Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

209. zk., 2013ko azaroaren 4a, astelehena

N.º 209, lunes 4 de noviembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
4731
4731

434/2013 DEKRETUA, urriaren 29koa, Lan Harremanen Kontseiluari buruzkoa.

DECRETO 434/2013, de 29 de octubre, sobre Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales.

Lan Harremanen Kontseiluari buruzko irailaren 30eko 9/1981 Legearen bidez, Lan Harremanen Kontseilua sortu zen, gizarte solaskideen arteko topagune-organo gisa.

Mediante Ley 9/1981, de 30 de septiembre, sobre «Consejo de Relaciones Laborales», se creó el Consejo de Relaciones Laborales, como órgano de encuentro entre los interlocutores sociales.

Lan Harremanen Kontseiluaren ekainaren 27ko 11/1997 Legeak –aipatutako Lan Harremanen Kontseiluari buruzko irailaren 30eko 9/1981 Legea indargabetuz– erregulazio berri bat ezarri zuen hauteskunde-sisteman egindako aldaketak oinarri hartuz batez ere (maiatzaren 19ko 11/1994 Legea, zeinen bidez aldatzen baitira Langileen Estatutuko eta Lan Arloko Prozeduraren Legearen eta Gizarte Arloko Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu artikulatuko zenbait artikulu).

La Ley 11/1997, de 27 de junio, del Consejo de Relaciones Laborales / Lan Harremanen Kontseilua derogando la citada Ley 9/1981, de 30 de septiembre, sobre «Consejo de Relaciones Laborales», estableció una nueva regulación con base, particularmente, a las modificaciones producidas en el sistema de elecciones sindicales (Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

Azkenik, Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legeak zioen adierazpenean dioenez, Kontseilua kontsulta- eta elkarrizketa-organo iraunkor gisa indartzera dator, eta, aldi berean, bere egitekoak zehazteko eta funtzionamendua hobetzeko beharrezko iritzitako zenbait aldaketa sartzen ditu.

Finalmente, la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales, según refleja en su exposición de motivos, viene a apoyar la existencia del Consejo como órgano de consulta y diálogo permanente al tiempo que introduce determinadas reformas consideradas necesarias para delimitar sus funciones y mejorar su funcionamiento.

Hortaz, orain arte indarrean dagoen lege-testuak detailez arautzen ditu honako hauek: Kontseiluak nola baliatuko dituen bere funtzioak, haren osaera ezarri eta berritzea eta haren osoko bilkurak nola hartuko dituen erabakiak; eta oraingo dekretu honen bitartez, zenbait alderdi konkretatu egiten dira, eta, gainera, euren izaera kontuan izanik, erregelamendu bidez garatzeko alderdiak garatzen dira.

Por ello, y si bien el propio texto legal hoy vigente regula con cierto detalle el ejercicio por el Consejo de sus funciones, su composición y renovación y la adopción de acuerdos por parte de su Pleno, este Decreto viene a concretar ciertos aspectos al tiempo que desarrolla otros que, por su naturaleza se reservaron para su desarrollo reglamentario.

Ondorioz, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, dagozkion nahitaezko txostenak eman eta gero, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko urriaren 29an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, habiendo sido previamente emitidos los informes correspondientes, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día de 29 de octubre de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legea garatzea alderdi hauei dagokienez: manuzko txostenak emateari buruzko alderdiak, berau osatzen duten kideen agintaldia, horiek izendatu eta berritzeko prozedura, ohikoa nahiz ezohikoa, eta erabakiak hartzea.

El presente Decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales, en los aspectos relativos a la emisión de los informes preceptivos, el mandato de las personas que lo integran, el procedimiento para la designación y la renovación, tanto ordinaria como extraordinaria, de aquellos y la adopción de acuerdos.

2. artikulua.– Nahitaezko txostenak ematea.

Artículo 2.– Emisión de informes preceptivos.

