Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

210. zk., 2012ko urriaren 30a, asteartea

N.º 210, martes 30 de octubre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
4785
4785

210/2011 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta elika-gaigintzako elkarte adierazgarriak aitortzeari eta erroldan inskribatzeari buruzkoa.

DECRETO 210/2012, de 16 de octubre, de reconocimiento e inscripción en el censo de las asociaciones agrarias y alimentarias representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legearen VII. tituluan helburuak adierazten dira, eta horien artean ezartzen da euskal administrazioek harremana eta zerbitzua eman behar dietela orokorrean nekazaritzan eta elikagaigintzan jarduten diren pertsonei, fisiko nahiz juridiko izan. Horretarako, elkarteak eta federazioak eratzea eta mantentzea sustatuko dute, hori baita modurik egokiena egituratzeko eta sektorearekin elkarrizketak maiz eta behar bezala egiteko.

El título VII de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria expresa como uno de sus objetivos el de consolidar a las administraciones vascas como unas administraciones relacionales y de servicios hacia las personas físicas o jurídicas dedicadas al sector agrario y alimentario en general. Para ello deberán promover la constitución y mantenimiento de asociaciones y federaciones, por ser ésta la mejor manera de vertebrar y mantener una interlocución fluida y ordenada con el sector.

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 86. artikuluaren bidez sortzen da nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarteen errolda, eta bertan inskribatuta egon behar dute azpisektoreetako bakoitzean adierazgarritzat jo diren elkarte guztiek. Artikulu horrek berak dio, halaber, arau bidez ezarriko direla horien adierazgarritasuna erabakitzeko irizpide objektiboak.

El artículo 86 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria crea el censo de asociaciones agrarias y alimentarias en el que se deberán inscribir todas las asociaciones que sean reconocidas como representativas en cada uno de los subsectores. Asimismo dicho artículo difiere a una norma reglamentaria la fijación de los criterios objetivos de determinación de la representatividad de las mismas.

Dekretu honen xede da, hain zuzen, agindu hori betetzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarte adierazgarriak halakotzat hartzeko irizpideak ezartzea, bai eta horiek erroldan inskribatu ahal izateko ere.

El presente Decreto tiene por objeto dar cumplimiento a dicho mandato y establecer los criterios para el reconocimiento de las asociaciones agrarias y alimentarias representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su inscripción en el censo.

Nekazaritza-erakunde profesionalak dekretu honen aplikazio-eremuan sartu dira, nahiz eta legeak berak arautuak dituen elkarte horiek aitortzeko oinarrizko baldintzak eta horren ondorioak. Aitzitik, dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo daude nekazaritza-ustiategiei aholku emateko erakundeak, arauketa oso eta zehatza baitute lehendik ere.

Las organizaciones profesionales agrarias han sido incluidas en el ámbito de aplicación de este decreto si bien los requisitos sustanciales para su reconocimiento y sus efectos ya vienen regulados por la propia Ley. Por el contrario, las entidades de asesoramiento a las explotaciones agrarias quedan fuera del ámbito de aplicación del presente Decreto porque ya cuentan con una regulación reglamentaria completa y exhaustiva.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, manuzko txostenak eginda, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko urriaren 16an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarte adierazgarriak aitortzea eta erroldan inskribatzea arautzea.

1.– Es objeto del presente Decreto regular el reconocimiento de las asociaciones agrarias y alimentarias representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su inscripción en el censo de dichas organizaciones.

2.– Dekretu honen eranskinean ezarritako tipologiari jarraiki sailkatuko dira nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarteak.

2.– Las asociaciones agrarias y alimentarias se clasificarán de conformidad con la tipología establecida en el anexo del presente Decreto.

2. artikulua.– Nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarte adierazgarriak aitortzeko baldintza orokorrak.

Artículo 2.– Requisitos generales para el reconocimiento de las asociaciones agrarias y alimentarias representativas.

1.– Nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarte eta federazio profesionalek eta enpresarialek baldintza hauek bete behar dituzte nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarte adierazgarritzat hartzeko:

1.– Podrán ser reconocidas como asociaciones agrarias y alimentarias representativas las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario y alimentario que cumplan los siguientes requisitos:

– Helburu eta jarduera sozialek zerikusia izatea nekazaritzako eta elikagaigintzako sektoreen defentsarekin eta horiek ordezkatzearekin.

– Que sus fines y actividades sociales estén vinculados con la defensa y representación de los sectores agrario o alimentario.

– Legearen arabera eratuta eta inskribatuta egotea dagokien erregistroan.

– Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente.

