Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

103. zk., 2012ko maiatzaren 28a, astelehena

N.º 103, lunes 28 de mayo de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA ETA KONTSUMO SAILA
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
2350
2350

60/2012 DEKRETUA, apirilaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoan gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuen arloko eginkizunak antolatzeari eta banatzeari buruzkoa.

DECRETO 60/2012, de 24 de abril, de organización y distribución de funciones en materia de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuek (Gijedaja) osasun publikorako eta animalien osasunerako arriskuak sor ditzakete. Horregatik, eta animalien hainbat gaixotasun agertu zirelako, zenbait araudi ezarri ziren azpiproduktu horiek nola kontrolatu eta deuseztatu behar diren eta horiek berrerabiltzeko aukerarik badagoen arautzeko.

Los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (Sandach) pueden generar riesgos para la salud pública y la salud animal. Ello, combinado con la aparición de diversas enfermedades de los animales, dio origen a diversas normativas que tienen por objeto regular el control, su posible reutilización y la eliminación de dichos subproductos.

Arlo horretako erkidegoko araudi osoa bildu eta berrantolatu zuen (CE) 1774/2003 Erregelamenduak, Europako Parlamentuarenak eta Kontseiluarenak, 2002ko urriaren 3koak, gizakiek jateko ez diren animalia-azpiproduktuei (animalia-azpiproduktuak) aplika dakizkiekeen osasun-arauak ezartzen dituenak, eta 90/667/CEE Zuzentaraua indargabetzen duenak.

El Reglamento (CE) n.º 1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (subproductos animales) y por el que se deroga la Directiva 90/667/CEE, recogió y reordenó toda la normativa comunitaria en esta materia.

EAEn, erkidegoko araudia garatzeko eta aplikatzeko sortu zen 139/2005 Dekretua, uztailaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan sorturiko gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei eta sukalde-hondakinei buruzkoa. Dekretu horretan biltzen dira arlo horretako arau nagusiak eta horiek EAEn aplikatzeko antolaketa- eta eskumen-arauak.

En la CAPV, en desarrollo y aplicación de la normativa comunitaria, se publicó el Decreto 139/2005, de 5 de julio, de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano y residuos de cocina generados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En él se recogen tanto las normas sustantivas en esa materia como las normas organizativas y competenciales para su aplicación en la CAPV.

Hainbat aldiz aldatu da aipatutako (CE) 1774/2002 Erregelamendu hori. Era berean, Batzordearen zenbait erabaki argitaratu dira arlo horretan. Azkenik, esan behar da erregelamendu hori ordeztu dutela (CE) 1069/2009 Erregelamenduak, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarenak, 2009ko urriaren 21ekoak (gizakiek jateko ez diren animalia-azpiproduktuei eta produktu deribatuei aplika dakizkiekeen osasun-arauak ezartzen ditu, eta (CE) 1774/2002 Erregelamendua indargabetzen) eta (UE) 142/2011 Erregelamenduak, Batzordearenak, 2011ko otsailaren 25ekoak, (CE) 1069/2009 Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituenak.

El mencionado Reglamento (CE) n.º 1774/2002 ha sido modificado en numerosas ocasiones. Asimismo numerosas Decisiones de la Comisión han incidido en esta materia. Finalmente, dicho Reglamento ha sido sustituido por el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, (por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002) y por el Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1069/2009.

Hortaz, zuzenean aplikatu beharreko erkidegoko araudiak (erregelamenduak eta erabakiak) guztiz baztertu du 139/2005 Dekretua, uztailaren 5ekoa. Gainera, ez ditu arau horren puntu batzuk soilik baztertu; aitzitik, osorik baztertu du, arlo hori erkidego-mailan arautu delako neurri handian, erkidegoko arau nagusiak eta erabakiak oso zehatzak direlako, eta maiz egokitzen direlako sortzen diren egoera berrietara.

Lo anterior supone que el Decreto 139/2005, de 5 de julio, ha quedado completamente desplazado por la normativa comunitaria de aplicación directa (Reglamentos y Decisiones). Desplazamiento que ocurre no sólo puntualmente, sino constantemente debido al alto grado de comunitarización de esta materia y al alto grado de concreción y detalle de la normativa sustantiva y de las decisiones comunitarias, que son frecuentemente modificadas para adaptarse a las situaciones que se van produciendo.

Araudi nagusia erkidegoko erregelamenduek eta erabakiek eta estatuko oinarrizko legediak ezartzen badute ere, EAEko herri-administrazioek araudi guzti hori egiaztatu eta kontrolatu behar dute. Hori horrela, aipatutako dekretua indargabetu behar da, eta beste berri bat ezarri, EAEn eginkizunak antolatzeko eta banatzeko araudia ezarriko duena, eta arlo horretako araudia aplikatuko duena. Horixe da, hain zuzen ere, dekretu honen xedea. Arau horiek ezartzeko orduan, kontuan hartu da uztailaren 5eko 139/2005 Dekretua aplikatzerakoan izandako esperientzia.

Aunque la normativa sustantiva ya viene proporcionada por la reglamentación y las decisiones comunitarias, y, en su caso, por la legislación básica del Estado, toda esa normativa tiene que ser objeto de verificación y control por parte de las administraciones públicas vascas. Por ello, procede derogar el Decreto y sustituirlo por uno nuevo que se limite a establecer las normas de organización y de distribución de funciones y dentro de la CAPV y para la aplicación de la normativa en esta materia, que es el objeto del presente Decreto. A la hora de establecer dichas normas se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del Decreto 139/2005, de 5 de julio.

Indargabetu egiten da, baita are, 55/2003 Dekretua, martxoaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoan esne gordina ekoizteko higiene– eta osasun-baldintzak kontrolatzeari eta ebaluatzeari buruzkoa. Arau hori guztiz gainditu eta baztertu dute erkidegoko araudiak eta estatuko oinarrizko araudiak, eta arriskutsua da segurtasun juridikorako; hortaz, dekretu honen bidez, aipatutako arau hori ere indargabetzen da.

Asimismo, se deroga el Decreto 55/2003, de 4 de marzo, sobre control y evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias de la producción de leche cruda en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta norma ha quedado totalmente superada y desplazada por la normativa comunitaria y estatal básica, y su existencia supone una fuente de inseguridad jurídica, por lo que se procede a su derogación con ocasión de la publicación del presente Decreto.

Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-aldundiei iritzia eskatu zaie dekretu hau egiteko garaian, bai eta nekazaritza– eta industria-sektoreko lanbide-erakundeei eta elkarteei ere.

