Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

56. zk., 2010eko martxoaren 24a, asteazkena

N.º 56, miércoles 24 de marzo de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Arartekoa
Ararteko
1720
1720

ARAUDIA, Ararteko erakundearen antolaketa eta funtzionamenduarena.

REGLAMENTO de organización y funcionamiento de la institución del Ararteko.

Otsailaren 27ko 3/1985 Legearen bidez sortu eta arautu zen Ararteko erakundea. Lege horren bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa garatuz, arartekoak Antolaketa eta Funtzionamendurako Araudia onartu zuen eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, 1997ko uztailaren 4an.

En desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko, el ararteko aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco en fecha 4 de julio de 1997.

Araudi hori indarrean jarri zenetik igaro diren urteotan, erakundea sendotu egin da, lan-arlo berriak zabaldu ditu eta euskal gizarteari egiten dizkion zerbitzuak areagotu diren neurri berean hazi da. Orobat, antolaketa ahalik eta modernoena eta eraginkorrena, eta zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko parametroen arabera lan egiteko asmoa duena lortu nahi bada, antolaketa horren eskakizunetara moldatu behar da erakundearen egitura.

Durante los años transcurridos desde la vigencia del mismo, la institución se ha consolidado, ha abierto nuevas áreas de trabajo y se ha dimensionado paralelamente al incremento de los servicios que presta a la sociedad vasca. Asimismo, se hace necesario adecuar la estructura de la institución a los requerimientos de una organización lo más moderna y eficiente posible y que se propone trabajar desde parámetros de mejora de la calidad de los servicios públicos.

Horrela, araudi berri bat onartu behar dela egiaztatu da, orain indarrean dagoenaren ordez. Beraz, arartekoak Ararteko erakundearen Antolaketa eta Funtzionamendu Araudia onartzea erabaki du eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agindu du.

Se constata, pues, la necesidad de aprobar un nuevo reglamento que actualice el que se halla vigente. Por consiguiente el ararteko ha acordado aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución del Ararteko, ordenando su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Helburua

Artículo 1.- Objeto.

Araudi honek Arartekoaren antolaketa eta funtzionamendua arautzea du helburu, legez eman dizkioten eginkizunak bete ditzan.

El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Ararteko para el ejercicio de las funciones que legalmente tiene atribuidas.

2. artikulua.- Arartekoaren izaera eta eginkizunak.

Artículo 2.- Naturaleza y funciones del Ararteko.

1.- Arartekoaren erakundea edo bulegoa zuzentzen duen pertsona, arartekoa, Eusko Legebiltzarraren goi ordezkaria da eta Konstituzioko I. idazpuruan xedatutako eskubideak defendatzeko izendatu dute. Eskubide horiek legearekin bat etorriz bermatu behar ditu eta Autonomia Estatutuaren 9. artikuluan bildutako demokrazia-ordenaren irizpide orokorrak bete daitezen zaindu behar du.

1.- La persona del ararteko, que dirige la institución u oficina del Ararteko, es el alto comisionado del Parlamento Vasco designado para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución garantizándolos de acuerdo con la Ley, velando por que se cumplan los principios generales del orden democrático contenidos en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía.

2.- Eginkizun edo helburu hori betetzeko, Arartekoak bere gain hartuak ditu Euskal Herriko Autonomia Estatutuan agindutako betekizunak eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -"Ararteko erakundea sortu eta arautzekoak-" emandakoak.

2.- Para el cumplimiento de la misión o el objetivo antedicho, el Ararteko tiene atribuidas las funciones encomendadas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco y por la Ley 3/1985 de 27 de febrero por la que se crea y regula la institución del Ararteko.

3.- Arartekoak Euskal Autonomia Erkidegoko pertsonen eskubideak defendatzea du eginkizun nagusi, euskal administrazio publikoen agintekeria, nagusikeria, irregulartasun, zabarkeria eta, oro har, jarduera okerren aurrean. Horretarako, legerian ezarritakoaren arabera jardun behar du, eskubide horiek betetzeko eta bermatzeko mesedegarriena den moduan interpretatuz legezko xedapenak.

3.- Constituye la función primordial del Ararteko salvaguardar los derechos de las personas de la Comunidad Autónoma del País Vasco frente a los abusos de autoridad y de poder, las irregularidades, las negligencias y, en general, las actuaciones incorrectas de las administraciones públicas vascas según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, interpretando sus disposiciones de la manera más favorable al ejercicio y la garantía de dichos derechos.

4.- Era berean, Ararteko erakundeak politika publikoak ebaluatzen ditu, horiek behar bezala erantzun diezaieten zuzenbidezko estatu demokratiko eta sozialaren balio, printzipio eta helburuei, eta euskal gizartea osatzen duten pertsonen errealitateei eta beharrei kasu egin diezaieten, pertsona guztien benetako berdintasun eraginkorra eta bereizkeriarik eza bermatuz.

4.- Asimismo, la institución del Ararteko evalúa las políticas públicas para que éstas respondan debidamente a los valores, principios y objetivos del Estado democrático y social de Derecho y atiendan a las realidades y necesidades de las personas que conforman la sociedad vasca, garantizando la igualdad real y efectiva de todas ellas, así como la no discriminación.

5.- Arartekoaren bulegoaren eginkizuna da, orobat, giza eskubideak eta horien oinarrian dauden balioak sustatzea eta babestea, baita horiek errespetatzeko kultura ere.

5.- También le corresponde a la oficina del Ararteko la promoción y defensa de los derechos humanos y de los valores que los fundamentan, así como de la cultura de respeto a los mismos.

6.- Eman dizkioten zereginak betetzean, Arartekoak euskal administrazio publikoen jarduerak eta politika publikoak ikuskatzen ditu eta bere jardueren berri ematen dio Eusko Legebiltzarrari.

6.- En el ejercicio de las funciones atribuidas, el Ararteko supervisa las actuaciones y las políticas públicas de las administraciones públicas vascas y da cuenta de sus actividades al Parlamento Vasco.

3. artikulua.- Estatutua.

Artículo 3.- Estatuto.

1.- Ararteko erakundea sortu eta arautu zuen otsailaren 27ko 3/1985 Legean ezarritakoaren arabera aukeratuko dituzte arartekoaren eta arartekoaren ondokoaren karguak beteko dituzten pertsonak.

1.- La elección de las personas que desempeñen los cargos de ararteko y de adjunto o adjunta se realizará de acuerdo a lo previsto en la propia Ley 3/1985 de 27 de febrero por la que se crea y regula la institución del Ararteko.

2.- Ararteko kargua duen pertsonak, kargua bete bitartean, Euskal Herriko Autonomia Estatutuak Eusko Legebiltzarkideentzat 26.6 artikuluan ezartzen dituen ukiezintasun eta inmunitate bermeak izango ditu, azaroaren 6ko 36/1985 Legean ezarritakoaren arabera, baita lege horretan finkatutako gainontzeko bermeak ere.

2.- La persona del ararteko gozará, durante el ejercicio de su cargo, de las garantías de inviolabilidad e inmunidad que el artículo 26.6 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece para los miembros del Parlamento Vasco según lo dispuesto en la ley 36/1985 de 6 de noviembre, así como de las demás garantías establecidas en la referida ley.

3.- Ararteko kargua duen pertsona ez da ezein aginduri lotuta egongo eta erabateko autonomiaz, objektibotasunez eta askatasun osoz beteko ditu bere eginkizunak.

3.- La o el ararteko no estará sujeto a mandato imperativo alguno, y ejercerá sus funciones con total autonomía, objetividad y plena independencia.

4.- Aipatu berri ditugun arau horiek arartekoaren ondokoari ere ezarriko zaizkio, bere eginkizunak betetzen dituenean.

4.- Las anteriores reglas se aplicarán a la persona adjunta al ararteko en el ejercicio de sus funciones.

5.- Ararteko kargua duen pertsonak Eusko Legebiltzarrari eman behar dio bere kudeaketaren berri, ez beste inori. Ondokoak, berriz, zuzenean Ararteko erakundearen titularrari emango dio bere kudeaketaren berri.

5.- La o el ararteko es únicamente responsable de su gestión ante el Parlamento Vasco. La persona adjunta responde directamente de su gestión ante el titular del Ararteko.

6.- Eusko Legebiltzarrak ziurtagiri ofizial bat egingo du Ararteko erakundearen titularra eta haren ondokoa nor diren eta zer kargu dituzten egiaztatzeko.

6.- El Parlamento Vasco expedirá un documento oficial en el que se acreditará la personalidad y el cargo de la persona que desempeñe la titularidad del Ararteko y de quien desempeñe la Adjuntía.

7.- Beren agintaldiaren hasieran eta amaieran, ararteko eta arartekoaren ondoko karguak betetzen dituzten pertsonek beren ondasunen aitorpena egingo dute.

7.- Al comienzo y al final de su mandato, las personas que ocupan los cargos de ararteko y de adjuntía formularán una declaración de bienes.

4. artikulua.- Egoitza.

Artículo 4.- La sede.

1.- Ararteko erakundearen egoitza Gasteizen dago.

1.- La sede de la institución del Ararteko se encuentra en Vitoria-Gasteiz.

2.- Halaber, lurraldeko bi bulego daude Bilbon eta Donostian, batez ere herritarrei argibideak emateko eta kasu egiteko, eta kexak edo beste idazki batzuk aurkezten eta erregistratzen laguntzeko ere bai.

2.- Asimismo, existen dos oficinas territoriales en Bilbao y Donostia-San Sebastián, con la función principal de informar y atender a la ciudadanía, así como de facilitar la presentación y registro de quejas u otros escritos.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ANTOLAKETA

ORGANIZACIÓN

LEHENBIZIKO ATALA

SECCIÓN PRIMERA

ARARTEKOAREN ORGANOAK

DE LOS ÓRGANOS DEL ARARTEKO

5. artikulua.- Organoak.

Artículo 5.- Órganos.

1.- Bere xedeak betetzeko asmoz, Arartekoa organo hauetan egituratuta dago:

1.- Para el cumplimiento de sus fines, el Ararteko se estructura en los siguientes órganos:

a) Arartekoa.

a) Ararteko.

b) Arartekoaren ondokoa.

b) Adjunto/a al Ararteko.