– Euskal Autonomia Erkidegoan izatea egoitza soziala, eta, halaber, kideen % 70ek gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoan izatea egoitza.

– Tener su domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi o que al menos el 70% de las personas asociadas estén asimismo domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

– Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

– Jardueraren lurralde-eremuak lurralde historiko bat baino gehiago hartzea, baldin eta elkartearen produkzioa edo jarduera ez bada lurralde bakar batera mugatzen.

– Que su ámbito territorial de actuación sea superior a un territorio histórico, excepto cuando se trate de asociaciones referidas a producciones o actividades que sólo se den en un único territorio.

– Azpisektore jakin bateko ekoizleen edo operadoreen gutxieneko kopuru baten ordezkari izatea edo gutxieneko negozio-bolumenarena, hurrengo artikuluan ezarritakoaren arabera.

– Representar a un número mínimo de personas productoras u operadoras de un determinado subsector o un volumen mínimo de negocio, de conformidad con lo establecido en artículo siguiente.

2.– Nekazaritza-erakunde profesionalak adierazgarriagoak izango dira Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 87. eta 88. artikuluetan aurreikusitako baldintzak betetzen badituzte.

2.– Las organizaciones profesionales agrarias obtendrán la calificación de más representativas si cumplen los requisitos previstos en los artículos 87 y 88 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

3.– Nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarteek honako obligazio hauek bete beharko dituzte, euren jardueraren barruan:

3.– Las asociaciones agrarias y alimentarias, deberán cumplir durante su funcionamiento las siguientes obligaciones:

– Emakumeenganako eta gizonenganako tratua berdina izatea esparru guztietan, kanpoko zein barruko esparruetan.

– Tratar de manera igualitaria a mujeres y hombres en todos los ámbitos, tanto internos como externos.

– Dekretu hau aplikatzetik sortuko diren administrazio publikoekiko harremanetan, idatzizkoetan zein ahozkoetan, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek euskara eta gaztelania erabiltzeko eskubidea eta aukeratuko duten hizkuntzan arreta jasotzeko eskubidea izango dutela bermatzea. Eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legeak dakartzan hizkuntza-betebeharrak ere zaindu beharko ditu.

– Garantizar el derecho de las personas físicas y de los representantes de las personas jurídicas a utilizar el euskara y el castellano y a ser atendido en la lengua elegida en las relaciones, tanto escritas como orales, con las administraciones públicas derivadas de la aplicación del presente Decreto. Asimismo, deberán respetar las obligaciones lingüísticas establecidas en la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

3. artikulua.– Nekazaritzako eta Elikagaigintzako Elkarte Adierazgarritzat hartzeko kideen kopuruari buruzko baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos de número de asociados y de dimensión para ser reconocidas como asociaciones agrarias y alimentarias representativas.

1.– Dekretu honen eranskineko I. ataleko azpisektoreetako elkarteek (ekoizleen elkarteak) baldintza hauetakoren bat bete behar dute:

1.– Las asociaciones pertenecientes a los subsectores de la sección I del anexo del presente Decreto (asociaciones de productores) deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:

– Gutxienez, 200 kide izatea, eta kide horiek izatea EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta dauden ustiategietako titularrak edo titularkideak; edo

– Contar con, al menos, 200 personas socias, que sean titulares o cotitulares de explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o

– Gutxienez, azpisektore horren ustiapenaren % 25 hartzea bere baitan, edo azpisektorearen fakturazioari dagokionez, gutxienez, % 25 fakturatzea.

– Contar con, al menos, el 25% de las explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco del subsector y facturar, al menos, el 25% del subsector.

2.– Dekretu honen eranskineko II. ataleko azpisektoreetako elkarteek (nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien elkarteak) baldintza hauetakoren bat bete behar dute:

2.– Las asociaciones pertenecientes a los subsectores de la sección II del anexo del presente Decreto (asociaciones de industrias agrarias y alimentarias) deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:

– Azpisektoreko elkarte bakarra izatea, edo

– Ser la única asociación existente en el subsector, o

– Azpisektoreko enpresen % 45en ordezkari izatea, edo

– Representar el 45% de empresas del subsector, o

– Fakturatzea, gutxienez, azpisektorearen % 25.

– Facturar, al menos, el 25% del subsector.

4. artikulua.– Aitortzeko prozedura.

Artículo 4.– Procedimiento de reconocimiento.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako edo elikagaigintzako elkarte adierazgarritzat hartzeko eskabidea nekazaritzaren arloko eskumena duen Sailaren Kabinetearen Zuzendaritzara helarazi behar da, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 38.4 artikuluan ezarritako edozein baliabideren bidez aurkeztu ahal izango da.

