Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

201. zk., 2012ko urriaren 16a, asteartea

N.º 201, martes 16 de octubre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ARBITRAJE BATZORDEA
COMISIÓN ARBITRAL
4543
4543

4/2012 ERABAKIA, 2012ko irailaren 25ekoa. Honen bidez, deklaratzen da xedea galdu dutela Bizkaiko eta Arabako foru-aldundiek mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektuaren inguruan planteatutako eskumen-arazoek.

DECISIÓN 4/2012, de 25 de septiembre de 2012, declarando la pérdida sobrevenida de objeto de las cuestiones de competencia planteadas por las Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava, en relación con el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Bilbon, 2012ko irailaren 25ean, osoko bilkura egin du Ebazpen Batzordeak, bertan direla presidentea, Juan Luis Ibarra Robles, eta kideak diren Asunta de la Herran Unceta-Barrenechea, Alberto López Basaguren, Eduardo Vírgala Foruria, Juan Ramón Guevara Saleta, Andrés María Urrutia Badiola eta Oscar Padura Unanue, eta hartu du ondoko

En Bilbao, a 25 de septiembre de 2012, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Juan Luis Ibarra Robles y los Vocales, D.ª Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea, D. Alberto López Basaguren, D. Eduardo Vírgala Foruria, D. Juan Ramón Guevara Saleta, D. Andrés María Urrutia Badiola y D. Oscar Padura Unanue, ha pronunciado la siguiente

ERABAKIA
DECISIÓN

Bizkaiko eta Arabako foru-aldundiek 2/2012 eta 3/2012 eskumen-arazoak planteatu zituzten mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektuaren inguruan, zeina Eusko Jaurlaritzak aurkeztu baitzuen eta Eusko Legebiltzarreko Mahaiak tramitatzeko onartu 2012ko ekainaren 5ean egindako bilerako agindu baten bidez (EHAA, 168. zk., 2012ko ekainaren 8koa).

En relación con las cuestiones de competencia n.º 2/2012 y 3/2012, planteadas por las Diputaciones Forales de Bizkaia y de Álava, respectivamente, en relación con el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, presentado por el Gobierno Vasco y admitido a trámite por Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco, en reunión celebrada el 5 de junio de 2012 (BOPV n.º 168, de 8 de junio de 2012).

Auzi horietarako txostengile izendatu da Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea andrea, zeinak adierazten baitu batzordearen osoko bilkuraren aho batezko iritzia.

Ha sido designada ponente la vocal, D.ª Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea, quien expresa el parecer unánime del Pleno de la Comisión.

EGITATEZKO AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.– Aipatu eskumen-arazoak, 2012ko ekainaren 26 eta 28an sustatuak, tramitatzeko onartu zituen Ebazpen Batzordeak, 2012ko uztailaren 11n egindako bileran.

Primero.– Las referidas cuestiones de competencia, promovidas el 26 y 28 de junio de 2012, han sido admitidas a trámite por la Comisión Arbitral, en su reunión del día 11 de julio de 2012.

Bizkaiko Foru Aldundiak, bere izkribuan, eskatzen du jarritzat jo dadila eskumen-arazoa eduki jakin batzuen inguruan, hain zuzen 3.2.b) artikulua, 4.1 artikuluko a) y b) apartatuak, 4.2 artikulua, 6.3 eta 6.4 artikuluak, 7.7 artikulua, 12.3 artikuluko «aurrez ezarritako baldintza orokorretan» tartekia, eta 13.4 artikuluko «aplikatu beharreko prozedurari jarraiki» tartekia, uste baitu indarrean dagoen eskumen-banaketaren kontrakoak direla –Autonomia Estatutuko 10.34 eta 41.2 artikulua eta Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko 27/1983 Legearen (aurrerantzean LHL) 7.a artikulua–.

En su escrito, la Diputación Foral de Bizkaia solicita se tenga por interpuesta cuestión de competencia en relación con el artículo 3.2.b), los apartados a) y b) del artículo 4.1, el artículo 4.2, el artículo 6.3 y 6.4, el artículo 7.7, el inciso «en los términos generales establecidos» del artículo 12.3 y el inciso «de acuerdo con el procedimiento aplicable» del artículo 13.4, por considerarlos contrarios a la distribución de competencias establecida en los artículos. 10.34 y 41.2 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 7.a) de la Ley 27/1983, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (en adelante, LTH).

