Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

11. zk., 2010eko urtarrilaren 19a, asteartea

N.º 11, martes 19 de enero de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila
Empleo y Asuntos Sociales
216
216

2/2010 DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzkoa.

DECRETO 2/2010, de 12 de enero, de la prestación complementaria de vivienda.

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistema hezurmamitzen du, eta funtsezko bi osagai esleitzen dizkio: prestazio ekonomikoak eta gizarteratzera eta laneratzera bideraturiko tresnak. Lehenengoen artean ere, argi eta garbi bereizitako bi kategoria ezartzen ditu: eskubideko diru-prestazioak -Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria- eta subentzio-erako diru-laguntzak.

La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, otorga carta de naturaleza al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social y le atribuye dos componentes esenciales: las prestaciones económicas y los instrumentos orientados a la inclusión social y laboral. Entre las primeras, a su vez, distingue dos categorías claramente diferenciadas: las prestaciones económicas de derecho -Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda- y las ayudas económicas subvencionales -Ayudas de Emergencia Social-.

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria eskubideko prestazio gisa eratzea -eskubide subjektibokoa, Legearen arabera- Sistemaren funtsezko pieza bihurtzen du eta, funtsean, legegilearen helburu espezifiko eta esanbidezkoaren isla da, hots, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarekiko osagarria den prestazio ekonomikoen sistema bat egituratzea, biztanleriaren talde kalteberenetako bati etxebizitzarekin loturiko gastuei aurre egitea ahalbidetzeko. Funtsezko gastuen estalduran nolabaiteko egonkortasuna bermatzeaz gain, jarduteko tresna horrek badu erantsitako beste dohain bat, hots, Gizarte-larrialdietarako Laguntzak berbidera ditzake beren jatorrizko bokaziorantz, hau da, ezohiko gastuei aurre egitea, desbideratze bat zuzenduta, urteen poderioz, eta premiak tarteko, Gizarte-larrialdietarako Laguntzak praktikan aldizkakoak izan baitira eta etxebizitza-gastuei aurre egiteko baliatu dira, proportzio oso handi batean. Aurrekoak ez du inola ere esan nahi etxebizitza gastuak baztertuta geratuko direnik Gizarte-larrialdietarako Laguntzei arau-esparru berrian esleituriko helburuetatik, baizik eta gastu horiek betetzeko Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titular ez diren pertsonei soilik esleitu ahalko zaizkiela.

La constitución de la Prestación Complementaria de Vivienda en prestación de derecho -de derecho subjetivo, a tenor de la Ley- la convierte en pieza clave del Sistema y es reflejo directo, en su esencia, de un objetivo específico y expreso del legislador, a saber, articular un sistema de prestaciones económicas de carácter complementario a la Renta de Garantía de Ingresos, que permita a uno de los grupos más vulnerables de la población afrontar los gastos relacionados con la vivienda. Además de garantizar cierta estabilidad en la cobertura de gastos esenciales, este instrumento de actuación tiene la virtud añadida de hacer posible una reorientación de las Ayudas de Emergencia Social hacia su vocación originaria, a saber, la cobertura de gastos extraordinarios, corrigiendo así una deriva que, por razones de necesidad, había llevado, con el curso de los años, a que las Ayudas de Emergencia Social adquirieran, en la práctica, un carácter periódico y se destinaran, en una elevadísima proporción, a la cobertura de gastos de vivienda. Lo anterior en ningún caso significa que los gastos de vivienda queden excluidos de las finalidades atribuidas en el nuevo marco normativo a las Ayudas de Emergencia Social, sino que sólo podrán atribuirse para la cobertura de dichos gastos a personas que no sean titulares de la Renta de Garantía de Ingresos.

Interesgarria da adieraztea berrikuntza honen bidez, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak gizarte-laguntzako eskumenetako etxebizitzako gastuetarako prestazioa babesten duela, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sisteman bilduta, baina aldi baterako egiten du, erantzun partziala eta iragankorra emanez arlo estrukturaleko arazo bati, non eta ez diren etxebizitzaren politika publikoaren esparruan artikulatzen antzeko edo bestelako neurriak, kolektibo kaltebera eta behartsuenen etxebizitza baliatzeko premia berari estaldura emango diotenak.

Interesa señalar que con esta innovación, la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social ampara la prestación complementaria de vivienda en las competencias de asistencia social, integrándola en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, pero lo hace de forma transitoria, aportando una respuesta parcial y temporal a un problema de corte estructural, en tanto no se articulen, en el marco de la política pública de vivienda, medidas análogas o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos.

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean bilduriko prestazio honen, eta bereziki prestazio ekonomikoen ezaugarriei eskainitako I. kapituluaren 2. atalean barne harturiko preskripzioen eta hurrenez hurren baliabideen mailaren zehaztapenari, prestazioen erregimen ekonomikoari, bateragarritasun eta bateraezintasunen erregimenari eta prozedura-arauei eskainitako II., III., IV. eta V. kapituluetan barne harturiko preskripzioen arautzearen oinarriaren gainean, Dekretu honek arauzko osagarri bat ekartzen duen prestazio horren alderdi espezifikoak garatzea du helburu, zazpi kapitulutan egituratuta, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren Dekretu arautzailera bilduta aplikazio erkidekoak diren beste alderdi guztietarako.

Sobre la base de la regulación de esta prestación contenida en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, y en particular de las prescripciones incluidas en el Título II de dicho cuerpo legal, tanto en la sección 2.ª del Capítulo I, dedicado a las características de las prestaciones económicas, como en los Capítulos II, III, IV y V dedicados, respectivamente, a la determinación del nivel de recursos, al régimen económico de las prestaciones, al régimen de compatibilidades e incompatibilidades, y a las normas de procedimiento, el presente Decreto tiene por objeto desarrollar, estructurándolos en siete capítulos, determinados aspectos específicos de esta prestación que requieren un complemento reglamentario, remitiendo al decreto regulador de la Renta de Garantía de Ingresos para aquellos otros aspectos que sean de aplicación común.

I. kapituluak xedapen orokorrak biltzen ditu eta prestazioaren definizio-elementuak ezartzen ditu: xedea, definizioa, ezaugarriak, estaltzen dituen gastuak, eskubidearen pertsona titularrak, titular bat baino gehiago batera gertatzea eta prestazioen gehieneko kopurua etxebizitza edo alojamendu bakoitzeko, pertsona titularren obligazioak eta zenbatekoa zehazteari buruzko xedapenak. Garrantzi propioa duten alderdi jakin batzuk nabarmentzen dira arautze horretan:

El Capítulo I recoge las disposiciones generales y establece los elementos definitorios de la prestación: el objeto, la definición, las características, los gastos a los que da cobertura, las personas titulares del derecho, la concurrencia de titulares y el número máximo de prestaciones por vivienda o alojamiento, las obligaciones de las personas titulares y las disposiciones referidas a la determinación de la cuantía. En esta regulación destacan aspectos concretos de marcada relevancia:

- Horrela, ezaugarrien artean, arau espezifikoak konpentsazioko edo deskontuko kasuetarako aurreikusitako legezko salbuespenaren hedadura biltzen du, eta aplikagarri egiten du gizarte-arloko edozein prestazio ekonomikorengatik behar ez zirela jasotako zenbatekoak itzultzeari dagokionez, prestazioaren zenbatekoaren % 30eko gehieneko mugaraino.

- Así, entre las características, la norma especifica el alcance de la excepción legal prevista para los supuestos de compensación o descuento, haciéndola aplicable al reintegro de las cuantías indebidamente percibidas en concepto de cualquier prestación económica de carácter social, hasta un límite máximo del 30% de la cuantía de la prestación.

- Prestazioa baliatzeko eskakizunei dagokienez, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titular edozein modalitatetan izateaz gain eta pertsona ohiko etxebizitza edo bizitokiaren alokairu-gastuei aurre egiteko premian egoteaz gain, errentamenduko edozein modalitatetan, eskatzen da inolako ahaidetasun-harremanik ez egotea odolkidetasun edo ahaidetasunezko hirugarren mailaraino bizikidetza-unitatea osatzen duen edozein kideren eta errentatzailearen artean, eta etxebizitza alokatzeko eskatzaile gisa erregistro bat egotea edo izapide-fasean egotea Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren Etxebide zerbitzuan. Dena den, bi kasutan dago salbuetsita azken eskakizun horren aplikazioa, arauaren xedearekiko koherentziaz: Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria baliatzeko eskakizunak beteta ere, Etxebiden sartzeko eskakizunak betetzen ez dituzten pertsonak, bizileku-baldintza betetzen ez dutelako edo baliatzeko gutxieneko ekonomikoak betetzen ez dituztelako, eta 65 urtetik gorako pertsonena, zahartzaroko kotizaziopeko edo kotizazio gabeko pentsioen onuradunak, bizileku berean 10 urte baino gehiagoz bizi direla egiaztatzen dutenak, edo gutxieneko epe hori betetzen ez badute ere, ohiko bizilekuan geratu beharra dutenak, dagokion oinarrizko gizarte-zerbitzuaren ustez.

- Por lo que se refiere a los requisitos de acceso a la prestación, además de ser titular de la Renta de Garantía de Ingresos en cualquiera de sus modalidades y de encontrarse la persona en la necesidad de hacer frente a los gastos de alquiler de vivienda o alojamiento habitual, en cualquiera de las modalidades de arrendamiento, se exige que no exista relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad entre cualquiera de las personas miembros que constituyen la unidad de convivencia de la persona solicitante y la persona arrendadora o cualquiera de las personas miembros de su unidad familiar y que exista o esté tramitándose una inscripción como solicitante de vivienda de alquiler en el servicio Etxebide del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Con todo, la aplicación de este último requisito, por coherencia con la finalidad de la norma, queda exceptuada en dos supuestos: el de las personas que, cumpliendo los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos y a la Prestación Complementaria de Vivienda, no cumplan los requisitos de acceso a Etxebide, bien por no cumplir el requisito de residencia, bien por no cumplir los mínimos económicos de acceso, y el de las personas mayores de 65 años, beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, que acrediten un tiempo de residencia en el mismo domicilio de más de 10 años o que, aun no cumpliendo este período mínimo, requieran, a juicio del Servicio Social de Base correspondiente, mantenerse en su domicilio habitual.

- Garrantzi handiko beste hirugarren elementu bat 6. artikuluan bilduta, etxebizitza bati eman beharreko prestazio osagarrien gehieneko kopurua zehazteari buruzkoa. Eta hemen testuak bereizketa egiten du Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen espirituari eustea helburu duten hainbat suposizioren artean: alde batetik, aurreikusten du, ahaidetasun-loturek loturiko bizikidetza-unitateak badira, etxebizitza bera partekatzea, etxebizitzako gastuetarako prestazio bakarra emango dela; bestetik, ezartzen du etxebizitza berean ahaidetasun-loturarik ez duten unitateak bizi direnean, prestazioen gehieneko kopurua bi izango dela; azkenik, alojamendu kolektiboen kasuan -turismoko, hoteleko edo hotelaz kanpoko establezimenduak eta behin-behineko harrerako zentroak-, betiere horiek Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen duen araudian definiturikoari jarraiki, ez da gehieneko mugarik aplikatuko.

- Un tercer elemento de gran relevancia viene recogido en el artículo 6, referido a la determinación del número máximo de prestaciones complementarias que cabría otorgar en una misma vivienda. Y aquí el texto diferencia diversos supuestos que tratan de salvaguardar el espíritu de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social: por un lado, prevé que cuando se trate de unidades de convivencia que, unidas por vínculos de parentesco, compartan una misma vivienda, se otorgará una única prestación complementaria de vivienda; por otro, establece que cuando en una misma vivienda convivan unidades que no tienen vínculos de parentesco el número máximo de prestaciones ascenderá a dos; finalmente, en el supuesto de los alojamientos colectivos -establecimientos de alojamiento turístico, hotelero o extrahotelero y centros de acogida temporal- en los términos en que estos se definan en la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos, no se aplicará ningún límite máximo.

- Laugarren oinarrizko alderdia 8. artikuluan bilduriko etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren gehieneko zenbatekoaren zehaztapenak ezartzen du: lehenengoa, orokorra, hilean 250 eurokoa izango dena; bigarrena, hilean 320 eurotan ezarritakoa, zirkunstantzia oso jakin batzuk gertatzen direnean soilik egokituko dena: bere kargura bi seme-alaba edo gehiago dituen bizikidetza-unitatea izatea, edo prestazioaren titularrak edo bizikidetza-unitateko beste edozein kidek ordainduriko jarduera egitea.

- Un cuarto aspecto básico viene dado por la determinación de la cuantía máxima de la prestación complementaria de vivienda que se recoge en el artículo 8. Esta disposición prevé dos cuantías máximas: una primera, de carácter general, que asciende a 250 euros mensuales; una segunda, establecida en 320 euros mensuales, que corresponderá únicamente cuando concurran circunstancias muy determinadas: bien que se trate de una unidad de convivencia con dos o más hijos o hijas a su cargo, bien que la persona titular de la prestación o cualquier otra persona miembro de la unidad de convivencia realice una actividad remunerada.

- II. kapituluak prestazioaren onarpena arautzen du, eta prozedura-alderdiak biltzen ditu -horrekin batera entregatu beharreko eskaera eta ageriak, izapidetzea, eduki ekonomikoko baliabide eta prestazioen egiaztapena, ebazpena-, baina baita eskubidea egikaritzeari berari buruzko alderdiak, hala nola prestazioaren sortzapena eta ordainketa, egindako gastuen justifikazioa eta eskubidearen iraupena. Prozedura-alderdiei dagokienez, nabarmentzekoa da Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarako aurreikusirikoaren oso antzeko prozedura baten aplikazioa -udal-arloko eskaera eta izapidetzea, eta ebazpena eta ordainketa foru-aldundiaren eskutik- eta, ahal den neurrian, bi prestazioak aldi berean izapidetzeko aukera baliatzea. Eskubidearen egikaritzearekin zuzen-zuzen loturiko alderdiei dagokienez, nabarmentzekoa da etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta aldi berean ordaintzea, etxebizitza-alokairuko gastuak justifikatzeko premia edo prestazioa eskatzen deneko bizitokia, eta prestazioaren iraupena, eta hori ez dago soilik prestazioa eman izanaren arrazoiek irautearen mende, baita ere titularrentzako aurreikusiriko betebeharrak betetzearen eta titulartasunak Diru-sarrerak Bermatzeko Errentan jarraitzearen mende ere. Azken horrekin lotuta, testuak argitzen du, gainera, prestazioa zuzenean lotuta geratzen dela Diru-sarrerak Bermatzeko errentarekin, berritzeko bi urtean behingo aldizkakotasunari dagokionez zein luzapen automatikoko kasuei dagokienez.

- El Capítulo II regula el reconocimiento de la prestación, y recoge aspectos procedimentales -la solicitud y la documentación que debe acompañarla, la instrucción, la comprobación de recursos y prestaciones de contenido económico, la resolución-, pero también aspectos referidos al ejercicio mismo del derecho, como son el devengo y el pago de la prestación, la justificación de los gastos realizados y la duración del derecho. En relación con los aspectos procedimentales, destaca la aplicación de un procedimiento muy similar al previsto para la Renta de Garantía de Ingresos -solicitud e instrucción en el nivel municipal, y resolución y pago desde la Diputación Foral- y el recurso, en lo posible, a una tramitación simultánea de ambas prestaciones. En relación con los aspectos más directamente asociados al ejercicio del derecho, cabe destacar el pago simultáneo de la prestación complementaria de vivienda y de la Renta de Garantía de Ingresos, la necesidad de justificación de los gastos de alquiler de vivienda o alojamiento habitual para los que se solicita la prestación, y la duración de la prestación, quedando ésta condicionada no sólo a la subsistencia de las causas que motivaron su concesión, sino también al cumplimiento de las obligaciones previstas para las personas titulares y a la permanencia de la titularidad en la Renta de Garantía de Ingresos. En relación con esto último, el texto explicita, además, que la prestación queda directamente asociada a la Renta de Garantía de Ingresos tanto en relación con la periodicidad bienal de su renovación como en relación con los supuestos de prórroga automática.

