Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

69. zk., 2012ko apirilaren 4a, asteazkena

N.º 69, miércoles 4 de abril de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ARBITRAJE BATZORDEA
COMISIÓN ARBITRAL
1601
1601

2/2012 ERABAKIA, 2012ko martxoaren 1ekoa, Gazteriaren Euskal Legearen Proiektuaren gainean Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako foru-aldundiek planteatutako eskumen-arazoari buruzkoa.

DECISIÓN 2/2012, de 1 de marzo de 2012, relativa a las cuestiones de competencia planteadas por las Diputaciones Forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa en relación con el Proyecto de Ley Vasca de Juventud.

Donostian, 2012ko martxoaren 1ean, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak, Juan Luis Ibarra Robles jaun lehendakariak eta Alberto López Basaguren, Eduardo Vírgala Foruria, Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea, Andrés María Urrutia Badiola eta Juan Ramón Guevara Saleta kideek osatzen dutenak, ondoko erabakia hartu du.

En Donostia-San Sebastián, a 1 de marzo de 2012, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Juan Luis Ibarra Robles y los Vocales, D. Alberto López Basaguren, D. Eduardo Vírgala Foruria, D.ª Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea, D. Andrés María Urrutia Badiola y D. Juan Ramón Guevara Saleta, ha pronunciado la siguiente

ERABAKIA
DECISIÓN

Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako foru-aldundiek, hurrenez hurren, 11/2011, 12/2011 eta 13/2011 eskumen-arazoak planteatu dituzte Eusko Jaurlaritzak aurkeztu eta Eusko Legebiltzarrak 2011ko urriaren 26an egindako saioan Osoko Bilkuraren Akordioaren bidez (Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofiziala, 131. zenbakia, urriaren 28koa) tramitatzeko onartutako Gazteriaren Euskal Legearen Proiektuaren gainean.

En las Cuestiones de Competencia 11/2011, 12/2011 y 13/2011 planteadas, respectivamente por las Diputaciones Forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa con ocasión del Proyecto de Ley Vasca de Juventud, formulado por el Gobierno Vasco y admitido a trámite por Acuerdo del Pleno del Parlamento Vasco, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del Parlamento Vasco n.º 131, de 28 de octubre):

Arabako Foru Aldundiak esandako proiektuaren 7. artikuluko e), f), g), h), i) eta j) atalen eta 8, 25, 26.1, 38, 39, 41 eta 49 artikuluen edukiaren gaineko eskumen-arazoei buruzko prozedura (11/2011) bultzatu du.

La Diputación Foral de Álava promueve el procedimiento sobre cuestiones de competencia (11/2011) con respecto al contenido de los apartados e), f), g), h), i) y j) del artículo 7, y los artículos 8, 25, 26.1, 38, 39, 41 y 49 del referido Proyecto.

Bizkaiko Foru Aldundiak, bestalde, eskumen-arazoei buruzko prozedura (11/2011) Arabako Foru Aldundiarenaren artikulu eta atal berberen edukiaren gainean bultzatu du.

La Diputación Foral de Bizkaia promueve el procedimiento sobre cuestiones de competencia (12/2011) en relación con los mismos preceptos del Proyecto que la Diputación Foral de Álava.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, 6. artikuluko 2. eta 3. atalen; 7. artikuluko a), d), e), f), g), h), i), j) eta k) atalen; 8, 23, 25, 26.1 eta 38 artikuluen; 41. artikuluko c), d), e), f), g), h), i) eta j) atalen; eta 49 artikuluaren gaineko eskumen-arazoei buruzko prozedura (13/2011) bultzatu du.

Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa promueve el procedimiento sobre cuestiones de competencia (13/2011) con respecto a los apartados 2 y 3 del artículo 6, apartados a), d), e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 7, lo artículos 8, 23, 25, 26.1 y 38, los apartados c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 41 y el artículo 49.

Juan Luis Ibarra Robles, Ebazpen Batzordearen lehendakaria, izan da txostengilea, eta Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkuraren iritziaren berri eman du.

Ha sido Ponente D. Juan Luis Ibarra Robles, Presidente de la Comisión Arbitral, quien expresa el parecer del Pleno de la Comisión Arbitral.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Ebazpen Batzorde honetan 2011ko azaroaren 15ean erregistratutako idazkiaren bidez, Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofizialean, 131. zenbakian, urriaren 28koan, argitaratutako Gazteriaren Euskal Legearen Proiektuaren (GELP) gaineko eskumen-arazoari buruzko prozedura bultzatu du Arabako Foru Aldundiak (AFA).

Primero.– Mediante escrito registrado en esta Comisión Arbitral en fecha 15 de noviembre de 2011, la Diputación Foral de Álava (DFA) promueve el procedimiento sobre cuestiones de competencia con ocasión del Proyecto de Ley Vasca de Juventud (PLVJ), publicado en el Boletín del Parlamento Vasco n.º 131, de 28 de octubre de 2011.

Eragileak ezartzen du eskumenak urratzen dituela esandako proiektuaren 7. artikuluko e), f), g), h), i) eta j) atalen eta 8, 25, 26.1, 38, 39, 41 eta 49 artikuluen edukiak, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren (EHAE) 10.39 eta 37.3.a) artikuluei loturiko Lurralde Historikoen Legearen (LHL) 7.c.2 eta 8.3 artikuluek lurralde historikoei esleitzen dizkieten eskumenen titulartasuna aldatzen duen aldetik.

La accionante fija la vulneración competencial, que considera se produce por efecto del contenido de los apartados e), f), g), h), i) y j) del artículo 7, y los artículos 8, 25, 26.1, 38, 39, 41 y 49 del referido Proyecto, en la alteración de la titularidad de las competencias conferidas a los Territorios Históricos por los artículos 7.c.2 y 8.3 de la LTH, en relación con los artículos 10.39 y 37.3.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV).

Ondorioztatzen du eztabaidagai diren manuen edukia ez datorrela bat EHAEn ezarritako eskumen-banaketarekin, hain zuzen, lurralde historikoetako foru-erakundeei bakarrik dagokielako bere burua antolatzeko eskumena; eta, gainera, gazte-politikaren arloan indarrean dagoen eskumen-erregimenari, LHLren 7. artikuluko c.2 atalean ezarritakoari, eragiten diola.

Concluye que el contenido de los preceptos controvertidos no se adecua a la distribución de competencias establecida en el EAPV por corresponder la competencia de autoorganización con carácter exclusivo a las Instituciones Forales de los Territorios Históricos; afectando, además, al régimen de competencias en materia de política juvenil vigente, establecido en el apartado c.2 del artículo 7 de la LTH.

Bigarrena.– Hurrengo egunean, azaroaren 16an, erregistratutako idazkian, Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) eskumen-arazoei buruzko prozedura bultzatu du Ebazpen Batzordean, eztabaida sortu duten xedea eta funtsa aurrez AFAk adierazitako berberak izanik.

Segundo.– En escrito registrado en fecha 16 de noviembre siguiente, la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) promueve ante la Comisión Arbitral el procedimiento sobre cuestiones de competencia en relación con el mismo objeto de controversia y con igual fundamento al previamente deducido por la DFA.

Hirugarrena.– Bestalde, 2011ko azaroaren 17an erregistratutako idazkian, Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) GELPren gaineko eskumen-arazoei buruzko prozedura bultzatu du.

Tercero.– Por su parte, en escrito registrado en fecha 17 de noviembre de 2011, la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) promueve el procedimiento sobre cuestiones de competencia con ocasióndel PLVJ.

Eragileak ezartzen du eskumenak urratzen dituela GELPren 6. artikuluko 2. eta 3. atalen; 7. artikuluko a), d), e), f), g), h), i), j) eta k) atalen; 8, 23, 25, 26.1 eta 38 artikuluen; 41. artikuluko c), d), e), f), g), h), i) eta j) atalen; eta 49. artikuluaren edukiak, EHAEren 10.39 eta 37.3.a) artikuluei loturiko LHLren 7.c.2 eta 8.3.b) artikuluek lurralde historikoei esleitzen dizkieten eskumenen titulartasuna aldatzen duen aldetik. Eskatzen du adieraz dadila GELPko adierazitako manuak ez datozela bat EHAEn eta LHLn Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta foru-organoen artean ezarritako eskumen-banaketarekin.

La accionante fija la vulneración competencial, que considera se produce por efecto del contenido de los apartados 2 y 3 del artículo 6, los apartados a), d), e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 7, los artículos 8, 23, 25, 26.1 y 38, los apartados c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 41 y el artículo 49 del PLVJ, en la alteración de la titularidad de las competencias conferidas a los Territorios Históricos por los artículos 7.c.2) y 8.3.b) de la LTH, en relación con los artículos 10.39 y 37.3.a) del EAPV. Solicita que se declare que los señalados preceptos del PLVJ no se adecuan a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y los Órganos Forales establecida en el EAPV y en la LTH.

Laugarrena.– Eusko Legebiltzarreko Mahaiak 2011ko azaroaren 22an egindako bileran erabaki zuen GELPren tramitazioa etetea (Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofiziala, 136. zenbakia, 2011ko azaroaren 25ekoa).

Cuarto.– La Mesa del Parlamento Vasco, en reunión de 22 de noviembre de 2011, acordó la suspensión de la tramitación del PLVJ (Boletín Oficial del Parlamento Vasco n.º 136, de 25 de noviembre de 2011).

Bosgarrena.– Adierazitako eskumen-arazoak epe barruan sustatu zituzten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek, eta Ebazpen Batzordeak, 2012ko urtarrilaren 9an egindako bileran, erabaki zuen tramitatzeko onartzea planteatutako eskumen-arazoak. Horretarako legitimaturik dauden erakundeei hamar egun naturaleko epea eman zitzaien eskumen-arazoak metatzeko aukera aztertzeko, eta hogei egun naturaleko epean eztabaidagai diren eskumen-arazoei buruz egoki ikusten zutena alegatu ahal izateko.

Quinto.– Promovidas las referidas Cuestiones de Competencia en plazo por las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el Pleno de la Comisión Arbitral en reunión celebrada en fecha 9 de enero de 2012, acordó admitir a trámite las cuestiones de competencias planteadas, dando traslado a las instituciones legitimadas por diez días naturales, respecto de su posible acumulación, así como para que, en el plazo de veinte días naturales, pudieran alegar lo que estimaren oportuno en relación con las cuestiones competenciales objeto de controversia.

Seigarrena.– 2012ko otsailaren 6an Eusko Jaurlaritzak alegazio-idazkia aurkeztu zuen Ebazpen Batzordea arautzen duen 13/1994 Legearen (EBL), ekainaren 30ekoaren, 50.2 artikuluan ezarritako epean. Idazkian eskatzen da hartuko den erabakiak adieraz dezala GELP bat datorrela EHAEn Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta foru-erakundeen artean ezarritako eskumen-banaketarekin; eta ez duela aldaketarik eragiten eta ez duela eraginik eskumen-sisteman, ez EHAEn erkidego osorako erakundeen eta foru-erakundeen artean ezarritako eskumen-banaketan.

Sexto.– En fecha 6 de febrero de 2012 el Gobierno Vasco presentó escrito de alegaciones dentro del plazo establecido en el artículo 50.2 Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral (LCA). En el escrito se solicita que la decisión a adoptar declare que el PLVJ se adecua a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y Forales establecidas en el EAPV; y que no modifica ni afecta al sistema competencial o la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y Forales establecida en el EAPV.

Zazpigarrena.– 2012ko martxoaren 1ean egindako osoko bilkuran, Ebazpen Batzordeak, ofizioz, eta aurrez prozeduran agertutakoei entzun ondoren, EBLren 31. artikuluan xedatutakoari jarraiki, erabaki du eskumen-arazoak metatzea batera ebatzi ahal izateko.

Séptimo.– En la sesión plenaria celebrada el 1 de marzo de 2012, la Comisión Arbitral, de oficio, previa audiencia de los comparecidos en el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la LCA, ha dispuesto la acumulación de las cuestiones de competencia deducidas para su resolución en unidad de decisión.

Zortzigarrena.– Prozedura honetan eztabaidan jarritako GELPko manuetan honako hau jartzen du hitzez hitz:

Octavo.– Los preceptos del PLVJ cuestionados en este procedimiento responden al siguiente tenor literal:

6. artikulua.– Eskumenen banaketa.

«Artículo 6.– Distribución de competencias.

1.– (...)

1.– (...)

2.– Lege honen ondorioetarako, honako hau da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zuzeneko ekintza: interes orokorra dela-eta edo baldintza ekonomiko, sozial edo tekniko bereziak direla-eta, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan modu bateratuan eskaini behar diren gazteentzako jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduen gaineko egikaritze-eskumena, hurrengo artikuluan zehaztuko den moduan.

2.– A los efectos de la presente Ley, se considera acción directa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia de ejecución respecto a aquellas actividades, servicios y equipamientos para jóvenes que por su interés general o por sus específicas condiciones económicas, sociales o técnicas tengan que ser prestados con carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma de Euskadi, según se concreta en el artículo siguiente.

3.– Lege honetan jaso gabe dagoen eta zuzeneko ekintzari dagokion jarduerarik, zerbitzurik edo ekipamendu berririk azaleratuz gero, aurreko paragrafoan adierazi diren baldintzak betetzen direla arrazoitu egin beharko da eta hala adierazi Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez, Euskadiko Gazteriaren arloko Erakunde arteko Koordinazio Organoaren derrigorrezko txostena jaso ondoren.

3.– En caso de que surjan nuevas actividades, servicios o equipamientos de acción directa no contemplados en la presente Ley, la concurrencia de los requisitos expresados en el párrafo anterior tendrá que ser motivada y declarada por decreto del Gobierno Vasco, previo informe preceptivo del Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi.

4.– (...)».

4.– (...)».

«7. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eginkizunak.

«Artículo 7.– Funciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak gazteriaren arloan dituen eskumenak ondoko eginkizunetan zehazten dira:

Las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de juventud se concretan en las siguientes funciones:

a) Gazteriaren arloan, euskal herri-administrazioen jarduera zuzendu behar duten esku-hartze ildoen eta jarraibideen plangintza orokorra egitea eta arau eta jarraibideak lantzea Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, autonomia-erkidegoaren eremu osoan lehentasunak zehazteko eta lege honetan jasota dauden helburuak eta eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak eskaintzean, maila homogeneoak bermatzeko xedearekin. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan gazte-politikak eta lege honen eta legea garatuko duten gainerako arauen betetze-maila ebaluatzea dagokio.

a) La planificación general de las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de las administraciones públicas vascas en materia de juventud y la elaboración de las correspondientes normas y directrices en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al objeto de determinar prioridades y garantizar niveles homogéneos en la prestación de las actividades, servicios y equipamientos necesarios para el ejercicio efectivo de las finalidades y funciones recogidas en la presente Ley en todo el territorio autonómico. Así mismo, le corresponde la evaluación de las políticas de juventud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y la del grado de cumplimiento de la presente Ley y demás normas que la desarrollen.

b) (...)

b) (...)

c) (...)

c) (...)

d) Gazteriaren Euskal Sistemaren betebeharrak bultzatzeko aholkularitza.

d) La asesoría y consultoría para el impulso de los cometidos del Sistema Vasco de Juventud.

e) Eusko Jaurlaritzari dagokion zuzeneko ekintzari lotutako jarduera, zerbitzu eta ekipamendu hauek gauzatzea, 6. artikuluaren 2. atalean jasotakoaren arabera:

e) Corresponde al Gobierno Vasco la provisión de las siguientes actividades, servicios y equipamientos de acción directa según lo previsto en apartado segundo del artículo 6:

1) Emantzipazioa sustatzeko informazioa, orientazioa eta laguntza.

1) La información, la orientación y el acompañamiento para la emancipación.

2. Nazioarteko izaerako jarduerak eta programak eta plazen trukean dautzan programak sustatzea; gazteen mugikortasuna, ostatua eta turismoa sustatzea hala Euskal Autonomia Erkidegoan nola Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo; bai eta gazteen arteko trukeak ere, bai Euskal Autonomia Erkidego barruan, bai beste autonomia-erkidegoekin, bai nazioarteko izaerakoak. Era berean, gai horiei buruzko informazioa, kontsulta eta aholkularitza gazteen eskura egoteko erraztasunak ere emango dira.

2) El fomento de las actividades y programas de carácter internacional y los programas que conlleven el intercambio de plazas, así como el fomento de la movilidad, el alojamiento y el turismo para jóvenes dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los intercambios juveniles dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como con otras comunidades autónomas y los de carácter internacional, y facilitar el acceso a la información, la consulta y el asesoramiento en esas materias.

3. Gazte-prestakuntza ematea eta horri dagozkion diplomak ematea.

3) La formación juvenil y la expedición de los correspondientes diplomas.

f) Euskadiko gazteen egoerari buruzko azterlanak eta ikerketak burutzea.

f) La realización de estudios e investigaciones sobre la situación de la juventud vasca.

g) Gazteriaren arloko arretaren, berrikuntzaren eta ikerketaren kalitatearen hobekuntza bultzatzea, bai eta Gazteriaren Euskal Sistemaren kalitatea eta etengabeko hobekuntza kudeatzea ere.

g) El impulso de la mejora de la calidad de la atención, de la innovación y de la investigación en materia de juventud, así como la gestión de la calidad y la mejora continua del Sistema Vasco de Juventud.

h) Ekimen soziala, elkarteak eta boluntario-lana bultzatzea, bai eta herritarren parte-hartzea ere, gazte-politikak kudeatu eta ebaluatzean. Horretan guztian, emakumeen eta gizonen parte-hartze orekatua aldeztuko da.

h) El impulso de la iniciativa social, del asociacionismo, del voluntariado y de la participación ciudadana en la gestión y evaluación de las políticas de juventud, procurando una participación equilibrada entre mujeres y hombres.

i) Nazioarteko foroetan gazteen partaidetza sozial eta instituzionala bultzatzea, bai eta kulturen arteko elkarrizketa ere.

i) El impulso de la participación social e institucional de la juventud en foros internacionales, así como del diálogo intercultural.

k) Lurraldez gaindiko elkarteekin eta ekimen sozialarekin, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko, beste autonomia erkidegoetako, estatuko eta nazioarteko erakunde eta instituzioekin ere, harremanak eta lankidetzarako bidea ezartzea gazteriaren arloan.

k) El establecimiento de relaciones y cauces de colaboración y cooperación en materia de juventud con asociaciones de ámbito supraterritorial y con la iniciativa social, así como con organismos e instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de otras comunidades autónomas, del Estado y del ámbito internacional».

