Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

122. zk., 2012ko ekainaren 22a, ostirala

N.º 122, viernes 22 de junio de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO
2878
2878

AGINDUA, 2012ko ekainaren 13ko, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena, Elkartzen programa garatzen duena. Programa horren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten.

ORDEN de 13 de junio 2012, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, de modificación de la Orden por la que se desarrolla el Programa Elkartzen, de ayudas destinadas a entidades sin ánimo se lucro para la realización de actividades de promoción exterior.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko martxoaren 15eko Aginduak Elkartzen programa arautu zuen. Programa horren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten.

La Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, desarrolla el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior.

Aurreko deialdietan izandako esperientzia aztertuta, eta helburuak eraginkortasun handiagoz lortzeko, komeni da adierazitako Agindua aldatzea.

A la vista de la experiencia adquirida en convocatorias anteriores y para una consecución más efectiva de sus objetivos, se estima conveniente modificar la mencionada Orden.

Proposatutako aldaketak ez du eraginik Aginduaren helburuan eta egituran. Sailaren egungo egitura organiko eta funtzionalari egokitzeari buruzkoak dira, gehienbat, proposatutako aldaketak (Irailaren 22ko 514/2009 Dekretuaz arau zen aipatu egitura). Bestalde, diruz lagun daitezkeen jardueren barruan, kanpoko bulegoak ezarri nahi dira, zertarako-eta etorkizun eta potentzialitatte handiko merkatuetan eragina izateko; horretaz gain, proiektuko laguntzaren zenbateko maximoa handitu nahi da, eta bai eskatzaileko proiektu multzoko laguntza ere; betiere aldatzen den agindua onartu zenetik harako denborarekikoa justifikatu beharko da, eta bai hura Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako Legeari egokitzen dela.

La modificación propuesta no cambia su finalidad y su estructura. Las modificaciones propuestas se refieren principalmente a la adaptación de la misma a la actual estructura orgánica y funcional del Departamento, regulada mediante el Decreto 514/2009, de 22 de septiembre; a la introducción de la implantación de oficinas en el exterior dentro de las actividades subvencionables con el objeto de incidir en mercados de gran potencial y futuro; y a un incremento del importe máximo tanto de la ayuda por proyecto, como de la ayuda para el conjunto de proyectos por solicitante, justificado por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Orden que se modifica, así como a la adaptación de la misma a la Ley para Igualdad de Mujeres y Hombres.

Horri jarraikiz, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 1. artikuluko 1. paragrafoa aldatu egiten da: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta paragrafo horren idazketa berria hauxe izango da:

Artículo primero.– Se modifica el párrafo 1 del artículo 1 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, quedando redactado en los siguientes términos:

«1.– Elkartzen programa arautzea da agindu honen xedea. Programa horren bidez, Eusko Jaurlaritzak, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren bitartez, laguntzak ematen dizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo-sustapeneko jarduerak egin ditzaten Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak nazioartean ezagutzera emateko».

«1.– La presente Orden tiene por objeto la regulación del "Programa Elkartzen" sobre ayudas del Gobierno Vasco, a través del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, a Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de actividades de promoción exterior que favorezcan la internacionalización de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

Bigarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 3. artikuluko 3. paragrafoan testu-zati bat gehitzen da: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta paragrafo horren idazketa berria hauxe izango da:

Artículo segundo.– Se adiciona un nuevo texto en el párrafo 3 del artículo 3 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, en los siguientes términos:

«Honako hauek ezin izango dituzte Agindu honetan araututako laguntzak baliatu: diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin administratiboki edo penalki zehatuta dauden erakundeak, eta horretarako ezgaitzen dituen legezko debekuren bat dutenak, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioan erori direnak ere barnean hartuta, betiere Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako Legearen arabera».

«No podrán concurrir a las ayudas reguladas en la presente Orden aquellas entidades que se hallen sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni las que estén incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley para la igualdad de Mujeres y Hombres».

Hirugarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 4. artikuluko 2. paragrafoari e) idatzi-zatia gehitzen zaio: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta e) idatzi-zatia f) idatzi-zatia izatera pasako da, ondoren zehazten den legez:

Artículo tercero.– Se adiciona el apartado e) al párrafo 2 del artículo 4 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, y el apartado e) pasará a ser el apartado f), en los siguientes términos:

«e) Kanpoko bulegoak:

«e) Oficinas en el exterior:

Onuradunak kanpoan eratutako entitateak jotzen dira halakotzat, betiere, onuradun elkarte sektorialeko kide izanik, euskal enpresak nazioartean ezagutarazteko helburua badute».

Se entienden como tales a las entidades constituidas por la beneficiaria en el exterior que tengan como objetivo último el de favorecer la internacionalización de las empresas vascas miembros de la asociación sectorial beneficiaria».

«f) Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren ustez euskal enpresak kanpoaldean sustatzeko balio duen beste edozein jarduera».

«f) Cualesquiera otras actividades que a juicio del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo incidan en la promoción exterior de las empresas vascas».

Laugarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 5. artikuluko 1. paragrafoari e) idatzi-zatia gehitzen zaio: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta e) idatzi-zatia f) idatzi-zatia izatera pasako da, ondoren zehazten den legez:

Artículo cuarto.– Se adiciona el apartado e) al párrafo 1 del artículo 5 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, y el apartado e) pasará a ser el apartado f), en los siguientes términos:

«e) Kanpoko bulegoak:

«e) Oficinas en el exterior:

Proiektu bakoitzaren zenbatekoaren % 50, gehienez ere. Urteko eta onuraduneko proiektu bakarra onartuko da.

Hasta un 50% del importe del proyecto. Sólo se admitirá un proyecto por beneficiario y por año.

Laguntza-epe maximoa 4 urtekoa izango da, jarduera hasten denetik hara».

El período máximo de apoyo será de 4 años, a partir del inicio de la actividad».

«f) Merkataritza sustatzeko beste jarduera batzuk:

«f) Otras Actividades de Promoción Comercial:

Proiektu bakoitzaren zenbatekoaren % 50, gehienez ere».

Hasta un 50% del importe de cada proyecto».

Bosgarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 2. artikuluko 5. paragrafoa aldatu egiten da: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta paragrafo horren idazketa berria hauxe izango da:

Artículo quinto.– Se modifica el párrafo 2 del artículo 5 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, quedando redactado en los siguientes términos:

«2.– Proiektu bakoitzeko emango den diru-laguntza 50.000 eurokoa izango da, gehienez ere; eskatzaile bakoitzak aurkeztutako proiektu-multzoari gehienez emango zaiona, berriz, 250.000 eurokoa».

«2.– El límite máximo de ayuda por proyecto es de 50.000 euros y el límite máximo de ayuda para el conjunto de proyectos por solicitante es de 250.000 euros».

Seigarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 7. artikuluko 2. paragrafoa aldatu egiten da: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta paragrafo horren idazketa berria hauxe izango da:

Artículo sexto.– Se modifica el párrafo 2 del artículo 7 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, quedando redactado en los siguientes términos:

«Deialdia Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordeak egingo du. Bertan, aurrekontu-dotazioaren zenbatekoa eta eskaerak aurkezteko epea eta lekua zehaztuko dira, bai eta, hala badagokio, 5.2 artikuluan eta honen eranskinean aurreikusitako zenbatekoen eguneratzea ere, Kontsumoko Prezioen Indizearen araberakoa».

«La convocatoria se realizará por el Viceconsejero de Innovación y Tecnología y precisará el importe de la dotación presupuestaria, el plazo y lugar de presentación de las solicitudes y la actualización conforme al Índice de Precios al Consumo, en su caso, de las cuantías a que se refiere el artículo 5.2 y el anexo de la presente».

Zazpigarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 8. artikuluko 1. eta 4. paragrafoak aldatu egiten dira: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta paragrafo horien idazketa berria hauxe izango da:

Artículo séptimo.– Se modifican los párrafos 1 y 4 del artículo 8 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, quedando redactados en los siguientes términos:

«1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzen eskabideak Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saileko Nazioartekotze Zuzendaritzari egin behar zaizkio; aurkeztu, berriz, sail horretan bertan edo lurralde historiko bakoitzari dagokion Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo lurralde-bulegoan, edo, bestela, urteko deialdia egiteko ebazpenean zehaztutako lekuetan».

«1.– Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden habrán de dirigirse a la Dirección de Internacionalización del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y se presentarán en dicho Departamento, en las Delegaciones Territoriales de Industria, Innovación, Comercio y Turismo de cada Territorio Histórico, o en los lugares especificados en la Resolución de convocatoria anual».

«4.– Dena den, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak informazio eta agiri osagarri gehiago ere eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari, aurkeztu zaizkion eskaerak ebazteko beharrezko irizten badio».

«4.– En todo caso el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo podrá recabar del solicitante la información y documentación complementaria que estime necesaria para la resolución de las solicitudes presentadas».

Zortzigarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 8. artikuluko 3. paragrafoan beste idatzi-zati bat gehitzen da: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta idatzi-zati horren idazketa hauxe izango da:

Artículo octavo.– Se adiciona un nuevo apartado en el párrafo 3 del artículo 8 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, en los siguientes términos:

«e) Sexuaren arabera bereizita, Zuzendaritza Batzordeak aurkezten duen dokumentazioa».

«e) Documentación que aporte la composición de la Junta Directiva desagregada por sexo».

Bederatzigarrena.– Ondoren zehaztu Aginduaren 12. artikuluko 1. paragrafoaren bukaeran testu-zati bat gehitzen da: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta testu horren idazketa hauxe izango da:

Artículo noveno.– Se adiciona un nuevo texto al final del párrafo 1 del artículo 12 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, en los siguientes términos:

«4/2005 Legeko 23. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriaz, hauxe izango da epaimahai ebaluatzailearen osaketa: gizon eta emakumeekiko orekatua, eta gaitasun eta prestakuntza egokia dutenek osatua».

«La composición del tribunal evaluador, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, deberá tener una representación equilibrada entre mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada».

Hamargarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 14. artikuluko 3. paragrafoa aldatu egiten da: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta paragrafo horren idazketa berria hauxe izango da:

Artículo décimo.– Se modifica el párrafo 3 del artículo 14 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, quedando redactado en los siguientes términos:

«3.– Ebazpen horrek ez du administrazio-bidea agortuko. Beraz, ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordeari, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean».

«3.– Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Innovación y Tecnología, en el plazo de un mes contado a partir de la recepción de la notificación de la resolución».

Hamaikagarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 15. artikuluko 2. paragrafoa aldatu egiten da: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta paragrafo horren idazketa berria hauxe izango da:

Artículo undécimo.– Se modifica el párrafo 2 del artículo 15 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, quedando redactado en los siguientes términos:

«2.– Hala ere, salbuespen modura, gainontzeko % 50 lehenago ordaintzeko eska diezaioke onuradunak Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailari; eskaera onartuz gero, dagokion banku-abalaren bitartez ziurtatu beharko da».

«2.– No obstante, con carácter excepcional, el beneficiario podrá solicitar al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo el abono anticipado del restante 50%, cantidad que, en caso de concederse, deberá garantizarse mediante aval bancario».

Hamabigarren artikulua.– Ondoren zehaztu Aginduaren 16. artikuluko b), c) eta h) idatzi-zatiak aldatu egiten dira: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta idatzi-zatio horien idazketa berria hauxe izango da:

Artículo duodécimo.– Se modifican los apartados b), c) y h) del artículo 16 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, quedando redactados en los siguientes términos:

«b) Diru-laguntza eskabidean adierazitako jarduerak garatzeko erabiltzea, eta ez beste ezertarako. Hala ere, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak onartu ahal izango ditu jarduera horiek burutzerakoan egindako aldaketak –halakorik balego–, bai eta onartutako jardueren ordez antzeko beste batzuk egitea ere, baldin eta aipatu aldaketak edo ordezkapenak erabat justifikatzen badira eta Nazioartekotze Zuzendaritzak berariaz horretarako baimena ematen badu; dena den, laguntzen eskaera egin eta hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 1a baino lehenago egin beharko da hori».

