Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

144. zk., 2013ko uztailaren 30a, asteartea

N.º 144, martes 30 de julio de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
3452
3452

200/2013 DEKRETUA, uztailaren 9koa, turismo-aterpetxeak antolatzen dituena.

DECRETO 200/2013, de 9 de julio, de ordenación de los albergues turísticos.

2010-2013 aldiko Euskal Turismoaren Lehiakortasun eta Berrikuntza Planak turismo-jarduera guztia esparru berean birformulatzen eta orientatzen du, eta sektorearen erronka handien artean identifikatzen ditu turismo-industriaren hazkunde jarraitua eta iraunkorra, Euskadik turismo-helmuga gisa duen nabarmentasuna eta turismoaren errekonozimendu sozial eta instituzionala ahaztu gabe; guztiak ere Euskadiren irudia garatzera eta proiektatzera orientaturiko erronkak dira, betiere turismo-helmuga iraunkor, kalitatezko, irisgarri, erakargarri eta esperientzia anitzeko gisa. Erronka horiei erantzuteko eta bereziki lehenengoari, zenbait helburu orokor formulatzen dira plan horretan, eta horien artean dago turismo-eskaintzaren aniztasuna eta kalitatea areagotzea, eta horretarako zenbait jardun ildo garatu behar dira, eta haien artean nabarmentzekoa da enpresa-ekimenak arautzen dituen esparrua eguneratzea eta garatzea.

El Plan de Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-2013 reformula y orienta toda la actividad turística bajo un mismo marco, identificando entre los grandes retos del sector, el crecimiento sostenido y sostenible de la industria turística, sin olvidar la notoriedad de Euskadi como destino turístico y el reconocimiento social e institucional del turismo; retos orientados al desarrollo y proyección de la imagen de Euskadi como destino turístico sostenible, de calidad, accesible, atractivo y multiexperiencial. Para responder a dichos retos, y especialmente al primero de ellos, se formulan en dicho plan diversos objetivos generales, entre los cuales figura el aumentar la diversidad y calidad de la oferta turística; requiriéndose a tal fin el despliegue de diversas líneas de actuación, entre las cuales destaca la actualización y desarrollo del marco normativo regulador de las iniciativas empresariales.

Turismo-eskaintzaren aniztasun eta kalitate horri dagokionez, muga bat izan du, gaur egun arte, eskaintza horrek: gurean ez zeuden beste Autonomia Erkidego batzuetan jada bazituzten zenbait establezimendu, hala nola «urban house», «hostel» edo antzeko establezimenduak, ohiko turismo-establezimenduek Euskadin eskaintzen dituzten prestazio eta zerbitzuekin alderatuta kualitatiboki desberdinak diren prestazioak eta zerbitzuak (edukiera anitzeko geletan ostatu ematea, adibidez) eskaintzen dituztenak, hain zuzen ere.

En relación con la mencionada diversidad y calidad de la oferta turística, hasta el presente, esta oferta se encontraba con una limitación: con la ausencia de alojamientos turísticos ya existentes en otras Comunidades Autónomas, tales como los «urban house», «hostel» o similares, y caracterizados por ofrecer unas prestaciones y servicios cualitativamente diferentes a los ofertados en Euskadi por los establecimientos turísticos tradicionales, tales como facilitar alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple.

Izan ere, Turismoa Antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legean Euskadiko turismoaren sektorea era bateratuan eta sistematikoan antolatzeko eta garatzeko oinarriak finkatu baziren ere, betiere turismo-establezimenduak ahalik eta lehiakorrenak izateko eta haiek ematen dituzten zerbitzuek ahalik eta kalitaterik handiena izateko helburuarekin, turismo-aterpetxeen figura sortu zenetik, adierazitako 6/1994 Legearen 12.2 artikuluaren aldaketaren bidez (2009ko urtarrilaren batean hasi zen indarrean), orain arte ez da gertatu Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-aterpetxeen dagokion arauzko garapena.

En efecto, si bien el vigente marco normativo viene definido principalmente por la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, ya que con ella se han sentado las bases para la ordenación y desarrollo del sector turístico vasco de manera unitaria y sistemática, con el objetivo de la consecución de la mayor competitividad posible de los establecimientos turísticos y de la máxima calidad de los servicios que prestan; lo cierto es que desde que la figura de los albergues turísticos fuera creada, por medio de la modificación del artículo 12.2 de la mencionada Ley 6/1994, y que entró en vigor el uno de enero de 2009, no se ha producido hasta el momento el correspondiente desarrollo reglamentario de los albergues turísticos del País Vasco.

Horregatik, erregelamendu honekin eskaintzaren aniztasuna eta kalitatea gehitzeko helburuari erantzun nahi zaio, eta kasu honetan ostatu-eskaintza turistikoa, turismo-establezimendu horiek antolatuta, eta, hori horrela, arautu egin behar dira turismo-erabiltzaileari eskaintzen dizkioten azpiegitura, instalazio eta zerbitzuei dagokienez, beste zenbait alderdiren artean. Helburu horrekin lotuta, turismo-produktuak sortzeko estrategia ere osatu nahi da, eta Euskadiren egungo Turismo Marketineko Plana da estrategia horren adibideetako bat. Turismo-produktuen artean «Done Jakue Bidea» da nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegotik pasatzen den Done Jakue Bidearen zatia Monumentu Multzoa kategoriako Kultura Ondasun Sailkatua izendatzen duen urtarrilaren 10eko 2/2012 Dekretuan deskribatutakoari jarraikiz.

Por ello, con el presente reglamento se pretende dar respuesta al objetivo de aumentar la diversidad y calidad de la oferta, y en este caso la oferta alojativa turística, ordenando estos establecimientos turísticos; lo cual hace precisa su regulación normativa en relación, entre otros aspectos, a las infraestructuras, instalaciones y servicios que ofrecen al usuario turístico. En relación con este objetivo también se pretende completar la estrategia de creación de productos turísticos, de la cual el actual Plan de Marketing Turístico de Euskadi es uno de sus ejemplos; productos turísticos entre los que destaca el referido al «Camino de Santiago» tal y como se halla descrito en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se califica como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en sus normas de desarrollo.

Arau-esparrua zehatzeko beste aldagai bereziki esanguratsua barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Zuzentaraura egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa den apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bitartez egin den martxoaren 16ko 6/1994 Legearen bigarren aldaketarekin identifikatzeen da. Zehazki, VI. kapituluan azaltzen da Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legearen aldaketa, «Zerbitzuak» Zuzentaraura egokituz.

Otra variable, especialmente significativa a la hora de caracterizar el marco normativo, se identifica con la segunda modificación de la mencionada Ley 6/1994, de 16 de marzo, realizada a través de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Concretamente, es en el Capítulo VI donde se aborda la modificación de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, adaptándola a la Directiva «Servicios».

Aurreko paragrafoan aipaturiko «Zerbitzuak» Zuzentaraua gaineratzearen ondorioetako bat zera da, baimenak, zerbitzu-jarduera jakin bat lortzeko kontrol-mekanismo gisa, salbuespenezkoa izan behar duela eta irizpide ez-diskriminatzaileei, interes orokorreko nahiz erdietsi nahi den helburua lortzeko emandako ezinbesteko arrazoiren batek justifikatuta daudenei erantzun behar diela, arau orokorra erantzukizunpeko aitorpena aurkeztea izanik.

Una de las consecuencias de la incorporación de la Directiva «Servicios», mencionada en el párrafo anterior, consiste en que la autorización, como mecanismo de control de acceso a una determinada actividad de servicios, debe ser excepcional y responder a criterios no discriminatorios, justificados por una razón imperiosa de interés general y proporcionada al fin que se persigue; siendo la regla general la de la presentación de una declaración responsable.

Horregatik, erregelamendu honetan erantzukizunpeko aitorpena aurkezten da turismoa antolatzeko formula gisa, eta II. kapituluan garatzen da, eta garapen horren ondorio da interesdunak bultzatuta hasitako zenbait prozeduren identifikazioa: eskaerak, komunikazioa eta erantzukizunpeko aitorpenak, funtsezko izaera duten zirkunstantziak izaera hori ez dutenetatik bereizi eta identifikatzea, eta dispentsa-prozedura, batez ere.

Por ello en el presente reglamento se recurre a la presentación de la declaración responsable como fórmula de ordenación turística, siendo desarrollada en el Capítulo II, y resultando de dicho desarrollo, la identificación de diversos procedimientos iniciados a instancia de la persona interesada: solicitudes, comunicaciones y declaraciones responsables, la identificación de las circunstancias que tienen un carácter esencial frente a las que no lo tienen, y el procedimiento de dispensa, principalmente.

Sei kapituluk osatzen dute egungo erregelamendua: I. kapitulua zenbait xedapen orokor aztertzen ditu, hala nola xedea, plaka bereizgarria arautzea eta publizitatea; II. kapituluak «Zerbitzuak» Zuzentarauarekin koherentea izanik garatzen du antolamendu-prozedura; III. kapituluak, luzeenak, ostatu-eskaintza honen azpiegitura- eta zerbitzu-eskakizunak aztertzen ditu; IV. kapituluak bi espezialitate posibleen garapena aztertzen du: «Done Jakue Bideetakoa» eta «Landakoa»; V. kapituluak funtzionamendu-erregimena aztertzen du, turismo-erabiltzaileentzat interesgarriak diren puntuak arautuz, hala nola erreserben eta aurrerakinen erregimena; VI. kapitulua arau-hausteekin ixten da. Bestalde, xedapen gehigarriak prozeduretan erabili beharreko eredu ofizialak kokatzea aurreikusten du, elektronikoki zein ez-elektronikoki kudeatzeko.

