Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2012ko ekainaren 4a, astelehena

N.º 108, lunes 4 de junio de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
2492
2492

82/2012 DEKRETUA, maiatzaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituena.

DECRETO 82/2012, de 22 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 2/2009 Legearen bigarren xedapen gehigarriak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzeari ekin zion.

La disposición adicional segunda de la Ley 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010, procedió a la creación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como ente público de derecho privado.

Gerora, goian adierazitako xedapen gehigarri horretan ezarritakoan oinarrituta, azaroaren 30eko 329/2010 Dekretuaren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onartu ziren, eta, halaber, abenduaren 28ko 354/2010 Dekretuaren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jardueren hasiera eta bitarteko pertsonal eta materialetarako atxikimendurako baldintzak arautu ziren.

Posteriormente, y base a lo dispuesto en la disposición adicional antes citada, por Decreto 329/2010, de 30 de noviembre, se aprobaron los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y asimismo, mediante el Decreto 354/2010, de 28 de diciembre, se reguló el inicio de actividades de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y las condiciones de adscripción de medios personales y materiales.

Azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuak jasotzen duen Transferentzien Batzorde Mistoaren akordio baten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak burutzen dituen lan-arloko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak.

Por su parte, el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, recoge el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Euskadi de las funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal.

Nolanahi ere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legearen bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomo gisa sortzeari ekin zaio, betiere, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 7.3 artikuluan ezarritakoa betez.

No obstante lo anterior, por Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se ha procedido a la creación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con la naturaleza de organismo autónomo administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Lege horren 2.2 artikuluak ezartzen duenaren arabera, aipatutako erakundea lege horretan ezarritakoaren, administrazio-izaerako erakunde autonomoei EAEn aplikagarri zaien araudiaren eta bere estatutuen bidez arautuko da. Erakundearen estatutuak onartzeko, dekretua emango du Eusko Jaurlaritzak, enpleguaren arloan eskumena duen Sailaren proposamenez.

El artículo 2.2 de la citada Ley señala que el organismo citado se regirá por lo dispuesto en dicha Ley, la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Euskadi a los organismos autónomos de carácter administrativo y sus propios estatutos, que serán aprobados por Decreto del Gobierno Vasco, a propuesta del Departamento competente en materia de empleo.

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duen azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aldaketa bat dakar kudeaketa-eredura: Eusko Jaurlaritzak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bitartez, eskumenak eskuratuko ditu zuzenbidezko prestazio ekonomikoak, hau da, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako prestazio osagarria, tramitatzeko eta ebazteko; eskumenak, baita ere, gizarteratze-hitzarmenak egiteko, proposatzeko, negoziatzeko, harpidetzeko eta horien jarraipena egiteko.

La Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social introduce en el modelo de gestión un cambio que se materializa en la asunción desde el Gobierno Vasco, a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de las competencias relacionadas con la tramitación y resolución de las prestaciones económicas de derecho, esto es, de la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda, así como de la elaboración, propuesta, negociación, suscripción y seguimiento de los convenios de inclusión.

Azaldutakoaren arabera, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko maiatzaren 22an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En virtud de lo antedicho, a propuesta de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día de 22 de mayo de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legea garatuz, eta Dekretu honi eranskin gisa gaineratzen zaion testuaren arabera.

Artículo único.– Se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en desarrollo de lo previsto en la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Vasco de Empleo, conforme al texto que se acompaña como anexo al presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta gelditzen da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onartu zituen azaroaren 30eko 329/2010 Dekretua, baita Dekretu honetan ezarritakoaren aurka doan beste edozein xedapen ere, baldin eta maila bera edo apalagoa badu.

Queda derogado el Decreto 329/2010, de 30 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Laneratzeko enpresen kalifikazioa arautu, eta horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituen azaroaren 11ko 182/2008 Dekretuak Eusko Jaurlaritzan Gizarteratze arloko eskumena duen Sailari eta Gizarteratze Zuzendaritzari egiten dizkion aipamenak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari egindakotzat hartu behar dira. Halaber, Dekretu horrek Gizarteratzeko zuzendariari egiten dizkion aipamenak, aipatutako erakunde autonomoko zuzendari nagusiari egindakotzat hartu behar dira.

Primera.– Las menciones del Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro, al Departamento competente en materia de Inserción Social del Gobierno Vasco y a la Dirección de Inserción Social se entenderán referidas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Asimismo, las referencias de dicho Decreto al Director de Inserción Social se entenderán hechas al Director o Directora General del organismo autónomo antes citado.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko maiatzaren 22an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de mayo de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

ERANSKINA, MAIATZAREN 22KO 82/2012 DEKRETUARENa
ANEXO AL DECRETO 82/2012, DE 22 DE MAYO
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN IZAERA, HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK
NATURALEZA, FINES Y FUNCIONES DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

1. artikulua.– Izaera, araubide juridikoa eta egoitza.

Artículo 1.-Naturaleza, régimen jurídico y sede.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomoa da, nortasun juridiko propioa eta jarduteko gaitasun osoa du, eta enpleguaren arloan eskumena duen sailari atxikita dago.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es un organismo autónomo administrativo que ostenta personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y que se adscribe al departamento competente en materia de empleo.

2.– Erakunde autonomo hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legean ezarritakoaren, administrazio-izaerako erakunde autonomoei EAEn aplikagarri zaien araudiaren eta bere estatutuen bidez arautuko da.

2.– El citado organismo autónomo se regirá por lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Euskadi a los organismos autónomos de carácter administrativo y sus propios estatutos.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Vitoria-Gasteizen du egoitza nagusia, baina beste hainbat egoitza ezar ditzake Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan, beharrezkoa baldin bada esleituta dituen zerbitzuen prestazio egokia ziurtatzeko.

3.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene su sede principal en Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio del establecimiento de dependencias en otros municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los que resulte necesario para asegurar una adecuada prestación de los servicios que tiene encomendados.

2. artikulua.– Helburuak.

Artículo 2.– Fines.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren helburua da enplegu egonkor eta kalitatezkorako eskubidearen garapen osoari laguntzea, eta langileen enplegagarritasuna bermatzen lagunduko duen lan-merkatuaren garapenaren alde lan egitea, eta enpresaren eskakizunei egokitutako langileen beharrizanak asetzea, bai eta gizartearen eta lurraldearen kohesioari laguntzea, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan esleitzen zaizkion enplegu-politikak kudeatuz eta lan-arloko legeria egikarituz.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene como finalidad contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad, y favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, y a cubrir las necesidades de personal adaptado a los requerimientos de las empresas, así como a favorecer la cohesión social y territorial, a través de la gestión de las políticas de empleo y de ejecución de la legislación laboral que le sean encomendadas.

Bereziki, produkzio-sarearen egungo eta etorkizuneko eskakizun guztiak ezagutuz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lan-merkatu eraginkorra eta kalitatezkoa eratzea bilatuko du, pertsonen enplegagarritasuna eta aldi berean enpresen lehiakortasuna bermatzeko, haien beharrizanei erantzunez.

En particular, a partir del conocimiento exhaustivo de los requerimientos presentes y futuros del tejido productivo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo buscará la configuración de un mercado de trabajo eficiente y de calidad que garantice simultáneamente la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas mediante la satisfacción de sus necesidades.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jardunbideak irizpide zehatz batzuk beteko ditu, hala nola, gardentasuna, aukera-berdintasuna eta bere ekintzetan inor ez diskriminatzea; beste politika publikoekin koherentzia eta arrazionalizazioa bilatuko ditu beti, eta bere funtzionamenduan efikazia eta eraginkortasuna etengabe lortzen saiatuko da; tokian tokiko errealitatera egokituko da; bere zerbitzuetan kalitatea eta arreta pertsonalizatua eskainiko ditu; bere funtzio publikoak doakoak izango dira eta etengabeko elkarrizketa izango du gizarte-eragileekin.

2.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo adecuará su actuación a los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y no discriminación en sus actuaciones; búsqueda permanente de coherencia con otras políticas públicas y de racionalización, eficacia y eficiencia en su funcionamiento; adaptación a la realidad local; calidad y atención personalizada en sus servicios; gratuidad en sus funciones públicas y diálogo permanente con los agentes sociales.

Printzipio horiek guztiak garatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hau guztia zainduko du:

En el desarrollo de estos principios Lanbide-Servicio Vasco de Empleo velará por:

a) Laneratzera eta pertsonen ekintzailetzara orientatutako zerbitzu baten eraginkortasuna eta efikazia, produkzio-sarearen beharrizanak zehazki ezagutuz eta asebetez.

a) Eficacia y la eficiencia de un servicio orientado a la inserción laboral y al emprendizaje de las personas mediante el conocimiento exhaustivo y la satisfacción de las necesidades del tejido productivo.

b) Langileei eta enpresei emandako programen eta zerbitzuen kalitatea, helburuak, ebaluazio-sistemak eta etengabeko hobekuntza ezarriz.

b) Calidad de los programas y de los servicios a las personas trabajadoras y a las empresas mediante el establecimiento de objetivos, sistemas de evaluación y mejora permanente.

c) Berrikuntza sustatzea.

c) Fomento de la innovación.

d) Pertsonen eta enpresen erantzukidetasuna.

d) Corresponsabilización de las personas y las empresas.

e) Enplegu politiken osotasuna, osagarritasuna eta koordinazioa.

e) Integridad, complementariedad y coordinación de las políticas de empleo.

f) Bere jardunen zeharkakotasuna, zerbitzua hobetzen laguntzen duten agente publiko eta pribatu guztien barneratzea eta sinergia errazteko xedez.

f) Transversalidad de sus actuaciones con la finalidad de facilitar la integración y la sinergia de cuantos agentes públicos y privados coadyuven a la mejora del servicio.

g) Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarekin elkarlanean aritzea.

g) Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

3.– Era berean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren xedea bere zerbitzuen erabiltzaileak artatzeko sistema modernizatzea eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartzea da.

3.– Asimismo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene como finalidad la modernización del sistema de atención a las personas usuarias de sus servicios y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

3. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones.