«8. artikulua.– Foru-administrazioen eginkizunak.

«Artículo 8.– Funciones de las administraciones forales.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zuzeneko ekintzak abiarazi baditzake ere, gazteriaren arloko arauak egikaritzeko lurralde historikoetako foru-organoek duten eskumena ondoko eginkizunetan zehaztuko da:

Sin perjuicio de la acción directa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la competencia de ejecución de las normas en materia de juventud por parte de los órganos forales de los territorios históricos se concreta en las siguientes funciones:

a) Dagokion lurraldean gazte-politikaren plangintza, jarraipena eta ebaluazioa gauzatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko gazte-plan orokorraren baitan eta Gazteriaren Euskal Sistemaren plangintza orokorrean ezarritakoari jarraiki.

a) La planificación, seguimiento y evaluación de la política de juventud en su ámbito territorial dentro del marco del plan general de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de juventud y de acuerdo con lo establecido en la planificación general del Sistema Vasco de Juventud.

b) Berariaz gazteei zuzendutako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak sortu, artatu eta kudeatzea, baldin lege honek eta lege hau garatuko duten gainerako arauek horien kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari edo udalei esleitzen ez badie.

b) La creación, mantenimiento y gestión de actividades, servicios y equipamientos específicos para jóvenes cuya gestión no venga atribuida por esta Ley y demás normas que la desarrollen a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o a los ayuntamientos.

c) Dagokion lurraldean gazteriaren arloko egiturak, programak eta prozedura egokitu eta sortzea eta nork bere instituzioan zeharkako gazte-politikaren sail arteko koordinazioa gauzatzea.

c) La adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos en materia de juventud dentro de su ámbito territorial, así como la coordinación interdepartamental de la política transversal de juventud dentro de su institución.

d) Dagokion lurralde-eremuko prestazio eta zerbitzuei buruzko informazio eguneratua ematea eta informazio hori Gazteriaren Euskal Sisteman sartutako datuen ezaugarrietara eta arauz zehaztuko den eguneratze-maiztasunera egokitzea.

d) La aportación de información actualizada relativa a las prestaciones y servicios de su ámbito territorial de actuación, ajustándola a las características de los datos integrados en el Sistema Vasco de Juventud y a la periodicidad de actualización que se definan reglamentariamente.

e) Dagokion lurralde-eremuan lurraldeko ekimen sozialak eta erakunde eta instituzioek parte hartzeko bideak ezartzea, bai eta gazteen elkarteen partaidetza bultzatzea ere.

e) El establecimiento de cauces de participación con la iniciativa social y con organismos e instituciones del territorio, así como el impulso de la participación de las personas jóvenes y las asociaciones juveniles en su ámbito territorial.

f) Lege honetan eta lege hau garatuko duten gainerako arauetan jasota dauden gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduak ikuskatzea eta kontrolatzea, beren eskumen-esparrukoak direnean.

f) La inspección y control de los servicios y equipamientos para jóvenes de su competencia, definidos en la presente Ley y demás normas que la desarrollen.

g) Nork bere eskumen-esparruaren baitan, zehatzeko ahala gauzatzea, lege honetan eta legea garatuko duten gainerako arauetan jasotzen den moduan.

g) El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en los términos recogidos en la presente Ley y demás normas que la desarrollen.

h) Lege honetan eta lege hau garatuko duten gainerako arauetan jasotako beste edozein eginkizun edo bere eskumen-esparruaren baitan esleitzen zaion beste edozein.»

h) Cualquier otra función incluida en la presente Ley y demás normas que la desarrollen o que le sea encomendada en el ámbito de su competencia».

«23. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Plan Orokorra.

«Artículo 23.– Plan General en materia de juventud de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal herri-administrazioek gazteriaren arloan garatu behar duten jarduketa gidatuko duten eskuhartze ildo eta gidalerroak koordinatuta eta globalki bilduko dituen plan orokorra onartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak. Gero, horren berri emango dio Eusko Legebiltzarrari».

La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobará el plan general que recogerá, de forma coordinada y global, las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de las administraciones públicas vascas en materia de juventud, e informará de ello al Parlamento Vasco».

«25. artikulua.– Gazte-politikaren plangintza eta ebaluazioa administrazio bakoitzean.

«Artículo 25.– La planificación y evaluación de la política de juventud en cada administración.

Aurreko artikuluan aipatutako plan orokorreko esku-hartze ildoak eta gidalerroak garatzeko, dagokion legealdirako gazteriaren arloko plangintza egokia bermatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko bakoitzak bere lurralde-eremuan. Azkenik, ebaluatu egingo du, arauz ezarriko diren irizpideei jarraiki».

En desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y directrices del plan general previsto en el artículo anterior, cada administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizará en su ámbito territorial una adecuada planificación en materia de juventud para el periodo que corresponda a cada legislatura y lo evaluará según los criterios que reglamentariamente se establezcan».

«26. artikulua.– Urteko programazio eta ebaluazioa.

«Artículo 26.– Programación y evaluación anual.

1.– Erkidego-, foru- eta toki-administrazioen –bakarrik nahiz mankomunitateetan elkartuta– sail bakoitzak bere jarduketa-programak landuko ditu urtero, eta aurreko artikuluetan jasotzen den plangintza garatzeko neurriak egikaritzeko erabiliko dituen baliabide ekonomikoak zehaztuko ditu. Aurrekontu-ekitaldi bakoitza amaitu eta gero, sail bakoitzak ekintza edo neurri horiek ebaluatu egingo ditu, arauz ezarriko diren irizpideei jarraiki.

1.– Cada departamento de las administraciones autonómica, foral y local, bien de forma individual bien mancomunadamente, elaborará anualmente sus propios programas de actuación y especificará los recursos económicos que destinará a la ejecución de cada una de las medidas que, en desarrollo de la planificación prevista en los artículos anteriores, se programen anualmente. Una vez finalizado cada ejercicio presupuestario, cada departamento los evaluará según los criterios que reglamentariamente se establezcan.

2.– (...)».

2.– (...)».

«38. artikulua.– Sail arteko koordinazioa foru- eta toki-administrazioetan.

«Artículo 38.– Coordinación interdepartamental en las administraciones forales y locales.

Foru- eta toki-administrazio bakoitzak, bere burua antolatzeko dituen eskumenak egikaritzean, dagokion gazte-politika integralaren programazioa eta ebaluazioa gauzatzeko sail arteko koordinazioa bermatuko du bere administrazioaren baitan».

Cada administración foral y local, en ejecución de sus competencias de autoorganización, garantizará la coordinación interdepartamental dentro de su administración para la elaboración de la programación y la evaluación de la correspondiente política integral de juventud».

«41. artikulua.– Eginkizunak.

«Artículo 41.– Funciones.

Gazteriaren Euskal Erakundearen eginkizunak honako hauek dira:

Son funciones del Instituto Vasco de la Juventud las siguientes:

a) (...)

a) (...)

b) (...)

b) (...)

c) Gazteriaren Euskal Sistemaren betebeharrak bultzatzeko aholkularitza.

c) La asesoría y consultoría para el impulso de los cometidos del Sistema Vasco de Juventud.

d) Zuzeneko ekintzari lotutako ondoko jarduera, zerbitzu eta ekipamendu hauek eskaintzea:

d) La provisión de las siguientes actividades, servicios y equipamientos de acción directa:

– Emantzipazioa sustatzeko informazioa, orientazioa eta laguntza.

– La información, la orientación y el acompañamiento para la emancipación.

– Nazioarteko izaerako jarduerak eta programak eta plazen trukean dautzan programak sustatzea, gazteen mugikortasuna, ostatua eta turismoa sustatzea hala Euskal Autonomia Erkidegoan nola Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo, bai eta gazteen arteko trukeak ere, bai Euskal Autonomia Erkidego barruan, bai beste autonomia-erkidegoekin, bai nazioarteko izaerakoak. Era berean, gai horiei buruzko informazioa, kontsulta eta aholkularitza gazteen eskura egoteko erraztasunak ere emango dira.

– El fomento de las actividades y programas de carácter internacional y los programas que conlleven el intercambio de plazas, así como el fomento de la movilidad, el alojamiento y el turismo para jóvenes dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los intercambios juveniles dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como con otras comunidades autónomas y los de carácter internacional, y facilitar el acceso a la información, la consulta y el asesoramiento en esas materias.

– Gazte-prestakuntza ematea eta horri dagozkion diplomak ematea.

– La formación juvenil y la expedición de los correspondientes diplomas.

e) Euskadiko gazteen egoerari buruzko azterlanak eta ikerketak burutzea.

e) La realización de estudios e investigaciones sobre la situación de la juventud vasca.

f) Gazteriaren arloko arretaren, berrikuntzaren eta ikerketaren kalitatearen hobekuntza sustatzea, bai eta Gazteriaren Euskal Sistemaren kalitatea eta etengabeko hobekuntza kudeatzea ere.

f) La promoción de la mejora de la calidad de la atención, de la innovación y de la investigación en materia de juventud, así como la gestión de la calidad y la mejora continua del Sistema Vasco de Juventud.

g) Ekimen soziala, elkarteak eta boluntario-lana sustatzea, bai eta herritarren parte-hartzea ere, gazte-politikak kudeatu eta ebaluatzean. Horretan guztian, emakumeen eta gizonen parte-hartze orekatua aldeztuko da.

g) El fomento de la iniciativa social, del asociacionismo, del voluntariado y de la participación ciudadana en la gestión y evaluación de las políticas de juventud, procurando una participación equilibrada entre mujeres y hombres.

h) Nazioarteko foroetan gazteen partaidetza sozial eta instituzionala sustatzea, bai eta kulturen arteko elkarrizketa ere.

h) El fomento de la participación social e institucional de la juventud en foros internacionales, así como del diálogo intercultural.

i) Lurraldez gaindiko eremuan edo nazioartean berariaz Euskal Autonomia Erkidegoko gazteentzat diren jarduketak garatzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko publiko nahiz pribatuei diru-laguntzak ematea eta Euskadiko gazteei nazioarteko programetara joateko laguntzak ematea.

i) La concesión de subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas y privadas que desarrollen actuaciones específicas para jóvenes de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ámbito supraterritorial o en el ámbito internacional, así como la concesión de ayudas a la juventud vasca para el acceso a los programas internacionales.

j) Lurraldez gaindiko elkarteekin eta ekimen sozialarekin, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste autonomia erkidegoetako, Estatuko eta nazioarteko erakunde eta instituzioekin ere, harremanak eta lankidetzarako bideak ezartzea gazteriaren arloan.

j) El establecimiento de relaciones y cauces de colaboración y cooperación en materia de juventud con asociaciones de ámbito supraterritorial y con la iniciativa social, así como con organismos e instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de otras comunidades autónomas, del Estado y del ámbito internacional.

k) (...)

k) (...)

l) (...)

l) (...)

m) (...)».

m) (...)».

«49. artikulua.– Goi-ikuskaritza.

«Artículo 49.– De la alta inspección.

1.– (...)

1.– (...)

2.– Goi-ikuskaritzari, bere eginkizunetan diharduela, honako hauek dagozkio:

2.– En el ejercicio de sus funciones, corresponde a la Alta Inspección:

a) Gazteek eurei zuzendutako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak eskura izango dituztela eta balia ditzaketela bermatuko duten baldintzak betetzen direla zaintzea.

a) Velar por el cumplimiento de las condiciones que garanticen el acceso y uso de actividades, servicios y equipamientos específicos para jóvenes.

b) Gazteriaren Euskal Sistemak eskaintzen dituen zerbitzu eta prestazioen maila indarrean dagoen araudiari egokitzen zaiola egiaztatzea.

b) Comprobar que los niveles de servicio y prestación ofrecidos por el Sistema Vasco de Juventud son adecuados a lo establecido en la normativa vigente.

c) Konprobatzea Gazteriaren Euskal Sistemaren antolamendu orokorrean plangintzari, programazioari eta ebaluazioari buruz ezarritako baldintzak betetzen diren, bai eta berariaz gazteei zuzendutako jardueren, zerbitzuen, ekipamenduen eta gazteentzako zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresen eta pertsona fisikoen aintzatespenari buruzkoak ere.

c) Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ordenación general del Sistema Vasco de Juventud en relación con la planificación, programación, evaluación y con el reconocimiento de las actividades, servicios, equipamientos específicos de juventud y de personas físicas y entidades prestadoras de servicios en materia de juventud.

3.– (...)

3.– (...)

4.– (...)

4.– (...)

5.– (...)

5.– (...)

6.– (...)

6.– (...)

7.– (...)».

7.– (...)».

Bederatzigarrena.– Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak erabaki zuen 2012ko martxoaren 1ean eztabaidatzea eta onestea erabaki hau.

Noveno.– El Pleno de la Comisión fijó la fecha del 1 de marzo de 2012 para el debate y aprobación de la presente Decisión.

ZUZENBIDE OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.-Ondorioztatutako eskumen-arazoen gaia.

Primero.– Objeto de las cuestiones de competencia deducidas.

1.– GFA eragileak GELPren 6. artikuluko 2. eta 3. atalen gaineko eskumen-arazoa planteatu du, EHAEren 10.39 eta 37 artikuluei loturiko LHLren 7.c.2 eta 8.3 artikuluak urratzen dituztelakoan.

1.– La accionante DFG plantea cuestión de competencia en relación con el artículo 6, apartados 2 y 3, del PLVJ, fundada en la vulneración de los artículos 7.c.2 y 8.3 de la LTH, en relación con los artículos 10.39 y 37 del EAPV.

2.– BFA, AFA eta GFA eragileek GELPren 7. artikuluko a) (GFA), d) (GFA), e), f), g), h), i) eta j) (BFA, AFA, GFA) eta k) (BFA) atalen gaineko eskumen-arazoa planteatu dute, EHAEren 10.39 eta 37 artikuluei loturiko LHLren 7.c.2 eta 8.3 artikuluak urratzen dituztelakoan.

2.– Las accionantes, DFB, DFA y DFG, plantean cuestión de competencia en relación con el artículo 7 del PLVJ, en sus apartados a (DFG), d (DFG), e, f, g, h, i y j (DFB, DFA, DFG), k (DFB), fundada en la vulneración de los artículos 7.c.2 y 8.3 de la LTH, en relación con los artículos 10.39 y 37 del EAPV.

3.– Eragile berberek, BFAk, AFAk eta GFAk, alegia, GELPren 8. artikuluaren gaineko eskumen-arazoa planteatu dute, LHLren 7.c.2 artikulua urratzen duelakoan.

3.– Las mismas accionantes, DFB, DFA y DFG, suscitan cuestión de competencia en relación con el artículo 8 del PLVJ fundada en la vulneración del artículo 7.c.2 de la LTH.

4.– GFA eragileak GELPren 23. artikuluaren gaineko eskumen-arazoa planteatu du EHAEren 37.3.a) artikuluak bere burua antolatzeko bermatzen dion ahalmena urratzen duelakoan.

4.– La accionante DFG suscita cuestión de competencia en relación con el artículo 23 del PLVJ por vulneración de la potestad de auto organización garantizada por el artículo 37.3.a) del EAPV.

5.– BFA, AFA eta GFA eragileek GELPren 25, 26.1 eta 38 artikuluen gaineko eskumen-arazoa planteatu dute, LHLren 7.c.2 artikuluari loturiko EHAEren 37.3.a) artikuluak bere burua antolatzeko bermatzen dien ahalmena urratzen dutelakoan.

5.– Las accionantes DFB, DFA y DFG, suscitan cuestión de competencia en relación con los artículos 25, 26.1 y 38 del PLVJ, por vulneración de la potestad de auto organización que les garantiza el artículo 37.3.a) del EAPV, en relación con el artículo 7.c.2 de la LTH.

6.– GFA eta BFA eragileek GELPren 41. artikuluko c), d), e), f), g), h), i), eta j) atalen gaineko eskumen-arazoa planteatu dute, LHLren 7.c.2 artikuluari loturiko EHAEren 37.1 artikuluak bere burua antolatzeko bermatzen dien ahalmena urratzen dutelakoan. Eskumen-arazoaren xede den manuaren edukia honako hau da:

6.– Las accionantes DFG y DFB, suscitan cuestión de competencia en relación con el artículo 41, apartados c, d, e, f, g, h, i, y j) del PLVJ por vulneración de la potestad de auto organización que les garantiza el artículo 37.1 EAPV en relación con el artículo 7.c.2 de la LTH. El precepto objeto de la cuestión de competencia responde al siguiente contenido:

7.– BFA, AFA eta GFA eragileek GELPren 49.2 artikuluaren gaineko eskumen-arazoa planteatu dute LHLren 7.c.2 artikuluari loturiko EHAEren 37.1 artikuluak bere burua antolatzeko bermatzen dien ahalmena urratzen duelakoan.

7.– Las accionantes, DFB, DFA y DFG, suscitan cuestión de competencia en relación con el artículo 49.2 del PLVJ por vulneración de la potestad de auto organización que les garantiza el artículo 37.1 del EAPV en relación con el artículo 7.c.2 de la LTH.

Bigarrena.– Gazte-politikaren arloko eskumen-banaketa.

Segundo.– Distribución competencial en materia de política juvenil.

1.– EHAEren 10.39 artikuluan «gazte-politika» Autonomia Erkidegoaren eskumena dela jartzen du. Eskumen hori EKren 149.3 artikuluak bideratutako esparruan asumitzen da, hain zuzen, arloa ez dagoelako berariaz jasota EKren 148. artikuluan aipatutakoen artean; ez eta EKren 149. artikuluan Estatuari izendatutako eskumen esklusiboen artean ere.