El reglamento actual está compuesto por seis capítulos: el Capítulo I aborda diversas disposiciones generales tales como su objeto, la regulación de la placa distintiva y la publicidad; el Capítulo II desarrolla el procedimiento de ordenación en coherencia con la Directiva «Servicios»; el Capítulo III, el más largo, aborda los requisitos de infraestructuras y servicios que caracterizan esta oferta alojativa; el Capítulo IV aborda el desarrollo de las dos posibles especialidades: «De los Caminos a Santiago» y «Rural»; el Capítulo V aborda el régimen de funcionamiento, regulando cuestiones de interés para los usuarios turísticos, tales como el régimen de reservas y anticipos; el Capítulo VI se cierra con las infracciones. Por su parte, la disposición adicional prevé la ubicación de los modelos oficiales a emplear en los procedimientos, tanto para su gestión electrónica como no electrónica.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak proposatuta, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko uztailaren 9an egindako bileran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 9 de julio de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Euskadiko turismo-aterpetxeak antolatzea da dekretu honen helburua.

1.– Es objeto del presente Decreto la ordenación de los albergues turísticos de Euskadi.

2.– Honako hauek hartzen dira turismo-aterpetxetzat: ohiko izaeraz eta profesionalki prezio bidez edukiera anitzeko geletan ostatu emateko zerbitzua eskaintzen duten establezimenduak, zerbitzu osagarriekin edo gabe.

2.– Se consideran albergues turísticos los establecimientos que faciliten, mediante precio, de forma habitual y profesional, el servicio de alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple, con o sin servicios complementarios.

3.– Honako hauek dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira:

3.– Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto:

a) Eskolako, irakaskuntzako edo gizarteko arrazoiak direla medio gela kolektiboetan ostatu ematen duten establezimenduak.

a) Los establecimientos dedicados a alojamiento en habitaciones colectivas por motivos escolares, docentes o sociales.

b) Askotariko geletan ostatu hartzea, gela horiek erabili ahal izateko talde edo erakunde jakin bateko kide izan behar bada.

b) Los alojamientos en habitaciones múltiples cuando su uso esté condicionado a la pertenencia a un determinado grupo u organización.

c) Gazteentzako Aterpetxe Sarean bilduta dauden gazteentzako aterpetxeak, araudi espezifikoa izango baitute.

c) Los albergues juveniles integrados en la Red de Albergues de juventud, que se regirán por su normativa específica.

d) Edukiera anitza duten geletan ostatu hartzen uztea, kontraprestaziorik gabe edo ordaindutako diru-kopurua dohaina edo borondatezkoa bada.

d) El alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple prestado sin contraprestación económica o cuando la cantidad abonada tenga el carácter de donativo o de voluntariedad.

4.– Turismo-aterpetxeek askotariko geletan edota osorik lagatako dependentzia edo ostatu-unitateetan eskaini ahalko dute zerbitzua, guztiak ere edukiera anitzeko gelek eta jan-egongelak, bainugelak eta sukaldeak osaturikoa, beste zenbait elementuren artean, betiere establezimenduan integratuta badaude.

4.– Los albergues turísticos podrán ofrecer el servicio de alojamiento en habitaciones múltiples y/o en dependencias o unidades de alojamiento cedidas en su conjunto, formadas por habitaciones de capacidad múltiple y salón-comedor, baño y cocina entre otros elementos, siempre que estén integradas en el establecimiento.

2. artikulua.– Izaera publikoa.

Artículo 2.– Carácter público.

Turismo-aterpetxeak jendearentzat irekita dauden establezimenduak dira, haietarako sarbidea librea da, eta honako hauetatik eratorritako mugak soilik dituzte: establezimendu horien berezko izaeratik eta edukieratik eratorritakoak, indarreko legeria betetzetik eratorritakoak, eta, hala badagokio, establezimenduaren barne-araubideko arauetatik eratorritakoak, hots, zerbitzuak eta instalazioak erabiltzeari dagokionez, zuzenbidearen arabera, establezimendu bakoitzaren zuzendaritzak adostu dituen arauetatik eratorritakoak, betiere arau horiek ez badiete kalterik eragiten bezeroen eskubideei eta arauen iragarpena bermatzeko moduan erakusten badira.

Los albergues turísticos son establecimientos abiertos al público, siendo libre el acceso a ellos, sin más limitaciones que las derivadas de su propia naturaleza y capacidad, del cumplimiento a la legislación vigente y, en su caso, de las normas de régimen interior del establecimiento que, sobre el uso de los servicios e instalaciones la Dirección de cada establecimiento haya podido acordar, conforme a derecho, y siempre que no perjudiquen a los derechos de la clientela y sean exhibidas de forma que garantice su publicidad.

3. artikulua.– Plaka bereizgarria.

Artículo 3.– Placa distintiva.

Aterpetxe guztietan nahitaez erakutsi behar da, sarrera nagusiaren alboan, plaka normalizatu bat. Plaka hori metalezko (beste material zurrun bat ere erabil daiteke) angeluzuzena da, eta hondo urdinaren gainean, zuriz ageri da establezimenduaren hasierako letra: «A»; eta azpian haren izendapen elebiduna: «albergue turístico», «turismo-aterpetxea»; dekretu honen eranskinean deskribatutako formaren eta dimentsioen arabera.

En todos los albergues es obligatoria la exhibición, junto a la entrada principal, de una placa normalizada. Dicha placa consiste en un rectángulo de metal, u otro material igualmente rígido, en el que, sobre fondo azul, figura en blanco la letra inicial del establecimiento: «A»; y debajo su denominación bilingüe: «albergue turístico», «turismo-aterpetxea»; según la forma y dimensiones que se describen en el anexo del presente Decreto.

4. artikulua.– Publizitatea.

Artículo 4.– Publicidad.

1.– Turismo-aterpetxeek egiten duten publizitatean, baita haiek ematen dituzten faktura eta dokumentuetan ere, establezimenduaren izena eta tipologiak jasoko dira, eta, kasuan kasu, haren espezialitatea eta identifikatzen duten eta espezialitate hori sustatzen duten enblema, piktograma eta bestelako ikurrak agertu ahalko dira, betiere erakunde eskudunek emandako gomendio eta norabideak beteta, kasu horretan.

1.– En la publicidad que realicen los albergues turísticos, así como en las facturas y documentos que expidan, constará el nombre del establecimiento, su tipología y en su caso podrá figurar su especialidad y los emblemas, pictogramas y otros símbolos con los que se identifique y promocione dicha especialidad, debiendo en este caso respetar las recomendaciones y directrices emitidas por las entidades competentes.

2.– Debekatuta dago dagozkion izenak, errotuluak edo bereizgarriak ez diren edo turismo-aterpetxe gisa duen sailkapenari buruz, eskainitako ostatu modalitateari buruz (hau da askotariko gelatan edota «multzotan») eta, kasuan kasu, dagokion espezializazioari buruz nahasketa eragin dezaketen beste izen, errotulu edo bereizgarri batzuk erabiltzea.

2.– Queda prohibida la utilización de denominaciones, rótulos o distintivos diferentes a los que les correspondan, o que puedan inducir a confusión sobre su clasificación como albergue turístico, sobre la modalidad de alojamiento ofertada, es decir en habitaciones múltiples y/o en «conjuntos», y en su caso sobre su especialización.

5. artikulua.– Erantzukizun Zibileko Asegurua.

Artículo 5.– Seguro de Responsabilidad Civil.

1.– Turismo-aterpetxeetako titularrek aterpetxeen jardueraren arrisku posibleak bermatzen duen erantzukizun zibileko asegurua beharko dute, 150.000 euro-ko gutxieneko estaldurarekin lagunen kopurua 25 edo hortik gorakoa bada, edo 300.000 euro gainerako kasuetan.

1.– Los titulares de los albergues turísticos deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que garantice los posibles riesgos de su actividad, con la cobertura mínima de 150.000 euros, en el caso de que el número de plazas sea igual o inferior a 25, o 300.000 euros en el resto de los casos.

2.– Turismo-arloan eskuduna den saileko sailburuaren agindu bidez eguneratuko dira zenbatekoak.

2.– Las cuantías serán actualizadas por Orden del Consejero/a del departamento competente en materia de turismo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
TURISMO ATERPETXEEN JARDUERA ANTOLATZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ALBERGUES TURÍSTICOS

6. artikulua.– Establezimenduaren turismo-sailkapenari buruzko informazio orientagarriaren eskaera.

Artículo 6.– Solicitud de indicación orientativa de la clasificación turística del establecimiento.

