Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

152. zk., 2013ko abuztuaren 12a, astelehena

N.º 152, lunes 12 de agosto de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
SEGURTASUN SAILA
OSASUN SAILA
INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
LEHENDAKARITZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
3576
3576

397/2013 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituena.

DECRETO 397/2013, de 30 de julio, por el que se determinan los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko maiatzaren 29ko 13/1998 Legearen testu bategina onartu zuen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuko 23. artikuluak xedatzen duenez, prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak dekretu bidez zehaztuko dira, Ogasun Sailaren eta zerbitzuak ematen dituen sailaren proposamenez, edo dagokion organoa edo entea menpean duen sailak hala proposaturik.

En el artículo 31 del Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se dispone que los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos se establecerán por decreto, a propuesta conjunta del Departamento competente en materia de Hacienda y del Departamento que los preste o del que dependa el órgano o ente correspondiente.

Hori dela bide, Ogasun eta Finantzetako sailburuak eta beste sailburuek proposatuta, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2013ko uztailaren 30eko batzarrean eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Finanzas y de los Consejeros y Consejeras de los distintos Departamentos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el 30 de julio de 2013

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Dekretu honen bidez, prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehaztu nahi dira.

Artículo 1.– El presente Decreto tiene por objeto determinar los servicios y actividades por los que se podrá exigir el pago de precios públicos.

2. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailek eta haren erakunde autonomoen prezio publikoak kobratu ahal izango dituzte «prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak» eranskinean zerrendatutako zerbitzu eta jarduerengatik.

Artículo 2.– Los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos podrán cobrar precios públicos por los servicios y actividades que se relacionan en el anexo «Servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos».

3. artikulua.– Prezio publikoen zenbatekoa ezarri edo aldatzeko, Ogasunean eskumena duen Sailak aurretiaz txosten loteslea bidali beharko du, eta dagokion sailburuak edo prezio publiko horiek jaso behar dituen erakunde autonomoa menpean duen sailburuak Agindua eman beharko du.

Artículo 3.– La fijación o modificación de la cuantía de los precios públicos se realizará, previo informe vinculante del Departamento competente en materia de hacienda, por Orden del Consejero o de la Consejera del Departamento correspondiente o del que dependa el organismo autónomo que haya de percibirlos.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da irailaren 28ko 249/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten zituena.

Queda derogado el Decreto 249/2010, de 28 de septiembre, por el que se determinan los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de País Vasco y de sus organismos autónomos.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko uztailaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,

El Consejero de Administración Pública y Justicia,

JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

Ogasun eta Finantzetako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Finanzas,

RICARDO GAZAGAECHEVARRIA BASTIDA.

RICARDO GAZAGAECHEVARRIA BASTIDA.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

Segurtasuneko sailburua,

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

Osasuneko sailburua,

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.

JON DARPÓN SIERRA.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

UZTAILAREN 30EKO 397/2013 DEKRETUAREN ERANSKINA.
ANEXO AL DECRETO 397/2013, DE 30 DE JULIO
PREZIO PUBLIKOEN ARABERA ORDAIN DAITEZKEEN ZERBITZU ETA JARDUERAK
SERVICIOS Y ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE SER RETRIBUIDOS MEDIANTE PRECIOS PÚBLICOS

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailek dituzten zerbitzu eta jarduera komunak:

1.– Servicios y actividades comunes a los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

• Mintegi, biltzar, jardunaldi eta ikastaroen matrikulak.

• Matrículas de seminarios, congresos, jornadas y cursos.

2.– Erakunde autonomoek dituzte zerbitzu eta jarduera komunak.

2.– Servicios y actividades comunes a los organismos autónomos:

• Mintegi, biltzar, jardunaldi eta ikastaroen matrikulak.

• Matrículas de seminarios, congresos, jornadas y cursos.

• Paperezko eta euskarri elektronikoko argitalpenen salmenta eta bidalketa.

• Venta de publicaciones, tanto en soporte papel como electrónico, y envío.

3.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren eskumena duen Saila.

3.– Departamento competente en materia de Boletín Oficial del País Vasco.

• Ondasunak saltzea eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak emandako zerbitzuak, tasarik ez dutenak, jasotzea.

• Venta de bienes y acceso a servicios prestados por el Boletín Oficial del País Vasco no sujetos a tasa.

4.– Segurtasun gaien eskumena duen Saila.

4.– Departamento competente en materia de seguridad.

• Estatistika-datuen ustiapenen salmenta eta zerbitzu teknikoa.

• Venta de explotaciones de datos estadísticos y servicio técnico.