2.- Bere zereginak betetzeko, ararteko kargua duen pertsonari Koordinazio Batzordeak lagunduko dio.

2.- Para el ejercicio de sus funciones la persona del ararteko estará asistida de una Junta de Coordinación.

3.- Orobat, Arartekoaren eskumenak gauzatzeko beharrezkoak iruditzen zaizkion batzordeak eta sektoreko kontseiluak sortu ahal izango ditu.

3.- Asimismo, podrá crear las comisiones y consejos sectoriales que considere necesarios para el desempeño de las competencias del Ararteko.

BIGARREN ATALA

SECCIÓN SEGUNDA

ARARTEKOA

DE LA O DEL ARARTEKO

6. artikulua.- Eskumenak.

Artículo 6.- Competencias.

1.- Ararteko erakundea arautzen duen Legean ezarritako oinarrizko eskumenenez gain, honako zereginak dagozkio:

1.- Además de las competencias básicas establecidas por la Ley reguladora de la institución del Ararteko, le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Erakundearen ordezkari izatea.

a) Representar a la institución.

b) Arartekoaren ondokoa izendatzea, Eusko Legebiltzarraren Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeak onespena eman eta gero.

b) Nombrar y cesar al adjunto o adjunta, previa conformidad de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas del Parlamento Vasco.

c) Eusko Legebiltzarrarekin zuzeneko harremana izatea, hango presidentearen bitartez.

c) Mantener una relación directa con el Parlamento Vasco por medio de su presidente o presidenta.

d) Eusko Jaurlaritzako lehendakariarekin eta sailburuekin zuzeneko harremana izatea; baita ere Batzar Nagusietako presidenteekin eta hiru lurralde historikoetako ahaldun nagusiekin, eta hiru probintzietako hiriburuetako alkateekin.

d) Mantener relación directa con el o la lehendakari y consejeros y consejeras del Gobierno Vasco; así como con los presidentes o presidentas de las Juntas Generales y diputados o diputadas generales de los tres Territorios Históricos, y con los alcaldes o alcaldesas de las tres capitales provinciales.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Lehendakaritzarekin eta Fiskaltza Nagusiarekin zuzeneko harremana izatea.

e) Mantener relación directa con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y con la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma.

f) Espainiako Herriaren Defendatzailearen eta gainontzeko autonomia erkidegoetako defentsa-erakundeetako titularrekin zuzeneko harremana izatea.

f) Mantener relación directa con las personas titulares de la Defensoría del Pueblo de España y de las de las demás Comunidades Autónomas.

g) Koordinazio Batzordearen bileretarako dei egitea, gai-zerrendak finkatzea eta eztabaidak zuzentzea.

g) Convocar y fijar el orden del día de las reuniones de la Junta de Coordinación, y dirigir sus deliberaciones.

h) Erakundearen jarduera ikuskatzea.

h) Supervisar el funcionamiento de la institución.

i) Langileen eta lanpostuen zerrenda finkatzea, aurrekontuan dauden bitartekoak kontuan hartuta.

i) Establecer la plantilla y la relación de puestos de trabajo en el marco de las disponibilidades presupuestarias.

j) Erakundearen zerbitzura jarduteko aldi baterako langileak izendatzea eta kargutik kentzea.

j) Proceder al nombramiento y cese del personal eventual al servicio de la institución.

k) Diziplina ahalmena erabiltzea.

k) Ejercer la potestad disciplinaria.

l) Aurrekontuaren proiektua onartzea eta Eusko Legebiltzarrari bidal dakion agintzea; aurrekontua gauzatzeko irizpideak finkatzea eta urtero horren likidazioa bidaltzea.

l) Aprobar el proyecto de presupuesto y ordenar su remisión al Parlamento Vasco; fijar las directrices para la ejecución del presupuesto y remitir anualmente la liquidación del mismo.

m) Barruko jarduera zuzendu eta ikuskatzea, zerbitzua hobeto antolatzeko beharrezkoak diren jarraibideak onartuz.

m) Dirigir y supervisar el funcionamiento interno, aprobando las instrucciones necesarias para la mejor ordenación del servicio.

n) Ofiziozko jardueren eta egingo diren txosten monografikoen gainean erabakitzea; kasu bakoitzean, gaiari begira egokienak iruditzen zaizkion pertsonei eman ahal izango die horiek burutzeko ardura.

n) Decidir sobre las actuaciones de oficio y sobre los informes extraordinarios o monográficos que se van a realizar, pudiendo encomendar en cada caso su ejecución a las personas que, por razón de la materia, considere oportuno.

o) Eusko Legebiltzarrari urteko txostena aurkeztea, bai txosten bereziak ere.

o) Presentar ante el Parlamento Vasco el informe anual, así como los informes extraordinarios.

p) Lankidetzarako edo praktikak egiteko hitzarmenak edo itunak sinatzea erakunde publiko nahiz pribatuekin.

p) Suscribir acuerdos o convenios de colaboración o prácticas con organismos públicos y privados.

q) Bere jarduera, betekizunak eta txostenak ezagutaraztea, baita erakundearen jarduera hobeto hedatzeko ekimen guztiak ere.

q) Divulgar su actividad, funciones e informes, así como cuantas iniciativas redunden en una mejor difusión de la actividad de la institución.

r) Araudi honek ematen dizkion beste edonolako eginkizunak eta berariaz beste organo bati eman ez zaizkionak.

r) Cualesquiera otras funciones le sean encomendadas por este reglamento y aquellas que no vengan expresamente atribuidas a otro órgano.

2.- Ararteko erakundea zuzentzen duen pertsonari zenbait aholkularik lagunduko diote. Aholkulari horiek sail edo arlo jakin batzuk zuzendu edo koordinatu ahal izango dituzte eta arartekoak libreki izendatuko ditu edo kenduko ditu kargutik, eta haien eginkizunak zehaztuko ditu.

2.- La persona que dirija la institución del Ararteko estará asistida por varios asesores y asesoras, que podrán dirigir o coordinar departamentos o áreas determinadas, a quienes designará y cesará libremente, determinando sus funciones.

Arartekoak, halaber, prentsa eta informazioko kabinete bat ezarri ahal izango du, baita bere zereginak betetzeko beharrezkoa iruditzen zaion beste edozein laguntza-organo ere.

El o la ararteko podrá establecer, asimismo, un gabinete de prensa e información, así como cualquier otro órgano de asistencia que considere necesario para el ejercicio de sus funciones.

HIRUGARREN ATALA

SECCIÓN TERCERA

ARARTEKOAREN ONDOKOA

DE LA ADJUNTA O ADJUNTO

7. artikulua.- Izendatzea, kargutik kentzea eta erantzukizuna.

Artículo 7.- Nombramiento, cese y responsabilidad.

1.- Ondokoa izendatu eta kargutik kentzea arartekoari dagokio, Ararteko erakundea arautzeko Legearen 8. artikuluaren arabera.

1.- Su nombramiento y cese corresponde a la o el ararteko conforme al artículo 8 de la Ley reguladora de la institución del Ararteko.

2.- Eusko Legebiltzarraren Lehendakaritzaren eta ararteko kargua duen pertsonaren aurrean jabetuko da karguaz eta zin egingo du bere eginkizunak zintzo beteko dituela.

2.- Tomará posesión de su cargo ante la presidencia del Parlamento Vasco y la persona del ararteko, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de sus funciones.

8. artikulua.- Eskumenak.

Artículo 8.- Competencias.

Arartekoaren ondokoari dagozkio honako ahalmenok:

Corresponde a la persona que ejerza el cargo de adjuntía las siguientes facultades:

1.- Ararteko erakundearen titularrari laguntzea.

1.- Asistencia a la persona titular del Ararteko.

a) Arartekoaren eginkizunak betetzea lanpostua hutsik dagoenean, titularra fisikoki ezinduta dagoenean edo aldi baterako kanpoan denean, karguaren titularrak horretarako esku eman ondoren.

a) Ejercer las funciones de ararteko en casos de vacante, imposibilidad física o en ausencia temporal, por delegación de la persona titular de la institución.

b) Arartekoarekin elkarlanean jardutea Eusko Legebiltzarrarekiko harremanetan, bai urteko txostena eta txosten bereziak ematean, bai txostenak aurkezteko asmoz Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordearen aurrean agertzean.

b) Colaborar con la o el ararteko en las relaciones con el Parlamento Vasco, tanto en la entrega de los informes anual y extraordinarios, como en las comparecencias ante la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas en la presentación de los respectivos informes.

2.- Arartekoari erakundearen betekizunetan laguntzea, erakundea arautzeko legean adierazi bezala eta hark ezarritako irizpideei jarraiki. Arartekoak ondokoaren esku utzi ahal izango du legean ezarritakoaren arabera dagozkion zenbait betekizun gauzatzeko ardura.

2.- Auxiliar a la persona titular del Ararteko en los cometidos de la institución en los términos fijados en la ley reguladora y en los criterios que aquélla establezca. La o el ararteko podrá delegar en la persona adjunta el ejercicio de determinados cometidos que le correspondan en el marco de lo dispuesto legalmente.

3.- Udalekiko harremanetan, kexa-espedienteak izapidetzen esku hartzea, probintzia hiriburuetako udalekikoetan izan ezik; espedienteak ixtean esku hartzea eta arartekoak ematen dizkion beste zeregin batzuk betetzea.

3.- Intervenir en la tramitación de los expedientes de queja en lo relativo a las relaciones con los ayuntamientos, salvo los de las capitales provinciales, y a la formalización del cierre de los expedientes, así como mediante aquellas otras funciones que le asigne la o el ararteko.

4.- Erakundearen titularrak ematen dizkion edo, hala badagokio, bere esku uzten dituen beste eginkizun batzuk: barne-araubidekoak eta Arartekoaren arlo eta batzordeak koordinatzekoak.

4.- Aquellas funciones de régimen interior y de coordinación de áreas y de comisiones del Ararteko que le sean asignadas y, en su caso, delegadas por la persona titular de la institución.

5.- Erakundearen titularrari proposamenak egitea, ikerketak hasteko edo herri-administrazioen ekintzei eta funtzionamenduari buruzko azterlanak egiteko edo Arartekoak eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea hobetzeko.

