Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

247. zk., 2014ko abenduaren 29a, astelehena

N.º 247, lunes 29 de diciembre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ARBITRAJE BATZORDEA
COMISIÓN ARBITRAL
5488
5488

1/2014 ERABAKIA, 2014ko abenduaren 15ekoa, kontratazio publikoan klausula sozial batzuk sartzeko legegintza-ekimen herritarreko lege-proposamenaren inguruan Bizkaiko Foru Aldundiak planteatua.

DECISIÓN 1/2014, de 15 de diciembre de 2014, relativa a la cuestión de competencia planteada por la Diputación Foral de Bizkaia, en relación con la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular para la inclusión de determinadas Cláusulas Sociales en la Contratación Pública.

Donostian, 2014ko abenduaren 15ean, Arbitraje Batzordearen Osoko Bilkurak, partaide direlarik presidente gisa Juan Luis Ibarra Robles jauna eta kide gisa Asunta de la Herran Unceta-Barrenechea andrea eta Alberto Lopez Basaguren, Eduardo Virgala Foruria, Juan Ramon Guevara Saleta, Andres Maria Urrutia Badiola eta Oscar Padura Unanue jaunak, hartu du honako

En Donostia-San Sebastián, a 15 de diciembre de 2014, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Juan Luis Ibarra Robles y los Vocales D.ª Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea, D. Alberto López Basaguren, D. Eduardo Vírgala Foruria, D. Juan Ramón Guevara Saleta, D. Andrés María Urrutia Badiola y D. Oscar Padura Unanue, ha pronunciado la siguiente

ERABAKIA
DECISIÓN

1/2014 eskumen-arazoa, Bizkaiko Foru Aldundiak planteatua kontratazio publikoan klausula sozial batzuk sartzeko legegintza-ekimen herritarreko lege-proposamenaren inguruan, zeina Eusko Legebiltzarrak aintzat hartu zuen 2014ko ekainaren 26ko osoko bilkuran hartutako erabakiz (ELAO, 2014ko abuztuaren 29):

En la cuestión de competencia 1/2014 planteada por la Diputación Foral de Bizkaia en relación con la Proposición de Ley de Iniciativa legislativa Popular para la inclusión de determinadas Cláusulas Sociales en la Contratación Pública, tomada en consideración por Acuerdo del Parlamento Vasco, en sesión plenaria celebrada el día 26 de junio de 2014 (BOParlV de 29 de agosto de 2014):

Bizkaiko Foru Aldundiak eskumen-arazoari buruzko prozedura sustatzen du lege-proposamen horren 3. artikuluko edukiari dagokionez.

La Diputación Foral de Bizkaia promueve el procedimiento sobre cuestión de competencia con respecto al contenido del artículo 3 de la referida proposición de Ley.

Juan Ramon Guevara Saleta izan da txostengilea, eta hark Arbitraje Batzordearen Osoko Bilkuraren iritzia adierazten du.

Ha sido ponente D. Juan Ramón Guevara Saleta, quien expresa el parecer del Pleno de la Comisión Arbitral.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2014ko irailaren 17an sartu zen Arbitraje Batzorde honetan idazki bat, hil bereko 16ko datarekin, Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztua, eskumen arazoa planteatuz «kontratazio publikoan klausula sozial batzuk sartzeko lege-ekimen herritarreko lege-proposamena»ren kontra, zeina argitaratua izan zen Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean 2014ko abuztuaren 29an, uste zuelako Bizkaiko lurralde historikoaren eskumenak urratzen zituela.

1.– En fecha 17 de septiembre de 2014, tuvo entrada en esta Comisión Arbitral escrito, de fecha 16 del mismo mes, formulado por la Diputación Foral de Bizkaia planteando cuestión de competencia contra la «Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular para la inclusión de determinadas Cláusulas Sociales en la Contratación Pública», publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco el día 29 de agosto de 2014, por entender que vulnera las competencias del Territorio Histórico de Bizkaia.

Eskumen-arazoaren sustatzaileak azaltzen du ezen kontratazio publikoan klausula sozial batzuk sartzea erregulatuta dagoela jada Gipuzkoako eta Arabako lurralde historikoetan indarrean dauden foru-arauen bidez, eta azaltzen du orobat ezen Bizkaiko Aldundiak Gobernu Kontseiluaren 2013ko urriaren 29ko bilkuran (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 218/2013, azaroaren 14koa) instrukzio bat onetsi zuela kontratazio-prozeduretako neurri sozialei buruz, sektore publiko foralean zerbitzu ematen duten kontratazio-organoei zuzendua.

Expone el promotor de la cuestión de competencia que la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública ha sido ya regulada en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el de Álava mediante respectivas Normas Forales que se encuentran en vigor, y que también la Diputación de Bizkaia, en reunión del Consejo de Gobierno del 29 de octubre de 2013 (BOB 218/2013, de 14-11-2013), aprobó una Instrucción sobre medidas de carácter social en procedimientos de contratación dirigida a los órganos de contratación que presten servicio en el sector público foral.

Eta alegatzen du nabarmendu beharra dagoela ezen ez Legebiltzarrak ez Eusko Jaurlaritzak planteatu dutela eskumen-arazorik Arbitraje Batzordearen aurrean, arrazoi hori aski baino gehiago delarik uste izateko ezen lege-ekimen herritarraren 3. artikuluak, bere aplikazio-eremu subjektiboan lurralde historikoetako sektore publikoa sartzean, urratu egiten duela lurraldeok arlo horretan duten eskumena.

Y alega que cabe destacar que ni el Parlamento, ni el Gobierno Vasco ha planteado cuestiones de competencias ante la Comisión Arbitral, razón más que suficiente para entender que el artículo 3 de la Iniciativa Legislativa Popular, al incluir en su ámbito subjetivo de aplicación al sector público de los Territorios Históricos, vulnera la competencia de éstos en la materia.

2.– 2014ko urriaren 5ean, Mirari Irure Espinek, lege-ekimen herritar horren sustatzaile gisa, idazki bat aurkeztu zuen batzorde honen aurrean, eskatuz, 13/1994 Legearen 51.1 artikulua aipatzen zuelarik, partzialki altxa zedila legegintza-prozeduraren tramitazioaren suspentsioa, salbu eta manu hartan, 3.3 artikuluan, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren ustez bere eskumen-eremuari eragiten baitio.

2.– En fecha 5 de octubre de 2014, D.ª Mirari Irure Espín, en su condición de promotora de la citada Iniciativa Legislativa Popular, presenta escrito ante esta Comisión solicitando, con invocación del artículo 51.1 de la Ley 13/1994, el levantamiento parcial de la suspensión de la tramitación del procedimiento legislativo, excepto en aquel precepto, el artículo 3.3, que la Diputación Foral de Bizkaia entiende que afecta a su ámbito competencial.

2.1.– Sustatzaile horrek uste du ezen ekimenaren 3.3 artikulua suspenditzeak ez diola eragilean arauaren zentzuari oro har eta ez duela inola ere hausten ekimenaren ulerpen-batasuna eta kongruentzia.

2.1.– Estima la precitada promotora que la suspensión del artículo 3.3 de la Iniciativa no afecta al sentido de la norma en su conjunto ni supone quiebra alguna de la unidad de comprensión y congruencia de dicha Iniciativa.

3.– 2014ko urriaren 14an egindako bilkuran, Arbitraje Batzordeak erabaki zuen:

3.– En reunión celebrada el día 14 de octubre de 2014, la Comisión Arbitral acuerda:

3.1.– Prozeduraren hasiera-idazkiari dagokionez, zeina hizpide baitu goragoko 1. epigrafeak:

3.1.– En relación con el escrito de iniciación del procedimiento al que se refiere el epígrafe 1 precedente:

3.1.1.– Eskumen-arazoaren sustatzaileari jakinaraztea konpongarriak diren okerrak, alegia, argi eta zehatz ez adieraztea zein gaitan uste duen gertatu dela alegatutako eskumen-urraketa, azalduz zein eskumen-titulu dagozkien lurralde historikoei gai horietan, eta ez aipatzea horri dagokionez zein lege-manu urratu direla uste den, amorez eta hamar eguneko epean zuzendu ditzan oker horiek, eta ohartaraziz ezen zuzenketa hori egiten ez bada, Arbitraje Batzordea erregulatzen duen ekainaren 30eko 13/1994 Legearen 29.2 artikuluan ezarritakoaren arabera jokatuko dela.

3.1.1.– Notificar al promotor de la cuestión de competencia los defectos subsanables consistentes en no especificar con claridad y precisión la materia o materias concretas en que entiende se produce la vulneración competencial alegada, con expresión de los títulos competenciales que a los Territorios Históricos corresponden en dichas materias, ni invocar los preceptos legales que se consideran infringidos al respecto, al objeto de que los subsane en el plazo de diez días, con advertencia de que, de no producirse la subsanación, se actuará de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral.

3.1.2.– Ondoriorik gabe uztea 20 egun naturaleko epea, alegazioak aurkezte aldera 2014ko irailaren 24ko erabaki bidez prozeduran emandakoa.

3.1.2.– Dejar sin efecto el plazo de 20 días naturales conferido en el procedimiento, mediante acuerdo de 24 de septiembre de 2014, para la formulación de alegaciones.

3.1.3.– Baldin eta batzordeak erabakitzen badu zuzendutzat jotzen dituela ohartarazitako okerrak, erabaki horren berri emango zaie instituzio legitimatuei eta lege-ekimen herritarraren sustatzaileari, alegazioak aurkez ditzaten 20 eguneko epean.

3.1.3.– Para el caso de que la Comisión acuerde tener por subsanados los defectos advertidos, se dará traslado del correspondiente acuerdo a las instituciones legitimadas y a la promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, por plazo de 20 días, para que formulen alegaciones.

