Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

127. zk., 2012ko ekainaren 29a, ostirala

N.º 127, viernes 29 de junio de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
2972
2972

AGINDUA, 2012ko ekainaren 25ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontabilitate Publikoaren Plana onesten duena.

ORDEN de 25 de junio de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ekonomia eta Ogasun Ministerioak, apirilaren 13ko EHA/1037/2010 Aginduaren bitartez, Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra onetsi zuen, Kontularien Nazioarteko Federazioak (IFAC) Sektore publikoko kontabilitatean aplikatzeko nazioarteko arauetara egokituz (SPKANA), eta enpresarako Kontabilitate Plan Orokorra eredutzat hartuz, baina helburu duen sektore publikoak berezko dituen espezialitateak mantenduz.

Mediante Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril el Ministerio de Economía y Hacienda aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a las Normas Internacionales aplicables a la Contabilidad del Sector Público (NIC-SP), elaboradas por la Federación Internacional de Contables (IFAC) y tomando como modelo el Plan General de Contabilidad para la empresa, con las especialidades propias de las entidades del sector público al que va dirigido.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa kontabilitatearen normalizazio-prozesuan sartzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontabilitate Publikoaren Plan berria egin da, apirilaren 13ko EHA/1037/2010 Aginduaren bidez onetsi zen Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra erreferentziatzat hartuta.

Con el fin de que el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se incorpore a este proceso de normalización contable, se ha elaborado un nuevo Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi que toma como referencia el Plan General de Contabilidad Pública aprobado mediante Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

Euskal Autonomi Elkarteko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeak 9. artikuluan dio Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari dagokiola Euskal Autonomia Erkidegoko Kontabilitate Publikoaren Plana onestea.

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su artículo 9 establece que corresponde al Consejero de Economía y Hacienda aprobar el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ondorioz, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura, zereginak finkatzen dituen urriaren 20ko 568/2009 Dekretuak esleitutako ahalmenez baliatuz eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, honako hau

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 568/2009, de 20 de octubre, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Economía y Hacienda y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra. Euskal Autonomia Erkidegoko Kontabilitate Publikoaren Plana onestea.

Artículo único.– Aprobación del Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontabilitate Publikoaren Plana onetsi da. Testua agindu honen eranskin modura agertzen da.

Se aprueba el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuyo texto se incorpora como anexo a la presente Orden.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontabilitate Publikoaren Plana nahitaez aplikatu beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak, bere erakunde autonomoek, kontabilitate publikoko araubideari lotuta dauden Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko gainerako erakundeek eta Euskal Autonomi Elkarteko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen bigarren xedapen gehigarrian aipatutako erakundeek.

El Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi será de aplicación obligatoria para la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, para el resto de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi sujetas al régimen de contabilidad pública, así como para las entidades a que hace referencia la disposición adicional segunda de la Ley 14/1994, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

XEDAPEN GEHIGARRIAK.– Errebalorizazio-eredua aplikatzea ibilgetu materialaren, higiezinetako inbertsioen eta ibilgetu ukiezinaren geroko balioespenerako.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Aplicación del modelo de revalorización para la valoración posterior al inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible.

Ibilgetu materialaren, higiezinetako inbertsioen eta ibilgetu ukiezinaren geroko balioespena egiteko «Ibilgetu materiala» 2. aintzatespen- eta balioespen-arauan aurreikusitako errebalorizazio-eredua erabili ahal izateko, ezinbestekoa izango da aurretiaz Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren baimena izatea.

La utilización del modelo de revalorización previsto en la norma de reconocimiento y valoración n.º 2, «Inmovilizado material» para la valoración posterior del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible precisará autorización previa de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Kontabilitate Publikoaren Plana aplikatzeko arau orokorrak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Reglas generales para la aplicación del Plan de Contabilidad Pública.

1.– Kontabilitate Publikoaren Planak aitortzeko eskatzen dituen aktibo eta pasibo guztiak erregistratuko dira, baja emango zaie aitorpenik behar ez duten guztiei, eta berriro sailkatuko dira bidezko ondare-elementuak. Hala ere, erakundean Kontabilitate Publikoaren Plana indarrean sartu aurretik zeuden azpiegitura eta ondare historikoko ondasunak, aktibatuta ez badaude, ezin izango dira aktiboan sartu balioespena ezin bada fidagarritasunez egin.

1.– Se registrarán todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el Plan de Contabilidad Pública, se darán de baja todos aquéllos cuyo reconocimiento no esté reconocido por el mismo y se efectuarán las reclasificaciones de los elementos patrimoniales que corresponda. No obstante, las infraestructuras y los bienes de patrimonio histórico existentes en la entidad con anterioridad a la entrada en vigor del Plan de Contabilidad Pública, pero no activadas podrán no incorporarse al activo cuando su valoración no pueda efectuarse de forma fiable.

2.– Erabilera orokorrera emandako ondarearen kontuko saldoa «Aurreko ekitaldietako emaitzak» izeneko 120 kontuaren kontra kitatuko da.

2.– El saldo de la cuenta representativa del patrimonio entregado al uso general se cancelará contra la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores».

3.– Banatu beharreko gastuak edo, hala badagokio, zorpetzearen banatu beharreko diru-sarrerak erregistratu dituzten kontuak, dagozkien zorren kontuen kontra kitatuko dira.

3.– Las cuentas en las que se hayan registrado los gastos a distribuir, o en su caso los ingresos a distribuir del endeudamiento, se saldarán contra las cuentas representativas de las correspondientes deudas.

4.– Kontabilitate Publikoaren Planera egokitzeko aktibo eta pasibo guztien balioespenean egin beharreko doikuntzak egiteko, oro har, «Aurreko ekitaldietako emaitzak» izeneko 120 kontua erabiliko da ordain gisa.

4.– Los ajustes necesarios en la valoración de todos los activos y pasivos para su adaptación al Plan de Contabilidad Pública se realizarán con carácter general utilizando como contrapartida la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores».

5.– Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra aplikatuz egingo diren urteko lehenengo kontuetan ez da aurreko ekitaldiari buruzko zenbatekorik adieraziko ez balantzean, ez ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuan, ezta konparaziozko informazioa azaltzen duten gainerako egoera-orrietan ere.

5.– En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el Plan General de Contabilidad Pública no se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio anterior.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Agindua indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetuta geratu da Ekonomia eta Ogasun Sailaren 1985eko abenduaren 17ko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontabilitate Publikoaren Plana onetsi zuena.

Queda derogada la Orden del Departamento de Economía y Hacienda de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENA.– Indarra hartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

1.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

1.– La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– 2011ko abenduaren 31n amaitutako ekitalditik aurrera aplikatu beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren eta bere erakunde autonomoen urteko kontuak egitean.

2.– Será aplicable en la elaboración de las cuentas anuales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

3.– Hala eta guztiz ere, kontabilitate publikoko araubideari lotuta dauden Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako erakundeei dagokienez, ez da 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu behar izango da.

3.– No obstante, para el resto de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi sujetas al régimen de contabilidad pública, será de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko ekainaren 25a.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

CARLOS AGUIRRE ARANA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria– Gasteiz, a 25 de junio de 2012.

El Consejero de Economía y Hacienda,

CARLOS AGUIRRE ARANA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común