5.- Formular propuestas a la persona titular de la institución con el fin de abrir investigaciones o realizar estudios sobre las actuaciones y el funcionamiento de las administraciones públicas o relativas a la mejora de la calidad de los servicios que presta el Ararteko.

9. artikulua.- Estatutua.

Artículo 9.- Estatuto.

Aukeratua izateko baldintzei dagokienez, baita izango dituen eskumen eta bateraezintasunei dagokienez ere, arartekoaren ondokoari erakundea sortu eta arautzeko otsailaren 27ko 3/1985 Legeko artikuluetan Arartekoaren titularrarentzat ezarrita dauden baldintza berak ezarriko zaizkio.

Al adjunto o adjunta le será de aplicación lo dispuesto para la persona titular del Ararteko en los artículos de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, relativos a las condiciones para ser elegido, a sus prerrogativas y a las incompatibilidades.

LAUGARREN ATALA

SECCIÓN CUARTA

KOORDINAZIO BATZORDEA

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN

10. artikulua.- Izaera eta osaera.

Artículo 10.- Naturaleza y composición.

1.- Koordinazio Batzordea Arartekoaren kontsulta- eta aholkularitza-organoa izango da erakundearen barruko funtzionamenduan.

1.- La Junta de Coordinación será el órgano de consulta y asesoramiento del Ararteko en materia de funcionamiento interno de la institución.

2.- Arartekoa izango da batzordeburu, eta organo horretako partaide izango dira arartekoaren ondokoa, idazkari nagusia, Gizarte Harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko zuzendaria, Haur eta Nerabeentzako Bulegoko zuzendaria, Aurrekontu eta Ekonomia Kudeaketako eta Administrazioko zuzendaria, Kabinete zuzendaria eta Komunikazio zuzendaria. Ararteko erakundearen titularrak batzordekide izendatu ahal izango ditu erakundeko beste pertsona batzuk ere, baldin eta, bere ustez, horiek batzordekide izatea organo horri ematen zaizkion kide anitzeko aholkularitza-eginkizunak ahalik eta ondoen betetzeko lagungarria bada.

2.- Estará presidida por la o el ararteko, y formarán parte de este órgano la persona titular de la Adjuntía, las personas que ocupen los puestos de Secretaría General, Dirección de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización, Dirección de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica y de Administración, Dirección de Gabinete y Dirección de Comunicación. La persona titular del Ararteko podrá designar miembros de este órgano a aquellas personas de la institución que entienda que su pertenencia al mismo resulte útil para el cumplimiento óptimo de las funciones de asesoramiento colegiado que se le atribuyen.

3.- Koordinazio Batzordea osatzean, emakumeen edo gizonen kopurua ez da izango % 40tik beherakoa.

3.- El número de mujeres o de hombres no será inferior al 40% de la composición de la Junta de Coordinación.

11. artikulua.- Jarduera.

Artículo 11.- Funcionamiento.

1.- Koordinazio Batzordea arartekoari beharrezkoa iruditzen zaion guztietan bilduko da.

1.- La Junta de Coordinación se reunirá siempre que la o el ararteko lo estime necesario.

2.- Gai-zerrenda arartekoak finkatuko du.

2.- El orden del día será fijado por la o el ararteko.

3.- Idazkari nagusia izango da batzorde horretako idazkari, eta egindako bileren eta hartutako erabakien akta egingo du.

3.- Actuará como secretario de la Junta quien desempeñe las funciones de secretaria o secretario general y levantará la correspondiente acta de las reuniones y acuerdos adoptados.

4.- Kasu jakin batzuetan, informazioa jasotzeko eta behar bezala deituak izan ondoren, batzordeko bileretara joan ahal izango dira arartekoak zehazten dituen erakundeko pertsonak.

4.- A las sesiones de la Junta podrán asistir puntualmente, a efectos de información y debidamente convocados, las personas de la institución que determine la o el ararteko.

12. artikulua.- Eginkizunak.

Artículo 12.- Funciones.

Koordinazio Batzordearen eginkizunak honako hauek izango dira:

Corresponderán a la Junta de Coordinación las siguientes funciones:

1.- Jardueren urteko plana finkatzea; plan horretako jarduerak gauzatu eta sortzea: txostenak, foroak, bekak, ikuskapen-bisitak, e.a.; baita erakundearen alderdi estrategikoak ere.

1.- La fijación del Plan anual de actuaciones; la ejecución y gestación de las actuaciones de dicho Plan: informes, foros, becas, visitas de inspección, etc.; así como las cuestiones estratégicas de la institución.

2.- Erakunde-harremanei buruz aholku ematea, erakundearen jardunaren bilakaera aztertzea eta gai garrantzitsuenak edo interesgarrienak aztertzea.

2.- Asesorar respecto a las relaciones institucionales y hacer un seguimiento de la marcha de la institución y analizar las cuestiones de particular relevancia o interés.

3.- Arartekoaren etengabeko modernizazioa eta hobekuntza bultzatzea.

3.- Impulsar la modernización y mejora continua del Ararteko.

4.- Ofiziozko eta sustapenezko jardueren gainean aholku ematea.

4.- Asesorar respecto a las actuaciones de oficio y de impulso.

5.- Era askotako foroetan, defentsa-erakundeen koordinazio jardunaldietan eta defentsa-erakundeekin aldebiko bileretan parte hartzeko gonbidapenak baloratzea.

5.- Valorar las invitaciones para participar en foros diversos, la participación en jornadas de coordinación entre defensorías y en encuentros bilaterales con defensorías.

6.- Honako hauen berri izatea eta horietaz eztabaidatzea:

6.- Conocer y deliberar sobre:

a) Urteko txostena: txostenaren edukia, metodologia eta egiteko prozedura, formatua eta diseinu estetikoa, hedabideei eta gizarteari aurkeztea, e.a.

a) El Informe anual: contenido, metodología y procedimiento de elaboración, formato y diseño estético del informe, presentación ante los medios y ante la sociedad, etc.

b) Txosten bereziak. Urteko txostenari buruz aipatutakoez gain: txostenetako aztergaiak zehaztea eta txostena koordinatu eta bilakaera aztertzeaz arduratuko den pertsona edo pertsonak izendatzea.

b) Los informes extraordinarios. Además de las cuestiones referidas para el informe anual: determinar los temas objeto de los informes y designar a la persona o personas que se responsabilizarán de la coordinación y seguimiento del informe.

c) Lankidetza hitzarmenak edo itunak egiteko proposamenak.

c) Las propuestas de convenios o acuerdos de colaboración.

7.- Ikerketa bekak: beken aztergaia finkatzea; epaimahai ebaluatzailea nortzuek osatuko duten zehaztea eta ikerlanaren bilakaera aztertzeaz arduratuko den erakundeko pertsona izendatzea.

7.- Becas de investigación: fijar el objeto de las becas; determinar la composición del tribunal evaluador, y designar a la persona de la institución que asumirá la responsabilidad del seguimiento del trabajo de investigación.

8.- Erakundea ezagutarazteko beharrezkoak diren jarduerak antolatu eta planifikatzearen berri jakitea eta informatzea.

8.- Conocer e informar sobre la organización y planificación de las actividades necesarias para dar a conocer la institución.

9.- Arartekoaren aurrekontuaren proiektua onartzearen eta aurrekontuaren likidazioaren berri jakitea eta informatzea.

9.- Conocer e informar sobre la aprobación del proyecto de Presupuesto del Ararteko, así como lo referente a la liquidación del mismo.

10.- Obra, zerbitzu eta horniduren gaineko proposamenez eta kontratuak esleitzeaz eztabaidatzea, Kontratazio Mahaiak dituen eskumenak gorabehera, Arartekoaren Araudian ezarritakoaren arabera.

10.- Deliberar sobre las propuestas de obras, servicios y suministros, y la adjudicación de contratos, sin perjuicio de las competencias de la Mesa de Contratación, según lo dispuesto en el Reglamento del Ararteko.

11.- Araudi hau berriztatzeko proiektuaren berri ematea eta aholkatzea.

11.- Informar y asesorar sobre el proyecto de reforma del presente reglamento.

12.- Arartekoari haren iritzipean jarri nahi dituen gai guztien gainean aholku ematea.

12.- Asesorar a la o el ararteko sobre cuantas cuestiones estime oportuno someter a su consideración.

BOSGARREN ATALA

SECCIÓN QUINTA

BATZORDEAK ETA SEKTOREKO KONTSEILUAK

DE LAS COMISIONES Y DE LOS CONSEJOS SECTORIALES

13. artikulua.- Ordezko batzordeak.

Artículo 13.- Comisiones delegadas.

Koordinazio Batzordearen ordezko batzordeak osatu ahal izango dira erakundearen lana hobeto burutzeko. Horien osaera, eginkizunak eta jarduera bere garaian zehaztuko dira, araudi hau garatzeko barruko xedapenen bitartez.

Podrán constituirse comisiones delegadas de la Junta para el mejor desarrollo de la labor de la institución, y su composición, funciones y funcionamiento serán determinados, en su momento, mediante disposiciones internas de desarrollo del presente reglamento.

14. artikulua.- Lantaldeak.

Artículo 14.- Comisiones de trabajo.

Era berean, lantaldeak osatu ahal izango dira. Horien osaera, eginkizunak eta jarduera ere barruko xedapenen bitartez zehaztuko dira.

Asimismo, se podrán constituir comisiones de trabajo. Su composición, funciones y funcionamiento serán asimismo determinados por disposiciones internas.

15. artikulua.- Sektoreko kontseiluak. Haur eta Nerabeen Kontseilua.

Artículo 15.- Consejos sectoriales. Consejo de la Infancia y la Adolescencia.

Sektoreko kontseiluak sortu ahal izango dira, eta horietan gizarte-erakundeek, adituek edo interesa duten pertsonek parte ahal izango dute. Edonola ere, Haur eta Nerabeen Kontseilua eratuko da eta bertan 18 urtetik beherako pertsonek parte hartuko dute.

Se podrán crear consejos sectoriales con participación de las organizaciones sociales o de personas expertas o interesadas. Se constituirá, en todo caso, el Consejo de la Infancia y la Adolescencia, con participación de personas menores de 18 años.

16. artikulua.- Sektoreko kontseiluetako kideei ordaina ematea.

