Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 2013ko maiatzaren 17a, ostirala

N.º 94, viernes 17 de mayo de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
2302
2302

198/2013 DEKRETUA, apirilaren 16koa, apartamentu turistikoak arautzen dituen.

DECRETO 198/2013, de 16 de abril, por el que se regulan los apartamentos turísticos

EAEko apartamentu turistikoak arautzen dituen Dekretuaren xedea da Turismoa Antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legearen II. tituluaren II. kapituluaren 6. atalean –apartamentu turistikoei buruzkoan– xedaturikoa garatzea. Aipatutako legea duela gutxi aldatu da, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentarauaren («Zerbitzuak» Zuzentaraua edo Bolkestein Zuzentaraua ere deitzen zaio) transposizioa egiteko EAEko eremuan.

El Decreto por el que se regulan los apartamentos turísticos en la CAPV tiene por objeto desarrollar lo dispuesto en la sección 6.ª del Capítulo II del Título II de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, relativa a los apartamentos turísticos. La citada Ley ha sido recientemente modificada con el objeto de llevar a cabo la transposición en el ámbito de la CAPV de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, también denominada Directiva «Servicios» o Directiva Bolkestein.

Zuzentarau horren helburua zerbitzu-emaileek estatu kideetan ezartzeko askatasuna baliatzea eta estatu kideen artean zerbitzuak askatasunez mugitzea da, zerbitzuetan kalitate-maila handiari eutsiz aldi berean, zerbitzuen hartzaileei eta emaileei Europar Batasuneko Itunaren funtsezko bi askatasun horiek benetan gauzatzeko beharrezko den segurtasun juridikoa bermatuz.

La finalidad de la mencionada Directiva es facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en los estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los estados miembros, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, garantizando, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado de la Unión Europea.

Helburu hori lortzeko, zerbitzuak emango dituzten enpresa-establezimenduak irekitzen eta establezimendu horiek funtziona dezaten lagundu beharko da; era berean, estatu kide batean ezarritako enpresek Europar Batasuneko beste estatu batzuetan beren zerbitzuak eskaintzeko dituzten eragozpenak murriztu beharko dira. Gauzak horrela, Zuzentarauaren bitartez handitu egiten da zerbitzuen hartzaileak hautatzeko aukera, eta hobetu egiten da zerbitzu horien kalitatea kontsumitzaileentzat nahiz enpresa erabiltzaileentzat.

Para lograr la referida finalidad se habrá de facilitar la apertura y el funcionamiento de establecimientos empresariales en los que se presten servicios, así como reducir los obstáculos con los que se encuentran las empresas establecidas en un estado miembro para prestar sus servicios en otros estados de la Unión Europea. De esta forma la directiva amplia la posibilidad de elección de los destinatarios de los servicios y mejorar la calidad de los mismos, tanto para las personas consumidoras como para las empresas usuarias.

Alderdi operatiboei dagokienez, «Zerbitzuak» Zuzentarauan ezartzen da nahitaezkoa dela administrazio guztiek beren baimen-prozedurak berrikustea eta zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasuna eragozten edo zailtzen duten betekizunak desagerraraztea, salbuespenezko gisa arautuz jarduera horiek egiteko murrizketak ezar daitezkeen kasuak.

En términos operativos, la Directiva «Servicios» determina la obligación de que todas las administraciones revisen sus procedimientos de autorización y eliminen los requisitos que obstaculicen o dificulten el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regulando como excepcionales los supuestos en los que pueden imponerse restricciones a la prestación de estas actividades.

Praktikan, arestian adierazitakoak esan nahi du baimenak, zerbitzu-jarduera jakin bat lortzeko kontrol-mekanismo gisa, salbuespenezkoa izan behar duela eta irizpide ez-diskriminatzaileei, interes orokorreko nahiz erdietsi nahi den helburua lortzeko emandako ezinbesteko arrazoiren batek justifikatuta daudenei erantzun behar diela, arau orokorra erantzukizun-deklarazioa aurkeztea izanik.

En la práctica, lo anteriormente enunciado se traduce en que la autorización, como mecanismo de control de acceso a una determinada actividad de servicios, debe ser excepcional y responder a criterios no discriminatorios justificados por una razón imperiosa de interés general y proporcionada al fin que se persigue, siendo la regla general la de la presentación de una declaración responsable.

Estatuan, «Zerbitzuak» Zuzentaraua bi legeren bitartez txertatu da: batetik, zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasunari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen bitartez, eta, bestetik, zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasunari buruzko Legera egokitzeko hainbat lege aldatzen dituen abenduaren 22ko 25/2009 Legearen bitartez.

En el ámbito estatal, la incorporación de la Directiva «Servicios» se ha producido por medio de dos leyes: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a la actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Euskadin barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Zuzentaraura egokitze aldera zenbait lege aldatzeko den apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bitartez egin da «Zerbitzuak» Zuzentarauaren transposizioa. Zehazki, VI. kapituluan azaltzen da Turismoa antolatzeko 6/1994 Legearen aldaketa, «Zerbitzuak» Zuzentaraura egokituz.

Euskadi ha realizado la transposición de la Directiva «Servicios» a través de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Concretamente, es en el Capítulo VI donde se aborda la modificación de la Ley 6/1994, de Ordenación del Turismo, adaptándola a la Directiva «Servicios».

Apirilaren 23ko 7/2012 Legeak aldatu egin zuen turismoa antolatzezko martxoaren 16ko 6/1994 Legea. Horren ondoren, erantzukizunpeko adierazpenaren erregimena sartu zen aurretiazko betekizun gisa, turistei ostatua emateko enpresen, bidaia-agentzien eta turismo-enpresa osagarri deiturikoen jarduera gauzatzeko, aurretiazko administrazio-baimenaren erregimenaren ordez.

Tras la modificación llevada a cabo por la Ley 7/2012, de 23 de abril, la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo introduce el régimen de la declaración responsable como requisito previo al ejercicio de la actividad de las empresas de alojamiento turístico, de las agencias de viajes y de las denominadas empresas turísticas complementarias, en sustitución del régimen de autorización administrativa previa.

Martxoaren 16ko 6/1994 Legearen aldaketarekin bat etorriz, dekretu honen bitartez, apartamentu turistikoak arautzen dira, eta sektore-arloko Legean biltzen den erantzukizun-deklarazioaren erregimena txertatu da. Honek indargabetzen duen aurreko Dekretuan –apartamentu turistikoak arautzen dituenean–, Legeak indargabeturiko bestelako turismo-figura batzuekin batera erregulatzen ziren horiek. Horregatik, Dekretu honetan, Lege sektorialean oporretako etxebizitza turistikoen eta etxe partikularretako ostatuen figurak indargabetu eta Lege horretan landetxeak bereiz arautu ondoren, apartamentu turistikoak esklusiboki arautzen dira.

Coherentemente con la modificación de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, mediante el presente Decreto se regulan los apartamentos turísticos incorporando el régimen de declaración responsable contenido en la Ley sectorial. En el Decreto anterior que éste deroga, regulador de los apartamentos turísticos, se hacía una regulación conjunta de los mismos con otras figuras turísticas derogadas por la Ley. Por ello, en el presente Decreto, tras derogarse en la Ley sectorial las figuras de las viviendas turísticas vacacionales y los alojamientos de casas particulares y regularse en aquélla las casas rurales de modo independiente, se regulan exclusivamente los apartamentos turísticos.

Dekretu honek bost kapitulutan, bi xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bat ditu.

El presente Decreto se estructura en cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak proposatuta, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko apirilaren 16an egindako bileran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de abril de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 1.– Concepto.

1.– Dekretu honen eraginpean egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan kokaturiko apartamentu turistikoak.

1.– Quedan sujetos al presente Decreto los apartamentos turísticos situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Apartamentu turistikoak dira gutxienez logela, bainugela, jan-egongela eta sukaldea duten ostatu-unitateez osatutako establezimenduak, eta enpresa-ustiapeneko printzipiopean kudeatutako multzo gisa banandurik eskaintzen direnak; profesionalki eta normalean aldi baterako ostatu ematera bideratzen dira, ostatu hartzen duenarentzat bizileku-aldaketarik eragin gabe.

2.– Son apartamentos turísticos aquellos establecimientos integrados por unidades de alojamiento compuestas, al menos, por dormitorio, baño, salón-comedor y cocina, y que, ofertadas como conjuntos independientes y gestionadas bajo el principio de unidad de explotación empresarial, se destinan de forma profesional y habitual a proporcionar alojamiento temporal sin constituir cambio de residencia para la persona alojada.

2. artikulua.– Ustiapen-modalitateak.

Artículo 2.– Modalidades de explotación.

1.– Apartamentu turistikoak bloke edo multzoen modalitateetan ustia daitezke.

1.– Los apartamentos turísticos pueden explotarse bajo las modalidades de bloque o conjunto.

2.– Instalazio eta/edo zerbitzu komunak dituen eta ustiapeneko enpresa-unitate bakar baten turismo-trafikorako erabiltzen den apartamentu, villa, txalet, bungalow edo antzekoez osatutako eraikin edo konplexu baten osotasunari deitzen zaio bloke.

2.– Se denomina bloque a la totalidad de un edificio o complejo constituido por apartamentos, villas, chalets, bungalows o similares que, con instalaciones y/o servicios comunes sea destinado al tráfico turístico por una sola unidad empresarial de explotación.

