Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 2013ko maiatzaren 17a, ostirala

N.º 94, viernes 17 de mayo de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
2303
2303

199/2013 DEKRETUA, apirilaren 16koa, landa-inguruneko turismo-ostatuko establezimenduak arautzen dituena.

DECRETO 199/2013, de 16 de abril, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural.

Landa-inguruneko turismo-ostatuko establezimenduak arautzen dituen Dekretuak Turismoa Antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legearen II. Tituluko II. Kapituluaren 4. eta 5. ataletan (nekazaritza-turismoko establezimenduei eta landetxeei buruzkoak) xedatutakoa garatzea du xede.

El Decreto por el que se regulan los establecimientos de alojamientos turístico en el medio rural tiene por objeto desarrollar lo dispuesto en las Secciones 4.ª y 5.ª del Capítulo II del Título II, de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, relativa a los agroturismos y las casas rurales.

Aipatutako Legea duela gutxi aldatu da, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentarauaren («Zerbitzuak» Zuzentaraua edo Bolkestein Zuzentaraua ere deitzen zaio) transposizioa egiteko EAEko eremuan.

La citada Ley ha sido recientemente modificada con el objeto de llevar a cabo la transposición en el ámbito de la CAPV de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, también denominada Directiva «Servicios» o Directiva Bolkestein.

Zuzentarau horren helburua zerbitzu-emaileek estatu kideetan ezartzeko askatasuna baliatzea eta estatu kideen artean zerbitzuak askatasunez mugitzea da, zerbitzuetan kalitate-maila handiari eutsiz aldi berean, zerbitzuen hartzaileei eta emaileei Europar Batasuneko Itunaren funtsezko bi askatasun horiek benetan gauzatzeko beharrezko segurtasun juridikoa bermatuz.

La finalidad de la mencionada Directiva es facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en los estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los estados miembros, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, y garantizando, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado de la Unión Europea.

Helburu hori lortzeko, zerbitzuak emango dituzten enpresa-establezimenduak irekitzen eta establezimendu horiek funtziona dezaten lagundu beharko da; era berean, estatu kide batean ezarritako enpresek Europar Batasuneko beste estatu batzuetan beren zerbitzuak eskaintzeko dituzten eragozpenak murriztu beharko dira. Gauzak horrela, Zuzentarauaren bitartez handitu egiten da zerbitzuen hartzaileak hautatzeko aukera, eta hobetu egiten da zerbitzu horien kalitatea kontsumitzaileentzat nahiz enpresa erabiltzaileentzat.

Para lograr la referida finalidad se habrá de facilitar la apertura y el funcionamiento de establecimientos empresariales en los que se presten servicios, así como reducir los obstáculos con los que se encuentran las empresas establecidas en un Estado miembro para prestar sus servicios en otros estados de la Unión Europea. De esta forma la directiva amplia la posibilidad de elección de los destinatarios de los servicios y mejorar la calidad de los mismos, tanto para las personas consumidoras como para las empresas usuarias.

Alderdi operatiboei dagokienez, «Zerbitzuak» Zuzentarauan ezartzen da nahitaezkoa dela administrazio guztiek beren baimen-prozedurak berrikustea eta zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasuna eragozten edo zailtzen duten betekizunak desagerraraztea, salbuespenezko gisa arautuz jarduera horiek egiteko murrizketak ezar daitezkeen kasuak.

En términos operativos, la Directiva «Servicios» determina la obligación de que todas las administraciones revisen sus procedimientos de autorización y eliminen los requisitos que obstaculicen o dificulten el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regulando como excepcionales los supuestos en los que pueden imponerse restricciones a la prestación de estas actividades.

Praktikan, arestian adierazitakoak esan nahi du baimenak, zerbitzu-jarduera jakin bat lortzeko kontrol-mekanismo gisa, salbuespenezkoa izan behar duela eta irizpide ez-diskriminatzaileei, interes orokorreko nahiz erdietsi nahi den helburua lortzeko emandako ezinbesteko arrazoiren batek justifikatuta daudenei erantzun behar diela, arau orokorra erantzukizun-deklarazioa aurkeztea izanik.

En la práctica, lo anteriormente enunciado se traduce en que la autorización, como mecanismo de control de acceso a una determinada actividad de servicios, debe ser excepcional y responder a criterios no discriminatorios, justificados por una razón imperiosa de interés general y proporcionada al fin que se persigue, siendo la regla general la de la presentación de una declaración responsable.

Estatuan, «Zerbitzuak» Zuzentaraua bi legeren bitartez txertatu da: batetik, zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasunari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen bitartez, eta, bestetik, zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasunari buruzko Legera egokitzeko hainbat lege aldatzen dituen abenduaren 22ko 25/2009 Legearen bitartez.

En el ámbito estatal, la incorporación de la Directiva «Servicios» se ha producido por medio de dos leyes: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a la actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Euskadin barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Zuzentaraura egokitze aldera zenbait lege aldatzeko den apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bitartez egin da «Zerbitzuak» Zuzentarauaren transposizioa. Zehazki, VI. kapituluan azaltzen da Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legearen aldaketa, «Zerbitzuak» Zuzentaraura egokituz.

Euskadi ha realizado la transposición de la Directiva «Servicios» a través de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Concretamente, es en el Capítulo VI donde se aborda la modificación de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, adaptándola a la Directiva «Servicios».

Apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bitartez egindako aldaketaren ondoren, Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legean erantzukizun-deklarazioaren erregimena sartu zen turismo-ostatuko enpresen, bidaia-agentzien eta turismo-enpresa osagarri izenekoen jarduera gauzatzeko aurretiazko betekizun gisa, aurretiazko administrazio-baimenaren erregimenaren ordez.

Tras la modificación llevada a cabo por la Ley 7/2012, de 23 de abril, la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, introduce el régimen de la declaración responsable como requisito previo al ejercicio de la actividad de las empresas de alojamiento turístico, de las agencias de viajes y de las denominadas empresas turísticas complementarias, en sustitución del régimen de autorización administrativa previa.

Martxoaren 16ko 6/1994 Legearen aldaketarekin bat etorriz, Dekretu honen bitartez nekazaritza-turismoko establezimenduak eta landetxeak arautzen dira, eta sektore-arloko Legean biltzen den erantzukizun-deklarazioaren erregimena txertatu da.

Coherentemente con la modificación de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, mediante el presente Decreto se regulan los agroturismos y las casas rurales incorporando el régimen de declaración responsable contenido en la Ley sectorial.

Bestalde, adierazitako sektore-arloko lege horrek ez zituen landetxeak arautzen, eta legean bildutako beste figura batzuen modalitatetzat hartu ziren beren erregelamendu-garapena egiteko (hots, oporretako turismo-etxebizitzen eta etxe partikularretako ostatuaren modalitatetzat). Erregelamendu bidez, borondatezko sailkapenaren prozedura ezarri zen, eta, horren arabera, betekizun jakin batzuk betetzen zituzten etxebizitzak eta partikularren etxeetako ostatuak turismo-etxebizitza gisa edo etxe partikularretako ostatu gisa (landetxeen modalitatean) sailka zitezkeen.

Por otra parte, la citada Ley sectorial no regulaba las casas rurales, de tal forma que su desarrollo reglamentario se llevó a cabo, considerando a éstas como modalidades de otras figuras sí contempladas en aquélla; las viviendas turísticas vacacionales y alojamiento en casas particulares. Vía reglamentaria se estableció un procedimiento de clasificación voluntaria de manera que aquéllas viviendas y alojamientos en casas de particulares que cumplieran determinados requisitos, podían acceder a la clasificación como viviendas turísticas o alojamientos en casas particulares en la modalidad de casas rurales.

Martxoaren 16ko 6/1994 Legean egindako azken aldaketan, landetxeen figura era independentean arautu zen. Orain, berriz, landetxeen erregelamendu-garapena egingo da Dekretu honen bidez, eta, betekizunei dagokienez (figura bakoitzaren espezifikoak salbuetsita), nekazaritza-turismoko establezimenduetarako ezarritakoekin parekatuko dira.

En la última modificación llevada a cabo en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, se reguló de manera independiente la figura de las casas rurales, procediendo ahora a su desarrollo reglamentario a través del presente Decreto, en el que se vienen a asimilar en requisitos, salvo los específicos de cada figura, a los establecidos para los agroturismos.

Dekretu honetan, halaber, landa-inguruneko turismo-ostatuko beste figura batzuk definitzen dira (hala nola landa-hotela, landa-apartamentua eta landa-turismoko aterpetxea), eta bakoitzaren erregulazioak araudi espezifikoari jarraitu behar dio.

Asimismo, se definen en el presente Decreto otras figuras de alojamiento turístico en el medio rural como son el hotel rural, el apartamento rural y el albergues turístico rural, remitiéndose a la normativa específica la regulación de cada uno de ellos.

Dekretu honek IV kapitulu, bi xedapen gehigarri, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bat ditu.

El presente Decreto se estructura en IV Capítulos, dos disposiciones adicionales, dos transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak proposatuta, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko apirilaren 16an egindako bileran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de abril de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea honako hau da: Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan kokatutako landa-inguruneko establezimenduetan prezio bidez eskainitako turismo-ostatuko zerbitzuak arautzea.