III. kapituluan, prestazioaren berrikuspeneko, aldaketako, eteteko eta azkentzeko kasuak arautzen ditu Dekretuak. Eteteak garrantzi berezia hartzen du, prestazioaren erabilera egokia bermatzeko eta eskatzeko funtsezko tresna den neurrian. Horri dagokionez, testuak aurreikusten du gertatu ahalko dela, osatzen duten Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren etete baten ondorio gisa edo beste zirkunstantzia batzuk batera gertatzearen ondorio gisa; horien artean, barnean hartzen dira 7. artikuluan bilduriko betebehar eta eskakizunak ez betetzearen kasuak, baina betiere sistemak bilatzen duen gizarteratzea sustatzeko azken helburuarekiko leial, Dekretuak espresuki aurreikusten du prestazioa ez eteteko aukera gizarteratze-hitzarmenean itunduriko konpromisoetakoren bat betetzen ez bada, hitzarmenaren edukiak aldatzearen alde eginez eta konpromiso berriak sinatuta, pertsona titularraren premia eta aukerekiko doituagoak, betiere dagokion oinarrizko gizarte-zerbitzuak hasitako esku-hartze sozialarekin jarraitzeko premia adierazten badu. Etxebizitzako prestazio osagarrirako eskubidea etetearen ondorioei dagokienez, ordainketa etetea ekarriko du, eta kasu horietan ezin izango da Gizarte-larrialdietarako Laguntzen espedienterik izapidetu, ez etendako prestazioaren pertsona titularrak eskatuta, ez haren bizikidetza-unitateko beste ezein kidek eskatuta, nahiz eta kasu horretan ere, gizarteratzeko eta laneratzeko funtsezko helburuari begira, salbuespen bat sartuko den etete hori lan-egoeraren behin-behineko hobekuntza baten ondoriozko bizikidetza-unitatearen diru-sarreren behin-behineko igoerari zor bazaio.

En su Capítulo III, el Decreto regula los supuestos de revisión, modificación, suspensión y extinción de la prestación. La suspensión adquiere particular relevancia, en la medida en que constituye un instrumento esencial para garantizar y exigir el adecuado uso de la prestación. A este respecto, el texto prevé que podrá producirse bien como consecuencia de una suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos a la que complementa, bien como consecuencia de la concurrencia de otras circunstancias; entre ellas, se incluyen los supuestos de incumplimiento por parte de la persona titular de las obligaciones y requisitos recogidos en el artículo 7, aunque fiel a la finalidad última de promoción de la inclusión social que persigue el Sistema, el decreto prevé expresamente la posibilidad de no suspender la prestación en los casos de incumplimiento de alguno de los compromisos pactados en el convenio de inclusión, optando por modificar los contenidos del convenio y firmar nuevos compromisos más ajustados a las necesidades y posibilidades reales de la persona titular, siempre que el Servicio Social de Base correspondiente informe de la necesidad de continuar la intervención social iniciada. Por lo que se refiere a los efectos de la suspensión del derecho a la prestación complementaria de vivienda, implicará la suspensión del pago y en tales supuestos no podrá instruirse ningún expediente de Ayudas de Emergencia Social, ni a solicitud de la persona titular de la prestación suspendida, ni a solicitud de cualquier otro miembro de su unidad de convivencia, aunque también aquí, en aras nuevamente del objetivo primordial de inclusión sociolaboral, se introduce una excepción para los casos en los que la suspensión se deba a un aumento temporal de los ingresos de la unidad de convivencia derivados de una mejora también temporal de la situación laboral.

Salbuespen-egoerak prestazioa jasotzeko eskubidea azkentzearen arautzean ere bilduta daude. Izan ere, esparru horretan, logikoki prestazioaren ordainketaren behin-behineko etetea aurreikusten bada, etete hori ez da aplikatutako azkentzearen arrazoia pertsona titularraren heriotza bada; bizikidetza-unitateak pertsona bakarrekoak ez diren kasuetan, prestazioa jasotzeko eskubidea ez da azkenduko eta, aitzitik, zendutakoaren ezkontidea edo harekin ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez batuta zegoen pertsona subrogatuko da, eta ez da beharrezkoa izango beste espediente bati hasiera ematea. Horrelako pertsonarik egon ezean, oinarrizko gizarte-zerbitzuek aukeratuko dute zein den bizikidetza-unitatearen kiderik egokiena eskubidea subrogatzeko. Aurreikusita dago, gainera, etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarrirako eskubidea azkentzeak bizikidetza-unitatearen gainerako kideentzako kalte nabarmenak ekartzen dituen kasuetan, premiaz eta lehentasunez izapidetuko da kide horiek prestazioa baliatzeko aukera.

La consideración de situaciones de excepcionalidad también se contempla en la regulación de la extinción del derecho a la prestación. En efecto, en su marco, si bien se prevé lógicamente la suspensión definitiva del pago de la prestación, esta no se aplicará cuando la extinción se deba al fallecimiento de la persona titular; en tales supuestos, si la unidad de convivencia no es unipersonal, el derecho a la prestación no se extingue sino que su cónyuge o persona unida a ella por relación permanente análoga a la conyugal o, en su defecto, la persona que los Servicios Sociales de Base consideren más adecuada, se subroga, sin necesidad de incoar nuevo expediente, en la titularidad de aquella. Se prevé además que, en los supuestos en los que la extinción del derecho a la prestación complementaria de vivienda implique perjuicios manifiestos para las demás personas miembros de la unidad de convivencia, se tramitará con carácter de urgencia y prioritariamente el acceso de estos últimos a la prestación.

Bidegabe jasotako prestazioen itzultzea arautzen duen IV. kapituluak, prozedurako arau erkideei buruzko V. kapituluak, espedienteak lekualdatzeari buruzko VI. kapituluak eta finantzaketari eta transferentziei buruzko VII. kapituluak Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren arautzean aurreikusirikoaren antzeko xedapenak biltzen dituzte, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria lotuta geratzen zaion prestazio nagusia denez.

El Capítulo IV regulador del reintegro de prestaciones indebidas, el Capítulo V referido a las normas comunes de procedimiento, el VI dedicado al traslado de expedientes y el Capítulo VII dedicado a la financiación y las transferencias, recogen disposiciones de tenor similar al previsto en la regulación de la Renta de Garantía de Ingresos, en su calidad de prestación principal a la que queda asociada la prestación complementaria de vivienda.

Azkenik, Dekretuaren azken zatian, etxebizitzako prestazio osagarria martxan jartzeko berebiziko garrantzia duten aldi baterako bi xedapen biltzen dira. Lehenak Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarreraren eta Oinarrizko Errentaren araudira biltzea hartzen du kontuan, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren araudi erregulatzailea onartzen ez den bitartean Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legea garatuta. Bigarrenak, oraindik ere garrantzi handiagokoa dauzkan inplikazio praktikoengatik, izapidetzeko erregimen iragankor bat ezartzen du, aplikatzekoa izango den Dekretu hau indarrean jartzen denean Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titular direnei, -edo, kasuak kasu, Oinarrizko Errentaren titular izan direnei- eta Gizarte-larrialdietarako Laguntzen onuradun izan badira, 2009. urtean, etxebizitzaren edo ohiko bizitokiaren alokairu-gastuei aurre egiteko, eta hori prestazio nagusia berritzea egokitzen zaien arte, eta une horretatik aurrera Dekretu honetako xedeak izango dira aplikatzekoak.

Por último, en la parte final del Decreto, se incluyen dos disposiciones transitorias de fundamental importancia para la puesta en marcha de la prestación complementaria de vivienda. La primera contempla la remisión a la normativa reguladora del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica, en tanto no se apruebe la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos en desarrollo de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. La segunda, de mayor trascendencia todavía por sus implicaciones prácticas, establece un régimen transitorio de tramitación que será aplicable a quienes, a la entrada en vigor del presente Decreto, sean titulares de la Renta de Garantía de Ingresos -o, en su caso de la Renta Básica- y hubieran sido beneficiarias, en el año 2009, de las Ayudas de Emergencia Social para la cobertura de gastos de alquiler de la vivienda o alojamiento habitual, y ello hasta que les corresponda la renovación de la prestación principal, momento a partir del cual serán de aplicación el conjunto de las disposiciones del presente Decreto.

Horrenbestez, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, Gizarteratzeko Erakunde arteko Batzordeak eta Gizarteratzeko Euskal Kontseiluak esateko zer zuten entzunda, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, urtarrilaren 12an eginiko Bilkuran Jaurlaritzaren Kontseiluak aztertuta eta onartuta, ondokoa

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, oídas la Comisión Interinstitucional para la Inclusión Social y el Consejo Vasco para la Inclusión Social, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 12 de enero de 2010,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Helburua.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Dekretu honen helburua Diru-sarrerak bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak ezarritako Etxebizitzako gastuetarako prestazio Osagarria arautzea da, prestazio hori zer gastu-kontzeptutarako baliatuko den zehaztuta, baita prestazioa emateko eskakizunak eta aplikatzekoak zaizkion prozedurak ere, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren esparruan.

1.- El presente Decreto tiene por objeto la regulación de la Prestación Complementaria de Vivienda, establecida por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, determinando los conceptos de gasto a cuya cobertura se destina dicha prestación, así como los requisitos para su concesión y los procedimientos que le son aplicables, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.- Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean, Dekretu honetan eta dagozkion garapen-xedapenetan xedaturikoaren arabera eraenduko da Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria.

2.- La Prestación Complementaria de Vivienda se regirá por lo dispuesto en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, el presente Decreto y sus disposiciones de desarrollo.

3.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren alderdi erkideei dagokienez, batez ere bizikidetza-unitateari, etxebizitza- edo bizitoki-kontzeptuari eta diru-sarreren eta ondarearen maila zehazteari buruzko xedapenak, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen duen araudian bilduriko mauak izango dira aplikatzekoak.

3.- En lo relativo a los aspectos comunes entre la Prestación Complementaria de Vivienda y la Renta de Garantía de Ingresos previstas en la mencionada Ley, en particular las disposiciones relativas a la unidad de convivencia, el concepto de vivienda o alojamiento y la determinación del nivel de ingresos y de patrimonio, serán de aplicación los preceptos recogidos en la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos.

2. artikulua.- Definizioa.

Artículo 2.- Definición.

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria, eskubide subjektibo gisa abenduaren 23ko 18/2008 Legean eraturikoa, prestazio ekonomikoa, aldizkakoa, eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta -edozein izanik ere modalitatea- osatzeko eratu da, prestazio horien titularren ohiko etxebizitza edo bizitokiarekin zerikusia duten premiei aurre egiteko helburuaz, 4. artikuluan bilduriko gastuak beteta.

La Prestación Complementaria de Vivienda, configurada como un derecho subjetivo en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, es una prestación periódica, de naturaleza económica, articulada como un complemento de la Renta de Garantía de Ingresos en cualquiera de sus modalidades, y dirigida a responder a las necesidades relacionadas con la vivienda o alojamiento habitual de las personas titulares de esta última prestación dando cobertura a los gastos contemplados en el artículo 4.

3. artikulua.- Ezaugarriak.

Artículo 3.- Características.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria helburu jakin baterako da, eta helburu horretarako soilik baliatuko da.

1.- La Prestación Complementaria de Vivienda tiene carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para el que ha sido concedida.

2.- Diru-sarrerak bermatzeko errenta subsidiarioa eta, hala badagokio, osagarria izango da indarreko legerian aurreikusten diren era guztietako baliabide eta prestazio ekonomikoei dagokienez, horiek titularrari edo haren bizikidetza-unitateko edozein kideri legozkiokeenean.

2.- Tiene carácter subsidiario y en su caso, complementario con cualquier otra prestación de contenido económico destinada a la misma finalidad que pudiera corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas miembros de su unidad de convivencia.

3.- Transferiezina izango da, eta, horrenbestez:

3.- Es intransferible y, por lo tanto, no podrá:

a) Ez da obligazio-berme gisa eskaintzerik egongo;

a) ofrecerse en garantía de obligaciones;

b) Ez da lagatzerik egongo, ez osorik, ezta partzialki ere;

b) ser objeto de cesión total o parcial;

c) Ez da konpentsatzerik edo deskontatzerik egongo, gizarte-arloko ezein prestazio ekonomiko publikorengatik jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko izan ezik, prestazioaren jatorria edozein izanda ere, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren kontzeptuengatik bizikidetza-unitateari dagozkion prestazioen guztizko zenbatekoaren % 30eko gehieneko mugaraino;

c) ser objeto de compensación o descuento, salvo para el reintegro de las cuantías indebidamente percibidas en concepto de cualquier prestación económica pública de carácter social, independientemente de la procedencia de la misma, hasta un límite máximo de 30% de la cuantía total de las prestaciones que correspondan a la unidad de convivencia por los conceptos de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda;

d) Ez da atxikitzerik edo bahitzerik egongo, aplikatzekoak diren Estatuko lege orokorretan aurreikusitako kasuetan eta mugekin izan ezik.

d) ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulte de aplicación.

4. artikulua.- Gastu espezifikoak.

Artículo 4.- Gastos específicos.

Dekretu honi begira, etxebizitzarekin loturiko premiatzat hartuko dira etxebizitzaren edo ohiko bizitokiaren alokairu-gastuak, edozein modalitatetan, hots, errentamendua, azpierrentamendua, baterako alokairua, ostatu hartzea eta gelen alokairua.

A los efectos del presente Decreto, tendrán la consideración de necesidades relacionadas con la vivienda los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones.

5. artikulua.- Eskubidearen titularrak.

Artículo 5.- Personas titulares del derecho.

1.- Honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak izan daitezke Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren titularrak:

1.- Podrán ser titulares de la Prestación Complementaria de Vivienda las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titular izatea, edozein modalitatetan, eta, horrenbestez, eskaturiko eskakizunak biltzea prestazio hori baliatzeko, dagokion arau arautzailean aurreikusirikoaren arabera.

a) Ser titular de la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, debiendo, en consecuencia, reunir los requisitos exigidos para el acceso a dicha prestación, en los términos previstos en su normativa reguladora.

b) Titularrak 4. artikuluan bilduriko ohiko etxebizitza edo bizikotiko aldizkako gastuei erantzun behar izatea, eta ohiko helbidea duen udalerriko udal gizarte-zerbitzuek egiaztatu beharko dute premia hori.

b) Encontrarse la persona titular en la necesidad de hacer frente a los gastos periódicos de vivienda o alojamiento habitual contemplados en el artículo 4, debiendo verificarse dicha necesidad por los servicios sociales municipales del municipio en el que tiene su domicilio habitual.

c) Etxebizitza alokatzeko eskatzaile gisa erregistro batean egotea edo egoteko eskatu izana Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren Etxebide zerbitzuan.

c) Estar inscrita o haber solicitado la inscripción como solicitante de vivienda de alquiler en el servicio Etxebide del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.

Eskakizun hori ez da eskatzekoa izango honako kasu hauetan:

Este requisito no será exigible en los siguientes casos:

- Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazioa baliatzeko eskakizunak beteta dituztela, Etxebiden sartzeko eskakizunak betetzen ez dituzten pertsonak, bizileku-eskakizuna betetzen ez dutelako nahiz baliatzeko gutxieneko ekonomikoak betetzen ez dituztelako;

- personas que, cumpliendo los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos y a la Prestación Complementaria de Vivienda, no cumplan los requisitos de acceso a Etxebide, bien por no cumplir el requisito de residencia, bien por no cumplir los mínimos económicos de acceso;

- 65 urtetik gorako pertsonak, zahartzaroko kotizaziopeko edo kotizazio gabeko pentsioen onuradunak, helbide berean 10 urte baino gehiagoz bizi direla egiaztatzen dutenak, edo gutxieneko epe hori betetzen ez badute ere, ohiko helbidean geratu beharra dutenak, dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren ustez.

