Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

29. zk., 2012ko otsailaren 9a, osteguna

N.º 29, jueves 9 de febrero de 2012


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
645
645

1/2012 ERABAKIA, 2012ko urtarrilaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki-kutxei buruzko Lege-proiektuaren gainean Bizkaiko Foru Aldundiak planteatutako eskumen-arazoari buruzkoa.

DECISIÓN 1/2012, de 3 de enero de 2012, relativa a la cuestión de competencia planteada por la Diputación Foral de Bizkaia, en relación con el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gasteizen, 2012ko urtarrilaren 3an, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkura izan da. Juan Luis Ibarra Robles lehendakari jauna eta Alberto López Basaguren jauna, Eduardo Vírgala Foruria jauna, Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea andrea, Andrés María Urrutia Badiola jauna eta Juan Ramón Guevara Saleta jaun batzordekideak bildu dira, eta ondoko erabakia hartu dute.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de enero de 2012, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Juan Luis Ibarra Robles y los Vocales, D. Alberto López Basaguren, D. Eduardo Vírgala Foruria, D.ª Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea, D. Andrés María Urrutia Badiola, y D. Juan Ramón Guevara Saleta, ha pronunciado la siguiente

ERABAKIA

DECISIÓN

Eusko Jaurlaritzak aurkeztu eta Eusko Legebiltzarrak 2011ko irailaren 13an egindako saioko Osoko Bilkuraren Akordioaren bidez (Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofiziala, 125. zenbakia, 2011ko irailaren 16koa) aintzat hartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki-kutxei buruzko Lege-proiektuaren (EAKLP) 41. artikuluaren gainean, Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) 7/2011 eskumen-arazoa planteatu du.

En la Cuestión de Competencia 7/2011 planteada por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) en relación al artículo 41 del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi (PLCAE), presentado por el Gobierno Vasco y tomado en consideración por Acuerdo del Pleno del Parlamento Vasco, en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2011 (BOParlV n.º 125, de 16 de septiembre de 2011).

Eduardo Vírgala Foruria jauna izan da txostengilea eta Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkuraren iritziaren berri eman du.

Ha sido Ponente D. Eduardo Vírgala Foruria, quien expresa el parecer del Pleno de la Comisión Arbitral.

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

Lehenengoa.- BFAk, zegokion epearen barruan, aipatu eskumen-arazoa abiarazi zuen 2011ko urriaren 5ean, eta horren berri eman zitzaien legitimazioa duten erakundeei, Ebazpen Batzordea arautzen duen ekainaren 30eko 13/1994 Legearen (EBL) 30. artikuluak xedatutakoa betez, eta hala badagokio, beharrezkoak diren alegazioak aurkezteko xedearekin.

Primero.- Promovida el 5 de octubre de 2011 la referida Cuestión de Competencia en plazo por la DFB, se dio traslado de ella a las Instituciones legitimadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral (LCA), a los efectos de presentación, en su caso, de las oportunas alegaciones.

Bigarrena.- 2011ko urriaren 11ko Mahaiaren Akordioari jarraikiz, Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki-kutxei buruzko Lege-proiektuaren izapideak eten egin zituen (Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofiziala, 129. zenbakia, 2011ko urriaren 14koa).

Segundo.- El Parlamento Vasco, por Acuerdo de la Mesa de 11 de octubre de 2011, procedió a suspender la tramitación del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOParlV, n.º 129, de 14 de octubre de 2011).

Hirugarrena.- 2011ko urriaren 14an, BFAk eskatu zuen «izapideen etenaldia soil-soilik Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki-kutxei buruzko Lege-proiektuaren 41. artikulura mugatzea, eskumen-arazoak eragiten duen bakarra delako».

Tercero.- Con fecha 14 de octubre de 2011 la DFB solicitó «que la suspensión de la tramitación quede exclusivamente limitada al artículo 41 del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es el único afectado por la cuestión de competencia».

Laugarrena.- Ebazpen Batzordeak, 2011ko urriaren 18an, «[BFAk]egindako eskaera ez onartzea» erabaki zuen, «legitimazio aktiborik ez zuelako. Erabakia Ebazpen Batzordeari buruzko Legearen 51.2 artikuluak jasotzen duenean oinarrituta, izan ere, artikulu horren arabera, Eusko Legebiltzarreko Mahaiak edo ekimena izapidetzen ari diren Batzar Nagusietako Mahaiek, edo ekimenaren egileak berak dute esklusiboki etenaldia kendu behar dela alegatzeko legitimazioa. Hala badagokio, alegazio hori bost eguneko epean egin beharko litzateke, eskumen-arazoaren izapidetzea onartu dela jakinarazten den egunetik kontatzen hasita».

Cuarto.- La Comisión Arbitral, con fecha 18 de octubre de 2011, acordó «declarar no admisible la solicitud deducida [por la DFB], por carencia de legitimación activa. Ello en razón de que el artículo 51.2 de la Ley de la Comisión Arbitral atribuye exclusivamente a la Mesa del Parlamento Vasco o de las Juntas Generales respectivas en que se estuviese tramitando la iniciativa, o al autor de la misma, la legitimación para alegar la necesidad de levantar la suspensión. Alegación que, en su caso, debería realizarse en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la admisión a trámite de la cuestión de competencia».

Bosgarrena.- EBLaren 51.2 artikuluak aurreikusitakoa kontuan hartuz, behin Ebazpen Batzorde honek eskumen-arazoa izapidetzea onartu duela jakinarazi eta gero, Eusko Legebiltzarreko Mahaiak eragindako Lege-proiektuaren izapidetzearen gaineko etenaldia kentzea eskatu zuen 2011ko urriaren 21ean.

Quinto.- A tenor de lo previsto en el artículo 51.2 LCA, una vez que le fue notificada la admisión a trámite de la Cuestión de Competencia por esta Comisión Arbitral, la Mesa del Parlamento Vasco con fecha de 21 de octubre de 2011, solicitó el levantamiento de la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley afectado.

Seigarrena.- Etenaldia kentzeko 2011ko urriaren 27an egindako eskariaren aurrean, BFAk hainbat alegazio aurkeztu zituen, eta «etenaldia soil-soilik Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki-kutxei buruzko Lege-proiektuaren 41. artikulura mugatzea» eskatu zuen berriz ere.

Sexto.- A la solicitud de levantamiento de la suspensión, con fecha 27 de octubre de 2011, formuló alegaciones la DFB, reiterando su petición de «que la suspensión se circunscriba solo al artículo 41 del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Zazpigarrena.- Aurreko idatziak ikusita, eta Ebazpen Batzordeari buruzko Legearen 51.1 artikuluak «ulermen eta adostasunaren gaineko batasuna apurtzen ez den artean» Lege-proiektuaren gaineko etenaldia partzialki kentzea ahalbidetzen duenez, Juan Luis Ibarra Robles Ebazpen Batzordeko Lehendakari jaunak Eusko Legebiltzarreko Mahaira eramatea erabaki zuen 2011ko azaroaren 3an, etenaldia soilik aipatu Lege-proiektuaren 41. artikuluaren gainean aplikatu zedin Bizkaiko Foru Aldundiak egindako eskaeraren aurrean Mahaiak egoki zeritzon erabakia jakinarazte aldera.

Séptimo.- A la vista de los escritos anteriores, el Presidente de la Comisión Arbitral, D. Juan Luis Ibarra Robles, y dado que el artículo 51.1 de la Ley de la Comisión Arbitral permite el levantamiento parcial de la suspensión «si no se quiebra la unidad de comprensión y congruencia» del Proyecto de Ley, acordó el 3 de noviembre de 2011 dar traslado a la Mesa del Parlamento Vasco para que manifestara lo que considerara conveniente respecto a la petición de la Diputación Foral de Bizkaia de que se mantuviera la suspensión sólo para el artículo 41 del Proyecto de Ley citado.

Zortzigarrena.- 2011ko azaroaren 4an, «Bizkaiko Foru Aldundiak igorritako alegazio-idazkia ikusita, egoki iritzi dion erabakia hartzea Ebazpen Batzordeari berari dagokiola» erabaki zuen Eusko Legebiltzarreko Mahaiak.

Octavo.- La Mesa del Parlamento vasco, con fecha 4 de noviembre de 2011, acordó que «a la vista del escrito de alegaciones remitido por la Diputación Foral de Bizkaia, corresponde a la propia Comisión Arbitral la toma de la decisión que estime oportuno».

Bederatzigarrena.- 2011ko azaroaren 8an, Ebazpen Batzordeak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki-kutxei buruzko Lege-proiektuaren gaineko etenaldia kentzeko eskaera ezestea erabaki zuen, «etenaldia kentzea justifikatzen duen ezohiko gorabeherarik agerian ez dagoela» argudiatuta (EBLaren 51.2 artikulua).

Noveno.- La Comisión Arbitral, con fecha 8 de noviembre de 2011, acordó denegar la solicitud de levantamiento de la suspensión del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al no quedar «patentes las circunstancias extraordinarias que justifiquen el levantamiento de la suspensión» (artículo 51.2 LCA).

Hamargarrena.- BFAk adierazitako argudioen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak (EAEE) Lurralde Historikoei ematen dizkien eskumen esklusiboen artean, Konstituzio Auzitegiaren eta Ebazpen Batzordearen doktrinak adierazitako foraltasunaren «gune ukiezina» osatzen dutenak, «euren erakunde propioen antolakuntza, erregimena eta funtzionamendua» eskumena dago (EAEE, 37.3.a artikulua).

Décimo.- Los argumentos que aduce la DFB comienzan señalando que entre las competencias exclusivas atribuidas a los Territorios Históricos (TTHH) en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV) que constituyen el «núcleo intangible» de la foralidad declarado por la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Comisión Arbitral, se encuentra la de «organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones» (artículo 37.3.a EAPV).

«Gune ukiezin» hori apirilaren 26ko 76/1988 KAEak definitu zuen: «a) zuzenean Estatututik eratorritako eskumen esklusiboak: 3. atalean, a) azpiataletik e) azpiatalera bitartekoetan berariaz izendatutakoak eta 1) azpiatalaren lehen parentesian jasotzen direnak dira, «Estatutu honetan zehazten diren guztiak»; b) eskumen horiek Erkidegoko botereen jarduera zehatzaren bidez zehaztu beharko dira, eta Estatutuak nondik jasotzen diren zehaztu gabe botere horiek «transferentzia bidez» jasotako eskumen esklusiboak [37.3.f) artikulua], zein «lurralde barruan, Eusko Legebiltzarrak adierazitako gaien gaineko araudia eta betearazpena garatzea» (37.4 artikulua) izango dira. Horrela, Estatutuaren aginduz, foru-erregimenaren barruan gune ukiezin bat definitzen da, -eta horrenbestez, foraltasunaren irudia bera desagertuko litzateke gutxieneko hori izan ezean-, eta era berean, erregimen hori hedatzeko esparru bat ere definitzen da, beste organo batzuen jardueraren mende dagoena. Ondorioz, foraltasunaren guneari eskumen gehigarriak transferitu edo esleitzeko aukera jasotzen da, eta eskumen horiek Autonomia Estatutuaren bidez zein Konstituzioaren 150.1 eta 2. artikuluetan aurreikusitako prozeduren bidez iritsi daitezke».

Ese «núcleo intangible» quedaría definido por la STC 76/1988, de 26 de abril, en «a) competencias exclusivas que derivan directamente del Estatuto: se trata de las especificadas nominalmente en el apartado 3, subapartados a) a e), y de las comprendidas en el primer inciso del subapartado 1), «todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto»; b) competencias que habrán de precisarse a través de la actuación concreta de los poderes de la Comunidad, y que comprenden, tanto competencias exclusivas «que les sean transferidas» [artículo 37.3.f)], sin que el Estatuto precise por parte de quién, como «el desarrollo normativo y la ejecución, dentro de su territorio, de las materias que el Parlamento Vasco señale» (artículo 37.4). Aparecen así definidos un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del contenido del régimen foral -y que resulta, por tanto, ser el mínimo sin el que desaparecería la misma imagen de la foralidad- y además un ámbito de expansión de ese régimen, que se hace depender de la actuación de otros órganos. Se contempla, pues, la posibilidad de transferencia o atribución de competencias adicionales al núcleo de la foralidad, competencias que pueden derivar, bien del Estatuto de Autonomía, bien de los procedimientos previstos en el artículo 150.1 y 2 de la Constitución».

Halaber, BFAk argudiatu du Ebazpen Batzordeak «erabaki eta ebazpen askoren bidez eskumen-erregimen hori aitortu eta aldarrikatu» duela, eta martxoaren 17ko 2/2003 Ebazpena, azaroaren 3ko 5/2003 Erabakia eta maiatzaren 13ko 1/2001 Erabakia aipatu ditu. «Foru-erregimenaren gune ukiezinarekin» batera, esku-sartzerik edo iraunkortasunik gerta ez dadin bermea egongo litzateke, eta horrenbestez, ez Eusko Legebiltzarrak ezta Gorte Nagusiek ere ezingo dute berme hori ezabatu edo aldatu, Estatutua edo/eta Konstituzioa erreformatzen ez den bitartean (76/1988 KAE). Konstituzio Auzitegiaren eta Ebazpen Batzordearen doktrinarekin batera, BFAk Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia erantsi du, eta horrek Lurralde Foraletako erakundeen autoantolaketaren eremu berezia babestuko luke. Modu horretan, Auzitegi Gorenaren 2001eko maiatzaren 22ko Epaiak jasotzen duenez, Lurralde Historikoek euren burua antolatzeko dituzten eskumenei esker «egitura propioa izateko aukera dute, eta egitura hori ez da halabeharrez erregimen komuneko Aldundi Probintzialen egituraren araberakoa izan behar» eta «foru-erregimenaren funtsezko zatiari dagokionean, Konstituzioaren eta Auzitegi Gorenaren Areto honen jurisprudentziak Lurralde Historiko bakoitzak antolatzeko duen autonomiaren alde egin dute».

Alega también la DFB que la Comisión Arbitral «reconoce y proclama dicho régimen competencial en numerosas decisiones y resoluciones», citando la Resolución 2/2003, de 17 de marzo, la Decisión 5/2003, de 3 de noviembre, y la Decisión 1/2001, de 13 de mayo. Junto al «núcleo intangible del régimen foral» existiría una garantía de no injerencia o permanencia, por lo que la supresión o alteración de aquél no puede efectuarse por el Parlamento vasco ni tampoco por las Cortes Generales, salvo reforma del Estatuto y/o la Constitución (STC 76/1988). A la doctrina del TC y de la Comisión Arbitral, añade la DFB la jurisprudencia del TS, que respaldaría el ámbito privativo de la autoorganización de las instituciones de los Territorios Forales. Así, en la STS de 22 de mayo de 2001, que señala que las facultades de autoorganización de los TTHH «les permiten dotarse de una estructura propia que no tiene por qué coincidir con la existente en las Diputaciones Provinciales de régimen común» y que «la jurisprudencia constitucional y la de esta Sala del Tribunal Supremo han defendido, en cuanto parte sustancial del régimen foral, la autonomía organizativa de cada uno de los Territorios Históricos».