3.2.– Ekimenaren tramitazio parlamentarioaren suspentsioa partzialki, salbu eta bere 3.3 artikulua, altxatzeko eskaerari dagokionez, eta ekimen horren 3. artikuluak bi epigrafe baino ez dituenez gero:

3.2.– En relación con la petición de levantamiento parcial de la suspensión de la tramitación parlamentaria de la Iniciativa, excepto el artículo 3.3 de la misma, y dado que el artículo 3 de dicha Iniciativa sólo consta de dos epígrafes:

3.2.1.– Lege-ekimen herritarraren sustatzaileari eskatzea ezen 5 eguneko epean zehaztu dezala manuaren zein artikulu, epigrafe edo tarteki geldituko litzatekeen eskatzen den suspentsioaren altxatze partzialetik salbuetsia.

3.2.1.– Requerir a la promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para que en el plazo de 5 días determine el artículo, epígrafe o inciso del precepto que quedaría exceptuado del levantamiento parcial de la suspensión que se solicita.

3.2.2.– Sustatzaileari eskatzea orobat ezen artikulu, epigrafe edo tarteki horri dagokionez adieraz ditzala, epe beraren barruan, Arbitraje Batzordearen Legeko 51.2 artikuluak aipatzen dituen alegazioak, suspentsioaren altxatze partziala justifikatzen duten ezohiko zirkunstantziei buruz.

3.2.2.– Requerirle igualmente para que, respecto de dicho artículo, epígrafe o inciso formule, dentro del mismo plazo, las alegaciones que señala el artículo 51.2 de la Ley de la Comisión Arbitral, sobre las circunstancias extraordinarias que justifican el levantamiento parcial de la suspensión.

4.– 2014ko urriaren 20an, Arabako Biltzar Nagusiek alegazio-idazki bat aurkeztu zuten batzorde honen aurrean, non, asumitu ondoren Bizkaiko Foru Aldundiak planteatutako eskumen-gatazkan artikulatutako argudioak, eta aipatu ondoren sektore publiko foraleko obra-kontratuetan klausula sozialak sartzeko otsailaren 20ko 1/2014 Foru Araua (Arabako Aldizkari Ofiziala, 22, 2014ko otsailaren 24koa), argudiaketa hau azaltzen zuten:

4.– En fecha 20 de octubre de 2014, las Juntas Generales de Álava-Arabako Biltzar Nagusiak presentan escrito de alegaciones ante esta Comisión, en el que, tras asumir los argumentos articulados en la Cuestión de Competencia planteada por la Diputación Foral de Bizkaia y citar la Norma Foral 1/2014, de 20 de febrero, para la incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obra del sector público foral (BOTHA Número 22, de 24 de febrero de 2014), se expone la siguiente argumentación:

4.1.– Egin asmo den erregulazioak, sektore publiko forala osatzen duten erakundeek sinatzen dituzten kontratu publikoetako kontratu-klausuletan eta baldintza-pleguetan hura sartuz, hautsi egiten du Estatutuko eskumenen ordena, zeren Euskadiko Autonomia Estatutuko 37.3.a) artikuluak ezartzen du lurralde historikoek eskumen esklusiboa dutela «beren instituzio propioen antolaketa, erregimen eta funtzionamendua»ri dagokionez, kontratazioaren gaia bere autoeraketa-gaitasunaren agerpen bat delarik. Eta zentzu berean xedatzen da azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 7.a) 1 artikuluan.

4.1.– La regulación que se pretende, a través de la incorporación a las cláusulas contractuales y pliegos de condiciones de los contratos públicos que suscriban las entidades integrantes del sector público foral, vulnera el orden de competencias estatutario, en tanto que el artículo 37.3.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco establece la competencia exclusiva de los Territorios Históricos en materia de «organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones», siendo la materia de contratación una manifestación de su capacidad autoorganizativa. Y en el mismo sentido se dispone en el artículo 7.a) 1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre.

4.2.– Amaitzen du batzordeari eskatuz eman dezala erabaki bat adieraziz ezen lege-proposamenaren 3. artikuluak aldatu eta ukitu egiten duela, eta horregatik urratu, instituzio komunen eta foralen arteko eskumen-banaketa, Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako eskumen-arazoaren planteamenduan jasotako eran.

4.2.– Para terminar solicitando a la Comisión se dicte Decisión declarando que el artículo 3 de la Proposición de Ley modifica y afecta y por ello vulnera la distribución de competencias entre las instituciones comunes y las forales en los términos que se contienen en el planteamiento de la Cuestión de Competencia presentada por la Diputación Foral de Bizkaia.

5.– 2014ko urriaren 23an, Eusko Jaurlaritzak alegazio-idazki bat aurkeztu zuen eskumen-arazo horren kontra, non azaltzen duen:

5.– En fecha 23 de octubre de 2014, el Gobierno Vasco presenta escrito de alegaciones contra la citada cuestión de competencia en el que expone lo siguiente:

5.1.– Arazoaren sustatzaileak gaian bere eskumena defenditze aldera ematen duen argudio bakarra da adieraztea ezen Bizkaiko Aldundiak, bere Gobernu Kontseiluak 2013ko urriaren 29an egindako bileran (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 218/2013, azaroaren 14koa), instrukzio bat onetsi zuela kontratazio-prozeduretako neurri sozialei buruz, sektore publiko foralean zerbitzu ematen duten kontratazio-organoei zuzendua. Alabaina, adierazi behar da ezen instrukzio hori deuseztuta geratu dela Euskadiko Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzien Salak 2014ko uztailaren 11n emandako epaiaren bidez.

5.1.– El único argumento que aporta el promotor de la cuestión en orden a defender su competencia en la materia consiste en manifestar que la Diputación de Bizkaia, en reunión del Consejo de Gobierno del pasado 29 de octubre de 2013 (BOB 218/2013 de 14-11-2013) aprobó una instrucción de medidas de carácter social en procedimientos de contratación dirigida a los órganos de contratación que presten servicio en el sector público foral. Sin embargo, hay que señalar que dicha instrucción ha sido anulada por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 11 de julio de 2014.

5.2.– Bizkaiko Foru Aldundiak bakarrik adierazten du ezen kontratazio publikoan klausula sozial batzuk sartzeko lege-ekimen herritarreko lege-proposamenak urratu egiten dituela arlo horretan dituen eskumenak, baina ez du aipatzen, horretarako, arau edo xedapen jakin baten urraketarik.

5.2.– La Diputación Foral de Bizkaia se limita a manifestar la vulneración que la Proposición de Ley de Iniciativa Popular para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública supone para sus competencias en la materia, pero no alega, a tal efecto, infracción de norma o disposición alguna.

5.3.– Zentzu horretan, Autonomia Erkidegoaren instituzio komunen eta lurralde historikoen organo foralen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legean, ez dago manu bat ere jasotzen duenik lurralde historikoen eskumenik kontratazio administratiboaren arloan. Konstituzioaren 149.1.18 artikuluaren arabera, arlo honetan oinarrizko legeria Estatuari dagokio, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena da, Autonomia Estatutuaren 11.1.b artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratu eta lagapen administratiboei dagokienez Estatuaren oinarrizko legeriaren garapen legislatiboa eta exekuzioa egitea bere lurraldearen barruan.

5.3.– En este sentido, no existe ningún precepto en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, que recoja competencia alguna de los Territorios Históricos en materia de contratación administrativa. De acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución, la legislación básica en esta materia corresponde al Estado y es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1.b) del Estatuto de Autonomía, el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en materia de contratos y concesiones administrativas.

Beraz, ezin du aurrera egin Bizkaiko Foru Aldundiak alegatutako eskumen-urraketak.

Por consiguiente, no puede prosperar la vulneración competencial alegada por la Diputación Foral de Bizkaia.

5.4.– Amaitzen zuen Arbitraje Batzordeari eskatuz har dezala erabaki bat adieraziz ezen ekimen herritarreko lege-proposamenak ez dituela urratzen Bizkaiko lurralde historikoaren eskumenak.

5.4.– Para terminar solicitando a la Comisión Arbitral que adopte la decisión declarando que la Proposición de Ley de Iniciativa Popular no vulnera las competencias del Territorio Histórico de Bizkaia.

6.– 2014ko urriaren 27an, lege-ekimen herritarraren sustatzaileak alegazio-idazki bat aurkeztu zuen batzorde honen aurrean Bizkaiko Foru Aldundiak jarritako eskumen-arazoaren inguruan, azalduz:

6.– En fecha 27 de octubre de 2014, la promotora de la Iniciativa Legislativa Popular presenta ante esta Comisión escrito de alegaciones respecto a la cuestión de competencia interpuesta por la Diputación Foral de Bizkaia, exponiendo lo siguiente:

6.1.– Bizkaiko Foru Aldundiak eskumen-arazo hau jarri du uste izanik, modu generiko eta abstraktuan, ezen lege-ekimen herritarrean jasotako erregulazioak bere eskumenak ukitzen dituela. Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako eskumen-arazozko idazkiak alde hau erabateko babesgabetasunean jartzen du, ez baita bete, nabarmenki, Arbitraje Batzordea erregulatzen duen 13/1994 Legeko 47.3 artikuluan arazoaren planteamenduari buruz adierazitakoa, zeina egin behar baita, aipatu artikuluaren arabera, lege horren 26. artikuluan aurreikusitako eran, hau da, prozeduraren hasiera idazki arrazoitu bidez egin beharko dela, non finkatuko den, zehatz eta argi, ustez egiten den eskumen-urraketa, egokitzat jotzen diren alegazioak azalduz. Foru Aldundiak, beraz, adierazi beharko luke, behar adina zehaztasun eta argitasunez, zein artikulu konkretutan oinarritzen duen bere eskaera eta zein eskumen-urraketa egiten den bere ustez.

