Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

209. zk., 2012ko urriaren 29a, astelehena

N.º 209, lunes 29 de octubre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
4760
4760

ERABAKIA, 2012ko irailaren 27koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateako Gobernu Kontseiluarena, UPV/EHUko Graduondoko Batzordearen Arautegia onartzeko dena.

ACUERDO de 27 de septiembre de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Postgrado de la UPV/EHU.

Estatutuetako lehenengo xedapen iragankorraren hirugarren atalean esaten zen Estatutuak indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean Gobernu Kontseiluak egutegi bat egingo du Estatutuak garatzeko arautegia berrikusteko.

La Disposición Transitoria Primera de los Estatutos preveía en su apartado tercero que tras la entrada en vigor de los mismos, el Consejo de Gobierno elaboraría en un plazo máximo de seis meses un calendario de revisión de la normativa de desarrollo.

Gobernu Kontseiluak garapen arautegia berrikusteko 2011ko ekainaren 23an onartutako egutegia betez, orain aurkezten diogu kontseilu honi 2012ko uztailaren 19an aurkeztutakoUPV/EHUko Graduondoko Batzordearen arautegia, egokitzat joz gero, onar dezan.

En cumplimiento del calendario de revisión de la normativa de desarrollo que se aprobó en Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2011, se eleva para su aprobación el Reglamento de la Comisión de Postgrado de la UPV/EHU que fue presentado a este Consejo del pasado 19 de julio de 2012.

Arautegi honek Graduondoko Batzordea arautzen du UPV/EHUko Estatutuetako 89. eta 90. artikuluetan zehaztutakoari jarraituz.

El presente Reglamento regula la Comisión de Postgrado de la UPV/EHU de acuerdo con las previsiones de los artículos 89 y 90 de los Estatutos de la UPV/EHU.

Graduondoko Batzordearen Arautegiari egindako zuzenketak Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeak diktaminatu ditu eta, irizpen horien arabera moldatutako testua aurkezten diogu orain Gobernu Kontseiluari.

Las enmiendas al Reglamento de la Postgrado han sido dictaminadas por la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo dando como resultado el texto que se presenta para su aprobación a Consejo de Gobierno.

Horregatik guztiagatik, eta idazkari nagusiak hala proposatuta, Gobernu Kontseiluak ondokoa

Por todo ello, a propuesta de la Secretaria General, el Consejo de Gobierno

ERABAKITZEN DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– UPV/EHUko Graduondoko Batzordearen Arautegia onartzea eranskinean jasotako idazkeran.

Primero.– Aprobar el Reglamento de la Comisión de Postgrado de la UPV/EHU en los términos del documento adjunto.

Bigarrena.– Agindua ematea arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Segundo.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2012ko irailaren 27a.

Leioa, a 27 de septiembre de 2012.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

La Secretaria General,

EVA FERREIRA GARCIA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

GRADUONDOKO BATZORDEAREN ARAUTEGIA
REGLAMENTO DE LA COMISION DE POSTGRADO

1. artikulua.– Osaera.

Artículo 1.– Composición.

1.– Graduondoko Batzordearen burua errektorea izango da, edo horretarako eskuordetza daukan pertsona, eta batzordeko kide izango dira: unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukaten irakasle edo ikertzaile doktoreen taldeko hamabost lagun, hiru jakintzaren adar bakoitzeko, irakaskuntzaren edo ikerketaren arloan gutxien dela hamar urteko esperientzia eta graduondoko ikasketa ofizialen gestioan esperientzia dutenak; eta master edo doktoregoko bost ikasle. Gobernu Kontseiluak, aparteko kasuetan eta behar bezala arrazoituta, handitu ahal izango du batzordeko kide kopurua, betiere, proportzioa gordeta; era berean, batzordeko kideak izendatzeko prozedura eta funtzionamendua arautu ahal izango ditu. Kideak izendatzeko prozeduran neurriak zehaztuko dira emakumezko eta gizonezko kideen kopuruak orekatuak izan daitezen.

1.– La Comisión de Postgrado de la UPV/EHU estará presidida por el Rector o Rectora, o persona en quien delegue, e integrada por quince personas del personal docente e investigador doctor, que a su vez acrediten experiencia en la gestión de enseñanzas oficiales de postgrado, con vinculación permanente y, al menos, diez años de experiencia docente e investigadora, tres por cada una de las ramas de conocimiento y cinco estudiantes de máster o doctorado. El Consejo de Gobierno podrá ampliar proporcionalmente, de forma excepcional y justificada, la composición de esta Comisión y regular su designación y funcionamiento. El procedimiento para la designación articulará los medios para posibilitar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

2.– Batzordeak idazkari teknikoa izango du; Akademia Antolakuntzako burua izango da idazkari teknikoa, eta ahotsa izango du, baina ez botorik. Kargua utziz gero edo gaixorik edo kanpoan egonez gero, Akademia Antolakuntza Zerbitzuko teknikari abokatua izango da haren ordezkoa.