El presente Decreto tiene como objeto la regulación de los servicios de alojamiento turístico prestados mediante precio en el medio rural, en establecimientos ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Modalitateak.

Artículo 2.– Modalidades.

Dekretu honetan adierazitako turismo-ostatuko zerbitzuen modalitateak honako hauek dira: nekazaritza-turismoko establezimendua, landetxea, landa-hotela, landa-apartamentua eta landa-turismoko aterpetxea.

Los servicios de alojamiento turístico a los que hace referencia el presente Decreto podrán presentar las modalidades de Agroturismo, Casa Rural, Hotel Rural, Apartamento Rural y Albergue Turístico Rural.

3. artikulua.– Definizioak.

Artículo 3.– Definiciones.

1.– Honako hau hartzen da nekazaritza-turismotzat: landa-ingurunean kokatutako establezimenduetan prezio bidez ostatu-zerbitzuak –mantenuarekin edo gabe– eta beste zerbitzu osagarri batzuk ematea, hurrengo kapituluan arautzen diren baldintzetan.

1.– Se entiende por agroturismo la prestación de los servicios de alojamiento, con o sin manutención y otros servicios complementarios, mediante precio, en establecimientos ubicados en el medio rural en las condiciones reguladas en el Capítulo siguiente.

2.– Honako hauek hartzen dira landa-hoteltzat: landa-ingurunean, eskualdeko edo inguruko ohiko arkitektura tradizionala duten eraikinetan edo eraikuntzetan kokatutako hotel-establezimenduak.

2.– Tienen la consideración de hotel rural los establecimientos hoteleros situados en el medio rural, en edificios o construcciones que respondan a la arquitectura tradicional, típica de la comarca o zona.

Landa-hotelek hotel-establezimenduak arautzen dituen erregelamenduak ezartzen duenari jarraituko diote.

Los hoteles rurales se regirán por lo que establezca al efecto el reglamento que regule los establecimientos hoteleros.

Establezimendu horiek gehienez ere 40 plazako edukiera izango dute.

Dichos establecimientos tendrán una capacidad máxima de 40 plazas.

3.– Honako hauek dira landetxeak: landa-ingurunean dauden eta ingurune horretako arkitektura bereizgarriko eraikinetan prezio bidez ostatu-zerbitzua –mantenuarekin edo gabe– eskaintzen duten establezimenduak.

3.– Son casas rurales aquellos establecimientos que estando en el medio rural, ofrecen mediante precio servicio de alojamiento, con o sin manutención, en edificios de arquitectura característica del medio rural en el que se localizan.

4.– Honako hauek hartzen dira landa-apartamentutzat: landa-ingurunean, eskualdeko edo inguruko ohiko arkitektura tradizionala duten eraikinetan edo eraikuntzetan kokatutako turismo-apartamentuak. Establezimendu horiek 24 plazako edukiera izango dute gehienez, eta turismo-apartamentuak arautzen dituen erregelamenduan horri dagokionez ezarritakoari jarraituko diote.

4.– Tienen la consideración de apartamentos rurales aquellos apartamentos turísticos situados en el medio rural, en edificios o construcciones que respondan a la arquitectura tradicional típica de la comarca o zona. Dichos establecimientos tendrán una capacidad máxima de 24 plazas y se regirán por lo que se establezca al efecto en el reglamento que regule los apartamentos turísticos.

5.– Honako hauek hartzen dira landa-turismoko aterpetxetzat: landa-ingurunean, eskualdeko edo inguruko ohiko arkitektura tradizionala duten eraikinetan edo eraikuntzetan kokatutako turismo-aterpetxeak. 40 plazako edukiera izango dute gehienez, eta turismo-aterpetxeak arautzen dituen erregelamenduan horri dagokionez ezarritakoari jarraituko diote.

5.– Tienen la consideración de albergue turístico rural aquellos albergues turísticos situados en el medio rural, en un edificio o construcción que responda a la arquitectura tradicional típica de la comarca o zona. Su capacidad máxima será de 40 plazas y se regirán por lo que se establezca al efecto en el reglamento que regule los albergues turísticos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
NEKAZARITZA TURISMOKO ESTABLEZIMENDUA ETA LANDETXEA
DEL AGROTURISMO Y DE LA CASA RURAL

4. artikulua.– Establezimenduaren betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos del establecimiento.

1.– Nekazaritza-turismoko establezimenduek nekazaritza-ustiategien barruan egon beharko dute, mendiko edo landa-ingurunearen berezko arkitektura tradizionalei erantzun beharko diete, eta landaguneetan kokatuta egon beharko dute.

1.– Los establecimientos de agroturismo deberán estar integrados en explotaciones agrarias, responder a las arquitecturas tradicionales de montaña o propias del medio rural y estar ubicados en núcleos rurales.

Indarrean dagoen legerian horri buruz ezarritakoa hartzen da nekazaritza-ustiapentzat.

Se entiende por explotación agraria lo establecido al efecto en la legislación vigente.

2.– Honako hau hartuko da nekazaritza-turismoko establezimendutzat: etxebizitza gisa erabiltzen den eta aldi berean nekazaritza-ustiategi baten premiei erantzuten dien dependentzia batek edo dependentzia multzo batek osatzen duena.

2.– Tendrá la consideración de establecimiento de agroturismo, el constituido por una dependencia o conjunto de ellas integradas y destinadas conjuntamente a vivienda y a satisfacer las necesidades de una explotación agrícola.

3.– Etxebizitzak dependentzia guztiak edo dependentzien zati bat hartu beharko du, eta elementu komun baterako edo bide publikorako irteera eduki beharko du.

3.– La vivienda habrá de ocupar la totalidad de las dependencias o una parte de las mismas con salida propia a un elemento común o a la vía pública.

4.– Establezimenduak instalazio eta ekipamenduei dagokienez eskatutako betekizunak bete beharko ditu funtzionamenduari eta zerbitzuak eskaintzeari dagokienez.

4.– El establecimiento deberá cumplir las condiciones de funcionamiento y prestación de servicios exigidas en cuanto a instalaciones y equipamientos.

5.– Nekazaritza-turismoko establezimenduek eta landetxeek osorik lagatako geletan eta/edo dependentzietan eskaini ahal izango dute ostatu-zerbitzua, betiere establezimenduan txertatuta badaude. Nolanahi ere, adierazitakoari jarraiki eskaini beharko da ostatu-zerbitzua.

5.– Los establecimientos de agroturismo y las casas rurales podrán ofrecer el servicio de alojamiento en habitaciones y/o en dependencias cedidas en su conjunto siempre que estén integradas en el establecimiento. En todo caso deberá ofrecerse el servicio de alojamiento de conformidad con lo declarado.

6.– Pisuak ez dira nekazaritza-turismoko establezimendutzat eta landetxetzat hartuko, eta Dekretu honen aplikaziotik kanpo geratuko dira. Honako hauek dira pisuak: zenbait solairutako eraikin batean sarrera komuna duten etxebizitza independenteak, baldin eta eraikin osoa trafiko turistikorako erabiltzen ez bada (Dekretu honetan bildutako modalitateetako batean).

6.– Los pisos no tendrán la consideración de agroturismos ni de casas rurales, quedando excluidos de la aplicación de este Decreto. Se consideran pisos las viviendas independientes con entrada común en un edificio de varias plantas, cuando todo él no se dedica al tráfico turístico en alguna de las modalidades recogidas en este Decreto.

5. artikulua.– Jardueraren betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos de la actividad.

Nekazaritza-turismoaren jarduera egiteko, ezinbesteko betekizuna izango da jarduera hori nekazariek egitea (indarrean dagoen legeriari jarraiki nekazariak direnek, alegia).

Será requisito indispensable para el ejercicio de la actividad agroturística que la misma sea desempeñada por agricultores que ostenten tal condición de acuerdo con la legislación vigente.

Nekazaritza-izaerak iraunkorra eta mugagabea izan beharko du nekazaritza-turismoko jardueratzat hartzeko.

La condición de agricultor debe mantenerse de forma permanente e indefinida para que la actividad pueda ser calificada como agroturística.

6. artikulua.– Betekizun subjektiboak.

Artículo 6.– Requisitos subjetivos.

Establezimenduaren titularrak eraikinaren jabea izan beharko du, edota eraikinaren gainean jarduera egiteko nahikoa izango den izaera edo baimena izan beharko du.

La persona titular del establecimiento habrá de ser propietaria del edificio u ostentar sobre el mismo otra condición o autorización suficiente para poder ejercer la actividad.

7. artikulua.– Establezimenduen edukiera.

Artículo 7.– Capacidad de los establecimientos.

1.– Establezimenduek 4 plazako edukiera izango dute gutxienez.

1.– Los establecimientos contarán con una capacidad mínima de 4 plazas.

Gehieneko edukiera honako hau izango da, plaza osagarriak kontuan hartu gabe:

La capacidad máxima sin contar las plazas supletorias será la siguiente:

a) Geletan eskainitako ostatua: 12 plaza.

a) Alojamiento por habitaciones: 12 plazas.

b) Osorik lagatako dependentzietan eskainitako ostatua: 18 plaza.

b) Alojamiento en dependencias cedidas en su conjunto: 18 plazas.

c) Ostatu mistoa: 16 plaza.

c) Alojamiento mixto: 16 plazas.

Gehieneko edukiera 24 plazakoa izango da, plaza osagarriak kontuan hartuta.

