Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

251. zk., 2012ko abenduaren 28a, ostirala

N.º 251, viernes 28 de diciembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
5904
5904

AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzak erosketa-aukerarekin alokatzeari buruzkoa.

ORDEN de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, sobre el arrendamiento con opción de compra de las viviendas de protección oficial.

39/2008 Dekretuak, martxoaren 4koak, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoa eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriak ezartzen ditu. Dekretu horren 2. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, babes publikoko etxebizitzen ezaugarrietako bat da, besteak beste, jabetza osoan, azalera-eskubidean edo alokairu-erregimenean eskualdatzen direla, babestutako prezio batean. Babes ofizialeko etxebizitzek ere ezaugarri hori dute, babes publikoko etxebizitzak diren heinean.

El Decreto 39/2008, de 4 de marzo, establece el régimen jurídico de las viviendas de protección pública y las medidas financieras en materia de vivienda y suelo. De conformidad con lo previsto en su artículo 2, las viviendas de protección pública se caracterizan, entre otras cosas, por ser objeto de transmisión en plena propiedad, en derecho de superficie o en régimen de alquiler a un precio protegido. Las viviendas de protección oficial, en tanto que viviendas de protección pública, comparten esta característica.

Jabetza osoa eta azalera-eskubidea berdinak ez diren arren, bistan da, ezberdintasun handi bat dute alokairuarekin alderatuta etxebizitza bat eskuratzeko orduan. Lehen bi erregimenetan etxebizitzen prezioa ordaindu behar da eta horrek esan nahi du, gehienetan, esleipendunek hipoteka-mailegu bat eskatu behar izaten dutela. Alokairuan, berriz, etxebizitza erabili ahal izateko nahikoa da alokairu-kontratuan aurreikusitako denbora-tartean hileroko errenta ordaintzea. Hala eta guztiz ere, babes ofizialeko etxebizitzen eskaria handiagoa izan da erosketa-erregimenean alokairukoan baino; izan ere, merkatuak (baita babes ofizialekoaren gisa araututa daudenek ere) etxebizitzak eskuratzeko prezio eraginkor oso antzekoak jarri baitizkie bi erregimenei eta horrek, gizartearekin, ekonomiarekin zein kulturarekin lotutako beste faktore batzuekin batera, etxebizitzak alokairuan hartzeari sustagarria kendu dio.

La plena propiedad y el derecho de superficie, aunque obviamente no son iguales, presentan una gran diferencia con el arrendamiento a la hora de acceder a una vivienda. En los dos primeros casos es preciso abonar su precio, lo que en la inmensa mayoría de los casos obliga a solicitar un crédito hipotecario a las personas adjudicatarias. En el arrendamiento, en cambio, basta con pagar una renta mensual para poder hacer uso de la vivienda durante el tiempo que se prevea en el contrato de arrendamiento. Aun así, la demanda de viviendas de protección oficial en compra ha venido siendo superior a la demanda en alquiler, porque el mercado, incluso uno regulado como el de protección oficial, ha asignado precios efectivos de acceso muy similares a ambos regímenes, desincentivando, junto a otros factores socioeconómicos y culturales, el acceso en alquiler.

Azken bost urteetan pairatzen ari garen finantza- eta ekonomia-krisiaren ondorioz, ordea, finantza-sistemak zorrozki murriztu ditu kredituak eta, horrenbestez, etxebizitza lortzea ezinezkoa bilakatu da erosketa-erregimenean eskatzen zuten pertsona askorentzat. Egoera berri honetan, oso zaila da babestutako etxebizitza berrien sustapenak abiaraztea, baita eraikitzen ari direnak zein bukatutakoak saltzea ere, erosleak falta baitira.

Sin embargo, la crisis financiera y económica que padecemos desde hace ya cinco años, ha generado la drástica restricción crediticia por parte del sistema financiero, haciendo imposible el acceso a la vivienda para una gran parte de los demandantes en la modalidad de compra. En este nuevo contexto, no solo presenta graves dificultades el inicio de nuevas promociones de viviendas protegidas, sino también la venta, por falta de compradores, de las viviendas en construcción o ya finalizadas.

Egoera are gehiago larritzen da jabetza osoko edo azalera-eskubideko etxebizitzen esleipendunek eraikuntza-fasean nahitaezko aurrerakinak eman eta, etxebizitza behin betiko hartzeko unean, horren prezioaren gainerako zenbatekoari aurre egin ezin diotenean, kreditu-erakundeek hipoteka-mailegua ukatzen dietelako.

