Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

57. zk., 2012ko martxoaren 20a, asteartea

N.º 57, martes 20 de marzo de 2012


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
1338
1338

HUTSEN ZUZENKETA, honako legearena: «1/2012 Legea, otsailaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoa»

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluak dioenez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen testuan aipatu bezalako hutsak atzeman dira (2012ko otsailaren 9ko EHAAn -29. zenbakian- argitaratu zen lege hori). Bada, hutsok zuznedu egiten dira.

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, publicada en Boletín Oficial del País Vasco n.º 29, de 9 de febrero de 2012, se procede a su corrección:

2012/646 (16/9) orrialdean, euskarazko bertsian, honako hau esaten den lekuan:

En la página 2012/646 (16/9), en la versión en euskera, donde dice:

«11. artikulua.- Lehiaren Euskal Kontseiluaren funtzionamendua eta akordioen araubidea

«11. artikulua.- Lehiaren Euskal Kontseiluaren funtzionamendua eta akordioen araubidea.

1.- Lehiaren Euskal Kontseilua behar bezala eratzeko, lehendakaria, idazkari nagusia eta, gutxienez, kontseilukide bat bertaratzea eskatuko da.

1.- Lehiaren Euskal Kontseilua behar bezala eratzeko, lehendakaria, idazkari nagusia eta, gutxienez, kontseilukide bat bertaratzea eskatuko da.

2.- Lehendakariak Lehiaren Euskal Kontseiluaren ohiko eta ezohiko bileretarako deialdia egitea eta gai-zerrenda erabakiko ditu. Idazkari nagusiak agintaritzaren estatutuan ezarriko den aurrerapenarekin igorriko die deialdia Lehiaren Euskal Kontseiluko kideei».

2.- Lehendakariak Lehiaren Euskal Kontseiluaren ohiko eta ezohiko bileretarako deialdia egitea eta gai-zerrenda erabakiko ditu. Idazkari nagusiak agintaritzaren estatutuan ezarriko den aurrerapenarekin igorriko die deialdia Lehiaren Euskal Kontseiluko kideei».

Baina honela esan behar du:

Debe decir:

«11. artikulua.- Lehiaren Euskal Kontseiluaren funtzionamendua eta akordioen araubidea

«11. artikulua.- Lehiaren Euskal Kontseiluaren funtzionamendua eta akordioen araubidea.

1.- Lehiaren Euskal Kontseilua behar bezala eratzeko, lehendakaria, idazkari nagusia eta, gutxienez, kontseilukide bat bertaratzea eskatuko da.

1.- Lehiaren Euskal Kontseilua behar bezala eratzeko, lehendakaria, idazkari nagusia eta, gutxienez, kontseilukide bat bertaratzea eskatuko da.

2.- Lehendakariak Lehiaren Euskal Kontseiluaren ohiko eta ezohiko bileretarako deialdia egitea eta gai-zerrenda erabakiko ditu. Idazkari nagusiak ezarriko den aurrerapenarekin igorriko die deialdia Lehiaren Euskal Kontseiluko kideei».

2.- Lehendakariak Lehiaren Euskal Kontseiluaren ohiko eta ezohiko bileretarako deialdia egitea eta gai-zerrenda erabakiko ditu. Idazkari nagusiak ezarriko den aurrerapenarekin igorriko die deialdia Lehiaren Euskal Kontseiluko kideei».

3. artikuluan.- Eskumenka, 2012/646 (16/4) orrialdean, honako hau esaten den lekuan:

En el artículo 3.- Competencias, en la página 2012/646 (4/17 y 5/17), donde dice:

«2.- Lehiaren Euskal Agintaritzak zehapen-prozedurak ireki, haien instrukzioa egin eta ebatziko ditu, betiere lehia murrizten duten jokabideei buruz; esate baterako, kolusiozko jokabideak, nagusitasunezko egoeraren abusua eta lehia askea faltsutzea interes publikoari eragiten dioten egintza desleialen bidez, lehia defendatzeko araudian araututakoaren arabera. Eskumen hori gauzatzeko orduan, Lehiaren Euskal Agintaritzak ondokoak egiteko aukera izango du:

«2.- La Autoridad Vasca de la Competencia incoará, instruirá y resolverá procedimientos sancionadores que tengan por objeto conductas restrictivas de la competencia, tales como conductas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por actos desleales que afecten al interés público, tal como se regula en la normativa de defensa de la competencia. En el ejercicio de dicha competencia la Autoridad Vasca de la Competencia podrá:

b) hertsatzeko isunak jartzea, ebazpenetan ezartzen diren betekizunak direla-eta, edo laguntzeko betebeharra ez betetzeagatik,

a) imponer multas sancionadoras por vulneración de la legislación de defensa de la competencia,

c) zuhurtasunezko neurriak eta nahitaez betearaztekoak hartzea,

b) imponer multas coercitivas respecto de las obligaciones establecidas en sus resoluciones, así como por incumplimiento del deber de colaboración,

d) isunak ordaintzetik salbuestea edo isunaren zenbatekoa murriztea,

c) adoptar medidas cautelares y de ejecución forzosa,

enpresetan eta enpresa-elkarteetan ikuskapenak egitea.