La capacidad máxima contando las plazas supletorias será de 24 plazas.

Era berean, banako gelen gehieneko kopurua 4 izango da.

Así mismo, el número máximo de habitaciones individuales será de 4.

2.– Ostatu-unitate orotan, establezimenduaren izena, modalitatea eta erregistro-zenbakia eta unitate horretarako finkatutako edukiera bilduko dituen informazioa emango da.

2.– En toda unidad de alojamiento se expondrá información que contenga nombre, modalidad, número de registro del establecimiento y capacidad fijada para dicha unidad.

8. artikulua.– Betekizun teknikoak.

Artículo 8.– Requisitos técnicos.

1.– Ostatu-zerbitzua gelatan eskaintzen duten nekazaritza-turismoko establezimenduek honako instalazio eta ekipamendu hauek izan beharko dituzte gutxienez:

1.– Los establecimientos de agroturismo, que ofrezcan el servicio de alojamiento en habitaciones deberán estar dotados de las siguientes instalaciones y equipamientos de carácter mínimo:

a) Elektrizitatea eta edateko ur korrontea, beroa eta hotza, eguneko 24 orduetan.

a) Electricidad, agua corriente potable, caliente y fría durante las 24 horas del día.

b) Berokuntza geletan, bainugeletan, egongelan eta jantokian.

b) Calefacción en habitaciones, baños, sala de estar y comedor.

c) Telefonoa etxebizitzan.

c) Teléfono en la vivienda.

d) Jan-egongela, establezimenduaren gehieneko edukierara egokitua eta beharrezko guztiarekin hornitua. Plaza bakoitzeko 1 m2-ko azalera izango du gutxienez.

d) Salón comedor adecuado a la capacidad máxima del establecimiento con un mínimo de 1 m2 de superficie por plaza debidamente equipado.

e) Argi naturala geletan.

e) Iluminación natural en las habitaciones.

f) Korridoreek eta eskailerek 1 m-ko zabalera eduki behar dute gutxienez.

f) Los pasillos y escaleras habrán de tener una anchura mínima de 1 m.

g) Gela bikoitzen gutxieneko azalera 12 m2 izango da, eta banako gelena, berriz, 7 m2, betiere bainugela edo komuna barnean ez badago. Gelek gutxienez 2,5 m-ko altuera izango dute. Teilatupeko geletan, gutxieneko altuerak azaleraren % 60 hartuko du gutxienez.

g) La superficie mínima de las habitaciones dobles será de 12 m2 y la de las habitaciones individuales de 7 m2 siempre que el baño o aseo no esté incorporado a las mismas. La altura mínima de las habitaciones será de 2,5 m. En las habitaciones abuhardilladas la altura mínima deberá abarcar, al menos, el 60% de la superficie.

h) Kanporako zuzeneko aireztapena bao baten edo gehiagoren bidez. Bao horiek 1,20 m-ko azalera eduki behar dute gutxienez, markoa aparte utzita, eta gelaren oinplano-azalerararen % 8 hartu behar dute. Leihoek kontraleiho edo pertsianak eduki behar dituzte, gelaren iluntasuna bermatzeko.

h) Ventilación directa al exterior por medio de uno o más huecos cuya suma de superficie mínima no sea inferior a 1,20 m2, excluyendo el marco, y al 8% de la superficie en planta de la habitación. Las ventanas deberán estar dotadas de contraventanas o persianas que aseguren la oscuridad de la habitación.

i) Establezimenduak bainugela oso bat izan beharko du lau bezeroko eta lau bezero horientzat bakarrik, konketa, komun-ontzia, bainuontzia eta bideta barne, bezero horien gelen solairu berean eta gela horietatik gertu. Bainugela gelaren barnean badago, aldiz, gela horretako bezeroek soilik izango dute bainugela hori erabiltzeko aukera.

i) El establecimiento deberá estar equipado con un baño completo por cada cuatro clientes, y para uso exclusivo de éstos, provisto de lavabo, evacuatorio, bañera y bidé, habrá de estar situado en la misma planta y en la proximidad de las habitaciones, salvo que el baño esté incorporado en la habitación, en cuyo caso se entenderá que es de uso exclusivo de los alojados en ella.

j) Bainugela osoa gelaren barnean badago, horren ordez komuna jartzeko aukera izango da, konketaz, komun-ontziaz eta dutxa-plateraz edo bainuontzi txikiaz hornitua.

j) En el caso de estar incorporado en la habitación el baño completo podrá ser sustituido por un aseo provisto de lavabo, evacuatorio y plato de ducha o bañera pequeña.

k) Geletatik kanpo kokatutako bainugelek 4 m2-ko azalera izango dute gutxienez; gelen barruan dauden bainugela edo komunek, berriz, 3 m2-ko azalera gutxienez.

k) Las superficies mínimas serán de 4 m2 para baños situados fuera de las habitaciones y 3 m2 para los baños o aseos incorporados a las habitaciones.

l) Gelek arropa-armairu bat edukiko dute gutxienez, horman sartua edo ez, baita pertxak, aulki edo besaulki bat edo gehiago, gau-mahai bat (argi-etengailua aldamenean edo hurbil duela), gau-lanpara bat eta bi alfonbra txiki.

l) Las habitaciones deberán contener como mínimo un armario ropero, empotrado o no, con perchas, una o más sillas o butacas, una mesilla de noche con interruptor de luz adjunto o cercano y una lámpara de noche, dos pies de cama.

m) Oheek somierra, koltxoia, koltxoi-babesa, burkoak, izarak eta gutxienez bi manta eduki beharko dituzte.

m) las camas habrán de estar dotadas de somier, colchón (y su protección), almohadas, sábanas y un mínimo de dos mantas.

n) Bezeroak eskatuta, gela bakoitzean gehienez ere bi ohe osagarri erabiltzeko aukera izango da, betiere gelaren azalera (ohe bakoitzeko) eskatutako gutxieneko azalera baino % 25 handiagoa bada.

n) Podrá utilizarse, a petición de la clientela, hasta un máximo de dos camas supletorias por habitación siempre que la superficie de la habitación exceda por cada cama en un 25% de la mínima exigida.

o) Ostalariak eskubidea du 2 urtez azpiko haurrentzako sehaskak eskatzeko. Zerbitzu hori doakoa izango da, eta sehaskak edozein gelatan jarri ahal izango dira.

o) La instalación de cunas para niños menores de 2 años, que en todo caso tendrá carácter gratuito, podrá realizarse a petición del/de la huésped, en cualquier habitación.

p) Gelak eta bainugelak egunetik egunera garbitu eta mantenduko dira, eta titularrak bere gain hartuko du lan horien ardura.

p) La limpieza y el mantenimiento de las habitaciones y de los baños serán asegurados diariamente por la persona titular.

q) Solairu bakoitzean su-itzalgailu bat ezarriko da, erraz iristeko moduko eta ongi seinaleztatutako tokian, erabilera komuneko eremuan. Hori ez ezik, larrialdi-argien gailu bat ere ezarriko da, eta hori guztia indarreko xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.

q) Un extintor por planta instalado en lugar visible de fácil acceso y bien señalizado en el área de uso común, junto con un dispositivo de luces de emergencia, todo ello de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes.

r) Lehen laguntzetarako botikin bat, eta

r) Botiquín de primeros auxilios, y

s) Ibilgailuetarako sarbide zolatua.

s) Acceso pavimentado para vehículos.

2.– Ostatu-zerbitzua osorik lagatako dependentzia batean eskaintzen duten nekazaritza-turismoko establezimenduek honako gutxieneko azalera hauek eta honako gutxieneko instalazio eta ekipamendu hauek izan beharko dituzte:

2.– Los establecimientos de agroturismo, que ofrezcan el servicio de alojamiento en una dependencia cedida en su conjunto, deberán tener unas superficies y estar dotados de las instalaciones y equipamientos de carácter mínimo siguientes:

Gutxieneko azalerak:

Superficies mínimas:

Logela:

Dormitorio:

Gela bikoitza: 12 m

Habitación doble: 12 m

Banako gela: 6 m

Habitación individual: 6 m

Ohatzeak: 4,5 m

Literas: 4,5 m

Jan-egongela: 1,5 m2/plaza.

Salón comedor: 1,5 m2/plaza.

Gutxienez: 10 m2.

Mínimo: 10 m2.

Bainugela:

Cuarto de baño:

Bainugela osoa: ez.

Baño completo: no.

Komuna: bai.

Aseo: sí.

Beste bainugela edo komun bat + 6 plaza.

Otro cuarto de baño o aseo: + 6 plazas.

Bainugelaren azalera: 3,5 m

Superficie de baño: 3,5 m

Komunaren azalera: 3 m

Superficie de aseo: 3 m

Korridore eta eskaileren zabalera: 1 m.

Anchura de pasillos y escaleras: 1 m.

Gelek gutxienez 2,5 m-ko altuera izango dute. Teilatupeko geletan, gutxieneko altuerak azaleraren % 60 hartuko du gutxienez.

La altura mínima de las habitaciones será de 2,5 m. En las habitaciones abuhardilladas la altura mínima deberá abarcar, al menos, el 60% de la superficie.

