Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

123. zk., 2012ko ekainaren 25a, astelehena

N.º 123, lunes 25 de junio de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
2899
2899

100/2012 DEKRETUA, maiatzaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko esnetarako behien abeltzaintza-ustiategietan abereen ongizatea hobetzeko laguntzei buruzkoa.

DECRETO 100/2012, de 29 de mayo, de ayudas para la mejora del bienestar de los animales en explotaciones ganaderas de vacuno de leche de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gero eta kezka handiagoa daukagu gaur egun ingurumena dela-eta; horregatik, landa-garapenerako araudiak hainbat berrikuntza ekarri ditu. Ildo horretatik, laguntza-sistema bat ezarri da, nekazaritzaren eta ingurumenaren arloko neurri eta konpromiso batzuen bidez ingurumena babestea eta baliabide naturalak kontserbatzea xede duten nekazaritzako ekoizpen-metodo batzuk bultzatzeko.

Como fruto de una creciente preocupación medioambiental, una de las novedades introducidas por la reglamentación relativa al desarrollo rural fue la creación de un sistema de ayudas para poner en marcha medidas y compromisos agroambientales en orden a fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.

Kontseiluaren 1698/2005 Erregelamenduak (2005eko irailaren 20koak), Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (FEADER) bidez landa-garapena bultzatzen duenak, animalien ekoizpenean erabiltzen diren izaki bizidunen premia fisiologiko eta etologikoak errespetatzen dituzten nekazaritzako ekoizpen-metodoak sustatzen dituzten neurrietara ere zabaldu ditu laguntza horiek.

El Reglamento 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) ha extendido ese mismo tipo de ayudas a aquellas medidas que tiene la finalidad de fomentar métodos de producción ganadera que sean respetuosos con las exigencias fisiológicas y etológicas de los seres vivos que integran el mundo de la producción animal.

Kontseiluaren 1698/2005 Erregelamenduak ezarritako laguntzak elkarren artean finantzatutakoak badira ere, 2007-2013 eperako Nekazaritza eta Basogintza Sektorerako laguntzei buruzko Europako zuzentarauek aukera ematen dute estatu mailako laguntzak ere emateko, baldin eta laguntza horiek behar bezala betetzen badute Kontseiluaren 2005eko irailaren 20ko 1698/2005 Erregelamenduaren 40. artikuluak xedatutakoa eta Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1974/2006 Erregelamenduaren 27. artikuluak xedatutakoa, eta Batzordeak berak baimendutakoak badira. Eta baimenduta egon, badaude, 2012ko otsailaren 2an hala erabaki baitzuen Europako Batzordeak C(2012) 617 erabakiaren bitartez.

Si bien las ayudas previstas en el Reglamento 1698/2005 del Consejo, son cofinanciadas, las Directrices Comunitarias sobre Ayudas al Sector Agrario y Forestal 2007-2013 permiten la concesión de ayudas nacionales siempre que se ajustarán a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, y en el artículo 27 del Reglamento 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, y que dichas ayudas sean autorizadas por la Comisión. Esta autorización se ha producido mediante la Decisión de la Comisión Europea n.º C(2012) 617 de 2 de febrero de 2012.

Orain arte arlo horretan nahitaezkoak ziren baldintzetatik harago doazen ekoizpen-metodoak bultzatzeko araubide izango dira neurriok. Metodo horiek erabiltzen hasteak kostuak eragingo ditu, edo diru-sarrerak murriztuko. Galera horiek nolabait konpentsatzeko izango dira laguntza horiek, hain zuzen.

Estas medidas se configuran como un régimen de apoyo para fomentar unos métodos de producción que impongan mayores exigencias que los requisitos que ya son obligatorios en este ámbito y cuya puesta en marcha supone unos sobre costes o unas pérdidas de ingresos que las ayudas tratan, en parte, de compensar.

Esnetarako behi-aziendetan ekoizpen intentsiboa oso ohikoa denez, sektore ezin hobea da abereen ongizatea indartzeko neurriak aplikatzeko. Dekretu honen xedea da esnetarako behien abeltzaintza-ustiategietan abereen ongizatea hobetzea, ongizate horretarako ekoizpen-neurri eta –metodo lagungarriak aplikatzearen trukean laguntzak emanez.

El vacuno de leche es un sector en el que se da un alto grado de producción intensiva, por lo que en él es especialmente adecuado establecer medidas de bienestar animal. El presente Decreto tiene por objeto fomentar la mejora del bienestar animal en explotaciones ganaderas de vacuno de leche mediante la concesión de ayudas por aplicar medidas y métodos de producción que redunden en dicho bienestar.

Dekretu hau egiteko, aholkua eskatu diegu foru-aldundiei eta nekazaritza arloko erakunde profesionalei.

Las Diputaciones Forales, así como las organizaciones profesionales agrarias han sido consultadas en la elaboración del presente Decreto.

Aurreko guztia oinarri hartuta, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, Gobernu Kontseiluak 2012ko maiatzaren 29an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak proposatuta, honako hau

En base a todo lo expuesto, a propuesta de la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa la correspondiente deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de mayo de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da esnetarako behien abeltzaintza-ustiategientzako laguntza batzuk arautzea. Laguntza horiek jaso ahal izateko, abereen ongizatea hobetzeko neurriak hartu beharko dituzte, eta neurriok arlo honetan dagoeneko nahitaezkoak direnak baino eskakizun handiagoak izan beharko dituzte.

1.– El presente Decreto tiene por objeto establecer ayudas para apoyar a explotaciones ganaderas de vacuno de leche que apliquen medidas para la mejora del bienestar de los animales que implican mayores exigencias que los requisitos que ya son obligatorias en este ámbito.

2.– Laguntzak xedapen hauen arabera taxutuko dira: Kontseiluaren 2005eko irailaren 20ko 1698/2005 Erregelamenduaren 40. artikulua, Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1974/2006 Erregelamenduaren 27. artikulua eta 2007-2013 eperako Nekazaritza eta Basogintza Sektorerako laguntzei buruzko Europako zuzentarauak.