- personas mayores de 65 años beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, que acrediten un tiempo de residencia en el mismo domicilio de más de 10 años o que, aun no cumpliendo este periodo mínimo, requieran, a juicio del Servicio Social de Base correspondiente, mantenerse en su domicilio habitual.

d) Inolako ahaidetasunik ez egotea odol-ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko hirugarren mailaraino, bizikidetza-unitatea osatzen duen edozein kideren eta etxebizitzaren errentatzailearen artean.

d) No existir relación de parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad entre cualquiera de las personas miembros que constituyen la unidad convivencial de la persona solicitante y la persona arrendadora de la vivienda o cualquiera de las personas miembros de su unidad familiar.

2.- Eskatzaileek ezin izango dute Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria lortu eskatzaileak berak edo haien bizikidetza-unitateko edozein kide honako egoera hauetako batean badaude:

2.- No podrán acceder a la Prestación Complementaria de Vivienda las personas solicitantes cuando ellas mismas o cualquiera de las personas miembros de su unidad de convivencia se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Etxebizitza bat alokairuan edo jabetzan izatea, eta etxebizitza hori babes publikoko etxebizitzen moten artekoren batean barne hartuta egotea, eskaera egin zen zuenean indarrean zegoen legedian aurreikusirikoaren arabera.

a) Tener una vivienda en alquiler o en propiedad que se considere incluida en alguno de los tipos de vivienda de protección pública en los términos previstos en la legislación vigente en el momento de la solicitud.

b) Etxebizitza bat jabetzan edo usufruktuan izatea eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria eskatzea beste etxebizitza baten alokairu-gastuei aurre egiteko, azken hori haren ohiko bizitokia izanda ere, salbu eta banantzeagatik edo dibortzioagatik eta beste arrazoi batzuengatik, hala nola utzarazpena, beren ohiko bizilekua utzi behar izan duten pertsonak badira.

b) Disponer de una vivienda en propiedad o en usufructo y solicitar la Prestación Complementaria de Vivienda para la cobertura de gastos de alquiler de otra vivienda, aun cuando esta última constituyera su residencia habitual, salvo cuando se trate de personas que se hubieran visto obligadas a dejar su domicilio habitual por separación o divorcio y otras causas, como desahucio.

6. artikulua.- Titular bat baino gehiago batera gertatzea eta prestazioen gehieneko kopurua etxebizitza edo bizitoki bakoitzeko.

Artículo 6.- Concurrencia de titulares y número máximo de prestaciones por vivienda o alojamiento.

1.- Baldin eta etxebizitza edo bizitoki berean bi bizikidetza-unitate edo gehiago bizi badira, beren artean ahaidetasun-loturak dituztela Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 9.2.a) eta b) artikuluan ezarritakoaren arabera, unitate bati bakarrik eman ahalko zaio etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria. Horrela gertatuz gero, prestazioa aurrena eskatu duenari emango zaio, salbu eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek bestelakorik adierazten badute premia handiagoko arrazoiak tarteko.

1.- En el supuesto de que una misma vivienda particular fuera compartida por dos o más unidades de convivencia unidas entre sí por lazos de parentesco en los términos regulados en el artículo 9.2.a) y b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, la Prestación Complementaria de Vivienda sólo podrá otorgarse a una de ellas. En tal caso, se concederá a aquélla que la haya solicitado en primer lugar, salvo que los Servicios Sociales de Base informasen en otro sentido por razones de mayor necesidad.

2.- Baldin eta etxebizitza edo bizitoki berean bi bizikidetza-unitate edo gehiago bizi badira, beren artean inolako ahaidetasun-loturarik izan gabe Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 9.1.c) artikuluan aurreikusitakoaren arabera, gehienez ere Etxebizitzako Gastuetarako bi Prestazio Osagarri eman ahalko dira, horien eskaera-ordena kontuan izanda, betiere aldez aurretik prestazioak baliatzeko aukerak beteta.

2.- En el supuesto de que una misma vivienda particular fuera compartida por dos o más unidades de convivencia sin relación de parentesco alguna en los términos previstos en el artículo 9.1.c) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, podrán otorgarse, previo cumplimiento de los requisitos de acceso, hasta un máximo de dos Prestaciones Complementarias de Vivienda atendiendo al orden de solicitud de las mismas.

Ondorio horietarako, larrialdi handiko egoera dagoela ulertuko da prestazioa eskatzen duen pertsonaren diru-sarrera konputagarriak inolako baliabiderik ez duen pertsona bakar bati legokiokeen Gizarteratzeko eta Gizarte Babeserako Oinarrizko Errentaren % 75aren azpitik daudenean, edo erreferentziako oinarrizko gizarte-zerbitzuaren ustez larrialdi handiko egoeran dagoenean.

A los efectos anteriores, se entenderá que existe una situación de extrema necesidad cuando la persona que solicita la prestación disponga de un nivel de ingresos computables inferior al 75% de la cuantía de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social que correspondería a un persona sola en el supuesto de ausencia total de recursos, o bien cuando se encuentre en una situación que sea considerada como extrema según el Servicio Social de Base referente.

3.- Hori guztia dela-eta, etxebizitzaren erabilera partekatuak oinarri duen kontratu modalitatea edozein izanda ere izango da aplikatzekoa aurrekoa: azpierrentamendua, baterako alokairua, ostatu hartzea eta gelen alokairua.

3.- Todo lo anterior será aplicable independientemente de la modalidad contractual en la que se base el uso compartido de la vivienda: subarriendo, coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones.

4.- Bizitoki kolektiboen kasuan, bizitoki horiek Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren araudi erregulatzailean definituta daudenaren arabera, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria baliatzeko eskakizunak biltzen dituen bizikidetza-unitate bakoitzak prestazioa baliatu ahalko du, dagokion bizitoki kolektiboari inolako gehieneko mugarik zertan aplikatu gabe.

4.- En el supuesto de los alojamientos colectivos, en los términos en que los mismos se definan en la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos, cada una de las unidades de convivencia que cumpla los requisitos de acceso a la Prestación Complementaria de Vivienda, podrá acceder a la misma, sin que sea aplicable ningún límite máximo al alojamiento colectivo del que se trate.

5.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren gehieneko zenbatekoak 8. artikuluan aurreikusiriko mugak hartuko ditu kontuan.

5.- La cuantía máxima de la Prestación Complementaria de Vivienda para cada solicitud atenderá a los límites previstos en el artículo 8.

7. artikulua.- Titularren betebeharrak.

Artículo 7.- Obligaciones de las personas titulares.

Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren titularrek honako betebehar hauek izango dituzte:

Serán obligaciones de las personas titulares de la Prestación Complementaria de Vivienda:

a) Prestazioa zein helburutarako eman den, horrexetarako baino ez erabiltzea.

a) Aplicar la prestación percibida a la finalidad para la que se hubiera otorgado.

b) Eskabidea egin aurretik, baita prestazioa jaso bitartean ere, pertsona horri edo bizikidetza unitateko kideetako edozeini legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzea.

b) Hacer valer, tanto con carácter previo al dictado de la correspondiente resolución como durante la percepción de la prestación, todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder a dicha persona o a cualquiera de las personas miembros de su unidad de convivencia.

c) Jada onarturiko Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren eskaera zuzendu zaion udalari jakinaraztea prestazioa baliatzeko aukera eman dezaketen eskakizunak betetzeari buruz gerora jazotako gertaerak, eta zehazkiago honako hauek:

c) Comunicar al Ayuntamiento al que se hubiera dirigido la solicitud de la Prestación Complementaria de Vivienda ya reconocida, los hechos sobrevenidos en relación al cumplimiento de los requisitos que pudieran dar lugar al acceso a la prestación y, más específicamente, los siguientes:

1) Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta erregulatzeko esparruan jakinarazi beharreko aldaketak, batez ere bizikidetza-unitatearen osaerarekin, ohiko bizilekuari edo prestazioa kalkulatzeko oinarri-lanak egin dituzten baliabideen mailari dagokionez, jasotako diru-sarreren motak edo zenbatekoan izandako aldaketak, ondare-gehitzeak eta -gutxitzeak eta eskubideak egikaritu izanaren ondorioz diru-sarrerak lortzea barnean hartuta.

1) Cambios cuya comunicación es exigida en el marco de la regulación de la Renta de Garantía de Ingresos, en particular en relación con la composición de la unidad de convivencia, la residencia habitual o el nivel de recursos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación, incluyendo cambios en el tipo o en la cuantía de los ingresos percibidos, incrementos y disminuciones patrimoniales y obtención de ingresos como consecuencia de haber hecho valer derechos.

2) Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria baliatzeko eskakizun espezifikoekin loturiko aldaketak, bereziki alokairuko etxebizitzaren eskatzaile gisa erregistratuta egoteari uztea edo alokairuko edo jabetzako etxebizitza bat eskuratu izana, eta etxebizitza hori babes publikoko etxebizitzen moten artekoren batean barne hartuta egotea, eskaera egin zen unean indarrean zegoen legedian aurreikusirikoaren arabera.

2) Cambios relacionados con los requisitos específicos de acceso a la Prestación Complementaria de Vivienda, en particular dejar de estar inscritas como solicitante de vivienda de alquiler en el Servicio Etxebide del Departamento o haber accedido a una vivienda en alquiler o en propiedad que se considere incluida en alguno de los tipos de vivienda de protección pública en los términos previstos en la legislación vigente en el momento de la solicitud.

Dagozkion gertaerak izaten direnetik aurreko egutegiko hamabost eguneko gehieneko epean egin beharko da komunikazio hori.

Dicha comunicación deberá hacerse en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir del momento en que acaecieran los hechos sobrevenidos de los que se trate.

d) Jaso behar ez zirela jasotako prestazioen edo prestazioengatik jaso ez zen zenbatekoa itzultzea, Dekretu honen IV. kapituluan bildurikoaren arabera.

d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida, en los términos contemplados en el Capítulo IV del presente Decreto.

e) Administrazioaren aurrean agertzea eta harekin lankidetzan aritzea, hori eskatzen badu gizarteratzearen arloan eskuduna den edozein erakundek.

e) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerida para ello por cualquiera de los organismos competentes en materia de inclusión social.

f) Dagokion modalitatean, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular gisa dituen betebeharrak, eta indarreko arauen arabera aplikatu beharrekoak diren guztiak, betetzea.

f) Cumplir las obligaciones derivadas de su condición de titular de la Renta de Garantía de Ingresos, en la modalidad que corresponda, así como cualesquiera otras que resulten de aplicación en virtud de la normativa vigente.

8. artikulua.- Gehieneko zenbatekoa.

Artículo 8.- Cuantía máxima.

1.- Etxebizitzaren edo ohiko bizitokiaren alokairu-gastuei (edozein modalitatetan, hots, errentamendua, azpierrentamendua, baterako alokairua, ostatu hartzea eta gelen alokairua) aurre egiteko Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren gehieneko zenbatekoa hilean 250 euro izango da.

1.- La cuantía máxima de la Prestación Complementaria de Vivienda dirigida a cubrir los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje o alquiler de habitaciones, será de 250 euros mensuales.

2.- Aurrekoa gorabehera, gehieneko zenbatekoa hilean 320 euro izango da, honako zirkunstantzia hauetakoren bat gertatzen denean:

2.- No obstante lo anterior, la cuantía máxima se elevará a 320 euros mensuales cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Prestazioaren titularraren bizikidetza-unitatea bere kargura bi seme-alaba edo gehiago dituen familia-unitatea izatea.

a) La unidad de convivencia de la persona titular de la prestación sea una unidad familiar con dos o más hijos o hijas a su cargo.

b) Prestazioaren titularrak edo haren unitateko edozein kidek ordainduriko lan-jarduera bat egiten du, bere kontura edo besteren kontura dela.

b) La persona titular de la prestación o cualquiera de las personas miembros de su unidad de convivencia realiza una actividad laboral remunerada, ya sea por cuenta propia o ajena.

3.- Aurreikusiriko gehieneko zenbatekoak aplikagarriak izango dira etxe partikularen zein bizitoki kolektiboen kasuan, horiek Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren araudi erregulatzailean definituta daudenaren arabera.

3.- Las cuantías máximas previstas serán aplicables tanto cuando se trate de casas particulares como cuando se trate de alojamientos colectivos, en los términos en que los mismos se definan en la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos.

9. artikulua.- Eskaeraren araberako benetako zenbatekoa.

Artículo 9.- Cuantía efectiva por solicitud.

Aurreko artikuluan edo dagokion eguneratzean ekitaldi bakoitzerako adierazitako gehieneko zenbatekoek ezarriko dute, kasu bakoitzean, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren hileko benetako zenbatekoa, eta betiere ohiko etxebizitza edo alokairuaren egiaztaturiko gastuaren zenbatekoaren mugarekin.

La cuantía mensual efectiva de la Prestación Complementaria de Vivienda quedará establecida, en cada caso, por las cuantías máximas señaladas para cada ejercicio, en el artículo anterior o en la actualización correspondiente, y con la limitación de la cuantía del gasto acreditado del alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual.

10. artikulua.- Prestazioa emateko eta zenbatekoak zenbatzeko mugak.

Artículo 10.- Límites para la concesión y para el cómputo de cuantías.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria ematea eta dagokion benetako zenbatekoa zehaztea Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean aurreikusiriko mugak baldintzatuko du. Horren arabera, urte horretan bertan Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta, Prestazio Osagarria eta Gizarte Larrialdietarako Laguntzak baliatzen baditu bizikidetza-unitateak, bizikidetza-unitatearen diru-sarrera konputagarrien guztizko zenbatekoak gehi eman daitezkeen prestazioek osaturiko kopuruak ezin izango du inola ere titularraren ezaugarri beretako bizikidetza-unitate bati urtean egokitu ahalko zitzaion Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren modalitatearen gehieneko zenbatekoaren % 200 gainditu.

1.- La concesión de la Prestación Complementaria de Vivienda y la determinación de su cuantía efectiva quedarán condicionadas por el límite previsto en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. De esa forma, en caso de que, durante el mismo año, la unidad de convivencia accediera tanto a la Renta de Garantía de Ingresos, como a la Prestación Complementaria como a las Ayudas de Emergencia Social, el importe global de los ingresos de la unidad de convivencia computables más las prestaciones concesibles no podrá, en ningún supuesto, exceder del 200 % de la cuantía máxima de la modalidad de Renta de Garantía de Ingresos que pudiera haber correspondido con carácter anual a una unidad de convivencia de las características de la persona titular.

Aurrekoari begira, adierazitako urteko aldi hori urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko urte naturalari egokituko zaio.

A efectos de lo anterior, el periodo anual referido corresponderá al año natural computado de 1 de enero a 31 de diciembre.

2.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria 6. artikuluan aurreikusiriko mugen mende geratuko da etxebizitzaren edo bizitokiaren prestazioen gehieneko kopuruari dagokionez, titular bat baino gehiago batera gertatzen bada.

2.- La concesión de la Prestación Complementaria de Vivienda quedará sujeta a los límites previstos en el artículo 6 en relación con el número máximo de prestaciones por vivienda o alojamiento, para los casos de concurrencia de titulares.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

PRESTAZIOA ONARTZEA

RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN

11. artikulua.- Eskaera.

Artículo 11.- Solicitud.

1.- Interesdunak bere erroldatzea eta benetako bizilekua duen udalerriko udalari aldez aurretik igorritako eskaeraren bidez baliatu ahalko da Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria, eta dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari aurkeztu beharko zaio, eta zerbitzu horrek beharrezkoa den informazio eta orientazio guztia emango die eskatzaileei eskaera izapidetzeko.

1.- El acceso a la Prestación Complementaria de Vivienda se realizará previa solicitud de la persona interesada dirigida al Ayuntamiento del municipio en el que tenga su empadronamiento y residencia efectiva, y presentada ante el Servicio Social de Base correspondiente, quien facilitará a las personas solicitantes cuanta información y orientación sean necesarias para la tramitación.

2.- Dekretu honetako eranskinean horretarako ezarri den eredu normalizatuaren arabera aurkeztuko da eskaera, eta interesdun guztiek eskuragarri izango dute Euskadiko Autonomia Erkidegoko udal guztietan.

2.- La solicitud se presentará según el modelo normalizado que se establece al efecto en anexo al presente Decreto, y que se encontrará a disposición de las personas interesadas en todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriko eskaera eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentako eskaera aldi berean egingo dira, salbu eta ohiko etxebizitza edo bizitokiarekin loturiko premia-egoera eskaera horren ondorengoa bada, eta ondoren aurkeztu ahal izango da kasu horretan.