Zerbitzuak eta instalazioak:

Servicios e instalaciones:

a) Elektrizitatea eta edateko ur korrontea, beroa eta hotza, eguneko 24 orduetan.

a) Electricidad, agua corriente potable, caliente y fría durante las 24 horas del día.

b) Berokuntza; geletan, bainugeletan, egongelan eta jantokian.

b) Calefacción en habitaciones, baños, sala de estar y comedor.

c) Sukaldea, kanpoalderako zuzeneko aireztapena izango duena. Sukalde horrek harraska, sukaldea eta armairuak izango ditu, janariak eta tresnak edukitzeko kopuru egokian, baita honako hauek ere, gutxienez: bi su eta labea, hozkailua eta erauzgailua, ke-kanpaia edo keak kanpora ateratzeko beste edozein sistema, horren funtzionamendua edozein izanik ere.

c) Cocina, que tendrá siempre ventilación directa al exterior. En ella estarán instalados el fregadero, la cocina y armarios suficientes para los víveres y utensilios, y dispondrá como mínimo de dos fuegos y horno, frigorífico y extractor, campana o cualquier otro sistema de salida de humos, sea cual fuese su sistema de funcionamiento.

d) Gelek kanpoalderako zuzeneko aireztapena izango dute. Leihoek kontraleiho edo pertsianak eduki behar dituzte, gelaren iluntasuna bermatzeko.

d) Las habitaciones dispondrán ventilación directa al exterior. Las ventanas deberán estar dotadas de contraventanas o persianas que aseguren la oscuridad de la habitación.

e) Bainugela osoa gelaren barruan badago, horren ordez komuna ezartzeko aukera izango da.

e) En el caso de estar incorporado en la habitación el baño completo podrá ser sustituido por un aseo.

f) Oheek somierra, koltxoia, koltxoi-babesa, burkoak, izarak eta gutxienez bi manta eduki behar dituzte.

f) Las camas habrán de estar dotadas de somier, colchón (y su protección), almohadas, sábanas y un mínimo de dos mantas.

g) Solairu bakoitzean su-itzalgailu bat ezarriko da, erraz iristeko moduko eta ongi seinaleztatutako tokian, erabilera komuneko eremuan. Hori ez ezik, larrialdi-argien gailu bat ere ezarriko da, eta hori guztia indarreko xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.

g) Un extintor por planta instalado en lugar visible de fácil acceso y bien señalizado en el área de uso común, junto con un dispositivo de luces de emergencia, todo ello de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes.

3.– a) Turismo-arloko eskumena esleituta duen organoak, dauden zirkunstantzia guztiak haztatuta eta aurretiko txosten teknikoa egin ostean, Dekretu honen 8. artikuluan ezarritako gutxieneko betekizun eta baldintzetako batetik edo batzuetatik dispentsatu ahal izango du, behar bezala arrazoituta.

3.– a) El órgano competente en materia de turismo ponderando en su conjunto las circunstancias existentes y previo informe técnico, podrá razonadamente dispensar con carácter excepcional, de alguno o algunos de los requisitos y condiciones mínimas establecidas en el artículo 8 del presente Decreto.

Arkitektura-balio berezi egiaztatua duten eraikinetan, hirigune historikoetako eraikin birgaituetan edo eskualdeko edo inguruko arkitektura tradizionalari jarraitzen dioten eraikinetan kokatutako establezimenduen egoerak hartuko dira kontuan, besteak beste (aginduzko neurriei lotutakoak bereziki).

Se atenderán, entre otras, aquellas situaciones de los establecimientos instalados en edificios de singular valor arquitectónico acreditado, o edificios rehabilitados ubicados en cascos históricos o edificios rehabilitados que respondan a la arquitectural tradicional, típica de la comarca o zona, especialmente las relativas a medidas preceptivas.

b) Horrelako dispentsak orekatu egin beharko dira, beste konpentsazio-faktore batzuk egoteari (hala nola zerbitzu osagarrien eskaintza) eta beren instalazio eta zerbitzuen edo sar ditzakeen hobekuntzen balioespen bateratuari erantzunez.

b) Tales dispensas deberán equilibrarse atendiendo a la concurrencia de otros factores compensatorios como la oferta de servicios complementarios, y a la valoración conjunta de sus instalaciones, servicios y mejoras que pueda introducir.

c) Nolanahi ere, dispentsak establezimenduaren segurtasun-elementuetan eraginik izan dezakeenean, bestelako konponbide alternatiboak ezarri beharko dira eraikinaren segurtasuna bermatzeko, eta langile fakultatiboek hori jasoko dute. Era berean, dispentsak ezin izango du eraginik izan betetzen ez badira emandako zerbitzuen kalitatean funtsezko galeraren bat dakarten edota establezimenduaren sailkapenaren inguruko nahasterik eragin dezaketen bestelako baldintzetan.

c) No obstante, cuando la dispensa pueda afectar a elementos de seguridad del establecimiento, deberán adoptarse otras soluciones alternativas que garanticen su seguridad y así se haga constar por el personal facultativo. La dispensa tampoco podrá afectar a aquellas otras condiciones cuya inobservancia implique un menoscabo sustancial en la calidad de los servicios prestados, o pueda generar confusión sobre la clasificación del establecimiento.

d) Dispentsa-eskakizuna turismo-arloan eskumena duen organoari eskatu beharko zaio, arau honen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dagoen eredu ofizialari jarraiki, turismo-ostatuaren jarduera gauzatzen duela adierazten duen erantzukizun-deklarazioa aurkeztu aurretik. Dispentsa eskatzeko, dispentsa hori justifikatuko duten dokumentuak gaineratu beharko zaizkio eskaera-idazkiari.

d) La petición de dispensa deberá solicitarse, acompañando al escrito de solicitud, que deberá seguir el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la disposición adicional segunda de la presente norma, los documentos justificativos de la dispensa solicitada, y obtenerse del órgano competente en materia de turismo, previamente a la presentación de la declaración responsable de dedicación a la actividad de alojamiento turístico.

e) Turismo-arloan eskumena duen organoak hiru hilabeteko epean ebatzi eta jakinarazi beharko du dispentsari buruzko Ebazpena. Epe hori eskaera aurkezten denetik hasita zenbatzen da, kasuan kasu, behar bezala konponduta eta prozedura ebazteko eta ebazpena jakinarazteko legez ezarritako gehieneko epea eten ahal izango den kasuei buruz azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.5 artikuluan ezarritakoa aparte utzi gabe.

e) El órgano competente en materia de turismo debe resolver y notificar la resolución de dispensa en el plazo de tres meses. Este plazo se computa desde la presentación de la solicitud, en su caso, debidamente subsanada y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre los supuestos en que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución.

f) Horretarako ezarritako epean, turismo-arloan eskumena duen organoak ez badu esanbidezko ebazpena jakinarazten, interesdunek ulertu behar dute beren dispentsa-eskaerak administrazio-isiltasunaren bidez baietsi direla.

f) Si dentro del plazo establecido al efecto, el órgano competente en materia de turismo no notifica resolución expresa, las personas interesadas han de entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes de dispensa.

4.– Artikulu honen 1. paragrafoan xedatutakoa landetxeetan aplikatuko da ostatu-zerbitzua geletan eskaintzen dutenean; eta 2. paragrafoan xedatutakoa, berriz, ostatu-zerbitzua osorik lagatako dependentzietan eskaintzen dutenean. Halaber, artikulu honen 3. paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaie.

4.– Lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo será de aplicación para las casas rurales cuando ofrezcan el servicio de alojamiento en habitaciones, y lo dispuesto en el párrafo 2 del mismo a las casas rurales cuando ofrezcan el servicio de alojamiento en dependencias cedidas en su conjunto. Asimismo les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 3 del citado artículo.

5.– Nekazaritza-turismoko establezimenduek eta landetxeek irisgarritasunari buruzko araudia betetzen dutela egiaztatu beharko dute, eta, nolanahi ere, solairu berriko establezimenduek zein funtsezko berrikuntzak egin dituztenek ostatu-plaza bat gorde beharko dute berrogeita hamar plazako edo zatiko, lehentasunez mugikortasun urritua duten pertsonek erabiltzeko.

5.– Los establecimientos de agroturismo y las casas rurales deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y en todo caso, tanto los establecimientos de nueva planta como en los casos de reforma sustancial, deberán reservar un alojamiento por cada cincuenta plazas o fracción para el uso prioritario de personas con movilidad reducida.

9. artikulua.– Jarduera gauzatzea eta erregistroa.

Artículo 9.– Ejercicio de la actividad y registro.

1.– Jarduera gauzatzeko, titularrak turismo-ostatuaren jarduera gauzatzen duela biltzen duen erantzukizun-deklarazioa aurkeztu beharko du, arau honen Bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritako tokietan eskuragarri dagoen eredu ofizialari jarraiki, Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 8. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– Para el ejercicio de la actividad, la persona titular deberá presentar una declaración responsable de dedicación a la actividad de alojamiento turístico, siguiendo el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la Disposición Adicional segunda de la presente norma, en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo.

2.– Erantzukizun-deklarazioa aurkezteak aukera emango du jarduera aurkezpenaren egunetik beretik hasteko, Turismo Administrazioak esleituta dituen egiaztatze-, kontrol- eta ikuskapen-ahalmenak eta beren eskumenei jarraiki beste erakunde batzuei dagozkien ahalmenak aparte utzi gabe.

