Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

29. zk., 2014ko otsailaren 12a, asteazkena

N.º 29, miércoles 12 de febrero de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
652
652

8/2014 DEKRETUA, 2014ko otsailaren 4koa, Nekazari Gazteen Estatutuarena.

DECRETO 8/2014, de 4 de febrero, del Estatuto de las personas jóvenes agricultoras.

2004an jarri zen abian Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazari Gazteen Plana. Erakunde arteko plana da, eta horren bultzadaren arduradunak Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza saila eta hiru Foru Aldundiak izan ziren. Hala ere, plana lantzeko sektoreko eragile nagusien adostasuna eta partaidetza behar izan zen, baita zuzenean inplikaturiko erakundeena ere, hala nola: nekazaritzako sindikatuak, Mendikoi, IKT, Nekazaritza Kooperatiben Federazioa, Landa Garapenerako Elkarteak... Plana hogei neurriren multzo batean garatzen da, hamar urteko jardun-ikuspegiarekin. Hala ere, neurriek beren denborazko baldintzatzaile propioak zituzten martxan jartzeko eta funtzionatzeko, baita horien jardunen baliozkotasunari dagokionez ere. Dena dela, pentsatutako oinarrizko denbora-esparrua 2005etik 2014ra luzatzen da, bi urte horiek barne.

En 2004 se puso en marcha el Plan de Jóvenes Agricultores y Agricultoras de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se trata de un Plan Interinstitucional cuyo impulso correspondió conjuntamente a los departamentos de agricultura del Gobierno Vasco y de las tres Diputaciones Forales. No obstante, su elaboración requirió del consenso y participación de los principales agentes del sector, además de las instituciones implicadas directamente: sindicatos agrarios, Mendikoi, IKT, Federación de Cooperativas Agrarias, asociaciones de desarrollo rural... El Plan se desarrolla en un conjunto de veinte medidas, con un horizonte de actuación de diez años. No obstante, las diferentes medidas contaban con sus propios condicionantes temporales de puesta en marcha y de funcionamiento y validez de sus diferentes actuaciones. Aun así, el marco temporal básico que se contempló se extiende del 2005 al 2014, ambos incluidos.

Euskadiko nekazaritza-erakundeentzat, gazteei nekazaritza-sektorean hasten laguntzea oinarrizko jardun-ildo bat da. Politika hori beti Jaurlaritzako nahiz Foru Aldundietako nekazaritza sailen lehentasunen artean egon bada ere, gaur egungo egoerak erakusten digu ezinbestekoa dela euskal nekazaritzan belaunaldi-txandakatzearen aldeko neurriak berehala ezartzea.

El impulso a la incorporación de jóvenes al sector agrario profesional constituye una línea básica de actuación para las instituciones agrarias vascas. Aunque esta política siempre ha representado una de las prioridades de los departamentos de agricultura, tanto del Gobierno Vasco como de las Diputaciones Forales, la situación actual revela la necesidad de acometer con urgencia medidas en favor de un relevo generacional en el agro vasco.

Euskal nekazaritza-sektoreak pairatzen duen zahartze-egoera kezkagarriak agerian uzten du sektorearen lan-errealitatea bitxia dela, gure herrialdeko beste produkzio-sektore batzuekin alderatuta, batez ere horretan sartzeari dagokionez, eta errealitate hori honela laburbil daiteke:

La preocupante situación de envejecimiento que sufre el sector agrario vasco pone de manifiesto su peculiar realidad laboral en comparación con otros sectores productivos de nuestro país, sobre todo, de cara al acceso al mismo, y que se puede resumir en los siguientes aspectos:

Lehenik, euskal nekazaritza-sektorean soldatapeko lanesku oso gutxi dago; ustiategi gehienak mikroenpresak dira, euren jabeak baino ez dituztenak enplegatzen.

En primer lugar, en el sector agrario vasco existe muy poca mano de obra asalariada; las explotaciones son, en su gran mayoría, microempresas que solamente emplean a sus titulares.

Bestetik, sektorearen ekoizpen-eragile nagusia lurrak dira, eta lurrek oso mugikortasun gutxi dute. Gainera, bizitegi-, industria- eta azpiegitura-erabilerek gero eta presio handiagoa egiten dute, eta, horren ondorioz, merkatura ateratzen den lur apurra neurriz kanpo garestitzen da. Bestalde, ekoizpen errentagarriak lortzeko moduko lurren beharra geroz eta handiagoa da, eta finkak banatzea herentzietan ohikoagoa bihurtu da.

Por otro lado, el principal medio de producción en el sector, el suelo agrario, tiene muy escasa movilidad, y se ve sometido además a una presión de usos residenciales, industriales e infraestructurales que encarecen desproporcionadamente el poco suelo que sale al mercado. En sentido contrario, las necesidades de suelo para acceder a productividades rentables cada vez son mayores, mientras la división de las explotaciones en las transmisiones hereditarias se hace más habitual.

Era berean, nekazaritza azpisektore gehienetan sartzeko inbertsio handiak egin behar dira, eta lortzen diren errentagarritasun mailak beste produkzioko sektore batzuetan baino txikiagoak direnez, epe luzeak behar dira amortizatzeko, eta finantzatzeko zailak dira.

Igualmente, el acceso a la mayoría de los subsectores agrarios requiere afrontar unas fuertes inversiones que, dados los niveles de rentabilidad que se obtienen –menores en comparación con otros sectores productivos– precisan de largos plazos de amortización y financiaciones costosas.

Nekazaritzako lan-baldintzak, batez ere abeltzaintzan, askoz ere zorrotzagoak dira beste lan-jarduera batzuetan baino: jarduera fisiko handia, ordutegi finkorik ez, kasu askotan oporrak izateko aukerarik ez... Horri gehitu behar zaizkio nekazaritzako eta abeltzaintzako lana landa-ingurunean garatzetik ondorioztatutako eragozpenak: ekipamendu eta zerbitzu gutxiago, etab.

Las condiciones de trabajo en el sector agrario, sobre todo en el ganadero, son mucho más exigentes que en otras actividades laborales: actividad física importante, ausencia de horarios fijos, imposibilidad en muchos casos de acceder a vacaciones... A ello hay que añadir los inconvenientes derivados de que el trabajo agroganadero se realice en el medio rural: menores equipamientos y servicios, etc.

Alderdi horien guztien ondorio gisa, nekazaritza da ziur asko gure herrian gazte enplegua erakartzeko zailtasun handienak dituen produkzio-sektorea. Beste sektore batzuen kasuan ez bezala, hemen arazoa da sartzeko borondaterik eza. Era berean, badaude gazteak potentzialki interesatuak, baina ez dituzte pizgarri nahikoak aurkitzen sektorean instalatzeko.

Como corolario de todos estos aspectos, el agrario es seguramente el sector productivo de nuestro país que más dificultades presenta a la hora de captar empleo juvenil. A diferencia de otros sectores, aquí el problema es la falta de voluntad de acceso. Existen, al mismo tiempo, jóvenes con interés por instalarse en el sector, pero no encuentran incentivos suficientes.

