Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

243. zk., 2011ko abenduaren 26a, astelehena

N.º 243, lunes 26 de diciembre de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
6204
6204

2/2011 ERABAKIA, 2011ko azaroaren 8koa, klima-aldaketari buruzko Lege-proiektuaren gainean Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Foru Aldundiek planteatutako eskumen-arazoei buruzkoa.

DECISIÓN 2/2011, de 8 de noviembre de 2011, relativa a las cuestiones de competencia planteados por las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en relación con el Proyecto de Ley de Cambio Climático.

Vitoria-Gasteizen, bi mila eta hamaikako azaroaren 8an, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkura izan da. Juan Luis Ibarra Robles lehendakari jauna eta Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea andrea, Alberto López Basaguren jauna, Eduardo Vírgala Foruria jauna, Ramón Guevara Saleta jauna, Andrés María Urrutia Badiola jauna eta José Manuel Castells Arteche jaun batzordekideak bildu dira, eta ondoko erabakia hartu dute.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente don Juan Luis Ibarra Robles y los vocales doña Asunta de la Herrán Unceta-Barrenechea, don Alberto López Basaguren, don Eduardo Vírgala Foruria, don Juan Ramón Guevara Saleta, don Andrés María Urrutia Badiola y don José Manuel Castells Arteche, ha pronunciado lo siguiente

ERABAKIA

DECISIÓN

Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuak Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako Klima-aldaketari buruzko Lege-proiektuaren gainean (aurrerantzean KALP) Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek planteatutako eskumen-arazoei dagokienez, eta hori guztia, Ebazpen Batzordea arautzen duen ekainaren 30eko 13/1994 indarreko Legeak (aurrerantzean EBL) xedatutakoari jarraituz.

En las cuestiones de competencia planteados por Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en relación al Proyecto de Ley de Cambio Climático (en adelante PLCC) presentado en el Parlamento Vasco por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, todo ello en base a lo dispuesto en la vigente Ley 13/1994, de 30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral (en adelante LCA).

Arabako Foru Aldundiak KALParen 29.1 artikuluaren eta hamabigarren xedapen gehigarriaren gainean aurkeztu du eskumen-arazoa (04/2011).

La Diputación Foral de Álava presenta cuestión de competencia (04/2011) en relación al artículo 29.1 y la disposición adicional duodécima del PLCC.

Bizkaiko Foru Aldundiak KALParen 9. artikuluko 1., 2. eta 4. ataletako c) eta e) letren, 29. artikuluko 1. eta 2. atalen, 31. artikuluko 2. ataleko a), b), c), d), e) eta g) letren eta hamabigarren xedapen gehigarriaren gainean (aurrerantzean 12. XG) aurkeztu du eskumen-arazoa (05/2011).

La Diputación Foral de Bizkaia presenta cuestión de competencia (05/2011) en relación al artículo 9, apartado 1, 2 y 4 letras c) y e); artículo 29 apartados 1 y 2; artículo 31 apartado 2 letra a), b), c), d), e), g) y disposición adicional duodécima (en adelante DA 12) del PLCC.

Gipuzkoako Foru Aldundiak KALParen 29.1 artikuluaren eta hamabigarren xedapen gehigarriaren gainean aurkeztu du eskumen-arazoa (06/2011).

La Diputación Foral de Gipuzkoa presenta cuestión de competencia (06/2011) en relación con el artículo 29.1 y la disposición adicional duodécima del PLCC.

Txosten-emailea Andrés María Urrutia Badiola jauna izan da eta Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkuraren iritzia azaldu du.

Ha sido ponente don Andrés María Urrutia Badiola, quien expresa el parecer del Pleno de la Comisión Arbitral.

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

1. KALParen artikulu desberdinen gainean aipatutako hiru eskumen-arazoak, Foru Aldundi bakoitzeko bat, zegokion epean abiarazi zituzten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, eta Eusko Legebiltzarreko Mahaiari aurkeztutakoaren berri eman zioten, EBLaren 49. artikuluak xedatutakoa betez. Mahaiak bertan atzeratzea agindu zuen.

1.º Promovidas tres cuestiones de competencia en plazo, una a razón de cada Diputación, por las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en relación con diferentes artículos del PLCC y efectuada la comunicación de tal interposición a la Mesa del Parlamento Vasco, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 LCA, la Mesa ordenó su suspensión.

Geroago, EBLaren 30. eta 46. artikuluei lotuta, EBLaren 25. artikuluak xedatutakoari jarraituz, Gipuzkoako Batzar Nagusiak alderdi gisa agertu ziren eta planteatutako hiru eskumen-arazoen gaineko alegazioak aurkeztu zituzten.

Posteriormente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 LCA en conexión con los artículos 30 y 46 de la propia LCA, las Juntas Generales de Gipuzkoa comparecieron como parte y realizaron alegaciones en las tres cuestiones de competencia planteadas.

2. Ebazpen Batzordeak hiru eskumen-arazoak batzea adostu zuen, EBLaren 31. artikuluak aurreikusitakoaren arabera eta planteatutako eskumen-arazoen inguruan agertutakoei entzun ondoren. Hiru eskumen-arazoek antzekotasun handia dutela argudiatuta, horiek bideratzeko eta erabakia hartzeko orduan batzea justifikatuta dagoela esan zuen, eta prozedura horietan agertutakoek ez zuten batze horien aurrean inolako aurkakotasunik adierazi.

2.º De acuerdo con lo dispuesto en artículo 31 LCA, y previa audiencia de los comparecientes en las cuestiones de competencia planteadas, la Comisión Arbitral acordó su acumulación, en razón de que la identidad sustancial entre las tres cuestiones de competencia justifica la unidad de tramitación y decisión de las mismas, sin que se formulase oposición alguna a dichas acumulaciones por los personados en dichos procedimientos.

3. Honako hauek dira, laburbilduta, Arabako Foru Aldundiak aurkeztutako argudioak: KALPak, bere 29. artikuluan, «karbono hustubideak» modu esanguratsuan azpimarratzen ditu, eta teknikarien arabera, esamolde hori funtsean basoekin eta baso-landaketarekin zein baso-lurzoruekin identifikatu behar da.

3.º Los argumentos que aduce la Diputación Foral de Álava son, de forma resumida, las siguientes: el PLCC, a través de su artículo 29 incide de forma significativa en los «sumideros de carbono», expresión que hoy en día, según los técnicos, ha de identificarse básicamente con los bosques y plantaciones forestales así como con los suelos forestales.

Zehazki, erregelamendu bidez, gisa honetako jarduera baten jabeari neurri desberdinak hartzea ahalbidetuko dion sistema ezartzeko eskumena ematen dio KALPak Eusko Jaurlaritzari. Neurri horiek, besteak beste, «bertako basoa mantendu edo handitzeko, biodibertsitatea zaintzeko basoko teknikak egokitzeko...» hartuko dira, eta erregelamendu ahalmena «Lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean» bete dadila aurreikusten du hamabigarren xedapen gehigarriak.

En concreto, el PLCC reserva al Gobierno Vasco el establecer reglamentariamente un sistema por el que el titular de una actividad de este tipo pueda adoptar distintas medidas, consistentes, entre otras, «en el mantenimiento o incremento del bosque autóctono, en la adaptación de técnicas silvícolas para la conservación de la biodiversidad...», potestad reglamentaria que la disposición adicional duodécima prevé que se ejerza «en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley».

Agerikoa da Gobernu Autonomoak Lurralde Historikoei eta euren Foru-organoei bakarrik dagozkien jarduerak eta gaiak erregelamendu bidez arautu asmo dituela, behar ez bezala, erregelamenduaren bidetik eta bere ingurumeneko eskumenak betetzearen eta berotegi-efektuko gas-isurtzeak murrizteko neurriak hartzearen babesean (jakina den moduan, gas horien murrizketa-iturri nagusia basoak dira).

Es evidente que, de forma indebida, por vía reglamentaria y al socaire del ejercicio de sus competencias medioambientales y de la adopción de medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (cuya fuente principal de reducción, como es bien sabido, son las masas forestales) se pretende por el Ejecutivo Autónomo regular reglamentariamente actividades y materias que competen de forma exclusiva a los Territorios Históricos y sus Órganos Forales.

Horren aurretik, Arabako Foru Aldundiak gai honen inguruan aldundiari dagozkion eskumen-tituluak alegatu zituen, eta funtsean, Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta bertako Lurralde Historikoetako (aurrerantzean LHL) Foru-organoen arteko harremanak arautzen dituen azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.a.9 artikulua eta 8.1 artikulua dira. Artikulu horien arabera, Arabako Foru Aldundiak mendien gainean duen eskumen esklusiboa eztabaidaezina da, eta horrenbestez, Arabako Foru Aldundiak argudiatu bezala, ezin da arrazoitu KALPa Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren (aurrerantzean EAEE) 11.1.a) artikuluan oinarritzen dela, Espainiako Konstituzioaren 149.1.23 artikuluak aurreikusitakoari kalterik egin gabe, eta era berean, LHLa kontuan hartu gabe eta Ebazpen Batzorde honen azaroaren 3ko 5/2003 Erabakia kontuan hartuz, KALPak honako hau bezalako sektoreko lege baten bidez LHLak finkatutako eskumen-banaketaren edukiaren gaineko xedapenik aldatzea erabaki gabe.

Previamente a ello, se alegan por la Diputación Foral de Álava los títulos competenciales que a ésta le corresponden en esta materia y que son básicamente el artículo 7.a.9 y el artículo 8.1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (en adelante LTH) en virtud de los cuales, la competencia exclusiva de la Diputación Foral de Álava en materia de montes resulta indiscutible, sin que se pueda alegar, tal y como razona la Diputación Foral de Álava, que el PLCC se basa en el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco (en adelante EAPV), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución española, sin tener en cuenta a su vez la LTH y sin que el PLCC, a la luz de la Decisión 5/2003, de 3 de noviembre, de esta Comisión Arbitral, establezca disposición alguna que altere por medio de una ley sectorial como ésta, el contenido de la distribución competencial fijada por la LTH.

4. Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako argudioak zabalagoak dira, eta jada adierazitako KALParen 29. artikuluko 1. eta 2. atalak azpimarratzeaz gain, 9. artikuluko 1., 2. eta 4. ataletako c) eta e) letrak, 31. artikuluko 2. ataleko a), b), c), d), e), g) letrak eta 12. XG azpimarratzen ditu.

4.º Los argumentos de la Diputación Foral de Bizkaia, son más extensos e inciden no sólo en el artículo 29, apartados 1 y 2 del PLCC ya reseñados, sino además en los artículos 9 apartados 1, 2 y 4 letras c) y e); artículo 31 apartado 2 letras a), b), c), d), e), g) y DA 12.

Erakunde honen aburuz, argudio horien lege-oinarria ondorengo aginduetan aurki daitezke:

Estos argumentos, tienen su base legal, a juicio de esta institución, en los siguientes preceptos:

a) 7.a.9, b.1 eta c.3 eta 4. artikuluak, mendiei eta baso-zerbitzuei, basoko nekazaritzako lurzoruak zaintzeari eta hobetzeari, landare osasunari, babestutako natura-guneak administratzeari eta suteen aurka babesteari buruz Lurralde Historikoetako Foru-organoei eskumen esklusiboak ematen (lehenengoaren kasuan) eta garatzen eta gauzatzen (gainerakoen kasuan) dituztenak;

a) El artículo 7.a.9, b.1 y c.3 y 4 que atribuyen competencias exclusivas en el caso del primero de ellos y de desarrollo y ejecución en los demás, en materias de montes y servicios forestales, conservación y mejora de los suelos agrícolas forestales, sanidad vegetal, administración de espacios naturales protegidos y defensa contra incendios a los Órganos Forales de los Territorios Históricos;

b) KALPak bere eskumen-tituluan EAEEko 11.1 artikulua aipatzeko orduan Foru Aldundien basoen gaineko eskumenak ahaztu izana, batez ere 2. artikuluan erabiltzen duen «karbono hustubidea» esamoldea horrela definitzen duela kontuan hartuta: Atmosferatik berotegi-efektuko gas bat xurgatzen duen edozein prozesu, jarduera edo mekanismo.

b) El hecho de que el PLCC al citar en su título competencial el artículo 11.1 EAPV olvida las competencias forestales de las Diputaciones, máxime cuando la expresión «sumidero de carbono» que utiliza en su artículo 2 aparece definida como: cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero de la atmósfera.

Jarraian eta argudioak garatzen jarraituz, Bizkaiko Foru Aldundiak «karbono hustubideak» «basoekin» identifikatzen ditu, eta Klima-aldaketari buruzko 1997ko Nazio Batuen Esparru Konbentzioko Kyotoko Protokoloa aipatzen du. Karbono hustubideei lotuta, honako hau dio protokoloaren 2. artikuluak: Montrealeko Protokoloak kontrolatzen ez dituen berotegi-efektuko gas hustubideak eta gordailuak babestu eta hobetzea, ingurumenaren inguruan nazioarteko akordioak betez hartutako konpromisoak kontuan hartuta; basoaren kudeaketan, oihaneztapenean eta basoberritzean jardunbide iraunkorrak sustatzea.

A continuación y en desarrollo de su argumentación, la Diputación Foral de Bizkaia identifica «sumideros de carbono» con «bosques», y cita el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas de 1997 sobre el Cambio Climático que en su artículo 2.º dispone en cuanto a las políticas en relación con los sumideros de carbono lo siguiente: protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación.

c) Horrela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru-organoaren arabera, mendiak karbono hustubide bilakatzen dira eta mendien inguruko eskumena maximizatu egiten da, eta mendien gainean Lurralde Historikoetako Foru-organoek dituzten eskumenak ahaztu egiten dira, hori guztia administrazioaren zeharkako esku-hartzearen pean justifikatuz. Azkenik, KALPak bere 9., 29., 31. artikuluetan eta 12. XGan, karbono hustubideak, hain zuzen ere, mendiak direla ahazten duela azpimarratzen du Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkaritzak, eta inolako eskumen-titulurik ez duen araubide juridiko berri bat esleitzen die.

c) Se transmutan así, según el Órgano foral del Territorio Histórico de Bizkaia, los montes como sumideros de carbono y se maximiza la competencia sobre estos últimos, olvidando las competencias que sobre los montes tienen los Órganos forales de los Territorios Históricos, todo ello justificado bajo el paraguas de una intervención administrativa transversal. Por último, insiste la representación de la Diputación Foral de Bizkaia que el PLCC olvida en sus artículos 9, 29, 31 y DA 12 que los sumideros de carbono, son precisamente los montes y les asigna un nuevo régimen jurídico, sin título competencial alguno.

Modu berezian basoberritzeari buruzkoa aipatzen da. Eskumen hau betetzea esklusiboki Foru Aldundien ardura izan da EAEren eremuan, eta Eusko Jaurlaritzak KALPan klima-aldaketari buruz jasotzen duen plangintzak ezin ditu basoen kudeaketa-proiektuak oztopatu. Egun, Foru Aldundiak onartzen ari dira proiektu horiek, euren mendi-zerbitzuen bidez.

Con carácter especial se cita lo relativo a la reforestación, competencia que de forma exclusiva, ha correspondido en su ejercicio y en el ámbito de la CAPV, a las Diputaciones Forales sin que la planificación que se establece por el Gobierno Vasco en el PLCC en materia de cambio climático pueda interferir en los proyectos de gestión forestal, cuya aprobación están efectuando actualmente las Diputaciones Forales a través de sus servicios de montes.

5. Arabako eta Bizkaiko Foru Aldundiek jada azaldutakoarekin bat etortzeaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak argi eta garbi adierazten du 29.1 eta 29.2 artikuluetako a), b), c), e), f) eta h) atalen bidez araututakoak, soil-soilik eta modu hertsian Lurralde Historikoetako Foru-organoen eskumeneko basoen inguruko neurriak direla, aurretik adierazteko argudioak oinarritzat hartuta.