1.– El artículo 10.39 del EAPV reserva a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la materia «política juvenil». Esta asunción de competencia se efectúa en el marco habilitador proporcionado por el artículo 149.3 CE, por tratarse de una materia que no viene expresamente contemplada entre las enunciadas en el artículo 148 CE; ni, tampoco, entre las reservadas en el artículo 149 CE a la exclusiva competencia del Estado.

2.– LHLren 7.c.2 artikuluan ezarritakoren arabera, lurralde historikoei dagokie erkidego osorako erakundeen «gazte-politika» arloko legeria bere lurraldean egikaritzea, «Euskal Herri Osoaren Erakundeek alor horietan artez ihardutzearen kaltetan gabe». Era berean, LHLren berariazko erabakietan, 11. artikuluan, Eusko Jaurlaritzari izendatzen zaio arlo honetan lurralde historikoei egikaritzea dagozkien jardueren goi-ikuskaritza, eta lege-erreserba ezartzen da hori arautzeko. Halaber, LHLren 8.3 artikuluan bata bestearen atzetik adierazten dira, arlo honetan eta egikaritze-eskumena gauzatzeko, lurralde historikoei dagozkien ahalak: erregelamenduak egiteko ahala, bere zerbitzuak antolatzeko; administrazio-ahala, ikuskaritza barne dela; eta administrazio-bidean berrikusteko ahala.

2.– De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7.c.2 de la LTH, corresponde a los Territorios Históricos la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones Comunes en la materia «política juvenil», «sin perjuicio de la acción directa en estas materias por parte de las Instituciones Comunes del País Vasco». A su vez, por disposición especial del artículo 11 de la LTH, se atribuye al Gobierno Vasco la alta inspección de las actividades de ejecución que corresponden a los Territorios Históricos en la materia, estableciéndose la reserva de ley para su regulación. Así mismo, en el artículo 8.3 de la LTH se enumeran las potestades que, en la materia y para el desempeño de la competencia de ejecución, se confieren a los Territorios Históricos: potestad reglamentaria, para la organización de sus propios servicios; potestad administrativa, incluida la inspección; y potestad revisora en la vía administrativa.

3.– Deskribatutako eskumen-erregimena kontuan hartuta, «gazte-politika» arloan Autonomia Erkidego osorako erakundeek berariaz dituzte asumituta legeak egiteko eta legeak erregelamendu bidez garatzeko eskumen osoa, zuzeneko ekintza eta, gainera, lurralde historikoetako foru-organoei dagozkien egikaritze-jardueren goi-ikuskaritza.

3.– Atendiendo al régimen competencial descrito, en la materia de la «política juvenil» las Instituciones Comunes del País Vasco tienen asumida, de manera expresa, la plena competencia legislativa y de desarrollo legislativo reglamentario, la acción directa y, así mismo, la alta inspección de las actividades de ejecución que correspondan a los órganos forales de los Territorios Históricos.

4.– Aurreko eskuduntzen kaltetan izan gabe, EHAEren 10.39 artikuluan asumitutako eskumenaren birbanaketa bertikalak berekin dakar Autonomia Erkidegoko erakundeek koordinazio-ahalmenak eta lankidetza sustatzeko ahalmenak gauzatzea, hain zuzen, «gazte-politika» arloko legeria autonomikoa egikaritzeak administrazioen artean sortzen dituen harremanak sistemaren batasunean malgutasunez integratuko direla bermatzeko.

4.– Sin perjuicio de las anteriores atribuciones, la redistribución vertical de la competencia asumida en el artículo 10.39 EAPV comporta la actuación, por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma, de facultades de coordinación y de promoción de la colaboración dirigidas a garantizar que las relaciones interadministrativas a las que da lugar la ejecución de la legislación autonómica en materia de «política juvenil» se integren en la unidad de un sistema de forma flexible.

Ahalmen hauek LHLren 2. artikuluak bideratzen ditu: 1) atalean ezartzen da Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanak «elkarkidetasunezko elkarlaguntzazko sortarauetan oinarrituko dira». Eta 2) atalean agintzen da Euskal Herriko administrazio publikoek euren eskumenak, bakoitzak bereak, gauzatzean «eginkortasunezko eta elkarkidetasunezko sortarauen arauera jokatuko dute».

Estas facultades encuentran su habilitación en el artículo 2 de la LTH: en su apartado 1), se dispone que las relaciones entre las Instituciones Comunes del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos «se basarán en los principios de colaboración y solidaridad». Y, en su apartado 2), se preceptúa de manera imperativa que las administraciones públicas del País Vasco deben ejercer sus respectivas competencias «de acuerdo con los principios de eficacia y coordinación».

Manuan bereizi egiten da administrazioen arteko jarduketan elkarlanean aritzeko betebehar inplizitua (18/1982 KAE, 14OJ), Euskal Herriko administrazioen artean elkarrekin eta borondatez ezarritako teknika, tresna edo prozeduren bidez gauzatzen dena. Beste aldetik, manuak izendatutako koordinazio-printzipioak dimentsio bertikal saihestezina du; izan ere, elkarrekiko harremanetan, koordinazio-eginkizuna izendatzen den une beretik bereizi egiten dira administrazio koordinatzailea eta administrazio koordinatuak.

El precepto distingue el deber implícito de colaboración en la actuación interadministrativa (STC 18/1982, FJ14) que se hace efectivo mediante técnicas, instrumentos o procedimientos establecidos de manera común y voluntaria entre las administraciones del País Vasco. De manera distinta, el principio de coordinación atribuido por el precepto tiene una inevitable dimensión vertical ya que, en las relaciones recíprocas, la atribución de la función de coordinación determina la distinción entre la administración coordinante y las administraciones coordinadas.

5.– Foru-administrazioen jarduketak koordinazio-printzipioari jarraitu behar dio «gazte-politika» arloko lege autonomikoak egikaritzeko euren eskumenak gauzatzean, baina printzipio horrek ez du eraginik eskumenaren titulartasunean; eskumena gauzatzeko moduan du eragina, eta hau funtzio instrumental honen edukiak baldintzatuta geratzen da.

5.– El principio de coordinación, al que debe sujetarse la actuación de las administraciones forales en el ejercicio de las respectivas competencias de ejecución de la legislación autonómica en materia de «política juvenil», no afecta a la titularidad de la competencia sino a su forma de ejercicio que queda condicionada por el contenido de esta función instrumental.

Koordinazio-eginkizuna erkidego osorako erakundeei arloko legeak egiteko dagokien eta lurralde historikoetako foru-organoek arloko legeak behar bezala egikaritzen dituztela zaintzeko ardura hartzera behartzen dituen eskumen osoan oinarritzen da; helmen orokorra duen koordinazio honen xedea, jurisprudentzia konstituzionalaren arabera, honako hau da: «alderdiak edo azpisistemak osotasunean edo sisteman integratzea, kontraesanak saihesteko eta disfuntzioak murrizteko, iraungo balute eragotzi edo zaildu egingo luketen aldetik, hurrenez hurren, sistemaren errealitatea bera» (32/1983 KAE, 2OJ); bai eta sistema ohartaraztea ere jarduketa betearazlean izan daitezkeen eta sistemaren batasunaren beraren berri ez duten konpartimentazioen gainean (104/1988 KAE, 2OJ).

La función de coordinación se funda en la plenitud de la competencia de legislación sobre la materia que le corresponde a las Instituciones Comunes y que le impide desentenderse de la adecuada ejecución de la legislación en la materia por parte de los Órganos Forales de los Territorios Históricos; esta coordinación de alcance general, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, tiene como finalidad «la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían respectivamente la realidad misma del sistema» (STC 32/1983, FJ2); así como la de prevenir el sistema frente a eventuales compartimentaciones en la actuación ejecutiva que desconozcan la propia unidad del sistema (STC 104/1988, FJ2).

Beste alde batetik, koordinazio-eginkizunaren edukia mugatua da bere helmenari dagokionez, koordinazio-ahalmena ez den aldetik gai kontrol zuzenerako edo hierarkikorako neurriak sartzeko; ez eta eskumena gauzatzean, egikaritze-autonomiaren bermeari eragiten diotelako, injerentzia okerra edo eskumen-interferentzia ez zilegia eragiten duten baldintzatzaileak eransteko ere (104/1988 KAE, 2OJ).

Por otra parte, el contenido de la función de coordinación está limitado en cuanto a su alcance, en la medida en que la facultad de coordinación no es apta para introducir medidas de control directo o jerárquico; ni para añadir condicionamientos en el ejercicio de la competencia que, por afectar a la garantía de la autonomía de ejecución, comporten una injerencia indebida o una interferencia competencial ilegítima (STC 104/1988, FJ2).

6.– Azkenik, komeni da zehaztea Autonomia Erkidegoak «gazte-politika» arloan legegintzarako duen eskumen osoak gastu publikoaren ahalmena erkidego osorako erakundeen eskuetan uzten duela eta ezin dela eskumen-titulu autonomo gisa hartu; ahalmen horrek, normalean sustapen-jardueretan adierazten denak, erakunde horientzat gordetako eskumena egikaritzeari atxikita behar du. Beste alde batetik, arloari loturiko eskumenak justifikatzen ditu sustapen-neurriak; eta, alderantziz, ez du gastu publikorako ahalmen orokorrak erakartzen eskumena (95/1986 KAE, 3OJ).

6.– Finalmente, conviene también precisar que la competencia legislativa plena de la Comunidad Autónoma en materia de «política juvenil» incluye una facultad de gasto público en manos de las Instituciones Comunes que no puede tenerse como un título competencial autónomo; sino que dicha facultad, normalmente expresada en actividades de fomento, debe ir aneja al ejercicio de la competencia reservada a dichas Instituciones. Toda vez que es la competencia en relación con la materia la que justifica las medidas de fomento; y, en sentido contrario, no es la genérica facultad de gasto público la que atrae hacia sí la competencia (STC 95/1986, FJ3).

Hirugarrena.– GELPren 6. artikuluko 2. eta 3 atalei buruz sortutako eztabaida.

Tercero.– Controversia suscitada en relación con el artículo 6, apartados 2 y 3, del PLVJ.

1.– GFAk GELPren 6. artikulua eztabaidatzen du, manuaren 2. atalean esleitzen den «zuzeneko ekintza» kontzeptuaren definizioari dagokionez. Eztabaidatu egiten du, era berean, 3. atalean ezartzen den bidea ere Autonomia Erkidegoak, arrazoituta eta Eusko Jaurlaritzaren dekretu-bidez, «zuzeneko ekintza» deklaratu ahal izan ditzan GELPn jaso gabe dauden beste jarduera, zerbitzu edo ekipamendu berri batzuk.

1.– La DFG cuestiona el artículo 6 del proyecto de LVJ en cuanto a la definición de la atribución de «acción directa» que se efectúa en el apartado 2 del precepto. Cuestiona, también, la habilitación que se lleva a cabo en el apartado 3 para que la Comunidad Autónoma pueda, de forma motivada, mediante decreto del Gobierno Vasco, declarar como ejecuciones susceptibles de «acción directa» otras nuevas actividades, servicios o equipamientos no contemplados en el PLVJ.

Bi eduki arau-emaileak gaitzesteko baliatzen duen oinarria artikuluan erabiltzen den «zuzeneko ekintza» nozioaren zehaztasunik eza da. Ulertzen du Gizarte Zerbitzuei buruzko Eusko Legebiltzarraren 12/2008 Legearen (GZL), abenduaren 5ekoaren, 39. artikuluan erabilitako formula ez bezala, eztabaidagai den manuaren edukian oinarrituta Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zuzeneko ekintzatzat hartu ahal izango litzatekeela gazteekin zerikusia duen ia edozein jarduera, zerbitzu edo ekipamendu.

El reproche a ambos contenidos normativos se funda en la apreciación de imprecisión en la noción de la «acción directa» empleada en el precepto. Y ello, por entender que, a diferencia de la fórmula empleada en el artículo 39 de la Ley del Parlamento Vasco 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (LSS), el contenido del precepto cuestionado permitiría declarar como susceptible de acción directa por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, prácticamente, cualquier actividad, servicio o equipamiento de juventud.

2.– LHLren. 7.c.2 artikuluan lurralde historikoei izendatzen zaie erkidego osorako erakundeek «gazte-politika» arloan egindako legeak euren lurraldean egikaritzea, eta Autonomia Erkidego osorako erakundeentzat «gazte-politika» arloko «zuzeneko ekintza» gordetzen da.

2.– El artículo 7.c.2 de la LTH atribuye a los Territorios Históricos la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones Comunes en la materia de «política juvenil» con reserva a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del título competencial de la «acción directa» en materia de «política juvenil».

LHLren 7. artikuluan eskumen-antolaketa horixe bera baliatzen da gizarte-laguntzarentzat (c.1 atala), erkidegoko garapenarentzat, emakume-arloarentzat, haurren aldeko politikarentzat, hirugarren adinaren aldeko politikarentzat eta aisiarentzat (c.2 atala). Zazpi arlo horietan lurralde historikoei izendatzen zaie erkidego osorako erakundeen legeak bere lurraldean egikaritzeko eskumena «Euskal Herri Osoaren Erakundeek alor horietan artez ihardutzearen kaltetan gabe».

En el artículo 7 de la LTH se emplea esta misma forma de articulación competencial para las materias de asistencia social (apartado c.1), desarrollo comunitario, condición femenina, política infantil, política de la tercera edad, ocio y esparcimiento (apartado c.2). En los siete supuestos se atribuye a los Territorios Históricos la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones Comunes, «sin perjuicio de la acción directa en estas materias por parte de las Instituciones Comunes del País Vasco».

3.– Eusko Jaurlaritzaren defentsak eta aurkaratzaileak adierazten duten moduan, LHLren 7. artikuluan erabilitako «zuzeneko ekintza» nozioa Eusko Legebiltzarrak definitu du Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearen (GZL) 39.3 artikuluan eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen (EGBL) 4.2 artikuluan.

3.– Tal y como señalan la impugnante y la defensa del Gobierno Vasco, la noción de «acción directa» utilizada en el artículo 7 de la LTH ha sido definida por el Parlamento Vasco en el artículo 39.3 de la Ley 12/2008, de Servicios Sociales (LSS), y en el artículo 4.2 de la Ley 4/2005, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LIEMH).

Bi kasuetan adierazten da «zuzeneko ekintza» programak, zerbitzuak edo eginkizunak eskaintzeko Autonomia Erkidegoak duen eskumen berezia dela, eta parametro bikoitzaren bidez eratzen da, objektiboa eta finalistikoa:

En ambos casos, se entiende por «acción directa» una competencia particularizada de ejecución conferida a la Administración de la Comunidad Autónoma que se configura mediante un doble parámetro objetivo y finalístico:

a) Parametro objektiboa, hain zuzen, Autonomia Erkidegoaren interes orokorrekotzat jotzen direlako jarduketa publikoari dagozkion eginkizun, programa, prestazio edo zerbitzu jakinak nahiz eta gai horietan egikaritze arrunta Autonomia Erkidegoko Administrazioari ez egokitu. Era berean, egikaritzean jarduketaren izaerari eta ezaugarriei, baldintza tekniko, ekonomiko edo sozial bereziei dagokienez efizientzia exijentziak kontuan hartzen direlako; bai eta eskala-ekonomiaren terminoetan lor daitezkeen onuren edo izan daitezkeen erabiltzaileen kopurua ere.

a) En clave objetiva, en razón de la calificación como de interés general de la Comunidad Autónoma de determinadas funciones, programas, prestaciones o servicios correspondientes a la actuación pública en materias cuya ejecución ordinaria no corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma. Igualmente, en razón de la atención a las exigencias de eficiencia en la ejecución referidas a la naturaleza y características de la actuación, a sus específicas condiciones técnicas, económicas o sociales; así como al número de potenciales personas usuarias o a beneficios obtenibles en término de economías de escala.

b) Parametro finalistikoa, han zuzen, eginkizun, programa, prestazio edo zerbitzu horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan modu bateratuan beteko direla bermatzeko asmoa dela-eta.

b) En clave finalística, atendiendo al propósito de garantizar que estas funciones, programas, prestaciones o servicios sean prestadas con carácter unitario en todo el territorio de la Comunidad autónoma de Euskadi.

4.– GFAk ez du eztabaidatzen legelari autonomikoak erabilitako «zuzeneko ekintza» nozioaren zuzentasuna; alderantziz baizik. Bere kritikaren oinarria da eztabaidagai den manua aldendu egiten dela GZLren 39.3 artikuluan erabilitako definiziotik. Eta bere ustez, beraz, horrek eragina du «gazte-politika» arloko legeria egikaritzeko lurralde historikoen eskumen arruntaren titulartasunean.

4.– La DFG no cuestiona la corrección de la noción de «acción directa» acuñada por el legislador autonómico. Por el contrario, la crítica que formula se funda en el apartamiento del precepto ahora cuestionado respecto de la definición empleada en el artículo 39.3 de la LSS. Lo que, a su juicio, afecta a la titularidad de la competencia de ejecución ordinaria de la legislación en materia de «política de juventud» asumida por los TT.HH.

5.– GELPren 6. artikuluko 2. atalaren edukiaren eta adierazitako arau-aurrekarien arteko erkaketak agerian jartzen du aztergai den lege-ekimenean erabiltzen den «zuzeneko ekintza» nozioaren egitura eta edukiak homogeneoak direla aurretik legelari autonomikoak sortutakoarekin.

5.– El contraste entre el contenido del apartado 2 del artículo 6 del PLVJ y los antecedentes normativos señalados, pone de manifiesto que en la iniciativa legislativa ahora considerada se emplea una noción de la atribución de la competencia de «acción directa» cuya estructura y contenidos son homogéneos con la anteriormente acuñada por el legislador autonómico.

