Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

22. zk., 2015eko otsailaren 3a, asteartea

N.º 22, martes 3 de febrero de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
507
507

AGINDUA, 2015eko urtarrilaren 12koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, zeinen bidez ezartzen baitira eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizaziotik sortutako agregakin birziklatuak erabiltzeko baldintzak.

ORDEN de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición.

2012ko irailaren 3an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena.

Con fecha 3 de septiembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Dekretu horretako bigarren xedapen gehigarriak aurreikusten du Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ezarriko dituela eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizazio-lanaren emaitza gisa lortutako agregakin birziklatuak eta eraikuntza-materialak erabiltzeko baldintzak.

La Disposición Adicional Segunda del mencionado Decreto prevé que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma establecerá los requisitos para la utilización de los áridos reciclados y de los materiales de construcción obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición.

Xedapen horrekin bat etorriz, agindu honek baldintza horiek arautuko ditu; nolanahi ere, eguneraketak egin ahal izango dira aginduan, arlo horretako aurrerapen teknikoek eragindako erabilera berriak eta materialak gehitzeko.

De acuerdo con la Disposición citada la presente Orden procede a regular dichos requisitos, sin perjuicio de que la misma pueda ser objeto de actualización a fin de permitir la incorporación de nuevos usos y materiales en consonancia con el progreso técnico en este ámbito.

Horrenbestez eta Jaurlaritzaren legeari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26.4 artikuluak eta apirilaren 9ko 196/2013 Dekretuak, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenak, ematen didaten eskumena betez,

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me atribuye el artículo 26.4 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, así como el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1.– artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen helburua da eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizaziotik sortutako agregakin birziklatuak Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko baldintzak ezartzea; hartara, baimendutako erabilerak, erabilera-baldintzak, eta agregakin birziklatuen ekoizpenaren irizpideak nahiz kontrol-maiztasunak arautuko dira.

El objeto de la presente Orden es establecer los requisitos para la utilización en la Comunidad Autónoma del País Vasco de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición, regulando los usos permitidos, las condiciones de uso, así como los criterios y frecuencias de control de producción de áridos reciclados.

2.– artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Agindu honen aplikazio-eremua da planta mugikor eta finkoetako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizaziotik sortutako agregakin birziklatuen mota oro, baldin eta agindu honetan jasotako aplikazioetan erabiltzen badira.

Constituye el ámbito de aplicación de la presente Orden, todo tipo de árido reciclado procedente de la valorización de residuos de construcción y demolición en plantas móviles y fijas, siempre que se utilicen en las aplicaciones que se recogen en esta Orden.

3.– artikulua.– Definizioak.

Artículo 3.– Definiciones.

Agindu honen ondorioetarako, kontzeptu hauek definitu behar dira:

A efectos de la presente orden se definen los siguientes conceptos:

a) Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen (EEH) agregakin birziklatua: aldez aurretik eraikuntzan erabili den material inorganikoa tratatzean sortzen den agregakina.

a) Árido reciclado de residuo de construcción y demolición (RCD): es el árido resultante del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción.

b) Hormigoizko agregakin birziklatua: eraikuntza- eta eraispen-hondakinen agregakin birziklatua da, baldin eta pisuaren % 90etik gorakoak badira hormigoia, hormigoi-produktuak, morteroak, hormigoizko igeltserotzarako piezak, agregakinak, harri naturalak eta aglutinatzaile hidraulikoekin tratatutako materialak (UNE-EN 13242 eta UNE-EN 933-11 arauetan zehazten dira osagai horiek); halaber, beira ezin da pisuaren % 2tik gorakoa izan. Ezinbestez, horren % 50, gutxienez, hormigoia, hormigoi-produktuak, morteroak eta igeltserotzarako hormigoizko piezak izango dira.

b) Árido reciclado de hormigón: es el árido reciclado de residuo de construcción y demolición en el que los componentes, determinados según las normas UNE-EN 13242 y UNE-EN 933-11 superan el 90% en peso en hormigón, productos de hormigón, morteros, piezas para fábrica de albañilería de hormigón, áridos y piedras naturales así como materiales tratados con ligantes hidráulicos; no pudiendo superar un 2% en peso de vidrio. Necesariamente al menos en un 50% el mismo estará constituido por hormigón, productos de hormigón, morteros y piezas para fábrica de albañilería de hormigón.