1.– Ostatua proiektatuta dagoenean, edo funtsezko aldaketak egitea aurreikusita dagoenean, enpresak turismo-arloan eskumena duen organoari eska diezaioke, turismo-arloan eskuduna den sailaren dagokion lurralde-ordezkaritzaren bitartez, gainerako administrazioen eskumenak aparte utzi gabe, eta arau honen xedapen gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dagoen eredu ofizialari jarraikiz, bere ezaugarri, instalazio eta zerbitzuen arabera egokitu ahalko zaion turismo-sailkapena adieraztea, eta honako dokumentu hauek aurkeztuko ditu horretarako:

1.– Cuando el alojamiento estuviese proyectado, o cuando se prevea la realización de modificaciones sustanciales, la empresa podrá solicitar al órgano competente en materia de turismo, a través de la delegación territorial correspondiente del departamento competente en materia de turismo, sin perjuicio de las competencias del resto de administraciones, y siguiendo el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la disposición adicional de la presente norma, la indicación de la clasificación turística que pudiera corresponderle en función de sus características, instalaciones y servicios; para lo cual aportará la siguiente documentación:

a) Azpiegitura eta gutxieneko zerbitzuei buruz dekretu honetan bildutako betekizunak deskribatu eta justifikatuko dituen memoria.

a) Una memoria, que describa y justifique los requisitos recogidos en este Decreto referidos a infraestructuras y servicios mínimos.

b) Solairuen eta atalen banaketari buruzko eskala-plano kotatuak.

b) Planos acotados a escala de la distribución de plantas y de sección.

c) Arestian adierazitakoaz bestelako informazio osagarria eman dezakeen beste edozein dokumentu.

c) Cualquier otro documento que pueda aportar información complementaria a la anteriormente señalada.

2.– Administrazioak egindako kontsultari erantzun beharko dio, eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita 3 hilabeteko denbora-tartean, edo hala badagokio, Administrazioak eskatu dion beharrezko dokumentazioa jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Denbora-tarte hori igaro ondoren kontsulta egin duen pertsonak Administrazioaren erantzunik jaso ez badu, ez du esan nahi kontsulta-idazkian jasotako adierazpen-eskaera onartzen denik, erantzunik ez jasotzea eragin duten arrazoiak ezagutzeko eta dagozkion erantzukizunak eskatzeko pertsona horrek bere kontsulta aurkeztu zuen organora jo dezakeela aparte utzi gabe.

2.– La Administración deberá contestar a la consulta formulada en el plazo de 3 meses desde la recepción de la solicitud y de la documentación aportada, o en su caso, desde la recepción de la documentación, que siendo necesaria, le haya requerido la Administración. El transcurso de dicho plazo sin que la persona consultante hubiera obtenido contestación de la Administración, no supone la aceptación de la petición de indicación expresada en el escrito de consulta, sin perjuicio de que pueda dirigirse al órgano donde presentó su consulta a fin de conocer los motivos que han originado la falta de contestación y exigir las oportunas responsabilidades.

3.– Artikulu honetan aipatutako kasuetan turismo-arloan eskumena duen organoak emandako informazioak argibide-izaera baino ez du izango, eta inola ere ezin izango da errekurtsorik aurkeztu erantzun horren aurka; horretaz gain, abenduaren 26ko 30/1992 Legearen 35.g) artikuluan esleituriko informazio- eta orientazio-betebeharrak betetzeko xede bakarrarekin egiten da arestian aipaturiko erantzuna. Turismo Administrazioa lotetsiko du, soil-soilik, proiektuaren egikaritzea kontsulta egindakoan aurkezturiko memoriarekin, planoekin eta bestelako dokumentazioarekin bat datorrenean, eta Administrazioak emandako araudia indarrean dagoen bitartean.

3.– La información, que en los supuestos mencionados en el presente artículo se emita por el órgano competente en materia de turismo, tendrá un carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo interponerse recurso alguno contra dicha contestación y se realiza a los efectos de cumplir con los deberes de información y orientación consignados en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sólo vinculará a la Administración Turística cuando la ejecución del proyecto se ajuste íntegramente a la memoria, planos y demás documentación aportada al realizar la consulta y mientras esté vigente la normativa sobre la que la Administración se ha pronunciado.

7. artikulua.– Turismo-jardueraren hasiera jakinarazi beharra Turismo Administrazioari «erantzukizunpeko aitorpenaren» bidez.

Artículo 7.– Necesidad de notificación de inicio de la actividad turística a la Administración Turística por medio de la «declaración responsable».

1.– Jarduera hasi aurretik, turismo-arloan eskuduna den sailaren establezimendua kokatuta dagoen Lurraldeko Historikoko lurralde-ordezkaritzan aurkeztu beharko du titularrak turismo-jardueran aritzearen erantzukizunpeko aitorpena, arau honen Xedapen Gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dagoen eredu ofizialari jarraikiz.

1.– Previamente al inicio de la actividad, la persona titular debe presentar ante la delegación territorial del departamento competente en materia de turismo, del Territorio Histórico en el que esté situado el establecimiento, una declaración responsable de dedicación a la actividad turística, siguiendo el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la Disposición Adicional de la presente norma.

2.– Turismo Administrazioari emandako informazioa eta interesdunek beste administrazio batzuei haien eskumenen eta, hala badagokio, bidezko baimenen arabera eman beharreko informazioak desberdinak dira.

2.– La información suministrada a la Administración Turística es independiente de las informaciones que las personas interesadas deban realizar a otras administraciones, en virtud de sus respectivas competencias, y, en su caso, de las correspondientes autorizaciones de dichas administraciones.

8. artikulua.– Turismo-jardueran aritzearen erantzukizunpeko aitorpena.

Artículo 8.– Declaración responsable de dedicación a la actividad turística.

1.– Turismo-jardueran aritzearen erantzukizunpeko aitorpena aurkezteak aukera emango du jarduera aurkezpenaren egunetik beretik hasteko, Turismo Administrazioari esleitutako egiaztatze-, kontrol- eta ikuskapen-ahalmenak eta beren eskumenei jarraikiz beste erakunde batzuei dagozkien ahalmenak aparte utzi gabe. Honako hau bilduko du zehazki:

1.– La presentación de la declaración responsable de dedicación a la actividad turística permitirá el inicio de la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la Administración Turística y de las facultades que correspondan a otros organismos en virtud de sus respectivas competencias. Específicamente recogerá lo siguiente:

a) Titularrak Administrazio Publikoaren aurrean ordezkaritza-ahalmena duela. Titularra pertsona juridikoa denean, sozietatearen eraketari buruzko eskritura eta ordezkaritza-ahalordeak aurkeztu beharko ditu espezifikoki, betiere sozietate-eskrituran argi eta garbi ondorioztatzen ez badira. Sozietatearen eraketari buruzko eskritura hori dagokion Merkataritza Erregistroan inskribatu izanaren identifikazio-datuak jasoko dira.

a) Que la persona titular dispone de capacidad de representación ante la Administración Pública. En el caso de que la titular sea persona jurídica, específicamente deberá disponer de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes de representación, en el supuesto de que no se deduzcan claramente de la escritura social; y se recogerán los datos identificatorios de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad en el correspondiente Registro Mercantil.

b) Jardueraren titularra establezimendua turismo-aterpetxe gisa erabiltzeko gaitzen duen eskubide ororen titularra dela. Jardueraren titularra establezimenduaren jabea denean, establezimenduaren jabetza-eskriturak dituela edo, bestela, establezimenduaren turismo-ustiapenerako gaitzen duen jabeak emandako titulazioa duela jasoaraziko da.

b) Que la persona titular de la actividad es titular de cualquier derecho que le habilite la disponibilidad del establecimiento para ser destinado a albergue turístico. Cuando la persona titular de la actividad sea la propietaria del establecimiento, hará constar que dispone de escrituras de propiedad del mismo; en caso contrario, que dispone de la titulación otorgada por la persona propietaria que le habilite para la explotación turística del establecimiento.

c) Establezimenduak erantzukizun zibileko aseguru bat duela, haren jardueraren arrisku posibleak bermatzen dituena, 5.1 artikuluan xedaturikoari jarraikiz.

c) Que el establecimiento dispone de un seguro de responsabilidad civil que garantice los posibles riesgos de su actividad, según lo dispuesto en el artículo 5.1.

d) Establezimenduak dekretu honetan eta aplikatu beharreko beste guztietan (irisgarritasuna sustatzeko araudian eta larrialdi-egoerei aurre egiteko segurtasun- eta autobabes-araudian, bereziki) ezarritako betekizunak betetzen dituela.

d) Que el establecimiento cumple los requisitos establecidos en este Decreto y cuantos otros sean de aplicación, en especial la normativa de promoción de la accesibilidad y la normativa de seguridad y autoprotección frente a situaciones de emergencia.

e) Titularrak erantzukizunpeko aitorpenean adierazitakoa egiaztatzen duen dokumentazioa duela eta jarduera egiten duen aldian betetzen jarraitzeko konpromisoa hartu duela. Dokumentazio hori honako hau izango da gutxienez:

e) Que la persona titular dispone de la documentación que acredita lo reseñado en la declaración responsable y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo de ejercicio de la actividad. Dicha documentación será, al menos, la siguiente:

i) memoria bat, langile eskudunek sinatua, dekretu honetan gutxieneko zerbitzu eta azpiegiturei dagokienez jasotako betekizunak justifikatzen dituena, irisgarritasuna sustatzeko araudia eta larritasun-egoeretarako segurtasun- eta autobabes-araudia betetzeari buruzko esanbidezko adierazpena barne.

i) Una memoria, firmada por personal técnico competente, que describa y justifique los requisitos recogidos en este Decreto referidos a infraestructuras y servicios mínimos, con pronunciamiento expreso del cumplimiento de la normativa de promoción de la accesibilidad y de la normativa de seguridad y autoprotección frente a situaciones de emergencia.

ii) Solairuen banaketaren eta sekzioaren plano kotatuak. Kokapen-planoa, hirigunean kokatuta ez badago.

ii) Planos acotados a escala de la distribución de plantas y de sección. En caso de no estar ubicado en un centro urbano, plano de situación.

iii) Ostatu-unitateen zerrenda, Xedapen Gehigarrian adierazitako eredu ofizialaren arabera.

iii) Relación de unidades de alojamiento, según modelo oficial señalado en la Disposición Adicional.

