Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

139. zk., 2011ko uztailaren 21a, osteguna

N.º 139, jueves 21 de julio de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Indargabetutako xedapena


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Disposición Derogada

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Osasun eta Kontsumo Saila
Sanidad y Consumo
3668
3668

153/2011 DEKRETUA, uztailaren 5ekoa, Osasun-profesionalen Informazio-sistemari buruzkoa.

DECRETO 153/2011, de 5 de julio, sobre Sistema de Información de Profesionales Sanitarios.

Osasun Sistema Nazionalaren Kohesioari eta Kalitateari buruzko 2003ko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen V. atala osasun-arloko informazio-sistema arautzeari buruzkoa da. Informazio-sistema horrek bermatuko luke informazioa eskura izatea eta osasun-arloko administrazioek elkarri komunikatzea, Osasun Sistema Nazionaleko Lurraldearteko Kontseiluak hitzarturiko baldintzen arabera.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud dedica su Capítulo V a la regulación de un sistema de información sanitaria que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las Administraciones sanitarias, de acuerdo con las condiciones convenidas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Geroago, Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzko 2003ko azaroaren 21eko 44/2003 Legeak profesionalen erregistroak egotea arautzen du, eta erregistro horiek ahalbidetuko lukete osasun-prestazioen inguruko hiritarren eskubideak betetzea eta osasun-sistemaren giza baliabideak behar bezala planifikatzea, izaera publikoa duten profesionalen datuak zehaztuz.

Posteriormente, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias regula la existencia de registros de profesionales que permitan hacer efectivos los derechos de la ciudadanía respecto a las prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los recursos humanos del sistema de salud, determinando los datos de los y las profesionales que tienen carácter público.

Era berean, osasun-zerbitzu bakoitzeko berezko eremu bakoitzarentzat, Osasun Zerbitzuetako Osasun Langileen Esparru Estatutuari buruzko 2003ko azaroaren 16ko 55/2003 Legeak 16. artikuluan ezartzen du osasun-zerbitzuek ezarriko dituztela langileen erregistroak (giza baliabideak planifikatzeko oinarrizko tresna gisa), eta haietan erregistratuko direla dagokien osasun-zentro edo -erakundeetan zerbitzuak ematen dituztenak.

Igualmente, para cada ámbito propio de cada servicio de salud, la Ley 55/2003, de 16 de noviembre, del Estatuto Marco del Personal Sanitario de los Servicios de Salud dispone, en su artículo 16 que, como instrumento básico para la planificación de los recursos humanos, los servicios de salud establecerán registros de personal en los que se inscriba a quienes presten servicios en los respectivos centros o instituciones sanitarias.

Lege-aurreikuspen horiek betetzeko, Osasun Sistema Nazionaleko Lurraldearteko Kontseiluak Osasun Profesionalen Erregistroei buruzko 2007ko martxoaren 14ko Akordioa adostu zuen; akordio horretan ezartzen dira eskumena duten osasun-arloko administrazioek ezarri beharreko irizpideen eta gutxieneko baldintzen printzipio orokorrak, profesionalen elkargoen esparruan eta zentro eta aseguru-etxe pribatuetan egon beharreko profesionalen erregistro publikoak arautzen dituztenerako. Era berean, akordio horren barnean sartzen da autonomia-erkidego bakoitzean osasun-arloko profesionalen erregistro bat sortzeko konpromisoa ere; erregistro hori osatuko dute dagokion osasun-zerbitzuko langileen erregistroan jasotako datuek eta aipaturiko profesionalen erregistro publikoek dituzten datuek.

En orden a dar cumplimiento a estas previsiones legales, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó el Acuerdo de 14 de marzo de 2007 sobre los registros de profesionales sanitarios, por el que se fijan los principios generales de los criterios y requisitos mínimos a establecer por las Administraciones sanitarias competentes cuando regulen los registros públicos de profesionales que deben existir en el ámbito de los colegios profesionales y en centros y aseguradoras privadas. Asimismo, el citado Acuerdo incorpora el compromiso de que en cada Comunidad Autónoma se cree un registro de profesionales del ámbito sanitario que integre los datos recogidos en el respectivo registro de personal del servicio de salud y los que contengan los citados registros públicos de profesionales.