«b) Utilizar la subvención para las actividades para las que ha sido concedida, sin perjuicio de que el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo pueda aceptar las variaciones que puedan producirse en la ejecución de dichas actividades, así como su sustitución por otras de carácter similar, siempre y cuando estas variaciones o sustituciones hayan sido plenamente justificadas y hayan obtenido la autorización expresa de la Dirección de Internacionalización con anterioridad al 1 de enero del ejercicio siguiente al de la solicitud de concesión de las ayudas».

«c) Diru-laguntza jaso duten jardueretan Industria, Berrikuntza. Merkataritza eta Turismo Sailak parte hartzen duela nabarmendu behar da; horretarako, ikur-identifikazioko elementu ofizialak erabili beharko dira, abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuaren arabera (318/1999 Dekretua, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua onartzekoa)».

«c) Hacer patente, en las actividades objeto de subvención, la participación en las mismas del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, utilizando para ello de forma preeminente los elementos oficiales de identificación visual conforme al Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco».

«h) Helburu berdinarekin edo antzekoarekin beste edozein Administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatutik laguntza, diru-sarrerak edo baliabideak jasoz gero edo jasotzeko eskaria eginez gero, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailari jakinaraztea».

«h) Comunicar al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o Ente tanto público como privado».

Hamahirugarrena.– Ondoren zehaztu Aginduaren 16. artikuluko i) idatzi-zatia gehitzen da: Agindua, 2005eko martxoaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Elkartzen programa arautzen duena. Elkartzen programaren bidez laguntzak ematen zaizkie irabazi-asmorik gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko jarduerak egin ditzaten, Eta idatzi-zati horren idazketa hauxe izango da:

Artículo decimotercero.– Se adiciona el apartado i) al artículo 16 de la Orden de 15 de marzo de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el «Programa Elkartzen», de ayudas destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior, en los siguientes términos:

«i) 4/2005 Legeko 2.3 artikuluaren bidez ezarritako obligazioak bete behar dira, honako hauei dagokienez: tratu- eta aukera-berdintasuna; diferentzia eta dibertsitatea errespetatzea; jardueretan genero ikuspegia integratzea; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta estereotipoak kentzea; erabakiguneetan ordezkaritza orekatua izatea (2.3 artikulua); hizkuntza modu inklusiboan erabiltzea (18.4); estatistikak eta azterlanak egokitzea (16. artikulua), eta kide anitzeko organoetan eta zuzendaritzetan, gizonek eta emakumeek presentzia orekatua izatea (23. artikulua)».

«i) Es necesario el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 2.3 de la Ley 4/2005 a las entidades que convenían o reciben ayudas de la Administración, a la igualdad de trato, de oportunidades, al respeto a la diversidad y a la diferencia, a la integración de la perspectiva de género en sus actuaciones, a la acción positiva, a la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo, la representación equilibrada en los ámbitos de toma de decisiones (artículo 2.3), al uso del lenguaje de forma inclusiva (18.4), la adecuación de estadísticas y estudios (artículo 16) y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos colegiados y directivos (artículo 23)».

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordeari ahalmena ematen zaio agindu hau aplikatzeko beharrezkoak diren ebazpenak emateko, eta Aginduari buruz sortuko diren zalantza zehatz guztiak konpontzeko.

Primera.– Se faculta al Viceconsejero de Innovación y Tecnología para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de esta Orden, así como para resolver las dudas concretas que con relación a la misma se susciten.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean agindu hau.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko ekainaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2012.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburua,

El Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo,

BERNABÉ UNDA BARTUREN.

BERNABÉ UNDA BARTUREN.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común