Esta situación se agrava en los casos de adjudicatarios de viviendas en plena propiedad o derecho de superficie, que ya han aportado los anticipos a cuenta preceptivos durante la construcción, y llegado el momento de la entrega final de la vivienda, se encuentran en la imposibilidad de hacer frente al resto del pago del precio porque las entidades de crédito deniegan la financiación hipotecaria.

Azkenik, sorgin-gurpila ixteko, finantza-burbuila lehertzetik eratorritako finantza-sistemaren berregituraketak eta erreskateak ia guztiz ezabatu du alokairuko etxebizitza-sustapenentzako banku-finantzazioa, epe luzerako inbertsioak direnez arriskuak pilatzen baitituzte, salmentako etxebizitzek baino errentagarritasun gutxiagorekin, gainera.

Finalmente, y para cerrar un circulo vicioso, el proceso de reestructuración y rescate del sistema financiero derivado de la explosión de la burbuja financiera, prácticamente ha eliminado la financiación bancaria a la promoción de viviendas en alquiler, que acumulan riesgos por ser inversiones a largo plazo con rentabilidades todavía mas reducidas a la venta.

Horren guztiaren baturak ondorio larriak ditu; ondorio horiek errazago ikusten dira azken urtean babestutako etxebizitzen eraikuntza pilatu den udalerrietan, hala nola, Gasteizen, baina sendo eta kezkagarriki hedatzen ari da Euskal Autonomia Erkidegoko beste hiri-eremu batzuetara.

La suma de estos hechos tiene graves consecuencias, más visibles en los municipios en los que se ha concentrado la construcción de vivienda protegida en los últimos años, como es el caso de Vitoria-Gasteiz, pero en franca y preocupante expansión a otros ámbitos urbanos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ondorio horiek zuzenean eragiten diete hiru talde hauei:

Estas consecuencias repercuten directamente en tres colectivos:

● Etxebiden izena emandakoei, gizarte-alokairuko etxebizitza eskatu eta modalitate horretan etxebizitza nahikoa ez dagoela ikusten baitute, ezta sustapen berriak abiarazteko benetako aukerarik ere; hori gutxi balitz, babestutako etxeak eraikita daude baina ezin dira erabili, eroslerik ez dutelako.

● El colectivo social registrado en Etxebide, que demanda vivienda de alquiler social y ven que ni hay parque suficiente de viviendas en esta modalidad ni posibilidad efectiva de que se inicien nuevas promociones, dándose la paradoja de que existen unas viviendas protegidas construidas sin utilizar por no tener comprador.

● Jabetza osoko edo azalera-eskubideko etxebizitzen erosleei, baldin eta beren etxebizitzak eraikitzen bukatzean ordaintzeke gelditzen denari aurre egiteko beharrezkoa izan ohi den hipoteka-mailegua lortzen ez badute; halakoetan, kontura ordaindutako aurrerakinen zati handi bat galdu, etxebizitzari gabe gelditu eta Etxebideko zerrendetatik ateratzen dituzte, izan ere, etxebizitzen esleipenduntzat hartzen baitituzte ofizialki, dagoeneko.

● Los compradores de viviendas en plena propiedad o derecho de superfice, que al finalizar la construcción de sus viviendas, no obtienen el préstamo hipotecario habitualmente preciso para financiar el precio restante, perdiendo con ello una parte importante de sus anticipos a cuenta, sin vivienda y fuera de las listas de Etxebide al figurar ya oficialmente como adjudicatarios de viviendas.

● Eraikuntzari aurre egiteko hartutako maileguak ezeztatu ezin dituzten eraikuntza- eta sustapen-enpresei, beren produktuak saldu ezin dituztenez are gehiago larritzen baita beren egoera.

● Las empresas promotoras y constructoras que no tienen posibilidad de cancelar los préstamos adquiridos para afrontar la construcción, al no poder salida de ventas a sus productos agravando la crítica situación que están atravesando.

Administrazioaren betebeharra da, batetik, etxebizitza behar dutenek horixe lortzeko modu berriak bilatzea eta, bestetik, krisiak hainbeste gaztigatu duen eraikuntzaren sektorea bideragarri bilakatzen laguntzea, horrek eragin zuzena baitu enplegu-sorkuntzan.

