Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

88. zk., 2013ko maiatzaren 9a, osteguna

N.º 88, jueves 9 de mayo de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
2179
2179

204/2013 DEKRETUA, apirilaren 16koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren estatutuak onartzen dituena.

DECRETO 204/2013, de 16 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuko 16. artikuluan xedatzen denari jarraikiz, Konstituzioko lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuz, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa da irakaskuntza osoa, hots, maila, gradu, modalitate eta espezialitate guztietan, Konstituzioko 27. artikuluaren eta hura garatzen duten lege organikoen eta Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak Estatuari esleitutako ahalmenen kaltetan izan gabe.

El artículo 16, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, dispone que, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional primera de la Constitución, es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen y de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.

Abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak, Unibertsitateei buruzkoak, haren 31. artikuluan xedatzen du unibertsitate-politikaren amaierako xedea dela unibertsitateen kalitatea sustatzea eta bermatzea. Europar Batasuneko Hezkuntza Ministroen Kontseiluaren akordioek, Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrua sortzeari buruzkoek, adierazten dute horren kalitatea modu homologagarrian bermatu beharra dagoela, esparru hori eraikitzeko funtsezko oinarri baita hori.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 31, estableció, como fin esencial de la política universitaria, la promoción y la garantía de la calidad de las Universidades. Los Acuerdos del Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea, relativos a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, establecen la necesidad de garantizar la calidad de la misma de manera homologable como un pilar fundamental de la construcción de este Espacio.

Abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak, Unibertsitateei buruzkoak, xedatu zuen Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalak beteko dituela Espainian unibertsitate-irakaskuntzaren kalitatea ebaluatzeko eginkizunak, bai eta lege bidez autonomia-erkidegoetan sortuko diren ebaluazio-organoek ere, haien eskumenen esparruan.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades determinó que en España las funciones de evaluación de la calidad de la enseñanza universitaria se realizarían a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como a través de los respectivos órganos de evaluación que las Comunidades Autónomas crearan por Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoak, sortu zuen Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia (aurrerantzean, Agentzia), haren VI. Tituluaren Bigarren Kapituluari jarraiki. Zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa eratu zen, unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita. Horren xedea da euskal unibertsitate-sistemaren esparruan kalitatea ebaluatzea, egiaztatzea eta ziurtatzea, Espainiako, Europako eta nazioarteko esparruak kontuan hartuta.

La Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco (en adelante, la Agencia) fue creada por la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, en virtud de su Título VI, Capítulo Segundo, habiéndose configurado bajo la forma jurídica de ente público de derecho privado adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades, y teniendo como objeto la evaluación, la acreditación y la certificación de la calidad en el ámbito del sistema universitario vasco, considerando el marco español, europeo e internacional.

2006ko ekainaren 1ean, otsailaren 25eko 3/2004 Legearen, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoaren, 83.a) artikuluan xedatutakoa betetze aldera, Agentziako Administrazio Kontseiluak haren estatutuak onartu zituen, eta honako arau honetan argitaratu: 138/2006 Dekretua, ekainaren 27koa, Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren estatutuak onartzen dituena.

El día 1 de junio de 2006, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83.a) de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, el Consejo de Administración de la Agencia aprobó sus Estatutos, que fueron publicados como el Decreto 138/2006, de 27 de junio, por el que se aprueban los estatutos de Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia-Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco.

Bolognako adierazpena sinatu zuten Europako hezkuntza-ministroek, 2003an Berlinen egin zuten bileran, European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) erakundeari proposamena egin zioten kalitatea ziurtatzeko beste elkarte batzuekin batera «kalitatea bermatzeko irizpide, prozedura eta jarraibideen multzo adostu bat» landu zezan, eta «bitarteko egokiak aurki zitzan kalitate-bermeak parekoen ikuskapenaren mende jartzeko sistema egoki bat bermatzeko, edo ziurtapeneko agentzientzako edo erakundeentzako sistema bat, eta 2005. urtean, Bolognako Jarraipen Taldearen (Bologna Follow-Up Group) bidez, ministroei bilakaera horren berri emateko xedez».

Las ministras y ministros de educación europeos signatarios de la Declaración de Bolonia, en su reunión de Berlín el año 2003, invitaron a la European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), en colaboración con otras organizaciones dedicadas a la acreditación de la calidad, a desarrollar «un conjunto consensuado de criterios, procedimientos y directrices para la garantía de calidad» y «a explorar los medios que garanticen un sistema adecuado de revisión por pares de garantía de calidad o para las Agencias u organismos de acreditación y con el objetivo de informar sobre estos desarrollos a los ministros en el año 2005 a través del Grupo de Seguimiento de Bolonia (Bologna Follow-Up Group)».

Proposamen horri jarraiki landu zituzten «Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan kalitatea bermatzeko irizpideak eta jarraibideak», 2005. urtean onartutakoak.

Fruto de esa invitación fue la elaboración de los «Criterios y Directrices para la garantía de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior», aprobados en el año 2005.

Dokumentu horren hirugarren atalean azaltzen dira kalitatearen kanpo-bermerako agentzientzako irizpide eta jarraibide europarrak, eta horiek oinarrizko gida izan behar dute kalitatearen kanpo-bermerako agentzia guztientzat horiek Europako esparruan homologatzeko.

En el mencionado documento, en su parte tercera, se explicitan los criterios y directrices europeas para las Agencias de garantía externa de calidad, que son la guía básica que debe seguir cualquier Agencia de garantía externa de calidad para su homologación en el ámbito europeo.

Agentziak haren estatutuak aldatzeko beharra ikusi zuen, haren homologo europarrekin, Goi-mailako hezkuntzan kalitatea bermatzeko Europako sarean onartutakoekin, parekatzeko bidean jarraitzeko, eta «Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan kalitatea bermatzeko irizpideak eta jarraibideak» hobeki betetzeko.

La Agencia consideró necesario realizar la modificación de sus Estatutos, anteriormente citados, para profundizar en su objetivo de equipararse a sus homólogas europeas reconocidas en la Red europea para la garantía de la calidad en la educación superior, profundizando en el cumplimiento de los «Criterios y Directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior».

Hori horrela, 2009ko ekainaren 21ean, otsailaren 25eko 3/2004 Legearen, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoaren, 83.a) artikuluan eta Agentziaren Estatutuen 9.i) artikuluan xedatutakoa betetze aldera, Agentziako Administrazio Kontseiluak haren estatutuak aldatzea onartu zuen, eta abenduaren 28ko 349/2010 Dekretuaren bidez argitaratu ziren estatutu onartu berri horiek.

Por ello, el día 21 de diciembre de 2009, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83.a) de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, y en el artículo 9.i) de los Estatutos de la Agencia, el Consejo de Administración de la Agencia aprobó la modificación de los Estatutos, que fueron publicados mediante Decreto 349/2010, de 28 de diciembre.

Behin estatutu horiek onartutakoan, eta ENQAk onartutako agentzia homologo europarrekin parekatzeko prozesuarekin jarraituz, Agentziak haren lanaren gaineko azalpenak eman behar dituenez Eusko Jaurlaritzaren zein gizartearen aurrean, argi eta garbi eta modu autonomoan zehaztu behar da Agentziaren misioa, eta hori gauzatzeko giza baliabide eta baliabide material egokiak eduki behar ditu. Agentziak gobernu- eta unibertsitate-agintariengandik bereizita gauzatu behar du haren lana, eta prozedura eta irizpide objektiboen, publikoen eta nazioartean homologatzeko modukoen arabera.

Una vez llevada a cabo dicha aprobación, y continuando con el proceso de equiparación a las Agencias homólogas europeas reconocidas por ENQA, dado que la Agencia debe rendir cuentas de su labor tanto ante el Gobierno Vasco como ante la sociedad, se debe definir con claridad y de manera autónoma la misión de la Agencia, y se debe disponer de recursos humanos y materiales suficientes para llevarla a cabo, desarrollándose esta labor de manera independiente de las autoridades gubernamentales y universitarias, y ello de acuerdo a procedimientos y criterios objetivos, públicos y homologables internacionalmente.

Ildo horretatik, Agentzia irizpide eta jarraibide europarretara egokitzeko, haren lege-erregulazioa aldatu beharra zegoen lege espezifiko baten bidez. Horregatik onartu zuen Eusko Legebiltzarrak 13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoa.

En tal sentido, con la finalidad de adaptar la Agencia a los criterios y directrices europeos, resultaba indispensable modificar su regulación legal mediante una ley específica. Es por ello que el Parlamento Vasco aprobó la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

Lege horren amaierako xedapenetako lehenengoak xedatzen du Eusko Jaurlaritzak legea garatzeko behar diren arauak emango dituela, legea argitaratu eta sei hilabeteko epean, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren estatutuak lege horretara egokitzekoa barne. Hori horrela, 2012ko irailaren 20ko bileran, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluak estatutuen proposamena onartu zuen, aipatutako legearen 7. artikuluak ematen dizkion eginkizunekin bat.

En la disposición final primera de la citada Ley se establece que, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la Ley, el Gobierno Vasco dictará cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo, incluida la adaptación de los estatutos de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco a esta Ley. Por ello, el Consejo de Gobierno de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, en sesión de 20 de septiembre de 2012, aprobó la propuesta de Estatutos, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 7 de la Ley referenciada.

Esandako guztiaren arabera, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuaren proposamenari jarraiki, Unibertsitateen Euskal Kontseiluak, Unibertsitate Irakaskuntza Publikoa Koordinatzeko Kontseiluak, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzak eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak aldeko txostenak eman ondoren eta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2013ko apirilaren 16an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ostean, honako hau

En virtud de lo dicho, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, emitidos informes favorables por el Consejo Vasco de Universidades, por el Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria, por la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, por la Oficina de Control Económico y, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de abril de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Estatutuak onartzen dira dekretu honen eranskinean jasotako moduan.

Artículo único.– Se aprueban los Estatutos de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco en los términos contenidos en el anexo del presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira honako arau hauek:

Quedan derogados:

a) 349/2010 Dekretua, abenduaren 28koa, Uniqual-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren estatutuak onartzen dituen dekretua aldatzen duena.

a) El Decreto 349/2010, de 28 de diciembre, de modificación del Decreto por el que se aprueban los estatutos de Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia-Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco.

b) 138/2006 Dekretua, ekainaren 27koa, Uniqual-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren estatutuak onartzen dituena.

b) El Decreto 138/2006, de 27 de junio, por el que se aprueban los estatutos de Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia-Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco.