2.– Estas ayudas se ajustarán a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, y en el artículo 27 del Reglamento 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, que se refieran al bienestar animal, así como a lo establecido en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas al Sector Agrarios y Forestal 2007-2013.

3.– Dekretu honen aplikazioak ekarriko dituen eraginei dagokienez, definizioetarako, urtarrilaren 20ko 13/2009 Dekretuak xedatutakoa hartuko da kontuan (nekazaritzarako eta abeltzaintzarako Europako Erkidegoaren «ordainketa bakarreko» laguntzen araubidea eta zuzeneko laguntzen beste araubideak EAEn nola garatu eta nola aplikatu agintzen duena). ALUren (Azienda Larrien Unitateak) parekotasunen taulei dagokienez, irailaren 22ko 515/2009 Dekretua, abeltzaintza-ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituena, bete beharko da.

3.– A los efectos de la aplicación del presente Decreto, por lo que se refiere a las definiciones se estará lo dispuesto en el Decreto 13/2009, de 20 de enero, (de desarrollo y aplicación en el ámbito de la CAPV del régimen de ayudas comunitarias «de pago único» y otros regímenes de ayudas directas a la agricultura y ganadería). Y por lo que se refiere a las tablas de equivalencias de UGM (Unidades de Ganado Mayor), se estará a lo dispuesto en el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Beneficiarios.

1.– Dekretu honetan ezartzen diren laguntzak EAEko esnetarako behien ustiategien titularrak diren pertsona fisikoek edo juridikoek jaso ditzakete, baldin eta nekazaritza-ustiategien erregistroan izena emanda badaude eta betekizun orokor hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este Decreto las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas de vacuno de leche ubicadas en la Comunidad autónoma del País Vasco y dadas de alta en el registro de explotaciones agrarias, y que cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Titulu Nagusiz Nekazari izatea (TNN), 2011-2012 tasa-epean esne-kuota edukitzea, edo laguntza eskatzen den epean, eta epe horretan entregak egitea.

a) Ser Agricultor o Agricultora a Título Principal (ATP), tener cuota láctea en el periodo de tasa 2011/2012, o en periodo correspondiente al año en que se solicita la ayuda, y realizar entregas en el mismo período.

b) Laguntza eskatu aurreko hiru urteetan animalien ongizateari buruzko edo esne gordinaren kalitateari buruzko indarreko araudia ez betetzeagatik zigorrik jaso ez izana.

b) No haber sido sancionado por el incumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal o en materia de calidad de la leche cruda en los últimos 3 años anteriores al año en que se solicitan las ayudas.

c) Laguntza eskatu aurreko urtean zigorrik jaso ez izana ustiategiaren ekoizpen-ahalmenaren eta aitortutako entregen arteko koherentzia egiaztatzeko kontrolen ondorioz.

c) No haber sido sancionado, en el año anterior al año en que se solicite la ayuda, con motivo de un control destinado a comprobar la coherencia entre la capacidad de producción de la explotación y las entregas declaradas.

d) Behi-espezieko animalien identifikazio- eta erregistro-sistemei buruzko irailaren 18ko 1980/1998 Errege Dekretuaren obligazioak beteta edukitzea.

d) Cumplir con las obligaciones derivadas del Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, relativo a los sistemas de identificación y registro de los animales de la especie bovina.

e) Foru-ogasunei eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko zerga-betebeharrak egunean izatea.

e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con las Haciendas Forales y con la Seguridad Social.

f) Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen zigor penal edo adiministratiborik ez izatea, edo ez egotea horretarako desgaitzen duen legezko debeku baten pean.

f) No encontrarse sancionado penal o administrativamente con la perdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o incurso en prohibición legal que inhabilite para ello.

2.– Konpromiso hauek ustiategiko behi guzti-guztiei dagozkie.

2.– Los compromisos vincularán a la totalidad del censo de vacas de la explotación.

3. artikulua.– Abereen ongizatea hobetzeko konpromisoak.

Artículo 3.– Compromisos de mejora de bienestar de los animales.

Laguntza hauek jasotzeko, abeltzaintza-ustiategietako titularrek, aurreko artikuluko betekizun orokorrak betetzeaz gainera, konpromisoa hartu behar dute gutxienez 5 urtez abereen ongizatea hobetzeko neurri hauetakoren bat betetzeko:

Para poder ser beneficiarios de estas ayudas las personas titulares de explotaciones ganaderas, además de cumplir las condiciones generales previstas en el artículo anterior, deberán comprometerse a aplicar durante un periodo mínimo de 5 años alguna o varias de las siguientes medidas de mejora de bienestar animal:

a) Larreetara eramatea, baldintza hauetan:

a) Pastoreo en parcelas con pradera, con las siguientes condiciones:

1.– Larrean daudenean, behi bakoitzeko 0,25 ha behar da gutxienez.

1.– Se precisará disponer de un superficie mínima de 0.25 ha por vaca disponible a lo largo del periodo.

2.– Abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromiso hauek hartu behar dituzte:

2.– Las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a:

● Behiak bazkatzera aterako dituzte, eguraldiak uzten ez duenean izan ezik. Urtean 120 egunetan aterako dituzte gutxienez.

● Sacar a pastar a las vacas, salvo que las condiciones meteorológicas no lo permitan. Deberán salir un mínimo de 120 días al año.

● Erregistro-liburu bat izango dute. Bertan, idatzita jasoko dute eguraldi txarra noiz egin duen eta zer abere gaixotu diren.

● Llevar un libro de registro donde se indiquen los días de mal tiempo y los animales enfermos.

● Behiak larreratzeko partzelak txandakatzeko plan bat egingo dute, bai eta jarraipena egiteko plan bat ere, aldiko eta eguneko, larrean behi kopuru egokia egon dadin eta larrean belar ona egon dadin.

● Establecer un plan de rotación de las parcelas para la salida de los animales así como de control de seguimiento que garantice una carga adecuada por día y periodo de permanencia para conservar en buen estado vegetativo la pradera.

b) Ibiltzeko eta lasai egoteko lekua.

b) Superficie de ejercicio y esparcimiento:

1.– Instalazioetan, gutxienez 12 m2-ko eremua egon beharko da ALUko, abereak lasai egon eta ibil daitezen.