3.– Eraikin berean edo udalerri bereko eraikin edo leku berdinetan kokaturik eta bloke bat eratu gabe, ustiapeneko enpresa-unitate bakar baten turismo-trafikorako erabiltzen diren turismo-ostatuko bi unitate edo gehiago erantsita osatutako elementuari deitzen zaio multzo.

3.– Se denomina conjunto al agregado de dos o más unidades de alojamiento turístico que, ubicadas en el mismo o en diferentes edificios o emplazamientos de la misma localidad, y sin constituir un bloque, se destinen al tráfico turístico por una sola unidad empresarial de explotación.

3. artikulua.– Apartamentu turistikoen sailkapena.

Artículo 3.– Clasificación de los apartamentos turísticos.

1.– Apartamentu turistikoak honako kategoria hauetan sailkatuko dira: luxuzkoa, lehen mailakoa, bigarren mailakoa eta hirugarren mailakoa, eta horien bereizgarriak giltzak izango dira, zehazki, lau giltza, hiru, bi edo bat, hurrenez hurren.

1.– Los apartamentos turísticos se clasificarán en las categorías de lujo, primera, segunda, y tercera, cuyo distintivo será, cuatro, tres, dos y una llave respectivamente.

Dekretu honetan ezarritako instalazio, zerbitzu eta betekizunen arabera zehaztuko da sailkapena.

La clasificación se determinará de acuerdo con las instalaciones, servicios y requisitos fijados en el presente Decreto.

2.– Bloke edo multzo beraren barnean hartutako ostatu-unitate guztiek ez badituzte instalazio, zerbitzu eta betekizun berak biltzen, maila txikieneko baldintzak dituzten unitateei dagokien kategoria esleituko zaio establezimenduari.

2.– En el supuesto de que la totalidad de los alojamientos incluidos en un mismo bloque o conjunto no reuniera las mismas instalaciones, servicios y requisitos la categoría del establecimiento será la que corresponda a las unidades de condiciones inferiores.

3.– Eskainitako egituran edo zerbitzuetan sartutako edozein aldaketak ofizioz edo alderdiren batek eskatuta birsailkatzea eragin dezake.

3.– Cualquier modificación de la estructura o servicios ofrecidos podrá comportar la reclasificación de oficio o a instancia de parte.

4. artikulua.– Enpresa ustiatzaileak.

Artículo 4.– Empresas explotadoras.

1.– Apartamentu turistikoak ustiatzen dituzten enpresatzat joko dira ostatu-gelen aldi baterako erabilera prezioaren bitartez lagatzeko jarduera ohiko moduan eta modu profesionalean gauzatzen duten pertsona fisiko edota juridikoak, ostatuen jabeak direnak nahiz jabeak ez direnak.

1.– Tendrán la consideración de empresas explotadoras de apartamentos turísticos las personas físicas o jurídicas, propietarias o no de los alojamientos, que realicen de forma habitual y profesional la actividad de cesión mediante precio del uso temporal de dependencias alojativas.

2.– Dekretu honen ondorioetarako, ohikotasuntzat joko da ostatua emateko jardunbide normala, sarria eta orokorra.

2.– A los efectos de este Decreto se entenderá por habitualidad la práctica común, frecuente y generalizada de facilitar alojamiento.

II. KAPITULUa
CAPÍTULO II
SAILKAPENAREN BETEKIZUNAK ETA OINARRIak
DE LOS REQUISITOS Y BASES DE LA CLASIFICACIÓN
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
PRESKRIPZIO OROKORRAK
DE LAS PRESCRIPCIONES GENERALES

5. artikulua.– Higiezinaren gutxieneko betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos mínimos del inmueble.

Apartamentu turistikoek suteen kontrako babes-sistemak eduki beharko dituzte, indarreko xedapenetan aurreikusitakoari jarraiki, eta horretaz gain, behar bezala intsonorizatuta egon beharko dute aldamenekoei dagokienez. Halaber, zarata sorrarazten duten makina guztiak –igogailuak eta aire girotuko sistemak, bereziki– intsonorizatu behar dira.

Los apartamentos turísticos deberán disponer de un sistema de protección contra incendios, de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes y deberán estar convenientemente insonorizados respecto de los colindantes. Toda la maquinaria generadora de ruidos, en especial ascensores y sistemas de aire acondicionado, deberá también insonorizarse.

6. artikulua.– Atezaintza/Harrera-gela.

Artículo 6.– Conserjería-recepción.

1.– Bloke-modalitatean edo hamar ostatu-unitateko edo hortik gorako multzoetan, Dekretu honen 23. artikuluaren a) idatzi-zatian jasotako turismo-erabiltzaileekiko harremanetarako gunea atezaintza/harrera-gela bat izango da administrazio-, laguntza- eta informazio-ondorioetarako.

1.– En las modalidades de bloques o en conjuntos de diez o más unidades de alojamiento, el centro de relación con los usuarios turísticos al que se refiere el apartado a) del artículo 23 del presente Decreto, lo constituirá una conserjería-recepción a efectos administrativos, asistenciales y de información.

Harrera-gela bezeroekin etengabe harremana izateko gunea izango da, bai administrazio-ondorioetarako, bai laguntza nahiz informazioa emateko, eta, besteak beste, honako eginkizun hauek beteko dira bertan: ostatu-erreserbei erantzutea; sarrera-eguna formalizatzea; ostatuetako giltzak zaintzea; erreklamazioei erantzutea, dagozkion neurriak hartuz; fakturak ematea eta horien zenbatekoa jasotzea; eta dagokion eremuko baliabide turistikoei buruzko informazioa ematea.

La recepción constituirá el centro de relación permanente con la clientela a efectos administrativos, de asistencia e información, y desempeñará, entre otras funciones, las siguientes: atender las reservas de alojamiento; formalizar la ficha de entrada; custodiar las llaves de los alojamientos; atender las reclamaciones, adoptando las medidas que sean pertinentes; expedir facturas y percibir su importe; facilitar información de los recursos turísticos de la zona.

Bulego horretan, erreklamazio-orri ofizialak, sarrera-fitxak eta indarreko prezioak –prezio-eredu ofizialaren arabera iragarriak– egongo dira.

En esta dependencia obrarán las hojas oficiales de reclamaciones, las fichas de entrada, y los precios vigentes anunciados según el modelo oficial de precios.

2.– Salbuespen gisa, hamar ostatutik beherako blokeei ere eskatuko zaie atezaintza/harrera-gela, baina enpresa berak ustiatzen baditu eta luxuzko kategorian sailkatuta badaude soilik. Gainerako kasuetan, enpresako langileek beren gain hartuko dituzte gela horren eginkizunak, eta eraikin berean edo eraikinaren inguruetan biziko dira xede horri begira.

2.– Excepcionalmente, se exigirá conserjería-recepción cuando se trate de un bloque que estando integrado por menos de diez alojamientos explotados por una misma empresa en la categoría de lujo. En los demás casos las funciones de dicha dependencia las asumirá personal de la empresa que deberá residir en el propio edificio o en sus inmediaciones.

3. Apartamentu-multzoen kasuan, jendearentzat irekitako bulegoa edo lokala –enpresa ustiatzaileak duena– arduratuko da arestian adierazitako eginkizunez.

3.– Para el caso de conjuntos de apartamentos las funciones anteriormente citadas las asumirá la oficina o local abierto al público que ha de poseer la empresa explotadora.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
Ostatu unitateen gutxieneko beteKIZUNAK
DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS UNIDADES ALOJATIVAS

7. artikulua.– Ostatuen edukiera.

Artículo 7.– Capacidad del alojamiento.

Logeletan dauden oheen (egon litezkeen ohatzeak barne) kopuruaren eta beste geletan ezarritako ohe bihurgarrien kopuruaren arabera zehaztuko da plaza-edukiera.

La capacidad en plazas vendrá determinada por el número de camas existentes en los dormitorios, incluidas las posibles literas, y por el de camas convertibles instaladas en otras piezas.

Egongelan edo jantokian ohe-altzariak ere ezar daitezke, bi plazatarako gehienez.

Podrán instalarse muebles-camas en la sala de estar o comedor, hasta un máximo de dos plazas.

8. artikulua.– Logelak.

Artículo 8.– Dormitorios.

1.– Logelak lo egiteko xede bakarra duten gelak dira. Kanporako eta indarreko Legean ezarritako betekizunak betetzen dituzten gune aireztatuetarako zuzeneko aireztapena izango dute beti, eta horretaz gain, gau-mahai bat, arropa-armairuak –horman sartuak edo ez– ere izango dituzte. Horretaz gain, iluntzeko sistema eraginkor bat ere egongo da geletan, argia igaro dadin saihesteko.

1.– Los dormitorios son aquellas piezas dedicadas exclusivamente a dormir en ellas. Tendrán siempre ventilación directa al exterior o a espacios ventilados que cumplan los requisitos establecidos en la Ley vigente y estarán dotados de una mesilla de noche, armarios roperos, empotrados o no. Dispondrán igualmente de algún sistema efectivo de oscurecimiento que impida el paso de la luz.

Kanporako zuzeneko aireztapena bao baten edo gehiagoren bitartez egingo da. Bao horiek guztira 1,20 m2-ko azalera eduki behar dute gutxienez, markoa aparte utzita, eta gelaren azalera osoaren % 8 hartu behar dute.

La ventilación al exterior se hará por medio de uno o más huecos cuya suma de superficie mínima no sea inferior a 1,20 m2, excluyendo el marco, y al 8% de la superficie en planta de la habitación.