5.º La Diputación Foral de Gipuzkoa, además de abundar en lo ya expuesto por las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia, mantiene de forma nítida que lo regulado en el artículo 29.1 y 29.2 apartados a), b), c), e), f) y h) son medidas forestales en sentido estricto y de competencia exclusiva de los Órganos Forales de los Territorios Históricos por los argumentos ya reseñados.

Foru Aldundiak argitzen duenez, KALParen 12. XGak Eusko Jaurlaritzak 29.1 artikuluaren erregelamenduaren garapena egin dezan epe bat ezartzen duela kontuan hartuta, horri lotuta oinarri gisa hartutako artikuluak egindako eskumenaren erabilera oker bera azpimarratzen du.

Matiza esta Diputación que la DA 12 del PLCC al establecer un plazo para que el desarrollo reglamentario del artículo 29.1 se realice por el Gobierno Vasco, incide por conexión en el mismo vicio competencial que el artículo que le sirve de sustento.

6. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar Nagusiak (aurrerantzean Gipuzkoako BNak), bere aldetik, planteatutako eskumen-arazoen gainean agertu dira eta honako alegazioak egin dituzte:

6.º Las Juntas Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa (en adelante JJ.GG. de Gipuzkoa), a su vez, han comparecido en las cuestiones de competencia planteadas y han realizado sus alegaciones de la forma siguiente:

a) Eskumen-tituluari dagokionean, Eusko Jaurlaritzak KALParen gainean Eusko Legebiltzarrari igorritako dokumentazioaren baitan, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Aholkularitza Juridikoko Zerbitzuaren (12. orrialdea) eta Euskadiko Aholkularitza Batzorde Juridikoaren (20. orrialdea) txostenak daude. Txosten horien arabera, aipatu Lege-proiektuak EAEEaren 10.8 artikuluak jasotzen duen eskumena azpimarratzen du, EAEEaren 11.1 artikuluak egin ez bezala. Azken horrek KALPa eta proposatutako testuaren ingurumen-izaera (testuaren Zioen Azalpenak ere bere egiten du) argudiatzen ditu, eta eskumenen esparruan zeharkako izaera ematen dio testuari.

a) En lo relativo al título competencial, según señalan los informes del Servicio de Asesoría Jurídica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (página 12) y de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (página 20), que obran entre la documentación remitida por el Gobierno Vasco al Parlamento Vasco, en relación con el PLCC, dicho Proyecto de Ley incide sobre la competencia recogida en el artículo 10.8 del EAPV a diferencia del artículo 11.1 EAPV que invoca el PLCC y el carácter medioambiental del texto propuesto que hace suyo la Exposición de Motivos del mismo, dando a éste un carácter transversal en el ámbito competencial.

Horren haritik, Gipuzkoako BNen ordezkaritzak LHLaren 7.a.9 artikulura jotzen du, gai honen inguruan Lurralde Historikoetako Foru-organoek berariaz dituzten eskumenak justifikatzeko orduan.

En este sentido, la representación de las JJ.GG. de Gipuzkoa se remite al artículo 7.a.9 de la LTH para justificar las competencias exclusivas de los Órganos Forales de los Territorios Históricos en esta materia.

b) Gainera, KALParen 29. artikulua eta 12. xedapen gehigarria errepikatu ondoren, karbono hustubidearen kontzeptuari dagokionez, Lege-proiektua, funtsean, basoei eta baso-landaketei buruz ari dela ulertu behar dela dio, eta horiek direla, ozeanoekin batera, planetako karbono hustubide natural nagusiak.

b) A mayor abundamiento, y tras reproducir el artículo 29 y la DA 12 del PLCC, manifiesta que hay que entender que en lo referente al concepto de sumidero de carbono el Proyecto de Ley se está refiriendo fundamentalmente a los bosques y plantaciones forestales que constituyen, junto con los océanos, uno de los principales sumideros de carbono naturales del planeta.

Jarraian, Kyotoko Protokoloa aipatzen du, atmosferako karbonoa ezabatzeari buruz ari denean, eta lurraren erabilera, lurzoruaren erabileraren aldaketa eta basogintza sektoreko hainbat jardueretatik sortzen dela dio. Jarduera horiek oihaneztapena eta basoberritzea (3.3 artikulua) eta nekazaritzako lurren kudeaketa, basoen kudeaketa, larreen kudeaketa eta landarediaren berrezarpena dira (3.4 artikulua, Protokoloaren estatu sinatzaileek hauta ditzaketen jarduera gehigarriei buruzkoa).

A continuación, cita el Protocolo de Kyoto en lo que se refiere a la eliminación de carbono de la atmósfera, derivada de ciertas actividades en el sector de uso de la tierra, cambio de uso del suelo y silvicultura. Estas actividades son la forestación y reforestación (artículo 3.3) y la gestión de tierras agrícolas, gestión de bosques, gestión de pastizales y restablecimiento de la vegetación (artículo 3.4 que se refiere a las actividades adicionales elegibles por los Estados firmantes del Protocolo).

Ildo horretatik, azaroaren 24ko 1370/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Berotegi-efektuko Gasak Isurtzeko Eskubideak Esleitzeko Plan Nazionalaren 3. F atalak hustubideen bidezko xurgapenari buruz hitz egiten du, eta Kyotoko Protokoloan aipatutako aginduak aplikatuz, Estatuak hautatutako basoaren definizioa jasotzen du, eta era berean, Protokoloaren 3.4 artikuluan aurreikusitakoari jarraituz hautatzen diren jarduera gehigarriak ere, hain zuzen ere, basoak kudeatzeari eta nekazaritzako lurren kudeaketari dagozkionak.

A este respecto, el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, aprobado mediante Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, en su apartado 3.F, relativo a la absorción por sumideros, manifiesta, en aplicación de los citados preceptos del Protocolo de Kyoto, la definición de bosque por la que opta el Estado y las actividades adicionales previstas en el artículo 3.4 del Protocolo por las que también se opta, y que son las relativas a la gestión de bosques y la gestión de tierras agrícolas.

Horren ondorioz, agertutako erakunde honek karbono hustubideak kudeatzeko sistemak mendiak eta baso-landaketak kudeatzeko sistemekin identifikatzen ditu, eta horrek guztiak Gipuzkoako Mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru-araua azpimarratzen duela adierazten du. Horrela definitzen du mendia arauaren 4. artikuluak: «zuhaitz, sastraka edo belar espezieak landare gisa bizi den lur eremu oro, baldin eta nekazaritzarako ez badira edo nekazaritzarako xede ez badira, eta hiriko gune edo parkeetan eta lorategietan kokatzen ez badira».

En consecuencia, identifica esta institución compareciente los sistemas de gestión de los sumideros de carbono con los sistemas de gestión de montes y plantaciones forestales y señala que todo ello incide en la Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa, que define en su artículo 4, como monte «todo terreno en el que vegetan especies arbóreas, de matorral o herbáceas, siempre que no sean características del cultivo agrícola o fuesen objeto del mismo, ni se encuentren en espacios o parques y jardines urbanos».

Argudioak azpimarratzen ditu, eta gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren berariazko eskumenak erabiltzeko orduan, aurretik aipatutako foru-arauak mendiei buruz Estatuko oinarrizko legeriaren erreferentziak Gipuzkoako Lurralde Historikoari buruzkoak direla jasotzen duela nabarmentzen du. Halaber, aipatutako foru-arauak gai honen inguruan Gipuzkoako Foru Aldundiaren garapen eta gauzatze eskumenen inbentarioa egiten duela, mendien ingurumen, ekonomia eta gizarte dimentsioei jarraituz Gipuzkoako baso-plangintza ezartzen duela, VI. tituluan baso-plangintzaren tresnak arautzen dituela, eta besteak beste, mendi publikoen edo partikularren basoberritzeari, birsorkuntzari eta hobekuntzari, naturala zein artifiziala, buruzko guztia Lurralde Historikoari dagokiola dio.

Insiste en su argumentación y señala además, que la norma foral antes citada recoge, en uso de las competencias exclusivas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que las referencias de la legislación básica del Estado en materia de montes se refieren al Territorio Histórico de Gipuzkoa, y además, la norma foral aludida, hace inventario de las facultades de desarrollo y ejecución del Territorio Histórico de Gipuzkoa en esta materia, establece la planificación forestal en Gipuzkoa atendiendo a las tres dimensiones, ambiental, económico y social de los montes, regula los instrumentos de planificación forestal en su Título VI, y atribuye al Territorio Histórico todo lo relativo, entre otros a repoblación, regeneración y mejora, natural o artificial, de los montes públicos o de particulares.

Gauzak horrela, Gipuzkoako BNetako ordezkariaren aburuz, KALPak Lurralde Historikoei dagozkien eskumenen gainean (basoberritzea, esaterako) duen eragina (KALParen 29.2 artikulua) eta erregelamendua gara dadin urtebeteko epearen ezarpena (KALParen 12. XG) argia da.

Así las cosas, es claro, a juicio del representante de las JJ.GG. de Gipuzkoa, la incidencia del PLCC en las competencias exclusivas (v.gr. la reforestación) de los Territorios Históricos (artículo 29.2 PLCC) y la fijación del plazo de un año para su desarrollo reglamentario (DA 12 PLCC).

Gainera, erakunde honen iritziz argudio gehigarri bat dago, hain zuzen ere, Lurralde Historikoak edo udalerriak jabe diren ondasunen gaineko erregelamendua garatzeko orduan, EAEEren 37.3.d) artikuluaren kontra, Eusko Jaurlaritza eskumenaren jabe ezin dela izan adierazten duena.

Hay además un argumento adicional a juicio de esta institución, al indicar que el Gobierno Vasco no puede ser titular de una competencia de desarrollo reglamentario sobre bienes de titularidad de los Territorios Históricos o de los municipios en contra del artículo 37.3.d) EAPV.

Argudioak bukatzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko erakunde honek ingurumenaren eskumenak, zeharkakoa izanagatik, beste eskumen batzuen edukia kentzeko ahalmena izatea ezeztatzen du, esaterako, Lurralde Historikoetako Foru-organoek dituztenak. Hori LHLaren 7.a.9 artikuluaren eta EAEEren 37.3.d) artikuluaren aurka joango litzateke, Gipuzkoako BNetako ordezkariaren iritziz.

Finaliza sus argumentaciones esta institución del Territorio Histórico de Gipuzkoa rebatiendo la idea de que la competencia en materia de medio ambiente, por el hecho de ser transversal, pueda vaciar de contenido otras competencias, como las que tienen los Órganos Forales de los Territorios Históricos. Todo ello es, a juicio del representante de las JJ.GG. de Gipuzkoa, contrario al artículo 7.a.9 LTH y el artículo 37.3.d) EAPV.

7. Errekurritutako alderdiak, hots, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, horren aurka eta oro har, honako hau argudiatu du:

7.º La parte recurrida, Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, argumenta en contrario y con carácter general, lo siguiente:

KALParen oinarrizko eskumen-titulua EAEEren 11.1 artikulua da, izan ere, «ingurumena» bizia eta ebolutiboa da, eta uneko gorabeheren arabera, dagokion sektoreko esparruan beharrezkoak diren babes-neurriak aktibatzen ditu.

El título competencial fundamental del PLCC es el artículo 11.1 EAPV, ya que la materia «medio ambiente» es algo dinámico y evolutivo que en función de las circunstancias del momento, activa las medidas necesarias de protección en el ámbito sectorial que corresponda.

Gainera, zeharkakoa da, eta horrenbestez, eremu berean eskumen desberdinak eta Administrazio Publiko desberdinei dagozkienak jardun ahal izatea dakar; horrek kasu bakoitzean nagusi den eskumen-titulua zehaztu beharra eskatzen du, beste Administrazio Publiko batzuen sektoreko eskumenak kendu behar izan gabe.

Es además, transversal, y por tanto, produce que en un mismo ámbito puedan actuar diferentes competencias y de diferentes Administraciones Públicas, lo que exige en cada caso determinar el título competencial predominante sin llegar al vaciamiento de las competencias sectoriales de otras Administraciones Públicas.

Tesi hauek sostengatzen dituzten konstituzio jurisprudentzia eta ingurumenari buruzko Estatuko zenbait legeria aipatzen dira. Argudio honen arabera, laburbilduz, ingurumenari dagokion eskumen-titulua berau antolatzen den euskarri fisikoa osatzen duten beste titulu batzuen gainean antolatu eta nagusitzen da prebentzioari, zaintzari, babesari eta hobekuntzari dagokionean. Era berean, EAEren esparruan, LHLaren 6. artikuluak ingurumena EAEko erakunde erkideen eskumena dela justifikatzen duela azpimarratzen da. Errekurritutako administrazioaren ordezkariaren aburuz, EAEtik kanpo zein barruan ere, ingurumena babestea EAEko Erakunde Erkideen eskumena da.

Se cita la correspondiente jurisprudencia constitucional y diversa legislación medioambiental del Estado que abona estas tesis. Se resume el argumento en que en definitiva, el título competencial de medio ambiente planea y se impone a otros títulos cuales vienen a constituir el soporte físico sobre el que aquél se proyecta, en la prevención, conservación, protección y mejora y se remarca que a nivel de la CAPV, el artículo 6 LTH justifica que la materia de medio ambiente es competencia de las instituciones comunes de la CAPV. En opinión del representante de la administración recurrida, tanto en el ámbito ad extram como ad intram de la CAPV, la protección del medio ambiente es competencia de las Instituciones Comunes de la CAPV.

8. Arabako Foru Aldundiak planteatutako eskumen-arazoari dagokionez (4/2011), argudiatzea bikoitza da:

8.º Sobre la cuestión de competencia planteada por la Diputación Foral de Álava (4/2011) la argumentación es doble:

1) Oro har, ez da LHLaren erreforma berezia beharrezkoa dela dioen argudioa ezeztatzen, baina ez da beharrezkotzat jotzen, EAEk hari dagokion eskumena betetzen duelako, alegia, «ingurumena eta ekologia babestea». Eskumen horrek ez die ahalmenik kentzen Lurralde Historikoetako Foru-organoei; horien eskumen-eremuan eragina du, eta eragin hori kudeatzeko esparruen bidez eskumenak banatzeko edozein sistemari lotzen zaion eragin banaezintzat jotzen da.

1) Con carácter general, no se rebate la argumentación de la necesaria reforma especial de la LTH sino que se considera innecesaria, ya que la CAPV ejerce una competencia que le corresponde, la de «protección del medio ambiente y ecología» que no desapodera a los Órganos Forales de los Territorios Históricos, sino que tiene incidencia en el ámbito competencial de estos, incidencia que se considera efecto inseparable de cualquier sistema de distribución de competencias mediante ámbitos materiales de gestión.

Modu horretan, ingurumenaren esparrua alde batera utzi gabe, baliabide naturalak babestu eta kudeatzeko arauak erabaki daitezke, eta horiek proiektatzen diren bitarteko fisiko desberdinengan eragina izango dute (mendiak edo basoak izan daitezke; landa- edo hiri-eremuak; larreak; ur kontinentalak edo itsasoko edo lurreko urak; mota guztietako jabari publikoko ondasunak -errepideak, portuak, trenbideak- edo ondarezko ondasunak; eta abar.), horrek eskumenen alorrari inolako kalterik ekarri gabe. Kasu zehatz bakoitzean ikusi beharko da eta doktrinak ezarritako interpretazio-irizpideak erabili beharko dira.

Así, se afirma que sin abandonar el ámbito del medio ambiente, se pueden dictar normas de protección y gestión de recursos naturales que alcanzarán a los diferentes medios físicos sobre los que se proyectan (pueden ser montes o bosques; zonas rurales o urbanas; pastos; aguas continentales o marítimo-terrestres; bienes de dominio público de todo tipo -carreteras, puertos, vías de ferrocarril- o bienes patrimoniales; etc.), sin que ello implique una lesión competencial. Habrá de estarse a cada caso concreto y utilizar los criterios de interpretación establecidos por la doctrina.