1.– Se precisará disponer de un superficie mínima para ejercicio y esparcimiento de los animales dentro de las instalaciones de 12m2 por UGM.

2.– Instalazioetan halako eremurik ez badago, kanpo-patio bat egon beharko da, barruko eta kanpo-patioko azalera batuta 12 m2 egon daitezen ALUko. Halakoetan, abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromiso hauek hartu behar dituzte:

2.– En caso de que las instalaciones no cuenten con la superficie contemplada en el punto anterior, se precisará disponer de un patio exterior de modo que entre la superficie interna y el patio exterior se llegue a los 12m2 por UGM. En este caso, las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a:

● Behiak bazkatzera aterako dituzte, eguraldiak uzten ez duenean izan ezik. Urtean 156 egunetan aterako dituzte gutxienez (edozein sasoitan).

● Sacar al patio a las vacas salvo que las condiciones meteorológicas no lo permitan. Deberán salir al menos salir 156 días al año (en cualquier época).

● Patioa egoera onean zainduko dute.

● Mantener el patio en buenas condiciones.

● Erregistro-liburu bat izango dute. Bertan, idatzita jasoko dute eguraldi txarra noiz egin duen eta zer abere gaixotu diren.

● Llevar un libro de registro donde se indiquen los días de mal tiempo y los animales enfermos.

c) Patologien zaintza eta prebentzio metodikoa.

c) Vigilancia y prevención metódica de patologías:

1.– Jezteko robotak eduki beharko dituzte, edo eroankortasun-neurgailuak dituen areto bat, edo podometroak, edo lepokoak, edo abereen osasunaren bana-banakako jarraipena egiteko edozein sistema informatizatu.

1.– Se precisará disponer de robot de ordeño, o sala con medidores de conductividad, o podómetros, o collares, o cualquier sistema informatizado que permita hacer un seguimiento individualizado de la salud de los animales.

2.– Abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromisoa hartu behar dute jezteko robotak edo sistema informatizatuak emandako datuak zaintzeko, aztertzeko eta gordetzeko, bai eta gaixotasunak prebenitzeko eta sendatzeko neurriak hartzeko ere.

2.– Las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a vigilar, analizar y almacenar los datos aportados por el ordenador del robot de ordeño o sistema informatizado; y a tomar las medidas preventivas y curativas precisas en cada caso.

d) Ukuiluan etzaleku gehiago egitea.

d) Ampliación del número de cubículos del establo:

1.– Zenbat jezteko behi, hainbat etzaleku egon beharko dira, edo gehiago.

1.– Se precisará un numero de cubículos igual o superior al numero de vacas en ordeño.

2.– Abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromiso hauek hartu behar dituzte: jezteko behien kopurua etzalekuen kopurua baino txikiagoa izango da edo/eta korridore itxiak kenduko dituzte, edo ez dituzte erabiliko.

2.– Las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a mantener un numero de vacas en ordeño inferior al número de cubículos y/o a eliminar o no utilizar los pasillos ciegos.

e) Bigungarriz babestutako eremuak.

e) Mantenimiento de superficies acolchadas:

1.– Etzalekuen azpietan edo azpi beroetan, koltxonetak edo bigungarriz estalitako eremuak egon beharko dira.

1.– Se precisará disponer de colchonetas u otra superficie acolchada en las camas de los cubículos, o cama caliente.

2.– Abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromisoa hartu behar dute bigungarriz estalitako eremuak egoera onean eta garbi mantentzeko.

2.– Las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a mantener en buen estado y limpias las superficies acolchadas.

f) Aireztapena eta hezedura.

f) Ventilación y humidificación:

1.– Esparruaren ezaugarrien eta tamainaren araberako aireztagailuak, erauzgailu estatikoak edo lainoztagailuak eduki behar dira.

1.– Se precisará disponer de ventiladores o aerospiratos o nebulizadores dimensionados en función de las características y capacidad de las naves.

2.– Abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromisoa hartu behar dute aireztagailuak, erauzgailu estatikoak edo lainoztagailuak behar beste denboran martxan jartzeko, esparrua behar bezala airezta eta heze dadin.

2.– Las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a mantener en funcionamiento los ventiladores o aerospiratos o nebulizadores el tiempo que sea necesario para lograr una ventilación y humidificación adecuada del establo.

g) Arrobaderak edo parrilak garbitzeko robota.

g) Arrobaderas o robot de limpieza de parrillas:

1.– Esparruaren ezaugarrien eta tamainaren araberako arrobaderak edo parrilak garbitzeko robota eduki behar dira.

1.– Se precisará disponer de arrobaderas o robot de limpieza de parillas dimensionados en función de las características y capacidad de las naves.

2.– Abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromisoa hartu behar dute arrobaderak edo robota egunean gutxienez 3 aldiz pasatzeko.

2.– Las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a hacer pasar las arrobaderas o el robot tres veces al día.

h) Eskuilak.

h) Cepillos:

1.– Behar beste eskuila eduki behar dira.

1.– Se precisará disponer de cepillos suficientes.

2.– Abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromisoa hartu behar dute eskuilak egoera onean eta garbi mantentzeko.

2.– Las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a mantener en buen estado y limpios las cepillos.

i) Askak.

i) Bebederos:

1.– Jetzi aurretik behiak egoten diren itxaron-gelan, askak egon behar dira.

1.– Se precisará disponer de bebederos en la sala de espera antes de ordeñar.

2.– Abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromisoa hartu behar dute askak egoera onean eta garbi mantentzeko.

2.– Las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a mantener en buen estado y limpios los bebederos.

j) Hankak garbitzeko eremua.

j) Baño de patas:

1.– Hankak garbitzeko eremu bat eduki behar da. Apatxetan patologiak prebenitzeko, hankak jetzi aurretik eta ondoren garbitu behar zaizkie.

1.– Se precisará disponer de baños de patas para prevenir patologías en las pezuñas antes o después de ordeñar.