Es obligación de la Administración tanto buscar nuevas formas que faciliten el acceso a la vivienda a las personas con necesidad de ella, como contribuir a la viabilidad de un sector tan castigado por la crisis como el de la construcción, con consecuencia directa en la generación de empleo.

Labur esanda, gizarte batean ezin da utzi erosgai dauden egoitza-baliabide batzuk erabili gabe gelditzea, baldin eta, paradoxikoki, eskaintza hori estaltzeko adinako eskaria badago. Gainera, egoera hori eskaintza eta eskariaren arteko harreman egokia eragozten duten araudi-akatsek eragiten dute, besterik gabe; hori dela eta, egungoa baino beste oreka hobe bat lortu behar da, guztien ongizatearen ikuspuntutik.

En definitiva, una sociedad no puede permitirse mantener ociosos unos recursos habitacionales que están en oferta, oferta enfrentada paradójicamente a una demanda que parece suficiente para su cobertura, simplemente por imperfecciones regulatarios que impiden la adecuada conexión de oferta y demanda, logrando un nuevo equilibrio más optimo que el actual desde la óptica del bien común.

Erosleei jabetza osoan edo azalera-eskubidean esleitutako babes ofizialeko etxebizitzak eman eta kanpo-finantzaketara jotzeko unea atzeratzea da, hain zuzen ere, babestutako etxebizitzen eskaintza eta eskariaren arteko harreman hobe hori lortzeko modu bat. Hori egin daiteke, egin, erosketa-aukera duen alokairura joz.

Una forma de facilitar esta mejor conexión entre oferta y demanda de vivienda protegida consiste en permitir el acceso a las viviendas de protección oficial adjudicadas en plena propiedad o en derecho de superficie a sus adquirentes, retrasando el momento en el que éstos deben acudir a la financiación externa. Y eso es posible recurriendo al arrendamiento con opción de compra.

Modalitate hori aurreikusita dago gure legedian, baina ez dago araututa. Alokairu-modalitate honek berariaz araututako besti bi moduetatik hartzen du: alokairutik eta erosketatik (azken hori jabetza osokoa edo azalera-eskubidekoa izan daiteke). Hala eta guztiz ere, indarrean jarriko duen arau bat behar du.

Se trata de una figura ya prevista en nuestra normativa, aunque carente de regulación. Participa de las dos formas expresamente reguladas: el arrendamiento y la compra, sea ésta de la propiedad plena o del derecho de superficie. No obstante, precisa de una norma que le otorgue carta de naturaleza.

Hori guztia dela eta, gabezia horrekin bukatzera zuzenduta dago agindu hau, eta babes ofizialeko etxeentzat erosketa-aukera duen alokairuaren funtsezko osagaiak arautzera, hala nola, gehienezko errenta, horren eguneraketa eta salerosketaren prezioa. Horrela, Dekretuan jasotako aurreikuspenak garatuko dira, horren lehenengo azken xedapena aplikatuta.

Esta orden está dirigida a poner fin a esta carencia y a regular los elementos esenciales del arrendamiento con opción de compra de las viviendas de protección oficial, tales como la duración del arrendamiento, la renta máxima, su actualización, precio de la compraventa, desarrollando así las previsiones del propio Decreto en aplicación de su disposición final primera.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Definizioa.

Artículo 1.– Definición.

1.– Erosketa-aukera duen alokairua babes ofizialeko etxebizitzak jabetza osoan edo azalera-eskubidean eskualdatzeko erregimen mota bat da.

1.– El arrendamiento con opción de compra es una modalidad de los regímenes de transmisión en propiedad plena y en derecho de superficie de las viviendas de protección oficial.

2.– Ezingo dira erosketa-aukerarekin alokatu alokairu-erregimenean eskualdatzeko kalifikatu diren babes ofizialeko etxebizitzak.

2.– No pueden ser objeto de arrendamiento con opción de compra las viviendas de protección oficial que se califiquen para su transmisión en régimen de alquiler.

2. artikulua.– Sustapenak erosketa-aukera duen alokairu-modalitatean kalifikatzea.

Artículo 2.– Calificación de promociones en la modalidad de arrendamiento con opción de compra.