d) eximir del pago de multas o reducir sus importes,

f) lehia defendatzeko legeria urratzen duten jokaeren egileek jokaera horien ondorioz kaltetuak izan diren salatzaileei eta hirugarrenei ordaindu beharreko kalte-ordainak kuantifikatzeko irizpideak ezartzea, eskumena duen organo judizialak hala eskatzen dionean».

realizar inspecciones a empresas y asociaciones de empresas.

Establecer los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las conductas que vulneren la legislación de defensa de la competencia deban satisfacer a los denunciantes y terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquellas, cuando le sea requerido por el órgano judicial competente».

Honako hau esan behar da:

Debe decir:

«2.- Lehiaren Euskal Agintaritzak zehapen-prozedurak ireki, haien instrukzioa egin eta ebatziko ditu, betiere lehia murrizten duten jokabideei buruz; esate baterako, kolusiozko jokabideak, nagusitasunezko egoeraren abusua eta lehia askea faltsutzea interes publikoari eragiten dioten egintza desleialen bidez, lehia defendatzeko araudian araututakoaren arabera. Eskumen hori gauzatzeko orduan, Lehiaren Euskal Agintaritzak ondokoak egiteko aukera izango du:

«2.- La Autoridad Vasca de la Competencia incoará, instruirá y resolverá procedimientos sancionadores que tengan por objeto conductas restrictivas de la competencia, tales como conductas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por actos desleales que afecten al interés público, tal como se regula en la normativa de defensa de la competencia. En el ejercicio de dicha competencia la Autoridad Vasca de la Competencia podrá:

b) hertsatzeko isunak jartzea, ebazpenetan ezartzen diren betekizunak direla-eta, edo laguntzeko betebeharra ez betetzeagatik,

a) imponer multas sancionadoras por vulneración de la legislación de defensa de la competencia,

c) zuhurtasunezko neurriak eta nahitaez betearaztekoak hartzea,

b) imponer multas coercitivas respecto de las obligaciones establecidas en sus resoluciones, así como por incumplimiento del deber de colaboración,

d) isunak ordaintzetik salbuestea edo isunaren zenbatekoa murriztea,

c) adoptar medidas cautelares y de ejecución forzosa,

e) enpresetan eta enpresa-elkarteetan ikuskapenak egitea.

d) eximir del pago de multas o reducir sus importes,

f) lehia defendatzeko legeria urratzen duten jokaeren egileek jokaera horien ondorioz kaltetuak izan diren salatzaileei eta hirugarrenei ordaindu beharreko kalte-ordainak kuantifikatzeko irizpideak ezartzea, eskumena duen organo judizialak hala eskatzen dionean».

e) realizar inspecciones a empresas y asociaciones de empresas.

f) establecer los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las conductas que vulneren la legislación de defensa de la competencia deban satisfacer a los denunciantes y terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquellas, cuando le sea requerido por el órgano judicial competente».

3. artikuluan.- Eskumenak, orrialdean, 2012/646 (16/5) orrialdean, honako hau esaten den lekuan:

En el artículo 3.- Competencias, en la página 2012/646 (5/17), donde dice:

«7.- Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiaren defentsari buruzko legeriak enpresa-kontzentrazioen arloan ezartzen dizkion funtzioak beteko ditu, eta lehiaren sustapenari eta defentsari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera eskuratzen dituen beste eskumen batzuk ere bai.

«7.- La Autoridad Vasca de la Competencia ejercerá las funciones que la legislación de defensa de la competencia le atribuye en materia de concentraciones empresariales y cualesquiera otras competencias que pudiera asumir de conformidad con la normativa vigente en materia de promoción y defensa de la competencia.

Lehiaren Euskal Agintaritzak legeek emandako beste edozein eskumen beteko du».

La Autoridad Vasca de la Competencia ejercerá cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes».

Honako hau esan beahr du:

Debe decir:

«7.- La Autoridad Vasca de la Competencia ejercerá las funciones que la legislación de defensa de la competencia le atribuye en materia de concentraciones empresariales y cualesquiera otras competencias que pudiera asumir de conformidad con la normativa vigente en materia de promoción y defensa de la competencia.

«7.- La Autoridad Vasca de la Competencia ejercerá las funciones que la legislación de defensa de la competencia le atribuye en materia de concentraciones empresariales y cualesquiera otras competencias que pudiera asumir de conformidad con la normativa vigente en materia de promoción y defensa de la competencia.

