Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

180. zk., 2009ko irailaren 18a, ostirala

N.º 180, viernes 18 de septiembre de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
5094
5094

80/2009 DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, askatasunaz gabetzeko neurriak betearazten dituzten EAEko ikastetxeei buruzkoa.

DECRETO 80/2009, de 21 de abril, sobre centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 45. artikuluan xedatzen denez, neurrien betearazpena autonomia-erkidegoen eskumena izango da. Entitate publiko horiek, dituzten antolaketa-arauei jarraituz, sortu, zuzendu, antolatu eta kudeatuko dituzte Lege horretan aurreikusten diren neurriak behar bezala betearaziko direla bermatzeko zerbitzu, erakunde eta programa egokiak. Era berean, beste entitate batzuekin (publikoak zein estatuko, tokiko edo autonomia-erkidegoetako administraziokoak izan) behar diren lankidetza-hitzarmenak edo akordioak ezartzea izango dute, euren eskumeneko neurriak gauzatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritza da Herri Administrazio eskuduna, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren bitartez gauzatzen du eskumen hori.

El artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, establece que la ejecución de las medidas corresponderá a las Comunidades Autónomas. Éstas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en la Ley. Del mismo modo, podrán establecer convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la Administración del Estado, Local o de las Comunidades Autónomas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia. En la Comunidad Autónoma del País Vasco es el Gobierno Vasco la Administración Pública competente, que ejercita esta competencia a través del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Adingabeen epaitegiek ezartzen dituzten eta Euskal Autonomia Erkidegoan bete behar diren barneratzeko, barneratze terapeutikoko eta asteburuko egonaldiko neurriak Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak horretarako dituen zentroen sarean beteko dira. Neurri horiek honako lege hauetan ezarritako zehapen- eta hezkuntza-arloko izaera dute: Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoa eta lege hori garatzen duen Araudia, uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuak onartutakoa, eta haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko Eusko Legebiltzarraren 3/2005 Legea.

Las medidas de internamiento, internamiento terapéutico y permanencia de fin de semana que dicten los Juzgados de Menores, que deban cumplirse en la Comunidad Autónoma del País Vasco, serán ejecutadas en la red de Centros que el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social dispone a tal efecto. Estas medidas responden a la naturaleza sancionadora-educativa definida por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y su reglamento, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y la Ley 3/2005 del Parlamento Vasco, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

Azken lege horretan jardun-eremuak eta Adingabeen Epaitegiak emandako neurriak egikaritzeko modalitateak ezartzen dira eta adingabe arau-hausleen eskubideekiko errespetuaren eta haiei eskaintzen zaien arretaren kalitatea bultzatzeko behar diren bermeak sartzen dira. Horretarako, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko 3/2005 Legearen 91.2 artikuluan eskatzen zaio «Justiziaren arloan eskumena duen Sailari» zehazteko «erregelamendu bidez askatasunaz gabetzeko era bateko eta besteko neurriak betearazteko zentroek zer eskakizun bete behar dituzten baliabide material eta funtzionalei eta giza baliabideei dagokienez Erregelamendu horretan, berariaz aipatu beharko dira adingabeen eta haiei zerbitzu ematen dieten langile profesionalen eskubideak eta betebeharrak; halaber, berariaz aipatu behar da barne-araudi bat edukitzeko beharra, edukiaren aldetik barnetegiaren berezitasunei eta hezkuntza-egitasmoari begira egina».

En esta última Ley se establecen los ámbitos de actuación y las modalidades de ejecución de las medidas dictadas por el Juzgado de Menores, introduciendo las garantías necesarias para favorecer la calidad de la atención y el respeto de los derechos de las personas infractoras menores de edad. A este efecto, en el artículo 91.2 de la Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia se requiere «al Departamento competente en materia de Justicia» para que determine «reglamentariamente los requisitos materiales, funcionales y de personal que deberán reunir los centros para la ejecución de las distintas medidas privativas de libertad, con expresa referencia a los derechos y obligaciones de las personas menores de edad y de los profesionales que les atienden y a las necesidad de que dispongan de un reglamento de régimen interior que se ajuste en su contenido a las particularidades del centro y de su proyecto educativo».

