Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

170. zk., 2013ko irailaren 6a, ostirala

N.º 170, viernes 6 de septiembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
3845
3845

396/2013 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan kanpinak eta beste kanpaketa-turismoko modalitate batzuk arautzeari buruzkoa.

DECRETO 396/2013, de 30 de julio, de ordenación de los campings y otras modalidades de turismo de acampada en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskadi turismorako jomuga iraunkor, kalitatezko, irisgarri, erakargarri eta esperientzia anitzekoa dela garbi dugu eta irudi hori garatzeko eta proiektatzeko beharrezkoa da zenbait jarduera-ildo garatzea. Ildo horien artean nabarmentzekoa da enpresa-ekimenak arautzen dituen araubidea eguneratzeko eta garatzeko premia, araubide hori ikuspegi turistiko berriaren eskakizunetara egokitu behar baita.

El desarrollo y proyección de la imagen de Euskadi como destino turístico sostenible, de calidad, accesible, atractivo y multiexperiencial requiere el despliegue de diversas líneas de actuación, entre las cuales destaca la actualización y desarrollo del marco normativo regulador de las iniciativas empresariales, adecuándolo a las exigencias del nuevo escenario turístico.

Turismoaren gaur egungo eszenatokia egituratzen duten aldagaien artean nabarmentzekoa da, lehenik eta behin, kanpinei buruzko 1981eko araubide goiztiarra, gerora 1989an berritua, gaur egungo egoerara egokitzeko beharra, Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legean eta horren ondorengo aldaketetan jasotako xedapenei jarraituz.

Entre las variables que configuran el actual escenario turístico cabe destacar, en primer lugar, la necesidad de adaptación de la temprana regulación sobre los campings de 1981, reformada en 1989, a la situación actual, de acuerdo con las previsiones de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, y sus sucesivas modificaciones.

Hain zuzen, Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legeak Euskadiko turismo-sektorearen antolaketa eta garapenerako oinarriak finkatu zituen, modu bateratuan eta sistematikoan finkatu ere, turismorako establezimenduek ahalik eta lehiakortasun handiena lortzeko eta kalitate handieneko zerbitzua emateko, baina hori horrela izanik ere, printzipio eta helburu horiek ez dute erregelamendu bidezko garapenik izan Euskal Autonomia Erkidegoko kanpinei dagokienean.

En efecto, si bien desde la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, se sentaron las bases para la ordenación y desarrollo del sector turístico vasco de manera unitaria y sistemática, con el objetivo de la consecución de la mayor competitividad posible de los establecimientos turísticos y de la máxima calidad de los servicios que prestan, lo cierto es que, tales principios y objetivos, no han tenido hasta el momento un desarrollo reglamentario en lo relativo a los campings del País Vasco.

Aurreko gabezia hori are nabarmenagoa da gaur egun; izan ere, Turismoa Antolatzeko Legea aldatzeko abenduaren 23ko 16/2008 Legean beste zenbait figura ere agertzen dira jada, hala nola iragaitzazko autokarabanen eta karabanen harrera-eremu bereziak, eta horiek arautzeko araudirik ez dago gaur egun.

La anterior circunstancia, hoy es más significativa aún, dado que en la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo, aparecen ya figuras como las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito, carentes de regulación actual.

Sektorearen beraren bilakaera da gaur egungo turismoaren beste aldagai funtsezkoetako bat. Sektorea nabarmen garatu da urteotan guztiotan eta inguruko lurraldeetako establezimenduen lehiakortasuna areagotu egin da. Bilakaera horretan lagungarri izan dira, batetik, lurralde horietako araubidea, azken 30 urteotan Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dena baino irekiagoa eta malguagoa, eta bestetik, zerbitzuaren kalitateari eta turismoko establezimenduen kudeaketari loturiko eskakizun gero eta handiagoak.

Otra variable clave en el actual escenario turístico se identifica con la propia evolución del sector. El sector ha seguido evolucionando de manera notable y se ha incrementado la competencia de los establecimientos de los territorios circundantes, a la que ha coadyuvado una regulación de los mismos más abierta y flexible que la disciplina vigente desde hace ya 30 años en la Comunidad Autónoma del País Vasco y unas crecientes exigencias de calidad del servicio y de la gestión de los establecimientos turísticos.

Hoteletan ostatu hartzen duen turismoaren aldean bestelako turismo bat garatu da eta indar hartzen ari da, eta, horrez gain, errepideen garapenak eta ibilgailu prestatuen goraldiak bultzaturik (batez ere autokarabanenak), turismo ibiltaria deritzonaren eskakizuna ere areagotu egin da, eta, horren guztiaren ondorioz, gero eta beharrezkoagoa da turismo mota horretarako establezimendu egokiak izatea, baita lehendik daudenak egokitzea ere. Kanpinak eta autokarabanan bidaiatzea turismoa egiteko eta aisialdirako beste aukera bat dira eta nabarmen hazi dira azken hamarkadetan.

El creciente incremento de la importancia y grado de desarrollo del turismo alternativo al turismo de alojamiento hotelero, así como el aumento de la demanda del denominado turismo itinerante, surgido al impulso del desarrollo de las infraestructuras viarias y de los vehículos automóviles, especialmente en el caso de las denominadas autocaravanas, exigen cada vez más la existencia de unos establecimientos adecuados para este tipo de turismo, así como la adaptación de los ya existentes. Los campings y el turismo viajero en autocaravanas es una variedad de ocio con un significativo crecimiento en las últimas décadas.

Horregatik, turismo-jarduera gora doan askotariko eskari horretara egokitzeko, komeni da araudia berritzea, eta ez soilik kanpinei dagokienez, baita, oro har, kanpaketako turismo modalitate guztiekin bat egingo duten hainbat establezimenduri dagokienez ere, modalitate horiek guztiak Euskal Autonomia Erkidegoaren turismo-eskaintzaren egituran integratu ahal izateko, eta, araututako turismo-jarduera izateaz gain, benetako turismo-baliabide bihurtzeko.

Por todo ello, la adecuación de la actividad turística a las exigencias de esta demanda creciente y variada aconseja una nueva regulación, no sólo de los campings, sino, en general, de todo un conjunto de establecimientos acordes con las distintas modalidades de turismo de acampada, que permita integrar éstas en la estructura de la oferta turística de la Comunidad Autónoma, y permita que sean no sólo una actividad turística reglamentada, sino un verdadero recurso turístico.

Bada beste aldagai nabarmen bat ere: Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legean turismo-establezimendu horiek arautzeko jasotzen den araubidearen garapenera egokitu beharra dago araua; izan ere, lege horrek erantzukizunpeko adierazpenaren araubidea ezartzen du jarduerari ekin aurreko baldintzen artean, besteak beste, zerbitzua ematen dutenen establezimendu askatasuna eta zerbitzuen zirkulazio askea bideratzeko.

Otra variable especialmente significativa consiste en la necesidad de adaptación de la norma al desarrollo del régimen regulador de estos establecimientos turísticos contemplado en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, ya que esta Ley introduce el régimen de declaración responsable como requisito previo al ejercicio de la actividad, coherentemente con la necesidad de facilitar, entre otros, el ejercicio de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios.

Aipatutako testuinguruan, Dekretu hau hotelez kanpoko turismo-ostatuko eskaintza honen lehiakortasunari mesede egiteko eta bultzada emateko sortu da. Hala, Dekretuak, sei titulutan egituratuta, hainbat xedapen gehitzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoko kanpinek oinarrizko zer ezaugarri bete behar dituzten zehazteko, sektoreko enpresa-ekimena behar beste sustatzeko eta erabiltzaileei ematen dizkieten zerbitzuen kopuru eta kalitatearen estandar egokia bermatzeko. Ere berean, gizartean indarrean diren balio berriak islatzeko aurreikuspenak txertatu dira Dekretuan, hala nola garapen iraunkorrari edo irisgarritasunaren sustapenari buruzko balioak, aurreko araudian behar bezala ageri ez ziren alderdiak.

En el contexto señalado anteriormente se concibe este Decreto, con objeto de favorecer la mejora de la competitividad de este tipo de oferta de alojamiento turístico extrahotelero; así, el Decreto, estructurado en seis títulos, incorpora numerosas previsiones que precisan los aspectos básicos que deben caracterizar a los campings de la Comunidad Autónoma, para incentivar de manera suficiente la iniciativa empresarial en el sector y garantizar un estándar adecuado del número y calidad de los servicios que prestan a las personas usuarias de los mismos. Igualmente, se busca incorporar previsiones que reflejen los nuevos valores existentes en la sociedad, como la búsqueda de un desarrollo sostenible o la promoción de la accesibilidad, que no estaban suficientemente representados en la regulación anterior.

Hori lortzeko, kanpinen euskal sarearen lehiakide nagusien kalitate-estandarrekin parekatzea izan da helburua, zerbitzu osagarrien eskaintza erraztuz eta daudenen kalitatea hobetuz. Hori guztia instalazioen segurtasuna ahaztu gabe, alderdi funtsezkoa baita segurtasuna. Hala, zorroztu egin da eskakizun hori eta eguneratu egin da aurreko araudia, zenbait alderdi ez baitziren kontuan hartzen.

Con este objetivo, se ha buscado la equiparación a los estándares de calidad de los principales competidores de la red vasca de campings, facilitando la oferta de servicios adicionales y mejorando la calidad de los existentes. Todo ello sin olvidar algo tan primordial como la seguridad de las instalaciones, reforzando su exigencia, así como actualizando la antigua normativa, que no tenía en cuenta determinados aspectos.

Halaber, elementu edo aterpetxe finkoen instalazioa arautu da: zein eta zer baldintzatan dauden baimenduta zehaztu da, baita haien jabetza-araubidea ere; partzelen mugatzea malgutu da haien okupazioa errazteko; eta establezimendu mota horiek eskaintza osa dezaketen turismoko beste establezimendu batzuekin batera ustiatzea baimendu da, haien arteko erlazioa araututa. Beste alde batetik, beste esanahi bat eman zaio Administrazioak alderdi jakin batzuetan duen esku-hartzeari, adibidez alderdi hauetan: prezioak, denboraldi-aldaketak, barne araubiderako araudia, etab., dela alferrikako tramiteak baztertuz, dela derrigorrezko aldez aurretiko baimenaren ordez jakinarazpen sinple bat ezarriz. Horren guztiaren helburua da establezimendu mota horien ustiaketa eta kudeaketa malguagoa egitea, merkatuaren baldintzetara hobeto egokitzeko eta erabiltzaileei eta operadoreei mesede egiteko.

Asimismo, se regula la instalación de los elementos o albergues fijos, señalando cuáles y en qué términos son permitidos, así como su régimen de propiedad; se flexibiliza la delimitación de las parcelas para facilitar su ocupación y, de igual manera, se permite la explotación conjunta de este tipo de establecimientos con otros establecimientos turísticos que completen la oferta, regulando la relación entre ellos. Por otra parte, se ha dado un nuevo sentido a la intervención de la Administración en determinadas cuestiones tales como los precios, los cambios de temporada, el reglamento de régimen interior, etc., bien descartándose trámites innecesarios o sustituyéndose la obligación de autorización previa por la de una simple notificación. Todo ello busca dotar a la explotación y gestión de este tipo de establecimientos de una mayor flexibilidad, que favorezca una mejor adaptabilidad a las condiciones del mercado y favorezca a las personas usuarias y operadores.

Azkenik, dagoen prozedura doitu egin da errazagoa eta sinpleagoa izan dadin. Hala, esate baterako, orain arte indarrean egon den baimenen araubidearen ordez erantzukizunpeko adierazpenaren araubidea ezarri da, eta alderdi jakin batzuk arautu dira, hala nola administrazio-isiltasunaren ondorioak lekapenen kasuan, etab.

Por último, se ha ajustado el procedimiento existente para hacerlo más sencillo y simple, por ejemplo a través de la sustitución del régimen de autorizaciones vigente hasta este momento por el de la declaración responsable, como ya se ha señalado, así como por la regulación de determinados aspectos, como los efectos del silencio administrativo en el caso de las dispensas, etc.

I. tituluak («Xedapen Orokorrak») Dekretu honen xedea eta aplikazio-eremua eta kanpaketa turismorako turismo-establezimendu motak definitzen ditu, eta horien guztien ezaugarri nagusi komunak arautzen ditu.

El Título I, bajo el epígrafe «Disposiciones generales», precisa el objeto y ámbito de aplicación del presente Decreto, y los diversos tipos de establecimientos turísticos de turismo de acampada, regulando así mismo las características principales comunes a todos ellos.

II. titulua, luzeena, kanpinei buruzkoa da oso-osorik, eta bederatzi kapitulutan egituratuta dago. Horietan guztietan kanpinei loturiko alderdi hauek arautu dira oso-osorik: egiturazko baldintzak, segurtasunari loturikoak, zerbitzuei buruzkoak, gutxieneko azpiegiturak, kategoriak, funtzionamendu-araubidea eta establezimendu horien prezioak. Orobat, erabiltzaile eta operadoreen eskubideak eta betebeharrak ere arautu dira, bai eta jarduera arautzeko aurreikusi den erantzukizunpeko adierazpenaren araubidea ere. Halaber, plazaren kontzeptua pertsonaren kontzeptua bezala erabili da.

El Título II, el de mayor extensión, está dedicado específicamente a los campings, estructurándose en nueve capítulos, a lo largo de los cuales se regulan de forma completa los requisitos estructurales, de seguridad, de servicios, infraestructuras mínimas, categorización, régimen de funcionamiento y precio de dichos establecimientos, así como derechos y deberes de las personas usuarias y operadores, y el régimen de declaración responsable previsto para regular la actividad. Así mismo, se recurre al concepto de plaza de una manera equivalente al de persona.

Ondoren, III. tituluan («Kanpaketa-eremuak») berez kanpinaren alternatiboa den establezimenduak arautu dira, kanpaketa-eremu naturalak, hain zuzen. Horiek, hein batean, landa-inguruneetako kanpinak ordezten dituzte eta naturarekin harreman zuzenagoa daukan turismoa eskaintzen dute.

A continuación, y bajo el epígrafe «Áreas de acampada», en el Título III se regula un tipo de establecimiento alternativo al camping como tal, y que son las áreas naturales de acampada, que vienen en parte a sustituir los campings rurales y a ofrecer un turismo de contacto más directo con la naturaleza.

IV. tituluak gure antolamenduan oso berria den figura txertatu du, turismo-sektore garrantzitsu batek –autokarabanistenak– behin eta berriro eskatutakoa. Iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrerarako eremu bereziena, hain zuzen. Izan ere, gero eta indar handiagoa hartzen ari da turismo-eredu hori, eta eskakizun horri erantzutea da eremu horien xedea. Titulu honetan osorik arautzen da gune horien antolamendua.

El Título IV incorpora una figura muy novedosa en nuestro ordenamiento, y muy demandada por un importante sector turístico, como es el de los autocaravanistas. Se trata de las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito, que pretenden dar respuesta a esta creciente demanda turística. En este título se regula de manera integral la ordenación de los mismos.

V. tituluan Kanpaketa librea arautu da. Kanpaketa-turismoaren aitzindaria da kanpatzeko modu hori eta Dekretu honek indargabetzen duen aurrekoan arauturik zegoen. Mota horretako jarduera kontrolik gabe egiteak ingurunean izan dezakeen eragina aintzat hartuta eta jarduera hori segurtasunari, lurzoruaren jabetza eta erabileraren errespetuari eta natur ingurunearen eta balio historiko eta monumentalen kontserbazioari buruzko gutxieneko baldintza batzuekin iraunaraztea oso zaila dela kontuan izanda, kanpaketa librea orokorrean debekatzea erabaki da. Hala, kanpaketa librea zehazki definitzen da titulu horretan, Autonomia Erkidegoko naturgune babestuei buruzko berariazko arauditik eratorritako araubide partikularrei kalterik egin gabe.

La acampada libre, por cuanto precursora del turismo de acampada, y actividad regulada en el Decreto derogado por el presente, también es objeto de regulación en el Título V. Dada la incidencia que la realización incontrolada de este tipo de actividad puede tener sobre el entorno, y la dificultad de asegurar el mantenimiento de la misma dentro de condiciones mínimas de seguridad, respeto a la propiedad y el uso del suelo y conservación del medio natural y los valores histórico monumentales, se opta por una prohibición general de la acampada libre, procediendo a su exacta definición, y sin perjuicio de los regímenes particulares derivados de la normativa específica relativa a los espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma.

VI. titulua ikuskapenari buruzkoa da.

El Título VI se cierra con la inspección.

Bestalde, xedapen gehigarriek beste administrazio batzuekin lankidetza-harremanak eratzeko aukera aurreikusten dute, baita prozeduretan erabili beharreko eredu ofizialak non dauden ere, eredu horiek modu elektronikoan nahiz ez-elektronikoan kudeatzeko.

Por su parte, las disposiciones adicionales señalan el establecimiento de relaciones de colaboración con otras administraciones así como la ubicación de los modelos oficiales a emplear en los procedimientos, tanto para su gestión electrónica como no electrónica.

Azkenik, kanpinak arautzeko araudi honen xedapen indargabetzaileen ondoren, araubide iragankor bat ezartzen da, funtsean lehendik dauden kanpin eta kanpaketa berezien egoera arautzeko eta Turismo Enpresen Erregistroan inskribatutako turismo-kanpalekuak araudi berriaren eskakizunetara egokitzeko. Horretarako, epe jakin batzuk izango dira, eragindako aldaketen garrantzia eta aldaketa horien bideragarritasuna kontuan hartuta.

Finalmente, tras las disposiciones derogatorias de la vigente normativa regulatoria d los campings, se establece un régimen transitorio, con la finalidad esencial de regularizar la situación de los campings y acampadas especiales existentes, y la de proceder a la necesaria adaptación a las exigencias de la nueva normativa, por parte de los campamentos de turismo inscritos en el Registro de Empresas Turísticas, lo que tendrá lugar en diferentes plazos, dependiendo de la trascendencia de los cambios introducidos y de la viabilidad de los mismos.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak proposatuta, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko uztailaren 30ean egindako bileran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de julio de 2013,

EBAZTEN DUT:
DISPONGO:
I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean kanpaketa-turismoko modalitate hauek arautzea: kanpinak, kanpaketa-eremuak eta iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrerarako eremu bereziak.

El presente Decreto tiene por objeto la ordenación de las distintas modalidades del turismo de acampada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi: los campings, las áreas de acampada y las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito.

2. artikulua.– Salbuespenak.

Artículo 2.– Exclusiones.

Dekretu honen aplikaziotik kanpo eta beren araubide bereziaren pean geratzen dira honako hauek:

Se excluyen de la aplicación de este Decreto y se rigen por su regulación específica:

a) Turismorako kanpaleku pribatuak, soilik horien erakunde edo elkarte titularreko bazkideek erabiltzekoak direnak.

a) Los campamentos de turismo de carácter privado, destinados al uso único y exclusivo de las personas miembros o socias de la entidad titular de los mismos.

b) Irabazi asmorik gabe talde bereziei aterpea eskaintzen dieten kanpalekuak, hala nola gazteen kanpalekuak, eskola-umeen oporretarako aterpetxeak eta udalekuak eta antzeko beste batzuk.

b) Los campamentos que faciliten albergue, sin ánimo de lucro, a contingentes particulares, tales como los campamentos juveniles, los albergues y colonias de vacaciones escolares u otros similares.

c) Autokarabanen eta karabanen geldialdia eta aparkalekua errepide, autopista, hiribide eta aparkalekuetan horretarako egokitutako guneetan. Autokarabana hiriko edo hiriarteko bide publikoetan baimendutako guneetan geldi edo aparkatuta badago, trafikoko eta zirkulazioko arauak betez, ez badago bere perimetroa gainditzen edo zabaltzen ibilgailuaren elementuak aldatuz edo zabalduz (leihoak eta toldoak, adibidez), gurpilen gainean baldin badago altxagarririk erabili gabe eta ez badu ez hondakinik ez bestelakorik isurtzen bidera, autokarabana hori ez dagoela kanpatuta ulertuko da.

c) La parada y el estacionamiento de autocaravanas y caravanas, en las áreas habilitadas para ello en carreteras, autopistas, vías urbanas y aparcamientos. Se considerará que no está acampada aquella autocaravana parada o estacionada en zonas autorizadas de las vías públicas urbanas o interurbanas, de acuerdo con las normas de tráfico y circulación, que no supere o amplíe su perímetro mediante la transformación o despliegue de elementos de aquella, se sustente sobre sus propias ruedas sin usar calzos, y no viertan sustancias ni residuos a la vía.

d) Kultura, aisialdi edo kiroletako ekitaldien harira egiten diren kanpaketak, haien funtzionamendua ekitaldi horien iraupenera mugaturik baldin badago.

d) Las acampadas realizadas con ocasión de eventos culturales, recreativos o deportivos, cuando su funcionamiento esté limitado a la duración de dichos eventos.

3. artikulua.– Erantzukizun zibileko asegurua.

Artículo 3.– Seguro de responsabilidad civil.

1.– Hartzaileen edo hirugarrenen osasunerako, segurtasun fisikorako eta ondasunentzako arrisku zuzen eta zehatza dagoenez, Dekretu honetan araututako establezimendu guztiek erantzukizun zibileko aseguru eguneratua eduki behar dute, funtzionamenduaren ohiko arrisku bermatuko dituena.

1.– Por existir un riesgo directo y concreto para la salud y seguridad física de los destinatarios y de terceras personas, y para la seguridad financiera de los destinatarios, todos los establecimientos regulados en este Decreto deben contar con un seguro actualizado de responsabilidad civil, que garantice los riesgos normales de funcionamiento.

2.– Establezimendu bakoitzak erantzukizun zibileko poliza bat kontratatu eta eduki behar du indarrean, gutxienez seiehun mila (600.000) euroko estaldura eskainiko duena ezbehar bakoitzeko.

2.– Cada establecimiento deberá contratar y mantener en vigor una póliza de responsabilidad civil, con una cobertura mínima de seiscientos mil (600.000) euros por siniestro.

