Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

105. zk., 2015eko ekainaren 8a, astelehena

N.º 105, lunes 8 de junio de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
2515
2515

83/2015 DEKRETUA, ekainaren 2koa, Ikas-ekinezko erregimeneko Lanbide Heziketa Duala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

DECRETO 83/2015, de 2 de junio, por el que se establece la Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lanbide Heziketa gizarte modernoen zutabeetako bat da, pertsonen bizi-kalitatea ez ezik, enpresen lehiakortasuna ere areagotzen duen aldetik. Urte hauetako krisi ekonomikoaren testuinguruan, Europar Batasuneko herrialdeak hainbat ekintza gauzatzen ari dira, ikas-ekinezko erregimeneko Lanbide Heziketaren bidez gazteen langabezia-tasa handiak arintzeko neurriak sustatzeko, eta gazteen lanbide-kualifikazioa eta espezializazioa bultzatzeko, ikastetxeko irakatsi eta ikasteko prozesua eta enpresan lan egitea eta ikastea uztartzearen bitartez.

La Formación Profesional constituye uno de los pilares fundamentales en las sociedades modernas para aumentar la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas. En el contexto de crisis económica que se está produciendo en estos años, los países de la Unión Europea están llevando a cabo numerosas acciones para, a través de la Formación Profesional en régimen de alternancia con el trabajo productivo, promover medidas para paliar el importante paro juvenil y promover la mejor cualificación profesional y especialización de los jóvenes combinando el proceso de enseñanza aprendizaje del centro formativo con el aprendizaje y trabajo en la empresa.

Hasierako Lanbide Heziketaren helburuetako bat da ikasleak lanbide-eremu jakin batean jarduteko prestatzea; alde batetik, haien garapen pertsonalean laguntzeko, eta bestetik, ondasun eta zerbitzuak ekoizteko sektoreen kualifikazio-premiei erantzuteko.

Entre los fines de la Formación Profesional Inicial está el de preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional con el fin de contribuir a su desarrollo personal y responder a las necesidades de cualificación de los sectores productivos de bienes y servicios.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Administrazioaren eta lanbide-heziketako zentroen arteko lankidetzaren bitartez eta enpresaburuen elkarte eta sindikatuen laguntzarekin, ikas-ekinezko esperientziak garatu izan dira historikoki produkzio-enplegua eta prestakuntza uztartuta zentroetan; hala nola, partekatutako prestakuntza-programak eta enpresetan praktikak egiteko programak. Berriki, 2008. urtetik 2011. urtera bitarte Ikasi eta Lan programa garatu zen, eta 2012tik aurrera Hezibi programa, unean-unean eskura zeuden lege-tresnak baliatuta.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se han desarrollado históricamente y con la colaboración estrecha entre la Administración y los centros de formación profesional junto con las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales diversas experiencias de alternancia entre el empleo productivo y la formación en los centros, como programas de formación compartida y de prácticas en empresas. Más recientemente, entre los años 2008 y 2011 se desarrolló el programa Ikasi eta Lan y, a partir de 2012 el programa Hezibi, utilizando los instrumentos legales disponibles en cada momento.

Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren xedea Lanbide Heziketaren, kualifikazioen eta egiaztapenen sistema osoa antolatzea da, gizartearen eta ekonomiaren eskariei eraginkortasunez eta gardentasunez erantzun ahal izateko, zenbait prestakuntza-modalitateren bitartez.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene por finalidad la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.

Lege hori garatzearren, enpresekin lankidetzan ikas-ekinezko prestakuntza-programak garatu ahal izango direla xedatzen da Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 31. artikuluan, betiere lan-kontratu bat, prestakuntza-kontratu bat edo enpresa edo erakunde publikoetan prestakuntza-beka bat dutenentzat.

En desarrollo de esta Ley, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, señala en su artículo 31 que podrán desarrollarse programas formativos en alternancia en colaboración con empresas para aquellas personas que dispongan de un contrato de trabajo, un contrato para la formación o una beca de formación en empresas o entidades públicas.

Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretua aldatu egin zen Lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legearen bitartez; horrela, bada, 11. artikuluan prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratu modalitate berria aipatzen da, eta horren arabera, kontratu modalitate berri horren helburua langileak alderdi profesionalean kualifikatzea da, ordaindutako lanjardueraren txandakatzearaubidearen arabera, enplegurako lanbideheziketaren sistemaren edo hezkuntzasistemaren esparruan prestakuntzajarduera duen enpresa batean.

El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que se modifica mediante la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en su artículo 11, contempla la nueva modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje, señalando que tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Aurrerago, Prestakuntzarako eta ikasketarako kontratua garatu eta bitariko lanbide-hezkuntzaren oinarriak ezartzen dituen azaroaren 8ko 1529/2012 Errege Dekretuaren bitartez kontratu horri atxikitako prestakuntza-jardueraren oinarrizko alderdiak xedatu ziren, baita hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketa duala edo bitarikoaren oinarrizko alderdiak ere.

Posteriormente, el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, establece los aspectos básicos tanto de la actividad formativa asociada a dicho contrato como de la denominada formación profesional dual del sistema educativo.

Lanbide Heziketako IV. Euskal Planak, prestakuntza integratuaren eremu estrategikoaren barruan eta lanbide-heziketa produkzio-sektoreen oraingo eta etorkizuneko premietara eta pertsonen enplegagarritasunera egokitzeko lehentasunezko helburuari jarraiki, ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualaren alde egiten du, argi eta garbi. Horretarako, lanbide-heziketa duala indartzeko jardun-ildo espezifiko bat biltzen du, pertsonen gaitasunak garatzeko prozesua bizkortzeko eta gero eta kualifikazio eta espezializazio handiagoa eskatzen duten lanbide-eremuetara egokitzeko modua den aldetik.