2.– La presentación de la declaración responsable, permitirá el inicio de la actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tenga atribuidas la Administración Turística y de las facultades que correspondan a otros organismos en virtud de sus respectivas competencias.

3.– Turismo Administrazioak, aipatutako erantzukizun-deklarazioa aurkeztu ostean, Euskadiko Turismo Arloko Enpresen Erregistroan erregistratuko du ofizioz. Erregistro hori irailaren 2ko 199/2003 Dekretu bidez arautu zen.

3.– La Administración Turística, tras la presentación de la citada declaración responsable procederá de oficio a la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco regulado por el Decreto 199/2003, de 2 de septiembre.

4.– Erantzukizun-deklarazioa ez aurkezteak, erantzukizun-deklarazioarekin batera edo horri gaineratutako edozein datu, adierazpen edo dokumenturen akatsak, faltsutzeak edo funtsezko omisioak edo eskatutako betekizunak ez betetzeak, eskumeneko agintaritzak egiaztatuta, turismo-arloan eskumenak dituen organoak prozedura bat abiaraziko du, eta, haren baitan, titularrak nahi dituen ebidentziak edo deskarguak azaldu eta aurkeztu ahal izango ditu. Egindako jardunak ikusirik, behar bezala arrazoitutako ebazpen bidez, establezimendua deklaratutakoaz bestelako ostatu-figura batean ezartzeko, jarduera geldiarazteko eta interesdunak egoera juridikoa dagokion jarduera hasi aurreko unera leheneratzeko agindu ahal izango du, eta baita urtebeteko aldian xede berarekin beste prozedura bat ezin eskatzeko ere, aipatutako martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 8. artikuluan zehazten denari jarraiki. Hori guztia dagozkion zehapenak aparte utzi gabe.

4.– La no presentación de la declaración responsable, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe o se incorpore a una declaración responsable, o el incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente, conllevará la apertura, por el órgano competente en materia de turismo, de un procedimiento para que la persona titular pueda alegar y aportar las evidencias o descargos correspondientes. A la vista de las actuaciones practicadas, podrá ordenar mediante resolución motivada la reclasificación del establecimiento en otra figura alojativa diferente a la declarada, la paralización de la actividad, o la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un año, según se determina en el artículo 8 de la ya mencionada Ley 6/1994, de 16 de marzo. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

Funtsezkotzat joko dira honako zirkunstantzia hauek:

Se entenderán que tienen carácter esencial las siguientes circunstancias:

a) Larrialdiko egoeren aurrean segurtasunerako edo autobabeserako araudia betetzen dela ez egiaztatzea.

a) La no acreditación del cumplimiento de la normativa de seguridad y/o de autoprotección frente a situaciones de emergencia.

b) Irisgarritasuna sustatzeko araudia betetzen dela ez egiaztatzea.

b) La no acreditación del cumplimiento de la normativa sobre la promoción de la accesibilidad.

c) Erantzukizun zibileko poliza kontratatu izana ez egiaztatzea.

c) La no acreditación de haber contratado la respectiva póliza de responsabilidad civil.

d) Nekazaritza-turismoko establezimendutzat edo landetxetzat jotzeko betekizunak ez betetzea, betiere aipatutako baldintzen betearazpenetik salbuetsita geratu ez bada, Dekretu honetan aurreikusitako prozedurari jarraiki.

d) El incumplimiento de los requisitos para ser considerado como agroturismo o casa rural, salvo que se hubiera dispensado del cumplimiento de los citados requisitos siguiendo el procedimiento previsto en este Decreto.

5.– Datu edo agirietan akatsak, faltsutzeak edo omisioak izanez gero, funtsezkoak ez badira, zuzentzeko bidea ireki beharko da, bidezko zehapenak aparte utzi gabe. Desadostasuna zuzentzen ez bada, hala badagokio, prozedura bat abiaraziko du titularrak alegazioak egin eta ebidentziak edo deskarguak aurkeztu ahal izan ditzan, aurreko paragrafoan –4.ean– deskribatutakoari jarraiki.

5.– Las inexactitudes, falsedades u omisiones de datos o documentos, de carácter no esencial conllevarán, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, la apertura de un requerimiento de subsanación. El hecho de no subsanar la disconformidad podrá conllevar, en su caso, la apertura de un procedimiento para que la persona titular pueda alegar y aportar las evidencias o descargos correspondientes conforme se ha descrito en el anterior párrafo 4.

10. artikulua.– Zerbitzuak.

Artículo 10.– Servicios.

1.– Establezimenduek eskainiko dituzten gutxieneko zerbitzuak ostatua eta gosaria izango dira. Prezioan sartu gabeko zerbitzu gisa, honako hauek eskaini ahal izango ditu titularrak:

1.– Los servicios mínimos que ofrecerán los establecimientos serán los de alojamiento y desayuno. Como servicios complementarios no incluidos en el precio del mismo, el titular podrá ofrecer:

a) Janariak eta edariak.

a) Comidas y bebidas.

b) Etxeko sukaldea erabiltzeko eskubidea. Sukalde-zerbitzuaren barruan, honako elementu hauek sartzen dira: hainbat su eta labea izango dituen sukalde elektrikoa edo butanokoa, hozkailua, baxera, mahai-tresnak, beirateria eta sukaldeko eta garbiketako tresna nahikoak, establezimenduaren ostatu-edukieraren arabera.

b) Derecho a utilizar la cocina de la casa. El servicio de cocina incluirá los siguientes elementos: cocina eléctrica o de butano con varios fuegos y horno; frigorífico; vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina y limpieza suficientes según la capacidad de alojamiento del establecimiento.

c) Artisautza-produktuak edo ustiapenaren ondoriozkoak.

c) Venta de productos artesanales o derivados de la explotación.

d) Garbiketa- eta lisaketa-zerbitzua. Zerbitzu hori eskaini ezean, zerbitzu hori gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak eman beharko zaizkie bezeroei, aldez aurretik eskaera egin ondoren, betiere egonaldiak hiru egunetik gorakoak badira.

d) Servicio de lavado y planchado. Si no se ofreciera este servicio habría de concederse a la clientela, previa solicitud, los medios necesarios para realizarlo, en estancias superiores a tres días.

e) Beste turismo-jarduera osagarri batzuk, eta

e) Otras actividades turísticas complementarias, y

f) Balioen zaintza.

f) Custodia de valores.

2.– Aurreko ataleko b), d) eta f) paragrafoetan aurreikusitako zerbitzu osagarriak establezimenduko bezeroek baino ez dituzte erabiliko.

2.– Los servicios complementarios previstos en los párrafos b), d) y f) del apartado anterior serán de uso exclusivo para la clientela del establecimiento.

11. artikulua.– Egonaldiak.

Artículo 11.– Estancias.

1.– Jardunaldia 12:00etan hasi eta amaituko da. Bezeroei ezin izango zaie inola ere eskatu gela ordu horren aurretik uzteko, bestelako ituna dagoenean izan ezik.

1.– La jornada comenzará y finalizará a las 12:00 horas. En ningún caso podrá exigirse a la clientela el abandono de la habitación antes de esta hora, salvo pacto en contrario.

Gela ordu horretan uzten ez duten bezeroek egonaldia beste egun batean luzatu dutela ulertuko da.

La clientela que no abandone a dicha hora la habitación que ocupa se entenderá que alarga su estancia un día más.

2.– Aldez aurreko abisuaren kasuan izan ezik, iristeko aurreikusitako egunaren 20:00ak baino lehen hartu beharko dute beren gela bezeroek. Ordu horretarako iristen ez badira, gela beste bezero batzuei alokatu ahal izango zaie.

2.– Salvo previo aviso, la clientela deberá ocupar su habitación antes de las 20:00 horas del día previsto para su llegada. De no ser así, a partir de dicha hora, la habitación podrá ser alquilada a otros clientes.

3.– Ostatua eta bestelako zerbitzuak establezimenduak eta bezeroak edo haren ordezkariak hitzartutako aldian baliatu ahal izango dira. Aldez aurretik adostutako epea luzatu edo murrizteko, establezimenduaren titularrak eta bezeroek elkarren arteko akordioa lortu beharko dute aldez aurretik.

3.– El disfrute del alojamiento y de otros servicios, durará el plazo convenido entre el establecimiento y la clientela o su representante. Cualquier ampliación o reducción del plazo previamente pactado está supeditado al mutuo acuerdo entre la persona titular del establecimiento y la clientela.

12. artikulua.– Erreserbak.

Artículo 12.– Reservas.

1.– Ostatuaren titularrak prezioaren aurrerakin batekin plazaren erreserba egiteko eskatu ahal izango die bezeroei. Aurrerakin hori, nolanahi ere, egindako zerbitzuen emaitzazko zenbatekoaren kontura izango dela ulertuko da.

1.– La persona titular del alojamiento podrá exigir a los clientes que efectúen una reserva de plaza un anticipo del precio, que se entenderá a cuenta del importe resultante de los servicios prestados.

Aurrekontua erreserbatutako egonaldiaren guztizko prezioaren % 25 izango da gehienez.

Este anticipo será como máximo del 25% del precio total de la estancia reservada.

2.– Bezeroek erreserba berretsita dutenean, establezimenduaren titularrak hitzartutako prezioa errespetatu beharko du, eta ezin izango da inola ere igo.