Gazteak sektorean sartzeko, eta gizartea gure nekazaritzaren balioei buruz sentsibilizatzeko premiarekin loturik, sektoreari ospea emateko balioen eta ideien inguruan lan egin beharko da. Balio horien artean, honako hauek azpimarratu behar dira:

Para incorporar jóvenes al sector, y conectando con la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre los valores de nuestro agro, se deberá trabajar sobre valores e ideas para prestigiarlo. Entre estos valores hay que resaltar:

– Lan-autonomia eta independentzia erabakiak hartzeko, familia-unitate guztiak enpresa-proiektuan parte har dezakeen ingurune batean.

– La autonomía laboral e independencia en la toma de decisiones, en un entorno en el que toda la unidad familiar puede participar en el proyecto empresarial.

– Lana naturarekin harremanetan.

– El trabajo en contacto con la naturaleza.

– Nekazaritzako lana baldintza txarrak dituen lan fisiko gisa ikustea bazter uzteko aukera ematen duten makinerien eta teknologien erabilera.

– El uso de maquinaria y tecnologías que permiten desterrar la idea del trabajo agrario como trabajo físico y en malas condiciones.

– Gizartearen gainerakoak aitortzen dituen eta ospea duten produktuen ekoizpena.

– La producción de productos de prestigio y reconocidos por el resto de la sociedad.

– Nekazaritzako produktuen balioa handiagotzeko etorkizuneko esparrua, eta gaur egungo ekoizleen urritasuna Euskal Autonomia Erkidegoa n, errentagarritasun-aukera handiak ematen dizkiena proiektu berriei: gutxieneko neurri batean ondo pentsatutako eta kudeatutako ekimenek arrakasta dute.

– El marco futuro de revalorización de productos agrarios y la actual escasez de productores en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que brinda muchas posibilidades de rentabilidad a los nuevos proyectos: las iniciativas mínimamente bien planteadas y gestionadas tienen éxito.

Nekazaritza-ustiategietako jabe gehienen zahartzea da oztopo nagusietako bat nekazaritzaren modernizaziorako eta produkzio-sare biziduna lortzeko, eta, beraz, gazteei ustiategi profesionalaren gaineko erantzukizuna eta titulartasuna ahalbidetzea da estatutu honen helburu nagusia.

Siendo el envejecimiento de una mayoría de titulares de explotaciones agrarias uno de los principales frenos a la modernización de la agricultura y a la consecución de un tejido productivo vivo, facilitar el acceso de jóvenes a la responsabilidad y titularidad de explotaciones profesionales constituye el principal objetivo de este Estatuto.

Nekazaritza eta Elikadura Politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legearen VI. tituluan jasotzen da gazte nekazariekiko laguntza trinko eta irmoa, hain zuzen ere kolektibo hori artatu edo sustatu nahi baita besteen gainetik, nekazaritza-jarduerara sartzeko unean eta hori gauzatzeko unean topatzen dituzten zailtasun bereziengatik. Legean aurreikusitako neurriak honako hauek dira:

La Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, consagra en su Título VI el apoyo firme y decidido a los jóvenes agricultores y agricultoras, colectivo que se pretende atender o promocionar con carácter preferente dadas las especiales dificultades con las que se encuentran a la hora de acceder y ejercer la actividad agraria. Las medidas previstas en la Ley son:

– Lehentasuna ematea laguntza-planetan sartzeko eta sektoreko plan propioetan sartzeko.

– El tratamiento preferente en el acceso a los planes de ayudas y planes sectoriales propios.

– Lehentasuna ematea Nekazaritza Politika Erkidearen laguntzak eskuratzeko, eta lehentasuna, halaber, laguntza-eskubideen erreserban edo Nekazaritza Politika Erkideak eraginda sortzen diren bestelako eskubideetan, legedia erkideak halakorik onartzen badu.

– El tratamiento preferente en el acceso a las ayudas de la Política Agrícola Común, así como a las reservas de derechos de ayuda o de otros derechos que se generen desde la Política Agrícola Común, siempre que la legislación comunitaria lo permita.

– Lehentasuna ematea nekazaritza-lurrak zein ekoizpen-baliabideak eskuratzeko.

– El tratamiento preferente en el acceso al suelo agrario y medios de producción.

– Lehentasuna ematea nekazaritza-ustiategi bateko titulartasuna eskuratzeko edo nekazaritza-ustiategi asoziatiboen titulartasuna eskuratzeko, bereziki, kooperatiben kasuan.

– El tratamiento preferente en el acceso a la titularidad de una explotación agraria o a explotaciones agrarias asociativas, en particular a las cooperativas.

– Lehentasuna ematea prestakuntzako ikastaro eta programetan parte hartzeko.

– El tratamiento preferente en el acceso a los cursos y programas de formación.

– Esklusibotasuna ematea aurre-erretiroko laguntzak jasotzen dituen titular batek transmititzekoa duen ustiategiaren titulartasuna eskuratzeko.

– El tratamiento exclusivo en el acceso a la titularidad de explotaciones provenientes de su transmisión por titulares que reciban ayudas a la prejubilación.

– Euskal landa-ingurunean ekipamendu eta zerbitzu jakinak garatzea, gazteak nekazaritza-arloan has daitezen, eta horretan jarraitu.

– El desarrollo de equipamientos y servicios en el medio rural vasco que faciliten el acceso y mantenimiento de jóvenes en el sector agrario.

– Herri-lurren eta mendi publikoen aprobetxamendua baliatzea.

– El acceso a los aprovechamientos de comunales y de montes públicos.

Estatutu hau, ekonomiaren antolamendu orokorrari jarraiki eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren arloan, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion eskumen esklusiboa baliatuz eman da, betiere Konstituzioaren 148.1.7 eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuaren 10.9 artikuluetan xedaturikoari jarraiki.

El presente Estatuto se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva que, en materia de agricultura y ganadería, y de acuerdo con la ordenación general de la economía, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud de lo dispuesto en los artículos 148.1.7 de la Constitución y 10.9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Dekretu hau egiterakoan, aholkua eskatu zaie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiei eta baita sektoreko elkarte profesionalei ere.

Las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos, las organizaciones profesionales del sector, la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) y los municipios titulares de agroaldeas han sido consultados en la elaboración del presente Decreto.

Horrenbestez, dagozkien aginduzko txostenak igorri ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa entzun eta gero, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburuak proposaturik eta Gobernu Kontseiluak 2014ko otsailaren 4an egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de febrero de 2014,

XEDATZEN DUT:
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea nekazari gazteen estatutua arautzea da; estatutuak nekazaritza-ustiategi profesionalen titular gisa gazteak hasi eta horretan jarraitzea sustatzearen aldeko ekintzak biltzen ditu.