El IV Plan Vasco de Formación Profesional, dentro del ámbito estratégico de la formación integrada y con un objetivo prioritario de adaptar la formación profesional a las necesidades actuales y futuras de los sectores productivos y a la empleabilidad de las personas, apuesta claramente por la formación profesional dual en régimen de alternancia. Para ello, contempla una línea de actuación específica encaminada a su fortalecimiento, como vía para acelerar el desarrollo competencial de las personas y su adaptación a los ámbitos profesionales que demandan una cada vez mayor cualificación y especialización.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 16. artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak du irakaskuntzaren gaineko eskumena –irismen, maila eta gradu guztietan eta modalitate eta espezialitate guztietan–, betiere Konstituzioaren 27. artikuluaren eta hori garatzen duten Lege Organikoen kalterik gabe, baita Konstituzioaren 149.1.30.a artikuluak Estatuari esleitzen dizkion ahalmenen kalterik gabe, eta berau betetzeko eta bermatzeko beharrezko ikuskapenaren kalterik gabe ere.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 16, atribuye la competencia propia sobre la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 10. artikuluak ezartzen duenaren arabera –martxoaren 1eko 8/2013 Dekretuan duen idazkerari jarraiki–, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari dagozkio honako egiteko eta jardun-arlo hauek:

El artículo 10 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, en la redacción dada por el Decreto 8/2013, de 1 de marzo, asigna al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura las siguientes funciones y áreas de actuación:

a) Irakaskuntzaren alorrean Autonomia Estatutuan ezartzen diren eskumenak, bai erregimen orokorrekoak eta bai erregimen berezikoak ere, etapa eta maila guztiak barne sartuz; eta goi-mailako hezkuntza eta bai bizitzan zehar koalifikazioak eskuratu edo areagotzea dakarten ikaskuntza-jarduerak ere.

a) Las facultades que se derivan del Estatuto de Autonomía en relación con las enseñanzas tanto de régimen general como especial con inclusión de sus diversas etapas y niveles, y la educación superior, así como a aquellas actividades de aprendizaje que conlleven adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de toda la vida.

a.bis) Bizitza osoan zehar koalifikazioak eskuratzea edo areagotzea dakarren lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta ildoak, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak –duen erantzukizuna baliatuz– eskainiko duen lankidetza estuarekin.

a.bis) La planificación estratégica, el diseño y las directrices de toda la formación profesional en su conjunto que conlleve adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de la vida, con la estrecha colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Testuinguru horretan, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren arabera, Lanbide Heziketako Sailburuordetzari dagozkio, besteak beste, honako funtzio hauek: jakintzaren gizarte berrian sartzeko eta haren aukerak aprobetxatzeko eredua inplementatzeko, bizitzan zehar egin beharreko ikaskuntza-ekintzak diseinatu, definitu eta aplikatzea; lanbide-heziketaren arloan, jarraibideak, deseinua eta planifikazio estrategikoa prestatzea, baldin eta horiek –bizitzan zehar– koalifikazioak emendatu edo eskuratzea badakarte; eta Lanbide-heziketako ikastetxeetan hasierako lanbide-heziketa programatu eta inplementatzea.

En este contexto, el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, atribuye a la Viceconsejería de Formación Profesional, entre otras, las funciones de diseñar, definir y aplicar las acciones de aprendizaje a lo largo de la vida necesarias para la implementación de un modelo que nos introduzca en la nueva sociedad del conocimiento y aproveche sus oportunidades, elaborar la planificación estratégica, el diseño y las directrices en materia de formación profesional, que conlleven adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de la vida y programar e implementar la Formación Profesional Inicial en los centros educativos que imparten la misma.

Halaber, dekretu horren arabera, Heziketa eta Ikaskuntzako zuzendariari dagokio bizialdi osoko ikaskuntza ahalbidetuko duen prestakuntza-eskaintza proposatzea, lau prestakuntza-bide hauek erabiliz: aurrez aurrekoa, urrunekoa, on-line eta/edo teleprestakuntza. Horretaz gain, lan-merkatuak eskatzen dituen koalifikazioak aldatzen diren neurrian, prestakuntza aldaketa haiei etengabe egokitzeko tresnak ezartzea zuzendari horri dagokio, baita hezkuntza-sisteman Lanbide Heziketako irakaskuntzak antolatu, eraldatu eta berritzeko jarduerak zuzentzea ere.

Así mismo, dicho decreto atribuye al Director de Formación y Aprendizaje la función de proponer la oferta formativa que posibilite el aprendizaje a lo largo de la vida mediante formación presencial, a distancia, on-line y/o teleformación. También le atribuye la función de establecer los instrumentos que permitan la constante adecuación de la formación a las demandas cambiantes de cualificación del mercado de trabajo y de dirigir las actuaciones relativas a la ordenación, reforma e innovación de las enseñanzas de Formación Profesional en el sistema educativo.

Dekretu honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak lanbide-heziketako prestakuntza-zikloetako prestakuntza beste modu batera antolatu nahi du, egungo egoera sozioekonomikoan ikasleei hobeto prestatzeko aukera ematearren, enplegua lor dezaten sustatzearren eta enpresen lehiakortasuna hobetzearren. Horretarako, hasierako prestakuntza eta lan-jarduera edo enpresetako praktikaldiak aldi berean egiteko aukera sortu dugu, ikasle langileen edo ikastunen figurari kontzeptu berria emanez; ikastuna zera da, prestakuntza aberasteko asmoz ikasketak eta lana uztartzen ari den pertsona, baina ikasten ari den lanbide-heziketako tituluarekin zuzen-zuzenean lotuta dagoen lanbide-eremu batean.

Con el presente Decreto, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco quiere impulsar una nueva forma de organización de la formación de los ciclos formativos de formación profesional, que en la actual situación socioeconómica permita mejorar la preparación del alumnado, fomentar su acceso al empleo e impulsar la mejora de la competitividad de las empresas. Para ello se posibilita la simultaneidad, en el tiempo, de la formación inicial y la actividad laboral o las prácticas en empresas, creando un nuevo concepto de la figura del alumnado trabajador o aprendiz, como síntesis de la persona que enriquece su formación alternando el estudio y el trabajo en un campo profesional directamente relacionado con el título de formación profesional que está cursando.