Erantzukizunpeko aitorpenean, establezimenduari buruzko datuak jasoaraziko dira, batez ere plazen kopurua eta eskainitako zerbitzuak.

Así mismo, en la declaración responsable se harán constar los datos referidos al establecimiento, especialmente su número de plazas, y los servicios ofertados.

2.– Artikulu honetako 1. paragrafoan aipatutako informazioaren ondorioz, enpresak eta establezimenduak ofizioz inskribatuko dira irailaren 2ko 199/2003 Dekretuak arautzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo Enpresen Erregistroan, eta dagokien erregistro-zenbakia emango zaie.

2.– Resultado de la información señalada en el párrafo 1 de este artículo, las empresas y los establecimientos se inscribirán de oficio en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco, regulado por Decreto 199/2003, de 2 de septiembre, y les será asignado el número de registro que les corresponda.

3.– Artikulu honen 1. paragrafoan xedaturikoa aparte utzi gabe, eta erantzukizunpeko aitorpena eginda, erantzukizunpeko aitorpen horretan informazioa berresten duen dokumentu oro eskatu ahal izango du dagokion lurralde-ordezkaritzak.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, y efectuada la declaración responsable, la delegación territorial correspondiente podrá requerir cualquier documento que apoye la información suministrada en dicha declaración responsable.

4.– Interesdunek ez dituzte nahitaez aurkeztu beharko dagoeneko Administrazio esku dauden eskaturiko dokumentuak, eta horretarako eskaeran adierazi beharko du titularrak zer egunetan eta zer organo edo bulegotan aurkeztu diren aipatutako dokumentuak, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. artikuluaren f) idatzi-zatian ezarritako baldintzei jarraikiz.

4.– No es preceptiva la presentación, por las personas interesadas, de aquellos documentos exigidos que ya se encuentren en poder de la Administración, para lo cual la persona titular debe hacer constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y sus normas de desarrollo.

9. artikulua.– Aurkezturiko dokumentazioa egiaztatzea.

Artículo 9.– Comprobación de la documentación aportada.

1.– Dagokion lurralde-ordezkaritzaren zerbitzu teknikoak, dokumentazioa aztertu ondoren, dokumentazioa zuzentzea edo aurkeztea eskatu ahal izango du, hala badagokio, eta emandako informazioa egiazkoa dela eta dekretu honetan ezarritako betekizunak betetzen jarraitzen dela egiaztatu ahal izango du.

1.– El servicio técnico de la delegación territorial correspondiente, tras analizar la documentación, en su caso, podrá requerir la subsanación o aportación de documentación y, tras analizarla, podrá comprobar la veracidad de la información suministrada y el mantenimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto.

2.– Erantzukizunpeko aitorpena ez aurkezteak, erantzukizunpeko aitorpenarekin batera edo hari gaineraturiko edozein datu, adierazpen edo dokumenturen akatsak, faltsutzeak edo funtsezko omisioak edo eskatutako betekizunak ez betetzeak, eskumeneko agintaritzak egiaztatuta, Administrazioak prozedura bat abiaraziko du, eta, haren baitan, titularrak nahi dituen ebidentziak edo deskarguak azaldu eta aurkeztu ahal izango ditu. Egindako jardunak aztertuta, behar bezala arrazoitutako ebazpen bidez, establezimendua aitortutakoaren desberdina den beste ostatu-figura batean ezartzeko, jarduera geldiarazteko eta interesdunak egoera juridikoa dagokion jarduera hasi aurreko unera leheneratzeko agindu ahal izango du, eta baita urtebeteko aldian xede berarekin beste prozedura bat ezin eskatzea ere, aipaturiko 6/1994 Legearen 8. artikuluan zehazten denari jarraikiz. Hori guztia, dagozkion zehapenak aparte utzi gabe.

2.– En el caso de no presentación de la declaración responsable, de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe o se incorpore a una declaración responsable, o del incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente, la Administración iniciará un procedimiento para que la persona titular pueda alegar y aportar las evidencias o descargos correspondientes. A la vista de las actuaciones practicadas, podrá ordenar mediante resolución motivada la reclasificación del establecimiento en otra figura alojativa diferente a la declarada, la paralización de la actividad, o la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un año, según se determina en el artículo 8 de la ya mencionada Ley 6/1994. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

3.– Martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 8. artikuluaren 3. paragrafoan zehaztutakoaren ondorioetarako, ulertuko da honako gorabehera hauek funtsezkoak direla:

3.– A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 8 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, se entenderá que tienen carácter esencial las siguientes circunstancias:

a) Larrialdiko egoeretarako segurtasun- eta/edo autobabes-araudia betetzen dela ez egiaztatzea.

a) La no acreditación del cumplimiento de la normativa de seguridad y/o de autoprotección frente a situaciones de emergencia.

b) Ez duzu egiaztatu establezimenduak irisgarritasuna sustatzeko araudia betetzen duenik.

b) La no acreditación del cumplimiento de la normativa sobre la promoción de la accesibilidad.

c) Erantzukizun zibileko poliza kontratatu izana ez egiaztatzea.

c) La no acreditación de haber contratado la respectiva póliza de responsabilidad civil.

d) Turismo-aterpetzat jotzeko betekizunak ez betetzea, betiere aipatutako baldintzen betearazpenetik salbuetsita geratu ez bada, Dekretu honetan aurreikusitako prozedurari jarraikiz.

d) El incumplimiento de los requisitos para ser considerado como albergue turístico, salvo que se hubiera dispensado del cumplimiento de los citados requisitos siguiendo el procedimiento previsto en este Decreto.

4.– Datu edo agirietan akatsak, faltsutzeak edo omisioak izanez gero, funtsezkoak ez badira, zuzentzeko bidea ireki beharko da, dagozkion zehapenak aparte utzi gabe.

4.– Las inexactitudes, falsedades u omisiones de datos o documentos, de carácter no esencial conllevarán, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, la apertura de un requerimiento de subsanación.

10. artikulua.– Aldaketak.

Artículo 10.– Modificaciones.

1.– Turismo-jarduera hasi ondoren establezimenduetako azpiegitura-instalazioak edo establezimenduen ezaugarriak eraginpean hartuko dituen edota azalera, edukiera edo sailkapena eraginpean har dezakeen funtsezko aldaketaren bat (titulartasuna barne) egin nahi duten enpresek jardueraren inguruko erantzukizunpeko aitorpen bat aurkeztu beharko dute instalazio horietan turismo-trafikoarekin berriz hasi aurretik. Prozedura kapitulu honen 7., 8. eta 9. artikuluetan aurreikusitakoari jarraikiz izapidetzen da, adierazitako aldaketen inguruan aurkeztu beharreko memoriaren eta dokumentazioaren kasuan izan ezik.

1.– Las empresas que, una vez iniciada la actividad turística, pretendan realizar alguna modificación sustancial, es decir, que afecte a las instalaciones de infraestructura o características de los establecimientos o que pueda afectar a su superficie, capacidad o a su propia clasificación como tal, incluida la titularidad, deberán presentar con anterioridad a reiniciar el tráfico turístico en dichas instalaciones una declaración responsable de la misma. El procedimiento se tramita con arreglo a lo previsto en los artículos 7, 8 y 9 de este capítulo, a excepción de la memoria y documentación a declarar, que se referirán a las modificaciones señaladas.

2.– Gainerako aldaketak (hala nola enpresaren izenaren aldaketa eta beste batzuk) gertatu eta hilabete bateko epean jakinaraziko zaizkio turismo-arloan eskumena duen organoari, eta aurreko artikuluetan adierazitako dokumentazioaren artean aldaketa horiek justifikatzen dituena aurkeztu beharko da.

2.– El resto de modificaciones, tales como el cambio de denominación de la empresa, y otras, serán comunicadas al órgano competente en materia de turismo en el plazo de un mes, a partir de que se produzcan, aportando cuanta documentación de la señalada en los artículos anteriores las justifiquen.

3.– Funtsezko aldaketak egin izanaren erantzukizunpeko aitorpena, eta artikulu honetan adierazitako funtsezkoak ez diren aldaketen jakinarazpena arau honen Xedapen Gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dauden eredu ofizialei jarraikiz egin beharko dira.

3.– La declaración responsable de realización de modificaciones sustanciales y la comunicación de modificaciones no sustanciales señaladas en este artículo deberán seguir los modelos oficiales disponibles en los lugares establecidos en la Disposición Adicional de la presente norma.

11. artikulua.– Itxiera jakinaraztea.

Artículo 11.– Comunicación de cierre.

Turismo-aterpetxe ororen itxiera aldez aurretik jakinarazi beharko zaio Turismo Administrazioaren dagokion lurralde-ordezkaritzari edo organo periferikoari, arau honen Xedapen Gehigarrian ezarritako eredu ofizial eskuragarriari jarraikiz. Bederatzi hilabetetik gorako aldi baterako itxiera bada, establezimenduaren behin betiko baja eragingo du. Itxieraren berri ematen ez bada, Turismo Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo-arloko Enpresen Erregistroko baja izapidetuko du, ofizioz.

Todo cierre de un albergue turístico deberá comunicarse, con carácter previo, a la delegación territorial correspondiente u órgano periférico de la Administración Turística, siguiendo el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la Disposición Adicional de la presente norma. Cuando se trate de un cierre temporal que exceda de nueve meses se producirá la baja definitiva del establecimiento. En caso de ausencia de comunicación del cierre, la Administración Turística tramitará, de oficio, la baja en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco.