En la elaboración del presente Decreto han sido consultadas las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como las organizaciones profesionales y asociaciones representativas del sector agroindustrial.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Osasun eta Kontsumoko eta Lurralde plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuen proposamenei jarraiki, eta Gobernu Kontseiluak 2011ko apirilaren 24an egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau xedatzen da.

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Sanidad y Consumo, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 24 de abril de 2012,

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan eginkizunak antolatzea eta banatzea gizakiek jateko ez diren animalia-azpiproduktuen eta produktu deribatuen arloko araudia aplikatzeko.

Este Decreto tiene por objeto establecer la organización y distribución de funciones en la Comunidad autónoma del País Vasco para la aplicación de la normativa en materia de subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.

2. artikulua.– Aplikazio-esparrua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen aplikazio-esparruan sartzen dira gizakiek jateko ez diren animalia-azpiproduktuak eta produktu deribatuak identifikatzeko, sailkatzeko, biltzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko, manipulatzeko, eraldatzeko eta erabiltzeko, deuseztatzeko eta merkaturatzeko lanak, (CE) 1069/2009 Erregelamenduari jarraiki, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarenari, 2009ko urriaren 21ekoari, gizakiek jateko ez diren animalia-azpiproduktuei eta produktu deribatuei aplika dakizkiekeen osasun-arauak ezartzen dituenari, eta (CE) 1774/2002 Erregelamendua indargabetzen duenari.

1.– El ámbito de aplicación material del presente Decreto son las operaciones de identificación, clasificación, recogida, transporte, almacenaje, manipulación, transformación y utilización o eliminación, así como comercialización de los subproductos animales y los productos derivados no destinados a consumo humano, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002.

Dekretu honen aplikazio-esparrutik kanpo gelditzen dira honako hauek:

Quedan excluidas del ámbito del presente Decreto:

a) Aurreko atalean aipatutako lanak, nekazaritza-ustiategietan gauzatzen badira.

a) las operaciones descritas en el apartado anterior que sean realizadas en explotaciones agrarias.

b) 3. kategoriako eraldaketa-fabrikak, animaliak elikatzeko lehengaiak soilik ekoizten dituztenak, eta lehengai horiek biltegiratzen dituzten establezimenduak.

b) el control de las plantas de transformación de categoría 3 que producen únicamente materias primas para alimentación animal, así como los establecimientos que almacenan estas materias primas.

Dekretu honetan aipatzen den garraioa, gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei dagokienez, 1., 2. eta 3. kategorietako eraldatu gabeko materialetara mugatzen da. (CE) 1069/2009 Erregelamenduan, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarenean, 2009ko urriaren 21ekoan, adierazten da zein diren material horiek.

Las operaciones de transporte mencionadas en el presente Decreto se limitarán al transporte de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano de materiales de categoría 1, 2 y 3 sin transformar, previstos en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009.

2.– Dekretu honen lurraldeko aplikazio-esparruan sartzen dira EAEn gauzatzen diren lan eta EAEn lan egiten duten eragile guztiak.

2.– El ámbito de aplicación territorial del presente decreto son todas las operaciones y todos los agentes que operen en el País Vasco.

3. artikulua.– Agintari eskumendunak.

Artículo 3.– Autoridades competentes.

1.– Elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak izango du honako eginkizun hauek betetzeko eskumena:

1.– Será la Dirección competente en materia de calidad alimentaria del Gobierno Vasco la autoridad competente para realizar las siguientes funciones:

a) Dekretu honetan eta gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei buruzko gainerako araudian xedatutako prebentzio–, zaintza– eta kontrol-neurriak koordinatzea.

a) Coordinar las medidas de prevención, vigilancia y control establecidas en el presente Decreto y demás normativa sobre subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.

b) Baimenak ematea Gijedaja establezimenduei; aurrez, instalazioei dagokien lurralde historikoko foru-aldundiaren txostena jaso beharko du.

b) Conceder las autorizaciones a los distintos establecimientos Sandach, previo informe de la Diputación Foral correspondiente del Territorio Histórico donde estén ubicadas sus instalaciones.

c) Egoitza soziala EAEn duten ibilgailuak edo garraio-enpresak erregistratzea.

c) Registrar los vehículos o empresas de transporte con domicilio social en la CAPV.

d) 2. kategoriako materiala eraldatzen duten industrietan denbora batez 1. kategoriako materiala eraldatzeko baimena ematea; aurrez, dagokion foru-aldundiaren txostena jaso beharko du.

d) Autorizar a que en las industrias de transformación de material de categoría 2, se pueda proceder a la transformación de material categoría 1 con carácter temporal, previo informe de la Diputación Foral correspondiente.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko establezimenduei baimena ematea beste autonomia-erkidego edo estatu batzuetako 1. eta 2. kategoriako materialak eraldatzeko.

e) Autorizar la transformación en establecimientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de material 1 y 2 procedente de otras Comunidades Autónomas o Estados.

f) Beste autonomia-erkidego edo estatu batzuetatik datorren 1. eta 2. kategoriako materialarekin irinak eta gantzak erabilera teknikorako balioztatzeko edo erabiltzeko baimena ematea (artikulu honen 2.b) atalean jasotakoa izan ezik).

f) Autorizar la valorización o destino a uso técnico (excepto lo contemplado en el apartado 2.b) del presente artículo) de harinas y grasas elaboradas con material de categoría 1 y 2 procedentes de otras Comunidades Autónomas o Estados.

g) EAEn sortutako 1. eta 2. kategoriako materiala beste autonomia-erkidego edo estatu batera eramateko baimena ematea hori deuseztatzeko edo eraldatzeko.

g) Autorizar el traslado para su destrucción o transformación de material categoría 1 o 2 generado en la CAPV, a otra Comunidad Autónoma o Estado.

h) EAEn sortutako 1. eta 2. kategoriako materialarekin egindako irinak eta gantzak beste autonomia-erkidego edo estatu batera eramateko baimena ematea horiek deuseztatzeko edo balioztatzeko.

h) Autorizar el traslado para su destrucción o valorización de harinas y grasas elaboradas con material categoría 1 o 2 generadas en la CAPV, a otra Comunidad Autónoma o Estado.

i) Hildako animalien larruak eta adarrak kentzeko baimenak ematea gizakien eta animalien osasunerako kalterik ez dagoela bermatzeko neurriak hartu direnean.

i) Conceder autorizaciones para la retira de los cueros y astas de los animales muertos, cuando se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la ausencia de riesgo para la salud humana y animal.

j) EAEko Gijedaja Koordinatzeko Mahaiko presidente izatea.

j) Presidir la Mesa Coordinadora de Sandach de la CAPV.