Honako dekretu honek, Autonomia Estatutuaren 18.1 artikuluak jasotzen duen Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena baliatuz, agindu horiek betetzea du helburu, Osasun Profesionalen Euskal Erregistroa sortuz eta arautuz eta osasun-arloko profesionalen erregistro publikoek bete beharreko irizpide orokorrak ezarriz. Erregistro publiko horiek osasun-profesionalen elkargoek eta autonomia-erkidegoko kontseiluek, osasun-arloko zentroek eta aseguru-etxeek jarri beharko dituzte abian.

El presente Decreto, en uso de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco que recoge el artículo 18.1 de su Estatuto de Autonomía, va dirigido al cumplimiento de dichos mandatos, creando y regulando el Registro Vasco de Profesionales Sanitarios y estableciendo los criterios generales a que han de ajustarse los registros públicos de profesionales del ámbito sanitario que deben poner en funcionamiento los colegios profesionales y los consejos autonómicos de profesionales de la salud, los centros y las entidades aseguradoras sanitarias.

Haren indarrez, behar diren izapideak egin ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin ados, Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2011ko uztailaren 5ean egindako bilkuran, aztertu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y Consumo, previos los trámites oportunos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 5 de julio de 2011,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. ATALA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Helburua.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Profesionalen Informazio Sistema ezartzea, horrela gauzatu ahal izateko osasun-prestazioen inguruko hiritarren eskubideak eta osasun-sistemaren giza baliabideak behar bezala planifikatzea, izaera publikoa duten profesionalen datuak zehaztuz.

1.- El presente Decreto tiene por objeto establecer el Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco con la finalidad de hacer efectivos los derechos de la ciudadanía respecto a las prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los recursos humanos del sistema de salud, determinando los datos de los y las profesionales que tienen carácter público.

2.- Horretarako, Osasun Profesionalen Euskal Erregistroa sortzen da, eta osasun-profesionalen erregistro publikoen irizpide orokorrak eta gutxieneko baldintzak ezartzen dira. Erregistro publiko horiek Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzko 2003ko azaroaren 21eko 44/2003 Legean ezarritakoaren arabera eratu beharko dira.

2.- A tal efecto, se crea el Registro Vasco de Profesionales Sanitarios y se establecen los criterios generales y se fijan los requisitos mínimos de los registros públicos de los y las profesionales sanitarias que deben constituirse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

2. artikulua.- Aplikazio-eremua.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Hauek dira dekretu honetako xedapenak aplikatzen diren eremuak:

Las disposiciones de este decreto son aplicables a:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten osasun-profesionalak.

a) Profesionales sanitarios que ejerzan su actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoa, autonomia-erkidegoko profesionalen elkargoak eta kontseiluak, osasun-zentroak eta gaixotasunaren alorrean jarduten duten aseguru-entitateak.

b) El Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio vasco de salud, colegios y consejos profesionales autonómicos, centros sanitarios y entidades de seguros que operen en el ramo de la enfermedad.

c) Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren osasun-profesionalak, nahiz eta bertan lan ez egin, haien borondatez Osasun Profesionalen Euskal Erregistroan izena eman badute.

c) Profesionales sanitarios residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco que, sin ejercer en la misma, se inscriban voluntariamente en el Registro Vasco de Profesionales Sanitarios.

3. artikulua.- Erregistratzen diren datuak.

Artículo 3.- Datos inscribibles.

1.- Osasun-arloko profesionalen erregistroetan nahitaez sartu behar diren datuak dekretu honen eranskinean zehazten dira.

1.- Los datos de obligada incorporación a los registros de profesionales del ámbito sanitario son aquéllos que se detallan en el anexo al presente Decreto.

