Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

92. zk., 2014ko maiatzaren 19a, astelehena

N.º 92, lunes 19 de mayo de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
2158
2158

1/2014 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duena.

DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzeari buruzko urriaren 10eko 2/2013 Legearen azken xedapenetatik lehenengoan, Jaurlaritzari baimena ematen zaio lege hori indarrean jarri eta sei hilabeteko gehienezko epean testu bakar batean bateratzeko Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea eta hori aldatzen duten legeak; testu bategina onestea Naturzaintza - Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordearen ardura izango da. Testu bateginean, besterik gabe, aipatu legeak testu bakarrean bateratuko dira, eta, beharrezkoa denean, aldatu egingo dira artikuluen, kapituluen eta xedapenen zenbakiak; halaber, numerazio berrira egokituko dira bateratuko diren legeetako barne-bidalketak.

La Disposición Final Primera de la Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco autoriza al Gobierno para que, en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, refunda en un solo texto la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco con sus modificaciones, sometiendo la aprobación del Texto Refundido al Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza. El Texto Refundido se limitará a integrar las citadas leyes en un único texto y renumerar los artículos, capítulos y disposiciones que fueran necesarios, así como a adecuar las remisiones internas de las leyes objeto de refundición a la nueva numeración.

Beraz, testu berriak bateratu egiten ditu Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea eta haren aldaketa hauek: martxoaren 14ko 2/1997 Legea, Euskal Herriko Natura Babesteko Legea aldatzen duena; martxoaren 17ko 2/2011 Legea, Ehizarena; martxoaren 11ko 1/2010 Legea, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzekoa, eta urriaren 10eko 2/2013 Legea, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzeari buruzkoa.

En consecuencia, el nuevo texto refunde la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y las reformas en ella operadas por: la Ley 2/1997, de 14 de marzo, de modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco; la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza; la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco; y la Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Testuak emandako aukera baliatu dugu hemen, jatorrizko testua onartu zenean erabili zen sail jakinaren izen zehatzaren ordez esamolde hau sartzeko: «Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen saila».

Se utiliza la facultad otorgada para introducir la referencia al «departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza» en sustitución de la denominación concreta de dicho Departamento en la época de aprobación del texto original.

Lege-testuaren euskarazko bertsioa ere eguneratu egin da. Izan ere, azken hogei urteetan (16/1994 Legea onartu zenetik), hizkuntzan teknikoki aurrerapen handia egin da gai horretako terminoetan.

También se ha actualizado la versión en euskera del texto legal, ya que en los últimos veinte años (desde que se aprobó la Ley 16/1994, de 30 de junio), se ha producido un importante avance técnico lingüístico en los términos de esta materia.

Ondorioz, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Gobernu Kontseiluak 2014ko apirilaren 15ean eginiko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 15 de abril de 2014,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzeari buruzko urriaren 10eko 2/2013 Legearen azken xedapenetatik lehenengoan ezarritakoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen da.

Artículo único.– De conformidad con lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legeari buruz beste xedapen batzuetan egindako aipamenak hemen onartutako testuari buruz egindakoak direla jo behar da.

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco deben entenderse realizadas al texto aquí aprobado.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Legegintzako dekretu honi jarraiki onartutako testu bategina indarrean jartzen denetik, indarrik gabe geratuko da ekainaren 30eko Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legea.

A la entrada en vigor del Texto Refundido que se aprueba en virtud del presente Decreto Legislativo queda derogada la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Legegintzako dekretu honen bidez onartutako testu bategina Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El Texto Refundido que se aprueba en virtud del presente Decreto Legislativo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NATURA KONTSERBATZEKO LEGEARENTESTU BATEGINA
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PAÍS VASCO
I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– 1.– Lege honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoko natura babestea eta kontserbatzea da, horretarako oinarrizko printzipioak eta beharrezko bitartekoak jarririk, eta honako hauek ziurtatzeko asmoz:

Artículo 1.– 1.– Es objeto de la presente ley la protección y conservación de la naturaleza en la Comunidad Autónoma del País Vasco, estableciendo los principios básicos y los instrumentos necesarios a fin de asegurar:

a) Herritarrek natura-baliabideak modu egokian erabiltzea: hots, espezieen eta ekosistemen aprobetxamendua jasangarria izatea, eta haiek leheneratzea eta hobetzea bermatzea.

a) La utilización ordenada de los recursos naturales por la población, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora.

b) Natura-ekosistemen eta paisaiaren aniztasuna eta apartekotasuna zaintzea, eta interes geologikoa duten inguruak babestea.

b) La preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales y del paisaje, así como la protección de las áreas de interés geológico.

c) Funtsezko prozesu ekologikoak eta basafauna eta basaflorako espezieen habitatak mantentzea, dibertsitate genetikoa bermatu ahal izateko.

c) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los hábitats de las especies de fauna y flora que viven en estado silvestre, garantizando su diversidad genética.

d) Natura-ondareak berez ekoizteko duen ahalmena bere horretan mantentzea.

d) El mantenimiento de la capacidad productiva del patrimonio natural.

2.– Aurreko artikulu-zatikoak bete ahal izateko, lege hau Euskal Autonomia Erkidego osoan jarriko da indarrean, bere eskumenekoak diren lehorreko eta itsasoko eremuetan.

2.– A los efectos previstos en el apartado anterior, la presente ley se aplicará en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en la zona terrestre como en las marítimas de su competencia.

2. artikulua.– Aurreko artikuluan ezarritako helburuak lortu ahal izateko, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioak arduratuko dira eskumena duten alorretan dauden natura-baliabideen kudeaketa honako printzipio hauek kontuan izanik eginarazteaz, edozein delarik ere horien titulartasuna eta lege-araubidea:

Artículo 2.– Para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo anterior, las Administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, velarán por que la gestión de los recursos naturales existentes, con independencia de su titularidad y régimen jurídico, se realice de conformidad con los siguientes principios generales:

a) Natura-baliabideak modu egokian kudeatzea, gaur egungo belaunaldientzat ekonomian, gizartean eta ingurumenean ahalik eta etekinik handienak ekoizteko. Betiere, hurrengo belaunaldien beharrak eta asmoak bete ahal izateko adina egoteko moduan.

a) Gestionar los recursos naturales de manera ordenada, de modo que produzcan los mayores beneficios económicos, sociales y ambientales para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.

b) Lurra kontserbatu eta babestuz erabiltzea, emankortasuna gutxitu eta kaltetu gabe.

b) Utilizar el suelo conservándolo y protegiéndolo de tal manera que su fertilidad no se vea disminuida o afectada.

c) Horretarako baliagarri diren lurren nekazaritzako erabilera bermatzea. Ahalmen biologikoa eta ekoizteko ahalmena mantentzeko moduko nekazaritza-teknikak erabiliko dira (nekazaritzakoak, abeltzaintzakoak eta basogintzakoak), inguruko ekosistemekiko begirunez eta jabetzaren funtzio soziala aintzat hartuz.

c) Garantizar el uso agrario de aquellos suelos aptos para esta finalidad aplicando técnicas agrarias (agrícolas, ganaderas y forestales) que garanticen el mantenimiento del potencial biológico y capacidad productiva del mismo, con respeto a los ecosistemas del entorno y en congruencia con la función social de la propiedad.

d) Ur-baliabideak isurketetatik babestu egin beharko dira. Berez arazteko duten ahalmena kontserbatu eta hobetu behar da, eta fauna eta flora babestu.

d) Los recursos hídricos habrán de ser protegidos frente a vertidos, conservando y mejorando su capacidad de autodepuración, al tiempo que se protege su fauna y su flora.

e) Landaredia kontserbatu egin behar da: basoak, landare-multzoak, palaxuak eta ibaiertzetako flora batik bat. Mendiko baso-aprobetxamendua modu antolatuan egin beharko da, beharrizan sozioekonomikoen arabera, eta ekologian gutxieneko inpaktua sor dezakeen eremuetan bultzatu.

e) La vegetación ha de ser conservada, especialmente los bosques, los conjuntos vegetales, los setos y la vegetación ribereña; el aprovechamiento forestal del monte se realizará de forma ordenada, en función de las necesidades socioeconómicas y fomentándolo en aquellas zonas donde se produzca un menor impacto ecológico.

Landaredi barik utzi diren eraikuntza gabeko lursailetan albait lasterren aldatu beharko dira landareak, betiere eremuari dagozkion ezaugarriak aintzat hartuta.

Las superficies no edificadas, cuya vegetación haya sido eliminada, han de ser revegetadas lo más rápidamente posible y de forma adecuada a las características de la zona.

f) Basafauna eta basaflora arretaz zainduko dira, natura-ondarearen zatitzat. Espezie mehatxatuak kontserbatzen eta berreskuratzen ahalegin berariazkoak egin beharko dira.

f) La fauna y la flora silvestres han de ser respetadas como parte integrante del patrimonio natural, dedicando esfuerzos especialmente a la conservación y recuperación de las especies amenazadas.

g) Itsas baliabideak denon aberasgarri dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren zerbitzuan egon beharko dute. Hortaz, baliabideon erabilera, ekonomia-ustiaketa zentzuzko eta eraginkorraz, etekinik handiena lortzera bideratuko da. Ustiaketa, bada, espezieak kontserbatzea eta herriaren ongizatearen hazkundea bat etortzeko moduan egin beharko da.

g) Los recursos marinos constituyen una riqueza colectiva y deben estar al servicio de la Comunidad. De ahí que la utilización de dichos recursos se ha de realizar de forma que se obtenga el máximo rendimiento a través de una explotación económica racional y eficaz, que sea compatible con la conservación de las especies y el incremento del bienestar comunitario.

h) Azpiegitura-obrek, eta eraikuntzek oro har, horien inpaktua onartzeko modukoa bada, natura eta paisaiari egokituak behar dute izan.

h) Las obras de infraestructura y las construcciones en general, en caso de que su impacto sea asumible, han de adaptarse a la naturaleza y al paisaje.

i) Natura aztertzea bultzatuko da eskola-umeengan, baita hezkuntza- eta zientzia-proiektuak gauzatzea ere, natura bera hobeto ezagutu eta kontserbatzeko.

i) Se promoverá el estudio de la naturaleza por la población escolar y la realización de proyectos educativos y científicos dirigidos a su conocimiento y conservación.

j) Ingurune naturalaz kultura eta aisialdirako gune bezala baliatzea eta gozatzea bermatuko da.

j) Se garantizará el uso y disfrute del medio natural como espacio cultural y de ocio.

k) Lege hau ezartzean gertatutako irabazi-murrizketen kalte-ordainak bermatuko dira.

k) Se garantizarán compensaciones por mermas de renta producidas en la aplicación de esta ley.

3. artikulua.– Lege honen printzipioak eta helburuak aurrera eraman ahal izateko, honako berariazko bitarteko hauek ditugu:

Artículo 3.– Son instrumentos específicos para la consecución de los principios y finalidades de la presente ley:

a) Natura Baliabideen Antolamendu Plana.

a) El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

b) Natura-gune babestuen izendapena.

b) La declaración de espacios naturales protegidos.

c) Espezie Mehatxatuen Zerrenda.

c) El Catálogo de species Amenazadas.

II. TITULUA
TÍTULO II
NATURA-BALIABIDEEN ANTOLAMENDUA
DEL ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

4. artikulua.– 1.– Herri-administrazio eskudunek planifikatuko dute natura-baliabideen erabilera, horien kudeaketa lege honen I. tituluan adierazitako printzipio eta helburuetara egokitzeko asmoz.

Artículo 4.– 1.– Las Administraciones públicas competentes planificarán el uso de los recursos naturales con la finalidad de adecuar su gestión a los principios y finalidades señalados en el título I de la presente ley.

2.– Planifikazio horren bitartekoak dira natura-baliabideen antolamendu-planak. Plan horiek honako xedapen hauek izango dituzte:

2.– Como instrumento de esa planificación se configuran los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, que contendrán las siguientes determinaciones:

a) Antolatu behar den lurralde-eremuaren mugaketa eta bertako ezaugarri fisiko eta biologikoen deskripzioa eta interpretazioa.

a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación y descripción e interpretación de sus características físicas y biológicas.

b) Lurralde-eremu horretako natura-baliabideak, ekosistemak eta paisaiak zein egoeratan kontserbatu diren. Egoera horren diagnostikoa egin eta etorkizunerako aurreikusitakoa zehaztu beharko da.

b) Determinación del estado de conservación de los recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes que integran el ámbito territorial en cuestión, formulando un diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución futura.

c) Babestu beharrekoak diren gune eta espezieen kontserbazioaren arabera, eta lurraldeko zatiketaren arabera, erabilera eta jardueretarako ezarri behar diren muga orokor eta berariazkoak.

c) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los espacios y especies a proteger y en función de la zonificación del territorio.

d) Lege honetan ezarritako zein babes-araubide aplikatu behar den, hala badagokio. Kasuan kasuko lurralde-mugak zehaztu behar dira.

d) Aplicación, si procede, de alguno de los regímenes de protección establecidos en esta ley, con expresión de los límites territoriales en cada caso.

e) Politika sektorialak bideratu eta jarduera ekonomiko eta sozial publiko nahiz pribatuak antolatzeko erreferentzia-irizpideak zein diren.

e) Establecimiento de los criterios de referencia orientadores de las políticas sectoriales y ordenadoras de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas.

f) Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren araubideari lotuta dauden jarduerak, obrak edota instalazio publiko nahiz pribatuak zein diren.

f) Concreción de las actividades, obras o instalaciones públicas o privadas sujetas al régimen de evaluación de impacto ambiental.

g) Antolamendu-plana ezartzeak ematen duen emaitzaren jarraipena egiteko plana.

g) Plan de Seguimiento del resultado de su aplicación.

5. artikulua.– 1.– Natura-baliabideen antolamendu-plan bakoitzak hura onartzeko arauan berariaz xedatutako indarraldia izango du.

Artículo 5.– 1.– Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán la vigencia que expresamente se determine en su norma de aprobación.

2.– Natura-baliabideen antolamendu-planak beren onarpenerako jarraitutako prozeduraren bidez aldatu eta/edo gaurkotu daitezke, baldin plana idaztean nagusi izan ziren irizpide eta helburuak aldatzen badira, edota baldin antolatzekoak ziren lurralde-eremuen egoera ekonomiko, sozial edo naturalek hartara behartzen badute, eta baita Jarraipen Planak aholkatzen badu ere.

2.– Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán objeto de modificación y/o actualización, con el procedimiento seguido para su aprobación, cuando varíen los criterios y objetivos que hayan prevalecido en su redacción o cuando la transformación de las condiciones económicas, sociales o naturales de los ámbitos territoriales objeto de ordenación así lo hagan necesario, así como cuando el Plan de Seguimiento lo aconseje.

6. artikulua.– 1.– Natura-baliabideen antolamendu-planen ondorioak norainokoak izango diren, beren onarpen-arauek ezarriko dute.

Artículo 6.– 1.– Los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el alcance que establezcan sus propias normas de aprobación.

2.– Natura-baliabideen antolamendu-planak nahitaezkoak eta bete beharrekoak izango dira lege honetan araututa dauden gaietan, eta beren xedapenek lurralde-antolamendurako zein antolamendu fisikorako diren beste edozein bitarteko mugatzen dute. Era berean, azken horien xedapenek ezin izango dituzte lege honetakoak aldatu. Dauden lurralde-antolamendurako edota antolamendu fisikorako bitartekoak, natura-baliabideen antolamendu-planekin bat ez badatoz, horietara egokitu beharko dira behin betiko onartzen direnetik urtebete baino lehenago.

2.– Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán obligatorios y ejecutivos en las materias que vienen reguladas en la presente ley, constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones. Los instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación definitiva de los mismos.

Egokitzapena bete bitartean, plan horietako xedapenak ezarriko dira, eta, betiere, dauden lurralde-antolamendurako edota antolamendu fisikorako bitartekoen gainetik egongo dira.

Entretanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de dichos Planes se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial o física existentes.

3.– Orobat, aipaturiko planok erakusle izango dira beste edozein jarduera, plan edo programa sektorialetan, eta beren xedapenak besterik ezean ezarriko dira, aurreko artikulu-zatian jasotakoa betetzeari utzi gabe.

3.– Asimismo, los citados Planes tendrán carácter indicativo respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, y sus determinaciones se aplicarán subsidiariamente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.

7. artikulua.– Natura-baliabideen antolamendu-planak eratu eta onartzeko prozedura honako arau hauetan zehazturikora egokituko da:

Artículo 7.– El procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se ajustará a lo establecido en las siguientes normas:

a) Natura-baliabideen antolamendu-planak eratu eta onartzea Eusko Jaurlaritzari dagokio.

a) Corresponderá al Gobierno Vasco la elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

Behin prozedura hasita, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailak, ofizioz edota alderdiren batek eskatuta, planaren aurreko agiria idatziko du. Bertan, dagokion lurralde-eremuko natura-baliabideak antolatzeko helburuak eta jarraibideak zehaztuko dira.

Iniciado el procedimiento, el departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza, de oficio o a instancia de parte, redactará un documento previo al Plan en que se contendrán los objetivos y directrices para la ordenación de los recursos naturales del ámbito territorial de que se trate.

Esandako prozedura bultzatzeko ekimen publiko edo pribatuak sail horrek bideratu beharko ditu. Ekimen horietan, gutxienez, dagokion lurralde geografikoa zein den zehaztuta agertuko da; bai eta proposatzailearen ustez plana eratzeko dauden arrazoiak azaltzen dituen txostena ere.