Artículo 16.- Indemnizaciones a miembros de los consejos sectoriales.

Arartekoak sektoreko kontseiluetan parte hartzeko izendatzen dituen pertsonek ordainak jasoko dituzte joan-etorri eta dieta gastuengatik. Zenbatekoak, berriz, Eusko Legebiltzarraren zerbitzuko langileei ezarri behar zaien araudian -"zerbitzua egiteagatiko ordainak arautzekotan-" finkatutakoak izango dira.

Quienes sean designados por la o el ararteko para formar parte de los consejos sectoriales, percibirán indemnizaciones en concepto de gastos de desplazamiento y dietas, por los importes fijados en la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón de servicio aplicable al personal al servicio del Parlamento Vasco.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

ARARTEKO ERAKUNDEAREN EGITURA

DE LA ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN DEL ARARTEKO

LEHENBIZIKO ATALA

SECCIÓN PRIMERA

ADMINISTRAZIO ORGANOAK

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

17. artikulua.- Egitura.

Artículo 17.- Estructura.

Bere helburuak hobeto betetzeko, Ararteko erakundean administrazio-organo hauek eratuko dira:

Se constituirán los siguientes órganos administrativos en la institución del Ararteko para el mejor cumplimiento de sus fines:

1.- Idazkaritza Nagusia.

1.- Secretaría General.

2.- Gizarte-harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko Zuzendaritza.

2.- Dirección de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización.

3.- Haur eta Nerabeentzako Bulegoa.

3.- Oficina de la Infancia y la Adolescencia.

4.- Aurrekontu eta Ekonomia Kudeaketako eta Administrazioko Zuzendaritza.

4.- Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica y de Administración.

18. artikulua.- Egiturazko gai orokorrak.

Artículo 18.- Cuestiones generales de la estructura.

1.- Arartekoak libreki izendatu eta kargutik kenduko ditu organo horien arduradunak. Aldi baterako langileak izango dira eta, nolanahi ere, kargua utziko dute Ararteko erakundea sortu eta arautu zuen Legeak berak 40. artikuluan ezarritako xedapenak betetzen direnean.

1.- El nombramiento y cese de las personas que ostenten la responsabilidad de dichos órganos, que tendrán carácter de personal eventual, se realizará libremente por la o el ararteko, y en todo caso cesarán al cumplirse las previsiones del art. 40 de la propia Ley de creación y regulación de la institución del Ararteko.

2.- Ez da hierarkia-harremanik izango organoen artean, eta guztiak zuzenean Ararteko erakundearen titularraren mende egongo dira. Ararteko erakundearen barruko funtzionamendua antolaketa- eta jarduera-irizpide horizontalari jarraiki egingo da. Bertan, laguntza, lankidetza, taldeko lana eta erantzukizuna nagusituko dira.

2.- No habrá relación jerárquica entre los diferentes órganos, y todos ellos dependerán directamente de la persona titular del Ararteko. El funcionamiento interno de la institución del Ararteko obedecerá a un criterio organizativo y funcional horizontal, en el que primen los principios de colaboración, cooperación, trabajo en equipo y responsabilidad.

3.- Idazkari nagusiak eta Gizarte-harremanetako zuzendariak aholkularien koordinazio-lanak egingo dituzte, norberari emandako eginkizunekin zerikusia baitute.

3.- Las personas que ocupen la Secretaría General y la Dirección de Relaciones Sociales realizarán tareas de coordinación de los asesores y asesoras, relacionadas con las funciones respectivamente asignadas.

4.- Arartekoak, araudi hau garatuz, barruko ebazpenen bitartez erabakitzen dituen eginkizunak eta erakunde-harremanak burutuko dituzte idazkari nagusiak eta zuzendariek.

4.- Las personas que ocupen la Secretaría General y las direcciones desempeñarán las funciones y las relaciones institucionales determinadas por la o el ararteko mediante resoluciones de carácter interno, en desarrollo del presente reglamento.

19. artikulua.- Idazkaritza Nagusia.

Artículo 19.- Secretaría General.

Idazkaritza Nagusiak, idazkari nagusiaren zuzendaritzapean, gutxienez eginkizun hauek beteko ditu Ararteko erakundearentzat:

La Secretaría General, bajo la dirección del secretario o secretaria general, prestará a la institución del Ararteko, al menos, las siguientes funciones:

1.- Kexak eta kontsultak zuzentzea, horien biderapena bultzatuz.

1.- La dirección de la gestión de las quejas y las consultas, impulsando su tramitación.

2.- Arartekoaren giza baliabideak kudeatzea, berariaz ematen zaizkion zereginetan.

2.- Gestionar los recursos humanos del Ararteko en aquellas funciones que le sean específicamente atribuidas.

3.- Kontratazioa eta kontratuen araubidea kudeatzea eta Kontratazio Mahaiko buru izatea.

3.- La gestión de la contratación y del régimen jurídico de los contratos, ejerciendo la presidencia de la Mesa de Contratación.

4.- Erregistro Nagusia zuzentzea.

4.- Dirección del Registro General.

5.- Arloak koordinatzea, lan hori eman zaionean adierazitako moduan.

5.- Coordinación de las áreas en los términos en que le sea asignado este cometido.

6.- Herritarrei argibideak emateko lurralde-bulegoak zuzentzea.

6.- Dirección de las oficinas territoriales de información ciudadana.

20. artikulua.- Gizarte-harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko Zuzendaritza.

Artículo 20.- Dirección de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización.

Gizarte-harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko Zuzendaritzak gutxienez zeregin hauek beteko ditu arartekoaren mende:

La Dirección de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización, ejercerá, bajo la dependencia de la o el ararteko, al menos las siguientes funciones:

1.- Gizarte-erakundeekiko harremanak koordinatzea.

1.- Coordinación de las relaciones con las organizaciones sociales.

2.- Arloak koordinatzea, lan hori eman zaionean adierazitako moduan, eta urteko jarduera-planak zuzendu eta sustatzea.

2.- Coordinación de las áreas en los términos asignados, y dirección e impulso de los planes anuales de actuación.

3.- Arartekoak esleitzen dizkion txosten eta azterlanak koordinatzea.

3.- Coordinación de los informes y estudios que le sean asignados por la o el ararteko.

4.- Eskuordetzen zaizkion zerbitzuak zuzentzea.

4.- Desempeño de la dirección de los servicios que le sean delegados.

5.- Modernizazioa eta kalitatea zuzentzea, zenbait ekintza bultzatuz eta ezarriz Arartekoa etengabe berriztatu eta hobetzeko, hala barruko funtzionamendua nola herritarrekiko harremanak.

5.- Ejercer la dirección de modernización y calidad, impulsando e implantando acciones para la innovación y mejora continua del Ararteko, tanto a nivel interno como en relación con la ciudadanía.

21. artikulua.- Haur eta Nerabeentzako Bulegoa.

Artículo 21.- Oficina de la Infancia y Adolescencia.

Bulego horren Zuzendaritzak kudeatuko ditu, ararteko kargua duen pertsonaren mende, haurrekin eta nerabeekin zerikusia duten erakundearen politika guztiak, batez ere honako hauek:

La Dirección de esta oficina, bajo la dependencia de la persona que ejerza el cargo de Ararteko, gestionará todas las políticas de la institución referidas a las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente:

1.- Adingabeekin lotutako kexez eta kontsultez arduratzea.

1.- Atención a las quejas y consultas relativas a menores de edad.

2.- Haur eta Nerabeen Kontseilua kudeatzea.

2.- Gestión del Consejo de la Infancia y la Adolescencia.

3.- Haurrei kasu egiteko elkarte, erakunde eta plataformekin lankidetzan aritzea.

3.- Colaborar con asociaciones, instituciones y plataformas de atención a la infancia.

4.- Haurren eskubideen aldeko kultura zabaltzea, baita eskubide horiek haur eta nerabeen artean hedatzea ere.

4.- Difusión de la cultura de los derechos de la infancia, así como de los mismos entre los niños, niñas y adolescentes.

5.- Adingabeen arloko txosten eta azterlanak koordinatzea.

5.- Coordinación de los informes y estudios en materia de menores.

22. artikulua.- Aurrekontu eta Ekonomia Kudeaketako eta Administrazioko Zuzendaritza.

Artículo 22.- Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica y de Administración.

Aurrekontu eta Ekonomia Kudeaketako eta Administrazioko Zuzendaritzak honako eginkizunok burutuko ditu:

La Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica y de Administración desempeñará, entre otras, las siguientes funciones:

1.- Aurrekontua eta ekonomia kudeatzea: aurrekontuaren aurreproiektua egitea, horren kontularitza-kudeaketa eta likidazioa, baita kontularitza eta diruzaintza lanak ere.

1.- La gestión presupuestaria y económica, incluyendo la elaboración del anteproyecto de presupuesto, su gestión contable y su liquidación; así como tareas de contabilidad y tesorería.

2.- Erakundearen funtzionarioak zuzentzea eta antolatzea, esleitzen zaizkion arloetan.

2.- La dirección y organización del personal funcionario de la institución, en los ámbitos que le sean atribuidos.

3.- Esleitzen zaizkion erosketa eta zerbitzuen arloetako administrazioa kudeatzea.

3.- La gestión de la administración de las áreas de compras y servicios que le sean asignadas.

4.- Arartekoaren bulegoetan eta instalazioetan beharrezkoak diren mantentze-lanak kudeatzea.

4.- La gestión de las tareas de mantenimiento necesarias en las dependencias e instalaciones del Ararteko.

BIGARREN ATALA

SECCIÓN SEGUNDA

ARARTEKOARI ZUZENEAN LAGUNTZEKO ORGANOAK

ÓRGANOS DE APOYO DIRECTO AL ARARTEKO

23. artikulua.- Kideak.

Artículo 23.- Integrantes.

Bere zereginak modu eraginkorrean betetze aldera, ararteko kargua duen pertsonak berari zuzenean laguntzeko talde bat izango du. Taldekideak honako hauek izango dira:

Para el desempeño eficaz de sus funciones, la persona que desempeñe el cargo de ararteko dispondrá de un equipo de apoyo directo, formado por:

1.- Kabinete zuzendaria.

1.- Directora o director de Gabinete.