Arabako Foru Aldundiak, berriz, arazoa planteatzen mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektuaren agindu hauei dagokienez: 3.2.e) artikulua, 4.1.a) eta b) artikulua, 6.3 eta 6.4 artikuluak, 7.4.g artikulua, 8.4.g), h) eta j) artikulua, 8.5 artikuluko bigarren paragrafoa, 12.2 artikulua eta 12.3ko azken paragrafoa, 13.1 eta 4 artikulua, 14.1 eta 4 artikulua, 16.2 eta 4 artikulua eta azken xedapenetako bigarrenenaren 2, 5, 6 eta 9. apartatuak. Aldundiak uste du aurreikuspen normatibo horiek urratu egiten dutela indarrean dagoen eskumen-banaketa, Autonomia Estatutuko 10.34 artikuluan eta LHLko 7.a), 8 eta 10. artikuluetan aurreikusia.

Por su parte, la Diputación Foral de Álava plantea la cuestión en relación con los siguientes preceptos del Proyecto de Movilidad Sostenible: artículo 3.2.e), artículo 4.1 a) y b), artículo 6.3 y 6.4, artículo 7.4.g), artículo 8.4.g), h) y j), artículo 8.5 párrafo segundo, artículo 12.2 y 3 párrafo final, artículo 13.1 y 4, artículo 14.1 y 4, artículo 16.2 y 4 y Disposición Final Segunda, apartados 2, 5, 6 y 9. Considera la Institución que tales previsiones normativas vulneran el régimen competencial vigente previsto en el artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía y en los artículos 7.a) 8 y 10 de la LTH.

Bigarrena.– Arazoaren jakinarazpena egin zitzaien instituzio interesatuei Ebazpen Batzordea erregulatzen duen ekainaren 30eko 13/1994 Legearen (aurrerantzean ABL) 30. artikuluan aurreikusita dagoenez. Eusko Jaurlaritzak, 2012ko abuztuaren 9ko datarekin, alegazio-idazki bi aurkeztu zituen, eskatuz ezetsi daitezela aurkeztutako eskumen-arazoak eta deklaratu dadila ezen mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektua egokitzen zaiola instituzio komunen eta foralen arteko eskumen banaketaren inguruan Autonomia Estatutuan ezarritakoari eta ez dituela aldatzen ezta erasaten LHLan kontu horri buruz jasotako aurreikuspenak.

Segundo.– Tras el oportuno traslado previsto por el artículo 30 de la Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral (en adelante, LCA), el Gobierno Vasco, con fecha 9 de agosto de 2012, presenta sendos escritos de alegaciones, solicitando se desestimen las cuestiones de competencia formuladas y se declare que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible se adecua a la distribución de competencias entre las instituciones comunes y forales establecida en el Estatuto de Autonomía y que no modifica ni afecta a las previsiones que al respecto se contienen en la LTH.

Hirugarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 2012ko abuztuaren 28koan (167. zk.), argitara eman zen lehendakariaren abuztuaren 27ko 12/2012 Dekretua, Eusko Legebiltzarra desegin eta hauteskundeetarako deia egiten duena.

Tercero.– En el BOPV n.º 167, de 28 de agosto de 2012, se publica el Decreto 12/2012, de 27 de agosto, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones.

Legebiltzarreko Mahaiak 2012ko irailaren 5eko bileran hartutako erabakiaren bidez, Ebazpen Batzordeari jakinarazi zitzaion ezen mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektua iraungita dagoela Legebiltzarra desegiteko aipatu dekretua argitaratzearen ondorioz.

Mediante Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 5 de septiembre de 2012, se comunica a la Comisión Arbitral que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible se encuentra en situación de caducidad, por efecto de la publicación del Decreto de disolución de la Cámara citado.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Bakarra.- Adierazi diren egitatezko aurrekariak kontuan izanik, batzordeak behar du planteatu, atariko kontu gisa, ea aurkeztutako arazoen xedeak beren izaera galduta gelditu ote diren. Izan ere hala da, eman delarik, prozedura hau tramitatzen ari zela, lehendakariaren abuztuaren 27ko 12/2012 Dekretua, Eusko Legebiltzarra desegin eta hauteskundeetarako deia egiten duena, ondorioz mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektua, auzitan jarria izan dena, iraungia gelditu da, Eusko Legebiltzarraren 2008ko abenduaren 23ko Erregelamenduko 129. artikuluan xedatutakoaren arabera.

A la vista de los Antecedentes de Hecho que han quedado consignados, la Comisión ha de plantearse, como cuestión preliminar, la posible pérdida sobrevenida de objeto de las cuestiones suscitadas. En efecto, al haberse dictado durante la tramitación del presente procedimiento el Decreto 12/2012, de 27 de agosto, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible puesto en cuestión ha caducado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento del Parlamento Vasco, de 23 de diciembre de 2008.