Las iniciativas públicas o privadas para la impulsión del procedimiento anterior deberán ser canalizadas a través de dicho Departamento y contendrán como mínimo la identificación del espacio geográfico a que se refiere y una memoria explicativa de las causas que, a juicio del proponente, justifican la elaboración del Plan.

b) Agiri horri buruz, dagokien foru-aldundiek txostena egin beharko dute aldez aurretik. Ondoren, pertsona interesdun guztiei entzuteko izapidea bete beharko da (dela eremu horretako interes sozialen titularrei, dela 2. artikuluko printzipioak bete nahi dituzten elkarteei, dela antolatzekoa den lurralde-eremuko udalei eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeei).

b) Este documento será sometido a informe previo de las Diputaciones Forales afectadas. Posteriormente será sometido a trámite de audiencia al público interesado, titulares de los intereses sociales de la zona, asociaciones que persigan el logro de los principios del artículo 2, Ayuntamientos y entidades locales menores integradas en el ámbito territorial objeto de ordenación.

c) Aurreko izapidea bete ondoren, eta hilabete baino lehenago Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordearen txostena jasotakoan, agiri horrek hasierako onespena izango du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailburuaren aginduz.

c) Cumplido el trámite anterior, el documento resultante será objeto de aprobación inicial por orden del Consejero o Consejera competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza, previo informe del Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza, el cual será emitido en el plazo máximo de un mes.

d) Natura Baliabideen Antolamendu Planari hasierako onespena eman ondoren, jendaurrean jarriko da hirurogei egunetan.

d) Aprobado inicialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, se someterá a información pública durante un período de sesenta días.

Idatzi duen sailak, jendaurrean jartzearen emaitzak ikusirik, behin-behineko onespena emango du, legozkiokeen aldaketak kontuan hartuta. Aldaketok hasieran onetsitako planean irizpideen eta irtenbideen funtsezko aldaketa ekarriko balute, berriro bete beharko litzateke jendaurrean jartzeko izapidea, behin-behineko onespena eman aurretik, aurreko aldiko baldintza berberetan.

El Departamento redactor, a la vista del resultado de la información pública, acordará la aprobación provisional con las modificaciones que, en su caso, procediesen. Si dichas modificaciones significasen un cambio sustancial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado, será objeto, antes de someterlo a aprobación provisional, de un nuevo trámite de información pública con los mismos requisitos que el anterior.

e) Behin-behineko onespena emanda, Natura Baliabideen Antolamendu Planak Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostena jaso beharko du. Espedientea jaso eta handik hiru hilabetera emango da aditzera aipatu txostena.

e) Una vez otorgada su aprobación provisional, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se someterá a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. El citado informe será emitido en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción del expediente.

Natura Baliabideen Antolamendu Plana Natura Gune Babestuen Sarean bildu ez den baina Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan sarturik dagoen gune bati badagokio, batzordearen txostena loteslea izango da proposaturiko mugaketari dagokionez.

En el caso de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se refiera a un espacio no contemplado en la Red de Espacios Naturales Protegidos incluida en las Directrices de Ordenación del Territorio, el informe de la Comisión será vinculante respecto a la delimitación propuesta.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailaren proposamenari jarraituz, Eusko Jaurlaritzari dagokio Natura Baliabideen Antolamendu Plana behin betiko onestea. Onespena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den dekretuaren bidez egingo da.

f) Corresponderá la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales al Gobierno Vasco, a propuesta del departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza, mediante decreto, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

g) Natura Baliabideen Antolamendu Planaren onespenak Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak aldatuko balitu, horiek egokitu beharko lirateke aipatu antolamendu-planean ezarritakora, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko Legean ezarritako prozeduraren arabera.

g) En caso de alteración de las Directrices de Ordenación del Territorio como consecuencia de la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aquéllas deben adaptarse a lo establecido en dicho Plan de Ordenación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco.

8. artikulua.– Litekeena da Natura Baliabideen Antolamendu Planak Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan zehaztuta dagoen Natura Gune Babestuen Sarean jasota ez dagoen gune bati eragitea. Halakoetan, aurreko artikuluan ezarritako prozedura betetzeko, beharrezkoa litzateke, aldez aurretik, Gobernu Kontseiluak Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen aldaketa egokia onartzea, bi bitarteko horiek bat datozela ziurtatzeko.

Artículo 8.– En el supuesto de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales afecte a un espacio no previsto en la Red de Espacios Naturales Protegidos incluida en las Directrices de Ordenación del Territorio, el procedimiento establecido en el artículo anterior requerirá, con carácter previo, la aprobación por el Consejo de Gobierno de la correspondiente modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio asegurando la compatibilidad de ambos instrumentos.

Gobernu Kontseilurako proposamena batera egingo dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean gai horretan eskumena duten sailek.

La propuesta al Consejo de Gobierno se realizará de forma conjunta por los departamentos de la Administración General del País Vasco competentes en razón de la materia.

9. artikulua.– 1.– Natura-baliabideen antolamendu-plan bat onartzeko prozedurari ekin ondoren, ezin izango dira egin planaren helburuak betetzeko oztopo txiki nahiz handi izan daitezkeen ekintzak, baldin eta horiek eraldaketa nabarmena eskatzen badute errealitate fisiko eta biologikoan.

Artículo 9.– 1.– Iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan.

2.– Prozedurari ekiteko erabakia hartu ondoren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailburuaren aginduz, ezin izango da eman errealitate fisikoa eta biologikoa eraldatzeko ekintzak ahalbidera ditzakeen inolako baimen, lizentzia edota emakidarik, plana kudeatzeko eskumena duen foru-organoaren onespen-txostena ez badu behinik behin. Txosten hori ezezkoa izango da, baldin eta hartara bideratutako espedientean ziurtatzen bada aipatu ekintzek ezinezko edo nabarmenki zail bilakatuko luketela planaren helburuak lortzea.

2.– Adoptado el acuerdo de inicio del procedimiento, mediante orden del Consejero o Consejera competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física o biológica sin informe favorable del órgano foral competente para la gestión del Plan. Este informe sólo podrá ser negativo cuando quede acreditado en el expediente tramitado al efecto que dicho acto puede hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del Plan.

3.– Baimena eman duen administrazioak, ofizioz edo aurreko artikulu-zatian aipatutako foru-organo eskudunaren eskariz, foru-organo horri berorri eskatuko dio hilabete baino lehenago txosten hori egitea eta izapidetutako espedientearen kopia bidaltzea.

3.– La Administración autorizante, de oficio o a requerimiento del órgano foral competente citado en el apartado anterior, solicitará de éste la emisión de dicho informe, en el plazo máximo de un mes, con remisión de copia del expediente administrativo instruido.

4.– Baimen, lizentzia edo emakida emateko prozedurak aurrera jarraitzea eragozten duen aipatu espedienteko ebazpenaren aurka, indarrean dagoen legeriak ezartzen dituen errekurtsoak jarri ahal izango dira.

4.– Contra la resolución dictada en dicho expediente y que determine la imposibilidad de continuar el procedimiento de otorgamiento de la autorización, licencia o concesión correspondiente podrán interponerse los recursos previstos en la legislación vigente.

5.– Foru-organo eskudunak ekintza materialak edota egitezkoak geldiaraziko ditu, baldin horien berri badu eta lehenengo artikulu-zatiko egoerak suertatzen badira.

5.– El órgano foral competente ordenará la paralización de aquellas actuaciones materiales o de hecho de que tuviere conocimiento y en las que concurran las circunstancias determinadas en el apartado 1.

III. TITULUA
TÍTULO III
NATURA-GUNE BABESTUAK
DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

10. artikulua.– Natura-gune babestu izenda daitezke honako baldintza hauetako bat edo batzuk betetzen dituzten inguruak:

Artículo 10.– Podrán declararse Espacios Naturales protegidos las áreas en las que concurran alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Erkidegoko ekosistemen, paisaien edo formazio geologiko zein geomorfologikoen erakusgarri izatea.

a) Que sean representativas de los diferentes ecosistemas, paisajes o formaciones geológicas o geomorfológicas naturales de la Comunidad.

b) Ekosistemen egungo egoera kontserbatzeko eragin nabaria izatea: hots, prozesu ebolutiboen jarraipena, espezieen migrazioak eta ingurune naturalaren funtzioen orekaren jarraipena ziurtatzea.

b) Que incidan de manera destacada en la conservación de ecosistemas en su estado actual, asegurando la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones de especies y la continuidad de las diferentes funciones de regulación del medio natural.

c) Oinarrizko prozesu ekologikoak mantentzeko garrantzi handiko egitekoa betetzea.

c) Que desempeñen un papel importante en el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales.

d) Leku horrek landare- eta animalia-komunitateak kontserbatzeko aukera eskaintzea, horrela edozein espezie galtzea eragotziz edo material genetikoaren lagin bereziak mantenduz.

d) Que permitan conservar las comunidades vegetales o animales, de modo que impidan la desaparición de cualquier especie o mantengan muestras selectas de material genético.

e) Toki horrek galtzeko mehatxupean dauden edo nazioarteko hitzarmen edo berariazko xedapenen bidez babes berezia eman zaien habitat naturalen laginak egoera onean kontserbatzea.

e) Que contengan muestras de hábitats naturales en buen estado de conservación, que estén amenazados de desaparición, o que en virtud de convenios internacionales o de disposiciones específicas requieran una protección especial.

f) Espezie mehatxatutzat zerrendatutako animalia- edo landare-populazioak nahiz nazioarteko hitzarmenen edo berariazko xedapenen arabera babes berezia behar dutenak izatea bertan.

f) Que alberguen poblaciones animales o vegetales catalogadas como especies amenazadas o especies que en virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas requieran una protección especial.

g) Bakanak edo apartekoak diren elementu naturalak edukitzea.

g) Que contengan elementos naturales que destaquen por su rareza y singularidad.

h) Aukera ematea ikerketa zientifikorako, ingurune naturalaren interpretaziorako edo ingurumeneko parametroen azterketa eta kontrolerako.

h) Que posibiliten la investigación científica, la interpretación del medio natural o el estudio y control de los parámetros ambientales.

i) Ezaugarri ekologiko egokien jabe eta eremuko garapen antolatuaren elementu suspertzaile direla eta, inguruko populazio eta komunitateen aurrerapenean lagundu ahal izatea.

i) Que, teniendo las características ecológicas adecuadas, contribuyan al progreso de las poblaciones y comunidades locales del espacio y su entorno, sirviendo como elemento dinamizador del desarrollo ordenado de la zona.

j) Natura-guneko balio kultural, historiko, arkeologiko eta paleontologikoak oinordetza kulturalaren balio handiko erakusgarri izatea.

j) Que los valores culturales, históricos, arqueológicos o paleontológicos del área natural sean una muestra expresiva y valiosa de la herencia cultural.

k) Edertasun bereziko edo balio kultural handiko landa-paisaia osatzea, edota paisaia orokorraren barnean elementu apartekoak eta erakusgarriak izatea.

k) Que conformen un paisaje rural armonioso de singular belleza o valor cultural, o comprendan elementos singularizados y característicos dentro del paisaje general.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
NATURA GUNE BABESTUEN SAREA
RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

11. artikulua.– 1.– Lege honen arabera ezarritako natura-gune babestuek osatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Gune Babestuen Sarea, eta honako helburu hauek izango ditu:

Artículo 11.– 1.– Los espacios naturales protegidos a tenor de la presente ley constituirán la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá como objetivos los siguientes:

a) Natura-gune babestuen kudeaketarako sistema orokorrak koordinatzea.

a) La coordinación de los sistemas generales de gestión de los espacios naturales protegidos.

b) Natura-gune babestuak kanpoan ezagutaraztea, era homogeneo eta bateratuz.

b) La promoción externa de los espacios naturales protegidos de forma homogénea y conjunta.

c) Natura-guneak eta basabizitza kontserbatzeari buruzko estatuko eta nazioarteko programetan esku hartzea.

c) La colaboración en programas estatales e internacionales de conservación de espacios naturales y de la vida silvestre.

d) Informazioa trukatzea beste sare edo babes-sistema batzuekin; halaber, baita natura babestu eta kontserbatzeko sortutako nazio zein nazioarte mailako erakundeekin ere.

d) El intercambio de información con otras redes o sistemas de protección así como con aquellas organizaciones nacionales o internacionales relacionadas con la protección y conservación de la naturaleza.

2.– Aurreko artikulu-zatian ezarritako helburuak betetzeko eginbeharrak Eusko Jaurlaritzari dagozkio, eta natura-gune babestuak kudeatzeko ardura duten foru-organoekin koordinatuko da.

2.– Corresponderá al Gobierno Vasco, coordinadamente con los órganos forales responsables de la gestión de los espacios naturales protegidos, el ejercicio de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el apartado anterior.

12. artikulua.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Gune Babestuen Sarearen Erregistroa sortzen da. Bertan, autonomia-erkidegokoak diren gune guztiak sartuko dira.

Artículo 12.– 1.– Se crea el Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se incluirán todos los espacios pertenecientes a la misma.

2.– Orobat, lurralde historiko bakoitzean Natura Gune Babestuen Erregistroa sortuko da. Bertan, kudeatzea dagokien natura-gune babestu guztiak sartuko dira.

2.– Asimismo, en cada uno de los territorios históricos se creará un Registro de Espacios Naturales Protegidos, en el que se incluirán todos aquellos espacios naturales protegidos cuya gestión les corresponda.

3.– Erregistroak publikoak izango dira, izaera administratiboa izango dute, eta funtzio informatiboa.

3.– Los Registros serán públicos de carácter administrativo con funciones informativas.

4.– Sareko natura-guneak erregistroan jasotzea administrazioak ofizioz egingo du, eta ondoren zehazten den gutxieneko informazioa jaso beharko da:

4.– La anotación de los espacios naturales de la Red en el Registro será realizada de oficio y deberá contener la información mínima siguiente:

a) Izendatzeko lege-araua.

a) La norma legal de declaración.

b) Lurralde-eremuaren hitzezko mugaketa eta mugaketa kartografiko zehatza.

b) Delimitación literal y cartográfica detallada del ámbito territorial del espacio.

c) Lurraldearen informazio administratibo eta legezkoa.

c) Información administrativa y legal del territorio.

d) Dagokion planifikazio-, antolamendu-, erabilera- eta kudeaketa-bitartekoa.

d) El correspondiente instrumento de planificación, ordenación, uso y gestión.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
NATURA-GUNE BABESTU MOTAK
TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

13. artikulua.– Natura-gune babestuek honako maila hauetako bat izango dute:

Artículo 13.– Los espacios naturales protegidos se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

a) Natura-parkea.

a) Parque natural.

b) Biotopo babestua.

b) Biotopo protegido.

c) Zuhaitz apartekoa.

c) Árbol singular.

d) Europako Natura 2000 Sarean sartutako eremu edo lekua (Batasunaren garrantzizko lekuak –BGL–, kontserbazio bereziko eremuak –KBE– eta hegaztientzako babes bereziko eremuak –HBBE–), a), b) eta c) aurreko kategoriekin eremuz, osoki edo partzialki, batera suertatzen bada ere.

d) Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria –LIC–, zonas especiales de conservación –ZEC– y zonas de especial protección para las aves –ZEPA–), sin perjuicio de coincidir espacialmente, de forma total o parcial, con las categorías anteriores a), b) y c).

14. artikulua.– Natura-parkeak gizakiaren ustiaketa eta presentziak asko eraldatu ez dituen inguruak dira. Paisaien edertasunak eta ekosistemen izaera erakusgarriak, edota flora, fauna nahiz formazio geomorfologiko apartekoak bereizten ditu. Hala, bada, herri-agintaritzaren aldetik lehentasunezko ekintza-bideak behar dituzte, bi helburu bateratu ahal izateko: batetik, natura-baliabideen aprobetxamendu antolatua eta erabilera publikoa; eta, bestetik, balio ekologiko, estetiko edo heziketakoak kontserbatu edo berreskuratzea.

Artículo 14.– Los parques naturales son áreas no transformadas sensiblemente por la explotación u ocupación humana, identificables por la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, y que requieren, a fin de hacer compatible el aprovechamiento ordenado de sus recursos naturales y el uso público con la conservación o recuperación de sus valores ecológicos, estéticos o educativos, de una actuación preferente de los poderes públicos.

15. artikulua.– Biotopo babestuak, lege honen ondorioetarako, oinarrizko legeetan natura-erreserba, natura-monumentu eta paisaia babestu izena ematen zaien natura-guneak dira. Bakan, hauskor, garrantzitsu edo aparteko izateagatik balioespen berezia merezi duten ekosistemak, komunitateak, elementu biologikoak, interes geologikoa duten inguruak eta ingurune naturaleko leku jakinak eta formazio apartekoak, bakanak, bereziki ederrak edo interes zientifiko nabarikoak babesteko sortuak dira biotopo babestu horiek.

Artículo 15.– Son biotopos protegidos, a los efectos de esta ley, los espacios naturales que en la legislación básica reciben la denominación de reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. Su creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades, elementos biológicos, áreas de interés geológico, así como lugares concretos del medio natural y formaciones de notoria singularidad, rareza, espectacular belleza o destacado interés científico que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.

Biotopoetan, mugatu egingo da baliabideen ustiaketa, salbu eta batera lor badaitezke babestu nahi diren balioak kontserbatzea eta ustiaketa bera.

En los biotopos estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que esta explotación sea compatible con la conservación de los valores que se pretende proteger.

16. artikulua.– Zuhaitz aparteko, ezaugarri ezohiko edo nabarmenengatik (tamaina, adina, historia, edertasuna, kokapena, eta abar dela eta) babes berezia merezi duten zuhaitz-aleei deritzegu.

Artículo 16.– Los árboles singulares son los ejemplares de árboles que por sus características extraordinarias o destacables (tamaño, edad, historia, belleza, situación, etc.) merecen una protección especial.

17. artikulua.– Europako Natura 2000 Sarean sartutako eremu edo lekuak dira xedapen hauei jarraiki izendatutakoak: Habitaten 92/43/EEE Direktiba, Hegaztien 2009/147/EE Direktiba eta Espainiako legerian horien transposizioa den Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legea.

Artículo 17.– Son zonas o lugares incluidos en la Red Europea Natura 2000 los designados conforme a las directivas europeas 92/43/CEE o de Hábitats y 2009/147/CE o de Aves y a su trasposición a la legislación española por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

18. artikulua.– Natura-gune babestuetako zenbait figura leku berean gainezarriko balira, horien arauak zein plangintza-mekanismoak dokumentu bakar batean koordinatu beharko dira, eremuaren kudeaketa-planean, kategoria bakoitzaren arabera aplikatu daitezkeen araubideek osotasun koherente bat osatzeko helburuarekin.

Artículo 18.– En caso de solaparse en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrando la planificación del espacio, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
NATURA-GUNE BABESTUAK IZENDATZEA
DECLARACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

19. artikulua.– 1.– Natura-gune babestuak Eusko Jaurlaritzaren dekretuz izendatuko dira, Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordeak aldez aurretiko txostena egin ondoren.