Ikuspegi horretatik begiratuta, enpresako jarduna ez da izango osagarri bat, ez da izango ikastetxean jasotako prestakuntza osatuko duen praktikaldi osagarri soila; aitzitik, ikaskuntzako bi prozesuak koordinatu eta lotu egin behar dira prestakuntza-zentroko eta enpresako jarduerak txandakatuta eta, horretarako, orain arte ikastetxean landu ohi ziren prestakuntzaren zenbait alderdi enpresako jardunean gauzatuko dira, enpresan dauden giza baliabideekin eta baliabide materialekin. Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualaren ikaskuntza-prozesuetan, jarraipena egiteko modua ez da izango ikastetxean ohiko moduan garatzen zen prestakuntzari egiten zitzaion jarraipenaren antzekoa. Lanbide-heziketako ikastetxea eta enpresa ikaslearen ondoan egongo dira ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko prozesu osoan, bi testuinguruetan koordinatutako ikaskuntza dinamizatu eta gainbegiratzeko.

Con este enfoque, la actividad en la empresa no se reducirá a la mera realización de unas prácticas complementarias de la formación recibida en el centro, sino que se deben coordinar y relacionar ambos procesos de aprendizaje en alternancia de actividades en el centro de formación y en la empresa, transfiriendo aspectos formativos que tradicionalmente se trabajan en el centro a la actividad en la empresa, con los medios materiales y humanos que en ella se disponen. Los procesos de aprendizaje en formación profesional dual en régimen de alternancia implican necesariamente un seguimiento diferente al de la formación desarrollada de forma ordinaria en el centro. Tanto el centro de formación profesional como la empresa garantizarán el acompañamiento del alumnado a lo largo de su recorrido de dicha formación dual en régimen de alternancia, dinamizando y supervisando el aprendizaje coordinado en ambos contextos.

Horren ondorioz, arau honen bitartez, eredu horri jarraiki eta Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, goian aipatu dugun Estatuko erregulazio-araudian biltzen diren aurreikuspenak egokitu nahi ditugu.

En consecuencia, con la presente norma se pretende adaptar, de acuerdo con este modelo y en el marco de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las previsiones contempladas en la normativa estatal de regulación anteriormente mencionada.

Horrenbestez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2015eko ekainaren 2an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura y previa deliberación y aprobación en Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 2 de junio de 2015,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1.– artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea da hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualaren programak Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzea, enpresako eta ikastetxeko irakasteko eta ikasteko prozesuak konbinatuta, betiere Prestakuntzarako eta ikasketarako kontratua garatu eta bitariko lanbide-hezkuntzaren oinarriak ezartzen dituen azaroaren 8ko 1529/2012 Errege Dekretuan hezkuntza-sistemaren eremuari dagokionez ezartzen diren aurreikuspenak betetzearren.

1.– El presente Decreto tiene por objeto establecer en la Comunidad Autónoma del País Vasco los programas de formación profesional dual en régimen de alternancia en la formación profesional del sistema educativo, que combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación profesional, en ejecución de las previsiones referidas al ámbito del sistema educativo contempladas en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

2.– Lanbide-heziketako prestakuntza-zikloak ematen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe guztietan aplikatu behar da.

2.– Será de aplicación a todos los centros de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten ciclos formativos de formación profesional.

2.– artikulua.– Programak garatzea.

Artículo 2.– Desarrollo de los programas.

1.– Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programak ikastetxeen eta enpresen baterako parte-hartzearen bidez garatuko dira. Ikasleak lanbide-heziketako prestakuntza-zikloren batean matrikulatuko dira eta ikastetxean eta enpresan txandaka ikasteko aukera izango dute.

1.– Los programas de formación profesional dual en régimen de alternancia se desarrollarán mediante la coparticipación de los centros de formación profesional y las empresas. El alumnado estará matriculado en un ciclo formativo de formación profesional y recibirá una formación en el centro de formación, a la vez que desarrolla una actividad en una empresa.

2.– Ikastetxearen autonomia-esparruan eta lanbide-heziketako eredu honek berezkoa duen antolamendu-malgutasunaren esparruan, prestakuntza-jarduerak eta produkzio-jarduerak nola banatu adostu beharko dute prestakuntza-zentroak eta enpresak, betiere ikasleari bermatuta ikastetxean erabakitako prestakuntza-programetara eta enpresan egin beharreko jardueretara joateko aukera izango duela.

2.– En el marco de autonomía de centro y de flexibilidad organizativa propia de este modelo de formación profesional, el centro de formación y la empresa deberán acordar la distribución de las actividades formativas y productivas en ambos, garantizando al alumnado unas condiciones que permitan su asistencia tanto a los programas de formación determinados en el centro como a las actividades realizadas en la empresa.

3.– Ikas-ekinezko prestakuntza dualaren prozesua aldi berean gauza daiteke ikastetxean eta enpresan, edo bestela, ondoz ondoko faseetan, lanbide-heziketako ikastetxean eta enpresan egindako prestakuntzako eta ikaskuntzako aldiak uztartuta. Enpresako prestakuntzaldia ez da izango astean 40 ordutik gorakoa, soilik enpresan egoteko aldia baldin bada.

3.– El proceso de formación dual en régimen de alternancia podrá desarrollarse tanto de forma simultánea en centro y empresa como en fases sucesivas, combinando las estancias de formación y aprendizaje tanto en un centro de formación profesional como en la empresa. En los periodos de estancia exclusiva en la empresa, la duración de dicha estancia no podrá superar el límite de 40 horas semanales.

4.– Lanbide-heziketako zentroak eta enpresak tutore bana esleituko diete ikasleei, eta tutore hori egongo da beti ikaslearen ondoan, diseinatutako prestakuntza-ibilbidearen fase eta jarduera guztien arteko loturari eusteko.

4.– Tanto el centro de formación profesional como la empresa designarán, respectivamente, un tutor o tutora para cada alumno o alumna, que realizarán el acompañamiento para mantener el lazo de unión entre las diferentes fases y actividades del recorrido formativo diseñado.