AMAIERAKO XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretua hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2013.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

ERANSKINA, APIRILAREN 16KO 204/2013 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 204/2013, DE 16 DE ABRIL
UNIBASQ-EUSKAL UNIBERTSITATE-SISTEMAREN KALITATE AGENTZIAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DE UNIBASQ-AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
IZAERA ETA EGOITZA
NATURALEZA Y DOMICILIO

1. artikulua.– Izaera.

Artículo 1.– Naturaleza.

1.– Agentziak zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa gauzatzen ditu haren eginkizunak, unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita. Izaera juridikoa du, bai eta jarduteko ahalmen osoa eta haren ondarea ere, hura sortzen duen legeak, estatutu hauek eta indarrean dagoen gainerako legediak ezartzen dizkioten eginkizunak gauzatzeko.

1.– La Agencia desarrolla sus funciones bajo la forma jurídica de ente público de derecho privado adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades, con personalidad jurídica, plena capacidad de obrar y patrimonio propio para el ejercicio de las funciones que le atribuyen su Ley de creación, estos Estatutos y el resto de la normativa vigente.

2.– Agentziak, oro har, aplikagarri zaizkion zuzenbide zibileko, merkataritza-zuzenbideko eta lan-zuzenbideko arauen mende jartzen du kanpo-harremanetako haren jarduera, ebaluazioko, egiaztapeneko eta ziurtapeneko ekintzak edo ahalmen publikoak baliatzea dakartenak izan ezik, horiek zuzenbide publikoaren mende geratzen baitira.

2.– La Agencia somete su actividad en las relaciones externas, con carácter general, a las normas de Derecho civil, mercantil y laboral que le sean aplicables, excepto en los actos de evaluación, acreditación o certificación y los que impliquen el ejercicio de potestades públicas, los cuales quedan sometidos a Derecho público.

2. artikulua.– Egoitza.

Artículo 2.– Domicilio.

1.– Agentziak Gasteizen du egoitza; halere, haren Gobernu Kontseiluak beste bulego batzuk ezarri ahal izango ditu egoki irizten dituen lurralde-esparruetan.

1.– La Agencia tiene la sede en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio del establecimiento de dependencias en los ámbitos territoriales que determine el Consejo de Gobierno de la misma.

2.– San Prudentzio kaleko 8. zenbakian ezartzen da Agentziaren egoitza soziala.

2.– El domicilio social de la Agencia se establece en la calle San Prudencio, número 8.

3.– Agentziaren Gobernu Kontseiluak hartuko ditu egoitza sozialez aldatzeko erabakiak.

3.– Los traslados del domicilio social de la Agencia serán acordados por el Consejo de Gobierno.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
XEDEA, HELBURUAK, FUNTZIONAMENDUA ETA EGINKIZUNAK
OBJETO, FINES, FUNCIONAMIENTO Y FUNCIONES

3. artikulua.– Xedea.

Artículo 3.– Objeto.

1.– Agentziaren xedea da kalitatea ebaluatu, egiaztatu eta ziurtatzea euskal unibertsitate-sistemaren esparruan, Espainiako, Europako eta nazioarteko esparrua kontuan hartuta.

1.– La Agencia tiene como objeto la evaluación, acreditación y certificación de la calidad en el ámbito del sistema universitario vasco, considerando el marco español, europeo e internacional.

2.– Agentziak ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapen-jarduerak gauzatu ahal izango ditu Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko unibertsitateen eta goi-mailako hezkuntzako ikastetxeen esparruan, Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruaren testuinguruan, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko beste agentzia, unibertsitate edo hezkuntza-agintari batzuekin akordioak izenpetuz gero.

2.– La Agencia podrá actuar en las actividades de evaluación, acreditación y certificación en el ámbito de las universidades y centros de educación superior de fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el contexto del espacio europeo de educación superior, tras la suscripción de los correspondientes acuerdos con otras Agencias, universidades o autoridades educativas de fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Agentziak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemako beste jarduera eta eragile batzuk ebaluatzen ere parte hartu ahal izango du, bai eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko beste eragile batzuekin lankidetzan jardun ere ikerketako Europako esparruaren testuinguruan, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko beste agentzia, unibertsitate edo hezkuntza-agintari batzuekin akordioak izenpetuz gero.

3.– La Agencia también podrá participar en la evaluación de otras actividades y agentes del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como colaborar con otros agentes externos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en el contexto del espacio europeo de investigación, tras la suscripción de los correspondientes acuerdos con otras Agencias, universidades o autoridades educativas de fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Agentziak lankidetzarako, elkarlanerako, prozesuak onartzeko eta informazioa trukatzeko harremanak ezarri ahal izango ditu autonomia-erkidegoetako, Estatuko edo atzerriko beste agentzia batzuekin, goi-mailako hezkuntzan kalitatea ebaluatu, egiaztatu eta ziurtatzeko eginkizunak dituztenekin.

4.– La Agencia podrá establecer relaciones de cooperación, colaboración, reconocimiento de procesos e intercambio de información con otras agencias autonómicas, estatales o extranjeras, que tengan atribuidas funciones de evaluación, acreditación y certificación de la calidad en la educación superior.

4. artikulua.– Helburuak.

Artículo 4.– Fines.

Honako helburu hauek lortu nahi dira Agentziak gauzatzen dituen eginkizunen bidez:

El desarrollo de las funciones de la Agencia tiene como finalidad:

a) Euskal unibertsitate-sistemaren esparruan kalitatea sustatu eta bermatzea, Espainiako, Europako eta nazioarteko esparruak aintzat hartuta.

a) Promocionar y garantizar la calidad en el ámbito del sistema universitario vasco, considerando el marco español, europeo e internacional.

b) Euskal unibertsitate-sistemaren kalitatea hobetzen laguntzea.

b) Contribuir a la mejora de la calidad del sistema universitario vasco.

c) Agentziak gauzatzen dituen jardueren emaitzen berri ematea gizarteari.

c) Proporcionar información a la sociedad sobre el resultado de las actividades de la Agencia.

d) Administrazio publikoei, unibertsitateei eta hezkuntzako edo zientziaren eta teknologiaren esparruko beste eragile batzuei informazioa eta irizpideak ematea, Agentziak dituen eginkizunen gaineko erabakiak hartzeko prozesuetan.

d) Proporcionar información y criterios a las administraciones públicas, a las universidades, así como a otros agentes educativos, o científico-tecnológicos, en sus procesos de toma de decisiones relativas a las funciones que tiene encomendadas la Agencia.

5. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 5.– Funcionamiento.

1.– Agentziak bermatuko du haren harreman guztietan gaztelania eta euskara erabiliko direla. Agentziarekin dituzten harremanetan arreta euskaraz edo gaztelaniaz jasotzeko eskubidea bermatuko die agentziak pertsona fisikoei eta juridikoei, idatziz nahiz ahozko komunikazioetan. Halaber, Agentziak behar diren neurriak aplikatuko ditu aurkeztutako eskabideak behar bezala ebaluatu daitezen, horiek bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatzita egonda ere.

1.– La Agencia garantizará el uso del castellano y el euskera en todas sus relaciones. Se garantizará el derecho a ser atendido en euskera o castellano a las personas físicas o jurídicas, tanto por escrito como en las comunicaciones orales, en sus relaciones con la Agencia. Asimismo, arbitrará las medidas necesarias para garantizar la correcta evaluación de las solicitudes presentadas cualquiera que sea la lengua oficial de su redacción.

2.– Agentziak une oro kontuan hartuko ditu independentziaren, gardentasunaren, ekitatearen eta eraginkortasunaren printzipioak, eta zehaztasuna eta objektibotasuna bermatuko ditu haren eskumeneko prozesu eta erabaki guztietan.

2.– La Agencia actuará en todo momento con observancia de los principios de independencia, transparencia, equidad y eficiencia, garantizando el rigor y la objetividad de los procesos y decisiones que le competen.

3.– Agentziak urte anitzeko programa-kontratu bat izenpetzen du unibertsitateen esparruan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailarekin, Agentziaren estrategia-planaren arabera; plan horretan zehazten da finantziazioa, helburuekin lotuta dagoena.

3.– La Agencia suscribe un contrato-programa plurianual con el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades de acuerdo con el plan estratégico de la Agencia en el que se establece la financiación, ligada ésta al cumplimiento de los objetivos.

4.– Agentziaren printzipioek eta prozedurek bat etorri behar dute nazioartean erabiltzen direnekin.

4.– La Agencia debe mantener sus criterios y procedimientos en concordancia con los utilizados internacionalmente.

5.– Agentziak, prozesuak gauzatu baino lehen, honako hauek ezagutarazi behar ditu: zer ebaluazio-protokolo jarraituko diren, zer irizpide erabiliko, eta ebaluazio-batzordeak nola eratuko diren.

5.– La Agencia debe dar a conocer, con anterioridad a los procesos, los protocolos de evaluación, los criterios a utilizar y la composición de los comités de evaluación.

6.– Agentziak betetzen dituen ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapen-prozesuak etengabe egokitu behar dira gizartearen eskarietara, unibertsitate-jardueraren kalitate-betekizun iraunkorretara eta goi-mailako hezkuntza etengabe hobetzeko helburura, dagokion Europako esparruaren baitan.

6.– Los procesos de evaluación, acreditación y certificación que desarrolla la Agencia deben orientarse a su adecuación permanente a las demandas sociales, a los requisitos permanentes de calidad de la actividad universitaria y a la mejora continua de la educación superior, en el marco del espacio europeo correspondiente.

7.– Ebaluazio-batzordeek independentzia osoz jardun behar dute, eta Agentziaren beste ezein organok ezin izango ditu ebaluazioen emaitzak aldatu.

7.– Los Comités de Evaluación deben actuar con total independencia y los resultados de sus evaluaciones no pueden ser modificados por ningún otro órgano de la Agencia.

8.– Agentziak argitaratu egin beharko ditu ebaluazio-, egiaztatze- eta ziurtatze-prozesuen emaitzak, betiere, datuen babesari buruzko araudia betez.

8.– La Agencia debe hacer públicos los resultados de los procesos de evaluación, acreditación y certificación, dentro del respeto a la normativa sobre protección de datos.

9.– Organo teknikoek gauzatzen dituzten prozesuen eta lanen emaitzen eta bilakaeraren berri eman beharko diete Agentziako gobernu-organoei, izaera pertsonaleko datuak disoziatuz hala behar bada.