3.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasunari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen 21.2 artikuluan ezarritakoa aparte utzi gabe ulertzen da.

3.– Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a la actividades de servicios y su ejercicio.

4.– Turismo-arloan eskumena duen saileko titularraren aginduz eguneratuko dira gutxieneko zenbatekoak.

4.– Las cuantías mínimas serán actualizadas por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de turismo.

4. artikulua.– Jendearentzat irekitzea eta barne araubidea.

Artículo 4.– Apertura al público y régimen interior.

1.– Dekretu honetan araututako establezimendu eta instalazioak irekita daude jendearentzat, eta prezio bidez bitartez eskaintzen zaizkie erabiltzaileei. Horretarako muga bakarrak hauek dira: izaeraren eta plaza kopuruaren ondoriozko sortutakoak, indarrean diren legeetan ezarritakoa bete beharra eta, halakorik bada, establezimenduaren barne araubideko arauetan ezarritakoak bete beharra; hau da, establezimendu bakoitzeko zuzendaritzak zerbitzu eta instalazioen erabilerari buruz zuzenbidearen arabera ezarritako arauak, beti ere arau horiek bezeroen eskubideen kalterako ez badira eta ikusteko moduan erakutsita badaude.

1.– Los establecimientos e instalaciones regulados en este Decreto están abiertos y se prestan al público mediante precio, sin más limitaciones que las derivadas de su propia naturaleza y capacidad, las del sometimiento a la legislación vigente y, en su caso, a las normas de régimen interior del establecimiento que, sobre el uso de los servicios e instalaciones la Dirección de cada establecimiento haya podido acordar, conforme a derecho, y siempre que no perjudiquen a los derechos de la clientela y sean exhibidas de forma que se garantice su publicidad.

2.– Establezimenduen barne funtzionamendurako eta erabiltzaileen bizikidetzarako arauak eta instalazioak erabiltzeko baldintzak, establezimenduen zuzendaritzak onesten duen barne araubideko araudian ezartzen dira. Araudi horrek bat etorri behar du Dekretu honetan eta aplika daitezkeen gainerako arauetan ezarrita dagoenarekin. Hain zuzen ere, establezimenduetako langileek zein erabiltzaileek nahitaez bete behar dute araudi hori.

2.– Las normas de funcionamiento interior de los establecimientos, de convivencia de personas usuarias y las condiciones de uso de las instalaciones, se fijan en el Reglamento de régimen interior que aprueba la Dirección de los mismos y que ha de ser conforme con lo establecido en este Decreto y en el resto de las normas aplicables, cuyo cumplimiento es obligatorio, tanto para el personal de los establecimientos como para las personas usuarias de los mismos.

II. TITULUA
TÍTULO II
KANPINAK
CAMPINGS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

5. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 5.– Concepto.

1.– Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 19. artikuluaren arabera, hauek dira kanpinak: behar den bezala zedarriturik eta aldi batean erabiltzeko hornituta eta egokituta egon, oporretako edo aisialdiko bizimodua aire librean egin nahi duten hamar pertsonatik gorako edukiera izan eta egoitzatzat aterpe mugikorrak eta finkoak dituzten turismo-establezimenduak. Orobat, Dekretu honetan ezarritako baldintzak ere bete behar dituzte establezimendu horiek.

1.– De conformidad con el artículo 19 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, los campings son establecimientos turísticos que cuentan con un espacio de terreno debidamente delimitado, dotado y acondicionado para su ocupación temporal, con capacidad para más de diez personas que pretendan hacer vida al aire libre, con fines vacacionales o de ocio, utilizando albergues móviles así como albergues fijos, en las condiciones establecidas en el presente Decreto.

2.– Kanpinen enpresa titularrek lagundu egin behar dute bezeroen artean ingurumenari eta turismoari buruzko informazioa, sentsibilizazioa eta hezkuntza zabaltzen eta ematen.

2.– Las empresas titulares de los campings deben colaborar en la prestación de información, sensibilización y educación ambiental y turística de su clientela.

6. artikulua.– Kokalekua.

Artículo 6.– Emplazamiento.

1.– Kanpinak lurzoruaren sailkapen eta kalifikazio urbanistikoaren arabera baimenduta dauden lekuetan baino ezin dira jarri, eta honako araudi hauetako xedapenak errespetatuz beti ere: lurraldearen antolamendurako araudia, pertsonen segurtasunari loturikoa, natura zaintzeko eta ingurumena babesteko araudia, ondare kultural historiko eta artistikoa babestekoa eta aplikatzekoak diren gainerakoak.

1.– Los campings solo pueden instalarse en lugares permitidos según la clasificación y calificación urbanística del suelo y deben respetar las previsiones que contienen las normas de ordenación del territorio, de seguridad de las personas, de conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente, del patrimonio cultural histórico artístico, y demás aplicables.

2.– Kanpinak ezin dira, inolaz ere, leku hauetan ezarri:

2.– En todo caso, no pueden instalarse campings en los siguientes lugares:

a) Hiri lurzoru edo urbanizagarri sektorizatu moduan sailkatutako lurzoruetan, Lurzoruari buruzko Legean, Antolamenduko Plan Orokorretan edo Antolamenduko Arau Subsidiarioetan jasotako kalifikazioaren arabera, baldin eta erabilera hori berariaz debekatuta badago indarrean diren planetan.

a) En suelo urbano o urbanizable sectorizado, conforme a la calificación de la Ley del Suelo, de los Planes Generales de Ordenación o Normas Subsidiarias de Planeamiento, cuando dicho uso esté expresamente prohibido por los planes vigentes.

b) Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legeak, Ondare Naturalari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legeak edota aplikazio bereziko beste edozein legezko xedapen edo arauk erabilera hori debekatzen duen lursailetan.

b) En los terrenos en que este uso esté prohibido por aplicación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, u otra disposición legal o reglamentaria de especial aplicación.

c) Ibaien uharretan eta ibai-ohe lehorretan dauden lurretan eta euri-jasen edo ibaien ur-goraldien ondorioz uholdeak jasan ditzaketen lurretan, berriro gertatzeko dagozkien aldiak kontuan hartuta, baita beste edozein arrazoi dela-eta Administrazioak osasungaitz edo arriskutsutzat jotzen dituen lurretan ere.

c) En lechos secos de ríos y en los susceptibles de ser inundados por lluvias torrenciales o crecidas de los ríos, con atención a sus respectivos periodos de retorno, así como los que por cualquier otra causa fueren considerados por la Administración como insalubres o peligrosos.

d) Sektoreko edozein araudik lege edo arau bidez ezarritako zortasun-eremuek edo segurtasuneko distantziek eragindako lursailetan, baldin eta horrek elementu egonkorrak instalatzea, eraikitzea edota jendea bizi den herriguneetatik oso hurbil izatea debekatzen badu, eta, bereziki, honako hauek aintzat hartuta paragrafo honetan jaso ez direnak aparte utzi gabe: kostaldeak, aintzirak, ibaiak, itsasadarrak, urtegiak, lakuak edo herritarren kontsumorako ur-hartuneak; eraikinak, hiriguneak edo landa-inguruneak eta paraje bitxiak eta monumentu historiko-artistikoak, jada izendatuak edo izendatzeko bidean direnak; aztarnategi arkeologikoak; aire-nabigaziorako, errepidetarako edo trenbidetarako zortasunak; argindar-instalazioak eta lineak, eta hidrokarburuoen instalazioak, biltegiak eta hornidura-, banaketa eta garraio-sareak.

d) En los afectados por las zonas de servidumbre y distancias de seguridad, legal o reglamentariamente establecidas por cualquier normativa sectorial que impida la instalación de elementos estables, la edificación o la excesiva cercanía de núcleos habitados, y en especial, sin perjuicio de aquellas que no se hayan recogido en este párrafo, con relación a: las costas, lagos, ríos, rías, embalses, lagunas o tomas de captación de aguas para el consumo de la población; edificios, conjuntos urbanos o rústicos y parajes pintorescos y monumentos histórico-artísticos declarados o con el proceso de declaración incoado; yacimientos arqueológicos; servidumbres aeronáuticas, viarias o ferroviarias; instalaciones y líneas eléctricas e instalaciones, depósitos y redes de suministro, distribución y transporte de hidrocarburos.

7. artikulua.– Aldi baterako okupazioa eta kanpaketa-gunearen antolaketa.

Artículo 7.– Ocupación temporal y distribución de la zona de acampada.

1.– Erabiltzaileek gehienez ere 11 hilabetez egon ahal dira kanpin batean urte natural bakoitzean. Epe hori agortzen dutenek kanpinetik irten beharko dute, eta kanpin horretan bertan partzela bat okupatzeko kontratu berririk ezingo dute egin aurreko kontratua iraungitzen denetik hilabete oso bat igarotzen den arte. Kanpinean atal honetan adierazi dena baino denbora luzeagoan geratzea egoitzatzat hartzen da, eta era beran, arau-hauste larritzat ere bai. Hain zuzen, 66.q) artikuluan dago tipifikaturik arau-hauste hori.

1.– El tiempo máximo de estancia en un camping por parte de las personas usuarias es de 11 meses por cada año natural. Quienes agoten ese plazo deben abandonar el camping y no podrán celebrar un nuevo contrato para la ocupación de una parcela en el mismo camping hasta transcurrido un mes completo desde la extinción del contrato anterior. La permanencia en el camping por más tiempo del indicado en este párrafo se considera residencial y constituye, asimismo, infracción grave, tipificada en el artículo 66.q).

2.– Kanpatzeko eremua hainbat gune berezitutan banaturik dago; gure horiek behar bezala bereizita eta identifikatuta daude. Hauek dira:

2.– La zona de acampada se distribuye en las siguientes zonas diferenciadas, debidamente separadas e identificadas:

a) Aterpe mugikorrentzako partzelak:

a) Parcelas destinadas a albergues móviles:

○ Partzela horietako gehieneko plaza kopurua kanpineko plaza guztien % 40 da; guztira zenbat plaza diren zenbatzeko, pertsona batek plaza bat hartzen duela ulertuko da.

○ El número mínimo de plazas posibles en estas parcelas es del 40% del total de plazas del camping; a efectos del cómputo total de plazas se entenderá que una persona ocupa una plaza.

○ Partzela horietan gehienez ere hilabete egon ahal izango dute erabiltzaileek.

○ El tiempo máximo de estancia en estas parcelas es de un mes.

○ Erabili beharreko aterpeak mugikorrak izango dira.

○ El tipo de albergue a utilizar es de carácter móvil.

○ Erabiltzaileak izango dira partzela mota horietako aterpeen titularrak; nolanahi dela ere, kanpinaren titularraren jabetzakoak ere izan daitezke kanpin-dendak, edo haren esku egon daitezke beste edozein tituluren bidez.

○ La persona titular de los albergues de este tipo de parcelas será la usuaria; no obstante, las tiendas de campaña también podrán ser propiedad de la persona titular del camping, o estar a su disposición por cualquier otro título.

b) Era guztietako aterpeetara bideratutako partzelak:

b) Parcelas destinadas a todo tipo de albergues:

○ Partzela horietan gehieneko plaza kopurua kanpineko plaza guztien % 60 izango da.

○ El número máximo de plazas en estas parcelas es del 60% del total de plazas del camping.

○ Partzela horietan gehienez ere hamaika hilabete egon ahal izango dute erabiltzaileek.

○ El tiempo máximo de estancia en estas parcelas es de once meses.

○ Erabili beharreko aterpeak mugikorrak edo finkoak izan daitezke.

○ El tipo de albergue a utilizar puede ser de carácter fijo o móvil.

○ Kanpinaren titularra izango da aterpe finkoen jabea, eta aterpe mugikorrena, berriz, erabiltzaileak nahiz kanpinaren titularra izan daitezke.

○ La persona titular de los albergues fijos será la titular del camping, y en el caso de los albergues móviles podrá ser tanto la persona usuaria como la titular del camping.

3.– Aterpe mugikortzat hartuko dira honako hauek: kanpin-dendak; karabanak, autokarabanak, etxe mugikorrak eta gurdi-dendak, beti ere haien gurpilak erabiltzeko egoera onean badaude eta atoian erraz eramateko modukoak badira.

3.– Se entiende como albergue móvil las tiendas de campaña; así como las caravanas, autocaravanas, mobil-homes (casas móviles), y carro-tiendas, siempre y cuando éstos tengan los elementos de rodadura en plenas condiciones de uso y sean fácilmente remolcables.

4.– Aterpe finkotzat hartuko dira honako hauek: egurrez aurrefabrikatutako eraikinak edo antzeko eraikuntzak, hala nola bungalowak, establezimenduaren titularraren jabetzakoak, edo beste edozein tituluren bidez haren esku daudenak, beti ere baldintza hauek betetzen badituzte:

4.– Se entiende como albergues fijos aquellas construcciones prefabricadas de madera u otras construcciones similares, por ejemplo bungalows, propiedad de la persona titular del establecimiento o que están a su disposición por cualquier otro título, que cumplan las condiciones siguientes:

a) Bere horretan, edo, indarrean den araudiari jarraituz, automobil baten gaitasuna edo txikiagoa duen ibilgailu baten bidez garraiatzeko modukoak ez izatea.

a) No ser transportables por sus propios medios, o por tracción realizada, siguiendo la normativa vigente, por un vehículo con capacidad igual o inferior a la de un turismo.

b) Zimendurik ez izatea, edo lurpeko zimendurik gabeko oinarria besterik ez izatea, eta partzelan modu egonkorrean finkaturik ez egotea.

b) Carecer de cimentación, o que ésta conste sólo de una base sin cimientos soterrados, y no estar fijados de modo estable a la parcela.

c) Aterpe finkoak argi eta garbi bereizitako eremuetan kokatuta egotea.

c) Estos albergues fijos se sitúan en zonas claramente diferenciadas.

Aterpe mugikorrek aterpe finkoen tratamendu bera izango dute, baldin eta artikulu honetan zehaztutakoa betetzen ez badute.

Se debe dar el mismo tratamiento que a los albergues fijos a los albergues móviles cuando no se ajusten a las condiciones señaladas en este artículo.

8. artikulua.– Partzeletan beste elementu finko batzuk debekatzea.

Artículo 8.– Prohibición de otros elementos fijos en parcelas.

1.– Kanpinen erabiltzaileek debekatuta dute elementu finkoak ezartzea, hala nola itxiturak, zoladurak, mahaiak, bankuak, harraskak, etxetresna elektrikoak, sukaldeak, barbakoak, parrillak, arroparentzako esekitoki finkoak, kutxak, argiztapeneko gailu finkoak eta argindar-lineak, landareak eta bestelako elementu apaingarri guztiak.

1.– Está prohibida la instalación por las personas usuarias de los campings, de cualesquiera elementos fijos, tales como cierres, pavimentos, mesas, bancos, fregaderos, electrodomésticos, cocinas, barbacoas, parrillas, colgadores de ropa fijos, arcones, aparatos fijos de iluminación y tendidos eléctricos, plantas, así como la de cualquier otro elemento ornamental.

2.– Debeku horrek ez dio eragiten aterpearen luzapenenak instalatzeari, beti ere luzapen horiek kanpoko elementuen bidez sendotzen ez badira edo aterpeen berezko mugikortasuna aldatzen ez bada, eta horrela, partzelaren okupazio-mugak gainditzen ez badira.

2.– Tal prohibición no afecta a la instalación de avances propios del albergue, siempre que no sean reforzados con elementos ajenos o que no alteren la movilidad inherente al mismo, y que con ello no se exceda los límites de ocupación de la parcela.

3.– Kanpinaren barne-araudian eta ostatu hartzeko kontratuaren baldintzetan jaso behar da debeku hori ez betetzeak ekar ditzakeen ondorioak. Debekua ez betetzea nahikoa arrazoi izango da kontratu hori bertan behera uzteko, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. Arau-haustea, elementu finkoak ezartzea alegia, larritzat hartzen da Legean, eta bertan aurreikusitako erantzukizunak sortuko dira urraketa horren ondorioz.

3.– El incumplimiento de esta prohibición, que debe figurar en el reglamento de régimen interior y en las cláusulas del contrato de alojamiento, es causa suficiente para la resolución de éste sin derecho a indemnización alguna y constituirá la infracción consistente en instalación de elementos fijos identificada como grave en la Ley, y dará lugar a la exigencia de las responsabilidades previstas en la Ley.

9. artikulua.– Partzelen salmenta eta azpierrentamendua debekatzea.

Artículo 9.– Prohibición de venta y subarriendo de las parcelas.

1.– Debekatua dago kanpineko partzelak eta aterpe finkoak banaka saltzea edo azpierrentan ematea, baita kanpineko partzela jakinen eta aterpe finkoen gaineko era guztietako tituluak, akzioak edo partaidetzak saltzea eta azpierrentan ematea ere, baldin eta aipatutako lursaila kanpinaren barnean badago edota ustiapenaren parte bada.

1.– Está prohibida la venta y el subarriendo individualizado de las parcelas de camping y de los albergues fijos, así como la venta y el subarriendo de títulos, acciones o participaciones de cualquier tipo sobre parcelas individualizadas del camping y de los albergues fijos, en tanto el terreno referido esté dentro del camping o forme parte de dicha explotación.

2.– Debeku hori ez betetzea arau-hauste larria da eta Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/994 Legearen eta Dekretu honen VI. tituluaren V. kapituluan aurreikusitakoaren arabera zigorturik dago.

2.– La contravención de esta prohibición constituye infracción grave y se sanciona conforme a lo previsto en el Capítulo V del Título VI de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo y este Decreto.

10. artikulua.– Eraikinak.

Artículo 10.– Edificaciones.

Kanpatutako pertsonen erabilera kolektiborako eraikinek modu harmonikoan integratu behar dute ingurunean, eta dagokien sektoreko araudia nahiz udal araudia errespetatu behar dituzte.

Las edificaciones destinadas al uso colectivo de las personas acampadas se integran armónicamente en el entorno, y respetan la normativa sectorial y municipal correspondiente.

11. artikulua.– Karabana, autokarabana eta etxe mugikorren zaintza.

Artículo 11.– Custodia de caravanas, autocaravanas y casas móviles.

1.– Kanpinen ustiaketa bateragarria da karabanak, autokarabanak eta etxe mugikorrak zaintzeko zerbitzua ematearekin.

1.– La explotación de un camping es compatible con la prestación del servicio de custodia de caravanas, autocaravanas, y de mobil-homes.

2.– Karabanak, autokarabanak eta etxe mugikorrak ezin dira okupatu zaintzapean dauden bitartean.

2.– Las caravanas, autocaravanas y mobil-homes no pueden ser ocupadas mientras se mantienen bajo custodia.

12. artikulua.– Beste mota bateko establezimenduen baterako ustiapena.

Artículo 12.– Explotación conjunta de otro tipo de establecimientos.

1.– Titulu honetan xedatutakoari kalterik egin gabe, kanpinen titularrek eskumena dute, modu osagarrian, beste zenbait establezimendu ustiatzeko: kirol-instalazioak, aisialdikoak edo ostatu ematekoak, esaterako. Establezimendu horiek aparteko sarbidea izan behar dute kanpinaren kanpoaldetik. Establezimendu gehigarri horiek aplikatzekoak diren araudi berezien arabera arautuko dira, halakorik baldin badago.

1.– Sin perjuicio de lo previsto en este Título, las personas titulares de los campings pueden explotar de forma accesoria o conjunta otros establecimientos de carácter deportivo, recreativo, de ocio o de alojamiento, los cuales deben disponer, en tal caso, de un acceso independiente desde el exterior del camping. Dichos establecimientos accesorios se regirán, donde existan, por la normativa específica que les sea de aplicación.

2.– Era berean, iragaitzazko autokarabanak eta karabanak hartzeko gune erantsi bereziak izan ditzakete kanpinek, eta harrera-leku beraren bidez eman diezaiekete zerbitzua eremu horiei. Gune horiek Dekretu honen IV. tituluan zehaztutako baldintzak bete behar dituzte, beti ere. Zerbitzu eta azpiegitura berak erabiliz gero, Dekretu honetan bientzat ezarritako gutxieneko baldintzak errespetatuko dituzte bi-biek. Bigarren paragrafo horretan zehaztutakoaren arabera, kanpina eta iragaitzazko ibilgailuen harrera-eremua batera ustiatzen diren kasuetan, kanpinak eta iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu bereziak elkarrekin partekatuko dute erantzukizun zibileko poliza kontratatzeko eta indarrean edukitzeko betebeharra (3.2 artikuluan adierazia), seiehun mila euroko gutxieneko estaldura bakarrarekin ezbehar bakoitzeko.

2.– Asimismo, los campings pueden disponer de una zona aneja especial de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito que cumplan con los requisitos previstos en el Título IV de este Decreto, y con la que pueden compartir la recepción; en el caso de compartir servicios e infraestructuras, se respetará los requisitos mínimos establecidos en este Decreto para ambos. En los casos de explotación conjunta señalados en este párrafo 2, la exigencia de contratar y mantener vigente una póliza de responsabilidad civil, señalada en el artículo 3.2, se entenderá compartida entre el camping y la zona especial de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito, con una única cobertura mínima de seiscientos mil euros por siniestro.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESKAKIZUNAK
REQUISITOS

13. artikulua.– Hornitzea eta atontzea.

Artículo 13.– Dotación y acondicionamiento.

1.– Kanpinek, kategoriaren arabera, Dekretu honetan zehaztutako instalazioak eta zerbitzuak izan behar dituzte, eta erabiltzaile mota askotarikoei ostatu emateko egokituta egon behar dute, irisgarritasun, erosotasun eta iraunkortasun aldetik baldintza egokietan, tokian tokiko edo lurralde jakin horretako natura, historia, kultura, hirigintza, arte, paisaia, nekazaritza, basogintza eta faunaren balioak zaintzeko eta babesteko.