2.– Actuará como Secretaría Técnica, con voz pero sin voto, quien ostente la jefatura del Servicio de gestión académica. En caso de cese, enfermedad o ausencia, le sustituirá una o un Técnico letrado del Servicio de Gestión Académica.

3.– Graduondoko Batzordean ikasleek erraztasuna izan dezaten beren eginkizunak betetzeko, ordezkari titularrek zein ordezkoek hartu ahal izango dute parte.

3.– Para facilitar el ejercicio de las funciones de representación del alumnado en la Comisión de Postgrado podrán participar indistintamente los titulares o sus suplentes.

4.– Gehienez ere segituko bi agintaldi bete ahal izango dira UPV/EHUko Graduondoko Batzordean.

4.– No se podrá permanecer en la Comisión de Postgrado más de dos mandatos consecutivos.

2. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 2.– Competencias.

Graduondoko Batzordearen eskumenak dira:

Son competencias de la Comisión de Postgrado:

a) Aholku ematea errektoreari eta Gobernu Kontseiluari.

a) Asesorar a la Rectora o Rector y al Consejo de Gobierno.

b) Graduondoko ikasketen helburuak onartzeko proposamena egitea Gobernu Kontseiluari, plangintza estrategiko orokorraren barruan, bai eta ikasketa horien akademia antolakuntza eta gestiorako arautegien proposamena onartzekoa ere.

b) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de los objetivos de las enseñanzas de postgrado, en el marco de la planificación estratégica general, así como sus normativas de ordenación y gestión académica.

c) Graduondoko ikasketetako kalitate batzordeek beren lana zuzentasunez egiten dutela bermatzea eta ziurtatzea.

c) Asegurar y acreditar el correcto desempeño de las Comisiones de Calidad de los estudios de postgrado.

d) UPV/EHUko graduondoko titulu ofizialetako eta graduondoko berezko ikasketen garapena ebaluatzea, bai eta UPV/EHUko graduondokoen kalitateari buruzko urteko txostena egitea ere.

d) Evaluar el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a títulos oficiales y propios de postgrado, así como elaborar el informe anual de la calidad de los postgrados de la UPV/EHU.

e) Graduondoko tituluak sortu edo aldatzeko proposamenen berri ematea.

e) Informar de las propuestas de creación o modificación de las titulaciones de postgrado.

f) Graduondoko ikasketen arloko ikasketa berrikuntzako programen berri ematea.

f) Informar de los programas de innovación docente de las enseñanzas de postgrado.

g) Ikastegiak eta sailak sortu, aldatu eta kentzeko proposamenen berri ematea Gobernu Kontseiluari, kasuan kasuko campuseko batzarra entzun ondoren.

g) Informar al Consejo de Gobierno de las propuestas de creación, modificación y supresión de Centros Docentes y Departamentos, oída la correspondiente Junta de Campus.

h) Batzordearen eskumeneko diren berezko tituluak luzatzeko erabakia hartzea.

h) Acordar las prórrogas correspondientes a los títulos propios de su competencia.

i) Doktorego tesien epaimahaietarako proposamenak egitea.

i) Proponer el nombramiento de quienes hayan de juzgar las Tesis Doctorales.

j) Graduondoko sari bereziak onartzea ikastegiek eta doktoregoko eskolek egindako pro­posamenari jarraituz.

j) Aprobar la concesión de los premios extraordinarios de postgrado a propuesta de los Centros y Escuelas de Doctorado.

k) Graduondoko ikasketen harmonizazioa zaintzea.

k) Velar por la armonización de los estudios de postgrado.

l) Estatutuek eta horiek garatzeko arautegiek eta indarreko legediak esleitutako gainerako eskumen guztiak, bai eta UPV/EHUko gobernu organoek eskuordetutakoak ere. Ondorio horietarako, graduondokoei buruzko unibertsitate arauetan Doktoregoko Azpibatzordea edo Akademia Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordea aipatzen diren bakoitzean, aipamen horiek Graduondoko Batzordeari buruzkoak direla ulertuko da.

l) Cuantas otras le sean otorgadas en los Estatutos de la UPV/EHU y en sus normas de desarrollo, así como por la legislación vigente, o le sean delegadas por los órganos de gobierno de la UPV/EHU. A estos efectos, la remisión que en las normativas universitarias se haga a la Subcomisión de Doctorado, o la Comisión de Ordenación Académica y Doctorado en materia de Postgrado, deberá entenderse realizada a la Comisión de Postgrado.

m) Bere eskumeneko ikasketetako kalitatezko prestakuntza programen katalogoei buruzko iritzia ematea.

m) Informar sobre el catálogo de los programas formativos de calidad en las enseñanzas de su competencia.

3. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileek bete beharreko baldintzak hautesle eta hautagarri izateko.

Artículo 3.– Requisitos del Personal docente e investigador para ser elector y elegible.

1.– Hautesle izango dira, nork bere jakintzaren adar nagusian aurkeztu diren hautagai zerrendei botoa emateko, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile doktore iraunkor guztiak, betiere, jardunean badaude eta zerbitzuak betetzen UPV/EHUn.

