Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

179. zk., 2011ko irailaren 20a, asteartea

N.º 179, martes 20 de septiembre de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Kultura Saila
Educación, Universidades e Investigación
Cultura
4583
4583

190/2011 DEKRETUA, abuztuaren 30ekoa, Lanbide Heziketako irakasleentzat hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezartzeko irizpideak ezartzen dituena.

DECRETO 190/2011, de 30 de agosto, por el que se establecen criterios para determinar los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes de Formación Profesional.

Honako hau ezartzen du Euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 15. artikuluak: «ikasle guztiei aitortzen zaie irakaskuntza euskaraz zein gaztelaniaz jasotzeko eskubidea irakasmaila guztietan».

La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del uso del Euskera, reconoce, en el artículo 15, el derecho de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco a recibir la enseñanza, tanto en euskera como en castellano, en los diferentes niveles educativos.

Euskal Eskola Publikoari buruzko 1/1993 Legeko 18. artikuluan ere jasotzen da printzipio hori: «Euskara eta gaztelania nahitaez sartuko dira euskal eskola publikoan gara daitezen irakaskuntza-programetan, bi hizkuntzen ahozko zein idatzizko ulermena eta adierazmena benetakoa izan eta gutxienez ohizko harremanetarako eta erabilerako hizkuntza gisa erabili ahal izan daitezen».

Este principio se recoge igualmente en el artículo 18 de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, en el que se señala que el euskera y el castellano estarán incorporados obligatoriamente a los programas de enseñanza que se desarrollen en la Escuela Pública Vasca, en orden a conseguir una capacitación real para la comprensión y expresión oral y escrita en las dos lenguas.

Ikasleek irakaskuntza euskaraz eta gaztelaniaz jasotzeko duten eskubidea bermatze aldera, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legeak honako hau ezartzen du bere 5. artikuluan: «Lanpostua betetzeko beharrezko diren baldintzak, eta horien artean, nahitaez, izendatutako hizkuntza-eskakizuna, eta, hala badagokio, derrigortasun-data».

Para salvaguardar el derecho del alumno a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano, la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco determina, en su artículo 5, que las relaciones de puestos de trabajo docentes indicarán necesariamente el perfil lingüístico asignado a cada uno de ellos y, en su caso, la fecha de preceptividad.

Lege hori garatu egin da Unibertsitatez besteko Erregimen Orokorreko Irakaskuntza egokitzeko, hain zuzen ere, irakaspostuetarako hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak zehazteko irizpideak finkatzen dituen martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuaren bidez. Dekretu horretan hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak banatzeko sistema aurreikusten da hizkuntza eredu bakoitzeko irakasle-taldeentzat.

Este precepto ha sido desarrollado posteriormente para las Enseñanzas no Universitarias de Régimen General en el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen los criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes, en el que se prevé un sistema de distribución de los perfiles lingüísticos y de las fechas de preceptividad para conjuntos de profesores en cada modelo lingüístico.

1998an aldatu zen lehenengo aldiz martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua, zertarako eta, irakaskuntzako hizkuntza-eskakizunak beste hizkuntza ziurtagiri batzuekin homologatzeko.

El Decreto 47/1993, de 9 de marzo sufrió una primera modificación en 1998, en orden a desarrollar criterios de homologación de los perfiles lingüísticos docentes con otras certificaciones lingüísticas.

Bigarren aldaketa bat izan zuen 47/1993 Dekretuak 2000. urtean, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren eta eta DBHren ondorengoaren baldintza bereziei egokitzeko. Zaila da irakaskuntza-maila horietan hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak hizkuntza-ereduka banatzeko sistema bat aplikatzea, izan ere, irakaskuntza horiek ematen dituzten ikastetxeetako irakasle askok hizkuntza eredu ezberdinetan ematen dituzte klaseak. Aldaketa horren arabera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta DBHren Ondorengoko ikastetxeetako irakasleek, baldin eta klaseak euskaraz eman edo euskarazko klaseak ematen badituzte, 2. HE egiaztatu beharko dute.

En el año 2000 se procedió a una segunda modificación del Decreto 47/1993, con el objeto de adaptarlo a las condiciones específicas de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria. Esta modificación obedece a la dificultad de aplicar en esos niveles de enseñanza un sistema de distribución de perfiles lingüísticos y de fechas de preceptividad por modelos lingüísticos, ya que una parte importante del profesorado de los centros que ofertan esas enseñanzas imparten clase a grupos de modelos lingüísticos diferentes. En virtud de esa modificación, el profesorado de los centros de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria que se dedique, total o parcialmente, a impartir clase de euskera o en euskera, deberá acreditar el Perfil Lingüístico 2.