1.– Los campings han de contar con las instalaciones y servicios que, de acuerdo con su categoría, se determinan en este Decreto, debiendo estar acondicionados para prestar alojamiento a los distintos tipos de personas usuarias, en condiciones de accesibilidad, confort y sostenibilidad, a fin de preservar, entre otros, los valores naturales, históricos, culturales, urbanos, artísticos, paisajísticos, agrícolas, forestales y faunísticos del territorio que se trate.

2.– Era berean, garbiketa-zerbitzu eraginkorra izan behar dute, higiene-maila egokia ziurtatzeko.

2.– Así mismo, deben contar con un servicio de limpieza eficaz, que asegure unos niveles higiénicos apropiados.

14. artikulua.– Itxiturak jartzea.

Artículo 14.– Cercamiento.

1.– Kanpinek itxita egon behar dute perimetro osoan, haietara nahieran sartzeko modurik izan ez dadin, 76. artikuluan jasotako salbuespenean eta istripu naturalek itxitura artifiziala alferreko egiten duten kasuetan izan ezik.

1.– Los campings deben estar cercados en todo su perímetro, de forma que se impida el libre acceso a los mismos, salvo la excepción recogida en el artículo 76, y cuando los accidentes naturales hagan inútil el cercamiento artificial.

2.– Kasu guztietan, ingurunean modu harmonikoan integra daitezkeen materialak erabiliko dira hesietan eta itxituretan.

2.– En todo caso, los materiales que se utilicen en las vallas o cercas han de ser susceptibles de integración armónica con el entorno.

3.– Kanpinek ezin dute baimendu, inolaz ere, hesietan publizitatea jartzea.

3.– En ningún caso se debe permitir la instalación de publicidad en el vallado.

15. artikulua.– Kanpaketa-gunea partzelatzea.

Artículo 15.– Parcelación de la zona de acampada.

1.– Kanpaketa-guneak ez du gainditu behar kanpinaren azaleraren % 75. Gainerako % 25ean barneko bideak, berdeguneak, kirol-eremuak eta guztiek erabiltzeko beste zerbitzuak egokituko dira.

1.– La zona de acampada no debe superar el 75% de la superficie de camping. El 25% restante se destina a viales interiores, zonas verdes, zonas deportivas y otros servicios de uso común.

Kanpaketa-eremua ondo mugatutako partzeletan banatuta egongo da, kanpinaren kategoriaren arabera. Horretarako, partzela bakoitzak identifikatzeko kode bat izango du esleituta eta kode hori behar bezala seinaleztatuta egongo da.

La zona de acampada está dividida en parcelas perfectamente delimitadas, en función de la categoría del camping. A tal efecto, cada parcela tiene asignado un código identificativo que se señaliza convenientemente.

2.– Partzelak behar bezala zelaituta eta sasiz eta sastrakez garbi eduki behar dira eta haien zorua ezin da, inoiz, hormigoizkoa edo asfaltozkoa izan, ibilgailuentzako bide eta eremuetan izan ezik.

2.– Las parcelas deben estar convenientemente allanadas y desbrozadas y el firme de las mismas no puede en ningún caso ser hormigonado o asfaltado, excepto en las zonas de rodadura de los vehículos.

3.– Orografia malkartsua bada eta, horren ondorioz, ezin bada partzeletan aparkatu, aparkatzeko plaza bat eskaini behar da hurbilko leku batean, dagokion partzelaren zenbaki berarekin. Kasu horietan, 35. artikuluan kategoria bakoitzerako aurreikusten den azalera baino % 15 txikiagoa izan daiteke partzela horiena.

3.– Cuando, debido a lo accidentado de la orografía, no pueda aparcarse en las parcelas, se debe ofrecer, en lugar próximo, una plaza de aparcamiento que tenga el mismo número que la parcela a la que corresponda. En estos casos, la superficie de las parcelas puede ser un 15% inferior a la prevista para cada categoría en el artículo 35.

4.– Erabiltzaileekin egindako kontratuak beti partzela bat edo gehiagori buruzkoak izango dira. Kanpinaren partzelazioa establezimendua martxan jarri aurretik egin behar da eta, aldaketaren bat egitekotan, derrigorrez jakinaren gainean jarri behar da Turismo arloko administrazioa, Dekretu honen II. tituluaren IX. kapituluan zehaztutako prozedurari jarraituz.

4.– Los contratos celebrados con las personas usuarias se refieren siempre a una o más parcelas. La parcelación del camping se realiza antes de su puesta en funcionamiento, y sólo puede modificarse una vez informada la Administración Turística, siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo IX del Título II de este Decreto.

16. artikulua.– Ostatu-edukiera.

Artículo 16.– Capacidad de alojamiento.

1.– Kanpinen gutxieneko ostatu-edukiera hamaika plaza edo pertsonentzakoa da.

1.– La capacidad mínima de alojamiento de los campings es de once plazas o personas.

2.– Kanpinaren gehieneko edukiera Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo Enpresen Erregistroan adierazitakoa izango da, eta kontuan hartuko da kanpinak zenbat partzela dituen eta kategoriaren arabera 35. artikuluan zehaztutako partzelaren azalera/pertsona erlazioa zenbatekoa den.

2.– La capacidad máxima del camping será la que conste en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco, y tiene en cuenta el número de parcelas que dispone, así como la relación superficie de parcela/persona por categoría descrita en el artículo 35.

Aterpe mugikorrentzako partzeletan, eta zehazki horietan, salbuespen gisa, % 50eko gorabeherak gertatu ahal izango dira haietan dauden pertsonen gehieneko kopuruan, beti ere aitortutako gehieneko edukiera gainditzen ez bada. Aurreko ehunekoa kalkulatzeko, lehen zenbaki hamartarra hartu behar da kontuan eta biribiltzeko prozedura hau aplikatu: zatikia bost (5) baino txikiagoa bada, berdin eutsiko zaio balioari eta ezabatu egingo da hamartarra; eta zatikia bost (5) edo handiagoa bada, goragoko hurrengo unitatera doituko da balioa.

Específicamente, en las parcelas destinadas a albergues móviles, se podrá producir excepcionalmente una variación de un 50% en el número máximo de personas que las ocupan, siempre que no se supere la capacidad máxima declarada. A fin de calcular el porcentaje anterior, se deberá considerar el primer decimal y aplicar el siguiente procedimiento de redondeo: si la fracción es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose el decimal y si la fracción es igual o superior a cinco (5), el valor se ajustará a la unidad inmediata superior.

17. artikulua.– Sektoreko legediari egokitzea.

Artículo 17.– Adecuación a la legislación sectorial.

Kanpinen titularrek, Dekretu honetan xedatutakoak ez ezik, beste hainbat araudi eta xedapen ere bete behar dituzte, besteak beste, esparru hauetan indarrean diren xedapenetarik eratorritakoak: irisgarritasuna, eraikuntza eta eraikinak, instalazio eta makinen funtzionamendua, osasun arloa, instalazioen segurtasuna, larrialdien aurreko autobabes-neurriak, suteei aurre egiteko sistemak, hornidura, uren arazketa, ingurumena, segurtasun publikoa, baita kanpinen jardunean eragina duten sektoreko beste xedapen oro ere.

Las personas titulares de los campings deben hacer cumplir en su establecimiento, además de lo dispuesto en el presente Decreto, todas las obligaciones que deriven de las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad, construcción y edificación, instalación y funcionamiento de maquinaria, sanidad, seguridad de instalaciones, medidas de autoprotección frente a emergencias, sistemas de prevención de incendios, abastecimiento, depuración de aguas, medio ambiente, seguridad pública, así como de cualesquiera otras disposiciones de carácter sectorial que les afecten.

18. artikulua.– Lekapena.

Artículo 18.– Dispensa.

1.– Turismo-arloan eskumena duen organoak, dauden zirkunstantzia guztiak haztatuta eta aurretiko txosten teknikoa egin ostean, Dekretu honen II. tituluko II., III. eta IV. kapituluetan eta Dekretu beraren 64., 73., 74. eta 76. artikuluetan ezarritako gutxieneko betekizun eta baldintzetako batetik edo batzuetatik dispentsatu ahal izango du kanpina, salbuespen gisa, eta behar bezala arrazoituta.

1.– El órgano competente en materia de turismo, ponderando en su conjunto las circunstancias existentes y previo informe técnico, podrá razonadamente dispensar con carácter excepcional, de alguno o algunos de los requisitos y condiciones mínimas establecidas en los capítulos II, III y IV del Título II, así como en los artículos 64, 73, 74 y 76, del presente Decreto.

2.– Horrelako dispentsak orekatu egin beharko dira, beste konpentsazio-faktore batzuk dauden ala ez aintzat hartuta; besteak beste, honako faktore hauek: taldearen edo kategoriaren arabera egokituko litzaiekeen zerbitzu osagarrien edo baldintza gehigarrien eskaintza; eta beren instalazio eta zerbitzuen edo egin ditzakeen hobekuntzen balioespen bateratua.

2.– Tales dispensas deberán equilibrarse atendiendo a la concurrencia de otros factores compensatorios, como la oferta de servicios complementarios o condiciones adicionales a los que les corresponderían, en su caso, según su categoría, y a la valoración conjunta de sus instalaciones, servicios y mejoras que pueda introducir.

3.– Nolanahi ere, dispentsak establezimenduaren segurtasun-elementuetan eraginik izan dezakeenean, bestelako konponbide alternatiboak ezarri beharko dira kanpinaren segurtasuna bermatzeko, eta hala jaso behar dute langile fakultatiboek. Era berean, dispentsak ezin izango du eraginik izan betetzen ez badira emandako zerbitzuen kalitatean funtsezko galeraren bat dakarten edota establezimenduaren sailkapenaren inguruko nahasterik eragin dezaketen bestelako baldintzetan.

3.– No obstante, cuando la dispensa pueda afectar a elementos de seguridad del establecimiento, deberán adoptarse otras soluciones alternativas que garanticen su seguridad y así se haga constar por el personal facultativo. La dispensa tampoco podrá afectar a aquellas otras condiciones cuya inobservancia implique un menoscabo sustancial en la calidad de los servicios prestados, o pueda generar confusión sobre la clasificación del establecimiento.

4.– Dispentsa-eskakizuna turismo-arloan eskumena duen organoari eskatu beharko zaio, arau honen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dagoen eredu ofizialari jarraiki, eta erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu aurretik. Dispentsa eskatzeko, dispentsa hori justifikatuko duten dokumentuak gaineratu beharko zaizkio eskaera-idazkiari.

4.– La petición de dispensa deberá solicitarse, acompañando al escrito de solicitud, que deberá seguir el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la disposición adicional segunda de la presente norma, los documentos justificativos de la dispensa solicitada, y obtenerse del órgano competente en materia de turismo, previamente a la presentación de la declaración responsable.

5.– Turismo-arloan eskumena duen organoak hiru hilabeteko epean ebatzi eta jakinarazi beharko du dispentsari buruzko Ebazpena. Epe hori eskaera aurkezten denetik hasita zenbatzen da, kasuan kasu, behar bezala konponduta eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.5 artikuluan prozedurak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko legez ezarritako gehieneko epea eten ahal izango den kasuei buruz ezarritakoa aparte utzi gabe.

5.– El órgano competente en materia de turismo debe resolver y notificar la Resolución de dispensa en el plazo de tres meses. Este plazo se computa desde la presentación de la solicitud, en su caso, debidamente subsanada y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre los supuestos en que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución.

6.– Horretarako ezarritako epean, turismo-arloan eskumena duen organoak ez badu esanbidezko ebazpena jakinarazten, interesdunek ulertu behar dute beren dispentsa-eskaerak administrazio isiltasunaren bidez baietsi direla.

6.– Si dentro del plazo establecido al efecto, el órgano competente en materia de turismo no notifica resolución expresa, las personas interesadas han de entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes de dispensa.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
AZPIEGITURAK ETA GUTXIENEKO ZERBITZUAK
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS MÍNIMOS

19. artikulua.– Ur edangarriaren hornidura.

Artículo 19.– Suministro de agua potable.

1.– Edateko urak indarrean den legedia bete behar du, bai kalitateari dagokionean eta bai egin beharreko kontrolei dagokienean ere.

1.– El agua destinada al consumo humano, deberá cumplir con la normativa vigente, tanto en lo referente a su calidad como a los controles que deben realizarse.

2.– Giza kontsumorako egokia ez den ura erabiliz gero, besteak beste ureztatzeko, garbiketa zerbitzuetarako eta edangarria izatea beharrezkoa ez den beste xede batzuetarako, behar bezala adieraziko da puntu horietako ura ez dela edangarria, nazioartean erabili ohi den «ez edangarria» ikurraren bidez seinaleztatuta.

2.– En caso de utilización de aguas no aptas para el consumo humano destinadas a riegos, servicios higiénicos y otras finalidades en las que no sea necesaria la potabilidad del agua, los puntos de utilización de estas aguas deben estar debidamente señalizados, con la indicación de «no potable» señalada mediante el correspondiente signo convencional de uso internacional.

Marrazki edo piktograma horrez gain hitzez ere adierazten bada ura ez dela edangarria, gutxienez euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez egin beharko da oharra, eta, kanpin jakin bakoitzeko eskariaren eta bezeroen arabera, beste hizkuntza batzuetan ere egin ahal izango da.

Cuando, además de dicho pictograma, se indique textualmente la no potabilidad, debe de hacerse, al menos, en euskera, castellano e inglés pudiendo ampliarse a otros idiomas en función de la demanda y del tipo de clientela de cada camping en particular.

20. artikulua.– Hondakin-urak tratatu eta ebakuatzea.

Artículo 20.– Tratamiento y evacuación de aguas residuales.

1.– Hondakin-urak behar besteko berme teknikoekin ebakuatu behar dira, turismo kanpalekuaren beraren barneko estolderia-sarearen bidez.

1.– La evacuación de las aguas residuales debe efectuarse con las debidas garantías técnicas, a través de una red de alcantarillado interna y propia del campamento de turismo.

2.– Hondakin-urak ebakuatzeko sare publikoa dagoenean, hari lotu behar zaio kanpinaren sarea. Gainerakoan, ez dago baimenduta urak isurtzea aldez aurretik araztu gabe; era berean, legedia zehatzean horretarako ezarritako baldintzetan araztu behar da ura.

2.– Cuando exista una red pública de evacuación de aguas residuales, se debe conectar a ella la red del campamento. En caso contrario, no se debe permitir el vertido de aguas sin previa depuración, en las condiciones impuestas al efecto por la legislación específica.

3.– Autokarabanak, karabanak eta etxe mugikorrak jartzea baimentzen duten kanpinek instalazio bereziak izan behar dituzte haien hondakinak isurtzeko, halaxe agintzen baitu sektoreko araudiak, eta instalazio horiek behar bezala seinaleztatuta eta kokatuta egon behar dute haietara iritsi ahal izateko.

3.– Los campings que permitan la instalación de autocaravanas, caravanas y mobil-homes deben estar provistos de instalaciones especiales para el vertido de sus residuos, con atención a la normativa sectorial, y que deben estar correctamente señalizados y ubicados para permitir su acceso por aquéllas.

21. artikulua.– Zaborrak eta hondakin solidoak tratatu eta kentzea.

Artículo 21.– Tratamiento y eliminación de basuras y residuos sólidos.

1.– Kanpinaren titularrak tokiko erakundearen esku utziko ditu jardueran sortutako etxeko eta merkataritzako hondakinak, dagokion udal ordenantzan zehaztutako moduan utzi ere; era berean, hondakinak zuzen bereizita biltzeko beharrezkoak diren baliabide eta bitartekoak eduki behar ditu kanpinaren barnean. Baliabide horiek, behar bezala identifikatuak, bat etorriko dira tokiko erakundeak kanpina dagoen lurralde-esparruan ezarritako bilketa motarekin.

1.– La persona titular del camping entregará a la entidad local, en la forma que determine la ordenanza municipal correspondiente, los residuos domésticos y comerciales generados en la actividad; igualmente debe disponer, en el interior del camping, de los medios necesarios para la correcta recogida selectiva de residuos. Estos medios, debidamente identificados, se corresponderán con el tipo de recogida, implantada por la entidad local en el ámbito territorial en el que se ubica el camping.

2.– Eguneroko entrega aurreikusten ez bada, kanpinaren titularrak egunero bilduko direla eta biltegiratze higienikoa egingo dela bermatu beharko du. Horri dagokionez, udal agintariek ezartzen dituzten baldintzak bete beharko dituzte kanpinek, geroko kudeaketa bermatu ahal izateko.

2.– En el supuesto de que no se prevea una entrega de carácter diario, la persona titular del camping debe garantizar su recogida diaria y almacenamiento en las condiciones que establezca la autoridad municipal, de forma que se garantice su gestión posterior.

22. artikulua.– Larrialdi egoeretarako segurtasun-sistemak eta auto-babesa.

Artículo 22.– Sistemas de seguridad y autoprotección frente a situaciones de emergencia.

1.– Turismoko kanpaleku guztiek prebentzio, babes eta segurtasunaren arloan behar diren neurriak eta instalazioak eduki behar dituzte, suterik, uholderik edota bestelako larrialdirik gertatuz gero horiei aurre egiteko. Arlo horretan indarrean den araudiaren arabera, kanpinaren instalazio eta edukieraren araberakoak izango dira neurri eta instalazio horiek.

1.– Todos los campamentos de turismo deben disponer de las medidas e instalaciones en materia de prevención, protección y seguridad para casos de incendio, inundación u otras emergencias, adecuadas a las instalaciones y capacidad de alojamiento, acorde con la normativa vigente en esta materia.

2.– Kanpinean zerbitzua ematen duten langile guztiek prestakuntza egokia izan behar dute autobabeseko neurrietan eta larrialdi-egoerarik gertatuz gero hartu beharrekoetan.

2.– Todo el personal que preste servicios en el camping debe estar instruido acerca de las medidas de autoprotección y de las que deberán adoptar en caso de situaciones de emergencia.

23. artikulua.– Harrera.

Artículo 23.– Recepción.

1.– Kanpin guztiek harrera-gune bat izan behar dute establezimenduaren sarreratik hurbil. Administrazio, laguntza eta informazio aldetik erabiltzaileekin harremana izateko gunea izango da harrera hori eta pertsona trebatuak ariko dira bertan lanean.

1.– Todos los campings deben contar con una recepción situada en las proximidades de la entrada al establecimiento, que constituye el centro de relación con las personas usuarias a efectos administrativos, asistenciales y de información, y está atendida por personal cualificado.

2.– Kanpinaren edukiera eta kategoriaren araberakoa izango da harrerako bulego horren azalera, eta bertako langileen arreta behar bezalakoa izango da. Dekretu honen 47. artikuluan harrerako langileei esleitutako eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren bitartekoak eta baliabideak egongo dira bulego horretan.

2.– La superficie de la Oficina de Recepción debe ser adecuada a la capacidad y categoría del camping y ha de estar debidamente atendida por el personal. Dicha oficina debe disponer de todos los medios y recursos necesarios para cumplir las funciones asignadas al personal de recepción en el artículo 47 del presente Decreto.

3.– Harrerako bulego horretan ezinbestean eduki behar dituzte honako elementu hauek: erreklamazio-orri ofizialak, barne-araubiderako erregelamenduaren kopia eta informazio-panel bat hurrengo artikuluan adierazitako edukiarekin.

3.– Deben obrar en la citada oficina la ficha de entrada, las hojas oficiales de reclamaciones, una copia del reglamento de régimen interior, y un panel informativo con el contenido señalado en el siguiente artículo.

24. artikulua.– Informazio-panela.

Artículo 24.– Panel informativo.

1.– Harrera-gunean informazio-panel bat egongo da, ikusteko moduko lekuan eta erraz irakurtzeko moduan. Honako informazio hau adieraziko da bertan:

1.– En la zona de recepción debe figurar en lugar visible y de fácil lectura un panel informativo que indique:

a) Establezimenduaren izena, kategoria, gehieneko edukiera eta zer denboralditan dagoen irekita, hori guztia eredu ofizial batean jasota.

a) El nombre, categoría del establecimiento, capacidad máxima, y la temporada de funcionamiento, recogido todo ello en modelo oficial.

b) Zerbitzuen eta ostatu mota bakoitzaren prezioen zerrenda, eredu ofizialaren arabera.

b) La lista de precios, según modelo oficial, de los servicios y de las diferentes modalidades de alojamiento.

c) Barne-araubiderako erregelamenduaren kopia bat bezeroen eskueran dagoela iragarriko duen oharra.

c) El anuncio de la existencia de una copia del reglamento de régimen interior a disposición de la clientela.

d) Erreklamazio-orri ofizialak bezeroen esku daudela iragarriko duen oharra.

d) El anuncio de la existencia de las hojas oficiales de reclamaciones a disposición de la clientela.

e) Larrialdiko zerbitzuen, babes zibilaren, udaltzaingoaren, Ertzaintzaren, hurbileko osasun zentroen helbideak eta telefonoak, garraiobideen ordutegia eta antzekoak.

e) Relación de direcciones y teléfonos de los servicios de emergencias, protección civil, policía local, Ertzaintza, centros sanitarios más cercanos, horario de transportes y análogos.

f) Kanpinaren plano orokor bat. Planoan, honako hauek adieraziko dira zehaztasunez: instalazio eta zerbitzu guztien kokapena, kanpaketa-eremuaren azalera, partzela zenbakidunak eta haien edukiera zehaztuta, eta larrialdi kasuetarako bilguneen kokapena, larrialdiko irteerena, su-itzalgailuena, produktu sukoiak biltzeko lekuena, halakorik balego, eta oro har suteen aurka babesteko baliabide guztien kokapena.

f) Un plano general del campamento en el que se indique con precisión: la situación de todas las instalaciones y servicios, la superficie destinada a la zona de la acampada, con especificación de las parcelas numeradas y su capacidad, y situación de los puntos de reunión en caso de emergencia, de las salidas de emergencia, de los extintores, de los lugares de almacenaje de productos inflamables, si los hubiera, y en general de los medios de protección contra incendios.

Plano horrek nazioartean erabili ohi diren ikurrak erabili behar ditu, eta aukerakoa da artikulu honetan adierazitako hizkuntzak erabiltzea.