2.– Ingurumen-kalitatearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak izango du honako eginkizun hauek betetzeko eskumena:

2.– Será la Dirección competente en materia de calidad ambiental del del Gobierno Vasco la autoridad competente para realizar las siguientes funciones:

a) Energia balioztatzeko eta deuseztatzeko industriak baimentzea eta kontrolatzea.

a) Autorizar y controlar las industrias de valorización energética y de eliminación.

b) Biogaseko edo konpostatzeko fabrikak baimentzea eta kontrolatzea.

b) Autorizar y controlar las plantas de biogás o compostaje.

c) Beste autonomia-erkidego edo estatu batzuetan ekoiztutako 1., 2. eta 3. kategorietako materialekin egindako irinak eta gantzak EAEko industrietan errausketaren edo baterako errausketaren bidez deuseztatzeko baimenak ematea.

c) Autorizar la destrucción, mediante coincineración o incineración en industrias de la CAPV, de harinas y grasas procedentes de material categoría 1, 2 y 3 generadas en otras Comunidades Autónomas o Estados.

3.– Osasun publikoaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak izango du honako eginkizun hauek betetzeko eskumena:

3.– Será la Dirección competente en materia de salud pública del del Gobierno Vasco la autoridad competente para realizar las siguientes funciones:

a) Bermatzea gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuak ekoizten dituzten establezimenduek establezimenduan bertan manipulatzen dituztela haien instalazioetan sortutako edo gordetako azpiproduktuak, gizakiek jateko produktuak ez kutsatzeko. Halaber, egiaztatzea establezimendu horiek modu egokian kentzen dituztela gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuak baimendutako enpresa baten bidez.

a) Supervisar que los establecimientos en los que se producen subproductos de origen animal no destinados a consumo humano realizan la manipulación de los subproductos generados o presentes en sus instalaciones dentro del propio establecimiento, de forma que eviten contaminaciones de los productos destinados a consumo humano. Supervisar asimismo, que dichos establecimientos realizan de forma correcta la gestión de la retirada de los subproductos de origen animal no destinados a consumo humano a través de una empresa autorizada.

b) Animalia susmagarriak eta zuzenean deuseztatzekoak direnak hiltzeko baimena ematea hiltegiei.

b) Autorizar los mataderos para el sacrificio de animales sospechosos y cuantos otros se destinen a su destrucción directa.

c) Aurretiaz koloreztatu gabe dagoen 1. kategoriako materiala deuseztatzeko baimena ematea, eta 1. kategoriako materiala ateratzeko baimena ematea irakaskuntzarako, ikerketarako, azterketa berezietarako edo analisietarako; betiere, produktu horiek ez badira gizakiek edo animaliek jateko erabiliko, ikerketa-proiektuetan horiek erabiltzeko baimena ematen ez bada behintzat.

c) Autorizar la eliminación de material categoría 1 sin coloración previa y autorizar la salida de material categoría 1 con destino a enseñanza, investigación, estudios especiales o análisis, siempre que tales productos no sean destinados finalmente al consumo humano ni animal, salvo aquellos que se determinen en los proyectos de investigación para los que se autoriza su utilización.

d) Bizkarrezurdun behi-kanalak hiltegitik ateratzeko baimena ematea indarrean dagoen gutxieneko adinaren arabera.

d) Autorizar la salida de canales de vacuno con columna vertebral del matadero según la edad mínima establecida en la normativa vigente.

e) Kanal horiek jaso ditzaketen establezimenduen baldintzak baimentzea eta ikuskatzea, bai eta horietan material arriskutsu gisa jotako materialak ateratzea ere.

e) Autorizar y supervisar las condiciones de los establecimientos que pueden recibir estas canales, así como la extracción de los materiales especificados de riesgo de las mismas.

4.– Foru-aldundietako dagozkien organoek izango dute honako eginkizun hauek betetzeko eskumena:

4.– Serán los órganos correspondientes de las Diputaciones Forales las autoridades competentes para realizar las siguientes funciones:

a) 1. kategoriako materialak eraldatzeko fabriketan gizakiek jateko ez diren animaliak hiltzeko baimena ematea.

a) Autorizar el sacrificio de animales no destinados a consumo humano en Plantas de Transformación de categoría 1.

b) Urrutiko guneetatik datorren 1. kategoriako materiala eta hondakinak «in situ» lurperatuz deuseztatzeko baimena ematea.

b) Autorizar la eliminación de material categoría 1 procedente de zonas remotas como residuos mediante enterramiento «in situ».

c) Goroztegiak jartzeko baimena ematea, indarrean dagoen legediaren arabera, hegazti nekrofagoak elikatzeko 1. kategoriako materiala duten animalien bidez.

c) Autorizar muladares para la alimentación de aves necrófagas a base de animales que contengan material categoría 1 en base a la normativa vigente.

d) Maskota-animaliak ehorzteko baimena ematea.

d) Autorizar el enterramiento de animales de compañía.

e) Beste autonomia-erkidego edo estatu batetik datorren eta EAEko eraldaketa-fabrika batera doan 1. eta 2. kategoriako materiala kontrolatzea eta horren jarraipena egitea.

e) Realizar el control y seguimiento de la entrada de material categoría 1 y 2 proveniente de otra Comunidad Autónoma o Estado cuyo destino sea una planta de transformación ubicada en la CAPV.

f) Beste autonomia-erkidego edo estatu batetik datorren 1. eta 2. kategoriako produktu eraldatua kontrolatzea eta horren jarraipena egitea.

f) Realizar el control y seguimiento de la entrada de producto transformado de material categoría 1 y 2 proveniente de otra Comunidad Autónoma o Estado.

g) Hildako animalien larruak eta adarrak kentzeko prozesuak gainbegiratzea aurrez baimena eman bada artikulu honetako 1.i) puntuan ezarritakoaren arabera.

g) Supervisar la retirada de cueros y astas de los animales muertos cuando exista previa autorización concedida según lo establecido en el punto 1.i) del presente artículo.

h) Dekretu honetan aurreikusitako txostenak egitea.

h) Realizar los informes previstos en el presente Decreto.