2.– Logeletan, Dekretu honen 15.2 artikuluan zehazturiko azalerak ahalbidetzen duen ohe kopurua instalatu ahal izango da. Zorutik sabairainoko gutxieneko altuera 2,50 metro izango da. Teilatupeko geletan, azaleraren % 60k gutxienez eduki behar du altuera hori.

2.– En los dormitorios podrán instalarse tantas camas como permita la superficie especificada en el artículo 15.2 del presente Decreto. La altura mínima del suelo al techo será de 2,50 metros. En las habitaciones abuhardilladas esta altura se requerirá, al menos, en el 60% de la superficie.

9. artikulua.– Bainugela edo komuna.

Artículo 9.– Cuarto de baño o aseo.

Bainugelen edo komunen kalitateak maila ezin hobea izan beharko du apartamentu-kategoria bakoitzaren barruan, eta gutxienez, zuzeneko edo behartutako aireztapena izan beharko dute; halaber, paretek sabairaino egon beharko dute alikatatuta.

La calidad de los cuartos de baño o de aseo debe alcanzar un nivel óptimo dentro de cada categoría de apartamento y como mínimo, dispondrán de ventilación directa o forzada, y las paredes deberán estar alicatadas hasta el techo.

10. artikulua.– Jan-egongela.

Artículo 10.– Salón-comedor.

Jan-egongelak jantokirako eta egongelarako altzari egoki eta nahikoak edukiko ditu. Orobat, kanporako zuzeneko aireztapena izango du leihoaren edo balkoiaren bitartez, eta Dekretu honen 15.2 artikuluan ezarritako azalera izango du gutxienez.

Esta pieza estará dotada de mobiliario idóneo y suficiente para el salón y el comedor respectivamente, dispondrá de ventilación directa al exterior por ventana o balcón y su superficie mínima será la establecida en el artículo 15.2 del presente Decreto.

11. artikulua.– Sukaldea.

Artículo 11.– Cocina.

1.– Sukaldeak kanporako zuzeneko aireztapena izango du beti. Gainera, harraska, sukaldea eta armairu edo apalak ere izango ditu, janariak eta tresnak edukitzeko kopuru egokian.

1.– En esta pieza, que tendrá siempre ventilación directa al exterior, estarán instalados el fregadero, la cocina y armarios o anaqueles suficientes para los víveres y utensilios.

2.– Kategoria guztietako sukaldeek honako hauek izango dituzte gutxienez: bi su eta labea, hozkailua, eta erauzgailua, ke-kanpaia edo keak kanpora ateratzeko beste edozein sistema, horren funtzionamendua edozein izanik ere. Luxuzko eta lehen mailako apartamentuek garbigailua eta ontzi-garbigailua edukiko dute. Bigarren mailakoek, berriz, garbigailua bakarrik.

2.– En todas las categorías, la cocina constará al menos de dos fuegos y horno, frigorífico y extractor, campana o cualquier otro sistema de salida de humos, sea cual fuese su sistema de funcionamiento. Los apartamentos de lujo y primera dispondrán de lavadora y lavavajillas, y los de segunda de lavadora.

12. artikulua.– Altzariak eta ekipoak.

Artículo 12.– Mobiliario y equipos.

Altzariak eta baxera, mahai-tresnak, beirateria, oheko, mahaiko eta komuneko arropa, sukaldeko eta garbitzeko tresnak eta gainerako tresneria egokiak izango dira kantitatean eta kalitatean, apartamentuaren edukiera eta kategoria aintzat hartuta.

Tanto los muebles como la vajilla, cubertería, cristalería, ropa de cama, mesa y aseo, utensilios de cocina, limpieza y demás enseres serán los adecuados en cantidad y en calidad a la capacidad y categoría asignada al apartamento.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
ZERBITZUAK
DE LOS SERVICIOS

13. artikulua.– Gutxieneko zerbitzuak.

Artículo 13.– Servicios mínimos.

1.– Ostatuaren prezioaren barnean hartuko dira gutxieneko honako zerbitzu eta hornidura hauek:

1.– En el precio del alojamiento estarán comprendidos los servicios y suministros mínimos siguientes:

a) lentzeriaren garbiketa eta aldaketa.

a) limpieza y cambio de lencería.

b) kontserbazioa eta mantentzea, sukalderako, ur-berogailurako eta berokuntzarako beharrezko erregaia barne, hala badagokio.

b) conservación y mantenimiento, incluyendo el combustible necesario, en su caso, para la cocina, calentador de agua y calefacción.

c) zabor-bilketa, betiere eguneroko bilketa bermatuz, zaborra desagerrarazteko bestelako sistemarik izan ezean.

c) recogida de basuras, debiendo asegurarse su diaria recogida en caso de no existir algún sistema de eliminación.

d) establezimenduaren kutxa gotor orokorra.

d) caja fuerte general del establecimiento.

e) ur hotz eta bero etengabea, eta

e) agua fría y caliente permanente, y

f) gasa eta/edo energia elektrikoa.

f) gas y/o energía eléctrica.

2.– Establezimenduaren zerbitzu eta instalazio komunen erabilera ere prezioaren barnean hartuko da. Honako hauek izan daitezke zerbitzu eta instalazio komunak: lorategi, terraza eta egongela komunak, beren ekipamenduak barne, haurrentzako parkeak eta aire zabaleko aparkalekuak, zaintzarik eta plazak erreserbatzeko aukerarik gabeak, igerilekuak eta igerilekuen berezko altzariak: hamakak, olanak, aulkiak, txirristak, zabuak eta antzekoak.

2.– El precio comprenderá también el uso de los servicios e instalaciones comunes al establecimiento tales como jardines, terrazas y salones comunes, con sus equipamientos, parques infantiles y aparcamientos al aire libre sin vigilancia ni reserva de plazas, así como piscinas y el mobiliario propio de las mismas, hamacas, toldos, sillas, toboganes, columpios y similares.

14. artikulua.– Zerbitzu osagarriak.

Artículo 14.– Servicios complementarios.

Aurreko artikuluan deskribaturiko gutxieneko zerbitzuez eta instalazio komunez gain, enpresa ustiatzaileek egokitzat jotako beste edozein zerbitzu osagarri eskaini ahal izango diete turismo-erabiltzaileei, eta horien prezioa modu egokian azaldu beharko dute. Edonola ere, turismo-erabiltzaileek borondatez aukeratu ahal izango dituzte zerbitzu osagarri horiek.

Además de los servicios mínimos y de las instalaciones comunes descritos en el artículo anterior, las empresas explotadoras podrán ofrecer a los usuarios turísticos cuantos servicios complementarios estimen oportunos, exponiéndose en forma adecuada el precio de los mismos. En cualquier caso la aceptación de estos servicios por los usuarios turísticos tendrá carácter voluntario.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
SAILKAPEN BETEKIZUNAK
DE LOS REQUISITOS DE CLASIFICACIÓN

15. artikulua.– Sailkapena.

Artículo 15.– Clasificación.

Apartamentu turistikoak kategorien arabera sailkatuko dira, eta sailkapen hori instalazio eta zerbitzuen kalitatea aintzat hartuta finkatuko da, honako betekizun eta baldintza hauei jarraiki.

La clasificación de los apartamentos turísticos en categorías será fijada teniendo en cuenta la calidad de las instalaciones y servicios de conformidad con los requisitos y las condiciones siguientes:

1.– Zerbitzu eta instalazio komunak:

1.– Servicios e instalaciones comunes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(a) Kategoria horretan ere nahitaezkoa da enpresa berberak ustiaturiko 10 ostatu-unitate baino gutxiago badaude.

(a) En esta categoría también es obligatoria para menos de 10 unidades alojativas explotadas por una misma empresa.

Multzoetan, enpresak jendearentzat irekitako bulegoak edo lokalak osatuko du atezaintza/harrera-gela.

En los conjuntos, la conserjería-recepción se sustituye por la oficina o local abierto al público de la empresa.

(b) Ataria, behar bezala girotuta egonik, eginkizun hori izateko nahiko handia den kasuan izan ezik.

(b) Salvo que el vestíbulo, convenientemente acondicionado, tenga la amplitud suficiente para cumplir esta función.

2.– Gutxieneko azalerak:

2.– Superficies mínimas:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(c) Gutxieneko azalera hori txikiagoa izan daiteke gela bikoitzean ohatzea instalatuz gero.

(c) Esta superficie mínima puede verse reducida en caso de instalación de litera en la habitación doble.

(d) Nahitaezkoa bainugela osoa ez badago.

(d) Obligatorio en el caso de no disponer cuarto de baño completo.

16. artikulua.– Estudioak.

Artículo 16.– Estudios.

1.– Gutxienez honako hauez osaturiko ostatu-unitateak dira estudioak: egongela/jangela/logela, komuna eta sukaldea (txertatua edo ez).

1.– Son estudios aquellas unidades de alojamiento compuestas como mínimo por una sala conjunta de estar-comedor-dormitorio, un cuarto de aseo y una cocina incorporada o no.

2.– Ostatu-unitate horien gehieneko edukiera egongela/jangela/logelaren azaleraren araberakoa izango da.

2.– La capacidad máxima de las unidades de alojamiento estará en función de la superficie de la sala de estar-comedor-dormitorio.

3. - Gutxieneko dimentsioak:

3.– Dimensiones mínimas:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(a) A1= Egongela/jangela/logelaren gutxieneko azalera erabilgarria (gehienez, bi plaza), metro koadrotan.