2.– Cuando la clientela tenga confirmada la reserva la titularidad del establecimiento deberá respetar el precio acordado, sin que en ningún caso pueda ser incrementado.

3.– Bezeroek erreserba ezeztatuz gero, eskatutako seinalearen honako ehuneko hau atxiki ahal izango da gehienez kalte-ordain gisa:

3.– La anulación de la reserva por la clientela dará derecho a retener como máximo, en concepto de indemnización, el siguiente porcentaje de la señal exigida:

a) % 5, ostatua okupatzeko finkatutako data baino hogeita hamar egunetik gorako aurrerapenarekin ezeztatzen bada.

a) el 5% cuando la anulación se haga con más de treinta días de antelación a la fecha fijada para ocupar el alojamiento.

b) % 40, ezeztapena 15-30 eguneko aurrerapenarekin egiten bada.

b) el 40%, si la anulación se hace con 30 o menos días y más de 15.

c) % 60, ezeztapena 7-15 eguneko aurrerapenarekin egiten bada.

c) el 60%, si la anulación se hace con 15 o menos días y más de 7.

d) % 100, ezeztapena 7 egun edo gutxiagoko aurrerapenarekin egiten bada.

d) el 100% cuando se haga con 7 días o menos.

13. artikulua.– Prezioen inguruko jakinarazpena eta informazioa.

Artículo 13.– Comunicación e Información de precios.

1.– Establezimenduen titularrek ematen diren gutxieneko zerbitzuen eta zerbitzu osagarrien prezioak jakinarazi beharko dizkiete turismo-arloko eskumena esleituta duen sailaren bidezko lurralde-ordezkaritzei.

1.– Los titulares de los establecimientos deberán comunicar a las delegaciones territoriales correspondientes del departamento que tenga atribuida la competencia en materia de turismo los precios de los servicios mínimos y complementarios que se presten.

2.– Eskainitako zerbitzuen prezioetan azken jakinarazpenetik gertatzen den aldaketa oro behar bezala jakinarazi beharko zaio dagokion ordezkaritzari jendaurrean jarri eta aplikatu aurretik, hark zigilatzeko.

2.– Cualquier variación que se produzca en los precios de los servicios ofrecidos desde la última comunicación, deberá ser debidamente notificada a la delegación correspondiente para su sellado, antes de su exposición al público y aplicación.

3.– Establezimenduaren titularrak, bezeroak onartu aurretik, eskatzen zaizkion gutxieneko zerbitzuen edo zerbitzu osagarrien prezioen berri eman beharko die bezeroei.

3.– La persona titular del establecimiento está obligada a informar a la clientela, antes de su admisión, sobre los precios de los servicios mínimos o complementarios que se solicitaran.

4.– Ematen diren zerbitzu guztien prezioek publizitaterik handiena izan beharko dute. Nolanahi ere, prezioen zerrenda, dagokion ordezkaritzak behar bezala zigilatua, gutxienez gaztelaniaz eta euskaraz jarri beharko da establezimenduaren sarreran, bezeroek argi eta garbi ikusteko eta irakurtzeko moduan. Ostatu-unitate bakoitzaren prezioa bereiz agertuko da, eta eskainitako zerbitzu bakoitza eta, hala badagokio, erabilera indibiduala zehaztuko da.

4.– Los precios de todos los servicios que se faciliten tienen que gozar de la máxima publicidad. En todo caso, la lista de precios debidamente sellada por la correspondiente delegación, deberá exponerse al menos en castellano y en euskera, a la entrada del establecimiento, de manera visible y permitiendo a los usuarios su lectura de forma clara, figurando de forma independiente el precio de cada una de las unidades de alojamiento, especificando, en su caso su uso individual, así como cada uno de los servicios ofrecidos.

5.– Establezimenduek ezin dizkiete jendaurrean aurkeztutakoak baino prezio handiagoak kobratu bezeroei.

5.– En ningún caso los establecimientos pueden cobrar a sus clientes precios superiores a los que tengan expuestos al público.

14. artikulua.– Fakturazioa.

Artículo 14.– Facturación.

1.– Bezeroek eskainitako zerbitzuen prezioak ordaindu behar dituzte establezimenduan bertan, eta dagokion faktura kobratzeko aurkezten den unean, erreserba gisa ordaindutako diru kopurua kendu ondoren, hala badagokio.

1.– Los clientes tienen la obligación de abonar los precios de los servicios prestados en el mismo establecimiento y en el momento de ser presentada para el cobro la factura correspondiente, previamente deducida la cantidad aportada en su caso en concepto de reserva.

2.– Bezeroei bidezko ordainketa-ziurtagiria emango zaie, garbi eta zehatz, izenez edo klabean, emandako zerbitzuak egunen eta kontzeptuen arabera banakatuta daudela. Nolanahi ere, zerga-legeria errespetatu beharko da.

2.– A los clientes les será entregado el correspondiente justificante de pago, de manera clara y especificada, ya sea nominalmente o en clave, desglosados por días y conceptos, los diversos servicios prestados, respetando en todo caso la legislación tributaria al efecto.

3.– Fakturetan, bezeroaren izenarekin batera, erabilitako gelaren identifikazioa, ostatu hartu duten pertsonen kopurua eta sarrerako eta irteerako eguna jaso beharko dira gutxienez.

3.– En las facturas tendrán que constar como mínimo junto al nombre de la persona cliente, la identificación de la habitación utilizada, el número de personas alojadas y la fecha de ingreso y salida.

15. artikulua.– Erreklamazio-orria.

Artículo 15.– Hoja de reclamaciones.

Establezimenduek erreklamazio-orriak jarri behar dituzte bezeroen eskura, eta nabarmen iragarri behar dituzte, arlo horretan indarrean dagoen araudiari jarraiki.

Los establecimientos deberán disponer de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes, y anunciarlo de forma visible de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.

16. artikulua.– Bezeroen sarrerak eta irteerak.

Artículo 16.– Entradas y salidas de clientes.

Establezimendu guztiek bezeroen sarreren eta irteeren kontrola eraman beharko dute, indarrean dagoen legerian aurreikusitako moduan.

Todos los establecimientos deberán llevar un control de entradas y salidas de clientes en la forma prevista en la legislación vigente.

17. artikulua.– Publizitatea.

Artículo 17.– Publicidad.

Establezimenduek eskaintzen dituzten zerbitzuei, prezioei, kokapenari eta beste ezaugarri batzuei buruz edozein komunikabidetan egiten duten publizitatea benetakoa izango da eta ez du okerrik edo nahasbiderik sortuko.

La publicidad que por cualquier medio de comunicación efectúen los establecimientos de los servicios y precios que ofrecen, de su ubicación y demás características, deberá ajustarse a la realidad y no inducir a error o confusión.

18. artikulua.– Sustapena.

Artículo 18.– Promoción.

Establezimenduen sustapen publikoa egitean, etxebizitzaren ezaugarriei eta inguruko gainerako zirkunstantziei buruzko informazio osatua helarazi behar dela hartuko da bereziki kontuan.

La promoción pública de los establecimientos cuidará especialmente de transmitir una información completa sobre las características de la vivienda y demás circunstancias de su entorno.

Era berean, establezimenduak kualitatiboki sailkatzeko sistema bat aplikatzearen ondoriozko produktuak aztertu ahal izango ditu turismo-arloan eskumena duen sailak, sustapenari begira.

Igualmente el departamento competente en materia de Turismo podrá reconocer en orden a su promoción los productos resultantes de la aplicación de un sistema de clasificación cualitativa de establecimientos.

19. artikulua.– Seinaleztapena.

Artículo 19.– Señalización.

Ostatua kokatuta dagoen lekutik hurbil dauden errepide eta bideetan instalatzen den seinaleztapenak arlo horretan indarrean dagoen legerian aurreikusitakoari jarraituko dio.

La señalización que se instale en carreteras y caminos cercanos al emplazamiento del alojamiento, se hará conforme a lo previsto en la legislación vigente en dicha materia.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
JARDUERA GAUZATZEKO PROZEDURA
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

20. artikulua.– Establezimenduaren modalitateari buruzko informazio orientagarriaren eskaera.

Artículo 20.– solicitud de indicación orientativa de la modalidad del establecimiento.

1.– Ostatua proiektatuta dagoenean, ezaugarrien, instalazioen eta zerbitzuen arabera dagokien modalitateari (nekazaritza-turismoko establezimendua edo landetxea) edota ostatuaren zerbitzu motari (geletan eskainitako ostatua, osorik lagatako dependentzietan eskainitakoa edo ostatu mistoa) buruzko informazioa eskatu ahal izango diote enpresek turismo-arloan eskumena duen organoari, dagokion lurralde-ordezkaritzaren bitartez eta gainerako administrazioen eskumenak aparte utzi gabe. Horretarako, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du:

1.– Cuando el alojamiento estuviese proyectado, las empresas podrán solicitar al órgano competente en materia de turismo, a través de la delegación territorial correspondiente, y sin perjuicio de las competencias del resto de administraciones, la indicación de la modalidad, como agroturismo o casa rural; o del tipo de servicio de alojamiento, como alojamiento por habitaciones, en dependencias cedidas en su conjunto, o alojamiento mixto, que pudiera corresponderles en función de sus características, instalaciones y servicios; para lo cual aportará la siguiente documentación:

a) Dekretu honetan bildutako betekizunak deskribatu eta justifikatuko dituen memoria.

a) Una memoria, que describa y justifique los requisitos recogidos en este Decreto.

b) Solairuen banaketaren eta sekzioaren plano kotatuak.

b) Planos acotados a escala de la distribución de plantas y de sección.

c) Arestian adierazitakoaz bestelako informazio osagarria eman dezakeen beste edozein dokumentu.

c) Cualquier otro documento que pueda aportar información complementaria a la anteriormente señalada.