Artículo 19.– 1.– Los espacios naturales protegidos se declararán por decreto del Gobierno Vasco y previo informe del Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza.

2.– Natura-gune babestuetan, babeserako eremu periferikoak jarriko dira, ekologian eta paisaian kanpoko inpaktuak saihestearren. Orobat, eremuotan, helburuak bete ahal izateko beharrezko mugak ezar daitezke.

2.– Se establecerán en los espacios naturales protegidos zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos del exterior. En estas zonas se podrán imponer las limitaciones necesarias para cumplir sus objetivos.

3.– Natura-gune babestu bat izendatzean, lege honetan bertan ezarrita dauden motetako bat hartuko du. Hala eta guztiz ere, natura-gune babestu izendatze horrek ez du galarazten bertako zenbait ingurutan beste mota batekin bat letozkeen babesguneak sortzea.

3.– La declaración de un espacio natural protegido adoptará alguna de las modalidades previstas en la presente ley. No obstante, la declaración de un espacio natural protegido no excluye la posibilidad de que, en determinadas áreas del mismo, se constituyan núcleos de protección de conformidad con otra de dichas modalidades.

4.– Natura-gune babestuen mugetan eta horien afektazio-eremuetan ezin izango dira egin zaindu nahi diren ingurumen-balioekin bateraezinak diren erauzte-jarduerak.

4.– Dentro de los límites de los espacios naturales protegidos y sus zonas de afección se prohibirán las actividades extractivas que resulten incompatibles con los valores ambientales que se protegen.

Natura-gune babestu bakoitzaren plangintza- eta/edo kudeaketa-bitartekoak izango dira bateraezintasuna xedatuko dutenak, behar den bezala arrazoituz jarduera horiek eremu horien eta dagozkien afektazio-eremuen ingurumen-balioekin eta babesteko irizpideekin duen bateraezintasuna.

Serán los instrumentos de planificación y/o gestión de cada espacio natural protegido los que determinen dicha incompatibilidad, motivando adecuadamente la incompatibilidad de las actividades con los valores medioambientales y los criterios de protección de dichos espacios y de sus zonas de afección.

Edonola ere, jarduera horiek bateragarriak direnean zaindu nahi diren ingurumen-balioekin, natura-gune babestuetako erauzte-jarduerak egiteko proiektuek, beren osotasunean, hau da, bai erauzte-lanak bai instalazioek, beharrezkoa den ingurumen-inpaktuaren banakako ebaluazioa bete beharko dute. Ebaluazio horrek aurreko egoerara leheneratzeko eta lehendik zeuden ingurumen-balioak berreskuratzeko lan guztiak jaso beharko ditu.

En todo caso, en los supuestos en los que estas actividades puedan ser compatibles con los valores ambientales que se protegen, los proyectos para actividades extractivas en espacios naturales protegidos se someterán en su integridad, tanto las labores extractivas propiamente dichas como las instalaciones previstas, a la preceptiva evaluación de impacto ambiental individualizada, la cual incluirá todos los trabajos necesarios para la reposición a la situación anterior y la recuperación de los valores ambientales preexistentes.

20. artikulua.– Natura-parkea izendatzeak eremu horretako Natura Baliabideen Antolamendu Plana aldez aurretik eratzea eta onartzea eskatzen du. Halaber, biotopo babestuak izendatzeko ere baldintza hori berori eskatuko da. Biotopo babestuak ekosistemak, komunitateak edo elementu biologikoak babestearren sortuak dira. Babesgai horiek, betiere, beren bakantasuna, hauskortasuna, garrantzia edo apartekotasuna dela eta, balioespen berezia merezi beharko dute, aldez aurretik egindako txostenaren arabera.

Artículo 20.– La declaración de los parques naturales exigirá la previa elaboración y aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona. Igualmente será preciso dicho requisito para declarar biotopos protegidos con el fin de proteger ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial, con arreglo a un informe previo de dichas circunstancias.

21. artikulua.– Biotopo babestu edo zuhaitz apartekoen izendapenak horiek era egokian babesteko beharrezkotzat jotzen den mugaketa geografikoa eta horietan eragina izan dezaketen erabilera eta jarduerak araupetzeko araudia izango ditu. Izendatze-dekretua egiteko prozeduraren barruan, pertsona interesdunei entzun beharko zaie; eta, halaber, kontsultatu egin beharko zaie eragindako interes sozial eta instituzionalen titularrei, eta horien lankidetza lortzen saiatu.

Artículo 21.– La declaración de biotopo protegido o árbol singular incluirá la delimitación geográfica que se considere necesaria para su adecuada protección, así como la normativa de regulación de los usos y actividades que incidan sobre los mismos. El procedimiento de elaboración del decreto de declaración incluirá la audiencia del público interesado y la consulta a las personas titulares de intereses sociales e institucionales afectados, cuya colaboración se procurará.

22. artikulua.– 1.– Eusko Jaurlaritza izango da Batasunaren garrantzizko lekuak proposatuko dituena, eragindako herri-administrazioen eta sektore sozial zein pertsona interesdunen parte-hartze egiazko eta eraginkorra ziurtatuz prozeduran. Aukeraketa hori 92/43/EE Direktibaren III. eranskinean datozen irizpideetan eta dagokion informazio zientifikoan oinarrituta egingo du.

Artículo 22.– 1.– La formulación de las propuestas de lugares de importancia comunitaria se realizará por el Gobierno Vasco, garantizándose en el procedimiento de selección la participación real y efectiva de las administraciones públicas afectadas y de los sectores sociales y público interesado. Dicha selección se realizará basándose en los criterios contenidos en el anexo III de la Directiva 92/43/CE y en la información científica pertinente.

2.– Natura 2000 Sareko lekuak izendatzeko prozedurek eragindako herri-administrazioen zein pertsona interesdunen parte-hartze egiazkoa eta eraginkorra bermatuko dute.

2.– Los procedimientos de declaración de los lugares de la Red Natura 2000 garantizarán la participación real y efectiva de las administraciones públicas afectadas y del público interesado.

3.– Txostenak, bere tramitazioaren hasierako faseetatik hasita, memoria ekonomiko bat izango du, zeinak espresuki jasoko dituen 92/43/EE Direktibaren 8. artikuluan jasotako baterako finantzaketa komunitarioaren arabera beharrezkotzat hartzen diren aurreikuspenak.

3.– Se incluirá en el expediente, desde las fases iniciales de su tramitación, una memoria económica que recoja expresamente las estimaciones de lo que se considere necesario en relación con la cofinanciación comunitaria establecida en el artículo 8 de la Directiva 92/43/CE.

4.– Kontserbazio bereziko eremuak (KBE) eta hegaztientzako babes bereziko eremuak (HBBE) izendatzeko dekretuek halabeharrez izan beharko dituzte honako hauek: lekuaren eta bere mugaketaren kartografia, izendapena arrazoitzen duten Batasunaren intereseko habitat motak eta animalia- eta landare-espezieak, horien kontserbazio-egoerari buruzko balorazio bat, lekuaren kontserbazio-helburuak eta jarraipen-programa bat.

4.– Los decretos de declaración de zonas especiales de conservación (ZEC) y de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) incluirán necesariamente la cartografía del lugar con su delimitación, los tipos de hábitats de interés comunitario y especies animales y vegetales que justifican la declaración, junto con una valoración del estado de conservación de los mismos, los objetivos de conservación del lugar y el programa de seguimiento.

5.– Kontserbazio bereziko eremuak (KBE) eta hegaztien babeserako eremu bereziak (HBBE) izendatzeko dekretuek kontuan hartuko dituzte Eusko Jaurlaritzak eremu horiek kontserbatzeko sortutako arauak. Eusko Jaurlaritzak eremu horiek kudeatzeko jarraibideak eranskin gisa argitaratzeko agindua emango du.

5.– Los decretos de declaración de zonas especiales de conservación (ZEC) y de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) contemplarán las normas elaboradas por el Gobierno Vasco para la conservación de los mismos, el cual ordenará publicar como anexo las directrices de gestión del espacio.

Lurralde historikoetako foru-organoek kudeaketa-jarraibideak onartuko dituzte, kontserbazio-helburuak oinarri hartuta, honako hauek jasoko dituztenak: eremuak kontserbazio-egoera egokian mantentzeko neurri egokiak, habitat naturalak eta espezieen habitatak hondatzea ekiditeko neurri egokiak eta inguru horien izendapena bultzatu duten espezieei eragiten dieten aldaketak ekiditeko neurriak. Plan horiek bereziki aintzat hartu beharko dituzte azalera osoa zein bere lurzoruaren zati handi bat leku horietan daukaten udalerrien beharrak. Baldintza horien arabera egingo diren jarraibideak Eusko Jaurlaritzan eskumena duen sailari bidali beharko zaizkio, dagokion izendatze-dekretuaren eranskin gisa argitara ditzan.

Los órganos forales de los territorios históricos aprobarán las directrices de gestión que incluyan, con base en los objetivos de conservación, las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable, las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas. Estos planes deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares. Las directrices así elaboradas deberán ser remitidas al departamento competente del Gobierno Vasco, para su publicación como anexo del decreto de declaración correspondiente.

6.– Kontserbazio bereziko eremuek (KBE) eta hegaztien babeserako eremu bereziek (HBBE) natura-parkeekin bat egingo balute, horiek izendatzeko dekretuek 18. artikuluak ezarritakoa kontuan izan beharko dute.

6.– En el caso de que las zonas especiales de conservación (ZEC) y las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) coincidan con parques naturales, los decretos de declaración de las mismas deberán contemplar lo previsto en el artículo 18.

23. artikulua.– 1.– Gune bat babestu izendatzeak bere erabilera publikoa dakar berekin, bai eragindako ondasun eta eskubideak desjabetzeari dagokionez, bai, babesturiko lurretako zatiek pertsona bizien arteko kostubidezko eskualdatzeak izatean, administrazio kudeatzaileak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak gauzatzeari dagokionez.

Artículo 23.– 1.– La declaración de un espacio como protegido lleva aparejada la de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, y de la facultad de la Administración gestora para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, en las transmisiones onerosas «inter vivos» de terrenos situados en el interior del mismo.

2.– Aurreko artikulu-zatian ezarritako lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideez baliatzea erregelamendu bidez arautuko da.

2.– Reglamentariamente se regulará el ejercicio del derecho de tanteo y retracto previsto en el apartado anterior.

3.– Nahitaezko desjabetzearen legerian ezarri bezala, jabetza pribatuaren edo ondare-eskubide eta ondare-interes legitimoen banakako gabetzeak, edozein delarik ere gauzatzeko modua, berekin dakar, titularrentzat, dagokien kalte-ordaina lortzeko eskubidea.

3.– De conformidad con lo previsto en la legislación de expropiación forzosa, la privación singular de la propiedad privada o de derechos e intereses patrimoniales legítimos, cualquiera que fuere la forma en que se produjera, conllevará para sus titulares el derecho a obtener la pertinente indemnización.

4.– Natura-gune babestuak mantentzen lagundu eta eragindako herriei ordaina emateko, eragin sozioekonomikoko esparruak ezarriko dira. Esparruok natura-gunea dagoen udalerrietan kokatuko dira, bai eta babeserako eremu periferikoetan ere, horrelakoak baldin badaude.

4.– Con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y compensar a las poblaciones afectadas, se establecerán áreas de influencia socioeconómica, integradas por el conjunto de los términos municipales donde se encuentre ubicado el espacio natural de que se trate y su zona periférica de protección, si la hubiere.

5.– Herri-administrazio eskudunek 36. artikuluak aipatutako jarduketa-programak egingo dituzte eragin sozioekonomikoko esparruetarako.

5.– Para las áreas de influencia socioeconómica se elaborarán por las Administraciones públicas competentes los programas de actuación a que se refiere el artículo 36.

6.– Natura-gune babestuek osotara edo zati batez beren barruan hartzen dituzten toki-erakundeei besteei baino lehenago emango zaie eremu horiek kudeatzeko eman beharreko zerbitzuen emakida.

6.– Las entidades locales cuyos términos estén total o parcialmente incluidos en los espacios naturales protegidos tendrán derecho preferente en la adjudicación de concesiones de prestación de servicios con que se haya de dotar al espacio para su gestión.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
MUGAKETA ETA ERAGINAK
DESLINDE Y AFECCIONES

24. artikulua.– 1.– Natura-gune babestuen mugaketa administrazioak ofizioz hitzartu eta gauzatuko du, edo zuzenean eragiten dielako baldintza egiaztatzen duten erakunde edo herritarren eskari arrazoituz.

Artículo 24.– 1.– La delimitación de las áreas protegidas se acordará y efectuará de oficio o a solicitud razonada de las entidades o de las personas que acrediten la condición de interesadas directas.

2.– Lurren mugaketa baino lehen, gutxienez hamabost egun aurretik, administrazio esku-hartzaileak mugaketa hori iragarri egingo du (dagokion lurralde historikoko aldizkari ofizialean argitaratu eta dagokien udal eta toki-erakundeetan legezko abisua jarriz), interes legitimoa duten pertsonak mugaketara aurkeztu ahal daitezen.

2.– Con carácter previo a la delimitación de los terrenos, la Administración actuante anunciará la misma al menos con quince días de antelación en el Boletín Oficial del territorio histórico afectado y mediante la fijación de edictos en los Ayuntamientos y entidades locales afectadas, para que puedan concurrir a la misma las personas con intereses legítimos.

3.– Natura-gune babestuetan mugarriak jartzea, beharrezkoa balitz, behin-behinekotasunez egingo da muga-lerroari jarraituz.

3.– El amojonamiento de las áreas protegidas, si fuera el caso, se realizará con carácter provisional siguiendo su línea límite.

4.– Natura-gune babestuen mugak herri-basoekin, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoarekin edo udal-lurren mugekin berariaz bat etorrarazi direnean, kasu bakoitzerako dagoen mugaketa-araudi zehatza ezarriko da.

4.– Cuando los límites de las áreas protegidas se hayan hecho coincidir expresamente con los de montes públicos, dominio público marítimo-terrestre o términos municipales, será de aplicación la normativa específica de deslinde para cada caso.

5.– Natura-gune babestuetako muga barruetan dauden lurrek nahitaezko zorra izango dute ezagutaraziko dituzten seinaleak jartzeko.

5.– Los terrenos incluidos dentro de los límites de un espacio natural protegido estarán sujetos a servidumbre forzosa de instalación de las señales que los identifiquen.

6.– Seinaleak jartzeko zorrak, zorraren mende diren lursailei, batetik, igarobidea uzteko betebeharra dakarkie; eta bestetik, seinaleok ezarri, kontserbatu eta erabiltzeko lanak egiten uzteko betebeharra.

6.– La servidumbre de instalación de dichas señales lleva consigo la obligación de los predios sirvientes de dar paso y permitir la realización de los trabajos para su establecimiento, conservación y utilización.

7.– Zorra izendatu eta ezartzeko, nahikoa titulu izango da dagokion espedientea izapidetu eta ebaztea. Espedientean, pertsona interesdunei entzunda, zorra ezartzeko komenigarritasunaren eta behar teknikoaren arrazoiak emango dira.

7.– Para declarar e imponer las servidumbres, será título bastante la previa instrucción y resolución del oportuno expediente en el que, con audiencia del público interesado, se justifique la conveniencia y necesidad técnica de su establecimiento.

8.– Nahitaezko desjabetzearen legerian ezarri bezala, seinaleak jartzeko zorra ezartzeak berekin dakar dagokion kalte-ordaina.

8.– De acuerdo con lo previsto en la legislación de expropiación forzosa, la imposición de la servidumbre de señalización dará lugar a la correspondiente indemnización.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
KUDEAKETA
GESTIÓN

25. artikulua.– 1.– Foru-organo eskudunek kudeatu beharko dituzte natura-gune babestuak. Kudeaketa hori lege honek ematen dituen printzipioen eta bere oinarrizko xedapenen araberakoa izango da, foru-administrazio eskudunak oro har eta berariaz xedatutako era eta administrazio-bideak erabiliz.

Artículo 25.– 1.– Corresponderá a los órganos forales competentes la gestión de los espacios naturales protegidos. Dicha gestión se realizará, dentro de los principios que informan la presente ley y de acuerdo con sus previsiones básicas, en la forma y a través de los cauces administrativos que, con carácter general o específico, determine la Administración foral competente.

2.– Natura-gune babestu bat lurralde historiko bi edo gehiagotan hedaturik egonez gero, kudeaketa foru-administrazio eskudunek xedatutako moduan gauzatuko da.

2.– Cuando un espacio natural protegido abarque superficie de dos o más territorios históricos, la gestión se realizará en la forma que determinen las Administraciones forales competentes.

26. artikulua.– Natura-guneak kudeatzeko organoek honako eginkizun hauek bete beharko dituzte:

Artículo 26.– Los órganos de gestión de los espacios naturales tendrán las funciones siguientes:

a) Urtero kudeaketaren aurrekontua eta programa eratzea. Natura-parkeen kasuan, horien onarpena patronatuak eman beharko du, 34. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera. Agiri horietan, dauden natura-baliabideen antolamendu-planen xedapenak aurrera eramatea ezarri beharko da.

a) Elaborar anualmente el presupuesto y el programa de gestión, cuya aprobación corresponderá, en los supuestos de parques naturales, al Patronato, de conformidad con lo previsto en el artículo 34. En dichos documentos deberá preverse la ejecución de las determinaciones de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en su caso existentes.

b) Bertako zerbitzuetatik jasotako fondoak eta kanpotik jaso ditzaketen baliabideak administratzea.

b) Administrar los fondos procedentes de los servicios propios y los recursos que puedan recibir del exterior.

c) Natura-gune babestuen babeserako arauak gune horien barruan bete daitezen zaintzea. Babeserako arau horiek Natura Baliabideen Antolamendu Planean edo, hala badagokio, natura-gune babestuaren izendatze-arauan ezarrita daudenak dira. Orobat, natura-gunea kudeatzeko organoak bidezko diren txosten eta baimenak egin beharko ditu.

c) Velar por el cumplimiento en el ámbito de los espacios naturales protegidos de las normas que para su protección se prevean en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o, en su caso, en la norma de su declaración, emitiendo los informes y las autorizaciones pertinentes.

d) VI. tituluan ezarritako zehatzeko ahala erabiltzea.

d) Ejercitar la potestad sancionadora prevista en el título VI.

e) Indarrean dagoen legerian, natura-baliabideen antolamendu-planetan eta erabilera eta kudeaketa zuzentzeko planetan ezarrita dagoen beste edozein eginkizun.

e) Aquellas otras previstas en la legislación vigente, en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y en los Planes Rectores de Uso y Gestión.

