Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

209. zk., 2014ko azaroaren 3a, astelehena

N.º 209, lunes 3 de noviembre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
4665
4665

210/2014 DEKRETUA, urriaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle-kidegoetako -maisu-maistren kidegoetako izan ezik- lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzeko dena.

DECRETO 210/2014, de 28 de octubre, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo reservados en los Centros Públicos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias pertenecientes a los Cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco con excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras.

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legeko II. tituluko I. kapituluan honako hauek arautzen dira: irakaskuntzako funtzio publikoaren egitura eta antolaketa, lanpostuen zerrenden figura, betiere haren oinarrizko printzipioak eta hura prestatzeko zaindu beharreko prozedura-bideak zehaztuaz.

La Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos docentes de enseñanza no universitaria de la CAPV regula en el capítulo I de su título II, dedicado a la estructura y organización de la función pública docente, la figura de las relaciones de puestos de trabajo, señalando con respecto a ella los principios básicos así como los cauces procedimentales que deben observarse en su elaboración.

Ildo horretan, aipatu legeko 5. artikuluak honako hau xedatzen du: direlako zerrendek izan behar duten gutxieneko edukia: izena, ikastetxea, ikerketarako eta irakaskuntzari laguntzeko edo ikuskaritza teknikorako zerbitzua, eta, beharrezkoa bada, adskribituta dagoeneko hezkuntza administrazioari dagokion lurralde-eremua; jarduteko eskatzen diren betekizunak, zeintzuen artean egon behar duten hizkuntza eta eskakizunak eta derrigortasun-datak; kasu bakoitzari dagokion talde, kidego, eskala edo lan-kategoria; eta, azkenik, funtzionarioentzako gordetako lanpostuei dagokienez, berariazko osagarria eta lanpostuak betetzeko sistema.

De esta forma, el artículo 5 del citado texto legal dispone el contenido mínimo que, en cualquier caso, deben contener las citadas relaciones: denominación; centro docente, servicio de Inspección Técnica o de Investigación y Apoyo a la docencia y, en su caso, el ámbito territorial de la Administración educativa al que se halle adscrito; los requisitos exigidos para su desempeño, entre los que necesariamente debe figurar el perfil lingüístico asignado y la fecha de preceptividad; la adscripción al grupo, cuerpo o escala o categoría laboral que en cada caso corresponda; y por último, tratándose de puestos de trabajo reservados a funcionarios y funcionarias, el complemento específico y el sistema de provisión.

Bestalde, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 5. artikuluko h) idatzi-zatiarekin bat etorriaz, 4. artikuluko i) idatzi-zatiak, batetik, Jaurlaritzari aitortu egiten dio lanpostu-zerrendak onartzeko eskumena, eta, bestetik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari erreserbatzen dio irakasleen lanpostu-zerrendak proposatzeko eskumena.

Por su parte, el apartado l) del artículo 4, en congruencia con el apartado h) del artículo 5 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función Pública Vasca que reconoce la competencia para la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo al Gobierno, reserva la facultad de propuesta de las relaciones de puestos de trabajo docentes al Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Lanpostu-zerrendak etengabe eguneratu behar dira, hain justu ere ikasturte aldaketa dela-eta ikastetxeetan sortutako egoera berriei egokitzeko. Hortaz, 2014-2015 ikasturteari dagokion eguneraketa ezarri behar da.

Las relaciones de puestos de trabajo han de ser objeto de una permanente actualización al objeto de adaptarse a las nuevas situaciones generadas en los centros como consecuencia del cambio de curso escolar. Es necesario, por consiguiente, establecer la actualización correspondiente al curso académico 2014-2015.

Lanpostu-zerrenda hau prestatzeko, honako hauek errespetatu dira: urtarrilaren 18ko 6/2000 Dekretuan eta uztailaren 23ko 182/2002 Dekretuan ezarritako hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun-datak zehazteko irizpideak. (6/2000 Dekretuaren bidez, uztailaren 23ko 182/2002 Dekretua aldatu zen).