3.– artikulua.– Programak gauzatzeko modalitateak.

Artículo 3.– Modalidades para la realización de los programas.

1.– Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa duala egiteko, ikaslearen eta enpresaren artean bi motako harremana egon daiteke:

1.– La formación profesional dual en régimen de alternancia puede realizarse bajo dos tipos de relación entre el alumnado y las empresas:

a) Ikastetxea eta enpresa txandakatuta, lan-kontratu batekin.

a) Alternancia entre centro y empresa, con un contrato de trabajo.

b) Ikastetxea eta enpresa txandakatuta, konpentsazio-erregimenean ikasleei prestakuntza-programak egiteko bekak emanez.

b) Alternancia entre centro y empresa, con un régimen de compensación al alumnado mediante becas para programas formativos.

2.– Aurreko puntuan aipatu ditugun bi modalitate horietako edozeinetan garatzen den ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa duala Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan eta lege hori garatzen duten arauetan aurreikusitakoaren arabera onetsiko da.

2.– La formación profesional dual en régimen de alternancia desarrollada bajo cualquiera de las modalidades señaladas en el punto anterior tendrá aparejada el reconocimiento en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su normativa de desarrollo.

4.– artikulua.– Programen ezaugarriak eta iraupena.

Artículo 4.– Características y duración de los programas.

1.– Dekretu honen 3. artikuluan aipatu diren ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko edozein modalitatetan emateko proposatzen diren prestakuntza-zikloak gutxienez bi ikasturte osokoak izango dira.

1.– Los ciclos formativos que se propongan para su impartición bajo cualquiera de las modalidades de formación profesional dual en régimen de alternancia indicadas en el artículo 3 del presente Decreto deberán tener una duración ordinaria mínima de dos cursos académicos completos.

2.– Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programen lehen ikasturtean, jarduera guztia ikastetxean burutuko da eta bigarrenean, aldiz, ikastetxea eta enpresa txandakatuko dira.

2.– Los programas de formación profesional dual en régimen de alternancia contemplarán un primer curso de actividad exclusiva en el centro de formación y un segundo curso en alternancia entre el centro de formación y la empresa.

3.– Prestakuntza-zikloen ohiko iraupena hiru ikasturteraino luza daiteke, baldin eta ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programak prestakuntza-plan baten bidez garatu behar badira, produkzio-sektore jakin bateko enpresa edo enpresa-talde baten berme edo abalarekin; produkzio-sektore edo enpresa-talde horrek eskatzen duen prestakuntza-osagarria sar daiteke plan horretan, dekretu honen 5. artikuluaren 1. lerrokadan aipatzen denez.

3.– La duración ordinaria de los ciclos formativos podrá ser ampliada hasta tres cursos académicos para permitir el desarrollo de programas de formación profesional dual en régimen de alternancia con un plan de formación que cuente con el aval de una empresa o grupo de empresas de un determinado sector productivo, que podrá incluir la formación complementaria demandada por dicho grupo de empresas o sector productivo, tal como se señala en el párrafo 1 del artículo 5 del presente Decreto.

4.– Prestakuntza-zikloaren ohiko iraupena aldatzeko, Lanbide Heziketako sailburuordeak aldez aurretik baimena eman behar du.

4.– La modificación de la duración ordinaria del ciclo formativo requerirá de la autorización previa por parte del Viceconsejero de Formación Profesional.

5.– Nolanahi ere, prestakuntza-zikloaren lehen ikasturtea bukatutakoan garatuko da ikas-ekinezko jarduna.

5.– En todos los casos, la alternancia se desarrollará una vez finalizado el primer curso del ciclo formativo.

6.– Kasu guztietan, lanbide-heziketako titulua arautzen duten arauetan xedatutako ordu kopurua, gutxienez, bete beharko da ikastetxeko jardunean.

6.– En todos los casos, el número de horas a impartir en el centro de formación no podrá ser inferior al estipulado en las normas que regulan el título de formación profesional.

7.– 3.1 artikuluaren b) lerrokadan aurreikusitako modalitateari dagokionez, ikas-ekinezko prestakuntza dualeko programak garatzeko enpresekin sinatzen diren lankidetza-hitzarmenetan, enpresako egonaldiaren iraupena ez da izango prestakuntza-zikloak ohiko erregimenean duen guztizko iraupenaren % 40 baino txikiagoa. Enpresako egonaldi hori ere ez da izango enpresan indarrean dagoen hitzarmenean xedatutako orduen guztizkoaren % 75 baino handiagoa, goiko 2. lerrokadan aipatutako programen kasuan. Goiko 3. lerrokadan aipatutako programen kasuan, goiko muga hori % 85era ere igo daiteke ikas-ekinezko fasea garatzeko bi ikasturteetan.

7.– En relación con la modalidad prevista en el párrafo b) del art. 3.1, los convenios de colaboración con empresas formalizados para el desarrollo de los programas de formación dual en régimen de alternancia no podrán contemplar una duración de la estancia en la empresa inferior al 40% de la duración total del ciclo formativo en régimen ordinario. Dicha estancia en la empresa no podrá ser superior al 75% del total de horas establecidas por el convenio vigente en la empresa, para el caso de los programas contemplados en el párrafo 2 anterior. En el caso de los programas contemplados en el párrafo 3 anterior, este límite superior podrá extenderse hasta el 85% en los dos cursos de desarrollo de la fase de alternancia.

5.– artikulua.– Prestakuntza-jardueraren ezaugarriak.

Artículo 5.– Características de la actividad formativa.

1.– Ikastetxearen eta enpresaren artean adostutako programazioan, prestakuntza osagarria sar daiteke, ikasleen premia jakinei erantzuteko, edo enpresak edo erreferentziako produkzio-sektoreek eskatzen duten espezializazioa emateko. Prestakuntza osagarri hori badagoen kasuetan, beharrezkoa eta egokia dela justifikatu beharko da, enpresaren edo enpresa biltzen duen produkzio-sektorearen eskaria aintzat hartuta, eta Lanbide Heziketako sailburuordeak baimendu beharko du.

