Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

232. zk., 2011ko abenduaren 9a, ostirala

N.º 232, viernes 9 de diciembre de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Arbitraje Batzordea
Comisión Arbitral
5895
5895

ERABAKIA, 2011ko azaroaren 8koa, Arbitraje Batzordearen Osoko Bilkurarena, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen lege-proiektuaren Eusko Legebiltzarreko tramitazioaren etenaldia bertan behera uzteko intzidentean hartua (7/2011 eskumen-arazoa).

ACUERDO de 8 de noviembre de 2011, del Pleno de la Comisión Arbitral, en el incidente de levantamiento de suspensión de la tramitación ante el Parlamento Vasco del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la Cuestión de Competencia n.º 7/2011.

Gasteizen, 2011ko azaroaren 8an, Arbitraje Batzordearen osoko bilkura izan da. Juan Luis Ibarra Robles lehendakaria eta Alberto López Basaguren, Eduardo Vírgala Foruria, Asunta de la Herran Unceta-Barrenechea, Andrés María Urrutia Badiola, José Manuel Castells Arteche eta Juan Ramón Guevara Saleta kideak bildu dira eta honako hau erabaki dute.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2011, el Pleno de la Comisión Arbitral, formado por el Presidente Sr. D. Juan Luis Ibarra Robles y los Vocales, D. Alberto López Basaguren, D. Eduardo Vírgala Foruria, D.ª Asunta de la Herran Unceta-Barrenechea, D. Andrés María Urrutia Badiola, D. José Manuel Castells Arteche y D. Juan Ramón Guevara Saleta, ha pronunciado el siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

EAKLP Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen lege-proiektuaren Eusko Legebiltzarreko tramitazioaren etenaldia bertan behera uzteko intzidentean, Eusko Legebiltzarreko Mahaiak eskatuan, Eduardo Vírgala Foruria izan da txostengilea eta batzordearen irizpidearen berri eman du.

En el incidente de levantamiento de la suspensión de la tramitación ante el Parlamento Vasco del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi (PLCAE), solicitado por la Mesa del Parlamento Vasco, ha sido ponente D. Eduardo Vírgala Foruria, quien expresa el criterio de la Comisión.

AURREKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Bizkaiko Foru Aldundiak, 2011ko urriaren 5ean, eskumen-arazoa aurkeztu zuen Arbitraje Batzorde honetan EAKLPren 41. artikuluari dagokionez. Eusko Legebiltzarreko Mahaiari horren berri eman ondoren, eta Arbitraje Batzordeari buruzko Legearen 49. artikuluan xedatutakoa betez, Mahaiak EAKLPren tramitazioa eteteko agindu zuen.

1.º Promovida con fecha 5 de octubre de 2011 cuestión de competencia por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) ante esta Comisión Arbitral en relación con el artículo 41 del PLCAE, y efectuada la comunicación de tal interposición a la Mesa del Parlamento Vasco, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Comisión Arbitral (LCA), la Mesa ordenó la suspensión de la tramitación del PLCAE.

2. 2011ko urriaren 14an, BFAk eskatu zuen «tramitazioaren etenaldia muga dadila Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen lege-proiektuaren 41. artikulura, horri baino ez baitio eragiten eskumen-arazoak».

2.º Con fecha 14 de octubre de 2011 la DFB solicitó «que la suspensión de la tramitación quede exclusivamente limitada al artículo 41 del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es el único afectado por la cuestión de competencia».

3. Arbitraje Batzorde honek, 2011ko urriaren 18an, erabaki zuen «adieraztea [BFAk] aurkeztutako eskaera ez dela onartzekoa, legitimazio aktiborik ezagatik. Izan ere, etenaldia bertan behera uzteko beharra alegatzeko legitimazioa Eusko Legebiltzarreko edo ekimena tramitatzen ari den Batzar Nagusietako Mahaiari, edo ekimenaren egileari, ematen dio bakarrik Arbitraje Batzordeari buruzko Legearen 51.2 artikuluak. Alegazio hori, egitekotan, bost eguneko epean egin behar litzateke, eskumen-arazoa tramitatzeko onartu dela jakinarazten denetik hasita».