Euskadiren eskumen-esparruan, honako hauek dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eginkizunak:

Son funciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, dentro del ámbito competencial de Euskadi, las siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko enpleguaren, enplegurako prestakuntzaren eta laneratzearen arloko politika publikoen antolamendu eta plangintza orokorra, sektoriala eta lurraldekoa proposatzea. Zehazki, enpleguaren arloan eskumena duen sailari proposamena egingo dio, bai ildo estrategikoei dagokienez, bai enplegu politiken diseinu eta jarraibide nagusiei dagokienez.

a) Proponer la ordenación y planificación general, sectorial y territorial de las políticas públicas en materia de empleo, formación para el empleo e inserción laboral de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En particular, realizará la propuesta de las líneas estratégicas, así como el diseño y directrices generales de las políticas de empleo al departamento competente en materia de empleo.

b) Enpleguko, enplegurako prestakuntzako eta autoenpleguaren eta enpresen sorkuntzen sustapenerako programak kudeatzea, diruz lagundutako deialdien onarpena eta izapidetzea barne. Enplegua sortzeko jarduna eta espiritu ekintzailea sustatzera bideratutako programak kudeatzea.

b) Gestionar programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas incluyendo la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales. Gestionar programas destinados a fomentar la actividad y el espíritu emprendedor generadores de empleo.

c) Enplegu egonkorra sortzeko gizarte-ekonomiako programak ezartzea.

c) Establecer programas de economía social para la creación de empleo estable.

d) Enplegua sortzeko tokiko ekimenak babesteko programak diseinatzea, toki erakundeekin lankidetzan, enpleguaren aldeko tokian tokiko itunak garatzea sustatuz.

d) Diseñar programas de apoyo a las iniciativas locales generadoras de empleo promoviendo, en colaboración con las entidades locales, el desarrollo de pactos locales por el empleo.

e) Europar Batasunaren Eures Sareari (Europako Enplegu Zerbitzuak) dagozkion eginkizunak betearaztea.

e) Ejecutar las funciones relativas a la Red Eures (Servicios Europeos de Empleo) de la Unión Europea.

f) Lan-merkatuaren beharrizanen, okupazio-profilen eboluzioaren, lanbide-eskakizunen eta lan-orientazioaren prospekzio eta informazio arloan betearazteko eginkizun guztiak betetzea.

f) Ejercer todas las funciones ejecutivas en materia de prospección e información de las necesidades del mercado de trabajo, la evolución de los perfiles ocupacionales, los requerimientos profesionales y la orientación laboral.

g) Lan-bitartekotza kudeatzea eta enpleguaren eskatzaileen erregistroa eramatea, eta lan-kontratuen, euren luzapenen, bukaeren eta eginkizun lotuen komunikazioa jasotzea.

g) Gestionar la intermediación laboral y llevar el registro de demandantes de empleo, así como la recepción de la comunicación de contratos laborales, sus prórrogas, terminaciones y las funciones conexas.

h) Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten enplegu-agentziei buruzko gainerako eskumenak baimentzea eta egikaritzea.

h) Autorizar y ejercer las demás competencias relativas a las agencias de colocación que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

i) Enpleguaren eta prestakuntzaren arloko lankidetza-hitzarmenak sinatzea. Hala, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekin eta erkidegoetako enplegu-zerbitzuekin batera eta lankidetzan jardungo da, beren eskumenak baliatuz, enpleguko politika aktibo eta pasiboetan kokatu behar diren jardunetan.

i) Suscribir convenios de colaboración en materia de empleo y formación, incluyendo la colaboración y cooperación con el Servicio público de Empleo Estatal y los servicios autonómicos de empleo, en el ejercicio de sus competencias, en las distintas actuaciones enmarcadas en las políticas activas y pasivas de empleo.

j) ETEei (Enpresa Txiki eta Ertainak) prestakuntzan, enpleguan eta garapenean laguntzeko bulegoak sortzea, Tokiko Administrazioarekin koordinatutako leihatila bakar gisa.

j) Crear oficinas de ayuda a las PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) para la formación, el empleo y el desarrollo, como ventanilla única coordinada con la Administración Local.

k) Enplegu-programa bereziak egitea lan-munduan eta gizartean sartzeko zailtasun bereziak dituzten gizataldeentzako.

k) Elaborar programas de empleo específicos dirigidos a colectivos con especiales dificultades para la inserción sociolaboral.

l) Enpresaburuek lan-kontratuak erregistratzeko edo, hala badagokio, jakinarazteko betebeharrarekin zerikusia duten eginkizunak, kontratuak erregistratzeko lan-legerian ezarrita daudenak, betetzea eta lan-kontratua amaitzean Enplegu Bulegoari horren berri ematea.

l) Ejercer las funciones relativas a la obligación de las empresas de registrar o, en su caso, comunicar los contratos laborales, establecidas en la legislación laboral en materia de registro de contratos, así como la comunicación a la Oficina de Empleo de la terminación del contrato de trabajo.

m) Enplegu-eskatzaileen izen-ematearekin eta erregistroarekin zerikusia duten eginkizunak betetzea.

m) Ejercer las funciones relativas a la inscripción y registro de demandantes de empleo.

n) Enplegu-eskatzaile gisa langabeziako prestazioen eskatzaileek edo onuradunek dituzten betebeharrak betetzen direla egiaztatzea, eta ez-betetzeen berri ematea, hala dagokionean, prestazioen erakunde kudeatzaileari.

n) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones que, como demandantes de empleo, tienen las personas solicitantes o beneficiarias de las prestaciones de desempleo y comunicar los incumplimientos, en su caso, a la entidad gestora de las prestaciones.

o) Zehatzeko ahalaz baliatzea enpleguari eta langabeziari buruzko arloetan, bere legeria espezifikoan ezarritako baldintzetan, eta Lan Arloko Agintaritzarekin eta Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarekin lankidetzan aritzea, kontratazioko iruzurrari jarraipena egin eta hura ebaluatzeko.

o) Ejercer la potestad sancionadora en materias relativas al empleo y desempleo, en los términos establecidos en su legislación específica, y colaborar con la Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el seguimiento y evaluación del fraude en la contratación.

p) Saiakuntzako proiektuak diseinatzea, bereziki europar eremukoak, enplegu-arloko zerbitzuen eskaintzan ikuspegi eta irtenbide berriak garatzea ahalbidetuko dutenak.

p) Gestionar proyectos experimentales, especialmente de ámbito europeo, que permitan desarrollar nuevos enfoques y soluciones en la prestación de servicios de empleo.

q) Enplegurako Urteko Prestakuntza Plana egitea, onartzea eta ebaluatzea.

q) Elaborar, aprobar y evaluar el Plan Anual de Formación para el Empleo.

r) Tokiko erakundeen prestakuntza-planetan parte hartzea.

r) Coparticipar en los planes formativos de los entes locales.

s) Gizarte-eragileekin parte hartzeko bideak ezartzea.

s) Establecer cauces de participación con los agentes sociales.

t) Enplegurako prestakuntza-jarduerak burutzeko laguntza teknikoa eskaintzea.

t) Ofertar asistencia técnica para la ejecución de acciones formativas para el empleo.

u) Lankidetza-zentroak eta –erakundeak homologatzeko eta errekonozitzeko irizpideak ezartzea, bai eta euren funtzionamendua gainbegiratu eta kontrolatzea ere.

u) Establecer los criterios de reconocimiento y homologación de los centros y entidades colaboradoras, así como la supervisión y control de su funcionamiento.

v) Urteko Memoria egitea.

v) Elaborar la Memoria Anual.

x) Diru-sarreren bermearen eta gizarteratzearen arloa erregulatzen duen legeriak ezarritako moduan, zuzenbidezko prestazio ekonomikoak tramitatzeko eta ebazteko eskumenez, gizarteratze-hitzarmenak egiteko, proposatzeko, negoziatzeko, harpidetzeko eta horien jarraipena egiteko eskumenez baliatzea, baita arlo horretako zehatze-ahalmenaz ere.

x) En los términos establecidos en la legislación reguladora en materia de garantía de ingresos e inclusión social, el ejercicio de las competencias relacionadas con la tramitación y resolución de las prestaciones económicas de derecho, la elaboración, propuesta, negociación suscripción y seguimiento de los convenios de inclusión, y el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia.

y) Herritarrek, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzuak erabiltzen dituztenean, nahi duten hizkuntza ofiziala –erkidego honetakoa– aukeratzea izango dutela segurtatzea.

y) Garantizar que los ciudadanos y ciudadanas van a poder elegir la lengua oficial de esta comunidad que prefieran cuando utilicen los servicios de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

z) Enplegu eta lan-merkaturatze politiken arloetan legeek edo Eusko Jaurlaritzak egozten dizkioten edo Estatuko Gobernuak eskualdatzen, eskuordetzen edo gomendatzen dizkion beste zernahi eginkizun garatzea.

z) Desarrollar cualesquiera otras funciones que en materia de políticas de empleo e inserción le atribuyan las Leyes, el Gobierno Vasco o que se deriven de las transferencias, delegaciones o encomiendas efectuadas por el Gobierno del Estado.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN EGITURA ETA ANTOLAMENDUA
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
1. SEKZIOA
SECCIÓN 1.ª
GOBERNU-ORGANOAK
ÓRGANOS DE GOBIERNO

4. artikulua.– Gobernu-organoak.

Artículo 4.– Órganos de Gobierno.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko gobernu-organoak honako hauek dira:

Los órganos de gobierno de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo son:

a) Lehendakaritza.

a) La Presidencia.

b) Administrazio Kontseilua.

b) El Consejo de Administración.

c) Zuzendaritza Nagusia.

c) La Dirección General.

5. artikulua.– Lehendakaritza.

Artículo 5.– La Presidencia.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Lehendakaritzak –zeinak Administrazioa Kontseilua ere zuzenduko baitu– erakundearen ordezkaritza izango du.

1.– La Presidencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que a su vez presidirá el Consejo de Administración, ostenta la representación del organismo.

2.– Honako eginkizun hauek izango ditu Lehendakaritzak:

2.– La presidencia tendrá las siguientes funciones:

a) Administrazio Kontseiluaren bileretarako deia egitea eta bilera horietan buru izatea.