Dicho plano debe emplear signos convencionales de uso internacional, siendo opcional la utilización de los idiomas señalados en el presente artículo.

2.– Panel hori eta panelarekin loturiko agiriak gutxienez euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez idatzita egon behar dira, eta, kanpin jakin bakoitzeko eskariaren eta bezeroen arabera, beste hizkuntza batzuetan ere idatzi ahal izango dira.

2.– Dicho panel y los documentos relacionados en el mismo deben estar redactados, al menos, en euskera, castellano e inglés, pudiendo ampliarse a otros idiomas en función de la demanda y del tipo de clientela de cada camping en particular.

25. artikulua.– Botikina eta sendaketetarako eta lehen sorospenerako gela.

Artículo 25.– Botiquín y sala de curas y primeros auxilios.

1.– Derrigorrezkoa da kanpinean lehen sorospenerako eta sendaketetarako gela bat izatea, behar bezala seinaleztatuta nazioartean erabili ohi den ikur konbentzionalaren bidez. Marrazki edo piktograma horrez gain seinaleztapena hitzezkoa ere bada, gutxienez euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez egin beharko da, eta, kanpin jakin bakoitzeko eskariaren eta bezeroen arabera, beste hizkuntza batzuetan ere egin ahal izango da.

1.– Es obligatoria la existencia en el establecimiento de una sala de curas y primeros auxilios, debidamente señalizada mediante el correspondiente signo convencional de uso internacional. Cuando además de dicho pictograma la señalización sea textual, debe de hacerse, al menos, en euskera, castellano e inglés pudiendo ampliarse a otros idiomas en función de la demanda y del tipo de clientela de cada camping en particular.

2.– Sendaketetarako eta lehen sorospenerako gela horretan osasun-material egokia eta nahikoa izango da osasun-zerbitzuak etorri arte larrialdi ohikoenak artatzeko.

2.– Dicha sala de curas y primeros auxilios ha de contar con un botiquín dotado de material sanitario adecuado y suficiente para asistir las emergencias más comunes hasta la llegada de los servicios sanitarios.

26. artikulua.– Baliozko ondasunen zaintza.

Artículo 26.– Custodia de efectos de valor.

Kanpinak objektu baliotsuak zaintzeko zerbitzua eduki behar du. Zerbitzu hori irekita egon behar da harrera-gunearen ordutegian.

El camping debe disponer de un servicio de custodia de efectos de valor, que debe permanecer abierto en el horario de la recepción.

27. artikulua.– Argindar-hornidura.

Artículo 27.– Suministro eléctrico.

Instalazioek behar den tentsio baxuko argindar-hargunea izango dute; hargune horien potentzia ez da izango 5 amperetik beherakoa partzela eta eguneko. Ondorio horietarako ez da kontuan hartuko larrialdiko argiak elikatzeko sistema autonomoa.

Las instalaciones dispondrán de la acometida eléctrica de baja tensión necesaria, cuyo total no podrá ser, en ningún caso, inferior a 5 amperios por parcela y día. No se computará, a estos efectos, el sistema autónomo de alimentación del alumbrado de emergencia.

28. artikulua.– Argiak.

Artículo 28.– Alumbrado.

1.– Kanpinak argiztapenerako bere sistema izango du; egunean 5 ordutik gora jarraian piztuta egongo da sistema hori. Horien bidez argiztatuko dira honako gune hauek: sarbide nagusiak, segurtasuneko eremuak eta larrialdiko irteerak, harrera-gunea, garbiketako zerbitzuguneetako sarrerak eta kanpinaren barnean batera eta bestera ibiltzea errazten duten leku estrategiko guztiak.

1.– El camping debe contar con un sistema propio de alumbrado, con un funcionamiento continuado superior a 5 horas diarias, debiendo permanecer iluminados los accesos principales, las zonas de seguridad y salidas de emergencia, la recepción, la entrada a los servicios higiénicos y aquellos otros lugares estratégicos que faciliten el tránsito por el interior del campamento.

2.– Barneko banaketa-sareak lurpekoa eta babestua izan behar du.

2.– La red de distribución interior debe ser subterránea y protegida.

3.– Argiztapen-sistema doitu egin behar da argitasun egokia lortzeko, eta, modu horretara, pertsonen segurtasuna bermatzeko, erabiltzaileen atsedena ziurtatzeko eta prozesu naturaletan arrazoizko neurritik gora argi-kutsadurarik ez eragiteko.

3.– El sistema de alumbrado debe ajustarse para lograr la luminosidad adecuada garantizando la seguridad de las personas, asegurando a las personas usuarias un descanso adecuado y no interfiriendo más allá de lo razonable con contaminación lumínica en los procesos naturales.

29. artikulua.– Higiene-zerbitzuak.

Artículo 29.– Servicios higiénicos.

1.– Kanpin-establezimenduek garbiketa-zerbitzuen blokeak izan behar dituzte beren perimetroaren barnean, behar bezala banatuta eta kanpinaren kategoriak eskatzen duen bezain beste. Hala, kanpineko partzela bakar batek ere ezin du 200 metro baino urrunago geratu zerbitzu horien bloke batetik.

1.– Los establecimientos de camping deben disponer, dentro de su perímetro, de bloques de servicios higiénicos debidamente distribuidos y acordes en número con la categoría del camping, de forma que ninguna parcela del camping diste más de 200 metros de un bloque de tales servicios.

2.– Gizonezkoen eta emakumezkoen zerbitzuak bereizita egon behar dira. Era berean, zerbitzuen bloke bakoitzaren barnean, komunak bereizita egongo dira dutxa eta konketetatik.

2.– Los servicios de hombres y mujeres deben ser independientes. Así mismo, dentro de cada bloque de servicios, los inodoros deben estar separados de las duchas y lavabos.

3.– Zerbitzuen instalazioek behar adinako aireztapena eta argiztapena izan behar dute.

3.– Las instalaciones de servicios deben poseer una ventilación e iluminación suficiente.

4.– Instalazio horietako zoruen eta hormen estaldura erraz garbitzeko moduko materialekin egina izango da. Dekretuaren 13. artikuluan xedatutakoa betez, higiene-zerbitzuak garbitasun eta higiene-maila egokietan mantendu behar dira uneoro.

4.– Los suelos y paredes de dichas instalaciones deben estar revestidos con materiales que garanticen su fácil limpieza. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, los servicios higiénicos deben conservar en todo momento unos niveles de limpieza e higiene apropiados.

30. artikulua.– Sarbideak eta barneko bideak.

Artículo 30.– Accesos y viales interiores.

1.– Kanpineko sarreratik kanpaketa-eremurako sarbideak behar bezala asfaltatuta egon behar du eta bost metroko zabalera izan behar du gutxienez, ibilgailuek bi norabideetan zirkulatzeko modua izan dezaten.

1.– El acceso a la zona de acampada desde la entrada al camping debe estar debidamente asfaltado y tener una anchura mínima de cinco metros, para permitir la circulación de vehículos en doble dirección.

2.– Kanpinek behar beste bide eta behar bezain luzeak izan behar dituzte barnean, suteak itzaltzeko ibilgailuek eta ekipoek zirkulatzeko aukera izan dezaten, eta larrialdirik gertatuz gero ebakuazioa behar bezala egiteko modua izan dadin.

2.– Todos los campings deben disponer de viales interiores suficientes en número y longitud, para permitir la circulación de vehículos y equipos de extinción de incendios, así como la correcta evacuación en caso de emergencia.

31. artikulua.– Aparkalekua.

Artículo 31.– Aparcamiento.

Kanpinek ibilgailuak aparkatzeko eremu bat izan behar dute kanpaketa-eremutik kanpo, 15. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15, los campings deben disponer de un área para el estacionamiento de vehículos situada en el exterior de la zona de acampada.

32. artikulua.– Seinaleak.

Artículo 32.– Señalización.

1.– Kanpinek errepideetan eta establezimenduaren instalazioetatik hurbileko bideetan jarritako seinaleak normalizatuak eta trafiko-arloan indarrean den legediaren araberakoak izango dira.

1.– Las señalizaciones que los campings instalen en las carreteras y caminos cercanos a sus instalaciones deben ser normalizadas y de conformidad con la legislación vigente en materia de tráfico.

2.– Kanpinaren barnean, zerbitzu eta instalazioen seinaleez gain, gutxienez ibilgailuen gehieneko abiaduraz, bideen norabideaz eta larrialdiko irteeren eta su-itzalgailuen kokalekuez ohartarazteko seinaleak instalatu beharko dira.

2.– En el interior del camping se deben instalar además de las señales correspondientes de servicios e instalaciones, al menos aquellas que adviertan de la velocidad máxima de vehículos, sentido de las vías y ubicación de salidas de emergencia y extintores.

33. artikulua.– Berdeguneak.

Artículo 33.– Zonas verdes.

1.– Kanpin guztiek azalera osoaren % 7 gorde behar dute berdeguneetarako; gune horiek ezingo dira erabili ez kanpaketarako eta ez ibilgailuak aparkatzeko.

1.– Todos los campings han de reservar un 7% de la superficie total del camping para su destino a zona verde no utilizable para la acampada ni para el aparcamiento de vehículos.

2.– Aire libreko aisialdiko guneak berdegunetzat hartu ahal izango dira, non eta ez diren gutxieneko baldintza sailkapen jakin bat lortu ahal izateko.

2.– Las zonas de ocio, al aire libre, podrán ser computadas como zona verde siempre y cuando no sean requisitos mínimos a efectos de obtener una determinada clasificación.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
KATEGORIAK
CATEGORÍAS

34. artikulua.– Kategoriatan sailkatzea.

Artículo 34.– Clasificación en categorías.

1.– Dituzten instalazioen eta zerbitzuen arabera, kanpinak lau kategoriatan sailkatzen dira: luxuzkoak, lau kanpin-dendaz adieraziak; 1. kategoriakoak, hiru kanpin-dendaz adieraziak; 2. kategoriakoak, 2 kanpin-dendaz adieraziak; eta 3. kategoriakoak, kanpin-denda batez adieraziak (?).

1.– Los campings se clasifican de acuerdo a sus instalaciones y servicios en cuatro categorías: lujo, representado por 4 tiendas de campaña; 1.ª categoría, representada por 3 tiendas de campaña; 2.ª categoría, representada por 2 tiendas de campaña; y 3.ª categoría, representada por 1 tienda de campaña (?).

2.– Kanpinen sailkapena, aurreko paragrafoan aurreikusitakoaren arabera, indarrean izango da kategoria horiek finkatzeko baldintzak aldatzen ez diren artean. Kategorizazio hori berrikusi ahal izango da, ofizioz edo parte interesatuak hala eskatuta, sailkapenean eragina izan dezakeen aldaketaren bat gertatu bada.

2.– La clasificación de los campings, en la forma prevista en el párrafo anterior, se mantendrá en vigor en tanto subsistan las circunstancias que dieran origen a las mismas, pudiendo revisarse de oficio o a instancia de parte, en caso de producirse alguna modificación que pudiera afectarles.

35. artikulua.– Kategoria lortzeko beharrezkoak diren gutxieneko baldintzak.

Artículo 35.– Mínimos necesarios para la obtención de la categoría.

Ondorengo taula hauetan adierazten dira kategoria bakoitzak bete beharreko gutxieneko baldintzak. Hain zuzen, horiek betetzen dituzten ala ez kontuan hartuta egiten da kanpinen sailkapena.

La clasificación de los campings se realiza en atención al cumplimiento de los requisitos mínimos que se indican para cada categoría en las siguientes tablas.

1.– Instalazioak kanpaketa-eremuan.

1.– Instalaciones en la zona de acampada.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Kalkulu hori egiteko aintzat hartuko da aterpearen edukiera; hau da, partzelan jarritako kanpin-dendarena, karabanarena, etab., kontsiderazio hauen arabera:

(1) Este cálculo tendrá en cuenta la capacidad del albergue, es decir de la tienda de campaña, caravana, etc., que se instalará en la parcela, según las siguientes consideraciones:

● Aterpe finkoen kasuan, fabrikatzaileak zehaztutako gehieneko edukiera izango da, eta kasu guztietan, gehienez ere 8 plaza aterpe finko bakoitzeko.

● En el caso de instalar albergues fijos, será la capacidad máxima determinada por su fabricante y en todo caso con un máximo de 8 plazas/albergue fijo.

● Etxe mugikorrak, karabanak eta antzekoak jarriz gero, fabrikatzaileak zehaztutako edukiera izango da, eta tarte bat adieraziz gero, balio txikiena izango da.

● En el caso de instalar mobil-homes, caravanas y similares, será la capacidad indicada por su fabricante y en el caso de señalar un intervalo será el valor inferior.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Artikulu honen 1.1 puntuaren arabera, ur-hargunea eta -hustubidea partzelan bertan dutenek ez dute bete behar eskakizun hori.

(1) Esta exigencia no será aplicable a aquellas parcelas que cuenten con toma de agua y desagüe en la propia parcela conforme al punto 1.1 de este artículo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Puntu honetan eskatzen den azaleraren erdia itzala egiteko sistema artifizial egokiekin ekipatuta egon daiteke. Sistema horiek ez dute behar ez den moduan nabarmendu behar.

(1) La mitad de la superficie requerida en este punto puede estar equipada con adecuados sistemas artificiales de sombra que no destaquen indebidamente.

2.– Garbiketarako instalazioak. Instalazio hauek kalkulatzeko ez dira kontuan hartuko aterpe finkoetako plazak.

2.– Instalaciones higiénicas. Para calcular estas instalaciones se descontarán las plazas destinadas a albergues fijos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Debekatuta daude txanpon bidez funtzionatzen duten dutxak.

(1) Se prohíbe su funcionamiento mediante monedas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Ikuztegiak arropa garbitzeko dira, eta latsarria dago haietan; harraskak, berriz, ontziak garbitzeko dira. Bi ikuztegiren ordez beste garbigailu gehigarri bat jar daiteke.

(1) Los lavaderos se distinguen de los fregaderos por la existencia de una pila para limpieza de ropa. Dos lavaderos pueden sustituirse por una lavadora adicional.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Zerbitzuak.

3.– Servicios.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Kanpinari atxikita egon daiteke eta Dekretu honetako 12. eta 38. artikuluen bidez arautuko da.

(1) Puede estar anexo al camping y se regirá por los artículos 12 y 38 del presente Decreto.

(2) Makina gai-banatzaileen bidez eman daiteke zerbitzua.

(2) El servicio puede realizarse mediante máquinas expendedoras.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Telefonoaren ondoan, kartel bat egon behar da larrialdi-zerbitzuen, babes zibilaren, udaltzaingoaren, Ertzaintzaren, hurbileko osasun-zentroen telefono-zenbakiekin, garraiobideen ordutegiarekin eta antzekoekin.

(1) Junto al teléfono debe haber un cartel indicando los números de teléfono de los servicios de emergencias, Protección Civil, Policía Local, Ertzaintza, centros sanitarios más cercanos, horario de transportes y análogos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(1) Kanpinari atxikita egon daiteke eta Dekretu honetako 12. eta 38. artikuluen bidez arautuko da.

(1) Puede estar anexo al camping y se regirá por los artículos 12 y 38 del presente Decreto.

36. artikulua.– Bereizgarria.

Artículo 36.– Distintivo.

Kanpin guztietan derrigorrezkoa da sarrera nagusiaren ondoan kategoria bereizten duen plaka bat erakustea. Plaka metalezko laukizuzen bat da eta berde esmeralda koloreko atzealdean honako informazio hau zehazten da bertan: kanpinaren hasierako letra (C) eta kanpin-denda kopuru bat (triangeluak), establezimenduaren kategoria adierazten duena (luxuzkoa, 1. kategoria, 2.a eta 3.a). Dekretu honen eranskinean deskribatzen diren ezaugarrien eta neurrien araberakoa da kopuru hori.

En todos los campings es obligatoria la exhibición, junto a la entrada principal, de una placa distintivo de la categoría. Dicha placa consiste en un rectángulo de metal en el que, sobre fondo verde esmeralda, figura en blanco la letra inicial de camping (C) y un número de tiendas de campaña (triángulos) que corresponden a la categoría del establecimiento (lujo, 1.ª, 2.ª y 3.ª categoría), según la forma y dimensiones que se describen en el anexo del presente Decreto.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
FUNTZIONAMENDU-ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.

37. artikulua.– Barne araubiderako araudia.

Artículo 37.– Reglamento de régimen interior.

Kanpinek barne araubiderako araudia izan behar dute, eta gutxienez honako alderdi hauek zehaztu behar dituzte araudi horretan: pertsona erabiltzaileak hartzeko baldintzak, eta, horrela badagokio, baita kanporatzeko baldintzak ere, beharrezkoa balitz, dauden polizia-kidegoen laguntzaz; bizikidetza- eta funtzionamendu-arauak, besteak beste, jardun hauek arautzeko: suaren erabilera, laguntzako animaliak izatea, baita kanpatzeko jardun normala eta kanpineko zerbitzuen erabilera bideratzeko eta laguntzeko guztia ere, Turismoko legean eta indarrean diren gainerako araudietan xedatutakoari kontra egin gabe.

Los campings deben disponer de un reglamento de régimen interior en el que se especifiquen, como mínimo, las condiciones de admisión y, en su caso, de expulsión de las personas usuarias con el auxilio de los diferentes cuerpos policiales existentes si fuera necesario; las normas de convivencia y funcionamiento, regulando, entre otros contenidos, el posible uso de fuego y la presencia de animales de compañía, así como todo aquello que permita y favorezca el normal desenvolvimiento de la práctica de la acampada y de la utilización de los servicios del campamento, sin que puedan contravenir lo dispuesto en la Ley de Turismo y demás normativa vigente.

38. artikulua.– Denboraldia.

Artículo 38.– Temporada.

1.– Kanpinek irekita egon behar dute funtzionamenduko denboraldi osoan, eta turismo arloan eskumena duen organoari jakinarazi behar diote zer egunetan hasi eta bukatuko den denboraldi hori.

1.– Los campings deben permanecer abiertos toda la temporada de funcionamiento, debiendo ser notificada al órgano competente en materia de turismo las fechas correspondientes al inicio y final de la misma.

2.– Erabiltzaile gutxi dabilen denboraldian eta haiei ostatu eman aurretik behar bezala iragarrita eta jakinarazita, 35. artikuluaren 2. atalean zehaztutako instalazio eta zerbitzuetako batzuk itxi ahal izango dira, xedapen horretan jasotako proportzioak errespetatuta, baita zerbitzuetaraino dauden distantziak ere (29.1 artikuluan zehaztutakoak). Era berean, irekita edukiko dira taberna, jatetxea eta supermerkatua. Igerilekua itxita eduki ahal izango da bainurako denboralditik kanpo.

2.– En temporada de baja afluencia de personas usuarias y con la debida publicidad y notificación a las mismas antes de su alojamiento, se podrán cerrar parte de las instalaciones y servicios señalados en el apartado 2 del artículo 35 respetando las proporciones allí recogidas; y la distancia a los servicios señaladas en el artículo 29.1; así como el bar, y el restaurante y el supermercado. La piscina podrá permanecer cerrada fuera de la temporada de baño.

Era berean, bezero gutxi dabilen denboraldian, 09:00etatik 21:00etara murriztu ahal izango da harrera-guneko zerbitzuaren ordutegia; nolanahi ere, harrera-guneko langileek aurkitzeko moduan egon behar dute txirrinaren edo antzeko beste sistema baten bidez.

Así mismo en temporada de baja afluencia de clientela, el horario del servicio de recepción podrá reducirse al horario de 09:00 a 21:00 horas; en todo caso, dicho personal, deberá estar localizable por timbre o similar.

39. artikulua.– Erreserbak eta aurrerakinak.

Artículo 39.– Reservas y anticipos.

1.– Establezimenduaren titularrak bezeroen eskura jarri behar ditu ostatu-unitateak, adosturiko baldintzetan.

1.– La persona titular del establecimiento ha de poner a disposición de la clientela las unidades de alojamiento en las condiciones pactadas.

2.– Bezeroak erreserba eskatzen badu, establezimenduak berretsi egin beharko du, gehienez 10 eguneko epean, hura egiaztatzea ahalbidetuko duen edozein sistema erabiliz; hitzartutako prezioaren eta erreserba- eta baliogabetze-baldintzen berri emango du establezimenduak berrespen horretan.

2.– Cuando la clientela solicita una reserva, el establecimiento deberá confirmarla, en un plazo máximo de 10 días, por cualquier sistema que permita su constancia incluyendo en la confirmación el precio convenido, las condiciones de reserva y anulación.

3.– Bezerotzat hartuko dira berentzat, enpresentzat edo hirugarren pertsonentzat ostatu ematen duten establezimenduekin zerbitzuak kontratatzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

3.– Se entiende por clientela el conjunto de personas físicas o jurídicas que, para sí o como empresas para terceras personas, contratan servicios con establecimientos de alojamiento.

4.– Establezimenduek seinale gisa zenbateko bat aurreratzeko eskatu ahal izango diete erabiltzaileei egindako erreserbak ordaintzeko. Seinale edo aurrerakin hori gorde egingo da ostatuaren fakturazioa egin arte edo erreserba baliogabetzeagatiko likidazioa egin arte, artikulu honetan ezarritako irizpideen arabera.

4.– Los establecimientos podrán exigir a los usuarios una cantidad anticipada en concepto de señal por las reservas que realicen. Esta señal o anticipo se mantendrá en depósito hasta que no se efectúe la facturación o se produzca la correspondiente liquidación por anulación de la reserva, conforme a los criterios preceptuados en este artículo.

5.– Establezimenduak erreserba egiaztatzen badu inolako ordainketarik edo seinalerik eskatu gabe, erreserba hori mantendu egin behar du adierazitako eguneko 18:00etara arte, non eta kontrakoa jakinarazteko berariazko komunikaziorik ez duen jasotzen. Establezimenduak derrigorrez mantendu behar ditu bezeroek egindako erreserbak, ordutegi aldetik inolako mugarik gabe, gutxienez aurrerakinaren bidez ordaindutako denboran eta gutxin-gutxienik lehen egunean, beti ere bezero horiek aurrerakina edo seinalea ordaindu badute. Bezeroek aurrerakina itzultzeko eskubidea galduko dute aurreikusitako epean aurkezten ez badira.