i) Baimendutako establezimenduetan kontrolak egitea dekretu honetako 3. artikuluaren 1. atalari jarraikiz, eta material horiek garraiatzea horiek edozein tokitan ekoiztu direla ere. Halaber, kontrol horien emaitzak helarazi beharko dizkiote urtero elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzari. Osasun publikoaren alorrean eskumena duen zuzendaritzari ere igorri beharko dizkiote emaitzak gizakien osasunean eragina izan badezakete. EAEko Gijedajaen Kontrol Planean xedatutakoaren arabera egingo dira kontrol horiek.

i) Realizar los controles de los establecimientos autorizados de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 del presente Decreto, así como el transporte de dichos materiales, con independencia del lugar en el que se generen, y transmitir, anualmente, a la Dirección competente en materia de calidad alimentaria los resultados de los mismos, así como a la Dirección competente en materia de salud pública en aquellos casos en los que se pudiera ver afectada la salud humana. Dichos controles se realizarán según lo establecido en el Plan de Controles Sandach de la CAPV.

j) Agintari eskumendun gisa jardutea (UE) 142/2011 Erregelamenduaren, Batzordearenaren, 2011ko otsailaren 25ekoaren, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (CE) 1069/2009 Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituenaren, IV. eranskinaren III. Kapituluko 7. metodoan aurreikusitako ondorioetarako.

j) Ejercer de autoridad competente a los efectos de lo previsto en el Método 7 del Capítulo III del anexo IV del Reglamento (UE) 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo.

4. artikulua.– Baimen-araubidea.

Artículo 4.– Régimen de autorización.

1.– Dekretu honetako I. eranskinean jasotako ereduaren araberako baimen-eskabidea aurkeztu beharko diote zuzendaritza eskumendunari haien eginkizunen arabera, dekretu honetako aurreko artikuluari eta arlo honetan indarrean dagoen gainerako legediari jarraiki, aurretiazko baimena behar duten langileek.

1.– Los operadores, que de conformidad con el artículo anterior del presente Decreto y con el resto de la normativa vigente en esta materia, deban, en función de sus actividades, contar con la autorización previa, deberán presentar ante la Dirección competente solicitud de autorización conforme al modelo previsto en el anexo I del presente Decreto, en su caso.

2.– Eskabideak baldintza guztiak betetzen ez baditu, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela akatsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, zuzendaritza eskumenduneko titular den pertsonak azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen, 42. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz egindako ebazpena eman ondoren.

2.– Si la solicitud no reune todos los requisitos, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa Resolución de la persona titular de la Dirección competente dictada en los términos establecidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Edonola ere, zuzendaritza eskumendunak, aurkeztutako eskabidean adierazitakoa egoki ulertu, ebaluatu eta eskabidea izapidetzeko beharrezko iritzitako bestelako argibide eta/edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

3.– En cualquier caso, la Dirección competente podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

4.– Behin aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa aztertu ondoren, dagokion foru-aldundiari igorriko zaio espedientea hark txostena eman behar badu. Hala badagokio, foru-aldundiaren txostena aztertu ostean, eskabidea ebatziko du zuzendaritza eskumenduneko titularrak.

4.– Examinadas las solicitudes y documentación presentadas se remitirá el expediente a la Diputación Foral correspondiente, en caso de que ésta deba emitir informe. Visto el informe de la Diputación Foral correspondiente, en su caso, la persona titular de la Dirección competente resolverá la solicitud.

5.– Gehienez ere, sei hilabeteko epean emango eta jakinaraziko da ebazpena, eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 42. artikuluaren 5. atalean ezarritako etete-egoeretako bat gertatzen ez bada behintzat. Epe hori igaro ondoren ebazpenik izan ezean, interesdunek eskabideak baietsi direla pentsatu ahal izango dute, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 43. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

5.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud, sin perjuicio de los supuestos de suspensión establecidos en el apartado 5 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, las personas interesadas podrán entender estimadas sus solicitudes de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.– Baimena emateko edo ezesteko ebazpenaren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio sailburuordetza eskumenduneko titularrari hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen duen egunaren biharamunetik hasita, horrela ezartzen baitu Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 114. eta 115. artikuluetan.

6.– Contra la resolución de autorización o desestimación de la autorización, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería competente en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. artikulua.– Kontrolak homogeneizatzea eta arrazionalizatzea.

Artículo 5.– Homogeneidad y racionalización de los controles.

1.– Dekretu honen esparruan gauzatuko diren kontrol guztiek bete beharko dute agintari eskumendunek horretarako sortuko duten EAEko Gijedajaen Kontrol Planean xedatutakoa.

1.– Todos los controles realizados en el ámbito del presente Decreto, quedarán condicionados a lo establecido en el Plan de Controles Sandach de la CAPV que a tal fin elaborarán las autoridades competentes.

2.– Parte hartuko duten agintari eskumendun guztien kontrol-lanak koordinatzeko, EAEko Gijedaja Koordinatzeko Mahaia sortuko da. Elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen saileko pertsona titularraren agindu bidez ezarriko da mahai horrek nola funtzionatuko duen eta zer osaera izango duen.

2.– Al objeto de coordinar las labores de control de las distintas autoridades competentes implicadas, se crea la Mesa coordinadora Sandach de la CAPV, cuyo régimen de funcionamiento y composición será desarrollado mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de calidad alimentaria.

3.– Foru-aldundiek egin beharko dizkiete honako kontrol hauek, bakoitzak bere lurraldean, dekretu honetan araututako fabrikei, EAEko GIJEDAJAEN Kontrol Planari jarraiki:

3.– Corresponderá a las Diputaciones Forales realizar, en sus respectivos ámbitos territoriales, los siguientes controles a las plantas reguladas en el presente Decreto conforme al Plan de Controles Sandach de la CAPV:

a) Indarrean dagoen legedian Gijedaja establezimenduentzat eta eragileentzat ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.

a) Comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos para los establecimientos y operadores Sandach en la normativa vigente.

b) Establezimendu horietan prozesatuko diren lehengaiak kontrolatzea, bai eta horien jatorria eta hornitzaileak ere.

b) Control de las materias primas que se vayan a procesar en estos establecimientos, así como del origen y proveedores de las mismas.

c) Biltzeko eta garraiatzeko prozesuetan erabiliko diren edukiontziak eta ibilgailuak garbitzen eta desinfektatzen direla zaintzea.

c) Control de limpieza y desinfección de contenedores y vehículos utilizados durante el proceso de recogida y transporte.