9.– Los órganos de gobierno de la Agencia deberán ser informados, por los órganos técnicos, de los resultados y evolución de los procesos y trabajos desarrollados, utilizando, en todo caso, la disociación de datos de carácter personal.

10.– Agentziak informazioa eskuratzeko aukera emango du azaroaren 26ko 30/1992 legearen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 35. eta 37. artikuluetan azarritakoari jarraiki.

10.– La Agencia facilitará el acceso a la información de acuerdo con los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

11.– Bost urterik behin, kanpo-ebaluazio bat egingo zaio Agentziari; nazioarteko espezialistek parte hartuko dute ebaluazio horretan.

11.– La Agencia debe someterse a un proceso de evaluación externa con participación de especialistas internacionales, cada cinco años.

12.– Agentziak urteko txosten bat egin eta argitaratuko du, eta horren barruan kudeaketa-plana eta plan hori bete den aztertzeko lana argitaratuko ditu.

12.– La Agencia debe elaborar y publicar una memoria anual que incluya el plan de gestión y el resultado del análisis de su cumplimiento.

13.– Urtero, kontuen kanpoko auditoria bat egingo da, eta emaitzak argitaratu egingo dira.

13.– Anualmente las cuentas deben someterse a un proceso de auditoría externa, cuyos resultados se harán públicos.

14.– Izaera publikoko kode etiko bat ezarri behar du Agentziak.

14.– La Agencia debe establecer un código ético que tendrá carácter público.

6. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 6.– Funciones.

1.– Indarrean dagoen legediak egozten dizkion eskumenen arabera burutu beharko ditu Agentziak haren eginkizunak, Eusko Jaurlaritzaren eskumenak, beste ebaluazio-agentzia batzuenak eta unibertsitate-autonomia errespetatuz.

1.– Las funciones de la Agencia se podrán desarrollar de acuerdo con las competencias que le encomienda la legislación vigente, dentro del respeto a las competencias del Gobierno Vasco, a las de otras Agencias de evaluación y a la autonomía universitaria.

2.– Honako eginkizun hauek ditu Agentziak:

2.– Corresponden a la Agencia las siguientes funciones:

a) Unibertsitate-irakaskuntza ebaluatzea.

a) La evaluación de las enseñanzas universitarias.

b) Erakundeak ebaluatzea eta ziurtapena ematea.

b) La evaluación institucional y su certificación.

c) Europako kalitate-esparruan irakaskuntzak ziurtatzea.

c) La acreditación de las enseñanzas en el marco europeo de la calidad.

d) Irakasleak eta ikertzaileak ebaluatzea eta ziurtapenak ematea.

d) La evaluación y acreditación del personal docente e investigador.

e) Irakasleen eta ikertzaileen banakako ikerketa-merezimenduak ebaluatzea ordainsari osagarriak esleitzeko eta dagozkien ziurtapenak emateko legez ezarritako eskumenen arabera, eta Eusko Jaurlaritzak ikerketa-jarduerarako ezarritako xedeak bete diren aztertzea.

e) La evaluación de los méritos individuales de investigación del personal docente e investigador para la asignación de complementos retributivos y para la acreditación de acuerdo con las competencias atribuidas legalmente, así como la evaluación del cumplimiento de los objetivos que establezca el Gobierno Vasco para la actividad investigadora.

f) Ikerketa-jarduerak ebaluatzea.

f) La evaluación de las actividades de la investigación.

g) Azterlanak egitea ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapen-eredua hobetze eta berritze aldera.

g) La elaboración de estudios orientados a la mejora y a la innovación de modelos de evaluación, certificación y acreditación.

h) Ebaluazioa sustatzea eta kalitate-irizpideak Europako eta nazioarteko esparruan erkatzea sustatzea.

h) La promoción de la evaluación y de la comparación de criterios de calidad en el marco europeo e internacional.

i) Euskal unibertsitate-sistemaren kalitateari buruzko gaietan aholku ematea haren eginkizunen esparruan.

i) El asesoramiento sobre cuestiones relativas a la calidad del sistema universitario vasco en el ámbito de sus funciones.

j) Unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailak zehaztuko dizkion helburuekin eta jarduera-esparruarekin lotutako beste edozein jarduera.

j) Cualquier otra función en relación con su objeto y su ámbito de actuación que se le encomiende por parte del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
AGENTZIAREN ORGANOAK
ÓRGANOS DE LA AGENCIA

7. artikulua.– Egitura.

Artículo 7.– Estructura.

1.– Gobernu-organoz eta organo teknikoz osatzen da Agentzia.

1.– La Agencia está formada por órganos de gobierno y órganos técnicos.

2.– Gobernu-organoetako eta organo teknikoetako kideek ezin izango dute pertsona bakarreko kudeaketako kargurik izan potentzialki ebalua daitezkeen erakundeetan; euskal unibertsitate-sistemako unibertsitateetako hiru errektoreek izango dira salbuespen bakarra.

2.– La permanencia en los órganos de gobierno y en los órganos técnicos es incompatible con el desempeño de cargos de gestión unipersonal en todas las instituciones potencialmente evaluables a excepción de los tres rectores o rectoras de las universidades del sistema universitario vasco.

1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
GOBERNU-ORGANOAK
ÓRGANOS DE GOBIERNO

8. artikulua.– Gobernu-organoak.

Artículo 8.– Órganos de gobierno.

Honako gobernu-organo hauek ditu Agentziak:

Los órganos de gobierno de la Agencia son:

1.– Gobernu Kontseilua.

1.– El Consejo de Gobierno.

2.– Zuzendaria.

2.– El Director o la Directora.

9. artikulua.– Gobernu Kontseiluaren osaera.

Artículo 9.– Composición del Consejo de Gobierno.

1.– Gobernu Kontseilua Agentziako gobernu-organo nagusia da, eta honako kide hauek osatzen dute:

1.– El Consejo de Gobierno es el órgano superior de gobierno de la Agencia y está constituido por las siguientes personas:

a) Presidenteak; Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena duen saileko sailburua izango da presidente, edo hark ordezko jartzen duena.

a) El Presidente o Presidenta, que es el Consejero o Consejera del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades o persona en quien delegue.

b) Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena duen saileko sailburuordeak, edo hark ordezko jartzen duenak.

b) El Viceconsejero o Viceconsejera del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades o persona en quien delegue.

c) Agentziaren zuzendariak.

c) El Director o Directora de la Agencia.

d) Euskal unibertsitate-sistemako unibertsitateetako errektoreek.

d) Los Rectores o Rectoras de las Universidades del sistema universitario vasco.

e) Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak izendatutako pertsona batek (merezimendu akademiko nabarmenak izan beharko ditu).

e) Una persona con méritos académicos reconocidos, nombrada por el rector o rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

f) Unibertsitateen Euskal Kontseiluak izendatutako sei pertsonak; kontseilu horretako kideen hiru bosteneko gehiengoak izendatu beharko ditu. Izendatutako pertsonei dagokienez, kontuan izan behar da honako hau:

f) Seis personas nombradas por el Consejo Vasco de Universidades, por mayoría de tres quintos de sus miembros. Entre las personas nombradas se debe tener en cuenta que:

– Izendatutako sei pertsonetatik hiruk Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egin behar dute lan, eta hiru horietako batek, gutxienez, Espainiatik kanpo.

– Tres de las seis personas nombradas deben desempeñar su labor fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de ellas tres, al menos una, de debe desempeñarla fuera de España.

– Izendatutako sei pertsonetatik bik unibertsitate-eremutik kanpo egin behar dute lan.

– Dos de las seis personas nombradas deben desarrollar su labor fuera del ámbito universitario.

g) EAEko unibertsitate-ikasleen parte hartzeko organo espezifikoak aukeratutako ikasle batek.

g) Una o un estudiante elegido por el órgano específico de participación de los estudiantes universitarios de Euskadi.

2.– Agentziaren Gobernu Kontseiluko kideak hiru urterako izendatzen dira, eta bi aldi jarraitutan egoteko aukera izango dute, izendapen hori duten karguaren ondoriozkoa izan ez bada. Ezin izango dituzte nahierara kargutik kendu.

2.– Las personas componentes del Consejo de Gobierno de la Agencia son nombradas por un periodo de tres años, pudiendo permanecer dos periodos consecutivos, salvo que su nombramiento haya sido por razón del cargo que ocupan. No podrán ser destituidas discrecionalmente.

3.– Gobernu Kontseiluaren osaeran emakumeen eta gizonen kopurua orekatua izatea sustatuko da; sexu bakoitzak % 40ko presentzia izango du gutxienez.

3.– En la composición del Consejo de Gobierno se promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres que garantice un mínimo de presencia del 40% de cada sexo.

4.– Gobernu Kontseiluko kideek ezin izango dute Aholku Batzordean edo ebaluazio-batzordeetan parte hartu, ez eta Agentzia honetan ebaluazio-, egiaztapen- edo ziurtapen-jarduerarik gauzatu ere.

4.– Los miembros del Consejo de Gobierno no podrán formar parte ni de la Comisión Asesora ni de los Comités de Evaluación ni llevar a cabo actividad alguna de evaluación, acreditación o certificación en esta Agencia.

5.– Kide anitzeko organoko partaideen kide-izaera pertsonala eta besterenezina da, artikulu honen 1. atalaren a) eta b) idatz-zatietan aurreikusitako moduan eginkizuna beste pertsona baten esku utz badaiteke ere. Botoa pertsonala eta besterenezina da, eta, beraz, ezin izango da beste pertsona baten esku utzi.

5.– La condición de miembro del órgano colegiado es personal e intransferible, sin perjuicio de la delegación prevista en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo. El voto es personal e intransferible y por tanto no podrá ser delegado.

6.– Gobernu Kontseiluko kideek kide izateari utziko diote honako arrazoi hauengatik:

6.– Los miembros del Consejo de Gobierno perderán su condición de tales por alguna de las siguientes causas:

a) Haien agintaldia amaitzen bada. Arrazoi horregatik uzten badiote Gobernu Kontseiluko kide izateari, jardunean jarraituko dute postua betetzeko beste pertsona bat izendatu arte.

a) Terminación de su mandato. Cuando se produzca la pérdida de la condición de miembro del Consejo de Gobierno por esa causa, los miembros continuarán en funciones hasta que se proceda a la elección de los nuevos cargos.

b) Karguari uko egiten badiote.

b) Renuncia.

c) Ezintasun iraunkorra badute edo zendu egiten badira.

c) Incapacidad permanente o fallecimiento.

d) Bateraezintasunen bat sortu bazaie.

d) Incompatibilidad sobrevenida.

e) Eginkizunak eta lanak betetzen ez badituzte modu larrian, behin eta berriz eta nahita.

e) Incumplimiento grave, reiterado y deliberado de las funciones y deberes.