(a) S1= Superficie útil mínima de la sala conjunta de estar-comedor-dormitorio (máximo dos plazas), en metros cuadrados.

(b) A2= Azalera erabilgarri gehigarria plaza bakoitzeko (gehi egongela/jangela/logelaren bi plaza), metro koadrotan.

(b) S2= Superficie útil mínima adicional por plaza (más dos plazas de la sala de estar-comedor-dormitorio), en metros cuadrados.

(c) Nahitaezkoa bainugela osoa ez badago.

(c) Obligatorio en el caso de no disponer de cuarto de baño completo.

4.– Ostatu-unitate horiek bete behar dituzten gainerako eskakizunei dagokienez, apartamentu turistikoetarako eskaturiko gutxieneko baldintzak bete beharko dira.

4.– Respecto a las demás exigencias que deben cumplir estas unidades alojativas se estará a las condiciones mínimas exigidas para los apartamentos turísticos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
FUNTZIONAMENDU ERREGIMENA eta PREZIOAK
DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y PRECIOS

17. artikulua. Erabiltzaileen erregistroa.

Artículo 17.– Inscripción de los usuarios.

1.– Turismo-erabiltzaile guztiei, onarpena baino lehen, dokumentu bat emango zaie; bertan, honako hauek adierazi beharko dira: izen-abizenak, ostatuaren kategoria eta erregistro-zenbakia, sarrera-eguna eta irteera-eguna, prezioa eta ostatu-unitatearen identifikazioa. Dokumentu horien kopia, behin erabiltzaileek osatu eta sinatu ondoren, enpresak gordeko du eta Turismo Administrazioaren eskura egongo dira urtebetez, eta proba baliagarria izango dira administrazio-xedeetarako.

1.– A todos los usuarios turísticos antes de su admisión les será entregado un documento en el que conste el nombre, categoría y número de registro del alojamiento, fechas de entrada y salida, precio e identificación de la unidad de alojamiento. La copia de estos documentos, una vez cumplimentados y firmados por los usuarios deberán conservarse por la empresa a disposición de la Administración turística durante un período de un año teniendo valor de prueba a efectos administrativos.

2.– Halaber, turismo-erabiltzaileak onartzen direnean, abenduaren 24ko 317/1996 Dekretuan araututako turismo-erabiltzaileen eskubideen eta betebeharren erregimenaren berri emango zaie behar bezala, eta baita Dekretu honen 24. artikuluan bilduriko debekuen berri eman ere.

2.– Asimismo, en el momento de su admisión, deberán ser informados debidamente sobre el régimen de derechos y obligaciones de los usuarios turísticos regulado en el Decreto 317/1996, de 24 de diciembre, así como sobre las prohibiciones contenidas en el artículo 24 del presente Decreto.

18. artikulua.– Prezioen publizitatea.

Artículo 18.– Publicidad de precios.

1.– Zerbitzu guztien prezioek publizitaterik handiena izango dute, eredu ofizialean iragarriko dira, eta nabarmenduta eta erraz ikusteko moduan kokatuko dira harrera-gelan edo atezaintzan.

1.– Los precios de todos los servicios se anunciarán en modelo oficial y gozarán de la máxima publicidad, constando por separado el precio de cada servicio, debiendo exponerse en forma destacada y de fácil localización en la conserjería-recepción.

2.– Turismo-erabiltzaileei inola ere ezin izango zaizkie kobratu jendaurrean ipinitakoak baino prezio handiagoak.

2.– En ningún caso se podrá cobrar a los usuarios turísticos precios superiores a los que figuren expuestos al público.

19. artikulua.– Egonaldia, okupazioa eta gelengatiko prezioa.

Artículo 19.– Estancia, ocupación y precio de las habitaciones.

Kontrakoa ituntzen ez bada, ostatua okupatzeko eskubidea kontrataturiko aldiaren lehen eguneko 15:00etan hasiko da, eta irteera-egun gisa seinalaturiko eguneko 12:00etan amaituko da.

El derecho a la ocupación del alojamiento comenzará, salvo pacto en contrario, a las 15:00 horas del primer día del período contratado y terminará a las 12:00 horas del día señalado como fecha de salida.

Ostatuaz eta bestelako zerbitzuez baliatzeko eskubideak apartamentuaren ustiapenaren titularrak eta turismo-erabiltzaileek hitzartutako denbora-tartea iraungo du.

El disfrute del alojamiento y otros servicios durará el tiempo convenido entre la persona titular de la explotación del apartamento y los usuarios turísticos.

Itunduriko denbora-tartea igaro ondoren, eta hala badagokio, alderdiek adostuta ezarritako luzapenak igaro eta gero, erabiltzaileek ostatua utzi beharko dute.

Transcurrido el tiempo pactado y, en su caso, las prórrogas establecidas de mutuo acuerdo entre las partes, los usuarios deberán desocupar el alojamiento.

20 artikulua.– Erreserbak.

Artículo 20.– Reservas.

1.– Idazki bidez egindako ostatu-erreserbak horiek jasota eta egiaztatuta geratuko direla ahalbidetzen duen edozein sistemaren bitartez berretsi beharko dira.

1.– Las reservas de alojamiento realizadas por escrito deberán ser confirmadas por cualquier sistema que permita su constancia y acreditación.

2.– Edozein erreserba-onarpenetan, honako hauek jasoko dira gutxienez:

2.– En toda aceptación de reserva se hará constar, al menos:

a) establezimenduaren izena, kategoria eta erregistro-zenbakia.

a) nombre, categoría y número de registro del establecimiento.

b) Turismo-erabiltzailearen izena.

b) nombre de la persona usuaria turística.

c) sarrera- eta irteera-egunak.

c) fechas de llegada y salida.

d) kontrataturiko zerbitzuak.

d) servicios contratados.

e) kontrataturiko zerbitzuen prezioak, pertsona edota ostatu-unitate bakoitzeko dagozkionak zehaztuz, eta

e) precios de los servicios contratados, especificando los que correspondan por persona o por unidad de alojamiento y,

f) ezeztatze-baldintzak.

f) condiciones de anulación.

3.– Turismo-erabiltzaileek idazki bidez kontratatu dituztenean ostatu-unitate jakin batzuk (kopurua edota kokapena zehaztuta), enpresak nahitaez jarri beharko ditu turismo-erabiltzailearen eskura zehazturiko egunean.

3.– Cuando los usuarios turísticos hayan reservado por escrito unidades de alojamiento determinadas, con especificación del número o situación, la empresa estará obligada a ponerlas a su disposición en la fecha convenida.

4.– Erreserba zehaztu gabeko unitateen arabera izan bada, ustiategiaren titularrak erabiltzaileen eskura utzi beharko ditu aurretiaz adosturikoen antzeko ezaugarriak dituztenak.

4.– Si la reserva fuese por unidades indeterminadas la persona titular de la explotación deberá poner a disposición de los usuarios aquellas que reúnan similares características a las previamente convenidas.

5.– Bezeroek erreserba ezeztatuz gero, eskatutako seinalearen honako ehuneko hau atxiki ahal izango da gehienez kalte-ordain gisa:

5.– La anulación de la reserva por la clientela dará derecho a retener como máximo, en concepto de indemnización, el siguiente porcentaje de la señal exigida:

a) % 5, ostatua okupatzeko finkatutako data baino hogeita hamar egunetik gorako aurrerapenarekin ezeztatzen bada.

a) el 5% cuando la anulación se haga con más de treinta días de antelación a la fecha fijada para ocupar el alojamiento.

b) % 40, ezeztapena 15-30 eguneko aurrerapenarekin egiten bada.

b) el 40%, si la anulación se hace con 30 o menos días y más de 15.

c) % 60, ezeztapena 7-15 eguneko aurrerapenarekin egiten bada.

c) el 60%, si la anulación se hace con 15 o menos días y más de 7.

d) % 100, ezeztapena 7 egun edo gutxiagoko aurrerapenarekin egiten bada.

d) el 100% cuando se haga con 7 días o menos.

21. artikulua.– Aurrerakina.

Artículo 21.– Anticipo.

Apartamentu turistikoen ustiapenaren titularrek erabiltzaileei seinale-kontzeptuan aurretiko zenbateko bat eskatzeko eskubidea izango dute egindako ostatu-erreserbengatik.

Los titulares de la explotación de los apartamentos turísticos podrán exigir a los usuarios una cantidad anticipada en concepto de señal por las reservas de alojamiento que realicen.

22. artikulua.– Erreserba mantentzea.

Artículo 22.– Mantenimiento de la reserva.

Erreserba mantentzeko betebeharra amaituko da, seinalea galduta, horretarako finkaturiko egunaren biharamuneko 12:00ak baino lehen okupatzen ez bada ostatua, betiere epe horretan erabiltzaileak noiz iritsiko den berresten ez badu eta erabiltzailea iritsi arte igaro beharreko egunengatiko ostatu-zenbatekoa seinalearen zenbatekoa baino handiagoa bada.

Cesará la obligación de mantener la reserva, con pérdida de señal, cuando el alojamiento no fuere ocupado antes de las 12:00 horas del día siguiente al fijado para ello, salvo que dentro de dicho plazo la persona usuaria confirme su llegada y ésta se haya de producir antes de que el importe del alojamiento por los días a transcurrir hasta su llegada exceda de la cuantía de la señal.

23. artikulua.– Enpresa ustiatzaileen betebeharrak.

Artículo 23.– Obligaciones de las empresas explotadoras.