Ikuskera honen arabera, karbono hustubideak mendien eta zuhaitz espezieen landaketaren gainean zein basogintzako tekniken erabileren gainean proiektatzen den ingurumeneko faktorea dira, eta ez dute foru-eskumenen ahalmena kentzea edo hustea adierazten, horien aurreko prebalentzia baizik.

Los sumideros de carbono son, en esta concepción, un factor medioambiental que se proyecta sobre los montes y la plantación de especies arbóreas o la utilización de técnicas silvícolas no supone desapoderamiento o vaciamiento de las competencias forales, sino prevalencia frente a ellas.

2) Aurkaratutako aginduen azterketa zehatza egiteko orduan, azken finean, eta bukaera gisa, Lege-proiektua idazteko eratik honako hau ondoriozta daitekeela argudiatzen da:

2) En el análisis concreto de los preceptos impugnados se argumenta que en definitiva, y como colofón, de la dicción del proyecto de la Ley se puede concluir que:

a) karbono hustubideen kudeaketaren baitan hainbat proiektu daude -ez soilik Lurralde Historikoen eskumenekoak diren baso-aprobetxamenduei buruzkoak-;

a) la gestión de los sumideros de carbono abarca a una serie proyectos -no sólo relativos a los aprovechamientos forestales competencia de los Territorios Históricos-;

b) proiektu horiek biodibertsitatearekin bateragarriak izan behar direla;

b) que dichos proyectos deben ser compatibles con la biodiversidad;

c) aurreikuspen hori ingurumenaren babesaren inguruko eskumenaren emaitza dela eta Lurralde Historikoen eskumenekiko errespetua adierazten duela;

c) que dicha previsión es fruto de la competencia en protección medio ambiental y respetuosa con las competencias de los Territorios Históricos;

d) soilik etorkizunean eta erregelamendua garatzeko arauaren eduki zehatza ikusita argudiatu ahal izango dela eskumenen muga gainditu dela.

d) que únicamente en un futuro, y a la vista del concreto contenido de la norma reglamentaria de desarrollo podrá alegarse una extralimitación competencial.

Azkenik, eta Arabako Foru Aldundiak ere zalantzan jarri duen hamabigarren xedapen gehigarriari dagokionean, 29.1 artikuluaren aurreikuspena erregelamenduz garatzeko urtebeteko epea jartzen du; horrenbestez, horren aurka egiteko arrazoi bakarra zalantzan jarritako artikuluarekin duen lotura estua da, eta argudiatutako guztiak harentzat ere balio du.

Por último y en cuanto a la disposición adicional duodécima también cuestionada por la Diputación Foral de Álava, se limita a establecer el plazo de un año para llevar a cabo el desarrollo reglamentario de la previsión del artículo 29.1, por lo que la única razón para su impugnación radica en su íntima conexión con el artículo cuestionado, por lo que todo lo argumentado vale para la misma.

3) Azkenik, gai honen inguruan Ebazpen Batzordearen doktrina berrikusten da, eta maiatzaren 15eko 3/2003 Ebazpena berariaz aipatzen da; horrela, haren iritziz, Ebazpen Batzordeak adierazitakoa orain arte defendatutakoaren berdina dela ondorioztatzen da.

3) Por último, se repasa la doctrina de la Comisión Arbitral en esta materia y se cita expresamente la Resolución 3/2003, de 15 de mayo, para concluir que en definitiva, a su juicio, lo señalado por la Comisión Arbitral es precisamente lo que se ha defendido hasta este momento.

Hau da, ingurumenaren alorrean eskumen bat dagoela eta eskumen horrek mendi eta baso-aprobetxamenduengan duela eragina -bereziki, baliabide naturala delako- eta baliabide horien inguruan egingo diren antolaketetan eragina izango duten irizpideak finkatzeko aukera ematen duela. Jakina, hori guztia foru-organoei dagokien eskumena kendu gabe, KALParen ondorioz ez baita eskumena kentzen, eta dagozkien eskumenak betetzeko orduan, aipatu proiektuaren 4.3 artikuluak gogora ekartzen dituen koordinazio, elkarlan, erantzunkidetasun, eraginkortasun eta gardentasun printzipioak kontuan hartuta.

La existencia de una competencia en materia de medio ambiente que incide -especialmente, por tratarse de un recurso natural- en materia de montes y aprovechamiento forestales y que habilita a dictar criterios que repercutirán en la ordenación que de dichos recursos se lleven a cabo. Todo ello, por supuesto, sin vaciar la competencia que detentan los órganos forales, vaciamiento que no conlleva el PLCC, y atendiendo en el ejercicio de las respectivas competencias, a los principios de coordinación, colaboración, corresponsabilidad, eficacia y transparencia, que el artículo 4.3 del citado proyecto se encarga de recordar.

9. Bizkaiko Foru Aldundiak planteatutako eskumen-arazoaren inguruan (5/2011), aipatu Foru Aldundiak KALParen artikuluen gainean egiten duen aurkaratze zabala indargabetzera zuzentzen dira argudioak.

9.º Sobre la cuestión competencial planteada por la Diputación Foral de Bizkaia (5/2011) la argumentación va dirigida a contrarrestar la más amplia impugnación que hace dicha Diputación a los artículos del PLCC.

Bere iritziz, aurka egindako KALParen artikuluei lotuta ez dago eskumenetan esku-hartzen denik argudiatzerik eta aurkaratze «prebentiboak» deitutako horietako bat dela dio; halaber, erakunde errekurtsogileak EAEko erakunde erkideei aldez aurretik ez betetzeko asmoa suposatzen zaiela adierazten du, eta arrazoi horrengatik orain aurka jotzerik ez dagokiola esaten du.

Tras indicar que, a su juicio, no se argumenta la invasión competencial en lo relativo a los artículos impugnados del PLCC y que es de las llamadas impugnaciones «preventivas», señala que la Institución recurrente presupone un ánimo incumplidor por las instituciones comunes de la CAPV, sin que en ningún caso quepa ahora la impugnación por tal motivo.

KALParen 29. artikuluari lotuta, Arabaren kasuan esandakoari lotzen zaio, hala ere, 2. atalaren aurka egin duenez, administrazio publiko desberdinen eskumenen babesaren aurka egin da.

Respecto al artículo 29 PLCC se remite a lo dicho en el caso de Álava, si bien, al dirigirse también contra el apartado 2, se impugna la salvaguarda de las competencias de las diferentes administraciones públicas.

KALParen 33. artikuluari dagokionez, aurkaratzeak inolako oinarririk ez duela adierazten da, izan ere, adierazitako helburuak inolako arazorik gabe txertatzen dira «ingurumenaren» eskumenari dagozkion neurrietan. 12. xedapen gehigarriaren inguruan, berriz, 29.1 artikuluaren aurreikuspenaren erregelamenduzko garapena gauza dadin urtebeteko epea ezartzera mugatzen dela adierazten du. Horrenbestez, horren aurka egiteko arrazoi bakarra zalantzan jarritako artikuluarekin duen lotura estua izango litzateke, eta ondorioz, orain arte azaldutako argudio guztiek honentzat ere balio dute.

En lo relativo al artículo 33 PLCC se dice que la impugnación carece del más mínimo fundamento pues el establecimiento de los objetivos que se indican se insertan sin dificultad alguna entre las medidas propias de la competencia de «medio ambiente» y en lo relativo a la DA 12, se alega que se limita a establecer el plazo de un año para llevar a cabo el desarrollo reglamentario de la previsión del artículo 29.1, por lo que la única razón para su impugnación radica en su íntima conexión con el artículo cuestionado, por lo que todo lo argumentado hasta este momento vale para la misma.

10. Gipuzkoako Foru Aldundiak planteatutako eskumen-arazoari dagokionez (6/2011), Arabako Foru Aldundiaren alegazioen harira adierazitako argudioak berresten dira eta EAEEren 37.3.d) artikuluari buruzko argudioak ezeztatzen dira, eta ondorioz, planteamendu hori bi arrazoiengatik erabat ezetsi behar da.

10.º Sobre la cuestión de competencia planteada por la Diputación Foral de Gipuzkoa (6/2011), se ratifican los argumentos dados para las alegaciones de la Diputación Foral de Álava y se rebate la argumentación relativa al artículo 37.3.d) EAPV por cuanto que dicho planteamiento debe rechazarse ad limine por dos motivos.

Lehenik eta behin, esan denez kaltetutako Estatutuaren aginduaren eta aurkaratutako aurreikuspenen arteko lotura finkatzeko orduan inolako argudio digresiorik egiten ez delako. Eskumenen gatazka konstituzionaletan jarduteko modu honen inguruan epaia eman du jada Konstituzio Auzitegiak (guztien inguruan, 118/1998 KAE).

En primer lugar, porque no se realiza el más mínimo excurso argumental para establecer la conexión entre el precepto estatutario que se dice lesionado y las previsiones impugnadas. Sobre esta forma de proceder, en conflictos constitucionales de competencias, ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional (por todas, STC 118/1998).

Bigarrenik, esaten denez, ez gaude probintzien eta udalerrien ondasunen araubide juridiko bat ezartzeko kasu baten aurrean, hain zuzen ere, aipatu Estatutuaren agindua horri buruzkoa da; mendi eta baso-aprobetxamenduen inguruko afera bat dugu, eta horien titulartasuna «berez» ez da ez foru aldundiarena ezta udalerriena ere.

En segundo lugar se dice, no estamos ante un caso de establecimiento de régimen jurídico de dichos bienes provinciales y municipales, que es a lo que dicho precepto estatutario se refiere, sino a una incidencia en materia de montes y aprovechamientos forestales, cuya titularidad no es «per se» ni foral ni municipal.

11. Geroago, Gipuzkoako BNek egindako alegazioak jaso ondoren (bosgarren aurrekaria) eta horiek erantzuteko hamar eguneko epea izan ondoren, errekurritutako alderdiak, hots, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, ondorengo argudioak azaldu ditu planteatutako arazoen inguruan:

11.º Posteriormente, tras haber recibido el traslado de las alegaciones efectuadas por las JJ.GG. de Gipuzkoa (antecedente quinto) y un plazo de diez días para contestarlas, la parte recurrida, esto es, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha efectuado la siguiente argumentación en relación a las cuestiones planteadas:

1) Eztabaidatutako gaien inguruan Batzar Nagusiek egindako gogoetetan hiru Lurralde Historikoetako Foru Aldundiek aurretik azaldutakoari ez zaie funtsezko ezer erantsi, eta alegazio horiek idatziz erantzun zituen ordezkaritza honek urte honetako abuztuaren 10ean eta Ebazpen Batzordearen aurrean aurkeztu zituen;

1) En las consideraciones que efectúan las Juntas Generales sobre los extremos debatidos no se añade nada sustancialmente nuevo a lo ya expuesto por las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos, y cuyas alegaciones fueron contestadas en escrito de esta representación fechado y presentado ante esa Comisión Arbitral el 10 de agosto del año en curso.

2) Jarraian, klima-aldaketa konplexua eta aldeaniztuna dela kontuan hartuta, bere ezaugarri nagusia zeharkakotasuna edo baliabide natural guztien gaineko proiekzioa dela azpimarratzen du, egoera eta une bakoitzak eskatzen dituen bizitasun eta garrantzia kontuan hartuta.

2) A continuación insiste en cuanto al cambio climático, que, además de su carácter complejo y polifacético, su nota más característica es la transversalidad o su proyección al conjunto de los recursos naturales, con la intensidad y dimensión requeridas por cada situación y momento.

3) Gainera, zeharkakotasun horrek, esaterako, mendiak jarduera eta eskumen desberdinen euskarri izan daitezkeela gehitzen du, oro har, itsasoa edo lurzorua izan daitezkeen bezala. Horrek esan nahi du eremu berdinean zenbait eskumen eta Administrazio Publiko desberdinei dagozkienak jardun daitezkeela, hirigintza eta bestelako sektoreko esku-hartzeak kasu.

3) Además, añade, dicha tranversalidad pone de manifiesto que los montes, por ejemplo, pueden ser soporte de diferentes actividades y competencias, igual que el mar o el suelo en general. Ello supone que en un mismo ámbito se pueden actuar diversas competencias y de diferentes Administraciones Públicas, piénsese en el urbanismo y cualquier intervención sectorial.

4) Gai honen inguruko jurisprudentzia konstituzionala aipatu ostean, inolako zalantzarik gabe Klima-aldaketari buruzko Lege-proiektu hau ingurumena babesteko esparruan kokatzen dela ondorioztatzen du, eta zioen azalpenak eta 1. artikuluak jasotzen duten moduan, lege-proiektu honek helburu bikoitza duela adierazten du. Alde batetik, berotegi-efektuko gas-isurtzeak murriztea, eta bestetik, gaiari lotutako egokitze-politiken esparru bat finkatzea.

4) Tras aludir a la jurisprudencia constitucional en esta materia concluye que es en este ámbito de la protección ambiental dónde se incardina, sin género de duda alguno, el proyecto de Ley de Cambio Climático, que, como expresa su exposición de motivos y el artículo 1, tiene un doble objeto, por un lado, reducir las emisiones de gases de efectos invernadero y por otro, establecer el marco de las políticas de adaptación en la materia.

5) Zehazkiago, KALParen 29.1 artikulua aipatuz eta horrek LHLaren 7.a.9 artikuluarekin izan dezakeen eskumen-talkari dagokionez, sistema bat ezar daitekeela adierazten da, eta sistema horren arabera, jarduera baten titularrak berotegi-efektuko gas-isurtzeak murrizteko neurriak hartu ahal izango ditu, karbono hustubideak kudeatzeko proiektu bat eginez, eta eskumenei dagokionez horrek Lurralde Historikoei ez lieke kalterik ekarriko.

5) Refiriéndose más concretamente al artículo 29.1 del PLCC y en cuanto a su posible colisión competencial con el artículo 7.a.9 de la LTH se alega que cabe establecer un sistema por el que el titular de una actividad pueda adoptar medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante la realización de un proyecto de gestión de sumideros de carbono, lo cual es inocuo competencialmente frente a los TT.HH.

6) Halaber, adierazi du kontua ez dela hustubideak kudeatzeko sistema bat zehaztea; hustubideak kudeatzeko ekimen bat (edozein lurzoru motaren gainean) berotegi-efektuko gas-isurtzeak murrizten dituen ekimen gisa aitor dadin baldintzak arautzea da kontua. Ez da jarduera zehatzen kudeaketan murgiltzen; irizpide homogeneoak arautzean datza afera, horrela, interesa duen edonork hustubideak kudeatzeko proiektu batek isurtzeak murriztu ditzan bete beharreko baldintzak ezagutze aldera.

6) Además añade que no se trata de establecer un sistema de gestión de sumideros, se trata de regular las condiciones para que una iniciativa de gestión de sumideros (sobre cualquier tipo de suelo) sea reconocida como iniciativa que reduce emisiones de gases de efecto invernadero. No se entra en la gestión de actuaciones concretas, sino en la regulación de criterios homogéneos para que cualquier interesado conozca las condiciones que se deben dar para que un proyecto de gestión de sumideros se entienda que reduce emisiones.

7) Horrela, jakinarazten da ez duela esan nahi lege-proiektuak Lurralde Historikoei dagokien baso eta mendien kudeaketaren inguruko eskumenei ahalmena kentzea ekarriko dienik. Aitzitik, berotegi-efektuko gasen (aurrerantzean BEG) murrizketaren ikuspuntutik, karbonoa xurgatzeko (hustubideak) mota guztietako proiektuak balioesteko irizpide orokorrak finkatzean datza (erregelamendu bidez egitea aurreikusten da), egiten diren lekuan eginda ere.

7) Todo ello, se alega que no significa que el proyecto de ley comprometa o suponga el desapoderamiento de las competencias en la gestión forestal y de montes que corresponde a los TT.HH., sino que se trata de establecer criterios generales (prevé que se haga reglamentariamente) para valorar todo tipo de proyectos de absorción de carbono (sumideros) desde el punto de vista de la reducción de gases de efecto invernadero (en adelante GEI), se hagan donde se hagan.