1.– En la programación acordada entre el centro y la empresa se podrá incluir formación complementaria, para dar respuesta a las necesidades concretas del alumnado o de la necesaria especialización requerida por la empresa o por sectores productivos de referencia. En los casos en los que se incluya esta formación complementaria, deberá justificarse la necesidad y pertinencia de la misma, de acuerdo con la demanda de la empresa o del sector productivo concreto al que pertenece la empresa, y deberá ser autorizada por el Viceconsejero de Formación profesional.

2.– Lanbide-heziketako zentroetan, dagokion araudiaren arabera eskudunak diren irakasleek emango dute prestakuntza-jarduera.

2.– En los centros de formación profesional, la actividad formativa será impartida por el profesorado competente según la normativa correspondiente.

3.– Lanbide-heziketako zentroetako ikaskuntza-jarduerak ikas-ekinezko erregimenari egokituko zaizkio, ikastetxeko eta enpresako ikaskuntza guztiak behar bezala uztartu ahal izateko.

3.– Las actividades de aprendizaje en los centros de formación profesional se adaptarán a la alternancia para permitir que la diversidad de aprendizajes en el centro y en la empresa se integren adecuadamente.

4.– Enpresako jarduerak tituluaren lanbide-profilarekin bat etorri beharko du; hartara, profil horri dagozkion gaitasunak –lanbidekoak, pertsonalak eta sozialak– eskuratu, finkatu eta horietan sakondu ahal izango du ikasleak, artikulu honen 1. lerrokadan aipatutako prestakuntza osagarria egiteko aukera alde batera utzi gabe.

4.– La actividad en la empresa será acorde con el perfil profesional del título, de modo que permita afianzar y profundizar en las competencias profesionales, personales y sociales propias del mismo, sin perjuicio del desarrollo de la formación complementaria contemplada en el párrafo 1 del presente artículo.

6.– artikulua.– Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa duala planifikatzea eta baimentzea.

Artículo 6.– Planificación y autorización de la formación profesional dual en régimen de alternancia.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxeek ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programak kudeatzeko eta lantzeko autonomia izango dute. Lanbide-heziketako ikastetxeek eta parte hartzen duten enpresek batera landuko dituzte programak eta programen plangintzak, beren ekimenez edo Lanbide Heziketako Sailburuordetzak eskatuta.

1.– Los centros de formación profesional tendrán autonomía para la gestión y elaboración de los programas de formación profesional dual en régimen de alternancia. Dichos programas, con su planificación, serán elaborados conjuntamente por los centros de formación profesional y las empresas participantes, a iniciativa de éstos o de la Viceconsejería de Formación Profesional.

2.– Nolanahi ere, Lanbide Heziketako Sailburuordetzak ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programak garatzeko baimena eman beharko du. Baimen hori eman aurretik, programa horietarako eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatuko du.

2.– En todos los casos, para el desarrollo de programas de formación profesional dual en régimen de alternancia se requerirá de la autorización de la Viceconsejería de Formación Profesional. Esta autorización se otorgará tras la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para los mismos.

3.– Ikastetxeek ez dute epe-mugarik izango ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programak eskaintzeko eta aurkezteko, hainbat ikasturte akademikoren esparruan garatzearren.

3.– Los centros podrán ofertar y presentar sus programas de formación profesional dual en régimen de alternancia sin restricción de plazos, para su desarrollo en el marco de los diferentes cursos académicos.

4.– Programa horiek onartzeko eskaera Lanbide Heziketako sailburuordeak ebatziko du, eskaera jaso eta gehienez ere hilabeteko epean, programaren ezaugarriak ez ezik, finkatutako baldintzak betetzen dituela ere egiaztatu ostean. Baimena lortu ostean, enpresa bakoitzarekin dagokion hitzarmena sinatu ahal izango da. Gehieneko epea igaro eta ebazpenik eman ez bada, eskaera egin duen interesdunak eskaera administrazio-isiltasunez ezetsi dela jo ahalko du.

4.– La aprobación de dichos programas será resuelta por el Viceconsejero de Formación Profesional en el plazo máximo de un mes desde la solicitud, tras la verificación de sus características y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Tras esta autorización se podrá formalizar el oportuno acuerdo con cada empresa. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesada que hubieran deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo.

7.– artikulua.– Ikastetxeen eta enpresen arteko hitzarmenak sinatzea.

Artículo 7.– Formalización de los acuerdos entre los centros y las empresas.

1.– 3.1 artikuluaren b) lerrokadan aurreikusitako modalitateari dagokionez, enpresa laguntzaile bakoitzarekin ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko planak garatzeko sinatzen den akordioa lanbide-heziketako ikastetxearen eta parte hartzen duen enpresaren arteko hitzarmen batean txertatu behar da, azaroaren 8ko 1529/2012 Errege Dekretuaren 31. artikuluan adierazten diren gutxieneko ezaugarriak dituela. Ezarritako eta baimendutako lankidetza-hitzarmenaren gutxieneko edukia aldatu nahi izanez gero, aldaketa horiek Lanbide Heziketako Sailburuordetzan jakinarazi beharko dira, hala badagokio, baimena berrets dezan.

1.– En relación con la modalidad prevista en el párrafo b) del artículo 3.1, el acuerdo con cada empresa colaboradora para el desarrollo de planes de formación profesional dual en régimen de alternancia, se plasmará en un convenio entre el centro de formación profesional y la empresa participante, con las características mínimas que se indican en el artículo 31 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre. En los supuestos en los que se pretenda modificar el contenido mínimo del convenio de colaboración establecido y autorizado, estas modificaciones deberá comunicarse a la Viceconsejería de Formación Profesional para la confirmación, si procede, de la autorización.

2.– Hitzarmenean, enpresa sinatzailearen esanbidezko konpromisoa ere bildu beharko da; hain zuzen ere, tutore-lanak egiteko enpresan kualifikazio eta esperientzia profesional egokia duen norbait esleituko duelako konpromisoa. Era berean, langileen legezko ordezkariei sinatzen diren hitzarmenen berri emateko konpromisoa ere hartu beharko du eta, gutxienez, honako datu hauek adierazi beharko ditu: enpresan zein lagun sartuko diren, zer postutan sartuko diren eta prestakuntza-jardueraren edukia.