6.– Horrela, GELPn Autonomia Erkidegoko Administrazioari izendatutako «zuzeneko ekintza» «...interes orokorra dela-eta edo baldintza ekonomiko, sozial edo tekniko bereziak direla-eta, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan modu bateratuan eskaini behar diren gazteentzako jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak ...» eskaintzeko gaitzen duen egikaritze-eskumena da. Lege-proiektuaren testuan aurrean adierazitako bi elementuak erabiltzen dira, objektiboa eta finalistikoa; eta ia hitzez hitz jasotzen da EGBLren 4.2 artikuluan erabilitakoa.

6.– Así, en el PLVJ se considera la «acción directa» atribuida a la Administración de la Comunidad Autónoma como una competencia de ejecución que le habilita para la prestación de «...aquellas actividades, servicios y equipamientos para jóvenes que por su interés general o por sus específicas condiciones económicas, sociales o técnicas tengan que ser prestados con carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma de Euskadi...». La dicción del proyecto de ley emplea los dos elementos, objetivo y finalista, ya señalados; y reproduce, de manera casi literal, la empleada en el artículo 4.2 de la LIEHM.

7.– GELPren 6. artikuluko 3. atalari dagokionez, GFAk gaitzesten du Eusko Jaurlaritza oso modu zabalean gaitzen dela «zuzeneko ekintza» esparrua legean jaso gabe dauden jarduera, zerbitzu edo ekipamenduetara hedatu ahal izateko. Horretarako, eragileak arrazoitzen du esleipen-formula horrek, GZLren 39. artikuluan erabilitako formulak ez bezala, aukera ematen duela Eusko Jaurlaritzak, alde bakarrez, «zuzeneko ekintza» adierazpenean gazteekin zerikusia duen edozein jarduera, zerbitzu edo ekipamendu berri sartzeko foru-administrazioei izendatutako egikaritze-eskumen arruntaren kaltetan.

7.– En cuanto al apartado 3 del artículo 6 del PLVJ, el reproche de la DFG se refiere a la amplitud con la que se habilita al Gobierno Vasco para que pueda ampliar el ámbito de la «acción directa» a nuevas actividades, servicios y equipamientos no contemplados en el PLVJ. A este efecto, se sostiene por la accionante que la fórmula de atribución, a diferencia de la fórmula empleada en el artículo 39 de la LSS, permite que el Gobierno Vasco incluya, unilateralmente, en la declaración de «acción directa» cualquier nueva actividad, servicio o equipamiento de juventud en perjuicio de la competencia de ejecución ordinaria conferida a las administraciones forales.

GFAk ez du eskatzen Eusko Jaurlaritzaren etorkizuneko jarduketa bati buruzko prebentziozko adierazpen bat; izan ere, ekintza hori eskumen-arazoen prozeduratik kanpo geratuko litzateke. Ulertu behar da, beraz, eragileak zeharkako «vindicatio potestatis» bat ondorioztatzen duela oinarri gisa hartuta, bere ustez, galera eragiten zaiola kalte egiten zaiolako foru-administrazioari legez esleitutako egikaritze-eskumenaren konfigurazioan, eta kalte egiten zaio, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzari ez zaiolako mugarik ezartzen GELPn jaso ez diren jarduera, zerbitzu edo ekipamendu berriak alde bakarrez «zuzeneko ekintza» deklaratzeko.

La DFG no interesa una declaración preventiva respecto de una futura actuación del Gobierno Vasco ya que dicha acción se situaría fuera del procedimiento de las cuestiones de competencia. Debe entenderse, por ello, que la accionante deduce una «vindicatio potestatis» indirecta con fundamento en que, a su juicio, se le ocasiona una lesión por menoscabo en la configuración de la competencia de ejecución legalmente atribuida a la administración foral, consistiendo este menoscabo en una afirmada falta de límites impuestos al Gobierno Vasco para la declaración unilateral de nuevas actividades, servicios o equipamientos de «acción directa» no contemplados en el PLVJ.

8.– GFAren posizioa ezin da onartu premisatik bertatik abiatuta; izan ere, adierazgarria da GELPren 6 artikuluko 3. atalaren edukiaren eta GZLren 39. artikuluko 4. atalaren edukiaren arteko bat etortzea. Bi kasuetan gaitzen da Eusko Jaurlaritza, dekretu-bidez eta erakunde arteko koordinazio-organoaren derrigorrezko txostena jaso ondoren, arrazoituta deklaratu ahal izan dezan beste jarduketa batzuk «zuzeneko ekintzak» direla.

8.– La posición de la DFG no puede compartirse desde su misma premisa ya que resulta reseñable la correspondencia entre el contenido del apartado 3 del artículo 6 del PLVJ y el que recoge el apartado 4 del artículo 39 de la LSS. En ambos casos, se habilita al Gobierno Vasco para que, mediante Decreto y previo informe preceptivo del órgano de coordinación interinstitucional, pueda declarar motivadamente que otras actuaciones de ejecución sean calificadas como de «acción directa».

Eta, mugei dagokienez, ezarritako erabaki-prozedura arautua, egiaztatu egin behar den aldetik manuaren 2. atalean adierazitako baldintzak betetzen direla, berme bat da eskumena arbitrariotasunez baliatzearen aurrean. Era berean, erakunde arteko koordinazio-organoak esparrua zabaltzeko erabakia hartu aurretik egin behar duen txostena derrigorrezkoa izateak erraztu egiten du «zuzeneko ekintza» eskumena foru-aldundiak eskumenik gabe uzteko erabili ahal izatearen aurrean erreakzionatzea.

Y, en cuanto a los límites, el procedimiento de decisión reglada que se establece, en el que debe acreditarse la concurrencia de los requisitos expresados en el apartado 2 del precepto, constituye una garantía frente a un ejercicio arbitrario de la competencia. Así mismo, el carácter preceptivo del informe que, de forma previa a la decisión ampliatoria, debe emitirse por el órgano de coordinación interinstitucional facilita la reacción frente a un eventual empleo de la competencia de «acción directa» con una finalidad de vaciamiento de las competencias forales.

9.– Ondorioz, ez da hautematen GELPren 6. artikuluko 2. eta 3. ataletan ezarritakoak eta atal horietan erabilitako «zuzeneko ekintza» nozioak aldatu egiten dutenik LHLren 7.c.2 artikuluan ezarritakoa aplikatuz lurralde historikoei dagozkien egikaritze-eskumenen titulartasuna.

9.– En consecuencia, no se aprecia que lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 6 del PLVJ y la noción de la «acción directa» en ellos empleada, comporte una modificación en la titularidad de las competencias de ejecución que corresponden a los Territorios Históricos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.c.2 de la LTH.

Laugarrena.– GELPren I. Tituluan eta 41. artikuluan erabilitako «eginkizunak» terminoaren helmena erabakitzea, EBLren III. Ttituluko eskumen-arazoei buruzko prozeduran erabakitzekoak diren eztabaidagaiei loturik.

Cuarto.– Determinación del alcance del término «funciones» empleado en el Título I y en el artículo 41 del PLVJ, en relación con el objeto de las controversias susceptibles de decisión en el procedimiento sobre cuestiones de competencia del Título III de la LCA.

1.– GELPren I. Tituluan enuntziatutik bertatik bereizten dira euskal administrazioek gazte-politikaren arloan dituzten «eskumenak» eta «eginkizunak». Era berean, «eginkizunak» hitza GELPren IV. Tituluko 41. artikuluan ere erabiltzen da Gazteriaren Euskal Erakundeari izendatutakoak adierazteko.

1.– En el Título I del PLVJ, desde su propio enunciado, se distingue entre las expresiones «competencias» y «funciones» de las administraciones vascas en materia de política de juventud. A su vez, la expresión «funciones» se recoge en el artículo 41 del Título IV del PLVJ en relación con las atribuidas al Instituto Vasco de la Juventud.

2.– EBLren III. Tituluan jartzen duenez eskumen-arazoei buruzko prozedura lege-proiektu edo -proposamen batetik edo foru-arau batetik datozen «eskumen» autonomiko edo foralen titulartasuna zeini dagokion erabakitzeko baliatuko dela, zehaztu egin behar da GELPn erabilitako termino horiek duten helmena EBLko prozeduran aipatzen den «eskumen» nozioarekin kontrastatuta. Kontrastearen emaitzari esker ezarri ahal izango da sortutako arazoak erabaki daitezkeen ala ez eskumen-arazoei buruzko prozedura hau baliatuz.

2.– Como quiera que el Título III de la LCA acota el objeto del procedimiento sobre cuestiones de competencia a las controversias sobre la titularidad de las «competencias» autonómicas o forales que dimanen de un proyecto o proposición de ley o de norma foral, resulta necesario denotar el alcance que tienen los señalados términos empleados en el PLVJ por contraste con la noción de «competencia» a la que se refiere el procedimiento de la LCA. El resultado del contraste permitirá establecer si las cuestiones suscitadas pueden o no ser incluidas en el objeto del presente procedimiento sobre cuestiones de competencia.

3.– GELPren 6. artikuluan erabilitako «eskumen» nozioa bat dator EHAEren 10.39 artikuluan «gazte-politika» deitzen den arlo materialeko jarduketa publikorako gaitzearekin; eta, horrenbestez, EBLn, hitz bera erabiliz, jasotako nozioaren identitate juridiko bera du. Arlo material horretan, eskumenaren titulartasunak definitzen du interes publikoaren esparru juridikoa, eta interes publiko horri erantzuteko eskuduna lurralde-administrazio bakoitza da LHLren 6.1 eta 8.3 artikuluei loturiko 7.c.2 artikuluak ezarritako eskumen-banaketaren arabera.

3.– La noción de «competencia» empleada en el artículo 6 del PLVJ se corresponde con la habilitación para la actuación pública en el ámbito material que el artículo 10.39 del EAPV denomina como «política juvenil»; y, por lo tanto, guarda identidad jurídica con la noción que, con la misma expresión, se consigna en la LCA. En ese ámbito material, la titularidad de la competencia define el marco jurídico del interés público para cuya satisfacción son competentes cada una de las administraciones territoriales de conformidad con la articulación competencial establecida por el artículo 7.c.2, en relación con los artículos 6.1 y 8.3, de la LTH.

4.– Beste aldetik, GELPren 7, 8 eta 9 artikuluetan erabilitako «eginkizunak» nozioaren bidez bakoitzak esleituta dituen eskumenak eraginkortasunez egikaritzeko –erabilgarriak izatearen zentzuan– funtzionalak direla esaten den jarduketa, jarduera edo zeregin mota zehatzak definitzen dira.

4.– De manera distinta, la noción de atribución de «funciones» empleada en los artículos 7, 8 y 9 del PLVJ queda referida a las clases de actuaciones, actividades o tareas concretas que se definen como funcionales, en el sentido de utilizables, para el eficiente ejercicio de las respectivas habilitaciones competenciales.

5.– Azkenik, GELPren 41. artikuluan «eginkizunak» hitza izaera administratiboa duen erakunde autonomiaduna dela eta berezko nortasun juridikoa eta bere helburuak betetzeko jarduteko gaitasun osoa duela esaten den Gazteriaren Euskal Erakundeari izendatzen zaion eskumen-eremua identifikatzeko erabiltzen da. Ondorioz, GELPren 41. artikuluan erabilitako «eginkizunak» nozioak zentzu propioa du gazte-politikaren arloan Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere eskumenak garatzeko modua adierazten duen aldetik. Horretarako, pertsona juridiko publiko berria sortzen da, Autonomia Erkidegoko lurralde-administrazioaren mende edo hari lotuta dauden administrazio instituzionalen berezko deszentralizazio-erregimen funtzionalaren arabera.

5.– Finalmente, el artículo 41 del PLVJ emplea la expresión «funciones» para identificar la esfera de competencia que se atribuye al organismo autónomo administrativo Instituto Vasco de la Juventud, dotado de personalidad jurídica pública diferenciada y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. En consecuencia, la noción de «funciones» empleada en el artículo 41 LPVJ adquiere sentido propio al expresar la forma organizativa como la Administración de la Comunidad Autónoma desarrolla las competencias en la materia de política de juventud. A cuyo efecto se crea una nueva persona jurídica pública, de conformidad con el régimen de descentralización funcional propio de las administraciones institucionales dependientes o vinculadas a la Administración territorial de la Comunidad Autónoma.

6.– Aurrean adierazitako bereizketa kontuan hartuta, ondoriozta daiteke GELPren 7. artikuluan deskribatzen diren eta foru-aldundiek prozedura honetan planteatu dituzten eskumen-arazoetan eztabaidagai diren jarduketek, jarduerek edo eginkizunek aurresuposatzen duten eskumen-banaketa, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta foru-administrazioen artekoa, hasiera batean, ez dutela erabakitzen horiek eraginkortasunez egikaritzeko manuak izendatzen dituen eginkizun-motek.

6.– Atendiendo a la anterior distinción, cabe concluir que las actuaciones, actividades o tareas funcionales que se describen en el artículo 7 del PLVJ, objeto de las cuestiones suscitadas por las DDFF en este procedimiento, presuponen una articulación competencial entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las administraciones forales que, en línea de principio, no viene determinada por la clase de las funciones que el precepto atribuye para su eficiente ejercicio.

7.– Manu hauen arkitektura osatzeko modua gaitzets daiteke legegintza-teknikaren parametroetatik. Baina ez dagokio Ebazpen Batzordeari hori baloratzea, ez eta proiektua idaztean kontuan hartu behar zen barne-koherentzia kontzeptualaren kontrola egitea ere. Aitzitik, Ebazpen Batzordeak hartu behar duen erabakiaren xedea lege-proiektua dela-eta eskumen autonomikoen edo foralen titulartasunari buruz egon daitezkeen eztabaidak ebaztea da.

7.– La forma en que se lleva a cabo la arquitectura de estos preceptos puede ser criticada desde los parámetros de la técnica legislativa. Sin embargo, no corresponde a la Comisión Arbitral formular esta valoración; ni, tampoco, efectuar un control sobre la coherencia conceptual interna a la que hubiera debido atenerse la redacción del proyecto. De manera distinta, la decisión que debe adoptarse por la Comisión Arbitral tiene por objeto resolver las eventuales controversias referidas a la titularidad de las competencias autonómicas o forales que puedan entablarse con ocasión del proyecto de ley.

8.– Adierazi behar da, bestalde, GELPren 7. eta 41. artikuluen arteko erkaketak agerian jartzen duela GELPren 41. artikuluan Gazteriaren Euskal Erakundeari izendatzen zaizkion eginkizun guztiak, eduki materialari dagokionez, bat datozela 7. artikuluko a), c), d), e), f), g), h), i), j), k) eta q) ataletan Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eginkizunak direla esaten direnekin.

8.– No puede dejar de señalarse que el contraste entre los artículos 7 y 41 del PLVJ pone de manifiesto que la totalidad de las funciones que el artículo 41 del PLVJ atribuye al Instituto Vasco de Juventud se corresponden, en cuanto a su contenido material, con las que el artículo 7, en sus apartados a), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y q), define como funciones de la Administración de la Comunidad Autónoma.

9.– Bi manuen ekonomiak ahalbidetzen du ondorioztatzea GELPren 7. artikuluan erabiltzen den Autonomia Erkidegoko Administrazioaren nozioa, modu generikoan eta abstraktuan, foru-administrazioei eta toki-administrazioei loturiko eskumenaren titular gisa agertzen den erkidego osorako erakundeari dagokiola. Eta GELPren 41. artikuluan, aldiz, eskumena egikaritzeko deszentralizazio funtzionaleko antolaketa-aukera bat zehazten da, administrazio-erakunde autonomiaduna den Gazteriaren Euskal Erakundea, alegia. Eta horri jarraiki, GELPren 7. artikuluan jasotako eginkizunen edukitik abiatuta, Gazteriaren Euskal Erakundeak «gazte-politika» arloan garatuko duen eskumen-eremua mugatzen da.

9.– La economía de ambos preceptos permite concluir que la noción de Administración de la Comunidad Autónoma que se emplea en el artículo 7 del PLVJ queda referida, de manera genérica y abstracta, a la Institución Común que aparece como titular de la competencia en relación con las administraciones forales y municipales. En tanto que en el artículo 41 del PLVJ se explicita una opción organizativa de descentralización funcional en el ejercicio de la competencia a favor del organismo autónomo administrativo Instituto Vasco de la Juventud. En cuya virtud, a partir del contenido de las funciones recogidas en el artículo 7 del PLVJ, se delimita la esfera de competencia en la materia de «política de juventud» que va a ser desarrollada por el Instituto Vasco de la Juventud.

10.– Ondorioz, GELPren 7. artikuluko eginkizunak Ebazpen Batzordeak erabaki behar duen eskumen autonomikoen edo foralen titulartasunari buruzko arazotzat bakar-bakarrik hartuko lirateke bere edukia ez datorrenean bat Autonomia Erkidegoko Administrazioa titular duen eskumena eraginkortasunez egikaritzera bideratutako betebehar edo zeregin instrumentalaren izaerari dagokionarekin. Eta ulertu behar da horixe gertatzen dela, GELPren 6.2 artikuluko aurreikuspenaren arabera, «gazte-politika» arloko Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeen «zuzeneko ekintza» zehazten den pasarteetan.

10.– En consecuencia, las funciones del artículo 7 del PLVJ solamente podrían ser consideradas como objeto de una controversia sobre la titularidad de las competencias autonómicas o forales cuya decisión corresponda a la Comisión Arbitral cuando su contenido no responda al propio de esa naturaleza de quehacer o tarea instrumental enderezada al eficiente ejercicio de la competencia de la que es titular la Administración de la Comunidad Autónoma. Como así ha de entenderse que ocurre en los pasajes en los que, de conformidad con la previsión del artículo 6.2 del PLVJ, se concreta la «acción directa» de las Instituciones Comunes del País Vasco en la materia de «política juvenil».

Bosgarrena.– GELPren 7. artikuluko a) atalari, 8. artikuluko a) atalari, 9. artikuluko a) atalari eta 23. artikuluari buruz sortutako eztabaida.

Quinto.– Controversia suscitada en relación con los artículos 7, apartado a), 8, apartado a), 9, apartado a) y 23 del PLVJ.

