Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

196. zk., 2012ko urriaren 8a, astelehena

N.º 196, lunes 8 de octubre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
4431
4431

193/2012 DEKRETUA, urriaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza-lurra kontserbatzeari eta lur horren erabilpena sustatzeari buruzkoa.

DECRETO 193/2012, de 2 de octubre, de conservación y fomento del uso del suelo agrario en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Azpiegitura berrien sorrera dela, hirigintzako esku-hartzeak direla edota industria-hedapena dela, nekazaritza-lur erabilgarria galtzen eta artifizialtzen ari da gure erkidegoan, oso azkar gainera. Era berean, nekazaritza-ustiategiak murrizten ari dira, txanda hartuko duen belaunaldirik ez dago, eta, horren guztiaren ondorioz, nekazaritza-azalerak abandonatzen eta gutxiegi erabiltzen ari dira pixkanaka.

El surgimiento de nuevas infraestructuras, las intervenciones urbanísticas y la expansión industrial están produciendo una perdida acelerada y una artificialización de suelo agrario útil en nuestra Comunidad. Asimismo, la reducción del número de explotaciones agrarias y la falta de relevo generacional están llevando a un progresivo abandono e infrautilización de las superficies agrarias.

Nekazaritzako lur horiek gutxitzeak eta abandonatzeak ahuldu egiten du nekazaritza-produkziorako ahalmena, lehendik ere aski murriztu eta ahuldutako sektorean gainera, eta, horrez gainera, arlo horretako enplegua murrizten du, eta behar beste lur ez dutenez, mugak sortzen dizkie etorkizuneko belaunaldiei nekazaritzan hasteko.

Esta disminución y abandono de la superficie agraria merma a la capacidad de producción agraria en un sector ya de por sí reducido y menguante, reduce el empleo en el sector, y limita las posibilidades de instalación de las nuevas generaciones por falta de base territorial suficiente.

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legeak, egoera horretaz jabeturik, horixe du helburuetako bat: nekazaritza-lurra babestea, ez soilik nekazaritza aldetik duen balioagatik, baita biodibertsitatearen eta paisaiaren berme eta euskarri delako eta higadura- eta basamortutze-prozesuak geldiarazteko ahalmena duelako ere. Era berean, beste helburu hauek ere baditu aipatutako legeak: gazteak nekazaritza- eta elikagaigintza-sektorean has daitezen sustatzea, eta ustiategiei behar besteko egitura eta neurria ematen laguntzea ekonomikoki bideragarri izan daitezen, bereziki egoera ahulenean dauden inguruetan.

La Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, consciente de esta situación, tiene entre sus fines la defensa del suelo agrario, no sólo por su valor agronómico, sino como soporte y garante de la biodiversidad y el paisaje, así como por su capacidad para frenar o evitar procesos de erosión y desertización. Asimismo, enumera entre sus objetivos el de promover la incorporación de los y las jóvenes al sector agrario y alimentario, y el de potenciar un dimensionamiento estructural de la explotación que coadyuve a su viabilidad económica especialmente en las zonas menos favorecidas.

Helburu horiek lortzeko, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legeak hainbat neurri jaso ditu II. Tituluan. Horien artean, hauek dira nabarmenenak: lurralde historiko bakoitzean Nekazaritza-lurren Funtsak sortzea, balio agrologiko handiko lurrei babes berezia ematea, eta lurraren erabilera lur-funtsetarako nahitaez utzi beharra, baldin eta lur horiek behin eta berriro gutxiegi erabiltzeagatik, jabegoaren funtzio soziala betetzen ez bada.

Para lograr dichos fines y objetivos, el Título II de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, establece un serie de medidas entre las que caben destacar la creación de los Fondos de Suelos Agrario en cada uno de los Territorios, Históricos, la protección especial de los suelos de alto valor agrológico y la cesión obligatoria del uso del suelo a los fondos de suelo en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad por infrautilización reiterada de los mismos.

Dekretu honen helburua da Eusko Jaurlaritzari dagozkion arloei buruz titulu horretan xedaturik dagoen hori garatzea, bereziki gutxiegi erabilitako lurrak izendatzeko eta horiek nahitaez uzteko prozedura. Beste arlo batzuk lurralde historikoek garatu dituzte edo garatu beharko dituzte. Nolanahi dela ere, foru aldundiek modu aktiboan hartu dute parte dekretu honen idazketan. Era berean, sektoreko erakunde profesionalei ere eskatu zaie aholkua dekretua lantzeko.

El presente Decreto tiene por objeto el desarrollo de lo dispuesto en dicho título respecto de las materias que corresponde desarrollar al Gobierno Vasco, y en particular el procedimiento para la declaración y cesión obligatoria de los suelos infrautilizados. Otras materias han sido o deben ser desarrolladas por los Territorios Históricos. En todo caso, las Diputaciones Forales han participado activamente en la redacción del presente Decreto. Asimismo, las organizaciones profesionales del sector han sido consultadas en la elaboración del presente Decreto.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, manuzko txostenak eginda, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko urriaren 2an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 2 de octubre de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da eskuhartze publikorako hainbat neurri –zehazki, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen II. Tituluan aurreikusitakoak– martxan jartzea, nekazaritza-azalera erabilgarriak ez galtzeko eta abandonatzeko, eta lur horiek etenik gabe eta behar bezala nekazaritzarako erabil daitezen sustatzeko.