2.– El convenio deberá contener el compromiso expreso de la empresa que lo suscriba relativo a asignar para la labor de tutoría a una persona de la empresa que posea la cualificación o experiencia profesional adecuada. Deberá así mismo adquirir el compromiso de informar a la representación legal de los trabajadores sobre los acuerdos suscritos, indicando, al menos, las personas que se van a incorporar a la empresa, el puesto de incorporación y el contenido de la actividad formativa.

3.– Lanbide-heziketako ikastetxeko zuzendariak sinatu beharko du goiko lerrokadan aipatutako hitzarmena, ikastetxe publikoak baldin badira; bestela, legezko ordezkariak, ikastetxe pribatuen kasuan.

3.– La suscripción, por parte del centro de formación profesional, del convenio citado en el párrafo anterior se realizará por el Director o Directora, en el caso de los centros públicos o por parte del o de la representante legal, en el caso de los centros privados.

8.– artikulua.– Ikasleak, hautaketa eta informazioa

Artículo 8.– Alumnado, selección e información.

1.– Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko planen bati atxikitako ikasleak ikastetxe batean matrikulatuta egon beharko du, dagokion prestakuntza-zikloan. Ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko planean ikasle talde osoa edo taldearen zati bat bakarrik sar daiteke.

1.– El alumnado acogido a algún plan de formación profesional dual en régimen de alternancia deberá estar matriculado en el correspondiente centro y ciclo formativo. El plan de formación dual en régimen de alternancia podrá incluir a un grupo completo de alumnos y alumnas o a una parte de ellos y ellas.

2.– Ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza duala jaso ahal izateko, ikasleek heziketa-zikloaren lehen ikasturteko modulu guzti-guztiak gaindituta izan behar dituzte.

2.– Para poder acceder a cursar la formación dual en régimen de alternancia, los alumnos y alumnas deberán haber superado la totalidad de los módulos del primer curso del ciclo formativo.

3.– Nolanahi ere, enpresan hasi aurretik, lana segurtasunez eta eraginkortasunez egingo dutela bermatzeko beharrezkoa den prestakuntza jaso beharko dute ikasleek.

3.– En todos los casos, el alumnado deberá cursar previamente a su incorporación a la empresa la formación necesaria que garantice el trabajo en la misma con seguridad y eficacia.

4.– Lanbide-heziketako ikastetxeek ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko planen ezaugarri eta baldintzen berri eman beharko diete plan horietan txertatuta egon daitezkeen espezialitateetan matrikulatuta dauden ikasleei.

4.– Los centros de formación profesional deberán informar al alumnado matriculado en las especialidades incluidas en posibles planes de formación dual en régimen de alternancia sobre las características y condiciones de los mismos.

5.– Lanbide-heziketako ikastetxe batean kudeatzen diren ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programetan parte hartu nahi duten ikasleen eskaerak ikastetxe horretan bertan jasoko dira. Hautagaiak gaitasun- eta egokitasun-irizpide objektiboen arabera hautatuko dira; irizpide horiek lanbide-heziketako ikastetxeak finkatuko ditu, enpresarekin adostuta, eta hautaketa-prozesua hasi aurretik jakinaraziko da zeintzuk diren. Sinatutako hitzarmenean behar bezala jasota egongo dira. Hona hemen irizpide horiek, lehentasun-ordenaren arabera: eskola-errendimendua eta lanbide-heziketako ikastetxeko eskola-jardueretako asistentzia, gaitasun pertsonalak eta taldean lan egiteko gaitasuna, erabakiak hartzeko gaitasuna, berrikuntzarako gaitasuna eta sormena.

5.– En los centros de formación profesional se recogerán las solicitudes de sus alumnos y alumnas para la participación en los programas de formación profesional dual en régimen de alternancia gestionados en los mismos. La selección de los candidatos y candidatas se realizará en base a criterios objetivos de competencia e idoneidad establecidos en el centro de formación profesional y acordados con la empresa, que serán comunicados con carácter previo al proceso de selección y que deberán documentarse adecuadamente en el convenio suscrito. Estos criterios contemplarán, en orden prioritario, el rendimiento escolar y la asistencia a las actividades lectivas en el centro de formación profesional, así como las competencias personales como la capacidad para el trabajo en equipo, la capacidad para toma de decisiones y la capacidad para la innovación y la creatividad.

6.– Programa horietan irakaskuntzako eta ikaskuntzako prozesuak enpresan eta lanbide-heziketako ikastetxean uztartzen direnez, hautagairen batek –baliozkotzeengatik edo salbuespenengatik– ez badu prestakuntza-zentrora joan behar edukiak ikastera, programatik kanpo geratuko da, enpresak egin beharreko jarduerekin lotutako ikaskuntzaren emaitzak ez dituenez garatuko.

6.– Dada la naturaleza de estos programas, que combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación profesional, se excluirán los candidatos y candidatas que, por razón de convalidaciones o exenciones no vayan a cursar en el centro de formación los contenidos y, en consecuencia, desarrollar los resultados de aprendizaje relacionados con las actividades a realizar en la empresa.

7.– Lanbide-heziketako ikastetxeko zuzendariari dagokio planetarako hautagai diren ikasleek eskatzen zaizkien baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea, baita hautagaiak hautatzeko prozesua antolatzea ere, finkatutako baldintzetan oinarrituta; halaber, hautaketa-prozesuarekin lotuta sor daitezkeen erreklamazioak aztertu eta ebaztea ere zuzendariaren egitekoa da. Enpresaren ordezkari batek ere parte hartu ahal izango du hautaketa-prozesu horretan, ikastetxeko ordezkariekin batera.

7.– Corresponde al Director o Directora del centro de formación profesional disponer la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos al alumnado candidato para los diferentes planes, así como la organización del proceso de selección de los candidatos y las candidatas, en base a los requisitos establecidos, y la atención y resolución de las reclamaciones que se pudieran presentar sobre dicho proceso de selección. En el citado proceso de selección podrá participar un representante de la empresa, junto con los representantes del centro.