27. artikulua.– Behin gune bat natura-parke izendatuta, eta dagokion Natura Baliabideen Antolamendu Plana onartu eta urtebetera, haren jarraibideekin bat etorriz, erabilera eta kudeaketa zuzentzeko plan bat eratuko da. Plan horrek, gutxienez, honako eduki hau izango du:

Artículo 27.– Declarado un espacio como parque natural, y en el plazo de un año a partir de la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales correspondiente, se elaborará, de conformidad con sus directrices, un Plan Rector de Uso y Gestión, que tendrá como mínimo el siguiente contenido:

a) Dagokion natura-gunea kudeatzeko arau, jarraibide eta irizpide orokorrak.

a) Normas, directrices y criterios generales para gestionar el espacio natural a que se refiera.

b) Natura-gunean egingo diren ekonomia- eta aisialdi-jarduerak antolatzeko arauak.

b) Normas para la ordenación de las actividades económicas y recreativas que se desarrollen dentro del espacio natural.

c) Inguru horretako babesa, kontserbazioa, ikerkuntza, naturaren fenomenoen interpretazioa, ingurumen-heziketa, erabilera publikoa, bisitariek gozatzea eta parkeko bertako edo haren eraginpeko eremuko komunitateen aurrerapen sozioekonomikoa kontuan hartuz, eremuari dagozkion helburu zehatzak garatuko dituzten programak eratzeko jarraibideak.

c) Directrices para la elaboración de los programas que desarrollen los objetivos concretos del espacio correspondiente en relación con la protección y conservación, la investigación, la interpretación de los fenómenos de la naturaleza, la educación ambiental, el uso público y disfrute por los visitantes y el progreso socioeconómico de las comunidades que viven en el parque o en su zona de influencia.

d) Parkearen sorreraren arrazoi izan ziren kontserbazio-helburuekin bat etorriz, beharrezkotzat jotzen den beste edozein puntu.

d) Cualesquiera otras que se consideren necesarias de acuerdo con las finalidades de conservación que motivaron la creación del parque.

28. artikulua.– Erabilera eta kudeaketa zuzentzeko planek bost urteko indarraldia izango dute. Behin epe hori bukatuz gero, lege honetan ezarritako onartze-izapideei jarraiki berraztertuko dira nahitaez.

Artículo 28.– Los Planes Rectores de Uso y Gestión tendrán una vigencia de cinco años. Transcurrido dicho plazo serán obligatoriamente revisados siguiendo los mismos trámites de su aprobación previstos en esta ley.

29. artikulua.– Erabilera eta kudeaketa zuzentzeko planak eta haien aldaketak eratzeko eta onartzeko prozedura honako hau izango da:

Artículo 29.– El procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes Rectores de Uso y Gestión y de sus modificaciones será el siguiente:

a) Hasierako agiria kudeaketaren arduradun den foru-organoak eratuko du.

a) Por el órgano foral responsable de la gestión se elaborará el documento inicial.

Agiri hori udalen, udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeen, eremuko interes sozialak ordezkatzen dituzten elkarteen eta Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordearen txostenen mende jarriko da. Gehienez bi hilabeteko epean egin beharko dira txosten horiek.

Dicho documento será sometido a informe de los Ayuntamientos, entidades locales menores, asociaciones representativas de los intereses sociales de la zona, así como del Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza. Dichos informes deberán emitirse en el plazo máximo de dos meses.

b) Aurreko izapidea bete ondoren, plana egin duen foru-organoak natura-parkearen patronatuaren esku jarriko du plana onartzea.

b) Cumplido el trámite anterior, el órgano foral redactor someterá el plan a la aprobación del Patronato del parque natural.

c) Patronatuak behin proiektua onartu ondoren, edo bi hilabeteko epean plan osoaren edo zatiren baten aurka agertu ez bada, foru-organoak onartu egingo du Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana. Hasierako onespena izango da.

c) Una vez aprobado el proyecto por el Patronato, o transcurridos dos meses sin que el mismo hubiese manifestado su oposición total o parcial al mismo, el órgano foral aprobará con carácter inicial el Plan Rector de Uso y Gestión.

d) Behin hasierako onespena eman ondoren, Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana hirigintza alorrean eskumena duten Eusko Jaurlaritzako organoaren eta dagokien foru-aldundietako organoen nahitaezko txostenen mende jarriko da. Txosten horiek hilabeteko epean egin beharko dira.

d) Una vez otorgada su aprobación inicial, el Plan Rector de Uso y Gestión se someterá a informe preceptivo de los órganos competentes en materia urbanística del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales afectadas. El citado informe será emitido en el plazo de un mes.

e) Foru-organo eskudunak parkearen helburu zehatzak garatzeko programak egiteko jarraibideak eta parkearen kudeaketarako jarraibide, irizpide eta jokamolde orokorrak behin betiko onartuko ditu, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailari aurkeztuko dio plana. Sail horrek Eusko Jaurlaritzari aurkeztuko dio, araubidezko atala dekretuz onar dezan.

e) El órgano foral competente aprobará definitivamente las directrices para la elaboración de los programas que desarrollen los objetivos concretos del parque, así como las directrices, criterios y pautas generales para la gestión del parque, y elevarán el Plan al departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza, quién someterá la parte normativa a la aprobación por decreto del Gobierno Vasco.

f) Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren araubidezko atala onartzen duen dekretuak foru-organo eskudunak onartutako jarraibide, irizpide eta jokamoldeak plan horren eranskin gisa argitaratzeko agindua emango du.

f) El decreto que aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión ordenará la publicación, como anexo del mismo, de las directrices, criterios y pautas aprobadas por el órgano foral competente.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
NATURZAINTZA-EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NATURA KONTSERBATZEKO AHOLKU BATZORDEA
EL CONSEJO ASESOR DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PAÍS VASCO-NATURZAINTZA

30. artikulua.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailari atxikirik, Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordea sortuko da, alor horretan aholku emateko kide anitzeko lankidetza-organo delarik.

Artículo 30.– 1.– Se crea el Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza, adscrito al departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza como órgano colegiado consultivo y de cooperación en esta materia.

2.– Honako hauek dira Naturzaintzaren eginkizunak:

2.– Son funciones del Consejo Asesor las siguientes:

a) Natura-gune babestuen kudeaketaren emaitza eta estrategiari buruz, urtero txostena egitea.

a) Elaborar un informe anual sobre la estrategia y los resultados de la gestión de los espacios naturales protegidos.

b) Naturzaintzari dagozkion alorretako txosten eta irizpenak egitea eta proposamenak aurkeztea, bai bere ekimenez, bai Legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzak edo foru-aldundiek hala eskatuta.

b) Emitir informes y dictámenes y efectuar propuestas sobre materias que conciernan a la competencia del Consejo, por iniciativa propia o a requerimiento del Parlamento, del Gobierno Vasco o de las Diputaciones Forales.

c) Lege honen aginduekin bat etorriz, natura-gune babestu berriak izendatzeko proiektuei buruzko txostenak egitea.

c) Informar los proyectos de declaración de nuevos espacios protegidos conforme a las prescripciones de esta ley.

d) Eusko Jaurlaritzaren ustez ingurune naturala babestearen alorrean garrantzi nabarmena duten lege-aurreproiektuei buruzko txostenak egitea.

d) Informar los anteproyectos de ley que, a criterio del Gobierno Vasco, tengan destacada trascendencia en el ámbito de la protección del medio natural.

e) Autonomia-erkidegoko natura-gune babestuak hobeto babestea eta kudeatzea ekarriko duten ekintzak proposatzea.

e) Proponer aquellas actuaciones que redunden en una mejor protección y gestión de los espacios naturales protegidos de la Comunidad.

f) Lurraldearen kudeaketan ardura duten administrazioen arteko koordinazioa sustatu eta laguntzea, baliabideek babes handiagoa izan dezaten.

f) Promover y apoyar la coordinación entre las distintas Administraciones con responsabilidad en la gestión del territorio para una mayor protección de los recursos.

g) Natura kontserbatzeko, ikerketa zientifikorako eta naturaren zabalkunde eta hedapenerako heziketa sustatzea.

g) Promover la educación para la conservación de la naturaleza, la investigación científica, la divulgación y la difusión de la naturaleza.

3.– Txostenak ematea eta gomendioak eta proposamenak egitea ez dira lotesleak izango.

3.– La emisión de informes y la formulación de recomendaciones y propuestas no tendrán carácter vinculante.

4.– Naturzaintza, erakundeetako ordezkariek zein ingurune naturalaren ezagutza, ikerketa, babes eta kudeaketaren alorretan izen handiko aditu direnek osatuko dute.

4.– El Consejo Asesor estará formado por personas de representación institucional o de reconocida competencia en las diversas disciplinas relacionadas con el conocimiento, estudio, protección y gestión del medio natural.

Honela osatuko da:

Su composición será la siguiente:

a) Natura-gune babestuek hartzen dituzten udal edo toki-erakundeen lurralde historikoko ordezkari bana.

a) Una persona por cada territorio histórico representando a los Ayuntamientos o entidades locales afectados por los espacios naturales protegidos.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen saileko ordezkari bat.

b) Una persona representando al departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritzaren gaian eskumena duen saileko ordezkari bat.

c) Una persona representando al departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de agricultura.

d) Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkari bat.

d) Una persona representando a la Universidad del País Vasco.

e) Foru-aldundietako ordezkari bana.

e) Una persona representando a cada una de las Diputaciones Forales.

f) Autonomia-erkidegoan natura kontserbatzea eta ikertzea helburu duten elkarteen ordezkari bat.

f) Una persona representando a las asociaciones que tengan como fin la conservación y el estudio de la naturaleza en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

g) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailak izendatutako eta izen handiko hiru aditu.

g) Tres personas de reconocido prestigio, designadas por el departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-sindikatuen ordezkari bat.

h) Una persona representando a los sindicatos agrarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko baso-zaleen elkarteetako ordezkari bat.

i) Una persona representando a las asociaciones de forestalistas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailburua edo hark izendatutako ordezkaria izango da Naturzaintzako buru.

5.– Presidirá el Consejo Asesor el Consejero o la Consejera competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza o persona en quien delegue.

6.– Naturzaintzak bere barne-jarduerarako erregelamendua eratuko du.

6.– El Consejo Asesor elaborará su propio reglamento de funcionamiento interno.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
PATRONATUAK
PATRONATOS

31. artikulua.– 1.– Natura-parkeetan patronatu izeneko aholkua emateko eta laguntzeko organoa egongo da, natura-parkeko kudeaketa-organoaren barruan egongo dena.

Artículo 31.– 1.– En los parques naturales existirá un órgano asesor y colaborador propio, denominado Patronato, adscrito en cada caso al órgano gestor del parque natural.

2.– Patronatuek osoko bilkuraz eta batzorde iraunkorraz jardun ahal izango dute.

2.– Los Patronatos podrán funcionar en Pleno y en Comisión permanente.

32. artikulua.– Honako hauek dira patronatuaren eginkizunak:

Artículo 32.– Son funciones del Patronato:

a) Natura-gune babestuaren alde, beharrezko jotzen dituen adina kudeaketa sustatu eta egitea.

a) Promover y realizar cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio natural protegido.

b) Natura-gunean ezarritako arauak betearazteaz arduratzea.

b) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el espacio natural.

c) Erabilera eta kudeaketa zuzentzeko planen proiektuak eta horien gainean egindako zuzenketak onartzea.

c) Aprobar los proyectos de los Planes Rectores de Uso y Gestión y sus subsiguientes revisiones.

d) Urteroko kudeaketa-programak onartzea.

d) Aprobar los programas anuales de gestión.

e) Inbertsio eta jardueren urteko aurrekontua eta programa onartzea.

e) Aprobar el presupuesto y el programa anual de inversiones y actuaciones.

f) Zuzendari-kontserbatzaileak eratutako jarduera eta emaitzen urteroko txostenak onartzea, disfuntzioak zuzendu edo kudeaketa hobetzeko beharrezko jotzen dituen neurriak proposatuz.

f) Aprobar las memorias anuales de actividades y resultados elaborados por el Director-Conservador o la Directora-Conservadora, proponiendo las medidas que considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.

g) Natura-parkeetako eragin sozioekonomikoko esparruetan ordaina emateko egin behar diren ekintzen proiektuei buruzko txostenak egitea.

g) Informar los proyectos de actuación compensatoria a realizar en las áreas de influencia socioeconómica del parque natural.

h) Natura-parkeak kontserbatu, hobetu eta ezagutzeko zein eremuko ekonomia eta gizartea garatzeko beharrezko jotzen dituen neurriak proposatzea.

h) Proponer las medidas que considere oportunas para la conservación, mejora y conocimiento de los parques naturales y para el desarrollo económico y social de la zona.

i) Natura-parkeko balioen ikerketa, zabalkunde eta gozamenerako jarduerak sustatu eta bultzatzea.

i) Promover y fomentar actuaciones para el estudio, divulgación y disfrute de los valores del parque natural.

j) Zuzendari-kontserbatzailearen urteroko txostenak oinarri dituela, Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordearentzat urteroko laburpen-txostena eratzea, natura-gune babestuko estrategia eta emaitzen kudeaketari buruz.

j) Elaborar para el Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza una memoria resumen anual sobre la estrategia y los resultados de la gestión en el espacio natural protegido en base a los informes anuales del Director-Conservador o Directora-Conservadora.

k) Barne-araubidea onartu eta aldatzea.

k) Aprobar y modificar sus propias normas de régimen interno.

l) Batzorde iraunkorraren esku uztea beharrezko jotzen dituen eginkizunak.

l) Delegar en la Comisión permanente cuantas funciones estime oportuno.

m) Organo eskudunei lege honen helburuetarako izenpetu behar diren lankidetza-hitzarmenak egitea proposatzea.

m) Proponer a los órganos competentes la celebración de los convenios de colaboración que, en orden a los fines de la presente ley, sea necesario suscribir.

33. artikulua.– Natura-parkeen izendatze-dekretuan garatuko da patronatua nola osatuko den, eta bertan zehaztuko dira batzorde iraunkorra nola osatu eta zein eginkizun izango dituen.

Artículo 33.– La composición del Patronato se desarrollará en el decreto de declaración de parque natural, que también especificará la composición de la Comisión permanente y sus funciones.

Patronatuak, gutxienez, honako ordezkari hauek osatuko dituzte: Eusko Jaurlaritzakoek, dagokien foru-aldundietako natura-parkeen kudeaketarako sailetakoek, dagokien udal eta toki-erakundeetakoek, eragindako eskubideen titularrek, ingurumenaren ikerketa eta babesean ibilbide sendoa egindako elkarteetakoek, nekazari-sindikatuetakoek eta baso-jabeen elkarteetakoek.

Los Patronatos estarán integrados como mínimo por representantes del Gobierno Vasco, de los Departamentos gestores del parque natural de las Diputaciones Forales afectadas, de los Ayuntamientos y entidades locales afectadas, las personas titulares de derechos afectados, de las asociaciones con una trayectoria acreditada en el estudio y protección del medio ambiente, de los sindicatos agrarios y de las asociaciones de propietarios forestales.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
ZUZENDARI-KONTSERBATZAILEA
DIRECTOR-CONSERVADOR O DIRECTORA-CONSERVADORA

34. artikulua.– Administrazio kudeatzaileak natura-gune babestuen kudeaketaz arduratuko den zuzendari-kontserbatzaile bat izendatuko du.

Artículo 34.– La Administración gestora nombrará un Director-Conservador o una Directora-Conservadora que esté al frente de la gestión de los espacios naturales protegidos.

Zuzendari-kontserbatzaileak zenbait natura-gune babesturen ardura eduki ahal izango du.

El Director-Conservador o la Directora-Conservadora podrá desarrollar su función sobre varios espacios naturales protegidos.

Honako eginkizun hauek ditu:

Sus funciones son:

a) Natura-gune babestuaren antolamendu-bitartekoak sustatu eta ezartzea, horretarako beharrezkoak diren jarduerak eginez.

a) Promover y aplicar los instrumentos de ordenación del espacio natural protegido ejecutando las actividades que fueren necesarias.

b) Administrazioek ingurune fisikoan egiten dituzten eta natura-gune babestu bateko natura-baliabideei eragin diezaieketen jarduerei dagokienez, laguntzea eta nahitaez txostenak egitea.

b) Colaborar e informar preceptivamente las actividades que desarrolladas por las distintas administraciones en el medio físico tuvieren incidencia sobre los recursos naturales del espacio natural protegido.

c) Inbertsio eta jardueren urteroko aurrekontua eta programa eratzea eta, behin onartuta, betetzeari ekitea.

c) Elaborar el presupuesto y el programa anual de inversiones y actuaciones y proceder a su ejecución una vez aprobados.

d) Parkearen onurarako izango diren jarduerak sustatzea.

d) Promover cuantas acciones estime oportunas en beneficio del parque.

e) Jarduera eta emaitzen urteroko txostena egitea.

e) Elaborar la memoria anual de actividades y resultados.

f) Parkeko kudeaketa-organoak jartzen dizkion eginkizun guztiak.

f) Todas aquellas que le sean encomendadas por el órgano gestor del parque.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
FINANTZABIDEA ETA GARAPEN SOZIOEKONOMIKOA
FINANCIACIÓN Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

35. artikulua.– 1.– Honako hauek izango dira, besteak beste, natura-gune babestuen planifikazioa, antolamendua, babesa, erabilera eta kudeaketa betetzea bermatuko duten finantzabideak:

Artículo 35.– 1.– Los medios de financiación que garanticen el cumplimiento de la planificación, ordenación, protección, uso y gestión de los espacios naturales protegidos serán, entre otros, los siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan zehaztuta dauden diru-kopuruen artetik, Natura Guneen Sarearen ikerketa, koordinazio eta zabalkundea eta naturaren ezagutza sustatzeko finantzabidera zuzenduta dauden diru-kopuruak.

a) Las dotaciones que se consignen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a financiar la investigación, coordinación y difusión de la Red de Espacios Naturales, y la promoción del conocimiento de la naturaleza.

b) Natura-gune babestuen kudeaketarako foru-organo eskudunek zehazten dituzten diru-kopuruak.

b) Las dotaciones que se consignen por los órganos forales competentes para la gestión de los espacios naturales protegidos.

c) Beste herri-administrazioetatik datozen baliabideak.

c) Los recursos procedentes de otras Administraciones públicas.

d) Europako fondoetatik natura kontserbatzeko programetarako etor daitezen baliabideak.

d) Los recursos que para programas de conservación de la naturaleza puedan provenir de fondos europeos.

e) Pertsona fisiko edo juridikoen ekarpen edo emariak.

e) Las aportaciones o donaciones de personas físicas o jurídicas.