10. artikulua.– Gobernu Kontseiluaren eginkizunak.

Artículo 10.– Funciones del Consejo de Gobierno.

Honako eginkizun hauek ditu Agentziako Gobernu Kontseiluak:

Corresponden al Consejo de Gobierno de la Agencia las siguientes funciones:

a) Agentziako estatutuen proposamena lantzea eta onartzea, horiek behin betiko onartzeko.

a) La elaboración y aprobación de la propuesta de los estatutos de la Agencia para su aprobación definitiva.

b) Agentziaren zuzendaria izendatzea, bai eta hori kargutik kentzea ere kudeaketa txarra egiten badu edo haren betebeharrak betetzen ez baditu.

b) El nombramiento del Director o Directora de la Agencia así como su destitución por su mala gestión o el incumplimiento de sus obligaciones.

c) Agentziaren zuzendariak hala proposatzen badu, zuzendariaren alboko bat izendatu ahal izango du kontseiluak, eta Agentziako langileak koordinatzeaz eta Agentziaren zuzendariak emandako eginkizunak gauzatzeaz arduratuko da pertsona hori.

c) Podrá nombrar, a propuesta del Director o Directora de la Agencia, un adjunto o adjunta de Dirección, que se encargará de la coordinación del personal de la Agencia y de las funciones que le asigne el Director o Directora de la Agencia.

d) Agentzia gobernatzea, eta Agentziaren estrategia-plana, urteko kudeaketa-plana eta urteko jardueren memoria onartzea.

d) El gobierno de la Agencia y la aprobación del Plan estratégico, el Plan de gestión anual y la memoria anual de actividades de la Agencia.

e) Aurrekontuen eta behin-behineko finantza-egoeren aurreproiektua onartzea, eta horiek unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari aurkeztea izapidetu ditzan, indarren dagoen legediari jarraiki. Halaber, Agentziaren kontuen likidazioa gauzatu beharko du.

e) Aprobar el anteproyecto de presupuestos y estados financieros provisionales, y elevarlos al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades para su tramitación, de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo le corresponderá formular la liquidación de cuentas de la Agencia.

f) Aholku Batzordeko kideak izendatzeko eta, hala badagokio, kargutik kentzeko proposamenak egitea zuzendariari.

f) La propuesta al Director o Directora, del nombramiento y en su caso destitución de los miembros de la Comisión Asesora.

g) Agentziaren jarduera-irizpide eta -ildo orokorrak onartzea, hezkuntza-administrazioaren, dagozkion unibertsitateen eta Aholku Batzordearen proposamenekin bat.

g) Aprobar los criterios y líneas generales de actuación de la Agencia, de acuerdo con las propuestas de la administración educativa y de las respectivas universidades y de la Comisión Asesora.

h) Agentziaren jarduera ebaluatzea aldizka.

h) Evaluar periódicamente la actuación de la Agencia.

i) Neurri egokiak hartzea Agentzia hobeki antolatzeko eta horren funtzionamendua hobetzeko.

i) Adoptar las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento de la Agencia.

j) Obren, instalazioen eta zerbitzuen proiektuak onartzea.

j) Aprobar los proyectos de obras, instalaciones y servicios.

k) Hala badagokio, zorpetzearen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari zorpetzeko eta abalak emateko eragiketak proposatzea Gobernu Kontseiluari aurkezteko.

k) Proponer al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de endeudamiento, si procede, las operaciones de endeudamiento y la prestación de avales, para que se eleven al Consejo de Gobierno.

l) Agentziak erakunde publikoekin eta pribatuekin izenpetu beharreko kontratuak eta hitzarmenak onartzea, estatutuetan zehaztutako helburuak lortze aldera.

l) Aprobar aquellos contratos y convenios que la Agencia tenga que suscribir, con organismos públicos y privados, para la consecución de los objetivos marcados por los Estatutos.

m) Agentziaren zuzendariaren ordainsariak zehaztea, urriaren 28ko 14/1988 Legean, Goren Kargudunen Lansariei buruzkoan, eta otsailaren 23ko 139/1999 Dekretuan, zuzenbide pribatuko ente publikoetako eta sozietate publikoetako zuzendaritza-taldekideen estatutu pertsonala arautzen duenean, ezarritako mugen barruan. Halaber, Agentziak berak lan-erregimenean kontratatutako gainerako langileen ordainsariak zehaztea.

m) Fijar las retribuciones del Director o de la Directora de la Agencia, dentro de los límites establecidos por la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos, y el Decreto 130/1999, de 23 de enero, por el que se regula el estatuto personal de los directivos de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas, así como del resto del personal contratado en régimen laboral por la propia Agencia.

n) Agentziaren kode etikoa onartzea eta aldatzea, haren ekintzak objektiboak eta inpartzialak direla bermatzeko; kode horrek izaera etikoa izango du.

n) Aprobar y modificar el código ético de la Agencia con el objetivo de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus actuaciones, y que tendrá carácter público.

o) Autonomia-erkidegoetako, Estatuko edo atzerriko beste agentzia batzuekin, ebaluatzeko, egiaztatzeko eta ziurtatzeko eginkizunak dituztenekin, lankidetzarako, elkarlanerako eta informazio-trukerako harremanak ezartzeko erabakiak onartzea, eta aipatutako erakunde horiekin hitzarmenak izenpetzeko baimena ematea.

o) Aprobar el establecimiento de relaciones de cooperación, colaboración e intercambio de información con otras Agencias autonómicas, estatales o extranjeras que tengan atribuidas funciones de evaluación, acreditación y certificación, así como autorizar la firma de convenios con las citadas entidades.

p) Aipatutako harreman eta truke horietatik sor daitezkeen akordioen eta hitzarmenen berri ematea euskal unibertsitate-sistemako unibertsitateei.

p) Informar a las Universidades que integran el sistema universitario vasco de los acuerdos y convenios que puedan surgir de las relaciones e intercambios mencionados.

q) Otsailaren 25eko 3/2004 Legearen, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoaren, 113. artikuluan aurreikusitako hitzarmena onartzea eta aldatzea, publiko ez diren unibertsitateetako irakasleak ebaluatzeari buruzkoa.

q) Aprobar y modificar el Convenio previsto en el artículo 113 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, para el desarrollo de la evaluación del profesorado de universidades no públicas.

r) Unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailarekin programa-kontratua onartzea, bai eta horren aldaketak eta eranskinak ere, halakorik egonez gero, eta Agentziaren zuzendariak hori izenpetzeko baimena ematea.

r) Aprobar el contrato-programa con el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades, así como sus modificaciones y adendas si las hubiera, y autorizar su firma por parte del Director o Directora de la Agencia.

s) Ekainaren 28ko 13/2012 Legeak, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoak, edo hori garatzeko araudiak ematen dion beste edozein eginkizun, bai eta Agentziako beste organo batzuei espresuki emanda ez dauden eta Agentziaren gobernurako ildo estrategikoekin lotuta dauden gainerako eginkizunak ere.

s) Cualquier otra función que le atribuya la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco o normativa de desarrollo, y aquellas que no estén atribuidas expresamente a otros órganos de la Agencia y que tengan que ver con las líneas estratégicas de gobierno de la misma.

11. artikulua.– Gobernu Kontseiluaren funtzionamendua.

Artículo 11.– Funcionamiento del Consejo de Gobierno.

1.– Gobernu Kontseiluak urtean bi ohiko bilkura egingo ditu gutxienez. Agentziaren Gobernu Kontseiluak ohiz kanpoko bilera bat egin ahal izango du edozein unetan presidenteak hala erabakiz gero, edo kideen laurden batek edo zuzendariak hala eskatzen badu.

1.– El Consejo de Gobierno se reunirá, con carácter ordinario, al menos dos veces al año. En cualquier momento, el Consejo de Gobierno de la Agencia puede reunirse con carácter extraordinario por decisión de su Presidente o Presidenta, a petición de una cuarta parte de sus miembros o a petición del Director o Directora.

2.– Agentziako presidenteak deituko, zuzenduko, bertan behera utziko eta amaituko ditu bilerak, eta Gobernu Kontseiluaren deliberamenduetan erabakiak hartu beharko ditu, eta berdinketak haren kalitatezko botoarekin ebatzi beharko.

2.– Corresponde al Presidente o Presidenta de la Agencia convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones, arbitrar las deliberaciones del Consejo de Gobierno y decidir los empates con su voto de calidad.

3.– Gobernu Kontseiluak presidenteorde bat izendatuko du haren kideen artean. Presidenteorde horrek presidentea ordeztuko du hura ez dagoenean, kargua hutsik dagoenean edo hura gaixo dagoenean. Gainera, idazkari bat ere izendatuko du; horrek Gobernu Kontseiluaren bileretako aktak egingo ditu eta presidentearen oniritziarekin izenpetuko du, dagozkion ziurtagiriak emango ditu eta kide anitzeko organoetako idazkariei dagozkien gainerako eginkizunak beteko ditu.

3.– El Consejo de Gobierno nombrará de entre sus miembros un Vicepresidente o una Vicepresidenta, que sustituirá al Presidente o a la Presidenta en caso de su ausencia, vacante o enfermedad, y a un Secretario o una Secretaria que levantará acta de las reuniones del Consejo de Gobierno y firmará con el visto bueno del Presidente o la Presidenta, emitirá las certificaciones pertinentes y desarrollará el resto de funciones propias de los Secretarios de los órganos colegiados.

4.– Abokatu ahokulari batek parte hartu ahal izango du bileretan, hitza bai baina botorik gabe. Halaber, beste pertsona batzuek ere parte hartu ahal izango dute bilkuretan gai zehatzen inguruan informazioa edo aholkuak emateko, betiere, presidenteak edo zuzendariak proposatu badu edo Gobernu Kontseiluko lau kidek eskaria egin badute.

4.– Podrá asistir al Consejo de Gobierno un letrado asesor o letrada asesora con voz pero sin voto. Igualmente, a propuesta del Presidente o Presidenta, del Director o Directora o por petición presentada por cuatro miembros del Consejo de Gobierno, podrán asistir otras personas en calidad de invitados para informar, o asesorar en asuntos concretos.