Uztailaren 23ko 182/2002 Dekretuak irizpideak arautu zituen Araubide Bereziko Irakaskuntzako eta Helduen Hezkuntzako irakasleen lanpostuei hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezartzeko. Hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezartzerakoan hizkuntza-ereduen ordez honako irizpideak ezarri zituen: Ikastetxearen eraginpeko eskualdearen euskaldun-portzentajea eta gainerako ezaugarri soziolinguistikoak; Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko plangintza, ikasleek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan ikasteko aukera benetan izan dezaten; eskualdeko ikastetxeek ematen duten euskarazko hezkuntza-eskaintza; euskarazko irakaskuntza arian-arian ezartzea ikastetxe guztietan; eta ikastetxe bakoitzak Hezkuntza Proiektuan jasotzen duen hizkuntza-tratamendua, berariazko beharrizanak eta helburuak hobeto betetzearren.

Posteriormente, el Decreto 182/2002, de 23 de julio, reguló los criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes en las Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Personas Adultas, substituyendo, a la hora de determinar los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad, el referente de los modelos lingüísticos por los siguientes criterios: el porcentaje de euskaldunes y otras características sociolingüísticas de la zona de influencia de cada centro; la planificación del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, con objeto de garantizar la efectiva opción del alumnado a cursar sus estudios en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco; la oferta de educación en euskera en cada uno de los centros docentes; la progresiva implantación de la enseñanza en euskera en cada uno de los centros docentes; y el tratamiento lingüístico recogido en el Proyecto Educativo de cada centro, con objeto de atender a sus necesidades y objetivos específicos.

Lanbide Heziketako irakaskuntzen ezaugarri bereziek berariazko tratamendua eskatzen dute irakasleen hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezartzerakoan. Lau ezaugarri izan behar dira kontuan. Titulu- eta lanbide-modulu asko eskaintzen dira, eta horrek dakarrena da Lanbide Heziketako irakasleen espezialitateak eta irakasleok eman ditzaketen lanbide-moduluak edo irakasgaiak Unibertsitateaz besteko Irakaskuntzetan ematen direnak baino askoz gehiago izatea. Zikloak ikastetxe batean bi ereduetan (A eta D) ematen dira, eta horrek eragotzi egiten du hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak hizkuntza ereduen arabera izendatzea. Enplegu-heziketako irakaskuntzak eskaintzen dituzte Lanbide Heziketako ikastetxeek, eta ikasketa horietan ez da erabiltzen hizkuntza-eredukako sistema; hortaz, irakaskuntzok egokitu egin behar zaizkio ikastetxe bakoitza kokatuta dagoen eskualdeko egoera soziolinguistikoari. Gradu ertaineko eta goi-mailako graduko irakaskuntzak ematen dira Lanbide Heziketan, eta, gaur artean, ez dira arautu goi-mailako irakaskuntzako hizkuntza-eskakizunak.

Las características de las enseñanzas de Formación Profesional aconsejan un tratamiento específico a la hora de establecer los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad de los puestos de trabajo docentes. Dicha especificidad se sustenta en cuatro particularidades. Por un lado, en la gran diversidad de títulos y de módulos profesionales que se ofertan, que implica que el número de especialidades de los profesores de Formación Profesional y el número de módulos profesionales o materias que pueden impartir es significativamente superior al del resto de las Enseñanzas no Universitarias. En segundo lugar, en el hecho de que los ciclos se imparten en el mismo centro tanto en el modelo A como en el D, lo que imposibilita la asignación de los perfiles y de las fechas de preceptividad en base a los modelos lingüísticos. En tercer lugar, en que los centros de Formación Profesional incorporan en su oferta enseñanzas de formación para el empleo que no se rigen por el sistema de modelos lingüísticos, enseñanzas que deben ajustarse a la realidad sociolingüística de la zona en la que opera cada centro. Y, en cuarto lugar, en que la Formación Profesional comprende tanto enseñanzas de grado medio como de grado superior, estando estas últimas huérfanas de regulación en materia de perfiles lingüísticos docentes hasta el presente.

Hori dela-eta, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuak eta Kulturako sailburuak proposatuta, Euskadiko Eskola Kontseiluak eta Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak emandako txostenak eta gainerako aginduzko txostenak jasota, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011ko abuztuaren 30ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación y de Cultura, con informe del Consejo Escolar de Euskadi, del Consejo Vasco de Formación Profesional y demás informes preceptivos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de agosto de 2011,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko ikastetxe publikoetako Lanbide Heziketako lanpostuei aplikatuko zaie dekretu hau.

Artículo 1.- El presente Decreto será de aplicación a los puestos de trabajo docentes de Formación Profesional de los Centros Públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

2. artikulua.- Dekretu honen aplikazio eremuko lanpostuen ordutegian sartuta baldin badaude lanbide heziketaz besteko irakaskuntzei dagozkien orduak, Bigarren Hezkuntzako irakasleentzat ezarritakoak balioko du.

