Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

71. zk., 2016ko apirilaren 15a, ostirala

N.º 71, viernes 15 de abril de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
1568
1568

EBAZPENA, 2016ko apirilaren 13koa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Global Lehian programaren diru-laguntzak emateko 2016ko deialdia. Programa horren helburua da banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEen nazioartekotzeari laguntzea.

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2016, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación, Programa Global Lehian, para el ejercicio 2016.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko martxoaren 19ko Aginduaren bidez (2014ko apirilaren 1eko EHAA, 63. zk.), banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEen nazioartekotzeari laguntzeko Global Lehian programa garatzen da. Aipatutako aginduaren 8. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, han iragarritako diru-laguntzak emateko 2016ko ekitaldirako deialdia egin behar da, eta horretarako eman beharreko arau guztiak eman.

La Orden de 19 de marzo de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, (BOPV n.º 63, de 1 de abril de 2014), desarrolla el Programa Global Lehian de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación. De conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la citada Orden, procede realizar la convocatoria de las ayudas que en el mismo se establecen, para el ejercicio 2016, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Enpresen 2014-2016 Nazioartekotze Plana Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko tresna da euskal enpresen nazioartekotzeari laguntzeko eta horretarako planifikazioa egiteko, egungo globalizazio-egoeraren barruan.

El Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016 se define como el instrumento básico del Gobierno Vasco de planificación y apoyo a la Internacionalización de la empresa vasca dentro de esta situación de globalización.

Planaren indarraldia 3 urtekoa da, eta haren lehentasunen artean daude enpresei laguntzeko beharrezkoak diren mekanismoak ezartzea eta finantza-bideak erraztea, baliabide publikoen erabilera eraginkorraren bitartez.

Este plan tiene una vigencia de 3 años y entre sus objetivos prioritarios se encuentra el establecer los mecanismos necesarios de apoyo a las empresas, facilitándoles las fuentes de financiación adecuadas mediante un uso eficaz de los recursos públicos.

Halaber, 2014-2016 Nazioartekotze Planak esku-hartze lerro orokorrak ezarriko ditu, eta, era horretan, bete egingo da Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoa. Horretarako, laguntza-programetan zehaztu beharko da zer helburu eta efektu lortu nahi den programa horien bidez, zein izango den helburu horiek gauzatzeko epea eta zenbateko kostuak aurreikusten diren, aurrekontu-egonkortasuna oinarri hartuta, betiere.

Asimismo, mediante el establecimiento de las líneas generales de intervención, por parte del Plan de Internacionalización 2014-2016, nos va a permitir dar respuesta al artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, mediante una mayor concreción en los diferentes programas de ayudas de los objetivos y efectos que se pretenden con la aplicación de los mismos, así como del plazo necesario para la consecución de los citados objetivos, los costes previsibles y siempre sobre la base de una estabilidad presupuestaria.

Horiek horrela, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da Global Lehian programa garatzen duen aginduan ezarritako laguntzetarako 2016ko deialdia egitea. Programa horrek helburu du banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEen nazioartekotzeari laguntzea.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria para el ejercicio 2016, de las ayudas previstas en la Orden por la que se desarrolla el Programa Global Lehian, de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación.

2. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 2.– Dotación económica.

1.– Xede horretarako, guztira, 5.520.000 euro bideratuko dira. Zenbateko hori bi multzotan banatuko da: 1.380.000 euro, ordainketa-kredituetarako, eta 4.140.000 euro, konpromiso-kredituetarako, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren 2016ko Aurrekontu Orokorretan gai horretarako ezarritako aurrekontu-kredituari jarraituz. Eskualde Garapeneko Europar Funtsak (EGEF) laguntzen du finantzatzen banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEen nazioartekotzeari laguntzeko Global Lehian Programa, betiere aurrekontuan adierazitako muga hori gainditu gabe.

1.– Para este fin se destinará un total de 5.520.000,00 euros distribuidos en 1.380.000,00 euros, de crédito de pago y, 4.140.000,00 euros, de crédito de compromiso, según el correspondiente crédito presupuestario establecido al respecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016. Dentro de ese límite presupuestario, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) podrá contribuir a la financiación del presente Programa Global Lehian, de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación.

Etapa bakoitzera, zenbateko hauek bideratuko dira:

Los importes destinados a cada una de las etapas son los siguientes:

– Hasierako etapa: 828.000,00 euro.

– Etapa inicio: 828.000,00 euros.

– Sendotze-etapa: 3.864.000,00 euro.