6.1.– La Diputación Foral de Bizkaia interpone esta cuestión de competencia al entender, de forma genérica y abstracta, que la regulación contenida en la Iniciativa Legislativa Popular afecta a sus competencias. El escrito presentado por la Diputación Foral de Bizkaia de cuestión de competencia coloca a esta parte en una absoluta indefensión dado el palmario incumplimiento de lo señalado en el artículo 47.3 de la Ley 13/1994, por la que se regula la Comisión Arbitral, respecto al planteamiento de la cuestión, que deberá hacerse, según el citado artículo, de la forma prevista en el artículo 26 de dicha Ley, es decir, que la iniciación del procedimiento deberá hacerse por escrito fundado en el que se fijará, con precisión y claridad, la vulneración competencial que se considera existente, con expresión de cuantas alegaciones se estimen oportunas. La Diputación Foral, por tanto, debería señalar, con la debida precisión y claridad, en qué artículo concreto se sustancia su vindicación y qué vulneración competencial considera existente.

6.2.– Ulertuko balitz ezen abstraktuan –zeren ez baita aipatzen manu edo artikulu bat ere eskatzen den eskumena oinarritzeko– Bizkaiko Foru Aldundiak eskumen-arazoa planteatzen duela lege-ekimen herritar horren aurka uste duelako hura Aldundi horren Gobernu Kontseiluak 2013ko urriaren 29an emandako instrukzioaren kontrakoa dela, berezko ez-onartze kausa bat gertatuko litzateke, ezezaguna delako Bizkaiko Foru Aldundiak erreklamatzen duen eskumena oinarritu dezakeen manua.

6.2.– Si se entendiera que en abstracto –dado que no se hace referencia a ningún precepto o artículo que fundamente la competencia que se vindica– la Diputación Foral de Bizkaia plantea cuestión de competencia frente a la citada Iniciativa Legislativa Popular por entender que ésta es contraria a la instrucción adoptada por el Consejo de Gobierno de dicha Diputación el 29 de octubre de 2013, se constataría una causa en sí misma de inadmisión, ya que se desconoce el precepto que pueda sustentar la competencia que la Diputación Foral de Bizkaia reclama.

6.3.– 2013ko urriaren 29ko instrukzioa bera aztertuz, egiaztatzen da ezen atarikoan Bizkaiko lurralde historikoak berak aitortzen duela arlo horretako eskumen-falta, adierazten baitu ezen «nahiz eta Bizkaiko lurralde historikoak ez daukan arauketa-eskumenik laneko eta kontratazio publikoko arloan, Bizkaiko Foru Aldundiak esku har dezake azaldutako arazoan, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bateginak, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuz onetsiak, administrazio publikoei ematen dizkien eskumenak erabiltzearen bidez, zeinak erabili behar baititu kontratazio bakoitzean bete beharreko pleguetan jasotako aurreikuspenen arabera».

6.3.– Analizando la propia instrucción de 29 de octubre de 2013 se comprueba que en su preámbulo el propio Territorio Histórico de Bizkaia reconoce su falta de competencia en esta materia, al señalar que «aun cuando el Territorio Histórico de Bizkaia no tiene competencias normativas en materia laboral ni de contratación pública, la Diputación Foral de Bizkaia puede incidir en el problema descrito a través del ejercicio que las prerrogativas del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, confiere a las Administraciones públicas y que ha de ejercer de acuerdo con las previsiones contenidas en los pliegos que rigen cada contratación».

6.4.– Eskumen-arazoek beharrezkoa dute Autonomia Estatutuko edo Lurralde Historikoen Legeko manuren bat eskumenak aitortzea erakunde bati, honek bere eskumena exijitu ahal izan dezan. Arbitraje Batzordearen Legeko 54. artikuluak berak dio ezen eskumen-arazoei buruzko erabakiak «ebatziko du ea proiektua edo proposamena egokitzen zaion Autonomia Estatutuan instituzio komunen eta foralen artean ezarrita dagoen eskumen-banaketari». Lurralde Historikoen Legetik ibilbide bat eginez gero, egiaztatzen da ez dagoela bertan manu bat ere kontratazio publikoari edo lan arloari dagokionez lurralde historikoaren eskumenik jasotzen duenik. Era horretako manu bat ez egoteak egiten du eskumenak instituzio komunenak izatea LHL bereko 6.1 artikuluaren arabera, zeinak adierazten baitu Autonomia Erkidegoko instituzio komunen eskumena izango dela legegintza eta exekuzioa gaietan baldin eta Autonomia Estatutuaren arabera Autonomia Erkidegoari badagozkie eta Estatutu horretan, Lurralde Historikoen Legean edo beste lege batzuetan lurralde historikoetako organo foralei ez bazaizkie aitortzen edo izendatzen.

6.4.– Las cuestiones de competencia requieren que algún precepto del Estatuto de Autonomía o de la Ley de Territorios Históricos reconozca competencias a un ente para que éste pueda reivindicar dicha competencia. El propio artículo 54 de la Ley de la Comisión Arbitral dice que la decisión en las cuestiones de competencia «determinará si el proyecto o proposición se adecúa a la distribución de competencias entre las instituciones comunes y forales establecida en el Estatuto de Autonomía». Del recorrido por la Ley de Territorios Históricos se comprueba que no hay ningún precepto de la misma que recoja competencias de los Territorios Históricos en materia de contratación pública ni tampoco en materia laboral. La falta de un precepto de ese tipo hace que las competencias sean de las instituciones comunes de acuerdo con el artículo 6.1 de la propia LTH, que señala que será competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la Ley de Territorios Históricos u otras leyes, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

6.5.– Aurreko guztitik alde honek ondorioztatzen du ezen planteatutako gatazkak bilatzen duela eskumen bat –eta gatazkaren sustatzaileak badaki ez daukala– erreibindikatzez bestelako helburu bat, hain zuzen ere oztopatze parlamentario bat egitea. Jokaera horrek larritasun handiagoa du eratutako botere publiko batek nahi duenean oztopatu lege-ekimen herritar bat, herritarrek legegintza-prozeduran parte hartzearen adierazpen kualifikatu, espezifiko eta ezohiko batean aurkeztu dena, tramitatzea.

6.5.– De todo lo anterior deduce esta parte que el conflicto planteado ha sido un conflicto que persigue una finalidad diferente de la mera vindicación de una competencia –que su promotor es consciente de no tener–, en concreto, la realización de una forma de obstruccionismo parlamentario, que adquiere mayor gravedad cuando un poder público constituido pretende obstaculizar la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular presentada en una expresión cualificada, específica y excepcional de la intervención de la ciudadanía en el procedimiento legislativo.

6.6.– Amaitzen du Arbitraje Batzordeari eskatuz ezetsi dezala lege-ekimen herritarraren kontrako eskumen-arazoa, ekimena egokitzen zaiolako Autonomia Estatutuan instituzio komunen eta foralen artean ezarritako eskumen-banaketari.

6.6.– Para terminar solicitando a la Comisión Arbitral proceda a desestimar la cuestión de competencia contra la Iniciativa Legislativa Popular por ser ésta adecuada a la distribución de competencias entre las Instituciones comunes y forales establecida en el Estatuto de Autonomía.

7.– 2014ko urriaren 30ean, Bizkaiko Foru Aldundiak idazki bat aurkeztu zuen, 3.1.1 epigrafean aipatutako okerrak zuzentzeko, kontsiderazio hauen arabera:

7.– En fecha 30 de octubre de 2014, la Diputación Foral de Bizkaia presenta escrito de subsanación de los defectos a que se refiere el epígrafe 3.1.1 precedente, con arreglo a las siguientes consideraciones:

7.1.– Sektore Publikoaren Kontratuen Legeko 118. artikuluko 1. eta 2. epigrafeen testua aipatzen du, zeinek hizpide baitute kontratazio-organoek ezarri ahal dituztela baldintza bereziak kontratuaren exekuzioari dagokionez, aipamen berezia eginez ingurumen-izaerako kontsiderazioei edo izaera sozialeko kontsiderazioei, betiere baldin badira bateragarriak zuzenbide komunitarioarekin eta adierazten badira lizitazioaren iragarkian eta pleguan edo kontratuan, eta zeinek hizpide baitute orobat pleguek edo kontratuak ezarri ahal izango dituztela zehapenak, 212.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, betetzen ez direnean exekuzio-baldintza berezi horiek, edo funtsezko kontratu-obligazioen izaera eman ahal dietela 223.f artikuluan adierazitako ondorioetarako.

7.1.– Cita el texto de los epígrafes 1 y 2 del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, que hacen referencia a la posibilidad por parte de los órganos de contratación de establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, con especial referencia a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato, así como a la facultad de que los pliegos o el contrato puedan establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo 212.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 223.f).

7.2.– Esaten du ezen hiru lurralde historikoek, aipatutako artikulu horretan jasotako zehaztapenak baliatuz, erregulatu dutela klausula sozial batzuk sartzea kontratazio publikoan: Gipuzkoan uztailaren 17ko 4/2013 Foru Araua, Araban otsailaren 12ko 1/2014 Foru Araua, eta Bizkaian 2013ko urriaren 29ko instrukzioa, Gobernu Kontseiluak data bereko erabakiz onetsia.

7.2.– Señala que los tres Territorios Históricos, haciendo uso de las determinaciones contempladas en el artículo precitado, han regulado la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública: Norma Foral 4/2013, de 17 de julio, en Gipuzkoa, Norma Foral 1/2014, de 12 de febrero, en Álava e instrucción de 29 de octubre de 2013 aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la misma fecha en Bizkaia.