Artículo 2.- Cuando en la composición horaria de los puestos de trabajo docentes del ámbito de aplicación del presente Decreto estén incluidas horas correspondientes a enseñanzas distintas a las de Formación Profesional se estará a lo establecido para los puestos de trabajo docentes de Educación Secundaria.

3. artikulua.- Dekretu honen eraginpeko lanpostuei aplikatu beharreko hizkuntza-eskakizunak eta horiek egiztatzeari dagokiona, unibertsitateaz besteko irakaskuntzarako modu orokorrean ezarritakoak dira.

Artículo 3.- Los perfiles lingüísticos a aplicar a los puestos de trabajo docentes comprendidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, así como su acreditación, son los establecidos con carácter general en la Enseñanza no Universitaria.

4. artikulua.- Lanpostuen hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak proposatuta, Jaurlaritzak onartzen duen Lanpostuen Zerrendetan zehaztuko dira. Txostena emango du Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak aldez aurretik. Hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-datatik aurrera, nahitaez bete beharko da HE hori, lanpostu bat bete eta bertan lanean aritu gura bada.

Artículo 4.- El perfil lingüístico y la fecha de receptividad de los puestos de trabajo se determinará en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo que apruebe el Gobierno, a propuesta del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, previo informe de la Viceconsejería de Política Lingüística. A partir de la fecha de preceptividad del perfil lingüístico, el cumplimiento del mismo se constituirá como exigencia obligatoria para la provisión y desempeño del correspondiente puesto de trabajo.

5. artikulua.- Dekretu honen aplikazio eremuko irakasle lanpostuen hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data zehazteko aurreikuspenak finkatzen dituen egutegiak hamar urteko plangintza-epea izango du, zein bi alditan banatuko baita, bost urtekoa bakoitza. Dekretu hau aplikatzearen ondorioz onartutako lanpostuen zerrendak argitaratzen diren egunaren biharamunetik aurrera kontatuko da plangintza-epe hori.

Artículo 5.- El marco temporal para el que se establecen las previsiones para determinar la fecha de preceptividad del perfil lingüístico de los puestos de trabajo docentes incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto estará constituido por un periodo de planificación de diez años, distribuido en dos etapas de cinco años cada una. Dicho periodo de planificación empezará a contar a partir del día siguiente al de la publicación de las relaciones de puestos de trabajo docentes que se aprueben en aplicación del presente Decreto.

6. artikulua.- Dekretu honen aplikazio eremuko lanpostuetan irakasle izateko akreditatutako irakasle-kidegoetan lehenengoz aritzen direnek 1. edo 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta izan beharko dute.

Artículo 6.- El personal que acceda por primera vez a los Cuerpos Docentes acreditados para impartir docencia en los puestos de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto deberá acreditar el Perfil Lingüístico 1 o 2.

7. artikulua.- Hizkuntza-eskakizuna ez bada derrigorrezkoa, lanpostua bete eta bertan aritzerakoan euskararen ezagutzari ezarri behar zaion meritu-balorazioa zehazteko baino ez du balioko.

Artículo 7.- En tanto el perfil lingüístico no fuera preceptivo, servirá exclusivamente para determinar la valoración que, como mérito, habrá de otorgarse al conocimiento del euskera en la provisión y desempeño del puesto de trabajo.

8. artikulua.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko ikastetxeetako Lanbide Heziketako lanpostuen hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data Sailaren plangintzaren arabera ezarriko dira, alegia, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan ikasteko ikasleek duten aukera benetan bermatzearen arabera, honako irizpide hauek kontuan izanik:

Artículo 8.- El perfil lingüístico y las fechas de preceptividad de los puestos de trabajo docentes de Formación Profesional en los Centros Públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, se establecerán con arreglo a la planificación que se efectúe en dicho departamento, con objeto de garantizar la efectiva opción del alumnado a cursar estudios en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Ikastetxearen eragin-eremuko euskaldun-portzentajea eta beste ezaugarri soziolinguistiko batzuk.

a) El porcentaje de euskaldunes y otras características sociolingüísticas de la zona de influencia de cada centro.

b) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko plangintza, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan ikasteko ikasleek duten aukera benetan bermatzearren.

b) La planificación del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, con objeto de garantizar la efectiva opción del alumnado a cursar sus estudios en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Euskaraz ikasteko ikastetxeek duten eskaintza.

c) La oferta de educación en euskera por parte de los centros.

d) Euskarazko irakaskuntza arian-arian ezartzea ikastetxe guztietan.

d) La progresiva implantación de la enseñanza en euskera en cada uno de los centros docentes.

e) Ikastetxe bakoitzak Hezkuntza Proiektuan jasotzen duen hizkuntza-tratamendua, berariazko beharrizanak eta helburuak hobeto betetzearren.

e) El tratamiento lingüístico recogido en el Proyecto Educativo de cada centro, con objeto de atender a sus necesidades y objetivos específicos.