Horixe da edozein erregimenetako barneratze-neurriak, edozein erregimenetako barneratze terapeutikoko neurriak eta zentro batean asteburuko egonaldiko neurriak -Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoan gaur egun aurreikusita dauden askatasunaz gabetzeko neurriak dira- betetzeko zentroen betekizunak arautzen dituen Dekretuaren helburua. Adierazitako Dekretuaren xedapenak Adingabeen Erantzukizun Penala eta horren araudia arautzen duen 12ko 5/2000 Lege Organikoan, Adingabearen Babes Juridikoaren urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoan, 1989ko azaroaren 20ko Haurren Eskubideen Konbentzioa eta otsailaren 18ko 3/2005 Legean ezarritako mugen barnean biltzen dira.

Este es el objeto de este Decreto -cuyas disposiciones se enmarcan dentro de los límites establecidos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y su reglamento, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 y la Ley 3/2005, de 18 de febrero- la reglamentación de los requisitos de los centros para el cumplimiento de las medidas de internamiento, en sus diversos regímenes, de internamiento terapéutico, en sus diversos regímenes, y de permanencia de fin de semana en centro, que son las medidas privativas de libertad previstas en la actualidad en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

Adingabeak eta gazteak, Erantzukizun Penala arautzen duen Legearen hartzaile nagusi gisa, helduen bizitzarako iraganbideko bilakaeran dauden pertsonak dira, eta gatazka, borroka eta egokitzeko zailtasunak izate horren berezko zati dituzte. Hori dela-eta, gazte-justiziak prebentzioaren arloan balioa, zentzua eta eraginkortasuna izan dezan, zaintzaren gainetik helburu hezitzailea eta integratzailea, iraganaren gainetik etorkizuna, eta ordaintzearen gainetik prebentzioa nagusitzen duten erantzunak sustatu behar ditu. Adingabe eta gazte arau-hausle hauekin egiten den lanak kontzeptu propioak eta dinamikoak bildu behar ditu, aldaketa fisikoetan, kognitiboetan, jokabidezkoetan, familia eta gizarte testuinguruko harremanezkoetan eta abar oinarriturikoak, eraginpean hartzen baitituzte hazkunde eta nortasun bilaketa prozesuan dauden pertsonak direnez.

Menores y jóvenes, como principales destinatarias de la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal, son personas sujetas a evolución, en tránsito a la vida adulta, en las que el conflicto, la confrontación y las dificultades de adaptación son consustanciales a su condición. Debido a ello, la justicia juvenil, para que tenga valor, sentido y eficacia preventiva, debe promover respuestas en la que prime lo educativo e integrador sobre la finalidad custodia, el futuro sobre el pasado, lo preventivo sobre lo retributivo. El trabajo con menores y jóvenes infractores e infractoras debe estar impregnado de conceptos propios y dinámicos, basados en los cambios físicos, cognitivos, conductuales y relacionales con el contexto familiar y social que les afectan en cuanto personas en proceso de crecimiento y búsqueda de identidad.

Askatasunaz gabetzeko neurriak betearazteko ikastetxe batean, jardueraren helburu nagusiaren lorpenak zehaztuko ditu ikastetxe horien baliabide materialak, funtzionalak eta giza baliabideak, betiere helburu nagusia honako hau izanik: erantzukizuna bere gain hartzea, hazkunde pertsonala, gabezia pertsonalak gainditzea, adingabearen potentzialtasunak indartzea, eta hori guztia adingabearen familia- eta gizarte-arloko integrazioa lortze aldera.

La consecución del fin primordial y prevalente de la actividad en un centro educativo de cumplimiento de medidas privativas de libertad, a saber, la responsabilización, el crecimiento personal, la superación de las carencias personales, el fortalecimiento de las potencialidades de la persona menor, todo ello con miras a la integración familiar y social de la persona menor, determinará los requisitos materiales, funcionales y de personal de estos centros.

Bestalde, Estatuko eta Nazioarteko araudiak ezartzen du adingabeen eta gazteen eskubide guztiak errespetatu behar direla, betebehar hori legediaren ardatz nagusi bihurtuz, eta eskubide horiek zaintzeko betebeharra ezartzen die erakunde publikoei. Horregatik, araudiaren errespetua bermatuta -uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretua-, Eusko Jaurlaritzak ebazpenak behin betiko hartzeko funtzionamendu-sistema bat eratu du, baimen-ukapenen, irteeren, komunikazioen, euspen-bitartekoen eta diziplina-prozeduraren barruko ebazpenen arloan zentroetako talde teknikoek eta zentro bakoitzeko zuzendaritzak hartutako erabakien Gazte Justizia Sistemako kontrol publikoa bermatzeko.