2.- Izaera publikoa dute, Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzko 2003ko azaroaren 21eko 44/2003 Legearen 5. eta 43. artikuluetan ezarritakoaren arabera, profesionalen datu hauek: izena, titulazioa, espezialitatea, jarduera egiten duen lekua eta, hala badagokio, kategoria eta eginkizuna.

2.- Tienen carácter público, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 43 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los datos de profesionales concernientes a su nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y, en su caso, categoría y función.

3.- Nahi izanez gero, profesionalek hala eskatzen badute, datu publiko gisa erregistratu ahal izango da profesional horiek aitortua duten garapen profesionaleko maila, Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzko Legearen 38.1.e) artikuluak eta hura garatzen duen arautegiak aurreikusten duten bezala.

3.- Con carácter potestativo, a solicitud de los y las profesionales, también podrá ser inscrito con el carácter de dato público el grado de desarrollo profesional que tengan reconocido, de acuerdo con la previsión del artículo 38.1.e) de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y su normativa reguladora de desarrollo.

4. artikulua.- Erregistroaren izaera.

Artículo 4.- Naturaleza de la inscripción.

Nahitaezkoa den arren, Osasun Profesionalen Euskal Erregistroan izena ematea adierazpenekoa izango da soilik, informazio-helburua izango du, eta ez da izango dagokion jarduera profesionala gauzatzeko eskakizuna edo baldintza.

Aún siendo obligatoria, la inscripción en el Registro Vasco de Profesionales Sanitarios tiene carácter meramente declarativo, con fines informativos, sin que sea requisito o condición para el ejercicio de la actividad profesional correspondiente.

5. artikulua.- Erregistroetarako sarbidea.

Artículo 5.- Acceso a los registros.

1.- Bere izenean eskatzen duen edozein pertsona fisikok aukera izango du izaera publikoa duten eta osasun-arloko profesionalen erregistroetan jasota dauden datuak eta informazioak eskuratzeko; horretarako ez dute egiaztatu beharrik izango interes jakin bat dutenik, eta bermatua izango dute beren identitateari buruzko konfidentzialtasuna.

1.- Cualquier persona física que lo solicite a título personal puede acceder a los datos e informaciones que consten en los registros de profesionales del ámbito sanitario que tengan el carácter de público, sin obligación de acreditar un interés determinado y con garantía de confidencialidad sobre su identidad.

2.- Erregistroetan dauden gainerako datuak eskuratzeko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 37. artikuluan ezarritakoa eta Datu Pertsonalak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa bete beharko dira.

2.- El acceso a los restantes datos obrantes en los registros quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

6. artikulua.- Datuen babesa.

Artículo 6.- Protección de datos.

1.- Dekretu honek arautzen dituen osasun-arloko profesionalen erregistroek indarrean dagoen datu pertsonalak babesteko legea bete behar dute.

1.- Los registros de profesionales del ámbito sanitario regulados en el presente decreto estarán sometidos a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

2.- Erregistroetan ezingo da azaldu profesionalen ideologiari, sindikatuetako afiliatzeari, sinesmenei, erlijioari, arrazari, osasunari edo sexualitateari buruzko inongo daturik.

2.- En los registros no podrá figurar ningún dato relativo a la ideología, afiliación sindical, creencias, religión, origen racial, salud ni sexualidad de los y las profesionales.

3.- Datuen jabeak diren profesionalek edozein unetan gauzatu ahal izango dituzte datu pertsonalen gaineko eskubideak (norberaren datuak ikusi, zuzendu, ezeztatu edo haien kontra azaltzea), Datu Pertsonalak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiak Arautzeari eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 2004ko otsailaren 25eko 2/2004 Legean eta haiek garatzen dituzten arauetan ezarritako baldintzetan.

3.- Las y los profesionales titulares de los datos podrán en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Regulación de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, así como en sus respectivas normas de desarrollo.