3.º Esta Comisión Arbitral, con fecha 18 de octubre de 2011, acordó «declarar no admisible la solicitud deducida (por la DFB), por carencia de legitimación activa. Ello en razón de que el artículo 51.2 de la Ley de la Comisión Arbitral atribuye exclusivamente a la Mesa del Parlamento Vasco o de las Juntas Generales respectivas en que se estuviese tramitando la iniciativa, o al autor de la misma, la legitimación para alegar la necesidad de levantar la suspensión. Alegación que, en su caso, debería realizarse en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la admisión a trámite de la cuestión de competencia».

4. EBLren 51.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, jakinarazi zitzaionean Arbitraje Batzorde honek tramitatzeko onartu egin zuela aipatutako eskumen-arazoa, Eusko Legebiltzarreko Mahaiak, 2011ko urriaren 21ean, eskatu zuen bertan behera uzteko lege-proiektuaren tramitazioaren etenaldia.

4.º A tenor de lo previsto en el artículo 51.2 LCA, una vez que le fue notificada la admisión a trámite de la citada cuestión de competencia por esta Comisión Arbitral, la Mesa del Parlamento Vasco con fecha de 21 de octubre de 2011, solicitó el levantamiento de la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley afectado.

5. Etenaldia bertan behera uzteko eskaerari alegazioak aurkeztu zizkion BFAk, 2011ko urriaren 27an, eta berriro eskatu zuen «etenaldia muga dadila Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen lege-proiektuaren 41. artikulura».

5.º A la solicitud de levantamiento de la suspensión, formuló, con fecha 27 de octubre de 2011, alegaciones la DFB, reiterando su petición de «que la suspensión se circunscriba solo al artículo 41 del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

6. Aurreko idazkiak aztertuta, Arbitraje Batzordeko lehendakariak, Juan Luis Ibarra Roblesek, kontuan izanda Arbitraje Batzordeari buruzko Legearen 51.1 artikuluak aukera ematen duela etenaldia zati batean bertan behera uzteko «baldin eta lege-proiektua osoan ulertzeko eragozpenik eta batasun-galerarik sortzen ez badu», 2011ko azaroaren 3an erabaki zuen Eusko Legebiltzarreko Mahaiari jakinaraztea, egoki zeritzona adieraz zezan Bizkaiko Foru Aldundiaren eskariari buruz, hots, bertan behera uzteko eskaera lege-proiektuaren 41. artikulura mugatzeari buruz.

6.º A la vista de los escritos anteriores, el Presidente de la Comisión Arbitral, D. Juan Luis Ibarra Robles, y dado que el artículo 51.1 de la Ley de la Comisión Arbitral permite el levantamiento parcial de la suspensión «si no se quiebra la unidad de comprensión y congruencia» del Proyecto de Ley, acordó el 3 de noviembre de 2011 dar traslado a la Mesa del Parlamento Vasco para que manifestara lo que considerara conveniente respecto a la petición de la Diputación Foral de Bizkaia de mantenimiento de la suspensión sólo para el artículo 41 del Proyecto de Ley citado.

7. Eusko Legebiltzarreko Mahaiak, 2011ko azaroaren 4an, hau erabaki zuen: «Bizkaiko Foru Aldundiak bidali duen alegazio-idazkia ikusita, Mahaiak ulertzen du Arbitraje Batzordeari dagokiola erabakia hartzea».

7.º La Mesa del Parlamento vasco, con fecha 4 de noviembre de 2011, acordó que «a la vista del escrito de alegaciones remitido por la Diputación Foral de Bizkaia, corresponde a la propia Comisión Arbitral la toma de la decisión que estime oportuno».

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Eusko Legebiltzarrean tramitatzen hasitako Jaurlaritzaren lege-proiektu honi dagokionez, BFAk eskumen-arazoa aurkeztu du berorren 41. artikuluaren aurka, uste baitu urratu egiten dituela arlo honetan Lurralde Historikoak dituen eskumenak.

1.º Nos encontramos ante un Proyecto de Ley del Gobierno cuya tramitación se inicia ante el Parlamento Vasco y frente a cuyo artículo 41 formula cuestión de competencia la DFB, por entender que se vulneran las competencias del Territorio Histórico en la materia.