Por otro lado, la normativa estatal e internacional exige un escrupuloso respeto a todos los derechos que asisten a las personas menores y jóvenes, convirtiéndose este interés en eje central de la legislación y a las entidades públicas la obligación de velar por su efectiva salvaguarda. Por ello el Gobierno vasco ha configurado, dentro del respeto a la normativa reglamentaria -Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio-, un sistema de funcionamiento, en la adopción definitiva de las resoluciones, que garantiza el control público del Sistema de Justicia Juvenil de las decisiones adoptadas por los equipos técnicos de los centros y la dirección de cada Centro en materia de denegación de permisos, salidas, comunicaciones, utilización de los medios de contención y las resoluciones en el procedimiento disciplinario.

Azkenik, aurreko helburuak betetzeko, ezinbestekoa da barneratze-neurriak behar bezala betetzen direla bermatuko duen ikastetxeen sare batez hornitzea. Gaur egun baliogabetua dagoen 4/1992 Lege Organikoa onartu zenetik barneratze-neurrien egikaritzean izandako esperientzia aintzat hartuta, eta modu berezian, Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoa (bertan arreta handia jarri da beti Nazioarteko Deklarazioak, Gomendioak eta Jarraibideak errespetatzeko) indarrean jarri zenetik izandako esperientzia kontuan hartuta, nahitaezkoa da zentroek izan behar dituzten ezaugarriak zehaztea, egungo eskariari erantzuteaz gain, adingabetasunaren problematikak biltzen dituen egoera berriei aurre egiteko. Eta, are gehiago, helburuak betetzeko ezinbestekoa da talde profesional kualifikatua, prestatua, adingabe kopuru nahikoari dagokionez eta eraginkortasunez antolatua izatea.

Por último, los objetivos anteriores no son de posible cumplimiento sin la dotación de una red de Centros educativos que garantice el óptimo cumplimiento de las medidas de internamiento. La experiencia en la ejecución de las medidas de internamiento desde la aprobación de la hoy derogada Ley Orgánica 4/1992 y, de manera muy especial, la adquirida desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en la que siempre se ha tenido especial cuidado en el respeto a las Declaraciones, Recomendaciones y Directrices Internacionales, obliga a determinar las características que los Centros deben tener, no sólo para atender la demanda actual existente, sino también para hacer frente a las nuevas situaciones que la problemática de la minoría de edad va adoptando. Y, lo que es más importante, el cumplimiento de los objetivos no es posible sin un colectivo profesional cualificado, formado, en relación suficiente al número de personas menores y organizado eficazmente.

Horren ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, aholku-organo interesdunei entzunda, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2009ko apirilaren 21ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, oídos los órganos consultivos interesados, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 21 de abril de 2009,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDEA ETA ESKUMENA

OBJETO Y COMPETENCIA

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Dekretu honen xedea da askatasunaz gabetzeko neurriak betearazteko zentroek eduki beharko lituzketen baliabide materialak, funtzionalak eta giza baliabideak arautzea.

1.- El presente Decreto tiene por objeto la regulación de los requisitos materiales, funcionales y de personal que deberán reunir los centros para la ejecución de las distintas medidas privativas de libertad.

2.- Askatasunaz gabetzeko neurriak dira adingabeen erantzukizun penala arautzen duen legediak hala definitzen dituenak: barneratzea, barneratze terapeutikoa, eta asteburuko egonaldia zentroan.

2.- Son medidas privativas de libertad las que de este modo se definan en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad: el internamiento, el internamiento terapéutico y la permanencia de fin de semana en centro.

3.- Kautelazko eta atxilotzeko neurriak ere zentro horietan beteko dira.

3.- También se cumplirán en estos centros las medidas cautelares y la detención.

4.- Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen da etxebizitzan egindako asteburuko egonaldien neurrien egikaritzea.

4.- Queda fuera del ámbito de este Decreto la ejecución de las medidas de permanencia de fin de semana en el domicilio.

2. artikulua.- Eskumena.

Artículo 2.- Competencia.

1.- Justizia-arloko eskumena duen saila arduratuko da Legean aurreikusitako neurriak behar bezala egikaritzen direla bermatzeko zerbitzu, erakunde eta programa egokiak sortu, zuzendu, antolatu eta kudeatzeaz. Era berean, beharrezkoak diren lankidetza hitzarmenak edo itunak ezarri ahal izango ditu beste erakunde batzuekin -Estatu, Udal edo Autonomia Erkidegoetako Administrazioko erakunde publikoekin, edo irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuekin- bere eskumeneko neurriak betearazteko, baina horrek, ezein kasutan, ez du esan nahi betearazpenaren erantzukizuna lagako duenik.