7.3.– Aipatutako foru-araua eta instrukzioa emateko eskumen-titulua, hain zuzen, Euskadiko Autonomia Estatutuko 37.3.a artikuluan jasotakoa eta Autonomia Erkidegoko instituzio komunen eta bere lurralde historikoetako organo foralean arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 7.1 (sic) artikuluan jasotakoa da, zeinek adierazten baitute eskumen esklusiboa dela antolaketa, erregimena eta funtzionamendua, eskumen hori erabiliko dutelarik zeinek bere erregimen pribatiboaren arabera. (Ulertu behar da ezen azken aipuak erratuta erreferitzen duela Lurralde Historikoen Legeko 7.1 artikulua, benetan aipatu nahi delarik lege horretako 7.a.1 artikulua).

7.3.– El título competencial para dictar la Norma Foral y la instrucción antedichas no es otro que el recogido en el artículo 37.3.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el artículo 7.1 (sic) de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, que señalan como competencia exclusiva, que ejercitarán de acuerdo con su régimen privativo de cada uno de ellos, la organización, régimen y funcionamiento. (Ha de entenderse que la última cita alude por error al artículo 7.1 de la comúnmente denominada LTH, cuando realmente se quiere invocar el artículo 7.a).1 de la referida Ley).

8.– 2014ko azaroaren 6an egindako bileran, Arbitraje Batzordeak erabaki zuen:

8.– En reunión celebrada en fecha 6 de noviembre de 2014, la Comisión Arbitral acuerda:

8.1.– Eskumen-arazoaren onargarritasunari dagokionez:

8.1.– En relación con la admisibilidad de la cuestión de competencia:

8.1.1.– Bizkaiko Foru Aldundiak zuzendutzat edukitzea Batzorde Arbitral honek urriaren 14ko bileran adierazitako okerrak, identifikatuta gelditu delarik erreibindikatzen den eskumen-titulua, urratutzat jotzen diren manuak aipatuz.

8.1.1.– Tener por subsanados por parte de la Diputación Foral de Bizkaia los defectos señalados en la sesión de 14 de octubre de esta Comisión Arbitral, habiendo quedado identificado el título competencial que se reivindica con invocación de los preceptos que se consideran infringidos.

Ondorioz, batzordeak erabaki zuen horren berri ematea instituzio legitimatuei, eta 20 eguneko epe berri bat irekitzea egoki deritzena alegatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak planteatutako eskumen-arazoaren inguruan.

En consecuencia, la Comisión acuerda dar traslado a las instituciones legitimadas, abriéndose un nuevo plazo de 20 días a fin de que puedan alegar lo que estimen oportuno en relación con la cuestión de competencia planteada por la Diputación Foral de Bizkaia.

8.1.2.– Eusko Legebiltzarreko Mahaiari jakinaraztea erabaki hau eta eskatzea horren berri eman diezaiola ekimenaren proposatzaileari, honek 20 eguneko epean egoki deritzen alegazioak aurkeztu ahal izan ditzan, Arbitraje Batzordearen Legeko 50.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

8.1.2.– Comunicar a la Mesa del Parlamento Vasco el presente acuerdo e instar su traslado a la proponente de la Iniciativa, para que en el plazo de 20 días pueda presentar cuantas alegaciones estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley de la Comisión Arbitral.

8.2.– Suspentsioaren altxatze partzialari dagokionez, lege-ekimen herritarraren sustatzaileak eskatua, tramite hori aipatu baita erabaki honen aurrekarien 2. eta 3.2 apartatuetan, idazki bat aurkeztu da aipatutako errekerimenduei erantzuteko, era honetara:

8.2.– En relación con el levantamiento parcial de la suspensión solicitado por la promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, trámite que ya ha quedado reseñado en los apartados 2 y 3.2 de los antecedentes de la presente Decisión, se presenta escrito de contestación a los requerimientos ya citados en los siguientes términos:

«Errekerimenduetako lehenengoari dagokionez, egia da ezen, oker bategatik, alde honek lege-ekimen herritarraren 3.3 artikulua aipatu zuela, nahiz eta 3. artikuluak bi epigrafe baino ez dituen.

«Respecto del primero de los requerimientos, es cierto que, por error, esta parte hizo referencia al artículo 3.3 de la ILP, cuando el artículo tercero contiene únicamente dos epígrafes.

Aipamen zuzena, egindako alegazioekin bat etorriz, hau izango litzateke: suspentsioaren altxatzetik salbuetsi beharko litzateke, hala badagokio, ekimenaren eremu subjektiboaren parte gisa Bizkaiko Foru Aldundiari egiten zaion aipamena.

La referencia correcta, en consonancia con las alegaciones efectuadas, sería la siguiente: habría que exceptuar del levantamiento de la suspensión, en su caso, la referencia a la Diputación Foral de Bizkaia como parte del ámbito subjetivo de la iniciativa.

Horretarako, suspentsioaren altxatzetik salbuetsi beharko litzateke ekimenaren 3.2 artikuluko tarteki hau, "hiru lurralde historikoetako sektore publikoa", Bizkaiko lurralde historikoari dagokion neurrian, baina ez beste bi lurralde historikoei dagokienez (Araba eta Gizpuzkoa), zeinek ez baitute ikusi eskumen-inbasiorik lege-ekimen herritar honetan.

Para ello, habría de exceptuarse del levantamiento de la suspensión el inciso "el Sector Público de los tres Territorios Históricos" del artículo 3.2 de la Iniciativa, en la medida en que se refiera al Territorio Histórico de Bizkaia; pero no en lo que respecta a los otros dos territorios Históricos (Álava y Gipuzkoa), que no han visto invasión de competencia en la presente ILP.

[Beste era batera esanda, tramitatu daiteke arau osoa, eta Batzorde Arbitralak dioenean Bizkaiko Foru Aldundia ukituta dagoen edo ez, hirugarren artikuluan sartu daitekeen edo ez, soilik geldituko litzateke sartzea edo ez sartzea Bizkaiko Foru Aldundia araua aplikagarri zaion instituzio gisa. Arauaren gainerakoak Legebiltzarrak erabakitzen duen edukia izango du, tramitazioan zehar. Hau da, arau osoa tramitatzen da salbu eta 3. artikuluko apartatu bat, non sartzen de Bizkaiko Foru Aldundia]».

[En otros términos, se puede tramitar toda la norma, y cuando diga la Comisión Arbitral si la Diputación Foral de Bizkaia está o no afectada, si se puede incluir o no en el artículo tercero, solamente quedaría la introducción o no introducción de la Diputación Foral de Bizkaia como ente al que resulta aplicable la norma. El resto de la norma tendría el contenido que el Parlamento hubiese adoptado, durante la tramitación. Es decir, se tramita la norma completa excepto un apartado del artículo 3, donde se incluye a la Diputación Foral de Bizkaia]».

8.2.3.– Alde batera utzirik ez dela egia beste bi lurralde historikoek (Araba eta Gipuzkoa) ez dutela ikusi eskumen-inbasiorik lege-ekimen herritar honetan –hain justu Arabako Biltzar Nagusiek alegazio-idazki bat aurkeztu dute iragan urriaren 20an batzorde honen aurrean, eskatuz eman dadila erabaki bat adieraziz ezen lege-proposameneko 3. artikuluak aldatu eta ukitu, eta horregatik urratu, egiten duela instituzio komunen eta foralen arteko eskumen-banaketa–, zaila da suspentsioaren altxatzetik salbuestea Bizkaiko Foru Aldundiaren aipamena, aipamen hori ez delako agertzen testuaren artikuluan.

8.2.3.– Con independencia de que no sea cierto el que los otros dos territorios históricos (Álava y Gipuzkoa) no hayan visto invasión de competencia en la presente ILP –de hecho las Juntas Generales de Álava han presentado el pasado 20 de octubre escrito de alegaciones ante esta Comisión solicitando que se dicte Decisión declarando que el artículo 3 de la Proposición de Ley modifica y afecta y por ello vulnera la distribución de competencias entre las instituciones comunes y las forales–, mal se puede exceptuar del levantamiento de la suspensión la referencia a la Diputación Foral de Bizkaia cuando tal referencia no aparece en el texto del artículo.

8.2.4.– Arbitraje Batzordeak ahal du partzialki altxatu lege-proposamen baten tramitazioaren suspentsioa hura mantenduz bere testuko zati zehatz eta jakin bati dagokionez. Horregatik lege-ekimen herritarraren sustatzaileari eskatu zitzaion ezen bost eguneko epean zehaztu zezala manuaren zein artikulu, epigrafe edo tarteki geratuko litzatekeen salbuetsita eskatutako suspentsioaren altxatze partzialetik. Lege-proposamenaren tramitazioaren prozedura suspenditzeak eta suspentsioaren altxatze partziala egin ahal izateak, Arbitraje Batzordearen Legean ezarritakoaren arabera, eragiten die batzorde honen erabakiaren pentzuan jarritako lege-testu proposamenetan jasotako xedapen normatiboei; arau-proposamenei dagokien kontua da, ez hartzaileei edo arau-xedapen proposamen horiek haiengan lituzketen ondorioei. Lege-ekimen herritarraren sustatzaileak ez du eskatzen suspentsioaren altxatzetik salbuesteko arau-xedapen proposamen konkretu bat, baizik eta suspentsioaren altxatzetik salbuetsi dadila bere erakunde hartzaileetako bat: Bizkaiko lurralde historikoa. Kuestio hori Arbitraje Batzordearen ahalmenetik kanpo gelditzen da, hura erregulatzen duen legearen logikatik kanpo eta Autonomia Erkidegoko instituzio komunen eta bere lurralde historikoetako instituzio foralen eskumen-banaketaren antolaketatik beratik kanpo, Autonomia Estatutuaren arabera eta Lurralde Historikoen Lege gisa ezaguna den azaroaren 25eko 27/1983 Legearen arabera, eta bistakoa da ezen baldin eta batzorde honek erabakiko balu proposamenaren 3.2 artikuluko tartekiak –lurralde historikoak sartuz proposatzen den lege-erregulazioaren erakunde hartzaileen artean– urratu egiten duela instituzio bataren eta besteen arteko eskumen-banaketa, erabaki horren ondorioak ez lirateke mugatuko soilik Bizkaiko lurralde historikora, baizik eta lurralde historikoetako guztietara eta bakoitzera.