Eztabaidagai diren puntuak EBLren 51. artikuluan araututa daudenetako eskumen-arazotzat jota, nahitaez adierazi beharra dago, artikulu horretan eta berari lotutako gainerakoetan xedatutakoaren arabera, eskumen-arazoa aurkeztu zaion lege-proiektuaren tramitazioaren etenaldia bertan behera uztea salbuespenezkoa dela, eta inguruabar mugatu batzuetan oinarrituta baino ez dela posible, eta, halakorik aplikatuko bada, aurretik zenbait baldintza formal bete beharra daukala etenaldia bertan behera uztea alegatzen duenak.

La caracterización de los puntos controvertidos como una cuestión de competencia de las reguladas en el artículo 51 LCA lleva, inexorablemente a señalar, de acuerdo con lo establecido en dicho artículo y los demás conexos, que el levantamiento de la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley en relación al cual se ha formulado la cuestión de competencia es de carácter excepcional y posible únicamente en base a una serie de circunstancias tasadas, para cuya aplicación se requiere el cumplimiento previo de determinados requisitos formales por parte del alegante del levantamiento de la suspensión.

2. Ondorioz, eta lege-proiektuari EBLren 51. artikuluan ezarritakoa aplika dakiokeen ala ez aztertu aurretik, egiaztatu beharra dago bertan behera uzte hori eskatzeko behar diren baldintza formalak betetzen direla. Hauek dira baldintzak: eskaera Eusko Legebiltzarreko edo batzar nagusietako Mahaiak egin behar du, edo tramitazioaren etenaldia bertan behera uzteko eskaera dagokion lege-proiektuaren egileak; eskaera hori eta berorren inguruko alegazioak bost eguneko epean egin behar dira, eskumen-arazoa tramitatzeko onartu dela jakinarazten denetik kontatzen hasita; eta, azkenik, eskumen-arazoa aurkeztu dutenei entzuteko tramitea bete behar da.

2.º En consecuencia, y antes de entrar a examinar la aplicabilidad a dicho Proyecto de Ley de lo establecido en el artículo 51 LCA, es necesario constatar la concurrencia de los requisitos formales necesarios para pedir dicho levantamiento. Son éstos, el que la petición se realice por la Mesa del Parlamento Vasco o Juntas Generales o el autor del Proyecto de Ley del que se solicita el levantamiento de la suspensión de la tramitación; el que la solicitud y alegaciones al respecto se realicen en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la admisión a trámite de la cuestión de competencia; y, por último, que tenga lugar el trámite de audiencia a los promotores de las cuestión de competencia planteada.

Baldintza horiek guztiak bete dira, eta, horrenbestez, galdetu behar da EBLren 51. artikuluko salbuespenezko inguruabarrak gertatzen al diren tramitazioaren etenaldia bertan behera uzteari dagokionez.

Todos ellos se han cumplido, por lo que cabe ya preguntarse por la existencia o inexistencia de las circunstancias excepcionales del artículo 51 LCA en relación al levantamiento de la suspensión.

3. EBLren 51. artikuluak etenaldia salbuespenez bertan behera uzteko oinarritzat dituen inguruabarrak, dagoeneko esan denez, mugatuak dira eta bi puntu nagusitan bil daitezke: «ohiz besteko edo presako beharrizanak» eta «tartean dauden interes publikoak kontuan hartzea».

3.º Las circunstancias en que basa el artículo 51 LCA el levantamiento excepcional de la suspensión son, como ya se ha dicho, tasadas y resumibles en dos puntos centrales: «circunstancias de extraordinaria o urgente necesidad» y «atención a los intereses públicos en juego».

4. Eusko Legebiltzarreko Mahaiak etenaldia bertan behera uzteko eskatu du «jokoan dauden interes publikoen babestea kontuan harturik eta aipaturiko lege-proiektuaren tramitazioa luzatzeak interes horientzat ekar litzakeen kalteak saiheste aldera».

4.º La Mesa del Parlamento vasco solicita el levantamiento de la suspensión «en atención a la protección de los intereses públicos en juego y a fin de evitar los perjuicios que una dilación de dicha tramitación pudiera suponer para los mencionados intereses».