Urtero, aldi horretan zehar industria horiei egindako ikuskatzeen zerrenda bat igorri beharko diote elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari, EAEko Gijedajaen Kontrol Planari jarraiki, eta adierazi beharko dute zer urritasun nagusi aurkitu dituzten, eta zer neurri hartu diren horiek konpontzeko.

Anualmente, remitirán a la Dirección competente en materia de calidad alimentaria del Gobierno Vasco un listado de las inspecciones efectuadas a estas industrias en ese periodo, siguiendo el Plan de Controles Sandach de la CAPV, indicándose las deficiencias más notables que se hayan constatado y haciendo mención a las medidas correctoras adoptadas.

4.– Foru-aldundiek, bakoitzak bere lurraldean, gutxienez urtean behin kontrolatu beharko dituzte dekretu honen arabera gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuak garraiatzeko erabiliko diren ibilgailu erregistratu guztiak.

4.– Corresponderá a las Diputaciones Forales realizar, en sus respectivos ámbitos territoriales, al menos una vez al año, los controles a todos los vehículos registrados para el transporte de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano conforme al el presente Decreto.

5.– Elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzak gainbegiratu beharko ditu dekretu honetan aipatutako erregistroak, EAEko Gijedajaen Kontrol Planari jarraiki, horien trazabilitatea egiaztatze aldera.

5.– Corresponderá a la Dirección competente en materia de calidad alimentaria la supervisión de los registros mencionados en el presente Decreto, de conformidad con el Plan de Controles Sandach de la CAPV, a fin de comprobar la trazabilidad.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BILTZEA ETA GARRAIATZEA
RECOGIDA Y TRANSPORTE

6. artikulua.– Garraiatzea.

Artículo 6.– Transporte.

1.– Gizakiek jateko ez diren animalia-azpiproduktuak biltzen dituzten enpresek eta ibilgailuek, EAEn lan egin nahi badute, aurretiaz jakinarazi beharko dute; hortaz, lanean hasi aurretik, dagokion informazioa aurkeztu beharko diote, dekretu honen II. eranskinean jasotako ereduari jarraiki, elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzari.

1.– Las empresas y los vehículos de recogida de subproductos animales no destinados al consumo humano que deseen operar en la CAPV estarán sujetos a un régimen de comunicación previa, por lo que deberán comunicarlo y presentar la documentación pertinente conforme al modelo previsto en el anexo II al presente Decreto ante la Dirección competente en materia de calidad alimentaria con antelación al inicio de su actividad.

2.– Behin aurkeztutako dokumentazioa aztertutakoan, elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzak ibilgailuak erregistratuko ditu, eta dagokion foru-aldundiak EAEko Gijedajaen Kontrol Planean ezarritako kontrolak egingo dizkie haien egoitza sozialean indarrean dagoen legedian ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko.

2.– Una vez examinada la documentación aportada, la Dirección competente en materia de calidad alimentaria procederá al registro de los vehículos, y serán objeto de los controles establecidos en el Plan de Controles Sandach de la CAPV, por parte de la Diputación Foral correspondiente a su sede social, a los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

3.– Garraio-enpresek erregistro batean jasoko dituzte establezimendu hornitzaileak eta egunero biltzen duten bolumena, eta azpiproduktuak garraiatzeko dauzkaten ibilgailu guztien zerrenda bat egingo dute. Etengabe eguneratuko dira dokumentu horiek, eta, horietan aldaketarik egonez gero, hala jakinaraziko diote elikagaien arloan eskumena duen zuzendaritzari.

3.– Las empresas de transporte llevarán un registro con los establecimientos proveedores y volumen diario recogido, así como un listado de todos los vehículos destinados al transporte de subproductos de su propiedad. Estos documentos se mantendrán permanentemente actualizados, remitiendo a la Dirección competente en materia de calidad alimentaria cualquier variación en los mismos.

4.– Baimendutako eraldaketa– edo errausketa-industriek soilik kendu ahal izango dute 1. kategoriako materiala, haien kasa edo horretarako izendatuko dituzten garraiolarien edo enpresen bidez.

4.– El material categoría 1 sólo podrá ser retirado por las industrias de transformación o incineradoras autorizadas, bien por sus propios medios o por los transportistas o empresas que designen para este fin.

7. artikulua.– Materialak identifikatzea.

Artículo 7.– Identificación de los materiales.

1.– Behar diren neurriak hartu beharko dira honako hauek bermatzeko:

1.– Deberán tomarse todas las medidas necesarias para garantizar que:

a) 1., 2. eta 3. kategorietako materialak bereizita eta identifikatuta daudela, eta biltzeko eta garraiatzeko lanetan horrela mantentzen direla.

a) Los materiales de categorías 1, 2 y 3 se mantengan separados e identificados y sigan siéndolo durante las operaciones de recogida y transporte.

b) Eraldatutako animalia-produktuak identifikatuta daudela, bereizita mantentzen direla eta garraio-lanetan zehar oraindik identifika daitezkeela.

b) Los productos animales transformados sean identificados, se mantengan separados y sigan siendo identificables durante las operaciones de transporte.

2.– Garraioan zehar, etiketa bat jarri beharko da ibilgailuan, edukiontzietan, kutxetan edo biltzeko beste materialen batean, indarrean dagoen legediak material-mota bakoitzarentzat ezarritako kolorea eta legenda izango dituena.

2.– Durante el transporte y en una etiqueta fijada al vehículo, a los contenedores, las cajas u otro material de envasado deberá indicarse según el tipo de material, el color y la leyenda que al efecto establece la normativa vigente.

3.– Enpresak erabiliko duen merkataritza-agirian ere jaso beharko dira aurreko atalean aipatutako legendak.

3.– Las leyendas establecidas en el apartado anterior deberán figurar a su vez en el documento comercial utilizado por la empresa.

8. artikulua.– Ibilgailuak eta edukiontziak.

Artículo 8.– Vehículos y contenedores.

1.– Ontzi berri zigilatuetan edo ibilgailu edo edukiontzi hermetikoetan bildu eta garraiatu beharko dira animalia-azpiproduktuak eta produktu eraldatuak, ez dadin batere galdu eta gizakien edo animalien osasunerako arriskurik ez sortzeko.

1.– Los subproductos animales y los productos transformados deberán recogerse y transportarse en envases nuevos sellados o vehículos o contenedores herméticos a fin de evitar cualquier tipo de pérdidas y evitar todo riesgo para la salud humana o animal.

