharreko zonaldeak bereiztea udalerri bakoitzean.

f) Discriminación en cada municipio entre las zonas susceptibles de incorporarse a las redes generales y las que deben de abordar la problemática del vertido de forma autónoma.

g) Aulestiko eta Munitibarreko aparteko kolektoreak beren HUAekin, baita Ondarroa eta Markina-Xemeingo sistemak bukatzeko egiteke dauden azpiegiturak burutzea ere.

g) Ejecución de los colectores independientes de Aulesti y Munitibar con sus propias EDAR, así como la ejecución de las infraestructuras pendientes para la finalización de los sistemas de Ondarroa y Markina-Xemein.

h) Gernika-Lumoko eta Bermeoko sistemak (Sukarrietako ponpaketa barne) Lamiarango HUAn baterako arazketarekin batzeko lana premiaz egitea, eta itsasora isurtzea hustubide berriaren bidez.

h) Ejecución urgente la unión de los Sistemas de Gernika-Lumo y Bermeo, incluyendo el bombeo de Sukarrieta, con depuración conjunta en la EDAR de Lamiaran y vertido a la mar mediante un nuevo emisario.

i) Ajangiz eta Oka ibaiko eskuinaldetiko isurketak Gernika-Bermeoko sistemara txertatzea.

i) Incorporación al sistema Gernika-Bermeo de los vertidos de Ajangiz y la margen derecha del Oka.

j) Nabarnizko HUA egitea.

j) Ejecución de la EDAR de Nabarniz.

k) Urdaibaiko Saneamenduaren kolektore orokorraren proiektua Muxika-Gernika-Lumoko tartean.

k) Proyecto del colector general de Saneamiento de Urdaibai en el tramo Muxika-Gernika-Lumo.

l) Ibarrangelu eta Eako saneamendu proiektuak burutzea.

l) Ejecución de los proyectos de Saneamiento en Ibarrangelu y Ea.

3.– Memoriako 8.3 atalean eginiko zehaztapenekin eta gogoetekin bat etorriz, 5.2. Antolamendu Planoan zehaztu da ura hornitzeko azpiegituraren orientatzeko eskema: «Oinarrizko azpiegiturak. Saneamendua-Hondakinak».

3.– En correspondencia con las determinaciones y las consideraciones realizadas en el apartado 8.3 de la Memoria, un esquema orientativo de la infraestructura de Saneamiento queda definido en el Plano de Ordenación n.º 5.2 «Infraestructuras básicas. Saneamiento-Residuos».

129. artikulua.– Hondakinen kudeaketaren arloko helburuak eta ekintzak.

Artículo 129.– Objetivos y acciones en materia de gestión de residuos.

1.– LPP honek, egungo sektore plangintza oinarri hartuta (funtsean abenduaren Bizkaiko Hiri Hondakinen Kudeaketaren 2005-2016ko II. Plan Integrala, 16ko 10/2005 Foru Arauaren bidez onetsia), hondakinen tratamenduaren arloan ezarritako helburuak hartzen ditu bere gain.

1.– El presente PTP, sobre las base de la planificación sectorial existente, básicamente el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, aprobado por Norma Foral 10/2005, de 16 de diciembre, asume los objetivos fijados en materia de tratamiento de los residuos.

2.– Lurralde-ereduaren eta sektoreko plangintzarekin eta horren ondoriozko jarduketen arteko koordinazio egokia izateko, honako ekintza hauek ezarri dira, LPP honen Memoriako 8.4 atalean bildutako xehetasunaren arabera:

2.– A los efectos de la debida coordinación del modelo territorial con la planificación sectorial y las actuaciones derivadas de la misma, se establecen, de acuerdo al detalle recogido en el apartado 8.4 de la Memoria de este PTP, las siguientes acciones:

a) Ahalik eta gehien mugatzea Hiriko Hondakin Solidoak per capita.

a) Limitar al máximo el crecimiento de la generación de Residuos Sólidos Urbanos per cápita.

b) Errendimendu hobeak hondakinen energi aprobetxamenduaren berrerabilpenean eta birziklapenean, industri jardueretako hondakinak hobeto integratuz.

b) Mejores rendimientos en la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento energético de los residuos contemplando una mayor integración de los residuos de actividades industriales.

c) Hondakindegiak suspertzea eta berreskuratzea, ixten direnean; esate baterako, Amorotokoa, dagoeneko itxita dagoena.

c) Regeneración y recuperación de los vertederos de residuos en el momento de su clausura, tal como procede con el de Amoroto, que ha sido clausurado.

d) Nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinen goren mailako kontrola egitea.

d) Realización de superior control de los residuos agrícolas y ganaderos.

e) Jokabideak hobetzeko kontzientziazio kanpainak bultzatzea, batez ere landa-eremuetan (berrerabilpena, konposta...).

e) Impulso de campañas de concienciación que mejoren las pautas de comportamiento, sobre todo en los ámbitos rurales (reutilización, compostaje...).

3.– Memoriako 8.4 atalean eginiko zehaztapenekin eta gogoetekin bat etorriz, 5.2. Antolamendu Planoan zehaztu da ura hornitzeko azpiegituraren eskema: «Oinarrizko azpiegiturak. Saneamendua-Hondakinak».

3.– En correspondencia con las consideraciones realizadas en el apartado 8.4 de la Memoria, el esquema de la infraestructura de Recogida de Residuos queda definido en el Plano de Ordenación n.º 5.2 «Infraestructuras básicas. Saneamiento-Residuos».

130. artikulua.– Kutsaturiko lurren arloko helburuak eta ekintzak.

Artículo 130.– Objetivo y acciones en materia de suelos contaminados.

1.– Lur kutsatuen presentziari dagokionez eta Lur Kutsatuen 2007-2012ko Planaren eremuaren baitan, parametroa hirigintza antolakuntzako prozesuetan sartzea planteatu du LPP honek oinarrizko helburutzat.

1.– Respecto a la presencia de suelos contaminados, y dentro del marco del Plan de Suelos Contaminados 2007-2012, este PTP plantea como objetivo básico la incorporación de este parámetro a lo largo de los procesos de ordenación urbanística.

2.– Udal plangintzak kontuan hartu beharko du lurraren kalitatearen aldagaia. Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioaren barruko eremuetan (irailaren 30eko 165/2008 Dekretuaren bidez onetsia, 2008ko urriaren 24ko EHAA), Eusko Legebiltzarraren lurzorua ez kutsatzeari eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako prozedura aplikatu behar da eta, beraz, Lurraren Kalitateari buruzko Adierazpena exijituko du EAEko ingurumen organoak, lege horretan ezarritako prozeduraren arabera nahi den erabilera aldatu baino lehen. Inbentarioan geroago egin litekeen edozein aldaketa LPP honen barrukotzat hartuko da, eta egungoaren lekua hartuko du, inbentarioa aldatu behar izan gabe.

2.– El planeamiento municipal deberá tener en cuenta la variable de la calidad del suelo. A las áreas incluidas en el Inventario de Suelos que Soportan o han Soportado Actividades o Instalaciones Potencialmente Contaminantes del suelo, aprobado por Decreto 165/2008 de 30 de septiembre (BOPV 24 octubre 2008), les resulta de aplicación el procedimiento establecido en la Ley del Parlamento Vasco 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, por lo que se exigirá por parte del órgano ambiental de la CAPV una Declaración de Calidad del Suelo, según el procedimiento establecido la citada ley con carácter previo al cambio de uso que se pretenda. Cualquier modificación futura de este inventario se entenderá incorporada al PTP y sustituirá al actual sin necesidad de modificación del mismo.

3.– Arazo hori Eusko Legebiltzarraren 1/2005 Legeko xedapenen arabera konpondu beharko du, lurzoruaren kutsaduraren prebentziorako eta kutsadura hori ekiditeko, industria-eremuak suspertzeko eragiketak zehazteko orduan eta lege horretan jasotako gainerako egoera guztietan. Horretarako, eta LPP honek erreferentzia gisa duen informazioa alde batera utzita, indarreko eguneratzeari buruzko kontsulta beharko da bere garaian, kasuan kasuko lurren egoerari buruzko aurretiazko txostenak egite aldera.

3.– Abordando este problema de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1/2005, del Parlamento Vasco, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo a la hora de definir las operaciones de regeneración de áreas industriales y en el resto de las circunstancias contempladas en la citada Ley. A tal fin, y con independencia de la información que con carácter de referencia se contiene en este PTP, será precisa la consulta a la actualización vigente en su momento cara a la elaboración de los informes preliminares de la situación de los suelos en cuestión.

4.– Memoria honetako 8.5 atalean eginiko gogoetekin bat etorriz, 9 zk.ko Informazio Planoan bildu da lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioa. Kutsatuta egon litezkeen jardueretako lurrak bildu dira, eta hala denean, eguneratu beharreko erreferentzia dira garapenerako plangintzako tresnetarako, arauetan ezarritako azterlanak eta azterketak egite aldera.

4.– En correspondencia con las consideraciones realizadas en el apartado 8.5 de la Memoria, el inventario de suelos que han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes queda recogido en el Plano de Información n.º 9, Suelos con actividades potencialmente contaminantes como referencia a actualizar, en su caso, para los distintos instrumentos de planeamiento de desarrollo cara a la realización de los estudios y análisis establecidos normativamente.

III. KAPITULUA
ENERGI HORNIDURA ETA TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK
CAPÍTULO III
SUMINISTRO DE ENERGÍA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

131. artikulua.– Energia-sorkuntzaren arloko helburuak eta ekintzak.

Artículo 131.– Objetivos y acciones en materia de generación de energía.

1.– Energia zentzuz erabiltzeko helburu orokorra izanik, Garapen Iraunkorrerako Euskadiko 2020ko Energiaren Estrategian (3E-2020) eta Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren Ingurumenaren 2003-2010eko Energi Plan Zuzentzailean lortu nahi diren helburuak hartzen ditu bere gain LPPk.

1.– Con el fin genérico de utilizar racionalmente la energía, el PTP asume los objetivos perseguidos desde la Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E-2020) de Desarrollo Sostenible y el Plan Director Energético Medioambiental 2003-2010 de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

2.– Lurralde-ereduaren eta sektoreko plangintzarekin eta horren ondoriozko jarduketen arteko koordinazio egokia izateko, honako ekintza hauek ezarri dira, LPP honen Memoriako 8.6.1 atalean bildutako xehetasunaren arabera:

2.– A los efectos de la debida coordinación del modelo territorial con la planificación sectorial y las actuaciones derivadas de la misma, se establecen, de acuerdo al detalle recogido en el apartado 8.6.1 de la Memoria de este PTP, las siguientes acciones:

a) Energi baliabide berriztagarriak hobetzea instalazioetan, industri fabrikekin edo sistema orokorrekin lotuta izan daitezkeenak, betiere bigarren mailako jarduera bada jarduera nagusiarekiko.

a) Procurar la optimización de recursos energéticos renovables en instalaciones que podrán ir unidas a plantas industriales o a sistemas generales, siempre que se trate de una actividad secundaria con respecto a la principal.

b) Basoko biomasaren energi aprobetxamendua ahalbidetzea, bereziki mugaturiko eremuetako bero energia zuzenean sortzeko modutzat (herri erabilerako eraikinak, auzo berriak, landaguneak...) instalazio txikien bidez, egungo energi iturrien lagungarri edo alternatiba gisa, kasuaren arabera.

b) Posibilitar el aprovechamiento energético de la biomasa forestal, especialmente como generación directa de energía calorífica en ámbitos acotados (edificios de uso público, nuevos barrios, núcleos rurales...) mediante pequeñas instalaciones, como opción coadyuvante o alternativa, según el caso, a las fuentes de energía ya existentes.

3.– Energia sortzeko eta banatzeko instalazioak abiarazteko aukera, hala denean, baloratu egin behar da sortu beharreko paisaia-eraginak eta ingurumen-ukipenak kontuan hartuta. Ildo horretan, administrazio eskudunak jarduketa-ildo orokorrak ezartzea komenigarria dela planteatzen da.

3.– La implantación de instalaciones de generación y distribución de energía debe, en su caso, valorarse teniendo en cuenta las incidencias paisajísticas y las afecciones medioambientales a generar. En este sentido, se plantea la conveniencia del establecimiento desde la administración competente de unas pautas generales de actuación.

4.– Memoriako 8.6.1 atalean eginiko zehaztapenekin eta gogoetekin bat etorriz, 5.3. Antolamendu Planoan zehaztu da ura hornitzeko azpiegituraren eskema: «Oinarrizko azpiegiturak. Elektrizitatea - Gasa - Telekomunikazioak».

4.– En correspondencia con las consideraciones realizadas en el apartado 8.6.1 de la Memoria, las instalaciones generadoras de energía quedan recogidas en el Plano de Ordenación n.º 5.3 «Infraestructuras básicas. Electricidad-Gas-Telecomunicaciones».

132. artikulua.– Argindarraren garraioaren eta banaketaren arloko helburuak eta ekintzak.

Artículo 132.– Objetivos y acciones en materia de transporte y distribución de energía eléctrica.

1.– Sare horietako osagaiak antolatzeko xede orokorrarekin –bereziki garraio eta banaketa lineen trazaketa– eta lurraldean sortutako eraginak gutxitu nahian, sareak hobetzeko helburua hartzen du bere gain LPPk argindarraren garraioaren eta banaketaren arloko planaren xedetzat, Eusko Jaurlaritzak sare horien lurralde-antolamenduari dagokionez eginiko azterlaneko programazioarekin bat etorriz.

1.– Con el fin genérico de ordenar los elementos constitutivos de estas redes, particularmente el trazado de las líneas de transporte y distribución, procurando minimizar los impactos generados sobre el territorio, el presente PTP asume como objetivo del plan en materia de transporte y distribución de energía eléctrica la mejora de las distintas redes en sintonía con la programación en estudio por el Gobierno Vasco al respecto de la ordenación territorial de dichas redes.