Horregatik, bidezkoa da aztertzea ea, nahiz eta zirkunstantzia hori gertatu den, oraindik ere beharrezkoa den erabaki bat ematea planteatutako kontuen funtsari buruz edo, aitzitik, bukatutzat jo behar den, aipatutako zioagatik, Ebazpen Batzordearen aurrean hasitako prozedura.

Es por ello que procede examinar si, a pesar de tal circunstancia, subsiste la necesidad de emitir una decisión sobre el fondo de las cuestiones planteadas o, por el contrario, debe darse por terminado el procedimiento ante la Comisión Arbitral por el motivo señalado.

Suposatu hau ez dago espresuki jasota ABLren erregulazioan. Alabaina, lege horren irakurketa sistematiko bat eginda ondorioztatzen dugu ezen, proiektu normatiboa bertan behera gelditu delarik, proiektuaren tramitazioan gertatutako eskumen-arazoek galdu egiten dutela bizirik jarraitzearen ezaugarria, Ebazpen Batzordearen jarduketak berezko izan ohi duena, eta ondorioz desagertu egin dela batzordeak deklaratu beharra ea jada aurrera egin ezingo duen ekimen bat datorren ala ez indarrean dagoen eskumen-banaketarekin.

El supuesto no aparece expresamente contemplado en la regulación de la LCA, aunque una lectura sistemática de la norma nos lleva a la conclusión de que, decaído un proyecto normativo, la cuestión competencial que en el curso de su tramitación se hubiera suscitado pierde la nota de pervivencia que es consustancial a la actuación de la Comisión Arbitral, desapareciendo en consecuencia la necesidad de que ésta declare la conformidad o no con la distribución competencial vigente de una iniciativa que ya no podrá prosperar.

Halaxe da, ABLk azalpen-partean jada iragartzen du ezen bere erregulazioaren xede diren eskumen-arazoak ahal dituela aurkeztu eskumen-esparrua ukitua izan dezaketen instituzio orok, «ex ante» kontrol-eredu bat definituz eta auzigai den ekimenaren egileari zuzendutako erabaki bat emanez. Legeak, beraz, kasu konkretuen aurreko prebentziozko kontrol-sistema bat diseinatzen du, eta sistema horretan ez dute lekurik abstraktuan egindako deklarazioek eta bai, ordea, Legebiltzarrean tramitazioan dauden ekimen normatibo konkretuetako bakoitzari dagokionez hartutako erabakiek.

Efectivamente, la LCA anuncia ya en su parte expositiva que las cuestiones de competencia que constituyen el objeto de su regulación se promueven por cualquiera de las instituciones cuyo ámbito competencial puede resultar afectado, definiendo un modelo de control «ex ante» y dando lugar a una decisión dirigida al autor de la iniciativa de que se trate. La Ley diseña, por tanto, un sistema de control preventivo ante supuestos concretos, en el que no tienen cabida declaraciones en abstracto, sino únicamente decisiones en relación con cada una de las determinadas iniciativas normativas que se encuentran en tramitación en sede parlamentaria.

Ildo horretan, ABLren 2.a) artikuluak tramitazioan dauden proiektu eta proposamenei dagozkiela zehazten ditu Ebazpen Batzordearen eskuduntzak, tramitazioan hala Eusko Legebiltzarrean nola Batzar Nagusietan. Antzeko eran, 44. artikuluak ezartzen du ezen batzordean hartu beharreko erabakiaren eremua dagokiola, hain zuzen, lege edo foru-arau proiektu edo proposamen batean hika-mikagai diren eskumenen titularitateari. Beste alde batetik, 47. artikuluak eta hurrengoek arautzen dute zer prozedura jarraitu behar den ekimena Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera. Azkenik, ABLren 55. artikuluaren erregulazioaren arabera, batzordeak hartu behar dituen erabakien ondorioak birtualtasuna dute, bakarrik, tramitazioan jarraitzen duten ekimen normatiboei dagokienez. Halaxe da, batzordearen erabakiak deklaratzen baldin badu ekimena eskumen-banaketarekin bat datorrela, ez litzateke batere zentzuduna izango agintzea suspentsioa altxatzeko eta jarraitzeko iraungi den tramitazio bat; eta deklaratzen baldin badu indarrean dagoen eskumen-ordenaren kontrakoa dela, efektibitaterik gabea izango litzateke ere kasu horretan agintzea erretiratzeko jada iraungi den proiektu bat.