5.– Hezkuntza eta unibertsitate gaien eskumena duen Saila.

5.– Departamento competente en materia de educación y universidades.

• Material didaktikoaren salmenta.

• Venta de material didáctico.

• Jantoki-zerbitzua.

• Servicio de comedor.

• Egoitza-zerbitzua.

• Servicio de residencia.

• Testu-liburuen eta material curricularren erabilera.

• Utilización de libros de texto y otros materiales curriculares.

• Eibarko Hezkuntza Konplexok eman beharreko beste zerbitzu batzuk.

• Servicios diversos a prestar en el Complejo Educativo de Eibar.

• Hizkuntza-eskola ofizialek, musika eta dantzako eskolek, arte plastiko eta diseinuko eskolek, arte aplikatu eta arte-lanbideetako eskolek, arte eszenikoetako eskolek, kirol-ikasketa eta lanbide-heziketako urrutiko zentroek emandako zerbitzuak.

• Servicios de enseñanza de las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de Música y Danza, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Escuelas de artes Escénicas, Centros de Enseñanzas Deportivas y Formación Profesional a Distancia.

• Azterketa-eskubideak.

• Derechos de examen.

• Euskal Herriko Unibertsitateko goi-mailako zerbitzu publikoak, titulu ofizialak lortzeko direnak.

• Servicios públicos de educación superior de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial.

6.– Ekonomia, ogasun eta finantzen eskumena duen Saila.

6.– Departamento competente en materia de economía, hacienda y finanzas.

• Paperezko eta euskarri elektronikoko argitalpenen salmenta eta bidalketa.

• Venta de publicaciones, tanto en soporte papel como electrónico, y envío.

7.– Justizia eta herri-administrazioaren eskumena duen Saila.

7.– Departamento competente en materia de justicia y administración pública.

• Paperezko eta euskarri elektronikoko argitalpenen salmenta eta bidalketa.

• Venta de publicaciones, tanto en soporte papel como electrónico, y envío.

8.– Sail askotako zerbitzuen eskumena duen Saila.

8.– Departamento competente en materia de servicios multidepartamentales.

• Jantoki-zerbitzua.

• Servicio de comedor.

9.– Argitaratze-jardueraren eskumena duen Saila.

9.– Departamento competente en materia de actividad editorial.

• Paperezko eta euskarri elektronikoko argitalpenen salmenta eta bidalketa.

• Venta de publicaciones, tanto en soporte papel como electrónico, y envío.

• Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Agiritegi Sistema osatzen duten erreprodukzio eta kopien salmenta, edo Biblioteken Sisteman dauden funts bibliografikoena, eta bidalketa.

• Venta de reproducciones y copias de documentos integrantes del Sistema de Archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de los fondos bibliográficos existentes en el Sistema de Bibliotecas, y envío.

• Dokumentuen edo liburuen kopia bakunak ematea.

• Expedición de copias simples de documentos o libros.

10.– Etxebizitza gaien eskumena duen Saila.

10.– Departamento competente en materia de vivienda.

• Etxebizitza, garaje, eranskin eta lokalen salmenta.

• Venta de viviendas, garajes, anexos, y locales.

• Higiezinen errentamendua.

• Arrendamiento de inmuebles.

• Itundutako sustapenetako azalera-eskubidea.

• Derecho de superficie en promociones concertadas.

11.– Industria gaien eskumena duen Saila.

11.– Departamento competente en materia de industria.

• Establezimendu eta instalazio industrialei buruzko estatistika-datuen ustiapenen salmenta.

• Venta de explotaciones de datos estadísticos referidos a establecimientos e instalaciones industriales.

12.– Nekazaritzako eta itsas-arrantzako prestakuntzaren eskumena duen Saila.

12.– Departamento competente en materia de formación agraria y náutico pesquera.

• Honako irakaskuntza-zerbitzu hauek: IES «Escuela Agraria Derio / Derio Nekazaritza Eskola», IES «Arkaute Nekazaritza Institutua / Instituto Agrario Arkaute» BHI, IES «Náutico Pesquero de Pasaia – Blas de Lezo» BHI, IES «Fraisoro Eskola» BHI, IES «Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Bermeo / Bermeoko Nautika eta Arrantzako Lanbide Heziketako Eskola» BHI.

• Servicios de enseñanza de IES «Escuela Agraria Derio / Derio Nekazaritza Eskola», IES «Arkaute Nekazaritza Institutua / Instituto Agrario Arkaute» BHI, IES «Náutico Pesquero de Pasaia – Blas de Lezo» BHI, IES «Fraisoro Eskola» BHI, IES «Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Bermeo / Bermeoko Nautika eta Arrantzako Lanbide Heziketako Eskola» BHI.