Era berean, BFAk Tomás Ramón Fernández katedradunaren -«foru-erakundeen eta eskubide historikoen alorrean aditu nagusitzat» jotzen du- eta Santiago Larrazábal Basáńez irakaslearen irizpenak aipatu ditu, eta Foru Aldundiak bere egin ditu.

Menciona también la DFB los dictámenes del Catedrático Tomás Ramón Fernández, a quién califica de «máxima autoridad en temas de instituciones forales y derechos históricos», y del Profesor Santiago Larrazábal Basáñez, que la Diputación hace suyos.

Orduko 34. artikuluari lotuta (EAKLParen 41. artikuluaren aurrekaria), Tomás Ramón Fernández katedradunaren irizpenak dio «Eusko Legebiltzarrak ezin duela ordezkaritzaren onuraduna den foru-organoa hain modu zehatzean finkatu. Autonomia Estatutuaren 37. artikuluak hori egiteko erabateko debekua jartzen dio, izan ere, artikulu horren arabera, Lurralde Historikoek dute »euren erakundeen antolaketa, erregimena eta funtzionamenduari« lotutako guztiaren eskumen esklusiboa (3.a atala). Horrenbestez, »bakoitzaren erregimen juridiko bereziari« jarraikiz (1. atala), Estatutuak xedatutakoak aldatu ez duena eta aldatu ezin duena (2. atala), Lurralde Historikoek xede den aurrezki-kutxan lurraldearen ordezkaritza nori dagokion erabakitzeko eskumena dute, eta halaber, aurrezki-kutxaren batzarrean kontseilari nagusi gisa parte hartuko duten pertsonak izendatzeko prozedura erabakitzeko eskumena dute».

El dictamen del Catedrático Tomás Ramón Fernández señala, en relación con el entonces artículo 34 (antecedente del artículo 41 PLCAE), que «una determinación tan precisa del órgano foral beneficiario de la representación es algo que no puede hacer el Parlamento Vasco. Se lo prohíbe terminantemente el artículo 37 del Estatuto de Autonomía conforme al cual corresponde a los Territorios Históricos con el carácter de competencia exclusiva todo lo concerniente a la »organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones« (apartado 3.a). Son, pues, los Territorios Históricos los que, de acuerdo con »el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos« (apartado 1), que lo dispuesto en el Estatuto no ha alterado, ni puede alterar (apartado 2), ostentan la competencia para decidir a quién corresponde el ejercicio de la representación del Territorio en la Caja de Ahorros de que se trate y cómo ha de procederse para designar a las personas que hayan de formar parte de la Asamblea de ésta en calidad de Consejeros Generales».

Santiago Larrazábal irakaslearen irizpenak, bere aldetik, orduko 36.1.g) (egun, EAKLParen 38. artikulua, eta eskumen-arazo honen baitan ez da horren aurka egin) eta 39. artikuluak (egun, EAKLParen 41. artikulua) ditu abiapuntu, eta «Lurralde Historikoen eskumenetan argi eta garbi sartzen direla, eta beraz, Estatutuaren eta LHLaren aurkakoak» direla dio. Izan ere, «Eusko Legebiltzarrak ezin du erabaki kutxen gobernu-organoetan zein erakundek ordezkatu behar dituen Lurralde Historikoak (Lurralde Historikoei dagokie hori erabakitzea), eta ordezkari horiek hautatzeko orduan ezin ditu Lurralde Historikoetako organo batek, kasu honetan Batzar Nagusiak, jarraitu beharreko irizpideak ezarri (esaterako, Batzar Nagusiak osatzen dituzten legebiltzar-talde desberdinetako kide kopuruaren gainean proportzionaltasunaren irizpidea ezartzen dien bezala), eta ezin du hori egin, Autonomia Estatutuaren 37. artikulua urratuko lukeelako». Larrazábal irakaslearen aburuz, EAEEren 25.1 artikulua eta Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako (LHL) Foru-organoen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.a) 1 artikulua ere urratuko lituzke, «foraltasunaren gune ukiezinaren» barruan kokatzen direlako.

El dictamen del Profesor Santiago Larrazábal parte de que los entonces arts. 36.1.g) (ahora artículo 38 PLCAE, que no ha sido objeto de impugnación en esta Cuestión de Competencia) y 39 (ahora artículo 41 PLCAE) suponen «una invasión clara de las competencias de los Territorios Históricos y por tanto resultan contrarios al Estatuto y a la LTH», ya que el «parlamento Vasco no debe determinar qué institución concreta debe representar a los Territorios Históricos en los órganos de gobierno de las Cajas (eso corresponde decidirlo a los propios Territorios Históricos), ni puede imponer que criterios deben seguir un órgano de los Territorios Históricos, en este caso las Juntas Generales, en la elección de los mismos (como cuando, por ejemplo, les impone un criterio de proporcionalidad respecto del número de miembros de los distintos grupos parlamentarios que integran las Juntas Generales), y no puede hacerlo porque eso violaría el artículo 37 del Estatuto de Autonomía». Para el Profesor Larrazábal, también violaría el artículo 25.1 EAPV y el artículo 7.a) 1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos (LTH), al formar parte del «núcleo intangible de la foralidad».

Amaitzeko, BFAk adierazi du EAKLPak «finka dezakeela % 6 Lurralde Historikoen esku egongo dela, baina ezin duela erabaki ordezkari horiek Batzar Nagusiek izendatuko dituztenik. Batzar Nagusien esku dagoen euren burua antolatzeko eskumen esklusiboa da hori», EAEEaren 37. artikuluak debekatuko lukeelako, eta «ezin da defendatu «Batzar Nagusiek finkatzen dituzten prozeduretara» bideratze hutsak gune ukiezinaren aurkako eraso zuzena saihesten duela, izan ere, proiektuak hautatu behar dutena agintzen die Batzar Nagusiei, eta hori egiteko modu mekanikoa eta prozedurari lotutakoa hautatzeko aukera besterik ez die ematen».

Finaliza la DFB señalando que el PLCAE «puede determinar que un 6% corresponderá a los Territorios Históricos, pero no puede determinar que esos representantes sean designados por las Juntas generales. Eso es competencia exclusiva de autoorganización que corresponde ejercer a las propias Juntas Generales», ya que eso lo prohibiría el artículo 37 EAPV y «no se podrá sostener que una mera e instrumental remisión a los «procedimientos que las Juntas Generales determinen» obvia el ataque frontal contra el núcleo intangible, pues lo que el Proyecto hace es ordenar a las juntas lo que deben elegir, permitiéndoles sólo el modo mecánico y procedimental de hacerlo».

Hamaikagarrena.- Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak (AEAO) alegazio-idazki bat aurkeztu zuen 2011ko azaroaren 9an, eta BFAk eskatutakoaren aurka egin zuen. AEAOren argudioen arabera, lehenik eta behin, eskumen-arazoak eragindako gaia zehaztu behar da, eta horretarako, Konstituzio Auzitegiaren eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia eta Ebazpen Batzordearen doktrina aztertu ditu.

Undécimo.- La Administración General de la Comunidad Autónoma (AGCA) formuló con fecha 9 de noviembre de 2011 escrito de alegaciones, oponiéndose a lo solicitado por la DFB. Comienza la argumentación de la AGCA afirmando que lo primero que debe hacerse es concretar la materia afectada por la cuestión de competencia, para lo que examina la jurisprudencia del TC, del TS y la doctrina de la Comisión Arbitral.

Konstituzio Auzitegiari dagokionean, AEAOk azpimarratu du Auzitegi Gorenaren jurisprudentziaren arabera, funtsean martxoaren 22ko 49/1988 epaiaren arabera, berriki uztailaren 5eko 118/2011 epaiak eta irailaren 14ko 138/2011 eta 139/2011 epaiek berretsitakoa, Aurrezki-kutxen gaineko eskumen autonomikoaren barruan kokatzen da ere estatuko oinarrizko araudia oinarri duen barne-antolaketa. Aurrezki-kutxen antolaketaren inguruan, estatuko oinarrizko araudiaren printzipio informatzaile nagusiak printzipio demokratikoa eta ordezkatze-izaera dira. Bestalde, Auzitegi Gorenak zuzenbide pribatuko pertsona juridiko gisa kalifikatu ditu aurrezki-kutxak, eta horien kideek ez dute kargu publikoen izaera (1999ko maiatzaren 8ko Auzitegi Gorenaren Epaia). Halaber, AEAOk gogora ekarri du 1/2000 Erabakian Ebazpen Batzordeak erabaki zuela aurrezki-kutxetako kontseilariak hautatzeko modua gaiaren gaineko eskumena duenak finkatu behar duela eta erakunde sortzaileei dagokien eskumena ez dela autoantolatzeko eskumenen barruan sartzen.

En relación al TC, la AGCA insiste en que, de acuerdo con la jurisprudencia del Alto Tribunal, fundamentalmente la sentencia 49/1988, de 22 de marzo, y reiterada recientemente por las sentencias 118/2011, de 5 de julio, 138/2011 y 139/2011, de 14 de septiembre, la competencia autonómica sobre las Cajas de Ahorro incluye la organización interna de las mismas a partir de la normativa básica estatal. Esta normativa básica estatal tiene como principios informadores en materia de organización de las Cajas de Ahorros el principio democrático y el carácter representativo. Por su parte, el TS ha calificado a las Cajas de Ahorro de personas jurídicas de derecho privado en las que sus miembros no tienen la consideración de titulares de cargos públicos (STS de 8 de mayo de 1999). Recuerda también la AGCA que la Comisión Arbitral en la Decisión 1/2000 estableció que la forma de elección de los consejeros de las Cajas de Ahorro la establece quien tiene competencias en la materia y que la correspondiente a las entidades fundadoras no entra dentro de las competencias de autoorganización.

Jarraian, AEAOk aplikatzekoa den araudia aipatu du, eta Aurrezki-kutxen Gobernu Organoak arautzen dituen abuztuaren 2ko 31/1985 Estatuko Legea (LORCA) nabarmendu du. Lege horren 2.1 artikuluak xedatutakoaren arabera, Autonomia Erkidegoek, hala badagokio, Batzar autonomikoak izendatutako eta prestigioa eta profesionaltasun aitortua duten kideen bidez parte hartuko dute. Horri jarraikiz, ondoriozta daiteke estatuko legegilearen arabera legebiltzarreko izendapena arautu beharreko oinarrizko eredua osatzen duen elementua dela, eta AEAOk ondorioztatu du EAKLPren 41. artikuluak ez diola foru-antolaketaren barne-osaketari eragiten, aurrezki-kutxen gobernu-organoen osaketari baizik. Euskal Autonomia Erkidegoak aurrezki-kutxen gaineko eskumen esklusiboa duela eta eskumen hori erakunde erkideei dagokiela (EAEEren 37. artikulua eta LHLaren 6. artikulua) azpimarratu ostean, AEAOk baieztatu du EAKLPren 41. artikuluaren xedea ez dela foru-organoek euren eskumenak betetzeko moduan esku-hartzea, aurrezki-kutxen gobernu-organoen antolaketa arautzea baizik. BFAk aurkeztutako eskumen-arazoaren idatziak jasotzen dituen argudioei dagokienez, AEAOk berriz ere azpimarratu du kontua ez dela foru-erakundeek euren burua antolatzeko duten eskumena nori dagokion zehaztea, aurrezki-kutxen gobernu-organoak izendatzeko modua nork arautu behar duen zehaztea baizik.

Cita la AGCA, a continuación, la normativa de aplicación en la que destaca la Ley estatal 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA), en la que su artículo 2.1 establece que, en su caso, la participación de las Comunidades Autónomas se llevará a cabo a través de miembros designados por la Asamblea autonómica que posean reconocido prestigio y profesionalidad. Esto lleva a concluir que el legislador estatal entiende que la designación parlamentaria es elemento conformador del modelo básico que le compete regular, concluyendo la AGCA que el artículo 41 PLCAE no afecta a la configuración interna de la organización foral sino a la conformación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro. Tras recalcar que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en Cajas de Ahorros y que dicha competencia corresponde a las instituciones comunes (artículos 37 EAPV y 6 LTH), la AGCA afirma que el artículo 41 PLCAE no trata de inmiscuirse en la forma en que los órganos forales ordenan el ejercicio de sus competencias, sino de regular la organización de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros. Ante los argumentos incluidos en el escrito de planteamiento de la Cuestión de competencia por la DFB, la AGCA insiste en que no se trata de determinar quién ostenta la titularidad de la competencia de autoorganización de las instituciones forales, sino la de quién puede regular la forma de designación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros.

BFAk aipatutako Tomás Ramón Fernández irakaslearen irizpenaren zenbait baieztapenen aurka egiten du jarraian, esaterako, Lurralde Historikoek Aurrezki-kutxen Batzarrean izan behar duten ordezkaritza funtzio betearazlearen esparruan dagoela dioenean LORCAren 2. artikuluak xedatutakoaren aurka, edo Foru Aldundiak ere tokiko erakundeak direla dioenean, eta ondorioz, horiek bezalaxe, Lurralde Historikoetako ordezkariak zuzenean izendatzeko eskumena eman beharko litzatekeela, estatuko oinarrizko legeriak ez baitie inolako ahalmenik esleitzen Foru Aldundiei eta soilik udal-erakundeak aipatzen baititu.

Rebate a continuación algunas afirmaciones del Dictamen del profesor Tomás Ramón Fernández aportado por la DFB, como la de que la representación de los TTHH en la Asamblea de las Cajas de Ahorro se inscribe en el ámbito de la función ejecutiva en contraste con lo que dispone el artículo 2 LORCA, o como la de que las Diputaciones Forales son también corporaciones locales por lo que, como a éstas, debería atribuírseles la designación directa de los representantes del TH, ya que la legislación estatal básica no ha reservado papel alguno a las Diputaciones y se refiere sólo a las corporaciones municipales.

Santiago Larrazábal irakaslearen irizpenari dagokionean, BFAk ere bere egiten duena, irizpenak Ebazpen Batzordearen 1/2000 Erabakiaz egiten duen interpretazioa, AEAOren aburuz «Aurrezki-kutxak» eskumenen titulua Lurralde Historikoek euren burua antolatzeko dituzten ahalmenen gainetik dagoela dioena, zein Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2003ko urriaren 24ko epaiaz egiten duen interpretazioa, hau da, Aurrezki-kutxen tituluaren eta autoantolatzeko eskumenen arteko borroka nahita alboratzen duena, gaitzetsi egiten ditu.