En tal sentido, el artículo 2.a) de la LCA delimita las atribuciones de la Comisión Arbitral por referencia a proyectos y proposiciones en tramitación, bien en el Parlamento Vasco, bien en las Juntas Generales. De forma análoga, el artículo 44 refiere el ámbito de la decisión que ha de adoptar la Comisión a la titularidad de las competencias que resulten controvertidas con ocasión de un proyecto o proposición de ley o norma foral. Por su parte, los artículos. 47 y ss. regulan el procedimiento a seguir partiendo de la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco. Por último, a tenor de la regulación del artículo 55 de la LCA, los efectos de las decisiones que la Comisión ha de dictar solo tienen virtualidad en relación con iniciativas normativas que continúen en tramitación. En efecto, si la decisión de la Comisión declara que la iniciativa es conforme a la distribución competencial, ningún sentido tendría ordenar el levantamiento de la suspensión y la continuación de una tramitación que ha caducado; y si la declara contraria al orden competencial vigente, carecería igualmente de efectividad la eventual orden de retirar un proyecto ya decaído.

Aurreko guztia ondo uztartzen da Konstituzio Auzitegiak legeak indargabetzearen ondorioz inkonstituzionaltasun-errekurtsoek xedea galtzeari buruz osatutako doktrinarekin, zeinak, labur esanda, exijitzen baitu eskumen-gatazka bizirik jarraitzea errekurtsoaren xedeak ere bizirik segitzen duela irizteko. Halaxe, STC 290/2000k, azaroaren 30ekoak (FJ 4), zera dio:

Todo lo anterior se compadece con la doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la pérdida sobrevenida de objeto de los recursos de inconstitucionalidad como consecuencia de la derogación de leyes, la cual, en síntesis, exige la pervivencia del conflicto competencial para entender subsistente su objeto. Efectivamente, como señala la STC 290/2000, de 30 de noviembre (FJ 4):

Suposatu honetan erregela orokorra da ezen auzitegi honen aurrean eskumen-arazoa planteatu baldin bada inskonstituzionaltasun-errekurtsoaren edo eskumen-gatazkaren bidetik eta auzi horrek bizirik jarraitzen baldin badu gatazka sorrarazi duen legea indargabetu ondoren, bidezkoa dela auzitegiak arazoaren gainean ebatzi bat ematea. Zeren irizpide garrantzitsua kasu hauetan ebatzi ahal izateko ea xedearen galera gertatu den ez da hainbeste ea inpugnatutako araua legegileak ordenamendutik kanporatu duenetz, baizik eta ea kanporaketa horrekin bukatu den ala ez lehendik zegoen hika-mika, zeren eta errekurtso horien azken helburua baita hika-mika horri amaiera ematea eskumen-banaketaren ordena konstituzionalaren argitan (STC 329/1993, abenduaren 10ekoa [RTC 1993, 329], F. 1; 43/1996, martxoaren 14koa [RTC 1996, 43], F. 1; 196/1997, azaroaren 13koa, F. 2). Era horretara bermatzen da bai aldeek eskumenak ez erabiltzea, bai Estatuari edo autonomia-erkidegoei eskumenak izendatzen dizkien arau konstituzional eta estatutarioak zuzen interpretatzea eta aplikatzea (STC 329/1993, F. 1; 196/1997, F. 2; 233/1999, F. 3).

La regla general en este supuesto es que cuando la controversia competencial se ha planteado ante este Tribunal por el cauce del recurso de inconstitucionalidad o el conflicto de competencias y tal controversia pervive tras la derogación de la ley que ha suscitado el conflicto, es procedente que nos pronunciemos sobre el mismo. Pues el criterio relevante para estimar en estos casos si se ha producido la pérdida sobrevenida de objeto no es tanto si la norma impugnada ha sido expulsada del Ordenamiento por el legislador como determinar si con esa expulsión ha cesado o no la controversia existente, ya que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto competencial es el fin último de dichos recursos (SSTC 329/1993, de 10 de diciembre [RTC 1993, 329], F. 1; 43/1996, de 14 de marzo [RTC 1996, 43], F. 1 y 196/1997, de 13 de noviembre, F. 2).Salvaguardando así tanto la indisponibilidad de las competencias por las partes como la correcta interpretación y aplicación de las normas constitucionales y estatutarias atributivas de competencias al Estado o a las Comunidades Autónomas (STC 329/1993, F. 1; 196/1997, F. 2, y 233/1999, F. 3).

