Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

122. zk., 2015eko uztailaren 1a, asteazkena

N.º 122, miércoles 1 de julio de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
2925
2925

EBAZPENA, 2015eko ekainaren 22koa, Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita honako hau: Arabako Lurralde Historikoan, Laguardiako Aintzirak (ES2110021) Batasunaren Garrantzizko Lekua (BGL) Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzea.

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2015, de la Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental, por la que somete a información pública la designación como Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Lagunas de Laguardia (ES2110021) en el Territorio Histórico de Álava.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2015eko ekainaren 4ko Aginduaren bitartez honako hau erabaki da: aldez aurretik onestea Laguardiako Aintzirak (ES2110021) Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzen dituen eta hari dagozkion kontserbazio-neurriak onartzen dituen dekretu-proiektua.

Mediante Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial se ha acordado la aprobación previa del proyecto de decreto por el que se designa la zona especial de conservación (ZEC) Lagunas de Laguardia (ES2110021) junto con sus medidas de conservación.

Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8.1 artikuluarekin bat, eta apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 22.2 artikuluarekin bat, ingurumena babesteko helburua duten irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta administrazioen entzunaldi-izapideak egin behar dira; horrez gain, eremuaren izendapena jendaurrean jarri behar da, honako hauek adierazita: lekuaren eta bere mugaketaren kartografia, izendapena arrazoitzen duten Batasunaren intereseko habitat motak eta animalia- eta landare-espezieak, horien kontserbazio-egoerari buruzko balorazio bat, lekua kontserbatzeko helburuak eta arauak eta jarraipen-programa.

De conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General, y con el artículo 22.2 del Texto Refundido de Conservación de la Naturaleza aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, procede ahora someter al trámite de audiencia a las administraciones y a las organizaciones sin ánimo de lucro que persigan el logro de los objetivos de protección del medio ambiente, así como abrir un periodo de información pública sobre la declaración de este espacio, junto con la cartografía del lugar con su delimitación, los tipos de hábitats de interés comunitario y especies animales y vegetales que justifican la declaración, las valoraciones del estado de conservación de los mismos, los objetivos y normas de conservación del lugar y su programa de seguimiento.

Horregatik guztiagatik, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzeko apirilaren 9ko 196/2013 Dekretuaren 6.e) artikuluan xedatutakoarekin bat, honako hau

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.e) del Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jendaurrean jarriko da Arabako Lurralde Historikoko Laguardiako Aintzirak (ES2110021) Batasunaren Garrantzizko Lekua (BGL) Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzea, hari dagozkion helburu eta kontserbazio neurriekin, EHAAn iragarki hau argitaratu eta biharamunetik 2015eko irailaren 2ra arte. Epe horretan, egoki iritzitako alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte interesdunek.

Primero.– Someter al trámite de información pública la designación como Zona Especial de Conservación (ZEC) del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Lagunas de Laguardia (ES2110021) en el Territorio Histórico de Álava, por un plazo que comenzará el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPV y finalizará el 2 de septiembre de 2015, periodo durante el cual todas las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Bigarrena.– Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, epe horretan dokumentazioa ikusgai izango da, bai egoitza elektronikoan (www.euskadi.eus/natura2000), bai EAEko Administrazio Orokorraren Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzan, jendaurreko ordutegian, honako helbide honetan:

Segundo.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, durante el citado periodo la documentación quedará expuesta para su examen, tanto en la sede electrónica: www.euskadi.eus/natura2000, como en la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de la Administración General del País Vasco, en horario de atención al público en:

Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza.

Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental.

Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.

Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial.

Eusko Jaurlaritza.

Gobierno Vasco.

Donostia kalea 1.

C / Donostia-San Sebastián, 1.

01010 Vitoria-Gasteiz.

01010 Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko ekainaren 22a.

Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren zuzendaria,

AMAIA BARREDO MARTÍN.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2015.

La Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental,

AMAIA BARREDO MARTÍN.


Análisis documental

Euskadi, bien común