2.– Lege hau betearazteko xedez, herri-administrazioek, eskudun diren esparruan, lankidetza-hitzarmenak egin ahal izango dituzte.

2.– Las Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias podrán concluir convenios de colaboración con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la presente ley.

36. artikulua.– 1.– Herri-administrazioek (eskudun diren esparruaren barruan eta aldez aurretik Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordeak txostena eginda, eta aurrekontuetan erabili ahal dutenaren arabera) garapen sozioekonomikorako programak ezarriko dituzte natura-gune babestuetako lurralde-eremuetan zein babeseko eremu periferikoetan dauden biztanleentzat, horretarako beharrezkoak diren diru-laguntza eta sariak ezarriz.

Artículo 36.– 1.– Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias y previo informe del Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza, establecerán, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, programas para desarrollo socio-económico de las poblaciones integradas en el ámbito territorial del espacio protegido y de su zona periférica de protección, previendo las ayudas económicas e incentivos que fueren necesarios.

2.– Programok honako helburu hauek izango dituzte:

2.– Dichos programas tendrán las siguientes finalidades:

a) Azpiegiturak sortu eta egoki diren zerbitzu- eta hornidura-mailak lortzea.

a) Crear infraestructuras y lograr unos niveles de servicios y equipamientos adecuados.

b) Jarduera tradizionalak hobetu eta, beharrezkoak diren ordainen bidez, natura-baliabideak kontserbatzeko eskakizunekin bat datozen jarduerak sustatzea.

b) Mejorar las actividades tradicionales y fomentar otras compatibles con las exigencias de la conservación de los recursos naturales mediante el establecimiento de las compensaciones necesarias.

c) Bertako biztanleak natura-gunearen babes eta kudeaketak sortutako jardueretan integratzea.

c) Integrar a los habitantes locales en las actividades generadas por la protección y gestión del espacio natural.

d) Landako etxebizitzak birgaitu eta ondare arkitektonikoa kontserbatzea.

d) Rehabilitar la vivienda rural y conservar el patrimonio arquitectónico.

e) Kultura, zientzia, pedagogia eta aisialdiko ekimenak suspertzea.

e) Estimular iniciativas culturales, científicas, pedagógicas y recreativas.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
FAUNA ETA FLORA
DE LA FAUNA Y LA FLORA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

37. artikulua.– Titulu honetan xedatutakoak araupetuko du Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean basafauna eta basaflora kontserbatzea, babestea eta, hala egokituz gero, berreskuratzea (1.2 artikulu-zatian ezarritakoarekin bat etorriz), eta beren habitatak zaintzea. Betiere, nazioarteko hitzarmen eta itunetako erabakien mendean, bai eta estatuko eta Europako Erkidegoko xedapenen mendean ere.

Artículo 37.– La conservación, protección y recuperación, en su caso, de la fauna y flora que viven en estado silvestre en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2, y la preservación de sus hábitats se regirán por lo dispuesto en el presente título, sin perjuicio de lo establecido en los convenios y tratados internacionales así como en las disposiciones estatales y comunitarias.

38. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek natura-ondarearen dibertsitate genetikoa zaintzeko egingo duten jardunak honako irizpide hauek izango ditu oinarri nagusi:

Artículo 38.– La actuación de las Administraciones públicas vascas en favor de la preservación de la diversidad genética del patrimonio natural se basará principalmente en los siguientes criterios:

a) Espezie bakoitzaren habitat naturala kontserbatzeko eta zaintzeko neurriei lehentasuna ematea, toki horretatik kanpo neurri osagarriak ezartzeko aukera ere kontuan hartuz.

a) Dar preferencia a las medidas de conservación y preservación en el hábitat natural de cada especie, considerando la posibilidad de establecer medidas complementarias fuera del mismo.

b) Autoktonoak ez diren espezie, subespezie edo arraza geografikoak modu orekatuan sartzea eta ugaltzea. Eta ekintza horiek ekiditea, autoktonoekiko lehia sor dezaketen neurrian edota horien garbitasun genetikoa zein oreka ekologikoak aldatu ahal dituzten neurrian.

b) Ponderar la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas y evitarlas en la medida en que puedan competir con estas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos.

c) Endemikoak diren espezie eta subespezieei, banaketa-eremua oso mugatua edo dentsitate txikia dutenei edota migratzaileak direnei ematea lehentasuna.

c) Conceder prioridad a las especies y subespecies endémicas o cuya área de distribución sea muy limitada, o que presenten una baja densidad o consistencia en sus poblaciones, así como a las migratorias.

39. artikulua.– Aurreko artikuluko printzipioak betearazteko fauna eta florarentzat erabateko garrantzia duten paisaiaren elementuen kudeaketa zuzena sustatuko da. Bereziki, egitura lineala eta jarraitua izanik, migrazioa eta espezieen arteko trukaketa genetikoa errazten duten elementuena: ibaiak, lursail-mugetako sistemak, palaxuak, eta beste. Edo baita elkargune izanik ekosistemen dibertsitatea areagotu eta trukaketa genetikoa errazten dutenena ere: urmaelak, eremu hezeak, zuhaiztiak eta beste.

Artículo 39.– Para el cumplimiento de los principios del artículo anterior se fomentará la correcta gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y flora, en especial los elementos que por su estructura lineal y continua, como ríos, sistemas de deslindes de campos, setos, etc., permitan la migración y el intercambio genético de las especies, o que por su papel de puntos de enlace, como estanques, zonas húmedas, bosquetes, etc., aumenten la diversidad de los ecosistemas y permitan el intercambio genético.

40. artikulua.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazio eskudunak, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurune naturalean bizi diren basaflora eta basafaunako espezieek berentzako habitatak izan ditzaten, horretara zuzendutako lurralde zabal eta askotarikoak kontserbatu, mantendu eta, hala badagokie, berreskuratzeaz arduratuko dira.

Artículo 40.– 1.– Las Administraciones públicas vascas competentes velarán por conservar, mantener y restablecer, en su caso, superficies de suficiente amplitud y diversidad como hábitats para las especies de flora y fauna silvestres que habitan en el medio natural de la CAPV.

Era berean, agintari horien ardura izango da itsas fauna eta itsas florako espezieen banku naturala izateko behar besteko dibertsitatea eta aberastasuna duten itsas eremuak kontserbatu, mantendu eta, hala badagokie, berreskuratzea. Ondorio guztietarako, fauna eta florako espezieak berreskuratzeko balioko duten debekatutako erreserba-eremuak ezarri ahal izango dira.

Igualmente, dichas autoridades velarán por conservar, mantener y restablecer, en su caso, las zonas marinas de suficiente diversidad y riqueza como bancos naturales para las especies de fauna y flora marina. A todos los efectos, podrán establecerse áreas vedadas de reserva que sirvan para la recuperación de las especies de fauna y flora.

2.– Lurraldean egingo diren azpiegituren diseinua espezieen mugikortasun geografikoa behar adina erraztuz egingo da. Sakabanaketa eta trukaketa genetikoa zailduko duten hesiak ekidin egingo dira, eta, basafaunaren istripu-arriskuak ekiditeko, ahal diren neurriak hartu.

2.– El diseño de las infraestructuras que se ejecuten en el territorio se realizará de modo que permita un grado suficiente de movilidad geográfica a las especies, evitando la creación de barreras que dificulten su dispersión e intercambio genético y previendo los mecanismos posibles para evitar riesgos de accidentes a la fauna silvestre.

3.– Zerrendatutako basafaunak nekazaritza-uztari eta abereei egindako kalteen ordainetarako plan bat egingo da, eta dagokien erakundeena izango da hori betearazteko ardura.

3.– Se elaborará un plan de compensaciones por daños causados por la fauna silvestre catalogada en cosechas agrícolas y entre el ganado, velando las entidades pertinentes por su cumplimiento.

41. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen ardura izango da basafauna eta basafloraren –lehorrekoen zein itsasokoen– populazioak mantendu edo egokitzea, ekologia, zientzia eta kultura aldetik dauden eskakizunei behar bezala erantzunez.

Artículo 41.– Las Administraciones públicas vascas velarán por mantener o adaptar las poblaciones de fauna y flora silvestres –terrestre y marítima– a un nivel que corresponda a las exigencias ecológicas, científicas y culturales.

42. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea zeharkatzen duten espezieen migrazioari lagundu egingo zaio. Batetik, itsasoan eta lehorrean igarotzeko lekuak, biltzekoak, atseden hartzekoak, muda egitekoak edo elikatzekoak zainduz; eta, bestetik, ekintza horiek eragotziko dituzten jarduera guztiak mugatuz.

Artículo 42.– Se favorecerá la migración de las especies que atraviesan el territorio de la CAPV, preservando, en la zona marítima y terrestre, los lugares de paso, concentración, reposo, muda o alimentación y limitando las actividades u obstáculos que los dificulten.

43. artikulua.– 1.– Itsas baliabideen ustiaketa guztiak kontrolpean egingo dira. Beraz, ezin izango da behar bezala baimenduta ez dagoen inolako jarduerarik aurrera eraman.

Artículo 43.– 1.– Toda acción de explotación de los recursos marinos se llevará a cabo de forma controlada, y, por tanto, no se permitirá, en caso alguno, ninguna actividad que no esté autorizada debidamente.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa den itsas eremuan egindako arrantza, itsaski-hartzea eta itsas akuikultura araupetu eta antolatzean, lege honetan ezarritakoa bete beharko da. Betiere, berariazko legeriaren edo, hala badagokio, ezartzekoak diren nazioarteko hitzarmenen mende.

2.– La regulación y ordenación de la pesca, marisqueo y acuicultura marina, dentro de la zona marítima de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, respetará las prescripciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica o en los convenios internacionales que, en su caso, sean de aplicación.

44. artikulua.– 1.– Basafauna eta basaflorako espezie autoktonotzat hartzen dira Euskal Autonomia Erkidegokoak bertakoak direnak edo bertan berez basaegoeran bizi direnak. Horien artean sartzen dira bertatik igarotzen ari direnak, negua bertan ematen dutenak edo noizbehinka egoten direnak ere. Berreskuratzea sustatzeko asmoz, erregelamendu bidez xedaturik, talde horren barruan sartuko dira Euskal Autonomia Erkidegoaren historiako azken aldi honetan galdu direnak.

Artículo 44.– 1.– Se definen como especies de la fauna y flora silvestres autóctonas las que son originarias o viven o vegetan en estado silvestre de forma natural en la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluidas las especies que están de paso, invernan o cuya presencia es ocasional. A fin de promover su recuperación, se incluirán en este grupo las que se han extinguido en la Comunidad Autónoma del País Vasco en tiempos históricos recientes, según se determine reglamentariamente.

2.– Autoktono ez den basafauna eta basaflorako espezietzat hartuko dira arestian aipaturiko taldean egon gabe ingurune naturalean integratu eta basaegoeran dauden espezieak.

2.– Se consideran especies de la fauna y flora silvestres no autóctonas aquellas especies que no perteneciendo al grupo anterior sean introducidas en el medio natural y vivan en estado silvestre.

45. artikulua.– 1.– Itsas fauna eta itsas florako espezie edo itsas baliabidetzat jotzen dira itsasoan erabat edo hein batean bizi diren animalia eta landareak.

Artículo 45.– 1.– Se definen como especies de la fauna y flora marina o recurso marino cualquier especie, animal o vegetal, que habite total o parcialmente en el mar.

2.– Itsas fauna eta itsas florako espezie autoktonotzat jotzen dira zientzia- eta natura-ondarearen arabera jatorriz euskal itsasaldekoak direnak, edo, antzina gizakiak ekarritakoak izanik (nahita edo nahi gabe), txarrerako inongo ondoriorik gabe euskal itsasaldeko oreka ekologikora egokitu direnak.

2.– Se definen como especies de la fauna y flora marina autóctona las que son originarias de las aguas del litoral vasco, según el acervo científico y natural, o que siendo introducidas por el ser humano tiempo atrás, voluntaria o involuntariamente, se hubiesen adaptado sin consecuencias negativas al equilibrio ecológico marino del litoral vasco.

3.– Banku naturala deritzo edozein animalia- edo landare-espezie, dauden hazkuntza-fasea edozein delarik ere, populazio batean edo gehiagotan era naturalez eta berez bereziki biltzen den eremu geografiko edo lekuari.

3.– Por banco natural se entenderá aquella zona geográfica o lugar donde de forma natural y espontánea se concentran especialmente una o varias poblaciones de cualquier especie animal o vegetal, pudiendo estar sus miembros en cualquiera de sus fases de desarrollo.

46. artikulua.– 1.– Organo eskudunaren xedapenez, arauak ezar daitezke ingurune naturalean egin eta flora eta faunako espezieen populazioen ohiko garapenari eragin diezaioketen edo horien habitatak alda ditzaketen aisialdiko jarduerak arautzeko. Arau horiek orotarako izan daitezke, edota Euskal Autonomia Erkidego barruan kalteberentzat hartzen diren lehorreko nahiz itsasoko eremuentzako bakarrik.

Artículo 46.– 1.– Por disposición del órgano competente se podrán establecer, con carácter general o limitadas a aquellos espacios terrestres o marítimos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se consideren más vulnerables, normas para el desarrollo de aquellas actividades recreativas que realizadas en el medio natural puedan afectar al normal desarrollo de las poblaciones de las especies de flora y fauna o alterar sus hábitats.

2.– Hala, bada, aurreko artikulu-zatian ezarritako helburuetarako, populazio horien eta beren habitaten ohiko garapenari eragin diezaioketen jardueratzat hartuko dira honako hauek:

2.– En particular, y a los fines prevenidos en el apartado anterior, se consideran actividades susceptibles de afectar al normal desarrollo de dichas poblaciones y de sus hábitats las siguientes:

a) Motordun gailuekin egiten diren jarduerak.

a) Las actividades motorizadas.

b) Eremu librean kanpatzea.

b) La acampada en zona libre.

c) Haitz-eremuetan egiten diren jarduerak. Esaterako, eskalada, delta hegala, parapentea nahiz mendi-txirrindularitza edo antzekoak.

c) Las actividades que se realicen en zonas rupícolas como la escalada, ala delta, parapente o el ciclismo de montaña o similares.

d) Eremu hezeetan egiten diren jarduerak. Esaterako, egonaldia, bainualdia nahiz nabigazioa edo antzekoak.

d) Las actividades que se realicen en zonas húmedas, como estancia, baño o navegación o similares.

e) Oro har, hotsa ateratzen duten tresnez edo basoetako bideez baliatuz egiten diren aisialdiko jarduerak.

e) En general aquellas actividades recreativas que impliquen el uso de elementos acústicos o la utilización de accesos forestales.

3.– Debekatuta egongo dira landan zehar motordun gailuekin egiten diren jarduerak, horretarako bereziki prestatuta dauden eta foru-aldundietako sail eskudunen baimena duten ibilbideetan salbu.

3.– Estarán prohibidas las actividades motorizadas que se realicen campo a través, excepto en los circuitos especialmente habilitados para ello que cuenten con la autorización de los Departamentos competentes de las Diputaciones Forales.

Debekatuta egongo da, orobat, edozein ibilgailurekin pista, bide eta errepideetatik kanpo ibiltzea, basoetatik egurra ateratzeko lanetarako salbu.

Asimismo estará prohibida la circulación fuera de pistas, caminos y carreteras de toda clase de vehículos, excepto para las labores extractivas de madera de los montes.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESPEZIE MEHATXATUAK
ESPECIES AMENAZADAS

47. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailaren mende, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan, Basa eta Itsas Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Zerrenda sortzen da administrazio-izaerako erregistro publiko gisa.

Artículo 47.– Dependiente del departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza, se crea como registro público con carácter administrativo, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina.

48. artikulua.– Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Zerrendan jasoko dira berariazko babes-neurriak behar dituzten espezie, subespezie edo populazioak. Eta, ondorio horietarako, honako kategoria hauetakoren bat dutela sailkaturik egon beharko dute:

Artículo 48.– El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora estará integrado por las especies, subespecies o poblaciones cuya protección exige medidas específicas y que a dichos efectos deberán ser clasificadas en alguna de las siguientes categorías:

a) «Galzorikoak». Oraingo egoeraren faktore eragileek jarraituz gero biziraupen nekeza dutenei mugatuta.

a) «En peligro de extinción», reservada a aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

b) «Kalteberak». Berei edo beren habitatei eragiten dieten aurkako faktoreak berehala zuzenduak ez badira, aurreko kategoriakoak bihurtzeko arriskua dutenentzat.

b) «Vulnerables», destinada a aquellas que corran el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas o sus hábitats no son corregidos.

c) «Bakanak». Neurri txikiko populazioa duten espezie edo subespezieak izango dira kategoria horretan: inguru geografiko murriztuetan edo lurralde zabaletan sakabanaturik egonik gaur egun «galzorikoak» edo «kalteberak» ez direnak.

c) «Raras», en la que se incluirán las especies o subespecies cuyas poblaciones son de pequeño tamaño, localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una superficie más amplia, y que actualmente no se encuentren «en peligro de extinción» o sean «vulnerables».

d) «Interes berezikoak». Aurreko kategorietan ez badaude ere, duten balio zientifiko, ekologiko edo kulturalagatik edota beren apartekotasunagatik arreta berezia zor zaienak har ditzakeen kategoria da.

d) «De interés especial», en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de las categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.