1.– El presente Decreto tiene por objeto establecer medidas de intervención publica previstas en Título II de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, con la finalidad de evitar el abandono y la perdida de superficies agrarias útiles y de promover un uso continuado y adecuado de dichos suelos para la actividad agraria.

2.– 17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa, eta aplikatzeko gainerako araudiak oinarri direla, honako arauak zehazten dira dekretu honetan: nekazaritza-lurra eta lur horri loturiko ondasun eta eskubideak hartzeko eta eskuratzeko prozedurari buruzkoak; nekazaritza-lurra beste helburu batzuetarako erabiltzeagatik eman beharreko kalte-ordainei buruzkoak; eta gutxiegi erabilitako lurrak izendatzeko eta horiek nekazaritza-lurren funtsei uzteko prozedurari buruzkoak.

2.– En el marco de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria y del resto de la normativa aplicable, en el presente Decreto se dictan normas sobre los procedimientos de captación y adquisición de suelo agrario y bienes y derechos ligados al mismo; sobre compensaciones por utilización de suelo agrario para otros fines; y sobre el procedimiento para la declaración de suelos agrarios infrautilizados y su cesión a los fondos de suelo agrario.

2. artikulua.– Lurralde historikoen eskumenak.

Artículo 2.– Competencias de los Territorios Históricos.

1.– Lurralde historikoek kudeatuko dituzte, nekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoen bidez, nekazaritza-lurren funtsak. Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 14 eta 15. artikuluetan sortzen dira funts horiek.

1.– Los Territorios Históricos, a través de las Oficinas de Intermediación de Suelo Agrario, gestionarán los Fondos de Suelo Agrario creados en los artículos 14 y 15 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

2.– Era berean, lurralde historikoek eratu eta kudeatuko dituzte gutxiegi erabilitako lurren inbentarioak. Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 20. eta 21. artikuluetan eta Dekretu honen 11. artikuluan zehazten dira inbentario horiek.

2.– Asimismo, los Territorios Históricos constituirán y gestionarán los Inventarios de Suelos Infrautilizados previstos en los artículos 20 y 21 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria y en el artículo 11 del presente Decreto.

3.– Nekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoak, nekazaritza-lurren funtsak eta gutxiegi erabilitako lurren inbentarioak lege eta dekretu hauen bidez arautuko dira: abenduaren 23ko 17/2008 Legearen II. Tituluan xedatutakoaren bidez; dekretu honetan xedatutakoaren bidez, hala dagokienean; eta haien eratze- eta garapen-arauetan xedatutakoaren bidez.

3.– Las Oficinas de Intermediación de Suelo Agrario, los Fondos de Suelo Agrario y los Inventarios de Suelos Infrautilizados se regirán por lo dispuesto en el Título II de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre; por lo dispuesto en este Decreto, en lo que les afecte; y por lo dispuesto en sus normas de constitución y desarrollo.

3. artikulua.– Bitartekaritza-zerbitzuak.

Artículo 3.– Servicios de intermediación.

1.– Nekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoek nekazaritza-lurren bitartekari-lanak hartuko dituzte beren gain, bakoitzak bere jarduera-esparruan.

1.– Las Oficinas de Intermediación de Suelo Agrario asumirán funciones de intermediación de suelos agrarios en sus respectivos ámbitos de actuación.

2.– Horretarako, nekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoek funtsetan jasotako landa-finka guztien inbentario gaurkotua izan beharko dute, ondo zehaztuta finka horien jatorria zein den, eskura dauden ala ez eta zertarako erabiltzea aurreikusi den.

2.– A estos efectos, las Oficinas de Intermediación de Suelo Agrario deberán mantener un inventario actualizado de todas las fincas rústicas que están integradas en los fondos, su procedencia y su disponibilidad o destino previsto.

3.– Era berean, nekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoek nekazaritza-lurra hartzeko eta nekazaritza-lurrerako eskariaren eta eskaintzaren publizitatea egiteko zerbitzuak ezarriko dituzte eskualde bakoitzean. Orobat, aholkularitza- eta izapidetze-zerbitzuak ere emango dituzte partikularren artean lurrak alokatzeko eta trukatzeko kontratuak ixteko.

3.– Asimismo, las Oficinas de Intermediación de Suelo Agrario establecerán servicios de recogida y publicidad de demanda y oferta de suelo agrario en cada comarca. Igualmente, ofertarán servicios de asesoría y tramitación para la conclusión de contratos de arrendamientos y permutas de fincas rústicas entre particulares.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
NEKAZARITZA-LURRAK BILTZEA
CAPTACIÓN DE SUELO AGRARIO

4. artikulua.– Landa-finkak nekazaritza-lurren funtsetara biltzea.

Artículo 4.– Incorporación de fincas rústicas a los Fondos de Suelo Agrario.