5.– Cuando el establecimiento haya confirmado la reserva sin exigencia de ningún pago o señal, está obligado a mantenerla hasta las 18:00 horas del día señalado, salvo comunicación expresa en sentido contrario. El establecimiento está obligado a mantener las reservas efectuadas por la clientela, sin ningún límite horario, durante al menos el tiempo que cubra el anticipo y como mínimo la primera jornada, si dichas personas han abonado el anticipo o señal. La clientela pierde el derecho al reintegro del anticipo si no se presenta en el plazo previsto.

6.– Bezeroek erreserba ezeztatuz gero, eskatutako seinalearen honako ehuneko hau atxiki ahal izango da, gehienez, kalte-ordain gisa:

6.– La anulación de la reserva por la clientela dará derecho a retener como máximo, en concepto de indemnización, el siguiente porcentaje de la señal exigida:

a) % 5, ostatua okupatzeko finkatutako data baino hogeita hamar egunetik gorako aurrerapenarekin ezeztatzen bada erreserba.

a) El 5% cuando la anulación se haga con más de treinta días de antelación a la fecha fijada para ocupar el alojamiento.

b) % 40, ezeztapena 15-30 eguneko aurrerapenarekin egiten bada.

b) El 40%, si la anulación se hace con 30 o menos días y más de 15.

b) % 60, ezeztapena 7-15 eguneko aurrerapenarekin egiten bada.

c) El 60%, si la anulación se hace con 15 o menos días y más de 7.

d) % 100, ezeztapena 7 egun edo gutxiagoko aurrerapenarekin egiten bada.

d) El 100% cuando se haga con 7 días o menos.

40. artikulua.– Sarrera-fitxa.

Artículo 40.– Ficha de entrada.

1.– Instalazioak erabili ahal izateko ezinbesteko baldintza da erabiltzaileek aldez aurretik izena ematea.

1.– Es requisito imprescindible para hacer uso de las instalaciones la previa inscripción de las personas usuarias.

2.– Onartu aurretik, erabiltzaileen eskubideen eta betebeharren araubidearen berri eman behar die kanpinak erabiltzaileei, behar den moduan eman ere. Dekretu honetan eta turismoaren erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak arautzeko abenduaren 24ko 317/1996 Dekretuan zehazten da zein den araubide hori.

2.– Antes de su admisión, se les debe informar debidamente sobre el régimen de derechos y obligaciones de las personas usuarias previstos en este Decreto y en el Decreto 317/1996, de 24 de diciembre, por el que se regulan los derechos y obligaciones del usuario turístico.

3.– Era berean, aurreko paragrafoan eskatutako informazioaz gain, «sarrera-fitxa» deritzon agiria eman behar zaie erabiltzaileei. Fitxa horretan honako informazio hau zehaztuko da: establezimenduaren izena eta kategoria, partzelaren kodea edo identifikazioa, partzelaren prezioa, zer egunetan sartu eta aterako diren, eta partzela zenbat pertsonak okupatuko duten eta zer sexutakoak diren. Dekretu honen 24. artikuluaren arabera erabilitako hizkuntza guztietan zehaztuko da informazio hori. Behin erabiltzaileak sarrera-fitxa hori bete eta sinatu ondoren, kanpinaren ustiatzaileak agiriaren kopia bat gorde behar du urtebetez, turismo-arloan eskumena duen organoaren eskura izateko.

3.– Así mismo, junto con la información requerida por el párrafo anterior, les debe ser entregado un documento, denominado «ficha de entrada», en el que conste, en todos los idiomas que hayan sido empleados conforme al artículo 24 del presente Decreto, el nombre y categoría del establecimiento, código o identificación de la parcela, precio de la misma, fechas de entrada y salida, y número y sexo de personas que ocupan la parcela. La copia de este documento, una vez cumplimentado y firmado por la persona usuaria, debe conservarse por la entidad explotadora a disposición del órgano competente en materia de turismo, durante un periodo de un año.

41. artikulua.– Erabiltzaileentzako informazioa.

Artículo 41.– Información a las personas usuarias.

1.– Erabiltzaile guztiei edo, horrela badagokio, familia-unitateari edo bizikidetza-taldeari, agiri hauek emango zaizkie:

1.– A toda persona usuaria, o en su caso unidad familiar o grupo de convivencia, le será entregados los siguientes documentos:

a) Seinaleztapen-planoak eta bertan adierazita honako informazio hau: larrialdi-irteerak eta eremu seguruetara ebakuatzeko bideak, su-itzalgailuen eta mahukentzako ur-harguneen kokalekua, baita kanpineko instalazio eta zerbitzuen eta hondakinak biltzeko guneen kokalekua ere, Dekretu honen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.

a) Planos de señalización en los que se reflejarán las salidas de emergencia y vías de evacuación a zonas seguras, ubicación de extintores y bocas de aguas para mangueras, así como la ubicación de instalaciones y servicios del camping y las zonas de recogida de residuos conforme a lo señalado en el artículo 21 de este Decreto.

b) Larrialdiko zerbitzuen, babes zibilaren, udaltzaingoaren, Ertzaintzaren, hurbileko osasun-zentroen helbideak eta telefonoak, garraiobideen ordutegia eta antzekoak jasoko dituen informazio-orria.

b) Un documento informativo que recoja los teléfonos de los servicios de emergencias, Protección Civil, Policía Local, Ertzaintza, centros sanitarios más cercanos, transportes y análogos.

2.– Harrera-guneko informazio-panelean erabilitako hizkuntza guztietan egongo da eskura informazio hori, edo identifikaziorako piktograma unibertsalak erabiliko dira, bestela.

2.– Esta información estará disponible en todos los idiomas que hayan sido utilizados en el panel informativo existente en la recepción, o bien mediante la utilización de pictogramas universales identificativos.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
PREZIOEN ARAUBIDEA ETA FAKTURAZIOA
RÉGIMEN DE PRECIOS Y FACTURACIÓN.

42. artikulua.– Prezioak ezarri eta argitaratzea.

Artículo 42.– Fijación y publicidad de precios.

1.– Dekretu honetan araututako turismoko establezimenduek eskainitako zerbitzuen prezioak libreak dira.

1.– Los precios de los servicios ofrecidos por los establecimientos de alojamiento turístico regulados en el presente Decreto son libres.

2.– Erabiltzaileei ezin zaie, inolaz ere, eredu ofizialaren arabera jendaurrean erakutsitako prezioen aldean handiagorik kobratu.

2.– En ningún caso se puede cobrar a las personas usuarias precios superiores a los que figuren expuestos al público según modelo oficial.

43. artikulua.– Prezioen tarifetan sartzen diren kontzeptuak.

Artículo 43.– Conceptos incluidos en las tarifas de precios.

Kontratatutako zerbitzuen ordaina jardunaldiko zenbatzen da, igarotako gauen arabera, eta, nolanahi dela ere, gutxienez jardunaldi bati dagozkion zerbitzuak ordaindu behar dira. Kontrakorik adostu ezean, jardunaldia 12:00etan amaitzen dela hartuko da kontuan.

El pago de los diversos servicios contratados se computa por jornada, conforme al número de pernoctaciones, devengándose, en todo caso como mínimo, las correspondientes a una jornada y entendiéndose que, salvo pacto en contrario, ésta finaliza a las 12:00 horas.

44. artikulua.– Faktura eta ordainketa.

Artículo 44.– Factura y pago.

1.– Establezimenduek bezeroei kontratatutako zerbitzuen faktura egin behar dute, ezarritako prezioen arabera. Turismoaren erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak arautzeko abenduaren 24ko 317/1996 Dekretuan eta arlo horretan indarrean den araudi fiskalean xedatutakoaren arabera egingo dira fakturak.

1.– Los establecimientos deben expedir una factura de los servicios contratados a la clientela de acuerdo con los precios establecidos. Dicha factura se debe adecuar a lo dispuesto al respecto en el Decreto 317/1996, de 24 de diciembre, por el que se regulan los derechos y obligaciones del usuario turístico, así como en la normativa fiscal vigente en dicha materia.

2.– Kasu guztietan, erabiltzailearen izenaren ondoan, informazio hau zehaztu behar da gutxienez: partzelaren zenbakia eta haren identifikazioa, pertsonen kopurua eta sarrerako eta irteerako datak. Era berean, kontratatutako zerbitzuak ere jasoko dira fakturan, egun eta kontzeptuen arabera behar bezala xehakatuta, eta zalantzarik ez uzteko moduan. Hitzez hitz edo gako bidez adieraziko dira zerbitzuak, eta horien azalpena inprimakian jasoko da derrigorrez.

2.– En todo caso, se debe consignar al menos, junto al nombre de la persona usuaria, el número de parcela y su identificación, el número de personas y las fechas de entrada y de salida. Asimismo, deben recoger indubitadamente, bien nominalmente o en clave, cuya explicación aparecerá inexcusablemente en el impreso, los diversos servicios que se hayan contratado, debidamente desglosados por días y conceptos.

3.– Bezeroek faktura aurkeztutako unean egin behar dute ordainketa edo adostutako epean, erreserbagatik aurreratutako ordainari buruz xedatutakoa aparte utzi gabe.

3.– La clientela tiene obligación de pagar en el momento de la presentación de la factura o en el plazo pactado, sin perjuicio de lo previsto en relación al pago anticipado por reserva.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ZERBITZUKO LANGILEAK
PERSONAL DE SERVICIO

45. artikulua.– Langileriaren egitura.

Artículo 45.– Estructura del personal.

Kanpina jabetzan duen enpresak edo enpresa ustiatzaileak, zuzendaritzaz arduratuko den pertsona bat izan behar du, eta, horrez gain, behar beste langile, kanpinaren kategoriari dagozkion zerbitzuak modu egokian eta uneoro betetzeko.

La empresa propietaria o explotadora del camping debe tener, además de una persona encargada de la dirección, personal en número suficiente para cubrir, convenientemente y en todo momento, los servicios que a su categoría le corresponden.

46. artikulua.– Zuzendaritzaz arduratzen den pertsona.

Artículo 46.– Persona encargada de la Dirección.

Kanpinaren jabeak edo enpresa ustiatzaileak izendatuko du zuzendaritzaz arduratuko den pertsona. Dekretu honen ondorioetarako, zuzendariak eginkizun hauek izango ditu, besteak beste:

La persona encargada de la Dirección es nombrada por la empresa propietaria o explotadora, y a los efectos del presente Decreto tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones:

a) Kanpinaren funtzionamendu egokia bermatzea, barne araubiderako araudia betetzen dela ziurtatzea eta bereziki langileek bezeroei emandako tratua zaintzea.

a) Velar por el buen funcionamiento del camping, el cumplimiento del Reglamento de régimen interior y muy especialmente del trato dispensado por el personal a la clientela del mismo.

b) Eskumena duten agintariei ordena publikoan gertatutako nahasmenen, egindako delituen edo kanpinean dauden pertsonen osasunerako arriskua sor dezaketen gaixotasunen berri ematea.

b) Comunicar a la autoridad competente cualquier alteración del orden público, comisión de delito, o enfermedades que supongan un riesgo para la salud de las personas acampadas.

c) Eskumena duen administrazioaren aurrean establezimenduaren bitartekari izatea, kanpinaren jabea ez dagoenean.

c) Asumir la interlocución del establecimiento ante la administración competente, en ausencia de la persona titular del establecimiento.

d) Kanpineko instalazioak egoera onean daudela egiaztatzea eta horiek mantentzeko eta hobetzeko beharrezkoak diren lanak egitea, kanpinaren kategoriaren arabera, irekitzeko eta funtzionatzeko exijitzen zaizkien baldintzetan egon daitezen instalazio horiek.

d) Comprobar el correcto estado de las instalaciones del camping, acometiendo las obras de conservación y mejora necesarias para el mantenimiento de las instalaciones con los requisitos que, según la categoría que ostenten, se les exija para su apertura y funcionamiento.

e) Dekretu honetako xedapenak betetzea.

e) Cumplir con las prescripciones del presente Decreto.

f) Aldian-aldian segurtasun-neurrien funtzionamendu egokia egiaztatzea.

f) Comprobar periódicamente el buen funcionamiento de las medidas de seguridad.

g) Turismo-arloko ikuskapen-zerbitzuei haien zeregina betetzen laguntzea; hau da, kanpalekuaren gune eta instalazioetan sartzeko baimena ematea; turismo-jarduerarekin zuzenean lotutako agiriak, liburuak eta erregistroak aztertzen uztea; eta aurreko agirien kopiak edo erreprodukzioak eskueran izatea, Turismo Legean xedatutako baldintzei jarraiki.

g) Facilitar el ejercicio de sus funciones a los servicios de inspección turística, permitiendo su acceso a las dependencias e instalaciones del campamento y el examen de documentos, libros y registros directamente relacionados con la actividad turística, así como la obtención de copias o reproducciones de la documentación anterior, en los términos previstos en la Ley de Turismo.

47. artikulua.– Harrerako langileak.

Artículo 47.– Personal de recepción.

Harrera-guneko langileek eginkizun hauek izango dituzte:

Corresponden al personal de recepción las siguientes funciones:

a) Erabiltzaileen sarrerak eta irteerak kontrolatzea, sarrera-fitxaren bidez aldez aurretik haien identitatea egiaztatuta.

a) El control de entradas y salidas de las personas usuarias, previa comprobación de su identidad, mediante la formalización de la ficha de entrada.

b) Ostatu-erreserbak jasotzea eta kudeatzea.

b) Atender las reservas de alojamiento.

c) Kanpinaren aurka aurkeztutako erreklamazioak jasotzea eta bideratzea.

c) Atender las reclamaciones presentadas contra el camping.

d) Fakturak egitea.

d) Expedir facturas.

e) Erabiltzaileek eskatutako informazioa ematea, bai kanpinaren funtzionamenduari buruzkoa, bai turismoari buruzkoa, oro har. Azken horri dagokionean, besteak beste, inguruko garraiobide publikoei buruzkoa, turismoko baliabide nagusiei eta intereseko guneei buruzkoa, larrialdi- eta osasun-zerbitzuei, bestelako ostatuei eta abarrei buruzko informazioa emango diete harrerako langileek erabiltzaileei.

e) Facilitar la información que soliciten las personas usuarias, tanto respecto al funcionamiento del campamento, como de carácter turístico en general. En este último caso, la información incluirá todo lo relativo a los medios de transporte público de la zona, principales recursos turísticos y puntos de interés, servicios de emergencia y sanitarios, otros alojamientos, etc.

f) Arriskuren bat izan dezaketen instalazio edo zerbitzuen berri ematea erabiltzaileei, baita horien aurrean hartutako segurtasun-neurrien berri ere.

f) Informar a las personas usuarias de las instalaciones o servicios que supongan algún riesgo y de las medidas de seguridad adoptadas al respecto.

g) Bere kategoriaren arabera bete beharrekoak izan eta enpresak agindutako bestelako eginkizunak betetzea.

g) Cuantas otras funciones correspondan a su categoría y le sean encomendadas por la empresa.

48. artikulua.– Zaintzarako langileak.

Artículo 48.– Personal de vigilancia.

Kanpinek segurtasun pribatuko langileak izan ditzakete, Segurtasun Pribatua arautzen duen araudiaren arabera, baina aukera hori baliatu zein ez, kanpinek zaintza-zerbitzua izango dute. Zerbitzu horrek eginkizun hauek beteko ditu:

Sin perjuicio de la posibilidad de disponer específicamente de personal de seguridad privada, identificado por la normativa reguladora de la Seguridad Privada, los campings contarán con servicio de vigilancia que desarrollará las siguientes funciones:

a) Kanpina zaintzea.

a) Custodiar el camping.

b) Kanpinaren ordena eta funtzionamendu egokia zaintzea, eta erabiltzaileek araudi honetan eta establezimenduaren barne araubiderako erregelamenduan xedatutakoa betetzen dutela bermatzea.

b) Cuidar del buen orden y funcionamiento del mismo, así como que se cumpla por las personas usuarias lo establecido en esta normativa y el Reglamento de régimen interior del establecimiento.

c) Erabiltzaileek atsedenerako duten eskubidea errespetatzen dela zaintzea.

c) Velar por el derecho al descanso de las personas usuarias.

d) Beren lanbidearen arabera bete beharrekoak izan eta enpresak agindutako bestelako eginkizunak betetzea.

d) Cuantas otras funciones corresponden a su empleo y les sean encomendadas por la empresa.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
PERTSONA ERABILTZAILEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS

49. artikulua.– Erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 49.– Derechos y obligaciones de las personas usuarias.

1.– Kanpinetako erabiltzaileei aplikatzekoa den eskubide eta betebeharren araubidea turismoaren erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak arautzeko abenduaren 24ko 317/1996 Dekretuan ezarritakoa da.

1.– El régimen de derechos y obligaciones aplicable a las personas usuarias de campings, es el establecido en el Decreto 317/1996, de 24 de diciembre, por el que se regulan los derechos y obligaciones del usuario turístico.

2.– Dekretu horretan eta aplikatzekoak diren bestelako xedapenetan onartutako eskubideei kalterik egin gabe, kanpinetako erabiltzaileek eskubidea dute kanpalekuan segurtasuna eta intimitatea izateko eta, horrenbestez, establezimenduak hori bermatzeko neurriak hartu behar ditu.

2.– Sin perjuicio de los derechos reconocidos en dicho Decreto y en cualesquiera otras disposiciones que les sean de aplicación, las personas usuarias de los campings tienen derecho a que el establecimiento adopte medidas tendentes a facilitar su seguridad e intimidad en el campamento.

3.– Dekretu horretan eta aplikatzekoak diren bestelako xedapenetan onartutako betebeharrei kalterik egin gabe, kanpinetako erabiltzaileek utzi egin behar dute ostatua aldez aurretik adostutako denbora igaro ondoren, non eta enpresak eta erabiltzaileak edo erabiltzaileek luzapen bat ez duten adosten. Era berean, 39. eta 44. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, kanpinaren zuzendaritzak ostatua uzteko eskatzen badie, erabiltzaileek bete egin behar dute esandakoa.

3.– Sin perjuicio de los deberes reconocidos en dicho Decreto y en cualesquiera otras disposiciones que les sean de aplicación, las personas usuarias de los campings tienen el deber abandonar el alojamiento una vez transcurrido el tiempo previamente pactado, salvo que éste sea prorrogado de mutuo acuerdo entre la empresa y la persona o personas usuarias, o cuando en su caso sea requerido por la dirección del establecimiento, según lo establecido en los artículos 39 y 44.

50. artikulua.– Erreklamazio-orriak.

Artículo 50.– Hojas de reclamaciones.

Turismoko kanpalekuek erreklamazio-orriak izan behar dituzte erabiltzaileen eskura, eta ikusteko moduan iragarri behar dute ohar hori, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erreklamazio-orriak arautzen dituen urtarrilaren 14ko 5/1997 Dekretuan xedatutakoari jarraituz.

Los campamentos de turismo deben disponer de hojas de reclamaciones a disposición de las personas usuarias, y anunciarlo de forma visible conforme a lo establecido en el Decreto 5/1997, de 14 de enero, por el que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

51. artikulua.– Debekatutako jokabideak eta kaleratzea.

Artículo 51.– Conductas prohibidas y expulsión.

1.– Kanpinetako erabiltzaileek debekatuta dute:

1.– Queda prohibido a las personas usuarias de los campings:

a) Gainerako erabiltzaileen atsedena galaraztea, barne araubiderako araudian zehaztutako ordutegian eta gutxienez 8 ordu jarraian, 23:00etatik 09:00etarako tartean.

a) Perturbar el descanso de las demás personas usuarias, durante el horario establecido en el reglamento de régimen interior y que no será inferior a 8 horas seguidas, en el intervalo comprendido entre las 23:00 y las 09.00 horas.

b) Egurrarekin egindako sua, barbakoak edo bestelako suak piztea, horretarako bereziki egokitutako guneetatik kanpo.

b) Encender fuego de leña, barbacoas u hogueras, fuera de los puntos especialmente acondicionados para ello.

c) Gainerako erabiltzaileentzat modu nabarmenean arriskua edo enbarazua sor dezaketen animaliak ondoan izatea.

c) Hacerse acompañar por animales que manifiestamente supongan un peligro o molestia para las demás personas alojadas.

d) Arriskua edo istripuak eragin ditzaketen armak edo objektuak eramatea.

d) Llevar armas y objetos que puedan representar peligro o causar accidentes.

e) Hondakinak eta zaborrak horretarako egokitutako edukiontzietatik kanpo uztea eta bereziki errekasto, putzu, iturri edo bide publikoetan botatzea.

e) Abandonar residuos o basuras fuera de los recipientes destinados a tal fin y especialmente el arrojarlos a arroyos, pozos, fuentes o vías públicas.

f) Kanpinean ostatu hartuta ez dauden pertsonak barnera sartzea, establezimenduko langileek aldez aurretik horretarako baimenik eman gabe.

f) Introducir en el campamento a personas no alojadas en él, sin la previa autorización del personal del establecimiento.

g) Dekretu honetan edo establezimendu bakoitzaren barne araubiderako araudian jasotako xedapenak urratzen dituen jardun oro.

g) Cualquier actuación que contravenga las disposiciones contempladas en el presente Decreto o en el Reglamento de régimen interior de cada establecimiento.

2.– Debeku hauetakoren bat ez betetzeak kontratua bertan behera uztea eta erabiltzailea establezimendutik kanporatzea ekar dezake.

2.– La contravención de alguna de estas prohibiciones puede dar lugar a la resolución del contrato y a la expulsión del establecimiento.

3.– Artikulu honetan xedatutakoa betetzeko, kanpineko langileek laguntza eska diezaiekete Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoei.