2.– Honako ekintza hauek ezarri dira, LPP honetako Memoriaren 8.6.2 atalean bildutako xehetasunarekin bat etorriz:

2.– Se establecen, de acuerdo al detalle recogido en el apartado 8.6.2 de la Memoria de este PTP, las siguientes acciones:

a) Urdaibaiko Energia eta Ingurumen Plan Zuzentzaileak dakartzan ezarpenak garatzea.

a) Desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan Director Energético-Medioambiental de Urdaibai.

i) Transformadore-azpiestazio berriak Gernika-Lumon eta Markina-Xemeinen.

i) Nuevas subestaciones transformadoras en Gernika-Lumo y Markina-Xemein.

ii) Gerta liteke beste azpiestazio bat behar izatea Muruetan Euskotrenentzat.

ii) Podría ser necesaria otra subestación en Murueta, para Euskotren.

iii) Garraio eta banaketa linea berria Gernika-Lumo eta Markina-Xemeingo azpiestazio berrietatik.

iii) Nueva línea de transporte y distribución desde la Nuevas Subestaciones de Gernika-Lumo y Markina-Xemein.

iv) Gernika-Lumo-Suskarrietako tentsio ertaineko linea lurperatzea.

iv) Soterramiento de la línea de media tensión Gernika-Lumo - Sukarrieta.

v) Linea elektrikoek urbanizazio edo birgaikuntza prozesuetan eragindako hiri inguruko gatazkak konpontzea.

v) Resolución de los conflictos periurbanos generados por las líneas eléctricas dentro de los procesos de urbanización o rehabilitación.

vi) Azpiegiturak eta ingurunea bateragarri egiteko esperientziak indartzea.

vi) Potenciar experiencias de compatibilización entre infraestructuras y medio natural.

b) Azpiestazioak berritzea Bidelek Sareak proiektuaren garapenean, Lea-Artibaiko eremuan.

b) Renovación de subestaciones en desarrollo del proyecto Bidelek Sareak en el ámbito de Lea-Artibai.

i) Lekeitio eta Ondarroako azpiestazioak berritzea.

i) Renovación de las Subestaciones de Lekeitio y Ondarroa.

ii) Azpiestazio berria, modularra eta trinkoa, Aulestin eta Lekeition.

ii) Subestación de nueva concepción, modular y compacta, en Aulesti y Lekeitio.

3.– Memoriako 8.6.2 atalean eginiko zehaztapenekin eta gogoetekin bat etorriz, 5.3. Antolamendu Planoan zehaztu da ura hornitzeko azpiegituraren eskema: «Oinarrizko azpiegiturak. Elektrizitatea - Gasa - Telekomunikazioak».

3.– En correspondencia con las consideraciones realizadas en el apartado 8.6.2 de la Memoria, el esquema de la red de transporte y distribución de energía eléctrica queda recogida en el Plano de Ordenación n.º 5.3 «Infraestructuras básicas. Electricidad-Gas-Telecomunicaciones».

133. artikulua.– Gasaren garraioaren eta banaketaren arloko helburuak eta ekintzak.

Artículo 133.– Objetivos y acciones en materia de transporte y distribución de gas.

1.– Horrelako energia motaren erabilera abiarazteko xedearekin, honako hau hartzen du bere gain LPPk gasaren garraioaren eta banaketaren arloko planaren helburutzat: hiri eta industri eremu nagusietan pixkanaka ezartzea bultzatzea.

1.– Con el fin de implementar el uso de este tipo de energía, el presente PTP asume como objetivo del plan en materia de transporte y distribución de gas, el impulso a la progresiva implantación en los ámbitos urbanos e industriales principales.

2.– Honako ekintza hauek ezarri dira, LPP honetako Memoriaren 8.6.3 atalean bildutako xehetasunarekin bat etorriz:

2.– Se establecen, de acuerdo al detalle recogido en el apartado 8.6.3 de la Memoria de este PTP, las siguientes acciones:

a) Hiri eta industri eremu nagusietan ezartzea Artibain eta Bermeo-Gernika-Lumo-Muxika igarobidean.

a) Implantación en los ámbitos urbanos e industriales principales de Artibai y en el corredor Bermeo-Gernika-Lumo - Muxika.

b) Hiri birgakuntzak edota azpiegituren berrikuntzak gauzatzeko ekintzen sarearen ezarpenak aprobetxatzea.

b) Aprovechamiento para la implantación de la red de las diferentes acciones de rehabilitaciones urbanas y/o renovaciones infraestructurales.

c) Sistema orokorrak indartzea LPPn proposaturiko balizko hazkunde berriak seguru asko izango diren eremuetan.

c) Reforzamiento de los sistemas generales en los ámbitos en los que previsiblemente se producirán los posibles nuevos crecimientos propuestos desde este PTP.

3.– Memoriako 8.6.3 atalean eginiko zehaztapenekin eta gogoetekin bat etorriz, 5.3. Antolamendu Planoan zehaztu da gasaren garraioaren eta banaketaren sarearen eskema: «Oinarrizko azpiegiturak. Elektrizitatea-Gasa-Telekomunikazioak».

3.– En correspondencia con las consideraciones realizadas en el apartado 8.6.3 de la Memoria, el esquema de la red de transporte y distribución de gas queda recogida en el Plano de Ordenación n.º 5.3 «Infraestructuras básicas. Electricidad-Gas-Telecomunicaciones».

134. artikulua.– Telekomunikazio zerbitzuen arloko helburuak eta ekintzak.

Artículo 134.– Objetivos y acciones en materia de servicios de telecomunicaciones.

1.– LPPk bere egiten du zuntz optikoaren sarea ezartzea bultzatzea telekomunikazio zerbitzuaren arloko planaren helburutzat.

1.– El presente PTP asume como objetivo del plan en materia de servicios de telecomunicaciones, el impulso en la implantación de la red de fibra óptica.

2.– Honako ekintza hauek ezarri dira, LPP honetako Memoriaren 8.7 atalean bildutako xehetasunarekin bat etorriz:

2.– Se establecen, de acuerdo al detalle recogido en el apartado 8.7 de la Memoria de este PTP, las siguientes acciones:

a) Teknologia aurreratuko enbor-azpiegiturak indartzea, eremuko biztanle-gune nagusietarako sarbidea emateko.

a) Potenciación de las infraestructuras troncales de tecnología avanzada, que accedan a los principales núcleos del ámbito.

b) Gainerako oinarrizko azpiegiturak abiarazteko edota berritzeko programa osagarriak aprobetxatzea, egun dauden operadoreen hiri ezarpenei begira betiere.

b) Aprovechamiento, cara a las implantaciones urbanas de los diversos operadores existentes, de programas complementarios de implementación y/o renovación de las restantes infraestructuras básicas.

3.– Memoriako 8.7 atalean eginiko zehaztapenekin eta gogoetekin bat etorriz, 5.3. Antolamendu Planoan zehaztu da ura hornitzeko azpiegituraren eskema: «Oinarrizko azpiegiturak. Elektrizitatea-Gasa-Telekomunikazioak».

3.– En correspondencia con las consideraciones realizadas en el apartado 8.7 de la Memoria, el esquema de la red de telecomunicaciones queda recogida en el Plano de Ordenación n.º 5.3 «Infraestructuras básicas. Electricidad-Gas-Telecomunicaciones».

SEIGARREN TITULUA
GERNIKA-MARKINAKO ESKUALDE EGITURAKO BIZTANLERIAREN HIRI KALITATERAKO ETA BIZI KALITATERAKO LURRALDE EKIMENAK
I. KAPITULUA
HIRI BERRIKUNTZAKO ESTRATEGIAK
1. ATALA
XEDAPEN OROKORRAK
TÍTULO SEXTO
INICIATIVAS TERRITORIALES PARA LA CALIDAD URBANA Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL DE GERNIKA-MARKINA
CAPÍTULO I
ESTRATEGIAS DE RENOVACIÓN URBANA
SECCIÓN 1.ª
DISPOSICIONES GENERALES

135. artikulua.– Definizioa.

Artículo 135.– Definición.

1.– Lurraldearen Plan Partzialaren ondoreetarako, «Hiri Berrikuntzako Estrategiak» birmoldatu, suspertu edo birgaitu beharreko eremuetan zehazten eta kokatzen dira, eremuok ez narriatzeko edo suspertu ahal izateko.

1.– A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, las «Estrategias de Renovación Urbana» se concretan y localizan en áreas que deben ser objeto de remodelación, regeneración o rehabilitación con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación.

2.– 8/2013 Legeak, ekainaren 26koa, hirien birgaikuntza, lehengoratze eta berrikuntzari buruzkoak, eta 233/2013 Errege Dekretuak, apirilaren 5ekoa, etxebizitzen alokairua, eraikinen birgaikuntza eta hiriaren lehengoratze eta berrikuntza sustatzeari buruzko estatu plana, 2013-2016, erregulatu duenak, arlo honetako legezko esparrua zabaldu dute.

2.– La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, amplían el marco legal en esta materia.

2. ATALA
SUSPERTZEA, BIRMOLDATZEA ETA BIRGAITZEA
SECCIÓN 2.ª
REGENERACIÓN, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

136. artikulua.– Suspertzeko Eremuak.

Artículo 136.– Espacios de Regeneración.

1.– «Suspertzeko Eremuak», Lurraldearen Plan Partzial honetan ezarritakoaren arabera, Jarduera Ekonomikoetarako eremu batzuetan esku-hartzeko moduak osatzen ditu, oraingo industria-paisaia egokitzeko nahiz irudia hobetzeko eta Jarduera Ekonomikoaren erabilera mantentzeko sortutakoak; horren helburuak honako hauek dira:

1.– Tienen la consideración de «Espacios de Regeneración», a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el modo de intervención específico para ciertos ámbitos de Actividades Económicas concebido para la mejora de la imagen y adecuación del paisaje industrial actual y manteniendo el uso de Actividad Económica, con los siguientes objetivos:

– Finkaturiko lurzoruak hobetzea.

– Mejora de los suelos ocupados consolidados.

– Barrualdeko egitura-ardatzak sortzea, barruko komunikazioetan hiri-sare autonomoa eta koordinatua eratzeko.

– Creación de ejes vertebrados continuos interiores, que generen una trama urbana coordinada y autónoma en sus comunicaciones internas.

– Industria-eremu zaharkituak suspertzea.

– Recuperación de las áreas industriales obsoletas.

– Okupaturik ez dauden industria-lurzoruak garatzea, bertan tipologia berriak integratzeko; horietan, zenbait alderdi, adibidez, kalitatezko ingurunea, eraikitako espazioen erakarpena eta faktore kualitatiboen nagusitasuna (kuantitatiboei dagokienez), lehentasunezko ezaugarriak izango dira.

– Desarrollo de suelos desocupados con calificación industrial aptos para integrar nuevas tipologías en las que aspectos como un entorno ambiental grato, el atractivo de los espacios construidos y la primacía de los factores cualitativos sobre los cuantitativos sean rasgos prioritarios.

– Ingurumen-neurri zuzentzaileak ezartzea.

– Establecimiento medidas correctoras medioambientales.

2.– Honako Lurraldearen Plan Partzial honek Antolamenduaren 2. Planoan, «Asentamendu sistema eta berrikuntzarako estrategiak», identifikatu den «Suspertze espazioak» moduan jaso ditu Gernika-Lumoko erdiko aldean kokatuta dagoen esparru industrial narriatua eta Ondarroa eta Berriatuan Errenterian kokatuta dagoen alde industriala.

2.– Como «Espacios de Regeneración», identificado en el Plano de Ordenación 2 «Sistema de Asentamientos y Estrategias de Renovación» el presente Plan Territorial Parcial recoge el espacio industrial degradado situado en el área central de Gernika-Lumo, y la zona industrial de Errenteria en Ondarroa y Berriatua.

3.– «Suspertze espazioen» mugaketa, antolamendua eta horietan esku hartzeko araubidea, izatez ere, udaleko planeamendu orokorreko edo planeamendu bereziko tresna egokiak eremu bakoitzerako ezarritakoak izango dira, eta hori, betiere, Lurraldearen Plan Partzial honek proposaturiko irizpideetara egokitu beharko da.

3.– La delimitación, ordenación y régimen de intervención de los «Espacios de Regeneración» serán los establecidos para cada ámbito por el correspondiente instrumento de planeamiento general municipal o en su caso especial, que en todo caso habrá de ajustarse a los criterios propuestos por el presente Plan Territorial Parcial.

137. artikulua.– Birmoldatzeko Eremuak.

Artículo 137.– Espacios de Remodelación.

1.– «Birmoldatzeko Eremuak», Lurraldearen Plan Partzial honetan ezarritakoaren arabera, euren oraingo egoera hobetzeko toki mailako hirigintza-jarduketak behar dituzten zonak dira (erabilera duten zonak); lehentasunezko espazioak hiriguneetan kokaturiko zeharbideak dira, hiri-egituran hobeto integratzeko Planaren indarraldian ordezko ibilbideekin ordeztuko direnak; baita trenbideen integrazio ondoren susperturiko eremuak ere.

1.– Tienen la consideración de «Espacios de Remodelación», a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, las zonas en uso que precisan de actuaciones urbanísticas de carácter local para mejorar su condición actual, destacando como espacios prioritarios aquellas travesías que se localizan en los centros urbanos y que para una mayor integración en la trama urbana, en el horizonte del Plan van a ser sustituidas por recorridos alternativos y los ámbitos recuperados tras la integración de vías ferroviarias.