Horrela, edozein eragilek (sustatzailea, Administrazioa, eta abar.) argi izango du proiektu horiek BEGak benetan murrizten dituzten eta murrizketa hori nola kuantifikatzen den. Zalantzarik gabe, irizpide komun horiek erakunde erkideek zehaztu beharreko arau teknikoen bidez finka daitezke soilik, erakunde horiek baitira ingurumena babesteko eskumena dutenak. Arau tekniko horiek esparru horretan kokatzen dira, zuzenean baliabide naturalak zaindu, babestu edo hobetzera bideratuta daudelako (306/2000 KAE-ren hitzetan).

De esta forma, cualquier agente (promotor, Administración, etc.) tendrá claro si esos proyectos realmente reducen GEI y cómo se cuantifica tal reducción. Evidentemente, estos criterios comunes sólo pueden establecerse mediante normas técnicas cuya determinación corresponde a las instituciones comunes, porque estas son las competentes en protección del medio ambiente, ámbito en el que dichas normas técnicas se encuadran por estar directamente encaminadas a la preservación, conservación o mejora de los recursos naturales (en palabras de la STC 306/2000).

8) Bukatzeko, errekurtsogilearekin erabateko adostasuna adierazten du Gipuzkoako Batzar Nagusien abokatuak esandakoaren inguruan, hau da, erakunde erkideek baso-berritze mota zehatz bat finkatu ezin dutela dioenean. Errekurritutako alderdiak bat egiten du baieztapen horrekin.

8) Concluye manifestando su total acuerdo con la parte recurrente, como dice el Letrado de las Juntas Generales de Gipuzkoa, en que las instituciones comunes no pueden determinar un determinado tipo de reforestación, afirmación con la que está conforme la parte recurrida.

Azaldutakoaren haritik, KALParen 29.1 artikuluak ez du basoberritze mota zehatz bat finkatzeko asmorik (KALParen 29.2 artikuluak dio hori Administrazio Publikoei dagokiela, norberaren eskumen-esparruetan). 29.1 artikuluaren arabera, erregelamendu bidez sistema bat finkatuko da eta sistema horrek zehaztuko du kasu zehatz horretan basoberritzeak BEGen isurtzeak murrizten dituen eta basoberritze horren BEGen murrizketa nola kuantifikatuko litzatekeen.

Al hilo de lo ya expuesto, el artículo 29.1 PLCC no pretende determinar un determinado tipo de reforestación (el artículo 29.2 PLCC ya dice que eso corresponde a las Administraciones Públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales). El artículo 29.1 dice que reglamentariamente se establecerá un sistema que lo que debe determinar es si ese concreto caso de reforestación reduce emisiones de GEI y como se cuantificaría la reducción de GEI de esa reforestación.

9) Argudiatzea amaitzeko, KALPak ezarritako diseinuan erregelamenduaren laguntza aurreikusten dela aipatzen da, karbono hustubideak kudeatzeko proiektuak gauzatzea jasoko duen sistema finkatze aldera eta BEG isurtzeak murrizten dituzten ekimen gisa aitor daitezen. Baina sistema hori eskumena duten sektoreko administrazioek garatu beharko dute, horien jarduera-eremuaren arabera.

9) Se cierra la argumentación diciendo que en el diseño establecido en el PLCC se prevé la colaboración del reglamento para fijar un sistema que enmarque la realización de proyectos de gestión de sumideros de carbono, en el sentido de que sean reconocidos como iniciativas que reducen las emisiones de GEI, pero dicho sistema deberá desarrollarse por las administraciones sectorialmente competentes, según cuál sea el ámbito de actuación de éstas.

Jarduera publiko horiek antolatzen diren sektoreko eremuek nekazaritzako jardueratik eta baso-aprobetxamenduetatik hasi eta lurraldearen antolaketa eta hirigintzara arte barne hartuko dute.

Los ámbitos sectoriales sobre los que se proyectan dichas actuaciones públicas comprenderán desde la actividad agraria y aprovechamientos forestales hasta la ordenación del territorio y urbanismo.

10) Une bakoitzean onartzekoa den erregelamenduaren edukiari lotuta, kasu bakoitzean ikusi beharko da Bizkaiko Batzar Nagusiek argudiatutako balizko eskumen-kaltea gertatzen den edo ez.

10) Respecto al contenido reglamentario que se apruebe en cada momento señala que será en cada caso donde habrá que apreciar la posible lesión competencial que se aduce por las JJ.GG. de Bizkaia.

11) Era berean, aurretik esandakoaren alde egiteko, Ebazpen Batzorde honen 3/2003 ebazpena nabarmentzen da, eta Ebazpen Batzordeak adierazitakoa alegazio-idatzi hauetan defendatzen ari dena dela jakinarazten da.

11) Se pone de manifiesto igualmente la Resolución 3/2003 de esta Comisión Arbitral en defensa de lo antedicho y se hace constar que lo señalado por la Comisión Arbitral es precisamente lo que esta defendiendo en estos escritos de alegaciones.

Hau da, ingurumenaren alorrean eskumen bat dagoela eta eskumen horrek mendiengan eta baso-aprobetxamenduengan duela eragina -bereziki, baliabide naturala delako- eta baliabide horien inguruan egingo diren antolaketetan eragina izango duten irizpideak adierazteko aukera ematen duela. Jakina, hori guztia foru-organoei dagokien eskumena kendu gabe, Klima-aldaketari buruzko Lege-proiektuaren ondorioz ez baita eskumena kentzen, eta dagokion eskumenak betetzeko orduan, aipatu proiektuaren 4.3 artikuluak gogora ekartzen dituen koordinazio, elkarlan, erantzunkidetasun, eraginkortasun eta gardentasun printzipioak kontuan hartuta.

La existencia de una competencia en materia de medio ambiente que pueda incidir -por tratarse de un recurso natural- en materia de montes y aprovechamiento forestales, habilita a dictar criterios que repercutirán en la ordenación que de dichos recursos se lleven a cabo. Todo ello, por supuesto, sin vaciar la competencia que detentan los órganos forales, vaciamiento que no conlleva el proyecto de Ley de Cambio Climático, y atendiendo en el ejercicio de las respectivas competencias, a los principios de coordinación, colaboración, corresponsabilidad, eficacia y transparencia, que el artículo 4.3 del citado proyecto se encarga de recordar.

12) Amaitzeko, errekurritutako alderdiak adierazi duenez, Gipuzkoako Mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2003 Foru-arauaren aginduek, KALPa LHLaren eskumen-banaketa sistemarekin bat ez datorrela adierazteko Gipuzkoako BNek jasotakoek, ez dute eskumenen aldaketa hori ondorioztatzen.

12) Para terminar, la parte recurrida cita que los preceptos de la Norma Foral 7/2003, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa que se recogen por las JJ.GG. de Gipuzkoa como manifestación de la no conformidad del PLCC con el sistema de distribución competencial de la LTH no permiten concluir dicha alteración competencial.

13) Era berean eta KALParen 12. XGaren aurkaratzeari dagokionez, xedapen horren eta KALParen 29.1 artikuluaren arteko lotura estua azpimarratzen da, eta horrek adierazten du orain arte argudiatutakoak horren aurka egiteko ere balio duela.

13) Igualmente y respecto de la impugnación de la DA 12 del PLCC se reitera la íntima conexión entre dicha disposición y el artículo 29.1 del PLCC lo que supone que lo argumentado hasta el momento vale también para la impugnación de la misma.

14) Bukatzeko, Gipuzkoako BNek KALPa EAEEren 37.3.d) artikulua urratzen duela erabilitako argudioak errefusatzen dira, jabari publikoko titulartasuna izateak eskumenak mugatzeko irizpidea ez dela oinarri gisa hartuta. Gainera, probintzien eta udalerrien ondasun horien araubide juridiko bat finkatzeari buruz ez garela ari dio, hain zuzen ere, Estatutuaren aginduak jasotzen duen moduan. Ingurumeneko eskumen bat betetzeari buruz ari gara, eta eskumen horrek mendiengan eta baso-aprobetxamenduengan eragina izan dezake, baina titulartasuna ez dute berez ez foru aldundiak ez udalerriek, izan ere, 7/2006 Foru-arauak xedatzen duen moduan, mendiak publiko eta pribatuen artean sailkatzen dira (Foru-arauaren 8. artikulua).

14) Para finalizar se rechaza la argumentación de las JJ.GG. de Gipuzkoa sobre el hecho de que el PLCC contraviene el artículo 37.3.d) del EAPV en base a que la titularidad del dominio público no es criterio de delimitación competencial y que, además, no se está ante el establecimiento de un régimen jurídico de dichos bienes provinciales y municipales, que es a lo que dicho precepto estatutario se refiere, sino ante el ejercicio de una competencia en medio ambiente que puede incidir en materia de montes y aprovechamientos forestales, cuya titularidad no es per se ni foral ni municipal, pues tal como la misma Norma Foral 7/2006 dispone, los montes se clasifican en públicos y privados (artículo 8 de la Norma Foral).

12. Ez da eragindako lege-proiektuaren izapidetzearen atzerapena kendu dadin eskatu.

12.º No se ha solicitado el levantamiento de la suspensión de la tramitación del proyecto de la ley afectada.

13. Azkenik, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak 2011ko azaroaren 8a finkatu du Erabaki honen inguruan gogoeta egin eta behin betiko ebazpena emateko.

13.º Por último, el Pleno de la Comisión Arbitral, señala el día 8 de noviembre de 2011 para la deliberación y fallo definitivo de la presente Decisión.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek planteatutako eskumen-arazoen arabera, Gipuzkoako BNen ondoko agerraldia izanda eta KALParen gainean batu ondoren, Ebazpen Batzordeari dagokio 9., 1., 2. eta 4. artikuluetako c) eta e) letrek, 29. artikuluko 1. eta 2. atalek, 31. artikuluko 2. ataleko a), b), c) eta g) letrek eta hamabigarren xedapen gehigarriak Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru-organoen arteko eskumenen banaketa urratzen duten edo ez argitzea.

1.º Las cuestiones de competencia planteadas por las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con la ulterior comparecencia de las JJ.GG. de Gipuzkoa y posteriormente acumuladas sobre el PLCC requieren de la Comisión Arbitral que clarifique si los artículos 9.1, 2 y 4 letras c) y e); 29, apartados 1 y 2; 31, apartado 2 letras a), b), c), d), e) y g); y disposición adicional duodécima, vulneran o no la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma Vasca y los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

Euren asmoen elementu erabakitzaile gisa indarrean den LHLa eta horren 7.a.9 artikuluaren idazketa, lege-testu beraren 8.1 artikuluari lotuta, aipatzen dituzte erakunde errekurtsogileek.

Las instituciones recurrentes cifran como elemento decisorio de sus pretensiones la vigente LTH, y la redacción de su artículo 7.a.9 en conexión con el artículo 8.1 del mismo texto legal.

Aitzitik, Eusko Jaurlaritzak EAEEren 11.1.a) artikuluan, lege-testu beraren 10.8 artikuluari lotuta, jasotzen diren ingurumen eta ekologiaren inguruko eskumenak aipatzen ditu bere jarduerari titulua ematen dioten elementu gisa.

El Gobierno Vasco, por el contrario, cita como títulos habilitantes de su actuación los competenciales de medio ambiente y ecología residenciados en el artículo 11.1.a) EAPV en conexión con el artículo 10.8 del mismo texto legal.

2. Zalantzarik gabe, argitu beharreko lehen arazoa «ingurumena eta ekologia» eskumenaren hedapenari buruzkoa da, eta hain zuzen ere, hor sartu da KALParen xede den klima-aldaketari buruzkoa, alderdi errekurtsogileek horren aurkako alegaziorik aurkeztu ez dutelarik.

2.º La primera cuestión a dilucidar es desde luego la relativa a la extensión de la competencia de «medio ambiente y ecología» en la que se ha incardinado, sin alegación en contrario por las partes recurrentes, lo relativo al cambio climático, objeto del PLCC.

Agerikoa da beste administrazio batzuei dagozkien sektoreko esparruetan jarduerak bideratzeko orduan, klima-aldaketari buruzko aferak zeharkakotasunaren paradigma direla, eta ezaugarri hori leku komun bilakatu dela.

La característica, convertida ya en lugar común, de que las cuestiones relativas al cambio climático son un paradigma de transversalidad a la hora de habilitar actuaciones en ámbitos en los que las competencias sectoriales son de otras administraciones, es algo evidente.

Planteatutako arazoen kasu zehatzari begira, KALParen 29.1 eta 2. artikuluen eta hamabigarren xedapen gehigarriaren inguruan egindako aurkaratzearen arrazoi nagusia da. Egiaz, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako aurkaratzea zabalagoa da, baina hala ere, aurka egindako testu bakoitzaren azterketa xehatua eskatzen duen sistematika exijitzen du.

En el caso concreto de las cuestiones planteadas es la razón fundamental de la impugnación realizada en torno al artículo 29.1 y 2 y la disposición adicional duodécima de PLCC. Ciertamente, la impugnación que realiza la Diputación Foral de Bizkaia es más extensa, pero exige en todo caso una sistemática que pasa por el examen detallado de cada uno de los textos impugnados.

Azterketa xehatua egin aurretik, Ebazpen Batzordeak maiatzaren 15eko 3/2003 Ebazpenean egindako baieztapenak gogoratu behar dira, eta bertan, basoari buruzko gai baten inguruan honako hau esan zuen:

Antes de proceder a su examen pormenorizado, es necesario recordar las afirmaciones que esta Comisión Arbitral efectuó en su Resolución 3/2003, de 15 de mayo, en la que, en relación con un tema de carácter forestal se decía que:

«3.- Arazo zehatza da 256/2002 Dekretuaren arabera egun Nekazaritza eta Arrantza Sailari dagozkion baso antolamendu eta koordinazioaren eskumen orokorrek aipamen hori onar dadin adinako oinarria duten ala ez antolamendu juridikoan; edo aitzitik, aipatze hutsagatik, inolaz ere ez dagozkien eskumen-esparruak gainditu egiten diren. Beste era batera planteatzearren, ea ba ote den aldiberekotasun espazioren bat, hasiera batean eta aurrerantzean gehiegizko ezarpenik egitetik salbu, Administrazio Autonomikoaren eta Foru Administrazioaren artean eskumen-dualtasun baterako aukera ematen duena mendien edo baso-jabetzaren arlo komunari dagokionez; eta dualtasun hori baieztatu eta justifikatuko balitz, aipamena zilegituta geratuko litzateke gauza daitekeen eskumen gisa 256/2002 Dekretuaren bidez eta aipatutako Sailari lotuta».

«3.- El problema en concreto es si las competencias genéricas de ordenación y coordinación forestal existente en el Decreto 256/2002 como atribuidas al Departamento de Agricultura y Pesca, tienen una base suficiente en el ordenamiento jurídico para admitirse tal alusión; o por el contrario invaden, con su mera mención, ámbitos competenciales totalmente ajenos. Por plantearlo de otro modo, si existe un espacio concurrencial que, en principio y a salvo futuras aplicaciones abusivas, permita una dualidad competencial entre la Administración Autonómica y la Foral sobre la común materia de montes o propiedad forestal; por lo que quedaría, de afirmarse y justificarse tal dualidad, legitimada la alusión como una competencia de potencial ejercicio por parte del Decreto 256/2002 y referido al citado Departamento»,

Eta honako hau ondorioztatu zuen:

Para concluir que:

«Horrenbestez, badirudi badituztela eta behin eta berriro gauzatzen dituztela, basoaren kudeaketa eta antolamenduari buruzko eskumenak Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideek, foru-organoen esku dagoen espazio propio eta ukaezina mugatu gabe. Sistema horrek inolako arazorik gabe funtzionatu izan du -orain arte behintzat-, eta era horretara, Administrazio publikoen arteko lankidetza printzipioaren esanetara dago, LHLko 2. artikuluak eskatzen duen bezala».

«Luego sí parece cierta la existencia, y su ejercicio reiterado, de competencias de ordenación y gestión forestal por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, sin mengua de un espacio privativo e incontestado a disposición de los órganos forales, sistema que ha funcionado sin problema alguno -hasta el presente al menos- sirviendo así al principio de colaboración entre las diversas Administraciones públicas que exige el artículo 2 de la LTH».