1.– Tendrán la condición de electores y electoras, para votar las candidaturas presentadas en su principal rama de conocimiento, todo el personal docente e investigador doctor permanente de la UPV/EHU, que se encuentre en activo y prestando servicios en la UPV/EHU.

2.– Hautagai zerrenda aurkeztu ahal izango dute (hautagarri izan ahalko dira) unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukaten irakasle edo ikertzaile doktoreen taldekoek, baldin eta jardunean eta zerbitzuak betetzen ari badira UPV/EHUn, irakaskuntzaren edo ikerketaren arloan gutxien dela hamar urteko esperientzia egiaztatua badute hautagai zerrendak ixteko epea bukatzean, eta esperientzia badute graduondoko ikasketa ofizialen gestio lanean. Hautagai zerrendak jakintzaren adarren arabera aurkeztuko dira, eta hautagaiak kasuan kasuko adarrekoak izan behar dira.

2.– Podrán presentar su candidatura (elegibles), las y los miembros del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente, que estando en activo y prestando servicios a la UPV/EHU, acrediten, al menos, diez años de experiencia docente e investigadora a la fecha de cierre del plazo para presentación de candidaturas y que, a su vez, acrediten experiencia en la gestión de enseñanzas oficiales de postgrado. Las candidaturas se presentarán por la rama de conocimiento al que se encuentren adscritos las y los elegibles.

a) Graduondoko ikasketa ofizialen arloko esperientziatzat hartuko da: ikastegiko dekano edo zuzendari izatea edo izana; doktoregoko eskolako zuzendari izatea edo izana; ikastegiko dekanoorde edo zuzendariorde izatea edo izana; ikastegiko idazkari izatea edo izana; saileko zuzendari izatea edo izana; unibertsitateko ikerketa institutuko zuzendari izatea edo izana; graduondoko programa ofizialetako arduradun izatea; edo kargu horietan aritu izana; egungo Doktorego Azpibatzordeko kide edo antzinako Doktoregoko Batzordeko kide izana. Horiez gain, akademia gestioaren arloko karguren batean aritu izana ere hartuko da esperientziatzat.

a) Se considera que tiene experiencia en la gestión de enseñanzas oficiales de postgrado quien sea o haya sido Decana, Decano, Directora y Director de Centros Docentes y/o Escuelas de Doctorado, Vicedecanos y Vicedecanas, Subdirectora y Subdirector de Centros Docentes, Secretario y Secretaria Académica de Centros Docentes, los Directores y Directoras de Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, los y las responsables de programas oficiales de postgrado y quienes hayan formado parte de la actual Subcomisión de Doctorado o de la anterior Comisión de Doctorado. También se considerarán aquellas personas que hayan ostentado cargos en gestión académica.

b) Irakaskuntzaren arloko esperientziarako, gutxien dela 2 bosturteko izan beharko dira egiaztatuta edo horren baliokidea.

b) La experiencia docente se justificará mediante la acreditación de al menos dos quinquenios o equivalente.

c) Ikerketako esperientziarako, ikerketako seiurteko bat izan beharko da Ikerketako Jarduna Egiaztatzeko Estatuko Batzordeak (CENAIk) egiaztatua edo Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziak egindako pareko ebaluazioren baten bidez lortua edo Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Estatuko Agentziak edo pareko agentziaren batek emana; edo gaitasunengatik edo arlo akademikoan izandako ibilbidearengatik komunitate zientifikoan itzal handia aitortua daukan curriculuma izatea.

c) La experiencia investigadora, se justificará bien por la acreditación de un sexenio de investigación del CENAI o evaluación equivalente realizada por la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco o la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación u otra agencia análoga, o bien, mediante un currículo acreedor de una competencia e historial académico reconocidos en la Comunidad científica.

3.– Irakasle eta ikertzaileen agintaldia lau urtekoa izango da, eta epe horretan guztian bete beharko dira hautagarri izateko baldintzak.

3.– La duración del mandato del personal docente e investigador será de cuatro años debiendo mantenerse durante el mismo los requisitos exigidos para presentar candidatura.

4. artikulua.– Ikasleek bete beharreko baldintzak hautagai izateko.

Artículo 4.– Requisitos del alumnado para ser candidato.

1.– Hautagai zerrenda aurkeztu ahal izateko eta hautetsi izanez gero Graduondoko Batzordeko kide izan ahal izateko, ikasleak doktoregai edo master ofizialetako ikasle izan behar dira, eta matrikula indarrean izan behar dute UPV/EHUn.

1.– Para presentar candidatura e integrar, de resultar electo o electa, la Comisión de Postgrado es necesario ser doctorando o doctoranda o estudiante de máster oficial, con matrícula en vigor en la UPV/EHU.

2.– Ikasleen agintaldia bi urtekoa izango da.

2.– La duración del mandato del alumnado será de dos años.

5. artikulua.– Batzordeko kideek kargua uzteko arrazoiak.

Artículo 5.– Causas de cese de los miembros.