1.- El Departamento competente en materia de Justicia llevará a cabo la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en la Ley. Del mismo modo, podrá establecer convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la Administración del Estado, Local o de las Comunidades Autónomas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, sin que ello suponga en ningún caso cesión de la responsabilidad de la ejecución.

2.- Nolanahi ere, Gazte Justiziako zerbitzuak bere gain hartuko ditu honako zeregin hauek: adingabe bakoitzaren Hezkuntza Proiektu Indibiduala onartzea, komunikazioak organo judizialekin eta fiskaltzarekin neurrien betearazpenari dagokionez, hitzartutako zentroetan bizi diren adingabeak zehatzeko ahalmena, eta zentroen berrikuspen eta ikuskapen arrunta.

2.- En todo caso, el Servicio de Justicia Juvenil asumirá la aprobación de los Proyectos Educativos Individuales de cada persona menor, las comunicaciones con los órganos judiciales y fiscalías en relación con la ejecución de la medida, la potestad sancionadora respecto a los menores residentes en centros conveniados, así como la supervisión e inspección ordinaria de los centros.

3. artikulua.- Zentroen helburua.

Artículo 3.- Finalidad de los centros.

Zentro horiek helburu bikoitza dute:

La finalidad de estos centros es doble:

1.- Barneratzeko, barneratze terapeutikoko eta asteburuko egonaldiko neurriak betearaztea, lan-agintaritzak ezarritako erregimenaren arabera.

1.- El cumplimiento de las medidas de internamiento, internamiento terapéutico, en el régimen establecido por la autoridad judicial, y de permanencia de fin de semana.

2.- Bertan hartzen diren pertsonei arreta osoa ematea, normalizazioa, garapen pertsonala eta helduen bizitzarako bidea helburu duen hezkuntzako esku-hartzea eskainiz, haien bizimodu autonomoa sustatzeko.

2.- La atención integral a las personas acogidas en los mismos, ofreciendo una intervención educativa orientada hacia la normalización, el desarrollo personal y el tránsito a la vida adulta para favorecer su desenvolvimiento autónomo.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

PRINTZIPIOAK, ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

PRINCIPIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES

4. artikulua.- Neurrien betearazpeneko printzipio gidariak.

Artículo 4.- Principios rectores del cumplimiento de las medidas.

1.- Askatasunaz gabetzeko neurririk ezin izango da betearazi indarreko araudian aurreikusitako prozeduraren arabera emandako ebazpen judizial irmo baten bidez ez bada.

1.- No podrá ejecutarse ninguna medida privativa de libertad sino en virtud de resolución judicial firme dictada de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente.

2.- Neurri judizialak Adingabeen Epaitegi eskudunaren kontrolpean betearaziko dira, Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 44. artikuluan xedaturiko moduan.

2.- La ejecución de las medidas judiciales se realizará bajo el control del Juzgado de Menores competente, en los términos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

3.- Hartzen diren neurriak adingabeen eskubide eta berme indibidualak zorrotz errespetatuta betearaziko dira, eta entitate publikoaren betebeharra izango da horren eraginkortasuna zaintzea. Ondorio horietarako, Gazte Justiziako Zerbitzuak adingabeei informatzen zaiela bermatuko du, eta Ikuskapen Zerbitzuarekiko eta bestelako kontrol-entitateekiko irisgarritasuna erraztuko die.

3.- Las medidas que se adopten serán ejecutadas con respeto escrupuloso a los derechos y garantías individuales de las personas menores de edad, siendo obligación de la entidad pública velar por su efectividad. A estos efectos, el Servicio de Justicia Juvenil garantizará que se informe a las personas menores y les facilitará el acceso al Servicio de Inspección y otras entidades de control.

4.- Neurrien betearazpena gutxieneko esku-hartzearen printzipioan oinarrituko da, horren alderdi juridikoan eta hezitzailean. Une bakoitzean beharrezkoa denaz haratago ez da mugatuko askatasuna, eta ez da adingabearentzat ezinbestekoa dena baino gehiago esku hartuko.

4.- La ejecución de las medidas se basará en el principio de intervención mínima, en su aspecto jurídico y educativo. No se limitará la libertad más allá de lo imprescindible en cada momento ni se intervendrá más de lo necesario para la persona menor.

5.- Zentroetako bizitzak edozein adingaberen eguneroko bizimodua hartu beharko du eredu gisa, askatasunaz gabetzeak adingabearentzat eta haren familiarentzat izan ditzakeen ondorio txarrak murriztuz, gizarte-harremanen loturen alde eginez eta gizarteratze-prozesuan erakunde publiko eta pribatuen elkarlan eta parte-hartzearen alde eginez.