Nolanahi ere, honako gaia salbuetsi egiten zen:

En todo caso se excepcionaba el siguiente tema:

«Konstituzio Auzitegiaren 15/1997 epaian esandakoa berretsiz, espazio partekatu horretatik abiatuz, Erakunde Erkideen antolamendurako, planifikaziorako eta koordinaziorako ageriko ahalmen ugari dituen espazio partekatu horretatik, Ebazpen Batzorde honi ez dagokio sail bat berregituratzeko Dekretu apal batean egindako aipamen orokor sinple bat -baina bere garrantzia duena, hemen agerian jarri den bezala- besteren eskumenetan ustez sartu izanari buruzko erabakia ematea. Gatazka horri dagokionez, egun eskumenak gainditu direnik ez sumatzeak ez du esan nahi gerora begira eta basogintzari buruzko esparruaren garapenean ezingo denik gertatu; baina hori beste gatazka bat izango da, ez da egungoa izango».

«Corroborando lo afirmado en la STC 15/1997, partiendo de ese espacio compartido, pero con abundantes y evidentes potestades ordenadoras, planificadoras y de coordinación radicadas en las Instituciones Comunes, no cabe a esta Comisión Arbitral resolver sobre una posible e hipotética intromisión en competencias ajenas producidas por una simple mención general -de suficiente peso, como se ha hecho notar- realizado en un modesto Decreto de reestructuración departamental. Que en la actualidad del presente conflicto no se aprecien extralimitaciones competenciales, no quiere decir que en un futuro, y en el desarrollo del marco que incide sobre lo forestal, no puedan tener lugar; pero ese será otro conflicto, no el presente».

3. Ildo horretatik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak 2010eko abenduaren 21ean KALPari lotuta aurkeztutako txosten juridikoak dio -Eusko Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrari igorritako dokumentazioan jasotzen da-, gai honen inguruko eragin oso esanguratsua sortzen dela Autonomia Erkidegoei dagozkien eskumenetan.

3.º En esta línea, el informe jurídico en relación con el PLCC, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, de fecha 21 de diciembre de 2010, que figura en la documentación remitida por el Gobierno Vasco al Parlamento Vasco, establece que en esta materia se produce una incidencia muy relevante en las competencias que se atribuyen a las Comunidades Autónomas.

Era horretara, Plan Nazionalak finkatutako irizpideen baitan eta horiei lotuta, Autonomia Erkidegoek dute Planaren aurreikuspenak betetzeko xedearekin neurriak hartzeko eskumena, eta horrela, Espainiak behar bezala aurre egin ahal izango die Kyotoko Protokolotik eta Erkidegoko Zuzenbidetik eratorritako eskakizunei.

Así, dentro de los criterios establecidos en el Plan Nacional, y en correspondencia con ello, las Comunidades Autónomas son las competentes para adoptar diversas medidas con la finalidad de que las previsiones del mismo se cumplan, y de este modo, España pueda hacer frente satisfactoriamente a las exigencias derivadas del Protocolo de Kyoto y del Derecho comunitario.

Plana onesteko Estatuaren eskumenak Autonomia Erkidegoek eta tokiko Administrazioek Planean aurreikusitako neurrietako asko hartu ahal izatea kaltetzen ez duela berresten jarraitzen du (esaterako, sektore zehaztugabeetako isurtzeak murrizteari buruzkoak).

Continúa afirmando que esa competencia estatal para aprobar el Plan no menoscaba la competencia de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones locales para adoptar muchas de las medidas previstas en el Plan (como las relativas a la reducción de emisiones en los sectores difusos).

KALPari lotuta Eusko Jaurlaritzaren eskumena justifikatzen du EAEEren 11.1.a) artikuluan EBaren 149.1.23 artikuluari lotuta, eta ingurumenari buruzko eta mendiei, baso-aprobetxamenduei eta abelbideei buruzko oinarrizko legeria Estatuari dagokiola gogorarazten du, EAEren esku legeriaren garapena eta betearazpena dagoelarik, EAEEren 11.1.a) artikuluaren bidez.

Justifica la competencia del Gobierno Vasco en relación con PLCC en el artículo 11.1.a) EAPV en conexión con el artículo 149.1.23.ª CE y recuerda que corresponde al Estado la legislación básica sobre medio ambiente y sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, con desarrollo legislativo y de ejecución por parte de la CAPV, vía ex artículo 11.1.a) EAPV.

Mendiei, baso-aprobetxamenduei eta -zerbitzuei, abelbideei eta larreei dagokienean, EAEk bakarrik du eskumena, EAEEren 10.8 artikuluaren bidez, eta gai horien inguruan oinarrizko legeria erabakitzeko orduan EBaren 149.1.23 artikuluak xedatutakoari kalterik egin gabe. Gainera, LHLaren esparruan (7.a artikuluaren bidez), eskumen hau soil-soilik Lurralde Historikoetako Foru-organoei dagokie eta LHLaren 8. artikuluak zehaztutako hedapenarekin.

En lo relativo a montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, la competencia exclusiva es de la CAPV ex artículo 10.8 EAPV, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª CE a la hora de dictar la legislación básica en estas materias. Además, esa competencia, en el marco de la LTH (ex artículo 7.a.9) le corresponde a los Órganos Forales de los Territorios Históricos con carácter exclusivo y con la extensión establecida en el artículo 8 LTH.

Ingurumena babesteko arauek duten gutxienekoen bidezko antolamendua behin eta berriz interpretatu du Konstituzio Auzitegiak: modu horretan, aipatutako txostenak Konstituzio Auzitegiaren 156/1995 Epaiaren doktrina jasotzen du 4. Oinarri Juridikoan:

De forma repetida ha interpretado el Tribunal Constitucional el carácter de ordenación mediante mínimos que tienen las normas de protección del medio ambiente: así, el informe reseñado recoge la doctrina de la STC 156/1995 en su Fundamento Jurídico 4.º:

«oinarrizkoak gutxienekoen bitartez antolatzeko funtzioa betetzen du, eta dena den, gutxieneko horiek errespetatu behar dira, baina gaiaren eskumena duten Autonomia Erkidegoei babes-maila altuagoak ezartzeko ahalmena eman diezaiekete (...). Oinarrizkoak, aldi berean, gutxieneko izaera du, ingurumena babesteko eredu ezinbesteko gisa, eta gune horretatik kanpo, gauzatzeko orduan, berau osatzen eta garatzen duten arauak sartzen dira jokoan, araudi osoan inolako desadostasunik eragin gabe. Horrenbestez, gaia mailen arabera sailkatzen da, eta estatu-mailakoa nahikoa eta homogeneoa izan behar da, baina esan dezagun, hobe daitekeena izan behar da, Autonomia Erkidego bakoitzaren ezaugarrietara egokitze aldera».

«lo básico cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencia en la materia establezcan niveles de protección más altos (...). Lo básico tiene aquí simultáneamente carácter mínimo, como patrón indispensable para la protección del medio ambiente, fuera de cuyo núcleo entran en juego las normas que lo complementan y lo desarrollan, con la ejecución, sin fisura alguna de ese entero grupo normativo. Se trata pues, de una estratificación de la materia por niveles, donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejorable por así decirlo para adaptarlo a las circunstancias de cada Comunidad Autónoma».

Era horretara, EAEren eremuan ingurumenaren babesaren eskumena, oro har, EAEko Erakunde Erkideei dagokiela ondorioztatzen da, LHLaren 6. artikuluari jarraikiz.

De esta forma, se concluye que en el ámbito de la CAPV, la protección del medio ambiente es una competencia que, con carácter general, pertenece a las Instituciones Comunes de la CAPV, de acuerdo con el artículo 6 LTH.

Hala eta guztiz ere, Lurralde Historikoek aztergai den ekimenaren xedeari lotutako beste gai batzuen gaineko eskumenak dituzte, hala nola, Obra eta Zerbitzuen Foru-plana idatzi eta onartzeari dagozkion berariazko eskumenak, Tokiko Erakundeentzako laguntza eta aholkularitza teknikoa; probintzien eta udalerrien ondasunen erregimena, jabari publikoari dagozkionak zein ondarezkoak edo ondasun propioenak eta herriari dagozkionak; errepide eta mendien plangintza egitea, proiektua egitea, eraikitzea, zaintzea, aldatzea, finantzatzea, erabiltzea eta zehaztapena egitea; mendiak eta nekazaritzako eta mendiko lurzoruak zaintzea eta hobetzea, babestutako natura-guneen administrazioari dagozkionak; beste Lurralde Historiko batzuengan eraginik izango ez duten edo Eusko Jaurlaritzak interes orokorreko obra gisa aitortzen ez dituen obra publikoak gauzatzea.

Los Territorios Históricos tienen atribuidas, sin embargo, competencias en otras materias conexas con la que es objeto de la iniciativa que se examina, como pueden ser las exclusivas en materia de redacción y aprobación del Plan Foral de Obras y Servicios, asistencia y asesoramiento técnico a las Entidades Locales; régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público como patrimoniales o de propios y comunales; planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso y explicitación de carreteras y caminos; montes y conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales, las de administración de espacios naturales protegidos; obras públicas cuya realización no afecte a otros Territorios Históricos o no se declare de interés general por el Gobierno Vasco.

Era berean, Lurralde Historikoei dagokie hainbat gairen inguruan Erakunde Erkideetatik etorritako arauak garatu eta betetzea, hala nola, landare osasunari, nekazaritzaren erreforma eta garapenari dagokionez; nekazaritzaren hedapena, sustapena eta trebakuntza; mahastizaintza eta enologia; landare-ekoizpena, haztegietako haziak eta landareak salbu; animalien ekoizpena eta osasuna; arrain kontinental eta ehiza aberastasunaren aprobetxamendu erregimena; ur publiko kontinentalen eta ibilgu naturalen, ibaiertzen eta zortasunen polizia.

Corresponde igualmente a los Territorios Históricos el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en materias tales como sanidad vegetal, reforma y desarrollo agrario; divulgación, promoción y capacitación agraria; viticultura y enología; producción vegetal, salvo semillas y plantas de viveros; Producción y sanidad animal; régimen de aprovechamiento de riqueza piscícola continental y cinegética; policía de las aguas públicas continentales y de sus cauces naturales, riberas y servidumbres.

Eta azkenik, hainbat gairen inguruan Erakunde Erkideen legeria bere lurralde barruan betetzea, hala nola, babestutako natura-guneen administrazioaren kasuan; ekimena, idazketa, betearazpena, kudeaketa, fiskalizazioa eta informaziorako eskumenak, nola Lurralde eta Hirigintza Antolaketaren tresnak onesteko ahalmena, dagokion aplikazio eremuan maila goragoko plangintzen zehaztapenak garatzeko orduan, Legeak beste erakunde publiko eta hirigintza-organo batzuei esleitutako eskumenei kalterik egin gabe; bizitegirako hiri-lurzoruan gerta daitezkeen Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei lotuta, kalifikatzeko, neurri zuzentzaileak finkatzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko eskumenak, baldin eta erkidegoz kanpoko Lurralde Historiko edo Erakunde Publiko bati baino gehiagori eragiten ez badio, eta legez Udal Erakundeei dagozkien eskumenei kalterik egin gabe.

Y finalmente, la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones Comunes en materias tales como la administración de espacios naturales protegidos; las facultades de iniciativa, redacción, ejecución, gestión, fiscalización e información, así como las de aprobación de los instrumentos de la Ordenación Territorial y Urbanística, en desarrollo de las determinaciones del planeamiento de rango superior, dentro de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otros entes públicos y órganos urbanísticos; las facultades de calificación, señalización de medidas correctoras, inspección y sanción en relación con Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que puedan establecerse, en suelo urbano residencial, siempre que no afecte a más de un Territorio Histórico o Ente Público extracomunitario, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a los Entes Municipales.

Lurralde Historikoei dagozkien eskumen horien ondorioz, kasu batzuetan, klima-aldaketaren aurkako borrokaren alorrean Foru Aldundiei funtzio zehatz batzuk aitortzen zaizkie aurreproiektuan, eta beste batzuetan, berriz, esaterako, Klima-aldaketari buruzko Euskal Plana lantzeko parte-hartzea, behar bezala ordezkatutako kide anitzeko organoen bidez, adibidez, Euskadiko Ingurumen Batzordea.

Tales competencias de los Territorios Históricos conducen en unos casos al reconocimiento en el anteproyecto de determinadas funciones a las Diputaciones Forales en el marco de la lucha contra el cambio climático y, en otros, de su participación, p. ej. en la elaboración del Plan Vasco de Cambio Climático, a través de órganos colegiados en los que se encuentran debidamente representadas, como es la Comisión Ambiental del País Vasco.

Aurkaratzeko xede diren aginduak zehazkiago azaldu asmoz, bi aginduren inguruan, hots, KALParen 29 eta 33. artikuluen kasuan, besteak beste, honako hau adierazten du txostenak: helburu zehatz argia duten printzipioen gaineko aginduak dira, eta botere publikoek irizten dioten modu egokienean erdietsi beharreko printzipioak eta helburuak adierazten dituzte; eduki arautzailea du, baina ez berehalakoa, aurrera begirakoa baizik, eta helburu horiek gauzatu behar diren arau edo planak onesten diren unera arte atzeratuko da.

Pasando más en concreto a los preceptos objeto de impugnación, el informe señala en relación a dos de ellos, los artículos 29 y 33 PLCC, entre otros, lo siguiente: se trata de preceptos en los que se formulan principios con un marcado carácter finalista, que enuncian principios y objetivos que deben alcanzar los poderes públicos en la forma que estimen más adecuada, con un contenido regulativo no inmediato, sino mediato, postergado al momento en que se aprueben las normas o planes en que han de materializarse aquellos objetivos.

4. Eusko Jaurlaritzak ingurumenari dagokionez eskumen-ezaugarriei lotuta emandako arrazoiak ikusi ondoren, LHLaren 7.a.9 artikuluaren eta LHLaren 8. artikuluaren arabera, mendiei dagokienez Lurralde Historikoetako Foru-organoek dituzten eskumenen garrantziaren gaineko gogoeta egitea komeni da orain.

4.º Conviene ahora que frente a lo ya razonado en relación con las características competenciales en materia de medio ambiente por parte del Gobierno Vasco, se haga una reflexión sobre el alcance de las competencias en materia de montes de los Órganos Forales de los Territorios Históricos, ex artículo 7.a.9 LTH y 8 LTH.

Egia esateko, hiru Foru Aldundi errekurtsogileek Mendiei buruzko foru-arau propioak erabaki dituzte dagozkien eskumenez baliatuz; Arabakoa, Mendiei buruzko martxoaren 26ko 11/2007 Foru-araua (aurrerantzean, AMFA). Bizkaikoa, Mendiei eta Babestutako Natura-guneen Administrazioari buruzko ekainaren 2ko 3/1994 Foru-araua (aurrerantzean BMFA), eta Gipuzkoakoa, Gipuzkoako Mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru-araua (aurrerantzean, GMFA).

Lo cierto es que las tres Diputaciones forales recurrentes han dictado en uso de sus competencias, sus respectivas normas forales de Montes; la de Álava, la Norma Foral de Montes n.º 11/2007, de 26 de marzo (en adelante, NFMA). La de Bizkaia, la Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos (en adelante, NFMB) y la de Gipuzkoa, la Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa (en adelante, NFMG).

AMFAk espresuki aipatzen du ingurumena eta honako hau dio:

La NFMA se refiere de forma expresa a la materia ambiental y dice:

«Hori dela-eta, aurreko Arauaren artikuluen gaineko aldaketa partziala egin beharrean, Foru-arau berri bat lantzea erabaki da, eta Foru-arau horrek antzeko gaiak arautzen dituzten beste lege batzuen printzipioak ere aintzat hartuko ditu, esaterako, Euskadiren kasuan, Natura Babesteko Legea edo Ingurumena Babesteko Lege Orokorra».