1.– Ondokoak dira Graduondoko Batzordeko ordezkariek kargua uzteko arrazoi:

1.– Los y las representantes de la Comisión de postgrado cesarán por las siguientes causas:

a) Heriotza.

a) Fallecimiento.

b) Ezintasun legala.

b) Incapacitación legal.

c) Kargurako gaitasuna kenduta izatea.

c) Inhabilitación.

d) Dimisioa aurkeztea.

d) Dimisión.

e) Agintaldia amaitzea.

e) Extinción de su mandato.

f) Gobernu Kontseiluak kargutik kentzeko proposamena egitea.

f) A propuesta del Consejo de Gobierno.

g) Arautegi honetako 3.2 eta 4. artikuluetan zehaztutako baldintzaren bat betetzeari uztea.

g) Pérdida de alguno de los requisitos establecidos en los artículos 3.2 y 4 del presente reglamento.

h) Segidan hiru bileretara edo tarteka bost bileretara huts egitea.

h) Por inasistencia a tres reuniones seguidas, o a cinco alternas.

i) Batzordearen osaera osoan desoreka handia izatea gizonezkoen eta emakumezkoen artean, xedapen gehigarrietatik bigarrenean zehaztutakoari jarraituz.

i) Por desequilibrio significativo de hombres y mujeres en la composición total de la comisión, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda.

2.– Batzordeko kideren batek kargua utziz gero, errektoreak, edo hark bere ordez izendatzen duen errektoreordeak, Gobernu Kontseiluari proposatuko dio, UPV/EHUren Ikasle Kontseilua entzun ondoren, karguan berrestea hautagai zerrenda bereko ordezkoa, edo, ordezkorik ez badago, arautegi honetan zehaztutako baldintzak beteta boto gehien lortu zituen hurrengo ordezkaria.

2.– En el caso de cese de alguno de las y los miembros electos de la Comisión, la Rectora o Rector, o Vicerrector o Vicerrectora en quien delegue, oído el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, propondrá al Consejo de Gobierno para su ratificación al o a la suplente de su candidatura o de no haber suplentes en dicha candidatura, al siguiente o a la siguiente representante en número de votos que cumpla los requisitos previstos en este reglamento.

6. artikulua.– Kide hautetsiak eta errektoreak proposatutakoak.

Artículo 6.– Número de personas electas y propuestas por la Rectora o el Rector.

1.– UPV/EHUko Graduondoko Batzordean irakasle eta ikertzaileek hamabost ordezkari izango dituzte: hamar hautetsiak izango dira eta bost, errektoreak proposatuak.

1.– Formarán la Comisión de Postgrado quince miembros del Personal Docente e Investigador, de los cuales diez serán electos y electas y cinco lo serán a propuesta del Rector o Rectora.

2.– Ikasleen bost ordezkarietatik hiru Unibertsitateko Klaustroan ikasleek dituzten ordezkarien artetik aukeratuko dira; arautegi honetako 4. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten ikasleak aurkeztu ahal izango dira eta horretarako zehaztutako epean aurkeztuko diote hautagaitza Klaustroko Mahaiko buruari. Beste bi ordezkariak errektoreak egindako proposamenari jarraituz berretsiko dira, arautegi honetan zehaztutakoari jarraituz.

2.– De los o las cinco representantes del alumnado, tres serán elegidos o elegidas por la representación del alumnado en el Claustro Universitario de entre quienes, cumpliendo los requisitos exigidos para ser candidato o candidata, en los términos del artículo 4 del presente Reglamento, presenten su candidatura a la Presidencia de la Mesa del Claustro en el plazo dado al efecto. Las otras dos personas en representación del alumnado serán ratificados a propuesta de la Rectora o el Rector de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento.

7. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileen ordezkariak aukeratzeko prozesuko Hauteskunde Batzordea.

Artículo 7.– Comisión Electoral para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Hauteskunde prozesurako Hauteskunde Batzordea eratuko da, era honetara osatua: batzordeburua akademia antolakuntzaren arloko eskumenak dituen errektoreordea izango da; idazkaria, idazkari nagusia; eta kide bat, hautesleen artetik zozketaz aukeratua.

1.– Para el desarrollo de este proceso se constituirá una Comisión electoral, compuesta por la o el Vicerrector competente en materia de Ordenación Académica, que asumirá la Presidencia de la comisión, por la o el Secretario General que actuará como Secretaria o Secretario de la comisión, así como por una vocalía elegida por sorteo de entre todas las personas electoras.

2.– Batzordearen eginkizunak izango dira: hauteskunde prozesua gainbegiratzea, arautegi hau interpretatzea, egon daitezkeen hutsuneak betetzea eta erreklamazioak ebaztea.

2.– Las funciones de esta Comisión serán las de supervisar el proceso electoral así como suplir las lagunas que pudieran existir, realizar las interpretaciones de este Reglamento y resolver las posibles reclamaciones.

8. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileak aukeratzeko prozedurari hasiera ematea.

Artículo 8.– Iniciación del procedimiento para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Idazkari nagusiak egingo du hauteskunde prozesuari hasiera emateko deia, Graduondoko Batzorderako irakasle eta ikertzaileen ordezkariak aukeratzeko xedez.