En cuanto al Dictamen del profesor Santiago Larrazábal, también asumido como propio por la DFB, rechaza la interpretación que el mismo hace tanto de la Decisión 1/2000 de la Comisión Arbitral, que para la AGCA consagró que el título competencias «Cajas de Ahorro» prevalece sobre las potestades autoorganizativas de los TTHH, como de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 24 de octubre de 2003, que dejó deliberadamente al margen la confrontación entre el título Cajas de Ahorro y las competencias autoorganizativas.

Hamabigarrena.- 2011ko azaroaren 15ean, AEAOk alegazioak aurkeztu zituen azaroaren 8ko Ebazpen Batzordearen akordioaren aurrean, hain zuzen ere, EAKLPren etenaldia kentzeko eskaerari uko egitea adostu zuena.

Duodécimo.- Con fecha 15 de noviembre de 2011 la AGCA formuló alegaciones sobre el acuerdo de la Comisión Arbitral de 8 de noviembre por el que se acordó denegar la solicitud de levantamiento de la suspensión del PLCAE.

Hamahirugarrena.- Ebazpen Batzordeak, 2012ko urtarrilaren 3ko akordioari jarraituz, 2011ko azaroaren 15ean AEAOk aurkeztutako alegazio-idazkiaren xedea bat-batean galdu zela adierazi zuen, akordioaren egun berean Erabakia eztabaidatu eta onetsi baitzen.

Decimotercero.- La Comisión Arbitral, por acuerdo del 3 de enero de 2012, declaró la pérdida sobrevenida de objeto del escrito de alegaciones de la AGCA de 15 de noviembre de 2011, al producirse en la misma fecha del acuerdo el debate y aprobación de la Decisión.

Hamalaugarrena.- Erabaki hau 2012ko urtarrilaren 3an eztabaidatu eta onetsiko zela erabaki zuen Batzordearen Osoko Bilkurak.

Decimocuarto.- El Pleno de la Comisión fijó la fecha del 3 de enero de 2012 para el debate y aprobación de la presente Decisión.

ZUZENBIDE OINARRIAK

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.- EAKLParen 41. artikuluaren gaineko eskumen-arazoa planteatu du BFAk, honako termino hauek erabilita: «Lurralde Historikoetako ordezkari diren Kontseilari Nagusiak dagozkien Batzar Nagusiek izendatuko dituzte, prestigio eta profesionaltasun aitortua izan beharko dute, eta erakunde horietako osoko bilkurek hautatu beharko dituzte erakundeetako batzarkide talde desberdinetako kideen kopuruarekin proportzionaltasuna mantenduz, Batzar Nagusiek finkatutako prozedurei jarraikiz». Horrenbestez, EAKLParen 41. artikulua Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru-organoen arteko eskumenen banaketaren aurkakoa den erabaki behar da.

Primero.- La DFB plantea cuestión de competencia relativa al artículo 41 del PLCAE redactado en los siguientes términos: «Los Consejeros o las Consejeras Generales representantes de los Territorios Históricos serán designados por las Juntas Generales correspondientes, deberán poseer reconocido prestigio y profesionalidad, y serán elegidos por los plenos de dichas instituciones proporcionalmente al número de miembros de los distintos grupos junteros integrantes de las mismas, de acuerdo con los procedimientos que las propias Juntas determinen». Se trata, por lo tanto, de determinar si dicho artículo 41 PLCAE resulta contrario a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus TTHH.

Bigarrena.- BFAk bi argumentu-premisa ditu abiapuntu gisa. Lehenaren arabera, Lurralde Historikoek «euren erakundeen antolaketa, erregimena eta funtzionamenduaren» gainean duten eskumen esklusiboa (EAEEren 37.3.a artikulua) foraltasunaren «gune ukiezina» izenez ezagutzen denaren barruan kokatzen da (apirilaren 26ko 76/1988 KAEk eta martxoaren 17ko 2/2003 Ebazpenak, eta Ebazpen Batzordearen azaroaren 3ko 5/2003 eta maiatzaren 13ko 1/2001 Erabakiek aitortu dute). Konstituzio Auzitegiaren eta Ebazpen Batzordearen doktrinari Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia gehitu dio BFAk (2001eko maiatzaren 22ko epaia), eta horrek Foru Lurraldeetako erakundeen autoantolaketaren eremu berezia babestuko luke.

Segundo.- La DFB parte de dos premisas argumentales. La primera es que la competencia exclusiva de los TTHH sobre «organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones» (artículo 37.3.a EAPV) forma parte del denominado «núcleo intangible» de la foralidad (reconocido por la STC 76/1988, de 26 de abril; y por Resolución 2/2003, de 17 de marzo, y Decisiones 5/2003, de 3 de noviembre, y 1/2001, de 13 de mayo, de la Comisión Arbitral). A la doctrina del TC y de la Comisión Arbitral, añade la DFB la jurisprudencia del TS (sentencia de 22 de mayo de 2001), que respaldaría el ámbito privativo de la autoorganización de las instituciones de los Territorios Forales.

Hirugarrena.- Bigarren premisa aurrekoaren ondorio gisa aurkeztu du BFAk, eta horren arabera, Lurralde Historikoek, foraltasunaren «gune ukiezin» izenez ezagutzen denaren barruan, «euren erakundeen antolaketa, erregimena eta funtzionamenduaren» gainean duten eskumenaren baitan «dagokion aurrezki-kutxan lurraldearen ordezkaritza izatea nori dagokion eta Kontseilari Nagusi gisa aurrezki-kutxaren batzarrean parte hartuko duten pertsonak izendatzeko prozedura zein izan behar den» erabakitzea egongo litzateke. Horrenbestez, «Eusko Legebiltzarrak ezin du esan zein erakundek ordezkatu behar dituen Lurralde Historikoak kutxen gobernu-organoetan (hori erabakitzea Lurralde Historikoei dagokie), eta halaber, ordezkari horiek hautatzeko orduan Lurralde Historikoetako organoak, kasu honetan Batzar Nagusiak, jarraitu beharreko irizpideak ezin ditu inposatu (esaterako, Batzar Nagusiak osatzen dituzten legebiltzar-taldeetako kide kopuruaren inguruko proportzionaltasun irizpidea inposatzen zaienean), eta ezin du hori egin, Autonomia Estatutuaren 37. artikulua urratuko lukeelako». Arrazoi horiei jarraikiz, Eusko Legebiltzarrak «% 6 Lurralde Historikoei egokituko zaiela finka dezake, baina ezin du zehaztu ordezkari horiek Batzar Nagusiek izendatuko dituztenik. Batzar Nagusiei dagokien autoantolatzeko eskumen esklusiboa da hori», eta «ezin da defendatu «Batzar Nagusiek finkatzen dituzten prozeduretara» bideratze hutsak gune ukiezinaren aurkako eraso zuzena saihesten duela, izan ere, proiektuak hautatu behar dutena agintzen die batzarrei, eta hori egiteko modu mekanikoa eta prozedurari lotutakoa hautatzeko aukera besterik ez die ematen».

Tercero.- La segunda premisa, que la DFB pretende corolario de la anterior, es que formaría parte de la competencia de los TTHH sobre «organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones», parte del denominado «núcleo intangible de la foralidad, la decisión sobre »a quién corresponde el ejercicio de la representación del Territorio en la Caja de Ahorros de que se trate y cómo ha de procederse para designar a las personas que hayan de formar parte de la Asamblea de ésta en calidad de Consejeros Generales«, por lo que el »parlamento Vasco no debe determinar qué institución concreta debe representar a los Territorios Históricos en los órganos de gobierno de las Cajas (eso corresponde decidirlo a los propios Territorios Históricos), ni puede imponer que criterios deben seguir un órgano de los Territorios Históricos, en este caso las Juntas Generales, en la elección de los mismos (como cuando, por ejemplo, les impone un criterio de proporcionalidad respecto del número de miembros de los distintos grupos parlamentarios que integran las Juntas Generales), y no puede hacerlo porque eso violaría el artículo 37 del Estatuto de Autonomía«. Siguiendo este razonamiento, el Parlamento Vasco »puede determinar que un 6% corresponderá a los Territorios Históricos, pero no puede determinar que esos representantes sean designados por las Juntas generales. Eso es competencia exclusiva de autoorganización que corresponde ejercer a las propias Juntas Generales« y »no se podrá sostener que una mera e instrumental remisión a los «procedimientos que las Juntas Generales determinen» obvia el ataque frontal contra el núcleo intangible, pues lo que el Proyecto hace es ordenar a las juntas lo que deben elegir, permitiéndoles sólo el modo mecánico y procedimental de hacerlo».

Laugarrena.- BFAk, EAEEren 37.3.a artikulua dela medio, autoantolatzeko duen eskumenaren alde egindako argudiatzea azaldu ondoren, lehenik eta behin, aurrezki-kutxen gaineko eskumena erakunde erkideei dagokien erabaki behar dugu, eta bigarrenik, zein neurritan dagokien, hau da, kutxen barne-egitura eta -antolaketari buruzko eskumena ere barne hartzen duen. Aurrekoa zehaztuta, euskal legegileak aurrezki-kutxen organoak arautu eta Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiei horietan parte hartzeko aukera ematen dionean, berezko eskumenaz baliatzen den edo autoantolaketaren gaineko foru-eskumenean esku hartzen ari den erabaki beharko litzateke.

Cuarto.- Expuesta la argumentación de la DFB en defensa de su competencia de autoorganización ex artículo 37.3.a EAPV, debemos, en primer lugar, determinar si la competencia sobre Cajas de Ahorro corresponde a las Instituciones comunes y, en segundo lugar, en qué extensión, es decir, si incluye también la competencia sobre su estructura y organización interna. Determinado lo anterior, quedaría por decidir si cuando el legislador vasco regula los órganos de las Cajas de Ahorro y atribuye una participación en los mismos a las Juntas Generales de los TTHH, está ejerciendo una competencia propia o invadiendo la competencia foral sobre autoorganización.

Bosgarrena.- EAEEren 10. artikuluak xedatzen duenez, «Euskal Autonomia Erkidegoak honako hauen gaineko eskumen esklusiboa du: (...) 16. Kreditu korporatibo, publiko eta lurraldeko erakundeak eta aurrezki-kutxak, Estatuak kredituaren eta bankuaren antolaketaz ezartzen dituen oinarrien eta diru-politika orokorraren esparruan». Transkribatutako aginduaren bidez uler daiteke Euskal Autonomia Erkidegoak aurrezki-kutxak arautzeari dagokion guztiaren eskumen esklusiboa bere gain hartzen duela, baina kreditua antolatzeko oinarrien eta jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarrien eta koordinazioaren esparruaren barruan, Konstituzio Auzitegiak zenbait jurisprudentziatan gogora ekarri duen moduan (martxoaren 22ko 48/1988 KAE, 2. oinarri juridikoa; martxoaren 22ko 49/1988 KAE, 16. oinarri juridikoa, edo berriki emandako uztailaren 5eko 118/2011 KAE, 3. oinarri juridikoa). Gogoan izan behar da aurrezki-kutxak «oro har, izaera sozialeko erakunde gisa sortzen direla, nahiz eta Estatuak edo tokiko erakundeek sortutakoen kasuan esku-hartze publikoa handiagoa izan» (otsailaren 7ko 18/1984 KAE, 4. oinarri juridikoa), eta aurrezki-kutxen barne-egiturak eta -antolaketak izaera hori islatzen dute.

Quinto.- El artículo 10 EAPV dispone que la «Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en: (...) 16. Instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorro, en el marco de las bases que sobre ordenación del crédito y la banca dicte el Estado y de la política monetaria general». Del precepto transcrito se desprende que la Comunidad Autónoma vasca asume la competencia exclusiva en lo que respecta a la regulación de las Cajas de Ahorro, pero, en el marco de las bases de la ordenación del crédito y de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, como ha venido también a recordar el TC en reiterada jurisprudencia (SSTC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 2.º; 49/1988, de 22 de marzo, FJ 16.º; o, más recientemente, STC 118/2011, de 5 de julio, FJ 3.º). Cajas de Ahorro, que, debe recordarse, «se configuran -con carácter general- como entes de carácter social, si bien con una intervención pública más intensa para aquellas fundadas por el Estado o las Corporaciones locales» (STC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 4.º), lo que se refleja en su estructura y organización interna.

Seigarrena.- Aurrezki-kutxen inguruan erakunde erkideen zalantzarik gabeko eskumenetik abiatuta, zalantza bat sor daiteke, hau da, eskumen horrek bere baitan bere gobernu-organoak arautzea zein organo horien osaketa eta kideen estatutua jasotzen dituen, Batzar Orokorra osatzen duten Kontseilariak barne.

Sexto.- La duda que puede surgir a partir de la indisputada competencia de las Instituciones comunes en materia de Cajas de Ahorro es si la misma alcanza a la regulación relativa a sus órganos rectores, así como a la composición y estatuto de los miembros de dichos órganos, incluyendo a los Consejeros que conforman la Asamblea General.

Hala eta guztiz ere, gaur egun, zalantza hori behar bezala argitu du Konstituzio Auzitegiak urtarrilaren 28ko 1/1982 KAEren bidez, eta batez ere, 48/1988 KAEren bidez. Horrela, estatuko oinarrizko legeriak aurrezki-kutxen kreditu-jarduerari ez ezik, «aurrezki-kutxen egitura eta antolaketari» eragiten diela nabarmendu du, «gainerako finantza-bitartekarien aurrean, aurrezki-kutxak taxutzen dituzten elementuak diren heinean, edo aurrezki-kutxen egiturak eta antolaketak jarduera horretan zuzenean eragina duten heinean» (martxoaren 22ko 48/1988 KAE, 4. oinarri juridikoa). Are argiagoa da martxoaren 22ko 49/1988 KAE, honako hau adierazteko orduan: «ezin da erabateko bereizketarik egin antolaketari buruzko oinarrizko arauak emateko eskumenaren eta kutxen kanpo-jarduerari buruzko arau mota berdinak emateko eskumenaren artean. Antolaketa jarduera zehatz bat gauzatzeko izan ohi da. Helburu nagusia jarduera ahalbidetzen duten erabakitzeko guneak zehaztea, taxutzea eta koordinatzea da. Hortaz, jarduera horiek arautzeko moduaren arabera gauzatzen da» (2. oinarri juridikoa). Horrenbestez, estatuko oinarrietatik abiatuta, aurrezki-kutxen eskumen autonomikoaren baitan horien barne-egitura eta -antolaketaren arautzea daude.