2.– LPP honen helburua, ordezko ibilbideekin ordeztuko diren hiriguneetako zeharbideetan, askaturiko espazioak hiri-bide bihurtzea da. Horren azken helburua, apurka-apurkako aldatze horren eraginezko hiri-errealitate berriak behar duenean, erdialdeko zonetan motordun trafikoa mugatzea edo ezabatzea da; hain zuzen ere, ahal den neurrian behintzat, lehentasuna emango zaie onezkoei eta bizikletei, eta, batik bat, garraio publikoari; halaber, lurzoruaren tratamendu berezia egingo da, diseinuari, materialei eta zuhaitzak sartzeari dagokienez.

2.– Es objetivo de este PTP en las travesías de los centros urbanos que van a ser sustituidas por recorridos alternativos la subsiguiente reconversión a vialidad urbana de los espacios liberados. Esto tiene como fin último, allí en donde en función de esta paulatina transformación la nueva realidad urbana lo haya demandado, la limitación o exclusión del tráfico motorizado en las zonas de máxima centralidad, primando, en la medida de lo posible, los modos, peatonal, ciclable y especialmente el transporte público con un tratamiento particularizado del suelo en cuanto a diseño, materiales e incorporación de arbolado.

3.– Lurraldearen Plan Partzial honetan zehazturiko «Birmoldatze espazioak» 2. Antolamendu Planoan identifikaturik daude «Asentamendu sistema eta berrikuntzarako estrategiak»).

3.– Los «Espacios de Remodelación» definidos por el presente Plan Territorial Parcial están identificados en el Plano de Ordenación 2 «Sistema de Asentamientos y Estrategias de Renovación».

4.– «Birmoldatze espazioen» mugaketa, antolamendua eta horietan esku hartzeko araubidea udal-planeamendu orokorreko edo planeamendu bereziko tresna egokiak ezarritakoak izango dira, eta hori, betiere, Lurraldearen Plan Partzial honetan proposaturiko irizpideetara egokitu beharko da.

4.– La delimitación, ordenación y régimen de intervención de los «Espacios de Remodelación» serán los establecidos por el correspondiente instrumento de planeamiento general municipal o en su caso especial, que en todo caso habrá de ajustarse a los criterios propuestos por el presente Plan Territorial Parcial.

138. artikulua.– Birgaitzeko Eremuak.

Artículo 138.– Espacios de Rehabilitación.

1.– «Birgaitzeko Eremuak», Lurraldearen Plan Partzial honetan ezarritakoaren arabera, eraikuntza osoaren (hirigintza eta ekipamenduak barne) tratamendua duten egoitza-eremuak dira, baldin eta bertan esku hartzeko modua eraikitako eta urbanizaturiko ondarea kontserbatzean, babestean eta hobetzean oinarritzen bada, erabilera aldatzea proposatu barik; hala ere, espazio eta zuzkidura berriak sor daitezke, suspertze-ekintza integratzaileak eta baterakoak behar dituen elementu dinamizatzailetzat, osagarritzat eta beharrezkotzat.

1.– Tienen la consideración de «Espacios de Rehabilitación» a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquellos ámbitos residenciales dentro de los cuales se trata toda la edificación, incluyendo equipamientos y la urbanización, y cuyo modo de intervención se centra en la conservación, protección y mejora del patrimonio edificado y urbanizado existente, sin proponer un cambio de uso aunque sin perjuicio de posibilitar la creación de espacios y dotaciones nuevas como elementos dinamizadores, complementarios y necesarios de una acción revitalizadora conjunta e integradora.

2.– Bi esku-hartze mota bereizten dira, Birgaitze Integratua, Eraikitako eta Urbanizaturiko Ondarea Birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 317/2002 Dekretuak araututakoa, eta Zuzkidura Estrategiarekin zuzen-zuzen lotuta dagoen birgaitzea.

2.– Se distinguen dos tipos de intervención, la Rehabilitación Integrada, regulada por el Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado y una rehabilitación directamente relacionada con una Estrategia Dotacional.

3.– Gernika-Markinako Eskualde Egituran, abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan ezarritakoaren arabera, honako hauek daude Birgaitze Integratuko Eremutzat adierazita hirigune historiko hauek: Bermeokoa, Lekeitiokoa, Mundakakoa eta Ondarroakoa. Elantxobeko hirigune historikoa BIE gisa jaso da.

3.– Las DOT, de cara a la recuperación de los Centros Históricos, en concreto, en esta Área Funcional, señalan los Cascos Históricos de Lekeitio, de Bermeo, de Ondarroa y de Markina. De ellos, en base al Decreto 317/2002 de 30 de diciembre, se encuentran declarados como Áreas de Rehabilitación Integrada los Cascos Históricos de Bermeo, Lekeitio, Mundaka y Ondarroa. El Casco Histórico de Elantxobe ha sido incoado como ARI.

4.– Eremu hauen arauketa Birgaitze Integratuko Plan Berezien bidez ezartzen da.

4.– La regulación de estos ámbitos se establece mediante los respectivos Planes Especiales de Rehabilitación Integrada.

5.– Zuzkidura-estrategiarekin zuzenen lotuta dagoen Birgaitzeari dagokionez, Eskualde Egiturako hiriguneetan hauxe lortzeko ahalegina egingo da:

5.– En cuanto a la Rehabilitación más directamente relacionada con una estrategia dotacional, se procurará en los núcleos urbanos del Área Funcional.

a) Enpresei eman beharreko zerbitzuetarako hirugarren sektoreko erabilerak, batez ere, Eskualde Egiturako erreferentziako eremuetan kokatzea, Gernika-Lumon eta Markina-Xemeinen; baita azpierreferentziako eremuetan ere, Bermeon, Ondarroan eta Lekeition.

a) La localización de usos terciarios destinados a los servicios a empresas, especialmente en las cabeceras del Área, Gernika-Lumo y Markina-Xemein y en las subcabeceras, Bermeo, Ondarroa y Lekeitio.

b) Hiriguneko merkataritza-erabilerak mantentzea, sustatzea eta birgaitzea, hiriko bizitza garatzen duen elementutzat, batez ere Bermeoko, Lekeitioko, Ondarroako nahiz Markina-Xemeingo hirigune historietan eta Eskualde Egiturako gainerako erreferentziako eremuetan, kasu honetan, Gernika-Lumon.

b) Mantenimiento, fomento y revitalización de los usos comerciales de centro urbano, como elemento alrededor de los cuales se desarrolla la vida urbana, especialmente en los cascos históricos, Bermeo, Lekeitio, Ondarróa y Markina-Xemein y resto de cabeceras del Área, en este caso Gernika-Lumo.

c) Ostatu- eta ekipamendu-erabilerak sartzea, hiriguneak eta erdigune historikoak suspertzeko, eta bertako ondare eraikia zuhur eta errespetuz ustiatzeko, batik bat Eskualde Egiturako erreferentziako eremuetan, Gernika-Lumon eta Markina-Xemeinen, baita azpierreferentziako eremuetan ere, Bermeon, Ondarroan eta Lekeition, eta bigarren egoitzako ehuneko altua duten udalerrietan ere bai.

c) Introducción de usos de hospedaje y de equipamiento que permitan la revitalización de los centros urbanos y centros históricos y la explotación prudente y respetuosa del patrimonio edificado de estos, especialmente en las cabeceras del Área, Gernika-Lumo y Markina-Xemein y en las subcabeceras, Bermeo, Ondarroa y Lekeitio y en los municipios que tienen un porcentaje elevado de segunda residencia.

II. KAPITULUA
EKIPAMENDUAK LURRALDE IKUSPEGIAN
1. ATALA
XEDAPEN OROKORRAK
CAPÍTULO II
EQUIPAMIENTOS EN LA PERSPECTIVA TERRITORIAL
SECCIÓN 1.ª
DISPOSICIONES GENERALES

139. artikulua.– Kapitulu honetako aurreikuspenen izaera eta irismena.

Artículo 139.– Carácter y alcance de las previsiones de este Capítulo.

1.– Kapitulu honetako arauek ekipamendu-sistema osoaren lurralde-egitura zehazten dute, baita berori osatzen duen azpisistema bakoitzaren lurralde-egitura ere (hezkuntza, osasuna, gizarte-ongizatea, kirola eta kultura), Eskualde Egiturarako aukeraturiko lurralde-ereduaren arabera.

1.– Las normas de este Capítulo definen la estructura territorial del sistema de equipamientos en su conjunto y de cada uno de los subsistemas que lo componen (educativo, sanitario, bienestar social, deportivo y cultural) en coherencia con el modelo territorial adoptado para el Área Funcional.

2.– Aurreko zenbakian aipaturiko lurralde-egiturak zuzkidura-sistemaren funtzioa bermatzen du, lurraldea egituratzeko elementutzat; gainera, erreferentziako eta koordinazioko lurralde-esparrutzat, jarduketako irizpide eta jarraibide orokorren bidez zehazten da; horiek kasuan kasuko jarduketa sektorialak eta programak jakinarazi behar dituzte (osasuna, hezkuntza, gizarte-ekintza, kultura, kirolak), administrazio guztietan (Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, udalak).

2.– La estructura territorial a que se refiere el número anterior asegura la función del sistema dotacional como elemento estructurador del territorio y se determina, en calidad de marco territorial de referencia y coordinación, mediante criterios y directrices de actuación generales que deben informar los programas y las actuaciones sectoriales correspondientes (sanidad, educación, acción social, cultura, deportes) en las distintas instancias administrativas (Gobierno Vasco, Diputación Foral, Ayuntamientos).

140. artikulua.– Ekipamenduen lurralde-egitura.

Artículo 140.– Estructura territorial de los equipamientos.

Ekipamenduak leku nagusi hauetan eta horien eragin-eremu hauetan oinarrituz egituratzen dira lurraldean:

Los equipamientos se articulan territorialmente sobre la base de los siguientes lugares centrales y áreas de influencia:

a) Gernika-Lumo: Ajangiz, Arratzu, Elantxobe, Errigoiti, Ereño, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Muxika eta Nabarniz udalerriekin.

a) Gernika-Lumo: con los municipios de Ajangiz, Arratzu, Elantxobe, Errigoiti, Ereño, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Muxika y Nabarniz.

b) Markina-Xemein: Aulesti, Etxebarria, Markina-Xemein, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, eta Ziortza-Bolibar.

b) Markina-Xemein: Aulesti, Etxebarria, Markina-Xemein, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, y Ziortza-Bolibar.

c) Bermeo: Bermeo, Busturia, Murueta, Mundaka eta Sukarrieta udalerriekin.

c) Bermeo: con los municipios de Bermeo, Busturia, Murueta, Mundaka y Sukarrieta.

d) Lekeitio: Ea, Ispaster, Lekeitio eta Mendexa, Amoroto eta Gizaburuaga.

d) Lekeitio: Ea, Ispaster, Lekeitio y Mendexa, Amoroto y Gizaburuaga.

e) Ondarroa: Berriatua eta Ondarroa.

e) Ondarroa: Berriatua y Ondarroa.

2. ATALA
HEZKUNTZAKO EKIPAMENDUA
SECCIÓN 2.ª
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

141. artikulua.– Irizpideak eta jarraibideak.

Artículo 141.– Criterios y directrices.

Arloko ekintza sektorialarekiko beharrezko koordinazioaren ondoreetarako, hezkuntza-ekipamenduen arloan honako jarduketa-irizpide hauek ezarri dira, biztanleriari zerbitzua emateko eta lurraldea egituratzeko elementuak izateko:

Se establecen a efectos de la debida coordinación con la acción sectorial en la materia, los siguientes criterios de actuación en materia de equipamientos educativos, para el cumplimiento por éstos de su doble función de servicio educativo a la población y elemento estructurante del territorio:

a) Haur-hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoen sarea neurri ahalik eta handienean mantentzea.

a) Mantenimiento en la mayor medida posible de la red de centros públicos de educación infantil y primaria.

b) Araubide bereziko irakaskuntzak sustatzea (hizkuntzak, plastika, helduen hezkuntza, etab.), oraingo ekipamendua berrerabilita eta haur-hezkuntzako zein lehen hezkuntzako ikastetxeen bideragarritasuna ahalbidetuta, horien erabilera araubide bereziko beste irakaskuntza batzuekin bateratuta.

b) Fomento de las enseñanzas de régimen especial (idiomas, artes plásticas, educación de adultos, etc...), reutilizando el equipamiento existente y procurando la viabilidad de los centros de educación infantil y primaria mediante su uso compartido con otras enseñanzas de régimen especial.

c) Haur-hezkuntzako eskaintza publikoa 0-3 urteko bitartera zabaltzea, landa inguruan bereziki, oraingo instalazioak (gutxiegi erabiltzen direnak) berrerabiliz eta errentagarri bihurtuz.

c) Ampliación de la oferta pública de educación infantil a la franja de 0-3 años, especialmente en el medio rural, reutilizando y rentabilizando las instalaciones existentes, actualmente subutilizadas

d) Bigarren hezkuntzako oraingo zonak finkatzea, horietan bigarren hezkuntzako eta derrigorrezko nahiz derrigorrezkoaren osteko hezkuntzako eskaintza publiko osoa bermatuta, gutxieneko aukeragarritasunarekin (gutxienez, Batxilergoko bi modalitate, eta gutxienez bi lanbide-familiako eta bi hizkuntza-ereduko heziketa-zikloak).

d) Consolidación de las zonas de secundaria actualmente existentes, garantizando en ellas una oferta pública de enseñanza secundaria completa, obligatoria y postobligatoria, con un mínimo de opcionalidad (al menos dos modalidades de Bachillerato y ciclos formativos de un mínimo de dos familias profesionales y dos modelos lingüísticos).