5.– Gobernu Kontseiluaren bilerak behar bezala eratuta egoteko, kontseiluburuaz eta idazkariaz edo horien ordezkoez gainera, kide guztien erdia gehi bat bertaratu beharko dira.

5.– Las reuniones del Consejo de Gobierno quedarán válidamente constituidas cuando, además de su Presidente o Presidenta y de su Secretario o Secretaria o quienes les suplan, estén presentes la mitad más uno de sus miembros.

6.– Botoen gehiengoarekin onartuko dira akordioak, estatutuak aldatzekoak izan ezik; horretarako, Gobernu Kontseiluko kideen bi herenen berariazko adostasuna beharko da.

6.– Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, salvo la modificación de los Estatutos, que requerirá el acuerdo expreso de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Gobierno.

7.– Eguneko gai-zerrendan ez dauden gaiez ezin da baliozko erabakirik hartu, bileran kontseiluko kide guztiak ez badaude eta gehiengoaren aldeko botoaren bidez gaia presazko gaitzat jotzen ez bada behintzat.

7.– No se podrán tomar acuerdos válidos respecto de los nuevos asuntos no incluidos en el orden del día, salvo que en la reunión estén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

8.– Estatutu hauetan edo ekainaren 28ko 13/2012 Legean, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoan, xedatzen ez diren gaietarako, azaroaren 26ko 30/1992 Legean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoan, xedatutakoa hartuko da kontuan.

8.– En lo no previsto en los presentes Estatutos, o en la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

12. artikulua.– Gobernu Kontseiluko presidentea.

Artículo 12.– La Presidenta o Presidente del Consejo de Gobierno.

Aurreko artikuluan xedatutakoaz gainera, honako eginkizun hauek dagozkio Gobernu Kontseiluko presidenteari:

Además de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde a la Presidenta o Presidente del Consejo de Gobierno:

a) Agentziaren xedeak, helburuak eta eginkizunak betetzen direla bermatzea.

a) Velar por el cumplimiento de los objetivos, fines y funciones de la Agencia.

b) Agentziaren jardueraren berri ematea Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari.

b) Informar al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco sobre la actividad de la Agencia.

c) Gobernu Kontseiluak haren esku utzitako eginkizunez arduratzea.

c) Asumir cuantas funciones le delegue el Consejo de Gobierno.

13. artikulua.– Zuzendaria.

Artículo 13.– El Director o la Directora.

1.– Agentziaren Gobernu Kontseiluak izendatuko du zuzendaria, presidenteak proposatuta, eta gaitasuna eta esperientzia kontuan hartuta. Lau urterako izendatuko da, eta izendapen hori beste aldi batez luzatzeko aukera egongo da, presidenteak hala proposatzen badu eta Agentziaren Gobernu Kontseilua ados baldin badago.

1.– El Director o la Directora es nombrado por el Consejo de Gobierno de la Agencia, a propuesta de su Presidente o Presidenta, atendiendo a criterios de competencia y experiencia, por un periodo de cuatro años, prorrogable por otro periodo a propuesta del Presidente o Presidenta y con acuerdo del Consejo de Gobierno de la Agencia.

2.– Gobernu Kontseiluko presidenteak ezin izango du zuzendaria nahierara kargutik kendu haren agintaldia indarrean dagoen artean.

2.– El Director o la Directora no podrá ser removido de su cargo, discrecionalmente, por el Presidente o Presidenta del Consejo de Gobierno mientras se encuentre vigente su mandato.

3.– Zuzendariak zuzendari-izaera galduko du honako arrazoi hauengatik:

3.– El Director o la Directora perderá su condición de tal por alguna de las siguientes causas:

a) Haren agintaldia amaitzen bada.

a) Terminación de su mandato.

b) Karguari uko egiten badio.

b) Renuncia.

c) Ezintasun iraunkorra badu edo zendu egiten bada.

c) Incapacidad permanente o fallecimiento.

d) Bateraezintasunen bat sortu bazaio.

d) Incompatibilidad sobrevenida.

e) Eginkizunak eta lanak betetzen ez baditu modu larrian, behin eta berriz eta nahita.

e) Incumplimiento grave, reiterado y deliberado de las funciones y deberes.

4.– Agentziaren zuzendariaren kargua zuzenbide pribatuko erakunde publiko bateko zuzendari-karguaren mailako da, hortaz, zuzendaritza-erantzukizunak izango ditu eta dedikazio osoz eta esklusiboz bete beharko du postua. Otsailaren 23ko 130/1999 Dekretua izango zaio aplikagarri, zuzenbide pribatuko ente publikoetako eta sozietate publikoetako zuzendaritza-taldekideen estatutu pertsonala arautzen duena alegia.

4.– El cargo de Director o Directora de la Agencia se corresponde con el cargo del personal directivo de un ente público de derecho privado, por lo que conllevará responsabilidades directivas y requerirá una dedicación absoluta y exclusiva, siéndole de aplicación lo establecido en el Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el estatuto personal de los directivos de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas.

5.– Honako hauek dira zuzendariaren eginkizunak:

5.– Corresponden al Director o Directora las siguientes funciones:

a) Agentzia zuzentzea esparru guztietan.

a) Dirección de la Agencia en todos los ámbitos.

b) Agentziaren ordezkari gisa jardutea.

b) Representación de la Agencia.

c) Agentziaren eskubideak eta interesak defendatzeko ekintzak, errekurtsoak eta erreklamazio judizialak eta administratiboak gauzatzea.

c) Ejercer todo tipo de acciones, recursos y reclamaciones judiciales y administrativas en defensa de los derechos y los intereses de la Agencia.

d) Gobernu Kontseiluaren akordioak gauzatzea, Aholku Batzordearen gomendioen jarraipena egitea eta ebaluazio-batzordeen erabakiak aplikatzea.

d) Ejecución de los acuerdos del Consejo de Gobierno, seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Asesora e implementación de las decisiones de los comités de evaluación.

e) Aholku Batzordea osatzen duten pertsonak izendatzea eta kargutik kentzea, Gobernu Kontseiluaren iritzia entzun ostean, eta ebaluazio-batzordeetako kideak izendatzea eta kargutik kentzea, Aholku Batzordearen proposamenaren arabera.

e) Nombramiento y destitución de las personas que integran la Comisión Asesora, oído el Consejo de Gobierno, así como el nombramiento y destitución de los miembros de los comités de evaluación, a propuesta de la Comisión Asesora.

f) Aholku Batzordeko eta ebaluazio-batzordeetako kideen asistentzia-ordaina zehaztea.

f) Fijar las dietas de asistencia de los miembros de la Comisión Asesora y de los diferentes Comités de Evaluación.

g) Agentziaren jarduera-programa eta zerbitzu-katalogoa proposatzea, eta Gobernu Kontseiluari aurkeztea hala badagokio onar dezan.

g) Elaborar la propuesta del programa de actividades y del catálogo de servicios de la Agencia, y presentarla al Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede.

h) Lanpostuen zerrenda proposatzea eta Agentziako bertako langileak eta langile atxikiak zuzentzea, kudeatzea eta gainbegiratzea.

h) Elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo y ejercer las funciones de dirección, gestión y supervisión del personal propio y adscrito de la Agencia.

i) Urteko aurrekontuaren aurreproiektua eta horren aldaketak lantzea eta Gobernu Kontseiluari aurkeztea azter ditzan eta, hala badagokio, onar ditzan.

i) Elaborar y elevar el anteproyecto de presupuesto anual y sus modificaciones, a los efectos de su examen, y, si procede, su aprobación por el Consejo de Gobierno.

j) Agentziaren kudeaketa ekonomikoa zuzentzea onartutako aurrekontuarekin bat.

j) Dirigir la gestión económica de la Agencia conforme al presupuesto aprobado.

k) Agentziaren ondarea kudeatzea Gobernu Kontseiluaren jarraibideen arabera eta Gobernu Kontseiluak arlo horretan haren esku utziko dituen eginkizunen esparruan, betiere, azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, ezarritakoarekin bat etorriz. Agentziaren instalazioak eta ekipamenduak zaintzen eta mantentzen direla bermatzea.

k) Administrar el patrimonio de la Agencia de acuerdo con las directrices del Consejo de Gobierno y en el marco de las delegaciones que en esta materia le sean efectuadas por dicho Consejo de Gobierno y según establece el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi. Velar por la conservación y el mantenimiento de las instalaciones y el equipamiento de la Agencia.

l) Kreditu- eta diruzaintza-eragiketak baimentzea dagokion ekitaldian.

l) Autorizar las operaciones de crédito y de tesorería durante el ejercicio correspondiente.

m) Organo kontratatzaile gisa dagozkion eskumenak erabiltzea, Gobernu Kontseiluak ezarritako mugen baitan. Estatutu hauetan eta ekainaren 28ko 13/2012 Legean, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoan, aipatzen diren kontratuak eta lankidetza-hitzarmenak izenpetzea Agentziaren izenean.

m) Ejercer las competencias propias como órgano de contratación, con los límites marcados por el Consejo de Gobierno. Suscribir, en nombre de la Agencia, los contratos y convenios de colaboración a los que hacen mención estos Estatutos y la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

n) Lan-metodoak hobetzeko ahaleginak egitea eta horien kalitatea zaintzea, eta berrikuntza teknologikoak gauzatzea sustatzea.

n) Velar por la mejora y la calidad de los métodos de trabajo y por la introducción de las innovaciones tecnológicas.

o) Gobernu Kontseiluari eta haren baitan eratutako batzordeei behar duten informazioa ematea haien eginkizunak behar bezala gauza ditzaten, eta zuzendariak egoki irizten dituen proposamenak egitea Agentziaren funtzionamendu egokia bermatze aldera.

o) Informar al Consejo de Gobierno y a las comisiones constituidas en su seno de todo lo necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones y formular las propuestas que el Director considere adecuadas para el buen funcionamiento de la Agencia.

p) Unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailarekiko programa-kontratuaren, aldaketen, eranskinen eta hitzarmen osagarrien aurreproiektua lantzea eta Gobernu Kontseiluari aurkeztea.

p) Elaborar y elevar al Consejo de Gobierno el anteproyecto de contrato-programa, modificaciones, adendas y convenios complementarios con el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades.

q) Ekainaren 28ko 13/2012 Legeak, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoak, edo hori garatzeko araudiak ematen dion beste edozein eginkizun, bai eta Agentziako beste organo batzuei espresuki emanda ez dauden eta Agentzia zuzentzearekin lotuta dauden gainerako eginkizunak ere.

q) Cualquiera otra función que le atribuya la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco o normativa de desarrollo y aquellas funciones que no estén atribuidas expresamente a otros órganos de la Agencia y que tengan que ver con la dirección de la misma.