2.- Komunikazio zuzendaria.

2.- Directora o director de Comunicación.

24. artikulua.- Kabinete Zuzendaritza.

Artículo 24.- Dirección de Gabinete.

Kabinete Zuzendaritzak Ararteko erakundearen titularrari lagunduko dio, gutxienez zeregin hauek betez:

La Dirección de Gabinete prestará apoyo a la persona titular del Ararteko, llevando a cabo al menos las siguientes funciones:

1.- Arartekoari bere mintzaldi publiko, ekitaldi, jardunaldi eta abarretan laguntzea, baita protokolo-lanak egitea ere.

1.- Asistencia a la o el ararteko en sus intervenciones públicas, actos, jornadas, etc., así como el desempeño de las funciones relativas al protocolo.

2.- Arartekoaren titularrak erakundeekin, administrazioekin eta gizarte-erakundeekin dituen harremanak zuzentzea.

2.- Relaciones de la persona titular del Ararteko con las instituciones, administraciones y organizaciones sociales.

3.- Arartekoaren titularrak gainontzeko herriaren defendatzaileekin eta zenbait erakunde, instantzia eta koordinazio-fororekin dituen harremanak zuzentzea, baita horiek eta defentsa-erakunde edo ombudsmanek elkarrekin jarduteko harremanak ere.

3.- Relaciones de la o el ararteko con los demás defensores y defensoras, así como con las organizaciones, instancias y foros de coordinación e interactuación de aquéllos y de las instituciones de defensoría u ombudsman.

25. artikulua.- Komunikazio Zuzendaritza.

Artículo 25.- Dirección de Comunicación.

Komunikazio Zuzendaritzak gutxienez zeregin hauetan lagunduko dio Arartekoaren titularrari:

La Dirección de Comunicación prestará apoyo a la persona titular del Ararteko al menos en las siguientes áreas:

1.- Hedabideen informazioa kudeatzen.

1.- Gestión de la información de los medios de comunicación.

2.- Erakunde barruko informazioa kudeatzen.

2.- Gestión de la información interna de la institución.

3.- Hedabideekin eta hainbat erakunde, administrazio eta gizarte-erakundetako komunikazio bulego edo zuzendaritzekin dituen harremanak zuzentzen.

3.- Relaciones con los medios así como con las oficinas o direcciones de comunicación de instituciones, administraciones y organizaciones sociales.

HIRUGARREN ATALA

SECCIÓN TERCERA

AHOLKULARIAK

DE LOS ASESORES Y ASESORAS

26. artikulua.- Aholkulari koordinatzaileak eta arloko aholkulariak.

Artículo 26.- Asesores y asesoras coordinadores y de área.

1.- Arestian aipatu ditugun egiturazko eta laguntzeko lanpostuak betetzen dituzten aholkulariez gain, Ararteko erakundeak aholkulari talde bat izango du, zuzenean erakundearen titularraren mende.

1.- Además de las personas asesoras que ocupan los puestos de estructura y apoyo anteriormente referidos, la institución del Ararteko, y dependiendo directamente de su titular, contará con un equipo de asesoras y asesores.

2.- Bi aholkulari mota ezarri dira, bere gain hartzen dituzten arduren arabera: aholkulari koordinatzaileak eta arloko aholkulariak. Ematen zaizkien gaiak aztertu eta bideratzeko ardura dute, eta gaiok erakundearen titularrak zehaztuko ditu. Aholkulari koordinatzaileak Arartekoaren lan-arloen arduradunak izango dira, erakundearen titularrak agintzen duenaren arabera; arloko aholkulariak, berriz, titularrak erabakitzen duen arloei atxikita egongo dira.

2.- Se establecen dos tipos de asesores/as en función de las responsabilidades que asuman: los asesores y asesoras coordinadores y los asesores y asesoras de área. Les corresponden las tareas de estudio y tramitación de los asuntos que se les encomienden, que serán determinadas por el o la titular de la institución. Los asesores y asesoras coordinadores serán responsables de las áreas de trabajo del Ararteko según lo que disponga la persona titular de la institución, y los asesores y asesoras de área estarán adscritos a las áreas que aquélla determine.

3.- Orobat, herritarrei kasu egiteko hiru bulegoetako bakoitzak arduradun bat izango du, arloko aholkularien parekoa. Hala eskatzen duten pertsona guztiei eskainiko die arreta, Arartekoak dituen eskumenen berri emango du eta erakunde honi kexak edo iradokizunak egiteko modua adieraziko die herritarrei.

3.- Asimismo, las tres oficinas de atención ciudadana tendrán al frente de ellas a sendas personas responsables de las mismas, que estarán equiparadas a los asesores de área y atenderán a cuantas personas lo soliciten, informarán sobre las competencias del Ararteko y orientarán sobre la forma de interponer quejas o sugerencias ante esta institución.

LAUGARREN ATALA

SECCIÓN CUARTA

ARARTEKO ERAKUNDEKO IDAZKARITZAK ETA ZERBITZUAK

DE LAS SECRETARÍAS Y DE LOS SERVICIOS DEL ARARTEKO

27. artikulua.- Idazkari pertsonalak.

Artículo 27.- Secretarias o secretarios personales.

Arartekoak nahiz arartekoaren ondokoak idazkari pertsonala izango dute. Idazkaritza Nagusiak eta gainontzeko zuzendaritzek ere laguntzeko langileak izan ditzakete.

Tanto la persona titular del Ararteko, como de la Adjuntía dispondrán de un secretario o secretaria personal. Los puestos de secretaría general y las direcciones podrán contar, asimismo, con personal de apoyo.

28. artikulua.- Arartekoko zerbitzuak.

Artículo 28.- Servicios del Ararteko.

Ararteko erakundeak gutxienez honako zerbitzuok izango ditu eman dizkioten eginkizunak modu eraginkorrean betetzeko: Dokumentazio, Ikerketa eta Liburutegi Zerbitzua, Informazio Sistemen Zerbitzua, Itzulpen eta Zuzenketa Zerbitzua, Aholkulari Taldeari Laguntzeko Administrazio Zerbitzua, Kontularitzako, Aurrekontu eta Ekonomia Kudeaketako eta Langile Kudeaketako Zerbitzua, Ujierren Zerbitzua eta Gidari Zerbitzua.

La institución del Ararteko estará dotada de, al menos, los siguientes servicios para el desempeño eficaz de las funciones que tiene encomendadas: el Servicio de Documentación, Estudios y Biblioteca, el Servicio de Sistemas de Información, el Servicio de Traducción y Corrección, el Servicio Administrativo de Asistencia al Equipo de Asesores y Asesoras, el Servicio de Contabilidad, Gestión Presupuestaria y Económica y de Personal, el Servicio de Ujieres y el Servicio de Conducción.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

ERAKUNDEKO LANGILEAK

DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

29. artikulua.- Osaera.

Artículo 29.- Composición.

Ararteko erakundearen langile-taldea honako hauek osatzen dute, bere legean ezarritakoaren arabera: konfiantzako aldi baterako langileek, aholkulariek -"arartekoak libreki izendatuak dira horiek-" eta Eusko Legebiltzarraren plantillako langileek. Azken horiei erakundearen titularrak esleituko die destinoa.

El personal del Ararteko está constituido, de acuerdo con lo establecido en su propia ley, por personal eventual de confianza, los asesores y asesoras, designados libremente por la o el ararteko, y por personal de plantilla del Parlamento Vasco a quienes la persona titular de la institución asignará destino.

30. artikulua.- Aldi baterako langileak.

Artículo 30.- Personal eventual.

1.- Konfiantzako edo aholkularitza bereziko lanpostutzat jotakoak betetzen dituzten Arartekoaren zerbitzuko langileek Eusko Legebiltzarraren Langileen Estatutuak eta Legebiltzarreko Administrazioaren Araubide Juridikoak bertako aldi baterako langileentzat ezarrita duen araubide bera izango dute, eta bertan xedatutako eskubide eta betebeharrak, bateraezintasunen araubidea eta erantzukizuna izango dituzte.

1.- El personal al servicio del Ararteko que ocupe puestos de trabajo considerados de confianza o asesoramiento especial tendrá el mismo régimen que el establecido para el personal eventual del Parlamento Vasco en el Estatuto de Personal y Régimen Jurídico de la Administración Parlamentaria, y estará sujeto a los derechos, obligaciones, régimen de incompatibilidades y responsabilidad previstos en él.

2.- Konfiantzako aldi baterako lanpostuetan diharduten pertsonek erabateko independentziaz eta alderdikeriarik gabe bete beharko dituzte beren eginkizunak, eta arartekoak ezarritako irizpideekin bat etorriz.

2.- Las personas que trabajen en los puestos de personal eventual de confianza deberán desempeñar sus tareas con absoluta independencia e imparcialidad y en conformidad con los criterios establecidos por la o el ararteko.

3.- Arartekoaren zerbitzura lan egiteko aldi baterako langileak erakundearen titularrak aukeratuko ditu libreki, merezimendu eta gaitasun irizpideen arabera.

3.- La selección del personal eventual al servicio del Ararteko la realizará el titular de la institución libremente, con arreglo a los principios de mérito y capacidad.

4.- Arartekoaren zerbitzura beste herri-administrazio batzuetako langileak lanean hasten badira, langile horiek Ararteko erakundea sortu eta arautzeko Legearen beraren 39. artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 62.1 l) artikuluan aurreikusitako egoeran geratuko dira.

4.- Cuando se incorpore al servicio del Ararteko personal procedente de otras administraciones públicas, éste quedará en la situación prevista en el artículo 39 de la propia Ley de creación y regulación de la institución del Ararteko, así como en el art. 62.1 I) de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca.

31. artikulua.- Eusko Legebiltzarraren plantillako langileak.

Artículo 31.- Personal de plantilla del Parlamento Vasco.

1.- Arartekoaren gainontzeko langileak Arartekoari atxikita dauden Eusko Legebiltzarraren plantillakoak izango dira, eta horiei Eusko Legebiltzarraren Langileen Estatutuan eta Legebiltzarreko Administrazioaren Araubide Juridikoan xedatutako eskubide eta betebeharrak, bateraezintasunen araubidea eta erantzukizuna ezarriko zaizkie, baita beren kidegoen lansari-baldintzak ere.