«Por todo ello, en lugar de una modificación parcial del articulado de la Norma anterior, se ha optado por elaborar una nueva Norma Foral que considere también los principios de otras leyes que regulan materias afines, como, en el caso del País Vasco, la Ley de Conservación de la Naturaleza o la Ley General de Protección del Medio Ambiente».

Eta halaber, era honetan definitzen du mendia:

Y además define el monte como:

«2. artikulua.- Mendiaren kontzeptua eta definizioak. Arau honen ondorioetarako, hurrengo definizioak hartuko dira kontuan: 1.- Mendia edo baso-lurzorua:

«Artículo 2.- Concepto de monte y definiciones. A los efectos de esta Norma, se entiende por: 1.- Monte o suelo forestal:

a) Berez sortu diren zein ereintza edo landaketatik datozen zuhaitzak, zuhaixkak, sastrakak edo belarkarak dituen landa-eremua, bai mendikoa, bai ibaiertzekoa, laborantzako lurrak salbu.

a) Todo terreno rústico montano o de ribera en que vegeten especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, bien espontáneas o procedentes de siembra o plantación, siempre que no sean características del cultivo agrícola.

b) Basotzeko edo basogintzako erabilerarako erabiliko direnak, araudi aplikagarriaren arabera.

b) Los que se destinen a ser forestados o transformados al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable.

c) Baso-bideak edo mendian dagoen beste edozein azpiegitura.

c) Las vías y caminos forestales o cualquier otra infraestructura situada en el monte.

d) Ibaiertzeko basoei edo ur-ibilguen ertzei eusten dietenak, eta urbazterreko espezieen bidez basotu daitezkeen ertzetako lurzoruak.

d) Los que sustentan bosques de ribera o margen de cursos de agua, así como los suelos de márgenes susceptibles de forestación con especies ripícolas.

e) Ohiko Partzuergo, Mendilerroetako Erkidego edo kide gehienak zuzenbide publikoko erakunde dituzten beste Erkidego batzuei dagozkien landa-eremuak. Ez dira menditzat hartuko nekazaritza eta arbolazaintzako lurrak, ezta haztegi eta apainketarako direnak ere».

e) Los terrenos rústicos pertenecientes a las tradicionales Parzonerías, Comunidades de Sierras o a aquellas otras Comunidades cuyos miembros sean mayoritariamente entidades de derecho público. No se consideran montes los terrenos agrícolas y los dedicados a arboricultura, ni los dedicados a los viveros y ornamentación».

3. artikuluak eskumen-esparruarekin jarraitzen du:

Continúa con el marco competencial, en su artículo 3:

«Lurralde Historikoaren eskumenak.

«Competencias del Territorio Histórico.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuan eta Eusko Legebiltzarraren Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru-organoen arteko harremanei buruzko 1983ko azaroaren 25eko Legearen 7.a.9 artikuluan xedatutakoaren arabera, Arabako Lurralde Historikoak berariazko eskumena du mendien arloan. Horren ondorioz, Estatuko oinarrizko legeriak Autonomia Erkidegoez egiten dituen aipamenak Arabako Lurralde Historikoko Foru-organoei egiten zaizkiela ulertuko da.

1.- Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el artículo 7.a.9. De la Ley de 25 de noviembre de 1983, del Parlamento Vasco, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, el Territorio Histórico de Álava tiene competencia exclusiva en materia de Montes. En consecuencia, las referencias que la legislación básica del Estado hace de las Comunidades Autónomas se entenderán hechas a los Órganos Forales del Territorio Histórico de Álava.

2.- Arabako Foru Aldundiari dagokio araudi, ikerketa, administrazio eta zehapen ahalmenak gauzatzea Arabako Lurralde Historikoan dauden mendietan, baita Foru-arau honek esleitzen dizkion berariazko ahalmenak ere. Administrazio ahalmenak mendien eta baso-lurzoruaren gaineko teknika eta kontrol, ikuskapen eta zaintza eginkizunak barne hartzen ditu. Kontrol eginkizunak erabilera, okupazio eta aprobetxamenduak baimendu, edo hala denean, emateko eskumenaz gain, hori gauzatzeko beharrezko datuak eta agiriak eskuratzeko eskubidea eta Arau hau aplikatzeko behar diren neurriak eta debekuak agintzeko ahalmena barne hartzen ditu. Horrez gain, mendi publikoetan mugatu, ofizioz leheneratu eta maizterra administrazioaren bidetik kaleratzeko ahalmenak izango ditu, erakunde titularren izenean. [...]

2.- Corresponde a la Diputación Foral de Álava el ejercicio de las potestades reglamentaria, de investigación, administrativa y sancionadora en los montes sitos en el Territorio Histórico de Álava, además de las específicas que la presente Norma Foral le otorgue. La potestad administrativa incluye las funciones técnica y de control, la inspección y la vigilancia sobre los montes y el suelo forestal. La función de control comprende, además de la competencia para autorizar o conceder en su caso los usos, ocupaciones y aprovechamientos, el derecho a obtener los datos y documentos necesarios para su ejercicio y la facultad de ordenar las medidas y prohibiciones necesarias para la aplicación de esta Norma. En los montes públicos tendrá, además, las potestades de deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo en nombre de las entidades titulares. [...]

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 44. artikuluko 2. atalean xedatutakoarekin bat etorriz, ingurumen-inpaktuaren gaineko txostena eta deklarazioa egitea, Arabako Foru Aldundian mendien arloko eskuduntza duen sailari dagokio, betiere eskumen substantiboa erakunde horri esleitu zaion kasuetan».

4.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, corresponde al Departamento competente en materia de montes de la Diputación Foral de Álava la competencia para la emisión del informe y la declaración de impacto ambiental en aquellos casos en los que la competencia sustantiva esté atribuida a la Diputación Foral de Álava».

Eta oihaneztapenari lotuta, honako hau dio 55. artikuluak:

Y en lo relativo a la forestación en su artículo 55:

«Oihaneztapena.

«Forestación.

1.- Oihaneztapena birsorkuntza naturalaren osagarria da, aurretik zuhaitzak dituen lurrean basoberritzea, eta zuhaitzik gabekoan, oihaneztapena egin daitezkeela.

1.- La forestación constituye un complemento de la regeneración natural, pudiendo establecerse sobre un terreno anteriormente arbolado, reforestación, o desarbolado, forestación propiamente dicha.

2.- Oihaneztapena, zuhaitzen birsorkuntza gisa ulertua, mendiaren jabeari dagokio, eta diruz lagundu ahal izango da ezartzen diren laguntza ildoei jarraiki.

2.- La forestación, como la regeneración del arbolado, corresponde al propietario del monte y podrá ser subvencionada, en virtud de las líneas de ayuda que se establezcan.

3.- Hektarea bat edo gehiagoko azalera duten oihaneztapen proiektuek Arabako Foru Aldundiaren Baso-organo eskudunak ezartzen dituen xedapen tekniko fisiko eta espezifikoei heldu beharko diete, aldez aurretik organo horrek onetsitako Antolamendu Plan edo Plan Tekniko baten barruan ez badaude. Foru-baimena eskuratu ondoren, ez dira prebentziozko kontroleko egintzen edo udal lizentziaren mendean jarriko».

3.- Los proyectos de forestación cuya superficie sea igual o mayor a 1 ha deberán ajustarse a las disposiciones técnicas físicas y específicas que establezca el Órgano Forestal competente de la Diputación Foral de Álava, salvo que formen parte de un Plan de Ordenación o Técnico, previamente aprobada por la misma. Una vez obtenida la autorización foral no estarán sometidos a actos de control preventivo o licencia municipal».

Azkenik eta atmosferaren kutsadurari lotuta:

Por último y en relación a la contaminación atmosférica:

«63. artikulua.- Atmosferaren kutsaduraren aurkako babesa.

«Artículo 63.- Protección contra la contaminación atmosférica.

Mendien arloan eskumena duen Foru Aldundiaren Sailak Araban atmosferaren kutsadurak baso-sistemetan eragiten dituen kalteak antzeman eta saihestera bideratutako ekintzak burutu daitezen aginduko du, Europar Batasuneko zuzentarauen eta Europako erakundeen gomendioen arabera».

El Departamento competente en materia de montes de la Diputación Foral en el ámbito de Álava dispondrá la ejecución de las acciones encaminadas a la detección y prevención de los daños producidos por la contaminación atmosférica en los sistemas forestales, conforme a las directivas de la Unión Europea y las recomendaciones de las Instituciones Comunitarias».

BMFAk ere eskumenen gaiari heltzen dio Zioen Azalpenean, eta honako hau dio:

La NFMB aborda también en su Exposición de Motivos, el tema competencial y recoge que:

«Eusko Legebiltzarraren Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru-organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legea Bizkaiari, eskumen esklusiboa duela, mendien erregimen juridikoari, baso-aprobetxamenduei, eta nekazaritza eta basoko lurzoruen babes eta hobekuntzari heltzeko ahalmena ematen dion egungo eskumen-esparrua da, aipatu Legearen 7.a.9 eta 8.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz. Era berean, Lege horren 7.c.3 eta 4 eta 8.3 artikuluetan aurreikusita dagoenaren arabera, kudeaketa Lurralde Historiko honi dagokion babestutako natura-guneen administrazioa araupetu da, eta gauza bera egin da suteen aurkako babesarekin ere. Hori guztia Konstituzioaren 149.1.23a artikuluan xedatutakoaren arabera, Estatuari mendien eta baso-aprobetxamenduei buruzko oinarrizko legeria gordetzen diona, eta Euskal Herriko Autonomia Estatutuan xedatutakoaren arabera, eta lehen aipatutako azaroaren 25eko 27/1983 Legean ezarritakoaren arabera, Foru-arau honetan araututako gainerako gaiei dagokienez».

«la Ley 27/1983, de 25 de noviembre (Parlamento Vasco) de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos constituye para Bizkaia el marco competencial actual que le faculta para abordar, con carácter de competencia exclusiva, el régimen jurídico de los montes, aprovechamientos forestales, conservación y mejora de suelos agrícolas y forestales en los términos establecidos en los artículos 7.a.9 y 8.1 de dicha Ley. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.c.3 y 4 y 8.3 de la misma Ley se regula la materia relativa a la administración de aquellos Espacios Naturales Protegidos cuya gestión corresponde a este Territorio Histórico, y defensa contra incendios. Todo ello con respecto a lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que reserva al estado la legislación básica sobre montes y aprovechamientos forestales y a lo igualmente dispuesto en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en la ya citada Ley 27/1983, de 25 de noviembre, respecto de las demás materias reguladas en esta Norma Foral».

Eta era berean, ekologiaren gaia nabarmentzen du:

E igualmente realza el tema de la ecología:

«1.- Lurralde Historikoko mendien eta basoen balio sozioekologikoak babestu eta zaintzea, baita horien zabalkuntza eta hobekuntza sustatzea ere, batez ere jatorrizko ekosistemara itzultzeko eta garatzeko ahalmena adierazten dutenak. [...]

«1.- Conservar y proteger los valores socio-ecológicos de los montes y áreas forestales del Territorio Histórico, así como promover e impulsar la ampliación y mejora de las mismas, especialmente aquellas con capacidad de autorregeneración y evolución hacia ecosistemas originarios. [...]

5.- Mendien edo basoen alorreko edo antzeko arloetako gaietan eskumena duten administrazioen arteko elkarlana eta koordinazioa sustatzea eta bultzatzea, baita Foru Aldundien eta Tokiko Erakundeen edo Elkarte Publiko edo Pribatuen artekoak ere, basoetako lurzoruak benetan eta eraginkortasunez defendatu eta babeste aldera».

5.- Fomentar e impulsar la cooperación y coordinación entre las Administraciones con competencias en la materia o materias conexas con los montes o áreas forestales, así como entre la Diputación Foral y Entidades Locales o Asociaciones Públicas o Privadas, con el propósito de hacer real y efectiva la defensa y protección de los suelos forestales».

Mendiari buruzko kontzeptua geroago garatzen du, 6. artikuluan:

El concepto de monte lo desarrolla posteriormente en su artículo 6:

«Kontzeptua.

«Concepto.

1.- Foru-arau honen ondorioetarako, honako hau joko da mendi edo basotzat:

1.- Se entenderá por monte o área forestal a los efectos de la presente Norma Foral, lo siguiente:

a) Berez zein aurretiaz erein edo landatu egin direlako hazi diren baso espezieak edo multzoak dituzten landa-eremuak, espezie horiek zuhaitzak, zuhaixkak, sastrakak edo belarrak izanda ere.

a) Los terrenos rústicos en los que vegeten o puedan vegetar, espontáneamente o previa siembra o plantación, especies o comunidades forestales, sean arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas.

b) Mendien edo basoen mugetan dauden landu gabeko lurrak edo lugorriak, horiek aipatu basoa edo mendia babesteko beharrezkoak direnean; halaber, nekazaritzarako lantzen diren lurrak izan arren, mendien edo basoen barruan dauden guneak, horien lanketa hiru urtetan behintzat bertan behera utzita dagoenean.

b) Los terrenos incultivados o yermos situados en los límites de los montes o áreas forestales que sean necesarios para la protección de éstas, así como aquellos otros que aun habiendo estado sometidos a cultivo agrícola, constituyan enclaves en los montes o áreas forestales cuyo cultivo se haya abandonado por un plazo superior a tres años.

c) Era berean, basogintzaren alorreko lursailak izango dira mendien edo basoen barruan edo horien mugetan dauden nekazaritzako lursailak, beti ere sail horiek lanketaren gutxieneko unitatea baino txikiagoak direnean.

c) Igualmente, son terrenos forestales aquellas superficies agrícolas que hallándose ubicadas en el interior de los montes o áreas forestales o en los límites de éstas, tengan una extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.

d) Nekazaritza Sailak, ezaugarriak edo kokapena kontuan hartuta, basoberritze, higaduraren kontrako babesa eta neurri zuzentzaileak, inguruaren paisaiaren hobekuntza edo basoari lotutako beste edozein egitasmoren barruan sartuko lituzkeen landa-eremu guztiak.

d) Cualesquiera terrenos rústicos que como consecuencia de sus características o situación fueran incluidos por el Departamento de Agricultura dentro de los proyectos de reforestación, protección y corrección de la erosión, mejora paisajística del entorno o cualesquiera otras actuaciones de carácter silvícola.

e) Berezko birsorkuntza prozesuan dauden zelaiak eta larreak, pistak eta basabideak, eta orokorrean, basogintzari lotuta dauden azpiegiturek hartzen dituzten sailak ere menditzat joko dira».

e) Se consideran también montes los prados y pastizales de regeneración natural, las pistas y caminos forestales y, en general, las superficies ocupadas por las infraestructuras forestales».

Ekologiari dagokionez, 109. artikuluan berriz ere adierazten du:

En cuanto a la ecología, insiste en su artículo 109:

«Eskumena.

«Competencia.

1.- Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru-organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.c.3 artikuluak dioenaren arabera, Foru Aldundiari dagokio babestutako natura-guneen balio ekologikoak zaintzeko behar diren administrazio-egintza guztiak kudeatu eta gauzatzea.

1.- A la Diputación Foral, en el marco de lo dispuesto en el artículo 7.c.3 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, le corresponderá la gestión y ejecución de cuantas acciones administrativas fueran necesarias en orden a salvaguardar los valores ecológicos de los espacios naturales protegidos.

2.- Baldin eta babestutako natura-guneren bat Bizkaiko Lurralde Historikoari dagozkion lurretan ez ezik, beste lurralde batzuetakoetan ere kokatuko balitz, aurreko atalean aipatutako kudeaketa administrazioen arteko koordinazio eta lankidetza printzipioei lotu beharko zaie, besteak beste».

2.- Cuando un espacio natural protegido se asentara, además de en terrenos pertenecientes al Territorio Histórico de Bizkaia en áreas ubicadas en otros Territorios, la gestión a la que se hace referencia en el apartado anterior deberá sujetarse, entre otros, a los principios de coordinación y cooperación interadministrativa».