14. artikulua.– Agentziaren zuzendaria ordeztea.

Artículo 14.– Suplencia de la Directora o Director de la Agencia.

Zuzendaria ez badago, postua hutsik badago edo zuzendaria gaixo badago, zuzendariaren albokoa arduratuko da haren eginkizun guztiez.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la Directora o Director, el adjunto a la Dirección asumirá todas sus funciones.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
ORGANO TEKNIKOAK
ÓRGANOS TÉCNICOS

15. artikulua.– Organo teknikoak.

Artículo 15.– Órganos técnicos.

Agentziak honako organo tekniko hauek ditu:

Los órganos técnicos de la Agencia son:

1.– Aholku Batzordea.

1.– La Comisión Asesora.

2.– Ebaluazio-batzordeak.

2.– Los Comités de Evaluación.

16. artikulua.– Aholku Batzordearen osaera.

Artículo 16.– Composición de la Comisión Asesora.

1.– Honako hauek osatzen dute Aholku Batzordea: Agentziaren zuzendariak (batzordearen buru izango da) eta Agentziaren Zuzendariak izendatutako hamar pertsonak (unibertsitate- eta ebaluazio-esparruan ospe handia izango dute). Batzorde horretako kide gehienek euskal unibertsitate-sistematik kanpokoak izan behar dute, ikasle bat egongo da gutxienez, gutxienez kideetako hiruk Espainiatik kanpo lan egin behar dute, eta kideak aukeratzerakoan emakumeek eta gizonek presentzia orekatua izatea sustatuko da indarrean dagoen legediari jarraiki.

1.– La Comisión Asesora está compuesta por el Director o Directora de la Agencia, que la preside, y diez personas de reconocido prestigio en el ámbito universitario o de evaluación, nombradas por el Director o Directora de la Agencia. La mayoría de los miembros de esta comisión tienen que ser ajenos al sistema universitario vasco, la Comisión debe incluir al menos un alumno o alumna, tres de sus miembros tienen que desarrollar su labor fuera de España, y en su elección se promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres de conformidad con la legalidad vigente.

2.– Aholku Batzordeko kideak gehienez ere hiru urterako izendatuko dituzte. Batzorde horretako kideak berritzeko, bi urtean behin ehuneko berrogeita hamar aldatuko dituzte. Batzordeko kideek kide izateari utziko diote honako arrazoi hauengatik:

2.– Las personas pertenecientes a la Comisión Asesora son nombradas por un periodo máximo de tres años. La renovación se realizará en un cincuenta por ciento cada dos años. Perderán su condición de tales por alguna de las siguientes causas:

a) Haien agintaldia amaitzen bada. Arrazoi horregatik uzten badiote Aholku Batzordeko kide izateari, jardunean jarraituko dute postua betetzeko beste pertsona bat izendatu arte.

a) Terminación de su mandato. Cuando se produzca la pérdida de la condición de miembro de la Comisión Asesora por la causa prevista en este apartado, los miembros continuarán en funciones hasta que se proceda a la elección de los nuevos cargos.

b) Karguari uko egiten badiote.

b) Renuncia.

c) Ezintasun iraunkorra badute edo zendu egiten badira.

c) Incapacidad permanente o fallecimiento.

d) Bateraezintasunen bat sortu bazaie.

d) Incompatibilidad sobrevenida.

e) Eginkizunak eta lanak betetzen ez badituzte modu larrian, behin eta berriz eta nahita.

e) Incumplimiento grave, reiterado y deliberado de las funciones y deberes.

17. artikulua.– Aholku Batzordearen eginkizunak.

Artículo 17.– Funciones de la Comisión Asesora.

1.– Aholku Batzordea izaera teknikoko kide anitzeko organoa da, eta Agentziaren jardueren kalitatea eta sinesgarritasuna bermatzea du helburu.

1.– La Comisión Asesora es un órgano colegiado de carácter técnico cuya función es garantizar la calidad y la credibilidad de las actividades de la Agencia.

2.– Aholku Batzordeak Agentziak onartutako kode etikoaren arabera jardungo du, haren objektibotasuna eta inpartzialtasuna bermatuta gera daitezen.

2.– La Comisión Asesora, para garantizar la objetividad e imparcialidad de sus actuaciones, se ajustará a lo establecido en el código ético aprobado por la Agencia.

3.– Honako eginkizun hauek beteko ditu Aholku Batzordeak:

3.– La Comisión Asesora ejercerá las siguientes funciones:

a) Gobernu Kontseiluari eta Agentziaren zuzendariari aholkuak ematea haien eginkizunen inguruan.

a) Asesoramiento al Consejo de Gobierno y al Director o Directora de la Agencia en el desarrollo de sus funciones.

b) Agentziak erabili beharreko ebaluazio-irizpideak eta protokoloak onartzea. Irizpide horiek objektiboak eta publikoak izan beharko dute, eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan erabiltzen direnekin homologatzeko modukoak.

b) Aprobación de los protocolos y criterios de evaluación a emplear por la Agencia. Dichos criterios deben ser objetivos, públicos y homologables a los utilizados en el espacio europeo de educación superior.

c) Agentziaren zuzendariari proposamenak egitea ebaluazio-batzordeetako kideak izendatzeko eta, hala badagokio, kargutik kentzeko.

c) Presentación de propuestas al Director o Directora de la Agencia para el nombramiento y, en su caso, la destitución de las y los miembros de los comités de evaluación.

d) Agentziaren zuzendariari eta Gobernu Kontseiluari aholkuak ematea estrategia-plana eta programa-kontratua lantzeko prozesuan, eta kontsultatutako beste edozein gairen inguruan.

d) Asesoramiento al Director o Directora de la Agencia y al Consejo de Gobierno en la elaboración del plan estratégico y del contrato-programa, y de cuantos asuntos se sometan a su consideración.

e) Ebaluatzeko, egiaztatzeko eta ziurtatzeko prozesuak inpartzialak eta objektiboak direla zaintzea.

e) Velar por el mantenimiento de la imparcialidad y objetividad de los procesos de evaluación, acreditación y certificación.

f) Ekainaren 28ko 13/2012 Legeak, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoak, edo hori garatzeko araudiak ematen dion beste edozein eginkizun, bai eta Agentziako beste organo batzuei espresuki emanda ez dauden eta ebaluazio-prozesuekin lotuta dauden gainerako eginkizunak ere.

f) Cualquiera otra que le atribuya la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, o normativa de desarrollo, y aquellas que no estén atribuidas expresamente a otros órganos de la Agencia y que tengan que ver con los procesos de evaluación.

18. artikulua.– Aholku Batzordearen funtzionamendua.

Artículo 18.– Funcionamiento de la Comisión Asesora.

1.– Agentziaren zuzendaria izango da buru Aholku Batzordearen bileretan, eta horrek idazkari bat izendatuko du kideen artetik. Bilera horiek behar bezala eratuta geratuko dira aipatutako kargu horiez gainera kideen erdia gehi bat bertaratzen denean.

1.– Las reuniones de la Comisión Asesora estarán presididas por el Director o la Directora de la Agencia, quien designará un Secretario o Secretaria de entre sus miembros, y quedarán válidamente constituidas cuando, además de los cargos mencionados, estén presentes la mitad más uno de sus componentes.

2.– Botoen gehiengoaren bidez adostuko dira Aholku Batzordearen akordioak, ebaluazio-batzordeetako kideak izendatzeko eta kargutik kentzeko erabakiak izan ezik; horretarako, batzordeko kideen bi herenen aldeko botoa beharko da.

2.– Los acuerdos de la Comisión Asesora se adoptarán por mayoría de votos, excepto el nombramiento y cese de los integrantes de los Comités de Evaluación, que requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Comisión.

3.– Agentziaren zuzendariak, prozedura batzuk bizkortzeko beharra ikusten badu, eta ekainaren 22ko 11/2007 Legean, Herritarren Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoan, xedatutakoarekin bat, batzordeko kideak fisikoki bildu gabe bilera egiteko eta akordioak adosteko erabakia hartu ahal izango du. Horretarako, sinadura elektronikoa erabiliko da, onartutako ziurtagiri batean oinarritutakoa eta sinadurak sortzeko gailu seguru baten bidez sortutakoa, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legean xedatutakoaren arabera.

3.– El Director o Directora de la Agencia, observadas las necesidades de agilización de los procedimientos, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, podrá adoptar el acuerdo de utilizar un sistema de reunión y adopción de acuerdos sin necesidad de intervención física de los miembros de la Comisión, utilizándose, en esos supuestos, la firma electrónica basada en un certificado reconocido y generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma, atendiendo a la regulación establecida en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

19. artikulua.– Ebaluazio-batzordeen osaera.

Artículo 19.– Composición de los Comités de Evaluación.

1.– Ebaluatzeko, egiaztatzeko eta ziurtatzeko eginkizunak betetzeko, Agentziak komunitate zientifikoaren laguntza eskatuko du ebaluazio-batzordeen bidez; jakintza-arloka edo espezialitateka edo gauzatu nahi den ebaluazio-prozesuaren zehaztasunen arabera eratuko dira horiek.

1.– Para el ejercicio de las funciones de evaluación, acreditación y certificación, la Agencia recabará la colaboración de la comunidad científica, a través de los Comités de Evaluación que se crearán por campos de conocimiento o especialidades o en función de las especificidades del proceso de evaluación a desarrollar.

2.– Egin nahi den lanaren arabera erabakiko da zenbat kide izango dituen ebaluazio-batzorde bakoitzak. Edonola ere, emakumeek eta gizonek presentzia orekatua izatea sustatuko da, hau da, sexu bakoitzak % 40ko presentzia izango du gutxienez. Gainera, batzorde bakoitzeko kideetako bik gutxienez jakin beharko dute ebaluatuko den erabiltzailearen edo programaren hizkuntza.

2.– Cada Comité de Evaluación estará integrado por el número de miembros que se consideren necesarios en función de la labor a realizar, debiendo promoverse una presencia equilibrada de mujeres y hombres que garantice un mínimo de presencia del 40% de cada sexo, y asegurándose que al menos dos de los miembros de cada comité conozcan el idioma del usuario o programa evaluado.