1.– La Secretaría General convocará el proceso electoral para la designación de las y los miembros de la Comisión de Postgrado en representación del Personal Docente e Investigador.

Deialdia egiteko erabakia argitaratu egingo da, eta ondokoak jaso beharko dira bertan:

En el acuerdo de convocatoria, que se hará pública, se señalará:

a) Hautesle errolda ixteko eguna.

a) Fecha de cierre de censo de electores y electoras.

b) Behin-behineko errolda argitaratzeko eguna.

b) Publicación de censo provisional.

c) Behin-behineko errolda inpugnatzeko epea.

c) Plazo para impugnación al censo provisional.

d) Behin betiko errolda argitaratzeko eguna.

d) Publicación definitiva del Censo.

e) Hautagarriek hautagai izateko guraria adierazteko daukaten epea.

e) Plazo del que disponen los y las elegibles para postularse como candidatos y candidatas.

f) Hautagai izateko guraria adierazi dutenek hauteskunde batzordeburuari beren hautagaitza aurkezteko daukaten epea.

f) Plazo para que quienes se han postulado como candidatas y candidatos formalicen ante la Presidencia de la comisión electoral sus candidaturas.

g) Behin-behineko hautagaiak aldarrikatzeko eguna.

g) Proclamación provisional de candidaturas.

h) Hautagaien kontra egiteko edo akatsak zuzentzeko epea.

h) Plazo para impugnar o subsanar candidaturas.

i) Behin betiko hautagaiak aldarrikatzeko eguna.

i) Proclamación definitiva de candidaturas.

j) Bozketa eguna eta tokia.

j) Votación: fecha y lugar.

k) Behin-behineko emaitzak aldarrikatzeko eguna.

k) Proclamación provisional de resultados.

l) Emaitzen kontra egiteko epea.

l) Plazo para impugnación de resultados.

m) Behin betiko emaitzak aldarrikatzeko eguna.

m) Proclamación definitiva de resultados.

2.– Akademia antolakuntzaren arloko eskumenak dituen errektoreordeak emango ditu argitara erroldak, hautagaitzak eta hauteskundeetako emaitzak.

2.– La publicación de los censos, de las candidaturas y de los resultados del proceso electoral se realizará por el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica.

9. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileak aukeratzeko prozeduraren nondik norakoak.

Artículo 9.– Desarrollo del procedimiento para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Hautesle errolda jakintzaren adarren arabera osatuko da, oinarri hartuta UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile doktore iraunkor bakoitzari atxikipenez dagokion jakintzaren adarra.

1.– El censo de electores y electoras se confeccionará atendiendo a las distintas ramas de conocimiento a las que se encuentre adscrito el personal docente e investigador doctor permanente de la UPV/EHU.

2.– Hautagai izan nahi duten unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek idatzia aurkeztu beharko diote akademia antolakuntzaren arloan eskumena daukan errektoreordeari, adieraziz hauteskunde prozesuan hautagai izan nahi dutela eta zehaztuta jakintzaren zein adarretakoak diren. Idatzia hauteskunde egutegian hautagai izateko guraria adierazteko zehaztu den epearen barruan bidali beharko da, eta, edozelan ere, arautegi honetako 3.2 artikuluan zehaztutako baldintzak bete beharko dira.

2.– Los y las miembros del personal docente e investigador de la Universidad que cumplan los requisitos mencionados en el artículo 3.2 de esta normativa, antes de la finalización de la fecha marcada en el calendario electoral para expresar su interés en postularse como candidatas y candidatos remitirán al Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica un escrito mediante el que manifiesten su intención de concurrir al proceso electoral, indicando la rama de conocimiento a la que pertenecen.

3.– Akademia antolakuntzaren arloan eskumena daukan errektoreordeak, hiru eguneko epean, jakintzaren adar bakoitzean hautagai izateko guraria adierazi dutenen zerrenda igorriko die guztiei, horren arabera banakako hautagaitza (eta nahi izanez gero ordezko eta guzti) aurkez dezaten horretarako ezarritako epearen barruan.

3.– El Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica en el plazo máximo de 3 días remitirá a todas y todos ellos, el listado de propuestas de expresiones de interés en postular candidaturas en su rama de conocimiento para que por y de entre ellas, formalicen sus candidaturas individuales, acompañadas de posibles suplentes, en su caso, antes del cierre del plazo para presentar candidaturas.

4.– Hautagaitza aurkezteko epea behin amaituta, Hauteskunde Batzordeak egiaztatu egingo du hautagaiek baldintza guztiak betetzen dituztela, eta akademia antolakuntzaren arloan eskumena daukan errektoreordeak argitara emango ditu jakintzaren adar bakoitzerako aurkeztu diren hautagaitzak (ordezkoekin edo ordezkorik gabe).

4.– Una vez transcurrido el plazo de formalización de candidaturas, la comisión electoral verificará el cumplimiento de los requisitos y el vicerrectorado competente en materia de ordenación académica hará pública las candidaturas individuales (tengan o no suplentes) que se hayan presentado por cada rama del conocimiento.

