Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

71. zk., 2016ko apirilaren 15a, ostirala

N.º 71, viernes 15 de abril de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

URAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
1572
1572

EBAZPENA, 2016ko martxoaren 21ekoa, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, «Emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze prozesua - Deba Unitate Hidrologikoa» delako dokumentuari dagokion kontsulta publikorako aldiari hasiera ematen diona; Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko Barne Arroen eremuari dagokion hitzartze prozesuarekin lotuta.

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2016, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se anuncia la apertura del periodo de consulta pública del documento «Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos - Unidad Hidrológica Deba», relacionado con el proceso de concertación correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco.

Urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuak, Kantauri Mendebaldeko, Guadalquivirreko, Ceutako, Melillako, Segura eta Jucarreko eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialdeko, Miño-Sileko, Dueroko, Tajoko, Guadianako eta Ebroko Demarkazio Hidrografikoen Plan Hidrologikoen berrikuspena onartzen duenak, I eranskinaren 15.1 artikuluan dakar 2013ko ekainaren 9an indarrean zeuden emakidei emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze prozesu bati ekingo zaiola, Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduaren 18.3 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 del anexo I del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, para la implantación del régimen de caudales ecológicos a las concesiones en vigor a 9 de junio de 2013, se desarrollará un Proceso de Concertación, según lo dispuesto en artículo 18.3 del Reglamento de la Planificación Hidrológica.

EAEko Barne Arroen eremuan, Uraren Euskal Agentziari emandako eskumenen esparruan, Hitzartze prozesu hori abian jarri da eta, Plangintza Hidrografikoaren Jarraibidearen 3.4.6 paragrafoari jarraituz, informazioaren eta kontsulta publikoaren urratsak jaso beharko ditu gutxienez delako prozesu horrek.

En el marco de las competencias atribuidas a la Agencia Vasca del Agua se ha iniciado, en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco, dicho Proceso de Concertación, el cual, de conformidad con el apartado 3.4.6 de la Instrucción de Planificación Hidrológica, deberá abarcar, al menos, los niveles de información y consulta pública.

Lehenengo urratsari, informazioari alegia, dagokionez, eta emari ekologikoen erregimena ezartzerakoan ahalik eta zabalkunderik handiena lortzearren, Uraren Euskal Agentziak jendearentzat eskuragarri jarri du bere web orrian Hitzartze prozesuari buruzko informazioa. Bertan bildu dira prozesua arautzen duten arau nagusiak, azterketa eta dokumentu teknikoak, bai eta «Dibulgazio dokumentua» deritzona ere, prozesua errazago ulertzen laguntzeko xedez. Horrez gain, GIS bisorea garatu dugu eta, horren bitartez, ur-aprobetxamenduaren hargunea kokatua dagoen puntu zehatzaren emari ekologikoaren erregimenaren kontsulta espaziala egiteko aukera ahalbidetzen da.

Respecto al primer nivel, el de información, y con el objeto de conseguir la máxima difusión en la implantación del régimen de los caudales ecológicos, esta Agencia Vasca del Agua ha puesto a disposición del público en su página web la información relativa al Proceso de Concertación incluyendo las principales normas que lo regulan, estudios y documentos técnicos, así como el denominado «Documento Divulgativo» cuya finalidad no es otra que facilitar su comprensión. Asimismo se ha desarrollado un Visor GIS que permite la consulta espacial del régimen de caudales ecológicos en cada punto concreto en el que se sitúe la toma del aprovechamiento de agua.

Bigarren urratsari, kontsulta publikoari alegia, dagokionez, hasiera emango zaio Deba Unitate Hidrologikoan kokatuta eta Hitzartze prozesupean dauden ur-aprobetxamenduen kontsulta publikorako aldiari. Horrenbestez, Ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik aurrera hilabete batez dokumentazio hori guztia kontsultagai izango da Uraren Euskal Agentziaren ondorengo egoitzetan:

Respecto al segundo nivel, se da inicio a un periodo de consulta pública en relación con los aprovechamientos de agua existentes sometidos al Proceso de Concertación ubicados en la Unidad Hidrológica Deba. A tal efecto, la documentación se podrá consultar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, y por el periodo de un mes, en las diferentes sedes de la Agencia Vasca del Agua:

- Egoitza Nagusia.

- Sede Central.

Orio kalea 1-3

C/ Orio 1-3

01010 Vitoria-Gasteiz

01010 Vitoria-Gasteiz

- Bizkaia Plaza Eraikina

- Edificio Plaza Bizkaia

Urkixo zumarkalea, 36, 7. solairua

Alameda Urquijo n.º 36, 7.ª Planta

48011 Bilbao

48011 Bilbao

- Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa.

- Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales.

Intxaurrondo kalea 70, 1. solairua

C/ Intxaurrondo, 70 - 1.º piso.

20015 Donostia

20015 San Sebastián

Horrez gain, aipaturiko dokumentazioa eskuragarri izango da Uraren Euskal Agentziaren orrialde elektronikoan: www.uragentzia.euskadi.eus

Además, dicha documentación estará a disposición pública en la página web de la Agencia Vasca del Agua: www.uragentzia.euskadi.eus

Vitoria-Gasteiz, 2016ko martxoaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2016.

Zuzendari nagusia,

El Director General,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común