En la elaboración de la presente relación de puestos de trabajo se han seguido los criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad establecidos en el Decreto 6/2000, de 18 de enero, por el que se modifica el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, y en el Decreto 182/2002, de 23 de julio.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako Sailburuaren proposamenez, Euskadiko Eskola Kontseiluaren txostena kontuan izanik, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2014ko urriaren 28ko bileran, eztabaidatu eta onartu ostean, honako hau,

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, conocido el informe del Consejo Escolar de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 28 de octubre de 2014,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.- 1.- Laudioko (Araba) IES Laudio BHItik Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoko lanpostu batzuk bereizi eta Santurtziko (Bizkaia) IEFPS San Jorge GLHBIn txertatzen dira. Hona lanpostuok:

Artículo 1.– 1.– Se desglosan del IES Laudio BHI de Llodio (Álava) y se integran en el IEFPS San Jorge GLHBI de Santurtzi (Bizkaia) los siguientes puestos de trabajo del Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional:

- «Estetika» espezialitateko lanpostu bat: 1. HE, derrigortasun-datarik gabe.

– 1 puesto de trabajo de la especialidad de «Estética», de perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad.

- «Ile-apainketa» espezialitateko lanpostu bat: 1. HE, derrigortasun-datarik gabe.

– 1 puesto de trabajo de la especialidad de «Peluquería», de perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad.

2.- IES Laudio BHItik banatutako lanpostuetan -aurreko paragrafoan aipatutakoetan- behin betiko destinoa duten irakasleak IEFPS San Jorge GLHBIri atxikiko zaizkio. Horretarako, urriaren 10eko 198/2006 eta uztailaren 29ko 148/2008 Dekretuek aldatutako apirilaren 16ko 86/2002 Dekretuan finkatutako irizpideak aplikatuko dira.

2.– Los profesores y profesoras con destino definitivo en los puestos de trabajo mencionados en el apartado anterior desglosados del IES Laudio BHI se adscribirán al IEFPS San Jorge GLHBI en función de los criterios fijados en el Decreto 86/2002, de 16 de abril, modificado por los Decretos 198/2006, de 10 de octubre y 148/2008, de 29 de julio.

3.- Bereizketa honen eraginpeko langileek jatorrizko ikastetxean finkatutako antzinatasuna ikastetxe berrian gordeko dute.

3.– El personal afectado por este desglose mantendrá, a efectos de antigüedad en el nuevo centro, la generada en el centro de origen.

2. artikulua.- 2014-2015 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Bigarren Hezkuntzako katedradunak (A taldea), Bigarren Hezkuntzako irakasleak (A taldea), Lanbide Heziketako irakasle teknikoak (B taldea), eta «iraungitze» egoeran diren Irakaskuntza Ertainetako Institutu Teknikoetako irakasleak. Dekretu honetako I. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 2.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2014-2015, en los Centros Públicos docentes de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria (Grupo A), Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria (Grupo A), Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional (Grupo B) y Cuerpo de Profesores y Profesoras de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias (Grupo B) en situación «a extinguir». Esta relación figura en el anexo I del presente Decreto.

3. artikulua.- 2014-2015 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan, ondoko kidegoetako funtzionarioentzako gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Bigarren Hezkuntzako katedradunak (A taldea), eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak (A taldea). Dekretu honetako II. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 3.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2014-2015, en los Centros Públicos docentes de Educación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria (Grupo A) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria (Grupo A). Esta relación figura en el anexo II del presente Decreto.

4. artikulua.- 2014-2015 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskola ofizialetan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Hizkuntza Eskola Ofizialetako katedradunak (A taldea), eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleak (A taldea). Dekretu honetako III. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 4.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2014-2015, en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A). Esta relación figura en el anexo III del presente Decreto.

