Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

54. zk., 2010eko martxoaren 22a, astelehena

N.º 54, lunes 22 de marzo de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Innovación, Comercio y Turismo
1638
1638

EBAZPENA, 2010eko otsailaren 26koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren zenbait eranskin aldatzeko dena. Aipatu aginduaren bidez, garatu egiten da: Industria-segurtasunaren alorrean, norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua.

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2010, del Director de Energía y Minas, por la que se modifican algunos anexos de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, que regula los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de Seguridad Industrial.

Industria-segurtasunaren alorrean, norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuak ahalmena ematen dio industriaren arloak eskumenak dituen sailari, hain justu ere dekretu hori garatu eta burutzeko beharrezko xedapenak eman ditzan, eta, halaber, arau bidez garatuko diren gaiei dagokienez.

El Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial, facultaba al titular del Departamento competente en matera de industria para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del mismo, determinando, a su vez, las materias que serán objeto de desarrollo reglamentario.

Ondorioz, 2006ko apirilaren 10ean, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuak ondoko dekretua garatzeko Agindua eman zuen: Industria-segurtasunaren alorrean, norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua. Agindu horretan, azken xedapenetarik lehenengoan, honakoa xedatzen da: energiaren eta industriaren arloan eskumenak zituen zuzendariaren ebazpen batez, segurtasuneko araudi berriei eta aurrerakuntza teknologikoei egokitu ahal izango direla eranskinak.

En su virtud, con fecha 10 de abril de 2006, la Consejera de Industria, Comercio y Turismo dictó una orden por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial. Dicha Orden, en su disposición final primera, disponía que mediante resolución del Director competente en materia de seguridad industrial o energía se pudieran adaptar sus anexos a los avances tecnológicos y a los nuevos reglamentos de seguridad.

Ildo horretan, otsailaren 15eko 223/2008 Errege Dekretua argitaratzeak ondokoa ekarri du, aipatu erregelamenduaren aplikazio-eremuan: beste instalatzaile-kategoria bat sortzea, eta bai enpresa baimenduetan beste kategoria bat ere. Dekretu horren bitartez, goi-tentsioko linea elektrikoei dagokienez, segurtasuneko garantia eta baldintza teknikoei eta jarraibide tekniko osagarriei buruzko baldintzak ezartzen dira. Beraz, aipatu kategoriok jasotzeko, beharrezkoa da 2006ko apirilaren 10eko Aginduko eranskinak aldatzea.

En este contexto, la publicación del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ha supuesto la creación de una nueva categoría de instalador y empresa autorizada en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, por lo que resulta necesario modificar los anexos de la citada Orden de 10 de abril de 2006 a fin de incluir las citadas categorías.

Aipatutako lege-manuak eta, oro har, gai honetan erabilgarri diren gainerako xedapen guztiak ikusita,

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengo artikulua.- Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren I. eranskina aldatzea. Aipatu aginduaren bidez, garatu egiten da: Industria-segurtasunaren alorrean, norbanakoaren prestakuntzako txartela eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua. Eta aldaketa horretan, profesional txarteletako kategoria eta espezialitateei honakoa gehitu zaie:

Artículo primero.- Se modifica el Anexo I de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, que regula los Carnés de cualificación Individual y las Empresas Autorizadas en materia de seguridad industrial, en el sentido de añadir a las especialidades y categorías de carnés profesionales la siguiente:

Espezialitateak. Kategoria

Especialidad Categoría

Goi-tentsioko lineak - Norbanakoaren kualifikaziorako txartela, 30 kV-ko goi-tentsioko lineetarakoa.

Líneas de Alta Tensión - Carné de cualificación individual para líneas de alta tensión hasta 30 kV

- Norbanakoaren kualifikaziorako txartela, 30 kV-tik gorako goi-tentsioko lineetarakoa.