1.– La solicitud para ser reconocida como asociación agraria o alimentaria representativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi se dirigirá a la Dirección del Gabinete del Departamento competente en materia de agricultura, y se presentará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Nekazaritza eta elikagaigintza sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialen kasuan, eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

2.– En el caso de las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario y alimentario la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

– Erakundearen estatutuak.

– Estatutos de la entidad.

– Dagokion erregistroan inskribatuta dagoela adierazten duen agiriaren kopia eta Identifikazio Fiskalaren Kodea.

– Copia de la inscripción en el registro correspondiente y Código de Identificación Fiscal.

– Beren baitan hartzen dituzten ekoizpen-motak, jarduerak edo sektoreak.

– Tipos de producción, actividades o sectores que representan.

– Erantzukizunpeko adierazpena, kide-kopuruari buruzkoa (sexuaren arabera bereizita).

– Declaración responsable sobre el número de personas asociadas, desagregadas por sexo.

– Zuzendaritza- eta gobernu-organoen osaera, sexuaren arabera bereizita.

– Composición de los órganos rectores y de gobierno, desagregados por sexo.

– Kide direnen ekoizpenaren edo jardueraren negozio-bolumena.

– Volumen de negocio de la producción o actividad de los asociados.

– Aurreko ekitaldian egindako jardueren memoria.

– Memoria de las actividades realizadas en el ejercicio anterior.

3.– Nekazaritza-erakunde profesionalen kasuan, eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

3.– En el caso de las organizaciones profesionales agrarias la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

– Erakundearen estatutuak.

– Estatutos de la entidad.

– Dagokion erregistroan inskribatuta dagoela adierazten duen agiriaren kopia eta Identifikazio Fiskalaren Kodea.

– Copia de la inscripción en el registro correspondiente y Código de Identificación Fiscal.

– Erantzukizunpeko adierazpena, kide-kopuruari buruzkoa (sexuaren arabera bereizita).

– Declaración responsable sobre el número de personas asociadas, desagregadas por sexo.

– Zuzendaritza- eta gobernu-organoen osaera, sexuaren arabera bereizita.

– Composición de los órganos rectores y de gobierno, desagregados por sexo.

– Aurreko ekitaldian egindako jardueren memoria.

– Memoria de las actividades realizadas en el ejercicio anterior.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarte adierazgarriaren aitorpena, hala badagokio, ebazpen bidez egingo da, eta nekazaritzaren arloko eskumena duen Saileko Kabinetearen Zuzendaritzako titularrak emango du ebazpena.

4.– El reconocimiento como asociación agraria o alimentaria representativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi, si procede, se efectuará mediante Resolución de la persona titular de la Dirección del Gabinete del Departamento competente en materia de agricultura.

5.– Aitorpena emateko edo ukatzeko ebazpena, gehienez, eskabideak aurkezteko epea bukatu eta hiru hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da. Epealdi horretan berariazko ebazpenik izan ezean, eskabidea onartutzat hartuko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 43.2 artikuluaren arabera.

5.– La Resolución de reconocimiento o denegación se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses desde el día de la presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin resolución expresa, ésta se entenderá estimada a los efectos previstos en el artículo 43.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. artikulua.– Aitorpena izatearen ondorioak.

Artículo 5.– Efectos del reconocimiento.

1.– Nekazaritzako edo elikagaigintzako elkarte adierazgarriaren aitorpena izateak berekin dakar erakunde hori ofizioz eranstea Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako eta Elikagaigintzako Elkarteen erroldan, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 86. artikuluan xedatutako erroldan, hain zuzen.

1.– El reconocimiento de un entidad como asociación agraria o alimentaria representativa supondrá la inclusión de oficio de la entidad reconocida en el censo de Asociaciones Agrarias y Alimentarias Representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, previsto en el artículo 86 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política agraria y Alimentaria.

2.– Horretaz gainera, nekazaritzako edo elikagaigintzako elkarte adierazgarriaren aitorpena izateak berekin dakar, Euskadiko Nekazaritzako eta Elikagaigintzako Kontseiluan parte hartzeari dagokionez, euskal administrazio publikoen kontsultak erantzutea eta haiekin elkarrizketak egitea, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legearen VII. tituluan adierazitakoekin bat.

2.– Asimismo, el reconocimiento de un entidad como asociación agraria o alimentaria representativa tendrá los efectos de participación en el Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi, de consulta y de interlocución con las administraciones públicas vascas previstos en el Título VIII de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

6. artikulua.– Aitorpena kentzea.

Artículo 6.– Retirada del reconocimiento.