1.– Sustapenaren behin-behineko kalifikazio-eskarian jaso behar da erosketa-aukera duen alokairu-modalitatea.

1.– La modalidad de arrendamiento con opción de compra debe consignarse en la solicitud de calificación provisional de la promoción.

2.– Kalifikazio-ebazpenetan berariaz jaso behar da etxebizitzetara jotzeko erregimena eta hasierako erabilera erosketa-aukera duen alokairu-modalitatean egiten den, edo ez.

2.– En las resoluciones de calificación ha de hacerse constar expresamente si el régimen de acceso y uso inicial es en la modalidad de arrendamiento con opción de compra o no.

3. artikulua.– Esleitu ez diren etxebizitzen kalifikazioa aldatzea, bai eta esleitutakoena ere, baldin eta erosleek zailtasunak badituzte salerosketa-kontratuan hitzartutako baldintzetan etxebizitzaren ordainketari aurre egiteko.

Artículo 3.– Modificación de la calificación de las viviendas no adjudicadas o adjudicadas con dificultades por parte de los compradores para afrontar el pago en las condiciones pactadas en el contrato de compraventa.

1.– Sustatzaileren batek babes ofizialeko etxebizitza batzuk esleitu gabe baditu bere sustapenean, eta etxebizitza horiek jabetza osoan edo azalera-eskubidean eskualdatzeko behin-behineko kalifikazioa badute, eska dezake behin betiko kalifikazio-ebazpenean erosketa-aukerako alokairu-modalitatea jartzea esleitu gabe dauden etxebizitzei dagokienez.

1.– El promotor de viviendas de protección oficial calificadas provisionalmente para su transmisión en propiedad plena o en derecho de superficie que tenga en una promoción viviendas sin adjudicar puede solicitar que se incorpore en la resolución de calificación definitiva la modalidad de arrendamiento con opción de compra respecto de las viviendas no adjudicadas.

2.– Sustapenak behin betiko kalifikazioa badu dagoeneko, sustatzaileak eska dezake kalifikazio horretan eskuratze-erregimenari eta hasierako erabilerari dagokiona aldatzea, erosketa-aukera duen alokairuaren aukera eransteko, hala esleitu gabeko etxebizitzei, nola esleitutakoei, baldin eta erosleek ezin badiete aurre egin salerosketa-kontratuan hitzartutako baldintzei, eta horretarako baimena idatziz ematen badute.

2.– Si la promoción ya tuviera la calificación definitiva, puede solicitar que se modifique ésta en lo relativo al régimen de acceso y uso inicial para incorporar la opción de arrendamiento con opción de compra respecto de las viviendas no adjudicadas y de las adjudicadas cuyos compradores no puedan afrontar el pago en las condiciones pactadas en el contrato de compraventa y presten su consentimiento por escrito.

4. artikulua.– Diru-sarreren muga.

Artículo 4.– Límites de ingresos.

Modalitate honetan kalifikatutako etxebizitzetara jo al izateko, urteko diru-sarrera haztatuen gehieneko eta gutxieneko mugak babes ofizialeko etxebizitzak jabetza osoan zein azalera-eskubidean eskualdatzeko erregimenetan eskuratzeko aurreikusitako berberak dira.

Para acceder a las viviendas calificadas en esta modalidad, los límites máximos y mínimos de ingresos anuales ponderados son los previstos para el acceso a las viviendas de protección oficial en los regímenes de transmisión en propiedad plena y en derecho de superficie.

5. artikulua.– Erosketa-aukera duen alokairu-kontratuaren gutxieneko edukia.

Artículo 5.– Contenido mínimo del contrato de arrendamiento con opción de compra.

Erosketa-aukera duen alokairu-kontratuan alderdi hauek ezarri behar dira, gutxienez ere:

En el contrato de arrendamiento con opción de compra ha de establecerse, como mínimo:

a) alokairuaren iraupena eta hori iraungitzeko arrazoiak.

a) la duración del arrendamiento y las causas de extinción de éste.

b) etxebizitzaren alokairua eta, hala badagokio, horren eguneraketa.

b) la renta de la vivienda y, si procede, su actualización.

c) aukera-eskubideagatiko ordaina, dagokionean.

c) la contraprestación por el derecho de opción, cuando proceda.

d) aukera-eskubidearen iraupena.

d) la duración del derecho de opción.

e) salmentaren prezioa eta aurreratutako ordainketa partzialen dedukzioak.

