Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

141. zk., 2011ko uztailaren 26a, asteartea

N.º 141, martes 26 de julio de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
3727
3727

AGINDUA, 2011ko ekainaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, lanean jazarpen sexista edota Morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren arloan.

ORDEN de 20 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, que regula las medidas de Prevención y el procedimiento de Actuación en casos de Acoso Moral y/o Sexista en el trabajo, en el ámbito del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legeak ezartzen du laneko erakunde guztiek (administrazio publikoek barne) sustatu behar dutela langileen lan-baldintzen hobekuntza eta handitu egin behar dutela beren segurtasun eta osasunaren babes maila, galerak edo kalte fisikoak eragin ditzaketen edota langileen osasun psikikoa kaltetu dezaketen arriskuei aurrea hartzeko eta babesa bermatzeko.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece que todas las organizaciones laborales, incluidas las administraciones públicas, deben promocionar la mejora de las condiciones de trabajo del personal empleado y elevar el nivel de protección de la seguridad y salud del mismo, no sólo velando por la prevención y protección frente a riesgos que pueden ocasionar menoscabo o daño físico, sino también frente a riesgos que puedan originar deterioro en la salud psíquica de las personas empleadas.

Era berean, Langileen Estatutuaren 4. artikuluak xedatzen duenaren arabera, lan-eskubidea da «norbere intimitatea errespetatzea eta duintasuna aintzat hartzea, jazarpenaren (...), jazarpen sexualaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurkako babesa barne». Eskubide hori bat dator LANEren deklarazioekin eta EBko zuzentarauekin, egoera horiei aurre egiteko beharra aitortzen baitute.

De igual modo el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores considera que es un derecho laboral «el respeto a su intimidad y a la consideración debida de su dignidad, comprendida la protección frente al acoso (...), y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo», en consonancia con las declaraciones de la OIT y las directivas comunitarias reconociendo la necesidad de actuar frente a estas situaciones.

Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunari buruzko egungo Legeriak zuzenean agintzen dio administrazio publikoari jazarpen sexistari aurre egiteko. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Legeak 48. artikuluan arautzen ditu laneko jazarpen sexuala edo sexista eta sexuagatiko jazarpena prebenitzeko neurri zehatzak (berezko izaeradunak eta berdintasun-planetik bereiziak.

La Legislación actual en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres insta directamente a las administraciones públicas a actuar frente al acoso sexista. Así la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula en su artículo 48 medidas específicas con identidad propia y separadas de la existencia del plan de igualdad para prevenir el acoso sexual o sexista y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

Euskal botere publiko guztietan aplikatzekoa den Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 83.b) artikuluarekin bat etorriz, hauxe dio bere 43.2 artikuluan: «jazarpen sexistak, diziplinazko hutsetan, oso larriaren maila izango du euskal administrazio publikoetako langileentzat».

En nuestro marco, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres de aplicación a todos los poderes públicos vascos, en su artículo 43.2 dispone que «el acoso sexista tendrá la consideración de falta disciplinaria muy grave para el personal funcionario de las administraciones públicas vascas», en relación con el artículo 83.b) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

Artikulu bereko 3. puntuan, Legeak adierazten du Euskal Administrazio Publikoek «martxan jarri beharko dituztela langileei zuzendutako politikak, laneko jazarpen sexista prebenitzeko eta desagerrarazteko. Politika horiek, beste neurri batzuen artean, jarduteko protokolo batzuk prestatzea eta aplikatzea aurreikusi beharko dute».

En el punto 3 del mismo artículo la Ley señala que las Administraciones públicas vascas deberán «poner en marcha políticas dirigidas a su personal para prevenir y erradicar el acoso sexista en el trabajo. Dichas políticas entre otras medidas, deben prever la elaboración y aplicación de protocolos de actuación».

Testuinguru horretan eta zuzenbide-esparru horretan hartuko du konpromisoa Sail honek, lanean gatazkak direnean eta jazarpen moral edota sexistak salatu direnean jarduteko prozedura bat abian jartzekoa.

Es en este contexto y en este encuadre jurídico en donde se produce el compromiso de este Departamento de poner en marcha un procedimiento de actuación en los casos de conflicto y cuando existan denuncias de acoso moral y/o sexista en el trabajo.

Testu honek biltzen du lanean jazarpen moral edota sexista gertatu izanaren berri jakin denean edo salaketak jarri direnean jarraitu beharreko jarduteko prozedura. Testuaren edukia adostu dute Lurralde eta Sektore arteko Osasun eta Segurtasun Batzordeko kideek, eta Hezkuntza Administrazioan prebentzioa, segurtasuna, laneko osasuna eta emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna, baita diskriminazioa ez jasotzeko eskubidea ere, integratzeko nahiaren adibide argia da. Gainera, langile guztiek beren nagusi eta lankideengandik berdintasun, errespetu eta duintasunezko tratua jasotzeko beharrari erantzuten dio.

El texto que nos ocupa recoge un procedimiento de actuación en los casos en que se tenga conocimiento, o sean presentadas denuncias acoso moral y/o sexista en el ámbito laboral. Su contenido cuenta con el consenso los miembros del Comité de Seguridad y Salud Interterritorial e Intersectorial, y es un claro ejemplo del deseo de integrar la prevención, la seguridad, la salud laboral y la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, así como el derecho a no recibir discriminación, en la Administración Educativa. Además, responde a la necesidad de que todo el personal empleado reciba un trato igualitario, respetuoso y digno por parte de sus superiores y compañeras y compañeros.

Prozeduran zehaztuko da, alde batetik, bitartekaritza deituriko aldez aurreko fasea, eta bere helburua izango da langileen arteko gatazkak edo antolakuntzakoak azkar eta eraginkortasunez konpontzea, hasierako haserrea larriagotu eta iraunkortu ez dadin. Ildo horretatik, helburu hori lortzeko biderik eraginkorrena dela uste dugu langileen kudeaketaz arduratzen diren organoak jokabide mota horiek prebenitzen eta gidatzen inplikatzea.

En el procedimiento se articula, por un lado, una fase previa denominada de mediación, cuya finalidad es solucionar los conflictos interpersonales y organizacionales rápida y eficazmente, con el fin de que un desencuentro inicial no se agrave y no se haga permanente. En este sentido entendemos que la forma más efectiva de conseguir esa finalidad es implicar a los órganos encargados de la gestión de personal en la prevención y el manejo de este tipo de comportamientos.

Hala ere, garrantzitsua da jakitea lanean gertatzen den jazarpen morala, hau da, lanean denbora luzez esetsia izatea, eta jazarpen sexista laneko arrisku larriak direla eta jazarpena pairatzen duenaren duintasun pertsonal edota profesionalari erasotzen diotela. Horrez gain, argi eta garbi gainditzen dituzte pertsonen arteko ohiko gatazken mugak, izan ere, kalteak eragin diezazkiokete pertsonaren osasunari, eta batzuetan oso zaila izaten da horiek konpontzea. Hori dela eta, eta bitartekaritza-faseak huts egingo balu, ikerketa fasea deritzona garatu da. Fase horri esker, eta ikerketa sakon baten ondoren, beharrezko neurriak hartu ahal izango dira, beldurtzeko helburua duten jokabideei amaiera emateko eta biktimen eskubideak eta, batez ere, osasuna babesteko.

Sin embargo, se ha de ser consciente de que el acoso moral en el trabajo, esto es, el hostigamiento prolongado en el ámbito del trabajo, y el acoso sexista en el trabajo, son riesgos laborales graves que atentan contra la dignidad personal y/o profesional de la persona acosada. Además, sobrepasan claramente los límites de un conflicto interpersonal ordinario puesto que pueden causar daños en la salud de la persona que en ocasiones son difícilmente reparables. Por esta razón, y en el supuesto de que la fase de mediación haya fallado, se ha desarrollado la denominada fase de investigación, que permitirá adoptar, tras una investigación exhaustiva, las medidas necesarias para poner fin a conductas intimidatorias y proteger los derechos, y, sobre todo, la salud de las víctimas.