Apartamentu turistikoen ustiapenean diharduten enpresek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

Las empresas que se dediquen a la explotación de apartamentos turísticos deberán cumplir los requisitos siguientes:

a) turismo-erabiltzaileekiko harremanetarako gune bat edukitzea administrazio-, laguntza- eta informazio-ondorioetarako.

a) disponer de un centro de relación con los usuarios turísticos a efectos administrativos, asistenciales y de información.

b) publizitate orotan Turismo Administrazio eskudunak esleituriko erregistro-zenbakia, modalitatea eta kategoria txertatzea.

b) incluir en toda su publicidad el número de registro, modalidad y categoría otorgada por la Administración Turística competente.

c) zerbitzuak ezarritako prezioekin bat etorriz fakturatzea, betiere turismo-erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak arautzen dituen abenduaren 24ko 317/1996 Dekretuan ezarritakoari jarraiki.

c) facturar los servicios de acuerdo con los precios establecidos y conforme a lo establecido en el Decreto 317/1996, de 24 de diciembre, por el que se regulan los derechos y obligaciones del usuario turístico.

d) ostatu-unitate osoan erakustea establezimenduaren izena, kategoria, erregistro-zenbakia, baimenduriko edota deklaraturiko edukiera bilduko dituen informazioa.

d) exponer en toda unidad de alojamiento información que contenga nombre, categoría, número de registro del establecimiento y capacidad autorizada o declarada.

24. artikulua.– Erabiltzaileentzako debekuak.

Artículo 24.– Prohibiciones a los usuarios.

1.– Turismo-erabiltzaileek honako hauek debekatuta edukiko dituzte:

1.– Queda prohibido a los usuarios turísticos:

a) Ostatuan altzariak sartzea edota konponketa edo obrak egitea (baita konponketa eta obra txikiak ere), enpresaren baimen idatzirik ez badute.

a) Introducir muebles en el alojamiento o realizar obras o reparaciones en el mismo, por pequeñas que éstas fuesen, sin autorización escrita de la empresa.

b) ostatuak finkaturiko gehieneko edukierari dagokiona baino pertsona kopuru handiagoari ostatu ematea.

b) alojar mayor número de personas que las que correspondan a la capacidad máxima fijada para el alojamiento.

c) ostatuan ostatu-jarduera gauzatzea edo kontrataturikoez bestelako helburuetarako erabiltzea.

c) ejercer la actividad de hospedaje en el alojamiento o destinarlo a fines distintos a aquellos para los que se hubiera contratado.

d) material edo substantzia leherkorrak edo sukoiak edota higiezina okupatzen ari diren gainerako pertsonei kalterik, arriskurik edo eragozpenik ekar diezaieketen material edo substantziak sartzea.

d) introducir materias o sustancias explosivas o inflamables u otras que puedan causar daño, peligro o molestias a los demás ocupantes del inmueble.

e) ohiko elkarbizitza-arauen edota ostatuaren funtzionamendu-erregimen normalaren kontrako edozein jarduera gauzatzea.

e) realizar cualquier actividad que atente contra las normas usuales de convivencia o el régimen normal de funcionamiento del alojamiento.

f) animaliak sartzea, enpresak esanbidez debekatu baditu.

f) introducir animales contra la prohibición expresa de la empresa.

g) uraren, energia elektrikoaren eta erregaiaren kontsumoa alda dezaketen gailuak edota mekanismoak sartzea.

g) introducir aparatos o mecanismos que alteren sensiblemente el consumo de agua, energía eléctrica y combustible.

2.– Erabiltzaileek artikulu honetan ezarritako debekuren bat betetzen ez badute, enpresak kontratua deuseztatu ahal izango du.

2.– El incumplimiento por los usuarios de algunas de las prohibiciones establecidas en este artículo facultará a la empresa para rescindir el contrato.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
JARDUERA GAUZATZEKO PROZEDURA
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

25. artikulua.– Jarduera gauzatzea eta erregistroa.

Artículo 25.– Ejercicio de la actividad y registro.

1.– Jarduera gauzatzeko, titularrak erantzukizun-deklarazio bat aurkeztu beharko du, arau honen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako tokietan eskuragarri dagoen eredu ofizialari jarraiki, Turismoa Antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 8. artikuluan ezarritako baldintzen arabera.

1.– Para el ejercicio de la actividad, la persona titular deberá presentar una declaración responsable, siguiendo el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la disposición adicional segunda de la presente norma, en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo de Ordenación del Turismo.

2.– Erantzukizun-deklarazioa aurkezteak aukera emango du jarduera aurkezpenaren egunetik beretik hasteko, Turismo Administrazioak esleituta dituen egiaztatze-, kontrol- eta ikuskapen-ahalmenak eta beren eskumenei jarraiki beste erakunde batzuei dagozkien ahalmenak aparte utzi gabe.

2.– La presentación de la declaración responsable, permitirá el inicio de la actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tenga atribuidas la Administración Turística y de las facultades que correspondan a otros organismos en virtud de sus respectivas competencias.

3.– Turismo Administrazioak, aipatutako erantzukizun-deklarazioa aurkeztu ostean, Euskadiko Turismo Arloko Enpresen Erregistroan erregistratuko du ofizioz. Erregistro hori irailaren 2ko 199/2003 Dekretu bidez arautu zen.

3.– La Administración Turística, tras la presentación de la citada declaración responsable, procederá de oficio a la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco regulado por el Decreto 199/2003, de 2 de septiembre.

4.– Erantzukizun-deklarazioa ez aurkezteak, erantzukizun-deklarazioarekin batera edo horri gaineraturiko edozein datu, adierazpen edo dokumenturen akatsak, faltsutzeak edo funtsezko omisioak edo eskaturiko eskakizunak ez betetzeak eragin dezake turismo-alorrean eskumena duen organoak pertsona titularrari dagozkion ebidentziak edo deskarguak alegatzeko eta ekartzeko aukera emateko prozedura bat irekitzea. Egindako jardunak ikusirik, behar bezala arrazoitutako ebazpen bidez, establezimendua apartamentu turistikoen desberdina den beste ostatu-figura batean ezartzeko, jarduera geldiarazteko eta interesdunak egoera juridikoa dagokion jarduera hasi aurreko unera leheneratzeko agindu ahal izango du, eta baita urtebeteko aldian xede berarekin beste prozedura bat ezin eskatzea ere, aipaturiko 6/1994 Legearen 8. artikuluan zehazten denari jarraiki. Hori guztia, dagozkion zehapenak aparte utzi gabe.

4.– La no presentación de la declaración responsable, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe o se incorpore a una declaración responsable, o el incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente, conllevará la apertura, por el órgano competente en materia de turismo, de un procedimiento para que la persona titular pueda alegar y aportar las evidencias o descargos correspondientes. A la vista de las actuaciones practicadas, podrá ordenar mediante resolución motivada la reclasificación del establecimiento en otra figura alojativa diferente a los apartamentos turísticos, la paralización de la actividad, o la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un año, según se determina en el artículo 8 de la ya mencionada Ley 6/1994. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

Funtsezkotzat joko dira honako zirkunstantzia hauek:

Se entenderán que tienen carácter esencial las siguientes circunstancias:

a) Larrialdiko egoeren aurrean segurtasunerako edo autobabeserako araudia betetzen dela ez egiaztatzea.

a) La no acreditación del cumplimiento de la normativa de seguridad o de autoprotección frente a situaciones de emergencia.

b) Irisgarritasuna sustatzeko araudia betetzen dela ez egiaztatzea.

b) La no acreditación del cumplimiento de la normativa sobre la promoción de la accesibilidad.

c) Erantzukizun zibileko poliza kontratatu izana ez egiaztatzea.

c) La no acreditación de haber contratado la respectiva póliza de responsabilidad civil.

d) Behe-kategoriako apartamentu turistikotzat jotzeko betekizunak ez betetzea, betiere aipaturiko betekizunen betearazpenetik salbuetsita geratu ez bada, Dekretu honetan aurreikusitako prozedurari jarraiki.

d) El incumplimiento de los requisitos para ser considerado como apartamento turístico en su categoría inferior, salvo que se hubiera dispensado del cumplimiento de los citados requisitos siguiendo el procedimiento previsto en este Decreto.

5.– Datu edo agirietan akatsak, faltsutzeak edo omisioak izanez gero, funtsezkoak ez badira, zuzentzeko bidea ireki beharko da, dagozkion zehapenak aparte utzi gabe. Desadostasuna zuzentzen ez bada, hala badagokio, prozedura bat abiaraziko du titularrak alegazioak egin eta ebidentziak edo deskarguak aurkeztu ahal izan ditzan, aurreko paragrafoan –4.ean– deskribatutakoari jarraiki, eta horretaz gain, hala badagokio, kategoria-murrizketa ere bidezkoa izango da.

5.– Las inexactitudes, falsedades u omisiones de datos o documentos, de carácter no esencial conllevarán, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, la apertura de un requerimiento de subsanación. El hecho de no subsanar la disconformidad podrá conllevar, en su caso, la apertura de un procedimiento para que la persona titular pueda alegar y aportar las evidencias o descargos correspondientes conforme se ha descrito en el anterior párrafo 4, pudiendo también proceder, en su caso, la reducción de la categoría.

26. artikulua.– Erantzukizun Zibileko Asegurua.

Artículo 26.– Seguro de Responsabilidad Civil.