9. artikulua.- Badira ikastetxeak ikasgai zenbait euskaraz ematen dituztenak; bada horietako lanpostuek, baldin eta euskarazko klase-orduak guztiz edo zati batean ematekoak badira, 2. hizkuntza-eskakizuna izango dute izendatuta, berehalako derrigortasun-datarekin.

Artículo 9.- En cualquier caso, en aquellos centros en los que parte de las enseñanzas se impartan en euskera, los puestos de trabajo de dichos centros que estén compuestos total o parcialmente por horas de impartición de clase en euskera serán puestos de trabajo de Perfil Lingüístico 2, con preceptividad inmediata.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- 6. artikuluan xedatutakoaz gain, aldi baterako irakasleek eta behin-behineko kontratatuek Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko karrerako funtzionarioak izan daitezke 1. hizkuntza-eskakizuna exijitzen zaien plazetan, nahiz eta HE hori egiaztatu gabe izan, betiere dekretu honen aplikazio eremuko Lanbide Heziketako irakaskuntzei dagozkien irakasle-lanpostuak bete badituzte. Funtzionario izendatzen dituztenetik aurrera hiru urte izango dituzte HE egiaztatzeko.

Primera.- No obstante lo dispuesto en el artículo 6, los profesores o profesoras interinos y contratados o contratadas temporales que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hayan desempeñado puestos docentes correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional incluidas en el ámbito de aplicación del mismo, podrán acceder a la condición de funcionarios o funcionarias de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a plazas de perfil lingüístico 1, aún careciendo de dicho requisito, y dispondrán de un plazo de tres años, desde su nombramiento como funcionarios o funcionarias de carrera, para acreditar el mismo.

Bigarrena.- 1.- Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko karrerako funtzionarioak, baldin eta behin betiko destinoa badute derrigortasun-data atzeratutako 1. HEko lanpostuetan, eta euren lanpostuei berehala bete beharreko 2. hizkuntza-eskakizuna ezartzen bazaie, hiru urte izango dituzte 2. HE egiaztatzeko, aldaketa hori jasotzen duen lanpostu-zerrenda argitaratzen denetik aurrera.

Segunda.- 1.- Los funcionarios y funcionarias de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional con destino definitivo en puestos de trabajo con Perfil Lingüístico 1 con preceptividad diferida a los que se les transforme su puesto de trabajo en una plaza de Perfil Lingüístico 2 con preceptividad inmediata dispondrán de un plazo de 3 años, a partir de la publicación de la relación de puestos de trabajo en la que se produzca dicha modificación, para acreditar el Perfil Lingüístico 2.

2.- Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko karrerako funtzionarioak izan eta euren behin betiko destinoa 1. hizkuntza-eskakizuneko lanpostuetan dutenek, plazari dagokion HE egiaztatu beharko dute derrigortasun-epe berrian, betiere plazaren hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data murriztu egiten bazaie eta euren lanpostuak 1. HE badu izendatuta. Salbuetsi egiten dira salbuespenen erregimenean araututakoak.

2.- Los funcionarios y funcionarias de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional con destino definitivo en puestos de trabajo de Perfil Lingüístico 1 que vean acortado el plazo de preceptividad del perfil de su plaza deberán, siempre que su puesto de trabajo siga teniendo asignado el Perfil Lingüístico 1, y excepción hecha de los supuestos regulados en el régimen de exenciones, acreditar el perfil correspondiente a su plaza en el nuevo plazo de preceptividad.

3.- Hizkuntza-eskakizuna egiaztatze aldera ezarritako epe berria 5 urtetik beherakoa bada, lanpostuen zerrendako aldaketatik hasita, irakasleak epealdi hori izango du bere lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko.

3.- En el caso de que el nuevo plazo fijado para acreditar el perfil lingüístico fuese inferior a 5 años, a contar desde la correspondiente modificación en la relación de puestos de trabajo, el profesor o profesora dispondrá de este periodo para cumplimentar el perfil de su puesto de trabajo.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Dekretu honek xedatzen ez dituen arloetan martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuak ezartzen duena beteko da.

Primera.- En todo lo no dispuesto en el presente Decreto, se estará a lo establecido con carácter general en el Decreto 47/1993, de 9 de marzo.

Bigarrena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu honetan ezarritakoak bete eta garatzeko xedapenak eman ditzan.

Segunda.- Se faculta a la Consejera de Educación, Universidades e Investigación para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

Hirugarrena.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hartuko du indarra dekretu honek.

Tercera.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia-San Sebastiánen, 2011ko abuztuaren 30a.

Dado en Donostia-San Sebastián, a 30 de agosto de 2011.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

Kulturako sailburua,

La Consejera de Cultura,

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.

MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común