e) Oraingo kirol- eta kultura-zuzkiduren integrazio funtzionala ikastetxeekin; eskualdeko erreferentziako bi eremuak (Genika-Lumo eta Markina-Xemein) eta azpierreferentziako hiru eremuak (Bermeo, Lekeitio eta Ondarroa) Eskualde Egiturako gune egituratzaileak izango dira, eta zuzkidura-eskaintza integratua egingo dute (hezkuntza, kirola eta kultura); gainera, oinarrizko kirol- eta kultura-instalazioen (liburutegiak) bultzatze, berritze eta errentagarritasuna sustatuko dituzte, gutxien erabiltzen diren orduetan eta egunetan (astegunetan, goizeko orduetan eta arratsaldeko lehenengo orduetan), baita ikastetxeetako baliabide erabilgarrien hobekuntza ere.

e) Integración funcional de las dotaciones deportivas y culturales existentes con los centros docentes, con constitución de las dos cabeceras comarcales (Genika-Lumo y Markina-Xemein) y las tres subcabeceras comarcales (Bermeo, Lekeitio y Ondarroa) en focos estructuradores del Área Funcional planteando una oferta dotacional integrada (educativo-deportivo-cultural) y favoreciendo potenciación, modernización y rentabilización de las instalaciones deportivas y culturales básicas (bibliotecas) en horarios y días de menor utilización (entre semana, en horario de mañana y primeras horas de la tarde), así como la mejora de los recursos disponibles de los centros docentes.

f) Ingurumeneko Prestakuntza Zentroen benetako sare bat egituratzea. Etxalde- eskolak, ingurumeneko hezkuntzarako eskolak eta museoak, ingurumena interpretatzeko zentroak eta ingurumeneko hezkuntzarako baliabideen zentroak Lurraldera iristeko plataformak dira, hots, EAEko alde guztietako jende erabiltzailea sentiberatzeko eta gaitzeko xedea dutenak, ikuspegi moduan ingurumenaren defentsan parte hartze aktiboa edukitzea sustatuz.

f) Estructurar una verdadera red de Centros de Formación Ambiental. Granjas escuela, Escuelas y Museos de Educación Ambiental, Centros de Interpretación Ambiental y Centros de Recursos de Educación Ambiental constituyen una plataforma de acceso al territorio destinada a la sensibilización y capacitación del público usuario, de diferentes zonas de la CAPV enfocada a la participación activa en la defensa del medio ambiente.

g) Hezkuntzako eskaintza espezializatua osatzea nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerei eta/edo jarduera turistikoei lotuta dauden eskolen ezarpenarekin; eskola horiek GMAFren askotarikotasun ekonomikoa sustatzeko eta eredu turistiko berria garatzen duten elementu bezala hartuta. Hala nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzarekin nola landa turismoarekin lotutako prestakuntzako ustezko eskari bati tokia emanez, Markina-Xemeingo lan eskola sustatzea proposatu da.

g) Completar la oferta educativa especializada con la implantación de escuelas vinculadas a la actividad agraria y/o turística, como elementos para impulsar la diversificación económica del AFGM y desarrollar un nuevo modelo turístico. Se propone reforzar la escuela laboral de Markina-Xemein dando cabida a una posible demanda de formación, tanto agropecuaria como relacionada con el turismo rural.

3. ATALA
OSASUNEKO EKIPAMENDUA
SECCIÓN 3.ª
EQUIPAMIENTO SANITARIO

142. artikulua.– Irizpideak eta jarraibideak.

Artículo 142.– Criterios y directrices.

Arloko ekintza sektorialarekiko beharrezko koordinazioaren ondoreetarako, osasun-ekipamenduen arloan honako jarduketa-irizpide hauek ezarri dira, biztanleriari hezkuntza-zerbitzua emateko eta lurraldea egituratzeko elementuak izateko:

Se establecen a efectos de la debida coordinación con la acción sectorial en la materia, los siguientes criterios de actuación en materia de equipamientos sanitarios para el cumplimiento por éstos de su doble función de servicio a la población y elemento estructurante del territorio:

a) Osasun-sistemaren oraingo lurralde-antolamendua finkatzea, gizarte- nahiz osasun-beharrizanetara eta aukeraturiko lurralde-eredura egokitzen den neurrian; antolamendua hauxe da:

a) Consolidación de la actual organización territorial del sistema sanitario en tanto en cuanto se adecua a las necesidades socio-sanitarias y al modelo territorial adoptado, expresada en los siguientes términos:

i) Eskualdeko azpierreferentziako eremuetan (Bermeo, Lekeitio eta Ondarroa) eta Markina-Xemeinen (erreferentziako eremua) osasun- Zentro bana.

i) Las subcabeceras comarcales (Bermeo, Lekeitio, y Ondarroa) y la cabecera Markina-Xemein, cada una de ellas sede de un Centro de Salud.

ii) Gernika-Lumon (eskualdeko erreferentziako eremua) osasun-zentro bat, anbulatorio eta eguneko ospitalearekin hornituta.

ii) La cabecera comarcal, Gernika-Lumo, equipada con Centro de Salud, Ambulatorio y Hospital de día.

b) Oinarrizko arreta osasun-zonetatik antolatzea, arretarik ohikoenak herritarrei benetan hurbiltzeko gauza diren osasun-zerbitzuak emateko formulak sustatzeko.

b) Pertinencia de la organización de la atención primaria desde las zonas de salud para potenciar fórmulas de prestación de los servicios sanitarios capaces de acercar realmente las asistencias más frecuentes a los ciudadanos.

c) Gero eta kostu handiagoen agertoki berriari erantzun egokia emateko; hori, izatez ere, biztanleria zahartzeko prozesuaren, zerbitzu-eskari gero eta handiagoaren, osasun-gastua handitzearen eta teknologia sorberrien eraginezkoa da.

c) Hacer frente a un nuevo escenario de costes crecientes motivado por el proceso de envejecimiento de la población, la demanda creciente de servicios, el aumento del gasto sanitario y las nuevas tecnologías emergentes.

d) Bermeo, Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein eta Ondarroako zentro edo azpialde funtzionaletan kokatuta dauden Osasun Zentroek eragiten duten garraio publikoaren eskariari aurre egitea.

d) Atender la demanda de transporte público generada por los Centros de Salud localizados en los centros o subáreas funcionales de Bermeo, Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein y Ondarroa.

4. ATALA
GIZARTE ZERBITZUETAKO EKIPAMENDUA
SECCIÓN 4.ª
EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

143. artikulua.– Irizpideak eta jarraibideak.

Artículo 143.– Criterios y directrices.

Jarduketa-sektorearekin koordinatzeko, eta aukeraturiko lurralde-ereduaren arabera, jarduketa-irizpide hauek ezartzen dira gizarte-zerbitzuko ekipamenduen arloan, horiek biztanleei zerbitzua emateko funtzioa eta lurralde egituratzeko elementutzat duten funtzioa betetzeko:

Se establecen, a efectos de la coordinación con la actuación sectorial y de acuerdo con el modelo territorial adoptado, los siguientes criterios de actuación en materia de equipamientos de servicios sociales para el cumplimiento por éstos de su doble función de servicio a la población y elemento estructurante del territorio:

a) Gizarte-zerbitzuen udalerriz gaindiko oraingo antolamendua finkatzea. Bi eremuotan, Busturialdean eta Lea-Artibain, bertan sartu gabeko udalerriak integratu behar dira (Ajangiz, Bermeo, Ea, Ereño, Nabarniz).

a) Consolidación de la actual organización supralocal de los servicios sociales, integrando en los dos ámbitos, Busturialdea y Lea-Artibai, los municipios no incluidos en las mismas (Ajangiz, Bermeo, Ea, Ereño, Nabarniz).

b) Gaur egungo elkarte, adineko pertsonen klub eta etxeen sarea mantentzea eta sendotzea, bereziki mota honetako zerbitzuak ez dituzten udalerrietan, adibidez Ajangiz, Mendata, Morga eta Nabarnizen kasuetan.

b) Mantenimiento y reforzamiento de la actual red de asociaciones, clubes de tercera edad y hogares, especialmente en aquellos municipios que no cuentan con este tipo de servicios, como es el caso de Ajangiz, Mendata, Morga y Narbarniz.

c) Adineko pertsonen egoitza-sarea eratu, oraingo leku kopurua handituta, eta halako ekipamendurik ez duen erreferentziako eta azpierreferentziako leku bakoitzean kokatzeari lehentasuna emanez (Gernika-Lumo, Lekeitio eta Markina-Xemein).

c) Formación de una red de residencias de mayores de carácter público, aumentando las plazas actualmente existentes, con ubicación preferente en cada una de las cabeceras o subcabeceras comarcales que no disponen de este tipo de equipamiento (Gernika-Lumo, Lekeitio y Markina-Xemein).

d) Biztanleria-segmentu jakinetarako zentro espezifikoen sarea handitzea eta hobetzea (elbarriak, arreta bereziko zentroak, emakumeak); lehentasuna emango zaio horiek eskualdeko erreferentziako eta azpierreferentziako eremuetan kokatzeari.

d) Ampliación y mejora de la red de centros específicos para segmentos concretos de población (discapacitados, centros de atención especial, mujeres), con emplazamiento preferente en las cabeceras y subcabeceras comarcales.

e) Elkartegintzak gizarte zibilean duen eginkizun garrantzitsua indartzea, horrek indartu egiten baitu sistema; gainera, tokikoarekiko lotura garrantzitsua ematen dio sistemari.

e) Reforzamiento del importante papel del asociacionismo en la sociedad civil que supone una clara fortaleza del sistema, dotándole además de una vinculación con lo local altamente valorable.

5. ATALA
KIROLEKO ETA KULTURAKO EKIPAMENDUA
SECCIÓN 5.ª
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y CULTURAL

144. artikulua.– Irizpideak eta jarraibideak.

Artículo 144.– Criterios y directrices.

Jarduketa sektorialarekiko koordinazio egokiaren ondoreetarako, kirol- eta kultura-ekipamenduen arloan honako irizpide eta jarraibide hauek ezartzen dira, horiek biztanleei zerbitzua emateko funtzioa eta lurralde egituratzeko elementutzat duten funtzioa betetzeko:

Se establecen a los efectos de la debida coordinación con la correspondiente actuación sectorial, los siguientes criterios y directrices en materia de equipamientos deportivos y culturales para el cumplimiento por éstos de su doble función al servicio de la población y como elementos estructurantes del territorio en el marco del modelo territorial adoptado:

a) Kultura- eta kirol-eskaintza publikoaren eraketa sustatzea, eskualde eta azpieskualde mailakoa, adierazitako erreferentziako/azpierreferentziako leku bakoitzean (Gernika-Lumo, Markina-Xemein, Bermeo, Lekeitio eta Ondarroa); horren eskaintza honako ekipamendu hauek osatu beharko dute: kultura-etxea, euskaltegia eta polikiroldegia.

a) Favorecimiento de la formación de una oferta cultural y deportiva de carácter público y rango comarcal/subcomarcal en cada una de las cabecera/subcabeceras definidas (Gernika-Lumo, MarkinaXemein, Bermeo, Lekeitio y Ondarroa), cuya oferta deberá estar integrada por los siguientes equipamientos: casa de cultura, euskaltegi y centro polideportivo.

b) Halako ekipamenduen funtzionamendu mankomunatua bultzatzea, baldin eta, sofistikazio maila eta euren kudeaketa euskarritzen duen antolamendua behar izatea aintzat hartuta, Eskualde Egiturako udalerririk gehienen aukeratik kanpo gelditzen badira.

b) Incentivación del funcionamiento mancomunado de este tipo de equipamientos, que por su nivel de sofistificación y la necesidad de una organización que respalde su gestión quedan fuera del alcance de la mayor parte de Municipios del Área Funcional.

c) Aurreko jarduketa-ildoen garapena honako beharrizan hauetan gauzatzea:

c) El desarrollo de las líneas de acción anteriores se concreta en las siguientes necesidades:

i) Markina-Xemeingo eta Ondarroako kultura-etxea; horiek, funtzionamendu mankomunatuaren bitartez, zerbitzua emango die bere hurbileko inguruneko udalerriei.

i) Casa de cultura en Markina-Xemein y Ondarroa, que, a través de un funcionamiento mancomunado, dé servicio a los municipios de su entorno próximo.

ii) Euskaltegi publikoak Bermeon, Lekeition, Markina-Xemeinen eta Ondarroan.

ii) Euskaltegis públicos en Bermeo, Lekeitio, Markina-Xemein y Ondarroa.

d) Tokiko eskalan eta udal mailan sustatuta, beste jarduera kultural batzuen garapena bideratu behar da. Eragiketa horiek taldean egiten diren jarduerak garatzeko aukera emango duten eta herritarrentzat erreferentziako toki izango diren instalazioen ezarpenaren bidez burutuko dira, adibidez ludotekak, gazteentzako zentroak (gazteguneak) edo bilerak egoteko lokalak.

d) A escala local e impulsada desde el ámbito municipal, se deberá favorecer el desarrollo de otras actividades culturales mediante la implantación de instalaciones que permitan desarrollar actividades en grupo y constituyan lugares de referencia para la población como son ludotecas, centros de juventud (gaztegune) o locales de reunión.

e) Liburutegien oinarrizko udal sare baten ezarpena mota horretako ekipamenduak ezarriz Amoroto, Arratzu, Errigoiti, Ispaster eta Kortezubin. Ahal den neurrian teknologia berriak aplikatuz instalazio horien funtzionamendu onerako eta ematen den zerbitzuaren kalitatearen gehikuntzarako.

e) Establecimiento de una red básica municipal de bibliotecas mediante la dotación de este tipo de equipamientos en Amoroto, Arratzu, Errigoiti, Ispaster y Kortezubi incorporando en la medida de lo posible las nuevas tecnologías aplicadas al mejor funcionamiento de las mismas y al incremento de la calidad del servicio prestado.