Azkenik, GMFAk Gipuzkoako Foru Aldundiaren berariazko eskumenak azaltzen ditu 3. artikuluan:

Por último, la NFMG muestra las competencias exclusivas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en su artículo 3:

«Lurralde Historikoaren eskumenak.

«Competencias del Territorio Histórico.

1.- Lurralde Historikoak eskumen osoa duenez mendi gaietan, Estatuko oinarrizko legeriak Autonomia Erkidegoei egiten dizkien erreferentziak, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bertako foru erakundeei egindakotzat hartuko dira. Horrenbestez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ahalmena izango da Lurralde Historikoaren araudia garatu eta betearaztea ondorengo gaietan: baso politika eta plangintza, mendien kontserbazioa, zaintza eta babesa, basoberritze lanak, aprobetxamenduak, baso-zerbitzuak, larreak, abelbideak eta basoko eraikuntzak eta azpiegiturak; basozaintzaren erregulazioa eta kudeaketa, nekazaritza eta basogintzako lurren zaintza eta hobekuntza, baita herri erabilerako mendien eta probintziako nahiz udal mailako gainerako herri jabariko mendien eta mendi pribatuen erregimena eta kudeaketa, eta zigortzeko ahalmena.

1.- En virtud de la competencia exclusiva que ostenta el Territorio Histórico en materia de Montes, las referencias que la legislación básica del Estado hace a las Comunidades Autónomas, se entenderán hechas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa a sus Órganos Forales. Por tanto, corresponden a la Diputación Foral de Gipuzkoa las facultades de desarrollo y ejecución de la normativa del Territorio Histórico en materia de: política y planificación forestal, conservación, defensa y protección de los montes, repoblaciones forestales, aprovechamientos, servicios forestales, pastos, vías pecuarias y construcciones e infraestructuras forestales; regulación y gestión de la guardería forestal, la conservación y mejora de suelos agrícolas y forestales, así como para la regulación del régimen y gestión de los montes con usos comunales y del resto de montes demaniales o privativos provinciales y municipales y la potestad sancionadora.

2.- Betearazteko ahalmen horiek gauzatzeko, aurreko puntuan zehaztutako gaietan eskumenak dituzten Foru Aldundiko organoek osatuko dute Gipuzkoako Baso Administrazioa.

2.- A efectos del ejercicio de las facultades de ejecución, constituyen la Administración Forestal de Gipuzkoa, aquellos órganos de la Diputación Foral que tengan atribuidas las competencias sobre las materias relacionadas en el apartado anterior».

Ingurumenaren gaiari Zioen Azalpenean heltzen dio:

Atiende al tema ambiental en su Exposición de Motivos:

«Gai horien inguruko foru erregimenaren eguneratzea Gipuzkoako Mendiei buruzko 1994ko uztailaren 8ko 6/1994 Foru-arauaren bidez egin zen. Foru-arau horretan Gipuzkoako Foru Aldundiari esleitzen zaio mendien plangintza eta kudeaketa iraunkorra egiteko eskumena, tokiko erakundeekin eta partikularrekin lankidetzan, betiere ingurumen, ekonomia eta gizarte alorrak kontuan hartuta, Helsinkin (Finlandia) 1993an egindako Europako Basoen Babeserako Ministroen Biltzarraren H1 Ebazpenean zehaztu zen moduan. Horrela, ebazpen horren ondorioetarako, baso kudeaketa iraunkorra izango da: basoen eta baso-lurren administrazio eta erabilera moduak eta intentsitateak aukera ematea mendiek beren biodibertsitateari, produktibitateari, birsortzeko gaitasunari, bizitasunari eta gaur egun eta etorkizunean maila lokal, nazional nahiz globalean funtsezko zeregin ekologikoak, ekonomikoak eta sozialak betetzeko duten ahalmenari eusteko, beste ekosistema batzuei kalterik egin gabe».

«La actualización foral en estas materias se efectuó a través de la Norma Foral 6/1994, de 8 de julio, de Montes de Gipuzkoa, que atribuye a la Diputación Foral de Gipuzkoa la competencia para realizar la planificación y gestión de los montes, en colaboración con las entidades locales y las personas particulares, de una manera sostenible en su triple dimensión ambiental, económica y social tal como se definió en la Resolución H1 de la Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa celebrada en Helsinki (Finlandia) en 1993, acordando que a efectos de esta Resolución se define como gestión forestal sostenible: la administración y uso de los bosques y tierras forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, y que no causen daño a otros ecosistemas».

Eta basoberritzeen gaineko esku-hartzea 86. artikuluan zehazten du:

Y precisa su intervención en las repoblaciones forestales en su artículo 86:

«Xedapen orokorrak.

«Disposiciones generales.

1.- Titulu honetan arautzen denaren bidez, mendi publikoak nahiz partikularrenak sistema naturalez edo artifizialez basoberritzeko, berritzeko eta hobetzeko zereginetan esku hartuko du Baso Administrazioak, lurzoruaren, bertako animalia eta landareen aniztasunaren, ur baliabideen eta paisaiaren defentsa eta kontserbazioa zaintzearren.

1.- La Administración Forestal intervendrá en la repoblación, regeneración y mejora, natural o artificial, de los montes públicos o de particulares mediante los medios que se regulan en este Título, velando por la defensa y conservación del suelo, la diversidad de la flora y fauna autóctona, los recursos hídricos y el paisaje.

2.- Lurralde Historikoaren titularitateko mendietan, Baso Administrazioak sistema naturalez edo artifizialez basoberritzeko eta berritzeko lanak eta hobekuntza tekniko, sozial eta ekonomikoak gauzatuko ditu.

2.- La Administración Forestal ejecutará la repoblación y regeneración natural o artificial, así como las mejoras de orden técnico, social y económico de los montes cuya titularidad ostente el Territorio Histórico.

3.- Mendiak basoberritzeko lanetan ingurumenaren eraginaren ebaluaziorako arautegia bete dadin zainduko du Baso Administrazioak.

3.- La Administración Forestal velará por el cumplimiento de la normativa de evaluación del impacto ambiental en las repoblaciones forestales.

4.- Baso Administrazioak lankidetzarako neurriak hitzartu ahal izango ditu Gipuzkoako Basozaleen Elkartearekin, mendi partikularren antolamendua eta kudeaketa hobetzeko eta arrazoizkoago bihurtzeko».

4.- La Administración Forestal podrá concertar con la Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa las medidas de colaboración tendentes a una mejor y más racional ordenación y gestión de los montes particulares».

Mendien zeregin ekologikoa eta soziala ahantzi gabe,

Sin olvidar la función ecológica y social de los montes,

«1. artikulua.- Mendiek, titularitatea edozein izanda ere, baliabide naturalen iturri izateaz gain, badute zeregin sozial eta ekologikoa ere, besteak beste: ondare naturala, klima, ur baliabideak, aire garbitasuna, karbono maila, lurzoruaren egonkortasuna eta lurraren emankortasuna zaintzea, paisaiari, nekazaritza egiturari eta azpiegiturei bere horretan eustea, eta herritarren aisialdi funtzioa betetzea».

«Artículo 1.- Los montes, independientemente de su titularidad, además de la consideración como fuente de recursos naturales, se hallan afectados a la función social y ecológica de atender, entre otras: la conservación del patrimonio natural, el clima, el balance hídrico, la limpieza del aire, la fijación del carbono, la estabilidad y fertilidad del suelo, el mantenimiento del paisaje, la estructura agraria e infraestructuras, así como la función de esparcimiento de la ciudadanía».

5. Jada aurkeztutako argudioekin batera, araudiaren aurreko deskribapenaren ondorioz agerian geratzen den eskumen egoerak hainbat ondorio ateratzen laguntzen du, eta ondorio horiek modu honetan laburbildu daitezke:

5.º El panorama competencial que resulta de la anterior descripción normativa, junto con los argumentos ya presentados, permite obtener una serie de conclusiones que pueden sintetizarse de la manera siguiente:

a) Eskumen-esparruak, ingurumen eta ekologiari dagokionez zeharkakoa denak, EAEEren 11.1.a) artikuluaren bidez eta LHLaren 6. artikuluaren bidez, EAEko Administrazio Publikoek -Lurralde Historikoetako Foru-organoek barne- bete beharreko arau teknikoei jarraituz helburuak, irizpideak, arauak eta jarraibideak finkatuko dituen Klima-aldaketari buruzko Plana taxutzeko eskumena ematen die Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideei, eta hasieran batean, eskumen-esparru hori egokia da EAEren barneko eskumen-banaketari begira. Beraz, ez da beharrezkoa aipatu LHLa, zuzenean edo zeharka, sektoreko legeria baten bidez aldatzea.

a) El haz competencial, de carácter transversal en materia de medio ambiente y ecología que atribuye a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la competencia por la vía del artículo 11.1.a) EAPV y el artículo 6 LTH, en cuanto a la formulación de un Plan de Cambio Climático que establezca objetivos, criterios, pautas y directrices generales a través de unas normas técnicas a cumplimentar por las Administraciones Públicas de la CAPV, incluidas los Órganos Forales de los Territorios Históricos, resulta en principio adecuado a la distribución competencial interna de la CAPV sin que sea necesario modificar directa o indirectamente, por vía de una legislación sectorial, dicha LTH.

b) Hori horrela izanda ere, ez da gauza bera arau teknikoen bidez klima-aldaketari lotutako helburuak, irizpideak, arauak eta jarraibideak finkatzea, edo basoen kudeaketari, bertako basoa mantendu edo handitzeari, basoaren inguruko teknikei edo Lurralde Historikoetako Foru-organoei dagozkien bestelakoei lotutako neurriak erabakitzea. Ikusi den moduan, Lurralde Historikoetako Foru-organoek antzeko gai horietan dituzten berariazko eskumenak adierazi eta gauzatu dituzte, kasu honetan, basoak (Lurralde Historikoetako mendietan sartuta), ingurumenaren inguruan gainerako Administrazio Publikoekin beharrezko koordinazioa ukatu gabe (Eusko Jaurlaritza, baina baita udalerriak ere). KALParen arabera, koordinazio horren baitan KALPak erregelamendu bidez EAEn BEGen inbentarioa murriztearen inguruan ezarritako helburuak, irizpideak, arauak eta jarraibideak errespetatu beharko dira.

b) Ello no obstante, no es lo mismo fijar a través de normas técnicas, objetivos, criterios, pautas y directrices en materia de cambio climático, que dictar medidas en relación a la gestión forestal, el mantenimiento o incremento de bosque autóctono, técnicas silvícolas u otros que ciertamente corresponden a los Órganos Forales de los Territorios Históricos, los cuales, como se ha visto, han proclamado y ejecutado sus competencias exclusivas en esas materias conexas, como son en este caso los bosques (incardinadas en los montes de los Territorios Históricos) sin negar la necesaria coordinación en materia medio ambiental con el resto de las Administraciones Públicas (léase el Gobierno Vasco, pero también los Municipios), coordinación que pasa, de acuerdo con el PLCC, por respetar los objetivos, criterios, pautas y directrices que éste establezca de forma reglamentaria en materia de reducción de GEI del inventario de gases de la CAPV.

Honi dagokionez, garrantzitsua da ingurumenaren gaineko eskumen-tituluaren zeharkakotasunari buruz jada aurreratu dugun Konstituzioaren doktrina gogora ekartzea, baliabide natural guztien gainean duen proiekzioa kontuan hartuta. Zeharkakotasun hori agerian geratzen da esku artean dugun gaia -mendiak- jarduera desberdinen zerbitzura egon daitekeen eta eskumen desberdinen xede izan daitekeen euskarri fisikoa dela ikusi eta gero.

A este respecto, es importante recordar la doctrina constitucional que ya hemos adelantado, sobre el carácter transversal del título competencial medioambiental, dada su proyección al conjunto de recursos naturales. Dicha transversalidad se manifiesta al observar que la materia que nos ocupa -montes- es un soporte físico susceptible de servir a distintas actividades y de constituir el objeto de diversas competencias.

Hori dela-eta, kaltetutako eskumen bakoitzaren eremua mugatzen saiatzeko orduan, berezitasun printzipiora jo behar da, modu horretan, arautu asmo den gaiarekiko lotura zuzen eta berehalakoaren ondorioz, gailentzen den eskumen-titulua zein den zehaztu ahal izateko. Aipatu Konstituzioaren doktrinak adierazi bezala, printzipio horrek bi irizpide mota hartzen ditu kontuan: objektiboa eta teleologikoa. Lehena, agindu bakoitzaren eduki materiala kalifikatzeaz arduratzen da; bigarrena, bere xedea asmatzeaz; hala ere, inongo kasutan, aztertutako eskumena erabiltzeak ez du adierazten inplikatutako beste Administrazio batzuei sektoreko eskumenak kentzea (102/1995 KAE).

Por ello, en el momento de intentar delimitar el ámbito de cada una de las competencias afectadas, debe acudirse al principio de especificidad, para establecer cuál sea el título competencial predominante, por su vinculación directa e inmediata con la materia que se pretende regular. Tal principio, como viene declarando la doctrina constitucional aludida, opera con dos tipos de criterios: el objetivo y el teleológico. El primero atiende a la calificación del contenido material de cada precepto; el segundo, a la averiguación de su finalidad; sin que en ningún caso, el ejercicio de la competencia analizada pueda suponer el vaciamiento de las competencias sectoriales de las otras Administraciones implicadas (STC 102/1995).

6. Aipatu doktrinak KALParen 9.1, 2. eta 4. artikuluen c) eta e) letren inguruan planteatutako aurkaratzearen xedearen hurbilpena iragartzen du; horren arabera, Klima-aldaketari buruzko Euskal Plan bat taxutzea Eusko Jaurlaritzaren eskumen-eremuaren barruan kokatzen da, plan horretan KALParen 3. artikuluak araututako legearen aplikazio-esparruetako sektoreko estrategiak eta politikak zehazten direlako.

6.º La anterior doctrina anticipa ya una aproximación al tema de la impugnación planteada en relación al artículo 9.1, 2 y 4 letras c) y e) del PLCC, en la que la formulación de un Plan Vasco de Cambio Climático entra en el ámbito competencial del Gobierno Vasco, por cuanto que en el mismo se establecen las estrategias y políticas sectoriales en los ámbitos de aplicación de la ley que regula el artículo 3 del PLCC.

Beste modu batera esanda, Eusko Jaurlaritzak ez du inolako eragozpenik lege baten bidez Klima-aldaketari buruzko Euskal Plan bat idazteko beharra agertzeko, eta sektoreko estrategiak eta politikak finkatzearen bidez, horrek ez ditu Lurralde Historikoetako Foru-organoen eskumenak aldatzen. Izan ere, aipatu planean helburuak, irizpideak, arauak eta jarraibideak zehazten dira, eta geroago egingo den interpretazioarekin, Eusko Jaurlaritzak inolako arazorik gabe gara ditzake Lurralde Historikoetako Foru-organoekin koordinatuta.

Dicho de otro modo, nada impide al Gobierno Vasco, plasmar, a través de una ley, la necesidad de redactar un plan Vasco de Cambio Climático, ni ello altera, a través de fijación de estrategias y políticas sectoriales, las competencias de los Órganos Forales de los Territorios Históricos, dado que en el citado plan se establecen objetivos, criterios, pautas y directrices, que con la interpretación que luego se hará, son perfectamente desarrollables por el Gobierno Vasco en coordinación con los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

Konstituzioaren zeharkakotasunaren doktrinari jarraituz, argi dago ezin dela Autonomia Erkidegoari dagokion ingurumen eskumena Lurralde Historikoen esku dauden ahalmenei edukia kentzeko erabili. Hala ere, kasu honi irizpide objektiboa eta teleologikoa aplikatuz gero, lehen aurreratu bezala, ingurumena babesteko gune fisiko zehatz bati beharrezko neurriak aplikatu dakizkion ahalbidetzea eskumen-banaketari egokitzen zaiola ondoriozta dezakegu. Hain zuzen ere, klima-aldaketaren balizko eraginen egokitzapenak -KALParen helburua- foru-eskumenak errespetatu behar ditu, baina eskumen horiek gune fisiko zehatz batzuei bakarrik dagozkien arren, mendiak esaterako, ingurumenaren eskumena betetzea ahalbidetu behar dute, helburu diren emaitzak lortze aldera. Hori da 2. oinarri juridikoan aipatutako 3/2003 Ebazpen Batzordearen Ebazpenaren zentzua ere.