5.- La vida en los Centros deberá tomar como referencia la vida cotidiana de cualquier persona menor de edad, reduciendo los efectos negativos que la privación de libertad pueda representar para ella y su familia, favoreciendo los vínculos sociales y la colaboración y la participación de las entidades públicas y privadas en el proceso de integración social.

6.- Zentroetako bizitzaren helburua izango da adingabea prestatzea askatasunean bizitzeko, adingabearen bilakaerak ahalbidetzen duen askatasun- eta erantzukizun-maila handienak emanez.

6.- La vida en los centros estará destinada a preparar a la persona menor de edad para la vida en libertad, proporcionándole las mayores cotas de libertad y responsabilidad que su evolución permita.

7.- Prestakuntza-arloko izaera, izaera hezitzailea, arreta afektiboko izaera, izaera psikosoziala, lan-arloko izaera eta aisialdiko izaera izango dute programek eta jardunek. Neurriaren betearazpeneko Hezkuntza Proiektu Indibidualetan esanbidez ezarrita jasoko dira, eta funtsezkoak izango dira adingabearen ezaugarri pertsonalentzat, premientzat eta interesentzat.

7.- Los programas y actuaciones tendrán naturaleza formativa, educativa, de atención afectiva, psico-social, laboral y de ocio. Quedarán expresamente establecidas en Proyectos Educativos Individuales de ejecución de la medida y serán fundamentadas en las características personales, necesidades e intereses de la persona menor.

8.- Neurriaren betearazpenaren edo adingabearen inguruko funtseko elementuentzat ondorioak dituzten edo izan ditzaketen erabakiak modu kolejiatuan hartuko dira, eta diziplinarteko edukia izango dute. Objektibotasun, inpartzialtasun eta segurtasun juridikoa bermatzen duten prozesuen bitartez hartzen direla bermatuko da.

8.- Las decisiones que afecten o pudieran afectar a elementos esenciales del cumplimiento de la medida o de la esfera personal de la persona menor se tomarán de forma colegiada y tendrán contenido interdisciplinar. Se garantizará su adopción a través de procesos que garanticen la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurídica.

9.- Adingabeen gaineko jardun profesionalak isilpekoak izango dira, eta adingabearen eta haren familiaren bizitza pribatuan beharrezkoa ez den esku-sartzerik ez dute bilduko. Informazioaren isilpeko tratamenduari dagokionez, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa aplikatuko da.

9.- Las actuaciones profesionales respecto a las personas menores estarán marcadas por su carácter confidencial y la ausencia de ingerencias innecesarias en su vida privada y en la de sus familias. Será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, respecto al tratamiento confidencial de la información.

10.- Erakunde, entitate eta instituzio publikoek eta pribatuek beren artean lan egiteko eta beren jardunak koordinatzeko betebeharra dute, jardunak eraginkorrak izan daitezen eta baliabideen erabilera arrazionalarekin bat etor daitezen.

10.- Los organismos, entidades e instituciones públicas y privadas tienen la obligación de colaborar y de coordinar sus actuaciones para permitir actuaciones eficaces y acordes con una utilización racional de los recursos.

11.- Ikastetxeen segurtasuneko, zaintzako eta hezkuntzako eta esku-hartze arloko eskuliburuak gaztearen edo adingabearen eskubideen interes nagusiaren eta neurriaren helburu ona lortzearen eraginpean jarriko dira.

11.- Los manuales de seguridad, vigilancia e intervención educativa de los Centros Educativos se someterán al superior interés de los derechos de la persona joven o menor y a la consecución del buen fin de la medida.

12.- Neurriaren helburua da adingabea askatasunean bizitzeko prestatzea, eta, horretarako, betearazpenaren hasiera beretik lan egiten hasi behar da, legez posiblea den eta hezkuntzaren ikuspuntutik gomendagarria den une beretik eraginkorra izan dadin, Hezkuntza Proiektu Indibiduala egokituta edo neurria Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren arabera aldatzeko proposatuta.

12.- El objetivo de la medida es la preparación de la vida en libertad, para lo cual debe comenzarse a trabajar desde el comienzo de la ejecución para que sea efectiva desde el momento en que sea legalmente posible y educativamente aconsejable, mediante la adaptación del Proyecto Educativo Individual o la pertinente propuesta de modificación de la medida conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

5. artikulua.- Ikastetxeetan hartutako pertsonen eskubideak.

