Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

64. zk., 2012ko martxoaren 28a, asteazkena

N.º 64, miércoles 28 de marzo de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1492
1492

HUTSEN ZUZENKETA, honako lege honena: «1/2012 Legea, otsailaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoa».

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria, testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen testuan aipatu bezalako hutsak atzeman dira (2012ko otsailaren 29ko EHAAn argitaratu zen lege hori, 29. zenbakian). Bada, hutsok zuzendu egiten dira.

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, publicada en Boletín Oficial del País Vasco n.º 29, de 9 de febrero de 2012, se procede a su corrección:

2012/646 (16/5) orrialdean, honako hau dio:

En la página 2012/646 (16/5), en la versión en euskera, donde dice:

«3. artikulua.– Eskumenak.

«3. artikulua.– Eskumenak.

7.– Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiaren defentsari buruzko legeriak enpresa-kontzentrazioen arloan ezartzen dizkion funtzioak beteko ditu, eta lehiaren sustapenari eta defentsari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera eskuratzen dituen beste eskumen batzuk ere bai.

7.– Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiaren defentsari buruzko legeriak enpresa-kontzentrazioen arloan ezartzen dizkion funtzioak beteko ditu, eta lehiaren sustapenari eta defentsari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera eskuratzen dituen beste eskumen batzuk ere bai.

Lehiaren Euskal Agintaritzak legeek emandako beste edozein eskumen beteko du».

Lehiaren Euskal Agintaritzak legeek emandako beste edozein eskumen beteko du».

Baina honela esan behar du:

Debe decir:

«7.– Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiaren defentsari buruzko legeriak enpresa-kontzentrazioen arloan ezartzen dizkion funtzioak beteko ditu, eta lehiaren sustapenari eta defentsari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera eskuratzen dituen beste eskumen batzuk ere bai.

«7.– Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiaren defentsari buruzko legeriak enpresa-kontzentrazioen arloan ezartzen dizkion funtzioak beteko ditu, eta lehiaren sustapenari eta defentsari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera eskuratzen dituen beste eskumen batzuk ere bai.

8.– Lehiaren Euskal Agintaritzak legeek emandako beste edozein eskumen beteko du».

8.– Lehiaren Euskal Agintaritzak legeek emandako beste edozein eskumen beteko du».

2012/646 (16/8) orrialdean, 10. artikuluan –Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak– honako hau dio:

En el artículo 10.– Funciones del Consejo Vasco de la Competencia, en la página 2012/646 (8/16), donde dice:

«Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak honako hauek dira:

«Son funciones del Consejo Vasco de la Competencia:

(...)

(...)

h) Ikerketa Zuzendaritzaren ebazpen eta egintzen aurka aurkeztutako errekurtsoez ebaztea, defentsa-gabezia edo eskubide edo bidezko interesetan galera konponezina sortzen badute.

h) resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos de los interesados.

Lege honen 3. artikuluko 4. paragrafoan aipatzen diren egintzak eta xedapenak aurkatzea erabakitzea.

Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el apartado 4 del artículo 3 de esta Ley,

j) urteko jarduera-programa onestea, bai eta helburuak eta lehentasunak zehazten dituzten urteko eta bi urtez behingo jarduera-planak ere, kontuan izanik lege honetako 1. artikuluko 5. idatz-zatiak dioena».

j) Aprobar el programa anual y los planes anuales y bianuales de actuación en los que se definan los objetivos y prioridades, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 1 de la presente Ley».

Baina honela esan behar du:

Debe decir:

«Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak honako hauek dira:

«Son funciones del Consejo Vasco de la Competencia:

(...)

(...)

h) Ikerketa Zuzendaritzaren ebazpen eta egintzen aurka aurkeztutako errekurtsoez ebaztea, defentsa-gabezia edo eskubide edo bidezko interesetan galera konponezina sortzen badute.

h) Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos de los interesados.

i) lege honen 3. artikuluko 4. paragrafoan aipatzen diren egintzak eta xedapenak aurkatzea erabakitzea.

i) Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el apartado 4 del artículo 3 de esta Ley.

j) urteko jarduera-programa onestea, bai eta helburuak eta lehentasunak zehazten dituzten urteko eta bi urtez behingo jarduera-planak ere, kontuan izanik lege honetako 1. artikuluko 5. idatz-zatiak dioena».

j) Aprobar el programa anual y los planes anuales y bianuales de actuación en los que se definan los objetivos y prioridades, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 1 de la presente Ley».

2012/646 (16/12) orrialdean, honako hau dio:

En la página 2012/646 (16/12), en la versión en euskera, donde dice:

«21. artikulua.– Kontrola.

«21. artikulua.– Kontrola.

1.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoari dagokio Lehiaren Euskal Agintaritza ekonomia, finantza eta kudeaketaren arlotik kontrolatzea, eta beste horrenbeste egitea kontrol ekonomiko-fiskalaren eta ekonomiko nahiz arauzkoaren arloan.

1.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoari dagokio Lehiaren Euskal Agintaritza ekonomia, finantza eta kudeaketaren arlotik kontrolatzea, eta beste horrenbeste egitea kontrol ekonomiko-fiskalaren eta ekonomiko nahiz arauzkoaren arloan.

3.– Herri Kontuen Euskal Epaitegiak fiskalizatuko ditu Lehiaren Euskal Agintaritzaren ekonomia eta finantzen arloko eta kontabilitateko jarduerak».

3.– Herri Kontuen Euskal Epaitegiak fiskalizatuko ditu Lehiaren Euskal Agintaritzaren ekonomia eta finantzen arloko eta kontabilitateko jarduerak».

Baina honela esan behar du:

Debe decir:

«21. artikulua.– Kontrola.

«21. artikulua.– Kontrola.

1.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoari dagokio Lehiaren Euskal Agintaritza ekonomia, finantza eta kudeaketaren arlotik kontrolatzea, eta beste horrenbeste egitea kontrol ekonomiko-fiskalaren eta ekonomiko nahiz arauzkoaren arloan.

1.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoari dagokio Lehiaren Euskal Agintaritza ekonomia, finantza eta kudeaketaren arlotik kontrolatzea, eta beste horrenbeste egitea kontrol ekonomiko-fiskalaren eta ekonomiko nahiz arauzkoaren arloan.

2.– Herri Kontuen Euskal Epaitegiak fiskalizatuko ditu Lehiaren Euskal Agintaritzaren ekonomia eta finantzen arloko eta kontabilitateko jarduerak».

2.– Herri Kontuen Euskal Epaitegiak fiskalizatuko ditu Lehiaren Euskal Agintaritzaren ekonomia eta finantzen arloko eta kontabilitateko jarduerak».


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común