Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

89. zk., 2015eko maiatzaren 15a, ostirala

N.º 89, viernes 15 de mayo de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
2120
2120

EBAZPENA, 2015eko maiatzaren 5ekoa, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearena, «Sormen Lantegiak» programaren barruan 2015. urtean diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duen Aginduaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatuko dituen Balorazio Batzordearen kideen izendapena eta osaera argitaratzen dituena.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2015, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se publica el nombramiento de los vocales y la composición de la Comisión de Valoración encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al amparo de la Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 dentro del programa «Fábricas de Creación».

Ikusirik Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko martxoaren 18ko Agindua, «Sormen Lantegiak» programaren barruan 2015. urtean diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena.

Vista la Orden de 18 de marzo de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 dentro del programa «Fábricas de Creación».

Kontuan izanda aipatutako Aginduaren 10. artikuluak adierazten duela deialdi honetara aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta ebaluatzeko Balorazio Batzorde bat eratuko dela eta kideen izendapena eta haren osaeraren argitaratzea Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearen Ebazpenaren bidez egingo dela.

Considerando que el artículo 10 de la citada Orden dispone que, para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas en cada una de las modalidades, se constituirá una Comisión de Valoración y que, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, se nombrará a los vocales y se hará pública la composición de la misma.

Horiek horrela,

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Balorazio-batzordearen kideak izendatzea eta batzorde horren osaera argitaratzea.

Primero.– Nombrar a los vocales de la Comisión de Valoración y hacer pública la composición de dicha Comisión.

Mahaiburua: Clara Montero Tellechea andrea (Kultura Sustatzeko zuzendaria).

Presidente: Dña. Clara Montero Tellechea (Directora de Promoción de la Cultura).

Batzordekideak (bost aditu-profesional, aztertu beharreko diru-laguntza modalitateen gaiarekin zerikusia dutenak):

Vocales (cinco expertos-profesionales relacionados con la materia objeto de las modalidades de subvenciones a analizar):

Teresa Badia Dalmases andrea

Dña. Teresa Badia Dalmases

Jean-Pierre Brossard jauna

D. Jean-Pierre Brossard

Diana Franco Eguren andrea

Dña. Diana Franco Eguren

Miren Gabantxo Uriagereka andrea

Dña. Miren Gabantxo Uriagereka

Arantza Lauzirika Morea andrea

Dña. Arantza Lauzirika Morea

Idazkaria: Mikel Etxeberria Agirresarobe jauna (Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikaria).

Secretaria: D. Mikel Etxeberria Agirresarobe (Técnico de la Dirección de Promoción de la Cultura).

Ordezko idazkaria: Jose Luis Ibarzabal Eguibar jauna (Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikaria).

Secretario suplente: D. José Luis Ibarzabal Eguibar (Técnico de la Dirección de Promoción de la Cultura).

Bigarrena.– Honako Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dadin agintzea, jende guztiak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar, para general conocimiento, la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko maiatzaren 5a.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2015.

Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común