5. artikulua.- 2014-2015 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko musika kontserbatorio profesionaletan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Musika eta Arte Eszenikoko katedradunak (A taldea), eta Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleak (A taldea). Dekretu honetako IV. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 5.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2014-2015, en los Conservatorios Profesionales de Música de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Música y Artes Escénicas (Grupo A) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas (Grupo A). Esta relación figura en el anexo IV del presente Decreto.

6. artikulua.- 2014-2015 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko arteetako eskoletan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunak (A taldea), eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleak (A taldea). Dekretu honetako V. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 6.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2014-2015, en las Escuelas de Artes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A). Esta relación figura en el anexo V del presente Decreto.

7. artikulua.- 2014-2015 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzei atxikitako erlijio irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da. Dekretu honetako VI. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 7.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo en los Centros Públicos docentes de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondientes al curso académico 2014-2015, reservados al profesorado de Religión adscrito a las Delegaciones Territoriales de Educación. Esta relación figura en el anexo VI del presente Decreto.

8. artikulua.- 2014-2015 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Bigarren Hezkuntzako katedradunak (A taldea), eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak (A taldea). Eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren aldi baterako xedapenetarik lehenengoan xedatutakoa aplikatuaz, lanpostu horiei behin betiko adskribitutako maisu-maistren kidegoetako funtzionarioek okupatu ditzakete direlako lanpostuak. Dekretu honetako VII. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 8.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo correspondientes, al curso académico 2014-2015, en los Centros Públicos docentes de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria (Grupo A) y al Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria (Grupo A) que, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pueden ser ocupados por los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Maestros y Maestras adscritos y adscritas a dichos puestos con carácter definitivo. Esta relación figura en el anexo VII del presente Decreto.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Eranskinetan jasotako lanpostuek esleiturik dute berariazko osagarria, zeina jarraian zehazten den, urteko osoko zenbatekoetan. Zenbateko horiek hilekoetan banatuko dira, zehazki, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren 2014. ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 20ko 4/2013 Legeko 19. artikuluan arautzen den bezala.

Los puestos de trabajo incluidos en las relaciones anexas tienen asignado el complemento específico que a continuación se detalla, desglosado como se indica, en cuantías anuales íntegras que se distribuirán mensualmente según se regula en el artículo 19 de la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014.

BOG: Berariazko osagarria guztira.

CET: Complemento específico total.

BOO: Berariazko osagarri orokorra.

CEG: Complemento específico general.

DBO: Dedikazio bereziaren osagarria, bigarren eta hirugarren maletetako kapitalizazioetatik datorrena.

CED: Componente de especial dedicación procedente de las capitalizaciones de los grados segundo y tercero.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Dedikazioa bereziko osagaiaren lehen maila egiaztatu duten irakasleek gorago adierazi diren zenbatekoez gain, urteko 1.083,11 euro osagarria jasoko dute.

Aquel personal docente que haya acreditado el primer grado del componente de especial dedicación percibirá, adicionalmente a las cantidades arriba indicadas, 1.083,11 euros/año.

Dedikazio bereziko osagaiaren laugarren maila egiaztatu duten irakasleek, karrerako funtzionario direnek, urteko 646,14 euro jasoko dituzte; eta dedikazio bereziko osagaiaren bosgarren maila egiaztatu duenak urteko 535,40 euro jasoko dituzte, betiere goragoko paragrafoetan adierazi diren zenbatekoen osagarri.

Aquel personal docente, funcionario de carrera, que haya acreditado el cuarto grado del componente de especial dedicación percibirá 646,14 euros/año, y el que haya acreditado el quinto grado del componente de especial dedicación, percibirá 535,40 euros/año, adicionalmente a las cantidades indicadas en los párrafos anteriores.

Xedapen gehigarrietatik lehenengoan zehaztu bezala banatuko dira aipatu zenbatekoak, hilabeteka.