c) Agregakin birziklatu mistoa: eraikuntza- eta eraispen-hondakinen agregakin birziklatua da, baldin eta pisuaren % 70etik gorakoak badira hormigoia, hormigoi-produktuak, morteroak, hormigoizko igeltserotzarako piezak, agregakinak, harri naturalak eta aglutinatzaile hidraulikoekin tratatutako materialak (UNE-EN 13242 eta UNE-EN 933-11 arauetan zehazten dira osagai horiek); halaber, beira ezin da pisuaren % 2tik gorakoa izan. Gainerako osagaiak buztinezko (adreiluak eta teilak) edo kaltzio silikatozko igeltserotzako material zeramikoak izango dira, hormigoi zelular ez flotatzailea.

c) Árido reciclado mixto: es el árido reciclado de residuo de construcción en el que los componentes, determinados según las normas UNE-EN 13242 y UNE-EN 933-11 superan el 70% en peso en hormigón, productos de hormigón, morteros, piezas para fábrica de albañilería de hormigón, áridos y piedras naturales así como materiales tratados con ligantes hidráulicos; no pudiendo superar un 2% en peso de vidrio. El resto estará compuesto por materiales cerámicos de albañilería de arcilla (ladrillos y tejas) o de silicato de calcio, hormigón celular no flotante.

d) Aplikazio aglutinatua: agregakinarekin batera, elementu konglomeratzailea erabiltzen den aplikazioa, egokiro bete dezan zeregina.

d) Aplicación ligada: aquella en la que se utiliza un elemento conglomerante junto con el árido para su correcto desempeño funcional.

e) Gainazal zigilatua: urtean, 6 mm-tik beherako infiltrazioa ziurtatzen duen gainazala.

e) Superficie sellada: toda aquella que garantice una infiltración inferior a 6 mm/año.

f) Betelan lokalizatua: obra-unitate bat da, material granularrak zabaltzeko eta trinkotzeko, bai zangetako betelanetan, bai fabrika-obretako estradosean, bai zimenduan eta estribuen euskarrian ere, bai, halaber, beste eremu batzuetan ere baldin eta ezin bada erabili gainerako betelanetan erabiltzen diren makineria-ekipoak edo eraikitzean arreta handiagoz jardun behar bada azalera murriztua dutelako, egiturazko konpromisoak dituztelako edo beste edozein gorabehera dutelako.

f) Relleno localizado: es una unidad de obra consistente en la extensión y compactación de materiales granulares en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.

4.– artikulua.– Erabilera debekatzea.

Artículo 4.– Prohibición de uso.

Agregakin birziklatuen ekoizpenean ezingo dira erabili lurzorua kutsatzeko arriskua duten jardueretako industria-aurrietako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak. Salbuespena izango da baldin eta ingurumen-organoak, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko arloetan dituen eskumenak gauzatuta, aurretiaz erabakia eman badu industria-aurriaren garbiketa- eta saneamendu-lanak zuzen egin direla ziurtatuta.

En la producción de áridos reciclados no podrán utilizarse residuos de construcción y demolición de ruinas industriales que hayan albergado actividades potencialmente contaminantes del suelo, salvo que se disponga previamente del correspondiente pronunciamiento emitido por el órgano ambiental que certifique, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, la correcta realización de las labores de limpieza y saneamiento de la ruina industrial.

5.– artikulua.– Baimendutako erabilerak.

Artículo 5.– Usos permitidos.

5.1.– Agregakin birziklatuek erabilera hauek izan ditzakete, agindu honen I. eta II. eranskinetan adierazitako teknika-, ingurumen- eta ekoizpen-baldintzen zein -kontrolen pean, eta gerora gerta daitezkeen aurrerapen teknikoetan eragin gabe:

5.1.– Los áridos reciclados podrán destinarse, bajo las condiciones y controles técnicos, ambientales y productivos referidos en los anexos I y II de esta orden, a los siguientes usos, y ello sin perjuicio de los ulteriores progresos técnicos:

5.1.a.– Aglutinatu gabeko aplikazioak.

5.1.a.– Aplicaciones no ligadas.

a) Material granular hautatu gisa errepideen eraikuntzan, zabalgune hobetuak, lubetak edo antzeko beste obra-unitate batzuk egiteko.

a) Como material granular seleccionado en la construcción de carreteras, para la ejecución de explanadas mejoradas, terraplenes u otras unidades de obra afines.

b) Material granular hautatu gisa, gainazal zigilatuaren azpiko betelan lokalizatuetan.

b) Como material granular seleccionado en rellenos localizados bajo superficie sellada.

c) Material granular hautatu gisa industria- edo egoitza-eremuetako urbanizazio- proiektuetan, beti gainazal zigilatuaren azpian.

c) Como material granular seleccionado en proyectos de urbanización de áreas industriales o residenciales, siempre bajo superficie sellada.

d) Zagor gisa, errepideetako bide-zoruen geruza estrukturalak egiteko.

d) Como zahorra utilizada en la ejecución de capas estructurales de firmes de carreteras.