1.– Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legeko 3. artikuluaren a), b) eta c) idatzi-zatietan aurreikusitako nahitaezko txostena galdegiteko eskabidea, lege-proiektu edo dekretu egokia onartu aurreko unean egin beharko da, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenaren ondorioetarako eta haren arautegi espezifikoetan kontrol ekonomiko eta arauzkoari buruzko txostenaren ondorioetako ezarritakoa errespetatuaz.

1.– La solicitud del informe preceptivo previsto en los apartados a), b) y c) del artículo 3 de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales se efectuará en el momento inmediatamente anterior a la aprobación del respectivo proyecto de ley o decreto, respetando en todo caso lo establecido a efectos del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y del informe de control económico-normativo en sus normativas específicas.

2.– Eusko Jaurlaritzak aipatu manuzko txostena eskatzen duenetik hogeita hamar egun igarota legeen kasuan eta hamabost egun gainontzeko kasuetan, txostena eman ez bada, jarduketei ekin ahali zango zaie, hargatik eragotzi gabe Kontseiluak Eusko Jaurlaritzari gero helarazi ahal izatea, egoki iritziz gero.

2.– Transcurridos treinta días en el supuesto de las leyes y quince en el resto de los casos, desde la solicitud por parte del Gobierno Vasco del citado informe preceptivo, sin que el mismo se hubiese emitido, se podrán seguir las actuaciones, sin perjuicio de que el Consejo pueda remitirlo al Gobierno Vasco con posterioridad, si lo estima oportuno.

3. artikulua.– Kontseiluko kideen agintaldiaren iraupena.

Artículo 3.– Duración del mandato de las personas integrantes del Consejo.

1.– Sindikatu eta enpresa erakunde eta konfederazioen ordezkari gisa Kontseiluko kideen agintaldiak bi urte iraungo du, Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legearen 6. artikuluan aurreikusitakoaren arabera; epe hori izendapen ofiziala argitaratu eta biharamunean hasik oda, hargatik eragotzi gabe erakundeek izendatutakoak ordezkatu ahal izatea –hori ere aurreikusia–.

1.– La duración del mandato de las personas integrantes del Consejo en representación de las organizaciones y confederaciones sindicales y empresariales será de dos años como prevé el artículo 6 de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales, que se contarán a partir del día de la publicación oficial de su nombramiento, sin perjuicio de la facultad, igualmente prevista, de sustitución por las organizaciones que los hubieran designado.

2.– Batzordeko kideen agintaldia amaitutakoan, euren funtzioak gauzatzen jarraituko dute, harik eta euren kargu-uztea ofizialki argitara eman arte.

2.– Expirado el mandato, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta la publicación oficial del decreto que disponga su cese.

4. artikulua.– Kontseiluaren lehendakariaren eta idazkari orokorraren agintaldiaren iraupena.

Artículo 4.– Duración del mandato del presidente o presidenta y del secretario o secretaria general del Consejo.

1.– Kontseiluaren lehendakariaren eta idazkari orokorraren agintaldiak bost urte iraungo du, hargatik eragotzi gabe gehienez ere beste agintaldi baterako izendatzeko aukera, Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legearen 12. eta 13. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

1.– La duración del mandato del presidente o presidenta y del secretario o secretaria general del Consejo será de cinco años, sin perjuicio de la posibilidad de su designación para un nuevo mandato como máximo, según disponen los artículos 12 y 13 de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales.

2.– Batzordeko kideen agintaldia amaitutakoan, euren funtzioak gauzatzen jarraituko dute, harik eta euren kargu-uztea ofizialki argitara eman arte.

2.– Vencido dicho término, proseguirán igualmente en el desempeño de sus funciones hasta la publicación oficial del decreto que disponga su cese.

5. artikulua.– Agintaldiak amaitu dituztela-eta Kontseiluko kideak berritzea ohiko bidetik.

Artículo 5.– Renovación ordinaria de las personas integrantes del Consejo por expiración de sus mandatos.

Kontseiluko kideen bi urteko agintaldia amaituta, Kontseilua ohiko bidetik eta osorik berrituko da, aldi berean. Hortaz, Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legean aurreikusitako kausetarikoren baten ondorioz, kargua uzten dutenen ordez Batzordean integratzen direnen agintaldiak iraun egingo du, harik eta ordeztutako kideak –ohiko bidetik– kargua utziko zuen arte.