5. BFAk alegatzen du, berriz, aurrezki-kutxen arloko legedi autonomikoa egokitzeko hasierako epea sei hilabetekoa zela legea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita (aurrezki kutxen gobernu-organoei eta erregimen juridikoaren beste alderdi batzuei buruzko uztailaren 9ko 11/2010 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetako bigarrenari lotutako bigarren xedapen iragankorra); hori dela eta, «egokitzeko epea 2011ko urtarrilaren 13a zen (datatik datara)». Adierazten du, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2010 Legearen azken xedapenetako seigarrenak dioenez, 11/2010 Errege Lege Dekretuko sei hilabeteko epea «lege hau indarrean sartzen den unean hasiko dira Euskal Autonomia Erkidegoan», eta, hartara, egokitzeko epea «2011ko uztailaren 1erainokoa» litzateke Euskal Autonomia Erkidegoan. Azkenik, BFAk adierazten du ezen, EAKLP 2011ko irailaren 2an sartu zenez Eusko Legebiltzarrean, «oker eta bidegabe egotz dakiokeela BFAri EAKL hori egokitzean izandako atzerapenaren erantzukizuna, zergatik eta, bidez eta legez dagokion eskubidea baliatuz, eskumen-arazo bat aurkezteagatik Arbitraje Batzordean EAKLPren 41. artikuluari buruz bakarrik, artikulu horrek Bizkaiko Lurralde Historikoaren ordezkariak bertako Batzar Nagusiek izendatzeari eragiten dion aldetik». Horregatik, berriro egiten du «etenaldia Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen lege-proiektuaren 41. artikulura mugatzeko eskaera».

5.º La DFB alega, por su parte, que el plazo inicial para la adaptación de la legislación autonómica en materia de cajas de ahorro era de seis meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE (Disposición Transitoria Segunda en relación con la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro), por lo que «el plazo de adaptación era el 13 de enero de 2011 (de fecha a fecha)». Señala también que la Disposición Final Sexta de la Ley vasca 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011, estableció que el plazo de seis meses del Real Decreto-Ley 11/2010 «se iniciarán, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley» resultando como plazo de adaptación en la Comunidad Autónoma vasca el «de hasta el 1 de julio de 2011». Sostiene, finalmente, la DFB, que, como el PLCAE entró en el Parlamento vasco el 2 de septiembre de 2011, «que mal e injustamente se puede responsabilizar del retraso de la adaptación de esa LCAE, a la DFB por, haciendo uso de su legítimo y legal derecho, presentar una Cuestión de competencia ante la Comisión Arbitral vs exclusivamente el artículo 41 del PLCAE en cuanto afecta a la designación de los representantes del Territorio Histórico de Bizkaia por sus Juntas Generales». Por ello, reitera la «solicitud de que la suspensión se circunscriba solo al artículo 41 del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

6. Eztabaidaren oinarri juridikoak horrela ezarrita, jada adierazi behar da ezen Mahaiak aurkeztutako idazkietan, ez 2011ko urriaren 21ekoan ez 2011ko azaroaren 4koan, ez direla «argi eta garbi agertu etenaldia indargabetzea zuritzen duten ohiz besteko gorabeherak» (EBLren 51.2 artikulua). Beste alde batetik, Mahaiak bere aurreneko idazkian eskatzen du etenaldia bertan behera uzteko «jokoan dauden interes publikoen babestea kontuan harturik eta aipatutako lege-proiektuaren tramitazioa luzatzeak interes horientzat ekar litzakeen kalteak saiheste aldera», baina zehaztu gabe zein izango liratekeen kasu zehatz horretan «interes publikoak» eta sortuko liratekeen «kalteak», zeinak, bestalde, ez baitira xehatzen.

6.º Establecidos así los presupuestos jurídicos del debate, ha de señalarse ya que ni del escrito inicial de 21 de octubre ni del posterior de 4 de noviembre de 2011 presentados por la Mesa del Parlamento Vasco han quedado «patentes las circunstancias extraordinarias que justifiquen el levantamiento de la suspensión» (artículo 51.2 LCA). De otra parte, la Mesa solicita en su primer escrito el levantamiento de la suspensión «en atención a los intereses públicos en juego y a fin de evitar los perjuicios que una dilación de dicha tramitación pudiera suponer para los mencionados intereses», no especificándose cuáles serían en este caso concreto dichos «intereses públicos» ni los «perjuicios» que se ocasionarían, que, por otro lado, tampoco se detallan.