5.1.b.– Konglomeratzaile hidraulikoekin aglutinatutako aplikazioak.

5.1.b.– Aplicaciones ligadas con conglomerantes hidráulicos.

a) Material granular gisa aplikatzea, zementu-zorua egiteko errepideen bide-zoruen geruza estrukturalak eraikitzean, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren dagozkion eranskinetan ezartzen denez (Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko azaroaren 13ko Aginduaren bidez onetsitako araua).

a) Como material granular para la ejecución de suelocemento en la construcción de capas estructurales de firmes de carreteras, según se establezca en los anexos correspondientes de la Norma para el dimensionamiento de Firmes de la red de Carreteras del País Vasco, aprobada por Orden de 13 de noviembre de 2012 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.

b) Material granular gisa aplikatzea, legar-zorua egiteko errepideen bide-zoruen geruza estrukturalak eraikitzean, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren dagozkion eranskinetan ezartzen denez (Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko azaroaren 13ko Aginduaren bidez onetsitako araua).

b) Como material granular para la ejecución de gravacemento en la construcción de capas estructurales de firmes de carreteras. Según se establezca en los anexos correspondientes de la Norma para el dimensionamiento de Firmes de la red de Carreteras del País Vasco, aprobada por Orden de 13 de noviembre de 2012 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.

c) Material granular gisa aplikatzea, morteroak, pozzolana-adreiluak eta zementua egiteko, kasuan-kasuan aplikatzekoa den arau teknikoan ezartzen den bezala.

c) Como material granular en la fabricación de morteros, ladrillos puzolánicos y cemento según se establezca en la norma técnica que sea de aplicación en cada caso.

d) Material granular gisa aplikatzea, hormigoia egiteko –egiturazkoa zein egiturazkoa ez dena–, hormigoizko aurrefabrikatuak ere barne.

d) Como material granular en la fabricación de hormigón de índole tanto estructural como no estructural, incluyendo los prefabricados de hormigón.

5.2.– Agregakin birziklatuak ezingo dira artikulu honetan baimendutakoak ez beste erabileretara bideratu. Salbuespena izango da ingurumen-organoak baimena ematea, eta, aurretik, interesdunak proposatutako helburua aproposa dela justifikatu beharko du.

5.2.– Los áridos reciclados no podrán utilizarse en usos distintos a los permitidos en este artículo, salvo que mediara autorización del órgano ambiental, y previa justificación por el interesado de la idoneidad del destino propuesto.

6. artikulua.– Ekoizpenaren irizpideak eta kontrol-maiztasunak.

Artículo 6.– Criterios y frecuencias de control de la producción.

Agregakin birziklatuen ekoizpenaren irizpideak eta kontrol-maiztasunak erreferentziako arau teknikoek ezarri dituzte, eta agindu honen II. eranskinean jasota daude.

Los criterios y frecuencias de control de la producción de áridos reciclados son los establecidos por las normas técnicas de referencia y que se recogen en el anexo II de esta Orden.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko urtarrilaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero del 2015.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
AGREGAKIN BIRZIKLATUAK ERABILTZEKO BALDINTZAK
CONDICIONES DE USO DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS

A) Ingurumen Baldintzak:

A) Condiciones Ambientales:

Giza osasuna eta ekosistemak behar bezala babesten direla ziurtatzeko, agregakin birziklatuek honako ingurumen-estandar hauek bete beharko dituzte, erabileraren arabera.

Al objeto de asegurar la correcta protección de la salud humana y de los ecosistemas, los áridos reciclados deberán cumplir los siguientes estándares medioambientales en función del uso de los mismos.

A.1.– Aglutinatu gabeko aplikazioak:

A.1.– Aplicaciones no ligadas:

● Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen agregakin birziklatuetan egon daitezkeen kutsatzaileen kontzentrazioak ez ditu gaindituko lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legean B ebaluaziorako ezarritako balio adierazgarriak. Agregakin birziklatuak zer lurzorutan erabiliko diren, erabilera horretara egokituko dira kasuan kasu balio horiek.

● La concentración de potenciales contaminantes presentes en los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición en ningún caso habrá de sobrepasar los valores indicativos de evaluación B establecidos en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Dichos valores corresponderán en cada caso al uso concreto del suelo donde se prevea la utilización de los áridos reciclados.

● BTEX konposatuaren eduki osoa 6 mg/kg-tik beherakoa izango da.

● El contenido total de BTEX deberá ser inferior a 6 mg/kg.