La renovación ordinaria del Consejo, por expiración del plazo de dos años de los mandatos de las personas integrantes del mismo, tendrá lugar de modo conjunto. En razón de ello, el mandato de quienes se integren en el Consejo, en sustitución de quienes cesen de modo anticipado por cualquiera de las causas previstas en la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de RelacionesLaborales, expirará en el mismo momento en que lo hubiera hecho ordinariamente el de la persona sustituida.

6. artikulua.– Kontseiluko kideak berritzeko ohiko prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento de la renovación ordinaria de las personas integrantes del Consejo.

1.– Kontseiluko kideen agintaldiak amaitu baino lehen, lehendakariak berritze-prozedura hasiko du, eta, bestetik, Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoari –lan-agintaritza autonomikoaren menpeko denari– sindikatu erakunde eta konfederazioen ordezkaritzari buruzko egiaztapena eskatuko dio. Eta bulego horretan dauden datuekin bat etorriaz, prozedura irekitzen denean, egiaztapenean honako sindikatu hauei buruzkoak jasoko dira: EAEren eremuan ordezkaritza handiena dutenak, edo, herri-administrazioen organo eta enpresa-batzordeetako kide eta langileen delegatuetarik % 10 edo hortik gora lortu dutenak.

1.– Antes del vencimiento de los mandatos de las personas integrantes del Consejo, el presidente o presidenta iniciará el procedimiento para su renovación solicitando de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales dependiente de la autoridad laboral autonómica, certificación sobre la representatividad de las organizaciones y confederaciones sindicales que, según los datos que obren en la citada Oficina, en la fecha de apertura del procedimiento ostenten la condición de más representativas o hayan obtenido el 10% o más de los delegados y delegadas de personal y miembros de comités de empresa y de los correspondientes órganos de la administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Behin ziurtagiri hura jasotakoan eta agintaldiak amaitu aurreko hilabetean, ohiko berritze-prozedura irekitzeko iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Eta, iragarki horren bitartez, Sindikatu eta enpresa erakunde eta konfederazioei jakinaraziko zaie euretariko bakoitzari dagozkion kideak izendatzeko eskubidea baliatu dezaketela, baldin et Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legearen 4. artikuluan eskatutako ordezkaritza badute.

2.– Recibida la anterior certificación y con una antelación mínima de dos meses al vencimiento de los mandatos, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco el anuncio de la apertura del procedimiento de renovación ordinaria, en que se hará saber a todas las organizaciones y confederaciones empresariales y sindicales que ostenten la representatividad requerida en el artículo 4 de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales, que pueden ejercitar su derecho a designar miembros y el número de miembros que le corresponde a cada una.

3.– Hilabeteko epean aurkeztu beharko da ordezkarien izendapena, iragarkia ofizialki argitaratzen denetik hara, eta izendapen hartan honako hauek jaso beharko dira: izenak, titularrak eta ordezkoak, hau da, erakunde edo konfederazio bakoitzari dagozkion kideak.

3.– La designación de sus representantes deberá ser presentada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la publicación oficial de ese anuncio, y deberá incluir tantos nombres, titulares y suplentes, como miembros le corresponda a cada organización o confederación.

4.– Jasotako jakinarazpen eta izendapenak ikusirik, lehendakariak egiaztatuko du egiaztagirian adierazitakoari dagokiola, eta kide titular eta ordezkoen izendapen-proposamena prestatuko du.

4.– A la vista de las comunicaciones y designaciones recibidas, el presidente o presidenta comprobará su correspondencia con la certificación repetidamente mencionada y elaborará la propuesta de nombramientos de miembros titulares y suplentes.

5.– Kontseiluaren lehendakariak lehendakariari helaraziko dizkio proposamena, aurkeztutako komunikazioak eta zerrendak eta, kasua bada, alegazioak, lehendakariak, hori guztia ikusirik, behar diren izendapenak egin ditzan.