3.– A los efectos de hacer cumplir lo dispuesto en el presente artículo, el personal del camping puede recabar el auxilio de los diferentes cuerpos policiales existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
JAKINARAZPENEN ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

52. artikulua.– Establezimenduaren turismo-sailkapena orientazio gisa adierazteko eskabidea.

Artículo 52.– Solicitud de indicación orientativa de la clasificación turística del establecimiento.

1.– Ostatua proiektu-fasean dagoenean, edo aldaketa garrantzitsuak egiteko asmoa dagoenean, enpresak aukera izango du bere ezaugarri, instalazio eta zerbitzuen arabera legokiokeen turismo-sailkapena eskatzeko turismo arloan eskumena duen organoari. Horretarako, Dekretu honen 54. artikuluaren 1.e) atalean adierazitako dokumentazioaren artean beharrezkoak diren agiriak aurkeztu beharko ditu. Turismo arloan eskumena duen sailean dagokien lurralde-ordezkaritzaren bidez egin behar du eskabide hori, araudi honen bigarren xedapen gehigarrian zehaztutako lekuetan eskueran dauden eredu ofizialari jarraituz.

1.– Cuando el alojamiento estuviese proyectado, o cuando se prevea la realización de modificaciones sustanciales, la empresa podrá solicitar al órgano competente en materia de turismo, a través de la delegación territorial correspondiente del departamento competente en materia de turismo, y siguiendo el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la disposición adicional segunda de la presente norma, sin perjuicio de las competencias del resto de administraciones, la indicación de la clasificación turística que pudiera corresponderle en función de sus características, instalaciones y servicios; para lo cual aportará la documentación pertinente, entre la señalada en el apartado 1.e) del artículo 54 de este Decreto.

2.– Administrazioak 3 hilabeteko epean erantzun beharko dio egindako kontsultari, eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita, edo hala badagokio, Administrazioak eskatu dion beharrezko dokumentazioa jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Denbora-tarte hori igaro ondoren kontsulta egin duen pertsonak Administrazioaren erantzunik jaso ez badu, horrek ez du esan nahi kontsulta-idazkian jasotako adierazpen-eskaera onartzen denik. Nolanahi dela ere, pertsona interesdunak aukera izango du kontsulta aurkeztu zuen organora jotzeko, erantzunik ez jasotzea eragin duten arrazoien berri jakiteko eta dagozkion erantzukizunak eskatzeko.

2.– La Administración deberá contestar a la consulta formulada en el plazo de 3 meses desde la recepción de la solicitud y de la documentación aportada, o en su caso, desde la recepción de la documentación, que siendo necesaria, le haya requerido la Administración. El transcurso de dicho plazo sin que la persona consultante hubiera obtenido contestación de la Administración, no supone la aceptación de la petición de indicación expresada en el escrito de consulta, sin perjuicio de que pueda dirigirse al órgano donde presentó su consulta a fin de conocer los motivos que han originado la falta de contestación y exigir las oportunas responsabilidades.

3.– Artikulu honetan aipatutako kasuetan turismo-arloan eskumena duen organoak emandako erantzunak argibide-izaera baino ez du izango, eta inola ere ezin izango da errekurtsorik aurkeztu erantzun horren aurka; horretaz gain, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35.g) artikuluan esleitutako informazio- eta orientazio-betebeharrak betetzeko xede bakarrarekin egiten da arestian aipatutako erantzuna. Erantzunak Turismo Administrazioa lotetsiko du, soil-soilik, proiektuaren egikaritzea oso-osorik bat datorrenean kontsulta egindakoan kanpinak aurkeztutako memoriarekin, planoekin eta bestelako dokumentazioarekin, eta Administrazioak emandako araudia indarrean dagoen bitartean.

3.– La contestación que en los supuestos mencionados en el presente artículo se emita por el órgano competente en materia de turismo tendrá un carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo interponerse recurso alguno contra dicha contestación y se realiza a los efectos de cumplir con los deberes de información y orientación consignados en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sólo vinculará a la Administración Turística, cuando la ejecución del proyecto se ajuste, íntegramente a la memoria, planos y demás documentación aportada al realizar la consulta y mientras esté vigente la normativa sobre la que la Administración se ha pronunciado.

53. artikulua.– Turismo Administrazioari jarduera turistikoaren hasieraren berri «erantzukizunpeko adierazpenaren» bidez emateko beharra.

Artículo 53.– Necesidad de notificación de inicio de la actividad turística a la Administración Turística por medio de la «declaración responsable».

1.– Dekretu hau aplikatzekoa den esparruan dauden kanpinak martxan jarri eta ustiatzen hasi aurretik, pertsona titularrek turismo-jardueran aritzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena eta sailkapena aurkeztu behar dute turismo-arloan eskumena duen sailean eta zehazki dagokien lurralde-ordezkaritzan, araudi honen bigarren xedapen gehigarrian zehaztutako lekuetan eskueran dagoen eredu ofizialari jarraituz.

1.– Previamente a la puesta en funcionamiento y explotación de los campings incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto, la persona titular debe presentar, ante la respectiva delegación territorial del departamento competente en materia de turismo, una declaración responsable de dedicación a la actividad turística y clasificación, siguiendo el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la disposición adicional segunda de la presente norma.

2.– Alabaina, proiektuak Natura 2000 Sareko eremuei eragin badiezaieke edo Proiektuek ingurumenean duten inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina aldatzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Errege Dekretu Legegilean, Dekretu hori garatzen duen erkidegoko araudian eta Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legearen eta horren ondorengo aldaketetan jasotakoaren arabera bestelako arrazoiren bat tarteko bada, eta, horren ondorioz, proiektuak ingurumenaren gaineko ebaluazioa bete behar badu, erantzukizunpeko adierazpena ezingo da aurkeztu ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egin arte, eta, kasu guztietan, hori egiaztatuko duen dokumentazioa izan beharko da eskueran.

2.– No obstante, cuando sea preceptivo que un proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, porque pueda afectar a los espacios de la Red Natura 2000 o por otros motivos conforme al texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y conforme a la normativa autonómica de desarrollo, así como la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo y sus posteriores modificaciones, la declaración responsable no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo la evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite.

3.– Turismo-arloko Administrazioari emandako informazioa ez dago loturik beste administrazio batzuek izan ditzaketen eskumenak direla-eta pertsona interesdunek administrazio horietan aurkeztu beharreko informazioekin, ez eta, horrela badagokio, administrazio horiek eman ditzaketen baimenekin ere.

3.– La información suministrada a la Administración Turística es independiente de las informaciones que las personas interesadas deban realizar a otras administraciones, en virtud de sus respectivas competencias, y, en su caso, de las correspondientes autorizaciones de dichas administraciones.

4.– Aipatutako erantzukizunpeko adierazpen horiek ez diete bide ematen kanpinaren jabeei edo ustiatzaileei barrutian dauden beste instalazio edo zerbitzu batzuk zabaltzeko, baldin eta instalazio eta zerbitzu horietarako araudi espezifikoa badago.

4.– Las declaraciones señaladas no presuponen la posibilidad de apertura de otras instalaciones y servicios existentes en su recinto, para los que exista una normativa específica propia.

54. artikulua.– Turismo-jardueran aritzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena eta sailkapena.

Artículo 54.– Declaración responsable de dedicación a la actividad turística y clasificación.

1.– Erantzukizunpeko adierazpena aurkezteak aukera emango du aurkezpenaren egunetik beretik jarduerari ekiteko, Turismo Administrazioak esleituta dituen egiaztatze-, kontrol- eta ikuskapen-ahalmenak eta beren eskumenei jarraiki beste erakunde batzuei dagozkien ahalmenak aparte utzi gabe. Establezimenduari buruzko datuez gain, eta batez ere plaza kopuruaz gain, espezifikoki beste informazio hau ere jasoko da erantzukizunpeko adierazpenean:

1.– La presentación de la citada declaración responsable permitirá el inicio de la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la Administración Turística y de las facultades que correspondan a otros organismos en virtud de sus respectivas competencias. Específicamente, en la declaración responsable se recogerá, además de los datos referidos al establecimiento, especialmente su número de plazas, lo siguiente:

a) Titularrak Administrazio Publikoaren aurrean ordezkaritza-ahalmena duela. Titularra pertsona juridikoa denean, sozietatearen eraketari buruzko eskritura eta ordezkaritza-ahalordeak aurkeztu beharko ditu espezifikoki, beti ere sozietate-eskrituran argi eta garbi ondorioztatzen ez badira. Erantzukizunpeko adierazpenean, halaber, eskritura hori dagokion Merkataritza Erregistroan inskribatu izanaren identifikazio-datuak jasoko dira.

a) Que la persona titular dispone de capacidad de representación ante la Administración Pública. En el caso de que la titular sea persona jurídica, específicamente deberá disponer de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes de representación, en el supuesto de que no se deduzcan claramente de la escritura social; y se recogerán los datos identificatorios de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad en el correspondiente Registro Mercantil.

b) Pertsona titularrak bere esku duela instalazioak hartzen duen lursail osoa, jabetza-tituluaren bidez edo zuzenbidean erabilera hori ahalbideratzen duen besteren baten bidez.

b) Que la persona titular tiene disponibilidad de la totalidad del terreno afectado por la instalación, por título de dominio o cualquier otro que en derecho permita esta utilización.

c) Pertsona titularrak Dekretu honetan adierazitako erantzukizun zibileko asegurua duela.

c) Que la persona titular dispone del seguro de responsabilidad civil señalado en este Decreto.

d) Establezimenduak Dekretu honetan eta aplikatu beharreko beste guztietan (irisgarritasuna sustatzeko araudian eta larrialdi-egoerei aurre egiteko segurtasun- eta autobabes-araudian, bereziki) ezarritako betekizunak betetzen dituela.

d) Que el establecimiento cumple los requisitos establecidos en este Decreto y cuantos otros sean de aplicación, en especial la normativa de promoción de la accesibilidad y la normativa de seguridad y autoprotección frente a situaciones de emergencia.

e) Titularrak erantzukizunpeko deklarazioan adierazitakoa egiaztatzen duen dokumentazioa duela eta jardueran aritzen den denboran betetzen jarraitzeko konpromisoa hartu duela. Dokumentazio horretan, gutxienez, agiri hauek izango dira:

e) Que la persona titular dispone de la documentación que acredita lo anteriormente reseñado y que se compromete a mantener su cumplimiento, durante el tiempo de ejercicio de la actividad. Dicha documentación, al menos, será la siguiente:

○ Memoria, eskudun teknikariek sinatuta, besteak beste, honako alderdi hauek arrazoibidetuz: kanpaketa-eremuaren azalera eta ehunekoa, edukiera, partzela-kopurua, azalera eta plaza kopurua partzela bakoitzeko, aparkatzeko plaza-kopurua ibilgailu-motaren arabera. Bestetik, Titulu honen III. eta IV. kapituluetan (azpiegiturei eta gutxieneko zerbitzuei eta kategoriei buruzkoak dira kapitulu horiek) jasotako baldintzen deskribapena eta justifikazioa, eta, horri loturik irisgarritasuna sustatzeko araudia eta segurtasuneko eta larrialdi-egoeren aurreko araudia betetzeari buruzko esanbidezko pronuntziamendua.

○ Memoria, firmada por personal técnico competente, que desarrolle de modo justificado, entre otros, los siguientes aspectos: superficie y porcentaje de zona de acampada, capacidad, número de parcelas, superficie y número plazas por parcela, número de plazas de aparcamiento según el tipo de vehículos, así como descripción y justificación de los requisitos recogidos en los capítulos III y IV del presente Título, referidos a infraestructuras y servicios mínimos y categorías, con pronunciamiento expreso del cumplimiento de la normativa de promoción de la accesibilidad y de la normativa de seguridad y autoprotección frente a situaciones de emergencia.

○ Dokumentazio grafikoa: kanpalekuaren oin-antolamendu eta atalei buruzko eskala-planoak, instalazioek eta eraikuntzek lursailean hartzen duten eremua islatuz; kanpaketa-plazak eta -modalitateak, plazen azalera adieraziz; oinezkoentzako eta ibilgailuentzako galtzadak eta aparkalekuak; aparkaleku-kopurua, eremu libreak eta aisialdirako guneak, kirol-guneak, berdeguneak eta eremu arboladunak, elementu horietako bakoitzak hartzen duen azalera zehaztuz.

○ Documentación gráfica: planos a escala adecuada sobre la ordenación en planta y secciones del campamento, reflejando la ocupación sobre la finca de las instalaciones y edificaciones; las plazas de acampada y sus modalidades, señalando la superficie de las mismas; las superficies pavimentadas destinadas a peatones, tráfico rodado y aparcamientos; número de plazas de aparcamiento y superficies destinadas a espacios libres y deportivos, zonas verdes y arbolado, con desglose de las superficies que ocupen tales elementos.

2.– Artikulu honen lehen paragrafoan adierazitako informazioaren ondorioz, enpresak eta establezimenduak Turismo Enpresen Erregistroan inskribatuko dira ofizioz (irailaren 2ko 199/2003 Dekretuak arautzen du erregistro hori), eta dagokien erregistro-zenbakia esleituko zaie.

2.– Resultado de la información señalada en el párrafo 1 de este artículo, las empresas y los establecimientos se inscribirán de oficio en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco, regulado por Decreto 199/2003, de 2 de septiembre, y les será asignado el número de registro que les corresponda.

3.– Artikulu honen 1. paragrafoan xedatutakoa aparte utzi gabe, eta behin erantzukizunpeko adierazpena eginda, turismo-arloan eskumena duen saileko dagokion lurralde ordezkaritzak ahalmena izango du adierazpen horretan emandako informazioa bermatuko duten agiriak errekeritzeko.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, y efectuada la declaración responsable, la delegación territorial correspondiente del departamento competente en materia de turismo, podrá requerir cualquier documento que apoye la información suministrada en dicha declaración responsable.

4.– Pertsona interesdunek ez dituzte derrigorrez aurkeztu behar turismo-arloan eskumena duen administrazioak lehendik dituen agiriak. Horretarako, pertsona titularrak eskabidean adierazi behar du zer egunetan eta zer organo edo bulegotan aurkeztu zituen agiri horiek, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. artikuluan (f atalean) eta Lege hori garatzeko arauetan xedatutako moduan eta baldintzetan.

4.– No es preceptiva la presentación por las personas interesadas de aquellos documentos exigidos que ya se encuentren en poder de la administración competente en materia de turismo, para lo cual la persona titular debe hacer constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sus normas de desarrollo.

55. artikulua.– Aurkeztutako dokumentazioa egiaztatzea.

Artículo 55.– Comprobación de la documentación aportada.

1.– Dagokion lurralde-ordezkaritzaren zerbitzu teknikoak, dokumentazioa aztertu ondoren, dokumentazioa zuzentzea edo beste agiri batzuk aurkeztea eskatu ahal izango du, hala badagokio, eta emandako informazioa egiazkoa dela eta erregelamenduz ezarritako betekizunak betetzen jarraitzen dela egiaztatu ahal izango du.

1.– El servicio técnico de la delegación territorial correspondiente, tras analizar la documentación, en su caso podrá requerir la subsanación o aportación de documentación y podrá comprobar la veracidad de la información suministrada y el mantenimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos reglamentariamente.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena aurkezten ez bada, eta, aurreko paragrafoan azaldu den egiaztapenaren ondorioz dagokion Lurralde Ordezkaritzako zerbitzu teknikoak identifikatzen badu emandako informazioa zehaztugabea edo faltsua dela edo funtsezko datuak ezkutatu direla, edo, hala badagokio, agintari eskudunek egiaztatutako eskakizunak betetzen ez direla, turismo arloan eskumena duen organoak, 6/1994 Legearen 8. artikuluaren arabera, prozedura bat hasi ahal izango du, titularrak egokiak diren ebidentziak edo deskarguak alegatu eta aurkeztu ahal izan ditzan. Egindako jarduerak kontuan hartuta, organo eskudunak, ebazpen arrazoitu bidez, agindu dezake establezimendua adierazitakoaren aldean beste ostatu-figura batean birsailkatzeko, jarduera geldiarazteko edota interesdunak dagokion jarduera hasi aurreko unera lehengoratzeko egoera juridikoa. Orobat, urtebeteko epean xede berarekin beste prozedura bat ezin duela eskatu ere agindu ahal izango du, aipaturiko 6/1994 Legearen 8. artikuluan zehazten denari jarraiki.

2.– En los supuestos de no presentación de la declaración responsable, así como si, resultado de la comprobación señalada en el anterior párrafo, el servicio técnico de la delegación territorial correspondiente identificase que la información suministrada es inexacta, falsa u omite datos de carácter esencial, o que en su caso se incumplen los requisitos exigidos verificados por la autoridad competente, el órgano competente en materia de turismo, de acuerdo al artículo 8 de la mencionada Ley 6/1994, iniciará un procedimiento, para que la persona titular pueda alegar y aportar las evidencias o descargos correspondientes. A la vista de las actuaciones practicadas podrá ordenar, mediante resolución motivada, la reclasificación del establecimiento en otra figura alojativa diferente a la declarada, la paralización de la actividad, o la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un año, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

3.– Martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 8. artikuluaren 3. paragrafoan zehaztutakoaren ondorioetarako, ulertuko da honako gorabehera hauek direla funtsezkoak:

3.– A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 8 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, se entenderán que tienen carácter esencial las siguientes circunstancias:

a) Larrialdiko egoeren aurrean segurtasunerako edota autobabeserako araudia betetzen dela ez egiaztatzea.

a) La no acreditación del cumplimiento de la normativa de seguridad y/o de autoprotección frente a situaciones de emergencia.

b) Irisgarritasuna sustatzeko araudia betetzen dela ez egiaztatzea.

b) La no acreditación del cumplimiento de la normativa sobre la promoción de la accesibilidad.

c) Erantzukizun zibileko poliza kontratatu izana ez egiaztatzea.

c) La no acreditación de haber contratado la respectiva póliza de responsabilidad civil.

d) Kanpin gisa edo kanpaketa-turismoko beste modalitate gisa hartzeko bete beharrekoak diren gutxieneko baldintzak ez betetzea, non eta, Dekretu arauemaile honetan xedatutako prozedurari jarraituz, baldintza horiek bete behar izatetik salbuetsita ez dagoen.

d) El incumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para ser considerado camping u otra modalidad de turismo de acampada, salvo que se hubiera dispensado del cumplimiento de los citados requisitos, siguiendo el procedimiento previsto en el presente Decreto regulador.

4.– Datu edo agirietan akatsak, faltsutzeak edo omisioak izanez gero, funtsezkoak ez badira, zuzentzeko bidea ireki beharko da, dagozkion zehapenak aparte utzi gabe.

4.– Las inexactitudes, falsedades u omisiones de datos o documentos, de carácter no esencial conllevarán, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, la apertura de un requerimiento de subsanación.

56. artikulua.– Aldaketak.

Artículo 56.– Modificaciones.

1.– Turismo-jarduera hasi ondoren aldaketa garrantzitsuren bat egin nahi duten enpresek, hau da, establezimenduen azpiegitura-instalazioetan edo establezimenduen ezaugarrietan eragin dezakeen aldaketaren bat edota azaleran, edukieran edo sailkapenean eragin dezakeen funtsezko aldaketaren bat (titulartasuna barne) egin nahi duten enpresek, horren inguruko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu behar dute aldaketa egin aurretik. Prozedura kapitulu honetako 53., 54. eta 55. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera izapidetzen da, adierazitako aldaketen inguruan aurkeztu beharreko memoriaren eta dokumentazioaren kasuan izan ezik.

1.– Las empresas que, una vez iniciada la actividad turística, pretendan realizar alguna modificación sustancial, es decir, que afecte a las instalaciones de infraestructura o características de los establecimientos o que pueda afectar a su superficie, capacidad o a su propia clasificación como tal, incluida la titularidad, deberán presentar con anterioridad a reiniciar el tráfico turístico en dichas instalaciones una declaración responsable de la misma. El procedimiento se tramita con arreglo a lo previsto en los artículos 53, 54 y 55 de este capítulo, a excepción de la memoria y documentación a declarar que se referirán a las modificaciones señaladas.

2.– Egindako aldaketa aurrez adierazitako aterpe kopurua handitzea izan bada, jardueraren titularrak edo hark ahalordetutako pertsonak, behar bezala egiaztatuta, agiri hauek dituela adieraziko du:

2.– Cuando las modificaciones consistan en el aumento del número de albergues declarados anteriormente, la persona titular de la actividad o en quien ésta delegue, debidamente acreditada, declarará que dispone de la siguiente documentación:

a) Jabetza-tituluaren bidez edo zuzenbidean erabilera hori ahalbideratzen duen besteren baten bidez aterpe finkoen titularra dela egiaztatuko duten agiriak.

a) Documentación acreditativa de que es titular de los albergues fijos, por título de dominio o cualquier otro que en derecho permita esta utilización.

b) Obraren ezaugarri nagusiak deskribatzen dituen memoria, kanpinaren barnean elementu finkoen kokalekua adierazten duten planoak, elementu finkoen planoak eta edukiera behar bezala egiaztatuta. Halaber, Dekretu honetan exijitutako baldintzak betetzen direla ere zehaztu beharko da xehetasun osoz.

b) Memoria en la que se describen las características generales de la obra, planos del emplazamiento de los elementos fijos en el interior del camping, planos de los elementos fijos y capacidad debidamente acreditada. También se ha de especificar pormenorizadamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente Decreto.

3.– Gainerako aldaketak (hala nola enpresaren izenaren aldaketa eta beste batzuk) gertatu eta hilabete bateko epean jakinaraziko zaizkio turismo-arloan eskumena duen organoari, eta aurreko artikuluetan adierazitako dokumentazioaren artean aldaketa horiek justifikatzen dituzten agiriak aurkeztu beharko dira.

3.– El resto de modificaciones, tales como el cambio de denominación de la empresa, y otras, serán comunicadas al órgano competente en materia de turismo en el plazo de un mes, a partir de que se produzcan, aportando cuanta documentación de la señalada en los artículos anteriores las justifique.