II. ATALA

CAPÍTULO II

OSASUN-PROFESIONALEN EUSKAL ERREGISTROA

REGISTRO VASCO DE PROFESIONALES SANITARIOS

7. artikulua.- Sortzea eta adskripzioa.

Artículo 7.- Creación y adscripción.

1.- Osasun Profesionalen Euskal Erregistroa sortu da. Erregistro hori osasun-lanbideak arautzeko arloan eginkizunak esleitu zaizkion zuzendaritza-organoari atxikirik dago, osasun-arloan eskumena duen sailaren barnean. Hari dagokio erregistroa antolatu eta kudeatzea, baita datuen konfidentzialtasuna, segurtasuna eta osotasuna bermatzeko beharrezko diren neurriak hartzea ere. Haren jabea izango da dagokion fitxategiaren arduraduna, datuak babesteko legeriaren ondorioetarako.

1.- Se crea el Registro Vasco de Profesionales Sanitarios, que queda adscrito al órgano directivo que tenga atribuidas las funciones en materia de ordenación de profesiones sanitarias dentro del departamento competente en materia de sanidad, a la que corresponde su organización y gestión, así como la adopción de las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos. Su titular será responsable del correspondiente fichero a los efectos de la legislación de protección de datos.

2.- Erregistroa euskarri informatikoan ezarriko da; horrek ahalbidetuko du bere xedeak transmisio elektronikoaren bidez kudeatu eta gauzatzea.

2.- El registro se instalará en soporte informático que permita la gestión y ejecución de sus fines por medios de transmisión electrónica.

8. artikulua.- Helburuak.

Artículo 8.- Fines.

Osasun Profesionalen Euskal Erregistroaren helburuak hauek dira:

Son fines del Registro Vasco de Profesionales Sanitarios:

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan jarduten duten osasun-profesionalei buruzko sarbide publikoa duten datuen homogeneotasuna bermatzea.

a) Garantizar la homogeneidad de los datos de acceso público relativos a los y las profesionales sanitarias que actúan en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Osasun-arloko profesionalei buruz sortzen diren erregistro publiko guztietako datuak biltzea.

b) Integrar los datos de todos los registros públicos de profesionales del ámbito sanitario que se creen.

c) Giza baliabideen planifikazioari eta kudeaketari dagokienez, beren eskumenak gauzatzeko informazio nahikoa eta egokia ematea osasun-administrazioei.

c) Facilitar a las Administraciones sanitarias información suficiente y adecuada para el ejercicio de sus competencias en materia de planificación y gestión de los recursos humanos.

9. artikulua.- Eginkizunak.

Artículo 9.- Funciones.

Osasun Profesionalen Euskal Erregistroak eginkizun hauek izango ditu:

El Registro Vasco de Profesionales Sanitarios tendrá las siguientes funciones:

a) Bere aplikazio-eremuan sartzen diren langileei buruzko datuak erregistratzea.

a) Registrar los datos relativos al personal comprendido en su ámbito de aplicación.

b) Publiko gisa definitu diren datuak eskuratzeko eta kontsultatzeko mekanismoak ezartzea, eta hiritarrek eskubide horiek errazago gauzatu ditzaten ahalbidetzea.

b) Establecer los mecanismos de acceso y consulta de los datos determinados como públicos y facilitar su ejercicio por la ciudadanía.

c) Osasun-administrazioko organoei giza baliabideak planifikatu eta kudeatzeko beharrezkoak diren datu eguneratuak ematea.

c) Suministrar a los órganos de la Administración sanitaria aquellos datos actualizados necesarios para la planificación y gestión de los recursos humanos.

d) Osasun Sistema Nazionaleko Informazio Sistemari dekretu honen eranskinean ezartzen diren osasun-profesionalei buruzko datuak ematea.

d) Aportar al Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud los datos relativos a los y las profesionales sanitarias que se establecen en el anexo de este Decreto.

10. artikulua.- Datuak sartzeko prozedura.