Bi faseon garapena arau honetan dago zehaztuta eta, gainera, fase bakoitzaren azalpenarekin bat, bakoitzari dagozkion jardunbideak egiteko epe zehatzak txertatu dira. Epe horiek nahiko laburrak dira, prozedura premiarik gabe langileen osasunaren kalterako luzatzea ekiditeko.

El desarrollo de ambas fases está pormenorizado en la presente norma y, además, se han introducido en cada una de ellas plazos determinados para realizar las actuaciones pertinentes. Plazos, que por otro lado, son breves para evitar que el procedimiento se pueda alargar innecesariamente en detrimento de la salud del personal.

Nolanahi ere, prozedura osoaren oinarria da (doktrina zientifiko gaurkotuenari, nazioarteko erakundeen orientabideei (LANEren gidak eta hitzarmenak) eta EBko zuzentarauei jarraiki laneko jazarpen moralak «laneko indarkeria» kontzeptu orokorrari erantzuten diola eta gupidarik gabe eten behar dela.

De cualquier forma, en todo el procedimiento subyace, siguiendo la doctrina científica más actualizada, las orientaciones de los organismos internacionales (guías y convenios de la OIT) y las directivas comunitarias, la idea de que el acoso moral en el trabajo responde al concepto global de «violencia en el trabajo» y que debe ser atajado sin contemplaciones.

Amaitzeko, azpimarratu behar da Administrazio honek langileen artean emakumeen eta gizonen tratuan berdintasuna eta langileen eskubideak errespetatzeko informazioa eta hezkuntza sustatu nahi dituela. Horri dagokionez, ezinbestekotzat jotzen dira laneko oinarrizko printzipio eta eskubideei buruzko Lanaren Nazioarteko Erakundearen Deklarazioa, laneko arriskuen prebentzioari buruzko legeria eta emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunari buruz zuzenbide-esparruak xedatutakoa, 2002/73/CE zuzentarauari, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 4/2005 Legeari eta Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako 3/2007 Lege Organikoari jarraiki.

Para finalizar se debe destacar que esta Administración desea fomentar entre el personal la información y educación en materia de respeto a la igualdad de trato de mujeres y hombres, y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En este sentido se consideran primordiales la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la legislación sobre prevención de riesgos laborales y lo establecido por el marco jurídico en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, de conformidad con la Directiva 2002/73/CE, la Ley 4/2005 para la igualdad de Mujeres y Hombres, y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

Eta horri jarraikiz, xedatzen dut.

Y virtud de lo cual,

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

1.- «Jazarpentzat» hartzen dira ekintza, jokabide, adierazpen edo eskaera diskriminatzaile, mingarri, laidogarri, kikilgarri edo indarkeriazko guztiak, baita bizitza pribatuan bidegabe sartzea ere. Hain zuzen ere, eta zerrenda itxia ez izan arren, jarraian azaltzen diren hipotesiak sartzen dira:

1.- La expresión «acoso» abarca todo acto, conducta, declaración o solicitud que pueda considerarse discriminatorio, ofensivo, humillante, intimidatorio o violento, o bien una intrusión en la vida privada. Incluye los supuestos que se recogen a continuación, si bien estos no conforman una lista cerrada:

a) larderia: eraso errepikatua edo etengabea, pertsona batek edo gehiagok burututa, ahozkoa, psikologikoa edo fisikoa; lantokian edo lanarekin lotuta egina, eta ondorio moduan pertsona babestu bati iraintzea, gutxiestea, laidestea, behartzea edo diskriminatzea duena. Larderia hainbat modutan agertzen da:

a) intimidación: agresión repetida o persistente, perpetrada por una o más personas, ya sea verbal, psicológica o física, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, que tiene como consecuencia la humillación, el menosprecio, el insulto, la coacción o la discriminación de una persona protegida. La intimidación puede manifestarse a través de:

I) pertsona babestu bat bere lanbidetik kanpo uzteko edo bakartzeko neurriak izaten dira.

I) medidas destinadas a excluir o aislar de la actividad profesional a una persona protegida;

II) eraso etengabeak eta kaltegarriak egiten dira, errendimendu pertsonalarentzat nahiz profesionalarentzat.

II) ataques persistentes y negativos al rendimiento personal o profesional;

III) pertsona babestu baten ospe pertsonala edo profesionala manipulatzeko zurrumurruak zabaltzen dira, izena zikintzeko edo barregarri uzteko;

III) la manipulación de la reputación personal o profesional de una persona protegida a través del rumor, la denigración y la ridiculización;

IV) gehiegikeria erabiltzea, pertsona baten lana etengabe gutxiesten da, helburuak lortzeko arazoizkoak ez diren edo ezinezkoak diren epeak finkatzen dira edo burutu ezin diren lanak agintzen dira;

IV) el abuso de poder a través del menosprecio persistente de la labor de una persona protegida, o de la fijación de objetivos con plazos poco razonables o inalcanzables, o de la asignación de tareas imposibles;

V) pertsona babestu bat neurriz kanpo kontrolatzen da edo horren errendimendua ez da modu egokian kontrolatzen;

V) el control desmedido o inapropiado del rendimiento de una persona protegida;

VI) baimen- eta prestakuntza-aldiak modu ulertezinean edo arrazoirik gabe ukatzen dira.

VI) la denegación inexplicable o infundada de periodos de licencia y formación.

VII) bere lanpostuari dagozkion zereginetatik pixkanaka kendu egiten da.

VII) el vaciamiento paulatino del ejercicio de las funciones inherentes a su puesto de trabajo;

b) Jazarpen sexista:

b) Acoso sexista:

Hitzezko edo hitzik gabeko jokabidea, edo jokabide fisikoa, pertsona batekin, hark nahi gabe, haren sexua dela-eta edukitakoa, eta helburu edo ondorio duena haren duintasunari eraso egitea, edo hura kikiltzeko, harekin etsaitzeko, hura iraintzeko, laidoztatzeko edo mintzeko giroa sortzea. Jokabide hori sexuala bada, jazarpen sexuala izango da.

Cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Cuando dicho comportamiento sea de índole sexual se considera acoso sexual.

I) Eskatu gabeko eta nahita egindako kontaktu fisikoa, edo beharrezkoa ez den hurbilketa fisiko gehiegizkoa;

I) el contacto físico deliberado y no solicitado, o un acercamiento físico excesivo e innecesario;

II) Pertsona babestuaren gorputzari, itxurari edo bizimoduari buruz, izaera sexualeko zeinu edo adierazpenak behin eta berriro egitea.

II) comentarios o gestos repetidos de carácter sexual acerca del cuerpo, la apariencia o el estilo de vida de una persona protegida;

III) Telefono bidezko dei, gutun edo posta elektroniko bidezko mezu iraingarriak.

III) llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo;

IV) Behin eta berriro egindako jazarpena, baldin eta sexualitateari doakionez integritatearen kontra egiten bada edo kalterik eragiten badu.

IV) la persecución reiterada y ofensiva contra la integridad e indemnidad sexual;

V) Baimenik gabe, eduki sexual agerikoa duten Interneteko grafikoak, binetak, argazkiak eta irudiak erakustea edo zabaltzea, baldin eta sexualitateari doakionez integritatearen kontra egiten bada edo kalterik eragiten badu;

V) la exposición o exhibición de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de Internet de contenido sexualmente explícito, no consentidas y que afecten a la integridad e indemnidad sexual;

VI) babestutako pertsonaren bizitza pribatuaren inguruan egindako galderak eta iradokizunak, baldin eta sexualitateari doakionez integritatearen kontra egiten bada edo kalterik eragiten bada.

VI) preguntas o insinuaciones acerca de la vida privada de una persona protegida, que afecten a la integridad e indemnidad sexual;

VII) broma eta proposamen sexual agerikoak, baldin eta sexualitateari doakionez integritatearen kontra egiten bada edo kalterik eragiten badute;

VII) bromas o proposiciones sexualmente explícitas que afecten a la integridad e indemnidad sexual;

2.- Gizakien gorputz- eta buru-osasunari eta ongizateari kalte egiten die aipatu bezalako jokabideek. Hortaz, pertsonei egindako tratu txar fisiko edota psikologikoa gisa sailka daitezke aipatu portaerak. Horrez gain, Hezkuntza Administrazioaren helburuak eta jarduera hondatu ez ezik, bere izen ona ere zikintzen dute.