8.2.4.– La Comisión Arbitral puede levantar parcialmente la suspensión de la tramitación de una Proposición de Ley manteniendo dicha suspensión respecto de una parte concreta y determinada del texto de la misma. De ahí que se requiriera a la promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para que, en el plazo de cinco días, determinara el artículo, epígrafe o inciso del precepto que quedaría exceptuado del levantamiento parcial de la suspensión solicitada. La suspensión del procedimiento de tramitación de la proposición de Ley, y la posibilidad de su levantamiento parcial, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Comisión Arbitral, afecta a disposiciones normativas contenidas en las propuestas de textos legales sometidos a la decisión de esta Comisión; es una cuestión que se refiere a propuestas de normas, no a destinatarios o a efectos de esas propuestas de disposiciones normativas sobre ellos. La promotora de la ILP no solicita excluir del levantamiento de la suspensión una concreta propuesta de disposición normativa, sino que se excluya del levantamiento de la suspensión a uno de los entes destinatarios de la misma: el Territorio Histórico de Bizkaia. Esto es algo que queda fuera de la capacidad de la Comisión Arbitral, de la lógica de su Ley reguladora y de la propia configuración de la distribución de competencias entre Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma e Instituciones Forales de sus Territorios Históricos, de acuerdo al Estatuto de Autonomía y a la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, comúnmente conocida como Ley de Territorios Históricos (LTH), siendo evidente que en el supuesto de que esta Comisión concluyera que el inciso del artículo 3.2 de la Proposición –al incluir a los Territorios Históricos entre los entes destinatarios de la regulación legal que se propone– vulnera la distribución de competencias entre una y otras instituciones, los efectos de esa Decisión no se referirían exclusivamente al Territorio Histórico de Bizkaia sino a todos y cada uno de los Territorios Históricos.

8.2.5.– Alde batera utzirik azaldutakoa, kontu honetan bi zirkunstantzia biltzen dira, garrantzi nabarmenekoak:

8.2.5.– Con independencia de lo expuesto, concurren dos circunstancias de indudable relevancia:

a) Tramitearen iraungipena, zeren eta errekerimenduei erantzuteko aipatu idazkia hartarako emandako epetik kanpo bidali zitzaion batzordeari.

a) La caducidad del trámite, por cuanto que el citado escrito de contestación a los requerimientos se envió a la Comisión fuera del plazo al efecto conferido.

b) Idazkia faxez bidali zitzaion batzorde honi sinadurarik batere gabe, eta ondorioz ezin daiteke onartua izan ez baitago modurik bidaltzailearen identitatea egiaztatzeko.

b) El escrito se envió por fax a esta Comisión sin firma alguna, por lo que no puede ser admitido al no haber forma de acreditar la identidad del remitente.

8.2.6.– Ondorioz, Arbitraje Batzorde honek erabakitzen du:

8.2.6.– En consecuencia, la Comisión Arbitral acuerda:

Lege-ekimen herritarraren sustatzaileak ez ditu bete, denboraz eta formaz, batzorde honek, 2014ko urriaren 14an egindako bileran hartutako erabakiaren ondorioz, egin zizkion errekerimenduak, eta horregatik, ezetsi egiten du sustatzaile horrek tramitazioaren suspentsioa partzialki altxatzeko egindako eskaera.

No habiendo dado cumplimiento la promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, en tiempo y forma oportunos, a los requerimientos formulados por esta Comisión en virtud de Acuerdo adoptado en reunión celebrada el día 14 de octubre de 2014, se desestima la petición de levantamiento parcial de la suspensión de la tramitación deducida por dicha promotora.

9.– Behin igorri ondoren instituzio legitimatuei eta ekimenaren proposatzaileari Bizkaiko Foru Aldundiaren zuzenketa-idazkia 20 eguneko epe berri batean alegazioak egin ditzaten, batzordearen aurrean aurkeztu dira ondoren zehazten diren bi idazkiak:

9.– Dado traslado a las instituciones legitimadas y a la proponente de la Iniciativa del escrito de subsanación de la Diputación Foral de Bizkaia para alegaciones por un nuevo plazo de 20 días, se presentan ante la Comisión los dos escritos que a continuación se consignan:

9.1.– Arabako Biltzar Nagusiek idazki bat aurkeztu zuten abenduaren 3ko datarekin, non, behargabeko errepikak saiheste aldera, erabat erreproduzitutzat ematen dituzten batzordeari 2014ko urriaren 20an aurkeztu zioten idazkian jasotako alegazioak, bere eginez, bat datozelako, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako zuzenketakoak.

9.1.– Las Juntas Generales de Álava presentan escrito en fecha 3 de diciembre, en el que, en aras a evitar innecesarias repeticiones, dan por reproducidas íntegramente las alegaciones contenidas en su escrito presentado ante la Comisión el 20 de octubre de 2014, haciendo suyas, en cuanto coincidentes, las de la subsanación que articula la Diputación Foral de Bizkaia.

9.2.– Lege-ekimen herritarraren sustatzaileak idazki bat aurkeztu zuen 2014ko abenduaren 3ko datarekin, non alegatzen duen:

9.2.– La promotora de la Iniciativa Legislativa Popular presenta escrito en fecha 3 de diciembre de 2014, en el que alega:

9.2.1.– Bizkaiko Aldundiak aurkeztutako zuzenketa-idazkiak ezartzen du ezen kontratazio administratiboaren arloan bere eskumenak erreklamatzeko oinarria direla, hain zuzen, Euskadiko Autonomia Estatutuaren 37.3.a artikulua eta Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio komunen eta bere lurralde historikoetako organo foralen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 7.a) 1 artikulua. Manu horietan esaten da lurralde historikoen eskumen esklusiboa dela beren instituzio propioen «antolaketa, erregimena eta funtzionamendua».

9.2.1.– El escrito de subsanación presentado por la Diputación de Bizkaia establece que la base competencial en virtud de la cual vindica sus competencias en materia de contratación administrativa es el artículo 37.3.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el artículo 7.a) 1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. En estos preceptos se señala como competencia exclusiva de los Territorios Históricos «la organización, régimen y funcionamiento» de sus propias instituciones.

9.2.2.– Egin beharreko lehenengo egiaztapena da Autonomia Estatutuak argi bereizten dituela gai hau eta kontratazio administratiboa. Euskadiko Autonomia Estatutuak jasotzen du, alde batetik, Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa duela bere autogobernu-instituzioen antolaketa, erregimen eta funtzionamenduari buruz (10.2 artikulua), eta beste alde batetik, Autonomia Erkidegoak lege-garapen eta exekuzio eskumena duela kontratu eta lagapen administratiboei dagokienez (11.1.b artikulua).

9.2.2.– La primera constatación a realizar es que el Estatuto de Autonomía diferencia claramente entre esta materia y la contratación administrativa. El Estatuto de Autonomía del País Vasco recoge por una parte la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno (artículo 10.2), y por otra la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la Comunidad Autónoma sobre contratos y concesiones administrativas (artículo 11.1.b).

Konstituzioak ere gai substantibo eta ezberdin modura errekonozitzen du Estatuak kontratu eta lagapen administratiboei buruzko oinarrizko legegintzaren gainean duen eskumen esklusiboa (149.1.18).

También la Constitución reconoce como una materia sustantiva y diferente la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas (artículo 149.1.18).

9.2.3.– Berriro egiten du Lurralde Historikoen Legeko 6.1 artikuluaren aipamena, jada aurreko 6.4 epigrafean jasoa, adieraziz ezen interpretatzea kontratazio administratiboa, organo foralei ez zaiena izendatu, ez litzatekeela instituzio komunen eskumena izango uste delako sartuta dagoela organo foralei aitortutako beste batean, interpretazio hori egitea lege-iruzurra litzatekeela.

9.2.3.– Reitera su invocación del artículo 6.1 de la ley de Territorios Históricos ya transcrito en el epígrafe 6.4 anterior, señalando que una interpretación que pretenda el que una materia como la contratación administrativa, que no ha sido atribuida a los Órganos Forales, no sería competencia de las instituciones comunes por entenderla incluida en otra sí reconocida a aquéllos, constituiría un fraude de ley.

9.2.4.– Errepikatzen du, orobat, bere aurreko alegazioa, Bizkaiko Aldundiak espresuki errekonozitzen duelakoa, bere instrukzioaren atarikoan, ez daukala arau-eskumenik ez lan arloan ez kontratazio publikoan, eta berriz esaten du instituzio horren jarrera oztopatze parlamentario modu bat dela.

9.2.4.– Reproduce, asimismo, su anterior alegación acerca del reconocimiento expreso por parte de la Diputación de Bizkaia, en el preámbulo de su propia Instrucción, de que no dispone de competencias normativas en materia laboral ni de contratación pública, y reitera que su actitud constituye una forma de obstruccionismo parlamentario.

9.2.5.– Amaitzen du Arbitraje Batzordeari eskatuz ezetsi dezala Bizkaiko Foru Aldundiak planteatutako eskumen-arazoa.