3.- La solicitud de Prestación Complementaria de Vivienda se presentará de forma simultánea a la solicitud de Renta para la Garantía de Ingresos, salvo en aquellos casos en los que la situación de necesidad relacionada con la vivienda o alojamiento habitual sea sobrevenida a dicha solicitud, en cuyo caso podrá presentarse con posterioridad a la misma.

4.- Prestazioa baliatzeko aukera Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eskaeraren ondoren gertatzen bada, bizileku-aldaketaren edo beste zirkunstantziaren baten ondorioz, erroldatuta dagoen eta une horretan egiaz bizi den udalerriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren aurrean eskatuko du prestazioa onuradunak, eta zerbitzuak dagokion prozedura izapidetuko du eta dagokion foru-aldundiari helaraziko dio proposamena.

4.- En los casos en los que el derecho de acceso a la prestación surgiera con posterioridad a la solicitud de la Renta de Garantía de Ingresos, debido a un cambio de domicilio u otra circunstancia, la persona interesada solicitará la prestación ante el Servicio Social de Base del municipio en el que tenga su empadronamiento y residencia efectiva en ese momento, que iniciará la instrucción del procedimiento correspondiente, y trasladará la propuesta correspondiente a la Diputación Foral.

12. artikulua.- Agiriak.

Artículo 12.- Documentación.

1.- Aurreko artikuluan arauturiko eskaerak honako agiri hauek bildu beharko ditu:

1.- La solicitud regulada en el artículo anterior deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriarekin aurre egin nahi zaien ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren gastuen egiaztagiriak, hots, errentamendu-kontratua edo, hala badagokio, errentamenduko, azpierrentamenduko, baterako alokairuko, ostatu hartzeko eta gelen alokairuko kontratua.

a) Documentos acreditativos de los gastos de vivienda o alojamiento habitual a cuya cobertura se destina la Prestación Complementaria de Vivienda, a saber, el contrato de arrendamiento o, en su caso, el contrato de subarriendo, coarriendo, hospedaje o alquiler de habitaciones.

b) 5.1.d) artikuluaren arabera etxebizitzaren edo bizitokiaren jabearekin edo haren familia-unitateko beste edozein kiderekin familia-loturak ez daudela biltzen duen zinpeko aitorpena,

b) Declaración jurada sobre inexistencia de vínculos familiares con la persona arrendadora de la vivienda o alojamiento o con cualquiera de las personas miembros de su unidad familiar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1.d).

c) Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren Etxebide zerbitzuan Etxebizitza alokatzeko eskatzaile gisa erregistro batean dagoela edo egoteko eskatu izana egiztatzen duten egiaztagiriak, inskripzio hori eskatzen den kasuetan.

c) Documentación acreditativa de estar inscrito o haber solicitado su inscripción como solicitante de vivienda de alquiler en el Servicio de Etxebide del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, en los supuestos en los que tal inscripción sea exigible.

d) Jabetzan edo usufruktuan etxebizitzarik ez daukala biltzen duen zinpeko aitorpena.

d) Declaración jurada de no disponer de vivienda en propiedad o usufructo.

e) Babes publikoko etxebizitzen moten artekoren batean barne harturiko etxebizitzarik alokairuan edo jabetzan ez daukala biltzen duen zinpeko aitorpena, betiere eskaera egin zen zuenean indarrean zegoen legedian aurreikusirikoaren arabera.

e) Declaración jurada de no disponer de vivienda en alquiler o en propiedad incluida en alguno de los tipos de vivienda de protección pública en los términos previstos en la legislación vigente en el momento de la solicitud.

f) Etxebizitzako gastuetarako prestazioaren helburu bera duen edozein prestazio ekonomikoren eskaeraren edo ematearen edo ez ematearen, egiaztagiriak -edozein Administrazio tartean dagoela ere-, eta betiere adierazi egin beharko du zer organok ematen duen eta kontzeptu horrengatik eskaturiko edota emandako zenbatekoa.

f) Documentación acreditativa de la solicitud o de la concesión o denegación de cualquier prestación económica destinada a la misma finalidad que la prestación complementaria de vivienda, y procedente de cualquier Administración, debiendo expresar en todo caso, el órgano concedente de la misma, así como el importe solicitado o concedido por tal concepto.

2.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria izapidetzeko, ez da eskatuko Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta izapidetzeko esparruan ekarritako agiriak aurkeztea.

2.- Para la tramitación de la Prestación Complementaria de Vivienda no se exigirá la presentación de la documentación que ya haya sido aportada en el marco de la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos.

3.- Udalak eskatzaileari jakinaraziko dio prozedura ebazteko eta jakinarazteko ezarritako gehieneko epea, baita administrazioaren isiltasunak izango dituen ondorioak ere, eskaera erregistroan jaso eta hurrengo hamar egunetan igorritako komunikazio baten bidez; eskaera zein egunetan jaso den ere jakinarazi beharko da komunikazio horretan.

3.- El Ayuntamiento informará a la persona solicitante del plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como de los efectos que producirá el silencio administrativo, mediante una comunicación remitida dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro; en dicha comunicación deberá indicarse, asimismo, la fecha en que la solicitud haya sido recibida.

4.- Edozein kasutan ere, arintasuneko eta administrazio-ekonomiako printzipioak gauzatzeko eta administrazio publikoen arteko lankidetza- eta koordinazio-betebeharrari jarraiki, administrazio publikoek, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren kudeaketaren esparruan, beharrezko neurriak hartuko ditu herritarrek jada administrazio horien esku dauden datu eta agiriak ez ekartzeko duten eskubidea bermatzeko.

4.- En cualquier caso, al objeto de hacer efectivos los principios de agilidad y economía administrativa, y en base al deber de cooperación y coordinación entre las administraciones públicas, estas adoptarán, en el marco de la gestión de la Prestación Complementaria de Vivienda, las medidas oportunas para garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a no aportar datos y documentos que ya obren en poder de las citadas administraciones.

Bereziki, administrazio horiek bitarteko elektronikoak erabiliko dituzte informazio hori jasotzeko, betiere datu pertsonalei gagozkiela, interesdunen baimena badute, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera, edo lege-maila duen arau batek hori zehazten badu, salbu eta murrizketak badaude jasotako datu eta dokumentuei aplikatzekoa den araudiaren arabera. Bitarteko elektronikoen bidez igorri eta jaso ahalko da baimen hori.

En particular, dichas administraciones utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

13. artikulua.- Prozedura izapidetzea.

Artículo 13.- Instrucción del procedimiento.

1.- Eskatzailea erroldatuta dagoen eta bizilekua bertan duen udalerriko udalak izapidetuko du espedientea.

1.- La instrucción del expediente se realizará por el Ayuntamiento del municipio en el que tenga su empadronamiento y residencia efectiva la persona solicitante.

2.- Ahal dela, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria eta prestazio horrek osatzen duen Diru-sarrerak Bermatzeko Errentako espedientea aldi berean izapidetuko dira.

2.- Siempre que resulte posible, se procurará que la instrucción correspondiente a la Prestación Complementaria de Vivienda sea simultánea a la instrucción del expediente de Renta de Garantía de Ingresos a la que complementa.

3.- Udalak eskaeraren edukia eta aurkezturiko agiriak egiaztatuko ditu, baita Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria emateko eskakizun espezifikoak betetzen diren ere.

3.- El Ayuntamiento comprobará el contenido de la solicitud y de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos específicos para la concesión de la Prestación Complementaria de Vivienda.

4.- Horretarako, beharrezkoak diren datu eta txosten guztiak eskatu ahalko dizkie beste erakunde eta entitate publiko eta pribatuei edo eskatzaileari berari, eta Prestazioa baliatzeko bete beharreko eskakizunak eskatzaileak betetzen dituela egiaztatzeko ezinbestekoak direnetara mugatuko da. Era berean, ebazteko garrantzitsuak izan daitezkeen eta berak dauzkan agiriak erantsi behar dizkio udalak eskaerari.

4.- A tales efectos, podrá pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas o a la propia persona solicitante, limitándose a aquellos que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento por parte de la persona solicitante de los requisitos cuyo cumplimiento se exige para acceder a la prestación. Asimismo, el Ayuntamiento deberá adjuntar a la solicitud aquellos documentos que se encuentren en su poder cuando pudieran ser relevantes para la resolución.

14. artikulua.- Eduki ekonomikoko baliabide eta prestazioak egiaztatzea.

Artículo 14.- Comprobación de los recursos y prestaciones de contenido económico.

1.- Eskatzaileak egikari ditzakeen edo haren bizikidetza-unitaterako kideek osorik balia ditzaketen eduki ekonomikoko gizarte-baliabide eta -prestazioak egiaztatuko ditu udalak, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen duen araudian horretarako aurreikusirikoaren arabera.

1.- El Ayuntamiento comprobará que los recursos y prestaciones sociales de contenido económico a los que pudieran tener derecho la persona solicitante o las personas miembros de su unidad de convivencia se hubieran hecho valer íntegramente, en los términos previstos a tal efecto en la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos.

2.- Eskatzaileak edo haren bizikidetza-unitateko kideek egikaritu ez dituzten eduki ekonomikoko eskubideak balia baditzakete, udalak eskatzaileari eskatuko dio eskubide horiek dagokion ebazpena eman baino lehen egikari ditzala, indarrean xedaturikoaren arabera.

2.- En el caso de que la persona solicitante o las personas miembros de su unidad de convivencia fueran acreedoras de derechos de carácter económico que no se hubiesen hecho valer, el Ayuntamiento instará a la persona solicitante para que, con carácter previo al dictado de la resolución correspondiente, se hagan valer tales derechos de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

3.- Eskari horren ondoren, 7. artikuluaren b) idatz-zatian aurreikusiriko eskubideak egikaritzeko betebeharrak bete gabe jarraitzen badu, eskatzaileak bere eskaeran atzera egiten duela hartuko da kontuan eta udalak espedientea artxibatu ahalko du beste izapiderik gabe.

3.- Si tras dicha instancia se mantuviera el incumplimiento de la obligación de hacer valer los derechos prevista en el apartado b) del artículo 7, se tendrá a la persona solicitante por desistida de su solicitud, y el Ayuntamiento podrá proceder sin más trámite al archivo del expediente.

15. artikulua.- Ebazteko epea eta administrazioaren isiltasuna.

Artículo 15.- Plazo para resolver y silencio administrativo.

1.- Eskatzailea erroldatuta dagoen eta benetan bizilekua duen udalari dagokion lurralde historikoaren foru-aldundiak prestazioa emateko edo ukatzeko ebazpena eman eta jakinaraziko du eskaera aurkezten denetik bi hilabeteko epean, honako gehieneko epe hauek errespetatuz:

1.- La Diputación Foral del Territorio Histórico correspondiente al municipio de empadronamiento y residencia efectiva de la persona solicitante dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de la prestación en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud, debiendo respetarse los siguientes plazos máximos:

a) Espedientea betetakoan, eskaera aurkezten den egunetik gehienez egutegiko berrogei eguneko epean, oinarrizko gizarte-zerbitzuek ebazpeneko txosten-proposamen bat landuko dute eta dagokion foru-aldundian prestazio hori kudeatzeko eskuduna den arloaren edo zerbitzuaren erregistroan aurkeztuko dute, paperezko oinarrian zein euskarri informatikoan, ahal dela Gizarte.net webgunean bilduriko «Diagnostikoa eta Eskuartze Soziala» tresna informatikoaren bidez.

a) Una vez completado el expediente, en un plazo máximo de cuarenta días naturales desde la fecha de presentación de la solicitud, los Servicios Sociales de Base elaborarán un informe-propuesta de resolución que presentarán en el Registro del Área o Servicio competente para la gestión de esta prestación en la Diputación Foral correspondiente, bien en soporte papel, bien en soporte informático, preferentemente a través de la herramienta informática «Diagnóstico e Intervención Social» residida en Gizarte.net.

b) Foru-aldundiak, baliatze-eskakizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, dagokion ebazpena eman eta jakinaraziko du.

b) La Diputación Foral, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso, dictará y notificará la correspondiente resolución.

2.- 1. paragrafoan adierazitako bi hilabeteko epea igarotzen bada ebazpen espresik eman eta jakinarazi gabe, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria emandakotzat hartuko da, ebazpen espresaturik emateko betebeharra aparte utzi gabe, kontuan izanda, dena dela ere, emate hori berretsi egin behar duela.

2.- Transcurrido el plazo de dos meses indicado en el párrafo 1 sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la Prestación Complementaria de Vivienda se entenderá concedida, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa que, en todo caso, deberá ser confirmatoria de dicha concesión.

3.- Prozedura eten egin behar bada, eta errua eskatzailearena bada, aurreko epe horiek ere eten egin beharko dira.

3.- Los plazos anteriores quedarán interrumpidos cuando el procedimiento se paralice por causa imputable a la persona solicitante.

16. artikulua.- Ebazpena.

Artículo 16.- Resolución.

1.- Ukatzeko ebazpenak arrazoitua izan beharko du kasu guztietan, eta 15.1 artikuluan zehaztutako epean eman beharko du Foru Aldundiak. Eskatzailearentzako jakinarazpena hamar egun balioduneko epean bidali beharko da, ebazpena eman den egunetik zenbatzen hasita, eta erabakiaren testu osoa jaso beharko du; horrez gain, administrazio-bidetik behin betikoa den ala ez, zein errekurtso jar daitezkeen, zein organori aurkez dakizkiokeen eta horiek jartzeko epea adierazi beharko du.

1.- La resolución denegatoria que, en todo caso, deberá ser motivada, será dictada y notificada por la Diputación Foral en el plazo señalado en el artículo 15.1. La notificación a la persona solicitante deberá ser cursada en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que la resolución haya sido dictada, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

2.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren emate-ebazpenean, foru-aldundiak titularrari dagokion prestazioaren gutxieneko zenbatekoa ezarriko du, baita titulartasun horren ondoriozko eskubide eta betebeharren zerrenda ere.

2.- En la resolución de concesión de la Prestación Complementaria de Vivienda, la Diputación Foral establecerá la cuantía de la prestación que corresponda a la persona titular así como la relación de derechos y obligaciones derivados de dicha titularidad.

Foru Aldundiak emateko ebazpena eman eta jakinaraziko du, 15.1 artikuluan adierazitako epean. Eskatzailearentzako jakinarazpena hamar egun balioduneko epean bidali beharko da, ebazpena eman den egunetik zenbatzen hasita, eta erabakiaren testu osoa jaso beharko du; horrez gain, administrazio-bidetik behin betikoa den ala ez, zein errekurtso jar daitezkeen, zein organori aurkez dakizkiokeen eta horiek jartzeko epea adierazi beharko du.

La Diputación Foral dictará y notificará la resolución de concesión en el plazo señalado en el artículo 15.1. La notificación a la persona solicitante deberá ser cursada en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que la resolución haya sido dictada, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

17. artikulua.- Prestazioaren sortzapena.

Artículo 17.- Devengo de la prestación.

Etxebizitzako Gastuak Osatzeko Prestazioaren titularra izateko eskabidea eskatzen den biharamunetik aurrera sorraraziko da aipatu prestazioa. Egun horretatik aurrera, ez pertsona titularrek, ez haren bizikidetza-unitatean bilduriko pertsonek ezin izango dute gizarte-larrialdietarako laguntzen onuradun izan, salbu eta Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 58.3 artikuluan aurreikusiriko kasuan izan ezik.

La Prestación Complementaria de Vivienda se devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que se haya presentado la solicitud para ser titular de la misma. A partir de esa fecha, ni la persona titular ni las personas integradas en su unidad de convivencia podrán ser beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social, salvo en el caso previsto en el artículo 58.3 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

18. artikulua.- Prestazioaren ordainketa.

Artículo 18.- Pago de la prestación.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren ordainketa mugaeguneraturiko hilerokoetan egingo zaio titularrari, prestazio horrek osatzen duen Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren ordainketarekin aldi berean, edozein modalitatekoa dela ere.