A día de hoy, sin embargo, la duda está suficientemente despejada por el Tribunal Constitucional, que ha señalado desde la STC 1/1982, de 28 de enero, y, sobre todo, desde la relevante STC 48/1988 que la legislación básica estatal no afecta sólo a la actividad crediticia de las Cajas de Ahorro, sino «también a la estructura y organización de las Cajas de Ahorro en cuanto fijan los elementos configuradores de las mismas frente a los demás intermediarios financieros, o en cuanto la estructura y organización de las Cajas repercuten directamente en dicha actividad» (STC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 4.º). Aún más clara es la STC 49/1988, de 22 de marzo, cuando afirma que «no puede establecerse una separación radical entre la competencia para dictar normas básicas relativas a la organización y la competencia para dictar ese mismo tipo de normas respecto a la actividad externa de las Cajas. Una organización existe para realizar una determinada actividad. Su finalidad principal es determinar, configurar y coordinar los centros de decisión que permiten esa actividad. No es, pues, indiferente a la realización de ésta la forma en que aquéllos se regulan» (FJ 2.º). Por lo tanto, la competencia autonómica en Cajas de Ahorro, a partir de las bases estatales, incluye también la de regulación de su estructura y organización interna.

Gogora ekarri behar da puntu horretan eskumen autonomikoa ez dela estatuko oinarrietan xedatutakoa errepikatzera mugatzen, izan ere, «aipatu erakundeak taxutzeari buruzko estatuko oinarrizko esparrua ezin da aurrezki-kutxen antolaketa berdina bultzatzera bideratzeko moduan zehaztu, modu horretan, Autonomia Erkidegoei euren garapenean dagozkien lurraldeen ezaugarri bereiziak aintzat hartzera eragotziz» (martxoaren 22ko 48/1988 KAE, 4. oinarri juridikoa). Horrenbestez, «bere ildo nagusietan kide bakarreko zein kide anitzeko organoak sortzea eta azken horiek txertatzeko modua (horien osaketa eta Erkidegoko parte-hartzaile desberdinek parte hartzeko gutxienekoak) eta horien funtsezko eskumenak aurreikusten dituen arautzea oinarrizkotzat jo daiteke; horretaz haratago, organo zehatz baten osaketa zehatza edo bere kideak izendatzeko sistema, parte hartzeko organo gehigarrien aurreikuspena ere, aukera konstituzional zehatz gisa jo daitezke, baldin eta estatuko legeriak xedatutako eredu parte-hartzailearen guztiz bestelakoa den osaketa ekartzen ez badute (137/1986 KAE, 4. oinarri juridikoa)».

Es preciso recordar aquí que la competencia autonómica no se limita en este punto a reiterar lo dispuesto en las bases estatales, ya que «el marco estatal básico relativo a la configuración de las referidas Entidades no puede concretarse de tal modo que de hecho conduzca a la uniformidad organizativa de las Cajas de Ahorro, impidiendo a las Comunidades Autónomas tener presente en su desarrollo las características peculiares de sus respectivos territorios» (STC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 4.º). Por lo tanto, «debe considerarse básica la normación que prevea, en sus líneas fundamentales, la creación de órganos unipersonales y colegiados, así como el modo de integración de estos últimos (su composición y los mínimos de participación de los diferentes componentes de la Comunidad) y sus atribuciones esenciales; más allá de esto, la composición concreta de un órgano determinado o el sistema de designación de sus integrantes, incluso la previsión de órganos de participación adicionales, pueden considerarse opciones constitucionales concretas siempre que no den lugar a una conformación radicalmente distinta del modelo participativo establecido en la legislación estatal (STC 137/1986, fundamento jurídico 4.º)».

Hori dela eta, Ebazpen Batzorde honek azaroaren 21eko 1/2000 hasierako Erabakian jada finkatu zuen «aurrezki-kutxak, finantza-erakunde gisa, ez direla euren jabearen erabakimenaren esku egongo,eta enpresak ez duela askatasunik. Aurrezki-kutxak arautzea ez dago enpresaren askatasunaren baitan, eta beraz, horien erregimen juridikoak ez du enpresaren askatasunak eskatzen duen autoantolaketaren printzipioa bermatu behar. Aurrezki-kutxen gobernu-organoak arautzea eta hautatzeko modua Aurrezki-kutxen arloari dagokio. Ondorioz, arlo horretan eskumenak dituenaren esku egongo da arautzea» (2. oinarri juridikoa).

Es, por ello, que esta Comisión Arbitral en su Decisión inaugural 1/2000, de 21 de noviembre, ya estableció que «la regulación de las Cajas de Ahorro como entidades financieras no se encuentran al libre albedrío de su propietario, no se está ante la libertad de empresa. La regulación de las Cajas no está comprendida en la libertad de empresa, por lo que su régimen jurídico no debe de garantizar el principio de autoorganización que la libertad de empresa exige. La regulación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro y su forma de elección forma parte de la materia Cajas de Ahorro. En consecuencia, su regulación corresponderá a quien tenga competencias en esa materia» (FJ 2.º).

Adierazgarria da azaroaren 21eko 1/2000 Erabaki hartan, aurrezki-kutxak arautzeko orduan erakunde erkideen zalantzarik gabeko eskumenak bere baitan erakunde horien gobernu-organoak hautatzeko modua ere barne hartzen duela aipatu genuela. Une honetan baieztapen horri uko egin ahal izango genioke soilik kontrako zentzuan araudiari edo/eta jurisprudentziari lotutako argudio berri eta garrantzitsuak izango balira, eta hurrengo oinarrian ikusi ahal izango denez, ez da horrelakorik gertatu.

Es significativa la mención que en esa Decisión 1/2000, de 21 de noviembre, hicimos a que la indiscutida competencia de las Instituciones Comunes en la regulación de las Cajas de Ahorro incluye también la forma de elección de los órganos de gobierno de tales entidades. Desdecirnos en estos momentos de tal afirmación sólo podría realizarse si existieran en sentido contrario argumentos novedosos normativos y/o jurisprudenciales de entidad, lo que, como se verá en el siguiente fundamento, no se ha producido.

Zazpigarrena.- Aurrezki-kutxen arloari dagokionez behin erakunde erkideen eskumena zehaztuta, horien barne-egitura eta -antolaketa arautzea barne hartzen dituena, euskal legegileak aurrezki-kutxen organoak arautu eta horietan Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiei parte-hartzea esleitzen dienean, dagokion eskumena baliatzen ari den edo autoantolaketari buruzko foru-eskumenean sartzen ari den erabakitzea falta da. Puntu honetan BFAren argudiatzeak jauzi ikaragarria egiten du, eta ezin dugu horrekin ados egon, izan ere, AEAOren alegazioek agerian uzten duten moduan, afera ez da Lurralde Historikoek euren burua antolatzeko duten eskumenaren jabe diren edo ez zehaztea, hori inork ez baitu zalantzan jartzen, baizik eta aurrezki-kutxen gobernu-organoak izendatzeko modua inskribatu behar den eskumen-titulua aztertzea.

Séptimo.- Establecida la competencia de las Instituciones Comunes sobre la materia de las Cajas de Ahorro, que incluye la regulación también de su estructura y organización interna, queda por determinar si cuando el legislador vasco regula los órganos de las Cajas de Ahorro y atribuye una participación en los mismos a las Juntas Generales de los TTHH está ejerciendo una competencia propia o invadiendo la foral sobre autoorganización. En este punto es donde la argumentación de la DFB realiza un salto argumental que no podemos compartir, ya que, como las alegaciones de la AGCA ponen de manifiesto, no se trata de determinar la titularidad de la competencia autoorganizativa de los TTHH, que nadie discute, sino de examinar el título competencial en que debe inscribirse la forma de designación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro.

«Bere erakundeen antolaketa, erregimena eta funtzionamenduari» buruzko eskumena foraltasunaren «gune ukiezinaren» barruan dagoela eztabaidaezina da. Alabaina, bestelako kontua da autoantolaketari buruzko eskumen horren baitan erakunde erkideei dagokien eskumen bat gauzatzeko moduaren zehaztapena dagoen ala ez. Aurrezki-kutxen egitura eta antolaketari buruzko eskumena erakunde erkideei baldin badagokie, argi dago estatuko oinarrizko legeriak xedatutako esparruaren barruan, erakunde sortzaile diren heinean Foru Aldundiei dagokien eskumenaz gain Lurralde Historikoek Batzar Orokorrean berezko ordezkaritza izan behar duten, ordezkaritza Batzar Nagusiek izan behar duten eta Batzar Nagusiek Aurrezki-kutxen Batzar Orokorretako Kontseilariak hautatzeko orduan zein irizpide izan behar diren erabakitzeko askatasuna dutela erakunde erkideek.

No puede discutirse que la competencia sobre «organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones» forme parte del «núcleo intangible» de la foralidad. Otra cosa muy diferente, sin embargo, es que esa competencia sobre autoorganización incluya la determinación de cómo debe ejercerse una competencia que pertenece a las Instituciones comunes. Lo determinante es que, si la competencia sobre estructura y organización de las Cajas de Ahorro corresponde a las Instituciones comunes, éstas son libres, dentro del marco establecido por la legislación básica estatal, para determinar si los TTHH han de tener una representación propia en la Asamblea General, además de la que corresponde a las Diputaciones Forales como entidades fundadoras, si la representación ha de ostentarla las Juntas Generales y a qué criterios ha de sujetarse la elección por las Juntas Generales de los Consejeros de las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros.

Euskal legegileak Batzar Nagusiek Batzar Orokorrean parte hartzea beharrezkoa ez zela aurretik erabaki zuen moduan (ikus Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki-Kutxei buruzko azaroaren 8ko 3/1991 Legearen 34. artikulua, maiatzaren 7ko 3/2002 Legeak erreformatu zuena), orain Batzar Orokor horretan parte-hartzaile berriak egoki deritzon moduan izan daitezen erabaki dezake, proposatzen den moduan, betiere bere garaian Konstituzio Auzitegiak martxoaren 22ko 48/1988 epaian ezarritako irizpideak errespetatuz. AEAOren ordezkaritzak adierazi duen bezala, «xedea ez da foru-organoek euren eskumenak betetzeko orduan agintzen duten moduan esku-hartzea, baizik eta Lurralde Historiko bakoitzaren interesaren gainetik, aurrezki-kutxen gobernu-organoen antolaketa eta kutxaren berariazko interesei arreta jarri behar dien batzarrean parte-hartzea arautzea».

Al igual que el legislador vasco entendió con anterioridad que no era necesaria la participación de las Juntas Generales en la Asamblea General (véase artículo 34 Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tras su reforma por Ley 3/2003, de 7 de mayo), puede ahora, como se propone, añadir nuevos participantes a dicha Asamblea General, de la forma que estime conveniente, respetando los criterios establecidos en su día por el TC en su sentencia 48/1988, de 22 de marzo. Como la representación de la AGCA ha señalado, «no se trata de inmiscuirse en la forma en que los órganos forales ordenan el ejercicio de sus competencias, sino de regular la organización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, la participación en una asamblea que debe atender los intereses específicos de la Caja trascendiendo el interés propio de cada Territorio Histórico».

Horren haritik, era berean, esan daiteke Lurralde Historikoa ordezkatzen duen organoaren parte-hartzea bete-betean egokitzen dela LORCAren xedera, izan ere, zioen azalpenean dio aurrezki-kutxek «euren gobernu-organoen erabateko demokratizazioa eskatzen dute, horien bidez lan egiten duten inguruetako benetako interes guztiak adierazi ahal izateko». Horrek ez du inolako zerikusirik Lurraldearen ezta Batzar Nagusien barne-antolaketarekin ere, eta ez dagokie EAEEk eta LHLak Lurralde Historikoentzat finkatutako eskumenei. Aurretik aipatutako Ebazpen Batzorde honen 1/2000 Erabakian esan genuen «baiezta daitekeela Batzar Orokorrean erakunde sortzaileetako ordezkariak hautatzeko moduaren arautzea ez dela autoantolaketaren eskumenen barruan sartzen», eta inolako arazorik gabe aplika dakioke hori Aurrezki-kutxen Batzar Orokorrean Lurralde Historikoen ordezkaritza finkatzeko eta Kontseilari Nagusiak hautatzeko moduaren arautzea zehazteko erabakiari ere, aurretik ez Estatutuak ezta legez ere aurreikusten ez delarik, Lurralde Historiko bakoitzaren aniztasuna errespetatuz bakoitzaren interesak adierazteko modu gisa. Horri dagokionez, argitu behar da EAKLParen 41. artikuluak Kontseilari Nagusi gisa izendatutakoak Lurralde Historikoetako «ordezkari» gisa aipatzen dituela, eta ez da ulertu behar Lurralde Historikoen ordezkaritza instituzionala adierazten dutenik; Batzar Nagusien prozesuan, «Lurralde Historikoaren herri ordezkaritza eta partaidetzazko organo gorenean», parte hartzen dutela adierazten du (Arabako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketari buruzko 1983ko martxoaren 7ko Foru-arauaren 4.1 artikulua; Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Egitura, Gobernua eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru-arauaren 4.1 artikulua; Bizkaiko Lurralde Historikoaren Foru-erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Erregimena eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru-arauaren 4.1 artikulua).

En este sentido, puede decirse, además, que la participación del órgano representativo del TH encaja plenamente en la finalidad perseguida por la LORCA, que, en su exposición de motivos, señala que las Cajas de Ahorro «exigen una plena democratización de sus órganos rectores, de forma que en ellas puedan expresarse todos los intereses genuinos de las zonas sobre las que aquéllas operan». Nada de ello tiene que ver con la organización interna del Territorio, ni con la de las Juntas Generales, ni afecta a las competencias propias del TH establecidas en el EAPV y en la LTH. En la ya citada Decisión 1/2000 de esta Comisión Arbitral dijimos que «puede afirmarse que la regulación de la forma de elección de los representantes de las Entidades fundadoras en la Asamblea General no entra dentro de las competencias de autoorganización», lo que, sin dificultad, puede aplicarse también a la decisión, no prevista con anterioridad ni estatutaria ni legalmente, de establecer una representación de los TTHH en la Asamblea General de las Cajas de Ahorro y de concretar la regulación de la forma de elección de los Consejeros o Consejeras Generales, como forma de expresar los intereses de cada TH garantizando su pluralidad. A ese respecto, conviene matizar que los designados como Consejeros o Consejeras Generales son señalados en el artículo 41 PLCAE como «representantes» de los Territorios Históricos, lo que debe entenderse que no comporta representación institucional alguna del Territorio Histórico sino que es expresión de la participación en el proceso de las Juntas Generales, «órgano máximo de representación y participación popular del Territorio Histórico» (arts. 4.1 Norma Foral de 7 de marzo de 1983 sobre Organización Institucional del Territorio Histórico de Álava; 4.1 Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno, y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa; 4.1 Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia).