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración.

b) Ohiko eta ezohiko bilkuren deialdia erabakitzea eta gai-zerrenda ezartzea.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día.

c) Kontseiluko bilkuren mahaiburu izatea, eztabaidak zuzentzea, gai jakinei buruz informatzeko beste pertsona batzuk bertara daitezen baimentzea eta, oro har, bilerak egoki garatzeko behar diren ahalmenak baliatzea.

c) Presidir las sesiones del Consejo, dirigir las deliberaciones, autorizar la asistencia de otras personas que sean llamadas para informar sobre cuestiones concretas y, en general, ejercitar las facultades precisas para garantizar el adecuado desarrollo de las sesiones.

d) Aktak eta erabakien egiaztagiriak ontzat ematea.

d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.

e) Administrazio Kontseiluko lehendakari den aldetik, dagozkion bestelako eginkizun guztiak betetzea.

e) Ejercer cuantas funciones sean inherentes a su condición de presidente o presidenta del Consejo de Administración.

f) Erakundearen eginkizunen arabera adosten diren lankidetza-hitzarmenak izenpetzea, erakundearen izenean.

f) Suscribir en nombre del organismo los convenios de colaboración que pudieran acordarse de acuerdo con las funciones del mismo.

g) Administrazio Kontseiluak eskuordetzen dizkion bestelako eginkizunak.

g) Cualesquiera otras funciones que le sean delegadas por el Consejo de Administración.

6. artikulua.– Administrazio Kontseilua.

Artículo 6.– El Consejo de Administración.

1.– Administrazio Kontseilua Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren gobernu-organo gorena da, hamabost kide ditu, eta hiru aldekoa, paritarioa eta erabakigarria da.

1.– El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, integrado por quince miembros, con carácter tripartito, paritario y decisorio.

2.– Administrazio Kontseilua honako kide hauek osatzen dute:

2.– El Consejo de Administración estará integrado por las y los siguientes miembros:

a) Lehendakaria, enpleguaren arloan eskumena duen saileko titularra.

a) Presidente o Presidenta, que corresponderá a la persona titular del departamento competente en materia de empleo.

a) Lehendakariordea, enpleguaren arloan eskumena duen sailburuordetzako titularra.

b) Vicepresidente o Vicepresidenta, que corresponderá a la persona titular de la viceconsejería competente en materia de empleo.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia.

c) El Director o la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

d) Eusko Jaurlaritzak izendatu, eta, hala badagokio, kargutik kenduko dituen bi kide, enpleguaren arloan eskumena duen sailak proposatuta.

d) Dos vocales nombrados y, en su caso, cesados por el Gobierno Vasco a propuesta del departamento competente en materia de empleo.

e) Bost kide, Euskadin ordezkaritzarik handiena duten erakunde sindikalen ordezkari gisa.

e) Cinco vocales en representación de las organizaciones sindicales más representativas del País Vasco.

Kide horiek aipatutako erakunde sindikalek hautatuko dituzte, eta Eusko Jaurlaritzak izendatuko ditu, dekretu baten bidez.

Éstos serán designados por las organizaciones sindicales citadas y nombrados mediante decreto del Gobierno Vasco.

Kontseilukide horiek, erakunde sindikal bakoitzak Euskal Autonomia Erkidegoan egiaztatuta duen ordezkagarritasunaren arabera proportzionalki esleituko dira, eta edozein kasutan bermatzen da ordezkagarrienak diren erakundeek Administrazio Kontseiluan presentzia izango dutela.

La atribución de vocales se realizará de forma proporcional a la representatividad acreditada por cada una de ellas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, garantizándose, en todo caso, la presencia en el Consejo de Administración de las organizaciones que ostenten la condición de más representativas.

Aurrekoa gorabehera, kontseilukideak izendatzeko eskubidea duen erakunde sindikalen batek ez badu inor izendatzen horretarako ezarrita dagoen epearen barruan, postu horiek bere taldeko gainerako erakundeei gehiagotuko zaizkie, beren ordezkagarritasunaren arabera proportzionalki.

Sin perjuicio de lo anterior, si alguna de las organizaciones sindicales que teniendo derecho a designar vocales no lo hiciera en el plazo establecido al efecto, estos puestos acrecerán al resto de entidades de su grupo, proporcionalmente a su representatividad.

Halaber, sindikatu batek edo batzuek, agintaldian zehar, erabakitzen badute ordezkaritzari uko egitea, edo Administrazio Kontseiluaren bileretan behin eta berriz huts egiten badute erakunde autonomoaren ohiko funtzionamenduari kalte eraginez, kontseiluburuak kalte eragiten ari direla ohartaraziko die sindikatu horiei. Ordezkaritzari uko egiten edo kontseiluaren bileretara huts egiten jarraituz gero, kontseiluburuak, kontseilukideei kontsulta egin ondoren, kideak berritzeko prozedura bati ekingo dio, ofizioz. Prozedura horren bitartez, gainerako sindikatuetako kideek beteko dituzte hutsik geratutako lekuak, bakoitzaren ordezkaritzaren arabera, aurreko paragrafoetan adierazitakoari jarraituz.

Igualmente, si por decisión de una o varias organizaciones sindicales se produjera durante la vigencia del mandato la renuncia o la falta de asistencia reiterada en el Consejo de Administración de alguna de ellas que afectara al normal funcionamiento del organismo autónomo, el Presidente o la Presidenta del Consejo advertirá a aquélla o aquéllas de esa afectación. Si dicha renuncia o falta de asistencia persistiera, el Presidente o la Presidenta del Consejo, tras consulta con los otros miembros del Consejo, iniciará, de oficio, un procedimiento de renovación de las personas miembros del Consejo. A través de dicho procedimiento, las vacantes que se hayan producido se cubrirán con personas miembros de las restantes organizaciones sindicales en proporción a su representatividad según lo indicado en los párrafos anteriores.

f) Bost kide, EAEn ordezkaritzarik handiena duten sektore arteko enpresa-erakundeen ordezkari gisa.

f) Cinco vocales en representación de las organizaciones empresariales de carácter intersectorial más representativas del País Vasco.

Kide horiek aipatutako enpresa-erakundeek hautatuko dituzte, eta Eusko Jaurlaritzak izendatuko ditu, dekretu baten bidez. Lekurik hutsik geratuz gero, e) idatzi-zatiko laugarren eta bosgarren paragrafoetan ezarritakoa aplikatuko da, eta hutsune horiek adierazitako enpresa-erakundeetako kideekin beteko dira.

Estos serán designados por las organizaciones empresariales citadas y nombrados mediante decreto del Gobierno Vasco. En su caso, les será de aplicación lo establecido en los párrafos cuatro y cinco del apartado e) en relación a la cobertura de vacantes, las cuales se cubrirán con miembros de las citadas organizaciones empresariales.

3.– Kontseilukideen agintaldiak 3 urte iraungo du. Agintaldia amaitzen denean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sindikatu– eta enpresa-erakundeek hilabeteko epea izango dute titular eta ordezko berriak izendatzeko, eta ez badute epe horren barruan egiten, ulertuko da isilbidez lehendik zeudenak izendatzen dituztela.

3.– La duración del mandato de las o los vocales será de 3 años. Al término del mandato, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las organizaciones sindicales y las empresariales tendrán un mes para designar a las nuevas y nuevos titulares y suplentes, entendiéndose, de no hacerlo en este plazo, que optan tácitamente por designar a los anteriores.

4.– Erakundea autonomoko Administrazio Kontseilua osatuko duten kideak izendatzeko orduan, ahaleginak egingo dira gizon eta emakume kopurua berdintsua izan dadin, eta gizon-emakume horiek prestakuntza, gaitasun eta trebakuntza egokiak izan ditzaten, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

4.– En la designación y nombramiento de las personas que han de formar parte del Consejo de Administración del organismo autónomo se ha de procurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Erakunde bakoitzak, kontseilukideak izendatzen dituenean, bere eskubidearen arabera izenda ditzakeen ordezko nahiz titular guztiak izenda ditzake kontseilukide. Kontseilukide horietako edozeinek bere erakundeko titularrak ordeztu ditzakete titular-postu bat hutsik dagoenean edo titular bat bertaratu ez denean edo gaixorik dagoenean. Eusko Jaurlaritzak, era berean, 5 ordezko izendatu ahal izango ditu, eta horiek titularrak ordeztu ditzakete titular-postu bat hutsik dagoenean edo titular bat bertaratu ez denean edo gaixorik dagoenean.

5.– Al proceder a la designación de las o de los vocales, cada organización puede nombrar tantos vocales suplentes como titulares tenga derecho a designar. Estos vocales podrán, indistintamente, sustituir a los o las vocales titulares representantes de su organización en caso de vacante, ausencia o enfermedad. El Gobierno Vasco podrá igualmente nombrar hasta 5 suplentes que sustituirán, indistintamente, a los o las vocales titulares en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

6.– Aurreko 2. paragrafoko e) eta f) idatzi-zatietan ezarritakoaren arabera, Administrazio Kontseiluan ordezkaritza izan eta modu eraginkorrean hura baliatzen duten sindikatu– eta enpresa-erakundeek, finantziazioa eskura dezakete erakunde autonomoarengandik, ordezkaritza instituzionaleko egitekoak aurrera eraman ditzaten eta euren eginkizunetan partaidetza teknikoa izan dezaten. Horregatik, aipatutako egitekoekin lotutako gastuak ordaintzeko partida bat esleituko da urtero erakunde autonomoaren aurrekontuetan.

6.– Las organizaciones sindicales y empresariales que cuenten con representación en el Consejo de Administración conforme a lo previsto en el apartado 2, letras e) y f) anteriores, y la ejerzan de forma efectiva, podrán percibir financiación del organismo autónomo para el desarrollo de las labores de representación institucional y participación técnica en sus funciones. A tal fin, se consignará anualmente en los presupuestos del organismo autónomo una partida destinada a sufragar los gastos relacionados con las labores citadas.

Finantzaketa hori egiteko baldintzak ezarri eta banaketa egiteko, agindua emango du, urtero, enpleguaren arloan eskumena duen saileko titularrak.

El establecimiento de los términos de dicha financiación y la distribución de la misma se llevará a cabo con carácter anual mediante orden del o la titular del departamento competente en materia de empleo.

7. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren eginkizunak.

Artículo 7.– Funciones del Consejo de Administración.