- Carné de cualificación individual para líneas de alta tensión superior a 30 kV

Bigarren artikulua.- 2006ko apirilaren 10eko Aginduko II. eranskina aldatzea, «profesional baimendunetan kategoriak eta espezialitateak. Txartelak lortzeko beharrezko titulazioa», ondokoa gehitzeari doakionez:

Artículo segundo.- Se modifica el Anexo II de la Orden de 10 de abril de 2006 «Especialidades y categorías de profesionales autorizados. Titulación exigida para obtener los carnés» en el sentido de añadir:

II.21.- Norbanakoaren kualifikazio-txartela, 30 kV-ra arteko goi-tentsioko lineetarakoa.

II.21.- Carné de cualificación individual para líneas de alta tensión hasta 30 kV.

Ondoko prestakuntza-zikloko titulazioa:

Titulación del siguiente ciclo formativo:

Goi-mailako prestakuntza-zikloa: instalazio elektroteknikoak.

Ciclo formativo de grado superior: Instalaciones electrotécnicas.

II.22.- Norbanakoaren kualifikazio-txartela, 30 kV-tik gorako goi-tentsioko lineetarakoa.

II.22.- Carné de cualificación individual para líneas de alta tensión superior a 30 kV.

Ondoko prestakuntza-zikloko titulazioa:

Titulación del siguiente ciclo formativo:

Goi-mailako prestakuntza-zikloa: instalazio elektroteknikoak.

Ciclo formativo de grado superior: Instalaciones electrotécnicas.

Hirugarren artikulua.- 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren III. eranskina «Baliokidetzak» deiturikoa aldatu egiten da, honakoa gehituaz:

Artículo tercero.- Se modifica el Anexo III de la Orden de 10 de abril de 2006 «Equivalencias» en el sentido de añadir:

Espezialitatea: goi-tentsioko linea.

Especialidad: líneas de alta tensión.

Kategoria Beharrezko titulazioa Baliokidetza

Categoría Titulación exigida Equivalencia

Norbanakoaren kualifikazio-txartela, 30 kV-ra arteko goi-tentsioko lineetarakoa. Goi-mailako PZ: instalazio elektroteknikoak. - Instalazio eta linea elektrikoak (Elektrizitatea eta elektronika). LH II

Carné de cualificación individual para líneas de alta tensión hasta 30 kV. C.F. Grado Superior: instalaciones electrotécnicas - Instalaciones y Líneas Eléctricas (Electricidad y Electrónica). F.P.II

- Makina elektrikoa (Elektrizitatea eta elektronika). LH II

- Máquinas Eléctricas (Electricidad y Electrónica). F.P.II.

- Industri maisua- Elektrizitatea adarra.

- Maestro Industrial- Rama Electricidad.

Norbanakoaren kualifikazio-txartela, 30 kV-tik gorako goi-tentsioko lineetarakoa. . Goi-mailako PZ: Instalazio elektroteknikoak. - Instalazio eta linea elektrikoa (Elektrizitatea eta elektronika). LH II.

Carné de cualificación individual para líneas de alta tensión superior a 30 kV. C.F. Grado Superior: instalaciones electrotécnicas - Instalaciones y Líneas Eléctricas (Electricidad y Electrónica). F.P.II

- Makina elektrikoak (Elektrizitatea eta elektronika) LH II.

- Máquinas Eléctricas (Electricidad y Electrónica) F.P.II.

- Industri maisua.- Elektrizitatea adarra.

- Maestro Industrial- Rama Electricidad.

Laugarren artikulua.- 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren VI. Eranskina aldatzea, «Enpresa baimenduen kategoriak», eta honakoa esaten den lekuan:

Artículo cuarto.- Se modifica el Anexo VI de la Orden de 10 de abril de 2006, «Categorías de empresas autorizadas» de manera que donde dice:

- «Enpresa instalatzailea - Goi-tentsioaren mantentzailea»

- «Empresa Instaladora- Mantenedora de Alta Tensión»

Honakoa esan behar da:

Debe decir:

- «Enpresa instalatzailea- Goi-tentsioaren mantentzailea. Transformazio-zentroak»

- «Empresa Instaladora- Mantenedora de Alta Tensión .Centros de Transformación.»