8.– Adin nagusiko ikasleek edo, bestela, haien legezko tutoreek idazki bat aurkeztu beharko dute ikastetxean ikas-ekinezko jarduera hasi baino lehen; idazki horren bitartez, goiko lerrokadetan zehaztutako informazioa jaso dutela adierazi behar dute, eta finkatutako egutegia, lanaldia eta ordutegia ez ezik, enpresaren eta ikastetxearen barne-araudiak ere betetzeko konpromisoa hartzen dutela.

8.– Los alumnos y alumnas mayores de edad, o en su caso los tutores o tutoras legales, deberán firmar y entregar en el centro de formación antes del inicio de la actividad en alternancia un escrito mediante el cual manifiestan haber recibido la información especificada en los párrafos anteriores, a la vez que se comprometen a cumplir con el calendario, jornada y horario establecidos, así como de cumplir rigurosamente las normas internas de la empresa y del centro.

9.– artikulua.– Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programan jarraitzea.

Artículo 9.– Continuidad en el programa de formación profesional dual en régimen de alternancia por parte del alumnado.

1.– Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programan parte hartzen ari den ikasle bat programatik kanpo utz daiteke bi aldeak ados jarriz gero edo erregelamendu bidez amaiera iragarriz gero, baldin eta bi aukera horietako bat aldez aurretik formalki jakinarazten bada.

1.– La participación de un alumno o una alumna en un programa de formación profesional dual en régimen de alternancia podrá finalizarse por acuerdo entre las partes o por la denuncia reglamentaria, y previa comunicación formal, de alguna de ellas.

2.– Era berean, ofizioz edo enpresak eskatuta, eta interesdunari entzun ostean, lanbide-heziketako ikastetxeko Zuzendaritzak ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko programa batean parte hartzen ari den ikaslea aldi baterako programatik kanpo uztea edo kaleratzea erabaki dezake, lanbide-heziketako ikastetxearen erregelamenduan edo enpresaren funtzionamendu-arauetan xedatutako arau-hauste eta zigorren erregimenean zehaztutakoari jarraiki.

2.– Así mismo, la Dirección del centro de formación profesional, de oficio o a instancia de la empresa y previa audiencia al interesado, podrá determinar la suspensión temporal o exclusión de un alumno o una alumna de un programa de formación dual en régimen de alternancia, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación del centro de formación profesional o en el régimen de infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

3.– Ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko programa eten egiten baldin bada ikasleari lepora ez dakizkiokeen arrazoiengatik, eta programaren modalitatea aintzat hartuta, lanbide-heziketako ikastetxeak beste enpresa bat bilatzeko ahalegina egin beharko du, programarekin jarraitu ahal izateko. Ezinezkoa baldin bada, artikulu honen hurrengo lerrokadan aipatzen denari jarraiki jokatuko da.

3.– En el caso de interrupción del desarrollo del programa plan de formación dual en régimen de alternancia por causas no imputables al alumno o a la alumna y en función de la modalidad bajo la que se desarrolle, el centro de formación profesional procurará la búsqueda de una nueva empresa que le permita la continuidad del mismo. Si ello no fuera posible, se procederá de acuerdo con lo señalado en el párrafo siguiente del presente artículo.

4.– Ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko programa behin betiko eteten bada goiko lerrokadetan adierazitako arrazoiren batengatik, ikaslea dagokion espezialitateko talde arrunt batean sartuko da.

4.– En el caso de interrupción definitiva del desarrollo del programa de formación dual en régimen de alternancia por alguna de las circunstancia mencionadas en los párrafos anteriores, el alumno o alumna se incorporará a un grupo ordinario de su especialidad.

10.– artikulua.– Ikasleen ebaluazioa.

Artículo 10.– Evaluación del alumnado.

1.– Ikasleen ebaluazioa jarraitua izango da eta lanbide-moduluen arabera egingo da.

1.– La evaluación del alumnado tendrá carácter continuo y se realizará por módulos profesionales.

2.– Lanbide-heziketako ikastetxeko lanbide-moduluetako irakasleen erantzukizuna da ebaluazioa egitea, enpresa-tutoreen ekarpenak eta enpresan egindako jarduerak kontuan izanik.

2.– Dicha evaluación será responsabilidad del profesorado de los módulos profesionales del centro de formación profesional, teniendo en cuenta las aportaciones de los tutores de empresa y las actividades desarrolladas en la misma.

3.– Lantokietako Prestakuntza modulua egintzat hartuko da enpresan egiten den ikas-ekinezko jarduera dela-eta.

3.– El módulo de Formación en Centros de Trabajo se entenderá realizado por la actividad en alternancia realizada en la empresa.

4.– Ikasle batek ez badu ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko planean bildutako lanbide-moduluren bat gainditzen, prestakuntza-programa arrunt batean jarraituko du, lanbide-heziketako ikastetxe batean.

4.– En el caso de que algún alumno o alumna no superara alguno de los módulos profesionales incluidos en el plan de formación profesional dual en régimen de alternancia, continuará su programa formativo de modo ordinario en un centro de formación profesional.

5.– Lanbide-heziketako ikastetxeak ebaluazio jarraituaren prozesuaren erregistroak gorde beharko ditu. Ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko programa amaitu gabe uzten dutenek lanbide-modulu bakoitzean egindako lorpenen ziurtagiria eskuratuko dute, talde arrunt batean txertatu eta ebaluatu ahal izateko.

5.– El centro de formación profesional deberá conservar los registros del proceso de evaluación continua. Quienes abandonen el programa de formación dual en régimen de alternancia antes de su finalización, recibirán una certificación de los logros alcanzados en cada uno de los módulos profesionales, a los efectos de su inserción en un grupo ordinario y su evaluación en el mismo.

11.– artikulua.– Parte hartzen duten enpresen betekizunak.

Artículo 11.– Requisitos de las empresas participantes.