Artículo 5.- Derechos de las personas acogidas en los Centros Educativos.

Dekretu honetan araututako Ikastetxeetan hartutako pertsonek honako eskubide hauek izango dituzte:

Las personas acogidas en los Centros Educativos regulados en este Decreto tendrán derecho:

1.- Konstituzioan, Espainiak berretsitako Nazioarteko Itunetan eta gazte-justiziaren arloko indarreko gainerako ordenamendu juridikoan aitortutako eskubide zibil, politiko, sozial, erlijiozko, ekonomiko eta kulturazkoak baliatzeko eskubidea.

1.- A ejercer los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, económicos y culturales reconocidos por la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por España y el resto del ordenamiento jurídico vigente en materia de justicia juvenil.

2.- Honako hauek errespeta diezazkieten: nortasuna, askatasun ideologikoa eta erlijiozkoa, neurriaren edukiaren eraginpean ez dauden legezko eskubide eta interesak, bereziki adingabetasun zibilaren berezko eskubide eta interesak, eta Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 56. artikuluan bildutako eskubide guztiak.

2.- A que se respete su personalidad, su libertad ideológica y religiosa, los derechos e intereses legítimos no afectados por el contenido de la medida, especialmente los inherentes a la minoría de edad civil, así como todos los derechos contemplados en el artículo 56 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

3.- Honako hauei buruzko informazio pertsonal eta eguneratua jasotzeko eskubidea: eskubideei eta beharrei buruz, egoera pertsonalari eta judizialari buruz, Zentroaren barne-funtzionamenduko arauei buruz, hezkuntza Proiektu Indibidualaren edukiari eta bilakaerari buruz, eta azken horren betearazpenean egiten diren ebaluazioei buruz. Informazioa ulertzen duten hizkuntza batean eman beharko zaie, eta, hala badagokio, haien ulermen-gaitasunari edo premia bereziei egokitutako formatua, hiztegia eta idazkuntza erabiliko da.

3.- A recibir información personal y actualizada acerca de sus derechos y obligaciones, de su situación personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno del Centro y del contenido y evolución de su Proyecto Educativo Individual y las evaluaciones que se hagan de su cumplimiento. La información deberá facilitarse en un idioma que entiendan y, en su caso, en un formato, vocabulario y redacción adaptados a su capacidad de entendimiento o a sus necesidades especiales.

4.- Ikastetxean erreklamazioak aurkezteko dauden prozeduren informazioa jasotzeko eskubidea, beren mailari eta ulermen-gaitasunari egokitutako hizkuntza batez; halaber, zentroaren zuzendaritzari, autonomia-erkidegoko administrazioari, agintaritza judizialei, Fiskaltzari, Arartekoari, Herriaren defendatzaileari edo Haurren eta Nerabeen defendatzaileari eskaerak eta kexak agertzeko aukerari buruz ere informazioa jasotzeko eskubidea; orobat, beren eskubide eta interesak defendatzearren legedian aurreikusitako legezko errekurtso guztiak aurkeztu ahal izateko eskubidea.

4.- A ser informadas, en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de los procedimientos de reclamación existentes en el Centro educativo y de la posibilidad de formular peticiones y quejas a la dirección del Centro, a la Administración autonómica, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Ararteko, al Defensor del Pueblo o al defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia, y a presentar todos los recursos legales que prevé la legislación vigente en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

5.- Gertuko ahaide baten edo harreman estua duen beste edonoren heriotzari, istripuari edo gaixotasun larriari buruz lehenbailehen informatua izateko eskubidea, eta baita haren familiak jakinarazitako beste edozein berri garrantzitsuri buruz ere.

5.- A ser informadas sin dilación de la defunción, accidente o enfermedad grave de un pariente cercano o de otra persona íntimamente vinculada con él, y de cualquier otra noticia importante comunicada por su familia.

6.- Diskriminaziorik gabe zainduak izateko eskubidea (adin, egoera zibil, sexu, sexu-joera, gaitasun fisiko edo psikiko, osasun-egoera, hizkuntza, kultura, erlijio, sinesmen, ideologia edo beste edozein ezaugarri edo egoera pertsonal, ekonomiko edo sozialengatik bereizkeriarik eragin gabe); eta beren jatorriak errespetatuz eta dakarten kultura- edo erlijio-ondarea gordetzeko laguntasuna emanez zainduak izateko eskubidea.

6.- A ser atendidas sin discriminación por razón de nacimiento, edad, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, respetando sus orígenes y favoreciendo la conservación de su bagaje cultural y religioso.