e) el precio de venta y deducciones en concepto de pagos parciales adelantados.

f) sustatzailearen betebeharra, idatziz jasoa, etxebizitzaren gaineko beste aukera-eskubiderik ez eskualdatzeko, kargatzeko ez eta emateko ere, kontratuan ematen dena iraungitzen den egunera arte.

f) la obligación expresa por parte del promotor de no transmitir, gravar ni conceder otro derecho de opción sobre la vivienda hasta el día en que caduque el concedido en el contrato.

g) errentariaren betebeharra, idatziz jasoa, aukera-eskubidea hirugarren bati ez emateko.

g) la obligación expresa por parte de la parte arrendataria de no ceder el derecho de opción a un tercero.

h) kontratua eskritura publiko bihurtzeko eta Jabetzaren Erregistroan erregistratzeko hitzarmena, idatziz jasoa.

h) el pacto expreso de elevación a escritura pública del contrato y su inscripción en el Registro de la Propiedad.

6. artikulua.– Kontratuei oniritzia ematea.

Artículo 6.– Visado de los contratos.

Eskritura publiko bilakatu aurretik eman beharko zaie oniritzia babes ofizialeko etxebizitzentzako erosketa-aukera duten alokairu-kontratuei.

Los contratos de arrendamiento con opción de compra de viviendas de protección oficial deberán presentarse a visado antes de elevarse a escritura pública.

7. artikulua.– Alokairuaren iraupena eta iraungitzea.

Artículo 7.– Duración y extinción del arrendamiento.

1.– Alokairuaren iraupena ez da eroste-aukerarako eskubidea gauzatzeko epea baino motzagoa izango.

1.– La duración del arrendamiento no debe ser inferior al plazo de ejercicio del derecho de opción de compra.

2.– Alokairua erosketa-aukera gauzatzearekin iraungiko da, araudi aplikagarrian aurreikusitako beste arrazoiez gainera.

2.– El arrendamiento, además de por las causas previstas en su normativa de aplicación, se extingue por el ejercicio de la opción de compra.

8. artikulua.– Errenta.

Artículo 8.– Renta.

1.– Hasierako gehieneko urteko errentak ez du gaindituko etxebizitzaren eta horren eranskinen gehieneko salmenta-prezioaren % 5; prezio hori behin-behineko kalifikazio ebazpenean jasotakoa izango da.

1.– La renta máxima anual inicial no debe superar el 5% del precio máximo de venta de la vivienda y sus anejos que conste en la resolución de calificación provisional.

2.– Kontratuan hala hitzartzen bada, urteko errenta eguneratu ahalko da, Kontsumorako Prezioen Indizeak Euskal Autonomia Erkidegoan urtetik urtera izandako ehuneko-hazkundea aintzat hartuta. Indize hori eguneraketaren urteko sortzapena egiteko unean ofizialki eskuragarri dagoena izango da.

2.– Si así se pacta en el contrato, la renta anual se puede actualizar en la variación porcentual experimentada por el último Índice interanual de Precios al Consumo del País Vasco disponible oficialmente en el momento del devengo anual de la actualización.

9. artikulua.– Aukera-eskubideagatiko ordaina.

Artículo 9.– Contraprestación por el derecho de opción.

1.– Aldeek hala adosten badute, ordain bat ezarri daiteke sustatzaileak errentariari ematen dion erosketa-aukerarako eskubidearen truke.

1.– Si así lo acuerdan las partes, se puede establecer una contraprestación por el derecho de opción de compra que el promotor concede a la parte arrendadora.

2.– Ordain horrek ez du gaindituko etxebizitzaren eta horren eranskinen gehieneko salmenta-prezioaren % 4.

2.– La contraprestación no debe superar el 4% del precio máximo de venta de la vivienda de protección oficial y sus anejos.

3.– Errentariak erosteko aukera gauzatzen badu, ordainaren zenbateko osoa salmenta-prezioaren guztizkoari kenduko zaio.

3.– En el caso de que la parte arrendataria ejercite la opción de compra, el importe íntegro de la contraprestación debe deducirse del precio de venta.

4.– Erosketa-aukera gauzatu ezean, ordainaren zenbateko osoa sustatzailearentzat izango da.

4.– De no ejercitarse la opción de compra, el importe íntegro de la contraprestación queda en beneficio del promotor.