5.– El presidente o presidenta del Consejo elevará al o a la lehendakari la propuesta, las comunicaciones y relaciones presentadas y, en su caso, las alegaciones efectuadas, para que, a la vista de todo ello, lleve a cabo los nombramientos que procedan.

7. artikulua.– Ezohiko berritze partziala.

Artículo 7.– Renovación parcial extraordinaria.

1.– Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legearen 4.3 eta 4.5 artikuluetan jasotako kasuetan, sindikatu edo enpresa erakunde eta konfederazio batek edo gehiagok Kontseiluan parte hartzeari uko egiten badiote agintaldiak dirauen artean, uko egitearen erabakia formalki jakinarazi beharko diote Kontseiluaren Lehendakaritzari.

1.– En los supuestos recogidos en los artículos 4.3 y 4.5 de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales, si una o varias organizaciones y confederaciones sindicales o empresariales, durante la vigencia del mandato, renunciaran a participar en el Consejo, deberán notificar formalmente esta renuncia a la presidencia del Consejo.

2.– Erakundearen funtzionamendu normalari eragiten dion behin eta berriro egindako asistentzia-falta, zehazki, Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legearen 4.3 artikuluaren aipatutakoa kasu honetan gauzatuko da: Kontseiluko kide bat edo gehiago bi batzarretara jarraian ez agertzea, edo, jarraian ez bada ere, urtean hiru batzarretara ez agertzea, erakunde edo konfederazio horrek berak proposatuta ordezko jarduteko kideren batek ordezkatu gabe gainera, non eta ezin ordezkatu izana egiaztatzeko arrazoiren bat ez den ematen, eta ez arrazoi hori ez bada aurreikusia, Kontseiluaren barne-funtzionamenduaren araudiaren arabera, erakunde bakoitzak izendatutako kideen botoa eman bertako kide bati edo gehiagori.

2.– Se considerará falta de asistencia reiterada que afecta al normal funcionamiento de la institución del citado artículo 4.3 de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales, la inasistencia de una o varias de las personas integrantes del Consejo durante dos sesiones consecutivas, o tres alternas en el plazo de un año, sin que sea sustituida por las personas nombradas como vocales suplentes a propuesta de la misma organización o confederación, salvo que se acredite causa de imposibilidad plena para tal sustitución, y siempre que no esté prevista, conforme al reglamento de funcionamiento interno del Consejo, la atribución del voto de las personas designadas por cada organización a uno o varios miembros de la misma.

3.– Aurreko paragrafoetan zehaztutako kasuetan, erakundeari edo konfederazioari ohartaraziko zaio ezen entzunaldirako 7 eguneko epea izango dutela arazoaz nahi dutena adierazteko, eta, ohartarazpena gorabehera, ukoari eusten bazaio edo lehen ere ez direnak eta haien ordezkoak ez badira azaltzen parte diren organoen hurrengo bileretara, lehendakariak, gainerako kideei kontsulta egin eta eraginpeko erakundeari jakinarazi eta gero betiere, berritzeko prozedurari ofizioz ekingo dio ukoa edo asistentzia-falta dela-eta jazotako bakantea(k) betetzeko.

3.– En los supuestos contemplados en los párrafos anteriores se advertirá a la organización o confederación, quien tendrá un plazo de audiencia de 7 días para manifestarse al respecto, y si a pesar de la advertencia se persistiera en la renuncia o se repitiera la inasistencia de la misma persona o personas y de sus suplentes en alguna de las siguientes sesiones de cualquiera de los órganos de los que forme parte, el presidente o presidenta, previa consulta con los demás miembros y comunicación a la organización afectada, iniciará de oficio el procedimiento de renovación para la cobertura de la vacante o vacantes producidas como consecuencia de la inasistencia o de la renuncia.

4.– Kontseiluaren azken berriztapenerako egiaztatutako ordezkaritzen arabera, kide berriak izendatzea dagokien gainerako sindikatu edo enpresa erakunde edo konfederazioei jakinarazita hasiko da partzialki berritzeko prozedura. Izendapenak jakinarazpena egin eta hurrengo 7 egunetan egingo dira.