1.– Honako ondasun eta eskubide hauek sartuko dira nekazaritza-lurren funtsetan:

1.– Formarán parte de los Fondos de Suelo Agrario:

a) Euskal Autonomia Erkidegoak, foru aldundiek, udalek edo beste edozein erakunde publikok erabiltzeko eta aprobetxatzeko esleitu edo utzitako nekazaritza-ondasun eta -eskubideak, landa-finkak edota nekazaritza-ustiategiak.

a) Los bienes y derechos de naturaleza rústica, fincas rústicas o explotaciones agrarias adscritas o cedidas para su uso y aprovechamiento por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales, los Ayuntamientos o por cualquier otra Entidad Pública.

b) Jabeek erabiltzeko eta aprobetxatzeko utzitako landa-finkak edota nekazaritza-ustiategiak.

b) Las fincas rústicas o explotaciones agrarias cedidas para su uso y aprovechamiento por sus titulares.

c) Nekazaritza-jarduera aurrez uzteko programen bidez erabiltzeko eta aprobetxatzeko utzitako landa-finkak edota nekazaritza-ustiategiak.

c) Las fincas rústicas o explotaciones agrarias cedidas para su uso y aprovechamiento en virtud de los programas de cese anticipado en la actividad agraria.

d) Zuzenbidean baliozkoa den edozein tituluren bidez eskuratutako nekazaritza-ondasunak eta -eskubideak, landa-finkak edota nekazaritza-ustiategiak.

d) Los bienes y derechos de naturaleza rústica, fincas rústicas o explotaciones agrarias adquiridos en virtud de cualquier título válido en derecho.

e) Azpiegitura-lanak egiteagatik kalte-ordain modura eskuratutako nekazaritza-ondasunak eta -eskubideak, landa-finkak edota nekazaritza-ustiategiak.

e) Los bienes y derechos de naturaleza rústica, fincas rústicas o explotaciones agrarias o fondos económicos adquiridos en virtud de las compensaciones por la realización de obras de infraestructura.

f) Gutxiegi erabiltzen direla-eta lurraren erabileraren funtzio soziala ez dutela betetzen deklaratu, eta horren ondorioz utzitako nekazaritza-ondasunak eta -eskubideak, landa-finkak edota nekazaritza-ustiategiak.

f) Los bienes y derechos de naturaleza rústica, fincas rústicas o explotaciones agrarias cedidos en virtud de declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra por su infrautilización.

2.– Nekazaritza-lurren funtsei esleitu edo utzitako nekazaritza-ustiategiak edo landa-finkak ekoizpen- edo ordainketa-eskubideei lotuta badaude, finka horiek esleitzeak edo uzteak esan nahi du finka horiei lotutako ekoizpen- edo ordainketa-eskubideak ere esleitzen edo uzten direla.

2.– En el caso de que las explotaciones agrarias o fincas rústicas adscritas o cedidas a los Fondos de Suelo Agrario estén vinculadas a derechos de producción o pago, la adscripción o cesión de dichas fincas conllevará también la adscripción o cesión de los derechos de producción o pago ligados a dichas fincas.

3.– Nekazaritza-ustiategiak edo landa-finkak nekazaritza-lurren funtsei esleitzen edo uzten bazaizkie (1. paragrafoan, a) idatzi-zatitik e) idatzi-zatira aurreikusitako kasuetan), baimena emango da ustiategi edo finka horiek hirugarrenei uzteko, gutxienez bost urtez erabil eta aprobetxa ditzaten. Nekazaritza-jarduera aurrez eten delako eskuratzen edo uzten badira finka horiek, horren inguruko araudiari jarraituko zaio.

3.– La adscripción o cesión de fincas rústicas o explotaciones agrarias a los Fondos de Suelo Agrario previsto en los apartados a) a e), ambos incluidos, del párrafo 1 conllevará la autorización para que sean cedidas a terceras personas para su uso y aprovechamiento por un periodo mínimo de 5 años. En los casos de adquisición o cesión por cese anticipado en la actividad agraria, se estará a lo que se disponga en la normativa que regule esa figura.

4.– Lehen paragrafoko f) idatzi-zatian aurreikusitako kasuan, berriz, dekretu honen 13. artikuluan xedatutakoa hartuko da aintzat.

4.– En el caso previsto en el apartado f) del párrafo 1 de este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 13 del presente Decreto.

5. artikulua.– Kalte-ordainetarako proposamena, administrazioaren proiektuak edo jarduerak egiteagatik.

Artículo 5.– Propuesta de compensaciones por la realización de proyectos o actuaciones administrativas.

1.– Behin abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 16. artikuluko 2. paragrafoan xedatutako izapideak bete ondoren, administrazioaren edozein proiektuk edo jarduerak nekazaritzaren aldetik balio handia duten nekazaritza-lurretan eragiten badu –nekazaritza-sektorearen mesederako direnak izan ezik–, proiektuaren edo jardueraren titularrek kalte-ordainen proposamen bat egin beharko dute, lan hori egiten den lekuan galduko diren nekazaritza-lursailengatik, nekazaritza-lurren funtsen alde.

1.– En caso de que una vez cumplidos los trámites previstos en el párrafo 2 del artículo 16 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre cualquier proyecto o actuación administrativa, a excepción de las que se realicen a beneficio del sector agrario, incida sobre suelo agrario de alto valor agronómico, dicho proyecto o actuación deberá incluir por parte de los titulares del proyecto o actuación en cuestión, una propuesta de compensación por la perdida de suelo agrario que comporta a favor de los Fondos de Suelo Agrario donde se realice la obra.

