Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

28. zk., 2014ko otsailaren 11, asteartea

N.º 28, martes 11 de febrero de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN HARREMANEN KONTSEILUA
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
633
633

ERABAKIA, 2014ko urtarrilaren 7koa, Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurarena, Funtzionamendu araudia onartzekoa.

ACUERDO de 7 de enero de 2014, del Pleno del Consejo de Relaciones Laborales de aprobación del Reglamento de funcionamiento.

Borja de la Sota Galdizek, Lan Harremanen Kontseiluko idazkari nagusiak,

Borja de la Sota Gáldiz, secretario general del Consejo de Relaciones Laborales,

EGIAZTATZEN DUT:
CERTIFICO:

Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurak 2014ko urtarrilaren 7an egindako bileran Lan Harremanen Kontseiluaren Funtzionamendu Araudia onartzea erabaki zutela bileran ziren kide guztiek aho batez. Funtzionamendu Araudi horren testua ondoren transkribatu dena da:

Que el Pleno del Consejo de Relaciones Laborales en sesión de fecha 7 de enero de 2014, acordó aprobar por unanimidad de los presentes el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Relaciones Laborales, cuyo texto literal se transcribe a continuación.

ATARIKOA
PREÁMBULO

Lan Harremanen Kontseiluari buruzko Eusko Legebiltzarraren 4/2012 Legearen lehen azken xedapenak sei hilabeteko epea ezarri zuen, indarrean sartzen zenetik, Kontseiluaren funtzionamendu-araudia aldatzeko.

La disposición final primera de la Ley 4/2012, del Parlamento Vasco, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales estableció un plazo de 6 meses a partir de su promulgación para proceder a la modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo.

Hala ere, eta 4/2012 Legearen hainbat alderdi garatzen dituen urriaren 29ko 434/2013 Dekretua (2013ko azaroaren 4ko EHAA) onartu arte, Lan Harremanen Kontseilua arautzen duen esparru juridikoa erabat osatu ez denez, ezinezkoa izan da Kontseiluaren beraren baitan xedapen arauemaile berrietara egokitutako funtzionamendu-araudia landu eta onartzeko prozesuari ekitea, oinarrizko koherentziazko arrazoiak tarteko.

Sin embargo, y hasta la aprobación del Decreto 434/2013 de 29 de octubre (BOPV de 4 de noviembre de 2013) que desarrolla determinados aspectos de la ley 4/2012, no ha quedado definitivamente completado el marco jurídico regulador del Consejo de Relaciones Laborales, lo que ha impedido, por razones de elemental coherencia, abordar en el seno del propio Consejo el proceso de elaboración y aprobación de un reglamento de funcionamiento adaptado a las nuevas disposiciones normativas.

Une honetan, erregelamendu bidezko garapena eskatzen zuten Legearen hainbat alderdi arautu ostean eta Osoko Bilkuraren ekitaldi baten bitartez, erakundearen egitura ezartzea eta barne-funtzionamenduko arauak onartzea dagokio, bere eginkizunak eraginkortasunez garatze aldera. Araudi honek «ad extra» ondoriorik izan ez arren eta, esan bezala, Kontseiluaren beraren esparrura mugatzen bada ere, bere garaian EHAAn argitaratu zen aurretiazko araudia ordezkatzen duenez, zein Lan Harremanen Kontseilua arautuko duten funtzionamendu-arauen indarraldia argitzeko arrazoiak direla-eta, gomendagarria da, orobat, ofizialki argitaratzea.

Es en estos momentos, una vez regulados ciertos aspectos de la Ley necesitados de desarrollo reglamentario, cuando a través de un acto del Pleno del organismo procede fijar su estructura y aprobar sus reglas de funcionamiento interno para el desarrollo eficaz de sus funciones. Aunque este reglamento no tiene efectos «ad extra» y queda contraído, como se ha dicho, al ámbito propio del Consejo, el hecho de que con él se sustituya el reglamento previo que en su momento fue publicado en el BOPV, así como razones de claridad en cuanto a la vigencia de las normas y reglas de funcionamiento a las que queda sometido el Consejo de Relaciones Laborales hacen aconsejable proceder también a su publicación oficial.