5.– Bozketaren egunean, hautesleek beren jakintzaren adarreko hautagaitza bakar bati emango diote botoa.

5.– El día de la votación cada elector o electora votará a una única candidatura de su rama de conocimiento.

10. artikulua.– Botoa aldez aurretik ematea.

Artículo 10.– Depósito de voto.

Botoa ematea errazagoa izan dadin, hautesleek aldez aurretik eman ahal izango dute botoa Hauteskunde Batzordeko buruaren aurrean edo hark bere ordez izendatuko duen pertsonaren aurrean. Hori guztia Hauteskundeei buruzko Arautegi Orokorreko 7. artikuluan zehaztutakoari jarraituz.

A efectos de facilitar la participación en la votación, los y las electoras podrán realizar Depósito de voto en los términos regulados en el artículo 7 del Reglamento de Régimen Electoral General, ante la presidencia de la comisión electoral o persona en quien delegue.

11. artikulua.– Hauteskunde mahaiak.

Artículo 11.– Mesas Electorales.

Hauteskunde egunean, Hauteskunde Batzordeak behar beste hauteskunde mahai eratuko ditu bozketa behar bezala gauzatze aldera. Hauteskunde mahaietako buruak akademia antolakuntzaren arloan eskumenak dituen errektoreordeak izendatuko ditu, eta bi mahaikide izango dira jendaurrean egindako zozketa bidez aukeratuak hautagai ez diren hautesleen artetik.

En la fecha prevista para la elección, se constituirán las Mesas Electorales que la Comisión Electoral haya considerado conveniente para el correcto desarrollo de la sesión. Las mesas electorales serán presididas por la persona designada por el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica e integradas por dos miembros elegidos o elegidas por sorteo público de entre los electores y electoras no candidatas.

12. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileak aukeratzeko prozesuaren amaiera.

Artículo 12.– Finalización del proceso para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Errektoreak, edo eskuordetza daukan errektoreordeak, Graduondoko Batzordeko kide izen­datuko du jakintzaren adar bakoitzean boto gehien lortu duen hautagaia. Berdinketarik egonez gero, Hauteskunde Batzordeak zozketa egingo du berdinketa ebazteko.

1.– El Rector o Rectora o responsable del Vicerrectorado en quien delegue nombrará, como miembros de la Comisión de Postgrado por cada rama de conocimiento a las personas titulares de las candidaturas con mayor número de votos. En caso de empate, será resuelto mediante sorteo realizado por la Comisión Electoral.

2.– Ezin izango dira, inolaz ere, sail berera atxikitako pertsonak izendatu batzorderako. Zerren­dako lehenengo hiruren artean sail berera atxikitakoak badaude, kide izateko izendatuko dira lehenengoa eta sail berekoak ez diren bi hurrengoak.

2.– En todo caso, las personas nombradas no podrán estar adscritas al mismo departamento. Si entre las tres primeras personas de la lista alguna resultara estar adscrita al mismo departamento serán nombradas como miembros la primera y las dos siguientes que no pertenezcan al mismo departamento.

13. artikulua.– Errektoreak proposatutako irakasle eta ikertzaileen ordezkariak.

Artículo 13.– Representantes del Personal Docente e Investigador a propuesta del Rector o Rectora.

1.– Gainontzeko bost ordezkariak (bat jakintzaren adar bakoitzeko) errektoreak proposatuko dizkio Gobernu Kontseiluari, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile doktore iraunkorren taldekoak izanik arautegi honetako 3.2 artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituztenen artetik aukeratuak. Errektoreak egindako proposamenak emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka gorde beharko du.

1.– Los o las cinco miembros restantes de la Comisión (uno o una por rama) serán propuestos o propuestas por el Rector o Rectora al Consejo de Gobierno, de entre el personal docente e investigador doctor permanente de la UPV/EHU, que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3.2 del presente Reglamento. La propuesta que realice la Rectora o el Rector garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición total de la Comisión.

2.– Gobernu Kontseiluak berretsi egin beharko ditu errektoreak proposatutako ordezkariak.

2.– El Consejo de Gobierno ratificará las propuestas realizadas a propuesta directa del Rector o Rectora.

3.– Berretsi ezean, errektoreak beste proposamen bat egingo du Gobernu Kontseiluak berrets dezan.

3.– En caso de no ratificación el Rector o Rectora propondrá una nueva candidatura individual para su ratificación por el Consejo.

4.– Kargua utzi delako hutsik geratu diren postuak edo batzordea handitzea erabaki delako bete beharrekoak betetzeko, hautetsien zerrendako ordezkoak izendatuko dira horretarako aukera baldin badago; bestela, ordezkorik ez badago, jakintzaren adar berean boto gehien lortu duen hurrengo hautagaia izendatuko da. Hala ere, batzordeak behar bezala funtzionatuko duela bermatzeko, errektoreak proposamena egin ahal izango dio Gobernu Kontseiluari batzordean hutsik dauden postuak betetzeko, hauteskunde prozesuaren ondorioz hutsik geratutakoak zein ezusteko arrazoiengatik hutsik geratutakoak betetzeko, betiere irizpide berberei jarraituz. Errek­toreak egindako proposamenak emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka gorde beharko du.