2.– Abeltzaintza-ustiategietako titularrek konpromisoa hartu behar dute hankak garbitzeko eremua egoera onean eta garbi mantentzeko eta erabilitako produktua dagokion espezifikazio teknikoen arabera aldatzeko.

2.– Las personas titulares de explotaciones ganaderas se comprometerán a mantener en buen estado y limpios los la zona de los baños de patas y a cambiar el producto según las especificaciones técnicas del producto utilizado.

4. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa eta mugak.

Artículo 4.– Cuantía y límites de las ayudas.

1.– Kuota erabilgarria duten esnetarako behiak izango dira kontuan laguntzak emateko. Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ustiategi bakoitzari puntuazio bat emango zaio, eta puntuazioa hori ustiategiko esnetarako behien kopurua eta puntuazio-baremo hau biderkatuz lortuko da:

1.– Serán animales objeto de ayuda las vacas de aptitud láctea con cuota disponible. Para el cálculo de la ayuda se asignará a cada explotación una puntuación que será el resultado de multiplicar el número de vacas productoras de leche de la explotación por el siguiente baremo de puntuación:

● 4 puntu: 3. artikuluko a) konpromisoa betetzeagatik.

● 4 puntos por el cumplimiento del compromiso a) del artículo 3.

● 2 puntu: 3. artikuluko b) eta c) konpromisoak betetzeagatik.

● 2 puntos por el cumplimiento de cada uno de los compromisos b) y c) del artículo 3.

● Puntu 1: 3. artikuluko d) eta f) konpromisoak (biak) betetzeagatik.

● 1 puntos por el cumplimiento de cada uno de los compromisos d) a f) (ambos inclusive) del artículo 3.

● Puntu ½: 3. artikuluko g) eta j) konpromisoak (biak) betetzeagatik.

● ½ punto por el cumplimiento de cada uno de los compromisos g) a j) (ambos inclusive) del artículo 3.

2.– Laguntza jasotzeko, gutxienez 3 puntu lortu behar dira behi bakoitzeko. Gehienez, 6 puntu lortu ahal izango dira behi bakoitzeko.

2.– La puntuación mínima por vaca para poder acogerse a la ayuda será de 3 puntos y por cada vaca únicamente se podrá acumular un máximo de 6 puntos.

3.– Ustiategia esnea kontrolatzeko programa bati atxikita badago, puntuen % 100 jasoko du. Bestela, puntuen % 80 jasoko du.

3.– En caso de que la explotación esté acogida a un programa de control lechero recibirá el 100% de los puntos. En caso contrario únicamente el 80% de ellos.

4. Aurreko idatzi-zatietako puntuazioari murrizketa hauek aplikatuko zaizkio:

4.– La puntuación obtenida según los apartados anteriores estará sometida a las siguientes reducciones:

● Ustiategiko lehenengo 20 abereei ez zaie murrizketarik aplikatuko.

● Los 20 primeros animales de la explotación no sufrirán reducción.

● Hurrengo 30 abereen puntuazioa % 20 murriztuko da.

● Los siguientes 30 animales sufrirán una reducción en su puntuación del 20%.

● Hurrengo 50 abereen puntuazioa % 40 murriztuko da.

● Los siguientes 50 animales sufrirán una reducción en su puntuación del 40%.

● Gainerako abereen puntuazioa % 60 murriztuko da.

● El resto de animales sufrirán una reducción en su puntuación del 60%.

Ustiategiko titularra pertsona juridiko bat bada, 2.1.a) artikuluan xedatutakoa betetzen duen bazkideetako bakoitza (Titulu Nagusiz Nekazari izatea (TNN), 2011-2012 tasa-epean esne-kuota edukitzea, edo laguntza eskatzen den epean, eta epe horretan entregak egitea) ustiategitzat hartuko da murrizketa hau aplikatzeko orduan.

En caso de explotaciones cuyo titular sea una persona jurídica, cada uno de los socios que cumpla lo dispuesto en el artículo 2.1.a) (Ser Agricultor o Agricultora a Titulo Principal, tener cuota láctea en el periodo de tasa 2011/2012, o en periodo correspondiente al año en que se solicita la ayuda, y realizar entregas en el mismo período) será considerado como una explotación a efectos de la aplicación de esta reducción.

5.– Abeltzaintza-ustiategien titularrek zer zenbateko jasoko duten kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: laguntza horrentzako esleitutako guztizko aurrekontua zati murrizketak egin ondoren laguntza jasotzeko eskubidea duten ustiategiek lortutako guztiko puntuazioa, eta zatidura hori bider ustiategi bakoitzak lortu duen puntu kopurua. Edonola ere, puntu bakoitzeko 20 euro eskuratu ahal izango dira gehienez.

5.– La cuantía de la ayuda a las personas titulares de la explotación agraria se obtendrá de dividir el importe total de la consignación presupuestaria para esta ayuda por el número de puntos totales obtenidos tras las reducciones correspondientes por el conjunto de explotaciones con derechos a ayudas, y de multiplicar dicho cociente por el número de puntos obtenidos por cada explotación. En todo caso, por cada uno de los puntos únicamente se podrá obtener una cuantía máxima de 20 euros.

5. artikulua.– Laguntzen finantzazioa eta bateragarritasuna.

Artículo 5.– Financiación y compatibilidad de las ayudas.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan urtero helburu horretarako ezarriko diren aurrekontu-kredituen kargura finantzatuko dira laguntza horiek.

1.– Estas ayudas serán financiadas con cargo a los créditos presupuestarios establecidos al efecto para cada anualidad en Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Laguntza horiek bateragarriak dira foru-aldundiek baterako ekintzaren esparruan eta xede bererako emango dituzten beste laguntza batzuekin, betiere, laguntzen guztizkoa aurreko artikuluan ezarritako kopurua baino handiagoa ez bada. Hala gertatuz gero, laguntzak murriztu egingo dira, gehienezko mugara egokitu arte.

2.– Estas ayudas serán compatibles con las que con este mismo objeto y en el marco de una acción conjunta puedan ser concedidas por Las Diputaciones Forales siempre que el total de las ayudas no supere las cantidades previstas en el artículo anterior. En tal caso se minoraran las ayudas para ajustarse a dichos topes máximos.