El objeto del presente Decreto es regular el Estatuto de las personas jóvenes agricultoras, que comprende el conjunto de actuaciones encaminadas a impulsar la incorporación y permanencia de jóvenes como titulares de explotaciones agrarias profesionales.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Dekretu honen helburuetarako, ondoko definizioak hartuko dira:

A los efectos del presente Decreto, se entenderá por:

a) Nekazari gaztea: nekazaritza-jardueran diharduen edo laneratze prozesuan dagoen pertsona fisikoa, 40 urte edo beherakoa.

a) Joven agricultora o agricultor: persona física que ejerce la actividad agraria, o esté en fase de acceso a dicho ejercicio, y tiene 40 años o menos de edad.

b) Agroaldea: nekazaritza-jarduerak garatzeko gaitasuna duten lursailen poligonoa, lursail guztientzako baterako hirigintza-zuzkidurarekin eta titulartasun publikoarekin.

b) Agroaldea: polígono de parcelas con capacidad para soportar actividades agrícolas, con dotación urbanística común a todas las parcelas y titularidad pública.

c) GazteNek bulegoa: Osoko aholkularitza ahalbidetzen duen zerbitzua da, eta, hala dagokionean, euskal nekazaritza-sektorean sartu nahi duen gazte orori jarraipena egiten dio.

c) Oficina GazteNek: servicio que ofrece un asesoramiento integral y, en su caso, un seguimiento a toda persona joven que quiera incorporarse al sector agrario vasco.

d) GazteNek prozedura: nekazari gazteak instalatzeko laguntza-plana, nekazaritza-sektoreko egiturazko eta ingurumeneko laguntzei buruzko uztailaren 8ko 133/2008 Dekretuan ezarria, pertsona gazteak nekazaritza-jardueran pixkanaka sartzeko helburuarekin.

d) Procedimiento GazteNek: plan de ayuda a la instalación de jóvenes en el sector agrario, establecido en el Decreto 133/2008, de 8 de julio, sobre ayudas estructurales y ambientales al sector agrario, encaminado a la incorporación progresiva de personas jóvenes a la actividad agraria.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

1.– Bere jarduera Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeko nekazaritza-sektorean garatzen duen nekazari gazteari aplikatuko zaio estatutu hau.

1.– Este Estatuto será de aplicación a la persona joven que lleve a cabo su actividad en el sector agrario en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Nekazari gazte guztiek balia ditzakete estatutu honetan aurreikusitako laguntzak eta neurriak, betiere lan egiteko gaitasuna badute eta dagokion eskaera aurkeztean 41 urte oraindik bete ez badituzte, neurria baliatzen den denboran adin hori gainditzeko aukera bazter utzi gabe.

2.– Toda agricultora o agricultor joven se podrá beneficiar de las ayudas y las medidas de fomento previstas en este Estatuto siempre y cuando tenga capacidad de obrar y no haya cumplido los 41 años en la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, sin perjuicio de que sobrepase esta edad en el periodo de disfrute de la medida.

II. KAPITULUA
NEKAZARITZA LURRAK ESKURATZEA
CAPÍTULO II
ACCESO AL SUELO AGRARIO

4. artikulua.– Nekazaritza Lurren Funtsak.

Artículo 4.– Fondos de Suelo Agrario.

Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza-lurra kontserbatzeari eta lur horren erabilpena sustatzeari buruzko urriaren 2ko 193/2012 Dekretuaren 6. artikuluko 2. idatz-zatian xedaturikoa alde batera utzi gabe, nekazaritza profesionalaren sektorean jada instalatuak dauden nekazari gazteek, edo sektore horretan instalatzeko gogoa dutenek, lehentasuna izango dute ustiategia kokatua dagoen edo kokatu nahi den Lurraldeko Nekazaritza Lurren Funtsean eskuragarri dagoen nekazaritza-lurreko aktiboen esleipenerako.

Los jóvenes agricultores y agricultoras ya instalados, o las personas jóvenes que deseen instalarse profesionalmente en el sector agrario, tendrán prioridad para la adjudicación de activos de suelo agrario disponibles en el Fondo de Suelo Agrario del Territorio donde se ubique o pretenda ubicar la explotación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 193/2012, de 2 de octubre, de conservación y fomento del suelo agrario en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5. artikulua.– Agroaldeak.

Artículo 5.– Agroaldeas.

1.– Nekazaritza-sektorean instalatu nahi diren gazteek lehentasuna izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko agroaldeetan eskuragarri dauden lursailak eskuratzeko, edo, hala badagokio, sortu berri den agroalde bateko lursailak eskuratzeko.

1.– Las personas jóvenes que deseen instalarse en el sector agrario tendrán prioridad en el acceso a las parcelas disponibles de las agroaldeas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o en su caso, en las parcelas de una agroaldea de nueva creación.

2.– Nekazari gaztea salbuetsia egongo da instalatu den lursailaren erabileragatik kanon edo tasarik ordaintzetik, lehengo aldiz instalatzeko epean, betiere instalatu den agroaldean eska daitezkeen bestelako baldintzak bazter utzi gabe.

2.– El joven agricultor o agricultora estará exenta del pago de canon o tasa alguna por el uso de la parcela en donde se haya instalado, durante el periodo de su primera instalación, sin perjuicio de otros posibles requisitos exigibles en la agroaldea en la que se haya instalado.

3.– Agroaldeek esleitutako lursailean jarraitzea bermatuko diete gazteei, egindako inbertsioak amortizatzeko behar den denboran.

3.– Las agroaldeas garantizarán a las personas jóvenes la permanencia en la parcela adjudicada durante el tiempo suficiente para amortizar las inversiones realizadas.

6. artikulua.– Mendi publikoak eta herri-mendiak.

Artículo 6.– Montes públicos y comunales.

1.– Beren ustiategia mendi publikoak banaka nahiz beste udalerri batzuekin batera kudeatzen dituen euskal tokiko erakunde batean kokatua duten nekazari gazteek, eskabidea egin ahal izango dute gune horiek eskuratu eta erabiltzeko nekazaritza-jarduerarako, Nekazaritza Ustiategien Erregistroan alta ematen duten momentutik.

1.– Los agricultores y agricultoras jóvenes cuya explotación se ubique en alguna entidad local vasca que gestione montes públicos, bien de forma individualizada o mancomunada con otras, podrán solicitar la autorización administrativa de acceso y uso de dichos espacios para su actividad agraria desde el momento de su alta en el Registro de Explotaciones Agrarias.

2.– Euskal administrazioak salbuespenak ezarriko dituzte nekazaritza profesionalaren sektorean instalatzen diren gazteentzat, ustiategiaren titulartasuna eskuratzen dutenetik lehengo aldiz instalatzeko epean. Salbuespen horiek, besteak beste, honako baldintza hauei aplikatuko dakizkieke:

2.– Las administraciones vascas establecerán exenciones en la normativa reguladora del acceso y uso de montes públicos y comunales para las personas jóvenes que accedan a la titularidad de explotaciones profesionales durante el periodo de su primera instalación. Estas exenciones podrán aplicarse, entre otros, a estos requisitos:

a) Aprobetxamendu-kanonen ordainketa.

a) Pago de cánones de aprovechamiento.

b) Dedikazio nagusia nekazaritza-jardueran emateko eskakizuna.

b) Exigencia de dedicación principal a la actividad agraria.

c) Gune publikoaren gaineko eskubideak lortzeko herri batean gutxieneko denbora batez bizi behar izateko betebeharra eskatzea.

c) Exigencia de obligatoriedad de un tiempo mínimo de residencia en una localidad para adquirir derechos sobre el espacio público.