I. TITULUA
TÍTULO I
EGOITZA ETA EGITURA
SEDE Y ESTRUCTURA

1. artikulua.– Egoitza eta egitura.

Artículo 1.– Sede y estructura.

Lan Harremanen Kontseiluak Bilbon du egoitza. Osoko Bilkurak erabakiz gero, Kontseiluak ohiko edo ohiz kanpoko bilerak bere egoitzan zein Gipuzkoa edo Arabako lurralde-egoitzetan egin ahal izango ditu.

El Consejo de Relaciones Laborales tiene su sede en Bilbao. Por acuerdo del Pleno, el Consejo podrá celebrar sus reuniones, ordinarias o extraordinarias, en su sede o en cualquier de sus sedes territoriales de Gipuzkoa o Álava.

Osoko Bilkuraren eta barne-araudi honetan jasotako batzorde iraunkorren eta ez iraunkorren bidez buruko ditu Kontseiluak bere eginkizunak.

El Consejo desarrollará sus funciones a través del Pleno y las comisiones permanentes y no permanentes contempladas en el presente reglamento interno.

Kontseiluaren batzorde iraunkorrak Osoko Bilkuraren Prestaketa Batzordea eta Txosten Batzordea dira.

Son comisiones permanentes del Consejo: la Comisión Preparatoria del Pleno y la Comisión de Informes.

Batzorde ez iraunkorrak, berriz, Osoko Bilkurak araudi honetan aurreikusitakoaren arabera sortutakoak dira.

Son comisiones no permanentes aquellas que se creen por acuerdo del Pleno de conformidad con lo previsto en el presente reglamento.

II. TITULUA
TÍTULO II
FUNTZIONAMENDUA
FUNCIONAMIENTO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
OSOKO BILKURAREN BILERAK.
PLENOS.

2. artikulua.– Kontseiluaren Osoko Bilkuraren bilerak ohikoak edo ohiz kanpokoak izango dira.

Artículo 2.– Los plenos del Consejo serán ordinarios y extraordinarios.

3. artikulua.– Kontseiluaren Osoko Bilkura gutxienez hiru hilez behin izango du ohiko bilera. Osoko Bilkuraren bileretarako deia Kontseiluko buruak egingo du bilera baino bost egun lehenago, gutxienez. Horren aurretik, Prestaketa Batzordearen bilera egingo da, eta bertan Osoko Bilkuraren bileraren gai-zerrenda ezarriko da.

Artículo 3.– El Consejo se reunirá en Pleno, con carácter ordinario, al menos una vez cada trimestre. Estos plenos se convocarán por el presidente o presidenta del Consejo con una antelación mínima de cinco días y vendrán precedidos por la celebración de la comisión preparatoria, que será la que determine el orden del día del Pleno ordinario.

4. artikulua.– Kontseiluko buruak proposaturik, deialdian azaltzen ez den beste punturen bat gai-zerrendan sartzea erabaki ahal izango du Osoko Bilkurak bileraren hasieran eta bertan diren kide gehienak alde izanda, baldin eta araudi honen 6. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, jorratu beharreko puntua tratatzeko behar besteko quoruma badago.

Artículo 4.– A propuesta del presidente o presidenta del Consejo, el Pleno podrá acordar al inicio de sus sesiones y por mayoría de los miembros presentes, la inclusión en el orden del día de algún punto que no figure en la convocatoria, siempre que concurra el quórum requerido para el tratamiento del punto de que se trate, conforme a lo previsto en el artículo 6 del presente reglamento.

5. artikulua.– Kontseiluaren Osoko Bilkuraren ohiz kanpoko bilera sindikatuen edo enpresaburuen alderdietako kideen gehiengoak eskatzen duenean egingo da. Kontseiluko buruak ere deitu ahal izango du. Eskaeran argi eta garbi jasoko dira jorratu beharreko puntua edo puntuak.