Hartzaileen eta hirugarren pertsonen osasunerako eta segurtasun fisikorako eta hartzaileen finantza-segurtasunerako zuzeneko arrisku zehatza dagoenez gero, apartamentu turistikoen titularrek erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatu beharko dute, beren jarduerak izan ditzakeen arriskuak bermatuko dituena, 90.000 euroko gutxieneko estaldurarekin. Hori guztia, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen 21.2 artikuluan ezarritakoa aparte utzi gabe.

Por existir un riesgo directo y concreto para la salud y seguridad física de los destinatarios y de terceras personas, y para la seguridad financiera de los destinatarios, los titulares de los apartamentos turísticos deberán contar un seguro de responsabilidad civil que garantice los posibles riesgos de su actividad, con la cobertura mínima de 90.000 euros. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a la actividades de servicios y su ejercicio.

27. artikulua.– Bestelako betebeharrak.

Artículo 27.– Otras obligaciones.

1.– Apartamentu turistikoen titularrek, turismo-arloko arauez gain, honako arlo hauetan indarrean daudenak ere bete beharko dituzte: ingurumena, eraikuntza, arkitektura-, hirigintza- eta irisgarritasun-oztopoen ezabapena, makineriaren instalazioa eta funtzionamendua, osasuna, segurtasuna eta suteen prebentzioa, eta aplikagarriak diren beste hainbat.

1.– Los titulares de apartamentos turísticos, deberán cumplir, además de las normas de naturaleza turística, las vigentes en materia de medio ambiente, construcción y edificación, supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de accesibilidad, instalación y funcionamiento de maquinaria, sanidad y seguridad y prevención de incendios, y cualesquiera otras que les sean de aplicación.

2.– Halaber, finkatuta dagoen Eskualde Turistikoari dagozkion Turismoko Baliabideen Antolamendurako Eskualdeko Plan Estrategikoan bildutako aurreikuspenak ere bete beharko dituzte.

2.– Asimismo, deberán respetar las previsiones contenidas en el Plan Estratégico Comarcal de Ordenación de los recursos Turísticos de la Comarca Turística donde se asiente.

28. artikulua.– Erreklamazio-orriak.

Artículo 28.– Hojas de reclamaciones.

Dekretu honetan arauturiko turismo-ostatuko establezimendu guztiek erreklamazio-orriak izan beharko dituzte turismo-erabiltzaileen eskura, eta ikusteko moduan iragarri beharko dute, turismo-erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak arautzen dituen abenduaren 24ko 317/1996 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Todos los establecimientos de alojamiento turístico regulados en el presente Decreto, deberán disponer de hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios turísticos, y anunciarlo de forma visible conforme a lo establecido en el Decreto 317/1996, de 24 de diciembre, por el que se regulan los derechos y obligaciones del usuario turístico.

29. artikulua.– Turismo-ostatuko jardueran aritzearen erantzukizun-deklarazioa.

Artículo 29.– Declaración responsable de dedicación a la actividad de alojamiento turístico.

1.– Erantzukizun-deklarazioan honako hau jaso beharko da:

1.– En la declaración responsable se hará constar lo siguiente:

a) Titularrak Administrazio Publikoaren aurrean ordezkaritza-ahalmena duela. Titularra pertsona juridikoa denean, sozietatearen eraketari buruzko eskritura eta ordezkaritza-ahalordeak aurkeztu beharko ditu espezifikoki, betiere sozietate-eskrituran argi eta garbi ondorioztatzen ez badira. Erantzukizun-deklarazioan, halaber, eskritura hori dagokion Merkataritza Erregistroan inskribatu izanaren identifikazio-datuak jasoko dira.

a) Que la persona titular dispone de capacidad de representación ante la Administración Pública. En el caso de que la titular sea persona jurídica, específicamente deberá disponer de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes de representación, en el supuesto de que no se deduzcan claramente de la escritura social; y se recogerán en la declaración responsable los datos identificatorios de la inscripción de dicha escritura en el correspondiente Registro Mercantil.

b) Jardueraren titularra higiezina apartamentu turistiko gisa erabiltzeko gaitzen duen eskubide ororen titularra dela. Jardueraren titularra turismo-jarduera gauzatzen den establezimenduen jabe denean, establezimendu horien jabetza-eskriturak dituela jaso beharko da, eta hala ez bada, jabeen titulu juridikoa duela, establezimenduen ustiapen turistikorako gaitzen duen titulu juridikoa, hain zuzen ere.

b) Que la persona titular de la actividad es titular de cualquier derecho que le habilite la disponibilidad del inmueble para ser destinado a apartamentos turísticos. Cuando la persona titular de la actividad sea la propietaria de los establecimientos, donde se realiza la actividad turística, se hará constar que dispone de escrituras de propiedad de dichos establecimientos, en caso contrario se hará constar de que dispone de título jurídico de las personas propietarias, que le habilite para la explotación turística de los establecimientos.

c) Establezimenduak erantzukizun zibileko bidezko asegurua duela.

c) Que el establecimiento dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil.

d) Establezimenduak Dekretu honetan eta aplikatu beharreko beste guztietan (irisgarritasuna sustatzeko araudian eta larrialdi-egoerei aurre egiteko segurtasun- eta autobabes-araudian, bereziki) ezarritako betekizunak betetzen dituela.

d) Que el establecimiento cumple los requisitos establecidos en este Decreto y cuantos otros sean de aplicación, en especial la normativa de promoción de la accesibilidad y la normativa de seguridad y autoprotección frente a situaciones de emergencia.

e) Titularrak erantzukizun-deklarazioan adierazitakoa egiaztatzen duen dokumentazioa duela jarduera egiten duen aldian betetzen jarraitzeko konpromisoa hartu duela. Nolanahi ere, dokumentazio horrek honako hauek bildu beharko ditu:

e) Que la persona titular dispone de la documentación que acredita lo reseñado en la declaración responsable y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo de ejercicio de la actividad. Dicha documentación consistirá, en todo caso, en:

– Langile fakultatiboek sinaturiko memoria, irisgarritasun-araudiaren eta larrialdi-egoerei aurre egiteko segurtasun- eta autobabes-araudiaren betearazpena esanbidez aipatuta. Memoria horrek honako hauek hartuko ditu barnean: apartamentu bakoitzaren barne-banaketaren 1:50 o 1:100 eskalako planoak –gela bakoitzaren izena, xedea eta azalera adieraziz– eta fatxada eta sekzioen planoak.

– Memoria firmada por personal facultativo, con pronunciamiento expreso del cumplimiento de la normativa de accesibilidad y de la normativa de seguridad y de autoprotección frente a situaciones de emergencia. Dicha memoria incluirá planos a escala 1:50 o 1:100 de la distribución interior de cada apartamento, indicando nombre, destino y superficie de cada dependencia, así como planos de fachada y secciones.

– Multzoaren planoa 1:500 eskalan, eraikin, kirol-instalazio, lorategi, apartamentu eta abarrek osatutako multzoa bada.

– Plano de conjunto a escala 1:500, cuando se trate de un complejo de edificios, instalaciones deportivas, jardines, aparcamientos, etc.

– Ostatu-unitateen zerrenda eredu normalizatuan.

– Relación de unidades alojativas en modelo normalizado.

2.– Erantzukizun-deklarazioan, halaber, titularrari eta legezko ordezkariari buruzko datuak ez ezik, establezimenduari buruzko datuak ere jaso beharko dira (modalitateari, kategoriari, plaza kopuruari eta, hala badagokio, espezialitateari buruzkoak bereziki).

2.– Asimismo, en la declaración responsable se harán constar, además de los datos relativos a la persona titular y representante legal, los datos referidos al establecimiento; especialmente su modalidad, categoría, número de plazas y en su caso especialidad.

30. artikulua.– Agiriak aurkeztea.

Artículo 30.– Presentación de documentación.

1.– Erantzukizun-deklarazioa turismo-arloko eskumena esleituta duen sailaren lurralde-ordezkaritzara igorri beharko da, betiere establezimendua kokatuta dagoen lekua kontuan hartuta.

1.– La declaración responsable deberá dirigirse, atendiendo al lugar en que se ubique el establecimiento, a la correspondiente delegación territorial del departamento que tenga atribuida la competencia en materia de turismo.

2.– Erantzukizun-deklarazioa egin ondoren, eta erantzukizun-deklarazioa aurkeztu ondoren jarduera hasi ahal izango dela (Turismo Administrazioaren egiaztapen-, kontrol- eta ikuskapen-ahalmenak aparte utzi gabe) ezartzen duen 25.2 artikuluari jarraiki, erantzukizun-deklarazioan emandako informazioa berresten duen dokumentu oro eskatu ahal izango du turismo-arloan eskumena duen lurralde-ordezkaritzak.

2.– Efectuada la declaración responsable, y de conformidad con el artículo 25.2 en donde se establece que tras la presentación de la declaración responsable se podrá iniciar la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración Turística, la delegación territorial correspondiente, del departamento competente en materia de turismo, podrá requerir cualquier documento que apoye la información suministrada en dicha declaración responsable.

3.– Dagokion lurralde-ordezkaritzaren zerbitzu teknikoak, dokumentazioa aztertu ondoren, dokumentazioa zuzentzea edo aurkeztea eskatu ahal izango du, hala badagokio, eta emandako informazioa egiazkoa dela eta erregelamenduz ezarritako betekizunak betetzen jarraitzen dela egiaztatu ahal izango du.