49. artikulua.– 1.– Espezie edo subespezie bat zein kategoriatan zerrendatu behar den erabakitzeko orduan, aintzat hartuko da zein mehatxu-egoeratan dagoen banaketa-eremu natural osoan, tokian tokiko egoera okertu edo hobetu dezaketen gorabeherak alde batera utzita.

Artículo 49.– 1.– Para decidir la categoría en que haya de quedar catalogada una especie o subespecie se tendrán en cuenta los factores determinantes de la situación de amenaza en que se encuentre la misma en toda su área de distribución natural con independencia de que localmente existan circunstancias atenuantes o agravantes de dicha situación.

2.– Toki zehatz batean mehatxupean dauden populazioak zerrendatu ahal izango dira.

2.– Se podrán catalogar poblaciones que localmente se encuentren amenazadas.

50. artikulua.– 1.– Fauna edo florako espezie, subespezie edo populazioren bat Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Zerrendan sartzeak honako debeku orokor hauek izango ditu:

Artículo 50.– 1.– La inclusión en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de una especie, subespecie o población de fauna o flora conlleva las siguientes prohibiciones genéricas:

a) Animaliei dagokienez, akabatu, harrapatu, jarraitu edo zirikatzeko asmoz baimenik gabeko edozein ekintza egitea. Debeku horretan sartzen dira animalia horien larba, kume edo arrautzak, bai eta habitaten suntsipena ere, eta, bereziki, habiena, gordelekuena zein ugaltzeko, negua emateko, atseden hartzeko edo elikatzeko inguruena.

a) Tratándose de animales, cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus larvas, crías o huevos, así como la destrucción de su hábitat y, en particular, de sus nidos, vivares, áreas de reproducción, invernada, reposo o alimentación.

b) Landareei dagokienez, suntsitu, atalen bat moztu, osorik moztu edo errotik atera eta habitataren suntsipenera daraman baimenik gabeko edozein ekintza egitea.

b) Tratándose de plantas, la de cualquier actuación no autorizada que conlleve el propósito de destruirlas, mutilarlas, cortarlas o arrancarlas y la destrucción de su hábitat.

c) Animalia zein landareei dagokienez, «galzoriko» edo «kaltebera» zerrendatuta badaude, bizirik edo hilda eduki, naturalizatu, garraiatu, saldu, erakutsi, inportatu edo esportatzea, eta baita propagulu edo landare-atal eta hazien, polenaren eta esporen bilketa ere, erregelamenduak xedatutako kasuetan salbu.

c) En ambos casos, cuando estén catalogadas en las categorías «en peligro de extinción» o «vulnerable», la de poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como los propágulos o partes de las plantas, y la recolección de sus semillas, polen o esporas, salvo en los casos en que reglamentariamente se determinen.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailak izango du zerrendan espezie, subespezie eta populazioak sartzeko ardura. Horretarako, aintzat hartuko du Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Aholku Batzordeak aurretik egingo duen txostena. Hilabete baino lehenago egin beharko da txosten hori.

2.– La inclusión en el catálogo de una especie, subespecie o población se hará por el departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza, previo informe del Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza, que deberá emitirse en el plazo máximo de un mes.

3.– Behin zerrendatuta, kudeaketa-plana idatzi eta onartuko da (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailak, bere kasa, itsas flora eta itsas faunako espezieei dagokienez; eta, eskumena duten foru-organoekin elkar hartuta, basaflora eta basafaunako espezieei dagokienez). Plan horrek espezie horiei erasaten dieten mehatxuak hastantzeko beharrezko jarraibideak eta neurriak izango ditu. Espezie horien populazioak berreskuratzea, kontserbatzea eta egoki erabiltzea zein horien habitatak babestu eta mantentzea sustatuko du.

3.– Una vez catalogada, se redactará y aprobará, por parte del departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza para las especies de flora y fauna marina, y en coordinación entre dicho Departamento y los órganos forales competentes para las especies de flora y fauna silvestre, un Plan de Gestión que contendrá las directrices y medidas necesarias para eliminar las amenazas existentes sobre dichas especies, promoviendo la recuperación, conservación o manejo adecuado de sus poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus hábitats.

Kudeaketa-plan horien xedapenetako bat izango da, hala badagokio, zerrendatutako espezieen lehorreko edo itsasoko inguru den bizitokia natura-gune babestu izendatzea.

Los planes de gestión incluirán, en su caso, entre sus determinaciones, la declaración como espacio natural protegido de aquellas áreas que constituyan la base territorial o marina de las especies catalogadas.

51. artikulua.– Ohiz kanpoko egoeretan, eskumena duten foru-organoek (basafauna eta basafloraren kasuetarako) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailak (itsas fauna eta itsas floraren kasuetarako) zerrendatuta dauden espezieak harrapatzeko baimena eman ahal izango dute. Betiere, helburu zientifiko nahiz kulturaletarako, edota espezie horiek beste eremu batean birsartzeko nahiz espezie horiez beste eremu bat birpopulatzeko helburuz baldin bada. Helburu horietarako baimendu ahal izango da, era berean, arrautza, kume, hazi edo propaguluak biltzea. Jarduera horiek guztiak dagokien Espezie Mehatxatuen Kudeaketa Planekin bat etorriz egingo dira, horrelako planak baldin badaude.

Artículo 51.– En situaciones excepcionales, los órganos forales competentes para los casos de fauna y flora silvestre, y el departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza para los supuestos de fauna y flora marina, podrán autorizar la captura, con fines científicos, culturales o de reintroducción o repoblación en otras zonas, de ejemplares de las especies catalogadas. Con los mismos fines podrá autorizarse, asimismo, la recogida de sus huevos, crías, semillas o propágulos. Todas estas actuaciones se realizarán de acuerdo con los correspondientes Planes de Gestión de Especies Amenazadas, si los hubiere.

52. artikulua.– Debekatuta dago, eskumena duen foru-organoak baimendu ezik, «galzoriko» edo «kaltebera» zerrendaturik dauden basafaunako espezieei irudi edo soinu bidezko grabazioak egitea eta begiratzea, gutxienez 250 metroko tartea utzi gabe; bai eta horretarako postu finkoak ezartzea ere.

Artículo 52.– Queda prohibida, salvo autorización expresa del órgano foral competente, la observación y registro gráfico o sonoro a menos de 250 metros de especies de la fauna silvestre catalogadas como «en peligro de extinción» o «vulnerables» y el establecimiento a tales fines de puestos fijos.

53. artikulua.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailak bere kasa (itsas fauna eta itsas florako espezieen kasuan), edo foru-organo eskudunekin batera (basafauna eta basaflorako espezieen kasuan), Euskal Autonomia Erkidegoko habitat naturalak berriro betetzeko gai diren eta historiako azken aldi honetan galdu diren espezie edo subespezieak birsartzeko planak egingo ditu. Plangintza horretarako, beharrezko neurriak hartuko dira berriro sartze hori eta Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia-, kultura-, gizarte- eta ekologia-baldintzak bateragarri egiteko, edo birsartze hori ahalbidetzeko baldintza horiek aldatzeko.

Artículo 53.– 1.– El departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza, para los supuestos de fauna y flora marina, y conjuntamente con los órganos forales competentes, para los de la fauna y flora silvestre, elaborará Planes de Reintroducción para cada una de las especies o subespecies que se han extinguido en tiempos históricos recientes en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que son susceptibles de ocupar nuevamente los hábitats naturales vascos, adoptando las medidas necesarias para hacer compatible tal reintroducción con los condicionantes económicos, culturales, sociales y ecológicos del País Vasco o para modificar éstos de modo que hagan viable aquella.

2.– Birsartzeko planen gai diren espezie edo subespezieek «galzoriko» zerrendaturik dauden espezieentzako ezarritako babes-neurriak edukiko dituzte, dagokion plana gauzatzen ari den bitartean behintzat.

2.– Las especies o subespecies objeto de Planes de Reintroducción gozarán, al menos mientras dure la aplicación del Plan correspondiente, de las medidas de protección establecidas para las especies catalogadas como «en peligro de extinción».

54. artikulua.– Lurralde- eta hirigintza-plangintzarako bitartekoek, zerrendatuta dauden espezieen habitatak zaindu, mantendu edo berreskuratzea ziurtatuko dute. Habitatak mugatzea beharrezkoa den kasuetan, horretarako arrazoiak eman beharko dira.

Artículo 54.– Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats de las especies catalogadas, justificando los casos en que sea necesario limitarlos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
BASAFAUNA
FAUNA SILVESTRE

55. artikulua.– Debekatua dago:

Artículo 55.– Queda prohibido:

a) Basafaunako espezieetako aleak gatibu edukitzea beharrezko janaririk gabe edo dituzten behar etologikoekin bat datorren instalazio egokirik gabe.

a) El mantenimiento en cautividad de ejemplares de especies de fauna silvestre sin la alimentación necesaria o en instalaciones inadecuadas conforme a sus necesidades etológicas.

b) Basafaunako espezieetako aleak, hilik edo bizirik, ikuskizun, jai herrikoi eta beste ekintza batzuetan erabiltzea, baldin eta horrek sufrimendu edo gutxiespenik sortzen badie.

b) El uso de ejemplares de especies de fauna silvestre, viva o muerta, en espectáculos, fiestas populares y otras actividades cuando en ellos pueda ocasionárseles algún sufrimiento o menosprecio.

c) Basafaunako edozein espezietako animalien arteko borrokak antolatu eta egitea.

c) La organización y celebración de peleas con animales de cualquier especie de fauna silvestre.

56. artikulua.– 1.– Orobat, basafaunako espezieak babesteko asmoz, debekatua dago:

Artículo 56.– 1.– Queda igualmente prohibido para la protección de las especies de fauna silvestre:

a) Erabiltzen den bidea edozein delarik ere, berariaz akabatu edo harrapatzea.

a) Matarlas o capturarlas de forma intencionada sea cual fuera el método empleado.

b) Suntsitu, kalte egin, bildu edo berariaz gordetzea beren habi eta gordelekuak, arrautzak, larbak edo kumeak.

b) Destruir, dañar, recoger o retener de forma intencionada sus nidos y vivares, así como los huevos, larvas o crías.

c) Espezie horiei berariaz asaldura eragitea, batik bat ugalketa, hazkuntza, hibernazio eta migrazio garaietan.

c) La perturbación deliberada de dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción, cría, hibernación y migración.

d) Animalia bizi edo hilak zein beren gorpuzkiak edukitzea, salerostea edo horiekin trafikatzea.

d) La posesión, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos.

e) Heldu gabeko animalien aprobetxamendua, heldutasun eza nabaritzeko modukoa bada.

e) El aprovechamiento de ejemplares inmaduros cuando sea factible su reconocimiento.

2.– Aurreko artikulu-zatian ezarritako debekuak ezin ezarriko dira mendien, ehizaren eta arrantza kontinentalaren legerian berariaz araututa dauden kasuetan.

2.– Las prohibiciones previstas en el apartado anterior no serán aplicables cuando se trate de supuestos con regulación específica en la legislación de montes, caza y pesca continental.

57. artikulua.– Espezieen populazioak banaketa-eremu natural duten horretan egoera onean mantentzeari kalte egin gabe, foru-organo eskudunek salbuespenak ezarri ahal izango dizkiote 50. eta 56. artikuluetan xedatutakoari, baldin honako gorabehera hauetakoren bat gertatzen bada:

Artículo 57.– Sin perjuicio del mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural, los órganos forales competentes podrán establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos 50 y 56 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Basafauna eta basaflora babesteko asmoz. Bereziki, Espezie Mehatxatuen Zerrendan daudenak.

a) Con el fin de proteger la fauna y flora silvestre, especialmente aquellas incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas.

b) Landaketetan, abeltzaintzan, basoetan, ehizan, arrantzan nahiz uretan kalte larriak eragozteko.

b) Para prevenir perjuicios graves en los cultivos, la ganadería, los bosques, la caza, la pesca y las aguas.

c) Artikulu horiek ezartzean pertsonen osasun eta segurtasunerako ondorio kaltegarririk badator.

c) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.

d) Aire-segurtasuna dela eta egon daitezkeen istripuak ekiditeko.

d) Para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.

e) Ikerketa, hezkuntza, birpopulatze edo birsartzetik eratorritako arrazoiengatik beharrezkoa denean, edo itxian hazi beharra dagoenean.

e) Cuando sea necesario por razones de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad.

58. artikulua.– Erregelamendu bidez arautuko da taxidermia egitea. Edozein modutan ere, basafaunako espezieak disekatzeko, baimen berezia beharko da, foru-organo eskudunak emana. Eta zerrendaturik egon baina autoktonoak ez izanda aplikatzekoak diren nazioarteko hitzarmenen edo Europar Batasuneko araudiaren bidez babestuak daudenen disekazioa hezkuntza- edo ikerkuntza-erakundeei baino ez zaie utziko egiten, aldez aurretik ekintza hori arrazoituko duen txostena aurkeztu ondoren.

Artículo 58.– Reglamentariamente se regulará la práctica de la taxidermia. En cualquier caso la disecación de las especies de la fauna silvestre necesitará autorización especial del órgano foral competente, y en el caso de las catalogadas y aquellas que, no siendo autóctonas, estuvieren protegidas por convenios internacionales aplicables o por la normativa de la Unión Europea, sólo se autorizará la disecación a organismos educativos o de investigación tras informe que justifique la misma.

Dena dela, foru-organo eskudunek baimendu egin ahal izango dute berez hildako animaliak edo zaurituta daudelako akabatu behar diren animaliak disekatzea. Betiere, bidezko diren bestelako administrazio-ekintzak edo ekintza penalak izan daitezkeelarik; eta, bidezko balitz, gorpuzkiak bahitu ditzaketelarik.

No obstante, los órganos forales competentes podrán autorizar la disecación en el caso de animales muertos de forma natural o que resultando heridos deban ser sacrificados, al margen de otras acciones administrativas o penales que procedan, incautándose los restos, si procede.

59. artikulua.– 1.– Espezieak sartu, birsartu edo ingurune naturalean populazioak indartzeko, foru-organo eskudunaren administrazio-baimena beharko da, zein eman ala ukatuko baita honako lege hau garatzeko Eusko Jaurlaritzak emango dituen erregelamenduen aplikazioaren ondorioz.

Artículo 59.– 1.– La introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de poblaciones en el medio natural requerirá autorización administrativa del órgano foral competente, la cual se otorgará o denegará en aplicación de los reglamentos que en desarrollo de la presente ley dicte el Gobierno Vasco.

2.– Zerrendatu gabeko edo ehizatzeko eta arrantzatzeko animaliak ekimen publiko edo pribatu bidez ingurune naturalean sartu, birsartu edo populazioak indartzeko, animaliak askatzeak honako hauek betetzen dituela egiaztatu beharko du sustatzaileak:

2.– Para la introducción, reintroducción o reforzamiento de poblaciones en el medio natural de especies no catalogadas o cinegéticas y piscícolas por iniciativa privada o pública, la persona promotora deberá acreditar que la suelta:

a) Egingo den eremuko dibertsitate genetikoari ez diola eragingo.

a) No afectará a la diversidad genética de la zona de destino.

b) Zerrendatutako espezieentzako planekin bateragarria dela.

b) Es compatible con los planes relativos a especies catalogadas.

c) Egingo den lekuan ehiza eta arrantzarako aldez aurretik dauden antolamendu-planei egokitzen zaiela. Plan horiek beharrezkoak diren kontrolbideak ezarri beharko dituzte, sortzen den populazioa ez dadin ekosistemak har dezakeena edo lurraldeko sistema ekoizleek har dezaketena baino handiagoa izan.

c) Se adecua a las previsiones de los planes de ordenación cinegética o piscícola del lugar de destino. Estos planes deberán prever los mecanismos de control necesarios para evitar que la población resultante alcance niveles superiores a la capacidad del ecosistema o de los sistemas productivos del territorio.

3.– Autoktonoak ez diren subespezie edo arraza geografikoen kasuan, bakarrik eman ahal izango da baimena animalia horiek heda ez daitezen kontrolatuko delako bermea nahikoa denean, eta, gainera, ziurtatu egin beharko da subespezie edo arraza geografiko autoktonoekiko lehiarik ez dagoela, azken horiek kontserbatu direneko egoerarentzat edo beren aprobetxamenduarentzat arazorik egoteko arriskurik badago.

3.– Tratándose de subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, la autorización sólo podrá concederse cuando existan las garantías suficientes de control para que no se extiendan por el territorio y se acredite adicionalmente que no existen riesgos de competencia biológica con subespecies o razas geográficas autóctonas que puedan ver comprometido su estado de conservación o la viabilidad de su aprovechamiento, si lo hubiere.

60. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoan, foru-organo eskudunen agindupean, basafauna sendatu eta naturan birsartzeko zentroak egongo dira. Horien helburua, berezko ingurunean bizirik irauteko ezindurik dauden animaliak zaintzea, mantentzea eta sendatzea izango da, horrela ingurune naturalera itzuli ahal daitezen. Helburu horren mendean, animaliak eta zentroak ikerkuntzarako eta jendea sentsibilizatzeko erabili ahal izango dira.

Artículo 60.– Existirán en la Comunidad Autónoma del País Vasco, bajo la dependencia de los órganos forales competentes, centros de recuperación y reintroducción de fauna silvestre, que tendrán como finalidad el cuidado, mantenimiento y recuperación para su posterior devolución al medio natural de los ejemplares que se encuentren incapacitados para la supervivencia en su propio medio. Con subordinación a esta finalidad, los animales y los centros podrán ser utilizados para investigación y sensibilización de la población.

61. artikulua.– Berariazko araudirik egon ezik, ez da baimenik beharko ornogabeak norbere kontsumorako biltzeko. Foru-administrazioak norbere kontsumorako jotzen diren zenbatekoak zehaztu egin ahal izango ditu, aprobetxamendu bakoitzerako.

Artículo 61.– La recolección de invertebrados con fines de autoconsumo no requerirá autorización salvo regulación específica. La Administración foral podrá definir para cada aprovechamiento las cantidades consideradas con fines de autoconsumo.

62. artikulua.– 1.– Eusko Jaurlaritzako organo eskudunek erauzte- edo kontrol-planak eratu ahal izango dituzte, historiako azken aldi honetan sartu eta EAEko natura-ekosistemetan desoreka larriak sortzen ari diren fauna edo flora aloktonoko espezie, subespezie eta populazioentzat.