1.- El pago de la Prestación Complementaria de Vivienda a la persona titular se realizará por mensualidades vencidas, de forma simultánea al pago de la Renta de Garantía de Ingresos a la que complemente, cualquiera que sea la modalidad de ésta.

2.- Aurrekoa gorabehera, foru-aldundiak adostu ahalko du, eskaera aurkeztu zaion edo 11.4 artikuluan aurreikusirikoaren arabera aurreikusiriko zirkunstantzietan aldaketak jakinarazi zaizkion oinarrizko gizarte-zerbitzuak proposatuta, prestazioa titularrari ordaintzea honako kasu hauetan:

2.- No obstante lo anterior, la Diputación Foral podrá acordar, a propuesta del Servicio Social de Base ante el que se hubiera presentado la solicitud o ante el que se hubieran comunicado los cambios en las circunstancias previstos en los términos previstos en el artículo 11.4, el pago de la prestación a persona distinta de la titular en los siguientes supuestos:

a) Titularraren ezintasunaren legezko aitorpena.

a) Declaración legal de incapacidad de la persona titular.

b) Titularren egoitza-zentro publiko edo pribatuetan edo espetxeetan sartzean hiru hilabetetik gorako aldirako.

b) Ingreso de la persona titular en centros residenciales públicos o privados o en centros de carácter penitenciario por un período de tiempo superior a tres meses.

c) Titularrak ez betetzea prestazioa hartarako eman zen helburura aplikatzeko betebeharra.

c) Incumplimiento por la persona titular de la obligación de aplicar la prestación a la finalidad para la que se otorgó.

d) Oinarrizko gizarte-zerbitzuaren txostena, titularrak, arrazoi sozio-pertsonalak tarteko, alokairuaren ordainketa bere kargura hartzeko duten ezintasun edo zailtasunak jasotzen dituena.

d) Informe del Servicio Social de Base que constate la imposibilidad o dificultades de la persona titular para hacerse cargo del pago del alquiler por motivos socio-personales.

3.- 2. paragrafoan aurreikusiriko kasuetan, erreferentziako oinarrizko gizarte-zerbitzuaren iritziz egokiena den pertsonari ordaindu beharko zaio prestazioa, bizikidetza-unitatean jarduteko gaitasuna dutenen artean, edo, bestela, adin-txikiko edo ezgaitasuneko kasuen tutoretza edo ordezkaritza legalki dagokion pertsonari.

3.- En los casos previstos en el párrafo 2, el pago de la prestación deberá efectuarse a la persona que se estime más idónea, a juicio del Servicio Social de Base referente, de entre las que tienen capacidad de obrar en la unidad de convivencia, o, en su defecto, a la persona a la que legalmente corresponda la tutela o representación en casos de menor edad o incapacidad.

4.- Salbuespen gisa, hartzailetzat hartu ahalko dira titularraz eta bizikidetza-unitateko kideez bestelako pertsonak, bereziki irabazi-asmorik gabeko gizarte-zerbitzuen erakundeetako pertsonak, behar bezala erregistraturikoak Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 50.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta kasu horretan, prestazio horien titularren eskubide eta betebehar berak izango dituzte. Aurreko ondorioetarako, ondoko kasuak emango dira salbuespenekotzat:

4.- Excepcionalmente, podrán tener la consideración de perceptoras personas ajenas a la titular y a las personas miembros de su unidad de convivencia, preferentemente personas pertenecientes a entidades de servicios sociales sin ánimo de lucro, debidamente registradas de conformidad con lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, quienes ostentarán, en tal caso, los mismos derechos y obligaciones que las personas titulares de estas prestaciones. A efectos de lo anterior, tendrán la consideración de excepcionales los siguientes supuestos:

a) Prestazioaren titularra bizikidetza-unitateko jarduteko gaitasuna duen pertsona bakarra den egoeretan.

a) Situaciones en las que la persona titular de la prestación sea la única persona de la unidad de convivencia con capacidad de obrar.

b) Prestazioa bizikidetza-unitateko beste edozein kideri ordainduz gero, prestazioa hartarako eman zen helbururako aplikatuko dela bermatuko ez duten egoerak.

b) Situaciones en las que el pago de la prestación a cualquier otra persona miembro de la unidad de convivencia no garantice la aplicación de la prestación a la finalidad para la que se otorgó.

19. artikulua.- Egindako gastuen justifikazioa.

Artículo 19.- Justificación de los gastos realizados.

1.- Emate-ebazpenari dagokionez, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren titularrak sei hilean behin ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren alokairu-gastuen frogagiriak udalerriko oinarrizko gizarte-zerbitzuari aurkeztu beharra ezarriko da. Frogagiri horiek ordainagiri pribatuak, fakturak, edo banku-ordainketako frogagiriak izan daitezke. Sei hilean behingo aldizkakotasun hori egoki jotzen den bezainbeste laburtu ahalko da mugikortasun handia ikusten den kasuetan, eskatzailearen ohiko bizileku-aldaketekin.

1.- En la resolución de concesión, se establecerá la obligación para la persona titular de la Prestación Complementaria de Vivienda de presentar, semestralmente, los justificantes de los gastos de alquiler de la vivienda o alojamiento habitual, ya se trate de recibos privados, de facturas, o de justificantes de pago bancario, ante el Servicio Social de Base de su municipio. Esta periodicidad semestral podrá abreviarse tanto como se estime necesario en aquellos supuestos en los que se observe una gran movilidad con frecuentes cambios de domicilio de la persona solicitante.

2.- Gastuak egin izanaren frogagiriek pertsona fisiko edo juridiko igorlearen identifikazioko eta lokalizazioko oinarrizko datuak, haren identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) edo nortasun-agiri nazionala (NAN) baren, gastu-kontzeptua eta horiek dagokien zenbatekoa bildu beharko ditu.

2.- Los justificantes de realización de los gastos deberán incluir los datos básicos de identificación y localización de la persona física o jurídica emisora, incluido su número de identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI), el concepto de gasto y la cuantía correspondiente a los mismos.

3.- Banketxe bidez egiten ez diren ordainketen kasuan, pertsona fisikoen frogagiriek haien sinadura izan beharko dute eta, pertsona juridikoen kasuan, aplikatu behar zaien arautegiaren arabera eman behar duten faktura, alokairuaren zenbatekoa ordaindu dela adierazten duena, aurkeztu beharko da.

3.- En el caso de los pagos no bancarios, los justificantes emitidos por personas físicas deberán contener la firma del recibí por parte de aquéllas y, en el caso de las personas jurídicas, deberá presentarse la factura que las mismas deban emitir conforme a la normativa que les sea de aplicación, en la que figure haber sido abonado el importe del alquiler.

20. artikulua.- Eskubidearen iraupena.

Artículo 20.- Duración del derecho.

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria jasotzeko eskubidearen onarpena mantendu egingo da prestazio hori emateko arrazoiek bere horretan dirauten bitartean, eta, horrez gain, titularrek bete beharreko baldintzak betetzen badituzte eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrak izaten jarraitzen badute, edozein izanik ere errenta horren modalitatea, eta zuzenean geratuko da prestazio horrekin lotuta, bi urtean behingo berritzeari zein prestazioaren luzapen automatikoaren kasuei dagokienez.

El reconocimiento del derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión, se cumplan las obligaciones previstas para sus titulares y se siga siendo titular de la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, quedando directamente asociada a dicha prestación tanto en relación con la periodicidad bienal de su renovación como en relación con los supuestos de prórroga automática de la prestación.

21. artikulua.- Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 21.- Desistimiento y renuncia.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren eskatzaileak bere eskaeran atzera egin ahalko du eskaera aurkeztu duen udalari zuzendutako idazki bidez. Udalak ebazpena emango du, eta bertan kasu horretako zirkunstantziak adieraziko dira, jazotako gertakariak eta arau aplikagarriak ere adierazita.

1.- La persona solicitante de la Prestación Complementaria de Vivienda podrá desistir de su solicitud mediante escrito dirigido al Ayuntamiento en el que se hubiera presentado. Este dictará resolución en la que se expresen las circunstancias que concurren en tal caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

2.- Era berean, Etxebizitza Gastuetarako Prestazio Osagarriaren titularrak onarturiko prestaziorako eskubideari uko egin ahalko dio udalari edo foru-aldundiari zuzenduriko idazki bidez, eta azken horrek emango du ebazpena, aurreko paragrafoan aurreikusiriko baldintza beretan.

2.- Asimismo, la persona titular de la Prestación Complementaria de Vivienda podrá renunciar a su derecho a la prestación reconocida mediante escrito dirigido bien al Ayuntamiento bien a la Diputación Foral correspondientes, siendo ésta última quien dictará resolución en los mismos términos previstos en el párrafo anterior.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

PRESTAZIOA BERRIKUSTEA, ALDATZEA,

REVISIÓN, MODIFICACIÓN,

ETETEA ETA AZKENTZEA

SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN

22. artikulua.- Aldizkako berrikuspenak.

Artículo 22.- Revisiones periódicas.

1.- Prestazioaren zenbatekoa finkaturikoan, eta Dekretu honen 7.c) artikuluan aurreikusirikoa kontuan hartuz titularren zirkunstantzietan jazotako gertakariak jakinaraztearen ondorioz egiten diren berrikuspenak aparte utzi gabe, dagokion foru-aldundiak ofizioz egingo du urteko berrikuspen bat egiaztatzeko irauten ote duten Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eman izanaren arrazoiak, eta baliatzeko eskubideak oraindik ere betetzen ote diren. Ondorio horretarako, egongo da prestazioa jasotzeko eskubidearen titularrei Administrazioaren aurrean ager daitezen eta lagun diezaioten eskatzea.

1.- Una vez fijada la cuantía de la prestación, y sin perjuicio de las posibles revisiones que se realicen como consecuencia de la comunicación de hechos sobrevenidos en las circunstancias de las personas titulares atendiendo a lo previsto en el artículo 7.c) del presente Decreto, la Diputación Foral correspondiente realizará de oficio una revisión anual para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la concesión de la Prestación Complementaria de Vivienda y de la Renta de Garantía de Ingresos y se siguen cumpliendo los requisitos de acceso. A tal efecto, podrá requerirse a las personas titulares del derecho a la prestación para que comparezcan ante la Administración y colaboren con la misma.

2.- Era berean, udalek sei hilean behin egiaztatutako dute prestazioarekin aurre egin nahi zitzaien gastuetarako eman zen ohiko bizilekuari buruzko edozein aldaketa.

2.- Asimismo, los Ayuntamientos procederán semestralmente a comprobar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual para la cobertura de cuyos gastos se concedió la prestación.

23. artikulua.- Zenbatekoa aldatzea.

Artículo 23.- Modificación de la cuantía.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren zenbatekoa aldatzeko arrazoi izango da prestazioarekin aurre egin nahi zaien gastuen zenbatekoa aldatu izana, Dekretu honen 8., 9. eta 10. artikuluetan bilduriko mugen barruan.

1.- Serán causa de modificación de la cuantía de la Prestación Complementaria de Vivienda la modificación del importe de los gastos a cuya cobertura se destina dicha prestación, dentro de los límites referidos en los artículos 8, 9 y 10 del presente Decreto.

2.- Foru-aldundiak automatikoki aldatuko ditu Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriari dagozkion zenbatekoa, prestazio horren titularrentzat edo horietako batzuentzat aplikazio orokorreko aldaketen ondorioz bada.

2.- La Diputación Foral procederá con carácter automático a la modificación de las cuantías correspondientes a la Prestación Complementaria de Vivienda cuando ésta se derive de cambios de aplicación general para las personas titulares de dicha prestación o para una parte de las mismas.

3.- Aldaketaren gertaera eragilea izaten den egunaren hurrengo hilaren batetik aurrera aplikatuko dira aldaketaren ondorioak.

3.- Los efectos de la modificación se aplicarán a partir del día 1 del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación.

24. artikulua.- Eskubidea etetea.

Artículo 24.- Suspensión del derecho.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria jasotzeko eskubidea eten egingo da prestazio horrek osatzen duen Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eteten den unean, errentaren modalitatea edozein izanda ere.

1.- El derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda se suspenderá en el momento en el que se produzca la suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos a la que complemente, cualquiera que sea la modalidad de ésta.

2.- Horrez gain, nahiz eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren prestazioa eten ez, honako kasu hauetan ere eten egingo da:

2.- Además se suspenderá, aunque no exista suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos, en los siguientes casos:

a) Etxebizitzako Gastatuetarako Prestazio Osagarriarekin aurre egin zaien etxebizitzarekin edo bizitokiarekin loturiko gastuak behar bezala egiaztatzen ez direnean.

a) Cuando no se acrediten debidamente los gastos referidos a la vivienda o alojamiento habitual para cuya cobertura se solicita la Prestación Complementaria de Vivienda.

b) Bizileku-aldaketa egin eta prestazio hori baliatzeko eskakizun espezifikoak betetzen direla behar bezala egiaztatzen ez denean.

b) Cuando se haya realizado un cambio de domicilio y no se acredite debidamente el cumplimiento de los requisitos específicos de acceso a esta prestación.

c) Arau-hauste bat baino gehiago batera gertatzea, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 104. artikuluan aurreikusten den moduan.

c) En los casos de concurso de más de una infracción previstos en el artículo 104 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

d) Titularrak 7. artikuluan bilduriko betebehar eta eskakizunen bat betetzen ez badu.

d) En los casos de incumplimiento por parte de la persona titular de alguna de las obligaciones y requisitos recogidos en el artículo 7.

Dena dela, gizarteratzeko hitzarmenean itunduriko konpromisoren bat betetzen ez bada, hitzarmena aldatu ahalko da eta onuradunaren premia eta aukeretara hobeto egokituriko konpromiso berriak sinatu, oinarrizko gizarte-zerbitzuak hasitako gizarte esku-hartzearekin jarraitu beharra adierazten duenean. Kasu horietan, ez da berehala etengo Etxebizitzako Gastatuetarako Prestazio Osagarria, eta gizarteratzeko hitzarmen berriaren esparruan harturiko konpromisoak betetzen ez direla ikusten bada soilik etengo da.

No obstante, en los supuestos de incumplimiento de alguno de los compromisos pactados en el convenio de inclusión, podrá procederse a la modificación de este último y a la firma de nuevos compromisos mejor ajustados a las necesidades y posibilidades de la persona beneficiaria, cuando el Servicio Social de Base informe de la necesidad de continuar la intervención social iniciada. En tales supuestos no se procederá a la suspensión inmediata de la Prestación Complementaria de Vivienda, recurriéndose a ella únicamente si se observara el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del nuevo convenio de inclusión.

Halaber, prestazioaren onuradunak ez baldin badu prestazioa zegokion helbururako erabiltzeko betebeharra betetzen, prestazio hori beste norbaiti ematea erabaki ahal izango da, 18.2 eta 3. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, kasu horietan etendurarik egin gabe. Pertsona hori, noski, ez-betetzearen ardura duen titularra ez den beste norbait izango da.

Asimismo, en los casos de incumplimiento por la persona titular de la prestación de la obligación de aplicación de la misma a la finalidad para la que fue otorgada, podrá determinarse que el pago de la prestación se realice a otra persona distinta a la titular responsable del incumplimiento, en los términos previstos en el artículo 18.2 y 3, sin que se proceda a la suspensión en tales supuestos.

25. artikulua.- Etetearen ondorioak.

Artículo 25.- Efectos de la suspensión.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria jasotzeko eskubidea etetearekin batera utzi egingo zaio prestazioa ordaintzeari, etetearen egunaren hurrengo hilaren batetik aurrera.

1.- La suspensión del derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de suspensión.

Etetea gauzatu behar den egunaren aurretiko egutegiko egunen kopuruari dagokion ordainketa egingo da, dagokion ebazpenean ezartzen den moduan.

Se procederá al pago correspondiente al número de días naturales anteriores a la fecha desde la que deba hacerse efectiva la suspensión, en la forma en que se establezca en la correspondiente resolución.