4.– Arestian adierazitako funtsezko aldaketak egin izanaren erantzukizunpeko adierazpena, funtsezkoak ez diren aldaketen jakinarazpena (artikulu honetan zehazten da zein diren aldaketa horiek) eta itxieraren jakinarazpena arau honen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dauden eredu ofizialei jarraiki egin beharko dira.

4.– La declaración responsable de realización de modificaciones sustanciales y la comunicación de modificaciones no sustanciales, señaladas en este artículo, deberán seguir los modelos oficiales disponibles en los lugares establecidos en la disposición adicional segunda de la presente norma.

57. artikulua.– Itxiera jakinaraztea.

Artículo 57.– Comunicación de cierre.

1.– Establezimenduaren titularrek aldez aurretik eman behar diote kanpinaren itxieraren berri dagokion lurralde ordezkaritzari, izan itxiera hori behin betikoa edo izan aldi baterakoa, eta arau honen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dauden eredu ofizialei jarraitu behar diote jakinarazpen hori egiteko.

1.– El cierre del camping, ya sea definitivo o temporal, se debe notificar con carácter previo a la delegación territorial correspondiente, siguiendo el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la disposición adicional segunda de la presente norma.

2.– Bi urtez jarraian itxita edukiz gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo Enpresen Erregistroan baja emango zaio kanpinari.

2.– El cierre por más de dos años consecutivos produce la baja en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco.

3.– Itxieraren jakinarazpenik egiten ez bada, Turismo Administrazioak kanpinaren aldi baterako baja izapidetuko du aurrez aipatutako erregistroan. Bi urte igaro ondoren, behin betiko baja emango zaio erregistro horretan.

3.– En caso de ausencia de comunicación del cierre, la Administración Turística tramitará la baja temporal en el registro anteriormente mencionado. Transcurridos dos años, se producirá la baja definitiva en dicho registro.

4.– Kanpina behin betiko ixten bada, aterpe finkoek aterpe izateari utziko diote.

4.– En caso de cierre definitivo del camping los albergues fijos perderán su condición de albergue.

58. artikulua.– Kategoriaren berrikuspena.

Artículo 58.– Revisión de categoría.

1.– Sailkapena egitean kontuan hartu ziren baldintzak betetzen dituen heinean kanpinak eutsi egingo dio kategoriari.

1.– La clasificación se mantendrá en tanto se cumplan los requisitos que se tuvieron en cuenta al efectuar aquella.

2.– Turismo-arloko administrazioak eskumena izango du, ofizioz edo parte interesatuak hala eskatuta, kanpalekuen kategoria berrikusteko, eta instalazioek eta zerbitzuek ez badituzte betetzen esleitutako kategoriaren baldintzak, beste kategoria bat esleitu ahal izango dio kanpinari. Horretarako dagokion espedientea abiarazi beharko du aurrez, eta parte interesdunei entzun beharko die.

2.– La categoría de los campamentos de turismo puede revisarse de oficio o a instancia de parte, pudiendo asignarse una categoría distinta, previa instrucción del correspondiente expediente con audiencia a las partes interesadas, cuando las instalaciones y servicios no estén de acuerdo con la categoría asignada.

III. TITULUA
TÍTULO III
KANPAKETA-EREMUAK
ÁREAS DE ACAMPADA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KANPAKETA-EREMU NATURALAK
ÁREAS NATURALES DE ACAMPADA

59. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 59.– Concepto.

Hauek dira kanpaketa-eremu naturalak: kokapen, topografia eta baso-aberastasun berezia edo bestelako inguruabar bitxia eta behar bezala egiaztatua daukatenak, baldintzak betetzen dituztenak eta prezio baten truke, jendearentzako zabalik egongo direnak, opor- edo aisialdi-helburuekin, aldi baterako ostatu emateko. Okupazio hori, kanpinekin alderatuta, naturari dagokionez hurbiltasun handiagoz eta ustiatze-moduari dagokionez modu arinagoz egingo da. Orobat, Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo Enpresen Erregistroan inskribatuta egongo dira, ostatu-zerbitzuak emateko, kapitulu honetan ezarritako baldintzetan eta mugekin.

Son áreas naturales de acampada las constituidas por espacios de terreno que reúnan especiales características por su original situación, topografía, riqueza forestal o cualquier otra circunstancia peculiar debidamente acreditada, que cumplan los requisitos y sirvan a las finalidades de residencia temporal vacacional o de ocio más cercano a la naturaleza y menos intenso en el modo de explotación, que están abiertas al público mediante precio y estén inscritas en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco, para prestar servicios de alojamiento en las condiciones y con los límites que establece el presente Capítulo.

60. artikulua.– Hornitzea, atontzea eta kokatzea.

Artículo 60.– Dotación, acondicionamiento y ubicación.

1.– Kanpaketa-eremu naturalei aplikatzekoak dira kanpinen kasuan kokapenari, hornidurari eta atontzeari buruz 6., 7.1, 12., 13., 17. eta 18. artikuluetan ezarritako aurreikuspenak, ondorengo artikuluetan adierazitako berezitasunak kontuan hartuta.

1.– Son de aplicación a las áreas naturales de acampada las previsiones sobre ubicación, dotación y acondicionamiento establecidas para los campings en los artículos 6, 7.1, 12, 13, 17 y 18, con las especialidades señaladas en los artículos siguientes.

2.– Galarazita dago kanpaketa modalitate hau abeltzaintzako ustiategi bat edo abeltegi bat duten baserrietan edo haien ondoan egitea, baldin eta ustiategiaren tamaina dela-eta, osasun arrazoiak tarteko izan badaitezke. Osasun-alderdien kontrola erakunde eskudunak egin dezake edozein unetan, turismo-arloan eskumena duen organoak eskatuta. Azken horrek erregistroan izena ematea ezetsi dezake edo, horrela badagokio, erregistroan baja ematea erabaki, baldin eta lekuak ez baditu baldintza egokiak betetzen.

2.– Asimismo, está prohibido el ejercicio de esta modalidad de acampada en aquellos caseríos, o junto a los mismos, que tengan una explotación pecuaria o de granja, de entidad suficiente como para desaconsejar por razones sanitarias las acampadas de personas en sus inmediaciones. El control de los aspectos sanitarios puede ser realizado en cualquier momento por el organismo competente, a instancia del órgano competente en materia de turismo, pudiendo denegar éste la inscripción en el registro o dar la baja en el mismo, en su caso, a los que no reúnan las condiciones adecuadas.

61. artikulua.– Aterpetxe finkoen debekua.

Artículo 61.– Prohibición de albergues fijos.

Kanpaketa-eremu naturaletan ezin da pertsonei ostatu emateko aterpe finkorik ezarri. Hain zuzen, 7.4. artikuluan zehazten da zer hartzen den aterpe finkotzat.

En las áreas naturales de acampada no pueden instalarse para alojamiento de las personas usuarias albergues fijos según se definen estos en el artículo 7.4.

62. artikulua.– Azalera, partzelazioa eta gehieneko okupazioa.

Artículo 62.– Superficie, parcelación y ocupación máxima.

1.– Kanpaketa-eremu naturalek ezin dute hektarea bateko azalera gainditu, gehienez ere 25 partzela izan ditzakete eta ezin diete 60 pertsonari baino gehiagori ostatu eman partzela horietan. Aterpe mugikorrak gehienez ere astebete eduki ahal izango dira jarrita.

1.– La superficie de las áreas naturales de acampada no puede exceder de una hectárea, debiendo contar con un máximo de 25 parcelas, en las que se pueden instalar un máximo de 60 campistas. Los albergues móviles no pueden permanecer instalados más de una semana.

2.– Ez da beharrezkoa kanpaketa-eremu naturalak hesitzea, ez eta partzeletan banatzea ere. Nahikoa da partzelak mugarri bidez, hesola txikien edo antzekoan bidez seinalatzea, batetik bestera 20 metroko tartean jarrita eta aldian behin mugarri horiek lekuz aldatuta, landare-estalkiari eusten zaiola bermatzeko.

2.– No es necesario el cercado de las áreas naturales de acampada, ni su parcelación, siendo suficiente el señalamiento de las parcelas mediante jalones, pequeñas estacas o similares, colocados a una distancia de 20 metros entre sí, a fin de que su desplazamiento periódico permita asegurar el mantenimiento de la cobertura vegetal.

63. artikulua.– Azpiegiturak eta gutxieneko zerbitzuak.

Artículo 63.– Infraestructuras y servicios mínimos.

1.– Dekretu honen 19. artikulutik 25.era zehaztutako azpiegituren eta gutxieneko zerbitzuen araubidea ezarriko zaie kanpaketa-eremu naturalei, hurrengo artikuluan eta segidako paragrafoetan adierazitako berezitasunak kontuan hartuta.

1.– Se aplican a las áreas naturales de acampada el régimen de infraestructuras y servicios mínimos contenido en los artículos 19 a 25 del presente Decreto, con las especialidades señaladas en el siguiente artículo y en los siguientes párrafos.

2.– Ez da beharrezkoa 20. artikuluan adierazitako estolderia-sistema ezartzea. Hala ere, ezingo da ebakuazioko sare publikotik kanpo hondakin-urik bota ur horiek aurrez araztu gabe.

2.– No es necesaria la instalación del sistema de alcantarillado referido en el artículo 20. En todo caso, no se podrá realizar el vertido de aguas residuales fuera de la red pública de evacuación sin ser previamente depuradas.

3.– Harrerako bulegoa egokitzeko, lursailean dauden eraikuntzetako bat moldatu ahal izango da, osorik edo zati bat, edo zimendurik gabeko moduluak garraiatu eta ipini ahal izango dira, beti ere eginkizun hori betetzeko egokiak badira. Modulu garraiagarri horiek, nolanahi dela ere, ingurunearekin bat datozen materialez eginak izango dira.

3.– La oficina de recepción puede instalarse bien mediante la adaptación de toda o parte de las construcciones existentes en el terreno, bien mediante la colocación de módulos transportables no cimentados que cumplan adecuadamente dicha función. Estos módulos transportables deben ser, en todo caso, de materiales que sean coherentes con el medio.

64. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 64.– Requisitos.

1.– Kanpaketa-eremu naturalek ekipamendu hauek izan behar dituzte gutxienez, ostatu ematea aurreikusten duten 25 pertsonako:

1.– Como mínimo, por cada 25 campistas que se prevean acoger, las áreas naturales de acampada deben contar con los siguientes equipamientos:

a) Garbiketa-zerbitzu hauek: dutxa bat, konketa bat eta komun bat kanpinean ostatu hartuta daudenen zerbitzura eta soilik haiek erabiltzeko. Zerbitzu horiek euritik babesean egon behar dute eta erabiltzaileen intimitatea behar bezala bermatu behar dute.

a) Servicios higiénicos consistentes en 1 ducha, 1 lavabo y 1 inodoro a disposición de las personas campistas, y que sean de uso exclusivo de éstas. Estos servicios deben estar en todo caso resguardados de la lluvia, asegurando suficiente intimidad para las personas usuarias.

b) Iturri edo txorrota bat edateko urarekin aire librean eta kanpinzaleek libre sartzeko aukera duten eremuan.

b) 1 grifo o fuente con agua potable al aire libre y en la zona de libre acceso a las personas campistas.

c) ikuztegi bat edo harraska bat kokapen berean.

c) 1 lavadero o fregadero con igual situación.

d) Zaborrarentzako edukiontzi bat, gutxienez 60 litroko edukierakoa, ixteko sistemarekin, usainik ez sortzeko eta animalia basatiak ez erakartzeko, eta egunero zaborrak biltzeko zerbitzua.

d) 1 contenedor de basura con una capacidad mínima de 60 litros, provisto de un sistema de cierre a fin de retener los olores y evitar atraer a animales salvajes, con recogida diaria de basura.

2.– Era berean, establezimenduak telefonoa izan behar du kanpinzaleen eskueran.

2.– Asimismo, el establecimiento debe contar con un teléfono que esté a la disposición de las personas campistas.

3.– Aurreko baldintzak betetzeko, establezimenduek aukera izango dute lursailean dauden eraikinetako instalazioak erabiltzeko edo higiene-instalazio garraiagarriak jartzeko, beti ere botatako materialak modu egokian kudeatzen direla ziurtatzen bada eta komunen garbiketa egokia bermatzen bada, maiztasun egokian ordezkatuz eta higienizatuz.

3.– Al efecto de cumplir los requisitos anteriores, pueden ser usadas las instalaciones existentes en los edificios sitos en el terreno o pueden ser colocadas instalaciones sanitarias transportables, siempre y cuando se asegure una adecuada gestión de los materiales depositados y una adecuada limpieza de los sanitarios, sustituyéndolos e higienizándolos con una periodicidad adecuada.

65. artikulua.– Bereizgarria.

Artículo 65.– Distintivo.

Kanpaketa-eremu natural guztietan derrigorrezkoa da sarrera nagusiaren ondoan plaka bereizgarri bat erakustea. Plaka metalezko laukizuzen bat da eta berde esmeralda koloreko atzealdean kanpin-denda baten silueta ageri da zurian, eta ondoan, konifero bat edo pinu bat, Dekretu honen eranskinean deskribatzen diren formaren eta neurrien arabera.

En todas las áreas naturales de acampada es obligatoria la exhibición, junto a la entrada principal, de una placa distintiva. Dicha placa consiste en un rectángulo de metal en el que, sobre fondo verde esmeralda, figura en blanco la silueta de una tienda de campaña, acompañada de la de una conífera o pino, según la forma y dimensiones que se describen en el Anexo del presente Decreto.

66. artikulua.– Jakinarazteko prozedura.

Artículo 66.– Procedimiento de notificación.

Kapitulu honetan aztergai diren kanpaketa-eremu naturalak jakinarazteko prozedura kanpinei buruzko II. tituluaren IX. kapituluko xedapenen arabera arautzen da, hurrengo artikuluan jasotako berezitasunak kontuan hartuta.

El procedimiento de notificación de las áreas naturales de acampada a que se refiere el presente Capítulo, se rige por las disposiciones del Capítulo IX del Título II referido a los campings, con las especialidades contenidas en el siguiente artículo.

67. artikulua.– Txostenak Kanpaketa-eremu naturalak jakinarazteko tramitean.

Artículo 67.– Informes en el trámite de notificación de las áreas naturales de acampada.

Kanpaketa-eremu naturalak natur gune babestuetan, Natura 2000 Europako Sare Ekologikoko tokietan edo EAEko ingurumen araudian jasotako nazioarteko tresnen bidez babestutako eremuetan ezarri ahal izateko, kasuan kasuko antolaketa- eta kudeaketa- planetan jasotako baldintzak bete beharko dira. Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak uste badu modu nabarmenean eragin dakiekeela Natura 2000 sareko tokiei, habitat naturalen eta basa fauna eta floraren kontserbazioari buruzko 92/43/CEE Zuzentarauak 6. artikuluan ezartzen duen ebaluazioa egingo zaio kanpaketa-eremuaren proiektuari. Horrez gainera, bete beharrekoa izango da ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioari dagokionez kasu bakoitzean aplikatzekoa den legedian ezarritakoa ere.

La implantación de las áreas naturales de acampada, en espacios naturales protegidos o en lugares de la Red Ecológica Europea Natura 2000 o áreas protegidas por instrumentos internacionales recogidos en la normativa ambiental de la Comunidad Autónoma, estará condicionada a lo establecido en sus respectivos planes de ordenación o gestión. En los casos en que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma considere que se puede afectar apreciablemente a los lugares de la Red Natura 2000, el proyecto de área de acampada se someterá a la adecuada evaluación establecida en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental que resulte de aplicación a cada caso.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
IRAGAITZAZKO AUTOKARABANA ETA KARABANEN HARRERA-EREMU BEREZIAK
ÁREAS ESPECIALES DE ACOGIDA DE AUTOCARAVANAS Y CARAVANAS EN TRÁNSITO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

68. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 68.– Concepto.

Iragaitzazko autokarabanen eta karabanen harrera-eremu bereziak behar bezala mugatu, hornitu eta egokitutako lursailak dira; ibilgailu mota horien erabiltzaileentzako irekita egongo dira gune horiek, autokarabana eta karabanek (bost ibilgailuk, gutxienez), bidean doazela atsedena hartzeko eta ibilgailuetan pilatutako hondakinak uzteko aukera izan dezaten. Alde horretatik, kontuan hartu beharko da, orobat, autokarabana eta karabanen geldialdi, aparkatze eta kanpatzeari buruz 2.c) artikuluan xedatutakoa ere.

Las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito están constituidas por espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, que están abiertos al público para su ocupación transitoria a cambio de precio, por al menos cinco vehículos de esa clase que acuden a ellas, con la finalidad de descansar en su itinerario y deshacerse de los residuos almacenados en los mismos. A este respecto, también se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.c) relativo a la parada, estacionamiento y acampada de autocaravanas y caravanas.

69. artikulua.– Karabana, autokarabana eta antzeko ibilgailuetarako erreserba.

Artículo 69.– Reserva a caravanas, autocaravanas y vehículos similares.

1.– Iragaitzazko autokarabanen eta karabanen harrera-eremu bereziak soilik horrelako eta antzeko ibilgailuek erabiltzeko dira.

1.– Las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito están reservadas para el uso exclusivo de éstas y vehículos análogos.

2.– Aurreko atalean kontuan hartu ezin diren kanpin-dendak edo aterpe mugikorrak ezin izango dira iragaitzazko autokarabanen eta karabanen harrera-eremuetan jarri. Era berean, eremu berezi horietan ezin izango da jarri aterpetxe finkorik edo antzeko bestelakorik, erabiltzaileei ostatu emateko.

2.– En las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito no pueden instalarse tiendas de campaña o albergues móviles que no puedan entenderse incluidos en el párrafo anterior. Tampoco podrán instalarse, en estas áreas especiales de acogida, albergues fijos o asimilados de ninguna clase para alojamiento de las personas usuarias.

70. artikulua.– Kokalekua.

Artículo 70.– Emplazamiento.

Iragaitzazko autokarabanen eta karabanen harrera-eremu bereziak ezin dira kanpinentzako debekatuta dauden kokalekuetan ezarri. Bi salbuespen izango dira: batetik, autopista, autobide eta errepideetatik hurbileko guneak, errepideen foru araudiak horrela baimentzen badu, eta bestetik, hiriguneetako harrera-eremuak, udal ordenantzek ez badute horrelakorik debekatzen.

Las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito no pueden instalarse en emplazamientos que estén prohibidos para los campings, a excepción de las áreas próximas a las autopistas, autovías y carreteras, cuando así lo permita la normativa foral de carreteras, así como los núcleos urbanos cuando las ordenanzas municipales no lo prohíban.

71. artikulua.– Aldi baterako okupazioa.

Artículo 71.– Ocupación temporal.

Ibilgailuek gehienez ere 48 ordu egon ahal izango dute iragaitzazko autokarabanen eta karabanen harrera-eremu berezietan. Debekatua dago establezimendu horietako lursailak saldu edo azpierrentan ematea.

El tiempo máximo de estancia en las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito es de 48 horas. Está prohibida la venta y el subarriendo de las parcelas de estos establecimientos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BALDINTZAK, ESKAKIZUNAK ETA ZERBITZUAK
CONDICIONES, REQUISITOS Y SERVICIOS

72. artikulua.– Hornitzea eta atontzea.

Artículo 72.– Dotación y acondicionamiento.

1.– Iragaitzazko autokarabanen eta karabanen harrera-eremu bereziek kapitulu honetan irisgarritasunari, erosotasunari eta iraunkortasunari buruz ezarritako baldintzak beteko dituzten instalazioak eta zerbitzuak izan behar dituzte, 13. artikuluan adierazitako balioak bete ahal izateko.

1.– Las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito deben contar con las instalaciones y servicios que establece el presente Capítulo en condiciones de accesibilidad, confort y sostenibilidad a fin de preservar los valores señalados en el artículo 13.

2.– Eremu horiek sektoreko legedian exijitutako baldintzak bete behar dituzte, 17. artikuluan adierazitakoari jarraituz. Iragaitzazko autokarabanak eta karabanak hartzeko jarduera uztartu egin dezakete beste establezimendu batzuk ustiatzeko jardunarekin, Dekretu honen 12. artikuluan jasotakoaren arabera.

2.– Estas áreas deberán reunir los requisitos exigidos por la legislación sectorial en el sentido indicado por el artículo 17. También podrán compatibilizar su actividad con la explotación conjunta de otros establecimientos según se recoge en el artículo 12 de este Decreto.

3.– Eremu horiek 18. artikuluan zehaztutako dispentsa baliatu ahal izango dute, kanpinetarako aurreikusitako baldintza beretan, artikulu honetan xedatutakoa aparte utzi gabe. Zehazki, aukera izango dute Dekretu honen 23. artikuluan adierazitako «harrera-bulegoa» ez izateko, 23. artikulu horretan aurreikusitako zerbitzuak beste modu batera ematea bermatzen badute. Era berean, kasu hauetan, Dekretu honen 40. artikuluan zehaztutako sarrera-fitxaren ordez eremu berezi hauetako karabana eta autokarabana erabiltzaileen erregistroa jaso ahal izango da; erregistro horretan, ibilgailuen matrikula eta sarrera- eta irteera-eguna zehaztuko dira, gutxienez.

3.– Estas áreas podrán acogerse a la dispensa prevista por el artículo 18 en las mismas condiciones previstas para los campings, sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo. Específicamente, podrá dispensarse la existencia de la «oficina de recepción» señalada en el artículo 23 de este Decreto, cuando se garantice de un modo alternativo la oferta de los servicios previstos en dicho artículo 23; así mismo, en estos casos, la ficha de entrada, señalada en el artículo 40 de este Decreto, podrá ser sustituida por un registro de las caravanas y autocaravanas usuarias de estas áreas especiales, en el que figure, al menos, sus matrícula y sus respectivas fechas de entrada y salida.

73. artikulua.– Azalerak, egonaldirako gunea eta bideak.

Artículo 73.– Superficies, zona de estancia y viales.