Hauek dira Administrazio Kontseiluaren eginkizunak:

Son funciones del Consejo de Administración:

a) Erakundearen aurrekontu-aurreproiektua, kontuak eta urteko memoria onartzea, baita onartutako aurrekontu-partidetan egin nahi diren aldaketen proposamena ere.

a) Aprobar el anteproyecto de presupuesto, las cuentas y la memoria anual del organismo, y la propuesta de modificaciones que se pretendan realizar en los conceptos y partidas presupuestarias aprobadas.

b) Erakundearen plan orokorrak eta jarduera-programak onartzea.

b) Aprobar los planes generales y los programas de actividades del organismo.

c) Enplegu Plana diseinatu, onartu, jarraipena egin eta ebaluatzea.

c) Diseñar, aprobar y realizar el seguimiento y evaluar el Plan de Empleo.

d) Enplegurako Prestakuntza Plana diseinatu, onartu, jarraipena egin eta ebaluatzea.

d) Diseñar, aprobar y realizar el seguimiento y evaluar el Plan de Formación para el Empleo.

e) Erakunde publiko eta pribatu, unibertsitate, enpresa edo partikularrekiko lankidetza-hitzarmenak onartzea enplegu eta prestakuntza arloan.

e) Aprobar los convenios de colaboración con los organismos públicos y privados, universidades, empresas o particulares en materia de empleo y formación.

f) Enplegu eta prestakuntza arloko laguntza-deialdiak egitea.

f) Elaborar y aprobar las convocatorias de ayudas en materia de empleo y formación.

g) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jarduteko irizpideak prestatzea eta onartzea.

g) Elaborar y aprobar los criterios de actuación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

h) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren kudeaketa kontrolatu eta ebaluatzea, eta, horretarako, bere helburuak hobeto betetzeko beharrezko iritzitako neurriak proposatzea.

h) Controlar y evaluar la gestión de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, proponiendo las medidas que se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.

i) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko Erregelamenduaren onarpena proposatzea.

i) Proponer la aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

j) Gai jakinetarako batzorde teknikoak edo lan-taldeak era daitezen onestea, eta bere osaketa eta zereginak erabakitzea.

j) Aprobar la creación de comisiones técnicas o grupos de trabajo para materias determinadas, con la composición y funciones que el mismo determine.

k) Zuzendaritza-karguen izendapenaren eta kargu-uzteen berri ematea.

k) Informar sobre el nombramiento y cese de los puestos directivos.

l) Arriskuen kontrol eta kudeaketarako politika onartzea eta gai horretan hartutako neurrien jarraipena egitea.

l) Aprobar la política de control y gestión de riesgos y realizar el seguimiento de las medidas adoptadas en esta materia.

m) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde laguntzaile izaera lortzeko edo galtzeko irizpideak onartzea.

m) Aprobar los criterios para la adquisición o pérdida de la condición de entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

n) Nekez bete daitezkeen lanbideen eta atzerriko langileen kontingentearen proposamena egitea.

n) Realizar la propuesta de ocupaciones de difícil cobertura y de contingente de personas trabajadoras extranjeras.

o) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jardueraren jarraipen-batzordeak eratzea, Lurralde Historikoen geografia-eremuaren barruan, gizarte-agenteek parte har dezaten.

o) Constituir comisiones de seguimiento de la actividad de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el ámbito geográfico de los Territorios Históricos para la participación de los agentes sociales.

p) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eginkizunak eraginpean hartzen dituzten gaietan arau-proposamenak egitea.

p) Realizar propuestas normativas en cuestiones que afecten a las funciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

q) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuetan aldaketak egiteko proposamena onartzea.

q) Aprobar la propuesta de modificaciones en los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

r) Onartutako programa eta deialdiei jarraipena egitea.

r) Seguimiento de los programas y convocatorias aprobados.

s) Lan-agintaritzarekin eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzarekin batera lan egitea, kontratazioan egiten den iruzurraren jarraipena eta ebaluazioa egiterakoan.

s) Colaborar con la Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el seguimiento y evaluación del fraude en la contratación.

t) Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekin eta erkidegoetako enplegu-zerbitzuekin batera eta lankidetzan jarduteko formulak ezartzea, bere eskumenak baliatuz, enpleguko politika aktibo eta pasiboetan bildutako jardunetan.

t) Establecer fórmulas de cooperación y colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios autonómicos de empleo, en el ejercicio de sus competencias, en las distintas actuaciones enmarcadas en las políticas activas y pasivas de empleo.

u) Enpleguaren arloan eskumena duen sailari enplegu-politikaren ildo estrategikoak, diseinua eta jarraibide orokorrak proposatzea.

u) Proponer líneas estratégicas, así como el diseño y directrices generales de la política de empleo al departamento competente en materia de empleo.

v) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jardunaren irizpideak, gidalerroak eta oinarrizko ildoak definitzea, lan-merkatuaren beharrizanei erantzuteko.

v) Definir los criterios, directrices y líneas básicas de actuación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para responder a las necesidades del mercado de trabajo.

w) Enpresen eta produkzio-sarearen egungo eta etorkizuneko beharrizanen jarraipena egiteko programak eta metodologien planifikazioa ezarri, eta horiek diseinatu eta kudeatzea.

w) Establecer la planificación, diseñar y gestionar programas y metodologías para el seguimiento de las necesidades presentes y futuras de las empresas y del tejido productivo.

x) Enplegu-programen eta enplegurako prestakuntzako programen gauzatzean parte hartzen duten erakundeekiko koordinazio-lerroen ezarpena onartzea, baita enpresa-jarduna eta ekintzailetza edozein modutan sustatzen duten gainerako erakunde guztiekikoa ere.

x) Aprobar el establecimiento de líneas de coordinación con las entidades que participan en la ejecución de programas de empleo y de formación para el empleo, así como con todas aquellas dedicadas a la promoción de la actividad empresarial y el emprendizaje en cualquiera de sus formas.

y) Erakundearen interes bereziak gobernatu eta administratzeko bestelako ahalmenak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko beste organo bati berariaz eman ez zaizkionean.

y) Cualesquiera otras competencias de gobierno y administración de los intereses peculiares del organismo que no estén atribuidas a otro órgano de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

8. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren funtzionamendua.

Artículo 8.– Régimen de funcionamiento del Consejo de Administración.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseilua beharrezkoa den guztietan biltzen da ohiko bilkuran, eta, gutxienez, hiru hilean behin. Edozein unetan, Lehendakaritzak hala erabakitzen badu, edota, gutxienez kontseilukideen heren batek eskaera idatzia eta arrazoitua egiten badu, ezohiko bilkurarako deialdia egin daiteke. Azken kasu horretan, Lehendakaritzak ezohiko bilkuraren deialdia egin beharko du eskaeraren ondorengo hamabost egun naturaleko epearen barruan, gai-zerrendan sartuz eskaera arrazoituaren xede diren puntuak eta interesgarritzat jotzen dituen beste batzuk.

1.– El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se reúne, en sesión ordinaria, cuantas veces sea necesario y, al menos, una vez cada tres meses. En cualquier momento, por decisión de la Presidencia o por petición escrita y motivada de al menos un tercio de las y los miembros del Consejo, puede convocarse sesión con carácter extraordinario. En este último caso, la Presidencia debe convocar la sesión extraordinaria en los quince días naturales siguientes a la solicitud, incluyendo necesariamente en el orden del día los puntos objeto de solicitud motivada y pudiendo adicionar otros que considere de interés.

2.– Deialdia, zeinean gai-zerrenda eta bertan sartutako gaiei buruzko dokumentazioa bildu behar baita, gutxienez hamar egun naturaleko aurrerapenarekin egin behar da ohiko bilkuretarako bada, eta bi egun balioduneko aurrerapenarekin, ezohiko bilkuretarako bada.

2.– La convocatoria, que ha de contener el orden del día y la documentación relativa a los asuntos en él incluidos, debe realizarse con una antelación de, al menos, diez días naturales para reuniones ordinarias, y de dos días hábiles cuando las reuniones tengan carácter extraordinario.

3.– Bilkurak lehen edo bigarren deialdian egiten dira, eta bien artean ordu erdiko tartea egongo da.

3.– Las reuniones se celebran en primera o segunda convocatoria, mediando un intervalo de media hora entre ambas.

4.– Administrazio Kontseilua balioz eratzen da, lehen deialdian, lehendakariaz edo idazkariaz gain –edo horien ordezkoaz gain– kideen erdia bertan dagoenean, eta bigarren deialdian, horien herena dagoenean. Nolanahi ere, kide guztiak bertan badaude eta aho batez erabakitzen badute, Kontseilua balio osoz eratuta geratuko da, baita deialdia egiteko baldintzak betetzen ez direnean ere.

4.– El Consejo de Administración se constituye de forma válida, en primera convocatoria, cuando, además de su presidente o presidenta y de su secretario o secretaria o quienes les suplan, estén presentes más de la mitad de sus miembros y, en segunda convocatoria, un tercio de los mismos. En cualquier caso, el Consejo queda válidamente constituido, aún cuando no se hubieran cumplido los requisitos de convocatoria, cuando hallándose presentes todos sus miembros así lo acordaran por unanimidad.

5.– Bertaratutako kideek emandako botoen gehiengo soilarekin hartuko dira Administrazio Kontseiluaren erabakiak, eta Administrazioa ordezkatzen dutenen aldeko botoa beharrezkoa izango da. Lehendakaritzak kalitatezko botoa du berdinketak desegiteko.

5.– Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos por las y los miembros presentes, que ha de incluir el voto favorable de los que representan a la Administración. La Presidencia dispone de voto de calidad para dirimir los empates.

6.– Ezingo da gai-zerrendan bilduta ez dauden gaiei buruzko erabakirik hartu, non eta Administrazio Kontseiluko kide guztiak bilkuran ez dauden eta gehiengoaren botoaren bitartez gaia presakakoa dela erabakitzen ez den.

6.– No se podrán adoptar acuerdos respecto a asuntos no incluidos en el orden del día, salvo que en la reunión estén presentes la totalidad de las y los miembros del Consejo de Administración y sea declarada, mediante voto favorable de la mayoría, la urgencia del asunto.

7.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eginkizunak betetzeko akordiorik hartzea behin eta berriro ezinezko gertatzen denean –gutxienez, lau Administrazio Kontseilu–, eta erabaki horiek atzeratzerik ez dagoenean, Administrazio Kontseiluko lehendakariak, behin beharra eta presa justifikatu ondoren, dena delako gaiaz botazio ez ohikoa egitea erabaki ahal izango du salbuespen gisa, halako moldez non hartu beharreko akordioa hartu ahal izango den, aski izanik horretarako Administrazioa ordezkatzen duten kideen aldeko botoa.