7. artikulua.– Ustiategiak eskualdatzea.

Artículo 7.– Transmisión de explotaciones.

1.– Euskal nekazaritza-administrazioek beren laguntza-planetan eta laguntza-programetan jasoko dituzte titularrek, beren ustiategiak behin betiko eskualdatzea sustatzera bideratutako Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntzak, hain zuzen ere ustiategi horiek lehentasunez nekazari gazte bati edo, hala badagokio, Nekazaritza Lurren Funtsei lagatzeko.

1.– Las administraciones agrarias vascas incluirán en sus planes y programas de ayudas todas aquellas contempladas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) destinadas al fomento de la transmisión permanente de explotaciones por sus titulares, para su cesión con carácter prioritario a una agricultora o agricultor joven, o en su caso a los Fondos de Suelo agrario.

2.– Foru erakundeek lagapen-hartzaile gisa sartzen diren beste Lurralde Historiko batzuetako gazteak bazter utzi gabe artikulatuko dituzte laguntza horiek.

2.– Los órganos forales competentes articularán estas ayudas de manera que no se excluya a jóvenes de otros Territorios Históricos que entren como cesionarias.

III. KAPITULUA
LAGUNTZAK ETA FINANTZIAZIOA LORTZEA
CAPÍTULO III
ACCESO A AYUDAS Y FINANCIACIÓN

8. artikulua.– Gazteak nekazaritza-sektorean lehen aldiz instalatzea.

Artículo 8.– Primera instalación de jóvenes en el sector agrario.

1.– Gazteak nekazaritza profesionalaren sektorean sartzea ahalbidetzeko, laguntzak eta bestelako sustapen-neurriak ezarriko dira nekazaritzan lehen aldiz instalatzen diren gazteentzat.

1.– Para facilitar la incorporación profesional de jóvenes en el sector agrario, se establecerán ayudas y otras medidas de fomento en favor de las personas jóvenes que se instalen en la agricultura por primera vez conforme al procedimiento GazteNek.

2.– Laguntza horiek emateko Gaztenek prozeduraren artikulazioak barnean hartuko ditu, publizitate, gardentasun, lehiakortasun, objektibotasun, berdintasun eta diskriminaziorik gabeko printzipioekin batera, gaztearen trebakuntza, proiektuaren bideragarritasuna, eta proiektuaren monitorizazioa, tutorizazioa eta ebaluazioa, pixkanakako sartzearen printzipioan oinarrituta.

2.– La articulación del procedimiento GazteNek de concesión de estas ayudas contemplará, junto a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, la capacitación de la persona, la viabilidad del proyecto, y la monitorización, tutorización y evaluación del proyecto, bajo el principio de la incorporación progresiva.

3.– Gaztenek prozedura Nekazaritzarako egiturazko eta ingurumeneko laguntzei buruzko 133/2008 Dekretuaren 9. artikuluan xedaturikoaren arabera edo ordezkatzen duen arauaren arabera arautuko da.

3.– El procedimiento GazteNek se regirá por lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 133/2008, de 8 de julio, sobre ayudas estructurales y ambientales al sector agrario, o norma que lo sustituya.

4.– GazteNek bulegoek gazteak aholkatuko dituzte euren sarrerari lotutako egitasmoei buruz, eta lagunduko diete jarduera profesionala finkatu arte. GazteNek bulego bat, gutxienez, kokatuko da Lurralde Historiko bakoitzean.

4.– Las oficinas GazteNek asesorarán a las personas jóvenes sobre los proyectos ligados a su instalación, acompañándolas hasta que la actividad profesional se haya consolidado. Se ubicará al menos una oficina GazteNek en cada Territorio Histórico.

9. artikulua.– Inbertsiorako eta lehen aldiz instalatzeko laguntzak.

Artículo 9.– Ayudas a la inversión y primera instalación.

1.– Euskal nekazaritza-administrazioek beren laguntza-planetan eta -programetan bilduko dituzte NPEan jasotzen diren guztiak, betiere gazteak sektorean sartzea sustatzearen esparrukoak eta gazteek beren ustiategietan egiten dituzten inbertsioei laguntzekoak.

1.– Las administraciones agrarias vascas incluirán en sus planes y programas de ayudas todas aquellas que se contemplen en la PAC, en el ámbito del fomento de la incorporación de jóvenes al sector y del apoyo a las inversiones que efectúen jóvenes en sus explotaciones.

2.– Era berean, eta horren ildotik, euskal nekazaritza-administrazioek, beren finantza-aukeren barruan, honako hauek ezarriko dituzte:

2.– Asimismo y en este ámbito, las administraciones agrarias vascas, en la medida de sus disponibilidades financieras, establecerán:

a) Erkidegoko legedian biltzen diren gehieneko laguntza-zenbatekoak eta -ehunekoak, beste laguntza-neurri batzuk dituzten nekazari gazteentzako azpiprograma espezifikoen ezarpena barnean hartuta.

a) Las cuantías y porcentajes de ayuda máximos que se contemplen en la legislación comunitaria, incluyendo el establecimiento de subprogramas específicos para jóvenes que contengan otras medidas de apoyo.

b) NPEa osatzen duten Estatuko laguntzak, betiere erkidegoko legediak ahalbidetzen duen tarteen barruan.

b) Ayudas de Estado complementarias a las de la PAC, dentro de los márgenes que posibilite la legislación comunitaria.

3.– Europar Batasunaren araudiak ahalbidatzen duen guztietan, nekazari gazteak lehen instalaziorako dirulaguntza eskuragarri izango du Gaztenek prozeduraren arabera.

3.– Siempre que la normativa comunitaria lo permita, la persona joven agricultora podrá ir disponiendo de la ayuda a la primera instalación que le corresponda conforme al procedimiento GazteNek.

10. artikulua.– Plan eta programa azpisektorialak.

Articulo 10.– Planes y programas subsectoriales.

1.– Euskal nekazaritza-administrazioek sustatutako plan eta programa azpisektorialak lantzean, biltzen dituzten jardun-neurriak saiatuko dira nekazari gazteen alde egiten beren aplikazioan, betiere arau erregulatzaileen bitartez halako jardun-aukerarik baldin badago.

1.– En la elaboración de los planes y programas subsectoriales promovidos por las administraciones agrarias vascas, las medidas de actuación que contemplen tratarán, siempre que haya margen de actuación a través de sus normas reguladoras, de beneficiar a las agricultoras y agricultores jóvenes en su aplicación.

2.– Nekazari gazteak elkarte edo korporazio batean integratuak baldin badaude, edo horietan sartzeko konpromisoa hartu badute, aldekotasuna handiagoa izango da.