2.- Los comportamientos antedichos ocasionan daños a la salud mental o física y al bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Consecuentemente dichos comportamientos pueden llegar a ser calificados como maltrato físico y/o psicológico a las personas. También socavan los objetivos y la labor de la Administración Educativa y empañan su reputación.

Horregatik guztiagatik, prebentzio-neurri gisa eta lan-ingurunean baldintza psikosozialak hobetzea aldera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eratu eta sustatu du bitartekaritza edota kexa-prozedura horiek abian jartzea.

Por ello, y como medida preventiva y con el objeto de procurar una mejora de las condiciones psicosociales en el ambiente laboral, por parte de este Departamento de Educación, Universidades e Investigación, se articula y promueve la puesta en marcha de los procedimientos de mediación y/o reclamación que a continuación se describen.

2. artikulua.- Aplikazio-eremua.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Agindu honetan bildutako xedapenak aplikatuko zaizkie unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan lan egiten duten langile publikoei eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpe dauden ikastetxe, hezkuntza-instalazio edo kudeaketan lan egiten duten irakasleei.

Las disposiciones recogidas en la presente Orden serán de aplicación para todos los empleados públicos que presten servicios en los Centros Educativos no universitarios y al personal docente que preste servicios en otros Centros o instalaciones educativas o de gestión educativa, dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

3. artikulua.- Kalte edo kalte egiteko mehatxua.

Artículo 3.- Amenaza de daño o daño.

1.- Agindu honetan aurreikusitako prebentzio-neurriak eta esku-hartze prozedura aplikatuko dira 1. artikuluan deskribatutako jokaerek kalteak eragiten badituzte pertsonen osotasun moralean eta psikikoki nahiz fisikoki kalte egiten badute edo kalte egiteko mehatxua egiten badute.

1.- Las medidas de prevención y el procedimiento de actuación previstos en la presente Orden serán de aplicación cuando los comportamientos descritos en el artículo 1 produzcan daño en la integridad moral y amenaza de daño o daño de carácter, psíquico y/o físico a las personas afectadas.

2.- Prebentzio-zerbitzuko zerbitzu medikoak jazarpena pairatutako pertsonaren (edo, beharrezkoa bada, beste pertsonen) egoeraren jarraipena egingo du, behar duen laguntza mediko eta psikologikoa eskaintze aldera.

2.- El servicio médico del servicio de prevención ofrecerá a la persona afectada, y a otras personas si fuera necesario, un seguimiento de su estado para procurar el apoyo médico y psicológico necesario.

4. artikulua.- Bazterketak.

Artículo 4.- Exclusiones.

1.- Laneko jazarpen moraletik kanpo geldituko dira pertsonen arteko gatazka iragankorrak eta une jakin batean antzemandakoak, pertsonen artean gerta baitaitezke eta laneko antolakuntzan eta garapenean eragin baitezakete, baina ez da horien ondorio eta helburua gatazkan inplikatutakoak pertsonalki nahiz profesionalki ezereztatzea. Nolanahi ere, prozedura geldiarazteko erabakia arau honen 18.1.a) artikuluaren arabera hartuko da.

1.- Quedarán excluidos del concepto de acoso moral en el trabajo aquellos conflictos interpersonales pasajeros y localizados en un momento concreto, que se pueden dar en el marco de las relaciones humanas y que afectan a la organización del trabajo y a su desarrollo, pero que no tienen ni la consecuencia ni la finalidad de destruir personal o profesionalmente a las partes implicadas en el conflicto. En todo caso, la decisión de interrumpir el procedimiento se tomará conforme al artículo 18.1.a) de esta norma.

2.- Gatazka kasu horietan (bi langileen interesak bateraezinak diruditenean), langileen kudeaketa-organoak izango dira lidergo-lanak egingo dituztenak eta diligentzi egokiak burutuko dituzte ezkutuko gatazkak konpontzeko.

2.- Estos casos de conflicto, en los que los intereses de dos personas empleadas parecen incompatibles, los órganos de gestión de personal deberán asumir una función de liderazgo y harán las diligencias necesarias para resolver los conflictos latentes y presentes.

5. artikulua.- Prestakuntza.

Artículo 5.- Formación.

1.- Informazio, hezkuntza, eta trebakuntza elementuak dituzten estrategiak azaldu eta aplikatuko dira, lanean jazarpen morala eta sexuala prebenitzeaz gain, Hezkuntza Administrazioari lotutako pertsonen jarrera eta jokabideengan eragina izateko, Agindu honen nahi eta asmoak jarraiki.

1.- Se formularán y aplicarán estrategias que incluirán elementos de información, educación, capacitación, con el objetivo no sólo de prevenir el acoso moral y sexual en el trabajo sino también de influir sobre las actitudes y comportamientos de las personas vinculadas con la Administración Educativa de conformidad con el espíritu y la intención de la presente Orden.

2.- Bitartekaritza-lanak egiteko izendatuko diren pertsonek gai horri buruzko prestakuntza espezifikoa jasoko dute eta prestakuntza horrek barne hartuko ditu, besteak beste, legezko informazioa, trebetasun sozialak, emakumeen eta gizonen tratu berdintasuna eta jarduteko prozedurak. Horren helburua izango da laneko jazarpen morala eta jazarpen sexistari dagokionez sor daitezkeen gatazkei behar bezala aurre egiteko prestatzea.

2.- Las personas que sean designadas para ejercer de mediadores recibirán una formación específica en esta materia, que recoja información legal, habilidades sociales, igualdad de trato de mujeres y hombres, y procedimientos de actuación, entre otros, para afrontar de manera adecuada los conflictos que surjan con relación al acoso moral y el acoso sexista en el ámbito laboral.

3.- Prestakuntza-plan bat abian jarriko da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailean, laneko jazarpen moral edo sexista prebenitzeko. Prestakuntza horri esker, langileek identifikatu ahal izango dituzte laneko jazarpen moral edo sexista egoerak, baita kasu horietan jarraitu behar duten prozedura ezagutu ere. Aurreikusitako prestakuntza-jarduera horiek euskaraz eta gaztelaniaz eskainiko dira.

3.- Se pondrá en marcha un plan de formación en el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para la prevención del acoso moral o sexista en el trabajo. Esta formación deberá permitir al personal poder identificar las situaciones de acoso moral o sexista en el trabajo y conocer el procedimiento a seguir en dichos casos. Las actividades de formación previstas se impartirán tanto en euskera como en castellano.

4.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Prebentzio Zerbitzuak arduratuko dira gai horri buruzko prestakuntza- eta informazio-jarduerak egiteaz.

4.- El Servicio de Prevención del Departamento de Educación, Universidades e Investigación será el encargado de realizar las actividades formativas e informativas en esta materia.

5.- Lurralde eta Sektore arteko Osasun eta Segurtasun Batzordean ezarriko dira prozedura hori Saileko langile guztiengana hedatzeko beharrezko mekanismoak.

5.- En el Comité de Seguridad y Salud Interterritorial e Intersectorial se establecerán los mecanismos necesarios para la divulgación del procedimiento a todo el personal del Departamento.

6. artikulua.- Laneko jazarpen moral edo sexuala jasan izanaren zantzu arrazionalak.

Artículo 6.- Indicio racional de acoso moral o sexual en el trabajo.

1.- Administrazio honetako langile bat bere lan-esparruan jazarpena jasaten ari denaren zantzu arrazionaltzat ulertzen ditugu Kapitulu honetan adierazi denaren arabera egiazkoak izateko itxura duten susmoak.

1.- Entendemos por indicio racional de acoso moral o sexual en el trabajo las conjeturas fundadas en apariencia o viso de verdad de que una persona empleada del Departamento está sufriendo acoso en su ámbito laboral, en los términos que se indican en el presente Capítulo.