9.2.5.– Para terminar solicitando a la Comisión Arbitral proceda a desestimar la cuestión de competencia planteada por la Diputación Foral de Bizkaia.

10.– Batzordearen Osoko Bilkurak 2014ko abenduaren 15eko data jarri zuen erabaki honen eztabaida eta onespenerako.

10.– El Pleno de la Comisión fijó la fecha del 15 de diciembre de 2014 para el debate y aprobación de la presente Decisión.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Bizkaiko Foru Aldundiak eskumen-arazoa planteatzen du lege-ekimen herritarreko lege-proposamenaren 3. artikuluari dagokionez, zeinak idazkera hau baitu:

Primero.– La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) plantea cuestión de competencia relativa al artículo 3 de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular redactado en los siguientes términos:

«3. Artikulua.– Aplikazio-eremu subjektiboa

«Artículo 3.– Ámbito subjetivo de aplicación.

1.– Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa osatzen duten erakundeetako kontratazio-organo guztiei aplikatzekoa izango da.

1.– La presente Ley será de aplicación a todos los órganos de contratación de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Lege honen ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikotzat ulertzen da Autonomia Erkidegoaren sektore publikoak, hiru lurralde historikoen sektore publikoak eta udalen sektore publikoak bilduta osatzen dutena».

2.– A los efectos de la presente Ley, se entiende por sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el integrado por la suma del sector público de la comunidad autónoma, el sector público de los tres territorios históricos y el sector público municipal».

Beraz, kontua da ebaztea ea lege-ekimen herritarreko 3. artikulu hori Autonomia Erkidegoko instituzio komunen eta bere lurralde historikoetako organo foralen arteko eskumen-banaketaren kontrakoa denetz.

Se trata, por lo tanto, de determinar si dicho artículo 3 de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) resulta contrario a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (TTHH).

Bigarrena.– Behin xehetasunez azaldu ondoren azaldutako aldeek eztabaidagai den hizpideari buruz egin dituzten alegazioak, hizpide horretan dagoen eskumen-mugaketa aztertzeko orduan kontuan izan behar da jurisprudentziak arazo horren inguruan ezarri duen doktrina.

Segundo.– Una vez expuestas de forma pormenorizada las alegaciones de las partes comparecidas respecto de la cuestión objeto de debate, y a la hora de analizar la delimitación competencial en la materia, ha de tenerse en cuenta la doctrina sentada por la jurisprudencia al respecto.

1.– Lehenengo eta behin, apirilaren 10eko 56/2014 Konstituzio Auzitegiaren Epaia (KAE) dago, zeinak inkonstituzional deklaratzen duen eta deuseztatzen duen Kantabriako Parlamentuak autonomia-erkidegoko 2011rako aurrekontu orokorrei buruz onetsitako abenduaren 23ko 10/2010 Legeko 44. artikulua, baimena ematen duelako kontratu administratiboen ordainketa atzeraturako, beraien balio estimatua 1,5 miliotik gorakoa denean eta beraien exekuzio-epea hamabi hilabetekoa edo gehiagokoa denean. Epai hori oraintsukoa eta garrantzitsua da, ez bakarrik aztertzen duelako kontratu administratiboen arloko eskumen-banaketa goi-tribunalaren epai batzuen argitan, baizik eta baita ere pronuntziamendu batzuk egiten dituelako hizpide dugun kasurako nabarmenki aplikatzekoak direnak, bere hirugarren oinarri juridikoan jasotako doktrina honen arabera:

1.– En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Constitucional 56/2014, de 10 de abril, que declara inconstitucional y anula el artículo 44 de la Ley del Parlamento de Cantabria 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2011, en cuanto que autoriza el pago aplazado de contratos administrativos cuando su valor estimado sea superior a un millón y medio de euros y su plazo de ejecución sea igual o superior a doce meses. Se trata de una reciente e importante Sentencia no sólo porque analiza la distribución de competencias en materia de contratos administrativos a la luz de diversas Sentencias del Alto Tribunal, sino porque, asimismo, efectúa una serie de pronunciamientos de evidente aplicación al caso que nos ocupa, con arreglo a la siguiente doctrina contenida en su Fundamento jurídico tercero:

1.1.– «Ez dago dudarik ezen erregulazio hori, ikuspuntu materialetik, kontratu administratiboei buruzko legislazio dela, eragiten duelako bere prezioaren ordainketaren zenbait alderdiren gainean... Beraz, hasteko, aztertu behar dugu zein eskumen-banaketak agintzen duen arlo honetan Estatuaren eta Kantabriako autonomia-erkidegoaren artean.

1.1.– «No ofrece dudas que esta regulación constituye, desde el punto de vista material, legislación sobre contratos administrativos, al incidir sobre determinados aspectos del pago de su precio... Debemos comenzar, por tanto, por analizar la distribución de competencias que rige en esta materia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria.

a) Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikuluak Estatuari izendatzen dio, beste batzuen artean, eskumen esklusiboa «kontratu eta lagapen administratiboei buruzko oinarrizko legeria» emateko. Apirilaren 22ko 141/1993 KAEko5. zuzenbide-oinarriaren arabera, «kontratazio administratiboaren alorreko oinarrizko arautegiaren helburua da batez ere, interes orokorreko beste helburu batzuez gainera, publizitate, berdintasun, lehia aske eta segurtasun juridikoko bermeak ematea, herritarrei ziurtatzeko tratamendu komuna izango dutela administrazio publiko guztien aldetik» (ildo berean, azaroaren 12ko 331/1993 KAEko 6. zuzenbide-oinarria, eta ekainaren 29ko 162/2009koaren 4. zuzenbide-oinarria).

a) El artículo 149.1.18 CE atribuye al Estado, entre otras, la competencia exclusiva para dictar «la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas». En términos de la STC 141/1993, de 22 de abril, FJ 5, «la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas» (en el mismo sentido, SSTC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 6, y 162/2009, de 29 de junio, FJ 4).

Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikuluak ezarritakoaren esparruan, autonomia-erkidegoek eskuratu ahal izan dute oinarrizko legeria estatalaren lege-garapenerako eskumena kontratu administratiboen arloan.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 149.1.18 CE, las Comunidades Autónomas han podido asumir la competencia de desarrollo legislativo de la legislación básica estatal en materia de contratos administrativos.

b) Kantabriako Gobernuaren ordezkari prozesalak nahi du kuestionatutako manua babestu Kantabriako Autonomia Estatutuaren 24. artikuluan jasotako eskumen esklusiboetan, zehazki 1. apartatuan (bere autogobernu-instituzioen antolaketa, erregimen eta funtzionamendua), 14.ean (aktibitate ekonomikoaren plangintza eta Kantabriaren garapenaren sustapena, Estatuaren eta erkidegoko sektore publiko ekonomikoaren politika ekonomikoak ezarritako helburuen barruan) eta 32.ean (antolaketa propioaren berezitasunetatik eratorritako prozedura administratiboa).

b) El representante procesal del Gobierno de Cantabria pretende amparar el precepto cuestionado en las competencias exclusivas recogidas en el artículo 24 EACant, apartados 1 (organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno), 14 (planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo de Cantabria, dentro de los objetivos marcados por la política económica del Estado y del sector público económico de la Comunidad) y 32 (procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia).

Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-banaketari dagokionez, «kontratu administratiboen» gaia bereizita agertzen da Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan, nahiz eta agindu konstituzional berean jasotako eskumen-sorta zabalaren parte den, zeintzuek alkantzu eta izaera desberdinak dituzten eta zeintzuen heterogeneotasunak galarazten duen tratamendu uniboko bat egitea (martxoaren 20ko 61/1997 KAEko 11. zuzenbide oinarria). Beraz, kontratu administratiboei buruzko legerian eskumen-titulu espezifiko batek agintzen duelarik, zirkunstantzia horrek berak bakarrik galarazten du onartzea, Kantabriako Gobernuak proposatzen duenez, gai hori beste eskumen-eremu batzuen baitan subsumitzeko operazioa. Auzitegi honen doktrinaren arabera, ekainaren 4ko 120/2012 KAEko 5. zuzenbide-oinarrian laburtua: «hasietarik gatoz aldezten ezen eskumen-mugaketaren arloan 'alkantzu handiagoko erregelak amore eman behar duela erregela bereziagoaren aurrean’ (azaroaren 30eko 71/1982 KAEko 6. zuzenbide-oinarria; uztailaren 16ko 87/1985 KAEko 8. zuzenbide-oinarria; maiatzaren 11ko 87/1989ko KAEko 3.a zuzenbide-oinarria, eta urriaren 1eko 193/1998 KAEko 1. zuzenbide-oinarria). Edo, berdin dena, titulu espezifikoa gailendu behar zaiola generikoari (martxoaren 22ko 48/19888 KAEko 2. zuzenbide-oinarria; martxoaren 22ko 49/1988 KAEko 11. zuzenbide-oinarria; eta apirilaren 28ko 80/1988 KAEko 3. zuzenbide-oinarria)».

En lo que concierne al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la materia «contratos administrativos» aparece diferenciada en el artículo 149.1.18 CE, aunque forme parte del amplio haz de competencias recogidas en el mismo precepto constitucional, que tienen diverso alcance y naturaleza, y cuya heterogeneidad impide un tratamiento unívoco (STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 11). Regida así la legislación sobre contratos administrativos por un título competencial específico, esta circunstancia por sí sola impide aceptar la operación de subsunción en otros ámbitos competenciales que propone el Gobierno de Cantabria. Según la doctrina de este Tribunal, recapitulada en la STC 120/2012, de 4 de junio, FJ 5: «desde un principio venimos manteniendo que en materia de delimitación de competencias la «regla de más amplio alcance debe ceder ante la regla más especial» (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 6; 87/1985, de 16 de julio, FJ 8; 87/1989, de 11 de mayo, FJ 3 a); y 193/1998, de 1 de octubre, FJ 1). O, lo que es lo mismo, que el título específico ha de prevalecer sobre el genérico (SSTC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 2; 49/1988, de 22 de marzo, FJ 11; y 80/1988, de 28 de abril, FJ 3)».