Artículo 62.– 1.– Los órganos competentes del Gobierno Vasco podrán elaborar Planes de Erradicación o Control para aquellas especies, subespecies o poblaciones de fauna o flora alóctona, que, habiendo sido introducidas por el ser humano en el País Vasco en tiempos históricos muy recientes, estén causando graves desequilibrios en los ecosistemas naturales de la CAPV.

2.– Erauzte-planak onartu ahal izateko, beharrezkoa izango da, gutxienez, jokabide hori gomendatzen duten hiru zientzia-erakundek txosten bana era dezaten.

2.– Para la aprobación de un Plan de Erradicación será necesaria al menos la elaboración de un informe de tres instituciones u organismos científicos de reconocido prestigio que recomienden esta actuación.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BASAFLORA
FLORA SILVESTRE

63. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko basalandarediko espezieak babesteak berekin dakar:

Artículo 63.– La protección de las especies vegetales silvestres en la CAPV implica:

a) Basaflora deuseztatu nahiz hondatzea debekatzea. Betiere, berariazko arauek edo hurrengo artikuluak xedatutako kasuak salbu.

a) La prohibición de destruir o dañar ejemplares de flora silvestre, salvo regulación específica o lo dispuesto en el artículo siguiente.

b) Administrazioaren baimen egokia izan gabe zuhaitzak botatzea debekatzea. Betiere, baso-aprobetxamenduei buruz mendi-legerian xedatutakoaren mende.

b) La prohibición de cortar cualquier árbol sin la correspondiente autorización administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de montes sobre aprovechamientos forestales.

c) Zerrendatutako landareak eta haien habitatak honda ditzakeen edozein ekintza debekatzea.

c) La prohibición de llevar a cabo cualquier actuación que pueda producir el deterioro de las plantas catalogadas y sus hábitats.

64. artikulua.– 1.– Onddo, basafruitu, egur, goroldio, liken eta sendabelar nahiz landare aromatikoak merkataritza-helburuetarako erabiltzea eskumena duten foru-organoek arautu beharreko aprobetxamendua da.

Artículo 64.– 1.– El aprovechamiento con fines comerciales de hongos, frutos silvestres, leñas, musgos, líquenes y plantas medicinales y aromáticas será regulado por los órganos forales competentes.

2.– Onddo, basafruitu, goroldio, liken eta sendabelar nahiz landare aromatikoak norbere kontsumorako erabiltzeak ez du administrazioaren baimenik behar. Foru-administrazioaren baitan dago, hala ere, norbere kontsumorako joko diren zenbatekoak xedatzea.

2.– El aprovechamiento con fines de autoconsumo de hongos, frutos silvestres, musgos, líquenes y plantas medicinales y aromáticas no requerirá autorización administrativa. No obstante, la Administración foral, para cada aprovechamiento, podrá determinar las cantidades consideradas de uso personal.

3.– Lege honetako III. tituluari jarraiki babestutako natura-guneetan, aprobetxamendu horiek, ezartzea dagokien araudiko xedapenen mende egongo dira.

3.– En los espacios naturales protegidos de acuerdo con el título III de la presente ley, estos aprovechamientos serán sometidos a las determinaciones contenidas en la normativa que les fuere de aplicación.

65. artikulua.– Foru-organo eskudunek, basaflorako espezie zerrendatuei dagokienez, honako hau baimentzea daukate:

Artículo 65.– Los órganos forales competentes, en relación con las especies catalogadas de la flora silvestre, podrán autorizar:

a) Landare horiek eskatzen dituzten basogintzako eta landare-osasuneko lanak egitea. Lan horiek, dagokien planaren arabera egingo dira, planik baldin bada.

a) Las labores selvícolas y fitosanitarias que precisen, de acuerdo con el Plan correspondiente, si lo hubiere.

b) Landareak edo landare-atalak zientziako, teknikako nahiz irakaskuntzako helburuetarako bildu eta erabiltzea. Lortu nahi diren helburuak eta erabili nahi diren landareen zenbatekoak eta lekua azaldu behar dira, arrazoiturik.

b) La recogida y uso de las plantas o partes de las mismas con finalidades científicas, técnicas o docentes debiéndose justificar los objetivos pretendidos, cuantías y localización de las plantas que se quieran utilizar.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
UR KONTINENTALETAN ARRANTZAN EGITEA
DE LA PESCA EN AGUAS CONTINENTALES

66. artikulua.– 1.– Erregelamendu bidez arrantzagai izendatutako espezieak bakarrik arrantzatu ahal izango dira ur kontinentaletan. Ezin izango da zerrendatutako espezierik arrantzagai izendatu.

Artículo 66.– 1.– La pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que reglamentariamente se declaren como piezas de pesca, declaración que en ningún caso podrá afectar a especies catalogadas.

2.– Espezie horiek kontserbatzea eta ugalaraztea bermatzeko, foru-organo eskudunek –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailarekin elkar hartuta–, bakoitzak bere lurralde-eremurako, arrantza-aprobetxamenduen araudia onartuko dute urtero. Jarduera horiek egin daitezkeen urak ezarriko dituzte, bai eta espezie bakoitzarentzako arrantza-garaia eta ur kontinentaletan arrantzatzeko modu eta metodoak ere.

2.– A fin de garantizar la conservación y el fomento de estas especies, los órganos forales competentes, en coordinación con el departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza, aprobarán anualmente para su respectivo ámbito territorial la normativa que regule los aprovechamientos piscícolas, estableciendo las aguas donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie y las modalidades y métodos de captura para la práctica de la pesca en aguas continentales.

67. artikulua.– Galarazita daude, betiere, animaliak andanaka edota bereizketarik egin gabe harrapatu nahiz akabatzeko prozedurak (zehazki esanda, pozoiak, tranpak nahiz erakargarriak): bai edukitzea, bai erabiltzea eta bai merkaturatzea. Betiere galaraziak daude, orobat, espezie baten populazioak leku batean galtzea edo haiei enbarazu larria egitea eragin dezaketen halako prozedurak. Arau honi egin dakizkiokeen salbuespen bakarrak 57. artikuluan azaldutakoak dira.

Artículo 67.– Quedan, en todo caso, prohibidas la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, en particular venenos, trampas o reclamos, así como aquellos que puedan causar localmente la desaparición o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie. Únicamente podrá quedar exceptuada esta regla en los supuestos especificados en el artículo 57.

68. artikulua.– Hilda nahiz bizirik merkataritza-gai izan daitezkeen espezieak Eusko Jaurlaritzaren dekretuz xedatuko dira.

Artículo 68.– Por decreto del Gobierno Vasco se determinarán las especies que podrán ser objeto de comercialización, en vivo o en muerto.

69. artikulua.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzako erroldari sorrera ematen zaio, baimendutako espezieen populazioei, harrapaketei eta eboluzio genetikoari buruzko informazioa biltzeko.

Artículo 69.– 1.– Se crea el censo de pesca de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el fin de reunir la información sobre poblaciones, capturas y evolución genética de las especies autorizadas.

Errolda foru-organo eskudunek egin eta kudeatuko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean arrantzan eskumena duen sailak errolda garatzeko ematen dituen arauekin bat.

El censo será elaborado y gestionado por los órganos forales competentes con arreglo a las normas de desarrollo del mismo que se dicten por el departamento competente en pesca de la Administración General del País Vasco.

Erroldako informazioa oinarri hartuta, biologia-alorreko arrazoiek hala aholkatzen badute, aldi baterako babesaldiak edota debeku bereziak ezar daitezke.

En base a la información del censo, cuando sea aconsejable por razones de orden biológico podrán establecerse moratorias temporales o prohibiciones especiales.

2.– Arrantza-eskubideen titularrek eta, oro har, arrantzaleek, dagokienean, foru-organo horiei informazio egokia eman beharko diete nahitaez. Horretarako, denboraldi bakoitzean lortutako harrapaketen kontua eramango dute.

2.– Las personas titulares de los derechos piscícolas y, en general, los pescadores, en su caso, vendrán obligados a suministrar la información correspondiente a los citados órganos forales, para lo que controlarán el número de capturas conseguidas en cada temporada.

70. artikulua.– Foru-organo bakoitzean, arrantzako arau-hausteak egin dituztenen erregistro bat izango da. Hango datuak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean arrantzan eskumena duen sailari eman beharko zaizkio urtero, bai eta indarrean dagoen legeriaren arabera jakinarazi behar zaien guztiei ere.

Artículo 70.– En cada órgano foral existirá un registro de infractores e infractoras de pesca, cuyos datos deberán facilitarse anualmente al departamento competente en pesca de la Administración General del País Vasco, sin perjuicio de las demás comunicaciones que deban realizarse conforme a la legislación vigente.

71. artikulua.– Foru-organoek arrantzan jarduteko emandako lizentziak baliozkoak izango dira Euskal Autonomia Erkidego osoan.

Artículo 71.– Las licencias que expidan los órganos forales serán válidas para el ejercicio de la pesca en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

72. artikulua.– 1.– Arrantza-baliabideen aprobetxamendua, eremu mugatuetan, eskubidearen titular denak egingo du. Aprobetxamendu hori egin daitezkeen harrapaketen zenbatekoa eta moduak arautuko dituen antolamendu-plan tekniko bati jarraituz egin beharko du.

Artículo 72.– 1.– El aprovechamiento de los recursos piscícolas en terrenos acotados se realizará por la persona titular del derecho, conforme a un Plan Técnico de Ordenación que regule la cuantía y modalidades de las capturas a realizar.

2.– Arrantzako antolamendu-plan teknikoen edukia, indarraldia eta beste eskakizun guztiak arautuko dituzte foru-aldundiek, erregelamendu bidez.

2.– Reglamentariamente por las Diputaciones Forales se establecerán las normas que regulen el contenido, la vigencia y demás requisitos de los Planes Técnicos de Ordenación Piscícola.

3.– Foru-administrazioek batasun naturala eratzen duten arrantza-barrutietan antolamendu-plan teknikoak elkarrekin egitea bultzatuko dute. Orobat, elkarrekin aprobetxatzeko lurretan jarraitu beharreko plangintza-arauak ezarriko dituzte.

3.– Las Administraciones forales fomentarán la elaboración conjunta de Planes Técnicos de Ordenación en cotos que constituyan una unidad natural y establecerán las normas de planificación en los terrenos de aprovechamiento común.

4.– Eremu mugatu guztietan, arrantzarik egiterik izango ez den erreserba-eremuak izango dira. Erreserba horien mugak antolamendu-plan teknikoek ezarriko dituzte. Erregelamendu bidez, erreserbek izan behar duten gutxieneko lur-azalera eta beste hainbat ezaugarri xedatuko dira.

4.– En todos los terrenos acotados existirán áreas de reserva donde no se podrá pescar. Estas reservas serán delimitadas por los Planes Técnicos de Ordenación, de acuerdo a una superficie mínima y características que reglamentariamente se determinen.

73. artikulua.– Lurralde historiko bakoitzean, Arrantzako Lurralde Kontseilu bana izango da. Kontseilu horiek nola osatu eta zein funtzio izango dituzten, erregelamendu bidez xedatuko da.

Artículo 73.– En el ámbito de cada territorio histórico existirá un Consejo Territorial de Pesca, con la composición y funciones que reglamentariamente se determinen.

V. TITULUA
TÍTULO V
ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

74. artikulua.– 1.– Lege honetan ezarritakoa hausten duten ekintza nahiz ez-egiteek administrazio-erantzukizuna sortuko dute. Horrek ez du kentzen bide penaletik, zibiletik edota besteren batetik eska daitekeen erantzukizuna.

Artículo 74.– 1.– Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente ley generarán responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir.

2.– Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako arauen, printzipioen eta prozeduraren arabera eskatu ahal izango da administrazio-erantzukizuna.

2.– La responsabilidad administrativa será exigible de conformidad con las normas, los principios y el procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

75. artikulua.– 1.– Arin, larri samar, larri edota oso larritzat joko dira arau-hausteak.

Artículo 75.– 1.– Las infracciones se calificarán de leves, menos graves, graves y muy graves.

2.– Arau-hauste arintzat joko dira:

2.– Se considerarán infracciones leves:

a) Motordun edozein ibilgailu-mota, edo mugitzeko halakoen beharra dutenak, natura-gune babestu batean, baimendutako lekuetatik kanpora, aparkatzea.

a) El aparcamiento de todo tipo de vehículos a motor, o que requieran de su concurso para su traslado, en el interior de un espacio natural protegido fuera de los lugares autorizados.

b) Natura-gune babestu batean, baimendutako bideetatik kanpo eta baimendutako kasuetatik kanpo bizikletaz nahiz antzeko ibilgailuz ibiltzea.

b) La circulación en el interior de un espacio natural protegido con bicicletas o vehículos similares fuera de las vías y al margen de los supuestos autorizados.

c) Natura-gune babestu bateko erabileren araudiari kasu egin gabe nekazaritza, abeltzaintza edota basogintzako jarduerak egitea. Betiere, titulu honetan ezarritako arau-hauste larriagoren bat ez badakarte.

c) Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales con inobservancia de la normativa reguladora de usos de un espacio natural protegido, siempre que no supongan otro supuesto de infracción más grave de los previstos en este título.

d) Galarazitako lekuetan kanpatzea.

d) Las acampadas en lugares prohibidos.

e) Baimendu gabeko eremuetan zaratak egitea, argi egitea nahiz argi-keinuak egitea, eta edozein energia mota igortzea –termikoa, dardarazkoa, elektromagnetikoa, infrasonikoa eta ultrasonikoa–.

e) La emisión de ruidos, luces y destellos, así como todo tipo de energía: térmica, vibratoria, electromagnética, infrasónica y ultrasónica, en zonas no autorizadas.

f) Natura-gune babestu bateko antolamendu-araudiari kasu egin gabe edonolako jarduerak egitea. Betiere, horrek titulu honetan ezarritako arau-hauste larriagoren bat ez badakar.

f) La realización de cualquier actividad con inobservancia de la normativa de ordenación del área de un espacio natural protegido cuando no tuviere otra calificación más grave.

g) Ornogabe, onddo, basafruitu, egur, goroldio, liken edota sendabelar eta landare aromatikoak jarduera horretarako araudia bete gabe biltzea.

g) La recolección de invertebrados, así como de hongos, frutas silvestres, leñas, musgos, líquenes y plantas medicinales y aromáticas con incumplimiento de la normativa reguladora de dicha actividad.

3.– Arau-hauste larri samartzat joko dira:

3.– Se consideran infracciones menos graves:

a) Natura-gune babestuetan produktu kimikoak edo gai biologikoak baimenik gabe erabiltzea, eta hondakinak bota edo isurtzea. Betiere, artikulu honetako 5.a) letran ezarritako kasuko baldintzak betetzen ez badira.

a) La utilización no autorizada de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el derrame de residuos en el interior de los espacios naturales protegidos cuando no concurran las circunstancias a que se refiere el supuesto previsto en el n.º 5.a) del presente artículo.

b) Natura-gune babestu bateko elementuetan idatzi, seinale, zeinu eta marrazkiak egitea.

b) La realización de inscripciones, señales, signos y dibujos en elementos de un espacio natural protegido.

c) Natura-gune babestu batean, baimendutako bideetatik kanpo eta baimendutako kasuetatik kanpo motordun ibilgailuz ibiltzea.

c) El tránsito en el interior de un espacio natural protegido con vehículos de motor fuera de las vías y al margen de los supuestos autorizados.

d) Natura-gune babestu batean, berariaz baimendutako kasu eta lekuetatik kanpo sua egitea.

d) El empleo de fuego en el interior de un espacio natural protegido, fuera de los supuestos y lugares expresamente autorizados.

e) Natura-gune babestuak zaintzeko ardura dutenen jarduerari aurre egitea.

e) La resistencia a la actuación del personal encargado de la guarda de los espacios naturales protegidos.

f) Natura-gune babestu batean bertako basafaunari eta abereei enbarazu egiteko moduan zaratak egitea, argi egitea nahiz argi-keinuak egitea.

f) La emisión de ruidos, luces y destellos que perturben la tranquilidad de la fauna silvestre y la ganadería en los espacios naturales protegidos.

g) Natura-gune babestu batean zaborra, txatarra edota beste edozein hondakin metatzea.

g) El almacenamiento de basuras, chatarra o cualquier otro residuo en el interior de un espacio natural protegido.

h) Lege honetan aipatutako administrazio-emakida eta -baimenetan ezarritako baldintzak ez betetzea. Horrek ez du kentzen emakida nahiz baimen hori iraungi, baliogabetu edota eten ahal izatea.

h) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere esta ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.

i) Lege honetako 46. artikuluan aipatzen diren aisialdiko jarduerak, horiek nola egin agintzen duten arauak bete gabe egiten badira.

i) La realización de actividades recreativas a que se refiere el artículo 46 de la presente ley, con incumplimiento de las normas que regulan su ejercicio.

j) Ornogabeak merkaturatzeko biltzea.

j) La recolección de invertebrados para su comercialización.

k) Administrazio-baimenik gabe ingurune naturalean espezie berriak sartu, bertan galdutakoak birsartu edota bertan daudenen populazioak indartzea.

k) La introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de poblaciones en el medio natural sin autorización administrativa.

l) Deslai dabiltzan txakurrek kalteak egitea.

l) La producción de daños por perros sueltos.