2.- Laneko jazarpen moral edo sexista zantzu arrazionalen bat badago, ikerketa bat egingo da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailean edota organo periferikoetan. Ikerketa horren helburu bakarra izango da antolakuntzako arazoak antzematea eta konpontzea, esaterako, agintaritza behar bezala erabiltzea, Hezkuntza Administrazioko estandar etiko eta moralak babestea eta langileen eskubideak zaintzea. Hori guztia, euskal administrazio publikoen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoaren aurka joan gabe. Hartutako kautelazko neurrien aurka joan gabe, ikerketa bertan behera utziko da langileak Lan Ikuskaritzaren aurrean salaketa ipini edo jurisdikzio-arloan demanda bat jartzen badu.

2.- Si existe ese indicio racional de acoso moral o sexista en el trabajo, se realizará una investigación en el seno del Departamento de Educación, Universidades e Investigación u/y órganos periféricos. Con esta investigación se pretende exclusivamente llegar a conclusiones que detecten y den solución a problemas organizacionales, tales como el ejercicio correcto de la autoridad, la protección de los estándares éticos y morales de la Administración Educativa y la salvaguarda de los derechos de las personas trabajadoras. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas vascas. Sin perjuicio de las medidas cautelares adoptadas la investigación quedará en suspenso si la persona trabajadora interpone una denuncia ante la Inspección de Trabajo o demanda en el ámbito jurisdiccional.

3.- Susmoa dagoela ulertuko da dagokion ikerketaren ondoren, Agindu honetako 2. artikuluko 1. puntuan zehaztutako langileen artean jazarpen moral edota sexista gertatu dela dioen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren ebazpena eman arte.

3.- Se entiende que existirá indicio racional hasta que exista una resolución del Departamento de Educación, Universidades e Investigación en la que se indique que ha existido o no acoso moral y/o sexista entre las personas trabajadoras indicados en el punto 1 del artículo 2 de la presente Orden, y después de que se haya producido la investigación correspondiente.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

PROZEDURAK

ACOSO MORAL Y SEXISTA EN EL TRABAJO

7. artikulua.- Xedea.

Artículo 7.- Finalidad.

1.- Fase honetan laneko jazarpen moral edota sexistagatiko gatazkak edota salaketak bizkor, hitz eginez eta bitartekari baten laguntzaz ebatzi nahi dira. Bitartekariak eskainiko ditu jarduteko jarraibideak eta proposamenak, gatazkari amaiera emateko eta hori etorkizunean berriz ez gertatzeko.

1.- En esta fase se pretende la resolución de conflictos y/o denuncias de acoso moral y/o sexista en el trabajo de una manera ágil, dialogada y con la intervención de un mediador. Éste procederá proporcionando pautas de actuación y propuestas que intenten poner fin al conflicto y evitar que se vuelva a producir en el futuro.

2.- Hezkuntza Administrazioak hartuko du bere gain bitartekariari jarduera hori egiteko behar duen prestakuntza eskaintzea, baita bitartekari-lanetan lagungarri izango zaizkion adituen aholkularitza ere.

2.- Por su parte, la Administración Educativa se compromete a poner a disposición del mediador la formación necesaria para el desarrollo de esta actividad, así como el asesoramiento de personas expertas en la materia que le ayudarán en la tarea de mediación.

8. artikulua.- Bitartekaritza.

Artículo 8.- Mediación.

1.- Bitartekaritza-fasea hasiko da jazarpena pairatu duenaren edo haren inguruan lan egin eta gertakarien berri duenaren idazkia jaso ondoren. Idazki horretan bilduko dira salaketa egiten duenak laneko gatazka edota jazarpen moral edota sexistatzat dituen gertakari eta jokabideak. Aipatu gertakariak, gutxienez, azken hamabi hilabeteetan gertatu behar ziren.

1.- La fase de mediación se iniciará mediante un escrito presentado por parte de los empleados públicos que se sientan incursos, o tengan conocimiento fundado, de hostigamiento por encontrarse en su entorno laboral. En el escrito se recogerán los hechos o comportamientos que a juicio de quien lo interpone constituyen conflicto y/o acoso moral y/o sexista en el trabajo. Dichos hechos deberán haber tenido lugar, al menos, en los últimos doce meses.

2.- Bitartekaritza-fase hori borondatezkoa izango da alderdien aldetik, eta horretarako aholkularitza edota laguntza eskatu ahalko diete Prebentzioko Ordezkariei, edo alderdiek konfiantzazkotzat dituzten bestelako pertsonei.

2.- Esta fase de mediación será voluntaria para cualquiera de las partes, y éstas podrán pedir asesoramiento y/o ayuda para su consecución, a los Delegados y las Delegadas de Prevención, o a otras personas que el afectado considere de confianza.

Fase horretan esku hartzen duten Prebentzioko Ordezkariek ezingo dute parte hartu Agindu honetako 14. artikuluan araututako Batzordean.

Los Delegados y las Delegadas de Prevención que intervengan en esta fase quedarán excluidos para formar parte de la Comisión regulada en el artículo 14 de la presente Orden.

3.- Bitartekaritza-fasea hasitakoan har daitezkeen prebentzio-neurrien artean ezar daitezke kautelazko neurriak. Horien artean egongo da pertsona salatuarekin lan egiteari uzteko aukera, betiere kontrako edo bidegabeko traturik edo errepresaliarik izan gabe.

3.- Dentro de las medidas de prevención que pueden ser adoptadas tras el inicio de la fase de mediación, podrán establecerse medidas cautelares entre las que debe contemplarse el poder dejar de trabajar con la persona denunciada sin temor a ser objeto de ningún trato injusto o desventajoso o de represalias.

4.- Idazkia aurkezteko era:

4.- La interposición del escrito se hará:

a) Salaketa jartzen du(t)en pertsonaren edo pertsonen laneko zentroko zuzendariari aurkeztuta.

a) Ante el Director o Directora del Centro de trabajo donde presta sus servicios la persona o personas denunciantes.

b) Hezkuntzako lurralde-ordezkariari aurkeztuta, baldin eta laneko gatazka edota jazarpen moral edo sexista zentroko zuzendari-kargua duen pertsona bati badagokio. Laneko jazarpen moral edo sexista Hezkuntzako lurralde-ordezkariari badagokio, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeari aurkeztuko zaio.

b) Ante la Delegada o el Delegado Territorial de Educación, si el conflicto y/o acoso moral o sexista en el trabajo se produjera con la persona que ostenta el cargo de dirección en el centro. En el caso de que el conflicto de acoso moral o sexista en el trabajo recayese en la Delegada o el Delegado Territorial de Educación se presentará ante la Viceconsejero o el Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

9. artikulua.- Bitartekaritza-prozeduraren arduraduna eta bitartekaria.

Artículo 9.- Responsable del procedimiento de mediación y mediador.

1.- Zuzendaria izango da bitartekaritza-prozeduraren arduraduna, eta hezkuntzako ikuskaritza-zerbitzuaren laguntza teknikoa izango du.

1.- El Director o Directora tendrá la responsabilidad del procedimiento de mediación, y contará con el apoyo técnico del servicio de inspección educativa.

2.- Sailaren ikuskaritza-zerbitzuak bitartekaritza-prozeduretan espezializatutako ikuskari-talde bat osatuko du.

2.- El servicio de inspección del Departamento formará de entre sus miembros un grupo de Inspectores e Inspectoras especializado en procedimientos de mediación.

3.- Zuzendariak, Ordezkariaren bitartez, bitartekari baten esku-hartzea eskatuko du, eta berau dagokion Lurralde-ordezkariak edo, bere kasuan, Hezkuntza Sailburuordeak izendatuko du, esku-hartze hori egiteko sortu den ikuskari-taldeko kideen artean. Ikuskari batek ezingo du erreferentziako zentroetan bitartekari izan.