f) Oraingo kirol- eta kultura-zuzkiduren eta ikastetxeen arteko integrazio funtzionala egitea; Eskualde Egiturako gune egituratzaileak eskualdeko erreferentziako eta azpierreferentziako eremuak izango dira eta zuzkidura-eskaintza integratua planteatuko dute (hezkuntza-kirola-kultura).

f) Integración funcional de las dotaciones deportivas y culturales existentes con los centros docentes, constituyéndose las cabeceras y subcabeceras comarcales en focos estructuradores del Área Funcional planteando una oferta dotacional integrada (educativo-deportivo-cultural).

g) Eskualdearen irudia sustatzea, kultura- eta kirol-eskaintza berezia eginez; Gernika-Lumo, Bermeo eta Markina eskualdeko leku garrantzitsuak izango dira Eskualde Egituran, eta laguntza jasoko dute euren kultura-eskaintza berezian.

g) Potenciación de la imagen de la comarca a través de la oferta cultural y deportiva singular, constituyéndose Gernika-Lumo, Bermeo y Markina en centros de relevancia comarcal del Área Funcional con apoyo en la oferta cultural singular que poseen.

h) Udaletako kirol ekipamenduak sustatzea eta berriz ekipatzea. Halaber, iradokizun moduan esaten da egon dauden kirol instalazioei lotuta eliteko kirolerako diren kirol instalazio singularrak instalatu daitezkeela, kasu honetan ostatu azpiegiturarekin batera (Lekeitio).

h) Potenciar y reequipar los equipamientos deportivos municipales. Además, se sugiere la implantación de instalaciones deportivas singulares dirigidas al deporte de élite, vinculadas a los equipamientos deportivos existentes y acompañadas de infraestructura de alojamiento (Lekeitio).

i) Euskal Herriko kulturari eta tradizioei buruzko gaikako zentroen eta ibilbideen sarea; bertan, lehendik dauden instalazioak eta sortzen diren azpiegitura berriak sartuko dira, eta, horietan, zenbait elementuren gaikako garapena egingo da, adibidez, arrantza, herri-kirolak, gastronomia, etab.

i) Red de centros e itinerarios temáticos sobre cultura y tradiciones populares vascas, integrando instalaciones ya existentes y creando nuevas infraestructuras para un desarrollo tematizado de elementos como la pesca, los deportes tradicionales vascos, la gastronomía, etc.

j) Kostaldeko udalerriek lehentasuna izango dute, gazteentzako aterpetxeak instalatzeari dagokionez, horietan eskolatik kanpoko jarduerak egiteko, batez ere itsasoko kirolekoak; horiek baliozkoak izango dira zonako turismo-jarduera dinamizatzeko. LPPtik Ondarroan aterpe berri bat sartzea proposatzen da.

j) Los municipios costeros deben constituir opciones preferentes para la instalación de albergues de juventud en relación con actividades extraescolares, especialmente deportivas vinculadas al mar, que sirvan para dinamizar la actividad turística de la zona. Desde el PTP se propone introducir un nuevo albergue en Ondarroa.

6. ATALA
UDALERRIZ ETA ESKUALDEZ GAINDIKO EKIPAMENDUA.
SECCIÓN 6.ª
EQUIPAMIENTO SUPRAMUNICIPAL Y SUPRACOMARCAL

145. artikulua.– Irizpideak eta zuzentarauak.

Artículo 145.– Criterios y Directrices.

1.– LPPk udalez gaindiko izaera singularreko ekipamenduak proposatu ditu, kasu batzuetan baita eskualdez gaindikoak ere, Alde Funtzionalaren potentzial turistikoaren garapenerako garrantzitsuak izan daitezkeelako. Turismo hori jarduera ekonomikoaren eragilea da eta eskaintza turistikoaren biderakuntza egokia eta ingurumenaren eta ondarearen zaintza lortzeko elementuak zuzkituko ditu. Ekipamendu horiek, ahal bada, egin dagoen ondarearen gainean garatuko dira.

1.– El PTP propone equipamientos singulares de carácter supramunicipal, incluso en algunos casos supracomarcal, por jugar un papel en el desarrollo del potencial turístico del Área Funcional, motor de la actividad económica y como elementos que permiten una correcta canalización de la oferta turística y la conservación del medio natural y el patrimonio. Estos equipamientos se desarrollarán preferentemente sobre el patrimonio existente.

2.– Ikuspegi bakar eta integratzaile batetik abiatuta eta eskaintza osagarria finkatzearen ondoreetarako, ondoko ekipamendu singular hauek proposatzen dira:

2.– Desde una perspectiva única e integradora, y desde la consolidación de una oferta complementaria, se proponen los siguientes equipamientos singulares:

a) Esparru kultural singularra Urdaibain.

a) Espacio Cultural Singular en Urdaibai.

b) Ingurumeneko Hezkuntza Zentroak:

b) Centros de Educación Ambiental:

– Harrobi Gorria gaitzea Gautegiz-Arteagan Erreserbako Geodibersitatearen Interpretazio Orokorreko Zentro moduan.

– Acondicionamiento de la cantera Gorria en Gautegiz Arteaga como Centro de interpretación general de la Geodiversidad de la Reserva.

– Ingurumenaren arloko goi mailako hezkuntza zentroa.

– Centro de educación superior medioambiental.

– Aieriko inguruaren ingurumeneko interpretazio zentroa (Ondarroa).

– Centro de interpretación ambiental en el entorno de Aieri (Ondarroa).

c) Ekipamenduak itsasertzean:

c) Equipamientos en el litoral:

– GR 123 bidezidorra «itsasoko bidezidor» moduan gaitzea hondartzetara eta itsasertzeko parkeetara iristeko.

– Habilitación del GR 123 como «senda del mar» accediendo a playas y parques del litoral.

– Jarduera turistikoei eta josteta jarduerei lotuta dauden hondartza eta instalazioetako irisbide eta zerbitzuen zentroa Ibarrangeluko hirigunean.

– Centro de acceso y servicio a las playas e instalaciones vinculadas a actividades turísticas y recreativas en el núcleo urbano de Ibarrangelu.

III. KAPITULUA
KULTURA ONDAREAREN ANTOLAMENDUA
CAPÍTULO III
ORDENACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

146. artikulua.– Kultura Ondarea (EAEko Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legea).

Artículo 146.– Patrimonio Cultural (Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco).

1.– Lurraldearen Plan Partzialak 7/1990 Legeak babesten dituen Kalifikaturiko Kultura Ondareak jaso ditu, EAEko Kultura Ondarea osatzen dutenak, horiek udal-planeamenduetan jaso behar baitira:

1.– El Plan Territorial Parcial recoge los Bienes Culturales Calificados protegidos por la Ley 7/1990, que conforman el Patrimonio Cultural del País Vasco que como tales deberían incorporarse en los planeamientos municipales.

2.– Lurralde Plan Partzialak, halaber, ustez garrantzi arkeologikoa duten alde arkeologikoak jasotzen ditu. Alde horiek 10. informazio-planoan markatuta Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legeak babestutako kultur ondasunak, eta Antolamenduaren Memoriako 9.3.2 atalean daude jasota.

2.– El Plan Territorial Parcial recoge también las Zonas Arqueológicas declaradas de Presunción Arqueológica. Señaladas en el Plano de Información 10. Bienes culturales protegidos por la Ley 4/1990 de Patrimonio Cultural Vasco y en el apartado 9.3.2 de la memoria de ordenación.

3.– Halaber, etorkizunean lege horrek edo berori ordezten duen legeak babestu ahal dituenak ere halakotzat hartuko dira, baldin eta LPPn jasota ez badaude.

3.– Asimismo tendrán la misma consideración los que en el futuro puedan ser protegidos por dicha ley o la que la sustituya, y no estén recogidos en el PTP.

ZAZPIGARREN TITULUA
UDAL PLANEAMENDUAREN BATERAGARRITASUNA
I. KAPITULUA
PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUN SISTEMAK
1. ATALA
KONTZEPTUA, JUSTIFIKAZIOA ETA EREMUAK
TÍTULO SÉPTIMO
COMPATIBILIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
SISTEMA DE COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS
SECCIÓN 1.ª
CONCEPTO, JUSTIFICACIÓN Y ÁMBITOS

147. artikulua.– Kontzeptua eta justifikazioa.

Artículo 147.– Concepto y justificación.

1.– Planeamenduaren Bateragarritasun Sistema, Lurraldearen Plan Partzial honetan ezarritakoaren arabera, LPPk planeamendu orokorreko xedapenak lurzoru-eremu batzuetan ondo koordinatzea ahalbidetzeko ezarritakoa da; izan ere, horiek, horrela zehaztuta daudelako edo tipologia edo ezaugarri bereziak dituztelako, udalerriz gaindiko eremuan dute eragina eta horrekiko koordinazioa behar dute.

1.– Tienen la consideración de Sistema de Compatibilización del Planeamiento, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, lo establecido desde el PTP con el fin de posibilitar la adecuada y necesaria coordinación de las determinaciones de planeamiento general en aquellos ámbitos de suelo que, bien por estar así definidos, bien por su propia tipología o características, afecten a un concreto ámbito supramunicipal respecto del cual resulta preciso su coordinación.

2.– Bateragarritasun Sistemak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 63. eta 92. artikuluetan ezarritakoa bete behar du.

2.– El sistema de Compatibilización se atiene a lo dispuesto en los artículos 63 y 92 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

148. artikulua.– Planeamenduaren Bateragarritasun Eremuen Sailkapena.

Artículo 148.– Clasificación de Ámbitos de Compatibilización de Planeamiento.

1.– «Bateragarritasun Eremua», Lurraldearen Plan Partzial honetan ezarritakoaren arabera, egiturazko hirigintza-antolamenduko xedapenen harmonizazioa behar duen azalera da: sailkapena, kalifikazioa eta sistema orokorrak, batez ere komunikaziokoak eta espazio libreak.

1.– Se entiende por «Ámbito de Compatibilización» a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la superficie que requiere de una armonización de las determinaciones de ordenación urbanística estructural como clasificación, calificación y sistemas generales, en particular los de comunicaciones y espacios libres.

2.– Lurraldearen Plan Partzialak honako sailkapen hau ezarri du Planeamenduen Bateragarritasun Eremuei buruz:

2.– El Plan Territorial Parcial establece la siguiente clasificación de Ámbitos de Compatibilización de Planeamientos:

a) Bateragarritasun Orokorreko Eremuak: halako eremuetan udalerriz gaindiko hiri-jarraipenak daude, eta horien zona mugakideetan egitura-antolamendua orokorrean koordinatu beharra detektatzen da.

a) Ámbitos de Compatibilización General: aquellos en que existen continuos urbanos que superan el ámbito estrictamente municipal, cuyas zonas limítrofes se detecta la necesidad de coordinar su ordenación estructural de forma generalizada.

b) Trazatuaren Bateragarritasun Eremuak: eremuotan Lurraldearen Plan Partzialaren proposamen berriek izaera desberdineko sare edo azpiegitura egituratzaileak sartzen dituzte, trazatuaren bateragarritasun xehatua behar dutenak.

b) Ámbitos de Compatibilización de Trazado: aquellos en los que las nuevas propuestas del Plan Territorial Parcial introducen redes o infraestructuras de vertebración de diverso carácter que requieren la compatibilización pormenorizada de su trazado.

149. artikulua.– Bateragarritasun Orokorreko Eremuak.

Artículo 149.– Ámbitos de Compatibilización General.

1.– Eremu hauen bateragarritasuna beharrezkoa denean baino ez da egin behar, baldin eta adierazitako okupazioaren mugako eremuak garatzea erabakitzen bada, eta, horren ondorioz, udal-planeamenduen eremu mugakideen arteko bateragarritasuna ezinbestekoa bada.

1.– La compatibilización de estos ámbitos deberá efectuarse únicamente en el caso de que sea necesaria, si finalmente se opta por desarrollar los ámbitos límite a la ocupación señalados y debido a ello se hace necesaria la compatibilización entre las áreas colindantes de los distintos planeamientos municipales.

2.– Lurraldearen Plan Partzialak Planeamenduen Bateragarritasun Orokorreko baliozko eremu hau dauka jasota:

2.– El Plan Territorial Parcial contempla el siguiente posible Ámbito de Compatibilización General de Planeamientos:

Gernika-Lumo – Ajangiz.

Gernika-Lumo – Ajangiz.

3.– Halako eremuen antolamenduaren koordinazioa bermatzeko zehaztu den egitura-antolamenduko tresna Planeamenduaren Bateragarritasun Plana da.

3.– El instrumento de ordenación estructural definido para garantizar la coordinación de la ordenación de estos ámbitos es el Plan de Compatibilización del Planeamiento.

150. artikulua.– Trazatuaren Bateragarritasun Eremuak.

Artículo 150.– Ámbitos de Compatibilización de Trazado.

1.– Plan Lurraldearen Plan Partzialaren proposamenen eraginez, Trazatuaren Bateragarritasun eremu batzuk ezarri dira, udalerriz gaindiko sareak, ardatzak edo azpiegiturak sartzeari dagozkion eremuen kalterik gabe; horien eskemak lotesleak dira eta Plan honetako dokumentazio grafikoan bateratuta daude.

1.– Como consecuencia de las propuestas del Plan Territorial Parcial se establecen varios Ámbitos de Compatibilización de Trazado, sin perjuicio de los que podrían corresponder a la inserción de redes, ejes o infraestructuras de carácter supramunicipal, cuyos esquemas tienen carácter vinculante y se encuentran compatibilizados en la documentación gráfica del presente Plan.