12. artikulua.– Dispentsa.

Artículo 12.– Dispensa.

1.– Turismo-arloko eskumena esleituta duen organoak, dauden zirkunstantzia guztiak haztatuta eta aurretiko txosten teknikoa egin ostean, dekretu honen III. kapituluan ezarritako gutxieneko betekizun eta baldintzetako batetik edo batzuetatik dispentsatu ahal izango du, behar bezala arrazoituta.

1.– El órgano competente en materia de turismo ponderando en su conjunto las circunstancias existentes y previo informe técnico, podrá razonadamente dispensar con carácter excepcional, de alguno o algunos de los requisitos y condiciones mínimas establecidas en el Capítulo III del presente Decreto.

Arkitektura-balio berezi egiaztatua duten eraikinetan, hirigune historikoetako eraikin birgaituetan edo eskualdeko edo inguruko arkitektura tradizionalari jarraitzen dioten eraikinetan kokatutako establezimenduen egoerak hartuko dira kontuan, besteak beste.

Se atenderán, entre otras, aquellas situaciones de los establecimientos instalados en edificios de singular valor arquitectónico acreditado, o edificios rehabilitados ubicados en cascos históricos o edificios rehabilitados que respondan a la arquitectura tradicional, típica de la comarca o zona.

Era berean, dispentsagarria izango da 23.1.a) artikuluan adierazitako eskakizuna, hau da, establezimenduak Done Jakue Bidearekiko gehienez 2 km-ko distantziara egon behar duela «Done Jakue Bideetakoa» espezializazioa hartu nahi duten establezimenduei dagokienez, betiere establezimendu horrek, Done Jakue Bideko udalerri edo herri batean egonik, hiri-garraioa badu urte osoan, Done Jakue Bidearen ibilbide ofizialetik establezimendurako guztizko distantzia 2 km-koa edo hortik beherakoa izateko moduan, garraio horrek betetzen duen bidea kenduta betiere.

Así mismo, también será dispensable, el requisito de localización del establecimiento a una distancia máxima de 2 km respecto al Camino de Santiago, señalado en el artículo 23.1.a) a aquel establecimiento que pretenda adoptar la especialización «de los Caminos a Santiago», siempre que dicho establecimiento, estando ubicado en un municipio o localidad jacobea, cuente con transporte urbano todo el año; de forma que la distancia total desde el trazado oficial del Camino de Santiago hasta el establecimiento, descontado el trayecto cubierto por el dicho transporte sea igual o inferior a 2 km.

2.– Horrelako dispentsak orekatu egin beharko dira, beste konpentsazio-faktore batzuk egoteari (hala nola zerbitzu osagarrien eskaintza) eta haien instalazio eta zerbitzuen edo sar ditzakeen hobekuntzen balioespen bateratuari erantzunez.

2.– Tales dispensas deberán equilibrarse atendiendo a la concurrencia de otros factores compensatorios como la oferta de servicios complementarios, y a la valoración conjunta de sus instalaciones, servicios y mejoras que pueda introducir.

3.– Nolanahi ere, dispentsak establezimenduaren segurtasun-elementuetan eraginik izan dezakeenean, bestelako konponbide alternatiboak ezarri beharko dira eraikinaren segurtasuna bermatzeko, eta langile fakultatiboek hori jasoko dute. Era berean, dispentsak ezin izango du eraginik izan betetzen ez badira emandako zerbitzuen kalitatean funtsezko galeraren bat dakarten edota establezimenduaren sailkapenaren inguruko nahasterik eragin dezaketen bestelako baldintzetan.

3.– No obstante, cuando la dispensa pueda afectar a elementos de seguridad del establecimiento, deberán adoptarse otras soluciones alternativas que garanticen su seguridad y así se haga constar por el personal facultativo. La dispensa tampoco podrá afectar a aquellas otras condiciones cuya inobservancia implique un menoscabo sustancial en la calidad de los servicios prestados, o pueda generar confusión sobre la clasificación del establecimiento.

4.– Dispentsa-eskakizuna turismo-arloan eskumena duen organoari eskatu beharko zaio, arau honen xedapen gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dagoen eredu ofizialari jarraikiz, erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu aurretik. Dispentsa eskatzeko, dispentsa hori justifikatuko duten dokumentuak gaineratu beharko zaizkio eskaera-idazkiari.

4.– La petición de dispensa deberá solicitarse acompañando al escrito de solicitud, que deberá seguir el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la Disposición Adicional de la presente norma, los documentos justificativos de la dispensa solicitada; y obtenerse del órgano competente en materia de turismo, previamente a la presentación de la declaración responsable.

5.– Turismo-arloan eskumena duen organoak hiru hilabeteko epean ebatzi eta jakinarazi beharko du dispentsari buruzko ebazpena. Epe hori eskaera aurkezten denetik hasita zenbatzen da, kasuan kasu, behar bezala konponduta eta prozedura ebazteko eta ebazpena jakinarazteko legez ezarritako gehieneko epea eten ahal izango den kasuei buruz azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.5 artikuluan ezarritakoa aparte utzi gabe.

5.– El órgano competente en materia de turismo debe resolver y notificar la Resolución de dispensa en el plazo de tres meses. Este plazo se computa desde la presentación de la solicitud, en su caso, debidamente subsanada y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre los supuestos en que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución.

6.– Horretarako ezarritako epean turismo-arloan eskumena duen organoak ez badu esanbidezko ebazpena jakinarazten, interesdunek ulertu behar dute beren dispentsa-eskaerak administrazio-isiltasunaren bidez baietsi direla.

6.– Si, dentro del plazo establecido al efecto, el órgano competente en materia de turismo no notifica resolución expresa, las personas interesadas han de entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes de dispensa.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
AZPIEGITUREN ETA GUTXIENEKO ZERBITZUEN ESKAKIZUNAK
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS MÍNIMOS

13. artikulua.– Instalazioen eta gutxieneko zerbitzuen kalitatea.

Articulo 13.– Calidad de las instalaciones y servicios mínimos.

1.– Turismo-aterpetxeek honako instalazio eta gutxieneko zerbitzu hauek izango dituzte:

1.– Los albergues turísticos dispondrán de las siguientes instalaciones y servicios mínimos:

a) Behar adinako berokuntza geletan eta gainerako gune erkideetan.

a) Calefacción suficiente en las habitaciones y en los demás espacios comunes.

b) Bezeroek erabiltzeko telefonoa. Telefono orokorrik ez baldin badago, establezimenduko telefono pribatua erabiltzeko aukera.

b) Teléfono para uso de la clientela. En su defecto, deberán ofrecer la posibilidad de utilizar el teléfono privado del establecimiento.

c) Edateko ura, beroa eta hotza, eguneko 24 orduetan.

c) Suministro de agua potable, caliente y fría, durante las veinticuatro horas del día.

d) Bermatutako energia elektrikoaren hornidura, argi-puntuak eta argi-hartuneak gela eta erabilera erkideko eremu guztietan egonik.

d) Suministro de energía eléctrica garantizada, con puntos y tomas de luz suficientes en todas las habitaciones y zonas de uso común.

e) Bezeroak hartzeko gunea. Bezeroekin harremana izateko gunea izango da, bai administrazio-kontuetarako, bai laguntza nahiz informazioa emateko, eta, besteak beste, honako eginkizun hauek beteko dira bertan: ostatu-erreserbei erantzutea, erreklamazioa, fakturak ematea eta guneko turismo-baliabideei buruzko informazioa ematea. Hainbat aterpetxek partekatzen duten harrera-leku bat izan daiteke, baldin eta aterpetxe horiek ustiapeneko enpresa-unitate bakar batek kudeatzen baditu eta aterpetxe horien arteko gehieneko distantzia 500 m-tik beherakoa bada.

e) Zona de recepción de la clientela. Esta zona constituirá el centro de relación con la clientela a efectos administrativos, de asistencia e información, y desempeñará, entre otras funciones, las siguientes: atender las reservas de alojamiento, las reclamaciones, expedir facturas y facilitar información de los recursos turísticos de la zona. Podrá existir una recepción compartida entre diversos albergues cuando éstos sean gestionados por una sola unidad empresarial de explotación y la distancia máxima entre los mismos sea inferior a 500 metros.

f) Lehen laguntzetarako botikina.

f) Botiquín de primeros auxilios.

g) Interneterako sarbidea.

g) Acceso a Internet.

2.– Instalazioek eta zerbitzuek eskainitako ezaugarriak eta kalitatea izango dituzte beti.

2.– Las instalaciones y los servicios responderán en todo momento a las características y calidad ofertadas.

3.– Instalazioak garbi-garbi, egoera onean eta erabiltzeko modu ezin hobean egongo dira, eta baldintza higieniko/sanitarioak eta segurtasun-baldintzak beteko dira bereziki.

3.– Las instalaciones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, conservación y uso, cuidándose especialmente las condiciones higiénico-sanitarias, y de seguridad.

14. artikulua.– Eskailera eta korridoreen zabalera.

Artículo 14.– Anchura de escaleras y pasillos.

Gutxienez metro 1eko zabalera izango dute eskailera eta korridoreek.

La anchura de las escaleras y pasillos será de al menos 1 metro.

15. artikulua.– Zerbitzuko langileentzako instalazioak.

Artículo 15.– Instalaciones para el personal de servicio.

Zerbitzuko langileentzako instalazioak baldin badaude, instalazio horiek bezeroentzat diren instalazioetatik bereizita egongo dira, eta bezeroak ezin izango dira bertan sartu.