● Agregakin birziklatuetako TPHren kontzentrazioa, oro har, 50 mg/kg-tik beherakoa izango da, hala zehaztuta baitago urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzekoan.

● La concentración de TPH en los áridos reciclados será, con carácter general, inferior al valor de 50 mg/kg establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Dena den, balioa 50 mg/kg-tik gorakoa bada baina 500 mg/kg-tik beherakoa, agregakin birziklatuak erabiltzeko, frakzioak aztertu beharko dira, hala alifatikoak nola aromatikoak, egiaztatuta gera dadin kontzentrazio horiek taula honetan jasotakoak baino txikiagoak direla:

No obstante, si el valor es superior a 50 pero inferior a 500 mg/kg, la utilización de los áridos reciclados exigirá realizar una analítica de fracciones tanto alifáticas como aromáticas que acrediten concentraciones inferiores a las señaladas en la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

● Era berean, eraikuntza eta eraispen-hondakinen balorizaziotik sortutako agregakin birziklatuekin EN 12457-4 arauak agindutako entsegua egin beharko da, eta ziurtatu emaitzak jarraian zehaztutako balioak baino txikiagoak direla:

● Asimismo, los áridos reciclados procedentes de la valorización de los residuos de construcción y demolición deberán someterse al ensayo prescrito por la norma EN 12457-4 y certificar como resultado unos valores inferiores a los estipulados a continuación:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

● UNE EN ISO 17025 arauaren arabera akreditatutako laborategiek egingo dituzte eranskin honetan jasotako entseguak. Lagin bat aztertuko da agregakin birziklatuaren 2.000,00 m3-ko, eta laginketa UNE-EN 932-1:1997 arauari jarraikiz egingo da («Agregakinen propietate orokorrak zehazteko entseguak. 1. zatia: laginketa-metodoak»).

● Los ensayos recogidos en el presente anexo se realizarán por laboratorios acreditados conforme a la norma UNE EN ISO 17025. Se analizará una muestra por cada 2.000,00 m3 de árido reciclado y el muestreo se efectuará conforme a la norma UNE-EN 932-1:1997 «Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: métodos de muestreo».

A.2.– Konglomeratzaile hidraulikoekin aglutinatutako aplikazioak:

A.2.– Aplicaciones ligadas con conglomerantes hidráulicos:

Ingurumenari dagokionez, baliozkotzat jotzen da eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizaziotik sortutako agregakin birziklatuak erabiltzea agindu honetako 5. artikuluan zehaztutako konglomeratzaile hidraulikoekin aglutinatutako aplikazioak egitean.

Se valida ambientalmente la utilización de áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición en la fabricación de las aplicaciones ligadas con conglomerante hidráulico definidas en el artículo 5 de la presente Orden.

B) Baldintza Teknikoak:

B) Condiciones Técnicas:

Agregakin birziklatuen ekoizleek eta erabiltzaileek berariaz ezagut ditzaten agindu honetako 5. artikuluan aipatutako erabilera bakoitza onartzeko atalase teknikoak, atal honetan egoera jakin bakoitzean aplikatu beharreko arau-esparrua jaso da:

Al objeto de facilitar a las personas productoras o potenciales usuarias del árido reciclado los umbrales técnicos de aceptación para cada uno de los usos referidos en el artículo 5 de la presente Orden, este apartado recoge el marco normativo actual aplicable a cada escenario:

B.1.– Aglutinatu gabeko aplikazioak:

B.1.– Aplicaciones no ligadas:

● Lubetetan edo antzeko beste obra-unitate batzuetan eta zabalgune hobetuetan agregakin birziklatuak material granular hautatu gisa erabiltzeko mugek honako hauek izango dituzte oinarri: Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren «EEHtik sortutako agregakinak lubetetan eta zabalgune hobetuetan lurzoru hautatu gisa erabiltzeko Baldintza Teknikoen Plegua» eta haren agindu osagarriak.

● Los límites de aceptación para el uso de áridos reciclados como material granular seleccionado en terraplenes, u otras unidades de obra afines, y explanadas mejoradas se basarán en el «Pliego de Prescripciones Técnicas para el Empleo de Áridos Procedentes de RCD como Suelos Seleccionados para Terraplenes y Explanadas Mejoradas» de la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco y órdenes complementarias.

● Urbanizazio-proiektuetan eta betelan lokalizatuetan agregakin birziklatuak material granular hautatu gisa erabiltzeko mugak bat etorriko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren «EEHtik sortutako agregakinak lubetetan eta zabalgune hobetuetan lurzoru hautatu gisa erabiltzeko Baldintza Teknikoen Pleguan» eta «Errepide-obretarako eta zubietarako Baldintza Tekniko Nagusien Pleguko (PG-3)» 332. artikuluan ezarritakoarekin.