2.- Prestazioa eteten den kasuetan ezin izango da gizarte-larrialdietarako laguntzako espedienterik bideratu etendako Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren titularrak eskatuta, edo haren bizikidetza-unitateko beste edozein kidek eskatuta, etxebizitzarekin loturiko ezein gasturengatik (Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 44.2.a) artikuluan bilduta daude gastu horiek), salbu eta etete hori lan-egoeraren behin-behineko hobekuntza baten ondoriozko bizikidetza-unitatearen diru-sarreren behin-behineko igoerari zor zaion kasuetan.

2.- En los casos de suspensión no podrá instruirse ningún expediente de Ayudas de Emergencia Social a solicitud de la persona titular de la Prestación Complementaria de Vivienda suspendida, o a solicitud de cualquier otra persona miembro de su unidad de convivencia por ninguno de los gastos relacionados con la vivienda, recogidos en el artículo 44.2.a) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, excepto en aquellos supuestos en los que la suspensión de la prestación se deba a un aumento temporal de los ingresos de la unidad de convivencia derivados de una mejora también temporal de la situación laboral.

26. artikulua.- Etetearen iraupena.

Artículo 26.- Duración de la suspensión.

Ordainketa etetea eragin duten zirkunstantziek irauten duten bitartean jarraituko du eteteak, gehienez ondoz ondoko hemezortzi hilabeteko aldirako, eta hori igarotakoan, prestaziorako eskubidea azkenduko da.

La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma, por un periodo continuado máximo de dieciocho meses, transcurrido el cual se procederá a la extinción del derecho a la prestación.

27. artikulua.- Etetearen desagertzea.

Artículo 27.- Decaimiento de la suspensión.

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria etetea eragin zuten arrazoiak desagerturikoan, foru-aldundiak, ofizioz edo alderdi batek eskatuta, egiaztatu egingo du une horretan prestazioa ordaintzeko baldintzak gertatzen ote diren eta, hala badagokio, prestazioaren zenbatekoa ezarri. Horretarako, Dekretu honetako 31., 32. eta 33. artikuluetan aurreikusitako prozedura-arauak aplikatuko dira. Prestazioa eteteko arrazoiak amaitzen diren egunetik kontatzen hasita hurrengo hilabetearen lehenengo egunetik aurrera sortuko da.

Decaídas las causas que motivaron la suspensión del derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda, de oficio o a instancia de parte, la Diputación Foral procederá a comprobar si en ese momento concurren los requisitos para el devengo de la prestación y, en su caso, a establecer su cuantía, siendo de aplicación las normas procedimentales previstas en los artículos 31 a 33 del presente Decreto. La prestación se devengará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.

28. artikulua.- Kautelazko etetea.

Artículo 28.- Suspensión cautelar.

1.- Aurreko artikuluetan aurreikusirikoa aparte utzi gabe eta azkentze-prozedura bat hasi den edo ez alde batera utzita, foru-aldundiak Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria prestazioaren ordainketa kautelaz etetea erabaki ahalko du, baldin eta zantzuren batzuk detektatzen badira prestazioa jasotzeko eskubidea onartzeko edo mantentzeko eskatutako baldintzetakoren bat galdu dela adierazten dutenak. Nolanahi ere, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta kautelaz eteteak berekin ekarriko du Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria etetea. Prestazioa mantentzea ebazten bada, prestazioa etenda egon den bitartean jaso ez dituen zenbatekoak jasotzeko eskubidea onartuko zaio prestazioaren titularrari.

1.- Sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores, y con independencia de que se haya iniciado o no un procedimiento de extinción, la Diputación Foral podrá proceder a la suspensión cautelar del pago de la Prestación Complementaria de Vivienda cuando se hubieran detectado indicios de una situación que implique la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento o mantenimiento de la prestación. En todo caso, la suspensión cautelar de la Renta de Garantía de Ingresos conllevará la suspensión cautelar de la Prestación Complementaria de Vivienda. En el caso de que se resuelva el mantenimiento de la prestación se reconocerá a la persona titular de la prestación el derecho al cobro de las cuantías dejadas de percibir durante la suspensión.

2.- Foru-aldundiak 1. paragrafoan aipaturiko etendura ofizioz, alderdi batek eskatuta edo gizarteratzeko hitzarmenaren esparruan interesdunaren jarraipenaren arduradun den udalak eskatuta gauzatu ahalko du.

2.- La Diputación Foral podrá proceder a la suspensión cautelar referida en el párrafo 1, de oficio, a instancia de parte o a petición del Ayuntamiento responsable del seguimiento de la persona interesada en el marco de un convenio de inclusión.

3.- Bada ezpada laguntzarik ez ematea erabakitzen baldin badu Foru Aldundiak, laguntza ematen jarraitu, bertan behera utzi edo iraungi edo ez erabakitzeko hiru hilabeteko epea izango du.

3.- La Diputación Foral deberá resolver acerca del mantenimiento, suspensión o extinción del derecho a la prestación en un plazo máximo de tres meses desde la adopción de la suspensión cautelar.

29. artikulua.- Eskubidea azkentzea.

Artículo 29.- Extinción del derecho.

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria jasotzeko eskubidea honako arrazoi hauengatik azkendu egingo da:

El derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda se extinguirá por las siguientes causas:

a) Etxebizitza bat alokairu sozialean erabiltzeko bermea ematea sektore publikoak.

a) Garantía por parte del sector público del uso de una vivienda en modalidad de alquiler social.

b) Prestazio horrek osatzen duen Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzeko eskubidea azkentzea, edozein izanik ere errenta horren modalitatea.

b) Extinción del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos a la que complemente, cualquiera que sea la modalidad de la misma.

c) Titularra hiltzea, pertsona bakarreko bizikidetza-unitateen kasuan.

c) Fallecimiento de la persona titular, cuando se trate de unidades de convivencia unipersonales.

d) Eskubidea onartzeko eskatzen diren baldintzetakoren bat betiko galtzea.

d) Pérdida definitiva de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

e) Ohiko etxebizitza edo bizitokia alokatzeko gastuei prestazioarekin aurre egiteko premia desagertzea.

e) Desaparición de la necesidad de hacer frente a los gastos de alquiler de la vivienda o alojamiento habitual para cuya cobertura se solicitó la prestación.

f) Jarraian hemezortzi hilabetez baino gehiago etenda egonez gero.

f) Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a dieciocho meses.

g) Prestazioaren bi urteko indarraldian hiru etenaldi izatea, salbu eta etete hori lan-egoeraren behin-behineko hobekuntza baten ondoriozko bizikidetza-unitatearen diru-sarreren behin-behineko igoerari zor zaion kasuetan.

g) Existencia de tres suspensiones en el periodo de dos años de vigencia de la prestación, salvo en aquellos supuestos en los que la suspensión de la prestación se deba a un aumento provisional de los ingresos de la unidad de convivencia derivados de una mejora temporal de la situación laboral.

h) Zehapen-prozeduraren batek horixe ebatziz gero.

h) Resolución en tal sentido de un procedimiento sancionador.

i) Ohiko etxebizitza edukitzearekin eta mantentzearekin zerikusia duten eta prestazioaren titularrari edo haren bizikidetza-unitateko edozein kideri zor zaizkion eskubide eta gizarte-prestazio ekonomikoak baliatzeko betebeharra ez betetzea.

i) Incumplimiento de la obligación de hacer valer los derechos y prestaciones sociales de carácter económico que tengan relación con el disfrute y mantenimiento de la vivienda habitual de los que la persona titular o cualquiera de las personas miembros de su unidad de convivencia fueran acreedoras.

j) Titularra prestazioari uko eginez gero.

j) Renuncia de la persona titular.

30. artikulua.- Azkentzearen ondorioak.

Artículo 30.- Efectos de la extinción.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria jasotzeko eskubidea azkentzearekin batera utzi egingo zaio prestazioa ordaintzeari, azkentzea eragin zuten arrazoiak batera gertatu ziren egunaren biharamunetik aurrera.

1.- La extinción del derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del día siguiente a aquel en que concurran las causas que dieron lugar a la extinción.

Azkentzea gauzatu behar den egunaren aurretiko egutegiko egunen kopuruari dagokion ordainketa egingo da, dagokion ebazpenean ezartzen den moduan, ordainketa eteteko aurretiazko egoeraren bat zegoen kasuetan izan ezik.

Se procederá al pago correspondiente al número de días naturales anteriores a la fecha desde la que deba hacerse efectiva la extinción, en la forma en que se establezca en la correspondiente resolución, excepto en aquellos supuestos en los que existiera una situación previa de suspensión del pago.

2.- 1. paragrafoan aurreikusirikoa gorabehera, baldin eta prestazioaren titularra hiltzen bada, bizikidetza-unitateak pertsona bakarrekoak ez diren kasuetan, prestazioa jasotzeko eskubidea ez da azkenduko, aitzitik: zendutakoaren ezkontidea edo harekin ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez batuta zegoen pertsona subrogatuko da, eta ez da beharrezkoa izango beste espediente bati hasiera ematea. Horrelako pertsonarik egon ezean, oinarrizko gizarte-zerbitzuek aukeratuko dute zein den bizikidetza-unitatearen kiderik egokiena eskubidea subrogatzeko, titularraz bestelako pertsona bati prestazioa ordaintzeari dagokionez 18. artikuluaren 3. idatz-zatian aurreikusirikoari jarraiki.

2.- No obstante lo previsto en el párrafo 1, en el caso de fallecimiento de la persona titular de la prestación, cuando las unidades de convivencia no sean unipersonales, no se extinguirá el derecho a la misma sino que su cónyuge o persona unida a ella por relación permanente análoga a la conyugal, se subrogará, sin necesidad de incoar nuevo expediente, en la titularidad de la prestación económica y, en su defecto, la persona miembro de la unidad de convivencia que los Servicios Sociales de Base consideren más adecuado, atendiendo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 18 con referencia al pago de la prestación a persona distinta de la titular.

3.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria jasotzeko eskubidea azkenduz gero, horrek kalte nabarmenak ekartzen badizkie ordura arte eskubidearen titularra izan denaren bizikidetza-unitateko gainerako kideei, urgentziaz eta lehentasunez egingo dira prestazioa eskuratzeko izapideak, 15. artikuluaren 1. paragrafoan ebazpena emateko ezarririko epeak erdira murriztuta.

3.- En los supuestos en que la extinción del derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda correspondiente a la persona hasta entonces titular de la prestación implique perjuicios manifiestos a las demás personas miembros de la unidad de convivencia, se tramitará con carácter de urgencia y prioritariamente su acceso a la prestación, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para dictar la resolución en el párrafo 1 del artículo 15.

31. artikulua.- Aldatzeko, eteteko eta azkentzeko prozedurei hasiera ematea.

Artículo 31.- Iniciación de los procedimientos de modificación, suspensión o extinción.

1.- Zenbatekoa aldatzeko eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Ekonomikorako eskubidea eteteko eta azkentzeko prozeduran udalak zein dagokion foru-aldundiak hasi ahalko dituzte, ofizioz edo alderdi batek eskatuta.

1.- Los procedimientos de modificación de la cuantía, suspensión y extinción del derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda podrán iniciarse, de oficio o a instancia de parte, tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación Foral correspondiente.

Prozedurei ofizioz ekingo zaie dagokion administrazioak, edozein bidetatik, prestazioaren aldaketa, etetea edo azkentzea eragiteko kausa izan daitezkeen gertakarien berri duenean.

Los procedimientos se iniciarán de oficio cuando la Administración de que se trate haya tenido conocimiento por cualquier circunstancia de hechos que pudieran constituir causa de modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación.

2.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria jasotzeko eskubidea aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura hasitakoan, ofiziozko prozedura bat bada, hasiera eman zaiola jakinaraziko zaio titularrari adieraziriko bizilekura igorrita, eta baita ere prozedurak oinarri dituen arrazoiak eta izan ditzakeen ondorio ekonomikoak -33. artikuluan ezarritako epean berariazko ebazpenari ezak eragindakoak-, eta ebatzi eta jakinarazteko epea eta administrazioaren isiltasunaren ondorioak, eta horiek guztia interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ditzaten.

2.- Iniciado un procedimiento de modificación, suspensión o extinción del derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda, cuando se trate de un procedimiento de oficio, se comunicará su incoación a la persona titular mediante envío al último domicilio declarado, las causas que lo fundamentan y sus posibles consecuencias económicas, así como el plazo para resolver y notificar y las consecuencias derivadas de la falta de resolución expresa en el plazo establecido en el artículo 33, todo ello al efecto de que puedan formularse por parte de las personas interesadas las alegaciones que estimen pertinentes.

3.- Era beran, foru- eta udal-administrazioak, aipatutako prozedura horietako edozeini ofizioz hasiera ematen diotenean, elkarri adierazi beharko diote.

3.- Asimismo, las Administraciones Foral o Municipal, cuando procedan a incoar de oficio cualquiera de los procedimientos anteriormente citados, deberán comunicárselo entre sí.

32. artikulua.- Prozedurak izapidetzea.

Artículo 32.- Instrucción de los procedimientos.

Prozedura eskatu duen organoari dagokion aldatzeko, eteteko eta azkentzeko prozedurak izapidetzea, eta Dekretu honen 13. eta 14. artikuluetan aurreikusiriko egiaztapenak ere egingo ditu.

La instrucción de los procedimientos de modificación, suspensión y extinción corresponderá al órgano que hubiera iniciado dicho procedimiento, quien realizará las comprobaciones previstas en los artículos 13 y 14 del presente Decreto.

33. artikulua.- Ebazpenak.

Artículo 33.- Resoluciones.

1.- Aldatu, bertan behera utzi edo iraungitzeko prozeduretan, ebazpena ematea Foru Aldundiaren eginkizuna izango da, kopuruak automatikoki aldatuko diren kasuetan izan ezik (kasu horiek Dekretu honetako 23,2. atalean aipatzen dira); horietan ez da ebazpena idatzi beharrik egongo.

1.- Corresponderá a la Diputación Foral dictar resolución en los procedimientos de modificación, suspensión y extinción, a excepción de los supuestos de modificación automática de las cuantías previstos en el artículo 23.2 del presente Decreto en que no se requerirá resolución.

2.- Aurreko idatz-zatian aipaturiko ebazpenak arrazoitua izan beharko du eta gehienez bi hilabeteko epean emango da, aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura hasi den egunetik zenbatzen hasita. Izapidea egiten duen erakundea udala bada, Dekretu honen 15.1 artikuluaren a) paragrafoan aurreikusirikoari jarraiki jokatuko du erakunde horrek.

2.- La resolución referida en el apartado anterior deberá ser motivada y será dictada y notificada en un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de modificación, suspensión o extinción. En el caso de que el organismo instructor sea el Ayuntamiento, este actuará de conformidad con lo previsto en el apartado a) del artículo 15.1 del presente Decreto.

3.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria aldatzeari, eteteari edo azkentzeari buruz harturiko ebazpen guztiak prestazioaren titularrari jakinarazi beharko zaizkio edo, hala badagokio, haren tutoreei, edo legezko ordezkariei, ebazpen hori eman den egunetik zenbatzen hasi eta gehienez hamar egun balioduneko epean.

3.- Todas las resoluciones adoptadas en relación a modificación, suspensión o extinción de la Prestación Complementaria de Vivienda deberán ser notificadas a la persona titular de la prestación o, cuando proceda, a las personas tutoras, o a sus representantes legales dentro del plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada dicha resolución.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

JASO BEHAR EZ ZIREN PRESTAZIOAK ITZULTZEA

REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS

34. artikulua.- Jaso behar ez ziren prestazioak itzultzea.

Artículo 34.- Reintegro de prestaciones indebidas.

1.- Aldatzeko, eteteko edo azkentzeko prozedura baten ondorioz edo beste edozein zirkunstantziagatik Etxebizitzako Gastatuetarako Prestazioa Osagarria bidegabe jaso dela egiaztatzen bada, titularrak jaso behar ez zirela jasotako prestazioak edo prestazioarengatik jaso behar ez zela jasotako zenbatekoa itzuli behar dituela ezarriko du foru-aldundiak.