Artículo 10.- Procedimiento de incorporación de datos.

Dekretu honen eranskinean zehazten den informazioa modu hauetara lortuko du erregistroak:

El registro obtendrá la información que se detalla en el anexo a este decreto de las siguientes formas:

a) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Entitate Publikoko langileen erregistroan dauden datuak bilduz.

a) Mediante la integración de los datos que figuren en el registro de personal del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

b) Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan jarduten duten profesionalen elkargoek eta kontseiluek, osasun-zentro pribatuek eta gaixotasunaren alorrean jarduten duten aseguru-etxeek nahitaez sortu beharreko osasun-arloko profesionalen erregistro publikoetan erregistraturiko datuak bilduz.

b) Mediante la incorporación de los datos inscritos en los registros públicos de profesionales del ámbito sanitario de obligatoria creación por los colegios y consejos Profesionales, centros sanitarios privados y aseguradoras del ramo de enfermedad que operen en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

11. artikulua.- Erregistroaren informatizazioa.

Artículo 11.- Informatización del registro.

Osasun Profesionalen Euskal Erregistroa euskarri informatikoa erabiliz kudeatuko da, eta euskarri horren konfigurazioan bermatuta egon beharko du elkarkomunikazio eta sinkronizazio egokia izatea Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileen erregistroarekin eta profesionalen elkargoek eta kontseiluek, osasun-zentro pribatuek eta gaixotasunaren alorrean jarduten duten aseguru-etxeek nahitaez sortu beharreko osasun-arloko profesionalen erregistro publikoekin.

El Registro Vasco de Profesionales Sanitarios se gestionará mediante el empleo de soporte informático en cuya configuración habrá de garantizarse la intercomunicación y la sincronización adecuada con el registro de personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud y los registros públicos de profesionales del ámbito sanitario de obligatoria creación por los colegios y consejos profesionales, centros sanitarios privados y aseguradoras del ramo de enfermedad.

III. ATALA

CAPÍTULO III

OSASUN-ARLOKO PROFESIONALEN ERREGISTRO PUBLIKOAK

REGISTROS PÚBLICOS DE PROFESIONALES DEL ÁMBITO SANITARIO

12. artikulua.- Sorrera.

Artículo 12.- Creación.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoan dauden osasun-lanbideen profesionalen elkargoek eta autonomia-erkidegoko kontseiluek profesionalen erregistro publiko bat izan behar dute, Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzko Legearen 5.2 artikuluan ezarritakoa betetzeko.

1.- Los Colegios Profesionales y Consejos Autonómicos de profesiones sanitarias existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco deben contar con un registro público de profesionales en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

2.- Era berean, Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzko Legearen 41. eta 42. artikuluek aipatzen dituzten eta Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten osasun-zentroetako eta aseguru-etxeetako bakoitzak norberaren kontura edo besteren kontura zerbitzuak emateko kontrataturiko osasun-profesionalen erregistro publikoa egin eta eguneratuta eduki behar dute, aipaturiko legearen 43. artikuluak agintzen duenez.

2.- Igualmente, cada uno de los centros sanitarios y las entidades de seguros a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que operen en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deben establecer y mantener actualizado un registro público de los y las profesionales sanitarias con que mantengan contratos de prestación de servicios por cuenta propia o ajena, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 43 de la citada ley.

13. artikulua.- Helburuak.

Artículo 13.- Fines.

Osasun-arloko profesionalen erregistro publikoek helburu hauek dituzte:

Los registros públicos de profesionales del ámbito sanitario tienen los siguientes fines:

a) Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzko Legearen 5. artikuluko 1. ataleko d) eta e) hizkietan jasotzen diren eskubideak gauzatzeko aukera bermatzea hiritarrei.

a) Garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos contemplados en las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 5 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

b) Osasun-administrazioei beren eskumenak gauzatzea (bereziki, giza baliabideak behar bezala planifikatzea eta kudeatzea) ahalbidetuko dieten datu eguneratuak ematea.

b) Facilitar a las Administraciones sanitarias aquellos datos actualizados que posibiliten el ejercicio de sus competencias, en especial la adecuada planificación y gestión de los recursos humanos.