1.– Aitorpena duten nekazaritzako edo elikagaigintzako elkarteek ez badute dekretu honen 2. artikuluan xedatutako baldintzaren bat betetzen, izaera hori galduko dute.

1.– En el supuesto que las asociaciones agrarias o alimentarias representativa reconocidas dejen de cumplir alguno de los requisitos regulados en el artículo 2 del presente Decreto, perderán tal condición.

2.– Agerian badago edo zantzurik badago aitortuak izan diren nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarte adierazgarriek utzi egin diotela dekretu honen 2. artikuluan aurreikusitako obligazioren bat edo baldintzaren bat betetzeari, aitorpen hori kentzeko prozedurari emango zaio hasiera, nekazaritzaren arloko eskumena duen Sailaren Kabinetearen Zuzendaritzak emango duen ebazpen baten bidez. Ebazpen horretan interesdunei jakinaraziko zaie zeintzuk diren prozedurari hasiera emateko arrazoiak, eta hilabeteko epea emango zaie komenigarritzat jotzen dituzten alegazioak egiteko.

2.– En caso de que se tenga constancia o indicios racionales de que las asociaciones agrarias o alimentarias representativa reconocidas han dejado de cumplir alguno de los requisitos o de las obligaciones previstos en el artículo 2 del presente Decreto, se iniciará procedimiento de retirada del reconocimiento mediante resolución de la Dirección del Gabinete del Departamento competente en materia de agricultura. En dicha resolución se comunicará a los interesados las causas que han dado lugar a la iniciación del procedimiento y se les concederá un plazo de un mes para efectuar las alegaciones que tengan por conveniente.

3.– Behin alegazioak jasota, edo epea halakorik aurkeztu gabe igarota, nekazaritzaren arloko eskumena duen Sailaren Kabinetearen Zuzendaritzako titularrak dagokion ebazpena emango du. Nekazaritzako edo elikagaigintzako elkarte adierazgarri moduan duten aitorpena kenduz gero, erroldan ere baja emango die, ofizioz, erroldaren arduradunak.

3.– Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hayan presentado alegaciones la persona titular de la Dirección del Gabinete del Departamento competente en materia de agricultura dictará la resolución que proceda. En caso de retirada del reconocimiento como asociación agraria o alimentaria representativa, se producirá asimismo la baja en el censo, que se efectuará de oficio por el encargado del mismo.

7. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako eta Elikagaigintzako elkarte adierazgarrien errolda.

Artículo 7.– Censo de asociaciones agrarias y alimentarias representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako eta Elikagaigintzako elkarte adierazgarrien errolda publikoa da eta haren egitekoa da, hain zuzen, dekretu honetan ezarritakoari jarraiki nekazaritzako edo elikagaigintzako elkarte adierazgarritzat hartu direnak inskribatzea; eta errolda-zenbaki bana emango zaie horiei.

1.– El censo de asociaciones agrarias y alimentarias representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi será público y tendrá como función la inscripción de las asociaciones agrarias o alimentarias representativa que hayan sido reconocidas como tales en aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto, a las que se asignaran un número censal.

2.– Nekazaritzaren arloko eskumena duen Saileko Kabinetearen Zuzendaritzako titularra izango da erroldaren arduradun, eta zuzendaritza horretako langileek egingo dute lan bertan.

2.– La persona titular de la Dirección del Gabinete del Departamento competente en materia de agricultura será la encargada del censo, que será atendido por personal de su Dirección.

3.– Erroldaren arduradunak egingo du ofizioz inskripzioa erroldan, baldin eta nekazaritzako edo elikagaigintzako elkarte adierazgarritzat hartu bada eta dekretu honen 2. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen baditu.

3.– La inscripción en el censo se efectuará de oficio por el encargado de éste, respecto de aquellas asociaciones agrarias o alimentarias representativas que hayan sido reconocidas como tales y que cumplan los requisitos contenidos en el artículo 2 del presente Decreto.

4.– Erroldan inskripzio-liburu bat egongo da, eranskinean jasotzen diren atal eta elkarte-mota guztiekin, eta bertan jasoko dira dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten nekazaritzako edo elikagaigintzako elkarte adierazgarriak, halakotzat aitortuak izan direnak.

4.– El censo constará de un libro de inscripción, que contendrá tantas secciones como tipologías de entidades se contemplan en el anexo al presente Decreto, en el que se anotarán las asociaciones agrarias y alimentarias representativas que cumplan los requisitos establecidos en el presente Decreto y que hayan sido reconocidas como tales.