1.– GFAk eztabaidatu egin du GELPren 7. artikuluko a) atalean Autonomia Erkidegoko Administrazioari plangintza orokorra egiteko izendatzen zaion eginkizuna. Adierazten du EHAEren 10.39 artikulua garatuz legelariak diseinatutako eskumen-banaketan intzidentzia bat gertatzen dela, hain zuzen, 7.a artikuluan lehenengoari plangintzarako izendatzen zaion eta GELPren 23. artikuluan garatzen den eginkizunaren edukiaren eraginez. Horri lotuta, eztabaidatu egiten du, era berean, GELPren 8.a) eta 9.a) artikuluetan, hurrenez hurren, foru-administrazioei eta toki-administrazioei plangintza gauzatzeko izendatzen zaien eginkizuna ere.

1.– Se cuestiona por la DFG la atribución de la función de planificación general que el apartado a) del artículo 7 del PLVJ confiere a la Administración de la Comunidad Autónoma. Sostiene que se produce una incidencia en la articulación competencial diseñada por el legislador en desarrollo del artículo 10.39 del EAPV, por efecto del contenido de la atribución funcional de planificación que se efectúa a favor de la primera en el artículo 7.a) y se desarrolla en el artículo 23 del PLVJ. Por conexión, cuestiona, así mismo, la atribución de la función de planificación que se efectúa, respectivamente, a favor de las administraciones forales y de las entidades locales por los artículos 8.a) y 9.a) del PLVJ.

2.– Lege-proiektuko 8.a) eta 9.a) artikuluei loturiko 7.a) artikulu honetan eskumen-intzidentzia dagoela adierazten du ulertzen duelako manu horietan hierarkia bat ezartzen dela erakunde autonomikoen eta foru-erakundeen artean gazte-politika, helmen normatiboa duena, planifikatzeko eginkizuna gauzatzeari dagokionez. Plangintzarako adierazitako hierarkia honek, aurkaratzailearen ustez, hautsi egiten du EHAEren 37.4 artikuluan ezartzen den egikaritze-autonomiaren bermea; gogoratzen du gai horren berri eman zuela Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak (EABJ) 192/2011 irizpenean, uztailaren 28koan.

2.– Denota esta incidencia competencial en el artículo 7.a), en relación con los artículos 8.a) y 9.a), del proyecto de ley por entender que en dichos preceptos se establece una jerarquía en cuanto al ejercicio de la función de planificación de la política de juventud, con alcance normativo, entre los niveles institucionales autonómico y foral. Esta afirmada jerarquía planificadora, a juicio de la impugnante, contraviene la garantía de la autonomía en la ejecución que se establece en el artículo 37.4 del EAPV; recuerda que sobre este extremo se informó por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) en el dictamen 192/2011, de 28 de julio.

3.– Plangintza-eginkizun publikoa bat dator beste eskubide-subjektu batzuekiko harremanak garatzeko administrazio publikoek baliatzen duten izaera dokumentaleko tresna juridiko bat sortzearekin. Era horretako tresna juridikoetan ohikoa da helburu orokorrak, gerora begirakoak, sarritan epe luzera begirakoak, modu formalizatuan ezartzea, bai eta plangintza egikaritzeko fase operatiboan horiek lortzeko metodo antolatua ezartzea ere.

3.– La función de planificación pública se corresponde con la producción de un instrumento jurídico de carácter documental del que se valen las administraciones públicas para el desarrollo de la relación con otros sujetos de derecho. Siendo característico de esta clase de instrumentos jurídicos el establecimiento formalizado de objetivos de carácter general y alcance futuro, frecuentemente a largo plazo, así como de un método organizado para su obtención en la fase operativa de ejecución de lo planeado.

4.– Hortik ondorioztatzen da plangintza interes publikoen kudeaketan laguntzeko eta orientatzeko eginkizuntzat hartu behar dela, administrazioen arteko harremanak edo administrazioen eta norbanakoen artekoak garatzea dakarten administrazio-eskumenak eraginkortasunez egikaritzera bideratuta.

4.– De donde se sigue que la tarea de planificación ha de tenerse como una actividad funcional de apoyo y orientación de la gestión de intereses públicos dirigida a un eficiente ejercicio de aquellas competencias administrativas que comporten el desarrollo de relaciones entre administraciones públicas o entre éstas y los particulares.

5. Autonomia Erkidegoko Administrazioari gazteriaren arloan esleitutako eskumenak egikaritzeko izendatutako planifikazio-lanaren helmena behar bezala islatuta dago GELPren 7.a) eta 23. artikuluetan («...Gazteriaren arloan, euskal herri-administrazioen jarduera zuzendu behar duten esku-hartze ildoen eta jarraibideen plangintza orokorra egitea...»; «Euskal herri-administrazioek gazteriaren arloan garatu behar duten jarduketa gidatuko duten eskuhartze ildo eta gidalerroak koordinatuta eta globalki bilduko dituen plan orokorra onartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak. Gero, horren berri emango dio Eusko Legebiltzarrari»).

5.– El alcance de las atribuciones planificadoras conferidas a la Administración de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de juventud queda debidamente reflejado en los artículos 7.a) y 23, del PLVJ («...La planificación general de las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de las administraciones públicas vascas en materia de juventud...»; «La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobará el plan general que recogerá, de forma coordinada y global, las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de las administraciones públicas vascas en materia de juventud, e informará de ello al Parlamento Vasco»).

6.– Arlo berean foru-administrazioei eta toki-administrazioei esleitutako eskumenak egikaritzeko planifikazio-lanaren helmena, berriz, GELPren. 8.a) eta 9.a) artikuluetan dago ezarrita («...Dagokion lurraldean gazte-politikaren plangintza, jarraipena eta ebaluazioa gauzatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko gazte-plan orokorraren baitan eta Gazteriaren Euskal Sistemaren plangintza orokorrean ezarritakoari jarraiki...»).

6.– En tanto que el alcance de la función planificadora para el ejercicio de las competencias atribuidas en igual materia a las administraciones forales y municipales se establece en los artículos 8.a) y 9.a) del del PLVJ («...La planificación, seguimiento y evaluación de la política de juventud en su ámbito territorial dentro del marco del plan general de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de juventud y de acuerdo con lo establecido en la planificación general del Sistema Vasco de Juventud...»).

7.– Adierazitako plangintza-tresna juridikoen artean foru-autonomiaren bermeari eragiten dion hierarkia-harreman arauemailea izateari dagokionez, ez da halakorik ondorioztatzen lege-proiektuan Autonomia Erkidegoko Administrazioari erreserbatzen zaion eginkizunaren edukitik. Beste alde batetik, Gazteriaren Euskal Erakundeak egin behar duen eta Autonomia Erkidego osorako erakundeek onartu behar duten gazteriaren arloko Plan Orokorraren edukia ezin da arauketa normatiboen kategorian sartu.

7.– La afirmación de una relación de jerarquía normativa, afectante a la garantía de la autonomía foral, entre los referidos instrumentos jurídicos de planificación no se corresponde con el contenido de la atribución funcional que en el proyecto de ley se reserva a la Administración de la Comunidad Autónoma. Toda vez que el contenido del Plan General en materia de juventud, cuya elaboración corresponde al Instituto Vasco de la Juventud y cuya aprobación se atribuye a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, responde a un contenido no subsumible en la categoría de las regulaciones normativas.

8.– Beste alde batetik, Autonomia Erkidegoko Administrazioari izendatzen zaion eginkizuna plangintza-aldi bakoitzerako gazte-politikaren arloko interes publikoen definizioa zehazten duten eskuhartze-ildoak erabakitzea da; bai eta arlo horretako administrazio publikoen jarduera koordinatzeko jarraibideak ezartzea ere. Bi eduki horietako bakar bat ezin da identifikatu ez arauak egiteko ahala ez hierarkia organikoaren printzipioa ezarriz jarduera publikoa antolatzeko ahala egikaritzearekin.

8.– De manera distinta, las tareas que se atribuyen a la Administración de la Comunidad Autónoma consisten en determinar, para cada periodo de planeamiento, las líneas de intervención que concretan la definición de los intereses públicos en materia de política de juventud; y en establecer las directrices para la coordinación de la actividad de las administraciones públicas en la materia. Sin que ninguno de ambos contenidos pueda identificarse con el ejercicio de la potestad normativa ni de ordenación de la actividad pública mediante la aplicación del principio de jerarquía orgánica.

9. Neurri horretan, ondorioztatu behar da ez dela hautematen GELPren 7.a), 8.a), 9.a) eta 23. artikuluek aldatu egiten dutenik LHLren 7.c.2 artikuluan ezarritakoa aplikatuz lurralde historikoei administrazioaren arloan dagozkien egikaritze-eskumenen titulartasuna.

9.– En esa misma medida, debe concluirse que no se aprecia que los artículos 7.a), 8.a), 9.a) y 23 del PLVJ comporten una modificación en la titularidad de las competencias administrativas de ejecución que corresponden a los Territorios Históricos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.c.2 de la LTH.

Seigarrena.– GELPren 7. artikuluko d) atalari eta 41. artikuluko c) atalari buruz sortutako eztabaida.

Sexto.– Controversia suscitada en relación con los artículos 7, apartado d), y 41, apartado c), del PLVJ.

1.– EHAEren 10.39 eta 37. artikuluak garatuz LHLren 7.c.2 eta 8.3 artikuluetan gazteriaren arloan ezarritako eskumen-banaketa aldatu egiten dela salatzean, GFAk eztabaidatu egiten du Autonomia Erkidegoko Administrazioari eta Gazteriaren Euskal Erakundeari Gazteriaren Euskal Sistemaren betebeharrak bultzatzeko izendatzen zaien aholkularitza-eginkizuna, GELPren 7.d) eta 41.c) artikuluetan aurreikusten dena.

1.– Con igual fundamento en la denuncia de una modificación de la distribución de competencias en materia de juventud dispuesta por los artículos 7.c.2 y 8.3 de la LTH en desarrollo de los artículos 10.39 y 37 del EAPV, se cuestiona por la DFG la atribución a la Administración de la Comunidad Autónoma y al Instituto Vasco de la Juventud de la función de asesoría y consultoría para el impulso de los cometidos del Sistema Vasco de Juventud, que se prevé en los artículos 7.d) y 41.c) del PLVJ.

2.– Aurkaratzeko baliatzen den arrazonamenduan bakar-bakarrik adierazten da esleitzen den eginkizunaren edukia lege-proiektuan «zuzeneko ekintza» gisa hartzen ez den eskumen-egikaritza tipiko bat dela eta, ondorioz, foru-administrazioetara eraman behar dela.

2.– El razonamiento impugnatorio se limita a señalar que el contenido de la atribución responde a una competencia de ejecución típica que el proyecto de ley no considera como de «acción directa» y que, por tanto, debe ser residenciada en las administraciones forales.

3.– Ezin da adierazi gabe utzi GELPren 12.2.d) artikuluan Gazteriaren Euskal Sistemaren jarduera-arloan dagoela jasota aholkularitza. Beste alde batetik, GELPren 7.d artikuluan adierazitako egitekoa termino berberetan jasota dago Gazteriaren Euskal Erakundearen eginkizunak jasotzen dituen 41. artikuluaren c) atalean.

3.– No puede dejar de señalarse que el artículo 12.2.d) del PLVJ incluye entre las áreas de actuación del Sistema Vasco de Juventud la que enuncia como servicios de apoyo de asesoría y consultoría. Por otra parte, la tarea señalada en el artículo 7.d) del PLVJ se contempla en idénticos términos en su artículo 41.c), en el que se enuncian las funciones asignadas al Instituto Vasco de la Juventud.

4.– GELPren 7.d artikuluari dagokionez GFAk planteatzen duen arazoa ezin da sartu EBLren 44. artikuluaren arabera eskumen-arazoei buruzko prozeduran erabakitzekoak diren eztabaidagaien esparru mugatuan. Horren arrazoia da Gazteriaren Euskal Sistemaren laguntza-zerbitzuen jarduera-arloan kudeaketa publikoan laguntzeko aholkularitza (GELPen 12.2.d artikulua), administrazio publikoen jardueraren baitan, jarduera tekniko gisa sailkatu behar dela, egintza juridikoetan adierazten ez dena, administrazio-antolabideak garatzen duena eta zuzenean jarduera gauzatzen duten enplegatu publikoei egotzi ahal zaiena, egiteko horien zuzendaritza eta antolakuntza administrazioko organo eta agintarien ardura izendatzearen kaltetan izan gabe.

4.– La cuestión que se suscita por la DFG en relación con el artículo 7.d) del PLVJ no puede ser incluida en el acotado campo de las que definen el objeto de controversia en el procedimiento sobre cuestiones de competencia dispuesto por el artículo 44 de la LCA. Y ello, en razón de que la tarea de asesoría y consultoría dirigida a apoyar la gestión pública del Sistema Vasco de Juventud en el área de actuación de los servicios de apoyo [artículo 12.2.d) del PLVJ] debe ser clasificada, entre las manifestaciones de la actividad de las administraciones públicas, como una actividad técnica, no expresada en actos jurídicos, desarrollada por la organización administrativa e imputable directamente a los empleados públicos que la realizan, sin perjuicio de que se residencie en las autoridades y en los órganos administrativos la dirección y la ordenación de estas tareas.

6.– Horregatik, ez da hautematen GELPren 7.d) artikuluak aldatu egiten dituenik LHLren 7.c.2 artikuluan ezarritakoa aplikatuz lurralde historikoei dagozkien administrazioaren arloko egikaritze-eskumenak.

6.– No se aprecia, por ello, que el artículo 7.d) del PLVJ comporte una modificación de las competencias administrativas de ejecución que corresponden a los Territorios Históricos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.c.2 de la LTH.

Zazpigarrena.– GELPren 7. artikuluko e) atalari eta 41. artikuluko d) atalari buruz sortutako eztabaida.

Séptimo.– Controversia suscitada en relación con los artículos 7, apartado e), y 41, apartado d), del PLVJ.

1.– GELPren 7. artikuluan Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeei «gazte-politika» arloko eskumena egikaritzeko izendatutako eginkizunen artean, e) atalean hiru eratako egitekoak jasotzen dira, hurrenez hurren, «zerbitzuak eta ekipamenduak» gauzatzeko emantzipazioaren eta gazte-prestakuntzaren arloan; bai eta «jarduera» jakinak sustatzeko ere.

1.– Entre las funciones atribuidas por el artículo 7 del PLVJ a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de la competencia en materia de «política de juventud», en el arpartado e) se incluye la provisión de tres clases de tareas referidas, respectivamente, a la facilitación de «servicios y equipamientos» en el ámbito de la emancipación y en el de la formación juvenil; así como a la facilitación de determinadas «actividades» de fomento.

2.– Administrazio publikoek gauzatzen dituzten eta aurrean aipatu diren eginkizun-motak kontuan hartuta, zuzeneko ekintzaren eskumena egikaritzeko zerbitzuak (emantzipazioa sustatzeko informazioa, orientazioa eta laguntza; erkidego osorako erakundeek gauzatutako sustapen-neurrien informazioa, kontsulta eta aholkularitza) gauzatzea ez da jarduketa juridikotzat hartu behar, jarduketa teknikotzat baizik. Era berean, ekipamenduak gauzatzea jarduketa materiala da, ez juridikoa. Zuzeneko ekintzaren eskumena egikaritzeko zerbitzuak eta ekipamenduak gauzatzeak ez du, berez, inolako eraginik «gazte-politika» arloan banatutako administrazio-eskumenen titulartasunean. Ondorioz, prozedura honen eraginetarako, azterketa, xehatua izan dadin, gauzatu behar diren «jardueren» edukira mugatu behar da.

2.– Atendiendo a las clases de cometidos desempeñados por las administraciones públicas a los que se ha hecho anterior referencia, la tarea de provisión de servicios (de información, orientación y acompañamiento para la emancipación; de información, consulta y asesoramiento respecto de las medidas de fomento provistas por las instituciones comunes) para el ejercicio de la competencia de acción directa debe ser calificada como una actuación no jurídica sino técnica. A su vez, la tarea de provisión de equipamientos responde a la naturaleza de una actuación material, no jurídica. Sin que ninguna de dichas tareas de provisión de servicios y equipamientos para el ejercicio de la competencia de acción directa llegue a afectar, por sí misma, a la titularidad de las competencias administrativas articuladas en relación con la materia «política de juventud». En consecuencia, a los efectos de este procedimiento, el examen debe acotarse, para su particularizado examen, al contenido de las «actividades» objeto de provisión.

3.– GELPren 7.c) artikuluan gauzatzeko aipatzen diren «jarduerak» identifikatzeko, GELPren 12. artikuluak Gazteriaren Euskal Sistemari izendatzen dizkion jarduera-arloei sistematikoki loturik aztertu behar da bere edukia. Jarduera-arlo horietan adierazten da Gazteriaren Euskal Sistemak zuzenean eskainiko dituela emantzipaziorako informazioa, dokumentazioa, orientazioa eta laguntza (12.1.a artikulua); aisia hezitzailea eta hezkuntza ez formala (12.1.b artikulua); mugikortasun- eta ostatu-zerbitzuak (12.1.e); bai eta laguntza-zerbitzuak ere prestakuntzan (12.2.c artikulua). Era berean, GELPren 19. artikuluari, gazte-prestakuntzaren inguruko diplomak ematea arautzen duenari, sistematikoki loturik ere aztertu behar da; eta GELPren 41. artikuluari loturik ere bai, d) atalean Gazteriaren Euskal Erakundeari izendatzen zaion aldetik jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak eskaintzeko eginkizuna GELPren 7.e) artikuluan, manuaren dikzioaren arabera, Eusko Jaurlaritzari zein gauzatzea dagozkion definitzeko erabilitako termino berberetan.