3.– Honako hauek osatuko dituzte ebaluazio-batzordeak:

3.– Los Comités de Evaluación estarán compuestos por:

a) Entzute handiko akademikoek. Euskal unibertsitate-sistematik kanpoko akademiko gehiago egongo da batzordeetan bertakoa baino.

a) Académicos o académicas de reconocido prestigio. En cada comité serán mayoría los académicos o académicas ajenos a las universidades del sistema universitario vasco.

b) Ikasleengan eragin zuzena duten programetan eta jardueretan, ebaluatuko diren arloetako ikasleek; Euskadiko Unibertsitateko Ikasleen Aholku Batzordeak izendatuko ditu. Erakundeen eta irakaskuntzen ebaluazioetan parte hartuko dute ikasle horiek, baina ezin izango dute irakasleen eta ikertzaileen eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen ebaluazioetan parte hartu.

b) Estudiantes de las áreas a evaluar, en los programas y actividades que tengan un impacto directo sobre el alumnado, designados por el Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Euskadi. Dichos estudiantes participarán en la evaluación institucional y de las enseñanzas y no podrán participar en la evaluación y acreditación del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios.

c) Titulazioak ebaluatzeko programetan, ebaluatu beharreko arloetako profesional ospetsuek.

c) Profesionales de reconocido prestigio de las áreas a evaluar, en los programas de evaluación de las titulaciones.

4.– Agentziaren zuzendariak izendatuko ditu ebaluazio-batzordeetako kideak, Aholku Batzordearen proposamenari jarraiki. Hiru urterako izendatuko dira, eta ezin izango dira berriz aukeratu kargua utzi zutenetik hiru urte igaro arte.

4.– Las y los integrantes de los Comités de Evaluación serán nombrados por el Director o la Directora de la Agencia, a propuesta de la Comisión Asesora por un periodo de tres años, sin posibilidad de ser nuevamente elegidos hasta transcurridos tres años desde su cese.

5.– Ebaluazio-batzordeetako kideek, izendatuak izan ostean, eta hala eskatzen badute, ebaluazio-eginkizuna gauzatzeko prestakuntza minimo espezifiko bat jasoko dute Agentziaren aldetik.

5.– Las personas integrantes de los Comités de Evaluación, tras su nombramiento, y en caso de solicitarlo, recibirán por parte de la Agencia una formación mínima específica para realizar la función de evaluación.

6.– Ebaluazio-batzordeetako kideek kide izateari utziko diote honako arrazoi hauengatik:

6.– Los miembros de los Comités de Evaluación perderán su condición de tales por alguna de las siguientes causas:

a) Haien agintaldia amaitzen bada.

a) Terminación de su mandato.

b) Karguari uko egiten badiote.

b) Renuncia.

c) Ezintasun iraunkorra badute edo zendu egiten badira.

c) Incapacidad permanente o fallecimiento.

d) Bateraezintasunen bat sortu bazaie.

d) Incompatibilidad sobrevenida.

e) Eginkizunak eta lanak betetzen ez badituzte modu larrian, behin eta berriz eta nahita.

e) Incumplimiento grave, reiterado y deliberado de las funciones y deberes.

20. artikulua.– Ebaluazio-batzordeen funtzionamendua.

Artículo 20.– Funcionamiento de los Comités de Evaluación.

1.– Agentziaren zuzendariaren ebazpenen bidez formalizatuko dira ebaluatzeko, egiaztatzeko eta ziurtatzeko prozesuen emaitzak, dagokion ebaluazio-batzordeak txostena eman ostean. Botoen gehiengoarekin onartuko dira akordioak, eta eguneko gai-zerrendan ez dauden gaien inguruan akordioak adosteko, kontseiluko kide guztiek egon beharko dute bileran eta gehiengoaren aldeko botoaren bidez gaia presazko gaitzat jo beharko da.

1.– Los resultados de los procesos de evaluación, acreditación y certificación se formalizarán, una vez emitido el informe por el Comité de Evaluación que corresponda, a través de resoluciones del Director o la Directora de la Agencia. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y para tomar acuerdos válidos respecto a nuevos asuntos no incluidos en el orden del día, deberán estar presentes todos los miembros del Comité de Evaluación y se deberá declarar la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

Agentziaren zuzendariak, prozedura batzuk bizkortzeko beharra ikusten badu, eta ekainaren 22ko 11/2007 Legean, Herritarren Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoan, xedatutakoarekin bat, batzordeko kideak fisikoki bildu gabe bilera egiteko eta akordioak adosteko erabakia hartu ahal izango du. Aurretik aztertu dituzten gaien inguruan erabakiak hartzeko eguna eta ordua zehaztuko da.

El Director o Directora de la Agencia, observadas las necesidades de agilización de los procedimientos, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, podrá adoptar el acuerdo de utilizar un sistema de reunión y adopción de acuerdos sin necesidad de intervención física de los miembros de los Comités, fijando día y hora para la toma de decisiones de los temas previamente estudiados y recogidos en el orden del día.

2.– Ebaluatzeko, egiaztatzeko eta ziurtatzeko prozesuei buruzko ebazpenak emateko eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez. Epe horretan ez bada berariazko ebazpenik eman, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 43. eta 44. artikuluetan xedatutakoa jarraituko da; hortaz, ikerketa-jardueraren egiaztapeneko, ordainsari osagarriak ezartzeko eta ebaluatzeko prozeduretan, eskabideak administrazioaren isiltasun bidez ezetsi egin direla ulertuko da.

2.– El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones sobre los procesos de evaluación, acreditación y certificación será de seis meses. La falta de resolución expresa en plazo se rige por lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo entenderse desestimadas las solicitudes por silencio administrativo en los procedimientos de acreditación, complementos retributivos y evaluación de la actividad investigadora.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LANGILEAK ETA ARAUBIDE EKONOMIKOA, ONDAREARENA, JURIDIKOA ETA LANEKOA
PERSONAL, RÉGIMEN ECONÓMICO, PATRIMONIAL, JURÍDICO Y LABORAL

21. artikulua.– Agentziako langileak.

Artículo 21.– Personal de la Agencia.

1.– 13/2012 Legearen, ekainaren 28koaren, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoaren, 11. artikuluaren arabera, honako langile hauek osatzen dute Agentzia:

1.– De acuerdo con el artículo 11, de la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, el personal de la Agencia está formado por:

a) Agentziako bertako langileek; lan-zuzenbidearen arabera kontratatzen dira berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak errespetatuz.

a) Personal propio, contratado en régimen de Derecho laboral respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

b) Agentziari atxikitako Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko langileek eta Espainiako unibertsitate publikoetako langileek.

b) Personal de la Administración pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de las universidades públicas españolas que les sea adscrito.

2.– Agentziako langile guztiak, horien izaera edo jatorria dena dela ere, zuzendariaren mende egongo dira funtzionalki.

2.– Todo el personal de la Agencia, cualquiera que sea su naturaleza u origen, estará bajo la dependencia funcional de la Directora o del Director.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako langileei aplikatzen zaizkien arauak aplikatuko zaizkie Agentziako langileei, haien lan-harremanaren izaera juridikoaren arabera.

3.– El personal de la Agencia se regirá por las normas aplicables al personal de los entes públicos de derecho privado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a la naturaleza jurídica de su relación de empleo.

22. artikulua.– Ondarearen araubidea.

Artículo 22.– Régimen patrimonial.

1.– Agentziari atxikitako ondasunen eta eskubideen gainean jarraipena egingo da horien ondare-kontabilitatearen bitartez. Halaber, Agentzia lankidetzan arituko da Ogasun Saileko organo eskudunarekin inbentario orokorra egiteko.

1.– La gestión de los bienes y derechos adscritos a la Agencia será objeto de seguimiento a través de su contabilidad patrimonial. Asimismo, la Agencia prestará la colaboración que requiera la confección del Inventario General llevado a cabo por el órgano competente del Departamento de Hacienda.

2.– Edonola ere, Agentziak haren ondasunen eta eskubideen inbentarioa egin eta eguneratuta mantendu behar du, izaera kontsumigarrikoak alde batera utzita. Inbentarioa urtero egingo da abenduaren 31 erreferentzia gisa hartuta, eta Gobernu Kontseiluak onartu beharko du hurrengo ekitaldiko lehenengo hiruhilekoan.

2.– En cualquier caso, la Agencia tiene que elaborar y mantener actualizado el inventario de sus bienes y derechos con la única excepción de los de carácter consumible. El inventario se realizará anualmente con referencia al 31 de diciembre y se someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno en el primer trimestre del ejercicio siguiente.

23. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 23.– Recursos económicos.

Agentziak honako baliabide hauek izango ditu haren eginkizunak betetzeko:

Para el cumplimiento de sus fines, la Agencia dispondrá de los siguientes recursos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan urtero harentzat esleituko diren kredituak, urte anitzeko programa-kontratu baten bidez ezarriko direnak.

a) Los créditos que anualmente se consignen a su favor en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que se establecerán mediante un contrato-programa plurianual.

b) Haren ondareko produktuak eta errentak edo hari atxikita dauden ondasunak edo administratzen eta ustiatzen dituenak.

b) Los productos y las rentas de su patrimonio y de los bienes que tengan adscritos, o cuya administración y explotación tenga atribuida.

c) Jasotzea dagozkion zuzenbide publikoko edo pribatuko sarrerak, eta haren jardueren ondorioz sortzen direnak.

c) Los ingresos de derecho público o privado que le corresponda percibir y los que se produzcan como consecuencia de sus actividades.

d) Beste erakunde publiko eta organismo edo pertsona pribatu batzuek ematen dizkioten diru-laguntzak, borondatezko ekarpenak eta dohaintzak.

d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o donaciones que concedan u otorguen a su favor otras entidades públicas y organismos o personas privadas.

e) Eslei diezazkioketen gainerako baliabide ekonomikoak, arruntak edo ohiz kanpokoak.

e) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios que le puedan ser atribuidos.

24. artikulua.– Programa-kontratua.

Artículo 24.– Contrato-programa.

1.– Agentziak unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailarekin dituen harremanak urte anitzeko programa-kontratuen bidez gauzatzen dira jarduera gehienentzat.

1.– Las relaciones de la Agencia con el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades se articulan para la mayoría de las actividades por medio de contratos-programa plurianuales.