1.2.– Laburbilduz, Konstituzio Auzitegiaren aipatu epaiak pronuntziamendu hauek ditu:

1.2.– En resumen, la citada Sentencia del Tribunal Constitucional contiene los siguientes pronunciamientos:

1.2.1.– «Kontratu administratiboen» gaia gai substantiboa eta besteetatik bereizia da.

1.2.1.– La materia «contratos administrativos» es una materia sustantiva y diferenciada de otras.

1.2.2.– Kontratazioari buruzko eskumen-titulua espezifikoa da (Espainiako Konstituzioa 149.1.18).

1.2.2.– El título competencial sobre contratación es específico (149.1.18 CE).

1.2.3.– Kontratu administratiboen gaia Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan zedarritzen da eskumenen aldetik, eta identitate propioa dauka, ezin delarik nahastu beste gai batzuekin. Gai honetako oinarrizko arautegiaren helburua da, interes orokorreko beste helburu batzuez gainera, publizitate, berdintasun, lehia libre eta segurtasun juridikoko bermeak ezartzea, herritarrei tratamendu komuna bermatze aldera.

1.2.3.– La materia de contratos administrativos se delimita competencialmente en el artículo 149.1.18 de la Constitución y tiene identidad propia, sin que se pueda confundir con otras materias. La normativa básica en esta materia tiene por objeto, además de otros fines de interés general, establecer garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica, que aseguren un tratamiento común a los ciudadanos.

1.2.4.– Autonomia-erkidegoek eskuratu ahal izan dituzte gai honetan oinarrizko legeria estatalaren legegintza-garapenerako eskumenak.

1.2.4.– Las Comunidades Autónomas han podido asumir competencias de desarrollo legislativo de la legislación básica estatal en la materia.

1.2.5.– Espresuki ukatzen du aplikatu daitezkeela titulu jakin batzuk –zehazki instituzio propioen antolaketa, erregimena eta funtzionamendua, sustapena, plangintza ekonomikoa edo antolaketa propioaren berezitasunetatik eratorritako prozedura administratiboen erregulazioa– arlo horretan eskumen autonomikoak justifikatzeko. Ezin da subsumitu kontratazioari buruzko eskumen-titulua beste eskumen-titulu edo -eremu batzuen baitan.

1.2.5.– Niega expresamente que se puedan aplicar títulos como la organización, régimen y funcionamiento de las propias instituciones, el fomento, la planificación económica o la regulación de procedimientos administrativos derivados de las especialidades de la organización propia, para justificar competencias autonómicas en la materia. No se puede subsumir el título competencial sobre contratación en otros títulos o ámbitos competenciales.

1.2.6.– Kontratazioari buruzko eskumen-titulu espezifikoa gailendu egiten zaie alegatu daitezkeen titulu generikoei (autoeraketa, eta abar).

1.2.6.– El título competencial específico sobre contratación prevalece sobre los genéricos que puedan alegarse (autoorganización, etc.).

2.– Bigarren, aipatzekoa da Euskadiko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak 2014ko uztailaren 11ko dataz emandako epaia, zeinak deuseztatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluaren 2014ko uztailaren 11ko instrukzioa eta zeinaren existentzia aipatu gabe utzi duen eskumen-arazoaren sustatzaileak prozedura honetan aurkeztutako bere idazkietan.

2.– En segundo lugar, cabe hacer referencia a la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en fecha 11 de julio de 2014, que anula la Instrucción del Consejo de Gobierno de la DFB de 29 de octubre de 2013, y cuya existencia ha sido omitida por el promotor de la cuestión de competencia en sus escritos presentados en el presente procedimiento.

2.1.– Salak hau dio 3. zuzenbide-oinarrian: «3.1 Lehenengo, ez Euskadiko Autonomia Estatutuak, 3/1979 Lege Organikoz onetsiak, ez Autonomia Erkidegoko instituzio komunen eta bere lurralde historikoetako organo foralen arteko harremanei buruzko 27/1983 Legeak, zeinek, Konstituzioarekin berarekin batera, eskumen foralen multzoa zehazten duten, ez die eskumenik izendatzen lurralde historikoei lan, gizarte-segurantza eta kontratazio gaietan. Azkeneko honi dagokionez, eskumena mugatzen da aplikatzera Kontratuen Legearen beraren (gaur egun 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua) xedapenak eta mugatzen da lege horren aplikazioa suposatzen duten jarduketetara –ez garapena, ez erregelamenduzko exekuzioa–, hala nola gertatzen den –3/2011 Legegintzako Errege Dekretuko 114. artikulua eta hurrengoak eta bigarren xedapen gehigarria– baldintza-pleguekin edo deialdien oinarriekin).

2.1.– En el Fundamento de Derecho Tercero la Sala afirma: «3.1 En primer lugar, ni el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley Orgánica 3/1979 ni la Ley 27/1983 de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, normas que junto con la propia Constitución determinan el haz competencial foral, atribuyen competencia alguna a los Territorios Históricos en materia de Trabajo, Seguridad Social y Contratación. En cuanto a esta última, la competencia se limita a aplicar los términos de la propia Ley de Contratos (Real Decreto Legislativo 3/2011 en la actualidad) y a aquellas actuaciones que pueden suponer aplicación de la misma –no desarrollo, no ejecución reglamentaria– como por ejemplo ocurre –artículos 114 y siguientes y Disposición Adicional Segunda del RDL 3/2011– con los pliegos de condiciones o con las Bases de las Convocatorias».

2.2.– Ez dago egiaztatuta epai honen irmotasuna, baina horrek ez du galerazten aintzat hartzea transkribitutako doktrina.

2.2.– No consta la firmeza de esta Sentencia, pero ello no es óbice para tomar en consideración la doctrina transcrita.

3.– Hirugarren, Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien 3. Salako 7. Sekzioare 2011ko abenduaren 9ko epaia (rec. E. 5777/2008), zeinak berresten duen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epai bat, zuzenbidearen araberakotzat jo zuena Eusko Jaurlaritzaren agindu bat zeinen bidez instrukzioak ematen ziren laneko arriskuen prebentzioan falta oso larriagatik zehatuak izan diren administrazio publikoekin kontratatzeko debekuaren deklarazioaren espedientearen aurretik egin beharreko espedientea tramitatze aldera.

3.– En tercer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª, de 9 de diciembre de 2011, rec. 5777/2008, que confirma una Sentencia del TSJPV que consideró ajustada a Derecho una Orden del Gobierno Vasco por la que se daban instrucciones para la tramitación del expediente previo al de la declaración de la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas a quienes hubieran sido sancionados por falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.

Auzitegi Gorenak deklaratu zuen ez zegoela arrazoirik Estatuaren Abokatuak jarritako kasazio-errekurtsorako. Epai horren argudioak honela laburtu daitezke:

Los argumentos de la citada Sentencia del Tribunal Supremo para declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, pueden resumirse así:

3.1.– Nahiz eta aginduaren edukiak –hizpide dugun kasuan gertatzen den bezala– uki ditzakeen lan-izaerako kuestioak, mugarritzen da gaia ez lan-izaerako gisa, baizik eta «dudaezineko kontratu-izaerako» gisa, jurisprudentzia konstituzionalaren oinarrizko postulatuak jarraituz, eta deklaratzen da aginduak babesa duela kontratazio administratiboaren eremu espezifikoan (Konstituzioaren 149.1.18 artikulua) eta ez, administrazio errekurtsogilearen defentsak argudiatzen duen bezala, oinarrizko testuaren 149.1.7 artikuluaren eremuan.

3.1.– Aunque el contenido de la Orden –como ocurre en el caso que nos ocupa– pueda afectar a cuestiones de naturaleza laboral, se deslinda la materia no como de índole laboral sino como de «indudable carácter contractual», siguiendo los postulados básicos de la jurisprudencia constitucional, declarando que la Orden tiene cobertura en el específico ámbito de la contratación administrativa (artículo 149.1.18 de la Constitución) y no, como argumenta la defensa de la Administración recurrente, en el ámbito propio del artículo 149.1.7 del texto fundamental.

3.2.– Kontratazio administratiboaren alorrean garapen legislatiboko eta exekuzioko eskumena Autonomia Erkidegoari dagokio, horrela izendatzen diotelako Konstituzioak eta Autonomia Estatutuak: «... Aitzitik, ez dira izango oinarrizkoak xehetasunezko edo prozedurazko beste preskripzio batzuk, zeinak ordezkatuak izan baitaitezke, oinarrizko printzipio horien eraginkortasuna kaltetu gabe, beste erregulazio orobat osagarri edo xehetasunezko batzuekin, horiek onetsi dituztelarik hartarako eskumena duten autonomia-erkidegoek Konstituzioak eta Autonomia Estatutuak arlo honetan ematen dieten garapen eta exekuzio eskumena baliatuz».

3.2.– La competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de contratación administrativa corresponde a la Comunidad Autónoma, por así conferírselo la Constitución y el Estatuto de Autonomía: «... Mientras que no lo serán (básicos) aquellas otras prescripciones de detalle o de procedimiento que, sin merma de la eficacia de tales principios básicos, pudieran ser sustituidas por otras regulaciones asimismo complementarias o de detalle, elaboradas por las Comunidades Autónomas con competencia para ello al ejercitar su competencia de desarrollo y ejecución que, en esta materia, le confiere la Constitución y el Estatuto de Autonomía».