Artículo 5.– El Pleno del Consejo se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo solicite la mayoría de los miembros de la parte sindical o empresarial. Asimismo, podrá ser convocado a iniciativa del presidente o presidenta. Dicha solicitud deberá especificar con claridad el punto o puntos a tratar.

Kontseiluaren lehendakaritzak egingo du Osoko Bilkuraren ohiz kanpoko bilerarako deia, bilera baino 48 ordu lehenago gutxienez, prestaketa-batzordeak aldez aurretik bilera egiteko beharrik gabe eta gai-zerrenda beste inolako gairik sartzeko aukera barik.

El Pleno extraordinario será convocado por la presidencia del Consejo con una antelación mínima de 48 horas sin necesidad de celebrar previamente una reunión de la comisión preparatoria y sin posibilidad de incluir ningún otro asunto distinto en el orden del día.

6. artikulua.– Eratzea eta erabakiak hartzea.

Artículo 6.– Constitución y adopción de acuerdos.

Kontseiluaren Osoko Bilkurak erabakiak hartu ahal izateko quoruma eta erregimena, 424/2013 Dekretuaren 8. artikuluak gai-zerrenda osatzen duten gai ezberdinen arabera ezarritakoak izango dira.

El quórum y régimen de adopción de acuerdos del Pleno del Consejo será el que se establece, en función de las diferentes materias que compongan su orden del día, en el artículo 8 del Decreto 434/2013.

7. artikulua.– Kontseiluaren buruari dagokio bilerak hasi, moderatu eta amaitzea. Kontseiluko burua egon ezean, idazkari nagusiak zuzenduko du bilera, Lan Harremanen Kontseilua arautzen duen 4/2012 Legearen 13. artikuluko j) atalak ezarritakoarekin bat.

Artículo 7.– Corresponde al presidente o presidenta del Consejo, abrir, moderar y levantar las sesiones. En caso de ausencia del presidente, el secretario o secretaria general asumirá la presidencia de la reunión, de conformidad con lo establecido en el apartado j) del artículo 13 de la ley 4/2012, reguladora del Consejo de Relaciones Laborales.

8. artikulua.– Kontseiluaren idazkari nagusiak Osoko Bilkuraren ohiko eta ohiz kanpoko bilera bakoitzaren akta egingo du. Hurrengo ohiko bileran onartuko dira aktak eta, idazkari nagusiak sinatu eta lehendakaritzak ontzat eman ondoren, Kontseiluaren idazkaritza nagusiak gordeko ditu.

Artículo 8.– El secretario o la secretaria general del Consejo levantará acta de cada sesión del Pleno, ordinario y extraordinario. Las actas serán aprobadas en el siguiente pleno de carácter ordinario y una vez firmadas por el secretario o secretaria general y con el visto bueno de la presidencia, quedarán bajo la custodia de la secretaría general del Consejo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KONTSEILUAREN BATZORDE IRAUNKORRAK
COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO.

9. artikulua.– Kontseiluan ordezkaririk duten sindikatuetako kide banak eta enpresaburuen aldeko beste horrenbeste kidek osatuko dute Osoko Bilkuraren Prestaketa Batzordea. Kontseiluaren buruak eta idazkari nagusiak Prestaketa Batzordearen bileretan esku hartuko dute, hitz egiteko eskubidearekin baina botoa emateko eskubiderik gabe.

Artículo 9.– La comisión preparatoria del Pleno estará integrada por un miembro de cada organización sindical presente en el Consejo y un número igual de miembros de la parte empresarial. El presidente o presidenta del Consejo y la persona que ostente la secretaría general participarán en las sesiones de la comisión preparatoria, con voz y sin voto.

Kontseiluaren Osoko Bilkuraren ohiko bileretan jorratu beharreko gaiak prestatzea eta bileren gai-zerrendak onartzea dira Prestaketa Batzordearen eginkizunak.

Son funciones de la Comisión Preparatoria preparar los asuntos a tratar en los plenos ordinarios del Consejo, y aprobar el orden del día de éstos.