En caso de que existan instalaciones para el personal de servicio, tales instalaciones estarán separadas de las destinadas a la clientela y no serán accesibles para ésta.

16. artikulua.– Ostatu-unitateen gutxieneko eskakizunak.

Artículo 16.– Requisitos mínimos de las unidades de alojamiento.

1.– Motatakoak izan ahalko dira ostatu-unitateak, logela edo gelak eta multzoak.

1.– Las unidades de alojamiento podrán ser de dos tipos, dormitorios o habitaciones y conjuntos.

2.– Ostatu-unitateek honako gutxieneko betekizun hauek beteko dituzte:

2.– Las unidades de alojamiento respetarán los siguientes requisitos mínimos:

a) Beharrezkoak diren altzariak eta ekipamendua izango dute, erabili ahal izateko egoera onean. Erabiltzaile bakoitzak altzari egokiak izango ditu bere gauza pertsonalak gordetzeko, giltzapean.

a) Contarán con el mobiliario y equipamiento necesario en perfecto estado para su uso. Cada persona usuaria dispondrá de mobiliario apropiado para guardar, bajo llave, sus efectos personales.

b) Argiztapen naturala eta kanporako zuzeneko aireztapena beharko dute.

b) Deberán disponer de iluminación natural y ventilación directa al exterior.

c) Ostatu-unitateek zenbaki bat edo izen bat izango dute, eta zenbaki edo izen hori ongi ikusteko moduan egongo da.

c) Estarán identificadas con un número o nombre, que figurará en un lugar visible.

d) Bakoitzak erakutsiko da, eredu ofizialean, establezimenduaren erregistro-zenbakia, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo Enpresen Erregistroan erregistraturiko plazen kopurua, ostatu-unitate horri dagokionez.

d) Se expondrá en cada una de ellas, en modelo oficial, el número de registro del establecimiento, así como el número de plazas, registradas en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco, en relación con dicha unidad de alojamiento.

17. artikulua.– Logelak.

Artículo 17.– Dormitorios.

1.– Bezeroen logelek honako baldintza hauek beteko dituzte:

1.– Los dormitorios de la clientela cumplirán los siguientes requisitos:

a) Logelaren azalera, bainugela kenduta, lagun bakoitzeko 2 m2 izango da, 10 m2-ko gutxieneko azalerarekin.

a) La superficie del dormitorio, excluido el baño, será de 2 m2 por plaza con una superficie mínima de 10 m2.

Oro har, logela bakoitzaren gutxieneko edukiera 4 lagunentzat izango da, eta gehienekoa 30 lagunentzat, eta edukiera hori logelaren dimentsioen arabera ezarriko da.

En general, la capacidad mínima de cada dormitorio será de 4 plazas y la máxima será de 30 plazas y estará determinada en función de sus dimensiones.

Arestian aipatutako edukiera baino edukiera txikiagoko logelak ere izango dira, eta gela horien guztizko edukiera establezimenduaren guztizko edukiaren % 20koa edo hortik beherakoa izango da.

Podrán existir dormitorios de capacidad inferior a la señalada anteriormente, y la capacidad total de estas habitaciones será igual o inferior al 20% de la capacidad total del establecimiento.

b) Sabaiaren gutxieneko altuera librea 2,40 metro izango da. Azalera erabilgarriaren kalkuluari dagokionez ez dira konputagarriak izango estalpeko kasuetan 1,50 metrotik beherako altuerak.

b) La altura libre mínima del techo será de 2,40 metros. No serán computables, a efectos de cálculo de la superficie útil en los casos del bajo cubierta, las alturas inferiores a 1,50 metros.

c) Goiko ohe edo ohatzetik sabairainoko gutxieneko distantzia metro 1ekoa izango da gutxienez.

c) La distancia mínima entre la superficie superior de la cama o litera al techo no podrá ser inferior a 1 metro.

d) Ohatze moduko oheak jarri ahalko dira, bi altueratakoak gehienez.

d) Podrán instalarse camas tipo litera, de dos alturas como máximo.

Ezin izango dira, inola ere, berdindutako ohatzeak jarri. Era berean, ezin izango da tronadura edo solairuarte korriturik jarri.

En ningún caso podrán colocarse literas emparejadas. Tampoco podrán existir tarimas o altillos corridos.

e) Ohatzeen edo oheen arteko distantzia gutxienez 0,50 metrokoa izango da paraleloan jarritako ohatzeen edo oheen artean, ohe eta ohatze horiek, bestalde, gutxienez metro bateko zabalerako irteera-korridore bat egoteko moduan jarriko dira. Dena den, lehentasunez mugikortasun murriztua dute pertsonek erabil ditzaten gordetako geletan, ohatzeen edo oheen arteko distantzia gutxienez 0,50 metro izango da paraleloan jarritako ohatzeen edo oheen artean eta 110 zentimetro ohe-oinean, eta ohe eta ohatze horiek gutxienez 1,20 metroko zabalerako irteera-korridore bat egoteko moduan jarriko dira.

e) La distancia entre las literas o camas, será de, al menos, 0,50 metros entre literas o camas colocadas en paralelo, estando distribuidas de forma que exista un pasillo de salida de, al menos, 1 metro de ancho. Sin embargo, en las habitaciones reservadas para su uso prioritario por personas con movilidad reducida, la distancia entre las literas o camas, será de, al menos, 0,90 metros entre literas o camas colocadas en paralelo y 110 centímetros a pie de cama, estando distribuidas de forma que exista un pasillo de salida de, al menos, 1,20 metros de ancho.

18. artikulua.– Higiene-zerbitzuak.

Artículo 18.– Servicios higiénicos.

1.– Turismo-aterpetxeek honako higiene-zerbitzu hauek izango dituzte:

1.– Los albergues turísticos contarán con la siguiente dotación de servicios higiénicos:

a) Atea duen komun bat 10 plazako edo zatiko.

a) 1 inodoro con puerta, por cada 10 plazas o fracción.

b) Atea duen dutxa bat 10 plazako edo zatiko.

b) 1 ducha con puerta, por cada 10 plazas o fracción.

c) Konketa bat 10 plazako edo zatiko.

c) 1 lavabo, por cada 10 plazas o fracción.

2.– Indibidualak edo kolektiboak izan daitezkeen higiene-zerbitzu hauek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.– Estos servicios higiénicos, que podrán ser individuales o colectivos, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Behar adinako aireztapena –zuzenekoa edo induzitua– izatea.

a) Tener una ventilación suficiente, directa o inducida.

b) Edateko ur bero eta hotza izatea.

b) Disponer de agua potable caliente y fría.

c) Ispiluak eta apalategiak edo esekigailuak izango dituzte, norberaren gauzak behar bezala jarri ahal izateko.

c) Deberán contar con espejos y estanterías o perchas que permitan la disposición adecuada de los efectos personales.

d) Behar adina korronte-hargune izango dituzte.

d) Deberán disponer de tomas de corriente en número suficiente.

3.– Gelek bainugela esklusiboa izan dezakete eta bainugela horiek ere aurreko ataletan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

3.– Las habitaciones podrán disponer de baño exclusivo; estos cumplirán los requisitos establecidos en los apartados anteriores.

4.– Bainugela esklusiborik gabeko gelak dauden solairu bakoitzean komun kolektiboak jarriko dira.

4.– Se instalarán servicios colectivos en cada planta en la que existan habitaciones sin baño exclusivo.

19. artikulua.– Aretoak eta jangelak.

Artículo 19.– Salas y comedores.

1.– Turismo-aterpetxeek 0,75 m2-ko gutxieneko azalerako areto bat edo batzuk izango dituzte ostatu-plaza bakoitzeko, 10 m2-ko gutxieneko azalera izanik guztira.

1.– Los albergues turísticos dispondrán de una o varias salas para su uso como sala de estar y comedor, con una superficie mínima de 0,75 m2 por plaza de alojamiento, con una superficie mínima total de 10 m2.

2.– Aretoak edo aretoek altzari egokiak eta nahikoa izango dituzte jarduerak egiteko.

2.– La sala o salas estarán dotadas de mobiliario adecuado y suficiente para la realización de las diferentes actividades.

3.– Eraikin berean jatetxe-zerbitzua eskaintzen bada, jatetxeko jangela-eremua turismo-aterpetxeko jangelatzat hartu ahal izango da, eta 1. paragrafoan ezarritako gutxieneko azalerak dituen egongela eduki beharko du dena den.

3.– Si en el mismo edificio se estuviese ofertando servicios de restaurante, el área de comedor del restaurante podrá ser considerada como comedor del albergue turístico, manteniéndose la obligación de disponer de una sala de estar con las superficies mínimas establecidas en el párrafo 1.

20. artikulua.– Sukalde-zerbitzua.

Artículo 20.– Servicio de cocina.

1.– Turismo-aterpetxeek, jatetxe-zerbitzua eskaintzen badute izan ezik, bezeroek erabiltzeko sukalde bat izango dute, 10 m2-ko gutxieneko azalerakoa, bezeroek beren janariak egiteko adinako espazioa duena.

1.– Los albergues turísticos, salvo que oferten servicio de restauración, dispondrán de una cocina, con una superficie mínima de 10 m2, para uso de la clientela, con espacio suficiente para elaborar sus comidas.

2.– Sukalde horretan edateko ur-korronte hotza eta beroa duten harraskak egongo dira, ostatuaren edukieraren arabera behar den kopurua; horretaz gain, mikrouhin-labea, sukaldeko ontziteria eta baxera egongo dira.