3.3.– Auzitegi Gorenaren epai horretan jasotako eta aurreko 3.1 apartatuan islatutako doktrinaren arabera, prozedura honetan hizpide den eskumen-eztabaidaren gaia kontratazio administratiboa da.

3.3.– De acuerdo con la doctrina contenida en la citada Sentencia del TS, y consignada en el apartado 3.1 precedente, la materia objeto de debate competencial en el presente procedimiento es la de la contratación administrativa.

Hirugarrena.– Orain dagokiona da aztertzea Autonomia Erkidegoko instituzio komunen eta lurralde historikoetako organo foralen arteko eskumen-zedarriketa gai horretan, aipatutako doktrina jurisdikzioalaren argitan.

Tercero.– Procede ahora analizar la delimitación competencial entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos en la antedicha materia, a la vista de la doctrina jurisprudencial precitada.

1.– Estatuari dagokio, Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan xedatutakoaren arabera, eskumen esklusiboa kontratu eta lagapen administratiboei buruzko oinarrizko legediaren gaian.

1.– Corresponde al Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.18 CE, la competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena da, bere Autonomia Estatutuaren 11.1.b artikuluaren arabera, Estatuaren oinarrizko legeriaren garapen legislatiboa eta exekuzioa bere lurraldearen barruan kontratu eta lagapen administratiboen gaian.

2.– Es de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el artículo 11.1.b) de su Estatuto de Autonomía, el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en materia de contratos y concesiones administrativas.

3.– Autonomia Erkidegoari gai honetan izendatutako eskumen-titulua espezifikoa da eta Estatutuaren 10.2 artikuluak izendatzen dion bere autogobernu-erakundeen antolaketa, erregimen eta funtzionamendu gaiko eskumenetik bereizia.

3.– El título competencial atribuido a la Comunidad Autónoma en esta materia es específico y diferenciado de la competencia que en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno le atribuye el artículo 10.2 del Estatuto.

4.– Ez Estatutuak ez Autonomia Erkidegoko instituzio komunen eta bere lurralde historikoetako organo foralen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak ez diote eskumenik izendatzen lurralde historikoei kontratazio administratiboaren gaian.

4.– Ni el Estatuto ni la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (LTH), atribuyen competencia alguna a los Territorios Históricos en materia de contratación administrativa.

4.1.– Beraz, gai hau ez zaie egozten lurralde historikoei ez Estatutuan izendatutako «foraltasunaren muin ukiezinean» ez Lurralde Historikoen Legean erregulatutako «eskumen-hedapeneko eremuan».

4.1.– Por lo tanto, esta materia no se atribuye a los Territorios Históricos ni en el «núcleo intangible de la foralidad» atribuido en el Estatuto ni en el «ámbito de expansión competencial» que se regula en la LTH.

4.2.– Kontratazio administrazioaren gaian garapen legislatiborako espazioa instituzio komunei dagokie.

4.2.– El espacio para el desarrollo legislativo en la materia de contratación administrativa corresponde a las Instituciones Comunes.

5.– Lurralde Historikoen Legeko 6.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, «Autonomia Erkidegoko instituzio komunen eskumena da legegintza eta exekuzioa Autonomia Estatutuaren arabera Autonomia Erkidegoari dagozkiolarik Estatutu horretan, lege honetan edo geroagoko beste batzuetan lurralde historikoetako organo foralei aitortzen edo izendatzen ez zaizkien gai guztietan».

5.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la LTH, «Es de la competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos».

5.1.– Lurralde historikoen eskumenak izendapenezkoak dira, eta ondorioz lurralde historikoak eskudunak dira, soilik, Estatutuak edo legeak –bereziki Lurralde Historikoen Legeak– espresuki berei izendatzen dizkienen gainean.

5.1.– Las competencias de los Territorios Históricos son de atribución, por lo que éstos sólo son competentes sobre lo que el Estatuto o la Ley –especialmente, la LTH– les atribuyen de forma expresa.

5.2.– Autonomia Estatutuak espresuki izendatzen dio Euskal Autonomia Erkidegoari kontratazio administratiboaren gaian garapen legislatiboko eta exekuzioko eskumena, eta aitzitik Lurralde Historikoen Legeak ez die eskumenik batere izendatzen gai horretan lurralde historikoei.

5.2. Mientras que el Estatuto de Autonomía atribuye expresamente la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de contratación administrativa a la CAPV, la LTH no atribuye competencia alguna en la materia a los TTHH.

5.3.– Zirkunstantzia horren ondorioak bistakoak dira Konstituzio Auzitegiak kontu honi dagokionez behin eta berriro finkatutako doktrinaren arabera, alegia, «kontratu administratiboen» gaia gai substantiboa eta bereizia dela, identitate propioa duena eta ezin nahasi dena beste gai batzuekin, eta eskumen-titulua espezifikoa dela.

5.3.– Las consecuencias de tal circunstancia son evidentes de acuerdo con la doctrina sentada reiteradamente al respecto por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que la materia «contratos administrativos» es una materia sustantiva y diferenciada, con identidad propia, sin que se pueda confundir con otras materias, y que el título competencial es específico.

6.– Lurralde historikoek ezin dute argudiatu Estatutuko 37.3.a artikuluan jasotako eskumena (bere instituzio propioen antolaketa, erregimena eta funtzionamendua) eta Lurralde Historikoen Legeko 7.a.1 artikuluan jasotakoa (beren organo foralen antolaketa, erregimena eta funtzionamendua), Autonomia Estatutuan Autonomia Erkidegoari izendatutako eskumen-titulu espezifikoen aurrean.

6.– Los TTHH no pueden esgrimir la competencia recogida en el artículo 37.3.a) del Estatuto (organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones) y en el artículo 7.a).1 de la LTH (organización, régimen y funcionamiento de sus Órganos Forales) frente a los títulos competenciales específicos atribuidos a la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía.

Areago, kontuan izanik, kasu honetan bezala, ekimenari kontra egiteko baliatzen den instrukzioa ez dela «ad intra» erregulazio bat, baizik eta –Euskadiko Auzitegi Nagusiaren 2014ko uztailaren 11ko aipatu epaian esaten denez– eman dela instrukzio bat izaera orokorreko xedapen bati dagokion erregulazio-eduki batekin, hirugarrenen eskubide eta obligazioei eragiten dien erregulazio berri bat sartuz.

Máxime si, como en el presente caso, la Instrucción que se esgrime para oponerse a la Iniciativa no constituye una regulación «ad intra», sino que –en expresión de la Sentencia precitada del TSJPV de 11 de julio de 2014– se ha dictado una Instrucción con un contenido regulador propio de una disposición de carácter general, introduciendo una nueva regulación que afecta a los derechos y obligaciones de terceros.

Edozein kasutan, Konstituzio Auzitegiaren doktrina eztabaidaezin eta errepikatuak –alegia, kontratu administratiboei buruzko eskumen-titulua espezifikoa dela, horrek besterik gabe galarazten duelarik beste eskumen-eremu batzuetan, hala nola alegatu dituzten prozedura honetan Bizkaiko Foru Aldundiak eta Arabako Biltzar Nagusiek, subsumitzeko operazioa onartzea; eskumenen mugaketaren gaian «alkantzu handiagoko erregelak amore eman behar duela erregela bereziagoaren aurrean»; eta kontratazioari buruzko eskumen-titulu espezifikoa gailentzen zaiela alegatu daitezkeen beste titulu generikoei, hala nola autoeraketa edo beste batzuk–, doktrina horrek eragiten du bestelako argudiaketarik behar ez izatea.

En cualquier caso, la taxativa y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional en el sentido de que el título competencial sobre contratos administrativos es específico, circunstancia ésta que, por sí sola, impide aceptar la operación de subsunción en otros ámbitos competenciales como los alegados por la DFB y las Juntas Generales de Álava en el presente procedimiento, que en materia de delimitación de competencias la «regla de más amplio alcance debe ceder ante la regla más especial», y que el título competencial específico sobre contratación prevalece sobre los otros genéricos –como autoorganización u otros– que puedan alegarse, exime de cualquier otra argumentación al respecto.

EPAITZA
FALLO

Azaldutakoa kontuan izanik, Arbitraje Batzordearen Osoko Bilkurak

En atención a lo expuesto, el Pleno de la Comisión Arbitral,

ERABAKI DU:
HA DECIDIDO:

Kontratazio publikoan klausula sozial batzuk sartzeko lege-ekimen herritarreko lege-proposamenaren 3. artikuluan jasotzen den aurreikuspenari dagokionez, kuestionatutako eskumena egokitzen zaiola instituzio komunen eta foralen artean Autonomia Estatutuan ezarritako eskumen-banaketari, eskumen hori Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio komunei dagokielako.

Que la competencia cuestionada en relación con la previsión contenida en el artículo 3 de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular para la inclusión de determinadas Cláusulas Sociales en la Contratación Pública, se adecúa a la distribución de competencias entre Instituciones Comunes y Forales establecida en el Estatuto de Autonomía, por ser una competencia que corresponde a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Erabaki hau aldeei jakinaraziko zaie eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko lurralde historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Hala erabakitzen dute batzordeko kideek eta sinatzen, eta horren fede ematen dut nik, idazkariak.

La presente Decisión se notificará a las partes y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia. Lo acuerdan así los componentes de la Comisión que la suscriben y de lo cual, yo, la Secretaria, doy fe.

Donostia, 2014ko abenduaren 15a.


Azterketa dokumentala

En San Sebastián, a 15 de diciembre de 2014.


Análisis documental

Euskadi, bien común