3.– Al objeto de identificar las «actividades» a proveer que se anuncian por el artículo 7.e) del PLVJ debe examinarse su contenido en relación sistemática con las áreas de actuación que el artículo 12 del PLVJ encomienda al Sistema Vasco de Juventud. Entre estas áreas de actuación se incluye la oferta directa por el Sistema Vasco de Juventud de servicios de información, documentación, orientación y acompañamiento para la emancipación [artículo 12.1.a)]; de servicios de ocio educativo y educación no formal [artículo 12.1.b)]; de servicios de movilidad y alojamiento [artículo12.1.e)]; así como de servicios de apoyo a la formación [artículo12.2.c)]. Debe, también, examinarse en conexión sistemática con el artículo 19 del PLVJ que regula la expedición de diplomas en materia de formación juvenil; y con el artículo 41 del PLVJ, en cuyo epígrafe d) se atribuye al Instituto Vasco de la Juventud la función de llevar a cabo la provisión de actividades, servicios y equipamientos en idénticos términos a los empleados en el artículo 7.e) del PLVJ para definir los que, según la dicción del precepto, corresponde proveer al Gobierno Vasco.

4.– Azkeneko lotura sistematiko honi dagokionez, berriz adierazi behar da ez dela Ebazpen Batzordearen eginkizuna aztertutako manuen testuan hautematen den barne-inkoherentziaren eragin jurdikoa baloratzea; izan ere, GELPn, alde batetik, «Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Eginkizunak» titulua daraman 7. artikuluko e) atalean eginkizunak ez zaizkio izendatzen Administrazio autonomikoari, Eusko Jaurlaritzari baizik; eta, era berean, eginkizun horiek, deskribapen identikoa eginda, organismo autonomoa den Gazteriaren Euskal Erakundeari izendatzen zaizkio. Aurrekoari kalterik egin gabe, prozedura honen eraginetarako aztergai diren «jarduerak» Autonomia Erkidego osorako erakundeei esleitu izana da adierazgarria.

4.– En relación con esta última conexión sistemática, debe reiterarse que no entra en los cometidos de la Comisión Arbitral el valorar el efecto jurídico de la incoherencia interna que se aprecia en la redacción de los preceptos considerados: toda vez que en el PLVJ, de una parte, se incluye en el artículo 7, intitulado como «Funciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi», un subepígrafe e) en el que no se atribuyen funciones a la Administración autonómica sino al Gobierno Vasco; y, a su vez, esas mismas funciones, mediante una idéntica descripción, se asignan al organismo autónomo Instituto Vasco de la Juventud. Sin perjuicio de lo anterior, lo que resulta significativo a los efectos de este procedimiento es la atribución de las «actividades» consideradas a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma.

5.– Eztabaidagai ez den GELPren 19. artikuluari loturik, 7.e) eta 41.d) artikuluetan adierazitako «jarduerak», honako hauek dira: 2. atalean jasotzen dira nazioarteko izaerako plazak trukatzeko programak sustatzea; gazteen mugikortasuna, ostatua eta turismoa sustatzea EAEn eta EAEtik kanpora; eta gazteen arteko trukeak sustatzea EAEn, beste autonomia-erkidegoekin, bai nazioartean. Eta 3. atalean jasotzen diren jarduerak gazte-prestakuntzakoak eta horri dagozkion diplomak ematea dira.

5.– Las «actividades» contempladas en los artículos 7.e) y 41.d), en relación con el artículo 19 del PLVJ que no es objeto de controversia, se refieren, en el apartado 2, al fomento de programas de carácter internacional de intercambio de plazas, al fomento de la movilidad, el alojamiento y el turismo para jóvenes dentro y fuera de la CAPV y al fomento de intercambios juveniles, dentro de la CAPV, con otras CC.AA. y de carácter internacional; y, en el apartado 3, a las actividades de formación juvenil y de expedición de los correspondientes diplomas.

6.– Doktrina konstituzionalaren arabera (95/1986 KAE, uztailaren 10ekoa, 5OJ; 13/1992 KAE, otsailaren 6koa, 8OJ; eta 178/2011 KAE, azaroaren 8koa, 4OJ), arloari buruzko eskumen-titulu espezifikoa dagoenean, eta «gazte-politika» arloko egikaritze-eskumenaren kasuan hala dago, sustapen-jarduera egin daiteke aurrekontuko kontu-sailen esleipen zentralizatuaren bidez kudeatuta honako egoera honetan: «... ezinbestekoa denean sektorearen oinarrizko antolamenduan neurriak erabat eraginkorrak izango direla ziurtatzeko eta lurralde nazional osoan izan ditzakeen hartzaileek eskuratzeko eta gozatzeko aukera berberak izango dituztela bermatzeko.... Kasu bakoitzean zentzuz justifikatuta agertuko da bere jatorria, edo inolako ahaleginik gabe ondorioztatu ahal izango da delako sustapen-neurriaren izaeratik eta edukitik».

6.– Según la doctrina constitucional (por todas, SSTC 95/1986, de 10 de julio, FJ5;13/1992, de 6 de febrero, FJ8; y 178/2011, de 8 de noviembre, FJ4) en los casos de concurrencia de título competencial específico sobre la materia, como es el caso de la competencia de ejecución en la materia de «política de juventud», cabe una actividad de fomento que pueda ser gestionada mediante la consignación centralizada de las partidas presupuestarias en las circunstancias de «... que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional .... Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».

7.– Adierazitako manuetako sustapen-jarduerak gauzatzeari dagokionez, aztertutako neurrien izaeratik eta edukitik erraz asko ondorioztatzen da jatorria, guztiak proiektatzen diren aldetik diru-laguntza izaerako programen gainean. Beste alde batetik, plaza- eta pertsona-trukearen helmenak, bai eta mugikortasunaren sustapenak ere, kasu guztietan gainditzen du lurralde historiko bakoitzaren esparrua eta, beste batzuetan, baita Autonomia Erkidegoarena ere.

7.– En los casos de la provisión de actividades de fomento a los que se refieren los preceptos señalados, la procedencia se deduce sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de las medidas consideradas ya que todas ellas se proyectan sobre programas de naturaleza subvencional. Por otra parte, el alcance del intercambio de plazas y de personas, así como el fomento de la movilidad favorecida supera, en todos los casos, el ámbito de cada uno de los Territorios Históricos y, en otros, el de la Comunidad Autónoma.

8.– Gazte-prestakuntzako eta horri dagozkion diplomak emateko jardueren edukiari dagokionez, badirudi nahiko argi dagoela jarduera sektoriala dela (hezkuntza ez-formalaren esparruan, bere lanbidean gazteekin lan egiten duten pertsonen prestakuntza ez arautuari dagokio; bai eta prestakuntzaren akreditazioari ere dagozkion diplomak emanez), eta Eusko Jaurlaritzari zuzenean egikaritzea dagokiola. Eskumenaren titulartasunari buruzko eztabaida, beraz, lehen aipatutako hirugarren oinarri juridikoan, 4OJn jasotako irizpideen arabera ebatzi behar da.

8.– En cuanto al contenido de las actividades de formación juvenil y de expedición de los correspondientes diplomas, no parece ofrecer duda que se trata de una actividad sectorial (referida a la formación no reglada, en el ámbito de la educación no formal, de las personas que trabajan profesionalmente con jóvenes; así como a la acreditación de la formación mediante la expedición de los correspondientes diplomas) que se atribuye a la ejecución directa del Gobierno Vasco. Por lo que la controversia en torno a la titularidad de la competencia debe resolverse de conformidad con los criterios que se han recogido en el anterior FJ Tercero, 4.

9.– Irizpide objektiboa kontuan hartuta badirudi koherentea dela Autonomia Erkidegoaren interesekotzat jotzea, «gazte-politika» arloko legegintza-eskumenaren titularra den aldetik, interes hori gauzatzeko profesionalki horretan lan egiten duten pertsonen prestakuntza; beste alde batetik, arloko jarduketa publikoaren eraginkortasuna ziurtatzeko jarduera nuklear baten kudeaketa da. Eta, irizpide finalistikoaren arabera, gazteen prestakuntzaren arloan zuzeneko ekintzarako eskumenak ziurtatzen du eskumena homogeneotasunez eta modu bateratuan gauzatuko dela Autonomia Erkidegoaren esparruan. Are gehiago baldin eta, EABJren 192/2011 irizpeneko 64. atalean ezartzen den bezala, eskuduntzaren oinarrian badago «...aisialdiko eta gazteentzako jardueretako zuzendari edo begiraleen prestakuntza, eta titulazioa autonomia-erkidegoek bakar-bakarrik onartzen dute Autonomia Erkidegoko gazteriaren arloko dagokion organoak ematen baditu (diplomak)... ».

9.– Atendiendo al criterio objetivo resulta coherente que se considere como interés de la Comunidad Autónoma, titular de la competencia legislativa en materia de «política de juventud», la formación de las personas que trabajan profesionalmente para hacerla efectiva; toda vez que se trata de la gestión de una actividad nuclear en orden a garantizar la efectividad de la actuación pública en la materia. Y, de conformidad con el criterio finalístico, la competencia de acción directa en materia de formación juvenil garantiza que la misma se provea de manera homogénea y unitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Tanto más si, como se dictamina en el apartado 64 del dictamen 192/2011 de la COJUA, la atribución se funda en «...la existencia de formaciones como monitores y directores de actividades de tiempo libre y juvenil cuya titulación es reconocida entre las comunidades autónomas sólo en el supuesto de ser expedidos (los diplomas) por el correspondiente órgano de juventud de la Comunidad Autónoma...».

10.– Zuzeneko ekintzarako eskumen-esparruan gazte-prestakuntza eta horri dagozkion diplomak ematea, bestalde, lurralde historiko bakoitzaren esparruan arloari buruzko legeria egikarituz foru-administrazioek gara ditzaketen prestakuntza-jarduerekin eta horri dagokion akreditazio formalarekin batera egin daiteke.

10.– La atribución, en el ámbito de la competencia de acción directa, de la actividad de formación juvenil y expedición de los correspondientes diplomas acreditativos se ofrece, por otra parte, como concurrente con las actividades de carácter formativo y con su correspondiente acreditación formal, que puedan desarrollarse por las administraciones forales en ejecución, en el ámbito de cada Territorio Histórico, de la legislación sobre la materia.

11.– Ondorioztatu behar da, beraz, GELPren 7. artikuluko e) atalean eta 41. artikuluko c) atalean adierazten diren jardueren edukia bat datorrela Autonomia Erkidego osorako erakundeei zuzeneko ekintzarako izendatutako eskumenaren titulartasunarekin.

11.– Por lo que debe concluirse que el contenido de las actividades a las que se refiere el apartado e) del artículo 7 y el apartado c) del artículo 41 del PLVJ se corresponde con la titularidad de la competencia de acción directa atribuida a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma.

Zortzigarrena.– GELPren 7. artikuluko f), g), h), i), j) eta k) atalen eta 41. artikuluko e), f), g), h), i) eta j) atalei buruz sortutako eztabaida.

Octavo.– Controversia suscitada en relación con los artículos 7, apartados f), g), h), i), j) y k, así como 41, apartados e), f), g), h), i) y j), del PLVJ.

1.– Aurkaratzaileek eztabaida sortu dute GELPren 7. artikuluko f) ataletik k) atalera eta 41. artikuluko e) ataletik j) atalera bitartean osorako erakundeei esleitutako eginkizunen inguruan. Oro har eta labur esanda, argudiatu dute aipatu atalek egikaritze-eskumen arruntari dagozkion jarduera publikoak aipatzen dituztela, eta osorako erakundeek horiek zuzenean egikaritzeak 7.c.2 artikuluak foru-administrazioei esleitutako eskumenen titulartasunaren eskumena murrizten duela, hain zuzen, LHLren 8.3 artikuluari eta EHAEren 10.39 eta 37. artikuluei dagokienean.

1.– Las impugnantes suscitan controversia en relación con las funciones asignadas a las instituciones comunes en los epígrafes f) a k) del artículo 7 y e) a j) del artículo 41 del PLVJ. Argumentan, de forma genérica y escueta, que los referidos epígrafes hacen referencia a actuaciones públicas propias de la competencia ordinaria de ejecución; y que su ejecución directa por las instituciones comunes comporta una merma competencial en la titularidad de la competencia conferida a las administraciones forales por el artículo 7.c.2, en relación con el artículo 8.3, de la LTH, en relación con los artículos 10.39 y 37 del EAPV.

2.– Eztabaidaren xede diren atalen edukia aztertu ondoren, hiru eginkizun mota desberdin nabarmendu daitezke: euskal gazteriaren egoerari buruzko azterketak eta ikerketak burutzea (GELPren 7. artikuluko f) atala eta 41. artikuluko e) atala); Gazteriaren Euskal Sistemaren kalitatea eta etengabeko hobekuntzara bideratutako sustapena gauzatzea, gazte politikak kudeatu eta ebaluatzeko orduan parte hartzea, gazteriak nazioarteko foroetan parte hartzea, eta lurraldez gaindi eta nazioartean berariaz EAEko gazteentzako jarduera bereziak garatzeko diru-laguntzak (GELPren 7. artikuluko g) ataletik j) atalera eta 41. artikuluko f) ataletik i) atalera); eta azkenik, erakundeen arteko harremanak eta lankidetzarako bideak ezartzea Autonomia Erkidegoen artean eta nazioartean, osorako erakundeen esparruan.

2.– El examen del contenido de los epígrafes objeto de controversia permite distinguir tres tipos diferenciados de tareas: la realización de estudios e investigaciones sobre la situación de la juventud vasca [apartado f) del artículo 7 y apartado e del artículo 41 del PLVJ]; la función de fomento proyectada sobre la calidad y la mejora continua del Sistema Vasco de Juventud, la participación en la gestión y evaluación de las políticas de juventud, la participación de la juventud en foros internacionales y la actividad subvencional para el desarrollo de actuaciones específicas para jóvenes de la CAPV en el ámbito supraterritorial e internacional [apartados g) a j) del artículo 7 y f) a i) del artículo 41 del PLVJ]; y, finalmente, la actividad de cooperación y colaboración interinstitucional en el ámbito de las instituciones comunes, entre Comunidades Autónomas y en el ámbito internacional.

3.– Aurrez azaldutako irizpideak aplikatuz, gazte politikaren xede diren biztanleei buruzko azterlanak eta ikerketak burutzea, 12.2.b) artikuluak Gazteriaren Euskal Sistemari laguntza emateko zerbitzuen artean sartzen duena, ez dagokio administrazio-eskumenari: eskumena zuzenean egikaritzeko izaera instrumentaleko jarduera tekniko hutsa da, Gazteriaren Euskal Sistemari dagokionean, eta Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere gain hartzen du eta Gazteriaren Euskal Institutuak ematen du. Horrenbestez, eztabaidaren xedea ezin da eskumen-arazoen prozeduraren barruan sartu, horien erabakia Ebazpen Batzordeari dagokio eta.

3.– Aplicando los criterios anteriormente expuestos, el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la población objeto de la política de juventud que el artículo 12.2.b) incardina entre los servicios de apoyo al Sistema Vasco de Juventud, no responde a la titularidad de una competencia administrativa: constituye una mera actuación técnica de carácter instrumental para el ejercicio de la competencia de ejecución directa, en relación con el Sistema Vasco de Juventud, asumida por la Administración de la Comunidad Autónoma y prestada por el Instituto Vasco de la Juventud. Por lo que no puede integrar el objeto de la controversia en el procedimiento sobre cuestiones de competencia cuya decisión corresponde a la Comisión Arbitral.

4.– Era berean, arestian adierazi bezala, gazte politikaren arloko legeria eskumenaren gainean Autonomia Erkidegoak duen titulartasunaren arabera, sustapen-jarduerak burutu ahal dira, jarduera horiek kasuan kasuko neurrien izaera eta edukiaren ondorioz ahaleginik gabe sortzen direnean, edo horiek burutzea zentzuz arrazoituta dagoenean, gaiari buruzko antolaketaren eraginkortasuna bermatzeko ezinbestekoak direlako, edo balizko hartzaileek EAEko lurralde-eremuan horiek eskuratu eta gozatzeko aukera berdinak bermatze aldera.

4.– A su vez, como ya se ha señalado, la titularidad de la Comunidad Autónoma sobre la competencia de legislación en materia de política de juventud habilita la realización de actividades de fomento cuando su procedencia se deduzca sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de las medidas de que se trate o siempre que su procedencia venga razonablemente justificada por tratarse de medidas que resulten imprescindibles en orden a la efectividad de la ordenación sobre la materia o para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en el ámbito territorial de la CAPV.

5.– Neurri horien berezko izaera eta edukiaren ondorioz garatzen dute EAEko osorako erakundeek Gazteriaren Euskal Sistema etengabe hobetzera bideratutako jarduera, eta gazte politikak kudeatu eta ebaluatzeko orduan parte-hartzea eta nazioarteko foroetan parte-hartzea sustatzen dute.

5.– La procedencia de que las instituciones comunes de la CAV desarrollen una actuación de fomento dirigida a la mejora contínua del Sistema Vasco de Juventud, así como a la promoción de la participación en la gestión y evaluación de las políticas de juventud y de la participación en foros internacionales, responde a la propia naturaleza y contenido de las medidas.

6.– Era berean, gazte politikaren arloan foru-administrazioei dagokien egikaritze-eskumenari eragiten ez dion sustapen eginkizunari jarraikiz, egokitzat jo behar da EAEko osorako erakundeek zuzenean garatutako diru-laguntzen jarduera, EAEko gazteei berariaz zuzendutako jarduerak lantzen dituztenentzat, beti ere euren jarduera-eremua Autonomia Erkidegoa, nazioa eta nazioartekoari dagokiona baino handiagoa denean; horrekin batera, EAEko gazteei laguntzak ematea ere, nazioarteko programetan parte hartzea errazte aldera. Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo, nazio edo nazioarte mailako garrantzia dutela, burutzen diren berariazko jarduera eta programetan parte hartu eta horiez gozatzeko EAEko gazteen artean aukera berdintasuna bermatzeko ezinbestezko neurriak direla kontuan hartuta.