7.– En caso de imposibilidad reiterada, de al menos cuatro Consejos de Administración, para adoptar acuerdos necesarios para el ejercicio de funciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y cuya resolución no admita demora, la Presidencia del Consejo de Administración, previa justificación de la necesidad y urgencia, podrá excepcionalmente establecer que un asunto se someta a votación extraordinaria, de manera que pueda adoptarse el acuerdo correspondiente bastando para su aprobación con el voto favorable de los miembros que representan a la Administración.

Estatutu hauen 7. artikuluan (Administrazio Kontseiluaren eginkizunak), zehazki, a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), p) eta q) idatzi-zatietan, adierazi diren eginkizunei buruzko erabakiak izango dira atzeratu ezin daitezkeenak.

A los efectos anteriores, se entenderá que no admite demora la adopción de los acuerdos relativos a las funciones del Consejo de Administración señaladas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), p) y q) del artículo 7 de los presentes Estatutos.

8.– Bilkura bakoitzaren akta idazten da, eta bertan honako hau adierazten da: bertaratutako kideak, bilkura non eta noiz egin den, eztabaidatu diren gai nagusiak, bozketa egiteko modua eta horren emaitzak, eta erabakien edukia. Aktak idazkariak sinatzen ditu, lehendakariaren oniritziarekin, eta bilera horretan edo hurrengoan onartzen da.

8.– De cada sesión se levanta acta que contiene la indicación de las personas que asisten, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se celebre, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultados de la votación y el contenido de los acuerdos. Las actas son firmadas por el secretario o secretaria con el visto bueno de la Presidencia, y se aprueban en la misma o en la siguiente reunión.

9.– Administrazio Kontseiluak funtzionamendu-arau osagarriak har ditzake, estatutu hauetan aurreikusitakoez gain. Arau horiek ezean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean kide anitzeko organoei buruz jasotakoa aplikatuko da.

9.– El Consejo de Administración podrá adoptar normas de funcionamiento complementarias a las previstas en los presentes estatutos. A falta de las mismas, se aplicará supletoriamente lo previsto para el funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

9. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren Idazkaritza.

Artículo 9.– Secretaría del Consejo de Administración.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia izango da idazkari. Zuzendari nagusirik ez dagoenean edo hori bertaratu ez denean edo gaixorik dagoenean, Zerbitzu Zentraletako Zuzendaritzetako batek egingo ditu Idazkaritzako lanak, estatutu hauen 11. artikuluan ezarritako ordena kontuan izanik.

1.– La Secretaría se desempeña por el Director o Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. En caso de vacante, ausencia o enfermedad se hará cargo de la Secretaría una de las personas titulares de las Direcciones de los Servicios Centrales, de acuerdo con el orden establecido en el artículo 11 de los presentes Estatutos.

2.– Idazkaritzak honako eginkizun hauek beteko ditu:

2.– La Secretaría desempeña las siguientes funciones:

a) Lehendakaritzaren aginduz, bilkuren deialdia egitea eta Administrazio Kontseiluko kideei deialdien berri ematea.

a) Efectuar por orden de la Presidencia y comunicar a los y las miembros del Consejo de Administración la convocatoria de las sesiones.

b) Administrazio Kontseiluko kideen komunikazioak eta, beraz, jakinarazpenak, datu-eskaerak edo bere ardurapean egon behar duten bestelako idazkiak jasotzea.

b) Recibir los actos de comunicación de los y las miembros con el Consejo de Administración así como las notificaciones, peticiones de datos o cualquier otra clase de escritos de los que aquél deba tener conocimiento.

c) Administrazio Kontseiluaren bilkurak prestatzea eta, lehendakariaren oniritziarekin, bilkura horien aktak idaztea eta baimentzea.

c) Preparar las sesiones del Consejo de Administración, así como redactar y autorizar, con el visto bueno de la Presidencia, las actas de las mismas.

d) Akta-liburua betetzea eta zaintzea.

d) Llevar y custodiar el libro de actas.

e) Kontsulten, irizpenen eta harturiko erabakien egiaztagiriak ematea.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos adoptados.

f) Idazkaritzako titular-karguari dagozkion edo Lehendakaritzak bereziki esleitzen dizkion eginkizun guztiak betetzea.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la Secretaría o le sean expresamente encomendadas por la Presidencia.

10. artikulua.– Zuzendaritza Nagusia.

Artículo 10.– La Dirección General.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Zuzendaritza Nagusiko titularra Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatzen du, dekretu baten bidez, enpleguaren arloan eskumena duen sailaren titularrak proposatuta, eta, betiere, proposamen horren berri Administrazioari Kontseiluari eman ondoren. Prozedura bera jarraituko da pertsona hori kargutik kendu behar denean ere.

1.– La persona titular de la Dirección General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo será nombrada, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de empleo, quien previamente deberá comunicar al Consejo de Administración la citada propuesta. Igual procedimiento se seguirá para su cese y separación del cargo.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendaria goi karguduna da, sailburuordearen mailakoa, eta honako eginkizun hauek izango ditu:

2.– El Director o la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene la consideración de alto cargo, con rango de Viceconsejero o Viceconsejera, y ostenta las siguientes funciones:

a) Erakundearen aurrekontuaren aurreproiektua landu eta Administrazio Kontseiluari proposamena egitea.

a) Elaborar y proponer al Consejo de Administración del organismo el anteproyecto de presupuesto del mismo.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua zuzentzea eta Administrazio Kontseiluaren erabakiak betearaztea.

b) Dirigir Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración.

c) Kontseiluari proposatzea erakundearen eginkizunak aurrera eramateko beharrezko jotzen diren hitzarmenak, eta erakunde publiko edo pribatuekin osatutako edo partekatutako kudeaketa-formulak ezartzea.

c) Proponer al Consejo los convenios necesarios para el desarrollo de las funciones del organismo, así como el establecimiento de fórmulas de gestión integradas o compartidas con entidades públicas o privadas.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari berari dagozkion gaiei buruzko kontratuak izenpetzea, eta herri-administrazioen kontratuei buruzko legeriak kontratazio-organoei esleitzen dizkien eskumen eta ahalmenak baliatzea.

d) Suscribir los contratos relativos a las materias propias de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y ejercer cuantas facultades y competencias vengan atribuidas a los órganos de contratación por la legislación sobre contratos de las administraciones públicas.

e) Erakunde autonomoaren helburuak betetzea aldera, haren zerbitzuak zuzendu eta gainbegiratzea, eta langileen zuzendaritzan jardutea.

e) Dirigir y supervisar los servicios del organismo autónomo para el cumplimiento de sus fines y ejercer la dirección de personal.

f) Erakundearen gastuak onartzea eta ordainketak agintzea. Horretarako, Administrazio Kontseiluari jakinarazi behar zaizkio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua atxikita dagoen Saileko sailburuak edo Jaurlaritzaren Kontseiluak baimendutako gastuak. Administrazio Kontseiluak baimenduko ditu 1.000.000 eurotik gorako kontratuak.

f) Aprobar los gastos y ordenar los pagos del organismo, dando cuenta al Consejo de Administración de los gastos autorizados por el Consejero o Consejera del Departamento al que se adscribe Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por el Consejo de Gobierno. El Consejo de Administración autorizará los contratos que excedan de 1.000.000 de euros.

g) Erakundearen ekintzen urteko memoria egitea, baita Administrazio Kontseiluak agindu dakiokeen beste edozein txosten ere.

g) Elaborar la memoria anual de actividades del organismo, así como cualquier otro informe que pueda encomendarle el Consejo de Administración.

h) Diru-sarrerak bermatzeko errenta (edozein modalitatetan) eta etxebizitzako prestazio osagarria onartzeari, ukatzeari, berrikusteari, aldatzeari, eteteari eta azkentzeari buruzko prozedurak ebaztea.

h) Resolver los procedimientos relativos al reconocimiento, denegación, revisión, modificación, suspensión y extinción de la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, y de la prestación complementaria de vivienda.

i) Inklusio aktiborako hitzarmenak izenpetzea.

i) Suscribir los convenios de inclusión activa.

j) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere helburuak betetzeko atxikita dituen programak eta jardunak zuzentzea, horretarako beharrezkoak diren erabaki eta egintza guztiak hartuz, eta deialdien ebazpena eginez hori eskatzen duten programetan, Administrazio Kontseiluak emandako gidalerroak kontuan izanik.

j) Dirigir los programas y actuaciones que tiene encomendados Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el cumplimiento de sus fines, adoptando cuantas decisiones y actos sean precisos para ello, incluyendo la resolución de las convocatorias en aquellos programas en que resulte preciso, de acuerdo con las directrices emanadas del Consejo de Administración.

k) Jurisdikzio-bide zibilaren eta lanekoaren aldez aurreko erreklamazioak ebaztea.

k) Resolver las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional civil y laboral.

l) Zehatzeko ahala erabiltzea, enpleguari eta langabeziari, eta diru-sarreren bermeari eta gizarteratzeari lotutako gaietan, betiere, legeria espezifikoan ezarritako moduan.

l) Ejercer la potestad sancionadora en las materias relativas al empleo y desempleo, y a la garantía de ingresos e inclusión social, en los términos establecidos en sus respectivas legislaciones específicas.

m) Enpleguaren arloan eskumena duen Sailari, bai eta Administrazio Kontseiluari ere, euren egitekoak betetzeko behar duten informazio guztia ematea.

m) Proporcionar al Departamento competente en materia de empleo, así como al Consejo de Administración, cuanta información precise para el cumplimiento de sus funciones.

n) Administrazio Kontseiluak eskuordetzen dizkion ahalmenak erabiltzea eta erabakiak betearaztea.

n) Ejecutar los acuerdos y ejercer las facultades que le delegue el Consejo de Administración.

o) Administrazio Kontseiluari aurkeztea kudeaketa-plana eta jardueren urteko memoria. Era berean, Administrazio Kontseiluari aurrekontu-garapenaren egoeraren berri emango dio, eta onartutako aurrekontuko kontzeptuak edo partidak aldatzeko baimena eskatuko dio.

o) Someter al Consejo de Administración el plan de gestión y la memoria anual de actividades. Igualmente, trasladará al Consejo de Administración el estado del desarrollo presupuestario y solicitará su autorización para modificaciones de conceptos o partidas del presupuesto aprobado.

p) Administrazio Kontseiluari proposatzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eskumenekoak diren laguntzen eta diru-laguntzen deialdiak arautzeko proiektuak, eta Kontseiluak onartzen dituenak argitaratzea.

p) Proponer al Consejo de Administración los proyectos de regulación de las convocatorias de ayudas y subvenciones que sean competencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y proceder a la publicación de las aprobadas por aquél.