2.– Honako lan hauek egin behar dira animalia-azpiproduktuak edo animalia-produktu eraldatuak ukitu dituzten eta berriz erabil daitezkeen ibilgailuekin eta edukiontziekin eta ekipamenduko elementu eta tresna guztiekin:

2.– Los vehículos y contenedores reutilizables, así como todos los elementos reutilizables del equipo o de los instrumentos que entren en contacto con subproductos animales o productos animales transformados deberán:

a) Garbitu eta desinfektatu egin behar dira materiala deskargatzen den bakoitzean.

a) Limpiarse y desinfectarse después de cada descarga del material.

b) Garbi eta lehor egon behar dute berriz erabili aurretik.

b) Mantenerse limpios y secos antes de usar.

3.– Berriz erabil daitezkeen edukiontziak kategoria bakarreko materiala garraiatzeko erabiliko dira kutsadura gurutzatua saihesteko beharrezkoa bada.

3.– Los contenedores reutilizables deberán dedicarse al transporte de material de una sola categoría siempre que sea necesario para evitar la contaminación cruzada.

4.– Ibilgailu berean kategoria desberdinetako materialak garraiatu ahal izango dira behar bezala bananduta eta identifikatuta daudela eta ontzi estankoetan gordeta daudela bermatzen bada.

4.– Se podrán transportar materiales de diferentes categorías en un mismo vehículo siempre que se garantice la debida separación, estanqueidad e identificación de los mismos.

9. artikulua.– Merkataritza-agiria.

Artículo 9.– Documento Comercial.

1.– Animalia-azpiproduktuak eta animalia-produktu eraldatuak garraiatzeko orduan, merkataritza-agiria eraman beharko da horiekin batera. Behar bezala beteta egon behar du, eta honako informazio hau jasoko du gutxienez:

1.– Durante el transporte, los subproductos animales y los productos animales transformados, irán acompañados del documento comercial debidamente cumplimentado que contenga al menos la siguiente información:

a) Materiala establezimendutik irten deneko data.

a) La fecha en la que el material sale del establecimiento.

b) Materialaren deskribapena, dagokion kategoria barne, bai eta animalia-espeziea ere 3. kategoriako materiala bada, eta animaliaren marka aurikularreko zenbakia hala badagokio.

b) La descripción del material, incluida la identificación de la categoría y la especie animal para el material categoría 3 y el número de marca auricular del animal en su caso.

c) Materialaren kopurua, hots, horren bolumena, pisua edo ontzien kopurua.

c) La cantidad de material, en volumen, peso o cantidad de envases.

d) Materiala nondik datorren; jatorriko establezimendua adierazi beharko da.

d) El lugar de origen del material, con identificación del establecimiento de origen.

e) Garraiolariaren izena eta helbidea, eta materiala garraiatzen duen ibilgailuaren matrikula.

e) El nombre, dirección del transportista y matrícula del vehículo que lo transporta.

f) Materialaren hartzailearen edo jasotzailearen izena eta helbidea, eta, hala badagokio, haren baimen– edo erregistro-zenbakia.

f) El nombre y la dirección del destinatario o consignatario del material y, en su caso, su número de autorización o registro.

g) Hala badagokio:

g) Cuando así proceda:

– Jatorriko establezimenduaren baimen-zenbakia.

– El número de autorización del establecimiento de origen.

– Tratamenduaren izaera eta metodoak.

– La naturaleza y los métodos de tratamiento.

2.– Dokumentu horren hiru kopia aurkeztu beharko dira gutxienez (zehazki, jatorrizkoa eta bi kopia). Jatorrizkoa bidalketarekin batera eraman beharko da amaierara arte, eta hartzaileari eman beharko zaio. Hartzaileak gorde egin behar du. Jatorriko establezimenduak gordeko du kopietako bat, eta bestea, berriz, garraiolariak.

2.– Este documento deberá presentarse al menos por triplicado (el original y dos copias). El original deberá acompañar al envío hasta su destino final y será entregado al destinatario. El consignatario deberá conservarlo. Una de las copias será para el establecimiento de origen y la otra permanecerá en poder del transportista.

3.– Erkidegoan barnako garraioa bada, merkataritza-agiri espezifiko bat eraman beharko da salgaiekin batera; indarrean dagoen legediak ezarritako gutxieneko edukiak jaso beharko ditu.

3.– En caso de transporte intracomunitario, la mercancía deberá ir acompañada por un documento comercial específico, cuyo contenido mínimo establezca la normativa vigente.

10. artikulua.– Dokumentuak erregistratzea.

Artículo 10.– Registro de documentos.

1.– Animalia-azpiproduktuak sortzen, garraiatzen edo jasotzen dituztenek artxibatuta gorde beharko dute, bi urtez gutxienez, animalia-azpiproduktu horiei dagokien dokumentazio guztia.

1.– Quienes generen, transporten o recepcionen subproductos animales deberán mantener archivada, durante un periodo mínimo de dos años, toda la documentación que acompaña a dichos subproductos animales.

2.– Agintari eskumendunek edozein unetan eskatu ahal izango dute dokumentazio hori.

2.– Dicha documentación podrá ser exigida, en cualquier momento, por las autoridades competentes.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
AUTOKONTROLERAKO SISTEMAK
SISTEMAS DE AUTOCONTROL

11. artikulua.– Autokontrolerako sistemak ezartzea.

Artículo 11.– Implantación de sistemas de autocontrol.

1.– Dekretu honetan aurreikusitako establezimenduek autokontrolerako sistema bat erabili beharko dute Gijedajaen arloan indarrean dagoen legediak xedatutakoa betetzen dela bermatzeko.

1.– Los establecimientos previstos en el presente Decreto deben utilizar un sistema de autocontrol para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Sandach.

2.– Establezimenduez arduratzen diren pertsonek eta horien jabeek autokontrolerako prozedura jarraitu bat edo batzuk ezarriko, aplikatuko eta mantenduko dituzte. Prozedura horiek diseinatzerakoan, kontuan hartuko dituzte Arriskuen Azterketako eta Kontrol Puntu Kritikoen (AAKPK) printzipioak, betiere, establezimendu horiek honako jarduera hauetako bat gauzatzen badute:

2.– Las personas encargadas y propietarias de establecimientos, establecerán, aplicarán y mantendrán uno o varios procedimientos de autocontrol permanentes y escritos sobre la base de los principios de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC), siempre que dichos establecimientos efectúen alguna de las siguientes actividades:

– Animalia-azpiproduktuak prozesatzen badituzte.

– El procesamiento de subproductos animales.

– Animalia-azpiproduktuak biogas edo konpost bihurtzen badituzte.