Logikoa denez, «ohiz besteko edo presako beharrizanak» egiaztatzea, eta «tartean dauden interes publikoak» ukituak daudela egiaztatzea, etenaldia bertan behera uzteko eskatu duenari dagokion zama da, eta berari dagokio, orobat, arrazoi bidez demostratzea, frogatzea, argudiatzea edo justifikatzea etenaldia mantentzeak berekin ekarriko lituzkeen kalteen atzeraezintasuna, erreparaezintasuna edo erreparatzeko zailtasuna (hala ezartzen du KA Konstituzio Auzitegiak, adibidez, babes-errekurtsoko etenaldiaren salbuespenezko izaeraren aurkako erregelarako: besteak beste, KAren 107/1981, 226/1982, 123/1983, 193/1984 autoak). Ez litzateke beharrezkoa izango erabat frogatzea etenaldia mantentzearen kalteak eta erreparaezintasuna, baina bai «gutxienez arrazoizko froga-hasiera bat eskaintzea horretaz» (orobat konstituzio-babeseko etenaldiaren salbuespenezko izaeraren aurkako erregelarako: besteak beste, KAren 253/1995, 72/1997 autoak).

Como es lógico, la acreditación de las «circunstancias de extraordinaria o urgente necesidad» y de la afectación a «los intereses públicos en juego» es carga del solicitante del levantamiento de la suspensión, así como demostrar, probar, argumentar o justificar razonadamente la irreversibilidad, irreparabilidad o la dificultad de reparación de los perjuicios que acarrearía el mantenimiento de la suspensión (así lo establece el TC, por ejemplo, para la regla contraria de la excepcionalidad de la suspensión en el recurso de amparo: entre otros, AATC 107/1981, 226/1982, 123/1983, 193/1984). No sería necesario llegar a la prueba plena de los perjuicios e irreparabilidad del mantenimiento de la suspensión, pero sí «al menos ofrecer un principio razonable de prueba al respecto» (también para la regla contraria de la excepcionalidad de la suspensión en el amparo constitucional: entre otros, AATC 253/1995, 72/1997).

Eusko Legebiltzarreko Mahaiaren 2011ko urriaren 21eko idazkiak, tramitazioaren etenaldia bertan behera uzteko eskatu zuenarenak, «jokoan dauden interesen babestea»ren baldintza errepikatzea besterik ez du egiten, eta horri «lege-proiektuaren tramitazioa luzatzeak interes horientzat ekar litzakeen kalteak saiheste aldera» gehitzen dio. EBLn ezarritakoaren errepikatze hutsa da, eta, beraz, ez da gertatu KAk aipatzen duen gutxieneko «arrazoizko froga-hasiera» hori.

El escrito de 21 de octubre de 2011 de la Mesa del Parlamento Vasco, solicitante del levantamiento de la suspensión de la tramitación, se limita a reproducir el requisito de «la protección de los intereses en juego», a lo que añade «a fin de evitar los perjuicios que una dilación de dicha tramitación pudiera suponer para los mencionados intereses». Se produce una mera reiteración de lo establecido en la LCA, por lo que no se ha producido ese mínimo de «principio razonable de prueba» del que habla el TC.

Gogoratu behar da hemen, halaber, Arbitraje Batzorde honek jadanik finkatua duen doktrina 2/02 eskumen-arazoan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren gainekoan, honela baitio bertan: «Foru Arauaren Proiektuaren izapidetzea eteteak, eskumen-arazoaren funtsari buruzko ebazpena eman arteko epean, jokoan dauden interes publikoei kalte gutxiago sorrarazten die etenaldi hori indargabetu eta izapidetzea amaitu ondoren Arbitraje Batzordeak baietsi egingo balu Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako eskumenen gaineko erreklamazioa, erabakitakoa benetan aplikatzeak izango lituzkeen konplexutasunak ikusita (horien berri ematen du EBLko 57. artikuluak)».

Cabe también recordar aquí la doctrina ya fijada por esta Comisión Arbitral respecto a la cuestión de competencia n.º 2/02, sobre la norma foral presupuestaria de las entidades forales del territorio histórico de Bizkaia, en el sentido de que «la paralización de la tramitación del Proyecto de Norma Foral durante el período de tiempo hasta que se produzca la resolución sobre el fondo de la cuestión de competencia produce menos prejuicios en los intereses públicos en juego que la eventualidad de los que se originarían si, alzada la suspensión y finalizada su tramitación, entrase en vigor y, posteriormente, la Comisión Arbitral decidiese la estimación de la reivindicación competencial planteada por el Gobierno Vasco, dadas las complejidades que plantearía la efectiva aplicación de lo decidido (de las que el artículo 57 LCA viene a dar buena cuenta)».