2.– Programa-kontratuaren xedea da Agentziaren xede operatiboak zehaztea dagokion denbora-tarterako, hau da, zer jarduera eta zerbitzu gauzatu behar dituen, eta zer jarraipen-adierazle erabiliko diren xede bakoitzerako, urte anitzeko tarte baterako zehaztuta.

2.– El objetivo del contrato-programa es establecer los objetivos operativos de la Agencia durante el periodo correspondiente; las actividades y servicios que ha de llevar a cabo, y los indicadores de seguimiento para cada objetivo, detallados de modo plurianual.

3.– Programa-kontratuak honako xede hauek ditu:

3.– Las finalidades del contrato-programa son:

a) Agentziaren eta unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailaren arteko harremanak antolatzea. Bi alderdiek konpromisoak hartuko dituzte, eta Agentziak kontuak eman beharko dizkio aldizka Eusko Jaurlaritzari.

a) Articular las relaciones entre la Agencia y el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades. Esta relación se basa en la adquisición de compromisos por ambas partes y en la rendición periódica de cuentas al Gobierno Vasco por parte de la Agencia.

b) Agentziaren helburu orokorrak adostea bien artean, euskal unibertsitate-sistemaren kalitatea bermatze aldera, eta hori guztia Agentziak haren eginkizunak gauzatzeko duen independentzia bermatuz.

b) Establecer de mutuo acuerdo los objetivos generales de la Agencia en el sentido de garantizar la calidad del sistema universitario vasco y todo ello asegurando la independencia de la Agencia en el ejercicio de sus funciones.

c) Agentziari haren lana gauzatzeko behar dituen bitartekoak ematea eta haren independentzia bermatzea; horretarako, urte anitzeko finantziazioa ziurtatu beharko du.

c) Dotar a la Agencia de los medios necesarios para desarrollar su labor y garantizar su independencia asegurando su financiación plurianual.

4.– Denbora-tarte osoko oinarrizko aurreikuspen ekonomikoak eta finantzarioak jaso behar ditu programa-kontratuak, zenbait urterako zehaztuta, Agentziak finantziazio egokia izango duela bermatzeko. Aurreikuspen horiek aldatu egin ahal izango dira helburuak aldatzen badira edo ohiz kanpoko jarduerak sortzen badira.

4.– El contrato-programa debe incluir las previsiones económicas y financieras básicas de todo el periodo, especificadas de modo plurianual, a fin de garantizar la suficiencia financiera de la Agencia. Estas previsiones podrán ser modificadas por variaciones en los objetivos o actuaciones extraordinarias.

5.– Programa-kontratuak jarraipen-batzorde bat eratu beharko du proposatutako helburuak betetzen diren aztertzeko, eta beharrezko ikusten dituen aldaketak proposatzeko indarrean dagoen artean eta hurrengo programa-kontratuari dagokionez behin indarrean dagoena amaitzen denean.

5.– El contrato-programa ha de establecer una comisión de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos, y proponer las modificaciones que se consideren precisas durante su vigencia y de cara al futuro contrato-programa una vez concluya el vigente.

25. artikulua.– Aurrekontu-, finantza- eta kontabilitate-araubidea.

Artículo 25.– Régimen presupuestario, financiero y contable.

1.– Ekainaren 28ko 13/2012 Legean, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoan, xedatutakoaren arabera, zuzenbide pribatuko erakunde publikoei dagozkien arauak aplikatu behar zaizkio Agentziari, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren gaietan autonomia-erkidegoan dagoen legediarekin bat.

1.– De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, son aplicables a la Agencia las normas correspondientes a los Entes Públicos de Derecho Privado, de conformidad con la legislación de la Comunidad Autónoma en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Erakundeak ekonomia eta finantzei buruzko bere informazioa izango du, Kontabilitate Plan Orokorreko irizpideen arabera jasoko duena. Ekonomiari eta finantzei buruzko informazio hori, era berean, bat etorriko da Euskal Autonomia Erkidegoko kontrol- eta egonkortasun-arloko araudiak zuzenbide pribatuko erakunde publikoentzat xedatzen duenarekin.

2.– La Agencia llevará su propia información económico-financiera, elaborada de acuerdo a los criterios del Plan General de Contabilidad. Esta información económico-financiera se ajustará asimismo a lo que la normativa de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de control y contabilidad establezca para los Entes Públicos de Derecho Privado.

26. artikulua.– Kontratatzeko araubidea.

Artículo 26.– Régimen de la contratación.

1.– Indarren dagoen legediak ezarritako araubide orokorraren arabera gauzatuko da Agentziak haren eginkizunak betetzeko behar dituen ondasunak eta zerbitzuak kontratatzeko eta eskuratzeko prozedura, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoak haren eskumenen esparruan xedatuko dituen arauen arabera ere.

1.– El régimen general de la contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las funciones de la Agencia será el establecido en la legislación vigente, así como en las disposiciones normativas que en el ejercicio de sus competencias dicte la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Agentziaren zuzendaria izango da agentziaren kontratazio-organo.

2.– El Director o la Directora de la Agencia será el órgano de contratación de la Agencia.

27. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 27.– Régimen jurídico.

1.– Agentziari aplikagarri zaion araubide juridikoak honako arau hauek barne hartzen ditu: 13/2012 Legean xedatutakoak, ekainaren 28koan, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoan, estatutu hauek eta Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoei aplikagarri zaizkien gainerako lege eta xedapen orokorrak.

1.– El régimen jurídico aplicable a la Agencia comprende las normas que establece la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, los presentes Estatutos y cuantas Leyes y Disposiciones de carácter general resulten aplicables a los Entes Públicos de Derecho Privado de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– 13/2012 Legeak, ekainaren 28koak, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoak, zuzenean ematen dizkion administrazio-ahalmenak eta, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak ematen dizkionak baliatuko ditu Agentziak.

2.– La Agencia ejercerá las potestades administrativas que le atribuye directamente la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, y las que le atribuya, en su caso, la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca.

3.– Agentziaren organoek haien administrazio-ahalmenak baliatuz emandako egintzak egintza administratibotzat jotzen dira; administrazio-bidea agortzen dute, eta horien kontra berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke nahi izanez gero, edo, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke jurisdikzio eskumendunaren aurrean.

3.– Los actos dictados por los órganos de la Agencia en el ejercicio de sus potestades administrativas tienen la consideración de actos administrativos, poniendo fin a la vía administrativa y contra los que cabe interponer con carácter potestativo recurso de reposición o bien interponer, directamente, un recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción competente.

4.– Agentzian ematen diren administrazio-egintzak interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta, hala badagokio, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, legedi orokorrak horretarako ezartzen duenaren arabera.

4.– Los actos administrativos que se dicten en la Agencia serán objeto de notificación a los interesados y de publicación, en su caso, en el Boletín Oficial del País Vasco, conforme determine la legislación general al efecto.

5.– Jurisdikzio zibileko eta lan-jurisdikzioko bideetara jo aurretik erreklamazioak aurkeztekotan, Agentziaren zuzendariari igorri beharko zaizkio, eta horrek ebatzi beharko ditu.

5.– Las reclamaciones previas a las vías jurisdiccionales civil y laboral se dirigirán al Director o Directora de la Agencia, a quien corresponderá resolverlas.

6.– Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, X. Tituluan, eta lege hori garatzeko araudian ezarritako ondare-erantzukizunaren araubidea aplikatuko zaio Agentziari. Agentziaren zuzendariak izango du horren kontra aurkeztutako ondare-erantzukizuneko erreklamazioak ebazteko eskumena.

6.– El régimen de responsabilidad patrimonial de la Agencia será el establecido en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la normativa de desarrollo de la misma. El Director o Directora de la Agencia será el órgano competente para la resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial dirigidas contra la misma.

7.– Haren egintza guztiak legezkoak direla zainduko duen aholkularitza juridikokoa izango du Agentziak.

7.– La Agencia contará con asesoramiento jurídico que velará por la legalidad de todos sus actos.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
DATU-BABESA
PROTECCIÓN DE DATOS

28. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 28.– Protección de datos.

1.– Datu pertsonalak babesteari buruzko indarreko legediak ezarritakoa bete behar du Agentziak haren eginkizunak gauzatzerakoan.

1.– La Agencia, en el ejercicio de sus funciones, queda sometida a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

2.– Agentziak, haren eginkizunetarako behar dituen fitxategiak eta datu-baseak, datu pertsonalak dituztenak, sortu, mantendu, kudeatu eta aldatu edo ezabatu behar dituenean, arlo horretan indarrean dagoen legediak ezartzen dituen baldintzak eta betebeharrak bete behar ditu.

2.– La Agencia, para la creación, el mantenimiento, la gestión y la modificación o supresión de ficheros y bases de datos que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones y que contengan datos de carácter personal, debe actuar de conformidad con los requisitos y las obligaciones que establece la normativa vigente en esta materia.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ESTATUTUAK ALDATZEA ETA AGENTZIA DESEGITEA
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y EXTINCIÓN DE LA AGENCIA

29. artikulua.– Estatutuak aldatzea.

Artículo 29.– Modificación de los Estatutos.

Agentziaren Gobernu Kontseiluak estatutuak aldatzeko nahi adina proposamen egin eta onartu ahal izango ditu Agentziari eragiten dioten lege-aldaketetara egokitzeko edo haren funtzionamendua hobetzeko. Gobernu Kontseiluko kideen bi herenen berariazko adostasuna beharko da estatutuak aldatzeko proposamen horiek onartzeko. Unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren titularrari aurkeztuko zaizkio horrela onartutako proposamenak, eta horrek estatutuak aldatzea behin betiko onartzea proposatuko dio gobernuari; dekretu bidez gauzatuko da aldaketa.

El Consejo de Gobierno de la Agencia podrá elaborar y aprobar cuantas propuestas de modificaciones de estos Estatutos considere necesarias para adaptarse a los cambios legislativos que la afecten o para mejorar el funcionamiento de la misma. La aprobación de tales propuestas modificatorias requerirá el acuerdo expreso de las dos terceras partes de los miembros del Consejo. Las propuestas así aprobadas serán elevadas a la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades quien propondrá la definitiva aprobación de la modificación estatutaria al Gobierno que se formalizará mediante Decreto.

30. artikulua.– Agentzia desegitea.

Artículo 30.– Extinción.

Legez ezarritako moduan desegingo da Agentzia eta gauzatuko da dagokion likidazio-prozesua.

La extinción de la Agencia así como el oportuno proceso de liquidación, se hará en los términos legalmente establecidos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común