4.– Para cubrir los puestos consecuencia de ceses o del acuerdo de ampliación de su composición siempre que fuera posible, se nombrará a las y los suplentes de las candidaturas individuales electas, o de no contener suplentes la siguiente candidatura individual más votada de la lista de la correspondiente rama de conocimiento. No obstante, y al objeto de asegurar el normal funcionamiento de la Comisión, la Rectora o el Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno para su ratificación el número de puestos que hubiesen quedado vacantes, bien como consecuencia del proceso electoral o bien de forma sobrevenida, siguiendo los mismos criterios. La propuesta que realice la Rectora o el Rector garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición total de la Comisión.

14. artikulua.– Ikasleen hautagai zerrendak.

Artículo 14.– Presentación de Candidaturas en representación del Alumnado.

1.– UPV/EHUko doktoregaien edo/eta masterretako ikasleen hiru ordezkariak aukeratzeko, ikasle horiek hautagai zerrenda aurkeztu beharko diote Klaustroko Mahaiko buruari; horretarako epea bozketa egingo den Klaustroko bilerako zehaztapenetan adierazitakoa izango da.

1.– Para la elección de los o las tres representantes de los doctorandos y doctorandas y/o alumnado de Máster de la UPV/EHU se presentarán candidaturas dirigidas a la Presidencia de la Mesa del Claustro, en el plazo expresado en las precisiones que acompañen a la convocatoria de la sesión claustral en que se verifique su elección.

2.– Hautagai zerrendetan titularrak eta ordezkoak zehaztu beharko dira.

2.– Las candidaturas deben contener titulares y suplentes.

15. artikulua.– Bozketa Unibertsitateko Klaustroan.

Artículo 15.– Votación en el Claustro Universitario.

Hautesle izango dira Unibertsitateko Klaustroan ikasleek dituzten ordezkariak.

Serán electores y electoras la representación del alumnado en el Claustro Universitario.

16. artikulua.– Ikasleen ordezkariak aukeratzeko hauteskunde prozesuaren amaiera.

Artículo 16.– Finalización del proceso para la elección del Alumnado.

1.– Errektoreak, edo eskumenak eskuordetuta dituen errektoreordeak, UPV/EHUko doktoregaien edo/eta masterretako ikasleen ordezkari izendatuko ditu boto gehien lortu dituzten hiru hautagaiak.

1.– El Rector o Rectora, o responsable del Vicerrectorado en quien delegue nombrará, como representantes de los doctorandos y doctorandas y/o alumnos de máster de la UPV/EHU, a aquellos tres candidatos o candidatas que obtuvieran mayor número de votos.

2.– Izendatutako ordezkariek indarrean izan behar dute UPV/EHUko doktorego programako edo master ofizialeko matrikula.

2.– En todo caso, los representantes nombrados deberán tener matricula en vigor en un programa de doctorado o máster oficial de la UPV/EHU.

3.– Berdinketarik egonez gero, Klaustro Mahaiak zozketa bidez ebatziko du.

3.– El empate será resuelto mediante sorteo realizado por la Mesa del Claustro.

17. artikulua.– Errektoreak proposatutako ikasleen ordezkariak.

Artículo 17.– Representantes del Alumnado a propuesta de la Rectora o el Rector.

1.– Ikasleen beste bi ordezkariak errektoreak proposatuko dizkio Gobernu Kontseiluari UPV/EHUko doktoregaien edo/eta masterretako ikasleen artetik aukeratuta; ikasleok indarrean izan behar dute UPV/EHUko doktorego programako edo master ofizialeko matrikula. Errektoreak egindako proposamenak emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka gorde beharko du.

1.– Las o los otros dos representantes del alumnado en la Comisión serán propuestos o propuestas por el Rector o Rectora al Consejo de Gobierno, de entre los doctorandos y doctorandas y/o alumnos de máster de la UPV/EHU, quienes en todo caso, deberán tener matricula en vigor en un programa de doctorado o máster oficial de la UPV/EHU. La propuesta que realice la Rectora o el Rector garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

2.– Batzordeak behar bezala funtzionatuko duela bermatzeko, errektoreak proposamena egin ahal izango dio Gobernu Kontseiluari batzordean hutsik dauden postuak betetzeko, hauteskunde prozesuaren ondorioz hutsik geratutakoak zein ezusteko arrazoiengatik hutsik geratutakoak betetzeko.

2.– Al objeto de asegurar el normal funcionamiento de la Comisión, la Rectora o el Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno para su ratificación el número de puestos en la Comisión que hubiesen quedado vacantes bien como consecuencia del proceso electoral o bien de forma sobrevenida.

18. artikulua.– Batzordea eratzea.

Artículo 18.– Constitución de la Comisión.

Gobernu Kontseiluak hautagaiak berretsi edo izendapenak egin eta 15 eguneko epean eratuko da Graduondoko Batzorde berria.