2.– Kalte-ordainen proposamena egingo da, ahal dela, nekazaritza-erabilpeneko lursailetan; kalte-ordaina ematera behartuta daudenek eduki edo eskura ditzaketen lursailak izango dira, eta eragindako ustiategietatik ahalik eta gertuen egon behar dute. Nekazaritzako lursailik eduki ezean, kalte-ordaina funts ekonomikoen bidez emango da, zeinak nekazaritza-lurren funtsetan sartuko baitira, euren helburuak betetzeko erabil ditzaten.

2.– La propuesta de compensación deberá realizarse preferentemente en terrenos de uso agrario, lo más próximos posible a las explotaciones afectadas, que los obligados a la compensación pudieran poseer o adquirir. En caso de que no poseyeran terrenos agrarios, la compensación será en fondos económicos que se integrarán en los Fondos de Suelo Agrario y se destinarán al cumplimiento de sus fines.

3.– Kalte-ordainaren proposamenak behar bestekoa izan behar du, proiektuak nekazaritza-lurretan eragindako kaltea berregiteko.

3.– La propuesta de compensación tendrá que ser suficiente para restaurar la afección agraria causada.

6. artikulua.– Eskuratutako edo utzitako nekazaritza-ondasun eta -eskubideen, landa-finken edota nekazaritza-ustiategien erabilera.

Artículo 6.– Destino de los bienes y derechos de naturaleza rústica, fincas rústicas o explotaciones agrarias adquiridas o cedidas.

1.– Nekazaritza-lurren funtsetako aktiboak hainbat helburutarako erabiliko dira:

1.– Los activos de los Fondos de Suelo Agrario se destinarán a los siguientes fines:

a) Emakumeen titulartasuneko ustiategiak, titulartasun hori osorik izan edo partekatuta; edo sozietate baten titulartasuneko ustiategiak, baldin eta emakumeek gutxienez % 50eko partaidetza badute, sozietatea bi kidek osatzen duten kasuetan, edo, behintzat, partaidetza orekatua bada, gainerako kasuetan.

a) Explotaciones cuya titularidad sea de una mujer, o de titularidad compartida, o de una sociedad en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean, como mínimo, el 50%, caso de ser dos las personas asociadas, o como mínimo equilibrada en los demás casos.

b) Nekazari gazteak finkatzea.

b) Asentamiento de personas jóvenes dedicadas a la agricultura.

c) Nekazaritza-ustiategi berriak sortzea, landa-guneetako migrazioa eragozteko.

c) Creación de nuevas explotaciones agrarias para evitar el éxodo rural.

d) Egun martxan diren nekazaritza-ustiategiak handitzea.

d) Ampliación de las explotaciones agrarias ya existentes.

e) Nekazari-herrixkak edo partzela-poligonoak sortzea, bertan nekazaritza-jarduerak gauzatu ahal izateko.

e) Creación de agroaldeas o polígonos con parcelas con capacidad para soportar actividades agrarias.

f) Nekazaritza Kooperatiben lurralde-oinarria handitzea.

f) Ampliación de la base territorial de Cooperativas Agrarias.

g) Animalia- eta landare-espezieak kontserbatzea.

g) Conservación de especies animales o vegetales.

h) Ondare naturala kontserbatzea.

h) Conservación del patrimonio natural.

2.– Helburu horien guztien artean, b) eta e) idatzi-zatien artekoak lehenetsiko dira, biak barne. Halaber, beste helburu batzuk ere lehenetsiko dira –zehazki, a) idatzi-zatian aurreikusitakoa–, baldin eta lege mailako xedapen batek hala ezartzen badu. Artikulu honetan xedatutakoa garatze aldera, nekazaritza-lurren funtsak sortzeko araudian zenbait arau zehatz jaso ahal izango dira landa-finkak esleitzerakoan lehentasunak ezartzeko, finka edo ustiategi bera eskuratzeko eskabide bat baino gehiago dauden kasuetan.

2.– Las finalidades previstas en los apartados b) a e), ambos inclusive, serán preferentes. Asimismo, serán preferentes otras finalidades, en particular, la prevista en el apartado a) cuando una norma con rango de ley así lo establezca. Las normas de constitución de los Fondos de Suelo Agrario podrán prever normas precisas sobre preferencias para la adjudicación de las fincas rústicas en desarrollo de lo dispuesto en este artículo para supuestos de concurrencia de solicitudes sobre las mismas fincas o explotaciones.

3.– Nekazaritza-lurren funtsetako aktiboak hirugarrenei esleituko zaizkie, ahal dela alokairu-kontratuen bidez, nekazaritza-jarduerarako eta gutxienez 5 urteko eperako.

3.– Los activos de los Fondos de Suelo Agrario se adscribirán a los terceros, preferentemente mediante contrato de arrendamiento rústico, por un periodo mínimo de 5 años.

7. artikulua.– Lursailak nekazaritza-lurren funtsetarako uzten dituztenentzako bermeak.

Artículo 7.– Garantías por la cesión de fincas a los Fondos de Suelo Agrario.