Es claro, siguiendo la doctrina constitucional de la transversalidad, que no puede utilizarse la competencia de medio ambiente que corresponde a la Comunidad Autónoma, para vaciar de contenido las potestades de las que son titulares los Territorios Históricos. No obstante, si aplicamos los criterios objetivo y teleológico al caso, llegaremos a la conclusión, ya adelantada, de que se ajusta a la distribución competencial permitir la aplicación sobre un determinado espacio físico de medidas necesarias para preservar el medio ambiente. Efectivamente, la adaptación a los potenciales impactos del cambio climático -que constituye la finalidad del PLCC- ha de respetar las competencias forales, pero éstas, aunque sean exclusivas sobre determinados espacios físicos, como los montes, han de permitir el ejercicio de la competencia medioambiental para lograr los resultados perseguidos. Este es el sentido también de la Resolución de la Comisión Arbitral 3/2003, que citamos en el Fundamento Jurídico 2.º.

Batez ere, KALPak bere onespenari buruz erabilitako adierazpenek, Lurralde Historikoen Foru-organoek parte hartzen duten erakunde desberdinekiko beharrezko kontsultek eta sektoreko estrategien eta politiken helburuak finkatu eta integratzeko edukiak EAEren eskumen-banaketaren esparruan ezin hobetu egokitzen direla ikusita, EAE barruko legeriaren arabera.

Máxime cuando las expresiones utilizadas por el PLCC, relativas a su aprobación, las necesarias consultas con diferentes organismos en los que participan los Órganos Forales de los Territorios Históricos y su contenido de fijación de objetivos y de integración de estrategias y políticas sectoriales es algo que encaja perfectamente, a tenor de la legislación interna de la CAPV, en el marco de distribución competencial de la misma.

7. KALParen 29.1 eta 2. artikuluen aurkaratzeari dagokionez, BEGen isurtzeak murrizteko sistema bat arautu behar dela ondorioztatzen da, biodibertsitatea zaintzearekin bateragarria den karbono hustubideak kudeatzeko proiektu bat eginez. Beste hainbat neurriren artean, bertako basoa mantendu edo handitzea, biodibertsitatea zaintzeko basoko teknikak onartzea eta hustubideak hobetzea, edo lurzoruan karbonoa handitzea barne har ditzake. Jarraian, Administrazio Publikoen jarduerak zerrendatzen ditu, bakoitzari dagozkion eskumen-esparruen barruan.

7.º En lo relativo a la impugnación del artículo 29.1 y 2 PLCC, el PLCC desciende a la necesidad de reglamentar un sistema para reducir la emisión de GEI mediante la realización de un proyecto de gestión de sumideros de carbono compatible con la conservación de la biodiversidad que podrá consistir, entre otras medidas, en el mantenimiento o incremento de bosque autóctono, en la adopción de técnicas silvícolas para la conservación de la biodiversidad y la mejora de los sumideros o en el aumento de carbono en el suelo y a continuación enumera las actuaciones de las Administraciones Públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales.

Behin gaia modu horretan planteatuta, halabeharrezkoa da Kyotoko Protokolora jotzea, eta karbono hustubideen kudeaketak basoen kudeaketa, oihaneztapena eta basoberritzeko praktika iraunkorrak sustatzea dakarrela adieraztea. Jardunbide horiek zuzenean eragiten dute Lurralde Historikoetako Foru-organoei dagozkien berariazko eskumenengan, LHLaren 7.a.9 artikuluari eta 8.1 artikuluari jarraituz. EAEko Administrazio Orokorraren ordezkaritzak adierazi duen moduan, jardunbide horiek ez dira Lurralde Historikoetako Foru-organoei eskumenak kenduko dizkien karbono hustubideak kudeatzeko sistema bat; erakunde erkideen aldetik arau teknikoen zehaztapena dira, Lurralde Historikoetako Foru-organoek zein beste administrazio batzuek klima-aldaketaren inguruan bete ditzaten (kasu honetan BEG), basoen kudeaketa, oihaneztapena eta basoberritzearen arloko eskumenak betetzen dituztenean.

Una vez planteada así la cuestión, es inevitable recurrir al Protocolo de Kyoto, e indicar que esta gestión de los sumideros de carbono supone la promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, forestación y reforestación que inciden directamente en las competencias exclusivas que corresponden a los Órganos Forales de los Territorios Históricos de acuerdo con el artículo 7.a.9 y el artículo 8.1 LTH, prácticas que, como alega la representación de la Administración General de la CAPV no suponen un sistema de gestión de sumideros de carbono que vacíe las competencias de los Órganos Forales de los Territorios Históricos sino el establecimiento de normas técnicas por parte de las instituciones comunes, para que los Órganos Forales de los Territorios Históricos u otras administraciones las cumplimenten en materia de cambio climático (en este caso GEI) cuando ejerzan sus competencias exclusivas en el campo de la gestión forestal, forestación y reforestación.

Interpretazio honen arabera, Lurralde Historikoetako Foru-organoek gai honen gaineko eskumen-eremua bere horretan izaten jarraitzen dute karbono hustubideen euskarri fisikoari dagokionez, LHLaren 7.a.9 eta 8.1 artikuluen bidez, hau da, «basoak» eta «baso-landaketak», jada aipatutako foru-arauetan garatutako eskumen-esparrua.

De acuerdo con esta interpretación, los Órganos Forales de los Territorios Históricos conservan íntegro su ámbito competencial en esta materia por la vía del artículo 7.a.9 y 8.1 LTH en cuanto al soporte físico de los sumideros de carbono, esto es, los «bosques» y «plantaciones forestales», ámbito competencial que han desarrollado en sus normas forales ya citadas.

Gauzak horrela eta horrekin batera, egindako alegazioen ildotik eskumen-arazoa saiheste aldera, KALParen 29.1 artikulua klima-aldaketaren inguruko arau teknikoetan agertzen diren helburuak, irizpideak, arauak eta jarraibideak ezartzen dituen egoera gisa interpretatu behar da, eta mendien arloan dituzten berariazko eskumenen arabera, arau tekniko horiek bete behar dituzte EAEko BEGen inbentarioan eragina izan dezaketen proiektuak kudeatzen dituzten EAEko Administrazio Publiko guztiek, Lurralde Historikoetako Foru-organoek barne.

Así las cosas y de forma paralela, el artículo 29.1 PLCC ha de interpretarse, para evitar el conflicto competencial en el sentido de las alegaciones efectuadas, en la tesitura de que establece objetivos, criterios, pautas y directrices que se manifiestan en normas técnicas en materia de cambio climático que han de ser cumplimentadas por parte de todas las Administraciones Públicas de la CAPV, incluidos los Órganos Forales de los Territorios Históricos, que, de acuerdo con sus competencias exclusivas en materia de montes, gestionen en éstos, proyectos que puedan incidir en los GEI del inventario de gases de la CAPV.

Argudio berdinak ager daitezke 12. xedapen gehigarriari dagokionean, aurrekoaren erregelamenduaren garapena gauza dadin urtebeteko epea ezarri besterik ez baitu egiten, eta KALParen 29.1 artikuluarekin duen loturaren ondorioz, LHLaren eskumen-banaketari dagokionez konponbide bera izan behar du.

Igual argumentación cabe hacer respecto de la DA 12, que no hace sino fijar el plazo de un año para el desarrollo reglamentario de lo anterior, y que como consecuencia de su entronque con el artículo 29.1 PLCC exige la misma solución en lo relativo al reparto competencial de la LTH.

8. KALParen 29.2 artikuluari dagokionez, agindua idatzita dagoen terminoen arabera, artikuluaren edukiak Administrazio batzuen eta besteen arteko eskumen-banaketaren aurka egiten ez duela ondoriozta daiteke, espresuki «haiei dagozkien eskumen-esparruak» aipatzen baititu. Horrenbestez, aurkaratutako aginduak karbono hustubideak kudeatzeko orduan jarduerak burutu ditzaten besterik ez die eskatzen hainbat Administraziori, baina ez dizkie inolaz ere euren eskumenak kentzen Foru-organoei. KALParen 29.2 artikuluak, atal desberdinen bidez, EAEko gasen inbentarioaren barruan BEGak murriztearen inguruko helburuak, irizpideak, arauak eta jarraibideak ezartzea azpimarratzen du, baina ez du basoberritzea zein beste jarduera batzuen alderdi zehatzak arautzeko asmorik, hori Lurralde Historikoetako Foru-organoen eskumen esklusiboa baita. Eusko Jaurlaritzaren esku utziz gero, horrek Foru-lurraldeei ahalmena kentzea eta KALPa LHLaren eskumen-banaketa sisteman ez egokitzea adieraziko luke.

8.º En relación con el artículo 29.2 PLCC, de los propios términos en los que está redactado el precepto se desprende que su contenido no contraría la distribución competencial entre unas y otras Administraciones, pues se remite, expresamente a «sus respectivos ámbitos competenciales». El precepto impugnado, por tanto, se limita a instar a las diversas Administraciones a que realicen actuaciones en relación con la gestión de sumideros de carbono, pero en ningún caso desapodera a los Órganos Forales de sus competencias, ya que el artículo 29.2 PLCC insiste a través de sus diferentes apartados, en el establecimiento de objetivos, criterios, pautas y directrices en materia de reducción de GEI dentro del inventario de gases de la CAPV, pero no pretende regular los aspectos concretos de actuaciones tales como la reforestación u otras, que, siendo de competencia exclusiva de los Órganos Forales de los Territorios Históricos, conllevarían, en el caso de ser atribuidas al Gobierno Vasco, un desapoderamiento de los Territorios Forales y una inadecuación del PLCC al sistema de distribución competencial de la LTH.

Lurralde Historikoetako Foru-organoak probintzien zein udalerrien ondasunen, jabari publikokoak zein ondarezkoak, edo berezkoak eta herriari dagozkionak, erregimenaren eskumen esklusiboa dutela esanez, orain arte Gipuzkoako BNetako ordezkaritzak erakutsitako argudioak ez du orain arte azaldutakoaren gainean eraginik, KALPak ez baitu mendi horientzako inolako erregimen juridiko «berririk» adierazten eta horien gainean administrazio arloaren barruan dauden jardueren arteko bat besterik ez baita.

No incide en lo hasta ahora reseñado el argumento que aporta la representación de las JJ.GG. de Gipuzkoa en el sentido de que los Órganos Forales de los Territorios Históricos son titulares de competencia exclusiva en materia de régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público como patrimoniales, o de propios, y comunales ya que el PLCC no supone ningún régimen jurídico «nuevo» para estos montes, sino una más del arco de actuaciones que sobre ellos caben en materia administrativa.

9. Aurkaratutako KALParen azken artikulua, soilik Bizkaiko Foru Aldundiak aurkaratutakoa, 31.2 artikulua a), b), c), d) eta g) letrak da, eta zehazki, Klima-aldaketari buruzko Euskal Plana egokitzeko programaren neurriei begira zenbait lehentasunezko helburu finkatzen dituzte.

9.º Un último artículo del PLCC objeto de impugnación, únicamente por la Diputación Foral de Bizkaia, es el artículo 31.2 letras a), b), c), d), e) y g) que en particular establecen una serie de objetivos prioritarios para las medidas del programa de adaptación del Plan Vasco de Cambio Climático.

Irakurketa xehatua egin ondoren, pentsa liteke lehentasunezko helburu horiek jarduera-ildo orokorrak finkatzen dituzten heinean, ez dutela eraginik Lurralde Historikoetako Foru-organoen eskumenetan, izan ere, modu xehatuan eta zehatzean, horiek ezartzera mugatzen dira, ez arautzera. Hala badagokio, eta LHLak xedatutakoari jarraikiz, helburu horien gauzatze zehatzak Lurralde Historikoetako Foru-organoen aldetik eskumen-arazoaren xede izan zitezkeen, haien ustetan Eusko Jaurlaritzaren administrazio-jarduera zehatzak LHLak xedatutakoaren eskumen-esparrua alda dezaketenen kasuan.

Su lectura detenida hace pensar que dichos objetivos prioritarios, en cuando que establecen líneas de actuación generales, no inciden en las competencias de los Órganos Forales de los Territorios Históricos ya que se limitan a establecerlas pero no a regular, de forma detallada y detenida, las realizaciones concretas de estos objetivos que pudieran ser, en su caso, y en virtud de lo dispuesto por la LTH, objeto de la correspondiente cuestión de competencia por parte de los Órganos Forales de los Territorios Históricos en relación a la actuación administrativa concreta del Gobierno vasco que aquellas entiendan pueda alterar el ámbito competencial establecido en la LTH.

ERABAKIA

FALLO

Azaldutakoari jarraikiz, Ebazpen Batzordeko Osoko Bilkurak,

En atención a lo expuesto, el Pleno de la Comisión Arbitral,

ERABAKI DU:

HA DECIDIDO:

Lehenengoa.- KALParen 9. artikulua, 1., 2. eta 4. atalak, c) eta e) letren testuari dagokionez zalantzan jarritako eskumenak ez duela eraginik Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru-organoen arteko eskumenen banaketan, 1., 2., 3., 4., 5. eta 6. Oinarri Juridikoetan azaldutako arrazoiak direla medio.

Primero.- Que la competencia cuestionada en relación con el texto del artículo 9, apartado 1, 2 y 4 letras c) y e) PLCC no afecta a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos, por los motivos expuestos en los Fundamentos Jurídicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Bigarrena.- KALParen 29.1 eta 2. artikuluen eta 12. xedapen gehigarriaren testuari dagokionez zalantzan jarritako eskumena Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru-organoen arteko eskumenen banaketari egokitzen zaiola, 7. eta 8. oinarri juridikoetan jasotzen diren BEGen murrizketaren eskumenaren edukiaren definizioaren arabera, modu berezian, eta 1., 2., 3., 4. eta 5. oinarri juridikoetan azaldutako arrazoiei lotuta ere.

Segundo.- Que la competencia cuestionada en relación con el texto del artículo 29.1 y 2 y DA 12 PLCC se adecua a la distribución competencial entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos de conformidad con la definición del contenido de la competencia de reducción de GEI que se contienen en los fundamentos jurídicos 7 y 8, con carácter especial y en conexión igualmente con los motivos expuestos en los Fundamentos Jurídicos 1, 2, 3, 4 y 5.

Hirugarrena.- KALParen 31. artikulua, 2. atala, a), b), c), d), e) eta g) letren testuari dagokionez zalantzan jarritako eskumenak ez duela eraginik Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru-organoen arteko eskumenen banaketan, 1., 2., 3., 4., 5. eta 9. Oinarri Juridikoetan azaldutako arrazoiak direla medio.

Tercero.- Que la competencia cuestionada en relación con el texto del artículo 31, apartado 2 letras a), b), c), d), e), g) PLCC no afecta a la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos, por los motivos expuestos en el Fundamentos Jurídicos 1, 2, 3, 4, 5 y 9.

Erabaki hau aldeei jakinaraziko zaie eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Lurralde Historikoetako Aldizkari Ofizialetan argitaratuko da. Horrela adostu dute eta sinatu dute Batzordeko kideek, eta nik, idazkariak, horren fede ematen dut.

La presente Decisión se notificara a las partes y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en los boletines oficiales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Lo acuerdan los componentes de la Comisión, que la suscriben y de la cual yo, la Secretaria, doy fe.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko azaroaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2011.

Arbitraje Batzordearen idazkaria,

La Secretaria de la Comisión Arbitral,

BEGOÑA BASARRATE AGUIRRE.

BEGOÑA BASARRATE AGUIRRE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común