2.– En el caso de que las jóvenes agricultoras y agricultores estén integradas en una estructura asociativa o cooperativa o hayan asumido el compromiso de incorporarse a ella, la acción positiva será mayor.

3.– Euskal nekazaritza-administrazioek nekazari gazteen alde ekingo dute eraldaketarako eta merkaturatzeko laguntza-programetan.

3.– Las administraciones agrarias vascas darán prioridad a los jóvenes agricultores y agricultoras en los programas de ayudas a la transformación y comercialización.

11. artikulua.– Hitzarmenak finantza-erakundeekin.

Articulo 11.– Convenios con entidades financieras.

1.– Foru erakundeek, nekazaritza- eta baso-ustiategietan inbertsioak finantzatzeko finantza-erakundeekin sinatzen dituzten hitzarmenetan, nekazari gazteen premiei erantzungo diete bereziki.

1.– Las instituciones forales, en los convenios que suscriban con entidades financieras para la financiación de las inversiones en las explotaciones agrarias y forestales, atenderán especialmente las necesidades de las agricultoras y agricultores jóvenes.

2.– Hitzarmen horiek jasoko dute zehazki nekazari gazteen lehentasuna onuradun izateko hauelako laguntza eta neurrietan:

2.– Dichos convenios contemplarán en particular la prioridad de agricultoras y agricultores jóvenes en el acceso a ayudas y medidas como las siguientes:

a) Zailtasun finantzarioak dituzten nekazaritza-ustiategietako pasiboak berriz finantzatzea, horien bideragarritasun ekonomikoa lortzeko.

a) Refinanciación de los pasivos de las explotaciones agrarias que se encuentren con dificultades financieras, para lograr su viabilidad económica.

b) Emandako diru-laguntzen aurrerakina, zubi-kreditu bat formalizatzearen bitartez.

b) Anticipo de las subvenciones concedidas mediante la formalización de un crédito puente.

c) Kapital zirkulatzailearentzako kreditu-kontu bat kontratatzeko aukera, nekazaritza-ustiategiek epe laburrean eta ertainean izan ditzaketen likidezia-premiak asetzeko aukera emateko.

c) Posibilidad de contratar una cuenta de crédito para el capital circulante que permita atender las necesidades de liquidez a corto y medio plazo que puedan tener las explotaciones agrarias.

12. artikulua.– Zerga-laguntzak.

Artículo 12.– Ayudas fiscales.

Foru erakundeek sariak ezarri ahal izango dituzte:

Las instituciones forales podrán establecer ayudas fiscales:

a) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan edo Sozietateen Zergan, nekazari gaztearen instalazioa bultzatzeko.

a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto de Sociedades, para impulsar la instalación del agricultor o agricultora joven.

b) Beren ustiategia eskualdatzen edo Txanda Irekian gazteei lagatzen dieten nekazarientzat.

b) A quienes trasmitan o cedan en Relevo Abierto su explotación a jóvenes.

13. artikulua.– Errenta-aseguruak eta konpentsazio-funtsak.

Artículo 13.– Seguros de renta y fondos de compensación.

1.– Urteko errentetan murriztapen nabarmenak pairatzen dituzten nekazariei konpentsazioa eskaintzen dieten mutualitateetan edo errentak egonkortzeko beste tresna batzuetan eta bestelako uzta-aseguruetan parte hartzen duten gazte nekazariek, % 25eko hobaria izango dute partaidetzaren lehen 5 urteetan, gainerako nekazari partaideekin alderatuta, ezar daitezkeen finantza-ekarpenetan.

1.– Las agricultoras y agricultores jóvenes que participen en mutualidades u otros instrumentos de estabilización de rentas que ofrezcan compensación por una disminución acusada de sus rentas anuales y otros seguros de cosecha, tendrán durante los primeros 5 años de participación una bonificación del 25%, respecto al resto de partícipes, en las contribuciones financieras que se establezcan.

2.– Era berean, nekazari gazteek lehentasuna izango dute tresna horietarako ekarpenak finantzatzeko NPEan ezartzen diren diru-laguntzak eskuratzeko.

2.– Asimismo, las agricultoras y agricultores jóvenes tendrán acceso prioritario a las subvenciones que en su caso se establezcan en la PAC para financiar las contribuciones a estos instrumentos.

IV. KAPITULUA
BESTELAKO SUSTAPEN NEURRIAK
CAPÍTULO IV
OTRAS MEDIDAS DE FOMENTO

14. artikulua.– Enpresen hazitegietarako eta instalazioetarako sarrera.

Articulo 14.– Acceso a instalaciones y semilleros de empresas.

1.– Herri administrazioek nekazaritza-jardueran hasteko prozesuan dauden gazteei laga ahal izango dizkie, bost urteko aldian gehienez, elikadura-nekazaritzako enpresen hazitegi gisa erabiltzeko prest dituzten azpiegiturak eta ekipamenduak, betiere lagatzearekin ez bada urratzen azpiegiturak edo ekipamenduak atxikiak zeuden zentroaren funtzioa.

1.– Las administraciones públicas podrán ceder a jóvenes en proceso de incorporación a la actividad agraria aquellas infraestructuras y equipamientos de que dispongan preparadas para su uso como semillero de empresas agroalimentarias, siempre que la cesión no menoscabe la función del centro al que estuviesen adscritas las infraestructuras o los equipamientos.

2.– Esleipen-prozedura araubidez arautuko da, eta publizitate, gardentasun, lehiakortasun, objektibotasun, berdintasun eta diskriminaziorik gabeko printzipioak errespetatuko ditu.

2.– El procedimiento de adjudicación se regulará reglamentariamente y respetará los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

15. artikulua.– Langileen kontratazioa.

Artículo 15.– Contratación de personal.

Euskal administrazioek lagundu egingo dute nekazari gazteak langileak kontrata ditzan, Lanbide zerbitzuan eta Sasoiko Langileari Arreta emateko Planetan bildutako lehentasunezko neurrien bitartez.

Las administraciones vascas apoyarán la contratación de personal por parte de la joven agricultora o agricultor a través de un tratamiento preferente en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y en los Planes de Atención al Trabajo Temporero.

16. artikulua.– Elkarteak egituratzeko laguntza.

Artículo 16.– Apoyo a la vertebración asociativa.

1.– Nekazaritzako elkarte edo korporazio bateko kide diren gazteek beren puntuazioan gutxienez % 10 gehigarria izango dute beren proiektuen baremazioari dagokionez, euskal nekazaritza administrazioek egiten dituzten deialdietan.

1.– Las personas jóvenes que formen parte de una estructura asociativa o cooperativa agraria tendrán una puntuación que suponga al menos un 10% adicional en la baremación de sus proyectos, en las convocatorias realizadas por las administraciones agrarias vascas.

2.– Laguntzak ezarriko dira elikadura-nekazaritzako balio-katearen alorretan kooperatibetan sartzeko eta, bereziki, kooperatiba uzten duten kideak ordezkatuz gazteak sar daitezen.