1.– Nekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoek baldintza hauek bermatuko dizkiete landa-finkak edo nekazaritza-ustiategiak uzten edo esleitzen dituzten jabeei:

1.– Las Oficinas de Intermediación de Suelo Agrario garantizarán a las personas titulares de las fincas rústicas o explotaciones agrarias cedidas o adscritas las siguientes condiciones:

a) Epea amaitutakoan, utzitako edo esleitutako finkak utzi zirenean zeuden baldintza beretan itzultzea.

a) La devolución de las fincas cedidas o adscritas cuando finalice el periodo de cesión en las mismas condiciones en las que fueron cedidas.

b) Ezarritako errenta edo ordaina jasotzea, lurrak alokatu edo utzi zaizkion pertsonak nekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoekin sinatutako kontratuan onartu dituen obligazioak bete ala ez.

b) El cobro de la renta o contraprestación establecida con independencia del cumplimiento por parte de la persona beneficiaria del arrendamiento o cesión de las obligaciones adquiridas en el contrato con las Oficinas de Intermediación de Suelo Agrario en cuestión.

2.– Lurralde historiko bakoitzeko nekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoek ezarriko dituzte lurrak alokatzeko edo uzteko kontratuen erreferentziazko prezioak, eskualde bakoitzean kontratu horien batez besteko prezioak eta labore mota bakoitzerakoak kontuan hartuta. Halaber, prezio horiek molda daitezke, honako hauek kontuan hartuta: utzitako finka edo ustiategi horien egoera berezi justifikatuak, finka horiei lotuta dauden ekoizpen- edo ordainketa-eskubideen balioaren aldaketa, erkidegoko araudiaren edozein aldaketa, edo finka eta ustiategi horiei eragiten dien beste araudi mota baten aldaketa.

2.– Los precios de referencia de los contratos de arrendamiento o cesión serán establecidos por las Oficinas de Intermediación de Suelo Agrario de cada Territorio Histórico teniendo en cuenta los precios medios de dichos contratos en cada una de las comarcas y para cada tipo de cultivo. Asimismo, esos precios podrán modularse tomando en consideración justificadamente las circunstancias particulares de las fincas o explotaciones cedidas, la modificación del valor de los derechos de producción o de pago que estén ligados a dichas fincas, en su caso, o de cualquier otra modificación de la reglamentación comunitaria u de otro tipo de normativa que afecte a dichas fincas o explotaciones.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
GUTXIEGI ERABILITAKO LURRAK
SUELOS INFRAUTILIZADOS

8. artikulua.– Gutxiegi erabilitako nekazaritza-lurrak.

Artículo 8.– Suelos agrarios infrautilizados.

1.– Nekazaritza-lursail bat gutxiegi erabilitakotzat joko da, honako kasu hauetakoren bat edo gehiago gertatzen badira:

1.– Serán declarados suelos agrarios infrautilizados los suelos agrarios en el que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Lurrak degradazio-prozesuan baldin badaude eta neurri zuzentzailerik ezarri ez bazaie. Kategoria horretan sartuko dira higadura larria jasan duten lurrak.

a) Suelos en proceso de degradación y sin aplicación de medidas correctoras. Se entenderán incluidos en esta categoría los suelos con graves fenómenos de erosión.

b) Lur horietan egiten diren jardunbide edo erabilera desegokiek arriskuan jartzen badituzte uztak, alboko lursailen aprobetxamendua edo ingurune naturala. Mantentze faltagatik inguru horretako berezko oreka agroekologikoa hausten duen landaretza inbaditzailea hazten bada lur horietan eta landaretza horrek alboko lursailetan eragiten badu, lur horiek ere kategoria horretan sartuko dira.

b) Suelos donde las malas prácticas agrarias o usos inconvenientes pongan en peligro las cosechas, el aprovechamiento de las parcelas colindantes o el medio natural. Se entenderán incluidos en esta categoría los suelos en los que la falta de mantenimiento favorezca el desarrollo de vegetación espontánea invasora que rompa el tradicional equilibrio agroecológico de la zona en la que se sitúa y afecte a los campos circundantes.

Era berean, nekazaritzatik basogintzara bideratutako lursailak ere kategoria horretan sartuko dira, baldin eta indarreko lurralde-plangintzaren arabera lur horiek nekazaritza-lurtzat hartzen badira eta dagokion lurralde historikoko nekazaritza arloko sailaren baimenik gabe egin bada erabilera-aldaketa hori.

Asimismo, se entenderán incluidos en esta categoría los cambios de uso de terrenos agrícolas a usos forestales cuando según el instrumento de planificación territorial vigente dichos terrenos tengan vocación agrícola, y el cambio de uso se haga sin autorización del departamento competente en materia agraria del correspondiente Territorio Histórico.

c) Nekazaritza-jarduerarik gabeko nekazaritza-lurrak. Hor sartuko dira inolako laborerik edo landaketarik gabeko lursailak; sastrakek, bat-bateko landaretzak edota labore-hondarrek azalera gehiena jandako lurrak.

c) Suelos que permanezcan sin actividad agraria. Se entenderán incluidos en esta categoría los suelos en los que no se realicen ningún cultivo ni ningún otro laboreo y en los que el matorral, la vegetación espontánea o sus restos ocupen la mayor parte de su superficie.