2.– La cocina estará dotada de un número de fregaderos con agua corriente potable fría y caliente, conforme a la capacidad del alojamiento y equipada con frigorífico, microondas, batería de cocina y vajilla.

21. artikulua.– Multzoak.

Artículo 21.– Conjuntos.

Turismo-aterpetxeek, askotariko geletako ostatuaz gain, modu zatiezinean eskaini ahalko dituzte «multzoak» deituriko ostatu-unitateak, gutxienez logela, bainugela, jan-egongela eta sukaldea dutenak.

Los albergues turísticos, además del alojamiento en habitaciones múltiples, podrán ofrecer de manera indivisible unas unidades de alojamiento, denominadas «conjuntos», compuestas, al menos, por dormitorio, baño, salón-comedor y cocina.

Multzo horiek dekretu honetan ezarritakoaren arabera arautuko dira, zehazki 16., 17., 18., 19., 20. eta 21. artikuluetan ezarritakoaren arabera, aretoen azalerari dagokiona izan ezik sukaldeak egongela/jangelaren barruan daudenean, kasu horretan, sukaldearen azalera aretoaren azalerari gehitu ahal izango baitzaio.

Estos conjuntos se regirán por lo dispuesto en este Decreto, en concreto, en los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21, a excepción de lo relativo a la superficie de las salas cuando la cocina esté incorporada al salón comedor, en cuyo caso la superficie de la cocina podrá incrementarse a la de la sala.

22. artikulua.– Aterpetxeak eraikin partekatuetan.

Artículo 22.– Albergues en edificios compartidos.

1.– Establezimenduak etxebizitzen bat biltzen duen eraikin baten zati bat hartzen badu, udal-araudiak hori ahalbidetzen badu soilik kokatu ahalko da etxebizitza horretan.

1.– En el caso de que el establecimiento ocupe una parte de un edificio en el que se localice alguna vivienda, solamente podrá ubicarse en el mencionado edificio cuando la normativa municipal lo permita.

2.– Kasu horietan dekretu honen gainerako artikuluetan xedaturikoa bildu beharko da, azalerei eta edukierei buruz arauturikoa izan ezik, honako hau izango baita hori:

2.– En estos casos deberán de cumplir lo dispuesto en el resto de los artículos del presente Decreto, a excepción de lo regulado sobre las superficies y capacidades que serán las siguientes:

a) Logelaren azalera, bainugela kenduta, lagun bakoitzeko 3 m2 izango da, 10 m2-ko gutxieneko azalerarekin.

a) La superficie del dormitorio, excluido el baño, de será de 3 m2 por plaza con una superficie mínima de 10 m2.

b) Logela bakoitzaren gehieneko edukiera 14 lagunentzat izango da, eta haren dimentsioen arabera zehaztuko da.

b) La capacidad máxima de cada dormitorio será de 14 plazas y estará determinada en función de sus dimensiones.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ESPEZIALITATEAK
ESPECIALIDADES

23. artikulua.– Espezialitateak.

Artículo 23.– Especialidades.

Turismo-aterpetxeek honako espezializazio hauek hartuko ahalko dituzte instalazioen kokapen geografikoaren eta berezitasunen arabera edo ematen diren zerbitzuen edo establezimenduaren eskaera tipologiaren arabera.

Los albergues turísticos podrán adoptar las siguientes especializaciones, en función de su situación geográfica y peculiaridades de las instalaciones y prestación de servicios, así como la tipología de la demanda del establecimiento:

1.– «Done Jakue Bideetakoa».

1.– «De los Caminos a Santiago».

a) Espezialitate hau hartu ahalko du Done Jakue Bidearen ibilbide ofizialetik eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren organo eskudunak onetsitako haren aldaeretatik gehienez 2 kilometrora kokatu dagoen turismo-aterpetxeak, Euskal Autonomia Erkidegotik pasatzen den Done Jakue Bidea Monumentu Multzoa kategoriako Kultura Ondasun izendatzen duen urtarrilaren 10eko 2/2012 Dekretuan eta haren garapen-arauetan deskribatutakoari jarraikiz.

a) Podrá adoptar esta especialidad aquel albergue turístico que esté ubicado a una distancia máxima del trazado oficial del Camino de Santiago, y las variantes reconocidas por el órgano competente de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 2 km, tal y como se halla descrito en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se califica como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en sus normas de desarrollo.

b) Era berean, honako gutxieneko zerbitzu espezifikoak eskaini beharko ditu:

b) Así mismo, deberá ofertar los siguientes servicios específicos mínimos:

1) Euskaditik pasatzen diren Done Jakue Bidearen etapei eta oro har Bideari buruzko informazioa.

1) Información de las etapas del Camino de Santiago a su paso por Euskadi y del Camino en general.

2) Erromesarentzat interesgarriak izan daitezkeen bestelako turismo-zerbitzu eta -baliabideei buruzko informazioa ematea.

2) Información de otros servicios y recursos turísticos de interés para los peregrinos.

3) Gosari-zerbitzuen eta bestelako otordu-zerbitzuen, baldin eta ematen badituzte, ordutegia egokitzea.

3) Adecuación horaria de los servicios de desayuno y de otras comidas en el caso de que las preste.

4) Erromesek erabiltzeko botikin espezifikoa.

4) Botiquín específico para uso de los peregrinos.

5) Behar adina baliabide erromesek beren arropa eta gauzak egunero garbitzeko lehortzeko, eta gordetzeko.

5) Recursos suficientes para el lavado y secado diario, y almacenaje de la ropa y útiles de los peregrinos.

6) Bizikletak gordetzeko lekua.

6) Espacio para guardar bicicletas.

2.– «Landakoa».

2.– «Rural».

Landa-ingurunean, eskualdeko edo inguruko ohiko arkitektura tradizionala duten eraikinetan edo eraikuntzetan kokatutako turismo-aterpetxeak hartzen dira landa-aterpetxetzat. 40 lagunentzako gehieneko edukiera izango dute.

Tiene la consideración de albergue rural el albergue turístico situado en el medio rural, en un edificio o construcción que responda a la arquitectura tradicional típica de la comarca o zona. Su capacidad máxima será de 40 plazas.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
FUNTZIONAMENDU ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

24. artikulua.– Erabiltzaileak izena ematea.

Artículo 24.– Inscripción de la persona usuaria.

1.– Gelak erabili ahal izateko, ezinbestekoa izango da erabiltzaileek aldez aurretik izena ematea, eta egiaztatzeko behar diren dokumentuak aurkeztu beharko dituzte erabiltzaileek.

1.– Será requisito imprescindible para hacer uso de las habitaciones la previa inscripción de la persona usuaria, quien presentará los necesarios documentos acreditativos.

2.– Turismo-erabiltzaile guztiei, harrera egin aurretik, dokumentu edo «sarrera-fitxa» bat emango zaie, eta bertan jaso beharko da, establezimenduaren izenaz gain, gutxienez, haren izen-abizenak, sexua, sarrera- eta irteera-datak, kontrataturiko zerbitzuak, eta dagokion prezioa. Dokumentu horren kopia, behin erabiltzaileak osatu eta sinatu ondoren, enpresak gordeko du eta Turismo Administrazioaren eskura egongo dira urtebetez.

2.– A toda persona usuaria turística, antes de su admisión, le será entregado un documento o «ficha de entrada» en el que conste, además del nombre del establecimiento, al menos, el nombre y apellidos, sexo, fechas de entrada y salida, servicios contratados, y su precio. La copia de este documento, una vez cumplimentado y firmado por la persona usuaria deberá conservarse por la empresa a disposición de la Administración Turística durante un período de un año.

25. artikulua.– Prezioak.

Artículo 25.– Precios.

1.– Turismo-aterpetxearen titularrak eredu ofizialaren arabera iragarri beharko ditu prezioak, bai ostatuarenak, bai zerbitzuenak eta, kasuan kasu, ematen diren jarduera osagarrienak, eta jendeak ikusi ahal izateko jarriko ditu erraz ikus daitekeen leku batean establezimenduaren atartean edo harrera-lekuan.

1.– La persona titular del albergue turístico deberá dar la máxima publicidad a los precios según modelo oficial, tanto del alojamiento como de los servicios y de las actividades complementarias que, en su caso, preste, y exponerlos al público, en un lugar destacado, de fácil localización y perfectamente visible, del vestíbulo o en la recepción del establecimiento.

2.– Bezeroei ezin izango zaizkie kobratu erakusten diren prezioak baino prezio garestiagoak.

2.– No podrá cobrarse a la clientela precios superiores a los expuestos.

3.– Halaber, erabiltzaileak onartzen direnean, abenduaren 24ko 317/1996 Dekretuan araututako erabiltzaileen eskubideen eta betebeharren erregimenaren berri emango zaie behar bezala.

3.– Asimismo, en el momento de su admisión, la persona usuaria deberá ser informada debidamente sobre el régimen de derechos y obligaciones de los usuarios turísticos regulado en el Decreto 317/1996, de 24 de diciembre.

26. artikulua.– Egonaldia eta ostatuaren prezioa.

Artículo 26.– Estancia y precio del alojamiento.

1.– Ostatuaren prezioa egunen arabera zenbatuko da ostatu-gauen kopurua kontuan hartuta, ulertuta egun bakoitza eguerdiko hamabietan bukatzen dela, kontrako itunik ez bada.

1.– El precio del alojamiento se contará por días o jornadas conforme al número de pernoctaciones, entendiéndose que cada jornada termina a las doce horas del mediodía, salvo pacto en contrario.