1.– Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programetan parte hartzen duten enpresek zerga-arloko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta izan behar dituzte.

1.– Las empresas que participen en los programas de formación profesional dual en régimen de alternancia deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2.– Era berean, 3. artikuluaren 1.b lerrokadan adierazitako modalitatearen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoan lantokiak izan beharko dituzte.

2.– Así mismo, en el caso de la modalidad indicada en el párrafo 1.b del artículo 3, deberán contar con centros de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

12. artikulua.– Aseguruak ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualean.

Artículo 12.– Los seguros en la formación profesional dual en régimen de alternancia.

1.– 3.1 artikuluaren b) lerrokadan aurreikusitako modalitatearen arabera garatzen diren ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko programetan, gerta daitekeen edozein gorabehera Eskola Aseguruaren arabera aztertuko da, aseguru horren estaldura-eremuan, edo bestela, Gizarte Segurantzaren aseguruaren arabera, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean sartzeko baldintzak eta betebeharrak arautzen dituen urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

1.– En los programas de formación dual en régimen de alternancia que se desarrollen según la modalidad prevista en el párrafo b) del artículo 3.1 cualquier eventualidad que pudiera ofrecerse será contemplada a tenor del Seguro Escolar, en su ámbito de cobertura, o de la correspondiente a la Seguridad Social, según se contempla en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación.

2.– Aurreko lerrokadan adierazitakoa alde batera utzi gabe, administrazioak istripuen aseguru-poliza osagarria eta erantzukizun zibileko beste bat ere kontratatuko ditu ikasleentzat, programaren esparruan enpresan jarduten dutenerako.

2.– Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, la administración contratará una póliza de seguro complementaria de accidentes y otra de responsabilidad civil para el alumnado durante su actividad en la empresa en el marco del programa.

13.– artikulua.– Programak finantzatzea.

Artículo 13.– Financiación de los programas.

1.– Ikasleek enpresen, erakundeen, fundazioen eta abarren bekak jaso ahal izango dituzte, bai eta/edo Administrazioenak ere, proiektu bakoitzerako erabakitzen den moduan.

1.– Los alumnos y alumnas podrán estar becados por las empresas, instituciones, fundaciones, etc., y/o por las Administraciones, en la forma que se determine para cada proyecto.

2.– Ikasleari eman zaion bekaren hileko zenbatekoa –enpresan ari den bitartean– ez da izango, inolaz ere, urte horretako lanbidearteko gutxieneko soldatarentzat finkatu den hileko balioa baino txikiagoa, betiere enpresan benetan egin duen aldiarekiko proportzioan. Edonola ere, ikasleek jasotako bekaren hileko zenbatekoa ez da izango lanbidearteko gutxieneko soldatarentzat finkatu den balio horren % 60 baino txikiagoa.

2.– El importe mensual de la beca concedida al alumnado durante el tiempo de estancia en la empresa no podrá ser, en ningún caso, inferior al valor mensual establecido en el año que corresponda para el salario mínimo interprofesional, en proporción al tiempo efectivo de estancia en la empresa. En todos los casos, el importe mensual de la beca percibida por los alumnos y alumnas no será inferior al 60% de dicho valor establecido para el salario mínimo interprofesional.

14.– artikulua.– Azken memoria, ebaluazioa eta jarraipena.

Artículo 14.– Memoria final, evaluación y seguimiento.

1.– Ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko plan bakoitza amaitzen delarik, prestakuntza-zentroak memoria bat egingo du; memoria horretan, zer jarduera burutu diren eta zer emaitza lortu diren adierazi beharko da, baita eskatzen diren bestelako estatistika-datuak ere. Heziketa eta Ikaskuntza Zuzendaritzak memoria hori egiteko eredu bat eskainiko du.

1.– Al finalizar cada plan de formación dual en régimen de alternancia, el centro de formación elaborará una memoria en la que se recogerán las actividades llevadas a cabo y los resultados alcanzados, así como otros datos de carácter estadístico que se requieran. La Dirección de Formación y Aprendizaje facilitará un modelo para la elaboración de dicha memoria.

2.– Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak Dekretu honen babespean garatutako programen jarraipena eta ebaluazioa egingo du, eta hala badagokio, hobetzeko ekintzak proposatuko ditu.

2.– El Consejo Vasco de Formación Profesional realizará el seguimiento y la evaluación de los programas desarrollados al amparo del presente Decreto, proponiendo si procede las oportunas acciones de mejora.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Hizkuntzen tratamendua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Tratamiento de las lenguas.

Ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko programetan, eta enpresako prestakuntzari dagokionez, enpresaren hizkuntza-errealitatea aintzat hartuko da eta, ahal den heinean, programak hizkuntza-ereduarekin eta ikasleek eskatzen dutenarekin uztartzea ahalbidetuko duten neurriak hartuko dira.

En los programas de formación dual en régimen de alternancia, y en lo que corresponde a la formación en la empresa, se tendrá en cuenta la realidad lingüística de la misma y se adoptarán medidas que posibiliten, en la medida de lo posible, conjugar dichos programas con el modelo lingüístico y la demanda de los alumnos y alumnas.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aholkularitza- eta prestakuntza-ekintzak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Acciones de asesoría y formación.

Lanbide Heziketako Sailburuordetzak aholkularitzako eta prestakuntzako ekintzak sustatuko ditu ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko programetan parte hartzen duten ikasleen tutore edo koordinatzaile diren irakasleentzat. Era berean, enpresa-erakundeekin lankidetzan, ikasleen enpresetako tutore izango direnen prestakuntzan ere parte hartuko du.

La Viceconsejería de Formación Profesional promoverá acciones de asesoría y de formación para el profesorado que desarrolle labores de coordinación o de tutoría del alumnado participante en los programas de formación dual en régimen de alternancia. Así mismo participará, en colaboración con las organizaciones empresariales, en la formación de las personas de las empresas que deban desarrollar las acciones de tutoría del alumnado en las mismas.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Busturian, 2015eko ekainaren 2an.

Dado en Busturia, a 2 de junio de 2015.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común