En el plazo de 15 días desde su nombramiento o ratificación por el Consejo de Gobierno, se procederá a la constitución de la Comisión de Postgrado.

19. artikulua.– Barne arautegia.

Artículo 19.– Régimen de funcionamiento interno.

1.– Graduondoko Batzordeak barne arautegia onartuko du. Bestelakorik ezarri bitartean, Ikastegien Oinarrizko Arautegian kide anitzeko organoetarako zehaztutako arauei jarraituko zaie, arau horiek ezartzea posible den heinean.

1.– La comisión de postgrado aprobará su régimen de funcionamiento interno. En tanto no establezca una previsión diferente, se estará a lo dispuesto para el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados en el Reglamento Marco de Centros en cuanto resulte aplicable.

2.– Barne arautegian zehaztu egin beharko da zein irizpide ezarriko diren banakako hautagai zerrendetako ordezkoek kide anitzeko organoan parte hartu dezaten titularra ez dagoenean edo gaixorik dagoenean edo, oro har, behar bezala egiaztatutako arrazoiren batengatik titularra ez dagoenean. Egoera horretako batean dauden titularrek horren berri eman beharko diote batzordeburuari barne arautegian zehaztutakoari jarraituz.

2.– El reglamento de funcionamiento interno deberá regular las exigencias y requisitos para que las y los suplentes de las candidaturas individuales puedan sustituir a las y los miembros titulares del órgano colegiado en caso de ausencia, o enfermedad o, en general, cuando concurra una causa debidamente justificada. Las y los miembros titulares que se encuentren en alguna de esas situaciones deberán comunicarlo por escrito a la Presidencia del órgano conforme a las exigencias recogidas en el reglamento interno.

3.– Eginkizunak hobeto betetzeko, batzordeak Batzorde Iraunkorra izendatu ahal izango du, bai eta behar beste azpibatzorde ere; horiek guztiak autonomoak izango dira eta erabakimena izango dute eskuordetuta dituzten gaietarako.

3.– Para el mejor cumplimiento de sus funciones la Comisión podrá nombrar de su seno una Comisión Permanente y tantas subcomisiones como sea necesario que actuarán de forma autónoma y tendrán capacidad resolutoria sobre las materias delegadas por el Pleno.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– UPV/EHUko Graduondoko Batzordeko kide diren irakasle eta ikertzaileek kredituak lortu ahal izango dituzte, jardun akademikoari buruzko araudian zehaztutakoari jarraituz. Ikasleek kredituak izango dituzte batzordeko kide izateagatik, arloko araudiari jarraituz.

Primera.– El PDI miembro de la Comisión de Postgrado de la UPV/EHU podrá tener una imputación de créditos según se determine en la normativa que regule la dedicación académica. La representación del alumnado recibirá el número de créditos correspondiente a la normativa aplicable.

Bigarrena.– Batzordearen osaera osoan desoreka handia baldin badago gizonezko eta emakumezkoen artean, batzordea berritu egin beharko da urtebeteko epean, parekotasuna lortze aldera.

Segunda.– Verificado un desequilibrio significativo entre hombres y mujeres en la composición total de la comisión, deberá renovarse la misma en el plazo máximo de un año a fin de conseguir la paridad requerida.

XEDAPEN IRAGANKOR
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Arautegi hau indarrean jarri ostean egingo den lehen Klaustroko aztergaien zerrendan Graduondoko Batzorderako ikasleen ordezkarien hauteskundeei buruzko puntua sartuko da.

Se incluirá en el Orden del día de la sesión del primer Claustro a celebrar a partir de la entrada en vigor del Reglamento un punto referente a la elección de representantes del alumnado en la Comisión de postgrado.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratuko da Akademia Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordea aukeratzeko hauteskundeei buruzko arautegia (2005eko apirilaren 7ko EHAAn argitaratua), baina batzordeak jardunean jarraituko du Graduondoko Batzordea eta Graduko Batzordea eratu arte.

Queda derogado el Reglamento de Elección de la Comisión de Ordenación Académica y Doctorado publicado en el BOPV de 7 de abril de 2005, que mantendrá su aplicación en tanto se constituyan la Comisión de Postgrado y la Comisión de Grado.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ERANSKINA:
ANEXO:
JAKINTZAREN ADARRAK
RAMAS DE CONOCIMIENTO

Estatutuen 89.1 artikuluaren ondorioetarako, jakintzaren adartzat hartuko dira urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak, unibertsitate ikasketa ofizialak antolatzen dituenak, II. eranskinean jasotakoak:

A los efectos del artículo 89.1 de los Estatutos se entiende por cada una de las ramas del conocimiento las recogidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

Arteak eta Giza Zientziak.

Artes y Humanidades.

Zientziak.

Ciencias.

Osasun Zientziak.

Ciencias de la Salud.

Gizarte eta Lege Zientziak.

Ciencias Sociales y Jurídicas.

Ingeniaritza eta Arkitektura.

Ingeniería y Arquitectura.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común