4.– Arau-hauste larritzat joko dira:

4.– Se consideran infracciones graves:

a) Natura-gune babestu batean, lurrak hartuz nahiz luberrituz, landareak moztu nahiz erauziz, edota bestelako jarduerez, bertako baldintzak zein produktuak aldatzea.

a) La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios del mismo mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones.

b) Aurreko artikulu-zatiko g) letran ezarritako kasua, baldin paisaiaren harmonia hautsi eta ikuseremuaren itxura aldatzen bada.

b) El supuesto previsto en la letra g) del número anterior cuando se rompa la armonía del paisaje y se altere la perspectiva del campo visual.

c) Natura-gune babestu bateko erabileren antolamendu-araudiari jarraitu gabe azpiegiturak jartzeko obrak egitea.

c) La realización de obras para instalación de infraestructuras, sin ajustarse a la normativa ordenadora de los usos de un espacio natural protegido.

d) Beren zertarakoa edo erabilera, legez, nola edo hala mugatua duten eremuetan, pertsonen nahiz ondasunen segurtasunari eragiten dioten jarduerak egitea, baldin debekatutako jarduerak badira edota administrazio-baimenik gabe egiten badira.

d) La realización de actividades prohibidas o sin la debida autorización administrativa que afecten a la seguridad de las personas o bienes existentes en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.

e) Natura-gune babestu batean baimenik gabe berotegia jartzea.

e) La instalación no autorizada de invernaderos en el interior de un espacio natural protegido.

f) Bakan edo interes berezikotzat zerrendatutako animalia- edo landare-espezieak –edo beren propagulu nahiz gorpuzkiak– baimenik gabe deuseztatu, akabatu, hondatu, bildu, salerosi, harrapatu edota salerosteko erakustea nahiz naturalizatzea.

f) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición para el comercio o naturalización no autorizada de especies de animales o plantas catalogadas como raras o de interés especial, así como la de sus propágulos o restos.

g) Espezie bakanen eta interes berezikoen habitatak deuseztatzea –bereziki horien ugaltzeko, hibernatzeko, negua emateko, atseden hartzeko, bizitzeko nahiz elikatzeko lekuak–, bai eta basaflora eta basafaunaren babes bereziko eremuak ere.

g) La destrucción del hábitat de especies raras y de interés especial, en particular del lugar de reproducción, hibernación, invernada, reposo, campeo o alimentación y las zonas de especial protección para la flora y fauna silvestres.

h) Mendiaren, ehizaren eta arrantza kontinentalaren berariazko araudien arabera administrazio-baimena beharrezkoa denean, halakorik gabe basanimaliak harrapatu nahiz haiei jarraitzea, eta landareak erauzi nahiz moztea.

h) La captura y persecución injustificada de animales silvestres y el arranque y corta de plantas en aquellos supuestos en que sea necesaria autorización administrativa de acuerdo con la regulación específica de montes, caza y pesca continental.

i) Artikulu-zati honetako q) letran ezarritako kasua, baldin basaflora eta basafaunako espezieen populazioen ohiko garapenari eragiten badio edo haien habitatak aldatzen baditu.

i) El supuesto previsto en la letra q) de este apartado cuando afecten al normal desarrollo de las poblaciones de las especies de flora y fauna silvestre o alteren sus hábitats.

j) Administrazio-baimenik gabe taxidermia egitea.

j) La práctica de la taxidermia sin autorización administrativa.

k) Lege honetako 60. artikuluan aipatutako kasuetatik at basafaunako espezieak disekatzea.

k) La disecación de las especies de la fauna silvestre fuera de los supuestos a que se refiere el artículo 60 de la presente ley.

l) Aurreko artikulu-zatiko k) letran ezarritako kasua, baldin eremuko dibertsitate genetikoari eragiten badio, zerrendatutako espezieei buruzko planekin bateraezina bada edota dauden ehiza eta arrantzako antolamendu-planekin bat ez badator.

l) El supuesto previsto en la letra k) del número anterior cuando quede afectada la diversidad genética de la zona, sea incompatible con los planes relativos a especies catalogadas o no se adecue a las previsiones de los planes de ordenación cinegética o piscícola existentes.

m) Basafaunako espezieak gatibu edukitzea beharrezko janaririk gabe, edo higiene nahiz osasunaren aldetik dituzten behar etologikoekin bat datorren instalazio egokirik gabe.

m) El mantenimiento en cautividad de las especies de fauna silvestre sin la alimentación necesaria o en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario conforme a sus necesidades etológicas.

n) Ikuskizunetan, jai herrikoietan eta bestelako jardueretan basafaunako espezieak erabiltzea, baldin animalia horiei sufriarazten bazaie.

n) El uso de especies de la fauna silvestre en espectáculos, fiestas populares y otras actividades cuando en ellas pueda ocasionárseles algún sufrimiento.

ñ) Autoktono ez diren faunako espezieak edota haien arrautza nahiz kumeak beharrezko baimenik gabe saldu, eduki, salerosi edota jendaurrean erakustea edo horiekin trafikatzea, baldin Espainiako estatuan indarrean dauden nazioarteko itun eta hitzarmenek nahiz Europar Batasunaren xedapenek babestutako espezieak badira eta eskatutako agiriak ez badituzte.

ñ) La venta, tenencia, tráfico, comercio y exhibición pública de especies, o de sus huevos o crías, de fauna no autóctona declaradas protegidas por tratados y convenios internacionales vigentes en el Estado español y disposiciones de la Unión Europea, si no poseyeran la documentación exigida.

o) Basafaunako espezieen arteko borrokak antolatzea.

o) La organización de peleas entre animales de cualquier especie de la fauna silvestre.

p) Natura-gune babestu bateko antolamendu-araudiari kasu egin gabe edonolako eraikin, instalazio, eraikuntza edota obrak egitea.

p) Las edificaciones, instalaciones, construcciones y obras de todo tipo con infracción de la normativa de ordenación de un espacio natural protegido.

q) Natura-gune babestu batean bertako flora eta faunakoak ez diren landare- nahiz animalia-espezieak baimenik gabe sartzea.

q) La introducción no autorizada de especies vegetales o animales ajenas a la flora y fauna de un espacio natural protegido.

5.– Arau-hauste oso larritzat joko dira:

5.– Se consideran infracciones muy graves:

a) 2. artikulu-zatiko a) letran ezarritako kasua, baldin natura-gune babestuetako bizi-baldintzak aldatu eta bertako balioei kalte egiten bazaie.

a) El supuesto previsto en la letra a) del número 2 cuando se alteren las condiciones de habitabilidad de los espacios naturales protegidos con daño para los valores en ella contenidos.

b) Natura-gune babestu batean, baimendu gabeko erauzte- nahiz industria-jarduerak egitea.

b) Las actividades extractivas e industriales no autorizadas en el interior de un espacio natural protegido.

c) Natura-gune babestu batean edozein motatako zabortegiak jartzea.

c) La instalación de todo tipo de vertederos en el interior de un espacio natural protegido.

d) Natura-gune babestu batean ingurune naturaleko baldintzak, produktuak nahiz elementuak deuseztatu edota aldatzeko sua erabiltzea.

d) El empleo de fuego con el fin de destruir o alterar las condiciones, productos o elementos del medio natural de un espacio protegido.

e) Galzorian dauden zein kaltebera diren espezietzat zerrendatutako animalia edo landareak –edo beren propagulu nahiz gorpuzkiak– baimenik gabe deuseztatu, akabatu, hondatu, bildu, salerosi, harrapatu eta salerosteko erakustea nahiz naturalizatzea.

e) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición para el comercio o naturalización no autorizadas de especies de animales o plantas catalogadas en peligro de extinción o vulnerables, así como la de sus propágulos o restos.

f) Galzorian dauden zein kaltebera diren espezieen habitata deuseztatzea. Bereziki, ugaltzeko, hibernatzeko, negua emateko, atseden hartzeko, bizitzeko nahiz elikatzeko darabiltzaten lekuak deuseztatzea.

f) La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción o vulnerables, en particular del lugar de reproducción, hibernación, invernada, reposo, campeo o alimentación.

g) Lege honetako 9. artikuluan aipatzen den baimen, lizentzia edo emakidarik gabe, ingurune naturaleko errealitate fisiko nahiz biologikoa eraldatzeko ekintzak egitea.

g) La realización de actos de transformación de la realidad física y biológica del medio natural sin la autorización, licencia o concesión a que se refiere el artículo 9 de la presente ley.

76. artikulua.– 1.– Aurrez azaldu ditugun arau-hauste horiek isun hauekin zigortuko dira:

Artículo 76.– 1.– Las infracciones anteriormente tipificadas serán sancionadas con las siguientes multas:

– Arau-hauste arinak, 60,10 eta 601,01 euro bitarteko isunarekin.

– Infracciones leves, multa de 60,10 a 601,01 euros.

– Arau-hauste larri samarrak, 601,02 eta 6.010,12 euro bitarteko isunarekin.

– Infracciones menos graves, multa de 601,02 a 6.010,12 de euros.

– Arau-hauste larriak, 6.010,13 eta 60.101,21 euro bitarteko isunarekin.

– Infracciones graves, multa de 6.010,13 a 60.101,21 de euros.

– Arau-hauste oso larriak, 60.101,22 eta 300.506,05 euro bitarteko isunarekin.

– Infracciones muy graves, multa de 60.101,22 a 300.506,05 de euros.

2.– Hutsegite larri eta oso larriek gehienez hamar urtez arrantzan aritzeko debekua ekarriko dute berekin; eta arau-hauste larri samarrek, urtebetekoa gehienez ere.

2.– Las faltas graves y muy graves conllevarán la prohibición de pescar durante un plazo máximo de diez años, y las menos graves, hasta el plazo de un año.

3.– Hertsapen isunak ezarri ahal izango dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 99. artikuluan ezarritako kasuetan. Isun horiek, batetik bestera, agindutakoa betetzeko nahikoa denbora utzita errepikatuko dira.

3.– Podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los supuestos establecidos en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Eusko Jaurlaritzak, dekretu bidez, artikulu honetako 1. zatian ezarritako isunen zenbatekoa eguneratu egin ahal izango du, kontsumorako prezioen indizeek izandako gorabeherak kontuan hartuta.

4.– El Gobierno Vasco podrá, mediante decreto, proceder a la actualización de las sanciones previstas en el apartado 1 de este artículo teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo.

77. artikulua.– Natura-gune babestuak izendatzeko arauek aurreko artikuluan ezarritako arau-hauste edo zigorren taulan zehaztapenak nahiz mailaketak sartu ahal izango dituzte. Betiere, 30/1992 Legeko 129.3 artikulu-zatian ezarritako mugetan.

Artículo 77.– Las normas que declaren espacios naturales protegidos podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas en el artículo anterior, dentro de los límites fijados en el artículo 129.3 de la Ley 30/1992.

78. artikulua.– Apirilaren 13ko 1/1989 Legean, martxoaren 17ko 2/2011 Ehizaren Legean eta mendien legerian hainbat arau-hauste administratibo daude ezarriak. Baldin arau-hauste horiek natura-gune babestu baten barruan egiten badira, legeria horietan jasotako arau eta irizpideen arabera egokitzen den isunaren % 100 gehituko da.

Artículo 78.– Las infracciones administrativas previstas en la Ley 1/1989, de 13 de abril, en la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza y en la legislación de montes, cuando sean cometidas dentro de los límites de un espacio natural protegido, darán lugar a un incremento del 100% de la multa que corresponda conforme a las reglas y criterios recogidos en dichas legislaciones.

79. artikulua.– Aurreko artikuluan ezarritako isunen zenbatekoa mailakatzeko, kontuan hartu behar dira arduradunaren gorabeherak, bere asmoa, parte-hartzea eta lortutako onura, egindako arau-hausteak gizarteari zenbateraino eragin dion eta zer kalte sortu duen, arau-hausteak errepikatu diren, bai eta ingurune naturalean egindako kalte edo hondamena itzulgarria izan ote daitekeen ere.

Artículo 79.– Para graduar la cuantía de las multas previstas en el artículo anterior se tendrán en cuenta las circunstancias de la persona responsable, su intencionalidad, participación y beneficio obtenido, la trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida, la reiteración en la comisión de infracciones, así como la irreversibilidad del daño o deterioro producido en el medio natural.

80. artikulua.– Egintza bat berariazko legeria batean baino gehiagotan jasota badago, kopuru handieneko zehatzeko xedapena ezarriko da.

Artículo 80.– Si un mismo hecho estuviere previsto en más de una legislación específica se aplicará la disposición sancionadora de cuantía superior.

81. artikulua.– Zigorrak ezartzea bateragarri izango da arau-haustaileari berak aldatutako egoera berriz ere jatorrizkora leheneratzeko eskatzearekin, bai eta sortutako kalte-galerak ordainaraztearekin ere.

Artículo 81.– La imposición de sanciones será compatible con la exigencia a la persona infractora de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados.

82. artikulua.– Foru-organo eskudunei dagokie zehatzeko prozedurak hasi, bideratu eta ebaztea.

Artículo 82.– Corresponde a los órganos forales competentes la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores.

83. artikulua.– Arau-hausteak delitu edo hutsegite izan daitezkeenean, administrazioak eskumena duen organo jurisdikzionalari pasatuko dio halakoen erruduntasun-testigantza, eta agintaritza judizialak bere epaia eman arte ez dio zehatzeko prozedurari jarraituko. Agintaritza judizialaren zigorrak administrazio-isunik ez ezartzea ekarriko du. Delitu edo hutsegiterik izan denik ikusi ez bada, administrazioak zehapen-espedienteari jarraitu ahal izango dio, oinarri gisa –hala egokitzen denean– jurisdikzio eskudunak frogatutzat hartu dituen gertaerak hartuta.

Artículo 83.– En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador, con base, en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.

84. artikulua.– Lege honetan xedatutakoaren aurka eginiko arau-hauste administratiboen iraungitze-epea hau izango da: lau urtekoa, oso larriena; urtebetekoa, larriena; sei hilabetekoa, larri samarrena, eta bi hilabetekoa, arinena.

Artículo 84.– Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente ley prescribirán: en el plazo de cuatro años, las muy graves; en el de un año, las graves; en el de seis meses, las menos graves, y en el de dos meses, las leves.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Testu Bategin horretako 11. artikuluan aipatzen den Babestutako Natura-guneen Sarearen barnean Urkiola, Valderejo, Aralar eta Gorbeiako Parke Naturalak daude. Gorbeiako Parkea arautzeko dekretuak hauek dira: Gorbeia inguruko Natura Baliabideen Antolamendu Plana onartzen duen ekainaren 21eko 227/1994 Dekretua eta Gorbeiako ingurua Parke Natural izendatzen duen ekainaren 21eko 228/1994 Dekretua.

Quedan integrados en la Red de Espacios Naturales a que se refiere el artículo 11 del presente Texto Refundido los Parques Naturales de Urkiola, Valderejo, Aralar y Gorbeia, regulándose este último por lo establecido en los Decretos 227/1994, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Gorbeia, y 228/1994, de 21 de junio, por el que se declara Parque Natural el área de Gorbeia.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Nazioarteko itun eta hitzarmenak betetzeko, Eusko Jaurlaritzak, lege honetan araututako jarduerei dagokienez, aldi baterako mugak jarri ahal izango ditu.

Para el cumplimiento de los tratados y convenios Internacionales el Gobierno Vasco podrá establecer limitaciones temporales en relación con las actividades reguladas en la presente ley.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Natura-gune babestuen izenak lege honetan ezarritako ondorioetarako erabiliko dira bakar bakarrik.

Las denominaciones de los espacios naturales protegidos serán utilizadas exclusivamente a los efectos previstos en la presente ley.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Natura-gune babestu bat izendatzeak berekin dakar haren izena –eta, izanez gero, anagrama– inolako pertsonak (publiko nahiz pribatu izan) erabiltzeko debekua, administrazioaren baimenik ezean. Betiere, kasuan kasuko erregistro publikoetako eskuratutako eskubideak eragotzi gabe.

La declaración de un espacio natural protegido conllevará la prohibición de utilizar, salvo autorización administrativa, su denominación y en su caso su anagrama por cualquier tipo de personas, públicas o privadas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de los correspondientes registros públicos.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari, lege hau betetzeko behar diren erregelamendu-mailako xedapen guztiak har ditzan; Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean natura-baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen sailak proposatuko ditu.

Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar, a propuesta del departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza, cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para la ejecución de la presente ley.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

2010eko martxoaren 31n natura-gune babestuen mugen eta afektazio-eremuen barruan jardunean dauden erauzte-jarduera baimenduek ezingo dute beren ustiapena zabaldu natura-gune horietan, ez proiektu berrien bidez, ez gauzatzen ari diren proiektuak aldatuz, dagokion natura-baliabideen antolamendu-planaren aldaketa onartu baino lehen.

Las actividades extractivas autorizadas que a 31 de marzo de 2010 se hallen en ejecución dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales protegidos no podrán ampliar su explotación dentro de dichos espacios ni a través de nuevos proyectos ni por modificación de los que se hallen en ejecución, en tanto no se apruebe la modificación del correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales.

Edonola ere, planaren aldaketan ezarriko dira ekosistemen morfologia egokia eta paisaia berreskuratzeko neurriak, aprobetxamenduaren titularrak baimena lortu ahal izateko baldintza berezi gisa leheneratze-planean aurkeztu beharko dituenak.

En cualquier caso, en la modificación del plan se establecerán las medidas para la recuperación de la morfología adecuada de los ecosistemas y el paisaje que la persona titular del aprovechamiento deberá presentar en el correspondiente plan de restauración como condición especial de la autorización.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Kontserbazio bereziko eremuak (KBE) kontserbatzeko 2013ko urriaren 18an indarrean dauden neurriak lege honi egokituko zaizkio.

Las medidas de conservación de las zonas especiales de conservación (ZEC) vigentes a 18 de octubre de 2013 se adaptarán a lo dispuesto en esta ley.

Egokitzapenak lege honetan ezarritako prozeduraren araberakoa izan beharko du, eta kontserbazio-neurriak aldatu edo berraztertzeko lehenengo espedientean egin beharko da.

La adaptación se someterá al procedimiento establecido en esta ley y se efectuará en el primer expediente de modificación o revisión de las medidas de conservación.

Data horretan prestatze-fasean dauden kontserbazio bereziko eremuen (KBE) kontserbazio-neurriak prestatzeko, aurretik aplikatzen ari zen araudiaren arabera jarraitu beharko da.

Las medidas de conservación de las zonas especiales de conservación (ZEC) que estuvieren en curso de elaboración a dicha fecha continuarán elaborándose conforme a la normativa aplicable con anterioridad.

Horretarako, kontserbazio-neurriak prestatze-fasekotzat joko dira, 2013ko urriaren 18an jendaurreko informazioaren izapidea igaroa bada.

A estos efectos, se entenderá que están en curso de elaboración si a 18 de octubre de 2013 las medidas de conservación se hubiesen sometido al trámite de información pública.

Beraz, Legegintzako Dekretu honi men egiteko eta eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que lo guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko maiatzaren 14a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 14 de mayo de 2014.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común