1.- Si, como consecuencia de un procedimiento de modificación, suspensión o extinción, o por cualquier otra circunstancia, se comprobara la percepción indebida de la Prestación Complementaria de Vivienda, la Diputación Foral correspondiente establecerá la obligación de reintegro por parte de la persona titular de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.

2.- Itzuli beharra titularrak Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria jaso behar ez zela jaso badu edo prestazioagatik jaso behar ez zuen zenbatekoa jaso badu izango da aplikatzekoa, 14. artikuluan aipaturiko gizarte-baliabide eta -prestazioei dagozkien atzerapenen ordainketa kontuan hartutakoan.

2.- La obligación de reintegro también será de aplicación en el caso de que la persona titular hubiera percibido indebidamente o en cuantía indebida la Prestación Complementaria de Vivienda, una vez considerado el pago de atrasos correspondientes a los recursos y prestaciones sociales de contenido económico referidos en el artículo 14.

35. artikulua.- Bidegabe jasotako prestazioak itzultzeko prozedura.

Artículo 35.- Procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidas.

1.- Aurreko artikuluan aurreikusiriko edozein kasutan, dagokion foru-aldundiak behar ez zirela jasotako prestazioak itzultzeko prozedura hasiko du.

1.- En cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior, la Diputación Foral correspondiente iniciará el procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidas.

2.- Prozedura hasitakoan, foru-aldundiak ondokoak jakinaraziko dizkio titularrari: prozedurari hasiera eman zaiola, oinarritzat dituen arrazoiak, izan ditzakeen ondorio ekonomikoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, eta 36. artikuluan ezarritako epean berariazko ebazpenik ezaren ondorioak. Interesdunek, hilabeteko gehieneko epean, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ahalko dituzte.

2.- Iniciado el procedimiento, la Diputación Foral notificará a la persona titular la incoación del mismo, las causas que lo fundamentan y sus posibles consecuencias económicas, así como el plazo para la resolución y notificación y las consecuencias de la falta de resolución expresa en el plazo establecido en el artículo 36. Las personas interesadas, en un plazo máximo de un mes, podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes.

3.- Arrazoibideak jaso edo jaso gabe ere hilabete igarotakoan, Foru Aldundiak gero beste hilabete bateko epea izango du behar ez bezala edo behar ez besteko laguntzarik jaso den edo ez esango duen ebazpena idazteko. Ebazpen horrek motibatutakoa izan beharko du.

3.- Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado sin que se hubiesen formulado, la Diputación Foral dictará, en el plazo máximo de un mes, la correspondiente resolución estimatoria o no de la situación de percepción indebida, o en cuantía indebida, de la prestación, la cual deberá estar motivada.

4.- Organo horrek uste badu laguntzak behar ez den bezala jaso zituztela edo jaso zuten kopurua ez zela zegokiena, aurreko lerroaldeko ebazpenak deklaratuko du diru hori -kopuru zehatza dena delakoa izanik ere- itzuli egin behar dutela. Ebazpen horretan bertan zehaztu beharko da interesdunak diru hori itzultzeko gehienez ere zenbat denbora izango duen, hilean zenbat itzuli beharko duen, eta horrelako zenbat itzulketa egin beharko dituen. Adierazitako epea finkatzeko kontuan hartu beharko da, salbu eta horri dagokionez titularrak borondate espresa adierazten badu, hilero itzuli beharreko kopuruek ezin izango dutela gainditu Diru-sarrerak Bermatzeko Errentako eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriko kontzeptuengatik bizikidetza-unitateari dagozkion prestazioan guztizko zenbatekoaren % 30.

4.- En el caso de que se estime la existencia de una situación de percepción indebida, o en cuantía indebida, de la prestación, la resolución prevista en el párrafo anterior declarará la obligación de reintegrar las cantidades que procedan, fijando en la misma el plazo máximo del que dispondrá la persona interesada para hacer efectiva dicha obligación así como el número y cuantía de las devoluciones de carácter mensual a realizar. El plazo mencionado deberá fijarse teniendo en cuenta que, salvo voluntad expresa en ese sentido por parte de la persona titular, las cantidades a reintegrar mensualmente no podrán representar más del 30% de la cuantía total de las prestaciones que correspondan a la unidad de convivencia por los conceptos de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda.

5.- Aurreko paragrafoan aurreikusirikoari begira, foru-aldundiak ofizioz jo ahalko du indarrean dagoen Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren konpentsaziora edo deskontura. Konpentsazio edo deskontu horrek ezin izango ditu gainditu aurreko paragrafoan ezarririko mugak.

5.- A los efectos previstos en el párrafo anterior, la Diputación Foral podrá recurrir de oficio a la compensación o descuento de la Prestación Complementaria de Vivienda en vigor. Esta compensación o descuento no podrá superar los límites establecidos en el párrafo anterior.

6.- Behar ez zirela jasotako prestazioen itzultze eta konpentsazioaren bidez lortzen diren zenbatekoak Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriei aurre egiteko erabili beharko dira ekitaldi bakoitzean, Dekretu honen 45.2 artikuluan aurreikusirikoari jarraiki.

6.- Las cuantías que se obtengan, durante cada ejercicio presupuestario, por la devolución y la compensación de prestaciones indebidas deberán destinarse a la cobertura de las Prestaciones Complementarias de Vivienda, en los términos previstos en el artículo 45.2 del presente Decreto.

36. artikulua.- Itzultzeko, preskribatzeko eta iraungitzeko epea.

Artículo 36.- Plazo del procedimiento de reintegro, prescripción y caducidad.

1.- Itzulketa-prozedura ebazteko eta jakinarazteko, gehienez ere sei hilabeteko epea egongo da, hasiera ematen zaion egunetik aurrera. Epe hori ebazpen espresik eman eta jakinarazi gabe mugaeguneratzen bada, prozedura iraungi egingo da, eta hori adierazten duen ebazpenak jardunak artxibatzea aginduko du. Prozedura interesdunari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik geratu den kasuetan, ebazpena ebazteko eta jakinarazteko zenbaketa eten egingo da.

1.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de seis meses desde la fecha de incoación del mismo. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento y la resolución que la declare ordenará el archivo de las actuaciones. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a la persona interesada se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

2.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriagatik jasotako jaso behar ez ziren kopuruak itzultzeko betebeharrak Euskadiko Ogasun Orokorraren eskubide eta obligazioei aplika dakiekeen araudian aurreikusirikoaren arabera preskribatuko du.

2.- La obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en concepto de Prestación Complementaria de Vivienda prescribirá de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable a los derechos y obligaciones de la Hacienda General del País Vasco.

Preskripzio-epea administrazio eskumendunak itzultze-betebeharra sorrarazten duen gertakariaren berri duen egunetik hasiko da zenbatzen edo, halakorik badago, itzultze-ebazpenaren jakinarazpena gauzatzen den egunetik.

El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en el que la Administración competente hubiera tenido conocimiento del hecho causante de la obligación de reintegro o, en su caso, desde el día en que se hubiera hecho efectiva la notificación de la resolución de reintegro.

3.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren hileroko bakoitza jasotzeko eskubidea dagokion mugaegunetik urtebetera iraungiko da.

3.- El derecho al percibo de cada mensualidad de la Prestación Complementaria de Vivienda caducará al año de su respectivo vencimiento.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

PROZEDURAKO ARAU ERKIDEAK

NORMAS COMUNES DE PROCEDIMIENTO

37. artikulua.- Errekurtsoak eta kexa-idazkia.

Artículo 37.- Recursos y escrito de queja.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria ematen, ukatzen, aldatzen, eteten edo azkentzen duten ebazpenen aurka, baita jaso behar ez zirela jasotzeko prestazioak itzultzeko prozeduretan ematen direnen aurka ere, indarrean dagoen legedian aurreikusitako dagozkion administrazio- eta jurisdikzio-errekurtsoak jarri ahalko dira.

1.- Contra las resoluciones que concedan, denieguen, modifiquen, suspendan o extingan la Prestación Complementaria de Vivienda, así como contra las que se dicten en los procedimientos de reintegro de prestaciones indebidas, podrán interponerse los correspondientes recursos administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación vigente.

2.- Errekurtso horiek jartzea aparte utzi gabe, interesdunek kexa arrazoitua aurkeztu ahalko diote diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko alorrean eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren sailari.

2.- Sin perjuicio de la interposición de dichos recursos, las personas interesadas podrán elevar queja razonada al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garantía de ingresos e inclusión social.

3.- Oinarritzat hartzen dituen arrazoiak adierazi beharko ditu kexa-idazkiak, eta dagozkion administrazio- edo jurisdikzio-errekurtsoetako arrazoiez bestelako zirkunstantziei buruzkoak izan beharko dute.

3.- El escrito de queja deberá expresar los motivos en que se fundamente, que deberán referirse a circunstancias diferentes de aquellas que pueden ser objeto de los correspondientes recursos administrativos o jurisdiccionales.

4.- Organo eskudunak dagozkion neurriak hartuko ditu, eta betiere bat etorriko dira formulaturiko kexaren nondik norakoarekin.

4.- Por el órgano competente se adoptarán las medidas que correspondan, que, en todo caso, serán congruentes con la naturaleza de la queja formulada.

38. artikulua.- Administrazioen arteko komunikazioa.

Artículo 38.- Comunicación entre Administraciones.

1.- Foru-aldundiak udalei jakinaraziko dizkie jarduteko haien lurralde-eremuan bizi diren Etxebizitzako Gastatuetarako Prestazio Osagarriaren Titularrak eraginpean hartzen dituzten ebazpen guztiak, beharrezko informazioa izan dezaten gizarte-zerbitzuen eta gizarteratzearen arloan eskumeneko dituzten eginkizunak garatzeko.

1.- La Diputación Foral dará cuenta a los Ayuntamientos de todas las resoluciones administrativas que afecten a las personas titulares de la Prestación Complementaria de Vivienda residentes en su ámbito territorial de actuación con el fin de que dispongan de la información necesaria para desarrollar las funciones que les competen en materia de servicios sociales e inclusión social.

2.- Udalek foru-aldundiei jakinaraziko dizkiete gizarteratzeko hitzarmenen esparruan edo Diru-sarrerak bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak araututako espedienteen jarraipenean detektatzen diren gorabeherak, betiere Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren onuradunak eraginpean hartzen badituzte eta prestazioan edota Diru-sarrerak Bermatzeko Errentan eraginik izan badezakete.

2.- Los Ayuntamientos darán cuenta a las Diputaciones Forales de las incidencias que detecten en el curso del seguimiento realizado en el marco de los convenios de inclusión o del seguimiento de los expedientes relativos a las prestaciones económicas reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, cuando afecten a personas beneficiarias de la Prestación Complementaria de Vivienda y puedan tener alguna incidencia en la misma o en la Renta de Garantía de Ingresos.

39. artikulua.- Datuen konfidentzialtasuna eta administrazioen arteko lankidetza.

Artículo 39.- Confidencialidad de los datos y colaboración entre Administraciones.

1.- Euskal Administrazio Publikoek espedienteak izapidetzen lorturiko datuen konfidentzialtasuna bermatuko dute, Babes Orokorreko Datuak Babeseko abenduaren 13ko 15/1999 Legean ezarririkoaren arabera.

1.- Las Administraciones Públicas Vascas garantizarán la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación de los expedientes, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2.- Aurrekoa horrela ere, ulertu beharko da herri-administrazioek, herritarrak hobeto artatuko badute, haien artean lankidetzan aritu beharra dutela, eta, ildo horretatik, komeni dela komunikazio-bideak ezartzea, horiei esker informazioa emateko sistema arina, eta etengabe gaurkotua, egon dadin eta euskal administrazio publikoek informazio-mota jakin batzuk partekatu ditzaten, betiere aurretik herritarren oniritzia jaso ondoren eta beharrezkotzat jotzen diren segurtasuneko dispositibo guztiak aplikatuz.

2.- Sin perjuicio de lo anterior deberá entenderse que existe un deber general de colaboración de las Administraciones Públicas entre sí para la mejor atención de la ciudadanía y que, en su marco, conviene establecer cauces de comunicación que permitan un sistema de información ágil, permanentemente actualizado y que permitan, previa conformidad de la persona atendida y mediando la aplicación de todos los dispositivos de seguridad que se estimen necesarios, compartir determinados tipos de información entre las diferentes Administraciones Públicas Vascas.

3.- Euskal administrazio publiko eskudunek eska ditzaketen Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarrien eskatzaile edo titularren edo haien bizikidetza-unitateko kideen datu eta txosten guztiak mugatu egingo dira, prestazioa baliatzeko eskakizunak edo Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarririko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko ezinbestekoak direnetara mugatu ere.

3.- Todos los datos e informes que, con relación a solicitantes o titulares de la Prestación Complementaria de Vivienda y personas miembros de su unidad de convivencia, pudieran ser requeridos o solicitados por las Administraciones Públicas Vascas competentes, se limitarán a los que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación o de las obligaciones establecidas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

40. artikulua.- Eskumenak eskuordetzea.

Artículo 40.- Delegación de competencias.

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 89. artikuluan aurreikusirikoari jarraiki, foru-aldundiek udalak eskuordetu ahalko dituzte dagozkien eginkizunetarako, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria onartzeari, ukatzeari, berrikusteari, aldatzeari, eteteari, azkentzeari eta ordaintzeari dagokionez.

De conformidad con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, las Diputaciones Forales podrán delegar en los Ayuntamientos funciones que les fueran propias en relación al reconocimiento, denegación, revisión, modificación, suspensión, extinción y pago de la Prestación Complementaria de Vivienda.

VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

ESPEDIENTEAK LEKUALDATZEA

TRASLADO DE EXPEDIENTES

41. artikulua.- Espedienteen lekualdatzea.

Artículo 41.- Traslado de expedientes.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren titularrak ohiko bizilekua aldatzen badu, eta betiere ere aldatze hori Euskadiko Autonomia Erkidegoaren lurralde historikoen artean gertatzen bada, foru-aldundiak eskuduna den aldundi berriari helaraziko dio espedientea, eta titularrak bizilekua hartu duen bere lurraldean dagoen udalerriari helaraziko dio txostena aldundi horrek, txosten hori berrikusteko. Lekualdatze horietarako, ahal dela Gizarte.net webgunean dagoen «Diagnostikoa eta Esku-hartze Soziala» erreminta informatikoa erabiliko da.

1.- En el supuesto de cambio de domicilio de residencia habitual de la persona titular de la Prestación Complementaria de Vivienda, siempre que el mismo se produzca entre Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Diputación Foral dará traslado del expediente a la nueva Diputación competente, la cual dará traslado del mismo al Ayuntamiento de su Territorio en cuyo municipio se haya domiciliado la persona titular, a los efectos de su revisión. Para dichos traslados, se recurrirá preferentemente a la herramienta informática «Diagnóstico e Intervención Social» residida en Gizarte.net.

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriari dagokion espedientearen lekualdatzea titularrari dagokion Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari lotuta geratuko da.

El traslado del expediente correspondiente a la Prestación Complementaria de Vivienda quedará vinculado al de la Renta de Garantía de Ingresos correspondiente a la persona titular.

Aurreko paragrafoetan aurreikusirikoari dagokionez, udalek dagokien lurralde historikoko foru-aldundiari jakinaraziko dizkiote jakiten dituzten Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren titularren bizileku-aldaketak.

A los efectos previstos en los párrafos anteriores, los Ayuntamientos comunicarán a la Diputación Foral de su respectivo Territorio Histórico los cambios de domicilio de titulares de la Prestación Complementaria de Vivienda de los que tuvieran conocimiento.

2.- Bizileku-aldaketa lurralde historiko berekoak diren udalerrien artean gertatzen bada, espedienteen lekualdatzea, aurreko paragrafoan aurreikusirikoari jarraiki, zuzenean egingo da dagozkion udalen artean, interesaturiko foru-aldundiari espresuki horren berri emanda.

2.- Si el cambio de domicilio se produjera entre municipios pertenecientes al mismo Territorio Histórico, el traslado de expediente, en la forma prevista en el párrafo anterior, se realizará directamente entre los Ayuntamientos correspondientes, con comunicación expresa de tal circunstancia a la Diputación Foral interesada.

42. artikulua.- Ordainketa espedientearen lekualdatzearen ondoren.