6. artikulua.– Eskabideak, epeak eta dokumentazioa.

Artículo 6.– Solicitudes, plazos y documentación.

1.– Dekretu honen xedapen iragankorrean 2012. urterako xedatutakoari kalterik egin gabe, nekazaritza eta abeltzaintza arloetan eskumena duen saileko pertsona titularrak, urtero-urtero urtearen lehenengo hiruhilekoan egingo duen agindu baten bidez, dekretu honetan jasotako laguntzen deialdia egingo du, eta hala, eskabideak aurkezteko epea zabalduko da. Epe horretan, interesdunek adierazi behar dute laguntza horiek eskatzeko eta konpromisoei atxikitzeko asmoa dutela, baldin eta laguntza eskatzen duten lehenengo urtea bada. Halaber, deialdi-aginduan, aurrekontu-ekitaldi bakoitzean laguntzen guztizko zenbatekoa zein den adieraziko da. Zenbateko hori Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura finantzatuko da.

1.– Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria del presente Decreto para el año 2012, dentro del primer trimestre de cada año mediante Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de agricultura y ganadería se convocarán las ayudas previstas en este Decreto en la que se abrirá el plazo de presentación de solicitudes. En dicho plazo, la personas interesadas deberán expresar su intención de acogerse estas ayudas junto con la suscripción del correspondiente compromiso, en caso de que se trate del primer año en que solicita la ayuda. Asimismo, en la Orden de convocatoria se expresará el volumen total de las ayudas a conceder dentro de cada ejercicio presupuestario con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Deialdi-aginduan, dekretu hau aplikatzeko eta araudian gertatzen diren aldaketetara eta laguntza horiei eragiten dieten Europako Erkidegoko erabakietara egokitzeko beharrezkoak diren xedapen osagarriak xedatu ahal izango dira.

2.– En la Orden de convocatoria se podrán prever las disposiciones complementarias necesarias para la aplicación del presente Decreto y su adaptación a las modificaciones que se produzcan en la normativa o decisiones comunitarias que afecten a las materias objeto de estas ayudas.

3.– Hasierako eskabidean datu hauek jaso behar dira:

3.– La solicitud inicial deberá incluir los siguientes datos:

● Erreferentzia kopuruaren titularraren NAN. Ustiategi asoziatiboa bada, erakundearen IFKaren kopia.

● DNI del titular de la cantidad de referencia. En caso de explotaciones asociativas, CIF de la entidad.

● Nekazaritza-ustiategiaren txartel-zenbakia.

● Numero de tarjeta de explotación agraria.

● Gizarte Segurantzarekiko kotizazio-betebeharrak eta dagokion foru-ogasunari ordaindu beharreko zergak egunean egotea. Programa hau kudeatzen duen organoak automatikoki egiaztatuko du betebehar hauek betetzen direla

● El cumplimiento de las obligaciones de cotización a la Seguridad Social y de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la correspondiente Hacienda Foral que se verificará automáticamente por el órgano gestor de este programa.

● Nekazaritza-politika bateratuaren (NPB) zuzeneko laguntzak eskatzeko epea amaitzean ustiategian dauden abereen errolda. Ustiategia errendimendua kontrolatzeko programa bati atxikita egonez gero, atxikipenaren egiaztagiria, programa hori kudeatzen duen erakundeak emandakoa. Laguntza horiek kudeatzen dituzten administratzaileek eman ahalko dituzte datu horiek, baldin eta haien esku badaude.

● Censo ganadero a la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas directas de Política Agraria Común (PAC) con inclusión, en su caso, de certificado emitido por la asociación correspondiente que acredite que la explotación esté adscrita a un programa de control de rendimientos. Estos datos podrán ser aportados por las administraciones que participan en la gestión de estas ayudas en caso de que obren en su poder.

● Erantzukizunpeko adierazpena, hau guztia adierazteko: eskabidean jasotako informazioa egiazkoa dela; bestelako administrazio edo entitate publiko eta pribatuetatik helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak jaso dituela, edo ez; ez dagoela lehen jasotako laguntzaren bat itzultzeko prozedura baten edo zigortzeko prozedura baten eraginpean edo prozedura hori amaitu dela; ez duela diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzea galarazten dion administrazio edo zigor arloko zigorrik eta legezko debekurik; aurkeztutako agiri guztiak egiazkoak direla.

● Declaración responsable respecto de la veracidad de todas las comunicaciones efectuadas relativa a la solicitud; la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados; la acreditación de no estar incurso o de la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador; la acreditación de las circunstancia de no hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello; de la veracidad de todos los documentos presentados.

4.– Halaber, zer neurrirentzako laguntza eskatzen den, neurri horietako bakoitzaren dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko da. Dekretu honen I. eranskinean esaten da zer dokumentazio dagokion neurri bakoitzari.

4.– Asimismo y en función de las medidas por la que se solicite la ayuda deberá presentar la documentación especifica relativa a cada una de dichas medidas que se contiene en el anexo I al presente Decreto.

5.– Konpromiso-aldia amaitu osteko urteetan, urter-urtero, artikulu honen 1. idatzi-zatian jasotako epean, eskatzaileek laguntza ordaintzeko eskabidea aurkeztu beharko dute, eta datu hauen berri eman:

5.– En los años posteriores de su periodo de compromiso, en el plazo previsto en el apartado 1 de este artículo, deberá presentar una solicitud anual de pago incluyendo los siguientes datos:

● Hartutako konpromisoak betetzen dituela eta hori egiaztatzeko kontrolak egiten dituela dioen zinpeko adierazpena.

● Declaración jurada de haber cumplido los compromisos adquiridos y de someterse a los controles que se sigan para comprobarlo.

● Nekazaritza-politika bateratuaren (NPB) zuzeneko laguntzak eskatzeko epea amaitzean ustiategian dauden abereen errolda. Ustiategia errendimendua kontrolatzeko programa bati atxikita egonez gero, atxikipenaren egiaztagiria, programa hori kudeatzen duen erakundeak emandakoa. Laguntza horiek kudeatzen dituzten administratzaileek eman ahalko dituzte datu horiek, baldin eta haien esku badaude.