Kasu honetan, jokoan dauden interes publikoak eta sortuko liratekeen kalteak justifikatu gabe daudelarik, EAKLPren tramitazioa eskumen-arazoaren funtsari buruzko erabakia eman arte geldituta kalte gutxiago sortzen dira jokoan dauden interes publikoetan, etenaldia bertan behera utzi eta tramitazioa bukatu ostean legea indarrean sartuta eta, ondoren, Arbitraje Batzordeak BFAk planteatutako eskumen-errebindikazioa aintzat hartuta sortuko liratekeenak baino, zeren eta, orduan, Erabakiak ez bailuke «zuzeneko eraginik izango» onetsitako legeari dagokionez (EBLren 57.1 artikulua).

En el caso presente, no justificados los intereses públicos en juego ni los perjuicios que se producirían, la paralización del PLCAE hasta que recaiga decisión sobre el fondo de la cuestión de competencia produce menos perjuicios en los intereses públicos en juego que la eventualidad de los que se originarían si, alzada la suspensión y finalizada su tramitación, entrase la Ley en vigor y, posteriormente, la Comisión Arbitral decidiese la estimación de la reivindicación competencial planteada por la DFB, ya que, entonces, la Decisión no produciría «efectos directos» con respecto a la Ley aprobada (artículo 57.1 LCA).

Aurreko guztia ezertan ez dute aldatzen BFAren alegazioek, haietan bakar-bakarrik adierazten baita Aldundiari ezin zaiola egotzi EAKLPren azken onespenaren balizko atzerapena, hori Eusko Jaurlaritzak EAKLP Legebiltzarrean berandu aurkeztu izatetik bailetorke; kontu horrek ez du eraginik Eusko Legebiltzarreko Mahaiak etenaldia bertan behera uzteko egin duen eskaeran aipatutako, baina argudiatu gabeko, legebiltzar-tramitazioaren luzamenduan. Beraz, etenaldia EAKLPren 41. artikulura mugatzeko egin duen eskaera ere ezin da onartu, alde batera utzita etenaldia EAKLPren 41. artikuluarentzat bakarrik mantentzeak sortuko lituzkeen zailtasunak, EBLren 51.1 artikuluaren amaierari jarraiki, non esaten baita etenaldia zati batean bertan behera uzteak ez duela sortu behar lege-proiektua «osoan ulertzeko eragozpenik eta batasun-galerarik».

En nada alteran a todo lo anterior las alegaciones de la DFB que se limitan a entender que no es a ella imputable el retraso en la hipotética aprobación final del PLCAE, ya que provendría de una tardía presentación por el Gobierno vasco del PLCAE ante el Parlamento, cuestión que no afecta a la dilación en la tramitación parlamentaria mencionada, pero no argumentada, en la solicitud de la Mesa del Parlamento vasco para el levantamiento de la suspensión. Por tanto, tampoco puede aceptarse su solicitud de que «la suspensión se circunscriba solo al artículo 41» del PLCAE, al margen de las dificultades que presentaría el mantenimiento de la suspensión en exclusiva para dicho artículo 41 PLCAE, tomando en consideración el artículo 51.1 in fine LCA que exige que el levantamiento parcial de la suspensión no quiebre «la unidad de comprensión y congruencia» del proyecto de ley.

EPAITZA

FALLO

Adierazitako guztia kontuan hartuta, Arbitraje Batzordeak

En atención a todo lo expuesto, la Comisión Arbitral

Erabaki du:

Ha decidido:

Ezezkoa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen lege-proiektuaren tramitazioaren etenaldia bertan behera uzteko eskaerari.

Denegar la solicitud de levantamiento de la suspensión del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Erabaki hau alderdiei jakinaraziko zaie eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Hala erabaki dute sinatzen duten batzordekideek, eta nik, idazkariak, horren fede ematen dut.

La presente decisión se notificará a las partes y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, lo acuerdan los componentes de la Comisión que la suscriben y de lo cual yo, la Secretaria, doy fe.

Vitoria-Gastez, 2011ko azaroaren 8a.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2011.

Idazkaria,

La Secretaria,

BEGOÑA BASARRATE AGUIRRE.

BEGOÑA BASARRATE AGUIRRE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común