2.– Administrazioak egindako kontsultari erantzun beharko dio, eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita 3 hilabeteko denbora-tartean, edo hala badagokio, Administrazioak eskatu dion beharrezko dokumentazioa jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Denbora-tarte hori igaro ondoren kontsulta egin duen pertsonak Administrazioaren erantzunik jaso ez badu, ez du esan nahi kontsulta-idazkian jasotako adierazpen-eskaera onartzen denik, erantzunik ez jasotzea eragin duten arrazoiak ezagutzeko eta dagozkion erantzukizunak eskatzeko pertsona horrek bere kontsulta aurkeztu zuen organora jo dezakeela aparte utzi gabe.

2.– La Administración deberá contestar a la consulta formulada en el plazo de 3 meses desde la recepción de la solicitud y de la documentación aportada o en su caso, desde la recepción de la documentación, que siendo necesaria, le haya requerido la Administración. El transcurso de dicho plazo sin que la persona consultante hubiera obtenido contestación de la Administración, no supone la aceptación de la petición de indicación expresada en el escrito de consulta, sin perjuicio de que pueda dirigirse al órgano donde presentó su consulta a fin de conocer los motivos que han originado la falta de contestación y exigir las oportunas responsabilidades.

3.– Artikulu honetan aipatutako kasuetan turismo-arloan eskumena duen organoak emandako erantzunak argibide-izaera baino ez du izango, eta inola ere ezin izango da errekurtsorik aurkeztu erantzun horren aurka; horretaz gain, abenduaren 26ko 30/1992 Legearen 35.g) artikuluan esleitutako informazio- eta orientazio-betebeharrak betetzeko xede bakarrarekin egiten da arestian aipatutako erantzuna. Turismo Administrazioa lotetsiko du, soil-soilik, proiektuaren egikaritzea kontsulta egindakoan aurkeztutako memoriarekin, planoekin eta bestelako dokumentazioarekin bat datorrenean, eta Administrazioak emandako araudia indarrean dagoen bitartean.

3.– La contestación que en los supuestos mencionados en el presente artículo se emita por el órgano competente en materia de turismo tendrá un carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo interponerse recurso alguno contra dicha contestación y se realiza a los efectos de cumplir con los deberes de información y orientación consignados en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sólo vinculará a la Administración Turística, cuando la ejecución del proyecto se ajuste, íntegramente a la memoria, planos y demás documentación aportada al realizar la consulta y mientras esté vigente la normativa sobre la que la Administración se ha pronunciado.

21. artikulua.– Turismo-jardueran aritzearen erantzukizun-deklarazioa.

Artículo 21.– Declaración responsable de dedicación a la actividad turística.

1.– Erantzukizun-deklarazioa turismo-arloko eskumena esleituta duen sailaren lurralde-ordezkaritzara igorri beharko da, betiere establezimendua kokatuta dagoen lekua kontuan hartuta; erantzukizun-deklarazio horretan honako hau bildu beharko da:

1.– La declaración responsable deberá dirigirse, atendiendo al lugar en que se ubique el establecimiento, a la correspondiente delegación territorial del departamento que tenga atribuida la competencia en materia de turismo, en dicha declaración responsable se hará constar lo siguiente:

a) Titularrak Administrazio Publikoaren aurrean ordezkaritza-ahalmena duela. Titularra pertsona juridikoa denean, sozietatearen eraketari buruzko eskritura eta ordezkaritza-ahalordeak aurkeztu beharko ditu espezifikoki, betiere sozietate-eskrituran argi eta garbi ondorioztatzen ez badira. Erantzukizun-deklarazioan, halaber, eskritura hori dagokion Merkataritza Erregistroan inskribatu izanaren identifikazio-datuak jasoko dira.

a) Que la persona titular dispone de capacidad de representación ante la Administración Pública. En el caso de que la titular sea persona jurídica, específicamente deberá disponer de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes de representación, en el supuesto de que no se deduzcan claramente de la escritura social; y se recogerán en la declaración responsable los datos identificatorios de la inscripción de dicha escritura en el correspondiente Registro Mercantil.

b) Jardueraren titularra higiezina landetxe edo nekazaritza-turismoko establezimendu gisa erabiltzeko gaitzen duen eskubide ororen titularra dela. Jardueraren titularra establezimenduaren jabea denean, turismo-jarduera egiten den establezimenduaren jabetza-eskriturak dituela edo, bestela, establezimenduaren turismo-ustiapenerako gaitzen duen jabeen titulu juridikoa duela jasoaraziko da.

b) Que la persona titular de la actividad es titular de cualquier derecho que le habilite la disponibilidad del inmueble para ser destinado a casa rural o agroturismo. Cuando la persona titular de la actividad sea la propietaria del establecimiento se hará constar que dispone de escrituras de propiedad del establecimiento donde se realiza la actividad turística, en caso contrario que dispone de título jurídico de las personas propietarias que le habilite para la explotación turística del establecimiento.

c) Nekazaritza-turismoko establezimenduen kasuan, titularrak dagokion Lurralde Historikoko Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailaren ziurtagiria duela; hain zuzen ere, eskatzailea titularrak adierazitakoaren arabera nekazaritza-turismoko establezimendua txertatuta dagoen nekazaritza-ustiategiaren titularra edo titularkidea dela edo ustiategi horretan partaidetza duela, eta ustiategia Lurralde Historikoko Ustiategien Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatuko du ziurtagiri horrek.

c) En caso de agroturismos, que la persona titular dispone de certificación acreditativa del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral del Territorio Histórico correspondiente a su ubicación de que la persona solicitante es titular o cotitular u ostenta participación en una explotación agraria, donde el titular declara que se integra el agroturismo, y de que ésta se halla inscrita en el Registro de explotaciones del Territorio Histórico.

d) Establezimenduak erantzukizun zibileko bidezko asegurua duela.

d) Que el establecimiento dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil.

e) Establezimenduak Dekretu honetan eta aplikatu beharreko beste guztietan (irisgarritasuna sustatzeko araudian eta larrialdi-egoerei aurre egiteko segurtasun- eta autobabes-araudian, bereziki) ezarritako betekizunak betetzen dituela.

e) Que el establecimiento cumple los requisitos establecidos en este Decreto y cuantos otros sean de aplicación, en especial la normativa de promoción de la accesibilidad y la normativa de seguridad y autoprotección frente a situaciones de emergencia.

f) Titularrak erantzukizun-deklarazioan adierazitakoa egiaztatzen duen dokumentazioa duela eta jarduera egiten duen aldian betetzen jarraitzeko konpromisoa hartu duela. Nolanahi ere, fakultatiboek sinatuta egongo den eta irisgarritasunari buruzko araudia eta larrialdi-egoerei aurre egiteko segurtasun- eta autobabes-araudia betetzearen esanbidezko adierazpena jasoko duen memoria bat izango da dokumentazio hori, eta ostatuaren ezaugarriak zehaztuko dituzten planoak eta ostatu-unitateen zerrenda (eredu normalizatuan) bilduko ditu.

f) Que la persona titular dispone de la documentación que acredita lo reseñado en la declaración responsable y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo de ejercicio de la actividad. Dicha documentación consistirá, en todo caso, en una memoria firmada por personal facultativo con pronunciamiento expreso del cumplimiento de la normativa de accesibilidad y de la normativa de seguridad y de autoprotección frente a situaciones de emergencia, que incluirá planos en los que se detallen las características del alojamiento, así como relación de unidades alojativas en modelo normalizado.

g) Erantzukizun-deklarazioan, halaber, titularrari eta legezko ordezkariari buruzko datuak ez ezik, establezimenduari buruzko datuak ere jaso beharko dira (modalitateari, eskainitako zerbitzuei eta plaza kopuruari buruzkoak bereziki).

g) Así mismo, en la declaración responsable se harán constar, además de los datos relativos a la persona titular y representante legal, los datos referidos al establecimiento; especialmente su modalidad, servicios ofertados y número de plazas.

2.– Erantzukizun-deklarazioa egin ondoren, eta erantzukizun-deklarazioa aurkeztu ondoren jarduera hasi ahal izango dela (Turismo Administrazioaren egiaztapen-, kontrol- eta ikuskapen-ahalmenak aparte utzi gabe) ezartzen duen 9.2 artikuluari jarraikiz, erantzukizun-deklarazioan emandako informazioa berresten duen dokumentu oro eskatu ahal izango du turismo-arloan eskumena duen lurralde-ordezkaritzak.

2.– Efectuada la declaración responsable, y de conformidad con el artículo 9.2 en donde se establece que tras la presentación de la declaración responsable se podrá iniciar la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Turística, la delegación territorial correspondiente del departamento competente en materia de turismo podrá requerir, cualquier documento que apoye la información suministrada en dicha declaración responsable.