– La transformación de subproductos animales en biogás o compost.

– Kategoria bateko baino gehiagotako animalia-azpiproduktuak edo produktu deribatuak manipulatzen eta biltegiratzen badituzte establezimendu edo fabrika berean.

– La manipulación y el almacenamiento de más de una categoría de subproductos animales o productos derivados en el mismo establecimiento o planta.

– Maskota-animalientzako elikagaiak ekoizten badituzte.

– La fabricación de alimentos para animales de compañía.

Dagokion lurralde historikoko foru-aldundiak baliozkotu beharko ditu autokontrolerako sistemak, Arriskuen Azterketako eta Kontrol Puntu Kritikoen (AAKPK) printzipioetan oinarritutakoak barne.

Los sistemas de autocontrol, incluidos aquellos basados en los principios del análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC), deben ser validados por la Diputación Foral correspondiente del Territorio Histórico.

3.– Gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak egongo ditu ondorengo ikuskatzeak dekretu honetan jasotako establezimenduetan, zuzendaritza horrek landutako Kontrol Programari jarraiki. Hortaz, establezimenduek baliozkotzeko prozedura dokumentatu egokiak ezarri beharko dituzte autokontrolerako planean jasotako elementuak eraginkorrak direla egiaztatu ahal izateko.

3.– La Dirección competente en materia de Subproductos de origen animal no destinados a consumo humano del Gobierno Vasco realizará las correspondientes auditorias posteriores en los establecimientos previstos en el presente Decreto, de acuerdo al Programa de Control elaborado por dicha Dirección, por lo que los establecimientos deberán implantar procedimientos documentados de validación que permitan constatar que los elementos del plan de autocontrol son efectivos.

4.– Establezimenduek erregistro-sistema bat izango dute, autokontrolerako sistemako jarduera guztiak idatziz gordetzeko, eta agintari eskumendunak erregistro-sistema horretan sartu ahal izango du.

4.– Los establecimientos dispondrán de un sistema de registro donde quede constancia escrita de todas las actividades del sistema de autocontrol al que tendrá acceso la autoridad competente.

12. artikulua.– Laguntza-planak.

Artículo 12.– Planes de Apoyo.

Establezimenduek laguntza-planak eduki beharko dituzte autokontrolerako sistemak funtziona dezan, eta horren oinarri izango dira. Honako hauek izan daitezke laguntza-planak:

Los establecimientos, deberán disponer de planes de apoyo que permitan el funcionamiento del sistema de autocontrol y sean la base del mismo, pudiendo ser los siguientes:

a) Fabrikazioko jardunbide egokien gidaliburua.

a) Manual de Buenas Prácticas de Fabricación.

Lanerako jarraibideak zehaztuko dira, prozesuko etapa bakoitzerako lan-prozedura egokiak jasoko dituztenak. Horien artean jasoko dira langile manipulatzaileen higieneari eta janzkerari buruzko xehetasunak eta enpresa bakoitzaren eta prozesuko fase bakoitzaren lan-jarraibide zehatzak.

Se desarrollarán instrucciones de trabajo en las que se establezcan los procedimientos de trabajo correctos para cada etapa del proceso, que incluirán tanto las especificaciones referidas a la higiene e indumentaria del personal manipulador como pautas de trabajo específicas de cada empresa y de cada fase del proceso.

b) Garbiketa– eta desinfekzio-plana.

b) Plan de limpieza y desinfección.

Lanerako jarraibideak zehaztuko dira, prozesuko etapa bakoitzerako lan-prozedura egokiak jasoko dituztenak. Horien artean jasoko dira langile manipulatzaileen higieneari eta janzkerari buruzko xehetasunak eta enpresa bakoitzaren eta prozesuko fase bakoitzaren lan-jarraibide zehatzak.

Se desarrollarán instrucciones de trabajo en las que se establezcan los procedimientos de trabajo correctos para cada etapa del proceso. Recogerá tanto especificaciones referidas a la higiene e indumentaria del personal manipulador como pautas de trabajo específicas de cada empresa y de cada fase del proceso.

c) Izurriak kontrolatzeko plana.

c) Plan de control de plagas.

Lanerako jarraibide espezifikoak zehaztuko dira izurrien prebentziorako eta kontrolerako prozedurak ezartzeko; borroka-prozedura aktiboak eta pasiboak jasoko dituzte.

Se desarrollarán instrucciones específicas de trabajo en las que se establezcan los procedimientos de prevención y control de plagas que incluirán procedimientos activos y pasivos de lucha.

d) Prestakuntza-plana.

d) Plan de formación.

Autokontrolerako sistemaren esparruan, langile guztiek zein eginkizun dagokien ongi dakitela bermatuko da, eta une oro horri buruzko beharrezko informazioa eta prestakuntza dutela.

Se garantizará que todo el personal implicado conoce sus funciones en el marco del sistema de autocontrol y que dispone en todo momento de la información y formación necesarias sobre el mismo.

e) Makinak eta instalazioak mantentzeko plana.

e) Plan de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones.

Lanerako jarraibideak zehaztuko dira, eta horietan jasoko da zer mantentze-prozedura gauzatuko diren erabiltzen diren makinetan eta enpresaren instalazioetan. Prozedura horiek ulertzeko eta aplikatzeko informazio garrantzitsua ere jasoko dute.

Se desarrollarán instrucciones de trabajo en las que se establezcan los procedimientos de mantenimiento de la maquinaria utilizada y de las instalaciones de la empresa que contendrán la información relevante para su comprensión y aplicación.

f) Produktuen trazabilitatearen plana.

f) Plan de trazabilidad de los productos.

Dokumentu-sistema bat landuko da lehengaiak eta amaitutako produktuak identifikatu ahal izateko, biak elkarrekin lotuta. Sistemak aukera eman behar du zehaztasunez jakin ahal izateko produktu bakoitza zer lehengaiekin egin den. Halaber, amaierako produktuaren ibilbidea banaketa-puntura arte jarraitzeko aukera eman behar du sistemak.

Se desarrollará un sistema documental capaz de identificar tanto las materias primas como los productos terminados, relacionando ambos entre si. El sistema deberá permitir conocer detalladamente, las materias primas con las que se ha elaborado cada producto. Asimismo, el sistema permitirá seguir el rastro del producto final hasta su punto de distribución.

g) Hornitzaileak kontrolatzeko plana.

g) Plan de control de proveedores.