1.- El resto del personal del Ararteko será personal de plantilla del Parlamento Vasco adscrito al Ararteko, siéndole de aplicación los derechos y deberes, régimen de incompatibilidades y responsabilidad previstos en el Estatuto del Personal y Régimen Jurídico de la Administración Parlamentaria, así como las condiciones retributivas de sus respectivos cuerpos.

2.- Eusko Legebiltzarraren plantillako langileek lanpostu-zerrendan lanpostua taxutu ondoren finkatzen den dedikazioa izango dute.

2.- El personal de plantilla del Parlamento Vasco tendrá la dedicación que resulte de la correspondiente configuración del puesto en la relación de puestos de trabajo.

32. artikulua.- Eusko Legebiltzarraren plantillako langileen diziplina-araubidea.

Artículo 32.- Del régimen disciplinario del personal de plantilla del Parlamento Vasco.

1.- Arartekoaren zerbitzura atxikitako Eusko Legebiltzarraren plantillako langileak Eusko Legebiltzarraren Langileen Estatutuko eta Legebiltzarreko Administrazioaren Araubide Juridikoko diziplina-araubidean ezarritakoaren arabera zigortuko dituzte, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearekin lotuta eta aipaturiko estatutuan xedatutako prozeduraren arabera.

1.- El personal de plantilla del Parlamento Vasco adscrito al servicio del Ararteko será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el Régimen disciplinario del Estatuto del Personal y Régimen Jurídico de la Administración Parlamentaria, en relación con la Ley de la Función Pública Vasca, y, con arreglo al procedimiento previsto en el referido estatuto.

2.- Estatutu horretan legelari nagusiari eta Legebiltzarreko Mahaiari ematen zaizkion eginkizunak, berriz, erakunde honetan idazkari nagusiak eta erakundearen titularrak beteko dituzte, hurrenez hurren.

2.- Las funciones encomendadas en ese estatuto al letrado o letrada mayor y a la Mesa del Parlamento serán ejercidas, respectivamente, por quien ejerza el cargo de la Secretaría General y de la titularidad del Ararteko en el ámbito de esta institución.

3.- Diziplina-zigorra zerbitzutik kentzea izango balitz, zigor hori Eusko Legebiltzarreko Mahaiak bakarrik ezarri ahal izango luke, edo, bestela, Langileen Estatutuak eta Legebiltzarreko Administrazioaren Araubide Juridikoak horretarako eskudun izendatzen duen legebiltzar organoak.

3.- Si la sanción disciplinaria correspondiente fuese la separación del servicio, dicha sanción únicamente podría ser impuesta por la Mesa del Parlamento Vasco, o, en su caso, por el órgano parlamentario que el Estatuto de Personal y Régimen Jurídico de la Administración Parlamentaria declare competente.

4.- Diziplina-araubidearen arloan hartzen diren erabakien kontra errekurtsoak egin ahal izango dira:

4.- Las resoluciones que se adopten en materia de régimen disciplinario, serán recurribles:

a) Idazkari nagusiak hartutakoen kontra, Ararteko erakundearen titularraren aurrean.

a) Las dictadas por el secretario o secretaria general, ante la persona titular del Ararteko.

b) Arartekoak hartutakoen kontra, organo beraren aurrean.

b) Las dictadas por la o el ararteko, ante el mismo órgano.

5.- Errekurtsoa gehienez ere hilabeteko epean jarriko da, erabakia jakinarazi den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

5.- El recurso se interpondrá en el plazo máximo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

6.- Diziplina arloko erreklamazioak ebazteko asmoz arartekoak hartzen dituen erabakien kontra, administrazioarekiko auzi errekurtsoa egin ahal izango da, jurisdikzio hori erregulatzen duen araudiaren arabera.

6.- Frente a las resoluciones dictadas por la o el ararteko que resuelvan reclamaciones en materia disciplinaria, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, en conformidad con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.

7.- Artikulu honetan araututako gaietan, osagarri gisa, Administrazio Prozedurari buruzko Legea ezarriko da.

7.- En las materias reguladas en el presente artículo, se aplicará con carácter supletorio, la Ley de Procedimiento Administrativo.

33. artikulua.- Arartekoaren langileen betebeharrak.

Artículo 33.- Obligaciones del personal del Ararteko.

1.- Arartekoaren zerbitzuko langile guztiek diskrezio handiz jokatu behar dute erakundean bideratzen diren gaietan. Betebehar hori ez betetzea zigortu egingo da, araudi honetan eta kasuan kasuko lanpostuari aplikatu behar zaizkion gainontzeko arauetan ezarritakoari jarraiki.

1.- Toda persona adscrita al servicio del Ararteko está sujeta a la obligación de mantener estricta reserva en los asuntos que ante el mismo se tramiten. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento y en las demás normas aplicables correspondientes al puesto de trabajo que se trate.

2.- Arartekoko langile guztiek erakundearen helburu eta eginkizunekiko leialtasunez egin beharko dute beren lana, askatasunez eta alderdikeriarik gabe, eta behar bezalako arduraz eta administrazio onerako irizpideak erabiliz zerbitzua eskaintzen zaien pertsonekin dituzten harremanetan.

2.- El conjunto del personal del Ararteko deberá realizar su trabajo con lealtad para con los objetivos y funciones de la institución, con independencia e imparcialidad, así como con la diligencia y los principios de buena administración debidos en sus relaciones con las personas a las que se presta servicio.

3.- Arartekoko langileek modu eraginkorrean parte hartuko dute euskal herritarrei eskainitako zerbitzuak etengabe hobetu eta berriztatzeko asmoz erakundean burutzen diren ekintza guztietan.

3.- El personal del Ararteko participará activamente en todas las acciones que se desarrollen en la institución para la mejora continua y la modernización de los servicios a prestar a la ciudadanía vasca.

34. artikulua.- Akreditazioa.

Artículo 34.- Acreditación.

Arartekoak erakundeko langileei langile-maila egiaztatzen duen agiria egingo die, norberarena eta besterenezina. Agiri horrek gaitasuna emango du ikuskatu behar den herri-administrazioetako edozein organo edo funtzionarioren aurrean agertzeko, otsailaren 27ko 3/1985 Legean xedatutako ondorioak bete daitezen.

El Ararteko extenderá al personal de dicha institución el documento acreditativo de dicha condición con carácter personal e intransferible, que constituirá título habilitante suficiente para personarse ante cualquier órgano o funcionario de las administraciones públicas sujeto a supervisión a los efectos previstos en la Ley 3/1985 de 27 de febrero.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

ARARTEKOAREN FUNTZIONAMENDUA

DEL FUNCIONAMIENTO DEL ARARTEKO

35. artikulua.- Funtzionamendu araubidea.

Artículo 35.- Régimen de funcionamiento.

1.- Bere eskumenak erabiltzean, Arartekoaren jarduera bat etorriko da otsailaren 27ko 3/1985 Legean ezarritakoarekin, honako araudi honetan xedatutakoarekin eta arartekoak bere aginpidea erabiliz ematen dituen ebazpenetan edo jarraibideetan agindutakoarekin.

1.- El funcionamiento del Ararteko, en el ejercicio de sus competencias, se ajustará a lo establecido en la Ley 3/1985 de 27 de febrero, a lo dispuesto en el presente reglamento, así como en lo que dispongan las resoluciones o instrucciones que el o la ararteko dicte en el ejercicio de sus competencias.

2.- Arartekoari kexa bat egiteak eta, hala badagokio, gero kexa hori bideratzeko onartzeak ez ditu inolaz ere geldiaraziko errekurtsoa jartzeko legeetan xedatutako epeak, administrazio-bidea nahiz auzibidea erabili, ezta ebazpena edo eragindako egintza gauzatzea ere; horren guztiaren berri eman beharko zaio herritarrari kexa egiten duen unean.

2.- La presentación de una queja ante el Ararteko, así como su posterior admisión, si procediera, no suspenderá en ningún caso los plazos previstos en las leyes para recurrir, tanto se trate de la vía administrativa como de la judicial, ni la ejecución de la resolución o del acto afectado; debe informarse de todo ello al ciudadano o ciudadana al presentar al queja.

3.- Arartekoaren idazkiak kautotzeko, erakundearen titularraren sinadura edo hark ordezko izendatzen duenarena erabiliko dira, erakundearen anagrama duen zigiluarekin batera.

3.- La autenticación de los escritos del Ararteko se producirá por la firma de su titular o de aquella persona en quien delegue, acompañado del sello de la institución con el anagrama.

36. artikulua.- Hizkuntza ofizialak.

Artículo 36.- Lenguas oficiales.

1.- Arartekoak herritarrei bidaltzen dizkien jakinarazpen eta komunikazioak herritarrek aukeratutako hizkuntza ofizialean idatziko dira.

1.- Las notificaciones y comunicaciones del Ararteko dirigidas a la ciudadanía se redactarán en la lengua cooficial de su elección.

2.- Arartekoak Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eta administrazioei bidaltzen dizkien jakinarazpen eta komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira.

2.- Las notificaciones y comunicaciones del Ararteko dirigidas a las instituciones y administraciones con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco se redactarán en ambas lenguas oficiales.

3.- Herritarrei kasu egiteko bulegoetan eta Arartekoaren ahozko komunikazioetan, herritarrek bi hizkuntza ofizialetatik edozein erabiltzeko duten eskubidea bermatuko da.

3.- En las oficinas de atención ciudadana y en las comunicaciones orales del Ararteko se garantizará el derecho de la ciudadanía a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales.

37. artikulua.- Jardueren araubidea.

Artículo 37.- Régimen de actuaciones.

1.- Arartekoaren jarduerak laburpen eta sinplifikazio irizpideei jarraiki egingo dira, bide informalak, bizkorrak, araututako prozedurarik ez dutenak erabiliz jardungo da. Salbuespen bakarra erakundea arautzen duen legean ezarritakoa izango da.

1.- Las actuaciones del Ararteko se desarrollarán de acuerdo con los principios de sumariedad, simplificación, actuando a través de medios informales y expeditivos y sin cauce procedimental reglado, salvo lo dispuesto en su Ley reguladora.