● Censo ganadero a la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes de ayudas directas de la PAC con inclusión, en su caso, de certificado emitido por la asociación correspondiente que acredite que la explotación esté adscrita a un programa de control de rendimientos. Estos datos podrán ser aportados por las administraciones que participan en la gestión de estas ayudas en caso de que obren en su poder.

● Laguntza lehenengo aldiz eskatzean egindako adierazpenetan eta aurkeztutako agirietan egon diren aldaketak, halakorik egon bada.

● En su caso, relación de modificaciones sobrevenidas respecto de las declaraciones realizadas o la documentación presentada cuando se solicitó ayuda por primera vez.

6.– Edonola ere, administrazioaren esku dagoen dokumentazioa ez da aurkeztu behar, baldin eta behar bezala eguneratuta badago.

6.– En todo caso no se deberá presentar documentación que ya obre en poder de la administración y esté convenientemente actualizada.

7. artikulua.– Kudeaketa-organoa, inspekzioa, ebazpena eta ordainketa.

Artículo 7.– Órgano Gestor, inspección, resolución y pago.

1.– Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak kudeatuko ditu agindu honetan jasotako laguntzak. Halaber, foru-aldundiek laguntza horien kudeaketan parte hartu ahalko dute, baldin eta xede bererako laguntzak ematen badituzte. Horretarako, laguntza guztien kudeaketa bateratua egite aldera, foru-aldundiekin hitzarmen bat egingo da, eta dekretu honen 6.2 artikuluan jasotako deialdi-aginduan argitaratuko.

1.– La gestión de las ayudas previstas en esta Orden corresponderá a la Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Asimismo, podrán participar en la gestión de estas ayudas las Diputaciones Forales en caso de que éstas concedan ayudas con este mismo objeto. A tal efecto, y con la finalidad hacer una gestión conjunta de todas las ayudas, se suscribiría el correspondiente convenio con las Diputaciones Forales concernidas, al que se dará publicidad en la Orden de convocatoria prevista en el artículo 6.2 de este Decreto.

2.– Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak kontrol-plan bat egingo du dekretu honetan jasotako laguntzak emateko baldintzak betetzen direla bermatzeko. Kontrol administratiboak eta tokian tokiko kontrolak egingo dira laguntzak emateko baldintzak betetzen direla bermatzeko.

2.– Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de concesión de las ayudas recogidas en el presente Decreto, por la Dirección de Agricultura y Ganadería se establecerá un plan de controles. Se llevarán a cabo los controles administrativos y sobre el terreno necesarios para asegurar el cumplimiento de las condiciones de concesión de ayudas.

Kontrol administratiboa sistema informatiko batean egongo da oinarrituta. Sistema horren bidez, egiaztapen gurutzatuak egingo dira: laguntzaren xede diren lurzati eta abereenak. Azken batean, kontua da okerreko ordainketarik ez gertatzea.

El control administrativo estará basado en un sistema informático de comprobaciones cruzadas sobre las parcelas y los animales objeto de ayuda, con el fin de evitar pagos indebidos.

Tokian tokiko kontrolak eskabideen kopuru handi batean egingo dira, gutxienez eskabideen % 5ean. Tokian tokiko kontrolak ustekabean egingo dira. Dena den, baliteke eskatzaileei aldez aurretik abisatzea, oro har gehienez 48 orduko epearen barruan. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, eskatzaileari datxekion arrazoi batengatik tokian tokiko kontrola egitea ezinezkoa bada, eskabidea ukatu egingo da.

Los controles sobre el terreno se efectuarán, como mínimo, sobre una muestra significativa de las solicitudes, que deberá comprender por lo menos el 5% de dichas solicitudes. Los controles sobre el terreno se realizarán de una forma inopinada, pudiéndose dar un preaviso a los solicitantes con un plazo que en general no será superior a las 48 horas. Salvo en caso de fuerza mayor, si no pudiera efectuarse un control sobre el terreno por motivos atribuibles al solicitante, la solicitud será denegada.

Edonola ere, kontrol horietan irregulartasun handiren bat agerian jarriz gero, baliteke kontrol gehiago egitea eta hurrengo urtean eskabide gehiago kontrolatzea.

En todo caso, si dichos controles ponen de manifiesto irregularidades significativas, se podrán efectuar controles adicionales y se aumentará el porcentaje de solicitudes objeto de control al año siguiente.

3.– Laguntza hori eskatzen dutenek kudeaketa-organoaren esku jarri behar dituzte fakturak, emate-agiriak edo ustiategian erabilitako inputekin eta ekoizpen-elementuekin lotutako bestelako agiriak, hartutako konpromisoekin zerikusia dutenak.

3.– Los solicitantes de esta ayuda deberán conservar a disposición del Órgano Gestor las facturas, albaranes o cualquier otra documentación referida a los inputs u otros elementos productivos utilizados en la explotación relacionada con los compromisos adquiridos.

Halaber, eskatzaileek ustiapen-koadernoan idatzita jaso behar dute zer jarduera egiten dituzten hartutako konpromisoen eraginpean dauden lurzati eta eremu guztietan.

Asimismo, los solicitantes deberán recoger en su cuaderno de explotación las prácticas efectuadas en cada una de las parcelas y superficies a las que afecten los compromisos adquiridos.

Horiek horrela, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio edo/eta informazio gehigarria eskatu ahal izango dio eskatzaileari, aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta bideratzeko.

En cualquier caso, la Dirección de Agricultura y Ganadería podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

4.– Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, eta eskabideak aurkezteko epea amaitu eta, hala badagokio, aurreko idatzi-zatian aipatzen diren kontrolak egin ondoren, Nekazaritza eta Abeltzaintzako Zuzendaritzako pertsona titularrak ebazpen bat emango du, eta ebazpen horren bidez, eskatutako laguntza onartuko edo ukatuko du, bost hilabeteko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatzen hasita.