7.- Haien espedientean dauden datuen konfidentzialtasuna errespetatua izateko, eta datu horiek isilean erabiltzea; gainera, edonori ez zaio jakinaraziko barneratuta daudela, inola ere ez.

7.- A que se respete la confidencialidad de los datos que consten en su expediente y el deber de reserva en su utilización; en este sentido, su condición deberá ser estrictamente reservada frente a terceros.

8.- Beren egoera legala uneoro jakitea, eta beren legezko ordezkariek haien egoerari eta bilakaerari buruz eta dagozkien eskubideei buruz informatuak egotea, betiere indarreko legedian aurreikusten diren mugak errespetatuz.

8.- A conocer su situación legal en todo momento, así como que sus representantes legales están informados sobre su situación y evolución, así como de los derechos que les corresponden, con los límites previstos en la legislación vigente.

9.- Beren abokatuekin harremanak eduki ahal izatea isilean, orobat eskumena duen Adingabeen Epaitegiarekin, Fiskaltzarekin eta Ikastetxeak ikuskatzeko eskumena duten zerbitzuekin.

9.- A comunicarse reservadamente con sus letrados y letradas, con el Juzgado de Menores competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios competentes para la inspección de los Centros Educativos.

10.- Euren bizitzaren, segurtasunaren eta osasunaren errespetua zaintzeko eskubidea. Horretarako, adingabeek doako arreta jasoko dute Euskal Autonomia Erkidegoko asistentzia- eta ospitale-sare publikoaren bitartez, adingabearen edo hirugarren pertsonen osasunarentzat edo bizitzarentzat arriskutsuak izan daitezkeen gaixotasun infekto-kutsakorrak detektatzeko proba analitikoak egitea barne. Osasun-sare publikoak arreta emango die adingabeei, eta Justiziaren arloko eskumena duen sailak bermatuko du osasun-sare publikoak estaltzen ez duen medikuak agindutako arreta medikua jasotzen duela. Hala badagokio, Ikastetxe batean sartzerakoan, adingabearen osasun-asistentziarako txartela kudeatuko da.

10.- A que se vele por su vida, integridad física y salud. A tales efectos, las personas menores serán atendidas gratuitamente a través de la red asistencial y hospitalaria pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluida la realización de pruebas analíticas para la detección de enfermedades infecto-contagiosas que pudieran suponer un peligro para la salud o la vida de la propia persona menor o de terceras personas. La red pública de salud atenderá a las personas menores de edad y el Departamento competente en materia de Justicia garantizará que reciba la atención médica prescrita por facultativo que no está cubierta por la sanidad pública. Al ingreso en un Centro Educativo, en su caso, se gestionará su tarjeta de asistencia sanitaria.

11.- Eguneroko bizitzarako oinarrizko premiak, erabat garatzeko bete behar direnak, beteta izatea.

11.- A tener cubiertas las necesidades básicas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.

12.- Derrigorrezko oinarrizko hezkuntza doan jasotzea, lanbide-heziketa egokia jasotzea, eta, adingabeak legez ezarritako lan egiteko adina baldin badu, ordainduriko lan bat izatea, entitate publikoaren disponibilitatearen arabera, eta legez dagozkion gizarte-prestazioak eta uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuaren -adingabeen erantzukizun penala arautzen duen 5/2000 Lege Organikoa onartzen duena- 53.4 artikuluan biltzen diren gainerako bermeak izatea. Horretarako, Zentroak programatutako jardueretan parte hartu ahal izango du, eta askatasunean bizitzeko egokiak diren hezkuntza-, kirol-, kultura- eta gizarte-arloko baldintzak eskaintzen dituen inguru bat izango du.

12.- A recibir enseñanza básica obligatoria gratuita, formación laboral adecuada y, en caso de que la persona menor tenga la edad laboral legalmente establecida, a un trabajo remunerado, dentro de la disponibilidad de la entidad pública, y a las prestaciones sociales que legalmente les corresponda y demás garantías que se recogen en el artículo 53.4 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. A tales efectos podrá participar en las actividades programadas por el Centro y dispondrá de un ambiente que provea de las condiciones educativas, deportivas, culturales y sociales adecuadas con referencia a la vida en libertad.

13.- Hezkuntza Proiektu Indibidual bat izateko eskubidea, eta proiektuaren lantzean eta aldizkako ebaluazioan parte hartzeko eskubidea.

13.- A disponer de un Proyecto Educativo Individual y a participar en su elaboración y evaluación periódicas.