2.– Lurraldearen Plan Partzialak Trazatuaren Bateragarritasun Eremu hauek ditu jasota:

2.– El Plan Territorial Parcial contempla los siguientes Ámbitos de Compatibilización de Trazado:

a) Garraio Azpiegiturak: «Garraio Azpiegiturak» izeneko planoan jasotako bide-tarte berri guztiak, udalerrien arteko eremu mugakideetan.

a) Infraestructuras de Transporte: todos aquellos nuevos tramos viarios recogidos en el plano de Infraestructuras de Transportes en las áreas limítrofes entre municipios.

b) Ordezko Mugikortasuna eta Paisaiaren Irisgarritasuna: Oinezkoen eta bizikleten ordezko sarearen eskema, proposaturiko Ordezko Mugikortasun Sareko azpiegituran jasotakoa, eta paisaia-intereseko ibilbideen eskemak, «Paisaiaren Irisgarritasuna eta Kultura Ondarea» deritzonaren barruan jaso direnak.

b) Movilidad alternativa y Acceso al Paisaje: esquema de la red alternativa peatonal y ciclable recogido en la infraestructura de la Red de Movilidad Alternativa propuesta y esquemas de los recorridos de interés paisajístico recogidos como propuesta de «Acceso al Paisaje y Patrimonio cultural».

3.– Trazatuetan Plan honetan zehazturiko eskemak ezarritako jarraitasuna bermatzeko, antolamendu xehatua inplikaturiko udalerriek egin behar dute, elkarrekin bateraturiko antolamendu-tresna egokiak batera edo aldi berean tramitatuz, kasuan kasuko udal-planeamenduetan trazatuak dagoeneko bateratuta dituzten (antolamendu xehatua jasota) azpiegituren kasuan izan ezik.

3.– Para asegurar en los trazados la continuidad establecida por el esquema definido en el presente Plan, la ordenación pormenorizada deberá realizarse por los municipios implicados a través de la tramitación conjunta o simultánea de los instrumentos de ordenación correspondientes compatibilizados entre sí, a excepción de aquellas infraestructuras cuyos trazados ya se encuentren compatibilizados en los respectivos planeamientos municipales por haber sido ya incorporada en ellos la ordenación pormenorizada.

2. ATALA
BATERAGARRITASUN PLANA
SECCIÓN 2.ª
PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN

151. artikulua.– Definizioa.

Artículo 151.– Definición.

1.– Bateragarritasun Plana egitura-antolamenduko plana da; udal-mugarte batzuen zona mugakideetako hiri-garapenaren ezaugarrien eta beharrizanen eraginez eraginpeko plan orokorren egitura-antolamendua koordinatu behar denean egin behar da bateragarritasun-plana.

1.– El Plan de Compatibilización es un plan de ordenación estructural cuya elaboración procede cuando las características y necesidades del desarrollo urbano en las zonas limítrofes de varios términos municipales hagan necesario coordinar la ordenación estructural de los planes generales afectados.

2.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 63. eta 92. artikuluetan adierazitakoaren arabera egingo da.

2.– Se formalizará de acuerdo con lo señalado en el artículo 63 y 92 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

152. artikulua.– Formulazioa, Tramitazioa eta Onespena.

Artículo 152.– Formulación, Tramitación y Aprobación.

1.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 63. eta 92. artikuluetan adierazitakoaren arabera formulatu, tramitatu eta onetsiko da.

1.– Se formulará, tramitará y aprobará de acuerdo con lo señalado en el artículo 63 y 92 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA, MARTXOAREN 1EKO 31/2016 DEKRETUARENA
UZTAILAREN 22KO 183/2003 DEKRETUKO 15. ARTIKULUAK EZARRI DUENAREN ONDOREETARAKO ADIERAZPENA; DEKRETU HORREN BIDEZ INGURUMENAREN ERAGINAREN GAINEKO EBALUAZIO BATERATUAREN PROZEDURA ERREGULATU DA GERNIKA - MARKINA ALDE FUNTZIONALAREN LURRALDE PLAN PARTZIALARI DAGOKIONEZ
(Véase el .PDF)
ANEXO II AL DECRETO 31/2016, DE 1 DE MARZO
DECLARACIÓN SOBRE LA DECISIÓN ADOPTADA EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN EN EL PLAN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

1.– Organo Substantiboaren amaierako adierazpena.

1.– Declaración final del Órgano Sustantivo.

Lurralde Plan Partzialek Lurraldearen Antolamendu Gidalerroak garatzen dituzte horiek mugatzen dituzten udalez gaindiko alde edo esparruetan eta Gidalerroek ezartzen dituzten antolamenduaren berariazko irizpideak zehazten dituzte horietariko bakoitzerako. Europar Batasunak Antolamendurako plan eta egitarauen ingurumeneko ebaluazioaren garrantzia aintzatetsi zuen Europako Parlamentuaren ingurumeneko plan eta egitarau jakin batzuen eraginen ebaluazioari buruzko 2001/42CE Zuzentarauaren garapenarekin.

Los Planes Territoriales Parciales desarrollan las Directrices de Ordenación Territorial en las áreas o zonas supramunicipales que éstas delimitan, concretando para cada una de ellas los criterios específicos de ordenación que las Directrices establezcan. La relevancia de la evaluación ambiental de los planes y programas de ordenación fue reconocida por la Unión Europea con el desarrollo de la Directiva 2001/42CE del Parlamento Europeo, relativa a la Evaluación de Efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente.

Plan eta egitarau hauen ebaluazioa funtsezkoa da, horietan ezartzen direlako udalez gaindiko edo udal mailako aldeetan ustez ingurumenari dagokionez garrantzirik gehien izango duten azpiegitura eta proiektu handien kokapena ezartzeko erabaki estrategikoak, eta hori horrela da Ingurumenaren Eraginaren Gaineko Ebaluazio Bateratuaren Prozedura erregulatzen duen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuan ezarri denarekin bat.

La evaluación de estos planes y programas resulta esencial ya que en ellos se establecen los criterios estratégicos para decidir el emplazamiento de los grandes proyectos e infraestructuras cuyo impacto ambiental se presupone de mayor importancia dentro de las áreas supramunicipales o municipales, en base a lo dispuesto en el Decreto 183/2003 de 22 de julio, por el que se regula el Procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

Gernika - Markina Alde Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak prozedura hori bete du; prozedura horretan jendaurreko kontsulten prozesua bete da eta lurraldearen osagai guztien kudeaketan inplikatuta dauden administrazioko eragileen ekarpenak egin dira, eta baita Alde Funtzionaleko toki antolakuntzen eta herritarrenak ere.

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina ha sido sometido a este procedimiento, en el que se ha incluido un proceso de consultas públicas, con aportaciones de los diversos agentes administrativos implicados en la gestión de los diversos componentes del territorio, así como organizaciones locales y ciudadanos del Área Funcional.

Gernika - Markina Alde Funtzionalaren etorkizunerako lurralde ereduak 16 urteko denbora-horizontea du eta biztanleria, enplegua, lurzoruaren okupazioa eta garapen perspektibei buruzko aurreikuspena egiten du.

El Modelo Territorial para el futuro del Área Funcional de Gernika - Markina, tiene un horizonte temporal de 16 años, y realiza una previsión sobre su población, empleo, ocupación del suelo y perspectivas de desarrollo.

LPPren proposamenen oinarria lurraldearen diagnostiko objektiboa da; diagnostiko hori irizpide analitiko eta teknikoak betez egiten da eta bere helburua oinarri objektiboen gainean Alde Funtzionala eta udalerrien eskalako erabakiak hartzea eta lurralde politikak ezartzea da, ondore horietarako informazio, diagnostiko eta jarduteko estrategien formulazioen fasetan elkarren arteko elikatzea ezarriz.

El PTP basa sus propuestas en un diagnóstico objetivo del territorio, conforme a criterios analíticos y técnicos, que tiene como objeto sustentar sobre bases objetivas la adopción de decisiones y el establecimiento de políticas territoriales a las escalas del Área Funcional y de los municipios, estableciendo para ello una alimentación recíproca entre las fases de información, diagnóstico y formulación de estrategias de actuación.

1.1.– Ingurumeneko alderdiak lurralde ereduan integratzea.

1.1.– Integración de los aspectos ambientales en el modelo territorial.

LPPren idazkuntzaren prozesuan ingurumeneko izaerako helburuak, konpromisoak, administrazio xedapenak eta legeria, bitarteko naturalen kontserbaziokoak edo garapen jasangarria sustatzeko ondoko hauek hartu dira aintzat:

Durante el proceso de redacción del PTP se han tenido en consideración las metas, compromisos, disposiciones administrativas y legislación de índoles ambiental, de conservación de los recursos naturales o de fomento del desarrollo sostenible siguientes:

– 92/43/CEE Zuzentaraua, edo Habitaten Zuzentaraua.

– Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats.

– 147/2009/CE Zuzentaraua, edo Hegaztien Zuzentaraua.

– Directiva 147/2009/CE o Directiva Aves.

– Garapen Iraunkorreko Euskal Estrategia.

– Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible.

– EAEko Korridore Ekologikoen Sarea.

– Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.

– Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoa.

– Catálogo vasco de especies amenazadas.

– Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Artezkaria.

– Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

– Kontserbazio Bereziko Aldeen kontserbazio neurriak.

– Medidas de conservación de las Zonas de Especial Conservación.

– EAEko Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko Arlokako Lurralde Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.

– EAEko Hezeguneen Arlokako Lurralde Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.

– EAEko Ibai eta Errekastoen Antolamendurako Arlokako Lurralde Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.

– Espezie Mehatxatuen Kudeaketa Planak.

– Planes de Gestión de Especies Amenazadas.

1.1.1 .– Helburuak.

1.1.1.– Objetivos.

Proposatu den lurralde ereduaren funtsezko oinarriak hauek dira:

Los principios básicos del modelo territorial propuesto son:

• Gernika-Markinako Alde Funtzionalaren berezko eta identitatezko baloreak kontserbatzea eta sustatzea, ingurumenaren orekarako eta euskal gizarte osorako funtsezko elementuak direlako.

• Conservar y potenciar los valores intrínsecos e identitarios del Área Funcional de Gernika-Markina como una pieza clave para el equilibrio ambiental y de calidad de vida para el conjunto de la sociedad vasca.

• Bitarteko naturalen eta baserriaren bideragarritasunaren babes aktiboa bermatzea, paisaiaren kalitatearen bermatzaileak direlako.

• Asegurar la protección activa de los recursos naturales y la viabilidad del caserío como garantes de la calidad paisajística.

• Lurraldean kudeaketa zuhurrean finkatzen den urbanizazio eredua sustatzea:

• Impulsar un modelo de urbanización basado en la gestión prudente del territorio:

– Lurzoruaren kontsumoa mugatzea.

– Limitar el consumo de suelo.

– Ezargune tradizionalak zaintzea eta jagotea.

– Salvaguardar los asentamientos tradicionales.

– Ubideen eta kostaldeko esparruen inguruetako paisaia lehengoratzea.

– Recuperación paisajística de los espacios naturales en el entorno de los cursos fluviales y espacios litorales.

– Hazkuntza mugatzea landagune berrien erakuntza edo antolamenduarekin.

– Limitar el crecimiento disperso con la formación de nuevos núcleos rurales.

– Etxebizitza babestua egiteko lurzoruaren sustapena.

– Promoción del suelo destinado a vivienda protegida.

– Bigarren etxebizitzen hazkuntza mugatzea.

– Limitación del crecimiento de segunda residencia.

– Birgaitzeko esparruen mugaketa.

– Delimitación de ámbitos de regeneración.

– Ekipamenduak era mankomunatuan antolatzea.

– Organización mancomunada de los equipamientos.

• Lurralde ereduaren eta mugikortasun eta garraio ereduen integrazioa, hala hirietako hazkuntza prozesuetan nola birgaikuntza prozesuetan.

• Integración del modelo territorial y el modelo de movilidad y transporte, tanto en los procesos de crecimiento como en los de rehabilitación urbana.

• Alde Funtzionaleko lehiakortasun ekonomikoko funtseko elementuak sendotzea.

• Fortalecimiento de los elementos clave de competitividad económica del Área Funcional:

– Baserriaren zereginaren modernizaziotik abiatuta nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera mistoa.

– Potenciación de una actividad agraria mixta basada en la modernización del papel del caserío.

– Kostaldeko guneen eta landaturismoaren ostalaritzako eskaintza areagotuz kalitatezko turismoa sustatzea.

– Potenciación del turismo de calidad basado en el incremento de la oferta hotelera en los núcleos litorales y el agroturismo.

Gernika-Markinako Alde Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak ingurumenaren arloan dituen helburuak eta estrategiak hauek dira:

Los objetivos y estrategias en materia ambiental del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina son:

1) Inguru fisikoko lurzoruen kontserbazioa, hobekuntza eta, hala denean, lehengoratzea eta horien barruan sartzen da esparru natural babestuen eta berariazko balore naturala duten beste esparru batzuen arteko konexioa bermatzea.

1) Conservación, mejora y, en su caso, recuperación de los Suelos del Medio Físico incluyendo el objetivo específico de garantizar la conexión de los espacios naturales protegidos con otros de especial valor natural.

2) Hala denean, azaleko eta lurpeko uren kalitate mailak mantentzea eta lehengoratzea, ur horiek modu integratuan aintzat hartuz bitarteko natural eta ingurumeneko balore moduan duten dimentsioa.

2) Mantenimiento y recuperación, en su caso, de los niveles de calidad de las aguas superficiales y subterráneas, considerando de modo integrado su dimensión como recurso natural y valor ambiental.

3) Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduerak mantentzea eta sustatzea, hala landa esparruaren bizitzarako sektore ekonomiko erabakigarri moduan nola bitarteko naturalen maneiuaren eta paisaiaren kontserbazioaren eta kudeaketaren arloan eta lurraldearen identitatea zaintzen burutzen dituen funtzioengatik.