Bosgarren artikulua.- 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren VI. Eranskina aldatzea, «Enpresa baimenduen kategoriak», enpresa baimenduen kategorietan beste bi sartuaz:

Artículo quinto.- Se modifica el Anexo VI de la Orden de 10 de abril de 2006, «Categorías de empresas autorizadas» de manera que se añaden dos nuevas categorías de empresas autorizadas:

- Enpresa instalatzailea-Goi-tentsioaren mantentzailea. 30 kV-ra arteko lineak.

- Empresa Instaladora-Mantenedora de Alta Tensión.Lineas hasta 30 kV.

- Enpresa instalatzailea-Goi-tentsioaren mantentzailea. 30 kV-tik gorako lineak.

- Empresa Instaladora-Mantenedora de Alta Tensión. Líneas superiores a 30 kV.

Seigarren artikulua.- 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren VII. eranskina aldatzea, «Enpresa baimenduentzako betebeharrak, kategoria eta espezialitateka», eta honakoa esaten den lekuan:

Artículo sexto.- Se modifica el Anexo VII de la Orden de 10 de abril de 2006, «Exigencias por Especialidad y Categoría para las empresas autorizadas» de manera que donde dice:

Enpresa mota Gutxienik behar diren langileak Tituludun teknikari eskuduna izan beharra Ezbeharretarako aseguru-polizaren gutxieneko zenbatekoa

Tipo de Empresa Necesidades mínimas de personal Necesidad de Técnico titulado competente Cuantía mínima de póliza de seguro por siniestro

Enpresa instalatzailea-Goi-tentsioaren mantentzailea. Bai 600.000 euro

Instaladora-Mantenedora de Alta tensión Si 600.000 euros

Honakoa esan behar da:

Debe decir:

Enpresa mota Gutxienik behar diren langileak Tituludun teknikari eskuduna izan beharra Ezbeharretarako aseguru-polizaren gutxieneko zenbatekoa

Tipo de Empresa Necesidades mínimas de personal Necesidad de Técnico titulado competente Cuantía mínima de póliza de seguro por siniestro

Instalatzailea-Goi-tentsioaren mantentzailea. Transformazio-zentroak. Bai 600.000 euro

Instaladora-Mantenedora de Alta tensión .Centros de Transformación. Si 600.000 euros

Zazpigarren artikulua.- 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren VII. eranskina aldatzea, «Enpresa baimenduentzako betebeharrak, kategoria eta espezialitateka», honakoa gehituaz:

Artículo séptimo.- Se modifica el Anexo VII de la Orden de 10 de abril de 2006, «Exigencias por Especialidad y Categoría para las empresas autorizadas» de manera que se añade lo siguiente:

Enpresa mota Gutxienik behar diren langileak Tituludun teknikari eskuduna izan beharra Ezbeharretarako aseguru-polizaren gutxieneko zenbatekoa

Tipo de Empresa Necesidades mínimas de personal Necesidad de Técnico titulado competente Cuantía mínima de póliza de seguro por siniestro

Enpresa instalatzailea-Goi-tentsioaren mantentzailea. 30 kV-ra arteko lineak. - Txarteldun profesional baimendua.

Instaladora-Mantenedora de Alta Tensión.Lineas hasta 30 kV - Un profesional autorizado con carné.

- Txarteldun 25 langile, gehienez Ez 1.000.000 euro

- Un numero máximo de 25 operarios por carné No 1.000.000 euros

Enpres instalatzailea-Goi-tentsioaren mantentzailea. 30 kV-tik gorako lineak. - Txarteldun profesional baimendua.

Instaladora-Mantenedora de Alta Tensión.Lineas superiores a 30 kV - Un profesional autorizado con carné.

- Txarteldun 25 langile, gehienez Ez 1.000.000 euro

- Un numero máximo de 25 operarios por carné No 1.000.000 euros

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean ebazpen honetan xedatutakoa.

Lo dispuesto en la presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko otsailaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de febrero de 2010.

Energia eta Meategien zuzendaria,

El Director de Energia y Minas,

OSKAR ZABALA RABADÁN.

OSKAR ZABALA RABADÁN.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común