3.– Zuzendari nagusirik ez dagoenean edo hori bertaratu ez denean edo gaixorik dagoenean, organo horri atxikitako eskumenak Zerbitzu zentraletako zuzendaritzetako titularretako batek beteko ditu, ondorengo artikuluan ezarritako ordena kontuan izanik.

3.– En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Dirección General, las competencias atribuidas a este órgano serán ejercidas por una de las personas titulares de las Direcciones de los Servicios Centrales, de acuerdo con el orden establecido en el artículo siguiente.

4.– Zuzendari nagusiaren ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari.

4.– Las resoluciones del Director o Directora general ponen fin a la vía administrativa.

2. SEKZIOA
SECCIÓN 2.ª
ZUZENDARITZA- ETA KUDEAKETA-ORGANOAK
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y DE GESTIÓN
1. AZPISEKZIOA
SUBSECCIÓN 1.ª
ZUZENDARITZA-ORGANOAK
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

11. artikulua.– Zuzendaritza-organoen egitura.

Artículo 11.– Estructura de los órganos de dirección.

1.– Zuzendaritza Nagusiaren mendetasun organiko eta funtzionalaren azpian, honako zerbitzu zentraletako zuzendaritza hauek daude:

1.– Bajo la dependencia orgánica y funcional de la Dirección General, existen las siguientes Direcciones de los Servicios Centrales:

a) Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza.

a) Dirección de Servicios Generales.

b) Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritza.

b) Dirección de Activación Laboral.

c) Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritza.

c) Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos.

2.– Aurrekoa gorabehera, erakunde autonomoaren organo guztiei babesa edo laguntza eskaintzen dieten zerbitzu komunak zuzenean Zuzendaritza Nagusiaren mende dauden unitatetan egituratzen dira. Bereziki, honako era honetan antolatzen dira ondorengo zerbitzu hauek:

2.– Sin perjuicio de lo anterior, los servicios comunes que presten apoyo o asistencia al conjunto de órganos del organismo autónomo se estructuran en unidades directamente dependientes de la Dirección General. En particular, se organizan de esta manera los servicios siguientes:

a) Kabinete Tekniko bat, analisi eta azterketak, informazioa, berrikuntza eta horien antzeko eginkizunak garatzeko. Zerbitzu horretan sartuta dago Lanbide Heziketako Euskal Sistemaren Behatokia.

a) Un Gabinete Técnico para el desarrollo de funciones de análisis y estudios, información, innovación y otras de naturaleza análoga. En este servicio se encuadra el Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional.

b) Lurralde Koordinazioko Unitate bat, erakunde autonomoaren lurralde-zerbitzuak osatzen dituzten bulegoen sarea zuzentzeko eta koordinatzeko laguntza-organo gisa.

b) Una Unidad de Coordinación Territorial, cómo órgano de apoyo para la dirección y coordinación de la red de oficinas que integren los servicios territoriales del organismo autónomo.

c) Barne Kontroleko Unitate bat; unitate horrek, erakunde autonomoaren helburuak lortzeko izan daitezkeen arriskuak identifikatu eta kudeatuko ditu, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen dituen funts publikoen erabilera egokia bermatuko duen auditoretza- eta ikuskapen-plan integral bat diseinatu eta betearaziko du.

c) Una Unidad de Control Interno, responsable de identificar y gestionar los posibles riesgos existentes para la consecución de los objetivos del organismo autónomo y de diseñar y ejecutar un plan integral de auditoría e inspección que garantice el correcto uso de los fondos públicos gestionados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

12. artikulua.– Zuzendariak.

Artículo 12.– Los Directores y las Directoras.

1.– Zerbitzu zentraletako zuzendariak goi kargudunak dira, zuzendari-mailakoak, eta euren gain hartzen dute –betiere, Zuzendaritza Nagusiaren menpe–, antolaketa-unitate baten zuzendaritza (unitate horri dagozkion zerbitzuak atxikiko zaizkio). Oro har, honako eginkizun hauek dagozkie:

1.– Los Directores y las Directoras de los Servicios Centrales tienen la consideración de alto cargo, con rango de Director o Directora, y asumen, bajo la dependencia de la Dirección General, la dirección de una unidad organizativa a la que se adscriben los servicios correspondientes. Con carácter general, les corresponden las siguientes funciones:

a) Zuzendaritzari atxikitako zerbitzuak zuzendu, koordinatu eta bultzatzea.

a) Dirigir, coordinar e impulsar los servicios adscritos a la Dirección.

b) Zuzendaritza Nagusiari proposatzea bere Zuzendaritzari izapidetzea dagozkion espedienteak ebazteko, eta bere eskumeneko gaiak ebaztea.

b) Proponer a la Dirección General las resoluciones de los expedientes que corresponda tramitar a su Dirección y resolver los asuntos que sean de su competencia.

2.– Zerbitzu Zentraletako zuzendariak Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatzen ditu, enpleguaren arloan eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailaren titularrak proposatuta, zeinek, aldez aurretik, proposamen horren berri eman behar dion Administrazio Kontseiluari. Kargutik kentzeko edo kargu-uztea deklaratzeko, izendapenaren prozedura berari jarraituko zaio.

2.– Los Directores y las Directoras de los Servicios Centrales son nombrados o nombradas por el Consejo de Gobierno, a propuesta del o de la titular del departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de empleo, quien previamente deberá comunicar al Consejo de Administración la citada propuesta. Su separación del cargo y la declaración de su cese en el mismo se llevan a cabo de igual manera que el nombramiento.

13. artikulua.– Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza.

Artículo 13.– Dirección de Servicios Generales.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzari honako eginkizun hauek betetzea dagokio:

Corresponde a la Dirección de Servicios Generales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren giza-baliabideak administratzea eta kudeatzea, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 10.3 artikuluko eskumenen arabera.

a) Administrar y gestionar los recursos humanos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, según las competencias del artículo 10.3 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

b) Langileen prestakuntza- eta hobekuntza-planak lantzea; nolanahi ere, horrek ez du esan nahi Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak horretarako eskumenik izango ez dutenik.

b) Elaborar planes de formación y perfeccionamiento del personal, sin perjuicio de la competencia correspondiente a la Dirección de Función Pública y al Instituto Vasco de Administración Pública.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzura lanean dihardutenen euskalduntze– eta normalizazio-prozesua sustatzea, baita euskararen erabilera bultzatzea ere, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen gidalerroei jarraiki, eta, betiere, erakunde horrek duen eskumenari kalterik eragin gabe.

c) Promover el proceso de euskaldunización y normalización lingüística del personal al servicio de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, así como fomentar el uso del euskera, según las directrices y sin perjuicio de la competencia correspondiente al Instituto Vasco de Administración Pública.

d) Erakundearen Segurtasun eta Osasun Unitatearen jarduerak zuzentzea, Prebentzio Zerbitzuari dagozkion eskuduntzak aparte utzi gabe.

d) Dirigir las actuaciones de la Unidad de Seguridad y Salud del Organismo sin perjuicio de las atribuciones del Servicio de Prevención.

e) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan indarrean dauden planetan eta arauetan aurreikusitako neurriak gauza daitezen sustatzea.

e) Promover la ejecución de las medidas previstas en los Planes y normas vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres.

f) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrekontuaren jarraipena eta kontrola egitea, baita erakunde autonomoari esleitzen zaizkion baliabideak –Europako Gizarte Funtsetik datozenak– administratzeko beharrezko jarduerak ere.

f) Realizar el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto del organismo, así como las actividades necesarias para la administración de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo que se asignen al organismo autónomo.

g) Kudeaketa ekonomikoa egitea, eta erakunde autonomoaren kanpoko organoen aurrean aurrekontua gauzatzeko fase guztiak bideratzea.

g) Realizar la gestión económica y tramitar las diferentes fases de ejecución presupuestaria ante órganos externos del organismo autónomo.

h) Erakunde autonomoko bulegoen barne-erregimena zaindu eta babestea, baita erakundeari atxikitako ondarea eta bere ekipamendua administratu eta iraunaraztea ere.

h) Atender y cuidar el régimen interior de las dependencias del organismo autónomo y la administración y conservación del patrimonio adscrito al mismo y de su equipamiento.

i) Erakunde autonomoaren kontratazio-espedienteen administrazio-izapideak.

i) La tramitación administrativa de los expedientes de contratación del organismo autónomo.

j) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak behar dituen informazio- eta komunikazio-sistemak antolatu eta kudeatzea, informatika-ekipo eta -programen mantentzea egitea, eta erakunde autonomoak behar dituen datu-baseak, sareak eta sistema eragileak kudeatzea.

j) Organizar y gestionar los sistemas de información y comunicación que precise Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, llevar a cabo el mantenimiento de equipos y programas informáticos, gestionar las bases de datos, redes y sistemas operativos que precise el organismo autónomo.

k) Erakundearen Aholkularitza Juridikoa.

k) La Asesoría Jurídica del organismo.

l) Enpleguari eta langabeziari lotutako zehapen-espedienteak bideratzea, legeria espezifikoan ezarritako moduan.

l) La instrucción de los expedientes sancionadores relativos a las materias de empleo y desempleo, en los términos establecidos en la legislación específica.

m) Prozesu-hobekuntzako, etengabeko prestakuntzako eta ebaluazioko kudeaketa-planak ezarri eta garatzea, aurrez erakundearen Administrazio Kontseiluak onartu ondoren.

m) Implantar y desarrollar planes de gestión de procesos, mejora continua y evaluación, previa aprobación de los mismos por el Consejo de Administración del organismo.

n) Informazioko eta proiektu-garapeneko sistema bat ezarri eta kudeatzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Europako programen berri izateko eta horietan parte hartzeko, eta jardunbide egokiak detektatzeko.

n) Implantar y gestionar un sistema de información y de desarrollo de proyectos que permita el conocimiento y la participación de Lanbide– Servicio Vasco de Empleo en programas europeos y la detección de buenas prácticas.

o) Zuzendaritza Nagusiak esleitzen dizkion antzeko beste eginkizun guztiak garatzea.

o) Desarrollar cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga que puedan serle encomendadas por la Dirección General.