Izatekotan, «prestigio eta profesionaltasun aitortua duten» pertsonak izendatu beharko dira (EAKLParen 41. artikulua), eta horrek esan nahi du euskal legegileak ez duela estatuko legeriak aurreikusitakoa gaindituko, eskakizun horiek LORCAren 2.1. artikuluak aurreikusitakoaren hitzez hitzeko errepikapena besterik ez baitira.

La designación, en todo caso, ha de realizarse entre personas que «deberán poseer reconocido prestigio y profesionalidad» (artículo 41 PLCAE), lo que significa que el legislador vasco no se excede con respecto a lo previsto en la legislación estatal, al suponer esos requisitos una mera reiteración literal de lo previsto en el artículo 2.1 LORCA.

Beste alde batetik, gure ordenamendu juridikoan ez da berria ez garaiz kanpokoa ere gai baten gaineko eskumena, hori gauzatzeko organoen zehaztapena barne hartzen dituena, organo horiek hautatzeko prozesuan zein lurralde-erakundek eta zein modutan parte hartzen duten zehazteraino iristea.

Por otra parte, no es algo novedoso ni extemporáneo en nuestro ordenamiento jurídico el entendimiento de que la competencia sobre una materia, que incluye la determinación de sus órganos de ejercicio, se extienda hasta la concreción de qué entidades territoriales, y de qué modo, participan en el proceso de elección de aquellos órganos.

Gogoratu besterik ez dago, berriki, maiatzaren 24ko 6/2007 Lege Organikoak xedatu zuela Senatuak izendatu beharreko Konstituzio Auzitegiko magistratu hautagaiak Autonomia Erkidegoen barruan Legebiltzar autonomikoek proposatu behar izatea, metodo zehatz bati jarraikiz eta xedapen legegile horrek Autonomia Erkidego bakoitzak estatutu-organoen gainean duen eskumenaren gainean, Konstituzioaren 152.1 artikuluak xedatutakoa, inolako eraginik ez izateko asmorik gabe.

Baste recordar cómo recientemente la LO 6/2007, de 24 de mayo, estableció que los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional a designar por el Senado fueran propuestos, dentro de las Comunidades Autónomas, por los Parlamentos autonómicos de acuerdo a un método determinado, sin que nadie pretendiera que esa disposición legislativa afectaba a la competencia de cada Comunidad Autónoma sobre los órganos estatutarios establecida en el artículo 152.1 de la Constitución.

Zehatz-mehatz aurrezki-kutxei dagokienean, hainbat lege autonomikok Legebiltzar autonomikoa Batzar Orokorrean ordezkariak izendatzeko subjektu legitimatu gisa onartu dute, LORCAren 2.1 artikuluak xedatutako aukera baliatuta («autonomia erkidegoen parte-hartzea, hala badagokio, Batzar autonomikoak izendatutako eta prestigio eta profesionaltasun aitortua duten kideen bidez gauzatuko da»), eta era berean, hori egiteko modua ere arautu dute. Modu horretan, esaterako, Kantabriako Aurrezki-kutxei buruzko uztailaren 24ko 4/2002 Legeak honako hau dio: «Kantabriako Parlamentuak izendatutako kontseilari nagusiek prestigio eta profesionaltasun aitortua izan beharko dute, eta erakunde horren Osoko Bilkurak hautatuko ditu, Parlamentuak berak zehaztutako prozeduren arabera Ganberako legebiltzar-talde desberdinetako diputatuen kopuruarekiko proportzionaltasuna gordez» (26. artikulua). Horrek ez du inolako eraginik legebiltzarraren autonomian. Era berean, Aurrezki-kutxei buruzko 13/1990 Kanarietako Legearen arabera, irletako kabildoek izendatu behar dituzte Batzar Orokorreko ordezkariak (24.2.d artikulua) eta hori egiteko modua, eta kabildo bakoitzari «Kontseilari nagusi bat izendatzea» esleitzen dio, «Talde honetako gainerako kideak irla bakoitzean Aurrezki-kutxen inguruan Udaletako ordezkariekiko proportzionaltasuna gordez izendatuko dira, Batzar Orokorrean ordezkaritza izateko eskubidea duten Udal-erakundeen guztizkoaren arabera» (29.2 artikulua).

En la propia materia de Cajas de Ahorro, diversas leyes autonómicas han introducido como sujeto legitimado para designar representantes en la Asamblea General al Parlamento autonómico, a partir de la posibilidad que establece el artículo 2.1 de la LORCA («[e]n su caso, la participación de las comunidades autónomas se llevará a cabo a través de miembros designados por la Asamblea autonómica que posean reconocido prestigio y profesionalidad»), y han regulado también la forma de hacerlo. Así, por ejemplo, la Ley 4/2002, de 24 de julio, de Cajas de Ahorros de Cantabria: «Los consejeros generales designados por el Parlamento de Cantabria deberán poseer reconocido prestigio y profesionalidad, y serán elegidos por el Pleno de dicha institución proporcionalmente al número de diputados de los distintos grupos parlamentarios integrantes de la Cámara de acuerdo con los procedimientos que el propio Parlamento determine» (artículo 26). En nada afecta eso a la autonomía parlamentaria. De la misma forma, la Ley canaria 13/1990, de Cajas de Ahorros, establece que los Cabildos insulares designen representantes en la Asamblea General (artículo 24.2.d) y la forma en que deben hacerlo, asignando a cada Cabildo «la designación de un Consejero general. El resto de este grupo se designará de forma proporcional a los representantes de los Ayuntamientos de cada isla en la Caja de Ahorros, respecto del total de Corporaciones Municipales con derecho a representación en la Asamblea general» (artículo 29.2).

EAKLParen 41. artikuluari jarraikiz Batzar Nagusiek egin beharreko hautaketa «erakunde horien osoko bilkurek erakundeak osatzen dituzten taldeetako kideen kopuruarekiko proportzionaltasuna gordez eta Batzar Nagusiek zehaztutako prozedurei jarraikiz» egin beharrari dagokionean, eztabaida daiteke aniztasun politikoa Batzar Nagusiek izendatutako Kontseilariengan islatzea egokia den ala ez. Gogoan izan behar da aurrezki-kutxetako gobernu-organoetako kideak «ez direla kargu publikotzat jotzen, Konstituzioaren 23. artikuluaren ondorioetarako» (otsailaren 7ko 18/1984 KAE, 4. oinarri juridikoa). Nolanahi ere, batzarkide kopuruarekiko proportzioa gordez hautaketa egiteko erabakia legegile autonomikoari dagokio legez, aurrezki-kutxen eta bere organoen gaineko eskumena baitu. Aipatutako 1/2000 Erabakian esan genuen moduan, hori «aurrezki-kutxen arloa arautzeko erakunde eskudunak emandako arauek ezartzen dutenaren araberakoa izango da, sistema bat zein bestea hautatzeko askatasuna baitu, eta Ebazpen Batzorde honek bere funtzioa betetzeko orduan ere ezingo du horren inguruan inolako eragozpenik jarri».

En cuanto a que, de acuerdo al artículo 41 PLCAE, la elección por las Juntas Generales se realice «por los plenos de dichas instituciones proporcionalmente al número de miembros de los distintos grupos junteros integrantes de las mismas, de acuerdo con los procedimientos que las propias Juntas determinen», puede discutirse si resulta apropiado que la pluralidad política se refleje en los Consejeros designados por las Juntas Generales. Hay que recordar aquí, que los integrantes de los órganos rectores de las Cajas de Ahorro «no tienen la consideración de cargos públicos a los efectos del artículo 23 de la Constitución» (STC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 4.º). En todo caso, el establecimiento de la elección proporcional al número de junteros es una decisión que le compete legítimamente al legislador autonómico por tener la competencia en materia de Cajas de Ahorros y de sus órganos. Como ya dijimos en la reiterada Decisión 1/2000, eso «dependerá de lo que establezcan las normas dictadas por el Ente competente para la normación de la materia Cajas de Ahorro, que es libre para adoptar un sistema u otro, sin que esta Comisión Arbitral, en el ejercicio de su función, tenga ninguna objeción que realizar al respecto».

Zortzigarrena.- Horrenbestez, aurrezki-kutxen arloa Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eskumen esklusiboa dela kontuan hartuta, nolanahi ere, horien barne-egitura eta -antolaketa barne hartzen dituelarik, ondoriozta dezakegu aurkaratutako xedapena sartuta azkenean onetsiko balitz, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki-kutxei buruzko Eusko Legebiltzarraren Legea bete-betean egokitzen zaiola Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoen Foru-organoen arteko eskumenen banaketari.

Octavo.- Hemos de concluir, por lo tanto, que, al ser competencia exclusiva de las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma la materia de Cajas de Ahorro, que incluye, en todo caso, la estructura y organización interna de las mismas, la Ley del Parlamento Vasco de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el caso de que finalmente se aprobara incorporando una disposición como la impugnada, se adecúa plenamente a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus TTHH.

ERABAKIA

FALLO

Azaldutakoari jarraikiz, Ebazpen Batzordeko Osoko Bilkurak

En atención a lo expuesto, el Pleno de la Comisión Arbitral

ERABAKI DU:

HA DECIDIDO:

EAKLParen 41. artikuluan jasotako aurreikuspenari lotuta, Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiei dagokien Aurrezki-kutxetako Kontseilari Nagusiak izendatzeari dagokionean, zalantzan jarritako eskumena Autonomia Estatutuak xedatutako Erakunde Erkideen eta Foru-erakundeen arteko eskumenen banaketari egokitzen zaiola.

Que la competencia cuestionada en relación con la previsión contenida en el artículo 41 PLCAE, relativa a la designación de los Consejeros Generales de las Cajas de Ahorro que corresponde a las Juntas Generales de los Territorios Históricos, se adecua a la distribución de competencias entre Instituciones Comunes y Forales establecida en el Estatuto de Autonomía.

Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariak boto partikularra iragarri du.

Por el Vocal representante de la Diputación Foral de Bizkaia, se anuncia voto particular.

Erabaki hau aldeei jakinaraziko zaie eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Horrela adostu dute eta sinatu dute Batzordeko kideek, eta nik, idazkariak, horren fede ematen dut.

La presente Decisión se notificará a las partes y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia. Lo acuerdan así los componentes de la Comisión que la suscriben y de lo cual, yo, la Secretaria, doy fe.

ANDRES URRUTIAK ADIERAZITAKO BOTO PARTIKULARRA, EBAZPEN BATZORDEAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREZKI-KUTXEI BURUZKO LEGE-PROIEKTUAREN GAINEAN HARTUTAKO ERABAKIAREN AURREAN.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL VOCAL ANDRES URRUTIA A LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN ARBITRAL EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY DE CAJAS DE AHORRO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE EUSKADI.

1.- Erabaki horren gainean azaldutako argudioei erabateko errespetua eta begirunea adieraziz, esan behar dut ez natorrela bat erabakiarekin; batzordekide honen aburuz, eskumen-arazo honek eragindako arazoa zuzen konpondu ahal izateko azterketa egiten du erabakiak, eta azterketaren puntu batzuekin bat egiten dut eta beste batzuekin ez. Hori dela eta, jarraian, erabakiaren testuarekin bat datozen puntuak azalduko dira, eta ondoren, hausnarketa honen xede diren desadostasuneko puntuak.

1.- La decisión de la que disiento, dicho sea con total respeto y consideración a los argumentos en ella realizados, presenta, a juicio de este vocal, un análisis con el que coincide en una serie de puntos y del que discrepa en otros, para poder resolver acertadamente el problema que se suscita en esta cuestión de competencia. Por ello, se expondrán a continuación los puntos de coincidencia con el texto de la decisión y posteriormente, los puntos de disentimiento que motivan esta reflexión.

2.- Zuzenbideko oinarriei dagokienean, aurkeztutako argudioen artean, 1., 2., 3., 4. eta 5. Oinarri Juridikoekin (aurrerantzean OJ) bat nator. Batzordekide honek bere adostasuna azpimarratu nahi du Aurrezki-kutxen arloan EAEko Erakunde Erkideei eskumena ematearekin, erabakiaren testutik nabarmendutako oinarrietan azaldutako argudioetan oinarrituta. Argudio horiek dagokien korrelatuarekin, legeari zein jurisprudentziari dagokiona, zehazten dira. Era berean, ez dago inolako eragozpenik EAEko Erakunde Erkideek, dagokien eskumen-esparruan, EAKLParen 38.1.g) artikuluan Lurralde Historikoak (aurrerantzean LH) ex novo kontuan hartuko dituen Aurrezki-kutxen Batzar Orokorren osaketa zehazteari dagokionean.

2.- En relación con los fundamentos de derecho, la coincidencia con la argumentación presentada está en relación con los Fundamentos Jurídicos (en adelante FJ) 1,2,3,4 y 5, subrayándose por el vocal que suscribe su coincidencia con la atribución competencial efectuada en la materia Cajas de Ahorro a las Instituciones Comunes de la CAPV, en base a la argumentación que se expone en los fundamentos ya reseñados del texto de la decisión, argumentos que se detallan con su correspondiente correlato, tanto legal como jurisprudencial. Nada que objetar, del mismo modo, al hecho de que las Instituciones Comunes de la CAPV, en un ámbito de competencias que les corresponden, puedan establecer en el artículo 38.1.g) del PLCAE una composición de las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorro que incluya ex novo a los Territorios Históricos (en adelante TTHH).

3.- 6. eta 7. OJekin eta horien ondoriozko 8. OJarekin zein proposatutako testuaren atal erabakitzailearekin desadostasunak azaldu ditu hau aurkeztu duen batzordekideak, izan ere, bere iritziz, erabakitzeko testuarekin batera, «bere erakundeen antolaketa, erregimena eta funtzionamenduari» buruzko eskumena foraltasunaren «gune ukiezinaren» barruan egotea ezin baita zalantzan jarri, LHei dagokien foraltasuna baita. Hala eta guztiz ere, hortik abiatuta, batzordekide honen iritziz, «bere erakundeen antolaketa, erregimena eta funtzionamendua» ezin da berau gauzatzeko modua eta era zehaztetik bereizi, EAEko Erakunde Erkideek dagozkien eskumenak betetzeko orduan, LHari horien barruan jarduera zehatz bat esleitzerakoan (eztabaidatutako auzian, euskal Aurrezki-kutxetako Kontseilarien izendapena).

3.- El FJ 6, el 7 y su corolario el FJ 8 así como la parte decisoria del texto propuesto son los motivos de desacuerdo del vocal que aquí suscribe ya que éste entiende, junto con el texto de la decisión, que no puede discutirse que la competencia sobre «organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones» forme parte del «núcleo intangible» de la foralidad, foralidad atribuida a los TTHH. Sin embargo, a partir de ahí, a juicio de este vocal, no cabe disociar esa «organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones» de la determinación del modo y forma en que haya de ejercerse la misma, cuando las Instituciones Comunes de la CAPV, en el ejercicio de sus competencias propias, le atribuyan al TTHH una determinada actuación dentro de las mismas (en el caso discutido, la designación de Consejeros en las Cajas de Ahorro vascas).