Artículo 42.- Pago tras el traslado de expediente.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren titularrak ohiko bizilekua aldatzen badu Euskadiko Lurralde Historikoen artean, bizileku berriko udalak, foru-aldundi eskudunak helarazitako espedientea jasotakoan, berrikusi egingo du Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria eman izanaren arrazoiek irauten ote duten.

1.- En el supuesto de cambio de domicilio de residencia habitual de la persona titular de la Prestación Complementaria de Vivienda entre Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Ayuntamiento del nuevo domicilio, una vez recibido el expediente que le hubiera trasladado la Diputación Foral competente, procederá a revisar si se mantienen las causas que motivaron la concesión de la Prestación Complementaria de Vivienda.

Bizilekua lurralde historiko bereko udalerrien artean aldatzen bada, bizileku berriko udalak prestazioa berrikusi egingo du, aurreko paragrafoan adierazitako modu berean.

En el caso de cambio de domicilio entre municipios pertenecientes a un mismo Territorio Histórico, el Ayuntamiento del nuevo domicilio procederá igualmente a la revisión de la prestación en los términos señalados en el párrafo anterior.

2.- Espedientea berrikusitakoan, jasotzen den egunetik egutegiko berrogei eguneko gehieneko epean, dagokion foru-aldundiaren prestazioa kudeatzeko arloaren edo zerbitzuaren erregistroan aurkeztuko du udalak prestazioa mantentzeari, aldatzeari, eteteari edo azkentzeari buruzko ebazpen-proposamena.

2.- Una vez revisado el expediente, en un plazo máximo de cuarenta días naturales a partir del día de la fecha de recepción del mismo, el Ayuntamiento presentará, en el Registro de Área o del Servicio competente para la gestión de la prestación de la Diputación Foral correspondiente, propuesta de resolución relativa al mantenimiento, modificación, suspensión o extinción de la prestación.

3.- Foru-aldundiak dagokion ebazpena emango du bi hilabeteko epean, espedienteari hasiera eman zaionetik.

3.- La Diputación Foral dictará y notificará la correspondiente resolución en el plazo máximo de dos meses a partir del inicio del expediente.

4.- Lekualdatzea lurralde historiko bereko udalerrien artean gertatzen bada, eta prestazioa mantentzeko edo aldatzeko ebazpena badago, foru-aldundiak ebazpenaren egunaren hurrengo hilabetetik aurrera hasiko du ordainketa.

4.- En los casos en los que el traslado se haya producido entre municipios de un mismo Territorio Histórico, y cuando exista resolución de mantenimiento o modificación de la prestación, la Diputación Foral iniciará el pago a partir del mes siguiente a la fecha de la resolución.

Lekualdatzea lurralde historiko desberdineko udalerrien artean gertatzen bada, eta emateko ebazpena badago, foru-aldundiak ebazpenaren egunetik hurrengo hilabetetik aurrera hasiko du ordainketa. Foru-aldundi igorleari jakinaraziko zaio zirkunstantzia hori, eta biharamunetik aurrera ondoz ondoko ordainketak egiteari utziko dio.

En los casos en los que el traslado se haya producido entre municipios ubicados en diferentes Territorios Históricos, cuando exista resolución de concesión, la Diputación Foral correspondiente iniciará el pago a partir del mes siguiente a la fecha de la resolución. Dicha circunstancia será puesta en conocimiento de la Diputación Foral remitente quien, a partir del mes siguiente, dejará de realizar los sucesivos pagos.

VII. KAPITULUA

CAPÍTULO VII

FINANTZAKETA ETA TRANSFERENTZIAK

FINANCIACIÓN Y TRANSFERENCIAS

43. artikulua.- Finantzaketa.

Artículo 43.- Financiación.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren zenbatekoak finantzatzeko beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak urtero esleituko dira Euskadiko Aurrekontu Orokorretan.

1.- Se consignarán anualmente en los Presupuestos Generales de Euskadi los recursos económicos necesarios para la financiación de las cuantías de la Prestación Complementaria de Vivienda.

2.- Foru-aldundiek eta udalek urtero esleituko dituzte beren aurrekontuetan beharrezko baliabide ekonomikoak Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008ko Legean aurreikusiriko eskumenak egikaritzeko.

2.- Las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos consignarán anualmente en sus respectivos Presupuestos los recursos económicos necesarios para la ejecución de las competencias previstas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

44. artikulua.- Kopuruak transferitzeko prozedura.

Artículo 44.- Procedimiento para la transferencia de cantidades.

Eusko Jaurlaritzak foru-aldundiei bermatuko dizkie Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren ordainketari aurre egiteko beharrezko kopuruak emate-ebazpenei jarraiki eta honako prozedura honen arabera:

El Gobierno Vasco garantizará a las Diputaciones Forales las cantidades precisas para hacer frente al pago de la Prestación Complementaria de Vivienda mediante transferencias mensuales en base a las resoluciones de concesión y de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) Hilabete bakoitzeko 15erako, foru-aldundiek gizarteratzearen arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren sailari emango diote, euskarri informatiko normalizatuan, Gizarte.net webgunean bilduriko «Diagnostikoa eta Eskuartze Soziala» erreminta informatikoaren bidez edo dagozkion datuak igorrita, aurre-aurreko hilabetean indarreko ondorio ekonomikoak zituzten Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarrien titularren zerrenda, dagokion gastu-kalkuluarekin, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 83.2 artikuluan aurreikusirikoaren arabera.

a) Para el día 15 de cada mes, las Diputaciones Forales suministrarán al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de inclusión social, en soporte informático normalizado, realizando la gestión por medio de la herramienta informática «Diagnóstico e Intervención Social» residida en Gizarte.net o remitiendo los datos a la misma, la relación definitiva de personas titulares de Prestaciones Complementarias de Vivienda con efectos económicos vigentes en el mes inmediatamente anterior, con el correspondiente cálculo de gasto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

b) Aurreko paragrafoan aurreikusiriko dokumentazioa jasotakoan, hilabeteko bigarren hamabostaldian, Eusko Jaurlaritzak foru-aldundientzat eskuragarri utziko ditu beharrezko kopuruak dagokion hilabeteko ordainketari erantzuteko.

b) Recibida la documentación prevista en el párrafo anterior, el Gobierno Vasco, en la segunda quincena del mes, pondrá a disposición de las Diputaciones Forales las cantidades precisas para atender al pago mensual correspondiente.

45. artikulua.- Transferituriko kopuruak konpentsatu eta itzultzea.

Artículo 45.- Compensación y reintegro de cantidades transferidas.

1.- Dagokion hilabetean prestazioak ordaintzeko baliatu ez diren transferituriko kopuruen soberakinak ondorengo hilerokoa ordaintzeko baliatu ahalko dituzte foru-aldundiek, eta kasu horretan Eusko Jaurlaritzak foru-aldundientzat eskuragarri jarritako kopuruetatik ondorioztaturiko zenbatekoaz konpentsatu behar da.

1.- Los remanentes de las cantidades mensuales transferidas que no se hubieran destinado al pago de las prestaciones en el mes correspondiente podrán ser destinados por las Diputaciones Forales al pago de la mensualidad posterior, debiéndose proceder en tal caso a la compensación por el importe procedente de las cantidades puestas a disposición de las Diputaciones Forales por el Gobierno Vasco.

2.- Berdin jardun ahalko da Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarrien titularrek jaso behar ez zituztela jasotako zenbatekoak itzultzearen ondoriozko foru-aldundien hileko diru-sarreren kasuan. Kasu horretan, agiriei gagozkiela, Eusko Jaurlaritzaren eskudun den sailari dagozkion justifikazio-agiriak ere emango dituzte foru-aldundiek hurrengo hilabetearen barruan.

2.- Podrá actuarse de la misma manera en el caso de los ingresos mensuales de las Diputaciones Forales resultantes del reintegro de cuantías indebidamente percibidas por las personas titulares de la Prestación Complementaria de Vivienda. En estos casos, a efectos documentales, las Diputaciones Forales facilitarán igualmente la documentación justificativa correspondiente al Departamento del Gobierno Vasco competente dentro del mes siguiente.

3.- Aurreko lerroaldeetan erabakitakoa hala izanik ere, laguntzak ordaintzeko erabili ez den kopururen bat geratzen baldin bada aurrekontu-ekitaldia amaitzen denean, kopuru hori Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren esku jarri beharko dute Foru Aldundiek.

3.- Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, a la finalización del ejercicio presupuestario, las Diputaciones Forales reintegrarán a la Tesorería General del País Vasco las cuantías remanentes no aplicadas al pago de las prestaciones.

46. artikulua.- Agiriak igortzea.

Artículo 46.- Remisión de documentación.

1.- Foru-aldundiek gizarteratzearen arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren sailari igorri beharko diote, hilero, diru-sarrera emateko, ukatzeko, aldatzeko, eteteko edo azkentzeko ebazpenen kopia, baita itzultze-prozeduretan emandako ebazpenak ere, aurreko hilabetean titularrei ordainduriko hilerokoen ordainketa-agirien kopiarekin batera. Era berean, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren garapenari eta egikaritzapenari buruzko informazio eta agiri guztiak erantsiko dira, eta datu horien estatistika-ustiapena ahalbidetu beharko da betiere.

1.- Las Diputaciones Forales deberán remitir al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de inclusión social, con carácter mensual, copia de las resoluciones de concesión, denegación, modificación, suspensión o extinción del ingreso, así como de las resoluciones dictadas en procedimientos de reintegro, junto con la copia de los documentos de pago de las mensualidades satisfechas a las personas titulares en el mes anterior. Igualmente, adjuntarán toda aquella documentación e información relativa al desarrollo y ejecución de la Prestación Complementaria de Vivienda, debiendo posibilitar, en todo caso, la explotación estadística de dichos datos.

2.- Aurreko paragrafoen islaturiko dokumentazioa Gizarte.net webgunean dagoen «Diagnostikoa eta Eskuartze Soziala» informatika-erremintaren bidez igorriko da, ahal dela.

2.- La remisión de la documentación reflejada en el párrafo anterior se realizará, preferentemente, por medio de la herramienta informática «Diagnóstico e Intervención Social» residida en Gizarte.net.

XEDAPEN GEHIGARRIA.- Arau-hausteen eta zehapenen erregimena.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Régimen de Infracciones y Sanciones.

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen VII. tituluan bilduriko arau-hausteen eta zehapenen erregimenari buruz, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren arau erregulatzailean aurreikusiriko zehapena izango da aplikatzekoa.

En relación al régimen de infracciones y sanciones contenido en el Título VII de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, será de aplicación el procedimiento sancionador previsto en la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarrera arautzen duen araudira biltzea.

Primera.- Remisión a la normativa reguladora del Ingreso Mínimo de Inserción.

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legea garatzeko Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen duen araudia onartzen ez den bitartean, Dekretu honetan araudi horretara biltzen diren kasu guztiak Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarreraren eta Oinarrizko Errentaren araudi arautzaileei buruzkoak direla hartuko da kontuan, aipatutako Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean xedaturikoa espresuki indargabetuta ez dagoen, kontraesanean ez dagoen edo aurka egiten ez duen orotan.

En tanto no se apruebe la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos en desarrollo de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, las remisiones realizadas en este Decreto a dicha normativa se entenderán referidas a las normas reguladoras del Ingreso Mínimo de Inserción y de la Renta Básica, en todo aquello que no esté derogado expresamente ni contradiga o se oponga a lo dispuesto en la citada Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

Bigarrena.- Izapidetzeko erregimen iragankorra.

Segunda.- Régimen transitorio de tramitación.

1.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria ofizioz emango zaie Dekretu hau indarrean hasten denean Diru-sarrera Bermatzeko Errentaren -edo, hala badagokio, Oinarrizko Errentaren- titular izaki, 2009. urtean ohiko etxebizitza edo bizitokiaren alokairu-gastuei aurre egiteko gizarte-larrialdietarako laguntzen onuradun izan direnei. Administrazioak geroago konprobatuko du hori onartu zaien pertsonek egiaz prestazioa jasotzeko baldintzak betetzen dituzten, eta dagokiona ebatziko du.

1.- La Prestación Complementaria de Vivienda se concederá de oficio a las personas que a la entrada en vigor del presente Decreto fueran titulares de la Renta de Garantía de Ingresos -o en su caso de la Renta Básica- y hubieran sido beneficiarias, en el año 2009, de las Ayudas de Emergencia Social para la cobertura de gastos de alquiler de la vivienda o alojamiento habitual. La Administración comprobará con posterioridad que las personas a las que afecta esa concesión cumplen de manera efectiva los requisitos para percibirla, resolviendo en consecuencia.

2.- Edozein kasutan, Dekretu honen 6. artikuluan ezarritako mugak izango dira aplikatzekoak, nahiz eta Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 9.1.c) artikuluan aurreikusirikoaren arabera ahaidetasun-harremanik gabeko bi bizikidetza-unitate edo gehiago etxebizitza bizi diren kasuetan, antzinatasun-ordena hartuko da kontuan Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren edo Oinarrizko Errentaren titulartasunean.

2.- En cualquier caso serán de aplicación los límites establecidos en el artículo 6 de este decreto, si bien en los casos de que en una misma vivienda convivan dos o más unidades de convivencia sin relación de parentesco en los términos previstos en el artículo 9.1.c) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, se atenderá al orden de antigüedad en la titularidad en la Renta de Garantía de Ingresos o de la Renta Básica.

3.- Aurreko paragrafoetan jasotako aurreikuspenak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta berritzen ez den bitartean aplikatuko da, prozeduren erregimen iragankorrari dagokionez prestazio horri buruzko araudi arautzailean jasotakoaren arabera.

3.- Las previsiones recogidas en los párrafos anteriores serán de aplicación en tanto no se produzca la renovación de la Renta de Garantía de Ingresos, en los términos previstos en la normativa reguladora de esta última prestación en relación con el régimen transitorio de los procedimientos.

4.- Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria ofizioz onartzen zaien pertsonei emate-ebazpena jakinaraziko zaie, horietatik ondorioztatzen diren betebeharrak adierazita, eta espresuki aipatuta Etxebiden erregistratu gisa agertzea alokairu-etxebizitza bat baliatzeko, betebehar horri aplikatzekoak zaizkion salbuespenak ere adierazita.

4.- A las personas a las que de oficio se les hubiese reconocido la Prestación Complementaria de Vivienda, se les comunicará la resolución de concesión, con indicación de las obligaciones que se derivan para ellas y con alusión expresa a la obligación de figurar inscritas en Etxebide para acceder a una vivienda de alquiler, refiriendo asimismo las excepciones aplicables a dicha obligación.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Ordezko araubidea.

Primera.- Régimen supletorio.

Administrazio-prozedurari dagokionez, Dekretu honetan aurreikusten ez den guztiari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aplikatuko da.

En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto al procedimiento administrativo será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Bigarrena.- Dekretua arau bidez garatzea.

Segunda.- Desarrollo reglamentario.

Ahalmena ematen zaio Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuari beharrezko xedapenak har ditzan Dekretu hau garatu eta egikaritzeko, eta Dekretu honen 8. artikuluan aurreikusiriko zenbatekoak eguneratu ditzan eta eranskinean jasotzen den eskabide-eredua aldatu dezan.

Se faculta a la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto así como para actualizar las cuantías previstas en el artículo 8 del presente Decreto, y modificar el modelo de solicitud contenido en el Anexo.

Hirugarrena.- Indarrean jartzea.

Tercera.- Entrada en vigor.

Dekretu honek 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos desde el 1 de enero de 2010.

Vitoria-Gasteizen, 2010eko urtarrilaren 12an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2010.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

ERANSKINA/ANEXO

ERANSKINA/ANEXO

ESKABIDE ORRIA / IMPRESO DE SOLICITUD

ESKABIDE ORRIA / IMPRESO DE SOLICITUD

ETXEBIZITZAKO GASTUETARAKO PRESTAZIO OSAGARRIAREN ESKAERA

ETXEBIZITZAKO GASTUETARAKO PRESTAZIO OSAGARRIAREN ESKAERA

SOLICITUD DE PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA

SOLICITUD DE PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común