2.– Nekazaritza-lursail bat ez da gutxiegi erabilitakotzat joko honako baldintza hauetakoren bat betetzen bada:

2.– No procederá la declaración de suelo agrario infrautilizado en los supuestos siguientes:

a) Finkak nekazaritza-lurren funtsetan jasota badaude.

a) Las fincas incorporadas a los fondos de suelo agrario.

b) Finkak partzelak bateratzeko prozesuan badaude.

b) Las fincas que se encuentren en proceso de concentración parcelaria.

c) Ingurumen, nekazaritza edo gizarte aldetiko interesa dela-eta, beharrezkoa bada finka horietan nekazaritza-jarduerarik ez izatea. Interes horrek arrazoitua izan beharko du beti, eta lurra gutxiegi erabilitakotzat jotzeko eskumena duen organoak hartu beharko du erabaki hori.

c) Las fincas que deban permanecer sin actividad agraria por interés medioambiental, agronómico o social debidamente justificado y siempre que esa circunstancia sea declarada por el órgano competente para hacer la declaración de infrautilización del suelo.

9. artikulua.– Gutxiegi erabilitako nekazaritza-lurren izendapena.

Artículo 9.– Declaración de suelo agrario infrautilizado.

1.– Foru aldundiek dute eskumena beren lurraldean kokatutako lursailak gutxiegi erabilitako nekazaritza-lur izendatze aldera dagozkien espedienteak abiarazteko eta ebazteko.

1.– Serán las Diputaciones Forales los órganos competentes para la incoación y resolución de los expedientes de declaración de suelos agrarios infrautilizados respecto de los suelos situados en sus respectivos ámbitos territoriales.

2.– Agintari eskudunek gutxiegi erabilitako nekazaritza-lursail bati antzematen diotenean, ikuskapen-akta bat egingo dute, eta horrekin zabalduko dute espedientea. Lursail horren aprobetxamenduaren titularrari igorriko diote ikuskapen-akta eta, lursailaren jabea beste bat bada, hari ere bai. Era berean, auzian esatekoa izan dezaketen pertsona edo erakundeen iritzia ere jasoko da. Espedientea ebazteko eskumena duen organoak erabakiko du nork izango duen horretarako aukera. Hala, pertsona horiek hamabost eguneko epea izango dute beren alegazio eta oharrak egiteko.

2.– Cuando los órganos competentes detecten un suelo agrario infrautilizado, levantarán la correspondiente acta de inspección, que supondrá la incoación del expediente. De dicha acta de inspección se dará traslado al titular del aprovechamiento y, en caso de que éste sea distinto, al propietario de la finca en cuestión. Asimismo se oirá a las personas u organismos que a juicio del órgano competente para la resolución del expediente resulten pertinentes. Estas personas dispondrán de un plazo de quince días para las alegaciones y consideraciones que consideren oportunas.

3.– Aurreko paragrafoan aipatutako pertsonei entzun ondoren, edo alegazioetarako epea amaitu ondoren, eskumena duen organoak, horrela badagokio, gutxiegi erabilitako nekazaritza-lursail izendatuko du finka jakin hori. Ikuskapen-akta idatzi den egunetik sei hilabeteko epea izango du izendapen hori egiteko eta horren berri jakinarazteko. Gainerakoan, iraungitzat emango da espedientea, baina lursailak abandonatuta jarraitzen badu, beste espediente bat abiarazteko aukera izango da, nolanahi ere.

3.– Oídas las personas mencionadas en el apartado anterior o transcurrido el plazo para alegaciones, el órgano competente para ello procederá, en su caso, a la declaración de suelo agrario infrautilizado de la finca en cuestión. Dicha declaración deberá efectuarse y notificarse en el plazo de seis meses desde el levantamiento del acta de inspección. En caso contrario, se producirá la caducidad del expediente, sin perjuicio de que pueda iniciarse un nuevo expediente si la finca permanece en situación de abandono.

10. artikulua.– Gutxiegi erabilitakotzat jotako lurren egoera.

Artículo 10.– Situación de los suelos declarados infrautilizados.

1.– Eskumena duen organoak jarraipena egingo die gutxiegi erabilitakotzat jotako nekazaritza-lurrei, eta izendapen horrek zer ondorio dituen ohartaraziko die lur horren aprobetxamenduaren titularrari eta jabeari, baldin eta ez badira pertsona bera. Era berean, eskumena duen organoak zer beste aukera dauden jakinaraziko die eta aholku emango die egoera horrekin amaitzeko.

1.– El órgano competente realizará un seguimiento de los suelos declarados infrautilizados y apercibirá al titular del aprovechamiento de dicho suelo y al propietario, en caso de que éste sea distinto, de las consecuencias que comporta tal declaración. Asimismo, el órgano competente informará de las alternativas existentes y ofrecerá asesoramiento para poner fin a dicha situación.

2.– Ustiategiaren titularrak berriro ere lantzen badu gutxiegi erabilitakotzat jotako lursaila edo dagokion eran nekazaritzarako erabiltzen badu, eskumena duen organoak indargabetu egingo du gutxiegi erabilitako lurraren izendapena, bai ofizioz edo bai interesdunak horrela eskatuta. Gutxiegi erabilitako lursail izendatzeko prozedura berari jarraituko zaio izendapen hori indargabetzeko ere, mutatis mutandis.