4.- Idatzia aurkeztu duen batzordekidearen iritziz, proposatutako erabakiaren testuak 7. OJan oso grafikoki bereizten du EAEko Erakunde Erkideek, estatuko oinarrizko legeriaren esparruaren barruan eskudunak diren heinean, askatasuna izan behar dutela, xede honi begira: a) LHek Aurrezki-kutxen Batzar Orokorrean ordezkaritza propioa izan behar duten zehaztea, eta puntu honetan, batzordekide honek bat egiten du erabakiarekin; b) ordezkaritza LHetako Batzar Nagusiek izan behar duten; batzordekide hau ez dago horrekin ados, LHen ordezkaritza zehaztea haiei dagokiela uste baitu, euren burua antolatzeko eskumenez baliatuz, eta c) Aurrezki-kutxen Batzar Orokorretako Kontseilariak aukeratzeko orduan LHetako Batzar Nagusiek zein irizpide jarraitu behar dituzten; batzordekide honek, era berean, ez du bat egiten hartutako erabakiaren testuaren puntu honekin, LHetako Batzar Nagusi horiek hori egiteko erabateko eskumena dutela uste duelako, EAKLParen 41. artikuluak aurrezki-kutxetako kontseilariek izan beharreko ezaugarriekiko, euren xedeari begira egokiak direnak, koordinazioari kalterik egin gabe.

4.- El texto de la decisión propuesta, distingue, a juicio del vocal que suscribe, de forma muy gráfica en su FJ 7 que las Instituciones Comunes de la CAPV han de ser libres, por cuanto que son competentes, dentro del marco de la legislación básica estatal, para: a) determinar si los TTHH han de tener una representación propia en la Asamblea General de las Cajas de Ahorro, punto en el que este vocal suscribe la decisión y la comparte; b) si la representación ha de ostentarla las JJGG de los TTHH, punto que este vocal no comparte ya que entiende que dicha representación de los TTHH corresponde determinarla a éstos, en uso de sus competencias auto organizativas y c) a qué criterios ha de ajustarse la elección por las JJGG de los TTHH de los Consejeros de las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorro, punto en el que éste vocal disiente asimismo del texto de la decisión adoptada, por entender que son esas JJGG de los TTHH las habilitadas plenamente para hacerlo, sin perjuicio de la necesaria coordinación con las características que se predican de los consejeros de las cajas en el art- 41 PLCAE, que resultan adecuadas a su finalidad.

5.- Ondorioz, eta Aurrezki-kutxen Batzar Orokorrean LHek parte hartzeko mekanismoa ezartzeko euskal legegilearen (EAEko Erakunde Erkideak) eskumenaren inguruan hartutako erabakiarekin bat eginez, batzordekide hau ez dago ados EAEko Erakunde Erkideek Batzar Nagusien bidez LHen ordezkaritza hautatzeko irizpideak erabakitzeko ahalmena izatearekin. Era berean, ez dago ados LHetako Batzar Nagusiek hautatzeko garaian EAEko Erakunde Erkideek aurrez ezarritako moduan jardun behar izatearekin, modu horretan aurretik aipatutako autoantolatzeko eskumenak urratuko lirateke eta.

5.- En consecuencia, y convergiendo con el texto de la decisión adoptada en lo relativo a la competencia del legislador vasco (Instituciones Comunes de la CAPV), para establecer un mecanismo de participación de los TTHH en la Asamblea General de las Cajas de Ahorro, disiente este vocal, respecto a que las Instituciones Comunes de la CAPV, puedan establecer los criterios de elección en representación de los TTHH a través de las Juntas Generales, como del hecho de que esas JJGG de los TTHH tengan que actuar en esa elección de forma predeterminada por las Instituciones Comunes de la CAPV, vulnerando así sus competencias de auto organización ya citadas.

6.- Argudioaren lehen ildoa jada errepikatutako «bere erakundeen antolaketa, erregimena eta funtzionamendua» izango litzateke (EAEEaren 37.3.a artikulua), LHen foraltasunaren «gune ukiezin» gisa aitortzen dena. «Gune ukiezin» hori apirilaren 26ko 76/1988 KAEak definitu zuen: «a) zuzenean Estatututik eratorritako eskumen esklusiboak: 3. atalean, a) azpiataletik e) azpiatalera bitartekoetan berariaz izendatutakoak eta 1) azpiatalaren lehen parentesian jasotzen direnak dira, «Estatutu honetan zehazten diren guztiak»; b) eskumen horiek Erkidegoko botereen jarduera zehatzaren bidez zehaztu beharko dira, eta Estatutuak nondik jasotzen diren zehaztu gabe botere horiek «transferentzia bidez» jasotako eskumen esklusiboak [37.3.f) artikulua], zein «lurralde barruan, Eusko Legebiltzarrak adierazitako gaien gaineko araudia eta betearazpena garatzea» (37.4. artikulua) izango dira. Horrela, Estatutuaren aginduz, foru-erregimenaren barruan gune ukiezin bat definitzen da, -eta horrenbestez, foraltasunaren irudia bera desagertuko litzateke gutxieneko hori izan ezean-, eta era berean, erregimen hori hedatzeko esparru bat definitzen da, beste organo batzuen jardueraren mende dagoena. Hortaz, foraltasunaren guneari eskumen gehigarriak transferitu edo esleitzeko aukera jasotzen da, eta eskumen horiek Autonomia Estatutuaren bidez zein Konstituzioaren 150.1 eta 2. artikuluetan aurreikusitako prozeduren bidez iritsi daitezke».

6.- La primera línea argumental viene dada por la repetida «organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones» (artículo 37.3.a EAPV) que se reconoce como «núcleo intangible» de la foralidad de los TTHH. Ese «núcleo intangible» quedaría definido por la STC 76/1988, de 26 de abril, en «a) competencias exclusivas que derivan directamente del Estatuto: se trata de las especificadas nominalmente en el apartado 3, subapartados a) a e), y de las comprendidas en el primer inciso del subapartado 1), «todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto»; b) competencias que habrán de precisarse a través de la actuación concreta de los poderes de la Comunidad, y que comprenden, tanto competencias exclusivas «que les sean transferidas» [artículo 37.3 f)], sin que el Estatuto precise por parte de quién, como «el desarrollo normativo y la ejecución, dentro de su territorio, de las materias que el Parlamento Vasco señale» (artículo 37.4). Aparecen así definidos un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del contenido del régimen foral -y que resulta, por tanto, ser el mínimo sin el que desaparecería la misma imagen de la foralidad- y además un ámbito de expansión de ese régimen, que se hace depender de la actuación de otros órganos. Se contempla, pues, la posibilidad de transferencia o atribución de competencias adicionales al núcleo de la foralidad, competencias que pueden derivar, bien del Estatuto de Autonomía, bien de los procedimientos previstos en el artículo 150.1 y 2 de la Constitución».

7.- LHLak berak honako hau xedatzen du 7.a) 1 artikuluan: «Lurralde Historikoetako Foru-organoek honako gaien eskumen esklusiboa dute, eta lurralde bakoitzaren erregimen juridiko bereziaren arabera gauzatuko dituzte: 1. Bere Foru-organoen hauteskunde-arauak, antolaketa, erregimena eta funtzionamendua».

7.- La propia LTH, que establece en su artículo 7.a) 1 lo siguiente: «Los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva, que ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, en las siguientes materias: 1. Normas electorales, organización, régimen y funcionamiento de sus Organos Forales.»

8.- Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-erakundeen antolaketa, erregimena eta funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru-arauak (BFA errekurtsoa jarri duen erakundea delako aipatzen da) honako hau jasotzen du:

8.- La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia (que se cita por ser la DFB la institución recurrente) en la que se dispone:

1. artikulua.- Tradizio historikoari jarraikiz, Batzar Nagusiak eta Foru Aldundia Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru-erakundeak eta -organoak dira.

Artículo 1.- De acuerdo con su tradición histórica son Instituciones y Organos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia las Juntas Generales y la Diputación Foral.

2. artikulua.- Bizkaiko Foru-erakundeak eta -organoak, dagozkien eskumen bereziak betetzeko orduan, legearen eta zuzenbideari erabat men eginez jardungo dira.

Artículo 2.- Las Instituciones y Órganos Forales de Bizkaia actuarán en el ejercicio de sus competencias privativas, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

3. artikulua.- Bizkaiko Foru-erakundeek eta -organoek euren jarduera publikoa ondorengoek definitutako eskumen-esparru orokorraren baitan beteko dute: a) Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua. b) Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoen arteko Harremanak arautzen dituen Legea, eta eskuordetze zein transferentziako bestelako xedapenak. c) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren arabera moldatutako Ekonomia Itunari buruzko Legea eta zerga-alorreko bestelako xedapenak eta honetarako ezar daitezkeen bestelako arauak. d) Erregimen Komuneko Aldundien egungo eskumen-esparrua ezartzen duten legezko xedapenak, eta bereziki, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 2. Xedapen Gehigarriak xedatutakoaren arabera, eta e) Hautaketa, Antolaketa, Erregimena eta Funtzionamenduari buruzko honako Foru-araua.

Artículo 3.- Las Instituciones y Órganos Forales de Bizkaia ejercerán su actividad pública en el marco general de competencia definido por: a) el Estatuto de Autonomía del País Vasco. b) la Ley reguladora de las Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Territorios Históricos y demás disposiciones de delegación o transferencia. c) La Ley de Concierto Económico adaptado al Impuesto sobre el Valor Añadido y otras disposiciones de carácter tributario y demás normas que en este sentido se establezcan. d) Las disposiciones legales que establecen el marco competencial en el que actualmente se desenvuelven las Diputaciones de Régimen Común y en particular según lo dispuesto en la Disposición Adicional 2.º de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y e) la presente Norma foral de Elección, Organización, Régimen y funcionamiento.

4. artikulua.- Batzar Nagusiak Lurralde Historikoaren herri ordezkaritza eta partaidetzazko organo gorena dira.

Artículo 4.- Las Juntas generales constituyen el Órgano máximo de representación y participación popular del Territorio Histórico.

9.- Hartutako erabakiaren testuaren alde eginez, Ebazpen Batzorde honek 1/2000 Erabakiaren bidez ebatzitakoa aipatzen da; honako hau xedatu zuen: «Xedatutakoa betez, Ebazpen Batzorde honek erabaki du Foru-arauaren proposamena ez zaiola EAEEak eta LHLak egindako Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoen arteko eskumenen banaketa sistemari egokitzen. »Gipuzkoa-Donostia Kutxa-Caja de Gipuzkoa-San Sebastián delakoan, erakunde sortzailea den Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkari gisa aritzeko, Batzarreko kide izango diren kontseilari nagusiak izendatzeari« buruzko Foru-araurako Proposamenaren artikulu bakarreko laugarren paragrafoaren eta xedapen iragankorraren edukiaren arautzea Aurrezki-kutxen arloari dagokio. Arautze hori gauzatzeko titulartasuna Erakunde Erkideen esku dago».

9.- Se cita, en apoyo del texto de la decisión adoptada, lo ya resuelto en la Decisión 1/2000 de esta Comisión Arbitral, que dispuso lo siguiente: «En virtud de lo dispuesto esta Comisión arbitral ha decido que la proposición de Norma Foral no se adecúa al sistema de distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y los TTHH realizada en el EAPV y la LTH. La regulación contenida en el artículo único, párrafo cuarto y en la disposición transitoria de la Proposición de Norma foral sobre «Designación de Consejeros Generales miembros de la Asamblea de Gipuzkoa-Donostia Kutxa-Caja de Gipuzkoa-San Sebastián, en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa como entidad fundadora, corresponde a la materia Cajas de Ahorro. La titularidad para la realización de esa regulación es propia de las Instituciones Comunes.»

10.- Zentzu hertsian, ez dago garai hartan aurkaratutako aginduaren eta EAKLParen 41. artikuluaren arteko erabateko bateragarritasun eta antzekotasunik, batzordekide honen aburuz, argitu beharreko kontua desberdina delako bi kasuetan.

10.- No hay, en sentido estricto, una coincidencia e identidad absoluta entre el precepto entonces impugnado y el artículo 41 PLCAE, ya que la cuestión a dilucidar en ambos casos es distinta, a juicio del vocal que suscribe.

1/2000 Erabakiari dagokionez, Erakunde Sortzailearen (garai hartan GFA) ordezkari gisa aritzeko Aurrezki-kutxetako Kontseilariak izendatzea aipatu zuen, eta izendatzeko ardura Gipuzkoako LHetako Batzar Nagusien esku utzi zuen. Kasu honetan, erakunde sortzaileaz gain (dagokion Foru Aldundia, kasu honetan, BFA), EAKLParen 38.1.g) artikuluan, ex novo aitortzen da Aurrezki-kutxak helbide soziala duen LHak Kontseilariak izendatzeko ahalmenaren inguruan planteatu da afera, eta hori egiteko ardura duen organoa eta izendapena egiteko irizpideak ezartzen dira.

En el caso de la Decisión 1/2000, se hacía referencia a la designación de Consejeros de las Cajas de Ahorro en representación de la Entidad Fundadora (entonces la GFA), atribuyendo tal designación a las JJGG del TTHH de Gipuzkoa; en el caso actual, la cuestión se plantea respecto al hecho de que, además de la entidad fundadora (la Diputación Foral correspondiente, la DFB en este caso) se reconoce la posibilidad, ex novo, en el artículo 38.1.g) del PLCAE de que el TTHH donde tiene su domicilio social la Caja de Ahorros, pueda designar Consejeros y se fija el órgano que ha de hacerlo y los criterios de nombramiento.

11.- Gauzak horrela, gai honi dagokionean, 1/2000 Erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren, Administrazioarekiko Auzietako Salaren, 2003ko urriaren 24ko Epaiarekin osatu behar da. Ebazpen Batzordeak jada aipatutako erabakian erabakitakoaren gaineko Foru-arauari buruzkoa da epaia, eta argudiatze juridikoaren ikuspuntutik, baztertu behar ez diren hainbat baieztapen jasotzen ditu: «Konponbidea ez da Aurrezki-kutxei buruzko berariazko eskumen-titulua modu abstraktuan autoantolatzeari buruzko eskumen orokorraren gainetik dagoen ala ez, erakunde sortzaileei izendatzeko eskumena ematen dien legezko xedapena halabeharrez izendatzeko barne-arau hipotetiko baten gainetik egon dadin. Aitzitik, Legeak berak izendatzeko sistema bat ezartzen ez duela eta funtzionamendurako barne-arauei lotzen zaiela kontuan hartuta, kontua da antolatzeko eta barne-erregimeneko arau horiek bere horretan funtzionatzen jarraituko duten, erakunde sortzailearen esparru hertsia gainditzen baldin badute eta erakundeen printzipio ordezkakor eta demokratikoaren ikuspuntutik, beste erakunde bereizi batzuei sartzeko aukera ematen dieten» (4. OJ).