3.- El Director o Directora a través del Delegado o Delegada solicitará la intervención de un mediador, que será nombrado por el Delegado o Delegada Territorial correspondiente, y en su caso por la Viceconsejero o Viceconsejera de Educación de entre los Inspectores o Inspectoras formados para dicha intervención, teniendo en cuenta que nunca podrá intervenir un Inspector o Inspectora como mediador en sus Centros de referencia.

4.- Gatazka zentroko Zuzendariari egokitu bazaio, bitartekaritza-prozeduraren ardura ordezkariaren gain geldituko da, eta horrek ere izango du hezkuntzako ikuskaritza-zerbitzuaren laguntza teknikoa.

4.- En el supuesto de que el conflicto recayese en el Director o la Directora la responsabilidad del procedimiento de mediación recaerá en el delegado o delegada, que se servirá, igualmente, del apoyo técnico del servicio de inspección educativa.

5.- Errealitatea benetan zein den jakiteko asmoz, bitartekaritza prestatzeko beharrezko jarduera guztiak egingo ditu bitartekariak.

5.- El mediador realizará todas las actuaciones necesarias para preparar la mediación, con el fin de que tenga un conocimiento lo más ajustado posible a la realidad.

6.- Bitartekaritza-prozeduraren arduradunak laguntza emango dio bitartekariari bere eginbeharra bete dezan.

6.- La persona responsable del procedimiento de mediación dará el apoyo necesario al mediador para llevar a cabo su función.

10. artikulua.- Bitartekaritza-bilera.

Artículo 10.- Reunión de mediación.

1.- Bitartekaritza-prozeduraren arduradunak alderdiei idatziz emango die prozeduraren hasieraren berri eta horien borondatezko parte-hartzea eskatuko die. Jasotakoan, eta prozedurarekin jarraituz, alderdiak bilera batera deituko ditu, eta arazoa konpontzen saiatuko da. Egon daitekeen jazarpenari buruz bitartekariaren esku leudekeen agirien kopia erantsiko zaio deialdiari.

1.- La persona responsable del procedimiento de mediación comunicará a las partes el inicio del procedimiento y solicitará su participación voluntaria en el mismo, y se obtendrá por escrito. Una vez obtenida, continuará con el procedimiento citando a las partes a una reunión en la que se tratará de dar solución al problema. A esa citación se le acompañará copia de la documentación relativa al conflicto y/o posible acoso que obrara en poder la persona responsable del procedimiento de mediación.

2.- Epea luzatzea gomenda dezaketen eta idatziz alderdien ezagutzan jarri behar diren arrazoi oinarrituak egon ezean, bitartekariak idazkia jaso ondorengo hamar egun baliodunen barruan egingo da bitartekaritza-bilera. Epea beste hamar egun baliodunetara luzatu ahal izango da.

2.- La reunión de mediación se celebrará dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del escrito por el mediador, salvo que existan razones justificadas que aconsejen la ampliación del plazo, y que deberán ser puestas en conocimiento de las partes por escrito. El plazo podrá ampliarse durante diez días hábiles más.

3.- Ezinbesteak bultzatuta edo legeak aurreikusitako abstentzio eta errefusatze-arrazoiren batean sartuta egoteagatik bitartekariak ezin izango balu bitartekaritza-bilera burutu, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeak izendatuko du bitartekari-lanak egingo dituen ikuskaria. Izendapen hori behar bezala jakinaraziko zaie alderdiei eta Ikuskaritza-lurraldeburutzari.

3.- En el caso de que el mediador asignado no pudiera llevar a cabo la reunión de mediación por causa de fuerza mayor o por estar incursa en alguna de las causas de abstención y recusación previstas en la ley, será la Viceconsejera o el Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación quien designe a otro Inspector o Inspectora para actuar como mediador. Esta designación será debidamente comunicada a las partes y a la Jefatura Territorial de Inspección.

11. artikulua.- Bitartekaritza-bilerara bertaratzea.

Artículo 11.- Asistencia a la reunión de mediación.

Alderdietako edozein bertaratu ahalko da bilerara eta, horrela nahi badu, Prebentzioko ordezkari batek edo konfiantzazko pertsona batek lagun diezaioke.

Cualquiera de las partes podrá acudir a la reunión, si lo desea, acompañado por un Delegado de prevención, o persona de su confianza.

12. artikulua.- Bitartekaritza-fasearen ebazpena.

Artículo 12.- Resolución de la fase de mediación.

1.- Bitartekariak, bitartekaritza-bileratik gehienez ere hamabost egun balioduneko epean, idatziz jasoko ditu:

1.- El mediador, en el plazo máximo de quince días hábiles desde la reunión de mediación recogerá/n por escrito:

a) Bitartekaritza-fasean egindako jardunbideak.

a) Las actuaciones realizadas en la fase de mediación.

b) Bitartekaritza-dokumentuan arazoa konpontzeko proposatu dituen neurriak.

b) Las medidas propuestas para dar solución al problema, en el denominado documento de mediación.

2.- Bitartekaritza-dokumentua alderdiek sinatu egingo dute, dokumentua idatzi denetik bost egun baliodunen barruan. Sinadurak alderdiak edukiarekin ados daudela esan nahi du. Alderdiek sinatzeaz gain, bitartekariak eta bitartekaritzaren arduradunak ere sinatuko dute.

2.- El documento de mediación será rubricado, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde su dictado, por las partes. La firma supondrá la conformidad con su contenido. Además de las partes será rubricado por la el mediador y la persona responsable de la mediación.

3.- Bitartekaritza-prozeduraren arduraduna bitartekaritza-dokumentuan adostutako neurriak aplikatu eta zaintzen direla bermatuko du, eta Prebentzio Zerbitzuari emango dio horren berri bere eskumen-arloaren baitan jardun dezan.

3.- La persona responsable del procedimiento de mediación será la garante de la vigilancia y adopción de las medidas acordadas en el documento de mediación, e informará al Servicio de Prevención para que actúe en el ámbito de sus competencias.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

PROZEDURAK

ACOSO MORAL Y SEXISTA EN EL TRABAJO

13. artikulua.- Laneko jazarpen moral edo sexuala ebazteko fasearen hasiera.

Artículo 13.- Iniciación de la fase de resolución del acoso moral o sexual en el trabajo.

1.1.- Laneko jazarpen moral edo sexualagatiko salaketak bitartekaritza-fasean argitu ez direla ulertuko da honako kasu hauetan:

1.1.- Se considerará que las denuncias por acoso moral o sexual en el trabajo no se han resuelto en la fase de mediación en los siguientes supuestos:

a) Aldiertako batek bitartekaritza-fasea edo bitartekariak proposatutako neurriak errefusatu dituenean.

a) Cuando cualquiera de las partes haya rechazado la fase de mediación o las medidas propuestas por el mediador.

b) Ezinbesteak bultzatuta bitartekaritza-fasea egin ez bada.

b) Cuando la fase de mediación no se ha podido llevar a cabo por causa de fuerza mayor.

c) Bitartekaritza-fasean proposatutako neurriak laneko gatazka edo jazarpen moral edo sexista ebatzi ez badute.

c) Cuando las medidas propuestas en la fase de mediación no hayan resuelto el conflicto y/o la situación de acoso moral o sexista en el trabajo.

