Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

159. zk., 2014ko abuztuaren 25a, astelehena

N.º 159, lunes 25 de agosto de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
3610
3610

AGINDUA, 2014ko uztailaren 30ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baita Industrialak ez diren Eraikinetako Suteen Aurkako Babes Instalazioen Egiaztagiri-eredua.

ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se aprueba el modelo de Certificado de Instalación de Protección Contra Incendios en los Edificios No Industriales.

Suteen Aurkako Babes Instalazioei buruzko Erregelamendua onartzen duen azaroaren 5eko 1942/1993 Errege Dekretuak (1993-12-14ko BOE) ezarri eta definitzen du nolako baldintzak bete behar dituzten suteen aurka babesteko erabiltzen diren tresna, ekipamendu eta sistemek eta haien instalazioak eta mantentzeak.

El Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre (BOE de 14-12-1993), por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, tiene por el objeto establecer y definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios.

Industria-instalazioak jardunean jartzeko prozedura errazteko erregimena aplikatzean hartutako esperientziak erakusten duenez, beharrezkoa da argitzea zein diren dokumentu egokienak industrialak ez diren eraikinetan suteen aurkako babes-instalazioak jardunean jartzearen inguruko izapideak egiteko (urriaren 30eko 229/2012 Dekretuaren bidez arautu zen Industria-instalazioak jardunean jartzeko prozedura errazteko erregimena).

La experiencia adquirida en la aplicación del régimen de simplificación del procedimiento para la puesta en servicio de instalaciones industriales, regulado según Decreto 229/2012, de 30 de octubre, de simplificación del procedimiento para la puesta en servicio de instalaciones industriales, hace necesario clarificar la documentación idónea para la tramitación de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios de establecimientos no industriales.

Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzko azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 12. artikuluarekin bat etorriz, egiaztagiriaren helburua da ziurtatzea instalazioek arauak betetzen dituztela. Horren haritik, beraz, egiaztagiri egoki batek araudiari buruzko alderdiak bildu beharko lituzke, eta araudia betetzen dela ziurtatu. Alde horretatik, egiaztagiri-eredu orientagarrian bildutako edukia jaso beharko luke egiaztagiri egoki horrek.

Conforme al artículo 12 de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el objeto de las certificaciones es acreditar el cumplimiento reglamentario de las instalaciones. Se considera por tanto que una certificación idónea debería hacer mención a los diferentes aspectos reglamentarios cuyo cumplimiento certifica y consecuentemente incorporar los contenidos que constan en el modelo orientativo de certificado.

Bestalde, «Eraikuntzaren Kode Tekniko»ari dagokionez, eta, zehazki, DB-SI-4 Oinarrizko Dokumentua aintzat hartuta, arlo honetan eskumena duten agintaritzen, hau da, EAEko udalen eta Eusko Jaurlaritzaren, parte-hartzeak bermatu egin behar du arauak ez direla sobera ugarituko, ezta bikoiztuko ere, eta prozedura batean hainbat agintaritzek jarduteak ez duela ekarriko agintaritza bakar batek parte hartuta baino administrazio-karga handiagorik operatzailearentzat, betiere Merkatu Batasunari buruzko abenduaren 9ko 20/2013, Legean jasotako «Kargak arintzeko printzipio»arekin bat etorriz.

Por otra parte, referente al «Código Técnico de Edificación» y en concreto al Documento Básico DB-SI-4, de acuerdo al artículo 7, «Principio de simplificación de carga» de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, la intervención de las distintas autoridades competentes, en este caso, Ayuntamientos de Euskadi y Gobierno Vasco, garantizará que no genera un exceso de regulación o duplicidad y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una única autoridad.

Halaber, zehaztu beharra dago, DB-SI-4 Oinarrizko Dokumentuak 1.1 paragrafoan adierazten duenari jarraituz, ezinbestean aurkeztu beharra dagoela, instalazioak jardunean jarri ahal izateko, azaroaren 5eko 1942/1993 Errege Dekretuaren 18. artikuluan aipatzen den enpresa instalatzailearen ziurtagiria, autonomia erkidegoko organo eskudunaren aurrean aurkeztu ere.

Especificar, que el Documento Básico DB-SI-4 indica en su punto 1.1 que la puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, adierazitako guztia aintzat hartuta, Industrialak ez diren Eraikinetan Suteen Aurkako Babes Instalazioak jardunean jartzeko izapidetze egokia ezartze aldera, eta urriaren 30eko 229/2012 Dekretua betez, agindu hau onartu du, helburu hartuta Industrialak ez diren Eraikinetako Suteen Aurkako Babes Instalazioen Egiaztagiri-eredua onartzea.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, teniendo en cuenta todo lo expuesto, al objeto de establecer una tramitación adecuada de la puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en edificios no industriales, y en cumplimiento del Decreto 229/2012, de 30 de octubre, adopta la presente Orden, cuyo objeto es aprobar el modelo de Certificado de Instalación de Protección Contra Incendios en los Edificios No Industriales.

Bestelako ziurtatze-erak baztertu gabe, Industrialak ez diren Eraikinetako Suteen Aurkako Babes Instalazioen Egiaztagiria, horretarako gaitutako enpresa batek aurkeztua, nahiko izango da egiaztatzeko azaroaren 5eko 1942/1993 Errege Dekretuan ezarritako arauak betetzen direla (egiaztagiri-eredua ebazpen honen eranskinean dago).

Sin perjuicio de otras formas de acreditación, la presentación del Certificado de Instalación de Protección Contra Incendios en Edificios No Industriales presentado por empresa habilitada para ello, del cual el anexo recoge el modelo, es suficiente para acreditar el cumplimiento reglamentario requerido por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 190/2013 Dekretuaren 3. artikuluak ematen dizkidan eskumenak baliatuz, honako hau

En su virtud, de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 3 del Decreto 190/2013, de 9 de abril, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Onartzea Industrialak ez diren Eraikinetako Suteen Aurkako Babes Instalazioen Egiaztagiri-eredua. Agindu honen eranskinean dago jasota.

Aprobar el modelo de Certificado de Instalación de Protección Contra Incendios en los Edificios No Industriales, que se recoge en el ANEXO de la presente Orden.

Egiaztagiri-eredua web gune honetan egongo da eskuragarri: http: //www.euskadi.net.

El modelo de Certificado, estará disponible en la web http: //www.euskadi.net

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; edo bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari, bi hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Desarrollo Económico y Competitividad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el mismo Boletín Oficial.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko uztailaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2014.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común