4.– A la vista de la documentación aportada, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y realizados, en su caso, los controles a los que se refiere el apartado anterior, la persona titular de la Dirección de Agricultura y Ganadería dictará resolución en la que se concederá o denegará la ayuda solicitada en el plazo de cinco meses desde la finalización del plazo para la presentación de la solicitud.

5.– Epe horretan berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, eskabideak ezetsitzat joko dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44. artikuluan xedatutakoaren arabera (urtarrilaren 13ko 4/1994 Legearen idazketa kontuan izanda).

5.– Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin haberse dictado y notificado Resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.– Laguntzak gehienez hiru hilabeteko epean ordainduko dira, onuradunek betekizunak betetzen dituztela egiaztatu ondoren eta hurrengo urteko eskabideak aurkezteko epea zabaldu aurretik, beranduenik ere.

6.– El pago de las ayudas se realizará en el plazo máximo de tres meses una vez se entienda acreditado el cumplimiento de los requisitos por las personas beneficiarias y a más tardar antes de la apertura de plazo de presentación de solicitudes del año siguiente.

7.– Laguntzei buruzko ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei. Horretaz gainera, publizitatea egiteko, Nekazaritza eta Landa Garapeneko sailburuaren ebazpen baten bidez, dekretu honetako laguntzen onuradun gertatu diren pertsonen zerrenda eta laguntzen zenbatekoa abeltzaintza arloko organo eskudunaren egoitza elektronikoan argitaratuko dira, www.euskadi.net helbidean.

7.– Sin perjuicio de la notificación individualizada de las Resoluciones de las ayudas a las personas interesadas, por Resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura y Desarrollo Rural, se publicará en la sede electrónica del órgano competente en materia de ganadería en www.euskadi.net. la relación de las personas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo del presente Decreto, con indicación de las cuantías concedidas, a los efectos de publicidad.

8. artikulua.– Onuradunen betebeharrak eta eskubideak.

Artículo 8.– Obligaciones y derechos de las personas beneficiarias.

1. Dekretu honetan araututako diru-laguntzen onuradunek betebehar hauek bete behar dituzte, betiere:

1.– Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente Decreto deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

a) Diru-laguntza ematea zilegi egiten duen jardueran aritzea edo egoeran egotea, eta diru-laguntza eman duen erakundeari frogatzea diru-laguntza emateko edo jasotzeko bete beharreko betebeharrak eta baldintzak betetzen dituztela eta jarduera egiten dutela.

a) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención. y justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Egiaztatze-ekintzak onartzea eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailari, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta Europar Batasuneko organo eskudunei behar adina informazio ematea, agindu honen kargura jasotzen diren diru-laguntzen gainean dituzten zereginak bete ditzaten.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Agricultura del Gobierno Vasco, a la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a los órganos competentes de la Unión Europea la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a este Decreto.

c) Diru-laguntza ematen duen erakundeari, bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik xede berarekin jasotako diru-laguntzen, laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen berri ematea, bai eta diru-laguntza ematean kontuan hartutako gorabehera objektibo edo subjektiboetan izandako aldaketen berri ere.

c) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, y la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

d) Emandako diru-laguntza onartzea. Ildo horretatik, diru-laguntza eman zaiola jakinarazten zaion egunetik hasi eta hamabost eguneko epean onuradunak diru-laguntzari esanbidez uko egiten ez badio, pentsatuko da diru-laguntza onartu duela.

d) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención el beneficiario no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Dekretu hau aplikatzetik sortuko diren administrazio publikoekiko harremanetan, idatzizkoetan zein ahozkoetan, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek euskara eta gaztelania erabiltzeko eskubidea eta aukeratzen duten hizkuntzan arreta jasotzeko eskubidea izango dutela bermatuko da.

2.– Se garantizará el derecho de las personas físicas y de los representantes de las personas jurídicas a utilizar el euskera y el castellano y a ser atendidos en la lengua elegida en las relaciones, tanto escritas como orales, con las administraciones públicas derivadas de la aplicación del presente Decreto.

9. artikulua – Baldintzak aldatzea eta ez betetzea.

Artículo 9.– Alteraciones de condiciones e incumplimientos.

1.– Laguntzak ematean eta ordaintzean kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, betiere, laguntzaren helburua bete dela ikusita, eta, hala badagokio, aldi berean beste diru-laguntza batzuk lortzearen zioz diruz lagun daitekeen kopurua gainditzen bada, baliteke diru-laguntzak emateko ebazpena aldatzea. Ondorio horietarako, kudeaketa-organo eskudunak dagokion aldaketa-ebazpena emango du; bertan, emandako diru-laguntzen zenbatekoak egokituko dira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y pago de las ayudas, siempre que se entienda cumplida el objeto de esta y, en su caso, la superación del límite máximo de la cuantía subvencionable por obtención concurrente de otras subvenciones, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos, por el órgano gestor competente se dictará la oportuna Resolución de modificación en la que se ajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

2.– Onuradunek dekretu honetan ezarritako betekizunak betetzen ez badituzte, jasotako zenbatekoa eta aplikatzekoak diren legezko interesak itzuli beharko dituzte, azaroaren 11ko 1/97 Legegintzako Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duenak, xedatutakoaren arabera eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak xedatutakoaren arabera.

2.– En caso de que las personas beneficiarias incumplan los requisitos establecidos en el presente Decreto vendrán obligados a reintegrar la cuantía percibida más los intereses legales que resulten de aplicación, de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/97, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

3.– Eskatzaileari, hark aitortutakoaren arabera duen abere kopuruaren eta betetzen dituen neurrien arabera dagozkion puntuak kontrolaren arabera dagozkion puntuak baino gehiago badira, kontrolaren arabera dagokion puntu kopurua hartuko da kontuan laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko.

3.– Cuando se compruebe que los puntos que corresponde asignar al solicitante en función de los animales declarados y de las medidas que se declaran cumplir es superior a los puntos que corresponden en base a lo determinado en el control, el importe de la ayuda se calculará sobre el número de puntos que corresponden en base a lo efectivamente determinado en el control.