1.2.- Laneko jazarpen moral edo sexista ebazteko fasea jarraian azaltzen diren puntuak jarraituz beteko da:

1.2.- La fase de resolución del acoso moral o sexista en el trabajo se llevará a cabo siguiendo los ítems a continuación descritos:

a) Gatazka ebazteko salaketa bat bitartekaritza-fasean ebatzi ez bada, alderdietako bakoitzak jar dezake jazarpen moral edo sexistagatiko salaketa prozedurarekin jarraitzeko.

a) En el caso de que una denuncia para resolución de conflicto no se haya resuelto en la fase de mediación, cualquiera de las partes podrá interponer denuncia por acoso moral o sexista en el trabajo para continuar con el procedimiento

b) Aipatu salaketa hori jartzeko epea bitartekaritza-prozesua amaitu denetik hogeita hamar egun baliodunetakoa izango da.

b) El plazo para la interposición de dicha denuncia será de treinta días hábiles contados a partir de la finalización del proceso de mediación.

c) Salaketa Hezkuntzako lurralde ordezkariari igorriko zaio, ustezko laneko jazarpen moral edo sexista berari egokitzen ez bazaio. Kasu horretan, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeari igorriko zaio. Bitartekaritza-dokumentuaren kopia (hori egin bada) eta beharrezkoak diren bestelako dokumentuak erantsiko zaizkio idazkiari.

c) La denuncia se dirigirá a la Delegada o Delegado Territorial de Educación, salvo en que la sospecha de acoso moral o sexista en el trabajo recayese sobre la misma persona, en cuyo caso el escrito se dirigirá la Viceconsejera o el Viceconsejero de Administración y Servicios. A ese escrito se le acompañará una copia del documento de mediación, si es que aquella ha tenido lugar y aquellos otros documentos que se consideren oportunos.

1.3.- Agindu honetako 1. artikuluan azaldutako kasuren baten bat pairatu duenak, salaketa jar dezake Hezkuntzako lurralde ordezkariari aurkeztuta, ustezko laneko jazarpen moral edo sexista ordezkari horri dagokion kasuan izan ezik. Kasu horretan, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari aurkeztuko zaio. Salaketan azaldutako gertakariak, gutxienez, azken hamabi hilabeteetan gertatu behar ziren.

1.3.- Cualquier afectado por un supuesto de los descritos en el artículo 1 de la presente Orden, podrá interponer denuncia ante el Delegado o Delegada Territorial de Educación, salvo en que la sospecha de acoso moral o sexual en el trabajo recayese sobre él o ella, en cuyo caso el escrito se dirigirá al Viceconsejero/a de Administración y Servicios. Los hechos descritos en la denuncia deberán haberse producido, al menos, en los últimos doce meses.

14. artikulua.- Ikerketa Batzordearen osaera.

Artículo 14.- Constitución de la Comisión de Investigación.

1.- Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak, edo, bere kasuan, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzak, Ikerketa Batzorde bat eratuko dute alderdietako edozeinek idazkia jaso denetik hamar egun baliodunetako epean.

1.- La Delegación Territorial de Educación, o en su caso, la Viceconsejería de Administración y Servicios constituirán una Comisión de Investigación en el plazo de diez días hábiles desde la recepción del escrito de cualquiera de las partes.

2.- Ikerketa Batzordea honako hauek osatuko dute:

2.- La Comisión de Investigación estará formada por:

a) Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzaren ordezkari bat, presidentea izango da eta Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeak izendatuko du.

a) 1 Representante de la Viceconsejería de Administración y Servicios, tendrá la consideración de presidente, que designará el/la Viceconsejero/a de Administración y Servicios.

b) Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzako kide bat, Hezkuntzako Lurralde Ordezkariak izendatuko du.

b) 1 Miembro de la Delegación Territorial de Educación, que designará el Delegado o Delegada Territorial de Educación.

c) Prebentzioko Zerbitzuko kide bat, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeak izendatuko du.

c) 1 Miembro del Servicio de Prevención, que designará la Viceconsejera o Viceconsejero de Administración y Servicios.

d) Prebentzioko ordezkari bat edo Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren alorreko langileen ordezkari bat. Bitartekaritza-fasean esku hartu duten pertsonak batzordetik kanpo geldituko dira, Agindu honetako 8.2 artikuluak ezartzen duenaren arabera.

d) 1 Delegado o Delegada de prevención o de personal del ámbito del Departamento de Educación, Universidades e investigación. Quedando excluidos aquellos que hubieran intervenido en la fase de mediación, como así se refiere en el artículo 8.2 de la presente Orden.

e) Idazkari bat, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzak izendatuko du.

e) 1 Secretaria o Secretario, que será designada por la Viceconsejería de Administración y Servicios.

Aipatu esparruko zentral sindikalek proposatuko dute prebentzioaren edo langileen arloko ordezkari kopuru bat, Ikerketa Batzordeko kide izateko, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren barruan sindikatu-hauteskundeetan lortutako ordezkaritzaren araberakoa. Zerrenda horretan, gehienez, 10 pertsona aurkez daitezke. Zerrenda horretako izenen artean, alfabeto-ordenean izendatuko da batzordeko kidea izango den prebentzioko edo langileen ordezkaria.

Las centrales sindicales del ámbito mencionado propondrán para formar parte de la Comisión de Investigación un número de delegados y/o delegadas de prevención o personal, conforme a la representatividad obtenida en las elecciones sindicales del ámbito del departamento de Educación, Universidades e Investigación, que entrarán a formar parte de una lista con un máximo de 10 componentes. De entre los nombres que aparezcan en esa lista se designará por riguroso orden alfabético la persona delegada de prevención o personal que formará parte de la comisión.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 4/2005 Legearen 23. artikuluak ezartzen duena kontuan hartuta, Ikerketa Batzordea osatuko duten emakumeen eta gizonen kopuruak berdintsuak izan beharko dira. 4/2005 Legearen arabera, ordezkaritza orekatutzat joko da, bi sexuek, gutxienez, % 40ko ordezkaritza dutenean.

En atención a lo establecido por el artículo 23 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la composición de la Comisión de Investigación deberá estar conformada de forma equilibrada por mujeres y hombres. A efectos de la Ley 4/2005, se considera que existe una representación equilibrada, cuando los dos sexos están representados al menos al 40%.

15. artikulua.- Batzordeko idazkaria.

Artículo 15.- Secretaría de la Comisión.

1.- Batzordeko Idazkaria Batzorde bereko kideetako bat izan daiteke, edo Administrazioko langile bat, zuzenbidean lizentziaduna betiere.

1.- El Secretario o Secretaria de la Comisión podrá ser designado de entre los miembros de la Comisión, o ser una persona al servicio de la Administración, que sea licenciado en derecho.

2.- Idazkari kargua duen pertsona Batzordeko kide ez bada, ez du bozka eskubidea izango.

2.- En el caso de que la persona que ostenta el cargo de la secretaría no sea miembro de la Comisión no tendrá derecho a voto.

16. artikulua.- Batzordearen Funtzionamendu Erregimena.

Artículo 16.- Régimen de Funcionamiento de la Comisión.

1.- Batzordearen funtzionamendua honako hau izango da:

1.- La Comisión se regirá en su funcionamiento por:

a) Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen xedapenak, kide anitzeko organoen funtzionamenduari buruzkoak.

a) Las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo relativas al funcionamiento de los órganos colegiados.

b) Agindu honetako xedapenak.

b) Las disposiciones de la presente Orden.

c) Batzordearen Barne Funtzionamenduaren Araudiak xedatutakoa.

c) Lo dispuesto en su Reglamento Interno de Funcionamiento.

2.- Prebentzioko zerbitzuko kideak ikerketa egiteko beharrezko laguntza teknikoa emango du.

2.- El o la miembro del servicio de prevención dará el apoyo técnico necesario para la realización de la investigación.

3.- Batzordeko kideek gaztelania nahiz euskara erabili ahal izango dute bileretan eta, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da deialdi, gai-zerrenda, akta, txosten eta gainerako idazkietan.

3.- Los miembros de la Comisión podrán utilizar tanto el castellano como el euskera en las reuniones, y de la misma manera, en la redacción de las convocatorias, orden del día, actas, informes y demás escritos se garantizara el uso de ambas lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

17. artikulua.- Alderdiei jakinarazpenak.

Artículo 17.- Comunicación a las partes.

1.- Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak edo, bere kasuan, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzak, jakinaraziko die alderdiei nor diren Ikerketa Batzordea osatuko dutenak, Batzordea eratu denetik bost egun balioduneko epean. Era berean, txostenaren dokumentazio guztiaren kopia igorriko zaie.

1.- La Delegación Territorial de Educación, o en su caso, la Viceconsejería de Administración y Servicios, comunicará a las partes quiénes son las personas designadas para formar parte de la Comisión de Investigación en el plazo de 5 días hábiles desde su constitución. Igualmente, les remitirá copia de toda la documentación obrante en el expediente.