– Etapa consolidación: 3.864.000,00 euros.

– Ezartze-etapa: 828.000,00 euro.

– Etapa implantaciones: 828.000,00 euros.

2.– Hiru etapa horietakoren batean aurrekontu-kreditua agortzen ez bada, soberakina beste etapetara aldatu ahal izango da, hurrenkera honi jarraituz:

2.– En caso de no agotarse el crédito presupuestario en alguna de las tres etapas el exceso sobrante, en la misma, se podrá trasferir a las otras etapas, siguiéndose el siguiente orden:

1. Hasierako etapa.

1.º Etapa Iniciación.

2. Sendotze-etapa.

2.º Etapa Consolidación.

3. Ezartze-etapa.

3.º Etapa Implantación.

3. artikulua.– Eskabideak aurkezteko lekua eta modua.

Artículo 3.– Lugar y forma de presentación.

Eskabidea eta harekin batera aurkeztu beharreko beste edozein agiri era telematikoan bete beharko da, eta honako helbide elektroniko hauetan horretarako ezarritako atalean aurkeztuko da:

La solicitud y cualquier otra documentación a aportar, deberá ser cumplimentada de forma telemática y se presentará en el lugar destinado al efecto en las siguientes direcciones electrónicas:

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/

Espedientera sartzeko eta gainerako izapideak egiteko, helbide hau ere erabili ahal izango da:

El acceso al expediente y demás trámites podrán realizarse, también, a través de la dirección siguiente:

http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak/

http://www.euskadi.eus/misgestiones/

Eskabide-eredua ebazpen honen 1. eranskinean dago argitaratua.

El modelo de solicitud se publica como anexo 1 a la presente Resolución.

4. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 4.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, 2016ko maiatzaren 18ko 12:00etan amaituko da.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 09.00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12.00 del día 18 de mayo de 2016.

Hasierako etapan, eta nazioartekotze-plana prestatzeko laguntzak eskatu nahi izanez gero, 2016ko uztailaren 4ko 12:00etan bukatuko da plan hori aurkezteko epea.

En la etapa de Iniciación y para el caso de solicitar ayuda para elaboración del plan de internacionalización, el plazo para su presentación finalizará a las 12:00 horas del día 4 de julio de 2016.

5. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos.

Global Lehian Programa garatzen duen Aginduan ezarritako laguntzak jasotzeko, eta agindu horren 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, proiektu bakoitzak gutxieneko puntuazio hau lortu beharko du etapa bakoitzean:

Para poder acceder a las ayudas previstas en la Orden que desarrolla el Programa Global Lehian, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la misma, el proyecto solicitado deberá alcanzar una puntuación mínima, que para cada una de las tres etapas se fija en:

– Hasierako etapa: 35 puntu.

– Etapa inicio 35 ptos.

– Sendotze-etapa: 50 puntu.

– Etapa consolidación 50 ptos.

– Ezartze-etapa: 40 puntu.

– Etapa implantaciones 40 ptos.

6. artikulua.– Balorazio-irizpideen haztapen orokorra.

Artículo 6.– Ponderación general de los criterios de valoración.

Global Lehian programa garatzen duen Aginduaren 12. artikuluan aipatzen diren balorazio-irizpideak haztatzeko, ebazpen honetako 2.a eranskinean (banakako enpresak), 2.b eranskinean (lankidetzan aritzen diren enpresak) eta 3. eranskinean zehaztutakoa aplikatuko da.

Los criterios de valoración a que hace referencia el artículo 12 de la Orden que desarrolla el Programa Global Lehian, se ponderarán de acuerdo a lo especificado en los anexos 2.a, de empresas individuales, 2.b de empresas en cooperación, y 3, de la presente Resolución.

7. artikulua.– Bidaia-poltsak, eta bezero eta/edo atzerriko hornitzaile izan daitezkeenei gonbidapena egitea.

Artículo 7.– Bolsas de viaje e invitaciones a potenciales clientes y/o proveedores extranjeros.

1.– Bidaia-poltsak:

1.– Bolsas de viaje:

Global Lehian Programa garatzen duen Aginduan aipatzen diren bidaia-poltsak ebazpen honetako 4. eranskinean daude zehaztuta. Gehienez, bidaia-poltsa kopuru hau onartuko da:

Las bolsas de viaje a que hace referencia la Orden que desarrolla el Programa Global Lehian son las que se detallan en el Anexo 4 de la presente Resolución. El número máximo aceptado de bolsas de viaje será:

– Hasierako etapa: 7 bidaia-poltsa, aurkeztutako eskabide bakoitzeko.