8.- La Autoridad Vasca de la Competencia ejercerá cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes».

8.- La Autoridad Vasca de la Competencia ejercerá cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes».

10. artikulua.- Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak, 2012/646 (16/8) orrialdean, honako hau esaten den lekuan:

En el artículo 10.- Funciones del Consejo Vasco de la Competencia, en la página 2012/646 (9/17), donde dice:

«Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak honako hauek dira:

«Son funciones del Consejo Vasco de la Competencia:

(...)

(...)

h) Ikerketa Zuzendaritzaren ebazpen eta egintzen aurka aurkeztutako errekurtsoez ebaztea, defentsa-gabezia edo eskubide edo bidezko interesetan galera konponezina sortzen badute,

h) resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos de los interesados.

lege honen 3. artikuluko 4. paragrafoan aipatzen diren egintzak eta xedapenak aurkatzea erabakitzea,

Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el apartado 4 del artículo 3 de esta ley,

j) urteko jarduera-programa onestea, bai eta helburuak eta lehentasunak zehazten dituzten urteko eta bi urtez behingo jarduera-planak ere, kontuan izanik lege honetako 1. artikuluko 5. idatz-zatiak dioena».

j) aprobar el programa anual y los planes anuales y bianuales de actuación en los que se definan los objetivos y prioridades, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 1 de la presente Ley,»

Honako hau esan behar da:

Debe decir:

«Lehiaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak honako hauek dira:

«Son funciones del Consejo Vasco de la Competencia:

(...)

(...)

h) Ikerketa Zuzendaritzaren ebazpen eta egintzen aurka aurkeztutako errekurtsoez ebaztea, defentsa-gabezia edo eskubide edo bidezko interesetan galera konponezina sortzen badute,

h) resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos de los interesados.

i) lege honen 3. artikuluko 4. paragrafoan aipatzen diren egintzak eta xedapenak aurkatzea erabakitzea,

i) acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el apartado 4 del artículo 3 de esta ley, (falta letra i).

j) urteko jarduera-programa onestea, bai eta helburuak eta lehentasunak zehazten dituzten urteko eta bi urtez behingo jarduera-planak ere, kontuan izanik lege honetako 1. artikuluko 5. idatz-zatiak dioena».

j) aprobar el programa anual y los planes anuales y bianuales de actuación en los que se definan los objetivos y prioridades, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 1 de la presente Ley,»

26. artikulua.- Jurisdikzio-organoekiko lankidetza, 2012/646 (16/13) orialdean, honako hau esaten den lekuan:

En el artículo 26.- Cooperación con los órganos jurisdiccionales, en la página 2012/646 (14/17), donde dice:

«1.- Lehiaren Euskal Agintaritzak, dituen eskumenen arloan eta bere ekimenez, informazioa edo iritzia eman diezaieke jurisdikzio-organoei, lehia murrizten duten jokabideei buruzko araudia aplikatzearekin zerikusia duten gaien inguruan, hala nola kolusiozko jokabideak, nagusitasunezko egoeraren abusua eta lehia askea egintza desleialen bidez faltsutzea, betiere urtarrilaren 7ko 1/2000 Legean, Prozedura Zibilari buruzkoan, xedatutakoarekin bat.

«1.- La Autoridad Vasca de la Competencia, en el ámbito de sus competencias, y a iniciativa propia, podrá aportar información o presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de la normativa relativa a conductas restrictivas de la competencia, tales como conductas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por actos desleales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Lehiaren Euskal Agintaritzak lankidetza osoa emango die jurisdikzio-organoei, haiek eskatutako edozertarako».

La autoridad vasca de la competencia prestará toda su colaboración a los órganos jurisdiccionales en todo aquello que le sea requerido por los mismos».

Honako hau esan behar da:

Debe decir:

«1.- Lehiaren Euskal Agintaritzak, dituen eskumenen arloan eta bere ekimenez, informazioa edo iritzia eman diezaieke jurisdikzio-organoei, lehia murrizten duten jokabideei buruzko araudia aplikatzearekin zerikusia duten gaien inguruan, hala nola kolusiozko jokabideak, nagusitasunezko egoeraren abusua eta lehia askea egintza desleialen bidez faltsutzea, betiere urtarrilaren 7ko 1/2000 Legean, Prozedura Zibilari buruzkoan, xedatutakoarekin bat.

«1.- La Autoridad Vasca de la Competencia, en el ámbito de sus competencias, y a iniciativa propia, podrá aportar información o presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de la normativa relativa a conductas restrictivas de la competencia, tales como conductas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por actos desleales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Lehiaren Euskal Agintaritzak lankidetza osoa emango die jurisdikzio-organoei, haiek eskatutako edozertarako».

2.- La Autoridad Vasca de la Competencia prestará toda su colaboración a los órganos jurisdiccionales en todo aquello que le sea requerido por los mismos».


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común