2.- Jakinarazpenaren datatik aurrera irekiko da alegazioak egiteko epea, bost egun baliodunetakoa izango da.

2.- A partir de la fecha de comunicación se abrirá un plazo de alegaciones de cinco días hábiles.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

18. artikulua.- Aurretiko ekintzak.

Artículo 18.- Actuaciones previas.

1.- 17.2 artikuluak ezartzen duen alegazioak egiteko epea amaitu eta bost egun balioduneko epean egingo da lehen bilera, eta bertan, espedienteko dokumentazioa aztertu eta honako hau erabakiko da:

1.- En su primera reunión, que tendrá lugar en el plazo de cinco días hábiles, una vez finalizado el plazo para hacer alegaciones que establece el artículo 17.2, estudiada la documentación obrante en el expediente decidirá:

a) Ikerketa amaitutzat ematea, gertaerak laneko jazarpen moral edo sexistazko egintzak ez direla erabakitzen bada. Erabaki hori guztien adostasunez hartu beharko da, behar bezala oinarrituta egongo da, idatziz jasota eta alderdiei komunikatuko zaie.

a) Dar por terminada, la investigación al considerar que los hechos no son constitutivos de acoso moral o sexista en el trabajo. Esta decisión se adoptará por unanimidad, deberá será motivada, recogida por escrito y comunicada a las partes convenientemente.

b) Ikerketarekin jarraitzea.

b) Continuar con la investigación.

19. artikulua.- Ikerketa.

Artículo 19.- Investigación.

1.- Ikerketa Batzordeak ikerketa faseari dagozkion jardunbideak egingo ditu, laneko jazarpen moral edo sexista gertatu den zehazteko.

1.- La Comisión de Investigación realizará las actuaciones pertinentes en la fase de investigación para determinar si ha existido o no acoso moral o sexista en el trabajo.

2.- Sailak eta Agindu honetan jasotako organo periferikoek Ikerketa Batzordeak eskatutako guztian lagunduko dute, azken honek ikerketa amaitzeko behar duen informazio guztia izan dezan.

2.- Tanto el Departamento como los órganos periféricos incluidos en el ámbito de esta Orden deberán colaborar con la Comisión de Investigación en todo lo que ésta les solicite, con el fin de que pueda tener todos los elementos de juicio necesarios para concluir la investigación.

3.- Batzordearen lehen bileratik aurrera (ikerketa hasiko dela erabakitzen denetik aurrera) hilabete bateko epea izango dute ikerketa egiteko. Epe hori beste hilabete batez luzatu ahalko da, bi hilabetez gehienez, eta alderdiei jakinaraziko zaie.

3.- Desde la primera reunión de la comisión, en la que se decide iniciar la investigación, se dispondrá de un plazo un mes para realizar la investigación. Este plazo podrá ampliarse, notificándoselo a las partes, durante un mes más, hasta un máximo de dos meses, si la comisión ve razones para ello.

20. artikulua.- Bilera alderdiekin.

Artículo 20.- Reunión con las partes.

1.- Ikerketa egiteaz gain, Batzordea alderdiekin bilduko da, aldi berean edo banaka.

1.- Además de la investigación, la Comisión celebrará una reunión con las partes, bien conjunta o separadamente.

2.- Batzordeak deitu ahal izango ditu bilerara jorratu behar den gaiarekin lotura zuzena duten pertsonak, gertakariaren lekukoak izan direlako, edo gaiari buruzko adituak direlako. Kasu horretan, alderdiei jakinaraziko zaie nor diren, informazio gisa, bilerara bertaratuko diren pertsonak.

2.- La Comisión podrá convocar a la reunión a personas que tengan relación directa con el asunto a tratar, bien por haber sido testigos de la situación, o bien por ser personas expertas en la materia. En este caso, se le indicará a las partes, a efectos informativos, quiénes son las personas que van a asistir a la reunión.

21. artikulua.-Bilerara bertaratzea.

Artículo 21.- Asistencia a la reunión.

Alderdiak bertaratu ahal izango dira aurreko artikuluan aurreikusitako bilerara, eta prebentzioko edo sindikatuko ordezkariak, edo beharrezkotzat jotzen duten beste edozein pertsonak, lagun ditzake. Nolanahi ere, ezingo dute laguntzaile bat baino gehiago eraman.

Las partes podrán asistir a la reunión prevista en el artículo anterior, acompañadas por delegado/a de prevención o sindical, o por cualquier otra persona que estime necesario. En cualquier caso no podrán asistir acompañadas por más de una persona.

22. artikulua.- Ikerketa fasearen ebazpena.

Artículo 22.- Resolución de la fase de investigación.

1.- Ikerketa amaitu eta hilabete baten buruan gehienez, Ikerketa Batzordeak txosten bat egingo du, eta bertan zehaztuko da Batzordearen ustez laneko jazarpen moral edo sexista gertatu den ala ez, baita arazoari konponbidea emateko proposatzen diren neurriak ere.

1.- En el plazo máximo de un mes desde la finalización de las investigaciones, la Comisión de Investigación elaborará un informe, en el que se indicará si ha existido, a juicio de la Comisión, acoso moral o sexista en el trabajo o no, así como las medidas que se proponen para solucionar el problema.

2.- Ikerketa Batzordeak txostenaren ondorioak igorriko dizkio Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeari, eta honek emango du dagokion ebazpena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen den irailaren 14ko 233/2010 Dekretuak xedatzen dituen eskumenei jarraiki.

2.- La Comisión de Investigación comunicará a la Viceconsejera o Viceconsejero de Administración y Servicios las conclusiones de su informe, y él o ella dictará la resolución pertinente en virtud de las competencias que se recogen en el Decreto 233/2010, de 14 septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

3.- Aipatu ebazpenean proposatuko dira gertatutako laneko arriskua desagerrarazi edo gutxiagotzeko neurri zuzentzaile zehatzak, laneko arriskuen prebentziorako indarrean dagoen legeriak xedatutakoari jarraiki. Era berean, frogatutako gertakarien arabera, Batzordeari zigor-espediente bat irekitzeko eskatu ahalko zaio, hutsegite oso larri, larri edo arin bat zigortzeko, enplegu publikoari buruzko indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz. Halaber, neurri zuzentzaileak aplikatzea nori edo nortzuei dagokien zehaztuko da.

3.- En dicha resolución se propondrán las medidas correctoras precisas para poner fin o minimizar el riesgo laboral que se ha producido, conforme a lo dispuesto en el normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Del mismo modo se podrá solicitar la apertura un expediente sancionador por la comisión de una falta muy grave, grave, o leve en función de los hechos probados, y ello conforme a lo establecido en la normativa vigente de empleo público. Asimismo, se determinará a quien o quienes corresponden la aplicación de las medidas correctoras.

23. artikulua.- Neurri zuzentzaileak aplikatzearen kontrola.

Artículo 23.- Control de la aplicación de las medidas correctoras.

Prebentzioko Zerbitzuari dagokio proposatutako neurri zuzentzaileen eraginkortasuna kontrolatzea.

Corresponderá al Servicio de Prevención el control de la efectividad de las medidas correctoras propuestas.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

24. artikulua.- Isilpean gordetzea.

Artículo 24.- Deber de sigilo.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin lotura duen pertsonak, prozedura honetan aurreikusitako faseetako batean parte hartu badu, isilpean gordetzea eskatuko zaio, Euskal Funtzio Publikoaren Legeak ezarritakoari jarraiki.

A toda aquella persona que tenga una relación de servicio con este Departamento de Educación, Universidades e Investigación y haya participado en cualquiera de las fases previstas en este procedimiento se les exigirá el deber de sigilo, conforme a lo establecido en la Ley de Función Pública Vasca.

25. artikulua.- Intimitaterako eskubidea babestea.

Artículo 25.- Protección del derecho a la intimidad.

1.- Uneoro bermatuko da prozedura honen edozein fasetan parte hartu duten pertsonen intimitaterako eskubidearen babesa.

