Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

173. zk., 2010eko irailaren 8a, asteazkena

N.º 173, miércoles 8 de septiembre de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila
Vivienda, Obras Públicas y Transportes
4116
4116

AGINDUA, 2010eko ekainaren 16koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena; honen bitartez, Etxebizitzarako Eraikinaren Liburua osatzen duten dokumentuen ereduak onartzen dituen 2003ko urriaren 22ko Aginduaren eranskina aldatu da.

ORDEN de 16 de junio de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se modifica el anexo de la Orden de 22 de octubre de 2003, por la que se aprueban los modelos de documentos que conforman el Libro del Edificio destinado a vivienda.

Eraikuntza Antolatzeko 38/1999 Legearen 7. artikuluak Eraikinaren Liburua eratu beharra ezarri du, eta liburu hori informazioa jasotzeko dokumentutzat hartu, eraikinaren ezaugarri fisiko eta teknikoak eta araubide juridikoa ezagutu ahal izateko.

El artículo 7 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación obliga a la constitución del Libro del Edificio, como un documento en el que se recoja la información que permita conocer las características físicas y técnicas del edificio y su régimen jurídico.

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Etxebizitzarako Eraikinaren Liburua arautzen duen urriaren 21eko 250/2003 Dekretua izan zen liburu horren ezaugarriak ezarri zituena, eta liburu hori osatu behar duten dokumentuen ereduak 2003ko urriaren 22ko Agindu bidez onartu ziren -garai hartako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren aginduz-, Dekretu horretako 15. artikuluaren arabera.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue el Decreto 250/2003, de 21 de octubre, por el que se regula el Libro del Edificio destinado a vivienda, el que estableció sus características, y los modelos de los documentos que lo han de conformar fueron aprobados por Orden de 22 de octubre de 2003, del entonces Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, en virtud del artículo 15 de este mismo Decreto.

Igarotako denbora eta arauei dagokienez orain arte izandako aldaketak direla-eta (batez ere 314/2006 Errege Dekretuak onartutako Eraikuntzaren Kode Teknikoa), komenigarria da Eraikinaren Liburua osatzen duten orrien eredua aldatzea, eta, hortaz, 2003ko urriaren 22ko Aginduaren eranskinaren funtsezkoa ez den aldaketa bat egitea.

El tiempo transcurrido y las modificaciones normativa habidas hasta ahora, fundamentalmente la aprobación del Código Técnico de la Edificación por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aconsejan que se efectúe un cambio en los modelos de hojas que conforman el Libro del Edificio, y por tanto, una modificación no sustancial en el anexo de la Orden de 22 de octubre de 2003.

Alde batetik, komenigarria da erabilitako nomenklatura aldatzea, Eraikuntzaren Kode Teknikoak aurreikusten duenaren antzekoa izateko.

Por una parte, resulta conveniente modificar la nomenclatura utilizada, asimilándola a la prevista por el Código Técnico de la Edificación.

Bestalde, eguzki-energiari eta bestelako energia berriztagarriei buruzko fitxa berri bat gehitzea energia aurrezteko funtsezko eskakizunei buruzko dokumentazio gisa «Zehaztapen Teknikoen Dokumentua» izeneko Eraikinaren Liburuaren zatian.

Por otra parte, la inclusión como documentación relativa a las exigencias básicas de ahorro de energía de una nueva ficha sobre la energía solar y otras energías renovables, en la parte del Libro del Edificio denominada «Documento de Especificaciones Técnicas».

Horrenbestez, eta Etxebizitzaren alorrean Euskal Herriko Autonomia Estatutuak ematen dituen eskumenen arabera, Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol Zuzendaritzak proposatuta, eta 250/2003 Dekretuaren 15. artikuluarekin bat etorriz, honako hau,

En su virtud y de acuerdo con las competencias que en materia de Vivienda otorga el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta de la Dirección de Vivienda, Innovación y Control, y de conformidad con el citado artículo 15 del Decreto 250/2003,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.- Etxebizitzarako Eraikinaren Liburua arautzen duten dokumentu ereduak onartzen dituen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2003ko urriaren 22ko Aginduaren eranskineko honako orri-eredu hauek aldatuko dira.

Artículo 1.- Se modifican del anexo de la Orden de 22 de octubre de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban los modelos de documentos que conforman el Libro del Edificio destinado a vivienda, los siguientes modelos de hojas:

a) Erregistro Koadernoa izeneko zatian, honako gai hauei buruzko orri-ereduak ordeztuko dira:

a) En la parte denominada Cuaderno de Registro, la sustitución de los modelos de hojas relativos a:

a.1.- «Eraikuntza-prozesuan esku hartzen dutenak».

a.1.- «Intervinientes en el proceso constructivo».

a.2.- «Lizentziak, obra berriaren adierazpena eta eraikinaren araubide juridikoa».

a.2.- «Licencias, declaración de obra nueva y régimen jurídico del edificio».

a.3.- «Erreformak eta birgaitzeak».

a.3.- «Reformas y Rehabilitaciones».

b) Zehaztapen Teknikoen Dokumentua izeneko zatian, honako gai hauei buruzko orri-ereduak ordeztu dira:

b) En la parte denominada Documento de Especificaciones Técnicas la sustitución de los modelos de hojas relativos a:

b.1.- «Formalizazioa».

b.1.- «Formalización».

b.2.- «Hornidurak eta akaberak».

b.2.- «Equipamientos y Acabados».

c) Zehaztapen Teknikoen Dokumentua izeneko zatian «Eguzkia Energia eta bestelako Energia Berriztagarriak biltzeko Instalazioei» buruzko orri-eredua erantsi da.

c) En la parte denominada Documento de Especificaciones Técnicas la adición del modelo de hoja relativo a «Instalaciones de Energía Solar y otras Energías Renovables».

Orri-eredu berriak Agindu honetako I. eranskinean aurreikusita daude.

Los nuevos modelos de hojas son los previstos en el anexo I de la presente Orden.

2. artikulua.- Agindu hau eta bere eranskina Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea.

Artículo 2.- Ordenar la publicación de la presente Orden junto con su anexo en el Boletín Oficial del País Vasco a

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presenta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko ekainaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 2010.

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

I. ERANSKINA

ANEXO I

ERAIKUNTZA PROZESUAN ESKU HARTZEN DUTENAK

INTERVINIENTES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

ZEHAZTAPEN TEKNIKOEN DOKUMENTUA FORMALIZATZEA

FORMALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común