14. artikulua.- Osasun-profesionalak sartuta.

Artículo 14.- Personas profesionales sanitarias incluidas.

1.- Profesionalen elkargoen eta kontseiluen erregistro publikoetan haietako bakoitzean erregistratuta dauden osasun-profesionalen datuak jaso behar dira, edozein dela ere erregistratuta dauden egoera.

1.- En los registros públicos de profesionales de colegios y consejos profesionales deben constar los datos de los y las profesionales sanitarias que estén inscritas en cada uno de ellos, cualquiera que sea la condición en que lo estén.

2.- Osasun-zentro pribatuetako eta osasun-arloko aseguru-etxeetako profesionalen erregistro publikoetan haientzat prestazioak ematen dituzten osasun-profesional guztien datuak agertu behar dute, edozein dela ere laguntzaren lotura juridikoa, modalitatea eta prestazio-lekua, edo dedikazioaren maila eta baldintzak.

2.- En los registros públicos de profesionales de centros sanitarios privados y de aseguradoras sanitarias deben constar los datos de todos y todas las profesionales sanitarias que presten servicios para los mismos, cualquiera que sea el vínculo jurídico, modalidad y lugar de prestación de la asistencia, o el grado y condiciones de dedicación.

15. artikulua.- Datuak jasotzea eta eguneratzea.

Artículo 15.- Recogida y actualización de datos.

1.- Elkargo bakoitzak ofizioz erregistratuko ditu profesionalen datuak (profesional horiek elkargoan izena eman ondoren), profesional bakoitzaren elkargokide-espedientean dauden datuetatik abiatuta. Era berean, datu horiek ofizioz eguneratuko dira erregistraturiko datuei eragiten dieten aldaketak izaten direnean.

1.- La inscripción de los datos de los y las profesionales se realizará de oficio por cada Colegio, una vez producida la colegiación, a partir de los que obren en el expediente colegial de cada profesional. Igualmente, la actualización se realizará de oficio cuando se produzcan modificaciones que afecten a los datos inscritos.

2.- Autonomia-erkidegoko kontseiluen erregistroak haiek osatzen dituzten profesionalen elkargoetako erregistro publikoetatik sortuko dira, haien estatutuek beste arau bat ezarri ezean.

2.- Los registros de los consejos autonómicos se formarán a partir de los registros públicos de los colegios profesionales que los integran, salvo que sus estatutos dispongan otra fórmula.

3.- Osasun-zentro pribatuen eta gaixotasunaren alorrean jarduten duten aseguru-etxeen erregistroen kasuan, osasun-profesionalekin kontratua sinatzean egingo da izen-ematea, edozein dela ere kontratu horien izaera, dedikazio-maila edo ardura-maila.

3.- En el caso de los registros de los centros sanitarios privados y de las aseguradoras del ramo de enfermedad, la inscripción se producirá con ocasión de la formalización de los contratos con las y los profesionales sanitarios, cualquiera que sea su naturaleza, grado de dedicación o nivel de responsabilidad.

16. artikulua.- Datuak kontsultatzea.

Artículo 16.- Consulta de datos.

1.- Hiritarrek erregistro horiek eskura izatea bermatzeko, haien antolamenduak eta egiturak ahalbidetu behar du, alde batetik, datuak agerian jartzea, eta, bestetik, eta hala badagokio, datu jakin batzuei buruzko informazio-oharrak egitea, haiek eskuratzeko inongo bitartekorik behar izan gabe.

1.- En orden a asegurar el acceso de la población a estos registros, su organización y estructura debe permitir tanto su puesta de manifiesto, como, en su caso, la expedición de notas informativas sobre determinados datos, sin que sea precisa intermediación alguna para acceder a los mismos.