10. artikulua.– Aukera-eskubidearen iraupena.

Artículo 10.– Duración del derecho de opción.

1.– Aukera-eskubideak 5 urteko iraupena du.

1.– El derecho de opción de compra tiene una duración de 5 años.

2.– Epe horretan gauzatzen ez bada, aukera-eskubidea iraungitzen da.

2.– Si no se ejerce en ese plazo, el derecho de opción caduca.

11. artikulua.– Salmenta-prezioa.

Artículo 11.– Precio de venta.

1.– Behin-behineko kalifikazio-ebazpenean jabetza osoan edo azalera-eskubidean eskualdatzeko kalifikatutako babes ofizialeko etxebizitzei dagozkienak izango dira erosketa-aukerako alokairu-modalitatean kalifikatutako etxebizitzen gehienezko prezioak.

1.– Los precios máximos de venta de las viviendas calificadas en la modalidad de arrendamiento con opción de compra son los correspondientes a las viviendas calificadas para su transmisión en los regímenes de transmisión en propiedad plena y en derecho de superficie que consten en la resolución de calificación provisional.

2.– Guztiz debekatuta dago esleipendunek erosketa-aukera duen alokairu-modalitatean eskualdatzen diren babes ofizialeko etxebizitzen salmenta-prezioa kontura ordaintzea.

2.– Quedan terminantemente prohibidas las entregas a cuenta del precio de venta de las viviendas de protección oficial que se transmitan en arrendamiento con opción de compra por parte de las personas adjudicatarias.

12. artikulua.– Salmenta-prezioari kendu beharrekoak.

Artículo 12.– Deducciones del precio de venta.

1.– Salmenta-prezioari kendu behar zaizkio, aurreratuko ordainketa partzial gisara, errentariak ordaindutako errenten baturaren ehuneko hauek:

1.– Del precio de venta se deben deducir, en concepto de pagos parciales adelantados, los siguientes porcentajes de la suma de las rentas satisfechas por la parte arrendataria:

a) % 50, gutxienez ere, errentariak erosketa-aukera bosgarren urtean gauzatzen badu.

a) al menos el 50% si la parte arrendataria ejerce la opción de compra el quinto año.

b) % 55, gutxienez ere, erosketa-aukera laugarren urtean gauzatzen badu.

b) al menos el 55% si ejerce la opción de compra durante el cuarto año

c) % 60, gutxienez ere, erosketa-aukera hirugarren urtean gauzatzen badu.

c) al menos el 60% si ejerce la opción de compra durante el tercer año

d) % 65, gutxienez ere, erosketa-aukera bigarren urtean gauzatzen badu.

d) al menos el 65% si ejerce la opción de compra durante el segundo año

e) % 70, gutxienez ere, erosketa-aukera bigarren urtean gauzatzen badu.

e) al menos el 70% si ejerce la opción de compra durante el primer año.

2.– Halaber, aukera-eskubideagatiko ordainaren zenbateko osoa kendu beharko zaio, hala badagokio.

2.– También debe deducirse el importe íntegro de la contraprestación por el derecho de opción, en su caso.

3.– 3.2 artikuluan aurreikusitako egoeran, sustapena behin betiko kalifikatu aurretik sustatzailearen eta errentariaren arteko salerosketa-kontratua bazegoen, eta salmenta-prezioaren aurrerapenen bat kontura ordaindu bazen, aurrerapen horien zenbateko osoa kendu beharko zaio salmenta-prezioari.

3.– En los supuestos previstos en el artículo 3.2, si antes de la calificación definitiva de la promoción ya existía un contrato de compraventa de vivienda entre el promotor y la parte arrendataria y se habían producido anticipos a cuenta del precio de venta, ha de deducirse el importe íntegro de dichos anticipos.

13. artikulua.– Erosketa-aukera gauzatzea.

Artículo 13.– Ejercicio de la opción de compra.

1.– Errentariak edozein unetan gauza dezake erosketa-eskubidea, horren iraupenaren barruan, betiere.

1.– La parte arrendataria puede ejercer la opción de compra en cualquier momento dentro del plazo de duración de la misma.

2.– Horretarako, bere eskubidea gauzatzeko erabakiaren berri eman beharko dio alokatzaileari, jakinarazpen frogagarriaren bitartez.