6.– A su vez, debe tenerse como procedente, en el sentido de propio de una función de fomento que no afecta a la titularidad de la competencia de ejecución conferida a las administraciones forales en materia de política de juventud, una actividad subvencional directamente desarrollada por las instituciones comunes de la CAPV a favor de quienes desarrollen actuaciones específicas dirigidas a los jóvenes de la CAPV cuyo ámbito de desarrollo sea superior al de la Comunidad Autónoma, nacional e internacional; así como la concesión de ayudas a los jóvenes de la CAPV para facilitar su acceso a programas internacionales. Toda vez que se trata de medidas que resultan imprescindibles para asegurar entre los jóvenes de la CAPV la igualdad de posibilidades de acceso y de disfrute a las actuaciones específicas y a los programas que se desarrollen fuera de la Comunidad Autónoma, con alcance nacional o internacional.

7.– Azkenik, gazteen arloan Autonomia Erkidegoko, erkidego arteko eta nazioarteko elkarte, erakunde eta instituzioekin erakunde arteko lankidetza eta kooperaziorako harremanak eta bideak finkatzeko jarduerak ez du inolako eraginik Autonomia Erkidegoko osorako erakundeei eta foru-administrazioei dagozkien egikaritze-eskumenen titulartasunean. Erakunde arteko harremanak lantzea pertsona juridiko publiko guztiei datxekie, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 3.2 artikuluaren eta LHLren 2.2 artikuluaren aginduz, harremanetan kooperazio eta lankidetza printzipioek agintzen dute. Gauzak horrela, aintzat hartutako atalek (GELPren 7.k eta 41.j artikuluak) jarduera hori Lurralde Historikoen eskumenari dagokion lurralde-eremua gainditzen duten erakunde eta elkarteetara bideratzen dute.

7.– Por último, la actividad de establecimiento de relaciones y cauces de colaboración y cooperación interinstitucional en materia de juventud con asociaciones, organismos e instituciones de ámbito de la Comunidad Autónoma, de carácter intercomunitario y de ámbito internacional, no afecta a la titularidad de las competencias de ejecución que respectivamente corresponden a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y a las administraciones forales. La actividad de relaciones interinstitucionales es inherente a todas las personas jurídicas públicas y, por prescripción del artículo 3.2 de la LRJAPYPAC y del artículo 2.2 de la LTH, rige en estas relaciones los principios de cooperación y colaboración. Siendo así que los epígrafes considerados [artículos 7.k) y 41.j) del PLVJ] proyectan esta actividad sobre las instituciones y organismos cuyo ámbito de actuación territorial excede del correspondiente a la jurisdicción de los Territorios Históricos.

8.– Ondorioz, GELPren 7. artikuluko f), g), h), i), j) eta k) atalek zein 41. artikuluko e), f), g), h), i) eta j) atalek aipatutako jarduera Autonomia Erkidegoko Osorako Erakundeei esleitutako zuzeneko ekintza eskumenaren titulartasunari dagokio.

8.– En consecuencia, el contenido de las actividades a las que se refieren los artículos 7, apartados f), g), h), i), j) y k), así como 41, apartados e), f), g), h), i) y j), del PLVJ, se corresponde con la titularidad de la competencia de acción directa atribuida a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma.

Bederatzigarrena.– GELPren 8. artikuluari buruz sortutako eztabaida.

Noveno.– Controversia suscitada en relación con el artículo 8 del PLVJ.

1.– Foru-erakunde aurkaratzaileek eztabaida sortu dute GELPren 8. artikuluan foru-administrazioen alde funtzioak esleitzeari dagokionean; hain zuzen ere, artikulu horren edukiak gazte politikaren arloan arauak betearazteko eskumenaren titulartasuna urratzen duela uste dute, LHLren 7.2.c artikuluak lurralde historikoen alde aitortutakoa.

1.– Las entidades forales impugnantes suscitan controversia en relación con la atribución de funciones que se efectúa a favor de las administraciones forales en el artículo 8 del PLVJ, por entender que su contenido contraviene la titularidad de la competencia de ejecución normativa en materia de política de juventud reconocida a favor de los Territorios Históricos por el artículo 7.2.c) de la LTH.

2.– Aurkaratzailearen jarreraren oinarri gisa labur baieztatu da 8. artikuluak foru-administrazioei esleitutako eginkizunek 9. artikuluak toki-erakundeei esleitutako eginkizunak definitzeko erabilitako idazteko modu berdin-berdina dutela, eta halaber, esleitutako eginkizunen edukia ez dagoela zehaztuta.

2.– En fundamento de la posición impugnante se afirma, de manera escueta, que las funciones atribuidas a las administraciones forales por el artículo 8 responden a idéntica dicción literal a la empleada por el artículo 9 para definir las funciones que se atribuyen a las entidades locales; y, así mismo, que el contenido de las funciones asignadas adolece de inconcreción.

3.– GELPren 8. eta 9. artikuluetan ere idazteko modu bera erabiltzen da, hurrenez hurren, lurralde-eremuari egokituta, Lurralde Historikoen foru-eskumena zehazten duten eginkizunen edukia ezartzeko orduan, horien lurraldearen barruan, gazte politika arloan Autonomia Erkidegoko legeria betearazteko, eta baita udalen eskumeneko eginkizunak betetzeko orduan ere, udalei Konstituzioaren bidez bermatutako toki-autonomiaren eraginkortasuna bermatzen zaizkienak.

3.– En los artículos 8 y 9 del PLVJ se emplea la misma dicción, respectivamente adaptada al ámbito territorial de jurisdicción, para la determinación del contenido de las funciones en las que se concreta la competencia foral de los Territorios Históricos para la ejecución, dentro de su territorio, de la legislación de la Comunidad Autónoma en materia de política de juventud; y de las funciones en las que se concreta la competencia municipal que se asegura a los municipios para la efectividad de la autonomía local constitucionalmente garantizada.

4.– Idazkera bera izateak ez du berez Lurralde Historikoei dagokien araudia betearazteko eskumenaren titulartasuna aldatzea ekartzen. Nabarmendu beharra dago udalei gazte politika arloan eskumenak esleitzeak eta horiek eginkizunetan zehazteak Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen 17/1985 Legearen 2.1 artikuluak xedatutako agindua betetzearekin bat datorrela. Horren arabera, sektoreko legeriak ziurtatu behar die udalerriei euren interesei zuzenean eragiten dieten afera orotan esku hartzeko duten eskubidea gauzatuko duten eskumenak esleitzen zaizkiela, herritarren administrazio kudeaketaren deszentralizazio eta ahalik eta hurbiltasun handienaren printzipioei jarraikiz.

4.– La identidad en la dicción no comporta, por sí misma, una modificación en la titularidad de la competencia de ejecución normativa que corresponde a los Territorios Históricos. Cabe señalar que la atribución a los municipios de competencias en la materia de política juvenil y su concreción en tareas funcionales se corresponde con el cumplimiento del mandato expresado en el artículo 2.1 de la LRBRL 17/1985. A cuyo tenor, es en la legislación sectorial donde debe asegurarse a los municipios la atribución de aquellas competencias que materializan su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.

5.– GELPren 8. artikuluak foru-administrazioei esleitutako eginkizunak zehaztugabeak daudela baieztatzeak ez du argudio sendoen sostengurik. Eginkizunak zehazteko orduan zehaztasunik eza dagoela dioen ondoriorik ez da sortu manua aztertuta.

5.– La afirmación de que la determinación de las funciones atribuidas a las administraciones forales por el artículo 8 PLVJ adolece de inconcreción se presenta huérfana de soporte argumental. El examen del precepto no permite obtener esa conclusión de ausencia de concreción en la especificación de las funciones.

6.– Horrenbestez, ondorioztatu behar da GELPren 8. artikuluak foru-administrazioei esleitutako eginkizunen zehaztapenak ez duela Lurralde Historikoen Legearen 7.2.c artikuluak lurralde historikoei araudia betearazteko emandako eskumenaren titulartasuna zalantzan jartzen.

6.– Por lo que debe concluirse que la determinación de las funciones atribuidas a las administraciones forales por el artículo 8 del PLVJ no cuestiona la titularidad de la competencia de ejecución normativa conferida a los Territorios Históricos por el artículo 7.2.c) de la LTH.

Hamargarrena.– GELPren 23, 25, 26.1 eta 38. artikuluei buruz sortutako eztabaida.

Décimo.– Controversia suscitada en relación con los artículos 23, 25, 26.1 y 38 del PLVJ.

1.– Era berean, aurkaratzaileek eztabaida sortu dute GELPren 23. artikuluak Plan Orokorrari Euskal Autonomia Erkidegoko gazteria arloan agintzen dionaren inguruan («...plan orokorrak, modu koordinatuan eta globalean, gazteria arloan euskal administrazio publikoen jarduera bideratuko duten esku-hartzeko ildoak eta jarraibideak jasoko ditu...»). Eta eduki horri lotuta, GELPren 25, 26.1 eta 38. artikuluetako aginduak eztabaidatu dira, foru-administrazioek plangintza orokorraren esku-hartzeko ildoak eta jarraibideak nahitaez garatzea jasotzen dutela kontuan hartuta, kasuan kasuko lurralde-eremuan plangintzak egiteko tresnak aplikatuz, eta halaber, urteroko jarduera-programak landuz. Horiek departamentuen arteko koordinazioa zein emaitzen ebaluazioa bermatu beharko dituzte lantzeko orduan.

1.– Se suscita, así mismo, controversia por las accionantes en relación con el contenido que el artículo 23 del PLVJ encomienda al Plan General en materia de juventud de la Comunidad Autónoma de Euskadi [«...el plan general (que) recogerá, de forma coordinada y global, las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de las administraciones públicas vascas en materia de juventud...»]. Y, en conexión con dicho contenido, se controvierten las prescripciones de los artículos 25, 26.1 y 38 del PLVJ en la medida en que disponen el preceptivo desarrollo por las administraciones forales de las líneas de intervención y directrices de la planificación general mediante la adopción de instrumentos planificadores en su respectivo ámbito territorial; y mediante la elaboración de programas anuales de actuación que habrán de garantizar en su elaboración la coordinación interdepartamental, así como la evaluación de sus resultados.

2.– Foru Aldundien defentsek adierazitakoaren arabera, zalantzan jarritako manuek EHAEren 37.3.a) artikuluak Lurralde Historikoetako foru-organoei aitortutako bere burua antolatzeko eskumenaren urraketa adierazten dute.

2.– Se sostiene por las defensas de las DD.FF. que el contenido de los preceptos cuestionados comporta una vulneración de la potestad de auto organización reconocida a los órganos forales de los Territorios Históricos por el artículo 37.3.a) del EAPV.

3.– Aurkeztutako arazoari buruzko erabakia aurreko bigarren, hirugarren eta bosgarren oinarri juridikoetan ezarritako irizpideek zehazten dute. Beste eskubide-subjektu batzuekiko harremana garatzeko orduan administrazio publikoek darabilten plangintza, eskumen arloari dagokionez, sektore-eremu berean, aldi berean, jarduera publikoak kudeatzeko ahalmena duten administrazio publikoen jarduera koordinatzeko tresna nagusia da.

3.– La decisión sobre la cuestión planteada viene determinada por los criterios ya establecidos en los anteriores FJ Segundo, Tercero y Quinto. La planificación de la que se valen las administraciones públicas para el desarrollo de la relación con otros sujetos de derecho constituye un instrumento central para la coordinación en la actuación de las administraciones públicas que se encuentran habilitadas competencialmente, de forma concurrente, para la gestión de actividades públicas en un mismo ámbito sectorial.

4.– Aurkaratzaileek ez dute ukatzen Autonomia Erkidegoaren eskumena dela araudia egikaritzeko eskumenaren titular diren hiru foru-administrazioen jarduera bideratzeko esku-hartzeko ildoak eta jarraibideak zehaztea. Baina ez dute uste legeria autonomikoaren eskumenak Autonomia Erkidegoari foru-administrazioei urteroko jarduera-programen gaineko plangintza egoki baterako tresnak lantzeko zein garatzeko betebeharra inposatzeko ahalmena ematen dionik, ezta erregelamendu bidez xedatutako irizpideen arabera ebaluatzeko betebeharra ere. Hori horrela dela uste du, planak eta programak finkatzeko eskumena EHAEren 37.3.a) artikuluak Lurralde Historikoetako erakundeei esklusiboki esleitzen dien bere burua antolatzeko eskumenaren barruan dagoelako.

4.– Las impugnantes no niegan que la Comunidad Autónoma goza de competencia para el establecimiento de líneas de intervención y directrices para la orientación de la actividad de las tres administraciones forales titulares de la competencia de ejecución normativa. Pero consideran que la competencia de la legislación autonómica no habilita a la Comunidad Autónoma para la imposición a las administraciones forales del deber de elaborar los instrumentos de una adecuada planificación, así como, en su desarrollo, de los programas anuales de actuación y del deber de proceder a la evaluación según los criterios que reglamentariamente se establezcan. Y ello, por entender que la competencia para el establecimiento de planes y programas forma parte integrante de la competencia de auto organización que el artículo 37.3.a) del EAPV atribuye en exclusiva a las instituciones de los Territorios Históricos.

5.– Ezin da bat etorri Foru Aldundien jarrerarekin. Gazte politikaren arloan erabateko eskumen legegilea duen Autonomia Erkidegoak plangintzaren esku-hartzeko ildoak eta jarraibideak administrazio arteko koordinazioaren zerbitzura ezartzeak, araudia betearazteko eskumenak betetzeko orduan orientazio moduan foru-administrazioen jarduera baldintzatzera bideratutakoak, ez du EHAEren 37.3.a) artikuluak Lurralde Historikoei aitortutako eskumen-tituluak egikaritzeko orduan ematen dien bere burua antolatzeko autonomiaren bermean inolako esku-sartzerik adierazten. Kontuan hartuta Plan Orokorrak foru-administrazio bakoitzari onestea dagokion plangintza eta programazioarekin bat egiten duela, eta Plan Orokorrari dagozkion jarraibideak eta orientazioak jarduera garatzeko direla, eta horrenbestez, ez dute gazte politikaren arloko jarduera garatzeko foru-administrazio bakoitzak baliatuko duen antolaketa ezartzen eta taxutzen.

5.– La posición de las DDFF no puede ser compartida. El establecimiento por la Comunidad Autónoma, titular de una plena competencia legislativa en la materia de política de juventud, de líneas de intervención y directrices de planeamiento al servicio de la coordinación interadministrativa dirigidas a condicionar, de manera orientativa, la actividad de las administraciones forales en el ejercicio de las competencias de ejecución normativa no constituye una injerencia en la garantía de autonomía organizativa en la ejecución que preserva el título competencial reconocido a los Territorios Históricos por el artículo 37.3.a) del EAPV. Toda vez que el Plan General concurre con la planificación y programación que corresponde aprobar a cada administración foral; y las directrices y orientaciones que corresponden al Plan General lo son para el desarrollo de la actividad y, por lo tanto, no determinan ni configuran la organización de la que se vaya a dotar cada administración foral para el desarrollo de la actuación en la materia de la política de juventud.

6.– Zehazkiago, GELPren 25 eta 26.1 artikuluetako preskripzioek (horien arabera administrazio publiko bakoitzak bere lurralde-eremuan gazteria arloko plangintza egoki bat bermatuko du, legegintzaldi bakoitzari dagokion eperako eta plangintzan jasotakoa garatzeko jarduera-programak landuko dituzte urtero administrazio horietako departamentuek), 23. artikuluari dagokionez, lege-baldintza bat ezartzen dute eskumen arloan araudia betearazteko ahalmena duten administrazio guztientzat. Hala ere, administrazio publiko anitzen jarduera bideratzeko xede duen baldintza honek ez du administrazio bakoitzak antolatzeko duen autonomian inolako esku-sartzerik adierazten, eta hori guztia, kontuan hartuta bere jarduera anitza Gazteriaren Euskal Sistemaren unitatera birbideratzea ez dela administrazio-antolaketa taxutzeari dagozkion erabakien inposizio hierarkikoaren bidez lortzen, baizik eta administrazio arteko koordinazioari dagozkion tresnak erabiliz.

6.– En concreto, las prescripciones de los artículos 25 y 26.1, en relación con el 23, del PLVJ (por las que se dispone que cada administración pública garantizará en su ámbito territorial una adecuada planificación en materia de juventud para el periodo que corresponda a cada legislatura y que cada departamento de las mismas administraciones elaborará programas anuales de actuación en desarrollo de lo planeado) establecen un condicionamiento legal para todas las administraciones habilitadas competencialmente para la ejecución normativa. Sin embargo, este condicionamiento cuyo contenido se dirige a orientar la actuación de una pluralidad de administraciones públicas, no comporta ninguna injerencia en la autonomía organizativa de cada administración; y ello, en la medida en que la reconducción de su actividad plural a la unidad del Sistema Vasco de Juventud no se obtiene mediante la imposición jerárquica de decisiones atinentes a la configuración de la organización administrativa, sino por el empleo de las técnicas propias de la coordinación interadministrativa.

7.– Azkenik, ezin da bat etorri ere GELPren 38. artikuluari buruz sortutako eskumen-arazoaren inguruan aurkaratzaileek azaldutako argudioarekin. Manuak dio foru- eta toki-administrazio bakoitzak departamentu arteko koordinazioa bermatu beharko duela bere burua antolatzeko ahalmenari jarraikiz, gazteria politika integral baten programazioa landu eta ebaluatzeko. Manuak ez du inolako eskumen-aldaketarik ez esku-sartzerik adierazten foru-erakundeei dagokien bere burua antolatzeko ahalmena baliatzeari dagokionez. Beste alde batetik, euren eskumenak egikaritzeko orduan bat egiten duten administrazio publikoen betebeharra gazte politika arloaren esku uztera mugatzen da erregulazioa, barne-koordinazioaren eraginkortasun printzipioari jarraituz, zeina estatuko oinarrizko legeriaren baitan Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 3.1 artikuluak xedatzen duen eta erkidegoaren baitan LHLren 2. artikuluak xedatzen duen.