3) Mantenimiento y fomento de la actividad agropecuaria, tanto como sector económico decisivo para la vitalidad del medio rural, como por las funciones que desempeña en materia de manejo de los recursos naturales, de conservación y gestión del paisaje, y de salvaguarda de la identidad del territorio.

4) Basogintza ekoizkorraren jarduera arrazionalizatzea eta hobetzea, landa esparruaren ekonomiaren eta lurzoruaren erabileraren osagai nagusietakoa delako.

4) Racionalización y mejora de la actividad forestal productiva como uno de los componentes principales de la economía y de los usos del suelo del medio rural.

5) Lurraldearen arrisku naturalen minimizazioa, berariaz landuz edo zainduz higaduraren prozesuen kontrola eta murrizketa eta akuifero zaurgarriak dituzten aldeetan eta ustezko uholde arriskua duten guneetan lurzoruaren erabilerak era egokian erregulatuz.

5) Minimización de los principales riesgos naturales del territorio, incidiendo de modo especial en el control y reducción de los procesos erosivos y regulando de manera adecuada los usos del suelo en aquellas áreas con acuíferos vulnerables y en las potencialmente inundables.

6) Esparru natural eta landa esparruen irisgarritasun publikoa sustatzea.

6) Promoción del acceso público de los espacios naturales y rurales.

1.1.2.– Proposamena.

1.1.2.– Propuesta.

Planteatu diren helburu horiekin bat Gernika- Markinako AFren LPPren proposamenak formulatu dira, era honetan laburtzen direnak:

De acuerdo con los objetivos planteados, se formulan las propuestas del PTP del AF de Gernika- Markina que se resumen a continuación:

1.– Inguru fisikoaren antolamendua.

1.– Ordenación del medio físico.

Antolamenduaren kategoriak horien balore naturalaren eta erabilera-bokazioaren arabera ezarri dira. Kategoria horien erregulazioa, kasu batzuetan, LAGetan ezarri diren erabileretan jarritako matrizearen bidez egiten da eta, beste kasu batzuetan, indarreko arautegi propioen edo berariazko legerien bidez egiten da.

Se establecen las categorías de ordenación en función de su valor natural y de su vocación de uso. La regulación de estas categorías se realiza, en unos casos mediante una matriz que contempla los usos establecidos en las DOT, y por otro, según normativas propias vigentes o legislación específica.

Esparru beraren gainean iturri desberdinetako arautegiak gertatzen direla kontuan hartuta eta, hori ez ezik, kontuan hartuta lurraldean ingurumeneko dinamika edo prozesu desberdinak daudela abian, inguru fisikoaren antolamenduaren integrazioaren barruan sartzen dira:

Debido a la concurrencia de normativas de diferentes fuentes sobre un mismo ámbito, así como distintas dinámicas o procesos ambientales en el territorio, integran también la ordenación del medio físico:

• Baldintza gainjarriak, lurraldearen alde homogeneoekin bat datozenak eta lurraldearen beraren arrisku jakin batzuen aurrean sentsibilitate bera dutenean.

• Los condicionantes superpuestos, que se corresponden a áreas homogéneas del territorio que se caracterizan por presentar la misma sensibilidad especial frente a determinados riesgos propios del territorio.

• Inguru fisikoaren osagai nabarmenak, izaera irekiarekin ingurumen, natura edo ekologikoari dagokienez balore altuko intereseko guneak mugatzen edo ezartzen dituztenak, edo gai berezi batzuetan garrantzia dutenak eta euren singulartasun horren ondorioz Alde Funtzionalaren ondare naturalean integratzen direnak.

• Los componentes notables del medio físico, que delimitan o señalan con carácter abierto puntos de interés de elevado valor ambiental, naturalístico y ecológico, o de importante relevancia de temática específica y que se integran desde su singularidad en el patrimonio natural del área Funcional.

• Ingurumena hobetzeko jarduketak, horiekin inguru fisikoaren ezaugarriak hobetzea lortu nahi da.

• Las actuaciones de mejora ambiental, con las que se trata de lograr la mejora de las características del medio físico.

LPPk, aldi berean, esparru natural eta landa esparruen irisgarritasun publikoa sustatzea lortu nahi du ondoko hauen bidez:

El PTP persigue además la promoción del acceso público a los espacios naturales y rurales a través de:

– Interes paisajistikoko aldeen babesa.

– La protección de las Áreas de Interés Paisajístico.

– Interes paisajistikoko ibilbideen sare baten sorkuntza.

– La creación de una Red de Recorridos de Interés Paisajístico.

– Lea, Oka eta Artibai ibaien bitarteko paisajistikoen balorea azaleratzea.

– La puesta en valor de los recursos paisajísticos de los ríos Lea, Oka y Artibai.

– Medidas de mejora y recualificación del paisaje.

– Eraikin, azpiegitura eta jardueren integrazio paisajistikoa.

– La integración paisajística de edificaciones, infraestructuras y actividades.

– Baserrien mantenua eta elementu horien inguruen kontserbazioa.

– El mantenimiento de los caseríos y la conservación de su entorno.

2.– Ezarguneen sistema eta jarduera ekonomikoa.

2.– Sistema de asentamientos y actividad económica.

LPPk, egoitzazko ezarguneei eta jarduera ekonomikoei buruzko bere proposamenekin, oreka espaziala eta sektoriala lortu nahi ditu eta, horrela, Alde Funtzionalaren multzoak egoitzazko eta enpleguaren arloko eskaintza nahikoa izatea, beti ere ondoko irizpide orokor hauek betez:

El PTP pretende con sus propuestas sobre asentamientos residenciales y de actividades económicas el equilibrio espacial y sectorial, de manera que el conjunto del Área Funcional cuente con una oferta suficiente de residencia y empleo de acuerdo con los criterios generales siguientes:

• Lurzoruaren errekurtsoaren kontsumoa mugatzea; horretarako ezarri du beharrizanak asetzeari dagokionez lehentasuna ondare eraikinaren optimizazioak izango duela.

• Limitar el consumo del recurso suelo, para ello establece que las necesidades debieran cubrirse prioritariamente con la optimización del patrimonio edificado.

• Eredu mistoa sustatzea, espazioan integratuta dauden jarduera ekonomikoarekin eta egoitzazkoarekin.

• Fomentar el modelo mixto con actividad económica y residencia integradas espacialmente.

• Biztanle kopurua eta lurralde oreka mantentzea.

• Mantenimiento de la población y equilibrio territorial.

• Inguru fisikoaren kontserbazioa.

• Conservación del medio físico.

• Irisgarritasuna garraio publikoari eta mugikortasun era alternatiboei lotuta egotea.

• Accesibilidad vinculada al transporte público y modos alternativos de movilidad.

• Potentzialtasun turistikoa eta bigarren etxebizitzaren erregulazioa.

• Potencialidad turística y regulación de la segunda residencia.

Halaber «okupazioarekiko mugako esparruak» izenekoak definitu dira; esparru horiek udal plangintzako agirietatik hurrengo hamasei urteetan proposatu diren hirigintzako egoitzazko garapen berriak edo jarduera ekonomikoak edukitzeko moduko azalerak dira. Horientzat LPPk baldintza eta egokitasunari lotutako irizpide batzuk ezarri ditu.

Además se definen los denominados «ámbitos límites a la ocupación», que constituyen las superficies susceptibles de albergar nuevos desarrollos urbanísticos residenciales o de actividades económicas propuestos desde los documentos de planeamiento municipal en los próximos 16 años, para los cuales el PTP establece una serie de condicionantes y criterios de idoneidad.

3.– Mugikortasuna.

3.– Movilidad.

LPP honetan proposatu den mugikortasunaren ereduak garraio mota guztien erabilera arrazionalizatu eta integratu nahi du, eta intermodalitatea hobetu, beti ere amaierako helburu moduan eragingarritasunaren ikuspegitik egokienak diren lekualdaketetan horien erabilera erraztuz.

El modelo de movilidad que se propone en este PTP pretende racionalizar el uso de los diferentes modos de transporte, integrarlos y mejorar la intermodalidad, teniendo como objetivo final facilitar su utilización en aquellos desplazamientos más adecuados desde el punto de vista de la eficiencia.

Horrela, alde batetik, motorrik gabeko mugikortasuna sustatu nahi da eta, bestetik, garraio publikoa. Azken finean Alde Funtzionalaren eta kanpoaldearen arteko konexioa lortu nahi da baina, hori ez ezik, motorrik gabeko mugikortasunaren, garraio publikoaren eta garraioko azpiegitura guztien bidez herrien arteko komunikazioa sendotu nahi da.

Se pretende potenciar, por una parte, la movilidad no motorizada y, por otra, el transporte público. Se persigue, en definitiva, no sólo consolidar la conexión del Área Funcional con el exterior, sino fortalecer la comunicación intermunicipal a través de una movilidad no motorizada, transporte público y todas las infraestructuras de transportes.

4.– Oinarrizko azpiegiturak.

4.– Infraestructuras básicas.

LPPk administrazio sektorial guztien etorkizuneko aurreikuspenak jaso ditu eta, unean-unean horiek izaera orokorrarekin ezartzen diren lurralde ereduaren eskakizunekin osatzen dira eta horien arabera egokitzen dira ostean administrazio sektorialek eurek zehaztu eta gara ditzaten.

El PTP recoge las previsiones a futuro de las distintas administraciones sectoriales y, de forma puntual, se complementan y adecuan a las demandas del modelo territorial que se establece con carácter general, cara a su posterior concreción y desarrollo por las propias administraciones sectoriales.

5.– Hiriak berritzeko estrategiak.

5.– Estrategias de renovación urbana.

LAGetan ezarri denarekin bat ezarri dira, esparru mota desberdinen arabera:

Se establecen, en consonancia con las DOT, en función de diferentes tipos de espacios:

• Lehengoratze esparruak, paisaia industrialaren irudia hobetzeko eta egokitzeko.

• Espacios de regeneración, para la mejora de la imagen y adecuación del paisaje industrial.

• Birmoldatu behar diren esparruak, gaur egungo baldintzak hobetzearen ondoreetarako erabiltzen ari diren toki mailako hirigintzako jarduketak behar dituzten aldeak.

• Espacios de remodelación, zonas en uso que precisan actuaciones urbanísticas de carácter local para mejorar su condición actual.

• Birgaikuntza aldeak; horien barruan birgaikuntza integratua eta zuzkiduren estrategiako birgaikuntza bereizten dira.

• Espacios de rehabilitación, se distingue la rehabilitación integrada y la rehabilitación de estrategia dotacional.

6.– Ekipamenduak.

6.– Equipamientos.

LAGek ezarri dituen proposamenekin bat datozenak eman dira ondoko ekipamendu hauetan: hezkuntza; osasuna; gizartea; kirolak eta kultura, hala udalez gaindikoetan nola eskualdez gaindikoetan, eta baita kostaldeko ekipamenduetan ere.

Se establecen propuestas en concordancia con las DOT en materia de equipamientos educativos, sanitarios, sociales, deportivos y culturales, supramunicipales y supracomarcales y en equipamientos en el litoral.

1.2.– Tramitazioa eta partaidetza. Ingurumenaren Eraginaren Gaineko Ebaluazio Bateratuaren Azterlanean kontsulten eta jendaurreko informazioaren emaitzak aintzat hartzea

1.2.– Tramitación y participación.– Consideración en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de los resultados de las consultas y de la información pública.

Lurraldearen Antolamendu eta Biodibertsitate Sailburuordetzak, 2007ko uztailaren 31ko Ebazpenaren bidez, Gernika – Markinako LPPren Ingurumenaren Gaineko Eraginaren Aurretiazko Txostena (IGEAT) jaulki zuen, eta ezarri zituen alderdi batzuk eta beste aldarazpen batzuk 2011ko abenduan idatzi zen Gernika – Markina Alde Funtzionalaren LPPren Ingurumenaren Eraginaren Gaineko Ebaluazio Bateratuaren Azterlanean jasota geratu ziren.

La Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Biodiversidad, mediante Resolución de 31 de julio de 2007, emitió Informe Preliminar de Impacto Ambiental (IPIA) del PTP de Gernika – Markina, quedando recogidos varios de los aspectos que establecía y otras modificaciones, en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del PTP del Área Funcional de Gernika – Markina redactado en diciembre de 2011.

2011ko abenduaren 27an, Foru Erabakiaren bidez, LPPren hasierako onespenari ekin zitzaion eta ostean jendaurreko informazioaren eta administrazio interesdunen entzunaldiaren tramitea hasi zen. Tramite horretan lurralde herri administrazioek aurkeztu zituzten alegazioen laurogei idazki aurkeztu ziren. Alegazio horiek, euren jatorriaren arabera, era honetan multzokatu daitezke: alderdi politikoen zortzi, sozietate publikoen lau, sindikatuen bat, elkarteen zortzi eta partikularren zortzi; halaber, udalerrien mankomunitateen bi aurkeztu ziren, gobernu zentralaren administrazioaren hiru, Foru Aldundiaren bi eta Alde Funtzionaleko udalen berrogeita hiru. Alegazioen onespen partzialaren eta informazioaren eta administrazio interesdunen entzunaldiaren tramiteen aldian jaulki ziren txostenen emaitzako aldarazpenak LPPren testu bateginean jasota daude; horren testua behin-behinean onetsi zen 2014ko ekainaren 20ko Foru Erabakiaren bidez.