2.- Datuak errazago eskuratzeko, erregistroak irekitzeko ordutegia izan beharko da, gutxienez, osasun-profesionalen elkargoek eta autonomia-erkidegoko kontseiluek, osasun-zentroek eta aseguru-etxeek jendearentzako duten ordutegia, eta behar adina iragarri beharko da.

2.- Para facilitar el acceso, el horario de apertura de los registros deberá ser, como mínimo, el de apertura al público de los colegios y consejos autonómicos de profesionales de la salud, centros y aseguradoras sanitarias, debiendo ser objeto de publicidad suficiente.

17. artikulua.- Administrazioaren babesa.

Artículo 17.- Tutela administrativa.

1.- Pertsona partikular batek osasun-arloko profesionalen erregistro publiko batera sartzeko eskaera egiten badu, eta ukatu egiten bazaio, pertsona horrek osasun-arloan eskumena duen sailaren babesa eskatu ahal izango du, eta hark beharrezko neurriak hartuko ditu dagokion eskubide hori gauzatu dezan.

1.- En caso de que se produzca una denegación de la petición de acceso a un registro público de profesionales del ámbito sanitario, la persona particular podrá recabar la tutela del departamento competente en materia de sanidad, que adoptará las medidas que sean precisas para que pueda ejercer su derecho.

2.- Aurreko atalean esandakoa betetzeko, beste neurriei kalterik egin gabe, informazio hori Osasun Arloko Profesionalen Euskal Erregistroan eskuratzea ahalbidetu dezake osasun-arloan eskumena duen sailak.

2.- A los fines del apartado anterior, sin perjuicio de otras medidas, el departamento competente en materia de sanidad podrá facilitar el acceso a esta información en el Registro Vasco de Profesionales Sanitarios.

18. artikulua.- Autonomia-erkidegoko administrazioari datuak ematea.

Artículo 18.- Cesión de datos a la Administración Autonómica.

1.- Osasun-profesionalen erregistro publikoen jabe diren erakundeek Osasun Arloko Profesionalen Euskal Erregistroari eman behar dizkiote nahitaez dekretu honen eranskinean jasotzen diren datuak.

1.- Las entidades titulares de los registros públicos de profesionales de la salud tienen la obligación de ceder al Registro Vasco de Profesionales Sanitarios los datos que se recogen en el anexo del presente Decreto.

2.- Datuak eman eta eskuratzeko, Datu Pertsonalak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritako bermeak eta baldintzak eta datuak babestea arautzen duten gainerako xedapenak bete beharko dira.

2.- La cesión y el acceso habrán de realizarse con las garantías y condiciones establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones reguladoras de protección de datos.

19. artikulua.- Euskarri elektronikoak.

Artículo 19.- Soportes electrónicos.

1.- Osasun-profesionalen erregistro publikoak euskarri elektronikoan ezarriko dira, Osasun Profesionalen Euskal Erregistroarekin sinkronizatzea eta interkonektatzea bermatzen duen antolamendu, egitura eta diseinuarekin.

1.- Los registros públicos de profesionales de la salud se implementarán en soporte electrónico, con una organización, estructura y diseño que garantice la sincronización e interconexión con el Registro Vasco de Profesionales Sanitarios.

2.- Erregistro elektronikoak beharrezko neurri teknikoak eta antolamendukoak izan beharko ditu, benekotasuna, osotasuna, aldaezintasuna, eskuragarritasuna, informazioaren kontserbazioa, datuen babesa eta konfidentzialtasuna bermatzeko.

2.- El registro electrónico deberá contar con las medidas técnicas y organizativas necesarias que aseguren la autenticidad, integridad, inalterabilidad, disponibilidad, conservación de la información, protección de datos y confidencialidad.

3.- Aurreko ataletan ezarritakoa betetzeko, osasun-arloan eskumena duen sailak beharrezko diren ildo teknikoak emango ditu, Osasun Sistema Nazionaleko Lurraldearteko Kontseiluak ezarritako printzipio orokorren esparruan.