Lehengaiak, zerbitzuak eta laguntza-materialak hornitzen dituzten enpresei zer ezaugarri eskatzen zaizkien adieraziko da plan dokumentatu batean, horiek egokiak eta seguruak direla bermatzeko.

Se desarrollará plan documentado que recoja las características exigidas a las empresas que suministran las materias primas, servicios y materiales auxiliares de forma que se garantice que son correctos y seguros.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ZEHAPEN-ARAUBIDEA
RÉGIMEN SANCIONADOR

13. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak.

Artículo 13.– Infracciones y sanciones.

1.– Dekretu honetan jasotako aginduak ez betetzea arau-hauste administratibo izan daiteke, eta dagokion zehapena eragingo du, honako hauei jarraiki: apirilaren 24ko 8/2004 Legeari, animalien osasunari buruzkoari; ekainaren 22ko 1945/1983 Errege Dekretuari, kontsumitzaileen defentsaren eta nekazaritzako eta elikagaigintzako ekoizpenaren arloko arau-hausteak eta zehapenak ezartzen dituenari; abenduaren 23ko 17/2008 Legeari, EAEko nekazaritza– eta elikagaigintza-politikari buruzkoari; eta aplikagarri gerta daitekeen gainerako araudiari jarraiki.

1.– El incumplimiento de los preceptos del presente Decreto podrá constituir infracción administrativa y dará lugar a la correspondiente sanción, de acuerdo a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y la producción agroalimentaria, Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria del País Vasco y demás normativa que pueda resultar de aplicación.

2.– Zehapen-araubideari dagokionez, honakoetan xedatutakoa hartuko da kontuan: azaroaren 26ko 30/1992 Legean, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearenean; otsailaren 20ko 2/1998 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zehapen Ahalmenari buruzkoan; eta aplikagarri gerta daitekeen gainerako araudian xedatutakoa.

2.– En cuanto al procedimiento sancionador se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás normativa aplicable.

3.– Jarraian aipatzen diren arauen arabera eskumena duen organoak gauzatuko du zehapen-ahalmena: dekretu honen arabera; azaroaren 25eko 27/1983 Legearen, autonomia-erkidegoko erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanei buruzkoaren, arabera; Osasun eta Kontsumo eta Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza sailen egitura organikoa ezartzen duten dekretuen arabera.

3.– La potestad sancionadora será ejercida por el órgano competente de acuerdo con el presente Decreto, la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, así como los Decreto por los que se establece la estructura orgánica de los Departamentos de Sanidad y Consumo; y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Agricultura y Pesca.

4.– Arau-haustearen larritasunaren arabera eta aplikagarri den legearekin bat etorriz erabakiko da dagokion jarduera aldi baterako eten edo bertan behera utzi behar den, jarduera egiteko baimena kendu behar den, edo enpresa, instalazioa, establezimendua, ustiategia edo industria itxi egin behar den.

4.– En función de la gravedad de la infracción podrá adoptarse, de acuerdo con la legislación aplicable, la suspensión temporal, anulación o pérdida de la autorización para el ejercicio de la actividad que se trate, o el cierre de la empresa, instalación establecimiento, explotación o industria.

5.– Xedapen honetan ezarritakoaz gainera, erantzukizun kriminala sor daiteke osasun publikoaren kontrako delituengatik.

5.– Lo dispuesto en esta disposición se entiende, sin perjuicio de la posible responsabilidad criminal por delitos contra la salud pública.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Dekretu honen aplikazioak bere baitan dakarren edozertan, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek herri-administrazioekin euskaraz edo gazteleraz egiteko eskubidea dute bai idatziz bai ahoz, eta aukeratzen duten hizkuntzan erantzungo zaie. Eskubide hori bermaturik izango dute.

Primera.– Se garantizará el derecho de las personas físicas y de los representantes de las personas jurídicas a utilizar el euskera y el castellano y a ser atendido en la lengua elegida en las relaciones, tanto escritas como orales, con las administraciones públicas derivadas de la aplicación del presente Decreto.

Bigarrena.– Administrazio eskumendunek dekretu honetan jasotako prozedurak egokituko dituzte herritarrek bitarteko elektronikoak erabili ahal izateko eta haien artean datuak trukatzea errazteko, administrazio-izapideak errazte eta arintze aldera.

Segunda.– Las Administraciones competentes adecuarán los procedimientos previstos en este Decreto para que la ciudadanía pueda utilizar medios electrónicos y para facilitar el intercambio de datos entre ellas, a fin de simplificar y agilizar los trámites administrativos.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean sartzen den unean gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuak garraiatzeko baimena duten garraio-ibilgailuak ofizioz erregistratuko dira. Halere, elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzak dokumentazio gehigarria eskatu ahal izango die, edo agintari eskumendunak beharrezko irizten dituen kontrolak eta egiaztapenak egin ahal izango ditu.

Los vehículos de transporte que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren autorizados para el transporte de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano, serán registrados de oficio sin perjuicio de la documentación adicional que la Dirección competente en materia de calidad alimentaria pueda solicitar o de los controles y comprobaciones que la autoridad competente entienda necesario realizar.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK
DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.– Indargabetu egiten da 139/2005 Dekretua, uztailaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan sorturiko gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei eta sukalde-hondakinei buruzkoa.

Primera.– Queda derogado el Decreto 139/2005, de 5 de julio, de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano y residuos de cocina generados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bigarrena.– Indargabetu egiten da, baita are, 55/2003 Dekretua, martxoaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoan esne gordina ekoizteko higiene– eta osasun-baldintzak kontrolatzeari eta ebaluatzeari buruzkoa.

Segunda.– Queda derogado el Decreto 55/2003, de 4 de marzo, sobre control y evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias de la producción de leche cruda en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu hau aplikatzeko behar diren xedapenak agindu bidez ezartzeko ahalmena ematen zaie, bakoitzari bere eskumenen esparruan, Osasun eta Kontsumoko sailburuari eta Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza sailburuari.

Primera.– Se faculta al Consejero de Sanidad y Consumo y a la Consejera de Medio Ambiente Planificación Territorial, Agricultura y Pesca para dictar, mediante Orden, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Decreto.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean dekretu hau. Hala eta guztiz ere, aplikagarri izango da 2011ko martxoaren 4tik aurrera.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante lo anterior, será aplicable a partir del 4 de marzo de 2011.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko apirilaren 24an.

Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Osasun eta Kontsumoko sailburua,

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

MARíA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de abril de 2012.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

El Consejero de Sanidad y Consumo,

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común