11.- Así las cosas, la Decisión 1/2000 ha de completarse en esta materia con la ST del TSJPV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 24 de octubre de 2003, sentencia que referida a la misma Norma Foral sobre la que decidió la CA en su decisión ya citada, contiene afirmaciones en absoluto desdeñables desde una perspectiva de argumentación jurídica: «La solución no está tanto en si el título competencial especifico sobre Cajas de Ahorro predomina en abstracto sobre el general en materia auto organizativa, de tal manera que la disposición legal que atribuye a las entidades fundadoras la designación prevalezca forzosamente sobre una hipotética norma interna de designación, sino antes bien, y dado que la Ley material no impone un sistema de designación y remite a las normas internas de funcionamiento, es si esas reglas organizativas y de régimen interno siguen operando como tales si superan el ámbito estricto de la entidad fundadora y dan entrada a otras instituciones diferenciadas bajo el prisma del principio representativo y democrático de las corporaciones» (FJ 4.º).

12.- Azken batean, hori egiten du EAKLPak 38.1.g) artikuluaren bidez, hau da, LHak Aurrezki-kutxen Batzar Orokorretako kontseilariak izendatzeko aintzat hartzen ditu, eta EAKLParen 41. artikuluaren bidez, ordezkari horiek izendatzeko mekanismo bat finkatu du, eta batzordekide honen iritziz, ez zaio EAEn indarrean den eskumenen banaketaren esparruari egokitzen, LHek autoantolatzeko duten eskumenari eragiten diolako. EAKLParen testuaren idazkera ere nekez egokitzen zaio testuaren zioen azalpenari. Testuaren berrikuntza nagusiak aipatuz, honako hau dio Zioen Azalpenean: «Administrazio Publikoen ordezkaritza ehuneko 40ra mugatzen da, eta Autonomia Erkidegoaren, Batzar Nagusien eta interes kolektiboak ordezkatzen dituzten erakundeen ordezkaritzak lekua izango du». Zioen Azalpenei eman beharreko balioa alde batera utzita, egia esan, azaldutakoaren bidez ondoriozta daiteke LHei kontseilariak izendatzeko ardura eman beharrean, Batzar Nagusiei ematen zaiela, eta agerikoa den bezala, ńabardura hori oso desberdina da auzi eztabaidagarriaren gainean erabakitzeko orduan.

12.- Esto es lo que en definitiva ha hecho el PLCAE en su artículo 38.1.g), integrar a los TTHH como designantes de consejeros miembros de las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorro y establecer en al artículo 41 PLCAE un mecanismo de designación de estos representantes que, a juicio de este vocal, no se adecua al marco de distribución competencial vigente en la CAPV, por cuanto que incide en la potestad de auto organización de los TTHH. Incluso la dicción del propio texto del PLCAE es de difícil acomodo con la propia exposición de Motivos del texto, que refiriéndose a las principales novedades del mismo, señala en su Exposición de Motivos que, «Se limita la representación de las Administraciones Públicas al 40 por ciento, dando entrada a la representación de la Comunidad Autónoma, de las Juntas Generales y de las entidades representativas de intereses colectivos» Independientemente del valor que haya de darse a las Exposiciones de Motivos, lo cierto es que parece deducirse de lo expuesto que no son los TTHH quienes acceden a la designación de los consejeros, sino las Juntas Generales, cosa que, como es evidente, es de un matiz muy distinto a la hora de decidir sobre la cuestión controvertida.

13.- Horrenbestez, batzordekide honen iritziz, aurretik erabakitakoaren aurrean atzera egiteko ezin da argudiatu araudiari lotutako argudio berri eta jurisprudentziari lotutakoak daudenik. Bi kasuen arteko antzekotasuna ez da erabatekoa eta Ebazpen Batzordearen 1/2000 Erabakian oinarritutako argudiatzea auziaren alderdi bat baino ez da, eta gainera, ez da hemen erabaki behar denaren berbera. Zinez azpimarratzekoa da ez dagoela araudiari eta jurisprudentziari lotutako argudio garrantzitsurik, izan ere, bi ebazpenen antzekotasuna ez da erabatekoa, eta ikusiko den moduan eta batzordekide honen iritziz, ezta modu mimetikoan aplikagarria ere, EAEren eskumen eta antolaketa egituraren arabera.

13.- No cabe, por lo tanto alegar, a juicio del vocal que suscribe, que no existen argumentos normativos novedosos y jurisprudenciales de entidad para desdecirse de lo entonces decidido. La identidad entre ambos casos no es absoluta y la argumentación basada en la Decisión 1/ 200, ya citada de la CA no es sino un aspecto de la cuestión, que además, no es idéntico al aquí objeto de decisión. Afirmar que no hay argumentos normativos y jurisprudenciales de entidad es, ciertamente subrayable cuando la identidad de ambos supuestos resueltos no es absoluta ni, como se verá, a juicio de este vocal, aplicable de forma mimética, en función del entramado competencial y organizativo de la CAPV.

14.- Egiaz, batzordekide honen iritziz, lehen esandakoa ez da bateragarria aipatutako 3/1987 Foru-arauaren 1. eta 4. artikuluetan xedatutakoarekin,

14.- Ciertamente, lo ya antedicho, a juicio del vocal que aquí suscribe, no es compatible con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la Norma Foral 3/1987 reseñada,

1. artikulua.- Tradizio historikoari jarraikiz, Batzar Nagusiak eta Foru Aldundia Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru-erakundeak eta -organoak dira.

Artículo 1.- De acuerdo con su tradición histórica son Instituciones y Órganos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia las Juntas Generales y la Diputación Foral.

4. artikulua.- Batzar Nagusiak Lurralde Historikoaren herri ordezkaritza eta partaidetzazko organo gorena dira.

Artículo 4.- Las Juntas generales constituyen el Órgano máximo de representación y participación popular del Territorio Histórico.

(...)

(...)

Aurrezki-kutxen Batzar Orokorrean LHen kontseilari ordezkariak izendatzen dituen LHaren organoa edo erakundea zehaztea, horrenbestez, Batzar Nagusien esku egongo da (kasu honetan, Bizkaikoen esku), EAKLParen bidez behin EAEko Erakunde Erkideek izendatzeko ahalmenak esleitu ondoren, gai honetan eskumen esklusiboa baitute.

La determinación del órgano o institución del TTHH que designa a los consejeros representantes del TTHH en la Asamblea General de las Cajas de Ahorro, corresponderá, por tanto, a las JJGG (en este caso, Bizkaia), una vez efectuada la atribución de las facultades de designación, via PLCAE, por las Instituciones Comunes de la CAPV, competentes de forma exclusiva en esta materia.

Are gehiago, aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2003ko urriaren 24ko Epaiak honako arrazoiak eta argudioak ematen ditu: «Eta erregimen eta betebeharrei dagokienez erakunde sortzailearen funtzionamendu-arauei men egin behar bazaie, berehala ikus daiteke beste erakunde batek egindako xedapen heteronomoa -izendatzeko zeharkako formulak dakartzan izendapen-prozedura agintzen duena, esku artean dugun kasuan bezala, kontseilarien izendapena beste erakunde bati esleituko diona- ezingo dela funtzionatzeko barne-araudi horrekin nahastu».

A mayor abundamiento, la ST del TSJPV ya citada de 24 de octubre de 2003, razona y argumenta: «Y si ha de someterse en cuanto a régimen y formalidades a las propias normas de funcionamiento de la entidad fundadora, ya se ve enseguida que no podrá confundirse con tal norma interna de funcionamiento aquella disposición heterónoma formulada por otra institución, que discipline un procedimiento de designación que implique formulas indirectas de designación, que como en el caso ocurre, atribuyan a otro ente o institución la designación material de los consejeros.»

Horrenbestez, idatzi hau aurkeztu duen batzordekide honen aburuz, LHaren ordezkaritza horrek erabakiko du kontseilariak izendatzeko organoa zein izango den, eta erabaki hori ezartzen den prozeduraren arabera hartuko du, horrek Aurrezki-kutxei dagokienez EAEk duen eskumen-esparruan inolako esku-hartzerik eragin gabe.

Será, por tanto, a juicio del vocal que suscribe, esa representación del TTHH quién decidirá el órgano de designación de los consejeros y lo hará de acuerdo con el procedimiento que establezca, sin que eso suponga intromisión competencial alguna en el ámbito de las competencias de la CAPV en materia de Cajas de Ahorro.

15.- Erabakiak nabarmentzen duenez, EAKLParen testuak «LHen ordezkariak» esamoldea erabiltzen duenean, horrek ez du esan nahi lurraldeek inolako ordezkaritza instituzionalik dutenik. Hortaz, Ebazpen Batzordearen iritziz, hori nahikoa da LHen autoantolaketarako Foru-arauen eragozpena gainditzeko eta izendatutako pertsonak LHen ordezkari hutsak direla eta dagokion Aurrezki-kutxaren Batzar Orokorreko kontseilari nagusiek duten kargua baino ordezkaritza handiagorik ez dutela ulertzeko. Egiaz, batzordekide hau ez dago erabat ados baieztapen horrekin, izan ere, kontseilari nagusi horiek izendatzeko mekanismoa LHek euren burua antolatzeko duten eskumena da, ordezkari instituzional gisa aintzat hartzen diren edo ez alde batera utzita, eta izendapenaren xede den kargua betetzeko modua eta izaera kontuan hartu gabe.

15.- La decisión afirma que la dicción del PLCAE no implica, cuando se utiliza la expresión «representantes de los TTHH», que esto comporte representación institucional alguna de los mismos, lo cual, es suficiente, a juicio, de la CA, para salvar el obstáculo de las Normas Forales de auto organización de los TTHH y entender que los designados son unos meros representantes de los TTHH, sin más representatividad que la dirigida al cargo de consejeros generales de la Asamblea General de la Caja de Ahorros correspondiente. Ciertamente el vocal que suscribe no comparte esa afirmación en su totalidad ya que el mecanismo de designación de esos consejeros generales, con independencia de su consideración o no como representantes institucionales, es una competencia de auto organización de los TTHH, con independencia del modo y carácter con el que ejerzan el cargo para el que han sido designados.

16.- Beste alde batetik, erabakiak jasotzen duenez, Espainiako ordenamendu juridikoan ez da berria gai baten gaineko eskumena, hori gauzatzeko organoen zehaztapena barne hartzen dituena, organo horiek hautatzeko prozesuan zein lurralde-erakundek eta zein modutan parte hartzen duten zehazteraino iristea. Hala ere, horrek ez du orain arte batzordekide honek esandakoaren kontrakoa esaten. Lehenik eta behin, batzordekide honek adierazi du eta adierazten du Aurrezki-kutxen arloan EAEko Erakunde Erkideek dutela eskumena, eta eskumen horrek, dagozkien Aurrezki-kutxetako batzar orokorretarako kontseilarien izendapena LHen esku egotea erabakitzeko ahalmena ematen dio euskal legegileari. Eskumen ahalmen horrek, eskumenak berak izendapenak egiteko dituen mekanismoak errespetatu behar ditu (bitxia bada ere, beste erakunde batzuekin egiten du, aurrerago azalduko den moduan), batik bat erakunde politikoa eta ordezkaritza duena dela kontuan hartuta, eta bereziki EAEko egitura juridiko-politikoaren barruan, izan ere, horren baitan EAEEa eta LHLa dira beste Autonomia Erkidego batzuetan ezezaguna den eskumenen banaketaren oinarriak. Gauzak horrela, Aurrezki-kutxei buruzko estatuko oinarrizko legeriaren eta Autonomia Erkidegoek horri buruz egiten duten garapenaren, eta gai honen inguruan EAEko Erakunde Erkideen eta LHen arteko egoeraren arteko paralelismoa egitea ez da hartutako erabakiaren argudioak berresteko modurik egokiena, batzordekide honen aburuz. Aitzitik, EAEren egoerari eskumenak banatzeko eskema bat nolabait automatikoki aplikatzea da, eta ez da guztiz berdina. Batzordekide honek, hartutako erabakiaren aurrean erabateko errespetua adierazten du, baina ez dago aplikazio horrekin ados.

16.- Del mismo modo, la decisión establece que no es algo novedoso en el ordenamiento jurídico español que la competencia sobre una materia, que incluye la determinación de sus órganos de ejercicio, se extienda hasta la concreción de que entidades territoriales, y de qué modo, participan en el proceso de elección de aquellos órganos. Nada de ello, sin embargo se contradice con lo sostenido hasta ahora por este vocal. En primer lugar, este vocal ha sostenido y sostiene la competencia de las Instituciones Comunes de la CAPV en materia de Cajas de Ahorro, competencia que habilita al legislador vasco para establecer que los TTHH designen consejeros para las asambleas generales de la Caja de Ahorros correspondientes. En esa habilitación la competencia ha de respetar, máxime cuando se trata de una institución política y representativa, los mecanismos que ésta tiene para hacer la designación (lo que curiosamente hace con otras entidades, como luego se expondrá), sobre todo dentro del entramado jurídico-político de la CAPV, donde el EAPV y la LTH son los pilares de una distribución competencial inédita en otras CCAA. De ahí que afirmar el paralelismo entre la legislación básica estatal en materia de Cajas de Ahorro y su desarrollo por parte de las CCAA, y la situación entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los TTHH en esta materia no sea, a juicio del vocal que suscribe, lo más oportuno para reafirmar los argumentos de la decisión adoptada, sino una aplicación un tanto automática de un esquema de distribución competencial a una realidad como la de la CAPV, que no es exactamente idéntica, aplicación de la que éste vocal, con el mayor de los respetos por la decisión adoptada, disiente.

17.- Argumentuaren ildoari jarraikiz, batzordekide honentzat bitxia da EAKLPak kontseilariak izendatzeko orduan, beste interes kolektibo batzuk ordezkatzen eta zuzentzen dituzten erakundeekiko adierazten duen begirunea egiaztatzea, esaterako, EAKLParen 45. artikuluan jasotzen direnak. Izaera desberdineko interes kolektiboak ordezkatzen dituzten erakundeak dira, eta horietan, Aurrezki-kutxen Batzar Orokorretako kontseilarien izendapena, aurreko paragrafoetan aipatutako erakundeak arautzeko arauek euren kideentzat ezarritako izendapen-arauen arabera egingo da. Hau da, erakunde horiek erabakitzeko dituzten barne-mekanismoetara jotzen da, LHen kasuan gertatzen denarekin alderatuta, eta LHen talde sozialak politikan eta hauteskundeetan ordezkatzen dituen elementua izanik, kasu honetan, ez dute euren kontseilari nagusiak izendatzeko barne-mekanismoak zehazteko ahalmenik. Mekanismo horiek inposatu egiten zaizkie, EAEko Erakunde Erkideentzat aldarrikatzen den eskumen batean oinarrituta. Eskumen hori egon badago eta kontseilariak izendatzeko orduan zalantzarik gabekoa da, baina ez da, besterik gabe, LHek kontseilariak hautatzeko prozeduretara hedatzen.