Con fecha de 27 de diciembre de 2011, por Acuerdo Foral, se procedió a la Aprobación Inicial del PTP, iniciándose posteriormente el trámite de información pública y audiencia de las administraciones interesadas. En dicho trámite se presentaron ochenta escritos de alegaciones e informes formulados por las Administraciones Públicas Territoriales, que por su procedencia pueden agruparse de la siguiente forma: ocho de partidos políticos, cuatro de sociedades públicas, una de sindicatos, ocho de asociaciones y ocho de particulares, así como dos de precedentes de las Mancomunidades de municipios, tres de la Administración del Gobierno Central, dos de la Diputación Foral y cuarenta y tres por Ayuntamientos del Área Funcional. Las modificaciones derivadas de la estimación parcial de las alegaciones y de los informes emitidos durante el período de información y durante el trámite de audiencia a las administraciones interesadas, han sido recogidas en el texto refundido del PTP aprobado provisionalmente mediante Acuerdo Foral de 20 de junio de 2014.

Ingurumen Sailburuordetzaren 2014ko irailaren 15eko Ebazpenaren bidez formulatu zen ingurumenaren eraginaren gaineko behin betiko txostenak ingurumeneko alderdiei buruzko zehaztapen eta aintzatespen batzuk jaso dira eta horiek LPPren eta IEGAB azterlanaren behin betiko agirian jasota daude. Ondoko hauei buruzkoak dira:

El Informe Definitivo de Impacto Ambiental formulado mediante la Resolución del 15 de septiembre de 2014 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, recoge una serie de determinaciones y consideraciones relativas a aspectos ambientales, que se incorporan al documento definitivo del PTP y al estudio de ECIA, referentes a:

I.– Ingurumenaren eraginaren gaineko ebaluazio bateratuaren azterlana.

I.– Estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental.

1.– Zehaztu da kudeaketa plan bat duten Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoko landaretza eta faunako espezieetarako interes berezikoak diren aldeen mugaketa bidezko Planean jasota dagoena dela.

1.– Se especifica que la delimitación de las áreas de especial interés para especies concretas de flora y fauna recogidas en el catálogo Vasco de Especies Amenazadas que cuenten con un plan de gestión es la recogida en el correspondiente plan.

2.– «Inguru Fisikoko Osagai Nabarmenak» deritzonaren agiria integratzen duten landaretza mehatxatuko zerrenden barrukoak dira Narcissus bulbocodium eta Trichomanes speciosum espezieak.

2.– Son incluidas en los listados de flora amenazada que integran el documento y que forman parte de los «Componentes Notables del Medio Físico» las especies Narcissus bulbocodium y Trichomanes speciosum.

3.– LPPren IEGAB azterlanean proposatu diren sortarazitako eraginen analisian «lur kutsatuak» aldagaia sartu da.

3.– Se incorpora la variable «suelos contaminados» en el análisis de los impactos producidos por las propuestas del PTP en el Estudio de ECIA.

4.– Ezarri da ezinezkoa dela Natura 2000 Sarearen gaineko ustezko eraginak osorik baztertzea LPP baten eskalara eta neurri zuzentzaileen artean sartu da GMAFren LPPn planteatu diren proposamen guztiak garatuko dituzten plan edo proiektuen ingurumeneko ebaluazioko agiri guztiek Natura Sarearen gaineko ustezko eraginen ebaluazio xehakatua eduki behar dutela.

4.– Se señala la imposibilidad de descartar completamente posibles afecciones sobre la Red Natura 2000 a la escala de planificación de un PTP y se incluye entre las medidas correctoras que todos documentos de evaluación ambiental de los planes o proyectos que desarrollen cualquiera de las propuestas planteadas en el PTPAFGM deberán incluir una evaluación detallada de los posibles efectos sobre la Red Natura.

II.– Lurralde Plan Partziala.

II.– Plan Territorial Parcial.

1.– LPPren Antolamenduaren Memoriaren barruan epigrafe berri bat sartu da, hain zuzen ere Ingurumeneko Euskal Estrategiaren aintzatespenaren ondorioz LPPn ezarri diren zehaztapenen deskripzioari buruzkoa. Halaber, Ingurumeneko Programa Markoari (2011-2014) buruzko berariazko aipamena sartu da.

1.– Se incluye un nuevo epígrafe en la Memoria de Ordenación del PTP relativo a la descripción de aquellas determinaciones establecidas en el PTP como consideración de la Estrategia Ambiental Vasca. Además, se incluye mención expresa al Programa Marco Ambiental (2011-2014).

2.– LPP eratzen duten agirietan eta kartografian kudeaketa plana onetsi gabe duten fauna mehatxatuko ondoko espezie hauei lotuta dauden interes bereziko aldeak sartu dira: kobetako saguzarra (Miniopterus schreibersii), ferra-saguzar handia (Rhinolophus ferrumequinum), ferra-saguzar mediterraniarra (Rhinolophus euryale), Geoffroy saguzarra (Myotis emarginatus), txori zezen arrunta (Botaurus stellaris), benarriz gorrizta (Locustella luscinioides), ur-benarriza (Acrocephalus paludícola), benarriz arrunta (Acrocephalus schoenobaenus), zikoina beltza (Ciconia nigra), mokozabal arrunta (Platalea leucorodia), kolaka (Alosa alosa), Schreiber muskerra (Lacertaschreiberi) eta baso-igel iberiarra (Rana ibérica).

2.– Son incorporadas en los documentos y cartografía que integran el PTP las áreas de interés especial de las siguientes especies de fauna amenazada que no cuentan con un Plan de Gestión aprobado: Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), Murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus), Avetoro común (Botaurus stellaris), Buscarla unicolor (Locustella luscinioides), Carricerín cejudo (Acrocephalus paludícola), Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus), Cigüeña negra (Ciconia nigra), Espátula común (Platalea leucorodia), Sábalo (Alosa alosa), Lagarto verdinegro (Lacertaschreiberi) y Rana patilarga (Rana ibérica).

III.– Beste alderdi batzuk.

III.– Otros aspectos.

1.– Biosferaren Urdaiabaiko Erreserbako (BIE) EKPAk agintzen duen lurzoru urbanizaezinaren erregulazioari dagokionez LPPk ezarri du ekipamenduen eta ezarguneen proposamenak LPPn identifikatu direnak izango direla, eta baita azpiegituren eskemak ere; dena dela, horien zehaztapen espaziala eta behin betiko trazadura BIEko EKPAk bertako lurzoru urbanizaezinaren garapen erako bitartekoen bidez ezarri duenarekin bat etorriko da.

1.– En relación a la regulación del suelo no urbanizable que ordena el PRUG de la Reserva de la Biosfera de Urdaiabai (RBU), el PTP establece que las propuestas de equipamientos y asentamientos serán los identificados en el PTP, así como los esquemas de infraestructuras, realizando, no obstante, su concreción espacial y trazado definitivo conforme al PRUG de la RBU, mediante sus instrumentos de desarrollo para el suelo no urbanizable de la misma.

2.– Berariaz inkorporatu da IEGABAn proposatu diren okupazioko mugen esparru guztietako alternatibak ingurumenaren arlotik azaltzen eta aztertzen dituen atal bat eta Ajangiz eta Mendata arteko jarduera ekonomikoetarako erreserba estrategikoa.

2.– Es incorporado específicamente en el EECIA un apartado que expone y analiza ambientalmente las alternativas de cada uno de los Ámbitos Límite a la Ocupación propuestos y la Reserva Estratégica para actividad económica entre Ajangiz y Mendata.

1.3.– Hautatu den alternatibaren justifikazioa.

1.3.– Justificación de la alternativa adoptada.

LPPren tramitazio konplexuaren ondorioz aldaketa batzuk gertatu dira aurrerakuntza, hasierako onespena eta behin-behineko onespenaren fase guztiei buruzko agirien artean. Dena dela, argitu behar da aldarazpen horiek ez dutela, inola ere, Planak proposatu duen lurralde eredua definitzen duten irizpideen aldaketarik eragin eta aldarazpen guztiek era egokian gainditu dutela ingurumeneko eraginaren ebaluazioaren prozesua. Garapen berrien esparruen proposamen batzuen aldarazpena justifikatzen duten zioen ardatzak ondoko hauek dira:

La compleja tramitación del PTP ha conllevado que se produzcan algunas modificaciones entre los documentos correspondientes a las distintas fases de Avance, Aprobación Inicial y Aprobación Provisional. No obstante, conviene aclarar que dichas modificaciones no suponen en modo alguno una variación de los criterios que definen el Modelo Territorial propuesto por el Plan y que todas las modificaciones han sido debidamente sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental. Los motivos que justifican la modificación de algunas propuestas de ámbitos de nuevos desarrollos se centran en los siguientes aspectos:

• Uholde arriskuen errekurrentzia aldien mugaketa eguneratu berria.

• La nueva delimitación actualizada de los periodos de recurrencia de inundabilidad.

• Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate eta Ingurumenaren Plangintzako Zuzendaritzaren txostenak, proposamen batzuen ingurumeneko arriskuari buruzko alerta azaltzen zutenak.

• Los informes de la Dirección de Biodiversidad y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco, que alertaban del impacto ambiental de algunas de las propuestas.

• Jendaurreko erakusketaren fasean udal eta interesdun batzuek proposamenei lotuta igorri zituzten alegazioak. Halaber, udal batzuk euren plangintzen aldarazpenak onetsi dituzte eta horiek eraginak dituzte LPPren proposamen zehatzetan.

• Las alegaciones remitidas por varios ayuntamiento e interesadas/os en relación con las propuestas, durante la fase de Exposición Pública. Además, algunos municipios han aprobado modificaciones de sus planeamientos que afectaban a propuestas concretas del PTP.

Alternatiba guztien deskripzioa, horien ingurumeneko ebaluazioa eta justifikazioa IITren 5. kapituluan daude. 5.2 idatzi-zatian ebaluatu diren alternatiba guztiak, hierarkizazioa eta proposamenen aldarazpena eta amaierako alternatibaren hautespena eragin duten zioen justifikazioa aurkezten dira eta 5.3 idatzi-zatian amaierako proposamenean ezabatu diren proposamenak aurkezten dira.

La descripción de las diferentes alternativas, su evaluación ambiental y justificación se presentan a lo largo del Capítulo 5 del ISA. En el apartados 5.2 se presentan las distintas alternativas evaluadas, la jerarquización y la justificación de los motivos que han llevado a la modificación de las propuestas y elección de la alternativa final y en el apartado 5.3 se presentan propuestas que han sido eliminadas en la propuesta final.

IITren garapenaren fasean egin zen lurraldearen diagnostikoan eta ingurumeneko eraginen ebaluazioan inguru fisiko, inguru natural eta gizakiaren inguruaren gakoak diren osagaiak identifikatu ziren, eta baita Planak proposatzen dituen jardueren garapenak sor ditzakeen eraginak ere. Eragin horiek, hala positiboek nola negatiboek, aurrearretazko neurri batzuk eta neurri zuzentzaile batzuk beharko dituzte, eta baita LPPren eraginak gainikusteko programaren garapenaren bidez burutuko den jarraipena ere, hain zuzen ere ingurumeneko adierazleen sistema baten oinarrituta egongo dena eta aipatu den IITan integratuko dena.

El diagnóstico del territorio y la evaluación de los impactos ambientales realizada durante el desarrollo del ISA, identificaron los componentes clave del medio físico, natural y humano así como los impactos que se podrían generar por el desarrollo de las actividades propuestas por el Plan. Estos impactos, tanto positivos como negativos, requerirán de una serie de medidas preventivas y correctoras, así como un seguimiento mediante el desarrollo del Programa de Supervisión de los efectos del PTP basado en un sistema de Indicadores Ambientales, incorporado en el mencionado ISA.

Analisi horren ondorioz hasierako proposamen batzuk baztertu egin ziren euren eragina kritikoa eta Planaren helburu orokorrekiko bateraezina zela uste izan zelako garapen iraunkorraren ikuspegitik, beti ere Gernika - Markina Alde Funtzionalaren testuinguruaren barruan.

Este análisis hizo que algunas propuestas iniciales fueran descartadas por considerarse su impacto crítico y no compatible con los objetivos generales del Plan, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, siempre en el contexto del Área Funcional de Gernika - Markina.

Hasieratik egin diren LPPren formulazio berri guztien ostean eta IITren aurreko bertsioetako emaitzako aurrearretazko neurriak eta neurri zuzentzaileak aintzat hartu ondoren, LPPn ezarri diren proposamenetatik bakarra ere ez da ingurumenari dagokionez bateraezintzat jo.

Tras las diversas reformulaciones del PTP efectuadas desde su inicio, y considerar las medidas preventivas y correctoras emanadas del ISA en sus versiones anteriores, ninguna de las propuestas establecidas en el PTP es considerada ambientalmente incompatible.

2.– Planaren aplikazioaren ingurumenaren gaineko eraginen jarraipenerako hartu diren neurriak.

2.– Medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan.

Planak ingurumenean dituen eraginen jarraipenerako neurri moduan Ingurumenaren Eraginaren Gaineko Ebaluazio Bateratuaren agiriak Planaren Eraginak Gainikusteko Programa bat inkorporatu du. Programa hori ingurumeneko adierazleen sistema baten oinarrituta dago eta organo substantiboak betearazteko modukoa da, eta Plana berrikusteko epeekin era koordinatuan burutuko da.

Como medida para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente del Plan, el documento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental incorpora un Programa de Supervisión de los Efectos del Plan, basado en un sistema de indicadores ambientales, el cual deberá ser ejecutado por el órgano sustantivo y se realizará de manera coordinada con los plazos de revisión del Plan.

3.– Laburpen ez-teknikoa.

3.– Resumen no técnico.

Kontuan hartuta hala honako agiri honen nola Laburpen Agiriaren zehaztapena eta edukia herritar/interesdun guztien eskura daudela, uste izan da ez dela beharrezkoa laburpen ez- tekniko bat sartzea.

Teniendo en cuenta la concreción y contenido al alcance de cualquier ciudadano/a interesado/a tanto del presente documento como del Documento de Síntesis no se ha considerado necesario incluir un resumen no técnico.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común