3.– El servicio técnico de la delegación territorial correspondiente, tras analizar la documentación, en su caso podrá requerir la subsanación o aportación de documentación y tras analizarla podrá comprobar la veracidad de la información suministrada y el mantenimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos reglamentariamente.

31. artikulua.– Establezimenduaren kategoriari, espezializazioari edota modalitateari buruzko informazio orientagarriaren eskaera.

Artículo 31.– Solicitud de indicación orientativa de la categoría, especialización o modalidad del establecimiento.

1.– Ostatua proiektatuta dagoenean, enpresak turismo-arloan eskumena duen organoari eska diezaioke, dagokion lurralde-ordezkaritzaren bitartez, eta gainerako administrazioen eskumenak alde batera utzi gabe, ezaugarrien, instalazioen edo zerbitzuen arabera beharbada dagokion kategoria, modalitatea edo espezializazioa adierazteko; horretarako, memoria batean bilduko du beharrezko zehaztasun eta xehetasunarekin, eta memoria horri, beharrezkotzat jotako dokumentazio guztiaz gain, 1:100 eskalako ostatu-plano bat erantsiko dio gutxienez; bertan, gela, instalazio eta zerbitzu bakoitzaren azalera zehaztu beharko da.

1.– Cuando el alojamiento estuviese proyectado, la empresa podrán solicitar al órgano competente en materia de turismo, a través de la delegación territorial correspondiente, y sin perjuicio de las competencias del resto de administraciones, la indicación de la categoría, modalidad o especialización que pudiera corresponderle en función de sus características, instalaciones y servicios; para lo cual, lo expondrá con la precisión y detalle necesario en una memoria, a la que se adjuntará cuanta documentación se considere necesaria y al menos un plano del alojamiento a escala 1:100, en el que se consignará el destino, superficie de cada una de las dependencias, instalaciones y servicios.

2.– Administrazioak egindako kontsultari erantzun beharko dio, eskaera eta aurkezturiko dokumentazioa jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita 3 hilabeteko denbora-tartean, edo hala badagokio, Administrazioak eskatu dion beharrezko dokumentazioa jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Denbora-tarte hori igaro ondoren kontsulta egin duen pertsonak Administrazioaren erantzunik jaso ez badu, ez du esan nahi kontsulta-idazkian jasotako adierazpen-eskaera onartzen denik, erantzunik ez jasotzea eragin duten arrazoiak ezagutzeko eta dagozkion erantzukizunak eskatzeko pertsona horrek bere kontsulta aurkeztu zuen organora jo dezakeela aparte utzi gabe.

2.– La Administración deberá contestar a la consulta formulada en el plazo de 3 meses desde la recepción de la solicitud y de la documentación aportada o en su caso, desde la recepción de la documentación, que siendo necesaria, le haya requerido la Administración. El transcurso de dicho plazo sin que la persona consultante hubiera obtenido contestación de la Administración, no supone la aceptación de la petición de indicación expresada en el escrito de consulta, sin perjuicio de que pueda dirigirse al órgano donde presentó su consulta, a fin de conocer los motivos que han originado la falta de contestación y exigir las oportunas responsabilidades.

3.– Artikulu honetan aipatutako kasuetan turismo-arloan eskumena duen organoak emandako erantzunak argibide-izaera baino ez du izango, eta inola ere ezin izango da errekurtsorik aurkeztu erantzun horren aurka; horretaz gain, abenduaren 26ko 30/1992 Legearen 35.g) artikuluan esleituriko informazio- eta orientazio-betebeharrak betetzeko xede bakarrarekin egiten da arestian aipaturiko erantzuna. Turismo Administrazioa lotetsiko du, soil-soilik, proiektuaren egikaritzea kontsulta egindakoan aurkezturiko memoriarekin, planoekin eta bestelako dokumentazioarekin bat datorrenean, eta Administrazioak emandako araudia indarrean dagoen bitartean.

3.– La contestación que en los supuestos mencionados en el presente artículo se emita por el órgano competente en materia de turismo tendrá un carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo interponerse recurso alguno contra dicha contestación, y se realiza a los efectos de cumplir con los deberes de información y orientación consignados en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sólo vinculará a la Administración Turística, cuando la ejecución del proyecto se ajuste, íntegramente a la memoria, planos y demás documentación aportada al realizar la consulta y mientras esté vigente la normativa sobre la que la Administración se ha pronunciado.

32. artikulua.– Aldaketak eta itxiera.

Artículo 32.– Modificaciones y cierre.

1.– Turismo-jarduera hasi ondoren establezimenduetako azpiegitura-instalazioak edo establezimenduen ezaugarriak eraginpean hartuko dituen edota azalera, edukiera edo sailkapena eraginpean har dezakeen funtsezko aldaketaren bat (titulartasuna barne) egin nahi duten enpresek horren inguruko erantzukizun-deklarazio bat aurkeztu beharko dute aldaketa egin aurretik. Prozedura kapitulu honetan aurreikusitakoari jarraiki izapidetzen da, adierazitako aldaketen inguruan aurkeztu beharreko memoriaren eta dokumentazioaren kasuan izan ezik.

1.– Las empresas que una vez iniciada la actividad turística pretendan realizar alguna modificación sustancial, es decir, que afecte a las instalaciones de infraestructura o características de los establecimientos o que pueda afectar a su superficie, capacidad o a su propia clasificación como tal, incluida la titularidad, deberán presentar con anterioridad a dicha modificación una declaración responsable de la misma. El procedimiento se tramita con arreglo a lo previsto en este capítulo, a excepción de la memoria y documentación a declarar que se referirán a las modificaciones señaladas.

2.– Gainerako aldaketak (hala nola enpresaren izenaren aldaketa eta beste batzuk) gertatu eta hilabete bateko epean jakinaraziko zaizkio turismo-arloan eskumena duen organoari, eta aurreko artikuluetan adierazitako dokumentazioaren artean aldaketa horiek justifikatzen dituena aurkeztu beharko da.

2.– El resto de modificaciones, tales como el cambio de denominación de la empresa, y otras serán comunicadas al órgano competente en materia de turismo en el plazo de un mes, a partir de que se produzcan, aportando cuanta documentación de la señalada en los artículos anteriores las justifiquen.

3.– Itxiera oro jakinarazi beharko da, aurretiaz, dagokion lurralde-ordezkaritzan. Bederatzi hilabetetik gorako aldi baterako itxiera bada, establezimenduaren behin betiko baja eragingo du. Itxieraren berri ematen ez bada, Turismo Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo-arloko Enpresen Erregistroko baja izapidetuko du, ofizioz.

3.– Todo cierre deberá comunicarse, con carácter previo, a la delegación territorial correspondiente. Cuando se trate de un cierre temporal que exceda de nueve meses producirá la baja definitiva del establecimiento. En caso de ausencia de comunicación del cierre, la Administración Turística tramitará, de oficio, la baja en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco.

4.– Arestian adierazitako funtsezko aldaketak egin izanaren erantzukizun-deklarazioa, funtsezkoak ez diren aldaketen jakinarazpena eta itxieraren jakinarazpena arau honen bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dauden eredu ofizialei jarraiki egin beharko dira.

4.– La declaración responsable de realización de modificaciones sustanciales, la comunicación de modificaciones no sustanciales y la comunicación de cierre señaladas anteriormente deberán seguir los modelos oficiales disponibles en los lugares establecidos en la Disposición Adicional segunda de la presente norma.

33. artikulua.– Dispentsa.

Artículo 33.– Dispensa.

1.– Turismo-arloko eskumena esleituta duen organoak, dauden zirkunstantzia guztiak haztatuta eta aurretiko txosten teknikoa egin ostean, Dekretu honen II. kapituluan ezarritako gutxieneko betekizun eta baldintzetako batetik edo batzuetatik dispentsatu ahal izango du, behar bezala arrazoituta.

1.– El órgano competente en materia de turismo ponderando en su conjunto las circunstancias existentes y previo informe técnico, podrá razonadamente dispensar con carácter excepcional, de alguno o algunos de los requisitos y condiciones mínimas establecidas en el Capítulo II del presente Decreto.

Arkitektura-balio berezi egiaztatua duten eraikinetan, hirigune historikoetako eraikin birgaituetan edo eskualdeko edo inguruko arkitektura tradizionalari jarraitzen dioten eraikinetan kokatutako establezimenduen egoerak hartuko dira kontuan, besteak beste (aginduzko neurriei lotutakoak bereziki).

Se atenderán, entre otras, aquellas situaciones de los establecimientos instalados en edificios de singular valor arquitectónico acreditado, o edificios rehabilitados ubicados en cascos históricos o edificios rehabilitados que respondan a la arquitectural tradicional, típica de la comarca o zona, especialmente las relativas a medidas preceptivas.

2.– Horrelako dispentsak orekatu egin beharko dira, beste konpentsazio-faktore batzuk egoteari (hala nola zerbitzu osagarrien eskaintza) eta beren instalazio eta zerbitzuen edo sar ditzakeen hobekuntzen balioespen bateratuari erantzunez.

2.– Tales dispensas deberán equilibrarse atendiendo a la concurrencia de otros factores compensatorios como la oferta de servicios complementarios, y a la valoración conjunta de sus instalaciones, servicios y mejoras que pueda introducir.

3.– Nolanahi ere, dispentsak establezimenduaren segurtasun-elementuetan eraginik izan dezakeenean, bestelako konponbide alternatiboak ezarri beharko dira eraikinaren segurtasuna bermatzeko, eta langile fakultatiboek hori jasoko dute. Era berean, dispentsak ezin izango du eraginik izan betetzen ez badira emandako zerbitzuen kalitatean funtsezko galeraren bat dakarten edota establezimenduaren sailkapenaren inguruko nahasterik eragin dezaketen bestelako baldintzetan.