Las citadas cantidades se distribuirán mensualmente del mismo modo que el indicado en la disposición adicional primera.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Irakaskuntza-karrera profesionalaren gaineko negoziaziorik gertatu arte, Bigarren Hezkuntzako pertsonalak ondoko irakaskuntzetan eta ikastetxeetan tutoretza funtzioak egitegatik pizgarri ekonomiko osagarria jaso ahal izateak indarrean dirau: Bigarren Hezkuntzako Araubide Orokorrekoa edo Lanbide Heziketako Heziketa-zikloetakoa, eta Helduen Hezkuntzako Ikastetxeetan; eta hori dela-eta, 738,39 euroko zenbatekoa jasotzeko eskubidea sortuko da, zeina xedapen gehigarrietarik lehenengoan adierazi bezala banatuko den, hilabeteka.

En tanto se produzca la negociación de la carrera profesional docente, se mantiene en vigor el incentivo económico adicional destinado a retribuir el desempeño efectivo de las funciones de tutoría en enseñanzas de régimen general de educación secundaria o ciclos formativos de formación profesional y en centros de educación de personas adultas por parte de personal de educación secundaria, que dará derecho al percibo adicional de 798,39 euros/año, distribuido mensualmente del mismo modo indicado en la disposición adicional primera.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Zuzendaritzako funtzioak egiteak berekin dakar honako honetan ezarritako ordainsariak jasotzeko eskubidea: Unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioentzako ordainsariei buruzko ekainaren 26ko 177/1990 Dekretua. Unibertsitatez kanpoko irakasle publikoen lan-baldintzak arautzeko Akordioaren barruan eguneratuko dira ordainsari horiek, hain justu ere beherago zehaztutako urteko zenbatekoetan, betiere xedapen gehigarrietarik lehenengoan adierazi bezala banaturik, hilabeteka.

El desempeño de funciones de carácter directivo dará derecho a las percepciones establecidas en el decreto 177/1990, de 26 de junio, sobre retribuciones de los funcionarios y funcionarias docentes no universitarios, actualizadas según proceda, en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal docente público no universitario, en las siguientes cuantías anuales íntegras, distribuidas mensualmente del mismo modo indicado en la disposición adicional primera.

Bigarren Hezkuntzako Katedradunen Kidegoa.

Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria.

Hizkuntza Eskola Ofizialeko Katedradunen Kidegoa:

Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Musikako eta Arte Eszenikoetako Katedradunen Kidegoa

Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Música y Artes Escénicas.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen Kidegoa

Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Artes Plásticas y Diseño.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa

Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional.

Irakaskuntza Ertainen Institutu Teknikoetako Irakasleen Kidegoa.

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Institutos Técnicos de Enseñanza Media.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Hizkuntza Eskola Ofizialeko Irakasleen Kidegoa.

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Musikako eta Arte Eszenikoetako Irakasleen Kidegoa

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakasleen Kidegoa

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Artes Plásticas y Diseño.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan zuzendaritza-karguak betetzen dituzten maisu-maistrak.

Maestros y Maestras con cargos directivos en centros de Educación Secundaria.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Xedapen gehigarri honetan xedatutakoa ezartzeko, ikastetxeko ikasle-kopurua honela zehaztuko da: zenbat ikasle matrikulatu diren ikastetxean erregimen ofizial, presentzial eta osoko eskaintzan irakasten diren irakaskuntza arautuetan. Baina Urrutiko Batxilergoko Institutuetan ikastetxeko ikasle-kopurua Urrutiko Batxilergoko irakaskuntza ofizialetan matrikulatu direnen kopurua izango da.

Para la aplicación de lo dispuesto en la presente disposición adicional se entenderá que el número de alumnos y alumnas del centro es el que resulta contabilizando las personas matriculadas en el centro en enseñanzas regladas impartidas en régimen oficial, presencial y de oferta completa, excepto en el caso de los Institutos de Bachillerato a distancia en los que se contabilizarán las personas matriculadas en el centro en las enseñanzas oficiales de Bachillerato a distancia.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Derrigortasun-datarik gabeak edo derrigortasun-data igarota dutenak izan daitezke 1. Hizkuntza Eskakizuna duten lanpostuak, eta derrigortasun-datarik gabeak edo derrigortasun-data igarota dutenak izan daitezke 2. Hizkuntza Eskakizuna duten lanpostuak, dekretu honetako eranskinetan jasotako zerrendetan zehazten denez.