Kontseiluaren lehendakaritzak egingo du Prestaketa Batzordearen bilerarako deia 48 ordu lehenago, gutxienez, eta bileran dauden kideen gehiengo soilez hartuko ditu erabakiak, kide horiei dagokien taldea edozein izanda.

La Comisión Preparatoria se convocará por la presidencia del Consejo con una antelación mínima de 48 horas y adoptará sus decisiones por mayoría simple de los miembros presentes en la reunión, con independencia del grupo al que pertenezcan.

10. artikulua.– Kontseiluan ordezkaririk duten sindikatuetako kide banak eta enpresaburuen alderdiko beste horrenbeste kidek osatuko dute Kontseiluaren Txostenen-Batzordea. Kontseiluaren buruak eta idazkari nagusiak Txosten-Batzordearen bileretan esku hartuko dute, hitz egiteko eskubidearekin baina botoa emateko eskubiderik gabe.

Artículo 10.– La Comisión de Informes del Consejo estará integrada por un miembro de cada organización sindical presente en el Consejo y un número igual de miembros de la parte empresarial. El presidente o presidenta del Consejo y la persona que ostente la secretaría general participarán en las sesiones de la comisión de informes, con voz y sin voto.

Txosten-Batzordeak Osoko Bilkuraren ordezko batzordearena egingo du Lan Harremanen Kontseilua arautzen duen 4/2012 Legearen 3.1. artikuluko a), b) eta c) ataletan adierazitako kontsulta-eginkizunaren garapenean, eta beraz, Osoko Bilkurak ez ditu horren erabakiak berretsi behar izango.

La Comisión de Informes actuará como comisión delegada del Pleno en el desarrollo de la función consultiva a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 3.1 de la Ley 4/2012, reguladora del Consejo de Relaciones Laborales, sin necesidad, por tanto, de que sus acuerdos sean objeto de ratificación por parte del Pleno.

Batzordea eratuta geldituko da talde bakoitzeko, hots, sindikatuetako eta enpresaburuen taldeko, gutxienez kideen herena bertaratu denean: eta bileran diren kideen gehiengo soilez hartuko ditu erabakiak, kide horiei dagokien taldea edozein izanda.

La Comisión quedará válidamente constituida con la presencia, al menos, de un tercio de los miembros de cada grupo: el sindical y el empresarial, y adoptará sus decisiones por mayoría simple de los miembros presentes en la reunión, con independencia del grupo al que pertenezcan.

Talde bakoitzaren barruan, sindikatu eta enpresaburuenean, botoa ordezkatzeko aukera egongo da. Ordezkapen hori batzordearen idazkariari jakinarazi beharko zaio modu sinesgarrian, eta idazkariak bileraren aktan horren berri jasoko du.

Dentro de cada grupo, el sindical y el empresarial, cabrá la delegación de voto. Esta delegación deberá ser comunicada de forma fehaciente al secretario de la comisión, quien dejará constancia de la misma en el acta de la reunión.

Botoa ordezkatuz, ezingo da inondik inora bilerara bertaratutako beste taldeko kide-kopurua gainditu, edo erabakiak hartzerakoan taldeen parekotasuna aldatu.

A través de esta delegación de voto, no será posible en ningún caso superar el número de miembros pertenecientes al otro grupo que estén físicamente presentes en la reunión, o alterar la paridad de los grupos a efectos de toma de decisiones.

Txostenen Batzordeak kontsulta-eginkizuna gauzatzeko jarduketa-protokoloa prestatu eta proposatuko dio Osoko Bilkurari, onar dezan.

La Comisión de Informes elaborará y propondrá al Pleno para su aprobación un protocolo de actuación para el ejercicio de la función consultiva.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KONTSEILUAREN BATZORDE EZ IRAUNKORRAK
COMISIONES NO PERMANENTES DEL CONSEJO

11. artikulua.– Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurak bestelako batzorde ez iraunkorrak sortzea erabaki ahal izango du, eta horien eraketa, jarduteko erregimena eta eginkizunak sorrera-erabakian ezarriko dira.