Antzeko eran, STC 275/2000k, azaroaren 16koak, eskumen-gatazkei dagokienez adierazten du ezen beraien xedea mantentzeak presuposatzen duela hika-mika aktual eta konkretua existitzea eskumenaren titulartasunaren gainean (FJ 2):

En análogo sentido, la STC 275/2000, de 16 de noviembre, en relación con los conflictos de competencia, declara que el mantenimiento de su objeto presupone la existencia de una controversia actual y concreta acerca de su titularidad (FJ 2):

(...) Hala bada, auzitegi honek sarritan adierazi du ezen bakarrik ebatzi beharra daukala eskumen baten titulartasunari buruz noiz eta «eskumen hika-mikatsua baldin bada edo lehia oraindik bizirik baldin badago» (guztiengatik, STC 196/1997, azaroaren 13koa [ RTC 1997, 196], F. 2), eta hori ez da gertatzen kasu honetan, zeren gatazka piztu zuen manua indargabetua izan baita, eta ez, soilik, ordezkatua Kreditu Kooperatiben Erregelamenduko 9.1.c) artikuluari dagokionez sortutako eskumen-gatazka berak planteatzen dituen arau baten bidez. Horregatik, ez da inondik inora bidezkoa auzitegi honek ebatzi bat ematea ezabatua izan den baimen administratibo bat emateko instantzia eskudunari buruz, kontuan izanik ezen eskumen-gatazka positiboak presuposatzen duela hika-mika aktual eta konkretu bat existitzea Estatuak edo autonomia-erkidego batek erabilitako eskumen baten titulartasunari buruz (ATC 14/1991,urtarrilaren 15ekoa [RTC 1991, 14 AUTO], F. 1).

(...) Pues bien, este Tribunal ha señalado en numerosas ocasiones que sólo está llamado a pronunciarse sobre la titularidad de una competencia «en la medida en que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa esté todavía viva» (por todas, STC 196/1997, de 13 de noviembre [RTC 1997, 196], F. 2),lo que no sucede en el presente caso, toda vez que el precepto sobre el que se trabó el conflicto ha sido derogado y no simplemente sustituido por otra normativa que plantee los mismos problemas competenciales suscitados en relación con el artículo 9.1 c) del Reglamento de Cooperativas de Crédito. Por ello, resulta de todo punto improcedente un pronunciamiento por parte de este Tribunal acerca de la instancia competente para otorgar una autorización administrativa que ha sido suprimida habida cuenta de que el conflicto positivo de competencia presupone la existencia de una controversia actual y concreta acerca de la titularidad de una competencia ejercida por el Estado o una Comunidad Autónoma (ATC 14/1991, de 15 de enero [RTC 1991, 14 Auto], F. 1).

Hortaz, bertan behera gelditu delarik, prozedura hau tramitatzen ari zela Eusko Legebiltzarra desegina izatearen ondorioz, mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektua, aztergai ditugun eskumen-auziak sorrarazi dituena, ondorioz uste dugu xedearen galera gertatu dela, zeinak eragozten baitu Ebazpen Batzorde honek ebatzi bat ematea gaiaren funtsari buruz.

En conclusión, habiendo decaído el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que ha motivado las cuestiones de competencia que nos ocupan, como consecuencia de la disolución del Parlamento Vasco durante la tramitación del presente procedimiento, entendemos que se ha producido una pérdida sobrevenida de objeto, que impide una declaración sobre el fondo del asunto por parte de esta Comisión Arbitral.

Azaldutakoa kontuan izanik, Ebazpen Batzordearen osoko bilkurak hartu du ondoko

En atención a lo expuesto, el Pleno de la Comisión Arbitral ha adoptado la siguiente

ERABAKIA
DECISIÓN:

Xedearen galera deklaratzea 2/2012 eta 3/2012 eskumen-auziei dagokienez, zeinak planteatu baitituzte Bizkaia eta Arabako foru-aldundiek, hurrenez hurren, mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektuaren inguruan.

Declarar la pérdida sobrevenida de objeto de las cuestiones de competencia n.º 2/2012 y 3/2012, planteadas por las Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava, respectivamente, en relación con el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Erabaki hau aldeei jakinaraziko zaie eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaia eta Arabako lurralde historikoetako aldizkari ofizialetan argitaratuko da.

La presente Decisión se notificará a las partes y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en los Boletines Oficiales de los Territorios Históricos de Bizkaia y de Álava.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko irailaren 25a.

IDAZKARIA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre de 2012.

LA SECRETARIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común