2.- Arartekoak egiten dizkioten kexa guztiak erregistratu eta jaso dituela jakinarazi beharko du. Kexa horiek bideratzeko onartu ala ez onartu ahal izango ditu. Kexaren bat onartzen ez badu, interesdunari idazki baten bidez jakinarazi beharko dio. Idazki horretan, kexa ez onartzeko arrazoiak azalduko dizkio eta interesdunak bere eskubidea baliarazteko dituen bide egokien berri emango dio; nolanahi ere, kexa jarri duela egiaztatzen duen agiria emango dio.

2.- El Ararteko deberá registrar y acusar recibo de todas las quejas que se le presenten. Podrá tramitarlas o inadmitirlas, y en este último caso deberá notificárselo a la persona interesada mediante un escrito motivado, en el que se le informará sobre las vías oportunas para hacer valer su derecho; en todo caso, se facilitará el oportuno justificante de la interposición de las quejas.

3.- Era berean, Arartekoak, hala badagokio, egindako kexa zuzen dadin eskatu ahal izango du edo agiri osagarriak eskatu ahal izango ditu, beharrezko jotzen duenean. Interesdunak zuzenketa egiten ez badu, kexa indarrik gabe geratuko da.

3.- Podrá, asimismo, el Ararteko interesar la subsanación, en su caso, de la queja presentada, o interesar la presentación de documentación adicional cuando lo considere necesario. Si la persona interesada no responde a la subsanación requerida, la queja decaerá.

4.- Kexak legeekin bat etorriz eta irizpide-askatasun osoz onartu ala ezetsi, bideratu eta ebatziko dira.

4.- La admisión o inadmisión, instrucción y resolución de las quejas se realizará de acuerdo con las leyes y con plena independencia de criterio.

5.- Ofiziozko jarduerak alde batek eskatuta bideratzen diren kexak bezalaxe bideratuko dira funtsean; hala ere, jarduera-mota bakoitzak bere bereizgarri propioak izan ditzake.

5.- La tramitación de las actuaciones de oficio será sustancialmente idéntica a la prevista para las quejas promovidas a instancia de parte, sin perjuicio de las peculiaridades propias de cada clase de actuación.

6.- Ofiziozko jarduerei ekitea ez da inongo preklusio eperen mende egongo.

6.- El inicio de las actuaciones de oficio no estará sometido a plazo preclusivo alguno.

7.- Herri-administrazioei egiten zaizkien informazio-eskaeretan argi eta labur adieraziko da erantzuna zer gaitara mugatu behar duten.

7.- Las solicitudes de información que se dirijan a las administraciones públicas expresarán de forma clara y sucinta los extremos a que debe circunscribirse la contestación.

8.- Arartekoa arautzen duen legean ezarritakoa bete dadin, erakundearen organoetako titularrek, baita erakundeko langile akreditatuek ere, beharrezkoak iruditzen zaizkien jarduera guztiak egin ahal izango dituzte agintariekin eta funtzionarioekin, ikertzen ari diren gaiak argitzeko.

8.- A los efectos de lo establecido en la Ley reguladora del Ararteko, los titulares de los órganos de la institución, así como el personal acreditado de la misma, podrán realizar cuantas actuaciones consideren necesarias ante las autoridades y funcionarios para el esclarecimiento de los asuntos objeto de investigación.

38. artikulua.- Administrazio espedienteak eskuratzea.

Artículo 38.- Acceso a los expedientes administrativos.

Ararteko erakundearen zerbitzuko langileen eta pertsona bakarreko organoen bitartez eskuratuko dira ikertzen den gaiarekin zerikusia duten herri-administrazioen espediente eta agiriak, baita horien kopiak eta ziurtagiriak ere.

El acceso a los expedientes y documentos de las administraciones públicas relacionados con el objeto de la investigación, así como la obtención de copias y los certificados de los mismos, se llevarán a cabo mediante los órganos unipersonales y el personal al servicio de la institución del Ararteko.

39. artikulua.- Isilpeko agiriak.

Artículo 39.- Documentos reservados.

1.- Arartekoak eta, hala badagokio, arartekoaren ondokoak bakarrik jakingo dute ofizialki isilpekotzat jotako agirien edukiaren berri.

1.- Únicamente la o el ararteko, y, en su caso, la persona adjunta, tendrán conocimiento del contenido de los documentos clasificados oficialmente como secretos o reservados.

2.- Agiri horiek behar bezala zainduko dira, erakundearen titularraren zuzeneko erantzukizunaren pean.

2.- Tales documentos serán debidamente custodiados bajo la directa responsabilidad de la persona titular del Ararteko.

3.- Barruko agiriak «isilpekotzat» jotzeari dagokionez, erakundearen titularrak bidezkoa dena aginduko.

3.- La persona titular de la institución ordenará lo que proceda para la clasificación «reservada» de los documentos de orden interno.

4.- Arartekoak baloratuko du, arrazoizkotasunari eta proportzionaltasunari begira, ea Arartekoaren txosten eta erabakietan, baita kexagileari edo erakundearen esku-hartzea eskatu duenari bidalitako erantzun-idazkietan ere, isilpeko agiriak aipatzea komeni den ala ez.

4.- La o el ararteko valorará, en términos de razonabilidad y proporcionalidad, la conveniencia de hacer referencia a los documentos reservados en los informes y resoluciones del Ararteko y en los escritos de respuesta a la persona que hubiera presentado la queja o pedido la intervención de la institución.

40. artikulua.- Erregistroa eta Artxiboa.

Artículo 40.- Registro y Archivo.

1.- Idazkari nagusiaren mendean Erregistro Nagusiaren atala egongo da. Erregistro horretan sarrera zenbakia emango zaie Arartekora bidalitako idazki guztiei, eta irteera-zenbakia erakundeak igorritakoei.

1.- Dependiendo del secretario o secretaria general existirá una sección de Registro General en el que se dará entrada a todos los escritos dirigidos al Ararteko, así como salida a los remitidos por la institución.

2.- Halaber, Artxiboaren atala ere egongo da. Artxiboan erakundearen agiri guztiak zainduko dira, eta beharrezko neurriak hartuko dira agiri horiek babesteko, zaintzeko eta datu pertsonalak behar bezala babesteko.

2.- Asimismo, existirá una sección de Archivo en el que se custodiarán todos los documentos de la institución, y se adoptarán las medidas necesarias para su protección, custodia y debida protección de datos personales.

VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

EKONOMIA ARAUBIDEA

RÉGIMEN ECONÓMICO

41. artikulua.- Arartekoaren aurrekontua.

Artículo 41.- Presupuesto del Ararteko.

1.- Ararteko erakundearen aurrekontua Eusko Legebiltzarraren aurrekontuaren barruan sartuko da, atal independente gisa.

1.- El presupuesto de la institución del Ararteko se integrará en el presupuesto del Parlamento Vasco, como una sección independiente.

2.- Arartekoaren aurrekontuaren egitura Eusko Legebiltzarrarenaren egiturara egokituko da.

2.- La estructura del presupuesto del Ararteko se acomodará a la del Parlamento Vasco.

3.- Arartekoaren ardura izango da aurrekontuaren proiektua onartzea, Koordinazio Batzordeari entzun ondoren. Onarpen hori Eusko Legebiltzarraren aurrekontuaren proiektua arautzen duten arauen arabera bideratuko da.

3.- La aprobación del proyecto de presupuesto corresponderá al ararteko, oída la Junta de Coordinación, y la tramitación se realizará de acuerdo con las normas que regulan el proyecto de presupuesto del Parlamento Vasco.

4.- Arartekoari dagokio aurrekontuaren likidazioa onartzea -"Koordinazio Batzordearen txostena irakurri eta gero-" eta Eusko Legebiltzarrari bidaltzea.

4.- Corresponde al ararteko la aprobación de la liquidación del Presupuesto, previo informe de la Junta de Coordinación, así como su remisión al Parlamento Vasco.

42. artikulua.- Gastuak baimentzea, kredituak transferitzea eta soberakinak sartzea.

Artículo 42.- Autorización de gastos, transferencias de créditos e incorporación de remanentes.

1.- Arartekoari dagokio, berak zuzenean edo ordezko izendatzen duen pertsonaren bitartez, gastuak baimendu eta prestatzea, obligazioak onartzea, gastuen eta diru-sarreren aurrekontu-agiriak baimentzea eta ordainketak egin daitezen agintzea.

1.- Corresponde a la o el ararteko, directamente o por medio de la persona en quien delegue, la autorización y disposición de gastos, reconocimiento de las obligaciones, la autorización de los documentos presupuestarios de gastos e ingresos, así como la ordenación de pagos.

2.- Aurrekontuko kapituluen eta kontzeptuen artean kreditu-transferentziak egiteko, Eusko Legebiltzarrean indarrean dauden arauak erabiliko dira.

2.- Para las transferencias de créditos entre los distintos capítulos y conceptos presupuestarios se aplicarán las normas que rijan en el Parlamento Vasco.

3.- Ararteko erakundeak hurrengo ekitaldian sartu ahal izango ditu aurreko aurrekontuetako soberakinak, halakorik baldin badago.

3.- La institución del Ararteko podrá incorporar los remanentes de presupuestos anteriores, si los hay, al ejercicio siguiente.

4.- Ararteko erakundearen titularrak bere ondokoaren esku utzi ahal izango ditu gastuak baimentzeko eta ordainketak agintzeko dituen eskumenak.

4.- La persona titular del Ararteko podrá delegar sus competencias de autorización de gastos y de ordenación de pagos en la adjunta o adjunto.

43. artikulua.- Kontularitzako eta kontu-hartzailetzako araubidea.

Artículo 43.- Régimen de contabilidad e intervención.

Eusko Legebiltzarrean indarrean dagoen kontularitzako eta kontu-hartzailetzako araubidea ezarri beharko da Ararteko erakundean.

El régimen de contabilidad e intervención a aplicar en la institución del Ararteko será el que se encuentre vigente en el Parlamento Vasco.

VII. KAPITULUA

CAPÍTULO VII

KONTRATAZIOA

DE LA CONTRATACIÓN

44. artikulua.- Kontratazio araubidea.

Artículo 44.- Régimen contractual.

Kontratatzeko eta Arartekoaren eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren ondasunak eta zerbitzuak erosteko araubidea Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legean ezarritakoa bera izango da.