4.– El procedimiento de renovación parcial se iniciará con notificación a las demás organizaciones o confederaciones sindicales o empresariales, a las que corresponda la designación de nuevas y nuevos miembros según la representatividad respectiva certificada para la última renovación del Consejo. En los 7 días siguientes a la notificación se efectuarán las designaciones.

5.– Haietako batek izendapenik egiten ez badu, Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legearen 4.3 artikuluaren bigarren paragrafoan xedatutakoa hartuko da aintzat.

5.– Si alguna de ellas no efectuara designación, se estará a lo dispuesto en el artículo 4.3 párrafo segundo de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales.

6.– Prozedura amaitutakoan, Kontseiluko lehendakariak kargutik kentzeko eta izendatzeko proposamenak helaraziko dio lehendakariari, eta baita erakunde batek egin lezakeen alegazioa ere; horiek oro ikusirik, lehendakariak egin beharreko kargutik kentzeak eta izendapenak egin ditzan.

6.– Concluido este procedimiento, el presidente o presidenta elevará al o a la lehendakari las propuestas de ceses y designaciones junto con las alegaciones que pudieran haberse efectuado, en su caso, por cualquier organización, para que a la vista de todo ello realice los ceses y nombramientos que procedan.

7.– Izendatutakoen agintaldia kargutik kentzen diren egunean berean amaituko da.

7.– El mandato de la persona o personas nombradas expirará en la misma fecha en que lo hubiera hecho el de las cesadas.

8.– Artikulu honetan araututako prozedura subsidiarioki aplikatzekoa izango da, Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legearen 8. artikuluan xedatutakoaren arabera, kasu guztietan Kontseiluaren kide bat edo gehiago partzialki berritzea beharrezkoa den.

8.– El procedimiento regulado en este artículo será de aplicación subsidiaria en todos aquellos supuestos en los que conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales sea necesaria la renovación parcial de una o varias personas miembros del Consejo.

8. artikulua.– Kontseiluaren Osoko Bilkuran erabakiak hartzea.

Artículo 8.– Adopción de acuerdos en el Pleno del Consejo.

1.– Osoko Bilkura baliozkoa izango da talde bakoitza osatzen duten kideen heren bat gutxienez bertan bada.

1.– El Pleno se constituirá válidamente con la presencia de, al menos, una tercera parte de las personas integrantes de cada grupo.

2.– Gai-ordenean Lan Harremanen Kontseiluari buruzko otsailaren 23ko 4/2012 Legearen 3. artikuluaren f), g), h), i) eta j) idatzi-zatietan deskribatutako eskumenekin zerikusia duten gaiak daudenean, gai horiei buruzko baliozko erabakiak hartzeko, alderdi bakoitzaren kideen erdiak bertan egon beharko du.

2.– Cuando figuren en el orden del día asuntos relacionados con las competencias descritas en las apartados f), g), h), i) y j) del artículo 3 de la Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua / Consejo de Relaciones Laborales, la deliberación válida en cuanto a dichos asuntos requerirá la presencia de la mitad de los y las miembros de cada parte.

3.– Akordioak eta erabakiak bertan dauden kideen gehiengo sinplez hartuko dira, salbu eta aurreko paragrafoan aipatutako eskumenekin zerikusia dutenak, kasu horretan, batetik, sindikatu taldearen partaide diren pertsonen gehiengo sinplearen aldeko botoak beharko dira, eta, bestetik, enpresa taldearen gehiengo sinplearen aldekoak.

3.– Los acuerdos y decisiones se adoptarán por mayoría simple del conjunto de los y las miembros presentes, salvo los relacionados con las competencias indicadas en el párrafo anterior, en que se requerirá el voto favorable de la mayoría simple de las personas pertenecientes al grupo sindical, por una parte, y al grupo empresarial, por otra.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko urriaren 29an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 2013.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Análisis documental

Euskadi, bien común