2.– En caso de que la persona titular del aprovechamiento vuelva a cultivar el suelo declarado infrautilizado o a utilizarlo de conformidad con su destino agrario, el órgano competente revocará la declaración de infrautilización, bien de oficio o bien a instancia de parte interesada. Para esta revocación se seguirá el mismo procedimiento que el previsto para la declaración de infrautilización, mutatis mutandis.

11. artikulua.– Gutxiegi erabilitako lurren inbentarioan sartzea.

Artículo 11.– Inclusión en el Inventario de Suelos Infrautilizados.

1.– Lursail bat gutxiegi erabilitako lur izendatu eta hiru urte igaro ondoren, eskumena duen organoak lur hori gutxiegi erabilitako lurren inbentarioan sartzea erabakiko du eta lur horren aprobetxamenduaren titularraren kontrako zehapen-espedientea abiaraztea ere bai. Horrela xedatzen dute EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 20 eta 104. artikuluek.

1.– Transcurridos tres años desde la declaración de una finca como suelo infrautilizado, el órgano competente acordará su inclusión en el Inventario de Suelos Infrautilizados y el inicio del correspondiente procedimiento sancionador contra la titular de aprovechamiento de dicho suelo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 104 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

2.– Ustiategiaren titularrak berriro ere lantzen badu inbentarioan sartutako lursaila edo dagokion eran nekazaritzarako erabiltzen badu berriro ere, eskumena duen organoak indargabetu egingo du gutxiegi erabilitako lurren inbentarioan sartzeko erabakia, bai ofizioz edo bai interesdunak horrela eskatuta. Horrek guztiak ez du eraginik izango ezar litekeen zigorrean.

2.– En caso de que la persona titular del aprovechamiento vuelva a cultivar convenientemente el suelo incluido en el inventario o a utilizarlo de conformidad con su destino agrario, el órgano competente revocará el acuerdo de inclusión en el Inventario de Suelos Infrautilizados, bien de oficio o bien a instancia de parte interesada. Todo ello sin perjuicio de la sanción que pudiera proceder.

12. artikulua.– Lurren erabilera nekazaritza-lurren funtsetarako uztea.

Artículo 12.– Cesión del uso del suelo a los Fondos de Suelo Agrario.

1.– Nekazaritza-partzela bat gutxiegi erabilitako lurren inbentarioan sartzea erabaki denetik bi urte igarotzean, gutxiegi erabilitako lurren izendapenaz arduratzen den organoak txostena bidaliko du EAEko administrazio orokorrean nekazaritza arloko eskumena duen sailera. Txostena aztertu ondoren, gutxiegi erabiltzen dela-eta lursail jakin horrek erabileraren funtzio soziala ez duela betetzen deklaratzeko proposamena landuko du nekazaritza-sailak, agindu bidez, eta, orobat, agindu horretan proposatuko du partzela jakin horren erabilera zenbat denborarako utziko zaion dagokion nekazaritza-lurren funtsari.

1.– Transcurridos dos años desde la fecha del acuerdo de inclusión de una parcela agraria en el Inventario de Suelos Infrautilizados, el órgano competente para la declaración de suelos infrautilizados remitirá informe al Departamento competente en materia agraria de la Administración General de la CAPV. Este Departamento, visto el informe, elaborará, mediante Orden, propuesta de declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra por su infrautilización, que incluirá asimismo propuesta respecto al tiempo de cesión del uso de la parcela en cuestión al fondo de suelo agrario que corresponda.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitako proposamen hori aprobetxamenduaren titularrari eta interesdun guztiei jakinaraziko zaie, bereziki partzelaren jabeari, aprobetxamenduaren titularra bera ez bada. Pertsona horiek hamabost eguneko epea izango dute beren alegazio eta oharrak egiteko.

2.– La propuesta prevista en el apartado anterior será notificada a la persona titular del aprovechamiento y a cuantos aparezcan como interesados, en particular, a la persona propietaria de la parcela en caso de que ésta sea distinta de la de la titular del aprovechamiento. Estas personas dispondrán de un plazo de quince días para realizar las alegaciones y consideraciones que consideren oportunas.

3.– Aurreko paragrafoan aipatutako pertsonen iritzia entzun ondoren edo alegazioetarako epea igaro ondoren, partzela jakin horrek erabileraren funtzio soziala ez duela betetzen deklaratuko du Gobernu Kontseiluak dekretu bidez, eta lursailaren erabilera dagokion nekazaritza-lurren funtsari uztea erabakiko du, baita zenbat denborarako utziko zaion ere.

3.– Oídas las personas mencionadas en el apartado anterior o transcurrido el plazo para alegaciones, el Consejo de Gobierno, mediante Decreto, declarará incumplida la función social del uso de la tierra respecto de la parcela en cuestión y acordará la cesión del uso de la parcela al fondo de suelo agrario que corresponda, así como la duración de dicha cesión.

13. artikulua.– Nahitaezko lagapenaren iraupena.

Artículo 13.– Duración de la cesión obligatoria.