2.– Se establecerán ayudas para el acceso a cooperativas en los distintos eslabones de la cadena de valor agroalimentaria y en particular para la entrada de jóvenes en sustitución de personas que causen baja en las empresas cooperativas.

3.– Kooperatibetan sartzeko laguntza horiek berariazko dekretu baten bitartez arautuko dira, eta bateraezinak izango dira enplegu eta gizarte gaietan sail eskudunak deitutakoekin gizarte-ekonomiaren arloan ekiteko.

3.– Estas ayudas para el acceso a cooperativas se regularán por un decreto específico, y serán incompatibles con las destinadas a emprender en economía social, que se convoquen por el Departamento competente en materia de empleo y asuntos sociales.

4.– Bultzatuko da gazteen integrazioa ahalbidetzeko nekazaritzako elkarte profesionaletan edo ekoizleen elkarteetan, haien partehartzea sartuz lehentasunezko erizpideen artean dirulaguntzei buruzko arauetan.

4.– Se impulsará la integración de jóvenes en asociaciones profesionales agrarias u organizaciones de productores mediante la inclusión de su participación entre los criterios de priorización de las normas subvencionales.

17. artikulua.– Azpiegituren eta ekipamenduen bitartekotza-zerbitzua.

Artículo 17.– Servicio de intermediación de infraestructuras y equipamientos.

Euskal nekazaritza-administrazioek azpiegitura eta ekipamendu pribatuen bitarteko-zerbitzuak sortzea ahalbidetuko dute, nekazari gazteak produkzio-bide horiek baliatzea bultzatzeko.

Las administraciones agrarias vascas impulsarán la creación de servicios de intermediación de infraestructuras y equipamientos de particulares que faciliten el acceso de los jóvenes agricultores y agricultoras a dichos medios de producción.

18. artikulua.– Partaidetza soziala eta politikoa.

Artículo 18.– Participación social y política.

1.– Nekazari gazteek eskubidea dute beren interesak eta beharrak ordezkatzen dituzten politikak bultzatzean baliozko solaskidetzat hartuak izateko.

1.– Las agricultoras y agricultores jóvenes tienen derecho a ser legitimados como interlocutores válidos en el impulso de políticas que representen sus intereses y necesidades.

2.– Euskal nekazaritza-administrazioek nekazari gazteen presentzia sustatuko dute, horien partehartzea sartuz lehentasunezko erizpideen artean dirulaguntzei buruzko arauetan, nekazaritza- edo landa-eremuan jarduten duten elkarteen eta erakunde profesionalen, enpresa-arlokoen, sindikatuen edo beste mota bateko erakundeen zuzendaritza-organoetan.

2.– Las administraciones agrarias vascas promoverán la presencia de jóvenes en los órganos de dirección de las asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales, sindicales o de otra índole que operen en el ámbito agrario o rural, mediante la inclusión de su participación entre los criterios de priorización de las normas subvencionales.

19. artikulua.– Erakunde-sariak nekazaritzako ekintzaileei.

Artículo 19.– Premios institucionales al emprendimiento agrario.

1.– Eusko Jaurlaritzak urtero deituko du nekazaritzako ekintzailetza saria, gazteek egiten duten lana aitortzeko, eta sektorearen barruan eredu bihurtzeko.

1.– El Gobierno Vasco convocará anualmente el premio al emprendimiento agrario, con el objeto de reconocer la labor de las personas jóvenes y convertirlas en referentes dentro del sector.

2.– Zuzkidura deialdian ezarriko da, eta sari bat emango da lurralde historiko bakoitzean.

2.– La dotación se establecerá en la convocatoria y se otorgará un premio en cada Territorio Histórico.

3.– Aipatutako sarien epaimahaia honako hauek osatuko dute: nekazaritza gaietan sail eskudunaren ordezkari batek, Foru Aldundi bakoitzeko ordezkari batek, Hazi Fundazioaren ordezkari batek, kudeaketa-zentroen ordezkari batek, eta nekazaritza-sindikatuen ordezkari batek.

3.– El tribunal de los citados premios estará compuesto por una persona representante del departamento competente en agricultura, una persona en representación de cada Diputación Foral, una persona en representación de Hazi Fundazioa, una persona en representación de los centros de gestión y una persona en representación de los sindicatos agrarios.

4.– Sarien onuradun izan ahalko dira nekazaritza-ustiategi baten titularrak diren pertsona fisikoak edo juridikoak. Pertsona fisikoen kasuan, titulu nagusiko nekazariak izan beharko dute.

4.– Podrán ser beneficiarias de los premios las personas, físicas o jurídicas, titulares de explotación agraria. En el caso de personas físicas deberán ser agricultoras jóvenes a título principal.

5.– Oinarri arautzaileak arautegiz ezarriko dira; balioespen-irizpideak izango dira proiektuaren berrikuntza-maila, enplegua eta sinergiak sortzeko ahalmena, eta ekonomia- eta ingurumen-iraunkortasuna.

5.– Las bases reguladoras se establecerán reglamentariamente; se ponderarán el grado de innovación del proyecto, su capacidad para generar empleo y sinergias y su sostenibilidad económica y ambiental.

V. KAPITULUA
PRESTAKUNTZA ETA SARRERA SEKTOREAN
CAPÍTULO V
FORMACIÓN E INCORPORACIÓN AL SECTOR

20. artikulua.– Nekazaritzaren arloko prestakuntza eta trebakuntza.

Artículo 20.– Formación y cualificación agraria.

Eusko Jaurlaritzak ondoko ekintzak burutuko ditu:

El Gobierno Vasco llevará a cabo las siguientes actuaciones:

a) Prestakuntza eta trebakuntza profesional egokia ematea sustatuko du, baita nekazari gazteen lehentasunezko sarrera ere prestakuntza intentsiboko eta etengabeko prestakuntzako eskaintzan, agente sektorialen lankidetzarekin.

a) Promover que se imparta una adecuada formación y capacitación profesional y un acceso preferente a jóvenes agricultores y agricultoras en su oferta formativa de formación intensiva y formación continua, en colaboración con los agentes sectoriales.

b) Nekazaritzan pertsona gazteak sartzera bideratutako prestakuntza-ekintzei emango die lehentasuna, arreta berezia jarriz proiektuen enpresa-ikuspegian.

b) Priorizar las acciones formativas destinadas a la incorporación de personas jóvenes en el sector agrario, incidiendo especialmente en la visión empresarial de los proyectos.

c) Nekazaritza-gaietako prestakuntza- eta eguneratze-programak prestatu eta aplikatzea, betiere, egokitze-premia ezberdinak kontuan hartuta; batez ere, honako hauek: jarduera iraunkorra; ustiategien kudeaketa teknikoa eta ekonomikoa hobetzea; identifikazio-arauak, elikagai-segurtasuneko arauak eta trazabilitate-arauak; nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen eraldaketa eta merkaturatzea; teknologia berriak eta informazioa eta komunikazioa eskura izatea.