1.- En todo momento se garantizará la protección al derecho a la intimidad de las personas que han tomado parte en cualquiera de las fases de este procedimiento.

2.- Prozedura honetan sortutako informazio pertsonala datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoak eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeak ezarritakoaren arabera tratatuko da.

2.- El tratamiento de la información personal generada en este procedimiento se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos personal y por la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

26. artikulua.- Langileek osasunaren babes osoa edukitzeko eskubidea.

Artículo 26.- Derecho de las personas trabajadoras a una protección integral de la salud.

Sailak laneko jazarpen moral edo sexista pairatu duen pertsonaren osasuna behar bezala babestea bermatzeko beharrezko neurri zuzentzaileak aplikatuko ditu. Horrez gain, langilearen berrezarpen osoa lortzeko beharrezko laguntza (antolakuntzakoa eta psikologikoa) emango dio.

El Departamento adoptará las medidas correctoras necesarias para garantizar una protección adecuada de la salud de la persona que haya sido víctima de acoso moral o sexista en el trabajo. Así como, brindará el apoyo organizativo y psicológico necesario para lograr su total restablecimiento.

27. artikulua.- Errepresialiarik ez izatea.

Artículo 27.- Ausencia de represalias.

Sailak ziurtatu egin beharko du ondoren zehazten direnek ez dutela jasango larderia, jazarpen, diskriminazio edo errepresaliarik: laneko jazarpen moral edo sexista pairatu dutenak, jazarpenaren arloko kexa aurkezten dutenak; kapitulu honekin bat etorriz edozein prozesutan laguntza ematen dutenak, esate baterako, informazioa emanez edo lekuko gisa parte hartuz. Hori gertatuko balitz, diziplinazko gaitzat hartuko litzateke.

El Departamento se asegurará de que las personas que consideren que han sido objeto de acoso moral o sexista en el trabajo, las que planteen una reclamación en materia de acoso moral o sexista en el trabajo o las que presten asistencia en cualquier proceso con arreglo a la presente Orden, por ejemplo facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no serán objeto de intimidación, persecución, discriminación o represalias. Cualquier acción en este sentido se considerará como un asunto disciplinario.

28. artikulua.- Salaketa faltsua.

Artículo 28.- Falsa denuncia.

Ikerketan frogatzen bada salaketa iruzurrezkoa dela eta salaketa egin duenak salatua iraindu nahi zuela, diziplinazko neurriak hartuko dira.

Si de la investigación se concluyera que la persona denunciante presentado una falsa denuncia a sabiendas, con el ánimo de difamar a la denunciada esta acción se considerará como un asunto disciplinario.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Laneko jazarpen moral edo sexista egoera gertatuko balitz lan-eremu berean dauden Administrazio honetako eta kanpoko enpresa bateko langileen artean, Agindu honetan azaldutako ikerketa-prozedura aplikatuko da. Hala ere, neurri zuzentzaileak aplikatzerakoan, enpresa horien eta Administrazioaren artean koordinatuta aplikatuko dira, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikuluari jarraiki.

Primera.- Si se produjese una situación de acoso moral o sexista en el trabajo entre el personal de esta Administración y de una empresa externa que comparten el lugar de trabajo, se aplicará el procedimiento de investigación recogido en esta Orden. Si bien, la adopción de medidas correctoras se hará de forma coordinada entre la empresas afectadas y la Administración, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Hori betetze aldera, kontratazio-prozeduran esplizituki azalduko da kontratatzaileek beren langileak kontrolatzeko eta gidatzeko eskubidea betetzean Agindu honetako edukiak nahitaez ezagutu eta bete behar dituztela.

A estos efectos en el procedimiento de contratación se incluirá la obligación de los contratantes de conocer y cumplir con los contenidos de esta Orden en el ejercicio de su derecho de dirección y control de sus trabajadores.

Bigarrena.- Hezkuntza Administrazioak Agindu honetan araututako faseetan zehar ikertu dituen gertakariak delituzko egintzak izan daitezkeela uste badu, Kode Penalaren arauei jarraiki, Fiskaltzari jakinaraziko zaio. Era berean, administrazioko arau-haustezko egintzak direla uste bada, aplikazio-prozedura berezia preskripzio-epe zehatz batzuetara zedarrituko da edota ofiziozko esku-hartzea beharko dute. Beraz, aplikazio-araudiak xedatutakoaren arabera jardungo da.

Segunda.- Si la Administración Educativa considerase que los hechos, sobre los cuales ha tenido conocimiento durante el desarrollo de las fases reguladas en la presente Orden, pudieran ser constitutivos de delitos, en virtud de la regulación recogida en el Código Penal, se pondrán en conocimiento de la Fiscalía. Del mismo modo, si se considerasen constitutivos de infracción administrativa, cuyo procedimiento singular de aplicación haya de circunscribirse a unos plazos de prescripción concretos y/o requieran la intervención de oficio, se actuará en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de aplicación.

Hirugarrena.- Agindu honetan ezarritako prozeduran araututako faseetako batean esku hartzen duten langileei euskara nahiz gaztelania (ahoz eta idatziz) erabiltzeko eskubidea bermatuko zaie. Era berean, interesatuek Hezkuntza Administrazioarekin erabilitako hizkuntzan jaso beharko dituzte komunikazio edota ebazpenak.

Tercera.- A los empleados públicos que intervengan en alguna de las fases reguladas en el procedimiento establecido en la presente Orden se les garantizará el derecho de usar tanto el castellano como el euskera, de forma oral y escrita. Del mismo modo se garantizará que los interesados reciban sus comunicaciones y/o resoluciones en la lengua en la que hayan iniciado su interlocución con la Administración Educativa.

Laugarrena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lurralde eta Sektore arteko Osasun eta Segurtasun Batzordeari jakinaraziko zaio, ohiko eta ezohiko bileretan, Agindu honetan aplikatzekoak diren prozesuei buruz, Datuak Babesteko arauen printzipioak errespetatuz betiere, eta bereizitako datuak bakarrik kontsultatuz.

Cuarta.- Comité de Seguridad y Salud Interterritorial e Intersectorial del Departamento de Educación, Universidades e Investigación será informado, en sus reuniones ordinarias y/o extraordinarias, sobre los procesos que tengan lugar en aplicación de la presente Orden, y ello siempre respetando los principios de las normas reguladoras de la Protección de Datos, pudiendo acceder exclusivamente a datos disociados.

AMAIERAKO XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeak ahalmena izango du agindu honen garapenerako beharrezkotzat jo daitezkeen alderdi osagarriak garatzeko.

Primera.- Se faculta a la Viceconsejera o Viceconsejero de Administración y Servicios para el desarrollo de los aspectos complementarios que pudieran parecer necesarios para el desarrollo de la presente Orden.

Era berean, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeak eta Lurralde eta Sektore arteko Osasun eta Segurtasun Batzordeko presidenteak agindu honetan azaldutako protokoloa berrikustea egokia den kontsultatuko dio Batzordeari, agindu honen indarraldiak bi urte betetzen dituenean.

Del mismo modo, se determina la obligación de la Viceconsejera o Viceconsejero de Administración y Servicios, Presidenta o Presidente, del Comité de Seguridad y Salud Interritorial e Intersectorial del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, que transcurridos dos años de vigencia de la presente Orden, consulte al citado Comité sobre la conveniencia de revisar el Protocolo descrito en esta Orden.

Bigarrena.- Agindu hau indarrean jarri eta hiru hileko epean Ikerketa Batzordearen barne funtzionamendurako araudia egingo da.

Segunda.- Se elaborará un reglamento interno de funcionamiento de la Comisión de Investigación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Orden.

Funtzionamendu-araudi hori Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lurralde eta Sektore arteko Osasun eta Segurtasun Batzordeari kontsultatuko zaio.

Este reglamento de funcionamiento deberá ser consultado al Comité de Seguridad y Salud Interterritorial e Intersectorial del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Hirugarrena.- Xedapen hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean.

Tercera.- La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko ekainaren 20a.

Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2011.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común