● Los límites de aceptación para el uso como material seleccionado en proyectos de urbanización y rellenos localizados de árido reciclado se ajustarán a lo establecido en el «Pliego de Prescripciones Técnicas para el Empleo de Áridos Procedentes de RCD como Suelos Seleccionados para Terraplenes y Explanadas Mejoradas» de la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, así como en el artículo 332 del «Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)».

● Agregakin birziklatuak zagor gisa erabiltzeko mugek honako hauek izango dituzte oinarri: Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren «EEHtik sortutako agregakinak lubetetan eta zabalgune hobetuetan lurzoru hautatu gisa erabiltzeko Baldintza Teknikoen Plegua» eta haren agindu osagarriak.

● Los límites de aceptación para el uso de áridos reciclados como zahorra se basarán en el «Pliego de Prescripciones Técnicas para el Empleo de Áridos Procedentes de RCD en Zahorras» de la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco y órdenes complementarias.

B.2.– Konglomeratzaile hidraulikoekin aglutinatutako aplikazioak:

B.2.– Aplicaciones ligadas con conglomerantes hidráulicos:

● Zementu-zoruaren eta legar-zoruaren aplikazioetan agregakin birziklatuak material gisa erabiltzeko mugek bat etorri behar dute foru-mailako edo autonomia-erkidegoko mailako agindu zehatzetan ezarritako baldintzekin; halakorik egon ezean, bat etorriko dira «Errepide-obretarako eta zubietarako Baldintza Tekniko Nagusien Pleguko (PG-3)» 513. artikuluan ezarritako baldintzekin.

● Los límites de aceptación para el uso de áridos reciclados como material en aplicaciones de suelocemento y gravacemento se ajustarán a las prescripciones establecidas en órdenes específicas de ámbito foral o autonómico, y en su defecto las prescripciones establecidas en el Artículo 513 del «Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)».

● Agregakin birziklatuak egitura-hormigoian erabiltzea onartzeko mugak bat etorriko dira Egitura Hormigoiaren Instrukzioko 15. eranskinean ezarritakoarekin (EHE-08 eta etorkizuneko berrikuspenak).

● Los límites de aceptación para el uso de áridos reciclados en hormigón estructural se ajustarán a lo establecido en el anexo n.º 15 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08 y futuras revisiones).

● Hormigoizko agregakin birziklatuak egiturazkoa EZ den hormigoian erabiltzeko mugak bat etorriko dira Egitura Hormigoiaren Instrukzioko 18. eranskinean ezarritakoarekin (EHE-08 eta etorkizuneko berrikuspenak).

● El establecimiento de límites de aceptación de árido reciclado de hormigón para la fabricación de hormigón NO estructural se ajustará a lo establecido en el anexo 18 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08 y futuras revisiones).

● Morteroak egiteko agregakin birziklatuak erabiltzeko mugak bat etorriko dira dagokion CE marka arautzen duen arauan ezarritakoarekin.

● El establecimiento de límites de aceptación de áridos reciclados para la fabricación de morteros se ajustará a lo establecido en la norma que regula el marcado CE respectivo.

● Puzolarri-adreiluak egiteko agregakin birziklatuak erabiltzeko mugak bat etorriko dira arau hauetan ezarritakoarekin:

● El establecimiento de límites de aceptación de áridos reciclados para la fabricación de ladrillos puzolánicos se ajustará a lo establecido en las normas:

UNE 41410:2008 eta UNE-EN 771-1 2011.

UNE 41410:2008 y UNE-EN 771-1 2011.

● Agregakin birziklatuak egiturazkoa EZ den hormigoizko aplikazioetan erabiltzeko mugak ezartzeko, oinarri gisa har daitezke IHOBE-CEDEX-Garraioetako Sailak 2010ean argitaratutako «EEHtik datozen agregakin birziklatu mistoei buruzko arau-aurreko ikerketa» dokumentuko dagozkion ataletako gomendioak. Dokumentu hori honako web-helbide honetan deskarga daiteke: http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=c6daed49-d51e-460f-bffa-b2f5f149c842&Tipo=

● El establecimiento de límites de aceptación de árido reciclado mixto para aplicaciones de hormigón NO estructural se podrá basar en las recomendaciones publicadas en los apartados correspondientes del documento «Investigación prenormativa de áridos mixtos procedentes de RCDs» editada por IHOBE-CEDEX-Dpto. de Transportes en el año 2010. Dicho documento se puede descargar de la siguiente dirección web: http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=c6daed49-d51e-460f-bffa-b2f5f149c842&Tipo=

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común