14. artikulua.– Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritza.

Artículo 14.– Dirección de Activación Laboral.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Lanbidea Aktibatzeko Zuzendaritzari dagokio, erakunde autonomoak ondoren adierazten diren gaietan kudeatu behar dituen programen espedienteak izapidetu eta prozesuak kudeatu, planifikatu, diseinatu eta horiei euskarria ematea:

1.– Corresponde a la Dirección de Activación Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo gestionar y dar soporte, planificar, diseñar los procesos y tramitar los expedientes de los programas que el organismo autónomo deba gestionar en las siguientes materias:

a) Enplegu-sustapena.

a) Fomento de empleo.

b) Laneratzea.

b) Inclusión laboral.

c) Lan-merkatuko bitartekaritza (Eures Sareari lotutako jarduerak eta enplegu-agentzien administrazio-kontrola barne).

c) Intermediación en el mercado laboral (incluyendo las actividades vinculadas a la Red Eures y el control administrativo de las agencias de colocación).

d) Orientazioa.

d) Orientación.

e) Enpresei zerbitzua ematea.

e) Servicio a empresas.

f) Tokiko garapena.

f) Desarrollo local.

g) Ekintzailetza.

g) Emprendizaje.

2.– Era berean, honako eginkizun hauek betetzea dagokio Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritzari:

2.– Asimismo, corresponde a la Dirección de Activación Laboral el ejercicio de las siguientes funciones:

a) EAEn laneratzea aktibatzearen arloan beren jarduera garatzen duten gainerako organismoekin koordinatzea eta lankidetzan jardutea.

a) Coordinación y colaboración con el resto de organismos que desarrollan su actividad en materia de activación laboral en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Gizarteratze-enpresen erregistroa zuzentzea eta kudeatzea.

b) La dirección y gestión del Registro de Empresas de Inserción.

c) Gizarteratze aktiborako hitzarmenaren proposamena egitea, hitzarmena sinatu aurretik haren edukia negoziatzea, bertan jasotako ekintzak koordinatzea eta bere aplikazioaren jarraipena egitea.

c) La elaboración de la propuesta de convenio de inclusión activa, la negociación de su contenido con carácter previo a la suscripción, la coordinación de las acciones incluidas en el mismo y el seguimiento de su aplicación.

d) Enpleguaren arloko betebeharrak, zehazki, jarraian adierazten diren kontzeptuen ondorioz sortutakoak, betetzen direla egiaztatzea: langabezia-prestazio eta -subsidioa, diru-sarrerak bermatzeko errenta edo beste edozein prestazio, subsidio edo laguntza.

d) La verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de empleo derivadas de la percepción de la prestación y subsidio por desempleo, de la renta de garantía de ingresos o de cualquier otra prestación, subsidio o ayuda.

e) Zuzendaritza Nagusiak esleitzen dizkion antzeko eginkizun guztiak garatzea.

e) Desarrollar cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga que puedan serle encomendadas por la Dirección General.

15. artikulua.– Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritza.

Artículo 15.– Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari dagokio, erakunde autonomoak ondoren adierazten diren gaietan kudeatu behar dituen programen espedienteak izapidetu eta prozesuak kudeatu, planifikatu, diseinatu eta horiei euskarria ematea:

1.– Corresponde a la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo gestionar y dar soporte, planificar, diseñar los procesos y tramitar los expedientes de los programas del organismo autónomo relativos a las siguientes materias:

a) Enplegurako prestakuntza (eskaintza).

a) Formación para el empleo de oferta.

b) Enplegurako prestakuntza (eskaria).

b) Formación para el empleo de demanda.

c) Prestakuntzaren babesa, laguntza eta ekintza osagarriak.

c) Apoyo, acompañamiento y acciones complementarias a la formación.

d) EAEn enplegurako prestakuntzaren alorrean beren jarduera garatzen duten gainerako organismoekin koordinatzea eta lankidetzan jardutea, eta bereziki Hobetuz-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioarekin.

d) Coordinación y colaboración con el resto de organismos que desarrollan su actividad en materia de formación para el empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en particular, con Hobetuz-Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua.

e) Enplegu- eta prestakuntza-jardun mistoak.

e) Actuaciones mixtas de empleo y formación.

2.– Era berean, honako eginkizun hauek betetzea dagokio Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari:

2.– Asimismo, corresponde a la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Prestakuntza-zentroen inskripzio, homologazio eta ebaluaziorako beharrezkoak diren jarduerak garatzea.

a) Desarrollar las actividades necesarias para el registro, homologación y evaluación de centros de formación.

b) Profesionaltasun-ziurtagiriak luzatu eta erregistratzeko beharrezkoak diren jarduerak burutzea, hezkuntza-administrazioak lanbide-errekerimenduen eta lanbide-gaitasunen ziurtapenaren arloan garatutako ekimenekin behar bezala koordinatuko direla ziurtatuz.

b) Llevar a cabo las actividades necesarias para la expedición y registro de certificados de profesionalidad, asegurando la debida coordinación con las iniciativas desarrolladas por la administración educativa en materia de requerimientos profesionales y certificación de competencias profesionales.

c) Diru-sarrerak bermatzeko errenta (edozein modalitatetan) eta etxebizitzako prestazio osagarria onartzeari, ukatzeari, berrikusteari, aldatzeari, eteteari eta azkentzeari buruzko espedienteak bideratzea.

c) La instrucción de los expedientes relativos al reconocimiento, denegación, revisión, modificación, suspensión y extinción de la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, y de la prestación complementaria de vivienda.

d) Diru-sarrerak bermatzeko errentaren (edozein modalitatetan) eta etxebizitzako prestazio osagarriaren titular eta onuradun direnei etengabeko segimendua egitea eta horien kontrol bat egitea.

d) El seguimiento continuado y el ejercicio de una función de control de las personas titulares y beneficiarias de la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, así como de la prestación complementaria de vivienda.

e) Diru-sarreren berme eta gizarteratzearen arloko zehapen-espedienteei hasiera eman eta horiek bideratzea.

e) La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores en materia de garantía de ingresos e inclusión social.

f) Zuzendaritza Nagusiak esleitzen dizkion antzeko eginkizun guztiak gauzatzea.

f) Ejercer cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga que puedan serle encomendadas por la Dirección General.

2. AZPISEKZIOA
SUBSECCIÓN 2.ª
KUDEAKETA-ORGANOAK: LURRALDE ZERBITZUAK
ÓRGANOS DE GESTIÓN: LOS SERVICIOS TERRITORIALES

16. artikulua.– Lurralde-zerbitzuen egitura organikoa.

Artículo 16.– Estructura orgánica de los servicios territoriales.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lurralde-zerbitzuak enpleguko lurralde-bulegoen sare batean antolatzen dira, eta horiek, zerbitzu publikoaren prestazioan eraginkortasun-irizpideen arabera ezarrita egonik, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoa barne hartzen dute.

Los servicios territoriales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se organizan en una red de Oficinas territoriales de empleo que, establecidas de acuerdo con criterios de eficacia en la prestación del servicio público, cubren la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

17. artikulua.– Enpleguko lurralde-bulegoak.

Artículo 17.– Oficinas territoriales de empleo.

1.– Enpleguko lurralde-bulegoak herritarrei, langileei eta euskal enpresei eskainitako enplegu-zerbitzuen hornidura kudeatzen eta koordinatzen duen oinarrizko unitatea dira, eta horiekin batera produkzio-ehunaren ezaugarriek eta banantze sozioekonomikoak bulegoen kopurua eta kokapena zehaztuko dituzte. Jarduteko geografia-esparrua eta espezializazio funtzionala zerbitzuaren antolaketa-beharrizanak kontuan izanik zehaztuko da.

1.– Las Oficinas territoriales de empleo son la unidad básica desde la que se gestiona y coordina la provisión de los servicios de empleo a la ciudadanía, las personas trabajadoras y las empresas vascas, que junto con las características del tejido productivo y la vertebración socioeconómica determinarán el número y la ubicación. Su ámbito geográfico de actuación y su especialización funcional se determinará atendiendo a las necesidades organizativas del servicio.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren plangintza orokorraren esparruan, enpleguko lurralde-bulego bakoitzak autonomia du bere geografia-inguruneko berezitasunetara egokitzen den kudeaketa-plan bat ezartzeko. Plan hori honako printzipio hauek kontuan izanik gauzatuko da: bitartekaritzaren eraginkortasuna, enplegagarritasun pertsonala, enpresa-lehiakortasuna eta ekintzailetza. Horretarako, enpleguko lurralde-bulegoek lan-merkatuaren ezaugarriak eta beharrizanak ezagutzen lagunduko dieten prozedurak, metodoak eta tresnak erabiliko dituzte.

En el marco de la planificación general de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, cada Oficina territorial de empleo dispone de autonomía para el establecimiento de un plan de gestión adaptado a las especificidades del entorno geográfico que le corresponda atender. Dicho plan estará formulado desde principios de eficacia en la intermediación, empleabilidad personal, competitividad empresarial y el emprendizaje. Para ello, las Oficinas territoriales de empleo utilizarán procedimientos, métodos e instrumentos que les permitan conocer las características y necesidades del mercado de trabajo.

Zuzendaritza Nagusiari dagokio enpleguko lurralde-bulegoen kudeaketa-planak onartzea, baita horiek aldizka ebaluatzea ere.

La aprobación de los planes de gestión de las Oficinas territoriales de empleo corresponde a la Dirección General, que los evalúa periódicamente.