c) Elaborar y aplicar programas de formación y actualización agraria que tengan en cuenta las necesidades de las personas jóvenes, especialmente las relativas a la práctica de una actividad sostenible, la mejora de la gestión empresarial de las explotaciones, la prevención de riesgos laborales, las normas de identificación, seguridad alimentaria y trazabilidad, la transformación y comercialización de los productos agrarios y alimentarios, las nuevas tecnologías y el acceso a la información y comunicación.

d) Urtero, prestakuntza-beken deialdia egingo du beren prestakuntza Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo zabaldu nahi duten edo beren trebakuntza profesionala hobetu nahi duten nekazari profesional gazteentzat.

d) Anualmente, convocar becas formativas para jóvenes profesionales del sector agrario que deseen ampliar su formación o mejorar su cualificación profesional fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Euskal administrazioen mendeko nekazaritzako ikerketa-zentroetan eta erakundeetan garatzen diren ikerketetarako, azterlanetarako eta informaziorako sarrera ahalbidetuko du.

e) Facilitar el acceso a información, estudios e investigaciones que se desarrollen en instituciones y centros de investigación agrarios dependientes de las Administraciones vascas.

21. artikulua.– Txanda Irekia.

Artículo 21.– Relevo Abierto.

1.– Euskal nekazaritza-administrazioek, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden ustiategien nekazaritza-jardueraren jarraitutasuna bultzatzeko helburuarekin, gazteak sektorean integratzeko eredu bat bultzatuko dute Txanda Irekiaren bitartez, jagole-lana beteko duen titular lagatzaile batek kudeatua.

1.– Las administraciones agrarias vascas, con el objetivo de favorecer la continuidad de la actividad agraria de las explotaciones existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, impulsarán un modelo de integración de jóvenes en el sector mediante la figura del Relevo Abierto, gestionado por una persona titular cesante que ejerce una labor de mentoría.

2.– Denbora jakin batean, gazteak nekazaritza-ustiapenaren berezko jarduerak egingo ditu titular lagatzaileak gainbegiratuta, ustiategiaren kudeaketa ikas dezan. Jarduera horiek prestakuntzazko beste batzuekin osatuko dira.

2.– Durante un periodo de tiempo determinado, la persona joven realizará actividades propias de la explotación agraria tutelado por la titular cesante, de forma que se instruya en la gestión de la explotación. Estas actividades se complementarán con otras, de carácter formativo.

3.– Txanda Irekia erregelamendu bidez arautuko da; arauketak honako alderdi hauek zehaztuko ditu, besteak beste:

3.– El Relevo Abierto se regulará reglamentariamente; la norma detallará, entre otras, las siguientes cuestiones:

a) Figura horretan sartzeko baldintzak.

a) Requisitos para acceder a esta figura.

b) Horretara atxiki nahi diren ustiategien baldintzak.

b) Requisitos de las explotaciones que pretendan acogerse a ella.

c) Txanda-prozesuaren iraupena.

c) Periodo de duración del proceso de relevo.

d) Jagoleak eta lagapen-onuradunak hartu beharreko kontratuzko konpromisoak.

d) Compromisos contractuales a asumir por ambas partes, mentora y pupila.

e) Sortzen den balioespen-batzordearen funtzioak eta osaera.

e) Funciones y composición de la comisión de valoración que se cree.

22. artikulua.– Nekazaritza sektorera hurbiltzeko bekak.

Artículo 22.– Becas de acercamiento al sector agrario.

1.– Foru Aldundiek, nekazaritza-sektorearen ezagutza hobea bultzatzeko, eta ekintzailetzarako eskaintzen dituen aukerak hobeto ezagutzeko, sektorera hurbiltzeko beken deialdia egingo du urtero.

1.– Las Diputaciones Forales, podrán convocar becas de acercamiento, con el objetivo de favorecer un mejor conocimiento del sector agrario y de las posibilidades que ofrece en el área del emprendimiento.

2.– Hurbiltzeko beka horien erregulazioa araubidez ezarriko da.

2.– La regulación de estas becas de acercamiento se establecerá reglamentariamente.

VI. KAPITULUA
BIZI KALITATEA
CAPÍTULO VI
CALIDAD DE VIDA

23. artikulua.– Ordezkapen-zerbitzuak.

Artículo 23.– Servicios de sustitución.

1.– Amatasunaren eta aitatasunaren ondorio diren eskubideak babestu egingo dituzte euskal administrazioek, eta horrela, haurdunaldiagatik, edoskitzaroagatik edo seme-alaben zaintzagatik nekazaritza-jarduera eten behar denean, ordezkapen-zerbitzuak edo jendarte-zerbitzuak erabili ahal izango dituzte.

1.– Los derechos derivados de la maternidad y la paternidad serán protegidos por las administraciones vascas, de forma que durante la interrupción de la actividad agraria por razones de embarazo, lactancia o cuidado de hijos o hijas se facilite el acceso a los servicios de sustitución o a servicios sociales existentes.

2.– Ordezkapen-zerbitzuak eskuratzeko, aldi baterako ezintasun, oporraldi edo atseden kasuetan, nekazari gazteek ustiategien titular izatea sartuko da lehentasunezko erizpideen artean.

2.– En el acceso a los servicios de sustitución para casos de incapacidad temporal, vacaciones o descanso se incluirá entre los criterios de priorización que las explotaciones sean de titularidad de personas jóvenes.

24. artikulua.– Ekipamenduak eta zerbitzuak landa-ingurunean.

Artículo 24.– Equipamientos y servicios en el medio rural.

1.– Euskal administrazioek landa-ingurunean ekipamendu eta zerbitzu jakin batzuk ezarriko dituzte, gazteak nekazaritza-arloan has daitezen, eta horretan jarraitu.

1.– Las administraciones vascas establecerán equipamientos y servicios en el medio rural que faciliten el acceso y el mantenimiento de jóvenes en el sector agrario.

2.– Landa Garapenerako Elkarteek, beren ahalmenen barruan, nekazari gazteei aholku eman ahalko diete Foru Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren aurrean, proiektuak gara ditzaten landa-inguruneetan.

2.– Las Asociaciones de Desarrollo Rural, en el ámbito de sus competencias, podrán asesorar a los agricultores y agricultoras jóvenes ante las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco para el impulso de proyectos en zonas rurales.

3.– Nekazari gazteak informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietara iristea sustatuko da, proiektu horiei lehentasuna emanez Leader (Liaison entre actions de développement rural) ikuspegiaren barruan.

3.– Se fomentará el acceso de jóvenes a las nuevas tecnologías de la información y comunicación priorizando estos proyectos dentro del enfoque Leader (Liaison entre actions de développement rural).

25. artikulua.– Etxebizitzarako laguntzak.

Artículo 25.– Ayudas a la vivienda.

1.– Euskal nekazaritza administrazioek, beren laguntza-planen barruan, nagusiki nekazari gazteen landa-inguruneko ohiko etxebizitza erosi, eraiki eta birgaitzea bultzatuko dute.