Halaber, ezinbesteko kasuak, ohiz kanpoko egoerak eta abere taldearen bizitzako berezko gorabeherei egotz dakizkiekeen arrazoiak salbu, laguntzen zenbatekoa honela murriztuko da:

Además, salvo en casos de fuerza mayor, circunstancias excepcionales u otros motivos imputables a circunstancias naturales de la vida del rebaño, el importe de la ayuda se reducirá en las siguientes cuantías:

● Zehaztuko den ehunekoan murriztuko da, % 10 baino handiagoa ez bada.

● se reducirá en el porcentaje determinado, si éste no es superior al 10%.

● Zehaztuko den ehunekoa halako bi aldiz murriztuko da, % 10 baino handiagoa baina % 20 baino txikiagoa edo haren adinakoa bada.

● se reducirá en el doble del porcentaje determinado, si éste es superior al 10% pero inferior o igual al 20%.

● Zehaztutako ehunekoa % 20 baino handiagoa bada, laguntza ezetsiko da.

● si el porcentaje determinado es superior al 20%, se denegará la ayuda.

● Zehaztutako ehunekoa % 50 baino handiagoa bada, aurreko urteetan programa honen bidez eskuratutako zenbatekoak itzuli beharko dira, bai eta aplikatzekoak diren legezko interesak ere.

● si el porcentaje determinado es superior al 50%, se estará obligados a reembolsar la cuantía percibida en años anteriores en virtud del presente programa, más los intereses legales que resulten de aplicación.

Eskabide bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatzeko, zatiketa hau egingo da: eskatzaileari, hark aitortutakoaren arabera duen abere kopuruaren eta betetzen dituen neurriaren arabera, dagokion puntu kopurua zati kontrolaren arabera dagokion puntu kopurua.

El porcentaje se calculará, para cada solicitud, dividiendo el número el número de puntos que corresponde asignar al solicitante en función del número de animales declarados y de medidas que se declaran cumplir, por el número de número de puntos que corresponden en base a lo determinado en el control.

10. artikulua.– Laguntzak elektronikoki bideratzea.

Artículo 10.– Tramitación electrónica de las ayudas.

1.– Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak laguntzak elektronikoki bideratzeko bitarteko egokiak baditu, eskatzaileen eta onuradunen esku jarriko ditu, eta eskatzaileak eta onuradunak haiek erabiltzera behartu ere egin ahal izango ditu. Dekretu honen 6. artikuluan ezarritako urteroko deialdi-aginduan garatuko da laguntzak bideratzea xede duten bitarteko elektronikoak erabiltzeko prozedura, xedapen hauek kontuan izanik: Administrazio-prozeduretan baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen duen abenduaren 18ko 232/2007 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrerari, antolaketari eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretua eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –PLATEA– ezartzen duen dokumentua onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena.

1.– Cuando el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca disponga de los medios electrónicos oportunos para la tramitación electrónica de estas ayudas, éstos se pondrán a disposición de los solicitantes y de las personas beneficiarias, quienes podrán estar obligados al uso de los mismos. El procedimiento para su utilización se desarrollará en la Orden anual de convocatoria prevista en el artículo 6 del presente Decreto, de conformidad con el Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos, con el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos y con la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, aprobando el documento que establece la Plataforma Tecnológica para la E-Administración-PLATEA.

2.– Izapide elektronikoak abian jartzen direnean, eskabidea bitarteko elektronikoen bidez egiteko eredu normalizatua eta bitarteko elektronikoak erabiltzeko eta eskabidea elektronikoki bideratzeko argibideak dekretu honen 6. artikuluan ezarritako urteroko deialdi-aginduan argitaratuko dira, bai eta abeltzaintza arloko organo eskudunaren egoitza elektronikoan, www.euskadi.net helbidean.

2.– Cuando la tramitación electrónica se ponga en marcha, los modelos normalizados de solicitud para su utilización electrónica y las instrucciones para su utilización y tramitación se publicarán en la Orden anual de convocatoria prevista en el artículo 6 del presente Decreto y en la sede electrónica del órgano competente en materia de ganadería.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.– 2012. urterako laguntza-eskabideak Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari egin behar zaizkio, eta leku hauetan aurkeztu behar dira: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren bulegoetan (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz), edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 38.4 artikuluan ezarritako lekuetako batean.

1.– Para el año 2012 las solicitudes de las ayudas previstas en este Decreto estarán dirigidas a la Directora de Agricultura y Ganadería y se presentarán, bien en las Oficinas Comarcales Agrarias, bien en las dependencias del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca sita en la calle Donostia-San Sebastián n.º 1, de Vitoria-Gasteiz, o bien en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Interesdunek gehienez hilabete izango dute eskabideak aurkezteko, dekretu hau argitaratzen den egunaren biharamunean zenbatzen hasita. Eskabidea egiteko, dekretu honen 2. eranskineko eredu normalizatua erabili beharko dute.

2.– Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente Decreto, según el modelo normalizado de solicitud contenido en el anexo II de este Decreto.

3.– Dekretu honetan jasotako laguntzak finantzatzeko 600.000 euro erabiliko dira gehienez. Zenbateko hori Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan 2012rako esleitutako aurrekontu-sailen kargura finantzatuko da. Zenbateko hori handitu ahal izango da, betiere laguntzak esleitzeko prozedura amaitu aurretik, dagoen aurrekontu-loturaren arabera eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren beste programa batzuen aurrekontuak egin ostean gelditzen den aurrekontuaren arabera. Nekazaritza eta Landa Garapeneko sailburuordearen ebazpen batek emango du horren berri.

3.– Para la financiación de las ayudas previstas en el presente Decreto se destinará la cantidad máxima de 600.000 euros procedente de las correspondientes partidas consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012. Dicho importe podrá ser incrementado, siempre con anterioridad a la resolución del procedimiento de adjudicación de las ayudas, en función de la vinculación presupuestaria existente y de las disponibilidades presupuestarias que resulten de la ejecución de otros programas del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. De esta circunstancia se dará publicidad mediante Resolución del Viceconsejero de Agricultura y Desarrollo Rural.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko maiatzaren 29an.

Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2012.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común