Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

63. zk., 2014ko apirilaren 1a, asteartea

N.º 63, martes 1 de abril de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
1521
1521

AGINDUA, 2014ko otsailaren 20koa, Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, Igogailuen Aldizkako Ikuskapenen Eskuliburuaren 6. edizioa onartzen duena.

ORDEN de 20 de febrero de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se aprueba la edición número 6 del Manual de Inspecciones Periódicas de Ascensores.

1987tik aurrera, sail honek igogailuen aldizkako ikuskapenak egiten direnean bete behar diren baldintzak eta irizpideak zehaztu ditu, betiere ikuskapen guztiak egitea lor dadin eta instalazioek izan litzaketen akatsak zuzen daitezen. Horrek guztiak aparatuen funtzionamenduan segurtasun-maila areagotzea du helburu.

Este Departamento ha venido estableciendo desde 1987 requisitos y condiciones para la realización o ejecución de las inspecciones periódicas de los ascensores, con el objetivo de conseguir que se realicen todas las inspecciones y se subsanen las deficiencias que pudieran presentar las instalaciones, incrementándose los niveles de seguridad en el funcionamiento de este tipo de aparatos.

Irizpide horiek guztiak «Aldizkako Ikuskapen Ofizialen Eskuliburuetan» ezarri dira. Eskuliburuaren 1. edizioa onartzen duen 1994ko uztailaren 13ko Ebazpenaren bitartez (1994-08-10eko EHAA) onartu ziren formalki lehenengo irizpideak. Dokumentu horretan jasotzen dira lehendabizi ikuskapenak egiteko irizpide tekniko berariazkoak.

Todos estos criterios se han ido plasmando en sucesivos «Manuales de Inspecciones Periódicas Oficiales», siendo el primero de ellos el aprobado formalmente mediante Resolución de 13 de julio de 1994, por la que se aprueba la edición n.º 1 del Manual (BOPV 10-08-1994). Este es el primer documento en el que se adoptan criterios técnicos específicos para las inspecciones.

Denbora pasa ahala, eskuliburu horri moldaketak gehitu zaizkio etengabeko bilakaera teknologikoari, segurtasun-premia berriei eta ikuskapen jarraituetan agerrarazitako beharrei erantzuteko. Eta hori zenbait ebazpenen bitartez egin da: 1998ko ekainaren 15ekoa, 2. edizioa (1998-07-06ko EHAA); 1999ko urriaren 1ekoa, 3. edizioa (1999-10-25eko EHAA), 2002ko uztailaren 15ekoa, 4. edizioa (2003-01-20ko eta 2003-10-15eko EHAA), eta 2005eko uztailaren 29koa, 5. edizioa (2006-02-28ko EHAA).

La adaptación de este Manual a la continua evolución tecnológica, así como, a las nuevas necesidades de seguridad y con la realización de inspecciones sucesivas, etc., se ha realizado mediante Resoluciones de 15 de junio de 1998, edición n.º 2 (BOPV 06-07-1998); de 1 de octubre de 1999, edición n.º 3 (BOPV 25-10-1999); de 15 de julio de 2002 y de 3 de septiembre de 2003, edición n.º 4 (BOPV 20-01-2003 y 15-10-2003) y de 29 de julio de 2005, edición 5 (BOPV 28-02-2006).

Urtarrilak 28ko 5/2014 Dekretuak (2014-02-12ko EHAA) igogailuen mantenurako eta aldizkako ikuskapena gauzatzeko prozedura berria ezartzen du, eta 2002ko ekainaren 7ko Aginduak (2002-08-29ko EHAA) ezartzen zuena ordezkatzen du.

Mediante Decreto 5/2014, de 28 de enero de 2014 (BOPV 12-02-2014) se ha establecido el nuevo procedimiento para el mantenimiento de los ascensores y para la realización de las inspecciones periódicas de los mismos, que viene a sustituir al indicado en la Orden de 7 de junio de 2002 (BOPV 29-08-2002).

Dekretu horren 5. artikuluak zehazten du ikuskapenak gauzatuko direla onartuko den Aldizkako Ikuskapenen Eskuliburuak ezarriko dituen irizpideei jarraituz.

El artículo 5 de este decreto, determina que las inspecciones periódicas se realizarán atendiendo a los criterios que se indiquen en el Manual de Inspecciones Periódicas que se apruebe.

Aipatu dekretua aplikatzeko, aurreko eskuliburuetan jasotako irizpide teknikoak eguneratu eta egokitzeko eta, jasotzaileen arloari dagokionez, Autonomia Erkidegoan jarduten diren kontrol-erakundeen prozedurak bateratzeko, agindu honen bitartez onartzen den eskuliburu berri hau prestatu da.

En aplicación del referido decreto y con el mismo objetivo de adaptación y actualización de los criterios de actuación de los diferentes organismos de control actuantes en esta Comunidad Autónoma, en la especialidad de aparatos elevadores, se elabora este nuevo Manual que se aprueba mediante la presente orden.

Jasogailuak kontserbatzen dituzten enpresek eta kontrol-erakundeek (biak ere euren elkarteen bitartez ordezkatuak) egindako ekarpenak izan dira kontuan eskuliburua prestatzeko.

Para su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de las empresas conservadoras de aparatos elevadores, así como de los organismos de control, representados ambos sectores a través de sus correspondientes asociaciones.

Aipatu 5/2014 Dekretuko azken xedapenetariko lehenengoan 5. artikuluko 3. puntuari buruz ezarritakoarekin bat etorriz, eta Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza proposaturik, honako hau:

En su virtud, a propuesta de la Dirección de Energía, Minas y Seguridad Industrial, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Primera en relación con el artículo 5 punto 3, ambos del referido Decreto.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1.– Igogailuen Aldizkako Ikuskapenen Eskuliburua onartzea, zeinaren edukia agindu honen eranskinean zehazten baita.

1.– Aprobar el Manual de Inspecciones Periódicas de Ascensores, cuyo contenido se acompaña como anexo a la presente Orden.

2.– Agindu honen bitartez onartzen den eskuliburua 6. edizioa izenarekin identifikatuko da.

2.– El Manual que se aprueba mediante esta Orden, se identificará como edición número 6.

3.– Eskuliburu hau urtarrilaren 28ko 5/2014 Dekretuak 5. artikuluan zehazten diren aldizkako ikuskapenei aplikatuko zaie.

3.– Este Manual será de aplicación a las inspecciones periódicas indicadas en el artículo 5 del Decreto 5/2014, de 28 de enero de 2014.

4.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

4.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, haren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez daiteke Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari, ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean; bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko otsailaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2014.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común