Artículo 11.– Por acuerdo del Pleno del Consejo de Relaciones Laborales, se podrán crear otras comisiones de carácter no permanente, cuya composición, régimen de actuación y funciones se establecerán en el acuerdo de creación.

Edonola ere, batzorde ez iraunkor horiek Osoko Bilkurak behin betiko onetsi beharreko agiria onartuz amaitu beharko dituzte beren lanak, eta onespen horretatik aurrera deuseztatuta geratuko dira, Osoko Bilkurak ebazpenik emateko inolako beharrik gabe.

En todo caso, estas comisiones no permanentes deberán finalizar sus trabajos con la aprobación de un documento que deberá ser sometido al Pleno para su aprobación definitiva, y quedarán disueltas, a partir de dicha aprobación, sin necesidad de una resolución expresa del Pleno.

III. TITULUA
TÍTULO III
EKONOMIA- ETA FINANTZA-ERREGIMENA
RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

12. artikulua.– Lan Harremanen Kontseilua arautzen duen Legearen 14. artikuluan aurreikusitakoarekin bat, Kontseiluak ekonomia- eta finantza-arloko autonomia-printzipioarekin jardungo du.

Artículo 12.– De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de su Ley reguladora, el Consejo de Relaciones Laborales actúa bajo el principio de autonomía económico-financiera.

Autonomia hori gauzatzerakoan, idazkari nagusiak Kontseiluaren sarrera eta gastuen aurrekontua egingo du, eta Osoko Bilkurak urteko laugarren hiruhilekoko ohiko bileran onartuko du.

En ejercicio de esta autonomía, el presupuesto del Consejo será elaborado, tanto en sus partidas de ingresos como de gastos, por el secretario o secretaria general, y aprobado por el Pleno ordinario correspondiente al cuarto trimestre del año.

Aurrekontua ezarritako epean onartu ezean, aurreko urteko aurrekontua luzatu ahal izango da.

La falta de aprobación del presupuesto en el plazo establecido permitirá la aplicación, en régimen de prórroga, del presupuesto del año anterior.

Kontseiluaren Osoko Bilkurari dagokio aurrekontuaren gauzatzea gainbegiratu eta egiaztatzea. Horretarako, aurrekontuaren betetze-mailari buruzko txostena igorriko die Kontseiluaren idazkari nagusiak hiru hilez behin kide guztiei.

Corresponde al Pleno del Consejo supervisar y controlar la ejecución del presupuesto. A estos efectos, el secretario o secretaria general del Consejo remitirá a sus miembros un informe trimestral sobre el grado de cumplimiento del presupuesto.

Halaber, Kontseiluaren Osoko Bilkurari dagokio aurrekontuaren zenbatekoa eraldatzeko aldaketak erabakitzea, eta baita funtzionamendu eta kapitaleko gastuen kapituluen arteko intsuldaketak eskatzen dituzten barne-transferentziak onartzea ere.

Igualmente corresponde al Pleno del Consejo acordar las modificaciones del presupuesto que supongan una alteración de su cuantía, así como aprobar las transferencias internas que impliquen traspasos entre los capítulos correspondientes a gastos de funcionamiento y de capital.

Hori guztia, gainera, Kontseiluak, EAEko sektore publikoko erakunde den heinean, aplikagarri dituen ekonomia- eta finantza-arloan indarrean dauden arauak betez.

Todo ello dentro del respeto a las normas vigentes en materia económico-financiera que sean de aplicación al Consejo en su condición de ente integrado en el sector público de la CAPV.

13. artikulua.– Kontseiluaren aurrekontu-proposamena prestatzeko, EAEko aurrekontu orokorraren kargura jaso beharreko transferentzien aurreikusitako zenbatekoa aintzat izango du idazkari nagusiak sarreren kapituluan.

Artículo 13.– Para la elaboración de la propuesta de presupuesto del Consejo, el secretario o secretaria general tendrá en cuenta, en el capítulo de ingresos, el importe previsto de las transferencias a recibir con cargo al presupuesto general de la CAPV.