1.– Utzi beharreko partzelaren aprobetxamenduaren titularra eta jabea pertsona bera badira, ondoren aipatutako baldintza hauek hartuko dira kontuan nahitaez utzi beharreko lursailok zenbat denborarako uzten diren erabakitzeko. Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 21. artikuluaren 3. paragrafoan, 10 eta 30 urte arteko epea aurreikusi da horretarako. Hauek dira baldintzak:

1.– En caso de que la persona titular del aprovechamiento de la parcela objeto de cesión fuera la propietaria de la misma, para graduar el periodo de la cesión obligatoria dentro del margen de entre 10 y 30 años previsto en el párrafo 3 del artículo 21 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Aprobetxamenduaren titularraren adina.

a) Edad de la persona titular del aprovechamiento.

b) Titular bakar batek nahitaez utzi beharreko partzelen kopurua.

b) Cantidad de parcelas de una misma titular sobre las que se ha acordado la cesión obligatoria.

c) Azalera.

c) Superficie.

d) Lurraren sailkapena eta balioa.

d) Clasificación y valor del suelo.

2.– Nahitaez utzi beharreko partzelaren aprobetxamenduaren titularra eta lursailaren jabea ez badira pertsona bera, aprobetxamenduaren titularrari lursail hori erabiltzeko eskubidea aitortzen dion kontratua erabat bete arteko denboran utzi beharko da nahitaez lursail hori.

2.– En caso de que la persona titular del aprovechamiento de la parcela objeto de cesión no fuera la propietaria, el tiempo de cesión obligatoria tendrá una duración del tiempo que falte hasta el total cumplimiento del contrato que otorga a la titular del aprovechamiento el derecho al uso de dicha parcela.

14. artikulua.– Nahitaezko lagapenaren indargabetzea.

Artículo 14.– Revocación de la cesión obligatoria.

1.– Nekazaritza-partzela bat nahitaez uzteko erabakia indargabetu ahal izango da baldin eta honako baldintza hauek betetzen badira:

1.– Podrá acordarse la revocación de la cesión obligatoria de una parcela agraria siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) ahitaez utzi beharreko gutxieneko epea igaro bada.

a) Haber transcurrido el periodo mínimo del tiempo de cesión obligatoria.

b) ekazaritza-lurren bitartekaritza-bulegoaren eta partzela jakin hori utzi duenaren arteko kontratua bukatu bada.

b) Haber finalizado el contrato entre la Oficina de Intermediación de Suelo Agrario y el cesionario de la parcela en cuestión.

c) artzelaren aprobetxamenduaren titularrak idatzizko konpromiso bat sinatzen badu adieraziz sail hori behar den moduan berriro landuko duela edo dagokion eran nekazaritzarako erabiliko duela, berak zuzenean edo hirugarren mailara arteko ahaideren bati edozein negozio juridikoren bidez utzita hark erabil dezan.

c) Compromiso escrito de la persona titular del aprovechamiento de la parcela de volver a cultivarla convenientemente o a utilizarla de conformidad con su destino agrario, bien personalmente o bien de cedérsela por cualquier negocio jurídico a familiar hasta el tercer grado para que realice dicha utilización.

d) artzelaren hiru urteko errenta ordaintzen bada fidantza edo berme modura (justu aurreko urteetan lursail horrengatik kobratzen zena hartuko da horretarako errenta modura). Fidantza Nekazaritza Lurren Bitartekaritza Bulegoan gordailatuko eta kudeatuko da, eta partzela bi urtez erabili ondoren itzuliko da.

d) Prestar fianza o garantía por importe de tres anualidades de la renta o precio que se venía cobrando sobre la parcela en cuestión en los años inmediatamente anteriores. La fianza será depositada y gestionada en la Oficina de Intermediación de Suelo Agrario que corresponda, y será devuelta al finalizar el segundo año de utilización de la parcela.

2.– Nahitaez lursailak utzi beharra erabakitzeko prozedura berari jarraituko zaio artikulu honetan aurreikusitako indargabetzea erabakitzeko ere, mutatis mutandis.

2.– El procedimiento para la revocación prevista en este artículo será el mismo que el previsto para acordar la cesión obligatoria, mutatis mutandis.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Dekretu honen aplikazioak bere baitan dakarren edozertan, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek herri-administrazioekin euskaraz edo gazteleraz egiteko eskubidea dute bai idatziz bai ahoz, eta aukeratzen duten hizkuntzan erantzungo zaie. Eskubide hori bermaturik izango dute.

Primera.– Se garantizará el derecho de las personas físicas y de los representantes de las personas jurídicas a utilizar el euskera y el castellano y a ser atendidos en la lengua elegida en las relaciones, tanto escritas como orales, con las administraciones públicas derivadas de la aplicación del presente Decreto.

Bigarrena.– Administrazio-izapideak sinpletu eta azkartu nahian, beharrezkoak diren neurriak hartuko dira herritarrek bitarteko elektronikoak erabiltzeko eta datu-trukaketa errazteko aurreikusitako prozedura egokitu ahal izateko, betiere, indarrean dagoen eta aplikatzekoa den araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

Segunda.– Se adoptarán las medidas precisas que posibiliten adecuar los procedimientos previstos para que la ciudadanía pueda utilizar medios electrónicos y pueda facilitarse el intercambio de datos, a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos, de conformidad con los dispuesto en la normativa reguladora de aplicación vigente.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko urriaren 2an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 2 de octubre de 2012.

Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.


Azterketa dokumentala

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.


Análisis documental

Euskadi, bien común