17.- En esta línea argumental, al vocal que suscribe le resulta curioso constatar en el PLCAE, el respeto que éste muestra a la hora de designar consejeros, hacia otros organismos e instituciones de representación y encauzamiento de intereses colectivos, tales como las recogidas en el artículo 45 PLCAE, que son entidades representativas de intereses colectivos de diversa índole y en los que la designación de consejeros de la Asamblea General de la Caja de Ahorros, se realizará de conformidad con las normas de designación y nombramiento establecidas para sus miembros en las correspondientes normas reguladoras de las entidades citadas en los párrafos anteriores. Esto es, se produce la remisión a sus propios mecanismos internos de decisión de estas entidades, a diferencia de lo que ocurre con los TTHH, que siendo un elemento de representación política y electoral del cuerpo social de los TTHH, se ven privados en este caso, de poder establecer sus mecanismos internos de designación de sus consejeros generales, mecanismos que se les imponen en base a una competencia que se predica de las Instituciones Comunes de la CAPV, competencia ciertamente existente e indudable en la invocación a la designación de consejeros, pero no extensible, sin más, a los procedimientos de elección de los mismos por los TTHH.

18.- Azken batean, EAEko Erakunde Erkideek Batzar Orokorrean Kontseilariak izendatzeari buruz EAKLParen 41. artikulua igortzearekin, eta modu horretan, Batzar Nagusiei zuzenean eskumen hori ematearekin, eta gainera, izendapena egiteko eta izendatutakoen ezaugarrien kasuan horiek jarraitu beharreko irizpideak ezartzearekin, batzordekide honen iritziz, arautze hori ez zaio egokitzen EAEEaren 37. artikuluak eta LHLaren 7.a).1. artikuluak xedatutakoari.

18.- En suma, la remisión del artículo 41 PLCAE a la designación de Consejeros en la Asamblea General por parte de las Instituciones Comunes de la CAPV, atribuyendo directamente esa facultad a las JJGG y además, estableciendo los criterios que éstas han de seguir en dicha designación y las cualidades de los designados, a juicio del vocal que suscribe, conllevan una inadecuación de esa regulación con lo dispuesto en el artículo 37 EAPV y el artículo 7.a).1. de la LTH.

19.- Horretarako ez da inolako oztopoa EAKLParen 41. artikuluak berak izendapenak egiteko «Batzarrek erabakitzen dituzten prozeduretara» zuzentzea, LHen titulartasuna eta parametroak aurretiaz ezartzen direnez, prozedura horiek ez baitute EAEko Erakunde Erkideen aldetik inolako birtualtasunik izango. Gainera, erakunde horien autoantolaketari dagokionez, ez da Kontseilariak izendatzeko eta EAEEak eta LHLak LHei bermatzen dizkien antolaketa, erregimena eta funtzionamendua erabakitzeko eskumenaren esleipena errespetatuko. LHen ordezkari izateko kontseilariak hautatzeko orduan LHek beraiek erabakitzen duten modua eta prozedura finkatuko balu testuak, horien autoantolaketa eskumenak errespetatuko lirateke, eta era berean, guztiz bat etorriko litzateke EAEko Erakunde Erkideen eskumenekin eta LHen autoantolaketari lotutako eskumenekin.

19.- No es óbice para ello la remisión efectuada por el propio artículo 41 PLCAE a los «procedimientos que las propias Juntas determinen» para los nombramientos ya que estos procedimientos carecerán de virtualidad alguna, al establecerse con carácter previo la titularidad y los parámetros en los que se han de mover los TTHH, por parte de las Instituciones Comunes de la CAPV, sin respetar, en la auto organización de éstos, la atribución de competencias para designar Consejeros y la propia organización, régimen y funcionamiento propio de los TTHH garantizadas por el EAPV y la LTH. Una dicción que remitiese en la elección de los consejeros en representación de los TTHH a la forma y procedimiento que los propios TTHH establezcan, además de ser respetuosa con sus competencias de auto organización, hubiese resultado plenamente concordante con las competencias de las Instituciones Comunes de la CAPV y las propias de la auto organización de los TTHH.

20.- Azkenik, gai honen inguruan hausnarketa bat egin beharra dago, eta hausnarketa horrek batzordekide honek azaldutako argudiatze-ildoa indartzen du, 1/2000 Erabakia, eta ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2003ko urriaren 24ko Epaiaren 4. oinarri juridikoa bultzatu zituen Foru-arauari dagokionez, GFAri ordezkaritza ematen zion kontzeptua bereiztearen inguruan: «Gure ustetan, gakoa da Gipuzkoako Foru Aldundiari ordezkaritza ez zaiola Lurralde Historiko baten Gobernu eta Administrazio gisa esleitzen, lurraldearen elkartze-interesak bete ditzan (LORCAn eta Euskadiko 3/1991 Legean udalekin hori gertatzen dela ikusiko dugu). Horrela gertatuko balitz, aurkaratutako Foru-arauak aztertzen ari garen ikuspuntutik erabateko funtsa izango luke. Gakoa da orain ordezkaritza Aurrezki-kutxaren sortzaile bati dagokiola, bere Estatutuak horrela aitortzen dutelako -LORCAren 2.3 artikulua-, ondasun batzuk, ondasunen unibertsaltasun printzipioaren arabera eta ez pertsonen unibertsaltasunaren arabera, helburu zehatz batekin jarri dituen pertsona gisa ulertuta. Azken batean, Kutxaren sortzaile horrek bere izenean kontseilariak izendatzeko boterea edo ahalmena du, eta ez lurralde-izaera eta izaera politikoa duen ordezkaritza-organo gisa (universitas personarum).

20.- Hay, por último, una consideración a hacer en esta materia, que refuerza la línea argumental expuesta por este vocal en el sentido de distinguir el concepto en que se atribuía la representación de la GFA en la Norma Foral motivadora de la Decisión 1/2000 y posteriormente de la ST de 24 de octubre de 2003 del TSJPV en su FJ 4.º: «La clave está, para nosotros, en que la representación que se le atribuye a la Diputación Foral de Gipuzkoa, no lo es a título de Gobierno y Administración del Territorio Histórico, y que encarne los intereses asociativos de éste (como veremos que ocurre con los municipios en la LORCA y LPV 3/1991), en cuyo caso la Norma Foral impugnada contaría con todo el fundamento concebible desde el plano que estamos analizando, sino que la representación corresponde ahora a un fundador de la Caja reconocido por sus Estatutos, -artículo 2.3 LORCA-, entendido como aquel que ha dispuesto de unos bienes con una determinada finalidad, en función del principio de universalidad de bienes y no de la universalidad de personas, y en suma, ese fundador de la Caja tiene poder o facultad de nombrar consejeros en su propio nombre y no como órgano representativo de naturaleza político-territorial (universitas personarum).

Agerikoa da, Batzar Orokorreko kontseilariak izendatzeko ardura duten heinean, LHak barne egotea ez dela horien sortzaile izaeraren ondorio, Foru Aldundien kasuan bezala, lurralde-izaera eta izaera politikoa ordezkatzen duten organo-izaeraren ondorio baizik (3/1987 Foru-arauaren 1. eta 4. artikuluak), eta hain zuzen ere, funtzio hori betetzeko, euren eskumen-esparruan autoantolatzeko eta euren kontseilariak izendatzeko aukera izan behar dute, EAEEak eta LHLak bermatutako EAEren funtzionamendu eskemaren barruan.

La introducción de los TTHH, como designantes de consejeros de las Asambleas Generales es evidente que no responde como en las Diputaciones, a su carácter de fundadores, sino a su naturaleza de órganos representativos de naturaleza político-territorial (artículos 1 y 4 de la Norma Foral 3/1987) y precisamente para realizar esta función es para lo que en el ámbito de sus competencias han de poder auto organizarse y designar sus consejeros, dentro del esquema de funcionamiento de la CAPV, amparado por el EAPV y la LTH.

17.- Kontrako zentzuan, honako hau berresten du epai berak: «Hitzaurrean Arauak jasotzen duen moduan, Batzar Nagusiek kontseilariak hautatzekotan, Gipuzkoako Lurraldeko herritarrek osatutako» corpus «horren izenean egingo dute; hori da izaera politikoa eta hauteskunde-izaera duen zehaztu gabeko benetako talde soziala, eta aitzitik, ezingo dute Kutxaren sortzailearen izenean egin». Ezbairik gabe, epaiaren argudiatzea LHei, egoki deritzon prozeduren bidez, Aurrezki-kutxen Batzar Orokorretako kontseilariak hautatzeko orduan zein organok ordezkatuko duen, nola izendatu behar diren eta zein ezaugarri izan behar dituzten erabakitzeko ahalmena esleitzen dien zirkulua itxiz amaitzen da, eta hori guztia, LHen gainean aldarrikatutako ordezkaritza politikoa eta lurraldekoa oinarritzat hartuta.

17.- La misma sentencia, ratifica, a sensu contrario, que: «Las Juntas generales, de elegir consejeros, lo harán, como dice la Norma en su Preámbulo, a nombre de ese »corpus« constituido por la ciudadanía del Territorio de Gipuzkoa, auténtico colectivo social indeterminado de naturaleza política y electoral, y no pueden hacerlo en cambio a nombre del fundador de la Caja». Obviamente la argumentación de la sentencia acaba cerrando el círculo que atribuye a los TTHH la potestad de decidir que órgano le representa en la elección de consejeros de la Asamblea General de las Cajas de Ahorro, cómo designarlos y que cualidades han de tener, a través de los procedimientos que considere convenientes, todo ello en base a esa representatividad política y territorial que se predica de los TTHH.

Horrek ez ditu, inondik inora, gai honen inguruan EAEko Erakunde Erkideek dituzten eskumenak murrizten. Aitzitik, eskumen horiek aitortuz eta EAEko Erakunde Erkide horiek LHei Aurrezki-kutxen batzarretan kontseilariak izendatzeko aukera eman ondoren, LHek ez dituzte berez haienak ez diren Aurrezki-kutxen arloan eskumen berriak beren gain hartzen. Deskribatutako eta adierazitako izaera publiko, politiko eta ordezkatzailearen baitan, organo izendatzailea, izendatzeko prozedura eta kargu horietarako -EAEko Erakunde Erkideek euren eskumen eztabaidaezinak betez esleitutakoak- izendatutakoen ezaugarriak erabakiko dituzte.

En ningún caso supone eso una reducción de las competencias de las Instituciones Comunes de la CAPV en esta materia, sino que reconociéndolas y establecido el llamamiento por parte de esas instituciones comunes de la CAPV a los TTHH para nombrar consejeros en las asambleas de las Cajas de Ahorro, son los TTHH no quienes asumen nuevas competencias en materia de Cajas de Ahorro, que no tienen, sino quienes, en el marco de su naturaleza pública, política y representativa ya descrita, ya expresada, establecen el órgano designante, el procedimiento de designación y las cualidades de los designados para tales cargos que a ellos les han atribuido las Instituciones Comunes de la CAPV en el ejercicio de sus competencias no controvertidas.

Kontseilarien baldintzek, gainera, izendatutako kontseilariek EAEko Erakunde Erkideek proposatutako zenbait ezaugarri izatea errespetatu beharko dute, LHLak berak bultzatzen duen koordinazio lanaren barruan, eta LHek horiek kontuan hartu beharko dituzte kontseilariak izendatzeko prozesuan. Prozesu horren baitan, batzordekide honek berriz ere azpimarratu nahi du autoantolatzeko gaitasuna izan behar dutela.

Las circunstancias de los consejeros, además, han de respetar, dentro de una labor de coordinación que la propia LTH estimula, el hecho de que los consejeros designados tengan una serie de cualidades propuestas por las Instituciones Comunes de la CAPV, y a tener en cuenta por los TTHH en el proceso de designación de los mismos, proceso, en el que una vez mas, se reitera este vocal, han de tener una capacidad de auto organización.

18.- Horregatik guztiagatik, testu hau aurkeztu duen batzordekideak, hartutako erabakiaren inguruko errespetua azpimarratzen du eta horren zati batekin ados ez dagoela jakinarazten du. Bere iritziz, EAKLParen 41. artikulua ez zaio, EAEEak (37. artikulua) eta LHLak (7.a).1. artikulua) xedatutakoaren arabera, EAEn indarrean dagoen eskumenen banaketa sistemari egokitzen. Izan ere, Ebazpen Batzorde honek 1/2000 Erabakiaren bidez adierazi bezala, Aurrezki-kutxen Batzar Orokorretako kontseilariak izendatzeko orduan LHen parte-hartzea zehazteko EAEko Erakunde Erkideen eskumena erabatekoa izan arren, euren eskumenak betez EAEko Erakunde Erkideek izendapenean parte hartzera deitu ondoren, LHen eskumena da kontseilarien izendapena, prozedura eta ezaugarriak finkatuko dituen organoa zein izango den erabakitzea. Horrek ez du inolaz ere adierazten LHek Aurrezki-kutxen arloaren gaineko eskumenak dituztenik, baina hori bai, izendatzeko zeregin horretara mugatu beharko dira, euren foru-organoen antolaketa, erregimena eta funtzionamenduari begira ezarritako moduari jarraikiz.

18.- Por todo ello, el vocal que suscribe, reiterando su respeto por la decisión adoptada, disiente en parte de la misma e indica que el artículo 41 PLCAE no se adecua, a su juicio, al sistema de distribución competencial vigente en la CAPV, de acuerdo con lo establecido en el EAPV (artículo 37) y la LTH (artículo 7.a).1.) ya que si bien la competencia de las Instituciones Comunes de la CAPV para determinar la participación de los TTHH en la designación de consejeros miembros de las Asambleas generales de las Cajas de Ahorro es plena como estableció esta CA en su Decisión 1/2000, es competencia de los TTHH, una vez llamados a esta designación por las Instituciones Comunes de la CAPV en el ejercicio de sus competencias, decidir el órgano que precederá a su designación, el procedimiento y las cualidades de los designados, sin que eso, suponga, en absoluto la existencia de competencias en materia de Cajas de Ahorro por parte de los TTHH, que han de limitarse, eso sí, a la designación para la que han sido invocados en la forma establecida para la organización, régimen y funcionamiento de sus órganos forales.

Bilbao, bi mila eta hamabiko urtarrilaren hirua.

Bilbao, a tres de enero de dos mil doce.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común