Los puestos de trabajo de Perfil Lingüístico 1 pueden ser sin fecha de preceptividad o de preceptividad vencida, mientras que los de Perfil Lingüístico 2 pueden ser con fecha de preceptividad diferida o con fecha de preceptividad vencida, según figura en las relaciones contenidas en los anexos de este Decreto.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Bigaren Hezkuntzako Institutuetan lanpostua betetzen duten maisu-maistren lanpostu-mailako osagarria urteko 2.002,02 eurotan gehituko da, Bigarren Hezkuntzako irakasleen lanpostu-mailako osagarriaren zenbatekoarekin berdintzekotan.

El complemento de destino de los Maestros y Maestras que ocupan algún puesto de trabajo en Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria se verá incrementado en 2.002,02 euros/anuales, como equiparación al importe del complemento de destino de los Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Dekretu honetako eranskinetan jasotako zerrendetan agertzen diren lanpostuak betetzeko sistema lekualdatze-lehiaketarena izango da, berezi gisa sailkatzen diren lanpostuen kasuan izan ezik, berariazko lehiaketaren bidez beteko baitira.

El sistema de provisión de los puestos de trabajo que figuran en las relaciones contenidas en los anexos de este Decreto será el Concurso de Traslados, excepto para aquellos puestos calificados como singulares cuya provisión se realizará mediante concurso específico.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Atzerriko hizkuntzan eman behar diren espezialitateetako lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko, espezialitate egokia izateaz gaian, ondoko dekretuko 2. artikuluan ezarritako titulu, gaitze edo ziurtagiriren bat izan beharko da: 73/2012 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena eta tituluak eta ziurtagiriak onartzen dituena

Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de las especialidades impartidas en lengua extranjera se requiere, además de la especialidad correspondiente, acreditar alguno de los títulos, habilitaciones o certificados establecidos en el artículo 2 del Decreto 73/2012, de 15 de mayo, por el que se establecen los requisitos de competencia lingüística para impartir áreas o materias en lenguas extranjeras en la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se reconocen títulos y certificados.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

«Hizkuntza Indartzeko irakasleen» lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da honako espezialitateetarik baten bat izatea:

Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Profesorado de Refuerzo Lingüístico» se requiere estar en posesión de alguna de las siguientes especialidades:

- Gaztelania eta Literatura

– Lengua Castellana y Literatura

- Euskara eta Literatura

– Lengua y Literatura Vasca

- Geografia eta Historia

– Geografía e Historia

- Latina

– Latín

- Greziera

– Griego

- Ingelesa

– Inglés

- Frantsesa

– Francés

- Alemana

– Alemán

- Filosofia

– Filosofía

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da ondoko dekretua: 443/2013 Dekretua, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzeko dena: Bigarren Hezkuntzako katedradunak eta irakasleak, Lanbide Heziketako irakasle teknikoak, Irakaskuntza Ertainetako Institutu Teknikoetako irakasleak, Hizkuntza Eskola Ofizialetako katedradunak eta Irakasleak, Musika eta Arte Eszenikoko katedradunak eta irakasleak, Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunak irakasleak.

Queda derogado el Decreto 443/2013, de 12 de noviembre, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo reservados en los Centros Públicos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria, Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional, Profesores y Profesoras de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias, Catedráticos y Catedráticas de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Catedráticas de Música y Artes Escénicas, Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Catedráticas de Artes Plásticas y Diseño y Profesores y Profesoras de Artes Plásticas y Diseño.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko urriaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de octubre de 2014.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común