El régimen general de la contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las funciones del Ararteko será el establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

45. artikulua.- Kontratazio Mahaia.

Artículo 45.- Mesa de Contratación.

1.- Arartekoan Kontratazio Mahaia egongo da kontratazio organoari laguntzeko, araudiaren arabera kontratuak esleitzen direnean.

1.- En el Ararteko existirá una Mesa de Contratación para el ejercicio de las funciones de asistencia al órgano de contratación en la adjudicación de los contratos conforme a la normativa reguladora.

2.- Kontratazio Mahaiko kideak izango dira:

2.- La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:

a) Lehendakaria: idazkari nagusia.

a) Presidente o presidenta: quien ejerza las funciones de la Secretaría General.

b) Karguagatiko kideak: Aurrekontu eta Ekonomia Kudeaketako eta Administrazioko zuzendaria eta Gizarte-harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko zuzendaria.

b) Vocales natos: las personas que desempeñen los puestos de la Dirección de Gestión Presupuestaria y Económica y de Administración, y de la Dirección de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización.

c) Arartekoak izendatutako bi kide.

c) Dos vocales designados por el ararteko.

d) Mahaikide-idazkaria, arartekoak erakundeko aholkulari juridikoen artean izendatutakoa. Horrek Mahaiko aholkularitza juridiko eta idazkaritza lanak egingo ditu, eta hitz egin eta botoa emateko eskubidea izango du.

d) Vocal-secretario o secretaria designada por el ararteko entre los asesores y asesoras jurídicas de la institución, quien desempeñará la asesoría jurídica y la secretaría de la Mesa, con voz y voto.

e) Informatika ondasun eta zerbitzuak kontratatzen direnean, beste mahaikide bat ere izango da, gaia bereziki ezagutzen duelako arartekoak izendatutakoa.

e) Cuando se trate de la contratación de bienes y servicios informáticos, formará parte de la Mesa una persona más como vocal designada por el ararteko en función de su especial conocimiento de la materia.

3.- Arartekoak, kontratazio organoa den aldetik, Mahaiak egindako proposamena alde batera utzi ahal izango du, arrazoitutako ebazpena emanez.

3.- El ararteko, en su condición de órgano de contratación, podrá apartarse de la propuesta formulada por la Mesa, mediante resolución motivada.

4.- Kontratazio Mahaiak, proposamena egin baino lehen, beharrezkoak iruditzen zaizkion eta kontratuaren helburuarekin zerikusia duten txosten tekniko guztiak eskatu ahal izango ditu.

4.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y estén relacionados con el objeto del contrato.

5.- Kontratazio Mahaiko idazkaritza-lanak egiten dituen pertsona arduratuko da antolaketa eta instrukzio ekintzen bilakaera aztertzeaz, baita kontratuak prestatu, lizitatu, esleitu, formalizatu, gauzatu eta iraungitzeko ekintza guztiak idatziz jasotzeaz, artxibatzeaz eta horien bilakaera aztertzeaz. Era berean, administrazio baldintza zehatzen txostena egingo du eta aholkulari juridiko gisa jardungo du Mahaiak bere eginkizunak betetzean ezagutzen dituen espedienteetan sortzen diren gorabehera guztietan.

5.- La persona que ejerza las funciones de la secretaría de la Mesa de Contratación tendrá a su cargo el seguimiento de los actos de ordenación e instrucción, así como la constancia, archivo y seguimiento de todos los actos de preparación, licitación, adjudicación, formalización, ejecución y extinción de los contratos. Asimismo, informará los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y ejercerá la asesoría jurídica en cuantas incidencias se produzcan en los expedientes que la Mesa conozca en el ejercicio de sus funciones.

VII. KAPITULUA

CAPÍTULO VII

GAI OSAGARRIAK

CUESTIONES COMPLEMENTARIAS

46. artikulua.- Adiskidetzeko bideak erabiltzea.

Artículo 46.- Utilización de medios de conciliación.

Indarreko legeriaren barruan, Arartekoak adiskidetzeko edo ados jartzeko bideak proposatu ahal izango dizkio eragindako sail, organismo edo erakundeari, kexak ondo eta azkar ebaztea errazteko.

El Ararteko podrá proponer, en el marco de la legislación vigente, al departamento, organismo o entidad afectada, fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una resolución positiva y rápida de las quejas.

47. artikulua.- Administrazioentzako txostenak. Jardunbide egokiak gomendatzea.

Artículo 47.- Informes a las administraciones. Recomendaciones de buenas prácticas.

Arartekoak bere eginkizunari buruz komenigarriak iruditzen zaizkion txostenak bidali ahal izango dizkio ikuskatutako administrazioari, baita modu egokian jarduteko gomendioak ere, dela administrazioak herritarrekiko dituen eskumenak erabiltzean, dela Arartekoarekin dituen harremanetan.

El Ararteko podrá dirigir a la administración supervisada los informes que estime convenientes acerca de su función, así como recomendaciones de buenas prácticas, tanto en el ejercicio de sus competencias respecto a la ciudadanía como en sus relaciones con el Ararteko.

48. artikulua.- Estatuko Herriaren Defendatzailearekin eta autonomia erkidegoetako beste defentsa-erakunde batzuekin dituen harremanak.

Artículo 48.- Relaciones con el Defensor del Pueblo y otras defensorías autonómicas.

Bere eginkizunak betetzean, Arartekoak Espainiako Herriaren Defendatzailearekin eta beste autonomia erkidego batzuetako antzeko erakundeekin koordinatuko ditu bere egitekoak, Herriaren Defendatzailearen eta autonomia erkidegoetako tankera bereko erakundeen arteko harremanak arautzeko 36/1985 Legean, defentsa-erakunde bakoitza arautzen duen legerian eta koordinatzeko nahiz elkarlanean aritzeko sinatu diren hitzarmenetan edo itunetan ezarritako moduan.

En el ejercicio de sus propias competencias, el Ararteko coordinará sus funciones con el Defensor del Pueblo de España y con las instituciones análogas de otras comunidades autónomas en los términos previstos, en la Ley 36/1985, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las instituciones similares de las comunidades autónomas, en la legislación reguladora de cada una de las defensorías, así como en los acuerdos o convenios que en orden a dicha coordinación y colaboración se hayan suscrito.

49. artikulua.- Hitzarmenak sinatzea.

Artículo 49.- Firma de convenios.

Arartekoak lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango ditu antzeko erakundeekin, administrazio eta erakunde publikoekin, elkarte edo erakunde pribatuekin, bere eskumen-eremuan burutzen dituen jarduerei dagokienez.

El Ararteko estará facultado para firmar convenios de colaboración con instituciones análogas, con administraciones e instituciones públicas o con organizaciones o entidades privadas en relación con las actividades que desarrolle en el marco de su ámbito competencial.

50. artikulua.- Bekak eta diru-laguntzak ematea.

Artículo 50.- Concesión de becas y ayudas.

Arartekoak, eman dizkioten eginkizunen eremuan eta aurrekontuko aurreikuspenen arabera, bekak eta diru-laguntzak eman ahal izango ditu erakundearentzat interesgarritzat jotzen diren jarduerak egiteko.

El Ararteko, en el ámbito de las funciones que tiene encomendadas y conforme a las previsiones presupuestarias, podrá otorgar becas y ayudas para la realización de actividades que estimen de interés para la institución.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Araudia garatzea.

Primera.- Desarrollo normativo.

Arartekoaren kargua betetzen duen pertsonari ahalmena ematen zaio araudi honetan ezarritakoa garatzeko beharrezkoak diren ebazpenak eta jarraibideak emateko.

Se faculta a la persona que ejerza el cargo de Ararteko a adoptar las resoluciones e instrucciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente reglamento.

Bigarrena.- Organoak aipatzean generoa zehaztea.

Segunda.- Determinación de género en la denominación de los órganos.

Araudi hau ezartzean, pertsona bakarreko organoak aipatzen direnean, organo horiek betetzen dituen pertsona zehatzari dagokion generoa adieraziko da beti.

En la aplicación de este reglamento, los órganos unipersonales serán mencionados siempre con la determinación de género que corresponda a la persona concreta que los ocupe.

Hirugarrena.- Berdintasunerako eta bereizkeria eragozteko politikak.

Tercera.- Políticas de igualdad y no discriminación.

Eguneroko zereginak betetzean, Ararteko erakundeak, arartekoak eta bere ondokoak eta bertako langile guztiek genero berdintasuna lortzeko eta bereizkeria eragozteko politikak ezarriko dituzte beren jarduera ororen zeharkako ardatz gisa; eta politika horien aldeko agente eraginkorrak izango dira.

En el desarrollo cotidiano de sus funciones, la institución del Ararteko, las personas que ocupen los cargos de titular y adjunto o adjunta y todo el personal que trabaja en ella aplicarán las políticas de igualdad de género y no discriminación como ejes transversales de todas sus actuaciones; y serán agentes activos a favor de esas políticas.

Laugarrena.- Ingurumena errespetatzea.

Cuarta.- Respeto al medioambiente.

Ararteko erakundearen ohiko jardunbidean ingurumena hobetzeko eta energia optimizatzeko politikak ezarriko dira.

En el funcionamiento ordinario de la institución del Ararteko, se aplicarán políticas de mejora del medio ambiente y de optimización energética.

Bosgarrena.- Teknologia eskura izatea.

Quinta.- Accesibilidad tecnológica.

Ararteko erakundeak berezko dituen lanak egitean, herritarrek teknologia eskura izateko ahaleginak egingo dira, ekainaren 22ko 11/2007 Legean finkatutako irizpideak ezarriz. Lege hori Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa Izateari buruzkoa da.

En el desempeño de las tareas propias de la institución del Ararteko, se favorecerá la accesibilidad tecnológica de la ciudadanía en aplicación de los principios de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen da Ararteko erakundearen Antolaketa eta Funtzionamendurako 1997ko ekainaren 23ko Araudia.

Queda derogado el Reglamento de organización y funcionamiento de la institución del Ararteko de 23 de junio de 1997.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Araudi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da eta argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Este reglamento será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko otsailaren 18a.

Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2010.

Arartekoa,

El Ararteko,

IÑIGO LAMARCA ITURBE.

IÑIGO LAMARCA ITURBE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común