– Etapa iniciación: 7 bolsas de viaje por solicitud presentada.

– Sendotze-etapa: 5 bidaia-poltsa herrialdeko, eta, gehienez, 3 herrialde aurkeztutako eskabide bakoitzeko.

– Etapa consolidación: 5 bolsas de viaje por país, con un máximo de 3 países por solicitud presentada.

– Ezartze-etapa: 7 bidaia-poltsa, enpresa nagusiaren eta ezarritako enpresaren artean aurkeztutako eskabide bakoitzeko; deialdi honetan, enpresa nagusia edo ezarritako enpresa kokatuta dauden herrialdeak baino ez dira onartuko jatorri-herrialdetzat edo xede-herrialdetzat.

– Etapa implantaciones: 7 bolsas de viaje por solicitud presentada entre matriz e implantada; no se aceptará como origen o como destino países diferente al de la ubicación de la empresa matriz o al de la empresa implantada en la presente convocatoria.

Atzerriko azoketan erakustokiak jarri eta produktuak aurkeztuz gero, bidaia-poltsak ez dira zenbatuko, atal honetan ezarritako gehieneko poltsa-kopuruaren ondorioetarako.

En el caso de participación en ferias en el exterior con stand y presentación de productos, las bolsas de viaje no computarán a efectos de los máximos mencionados anteriormente.

2.– Bezero eta/edo atzerriko hornitzaile izan daitezkeenei gonbidapena egitea.

2.– Invitaciones a potenciales clientes y/o proveedores extranjeros.

Sendotze-etapan, gehienez 9 gonbidapen egin ahal izango dira eskabide bakoitzeko, betiere hilabete desberdinetan egiten badira.

En la etapa de consolidación el número máximo de invitaciones por solicitud será de 9, siempre que las mismas se produzcan en diferentes meses.

Gonbidapen bakoitzeko, ostatu- eta garraio-gastuen muga 600,00 eurokoa izango da, aginduaren 4. artikuluan zehazten denari jarraituz.

Por cada invitación el límite en los gastos de alojamiento y transporte a que hace referencia el artículo 4, de la Orden, es de 600,00 euros.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Eskabideak aztertzeko, Ebaluazio Organo bat eratuko da, Agustín Arostegi presidente izango duena. Presidentearen ordezko, Iñaki Ezkurrak jardungo du.

Para el análisis de las solicitudes se constituye el Órgano de Evaluación cuya composición estará presidida por Agustín Arostegi, y como suplente en la presidencia actuará, en su caso, Iñaki Ezkurra.

Bokalak honako hauek izango dira:

Serán vocales los siguientes miembros:

Isabel Rodríguez. Ordezkoa: José David Garcia.

Isabel Rodríguez. Suplente, José David Garcia.

Gonzalo Martínez. Ordezkoa: Amaia Aramburu.

Gonzalo Martínez. Suplente, Amaia Aramburu.

Jesús María Cantón. Ordezkoa: Nekane Torre.

Jesús María Cantón. Suplente, Nekane Torre.

Ebaluazio Organoko idazkaria Gonzalo Martínez izango da.

Actuará como secretaria del Órgano de evaluación, Gonzalo Martínez.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Deialdi-ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución de convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko apirilaren 13.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2016.

Industriako sailburuordea,

El Viceconsejero de Industria,

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

LAGUNTZA-PROGRAMA
PROGRAMA DE AYUDA
GLOBAL LEHIAN 2016
GLOBAL LEHIAN 2016
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
2-a ERANSKINA
ANEXO 2-a
AURKEZTUTAKO PROIEKTUA BALORATZEKO IRIZPIDEAK ETA HAZTATZEKO FAKTOREAK –BANAKAKO ENPRESAK
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO Y FACTORES DE PONDERACIÓN – EMPRESAS INDIVIDUALES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
2-b ERANSKINA
ANEXO 2-b
AURKEZTUTAKO PROIEKTUA BALORATZEKO IRIZPIDEAK ETA HAZTATZEKO FAKTOREAK – LANKIDETZAN ARITZEN DIREN ENPRESAK
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO Y FACTORES DE PONDERACIÓN – EMPRESAS EN COOPERACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
3. ERANSKINA
ANEXO 3
NAZIOARTEKOTZE-PLANA BALORATZEKO IRIZPIDEAK ETA HAZTATZEKO FAKTOREAK
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y FACTORES DE PONDERACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
BIDAIA-POLTSAK
BOLSAS DE VIAJE
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común