3.– No obstante, cuando la dispensa pueda afectar a elementos de seguridad del establecimiento, deberán adoptarse otras soluciones alternativas que garanticen su seguridad y así se haga constar por el personal facultativo. La dispensa tampoco podrá afectar a aquellas otras condiciones cuya inobservancia implique un menoscabo sustancial en la calidad de los servicios prestados, o pueda generar confusión sobre la clasificación del establecimiento.

4.– Dispentsa-eskakizuna turismo-arloan eskumena duen organoari eskatu beharko zaio, arau honen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako lekuetan eskuragarri dagoen eredu ofizialari jarraiki, turismo-ostatuaren jarduera gauzatzen duela adierazten duen erantzukizun-deklarazioa aurkeztu aurretik. Dispentsa eskatzeko, dispentsa hori justifikatuko duten dokumentuak gaineratu beharko zaizkio eskaera-idazkiari.

4.– La petición de dispensa deberá solicitarse, acompañando al escrito de solicitud, que deberá seguir el modelo oficial disponible en los lugares establecidos en la disposición adicional segunda de la presente norma, los documentos justificativos de la dispensa solicitada, y obtenerse del órgano competente en materia de turismo, previamente a la presentación de la declaración responsable de dedicación a la actividad de alojamiento turístico.

5.– Turismo-arloan eskumena duen organoak hiru hilabeteko epean ebatzi eta jakinarazi beharko du dispentsari buruzko Ebazpena. Epe hori eskaera aurkezten denetik hasita zenbatzen da, kasuan kasu, behar bezala konponduta eta prozedura ebazteko eta ebazpena jakinarazteko legez ezarritako gehieneko epea eten ahal izango den kasuei buruz azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.5 artikuluan ezarritakoa aparte utzi gabe.

5.– El órgano competente en materia de turismo debe resolver y notificar la Resolución de dispensa en el plazo de tres meses. Este plazo se computa desde la presentación de la solicitud, en su caso, debidamente subsanada y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre los supuestos en que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución.

6.– Horretarako ezarritako epean, turismo-arloan eskumena duen organoak ez badu esanbidezko ebazpena jakinarazten, interesdunek ulertu behar dute beren dispentsa-eskaerak administrazio-isiltasunaren bidez baietsi direla.

6.– Si dentro del plazo establecido al efecto, el órgano competente en materia de turismo no notifica resolución expresa, las personas interesadas han de entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes de dispensa.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ZEHAPENAK
DE LAS SANCIONES

34. artikulua.– Erantzukizuna, arau-hausteak direla-eta.

Artículo 34.– Responsabilidad por infracciones.

Dekretu honetan bildutakoen aurkako arau-hausteek administrazio-erantzukizuna ekarriko dute berekin, eta, hori gauzatzeko, hala badagokio, Turismoa Antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legean ezarritako zehapenetako bat edo batzuk ezarriko dira.

Las infracciones que se cometan en contra de lo preceptuado en el presente Decreto darán lugar a responsabilidad administrativa, que, en su caso, se hará efectiva mediante la imposición de alguna o algunas de las sanciones establecidas en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo.

Lehenengo xedapen gehigarria
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Apartamentu turistikoetan, nahitaezkoa izango da establezimenduaren kanpoan, zehazki, sarrera nagusiaren ondoan eta oso ondo ikusten den toki batean, ostatuen kategoria jasotzen duen plaka normalizatu bat erakustea. Multzoa bada, apartamentu bakoitzean sartzeko atearen kanpoan erakutsiko da plaka. Plakak Dekretu honen Eranskinean ezarritako ezaugarriak eta neurriak izango ditu.

En los apartamentos turísticos será obligatoria la exhibición en el exterior del establecimiento junto a la entrada principal y en lugar muy visible de una placa normalizada en la que figure la categoría de los alojamientos. Cuando se trate de un conjunto la placa se exhibirá en el exterior de la puerta de acceso a cada uno de los apartamentos. La placa tendrá las características y dimensiones establecidas en el anexo al presente Decreto.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Dekretu honetan aipatzen diren izapide ez-elektroniko guztiak gauzatzeko ereduak eta inprimakiak turismo-arloan eskumena duen sailaren lurralde-ordezkaritzetan eta turismo-arloaren web-orrian daude eskuragarri, eta izapide elektronikoei dagozkienak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, azken horren helbide elektronikoa honako hau izanik: https: //euskadi.net/.

Los modelos y formularios para todos los trámites no electrónicos a los que se refiere el presente Decreto estarán disponibles en las delegaciones territoriales del departamento competente en materia de turismo y en la página web del área de turismo, y los correspondientes a los trámites electrónicos, en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuya dirección electrónica es: https: //euskadi.net/

LEHENengo XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Dekretu hau indarrean jartzen denean aginduzko jarduera- eta sailkapen-baimena duten eta turismo-enpresen erregistroan inskribatuta agertzen diren apartamentu turistikoek kalifikazio horrekin jarraituko dute jarduera gauzatzeko eskatutako betekizunak betetzen dituzten bitartean, eta ez da erantzukizun-deklarazioa aurkeztu behar izango.

Los apartamentos turísticos que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto cuenten con la preceptiva autorización de actividad y clasificación y figuren inscritos en el registro de empresas turísticas, mantendrán su calificación como tales en tanto mantengan los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad, sin que tengan que presentar declaración responsable.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

1.– Oporretako etxebizitza turistikoek eta etxe partikularretako geletako ostatu-zerbitzuek, turismo-trafikoan ari direla jakinarazi badute edo/eta sailkatu badira (landetxe gisa sailkatu direnen kasuan izan ezik), Turismoa Antolatzeko Legea aldatzeko abenduaren 23ko 16/2008 Legea indarrean hastean turismo-ostatuko bestelako enpresa-modalitateren batean txertatzeko jarduera-baimena eskatu ez duten kasuan, erantzukizun-deklarazio bat aurkeztu beharko dute, betiere EAEko turismo-ostatuaren eskaintza arautzeko dekretuetan aurreikusitako modalitateren bateko betekizunak betetzen badituzte.

1.– Las viviendas turísticas vacacionales y los alojamientos en habitaciones de casas particulares que hayan notificado su dedicación al tráfico turístico, así como aquellos que hayan sido clasificados, a excepción de los clasificados como casas rurales, que después de la entrada en vigor de la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo, no hubieran solicitado autorización de actividad para su inclusión en otra modalidad de empresa de alojamiento turístico, deberán presentar una declaración responsable en el supuesto que cumplan los requisitos previstos en alguna de las modalidades previstas en los decretos reguladores de la oferta de alojamiento turístico de la CAPV.

2.– Deklarazio hori sei hilabeteko epean aurkeztu beharko da, Dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera kontatzen hasita. Aipaturiko epean deklarazio hori aurkezten ez bada, enpresa ez da turismo-ostatuko enpresatzat hartuko, eta interesdunari entzun ondoren, Euskadiko Turismo-arloko Enpresen Erregistroan baja hartuko du enpresak ofizioz.

2.– Dicha declaración deberán presentarla en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La no presentación de la misma en el referido plazo, dará lugar a su no consideración como empresa de alojamiento turístico y, previa audiencia de la persona interesada, a su baja de oficio del Registro de Empresas Turísticas del País Vasco.

3.– Turismo-arloan eskumena esleituta duen organoak, txosten teknikoa eman ondoren, sailkaturiko oporretako turismo-etxebizitzak eta sailkaturiko etxe partikularretako geletako ostatuak jarduera gauzatzeko eskaturiko betekizunetako batzuk betetzetik salbuetsi ahal izango ditu, egokitzapena ezin bada egin establezimenduaren edo eraikinaren egitura propioaren ondoriozko zailtasunen eraginez.

3.– El órgano competente en materia de turismo, previo informe técnico, podrá dispensar a las viviendas turísticas vacacionales clasificadas y a los alojamientos en habitaciones de casas particulares clasificados del cumplimiento de alguno/s de los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad, cuando la adaptación no se pueda realizar debido a dificultades derivadas de la propia estructura del establecimiento o edificación.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA

Publizitate guztian Dekretu honen 23. artikuluaren b) idatzi-zatian ezarritako erregistro-zenbakia txertatzeko betebeharra eta turismo-enpresetarako Dekretu honen 17.1 artikuluan ezartzen diren gainerakoak –erregistroarekin lotuak– Turismo Enpresen Erregistroa Arautzeko Dekretuan jasotako baldintzetan eskatu ahal izango dira.

La obligación de incluir en toda su publicidad el número de registro establecida en el apartado b) del artículo 23 de este Decreto y las demás relacionadas con el registro que para las empresas turísticas se establecen en el artículo 17.1 del presente Decreto serán exigibles en los términos que se contengan en el Decreto Regulador del Registro de Empresas Turísticas.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Oporretarako turismo-etxebizitzak, etxe partikularretako geletan emandako ostatua eta landetxeak arautzen dituen uztailaren 29ko 191/1997 Dekretua indargabetuta geratzen da, eta baita Dekretu honetan xedaturikoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko mailako xedapen guztiak ere.

Queda derogado el Decreto 191/1997, de 29 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos, las viviendas turísticas vacacionales, los alojamientos en habitaciones de casas particulares y las casas rurales y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común