3.- A los efectos establecidos en los apartados anteriores, por el departamento competente en materia de sanidad se darán las directrices técnicas necesarias, en el marco de los principios generales fijados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

20. artikulua.- Datu pertsonalen fitxategiaren arduraduna.

Artículo 20.- Responsable del fichero de datos personales.

Datu pertsonalen fitxategiak sortzeko arauek eta akordioek izendatuko dute fitxategiaren ardura nork izango duen eta datuak babesteko legeriak aitortzen dituen eskubideak nola gauzatuko diren.

Las normas y acuerdos de creación de los ficheros de datos personales designarán a quien ostente la responsabilidad del fichero y la forma de ejercicio de los derechos que reconoce la legislación de protección de datos.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Lankidetza-akordioak.

Primera.- Acuerdos de colaboración.

Osasun-arloan eskumena eman zaion sailak akordioak egin ditzake lanbide-prestakuntzaren arloan eskumena duenarekin eta euskal unibertsitateekin, osasun-lanbide bat gauzatzeko gaitasuna ematen duen titulazioa lortzen duten pertsonei dagozkien datuak lortu, eta, hala badagokio, datu horiek ofizioz erregistratzeko. Osasun Lanbideen Antolamenduari buruzko Legearen 2. eta 3. artikuluetan arautzen direnak izango dira osasun-lanbide horiek. Datu pertsonalen kasuan, akordio horiek datuak babesteko legeriak ezarritakoa bete behar dute.

Por el Departamento que tenga atribuida la competencia en materia de sanidad se podrá llegar a acuerdos con el competente en materia de formación profesional y con las universidades vascas con la finalidad de obtener y, en su caso, inscribir de oficio, los datos correspondientes a las personas que obtienen la titulación que habilite para el ejercicio de una profesión sanitaria de las reguladas en los artículos 2 y 3 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. En el caso de datos personales, estos acuerdos se someterán a lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos.

Bigarrena.- Profesionalen salbuespenezko erregistroa.

Segunda.- Inscripción excepcional de profesionales.

Indarrean dauden legeen arabera, gaikuntza, aitormen edo beste edozein administrazio-baimenek emaniko ahalmenaren bidez osasun-lanbidea gauzatzen dutenak Osasun Lanbideen Euskal Erregistroan erregistratuko dira, jarduera profesionalera sartzeko titulazioari dagokion atalean.

Quienes ejerzan la profesión sanitaria en virtud de habilitación, reconocimiento o cualquier otra autorización administrativa de acuerdo con la normativa vigente se inscribirán en el Registro Vasco de Profesionales Sanitarios en el apartado correspondiente a la titulación que dé acceso a la actividad profesional.

XEDAPEN IRAGANKORRA.- Erregistroa ezartzeko epea.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Plazo de implantación.

1.- Osasun-profesionalen erregistro publikoak eraginkor egon beharko dira dekretu hau indarrean jarri eta hamazortzi hilabetera.

1.- Los registros públicos de profesionales de la salud deberán estar operativos en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

2.- Edonola ere, behin-behineko aldi honetan, elkargoek, kontseiluek, osasun-zentroek eta osasun-arloko aseguru-etxeek behar diren neurriak hartu beharko dituzte, egokitze-aldi horretan hiritarrek eskura izan ditzaten osasun-profesionalen datuak, dekretu honetan aipaturikoaren arabera publikoak izan behar dutenak.

2.- En todo caso, en este periodo transitorio, los colegios, consejos, centros sanitarios y aseguradoras sanitarias deberán adoptar las medidas oportunas, para que, durante ese plazo de adaptación, la ciudadanía pueda acceder a los datos sobre las y los profesionales sanitarios que deben ser públicos de acuerdo con lo señalado en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko uztailaren 5ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 5 de julio de 2011.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Osasun eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Sanidad y Consumo,

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común