3.– Dagokion lurralde-ordezkaritzaren zerbitzu teknikoak, dokumentazioa aztertu ondoren, dokumentazioa zuzentzea edo aurkeztea eskatu ahal izango du, hala badagokio, eta emandako informazioa egiazkoa dela eta erregelamenduz ezarritako betekizunak betetzen jarraitzen dela egiaztatu ahal izango du.

3.– El servicio técnico de la delegación territorial correspondiente, tras analizar la documentación, en su caso podrá requerir la subsanación o aportación de documentación y tras analizarla podrá comprobar la veracidad de la información suministrada y el mantenimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos reglamentariamente.

22. artikulua.– Erantzukizun zibileko asegurua.

Artículo 22.– Seguro de responsabilidad civil.

Hartzaileen eta hirugarren pertsonen osasunerako eta segurtasun fisikorako eta hartzaileen finantza-segurtasunerako zuzeneko arrisku zehatza dagoenez gero, nekazaritza-turismoko establezimenduen eta landetxeen titularrek erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatu beharko dute, beren jarduerak izan ditzakeen arriskuak bermatuko dituena, ehun eta berrogeita hamar mila (150.000) euroko gutxieneko estaldurarekin, zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasunari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen 21.2 artikuluan ezarritakoa aparte utzi gabe.

Por existir un riesgo directo y concreto para la salud y seguridad física de los destinatarios y de terceras personas, y para la seguridad financiera de los destinatarios, las personas titulares de los establecimientos de agroturismo y casa rural deberán contratar un seguro de responsabilidad civil que garantice los posibles riesgos de su actividad, con la cobertura mínima de ciento cincuenta mil (150.000) euros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

23. artikulua.– Aldaketak eta itxiera.

Artículo 23.– Modificaciones y cierre.

1.– Turismo-jarduera hasi ondoren establezimenduetako azpiegitura-instalazioak edo establezimenduen ezaugarriak eraginpean hartuko dituen edota azalera, edukiera edo sailkapena eraginpean har dezakeen funtsezko aldaketaren bat (titulartasunaren aldaketa barne) egin nahi duten enpresek horren inguruko erantzukizun-deklarazio bat aurkeztu beharko dute aldaketa egin aurretik. Prozedura kapitulu honetan aurreikusitakoari jarraiki izapidetzen da, adierazitako aldaketen inguruan aurkeztu beharreko memoriaren eta dokumentazioaren kasuan izan ezik.

1.– Las empresas que una vez iniciada la actividad turística pretendan realizar alguna modificación sustancial, es decir, que afecte a las instalaciones de infraestructura o características de los establecimientos o que pueda afectar a su superficie, capacidad o a su propia clasificación como tal, incluido el cambio de titularidad, deberán presentar con anterioridad a dicha modificación una declaración responsable de la misma. El procedimiento se tramita con arreglo a lo previsto en este capítulo, a excepción de la memoria y documentación a declarar que se referirán a las modificaciones señaladas.

2.– Gainerako aldaketak (hala nola enpresaren izenaren aldaketa eta beste batzuk) gertatu eta hilabete bateko epean jakinaraziko zaizkio turismo-arloan eskumena duen organoari, eta aurreko artikuluetan adierazitako dokumentazioaren artean aldaketa horiek justifikatzen dituena aurkeztu beharko da.

2.– El resto de modificaciones, tales como el cambio de denominación de la empresa, y otras serán comunicadas al órgano competente en materia de turismo en el plazo de un mes, a partir de que se produzcan, aportando cuanta documentación de la señalada en los artículos anteriores las justifiquen.

3.– Itxiera oro dagokion lurralde-ordezkaritzari edo Turismo Administrazioaren organo periferikoari jakinarazi beharko zaio, aldez aurretik. Bederatzi hilabetetik gorako aldi baterako itxiera bada, establezimenduaren behin betiko baja eragingo du. Itxieraren berri ematen ez bada, Turismo Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo-arloko Enpresen Erregistroko baja izapidetuko du, ofizioz.

3.– Todo cierre deberá comunicarse, con carácter previo, a la delegación territorial correspondiente u órgano periférico de la Administración Turística. Cuando se trate de un cierre temporal que exceda de nueve meses producirá la baja definitiva del establecimiento. En caso de ausencia de comunicación del cierre, la Administración Turística tramitará, de oficio, la baja en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco.

4.– Arestian adierazitako funtsezko aldaketak egin izanaren erantzukizun-deklarazioa, funtsezkoak ez diren aldaketen jakinarazpena eta itxieraren jakinarazpena arau honen bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dauden eredu ofizialei jarraiki egin beharko dira.

4.– La declaración responsable de realización de modificaciones sustanciales, la comunicación de modificaciones no sustanciales y la comunicación de cierre señaladas anteriormente deberán seguir los modelos oficiales disponibles en los lugares establecidos en la Disposición Adicional segunda de la presente norma.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ZEHAPENAK
DE LAS SANCIONES

24. artikulua.– Erantzukizuna, arau-hausteak direla-eta.

Artículo 24.– Responsabilidad por infracciones.

Araudi honetan bildutakoen aurkako arau-hausteek administrazio-erantzukizuna ekarriko dute berekin, eta, hori gauzatzeko, Turismoa Antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legean ezarritako zehapenetako bat edo batzuk ezarriko dira.

Las infracciones que se cometan en contra de lo preceptuado en la presente normativa, darán lugar a responsabilidad administrativa, la cual se hará efectiva mediante la imposición de alguna o algunas de las sanciones establecidas en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Landa-inguruneko ostatu-modalitateek eskubidea –eta, hala badagokio, betebeharra– izango dute sarbide nagusiaren ondoan plaka bereizgarri bat jartzeko. Testua gaztelaniaz eta euskaraz egongo da, eta dimentsioak eta koloreak Agindu bidez zehazten direnak izango dira. Landetxeek landetxeen plaka normalizatua (Dekretu honen eranskinean jasota dagoena) erabiliko dute.

Las distintas modalidades de alojamiento en el medio rural tendrán el derecho y la obligación, en su caso, de exhibir junto al acceso principal placas distintivas, con texto en castellano y en euskera, en la forma, dimensiones y colores que por Orden se determinen. Las casas rurales utilizarán la placa normalizada de las casas rurales contenida en el anexo al presente Decreto.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Dekretu honetan aipatzen diren izapide ez-elektroniko guztiak gauzatzeko ereduak eta inprimakiak turismo-arloan eskumena duen Sailaren lurralde-ordezkaritzetan eta turismo-arloaren web-orrian daude eskuragarri, eta izapide elektronikoei dagozkienak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, azken horren helbide elektronikoa honako hau izanik:

Los modelos y formularios para todos los trámites no electrónicos a los que se refiere el presente Decreto estarán disponibles en las delegaciones territoriales del departamento competente en materia de turismo y en la página web del área de turismo y los correspondientes a los trámites electrónicos, en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuya dirección electrónica es:

https: //euskadi.net/

https: //euskadi.net/

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Dekretu hau indarrean jartzen denean aginduzko jarduera- eta sailkapen-baimena duten eta Turismo Enpresen Erregistroan inskribatuta agertzen diren nekazaritza-turismoko establezimenduek kalifikazio horrekin jarraituko dute jarduera gauzatzeko eskatutako betekizunak betetzen dituzten bitartean, eta ez da erantzukizun-deklarazioa aurkeztu behar izango.

Los establecimientos de agroturismo que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto cuenten con la preceptiva autorización de actividad y clasificación y figuren inscritos en el Registro de Empresas Turísticas, mantendrán su calificación como tales, en tanto mantengan los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad, sin que tengan que presentar declaración responsable.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Oporretako etxebizitza turistikoei eta oporretako etxebizitza turistikoak, etxe partikularretako geletan emandako ostatuak eta landetxeak arautzen dituen uztailaren 29ko 191/1997 Dekretuaren arabera landetxe gisa sailkatuta dauden etxe partikularretako geletan eskainitako ostatuei dagokienez, Dekretu hau indarrean jartzean Euskadiko Turismo Enpresen Erregistroaren 6. Sekzioan inskribatuta dauden oporretako etxebizitza turistikoek, etxe partikularretako geletan eskainitako ostatuek eta landetxeek landetxeak arautzen dituzten xedapenei jarraituko diete jarduera gauzatzeko eskatutako betekizunak betetzen dituzten bitartean, eta ez da erantzukizun-deklaraziorik aurkeztu behar izango. Nolanahi ere, ofizioz inskribatuko dira landetxe gisa Erregistro horren 2. Sekzioan.

A las viviendas turísticas vacacionales y los alojamientos en habitaciones de casas particulares clasificados como casas rurales al amparo del Decreto 191/1997, de 29 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos, las viviendas turísticas vacacionales, los alojamientos en habitaciones de casas particulares y las casas rurales, que a la entrada en vigor del presente Decreto estén inscritos en la Sección 6 del Registro de Empresas Turísticas del País Vasco, se regirán por las disposiciones reguladoras de las casas rurales, en tanto mantengan los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad, sin que tengan que presentar declaración responsable, procediéndose de oficio a la inscripción como Casas Rurales en la Sección 2 de citado Registro.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Landa-inguruneko turismo-ostatuko establezimenduak arautzen dituen maiatzaren 28ko 128/1996 Dekretua indargabetuta geratzen da, baita Dekretu honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko mailako xedapen guztiak ere.

Queda derogado el Decreto 128/1996, de 28 de mayo, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común