5.– Inskripzio-liburuak honako datu hauek jaso ditu idatziz:

5.– El libro de inscripción contendrá la anotación de los siguientes datos:

– Nekazaritzako edo elikagaigintzako elkarte adierazgarriaren izena, erakunde-mota eta identifikazio fiskaleko kodea.

– Denominación de la asociación agraria o alimentaria representativa, tipo de entidad y código de identificación fiscal.

– Lurralde-eremua.

– Ámbito territorial de actuación.

– Helburu eta jarduera sozialak.

– Fines y actividades sociales.

– Entitatea noiz eratu zen eta noiz aitortu zen.

– Fecha de constitución de la entidad y fecha de reconocimiento.

– Kide kopurua eta bazkideen zerrenda, eta zuzendaritza eta gobernu organoen osaera, guztiak sexuaren arabera bereizita.

– Número de miembros y relación de personas socias, composición de los órganos rectores y de gobierno, todos ellos desagregados por sexo.

– Kide direnen ekoizpenaren edo jardueraren negozio-bolumena, halakorik balego.

– Volumen de negocio de la producción o actividad de los asociados, en su caso.

– Hasieran erregistratutako datuetan egindako aldaketak eta, egonez gero, datuen deuseztapenak eta noiz deuseztatu ziren.

– Las modificaciones de los datos registrados inicialmente y las posibles cancelaciones, así como la fecha de cancelación.

6.– Inskribatuta dauden nekazaritzako eta elikagaigintzako elkarte adierazgarriek eguneratuta eduki behar dituzte erroldako datuak, eta erakundearen estatutuetan aldaketarik eginez gero, edo zuzendaritza- eta gobernu-organoetan aldaketarik gertatuz gero, bertako arduradunari eman behar diote horien berri.

6.– Las asociaciones agrarias y alimentarias representativas inscritas deberán mantener actualizados los datos que constan en el censo, y comunicar a la persona encargada del mismo las modificaciones estatutarias que se produzcan en la entidad, así como las modificaciones o cambios que se produzcan en sus órganos rectores y en sus miembros.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Administrazio-izapideak sinpletu eta azkartu nahian, beharrezkoak diren neurriak hartuko dira –betiere, indarrean dagoen eta aplikatzekoa den araudian ezarritakoarekin bat etorriz– herritarrek bitarteko elektronikoak erabiltzeko eta datu-trukaketa errazteko aurreikusitako prozedura egokitu ahal izateko.

Se adoptarán las medidas precisas que posibiliten adecuar los procedimientos previstos para que la ciudadanía pueda utilizar medios electrónicos y pueda facilitarse el intercambio de datos, a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos, de conformidad con los dispuesto en la normativa reguladora de aplicación vigente.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 16an.

Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

ERANSKINA, URRIAREN 16KO 210/2012 DEKRETUARENA
NEKAZARITZAKO ETA ELIKAGAIGINTZAKO ELKARTE-TIPOLOGIA

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

ANEXO AL DECRETO 210/2012, DE 16 DE OCTUBRE
TIPOLOGÍA DE ASOCIACIONES AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

1. atala: Ekoizleen elkarteak.

Sección 1: Asociaciones de Productores.

Azpisektore hauek hartzen ditu bere baitan atalak:

Dentro de esta sección se incluyen los siguientes subsectores:

Ekoizpen ekologikoa.

Producción ecológica.

Esnetarako behi-aziendak.

Vacuno de leche.

Haragitarako behi-aziendak.

Vacuno de carne.

Ardiak.

Ovino.

Baratzezaintza.

Horticultura.

Laborantza estentsiboa.

Cultivos extensivos.

Mahastizaintza eta ardogintza.

Vitivinícola.

Frutikultura.

Fruticultura.

Kunikultura.

Cunicultura.

Hegazti-hazkuntza.

Avicultura.

Erlezaintza.

Apicultura.

Basogintza.

Forestal.

2. atala: Nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien elkarteak.

Sección 2: Asociaciones de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Azpisektore hauek hartzen ditu bere baitan atalak:

Dentro de esta sección se incluyen los siguientes subsectores:

Haragi-industria.

Industrias cárnicas.

Esne-industria.

Industrias lácteas.

Arrain-kontserbak.

Conservas de pescado.

Ogigintza eta errotaritza.

Pan y Molinería.

Pastelgintza eta gozogintza.

Pastelería y confitería.

Zerragintza eta zuraren lehen eraldaketako industria.

Aserrío e Industrias de 1.ª transformación de la madera.

Edarigintza.

Bebidas.

Pentsuak.

Piensos.

Eztigintza.

Miel.

3. atala: Nekazaritza-erakunde profesionalak.

Sección 3: Organizaciones profesionales agrarias.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común