• Azterketa-eskubideak.

• Derechos de examen.

• Material didaktikoaren salmenta.

• Venta de material didáctico.

• Jantoki-zerbitzua.

• Servicio de comedor.

• Egoitza-zerbitzua.

• Servicio de residencia.

13.– Turismo gaien eskumena duen Saila.

13.– Departamento competente en materia de turismo.

• Turismoaren sustapenerako artikuluen salmenta.

• Venta de artículos de promoción turística.

14.– Lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuen eskumena duen Saila.

14.– Departamento competente en materia de servicios sociales de atención primaria.

• Telelaguntza-zerbitzua.

• Servicio de teleasistencia.

15.– Ingurumen, nekazaritza eta arrantza gaien eskumena duen Saila.

15.– Departamento competente en materia de medio ambiente, y agricultura y pesca.

• Ingurumeneko zerbitzuak.

• Servicios de medio ambiente.

• Direktorioen, fitxategien eta estatistika-datu ofizialen ustiapenen salmenta.

• Venta de directorios, de ficheros y de explotaciones de datos estadísticos oficiales.

16.– Gazteria gaien eskumena duen Saila.

16.– Departamento competente en materia de juventud.

• Auzolandegietako izen-emate kuotak.

• Cuotas de inscripción en campos de trabajo.

17.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (IVAP).

17.– Organismo Autónomo Administrativo Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea / Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).

• Euskara irakasteko zerbitzuak.

• Servicios de enseñanza del euskara.

• Prestakuntza eta hobekuntzarako zerbitzuak.

• Servicios de formación y perfeccionamiento.

• Itzulpen eta interpretaziorako zerbitzuak.

• Servicios de traducción y de interpretación.

• Hautapen eta hizkuntza-ebaluaziorako zerbitzuak.

• Servicios de selección y evaluación lingüística.

• Irakurgailu optiko bidezko probak zuzentzea.

• Corrección de pruebas mediante lectora óptica.

• Bibliotekan egiten diren fotokopiak.

• Fotocopias que se realizan en la biblioteca.

18.– Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntze Erakundea (HABE).

18.– Organismo Autónomo Administrativo Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntze Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).

• Material didaktikoaren salmenta.

• Venta de material didáctico.

• Euskara irakasteko zerbitzuak.

• Servicios de enseñanza del Euskara.

• Hautapen eta hizkuntza-ebaluaziorako zerbitzuak.

• Servicios de selección y evaluación lingüística.

19.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Ikastegia erakunde autonomoa.

19.– Organismo Autónomo Administrativo Academia Vasca de Policía y Emergencias

• Material didaktikoaren salmenta.

• Venta de material didáctico.

• Jantoki eta kafetegiko zerbitzuak.

• Servicios de comedor y cafetería.

• Ostatu eta mantentze zerbitzuak.

• Servicios de alojamiento y manutención.

• Hautapen-zerbitzua.

• Servicio de selección.

20.– Euskal Estatistika-Erakundea (Eustat).

20.– Organismo Autónomo Administrativo Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

• Direktorioen salmenta.

• Venta de directorios.

• Fitxategien salmenta.

• Venta de ficheros.

• Estatistika-datuen ustiapenen salmenta.

• Venta de explotaciones de datos estadísticos.

• Aholkularitza teknikorako zerbitzuak.

• Servicios de asesoramiento técnico.

21.– Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea (Osalan).

21.– Organismo Autónomo Administrativo Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea / Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan).

• Lan-arriskuen prebentziorako prestakuntza-zerbitzuak.

• Servicios de formación en prevención de riesgos laborales.

• Lan-istripuei buruzko estatistika-datuak ikerketa-helburu zehatzetarako ematea.

• Suministros de datos estadísticos de siniestrabilidad laboral para fines específicos de investigación.

• Dokumentazio-zerbitzuak.

• Servicios de documentación.

• Aholkularitza teknikoa eta auditoriak.

• Asesoramiento técnico y auditorías.

• Azterketak eta irizpenak.

• Reconocimientos y dictámenes.

• Determinazio analitikoak.

• Determinaciones analíticas.

22.– Kontsumobide erakunde autonomoa.

22.– Organismo Autónomo Administrativo Kontsumobide / Instituto Vasco de Consumo.

• Material didaktikoaren salmenta.

• Venta de material didáctico.

• Europako erakundeen edo Europako eremuko antolakundeen proiektuetan lankidetzan jardutea.

• Colaboración en proyectos de Instituciones europeas u Organizaciones de ámbito europeo.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común