7.– Por último, tampoco puede compartirse el argumento de las impugnantes en fundamento de la cuestión de competencia que suscitan en relación con el artículo 38 del PLVJ. El precepto dispone que cada administración foral y local, mediante el ejercicio de la potestad de autoorganización, deberá garantizar la coordinación interdepartamental para la elaboración de la programación y la evaluación de la correspondiente política integral de juventud. El contenido del precepto no comporta ningún tipo de alteración competencial ni de injerencia en relación con el ejercicio de la potestad de autoorganización atribuido a las instituciones forales. De manera distinta, la regulación se limita a proyectar sobre el ámbito sectorial de la política de juventud el deber las administraciones públicas concurrentes en la actividad de ejecución de ejercer sus respectivas competencias de acuerdo con el principio de la efectividad de la coordinación interna que se establece, en el orden de la legislación básica estatal, por el artículo 3.1 de la Ley 30/1992 RJAP-PAC; y en el orden autonómico por el artículo 2 de la LTH.

8.– Horren arabera, ondorioztatu da GELPren 23, 25, 26.1 eta 38. artikuluetako preskripzioek ez dutela esku-sartzea adierazten EHAEren 37.3.a) artikuluaren arabera Lurralde Historikoei emandako bere burua antolatzeko eskumena betetzeko orduan.

8.– De donde se concluye que no se aprecia que las prescripciones de los artículos 23, 25, 26.1 y 38 del PLVJ constituyan una injerencia en el ejercicio de la competencia de auto organización conferida a los Territorios Históricos por el artículo 37.3.a) del EAPV.

Hamaikagarrena.– GELPren 49. artikuluari buruz sortutako eztabaida.

Undécimo.– Controversia suscitada en relación con el artículo 49 del PLVJ.

1.– Halaber, Foru Aldundiek GELPren 49. artikuluari buruzko eztabaida sortu dute. Manuak zazpi atal ditu. 1. atalean, Autonomia Erkidegoko Administrazioari gazteentzako berariazko jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen arloan goi-ikuskaritza eskumena ematen zaio, gazteek herritar gisa dituzten eskubideak eta lege honetan jasotako printzipio nagusiak modu eraginkorrean betetzen direla bermatzeko; halaber, aplikatzekoa den legeria bete eta ikuskatzeko eskumena ematen dio. 7. atalean goi-ikuskaritza Gazteriaren Euskal Institutuari esleitzen zaio. 2. atalak goi-ikuskaritzari dagozkion hiru eginkizunak zehazten ditu: a) Gazteentzako berariazko jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak eskuratu eta erabiltzea bermatuko duten baldintzak betetzen direla zaintzea. b) Gazteriaren Euskal Sistemak eskainitako zerbitzuen eta prestazioen mailak indarrean den araudiak xedatutakoari jarraitzen diotela egiaztatzea. c) Gazteriaren Euskal Sistemaren antolamendu orokorrak zehaztutako baldintzak betetzen direla egiaztatzea, plangintzari, programazioari eta ebaluazioari lotuta eta gazteentzako berariazko jarduera, zerbitzu eta ekipamenduei eta gazteen arloan zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsona fisiko eta erakundeei lotuta. Eztabaidaren benetako xedea manuaren 2. atalera mugatzen da.

1.– Las DD.FF. suscitan, también, controversia en relación con el artículo 49 del PLVJ. El precepto se desarrolla en siete apartados. En el apartado 1 se atribuye a la Administración de la Comunidad Autónoma la alta inspección en materia de actividades, servicios y equipamientos específicos para jóvenes, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos que tienen las personas jóvenes como ciudadanas y los principios generales señalados en la presente Ley, así como el cumplimento y la observancia del ordenamiento jurídico aplicable. En el apartado 7 se adscribe la alta inspección al Instituto Vasco de la Juventud. El apartado 2 recoge las tres funciones que corresponde ejercer a la Alta Inspección: a) Velar por el cumplimiento de las condiciones que garanticen el acceso y uso de actividades, servicios y equipamientos específicos para jóvenes. b) Comprobar que los niveles de servicio y prestación ofrecidos por el Sistema Vasco de Juventud son adecuados a lo establecido en la normativa vigente. c) Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ordenación general del Sistema Vasco de Juventud en relación con la planificación, programación, evaluación y con el reconocimiento de las actividades, servicios, equipamientos específicos de juventud y de personas físicas y entidades prestadoras de servicios en materia de juventud. El objeto real de la controversia se limita a este apartado 2 del precepto.

2.– BFAren eta AFAren defentsek, hertsiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak uztailaren 28an emandako 192/2011 irizpenaren 144, 145, 146 eta 147. ataletara mugatzen dute aurkaratzeko arrazoiketa. Horrela, beste inolako iritzirik erantsi gabe, GELPren 49. artikulua EHAEak zehaztutako eskumen-banaketari egokitzen zaiola ondorioztatu dute, Lurralde Historikoetako Foru-erakundeek dutelako esklusiboki bere burua antolatzeko eskumena, eta LHLren 7.c.2 artikuluak gazte politikaren arloan xedatutako eskumen-araubideari eragiten diolako.

2.– Las defensas de la DFB y de la DFA limitan, estrictamente, el razonamiento impugnatorio a la invocación de los apartados 144, 145, 146 y 147 del dictamen 192/2011, de 28 de julio, emitido por la COJUA; con ello, sin añadir ninguna otra consideración, establecen la conclusión de que el contenido del artículo 49 del PLVJ no se adecua a la distribución de competencias establecida en el EAPV, por corresponder con carácter exclusivo a las Instituciones Forales de los TTHH la competencia de autoorganización; y por afectar al régimen competencial en materia de política juvenil establecido por el artículo 7.c.2 de la LTH.

GFAren defentsak 192/2011 irizpenaren atal berdinen aipamena berretsi du, eta ondorio bikoitza atera du: alde batetik, GELPren 49.2 artikuluaren arabera goi-ikuskaritzari esleitutako eginkizunak Gizarte-zerbitzuei buruzko Eusko Legebiltzarraren 12/2008 Legearen 83.1 artikuluak Eusko Jaurlaritzako Goi-Ikuskaritzari arlo horretan esleitutakoen errepikapena dira, Lege horrek Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazioak eta zerbitzuak eskuratzea eskubide subjektibotzat jotzen duela kontuan hartu gabe; eta bestetik, GELPren 49.2 artikuluaren a), b) eta c) atalen edukia bat datorrela ikuskatze-jarduera arruntari dagozkion eginkizunak finkatzen dituzten 50.1 artikuluaren a), f) eta g) azpiatalekin. Bere iritziz, administrazioaren ahalmenean, ikuskaritza barne, sartzea esan nahi du horrek, eta LHLren 8.3.b) artikuluak lurralde historikoen alde onartzen du Osorako Erakundeen legeria euren lurraldearen barruan dagozkien arloetan egikaritzeko eskumena.

La defensa de la DFG reitera la invocación de los mismos pasajes del dictamen 192/2011; para llegar a la doble conclusión de que las funciones encomendadas a la Alta Inspección por el artículo 49.2 del PLVJ, por una parte, reproducen las que el artículo 83.1 de la Ley del Parlamento Vasco 12/2008, de Servicios Sociales, atribuye a la Alta Inspección del Gobierno Vasco en esa materia, sin tener en cuenta que dicha Ley configura como un derecho subjetivo el acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales; y, por otra parte, el contenido de los apartados a), b) y c) del artículo 49.2 del PLVJ se corresponde con el que el artículo 50.1, subapartados a), f) y g), atribuye como propias de la actividad inspectora ordinaria. Lo que, a su juicio, determina una inmisión en la potestad administrativa, incluida la inspección, que el artículo 8.3.b) de la LTH reconoce a favor de los TT.HH. en las materias en las que corresponde a éstos la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones Comunes.

3.– Ez dago eztabaidarik LHLren 11. artikuluak Eusko Jaurlaritzak gazte politikaren arloan lurralde historikoei dagozkien egikaritze-jardueren goi-ikuskaritza arautzeko emandako ahalmenari buruz (Eusko Legebiltzarraren lege erreserbarekin).

3.– No se ofrece controversia en relación con la habilitación conferida por el artículo 11 de la LTH para la regulación, con reserva de ley del Parlamento Vasco, de la alta inspección por parte del Gobierno Vasco de las actividades de ejecución que corresponden a los Territorios Históricos en materia de política de juventud.

4.– Era berean, Foru Aldundien defentsek zein Eusko Jaurlaritzaren defentsak bat egiten dute Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 39/2003 eta 134/2010 irizpenek, Konstituzioaren jurisprudentziari jarraikiz (6/1982, 32/1983, 42/1983 eta 76/1983 KAEak), jasotako irizpideekin, goi-ikuskaritza zaintzarako eskumen gisa taxutzeari dagokionez. Ez litzateke kontrol orokor eta zehaztugabeko jarduera baten antzekoa izango, araudiaren edukiak betetzeko erabat juridikoa den egiaztatzeko edo kontrolatzeko tresna baizik.

4.– Así mismo, tanto las defensas de las DD.FF. como la del GV comparten los criterios establecidos, a partir de la jurisprudencia constitucional (SSTC 6/1982, 32/1983, 42/1983 y 76/1983), en los dictámenes 39/2003 y 134/2010 de la COJUA en orden a la configuración de la alta inspección como una competencia de vigilancia no equiparable con una actividad de control genérico e indeterminado sino como un instrumento de verificación o fiscalización de carácter marcadamente jurídico del cumplimiento de los contenidos normativos.

Goi-ikuskaritza jardueraren xedea ezin da hari lotutako administrazio publikoen ekintzen gainekoa izan, jardueren gainekoa baizik, horiek modu globalean hartuta. Bestalde, goi-ikuskaritzaren jardueraren zeregina aztertu eta egiaztatutako irregulartasuna eskumena duen gobernu-organoari jakinaraztera mugatu behar da, gobernu-organoak, dagozkion eskumenen bidez, antzemandako ez-betetzea konpondu dezan.

El objeto de la actuación de alta inspección no puede versar sobre los actos sino sobre las actividades, globalmente consideradas, de las administraciones públicas sujetas a la misma; y el alcance de la actuación de alta inspección debe limitarse a la comunicación de la anomalía, informada y comprobada, al órgano gubernamental competente a fin de que por éste se remedie el incumplimiento detectado mediante el ejercicio de sus propias atribuciones.

5.– Ez BFAk zein AFAk ondorioztatutako idatziek ez Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 192/2011 irizpenaren atalen edukiek ere (aldundiek horietara jotzen dute «in alliunde») ez diote inolako oinarririk ekartzen aurkaratzaileek, oinarririk gabe, EHAEren 37.3.a) artikuluari eta LHLren 7.c.2 artikuluari lotuta berretsitako eskumen-eztabaidari. EBLren 26.1 artikuluak xedatutakoaren arabera, ustez badagoen eskumen-urraketa zehaztasunez eta argi arrazoituta ez dagoenez eta abiarazleek urraketa horren inguruan alegaziorik aurkeztu ez dutenez, ezinezkoa da aintzat hartutako gaiari lotuta eztabaidari bide ematea.

5.– Ni los escritos deducidos por la DFB y la DFA; ni el contenido de los apartados del dictamen 192/2011 de la COJUA al que los primeros se remiten «in alliunde» aportan ningún fundamento a la conclusión de controversia competencial que las accionantes afirman, de manera infundada, en relación con el artículo 37.3.a) del EAPV y con el artículo 7.c.2 de la LTH. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26.1 de la LCA, la falta de fijación fundada, con precisión y claridad, de la vulneración competencial que se considera existente y la completa ausencia de alegaciones por parte de las accionantes sobre dicha vulneración, impiden tener por entablada la controversia en relación con el extremo considerado.

6.– Aitzitik, ez dago inolako eragozpenik administrazio-jarduera ikuskatzailea garatzeko eskumenaren urraketaren gainean erabakitzeko; eskumen hori foru-administrazioei aitortzen die LHLren 8.3.b) artikuluak, eta abiarazlearen aburuz, GELPren 49.2 artikuluaren ondorioz gertatzen da urraketa, goi-ikuskaritzari 50.1 artikuluko a), f) eta g) azpiatalek ikuskatze-jarduera arruntari dagozkion eginkizun berdinak esleitzen dizkiolako.

6.– En sentido contrario, no se ofrece obstáculo para decidir sobre la vulneración de la competencia para el desarrollo de la actividad administrativa inspectora, reconocida a favor de las administraciones forales por el artículo 8.3.b) de la LTH, que, a juicio de la accionante, se produce por el artículo 49.2 del PLVJ al atribuir a la Alta Inspección los mismos cometidos que el artículo 50.1, subapartados a), f) y g), establece como funciones propias de la actividad inspectora ordinaria.

7.– Ezin da salatutako urraketa aintzat hartu. Bi manuen arteko kontrastea egin besterik ez dago GELPren 49. artikuluko a) atalean (aurreko 1. epigrafean jasotakoa) goi-ikuskaritzari esleitutako eginkizunen eta GELPren 50.1 artikuluko a) azpiatalaren edukiak («Lege hau eta berau garatzen duten arauak betetzen direla zaindu eta egiaztatzea») berdinak ez direla ondorioztatzeko. Ezta GELPren 49.2 artikuluko b) atalaren eta GELPren 50.1 artikuluko f) azpiatalaren («Gazteentzako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen erabiltzaileen eskubideak errespetatzen direla zaintzea») artean ere; eta ezta ere GELPren 49.2 artikuluko c) atalaren eta GELPren 50.1 artikuluko g) azpiatalaren («Jarduera, zerbitzua edo ekipamendua ikuskatze-arauei egokitzen zaiela egiaztatzea») artean.

7.– La vulneración denunciada no puede ser acogida. Basta efectuar el contraste entre ambos preceptos para llegar a la conclusión de que no existe identidad de contenido entre los cometidos asignados a la Alta Inspección en el apartado a) del artículo 49 del PLVJ, recogido en el anterior epígrafe 1, y el subapartado a) del artículo 50.1 del PLVJ («Vigilar y comprobar el cumplimiento de la presente Ley y sus normas de desarrollo»); tampoco entre el apartado b) del artículo 49.2 del PLVJ y el subapartado f) del artículo 50.1 del PLVJ («Velar por el respeto de los derechos de las personas usuarias de las actividades, servicios y equipamientos para jóvenes»); y, tampoco, entre el apartado c) del artículo 49.2 del PLVJ y el subapartado g) del artículo 50.1 del PLVJ («Comprobar la adecuación de la actividad, servicio o equipamiento a las normas de reconocimiento»).

Horrela, goi-ikuskaritzari esleitutako eginkizunak ezin dira kontrol jarduera orokorrarekin parekatu, jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak eskuratu eta erabiltzeko baldintzak ezartzen dituen araudia betetzeari zein Gazteriaren Euskal Sistemak eskainitako zerbitzu eta prestazio mailen araudiarekiko egokitzapena egiaztatzeari buruzko zaintza-eginkizunak betetzeari baizik, eta baita plangintza, programazio eta ebaluazioari buruzko araudia betetzeari dagokionez ere, eta halaber, jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak ikuskatzeari buruz ere.

Siendo así que los cometidos asignados a la Alta Inspección no pueden asimilarse a la actividad de control genérico sino al desempeño de funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa que establezca las condiciones de acceso y uso de actividades, servicios y equipamientos; y de comprobación sobre la adecuación a la normativa de los niveles de servicio y prestación ofrecidos por el Sistema Vasco de Juventud, así como en relación con el cumplimiento de la normativa sobre planificación, programación y evaluación; y sobre reconocimiento de actividades, servicios y equipamientos.

8.– Ez da hauteman GELPren 49. artikuluko zalantzan jarritako manuek LHLren 8.3.b) artikuluak foru-administrazioei aitortutako ikuskatze-eskumena betetzeko orduan esku-sartzea adierazten dutenik.

8.– No se aprecia que las prescripciones cuestionadas del artículo 49 del PLVJ constituyan una injerencia en el ejercicio de la competencia inspectora, reconocida a favor de las administraciones forales por el artículo 8.3.b) de la LTH.

ERABAKIA
FALLO

Azaldutakoari jarraikiz, Ebazpen Batzordeko Osoko Bilkurak

En atención a lo expuesto, el Pleno de la Comisión Arbitral

ERABAKI DU:
HA DECIDIDO:

Gazteriaren Euskal Legearen Proiektuaren 6. artikuluko 2 eta 3 atalen; 7. artikuluko a), d), e), f), g), h), i), j) eta k) atalen; 8, 9, 23, 25, 26.1, 38 eta 41. artikuluen; 41. artikuluko c), d), e), f), g), h), i) eta j) atalen; eta 49. artikuluaren gaineko eskumen-arazoak Autonomia Estatutuak Osorako Erakundeen eta Foru Erakundeen artean xedatutako eskumen-banaketari egokitzen zaizkiola, eta eskumen-banaketaren titulartasuna Euskal Autonomia Erkidegoko Osorako Erakundeei dagokiela.

Que las competencias cuestionadas en relación con las previsiones contenidas en los artículos 6, apartados 2 y 3; 7, apartados a), d), e), f), g), h), i), j) y k); 8; 9; 23; 25; 26.1; 38; 41, apartados c), d) e), f), g), h), i) y j); y 49 del Proyecto de Ley Vasca de Juventud, se adecúan a la distribución de competencias entre Instituciones Comunes y Forales establecida en el Estatuto de Autonomía y su titularidad corresponde a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Erabaki hau aldeei jakinaraziko zaie eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Lurralde Historikoetako Aldizkari Ofizialetan argitaratuko da. Horrela adostu dute eta sinatu dute Batzordeko kideek, eta nik, idazkariak, horren fede ematen dut.

La presente Decisión se notificará a las partes y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en los Boletines Oficiales de los Territorios Históricos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Lo acuerdan así los componentes de la Comisión que la suscriben y de lo cual, yo, la Secretaria, doy fe.

Bilbao, 2012ko martxoaren 13a

En Bilbao, a 13 de marzo de 2012.

Arbitraje Batzordearen idazkaria,

BEGOÑA BASARRATE AGUIRRE.


Azterketa dokumentala

La Secretaria de la Comisión Arbitral,

BEGOÑA BASARRATE AGUIRRE.


Análisis documental

Euskadi, bien común