2.– A tal efecto ha de notificar fehacientemente al arrendador su decisión de ejercer su derecho.

3.– Salerosketaren eskritura publikoa jakinarazpena egin eta 60 eguneko epean eman beharko da, gehienez ere, bi aldeek besterik adostu ez dutenean salbu; nolanahi ere, epe hori ezingo da hiru hiletik gorakoa izan.

3.– El otorgamiento de la escritura pública de compraventa ha de tener lugar en un plazo máximo de 60 días a partir de la notificación, salvo acuerdo distinto entre las partes, que no debe ser superior a tres meses.

4.– Etxebizitza eta horren eranskinak emateko unean, ondasun horiek edozein motatako karga, zerga eta errentamendutik aske egon beharko dute, sustatzaileak eskatutako hipoteka-mailegua salbu, baldin eta errentariak modu askean eta bere borondatez hipoteka-mailegua eta horren errentamendua bere gain hartu nahi baditu.

4.– En el momento del otorgamiento la vivienda y sus anejos deben estar libres de cargas, gravámenes y arrendamientos, salvo el préstamo hipotecario concertado por el promotor si la parte arrendataria libre y voluntariamente desea subrogarse en él y el arrendamiento del que ésta disfruta.

5.– Errentariari dagokio Notarioa izendatzea.

5.– Corresponde a la parte arrendataria la designación de Notario.

14. artikulua.– Erosketa-aukera iraungitzea, eskubide hori gauzatu gabe.

Artículo 14.– Extinción de la opción de compra sin haberse ejercitado.

3.2 artikuluan azaldutako egoeran, sustapena behin betiko kalifikatu aurretik sustatzailearen eta errentariaren arteko salerosketa-kontratua bazegoen, eta prezioaren aurrerapen batzuk kontura ordaindu baziren, sustatzaileak aurrerapen horien zati bat (kontratuan ezarritakoa) gorde ahalko du, erosketa gauzatu ez izanaren zehapen gisara; gainerakoa, berriz, banku-abaletik edo itzulera bermatzeko aseguru-kontratutik eratortzen diren baldintzetan itzuli beharko da.

En los supuestos previstos en el artículo 3.2, si antes de la calificación definitiva de la promoción ya existía un contrato de compraventa de vivienda entre el promotor y la parte arrendataria y se habían producido anticipos a cuenta del precio, el promotor puede retener la parte de dichos anticipos que se haya estipulado contractualmente como penalización por no consumar la venta, debiendo devolver el resto en los términos que resulten del aval bancario o del contrato de seguro que garantiza su reintegro.

15. artikulua.– Erosi gabeko etxebizitzen erabilera.

Artículo 15. Destino de las viviendas no adquiridas.

1.– Erosteko aukera gauzatu gabe iraungi bada, eta alokairu-kontratua ere iraungi bada, etxebizitzaren titularrak honako erabilera hauek eman ahalko dizkio:

1.– Una vez extinguida la opción de compra sin haberse ejercitado y extinguido el contrato de arrendamiento, el titular de la vivienda podrá destinarla a:

a) erosketa-aukera duen beste alokairu bat kontratatzea, izandako errentarien edo beste batzuen alde.

a) un nuevo arrendamiento con opción de compra a favor de los mismos u otros arrendatarios

b) etxebizitza saltzea, hirugarrenen alde.

b) su venta a favor de terceras personas.

2.– Kasu batean zein bestean, gehieneko erosketa-prezioa zein etxebizitzaren gehieneko alokairua kontratu berriari oniritzia emateko unean indarrean daudenak izango dira.

2.– En ambos casos tanto el precio máximo de venta como la renta máxima de la vivienda serán los vigentes en el momento de presentación a visado del nuevo contrato.

3.– Erosketa-aukera duten bigarren eta hurrengo alokairu-kontratuek Agindu honetan ezarritakoari men egin beharko diote, salbuespen bakarrarekin: errentariak ordaindutako errenten truke salmenta-prezioari kendu beharreko ehunekoa % 50ekoa izango dela.

3.– Los segundos y posteriores contratos de arrendamiento con opción de compra que se puedan formalizar, se regirán por lo dispuesto en esta Orden con la única salvedad de que el porcentaje de deducción sobre el precio de venta en concepto de las rentas satisfechas por la parte arrendataria será del 50%.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2012ko abenduaren 12a.

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2012.

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común