1.– Iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu berezien azalera 28 metro koadroko partzeletan banaturik egongo da, eta partzelak zenbaki bidez identifikatuko dira. Partzelen zoruak zelaituta eta asfaltatuta edo trinkotuta egon behar du, dagokion drainatze-sistemarekin. Era berean, partzelak ez du inolako oztoporik izango 3,5 metroko altueraraino. Gainerako azaleran bideak eta aparkatzeko eta irteteko maniobrak egiteko beharrezkoak diren espazioak egokituko dira, baita eremu hauetako ohiko zerbitzuak ere. Plazetara iristeko bide eta guneetan ez da inolako oztoporik egongo 3,5 metroko altueraraino.

1.– La superficie de las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito está dividida en parcelas de 28 metros cuadrados identificadas numéricamente. El firme de las parcelas deberá estar aplanado y asfaltado o compactado, con el correspondiente drenaje y la parcela expedita hasta una altura de 3,5 metros. El resto de la superficie está dedicado a viales, con los espacios necesarios para ejecutar las maniobras de estacionamiento y salida, además de los servicios correspondientes. Los viales y zonas de acceso a las plazas deberán estar libres de obstáculos hasta la altura de 3,5 metros.

2.– Egokitutako eremuan daudela, iragaitzazko autokarabana eta karabanen erabiltzaileek aukera dute toldoak zabaltzeko eta elementu eramangarriak erabiltzeko, hala nola mahaiak eta aulkiak, beti ere aparkatuta dauden partzelaren barnean egiten badute, Dekretu honen 8. artikuluan xedatutakoa eta establezimenduaren barne araubiderako araudiak horren gainean zehaztutakoa betez.

2.– Durante su estancia en las áreas acondicionadas, las autocaravanas y caravanas en tránsito pueden desplegar toldos y utilizar elementos portátiles, tales como mesas y asientos para su uso dentro de la parcela en la que estacionen, de conformidad con el artículo 8 de este Decreto y con lo que sobre el particular determine el Reglamento de régimen interior del establecimiento.

74 artikulua.– Eraikinak eta instalazioak.

Artículo 74.– Edificios e instalaciones.

Iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu berezietako eraikinak, gehienez, behe solairukoak, solairu bakarrekoak eta, horrela badagokio, estalkipekoak izango dira; harrera egiteko eta informazioa emateko, guztientzako eremuak egokitzeko eta garbiketa-zerbitzuetarako izango dira eraikin horiek eta mugikortasun urritua duten pertsonen beharrizanetara egokiturik egongo dira.

Las edificaciones de las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito son, como máximo, de planta baja, piso y, en su caso, bajocubierta, están destinadas a la recepción e información, a zonas comunes y servicios higiénicos y se adaptan a las necesidades de las personas con movilidad reducida.

75. artikulua.– Azpiegiturak eta gutxieneko zerbitzuak.

Artículo 75.– Infraestructuras y servicios mínimos.

1.– II. tituluko III. kapituluan kanpinetarako aurreikusitako azpiegituren eta zerbitzuen araubidea ezarriko zaie iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu bereziei, kapitulu honetan xedatutakoa aparte utzi gabe, eta 25., 26., 29., 31. eta 33. artikuluetan xedatutakoa salbu dela.

1.– Se aplican a las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito el régimen de infraestructuras y servicios mínimos previsto para los campings en el Capítulo III del Título II, sin perjuicio de lo establecido en el presente Capítulo, y salvo lo dispuesto en los artículos 25, 26, 29, 31 y 33.

2.– Harrera eta informazioa ematera bideratutako azpiegiturak eta zerbitzuak kanpinarenak berarenak izan daitezke, batera ustiatzen badira. Horrek ez ditu handituko kategoria bakoitzean kanpinentzako aurreikusitako ratioak.

2.– Las infraestructuras y servicios destinados a recepción e información, podrán ser compartidos con los campings en el caso de explotación conjunta, sin aumentar por ello los ratios previstos para los campings en cada categoría.

76. artikulua.– Eremu berezien berariazko eskakizunak.

Artículo 76.– Requisitos específicos de las áreas especiales.

Iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu bereziek, aurreko artikuluan jasotakoaz gain, prestazio hauek izan behar dituzte, eskaintza osatzeko:

Las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito deberán, además de lo recogido en el artículo anterior, cumplimentar su oferta con las siguientes prestaciones:

a) Erabiltzaileek ibilgailuaren deposituak hustu eta berriro betetzeko aukera izan dezaten, iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu berezi guztiek 40 partzelako zerbitzugune bat izan behar dute, gutxienez, edo horren zatikia, hondakinak tratatzeko. Zerbitzugune horrek elementu hauek izan behar ditu: erabilitako urak (ur grisak) isurtzeko hustuleku bat eta komuneko hondakin biologikoak (ur beltzak) husteko beste bat, ur beltzen depositu hori garbitzeko txorrotarekin, eta ur garbien depositua betetzeko txorrota, ur edangarriarekin.

a) A fin de que las personas usuarias puedan evacuar y reaprovisionar los depósitos correspondientes del vehículo, todas las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito deberán disponer, al menos, de un punto limpio por cada 40 parcelas o fracción para el tratamiento de residuos, consistente en un sumidero accesible para el vaciado del depósito de aguas usadas (aguas grises) y de los residuos biológicos del váter (aguas negras), y en un elemento para el suministro de agua para su limpieza; así como de un grifo de agua potable para el llenado del depósito de agua por cada 40 parcelas o fracción.

b) Perimetro guztian behar bezala mugatuta egongo da zerbitzugune hori, non eta ez dagoen, partzialki edo osorik, kanpin baten barnean. Kasu horretan, kanpinaren itxitura eta iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu berezi horren itxitura komunak ez diren eremuak bereizteko izango dira.

b) Deberá estar delimitada debidamente en todo su perímetro, salvo que esté integrada parcial o totalmente en un camping, en cuyo caso el cercamiento del camping y de esta área especial de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito se referirá, al menos, a las zonas no comunes.

c) Tentsio baxuko argindar-horniduraren potentzia ez da 6 amperetik beherakoa izango partzelako, eta ibilgailu guztiak hornitzeko beste hargune jarriko dira erabiltzaileen eskura.

c) La potencia de suministro eléctrico no podrá ser inferior a 6 amperios por parcela y se pondrá a disposición de las personas usuarias puntos de acometida eléctrica de baja tensión en número suficiente para abastecer a todos los usuarios.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
FUNTZIONAMENDU-ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

77. artikulua.– Funtzionamendu-araubidea eta eskubide eta betebeharrak.

Artículo 77.– Régimen de funcionamiento y derechos y deberes.

II. tituluko V., VI. eta VIII. kapituluetan funtzionamendu-araubideari buruz eta erabiltzaileen eta turismo-enpresen eskubide eta betebeharrei buruz kanpinetarako ezarritako aurreikuspenak aplikatuko zaizkie iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu bereziei, non eta ez diren Titulu honetan berariaz xedatutakoaren kontrakoak.

Son de aplicación a las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas las previsiones sobre régimen de funcionamiento, y derechos y deberes de las personas usuarias y de las empresas turísticas establecidas para los campings en los capítulos V, VI y VIII del Título II, en cuanto no se opongan a lo establecido expresamente en el presente Título.

78. artikulua.– Denboraldia.

Artículo 78.– Temporada.

Iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu bereziak urte osoan egon daitezke irekita, etenik gabe, edo denboraldi jakinetan. Horrela bada, turismo-arloan eskumena duen organoari aldez aurretik jakinaraziko zaio zer denboralditan egongo diren irekita.

Las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito pueden permanecer abiertas durante todo el año de modo ininterrumpido o en temporadas concretas, previamente comunicadas al órgano competente en materia de turismo.

79. artikulua.– Bereizgarria eta seinaleak.

Artículo 79.– Distintivo y señalizaciones.

1.– Autokarabanen eta karabanen harrera-eremu berezi guztietan plaka bereizgarri bat jarri beharko da derrigorrez, sarrera nagusiaren ondoan. Plaka metalezko laukizuzen bat izango da eta berde esmeralda koloreko atzealdean autokarabana baten silueta agertuko da zurian, Dekretu honen eranskinean deskribatzen diren formaren eta neurrien arabera.

1.– En todas las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas será obligatoria la exhibición, junto a la entrada principal, de una placa distintiva. Dicha placa consistirá en un rectángulo de metal en el que, sobre fondo verde esmeralda, figurará en blanco la silueta de una caravana, según la forma y dimensiones que se describen en el anexo del presente Decreto.

2.– Iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu bereziek errepideetan eta establezimenduaren instalazioetatik hurbileko bideetan jarritako seinaleak normalizatuak eta trafiko arloan indarrean den legediaren araberakoak izango dira.

2.– Las señalizaciones que las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas instalen en las carreteras y caminos cercanos a sus instalaciones, deben ser normalizadas y de conformidad con la legislación vigente en materia de tráfico.

3.– Eremuaren barnean, zerbitzu eta instalazioei dagozkien seinaleez gain, gutxienez ibilgailuen gehieneko abiaduraz, bideen norabideaz eta larrialdiko irteeren eta su-itzalgailuen kokalekuez ohartarazteko seinaleak instalatu behar dira.

3.– En el interior del área se deben instalar además de las señales correspondientes de servicios e instalaciones, al menos, aquellas que adviertan de la velocidad máxima de vehículos, sentido de las vías y ubicación de salidas de emergencia y extintores.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
JAKINARAZPENEN ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

80. artikulua.– Jakinarazpenen araubidea.

Artículo 80.– Régimen de notificaciones.

Kapitulu honetan arautzen diren iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu berezientzako jakinarazpenen araubidea kanpinei buruzko IX. kapituluko xedapenen arabera arautuko da. Horrez gain, kontuan hartuko dira, batetik, 54. artikuluan zehaztutako erantzukizunpeko adierazpena jarduera turistikoan aritzeko izatea, eta bestetik, hurrengo artikuluan jasotako berezitasunak.

El régimen de notificaciones para las áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito a que se refiere el presente Capítulo, se regirá por las disposiciones del Capítulo IX referido a los campings, y teniendo en cuenta tanto que la declaración responsable señalada en el artículo 54 será de dedicación a la actividad turística, como las especialidades contenidas en el siguiente artículo.

V. TITULUA
TÍTULO V
KANPAKETA LIBREA
ACAMPADA LIBRE

81. artikulua.– Kanpaketa librearen debekua.

Artículo 81.– Prohibición de la acampada libre.

1.– Kanpaketa librea debekaturik dago, oro har, oporretarako edo aisialdirako.

1.– Se prohíbe con carácter general la acampada libre con fines vacacionales o de ocio.

2.– Kanpaketa libretzat hartzen da kanpinetatik, kanpaketa-eremu naturaletatik eta iragaitzazko autokarabana eta karabanen harrera-eremu berezietatik kanpo doan egindakoa, kanpin-dendak, karabanak, autokarabanak edo erraz garraia daitezkeen antzeko beste elementuak aldi baterako erabiliz, eta kanpatutako lursailen gainean inolako ahalmenik, baimenik edo erabiltzeko eskubiderik izan gabe.

2.– Se entiende por acampada libre la que se realiza de forma gratuita fuera de los campings, áreas naturales de acampada, y áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito, utilizando de modo temporal como albergue tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas u otros elementos similares fácilmente transportables, sin estar asistido por ninguna facultad, autorización o derecho de uso sobre los terrenos en los que se realiza.

3.– Salbuespen gisa, aukera izango da kanpaketa librea egiteko, baldin eta lurzoruaren jabetza- edo erabilera-eskubideak errespetatzen badira, elkarrekin gehienez ere hiru kanpin-denda edo antzeko elementu jartzen badira, horrelako beste multzo batetik gutxienez kilometro batera eta kanpatuta dauden pertsonak 10 baino gutxiago badira eta leku berean hiru egunetik gora egiten ez badira.

3.– Excepcionalmente la acampada libre podrá practicarse cuando, respetando los derechos de propiedad o de uso del suelo se instalen conjuntamente un máximo de tres tiendas o elemento similar, separadas de otro posible conjunto, como mínimo un kilómetro sin que, en ningún caso pueda exceder de 10 el número de personas acampadas ni prolongarse la estancia en el mismo lugar más de tres días.

4.– Ezingo da, inolaz ere, kanpaketa librerik egin turismo-kanpaleku batetik 2 kilometro baino gutxiagora, ez eta, Dekretu honen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, turismoko kanpalekuak ezarri ezin diren tokietan ere.

4.– En ningún caso podrá practicarse la acampada libre a menos de 2 kilómetros de un campamento de turismo, ni en los lugares que según lo establecido en el artículo 6 del presente Decreto, no puedan instalarse campamentos de turismo.

82. artikulua.– Araubide partikularrak.

Artículo 82.– Regímenes particulares.

Aurreko artikuluan xedatutakoaz gain, bete beharrekoak dira, orobat, natur gune babestuetan, Natura 2000 Europako Sare Ekologikoko tokietan edo EAEko ingurumen araudian jasotako nazioarteko tresnen bidez babestutako eremuetan indarrean diren araubide bereziak, baldin eta eremu horietako baliabide naturalak antolatzeko eta erabilerari eta kudeaketari buruzko plan gidariek, eta aplikatzekoak diren gainerako araudiek, eremu horietan kanpaketa librea egiteko edo gaua igarotzeko aukera aurreikusten badute.

Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes especiales vigentes en los espacios naturales protegidos, lugares de la Red Ecológica Europea Natura 2000 o áreas protegidas por instrumentos internacionales recogidos en la normativa ambiental de la Comunidad Autónoma, cuando los respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los mismos, así como la demás normativa aplicable, prevean la posibilidad de acampada o pernocta dentro de dichos espacios.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
IKUSKATZEA
INSPECCIÓN

83. artikulua.– Ikuskapena.

Artículo 83.– Inspección.

Turismo-arloan eskumena duen saileko lurralde ordezkaritzetako zerbitzuek ikuskatzen dituzte Dekretu honetan araututako establezimenduak, Dekretuan xedatutakoa benetan betetzen dela egiaztatzeko eta betearazteko.

Los establecimientos regulados en este Decreto son inspeccionados por los servicios de las delegaciones territoriales del departamento competente en materia de turismo, a fin de comprobar y hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.

84. artikulua.– Beste Herri administrazio batzuen eskumenak.

Artículo 84.– Competencias de otras Administraciones Públicas.

Titulu honetan xedatutakoaz gain, beste Herri Administrazio batzuek, sektoreko legediaren arabera dituzten eskumenen babesean, ikuskapen eta zigorren arloan izan ditzaketen eginkizunak ere errespetatzekoak izango dira.

Lo dispuesto en este Título se entiende sin perjuicio del ejercicio de la función inspectora y sancionadora que corresponda realizar a otras Administraciones Públicas, al amparo de las competencias que tengan atribuidas en virtud de la legislación sectorial.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Laguntza eta lankidetza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Colaboración y cooperación.

Eusko Jaurlaritzak beharrezkoak diren laguntza- eta lankidetza-harremanak finkatuko ditu beste administrazioekin eta, bereziki, Udalekin, Dekretu honetan araututako establezimenduen lehiakortasuna hobetzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko kanpaketa-turismoa garatzeko.

El Gobierno Vasco establecerá las relaciones de colaboración y cooperación con otras Administraciones y, en particular, con los Ayuntamientos, que contribuyan a la mejora de la competitividad de los establecimientos regulados en este Decreto y al desarrollo del turismo de acampada en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Erantzukizunpeko adierazpenen, jakinarazpenen eta eskabideen eredu ofizialak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Modelos oficiales de las declaraciones responsables, comunicaciones y solicitudes.

Dekretu honetan aipatzen diren izapide ez-elektroniko guztiak gauzatzeko ereduak eta inprimakiak turismo-arloan eskumena duen sailaren lurralde ordezkaritzetan eta Turismo-arloko sailaren web-orrian daude eskuragarri, eta izapide elektronikoei dagozkienak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan. Hauxe da azken horren helbide elektronikoa: https://euskadi.net/

Los modelos y formularios para todos los trámites no electrónicos a los que se refiere el presente Decreto estarán disponibles en las delegaciones territoriales del departamento competente en materia de turismo y en la página web del área de Turismo, y los correspondientes a los trámites electrónicos, en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuya dirección electrónica es: https://euskadi.net/

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Egokitzapena.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Adaptación.

1.– Dekretu hau indarrean sartzean behar bezala erregistratuta eta martxan diren kanpinek hiru urteko epea izango dute Dekretu honen II. tituluaren arabera egokitzat jotzen duten turismo kategoriari dagozkion baldintzetara egokitzeko beren instalazioak eta zerbitzuak. Dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean hasiko da zenbatzen hiru urteko epe hori.

1.– Los campings que, debidamente registrados, se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor de este Decreto, dispondrán del plazo de tres años contado a partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial del País Vasco, para adecuar sus instalaciones y servicios a los requisitos propios de la categoría turística que consideren oportuna conforme al Título II de este Decreto.

Lehendik martxan diren kanpinei ez zaizkie aplikatuko ez 9. artikuluan xedatutakoa, ezta Dekretu honetan ezarritako gutxieneko azalerak ere. Era berean, Euskal Herriko kanpinen antolaketari buruzko martxoaren 16ko 41/1981 Dekretuaren 29.2.2 artikuluan zehaztutakoaren arabera, partzela murriztuak dituzten kanpinek aukera izango dute, Dekretu hau indarrean sartzean, partzela murriztu horiek mantentzeko.

A los campings ya existentes no les será de aplicación lo establecido en el artículo 9, ni las superficies mínimas establecidas en este Decreto. Así mismo, aquellos campings que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con parcelas reducidas, tal y como aparecen definidas en el artículo 29.2.2 del Decreto 41/1981, de 16 de marzo de 1981, sobre ordenación de campings en el País Vasco, podrán seguir manteniendo dichas parcelas reducidas.

Aurrez aipatutako hiru urteko epea igaro ondoren, turismo-arloan eskumena duen organoak zehaztuko du, ofizioz, zer kategoria dagokion kanpin bakoitzari.

Transcurrido el plazo de tres años anteriormente mencionado, el órgano competente en materia de turismo procederá de oficio a fijar la categoría que corresponda en cada caso.

2.– Dekretu honetan araututako establezimenduek sei hilabeteko epea izango dute erantzukizun zibileko seguruaren zenbatekoak 3. artikuluan zehaztutakora egokitu dituztela egiaztatzeko. Dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean hasiko da zenbatzen sei hilabeteko epe hori.

2.– Los establecimientos regulados en el presente Decreto acreditarán en el plazo de seis meses, contado a partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial del País Vasco, la adecuación de las cuantías de sus respectivos seguros de responsabilidad civil a lo señalado en el artículo 3.

3.– Turismo-arloan eskumena duen organoak urtebeteko epean sailkatuko ditu, Dekretu honetan xedatutakoaren arabera, maiatzaren 28ko landa-inguruneko turismo-ostatuak arautzeko 128/1996 Dekretuan definitutako landa-inguruneko kanpinak, baita Euskal Herriko Kanpinen Antolaketari buruzko martxoaren 16ko 41/1981 Dekretuaren IV. tituluan jasotzen diren kanpaketa bereziak ere. Dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean hasiko da zenbatzen urtebeteko epe hori.

3.– El órgano competente en materia de turismo, en el plazo de un año, contado a partir de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco, procederá a clasificar los campings rurales existentes definidos en el Decreto 128/1996, de 28 de mayo, por el que se regulan los establecimientos turísticos en el medio rural, así como las acampadas especiales recogidas en el Título IV del Decreto 41/1981, de 16 de marzo de 1981, sobre ordenación de campings en el País Vasco, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.

4.– Dekretu hau indarrean sartzean jada baimenduta dauden kanpinek edo eraikuntza-fasean direnek aukera izango dute Dekretuaren 18. artikuluan araututako lekapenen araubideari heltzeko.

4.– Los campings ya autorizados o en fase de construcción en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, podrán acogerse al régimen de dispensas regulado en el artículo 18 del presente Decreto.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Partzeletako beste elementu finko batzuk.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Otros elementos fijos en parcelas.

Kanpinek 12 hilabeteko epean kendu behar dituzte Dekretu honetan xedatutakoarekin bat ez datozen edo Dekretuak debekatzen dituen instalazioak eta eraikuntzak. Dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean hasiko da zenbatzen 12 hilabeteko epe hori.

En el plazo de 12 meses a contar a partir de la entrada en vigor del presente Decreto los campings deberán retirar aquellas instalaciones y construcciones que sean incompatibles o resulten prohibidas por el presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da Euskal Herriko Kanpinen Antolaketari buruzko martxoaren 16ko 41/81 Dekretua.

Queda derogado el Decreto 41/1981, de 16 de marzo de Ordenación de Campings en el País Vasco.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera sartuko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko uztailaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA, UZTAILAREN 30eko 396/2013 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 396/2013, DE 30 DE JULIO
LUXUZKO KATEGORIA DUTEN KANPINEN BEREIZGARRIA
DISTINTIVO DE LOS CAMPINGS DE LA CATEGORÍA LUJO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
1. KATEGORIA DUTEN KANPINEN BEREIZGARRIA:
DISTINTIVO DE LOS CAMPINGS DE LA 1.ª CATEGORÍA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
2. KATEGORIA DUTEN KANPINEN BEREIZGARRIA
DISTINTIVO DE LOS CAMPINGS DE LA 2.ª CATEGORÍA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
3. KATEGORIA DUTEN KANPINEN BEREIZGARRIA
DISTINTIVO DE LOS CAMPINGS DE LA 3.ª CATEGORÍA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
KANPAKETA-EREMU NATURALEN BEREIZGARRIA
DISTINTIVO DE LAS ÁREAS NATURALES DE ACAMPADA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IRAGAITZAZKO AUTOKARABANA ETA KARABANEN HARRERA-EREMU BEREZIEN BEREIZGARRIA
DISTINTIVO DE LAS ÁREAS ESPECIALES DE ACOGIDA DE AUTOCARAVANAS Y CARAVANAS EN TRÁNSITO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común