2.– Enpleguko lurralde-bulegoak Zuzendaritza Nagusiaren mende daude organikoki, eta gaiari dagokion Zerbitzu Zentralen Zuzendaritzaren mende funtzionalki, eta honako eginkizun hauek dagozkie:

2.– Bajo la dependencia orgánica de la Dirección General y funcional de la Dirección de Servicios Centrales correspondiente a la materia, las Oficinas territoriales de empleo ejercen las siguientes funciones:

a) Bulegoaren lurralde-eremuan kokatuta dauden enpresetan prospekzio-jarduerak garatzea, egungo eta etorkizuneko lanbide-beharrizanak detektatzeko.

a) Desarrollar actividades de prospección en las empresas situadas en el ámbito territorial de la Oficina para detectar necesidades ocupacionales actuales y futuras.

b) Harreman sistematikoa ezartzea ikastetxeekin, teknologia-zentroekin, Administrazioekin, erakunde sindikal eta enpresarialekin, gizarte-zerbitzuekin eta toki-eremuan sareko lanaren bitartez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eginkizunak garatzen lagundu dezaketen agente publiko edo pribatu guztiekin.

b) Establecer un contacto sistemático con centros educativos, tecnológicos, Administraciones, organizaciones sindicales y empresariales, servicios sociales y cuantos agentes públicos o privados puedan coadyuvar al desarrollo de las funciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ámbito local a través del trabajo en red.

c) Bitartekaritza-jarduerak garatzea, lan-eskaintzak erregistratuz eta kudeatuz, eta lana eskaintzen dutenei laguntza eskainiz lanbide-profilak definitzeko garaian.

c) Desarrollar actividades de intermediación, registrando y gestionando ofertas de trabajo y dando apoyo a los oferentes de ocupación en la definición de perfiles profesionales.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskaintzen dituen prestazioen eta zerbitzuen berri ematea erabiltzaileei, eta bidezko bada, horiek dagozkien ekintza eta programetara bideratzea, dagokion sailkapenaren ondoriozko laneragarritasun-diagnostikoaren arabera. Arreta berezia eskainiko zaio ekintzailetza-gaitasunen detekzioari eta horren orientabide eta sustapen egokiari.

d) Informar a las personas usuarias sobre las prestaciones y los servicios que se ofrecen desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y derivarlas, si procede, hacia las acciones y programas correspondientes, de acuerdo con el diagnóstico de ocupabilidad resultante de la correspondiente clasificación. Especial atención recibirá la detección de capacidades de emprendizaje y su correcta orientación e impulso.

e) Langabeak eta lanbide-hobekuntzan dauden pertsonak enplegu-eskatzaile gisa inskribatu eta erregistratzea, hasierako lanbide-kokatze egoki baten bitartez sailkatzea, eta laneratzeko ibilbide pertsonalizatu eta dinamikoak diseinatu eta eskaintzea.

e) Inscribir y registrar a las personas desocupadas y en mejora de ocupación como demandantes de empleo, clasificarlas mediante un correcto encuadre profesional inicial, diseñar y ofrecer itinerarios personalizados y dinámicos de inserción laboral.

f) Bere eraginpeko lurralde-eremuan prestakuntza-ekintzak identifikatu eta sustatzea.

f) Identificar y promover acciones formativas en el marco de su ámbito territorial de influencia.

g) Saio kolektiboak egitea, enplegu-eskatzaileek enplegu-bilaketarako prozesuan gaitasunak hobetzeko.

g) Realizar sesiones colectivas para la mejora de las competencias de las personas demandantes de ocupación en el proceso de búsqueda de empleo.

h) Enplegu-bilaketa aktiboa sustatzea tresna eta material egokien bitartez, laneratze-ibilbide pertsonalizatuen jarraipena eginez.

h) Promover la búsqueda activa de empleo mediante herramientas y materiales adecuados, realizando el seguimiento de los itinerarios ocupacionales personalizados.

i) Lan-kontratuen komunikazioak kudeatzea.

i) Gestionar las comunicaciones de los contratos de trabajo.

j) Administrazio-espedienteen izapidetzea bultzatzea, dokumentazioa jasoz, eta politika aktiboen programen kudeaketan ardura duten Zerbitzu Zentraletako Zuzendaritzekin koordinatuta esleitzen zaizkien zereginak garatuz. Zehazki, diru-sarrerak bermatzeko errentaren (edozein modalitatetan) eta etxebizitzako prestazio osagarriaren eskabideak onartu behar dituzte.

j) Apoyar la tramitación de expedientes administrativos, recepcionando documentación y desarrollando las tareas que les sean encomendadas en coordinación con las Direcciones de los Servicios Centrales responsables de la gestión de los programas de políticas activas. En particular, le corresponderá la recepción de solicitudes de renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, y de la prestación complementaria de vivienda.

k) Erakunde laguntzaileekin hitzarmenak sinatzeko proposamena egitea, bere jardunaren lurralde-eremuan.

k) Proponer la suscripción de convenios con entidades colaboradoras en su ámbito territorial de actuación.

l) Ikuskapen-planaren esparruan esleitzen zaizkion jarduerak garatzea, eta ezagutzen dituen irregulartasunen berri ematea organo eskudunari.

l) Desarrollar las actividades que se les encomiende en el marco del plan de inspección y comunicar al órgano competente las irregularidades de las que tengan conocimiento.

m) Zuzendaritza Nagusiak esleitzen dizkion antzeko eginkizun guztiak garatzea.

m) Desarrollar cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga que puedan serle encomendadas por la Dirección General.

18. artikulua.– Programa sektorialak.

Artículo 18.– Programas sectoriales.

17.1 artikuluan –Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lurralde-bulegoen kudeaketa-planei dagokienez– ezarritakoa gorabehera, erakunde autonomoak lan-merkatuko beharrizan sektorialen gainean taxutu diren zerbitzuen kudeaketa-programak ezarri ahal izango ditu. Programa horiek Administrazio Kontseiluak onartu behar ditu, ezarri aurretik.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.1 en relación a los planes de gestión de las Oficinas Territoriales de Empleo de Lanbide– Servicio Vasco de Empleo, el organismo autónomo podrá establecer programas de gestión de sus servicios articulados sobre necesidades sectoriales del mercado de trabajo. El establecimiento de estos programas requerirá la aprobación previa del Consejo de Administración.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUko LANGILEAK
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

19. artikulua.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko langileak.

Artículo 19.– Personal al servicio de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1.– Honako hauek dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko langileak:

1.– Integran el personal al servicio de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko kidegoetakoak diren eta erakundearen zerbitzura lanean diharduten funtzionarioak.

a) Las funcionarias y funcionarios públicos que formen parte de los Cuerpos o plantillas de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y presten servicios en el organismo.

b) Lan-kontratudun langileak, finkoak edo behin-behinekoak.

b) El personal laboral, fijo o temporal.

2.– Honako xedapen hauek ezarriko zaizkie karrerako funtzionarioei: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartu zuen apirilaren 12ko 7/2007 Legea, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko karrerako funtzionarioei aplikatzen zaien funtzio publikoko gainerako araudia.

2.– Al personal funcionario de carrera le será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, y el resto de la normativa de función pública que se aplica al resto del personal funcionario de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Lan-kontratudun langileei lan-zuzenbidea eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartu zuen apirilaren 12ko 7/2007 Legea –berariaz aplikatu beharrekoa den hari dagokionez– aplikatuko zaie.

3.– Al personal laboral le será de aplicación el derecho laboral y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca en lo que le sea expresamente de aplicación.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ONDAREA, BALIABIDEAK, AURREKONTUAK ETA KONTABILITATEA
PATRIMONIO, RECURSOS, PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

20. artikulua.– Ondare– eta kontratazio-araubidea.

Artículo 20.– Régimen patrimonial y de contratación.

1.– Erakundearen titulartasunekoak diren eta hari esleitzen zaizkion ondasun eta eskubideei aplikatzeko araubidea, azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretu bidez onartutako Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginean ezarritakora egokitzen da.

1.– El régimen aplicable a los bienes y derechos cuya titularidad ostente el organismo, así como a los que le sean adscritos, se adecua a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobada por Decreto Legislativo 2/2007 de 6 de noviembre.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eginkizunak aurrera eramateko behar diren ondasunak eta zerbitzuak kontratatzeko eta eskuratzeko araubide orokorra kontratazio publikoari buruzko arauetan –Sektore Publikoko Kontratuei buruzko legeriaren ondorioetarako, Administrazio Publikotzat hartzen diren botere esleitzaileentzako– ezarritakoa da.

2.– El régimen general de la contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las funciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo será el establecido en la normativa sobre contratación pública para los poderes adjudicadores que tienen la consideración de Administraciones Públicas a los efectos de la legislación de Contratos del Sector Público.

21. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 21.– Recursos económicos.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baliabideak honako hauek dira:

Constituyen los recursos económicos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

a) Urtero diru-kopuru bat izango du, autonomia-erkidegoko aurrekontu orokorretan zehazturik.

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Ondasun eta eskubideek sortutako tasak, prezio publikoak, produktuak zein errentak, eta bere jardueren egikaritzaren ondoriozko diru-sarrerak –arruntak zein ezohikoak–, erakundearen aurrekontuen kargura emandako diru-laguntzen onuradunek betebeharrak ez betetzeagatik izapidetutako itzulketa-prozedurei eta zehapenei dagozkien diru-sarrera publikoak barne.

b) Las tasas, los precios públicos y los productos y rentas de todo índole procedentes de los bienes y derechos y los ingresos, ordinarios y extraordinarios, derivados del ejercicio de sus actividades incluidos los ingresos de naturaleza publica correspondientes a procedimientos de reintegro tramitados por incumplimiento de obligaciones por beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos del organismo autónomo y los provenientes de sanciones.

c) Ohiko eta ezohiko diru-sarrerak, baldin eta legezko baimena badu, halakorik jaso ahal izateko.

c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que legalmente este autorizado a percibir.

d) Berari emandako diru-laguntzak, ekarpenak eta dohaintzak.

d) Las subvenciones, aportaciones y donaciones otorgadas a su favor.

e) Eman dakiokeen beste edozein baliabide.

e) Cualesquiera otros recursos que le puedan ser atribuidos.

22. artikulua.– Ekonomia- eta aurrekontu-araubidea.

Artículo 22.– Régimen económico y presupuestario.

1.– Aurrekontu-araubidea, ekonomia- eta finantza-araubidea, kontrol ekonomikoko araubidea, kontabilitate-araubidea, eta, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari dagozkion gaiei buruzko araubidea, erakunde autonomoentzat ezarritakoa izango da.

1.– El régimen presupuestario, económico-financiero, de control económico, de contabilidad y, en general, el relativo a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco será el establecido para los organismos autónomos.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak urtero landu eta onartuko du aurrekontuaren aurreproiektua, eta Eusko Jaurlaritzara bidaliko du Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan –behar bezala bereizita– sar dadin.

2.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo elaborará y aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Gobierno Vasco para que sea integrado, de forma diferenciada, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común