1.– Las administraciones agrarias vascas, en sus planes de ayudas, apoyarán la adquisición, construcción y rehabilitación de la vivienda habitual de jóvenes agricultores y agricultoras a título principal en el medio rural.

2.– Aurrekoa ezinezkoa denean, babes ofizialeko etxebizitzetarako sarbidea ahalbidetuko diete ustiategia kokatua dagoen edo hura instalatzen duten udalerrian, edo gertuen dagoen udalerrian.

2.– Cuando lo anterior no sea posible, facilitarán el acceso a viviendas de protección oficial en el municipio en cual se instale o tenga la explotación la persona joven, o en el más cercano.

VII. KAPITULUA
ESTATUTUAREN JARRAIPEN BATZORDEA
CAPÍTULO VII
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ESTATUTO

26. artikulua.– Sorrera eta osaera.

Artículo 26.– Creación y composición.

1.– Estatutu honetan xedatutakoaren betearazpenaren jarraipena egiteko, jarraipen batzorde bat sortzen da, eta osaera hau izango du:

1.– Con el fin de realizar un seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Estatuto, se crea una Comisión de Seguimiento que estará formada por:

a) Eusko Jaurlaritzako nekazaritzaren eta abeltzaintzaren gaian zuzendari eskuduna edo hark ordezkari izendatzen duena; batzordearen buru izango da.

a) La directora o el director del Gobierno Vasco competente en materia de agricultura y ganadería, o persona en quien ésta delegue, que presidirá la Comisión.

b) Eusko Jaurlaritzako nekazaritzaren eta abeltzaintzaren gaian eskumena duen zuzendaritzako langileen artean hautatutako pertsona bat.

b) Una persona elegida entre el personal de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de agricultura y ganadería.

c) Eusko Jaurlaritzako landa-garapenaren gaian eskumena duen zuzendaritzako langileen artean hautatutako pertsona bat.

c) Una persona elegida entre el personal de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de desarrollo rural.

d) Berdintasunerako Administrazio Unitateko langileen artean hautatutako pertsona bat, nekazaritzaren gaian eskumena duen sailekoa.

d) Una persona, elegida entre el personal de la unidad administrativa para la igualdad del Departamento competente en materia de agricultura.

e) Foru aldundien ordezkari bana, nekazaritzaren gaian eskumena duten sailetakoak.

e) Una persona en representación de cada Diputación Foral del Departamento competente en materia agraria.

f) Hiru ordezkari, nekazaritzaren arloko ordezkaritza handieneko euskal sindikatuenak.

f) Una persona en representación de los sindicatos agrarios vascos más representativos.

g) Aholkularitza-erakundeen ordezkari bat.

g) Una persona en representación de las entidades de asesoramiento.

2.– Gaiaren berezitasunagatik espezialistak edo halabeharrez zerikusia duten beste pertsona batzuk behar direnean, eta batzordekoak ez direnean, batzordeburuaren eskariz deitu ahal izango zaie.

2.– En aquellos asuntos cuya especificidad requiera la presencia de especialistas en la materia o de otras eventualmente concernidas que no formen parte de la comisión, podrán ser convocadas a instancias de su presidencia.

27. artikulua.– Funtzioak.

Artículo 27.– Funciones.

1.– Jarraipen Batzordeak aztertuko du estatutu honetako helburuen betetze-maila, eta urteko txosten bat egingo du, bertan aurreikusitako neurriek sektorean duten eragina ebaluatuta. Ahalik eta zabalkunderik handiena emango zaio txostenari.

1.– La Comisión de Seguimiento analizará el grado de cumplimiento de los objetivos del presente Estatuto, y elaborará un informe anual, que evaluará la incidencia en el sector de las medidas previstas en él. Se dará la mayor difusión posible a este informe.

2.– Hartutako betebeharrak edo ezarritako helburuak ez direla betetzen ari ikusten bada, edo aurreikusitako epeetan ez direla lortzen, Nekazaritza eta Elikadura Politikako Batzordeari berariazko komunikazioa bidaliko zaio atzematen diren ez-betetzeen ingurukoa.

2.– En el caso de que se observe que las obligaciones asumidas o los objetivos previstos no se están cumpliendo, o que no se alcanzan en los plazos estimados, se remitirá a la Comisión de Política Agraria y Alimentaria una comunicación expresa acerca de los incumplimientos que se detecten.

3.– Ondoz ondoko hiru txostenetan ikusten bada nekazari gazteen egoera sozial, ekonomiko eta politikoa besteen egoerarekin parekatu dela eta egoera horretan atzera egin daitekeela erakusten duen daturik ez badago, ekintza positiboa egiteko beharrezkotzat jotzen ez diren neurriak kentzea proposatuko du Jarraipen Batzordeak.

3.– En el caso de que en tres informes consecutivos se observe que la posición social, económica y política de las jóvenes agricultoras y agricultores se ha equiparado con la de los demás y no haya datos que hagan temer un retroceso, la Comisión de Seguimiento propondrá la supresión de las medidas de acción positiva que se estimen innecesarias.

28. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 28.– Funcionamiento.

Jarraipen Batzordeak berak finkatzen dituen arauak beteko ditu, eta arau horien ordezkoa Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutakoa izango da, kide anitzeko organoei dagokienean.

La Comisión de Seguimiento se regirá por las normas que establezca y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo referente a los órganos colegiados.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Elikadura-nekazaritzaren eta landa-ingurunearen sektoreko enpresa-jardueretan laguntzera bideratutako Hazilur, Elikadura Sektorerako Euskal Fondoak, lehentasuna emango die nekazari gazteek sustatutako proiektuei.

Hazilur, Fondo Vasco para el Sector Alimentario, destinado a apoyar actividades empresariales del sector agroalimentario y el medio rural, dará prioridad a los proyectos promovidos por jóvenes.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.– Genero-ikuspegia nekazaritza politiketan txertatzeko baliabide zehatzak ezarriko dituen Emakume Nekazarien Estatutua indarrean sartu arte, ahalegina egingo da ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko, Nekazari Gazteen Estatutu honetan ezartzen diren neurri eta ekintza guztietan.

1.– Hasta que se apruebe el Estatuto de las Mujeres Agricultoras, que incluirá mecanismos concretos para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas agrarias, se procurará eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres en todas las medidas y acciones establecidas en este Estatuto de las personas jóvenes agricultoras.

2.– Bereziki, estatutu honek sortzen dituen organoen eraketa orekatua bermatzeko neurri egokiak hartuko dira, eta egoki jotzen diren ekintza positiboko neurriak hartu, emakumezko eta gizonezko nekazari gazteen artean antzemandako ezberdintasunak ezabatzeko.

2.– En particular, se tomarán las medidas oportunas para garantizar la representación equilibrada en la composición de los órganos creados por este Estatuto y se tomarán las medidas de acción positiva que se estimen adecuadas para la eliminación de las desigualdades detectadas entre agricultoras y agricultores jóvenes.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko otsailaren 4an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de febrero de 2014.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Análisis documental

Euskadi, bien común