Aurrekontua behin betiko onartu baino lehen eta aurrekontu-beharrek denboran zehar duten bilakaeraren arabera, Osoko Bilkurak Eusko Jaurlaritzarengana jo ahal izango du, Kontseiluaren buruaren bitartez, EAEko aurrekontu orokorren proiektuan jasotako zenbatekoak gehitzeko eskatzera.

Antes de la aprobación definitiva del presupuesto y en función de la evolución a lo largo del tiempo de sus necesidades presupuestarias, el Pleno, a través del presidente o presidenta del Consejo, podrá dirigirse al Gobierno Vasco en solicitud de una ampliación de las cantidades que figuren en el proyecto de presupuestos generales de la CAPV.

Era berean, Osoko Bilkurak dagokion Legebiltzarreko Batzordearengana jo ahal izango du bere aurrekontu-beharrak azaltzera, eta EAEko aurrekontu orokorren Legean Kontseiluari zuzendutako transferentziak gehitzeko eskatzera.

Igualmente, a través del presidente o presidenta del Consejo, el Pleno podrá dirigirse a la Comisión parlamentaria correspondiente para exponerle sus necesidades presupuestarias, y para solicitar una ampliación de las transferencias destinadas al Consejo en la Ley de presupuestos generales de la CAPV.

14. artikulua.– Kontratazio-erregimena.

Artículo 14.– Régimen de contratación.

Lan Harremanen Kontseiluaren kontratazioak sektore publikoko kontratuen inguruan herri-administraziotzat jotako erakundeetarako indarrean dagoen araudia beteko du. Horiek horrela, Kontseiluaren Osoko Bilkura izango da kontratazio-organoa, eta kudeaketa-organoen esku utzi ahal izango ditu eskumen batzuk. Lan Harremanen Kontseiluaren kontratatzailearen profilari buruzko informazio publikoan jasoko da eskumenak ordezkatzeko erabaki hori.

La contratación del Consejo de Relaciones Laborales se ajustará a la normativa vigente en materia de contratos del sector público para aquellos entes que tienen la consideración de administraciones públicas. A estos efectos, el órgano de contratación será el Pleno del Consejo, quien podrá delegar determinadas competencias en los órganos de gestión. El acuerdo de delegación se hará constar de forma expresa en la información pública relativa al perfil del contratante del Consejo de Relaciones Laborales.

15. artikulua.– Zerbitzuaren kausazko kalte-ordainak.

Artículo 15.– Indemnizaciones por razón de servicio.

Kontseiluaren buruak eta idazkari nagusiak, euren jardueran egin behar dituzten gastuen ordaina jasotzeko eskubidea izango dute, gastu horiek behar bezala justifikatu beharko dituztelarik.

El presidente o presidente y el secretario o secretaria general del Consejo tendrán derecho a ser resarcidos de cuantos gastos se vean obligados a realizar por razón de su actividad, mediante la oportuna justificación de los mismos.

16. artikulua.– Kontseiluko kideen diru-esleipenak.

Artículo 16.– Asignaciones económicas a los miembros del Consejo.

Lan Harremanen Kontseiluak zuzenean ordainduko dizkie Kontseiluan esku hartzeko eskubidea duten erakunde eta konfederazioei, bakoitzak izendatutako kide-kopuruaren arabera dagozkien zenbatekoak.

El Consejo de Relaciones Laborales abonará directamente a las organizaciones y confederaciones con derecho a participar en el Consejo, las cantidades que correspondan en función del número de miembros designados por cada una de ellas.

Eta horrela ager dadin eta izan behar dituen ondoreak izan ditzaqn, egiaztagiri hau eman eta sinatzen dut Bilbon 2014ko urtarrilaren zazpian.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente certificación en Bilbao, a siete de enero de 2014.

Lan Harremanen Kontseiluko idazkari nagusia,

RICARDO BORJA DE LA SOTA GALDIZ.


Azterketa dokumentala

El Secretario General del Consejo de Relaciones Laborales,

RICARDO BORJA DE LA SOTA GALDIZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común