2.– Ostatuaren prezioaren barnean ostatu-gaua sartzen da eta hor honako hauek biltzen dira: lo egiteko espazio indibiduala –ohea edo ohatze-plaza– erabiltzea, azal babesgarria duen koltxoia eta kentzen den azala duen burkoa eta mantak erabiltzea.

2.– En el precio del alojamiento se considerarán incluidos la pernoctación que comprende el uso de un espacio individual para dormir sea cama o plaza de litera, el uso de colchón con funda protectora, almohada con funda extraíble y mantas.

Era berean, prezioaren barnean altzari guztiak, bezeroentzat diren aretoak, higiene-zerbitzuak, ur-hornidura, energia elektrikoa, berokuntza, hozte-sistema erabiltzea sartzen da, baita establezimenduko gelak eta gauzak garbitzea ere.

Asimismo, se incluye el uso de todo el mobiliario, de las salas destinadas a las personas usuarias, de los servicios higiénicos, del suministro de agua, de la energía eléctrica, calefacción, refrigeración y de la limpieza de las dependencias y enseres del establecimiento.

3.– Eskaini beharko da maindireak eta eskuoihalak maileguan hartzeko aukera, baina litekeena da kontzeptu hori ez ezik sukaldea erabiltzea ere ostatuaren prezioan sartuta ez egotea.

3.– Deberá ofertarse el préstamo de sábanas y toallas, y tanto este concepto como el del uso de la cocina podrá considerarse no incluido en el precio del alojamiento.

4.– Debekatuta dago establezimenduan gaua igarotzea turismo-aterpetxeak utzitako edo norberak eramandako oheko arropa, edo nahi izanez gero, lo-zakua.

4.– Queda prohibida la pernoctación en el establecimiento sin el uso de ropa de cama, propia o prestada por el albergue turístico, o alternativamente saco de dormir.

27. artikulua.– Fakturak.

Artículo 27.– Facturas.

1.– Turismo-aterpetxeek faktura bat eman beharko dute, eta faktura horretan izenaz gain kontratatutako, eta hala badagokio, utzitako zerbitzuak azalduko dira «sarrera-fitxan» azaltzen den bezala, behar bezala banakatuta egunen eta kontzeptuen arabera. Arlo horretako arauetan horren inguruan xedaturikora egokituko da faktura hori.

1.– Los albergues turísticos deberán expedir una factura en la que se recogerá, además de los datos de identificación del establecimiento, el nombre de la persona cliente, los servicios que se hayan contratado y en su caso prestado, en los términos recogidos en la «ficha de entrada», debidamente desglosados por días y conceptos. Dicha factura se adecuará a lo dispuesto al respecto en las normas reguladoras de dicha materia.

2.– Fakturak artikulu honen 1. paragrafoan xedaturiko beteta, alderdien artean bestelakorik ituntzen ez bada, kobratzeko aurkezten den unean ordaindu behar dute bezeroek faktura, erreserba gisa ordaindutako diru-kopurua kendu ondoren, hala badagokio.

2.– En el supuesto que, cumpliendo la factura lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, no se pactase otra cosa entre las partes, la clientela tiene la obligación de abonar la factura en el momento de ser presentada para el cobro, previamente deducida la cantidad aportada, en su caso, en concepto de reserva.

3.– Bezerotzat jotzen da beretzat edo hirugarrenentzako enpresa gisa, turismo-aterpetxeekin zerbitzuak kontratatzen dituen pertsona fisikoa edo juridikoa.

3.– Se entiende por cliente la persona física o jurídica que, para sí, o como empresa para terceros, contrata servicios con albergues turísticos.

28. artikulua.– Erreserbak eta aurrerakinak.

Artículo 28.– Reservas y anticipos.

1.– Establezimenduaren titularrak bezeroen eskura jarri behar ditu eskaturiko zerbitzuak, adosturiko baldintzetan.

1.– La persona titular del establecimiento ha de poner a disposición de la clientela los servicios solicitados en las condiciones pactadas.

2.– Bezeroak erreserba eskatzen badu, establezimenduak berretsi beharko du, gehienez 10 eguneko epean, hura egiaztatzea ahalbidetuko duen edozein sistema erabiliz; hitzartutako prezioaren eta erreserba- eta ezeztatze-baldintzen berri emango du establezimenduak berrespen horretan.

2.– Cuando la clientela solicita una reserva, el establecimiento deberá confirmarla, en un plazo máximo de 10 días, por cualquier sistema que permita su constancia incluyendo en la confirmación el precio convenido, las condiciones de reserva y anulación.

3.– Establezimenduek erabiltzaileei seinale-kontzeptuan aurretiko zenbateko bat eskatzeko eskubidea izango dute egindako erreserbengatik. Seinale edo aurrerakin hori gordeko da fakturazioa egin arte edo erreserba ezeztatzeagatiko likidazioa egin arte, artikulu honetan ezarritako irizpideen arabera.

3.– Los establecimientos podrán exigir a las personas usuarias una cantidad anticipada, en concepto de señal por las reservas que realicen. Esta señal o anticipo se mantendrá en depósito hasta que no se efectúe la facturación o se produzca la correspondiente liquidación por anulación de la reserva conforme a los criterios preceptuados en este artículo.

4.– Establezimenduak erreserba egiaztatzen badu inolako ordainketarik edo seinalerik eskatu gabe, erreserba hori mantendu beharko du adierazitako eguneko 18:00etara arte, esanbidezko aurkako komunikaziorik tarteko izan ezean. Establezimenduak mantendu behar ditu nahitaez bezeroek eginiko erreserbak, inolako ordu-mugarik gabe lehen egunean, baldin eta bezero horiek aurrerakina edo seinalea ordaindu badute. Aurreikusitako epean aurkezten ez badira, bezeroek aurrerakina itzultzeko eskubidea galtzen dute.

4.– Cuando el establecimiento haya confirmado la reserva sin exigencia de ningún pago o señal, está obligado a mantenerla hasta las 18:00 horas del día señalado, salvo comunicación expresa en sentido contrario. El establecimiento está obligado a mantener las reservas efectuadas por la clientela sin ningún límite horario durante al menos el tiempo que cubra el anticipo y como mínimo la primera jornada, si dichas personas han abonado el anticipo o señal. La clientela pierde el derecho al reintegro del anticipo si no se presenta en el plazo previsto.

5.– Bezeroek erreserba ezeztatuz gero, eskatutako seinalearen honako ehuneko hau atxiki ahal izango da gehienez kalte-ordain gisa:

5.– La anulación de la reserva por la clientela dará derecho a retener como máximo, en concepto de indemnización, el siguiente porcentaje de la señal exigida:

a) % 5, ostatua okupatzeko finkatutako data baino hogeita hamar egunetik gorako aurrerapenarekin ezeztatzen bada erreserba.

a) el 5% cuando la anulación se haga con más de treinta días de antelación a la fecha fijada para ocupar el alojamiento.

b) % 40, ezeztapena 15-30 eguneko aurrerapenarekin egiten bada.

b) el 40%, si la anulación se hace con 30 o menos días y más de 15.

c) % 60, ezeztapena 7-15 eguneko aurrerapenarekin egiten bada.

c) el 60%, si la anulación se hace con 15 o menos días y más de 7.

d) % 100, ezeztapena 7 egun edo gutxiagoko aurrerapenarekin egiten bada.

d) el 100% cuando se haga con 7 días o menos.

29. artikulua.– Erreklamazio-orriak.

Artículo 29.– Hojas de reclamaciones.

Turismo-aterpetxeek erreklamazio-orriak izan beharko dituzte bezeroen eskueran, eta ikusteko moduan iragarri beharko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaile eta erabiltzaileen erreklamazioak arautzen dituen araudian ezarritakoaren arabera.

Los albergues turísticos deberán disponer de hojas de reclamaciones a disposición de su clientela y anunciarlo de forma visible conforme a lo establecido en la normativa reguladora de las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ZEHAPENAK
DE LAS SANCIONES

30. artikulua.– Erantzukizuna, arau-hausteak direla-eta.

Artículo 30.– Responsabilidad por infracciones.

Dekretu honetan bildutakoen aurkako arau-hausteek administrazio-erantzukizuna ekarriko dute berekin, eta, hori gauzatzeko, hala badagokio, Turismoa Antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legean eta haren ondorengo aldaketetan ezarritako zehapenetako bat edo batzuk ezarriko dira.

Las infracciones que se cometan en contra de lo preceptuado en el presente Decreto darán lugar a responsabilidad administrativa, que, en su caso, se hará efectiva mediante la imposición de alguna o algunas de las sanciones establecidas en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo y sus posteriores modificaciones.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Dekretu honetan aipatzen diren izapide ez-elektroniko guztiak gauzatzeko ereduak eta inprimakiak turismo-arloan eskumena duen sailaren lurralde-ordezkaritzetan eta turismo-arloaren web-orrian daude eskuragarri, eta izapide elektronikoei dagozkienak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, azken horren helbide elektronikoa honako hau izanik: https: //euskadi.net/

Los modelos y formularios para todos los trámites no electrónicos a los que se refiere el presente Decreto estarán disponibles en las delegaciones territoriales del departamento competente en materia de turismo y en la página web del área de Turismo, y los correspondientes a los trámites electrónicos, en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuya dirección electrónica es: https://euskadi.net/

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko uztailaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de julio de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

UZTAILAREN 9KO 200/2013 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 200/2013, DE 9 DE JULIO
PLAKA BEREIZGARRIA
PLACA DISTINTIVA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común