14.- Bere etxebizitzatik gertu dagoen Ikastetxe batean bizitzeko eskubidea, neurriaren erregimenaren arabera eta Zentroari atxikitzeko irizpideen arabera, familia-harremanak sustatze aldera, eta familia- eta gizarte-ingurunetik aldentzearen ondorio txarrak saihesteko helburuarekin.

14.- A residir en un Centro Educativo cercano a su domicilio, de acuerdo con el régimen de la medida y los criterios de adscripción a Centro, para que sus relaciones familiares se vean favorecidas, con el objetivo de evitar los efectos negativos del alejamiento de su entorno familiar y social.

15.- Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo kokatutako Zentro bati atxikiak ez izateko eskubidea, salbuespenetan izan ezik, eta Adingabeen Erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoan araututako prozeduren arabera.

15.- A no ser adscritas a un Centro situado fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo en las excepciones y con los procedimientos regulados en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

16.- Zentroko langileek eta gainerako bizikideek norberaren duintasunaren eta erantzukidetasunaren zentzuaren sustapenarekin bat etorriz tratatua izatea.

16.- A ser tratadas de modo acorde al fomento de su sentido de la dignidad y responsabilidad, por el personal del Centro y por los demás residentes.

17.- Ezarritako neurriaren betearazpen-fase guztietan bere intimitatea errespetatua izatea.

17.- A que se respete su intimidad en todas las fases de ejecución de la medida impuesta.

18.- Bere gurasoekin, legezko ordezkariekin, ahaideekin edo beste pertsona batzuekin askatasunez komunikatzeko eskubidea, betiere bere interesaren aurkakoa ez bada, eta, era berean, Ikastetxean bisitak izateko eta, araudiarekin bat etorriz, irteerak eta baimenak baliatzeko eskubidea.

18.- A comunicarse libremente con sus padres y madres, representantes legales, familiares u otras personas, salvo que fuera contrario a su interés y a recibir visitas en el Centro Educativo y disfrutar de salidas y permisos conforme a la normativa reglamentaria.

19.- Bere kargura dauden hiru urtetik beherako seme-alabak ondoan izateko eskubidea, ordenamendu juridikoan aurreikusten diren baldintzen arabera.

19.- A tener en su compañía a sus hijos e hijas menores de tres años que estén a su cargo, en las condiciones y con los requisitos que se prevén en el ordenamiento jurídico.

20.- Bere erlijioaren errituak, festak eta elikadura-arauak kontuan hartuak izatea, betiere gainerako adingabeen eskubideekin edo Zentroaren antolamenduarekin bateragarriak baldin badira.

20.- A observar la alimentación, ritos y fiestas de la confesión religiosa que profese que no sean incompatibles con los derechos de las y los demás menores o con la organización del Centro.

21.- Zentrotik irteterakoan legez dagozkion langabeziagatiko prestazioak izateko eskubidea.

21.- A las prestaciones por desempleo que legalmente le correspondan a la salida del Centro.

22.- Gastu pertsonaletarako asteko paga bat jasotzeko eskubidea, bere hezkuntza-proiektu indibidualean oinarrituta.

22.- A recibir una paga semanal para sus gastos personales, con base en su proyecto educativo individual.

6. artikulua.- Hartutako pertsonen betebeharrak.

Artículo 6.- Obligaciones de las personas acogidas.

Dekretu honetan araututako Ikastetxeetan hartutako pertsonek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las personas acogidas en los Centros Educativos regulados en este Decreto tendrán las siguientes obligaciones:

1.- Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 57. artikuluan aurreikusitako betebehar guztiak.

1.- Todas las previstas en el artículo 57 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

2.- Ikastetxean geratzea neurria amaitzen den arte, kanpoan eman edo egin daitezkeen baimenak, irteerak eta jarduerak aparte utzi gabe.

2.- Permanecer en el Centro Educativo hasta el momento de la finalización de la medida, sin perjuicio de los permisos, salidas y actividades que se puedan conceder o realizar en el exterior.

3.- Zentroko funtzionamendu-arauak errespetatu eta betetzea, baita bertako langileen gida-lerro edo jarraibideak ere, haiek beren eginkizunak legezkotasunez betetzen ari direla ematen dizkietenak.

3.- Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del Centro y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aquél en el ejercicio legítimo de sus funciones.

4.- Zentroan lan egiten duten edo bertan bizi diren pertsona guztiekiko errespetuzko eta adeitasunezko jarrera izatea. Era berean, betebehar hau baliozkoa da programatutako irteerak edo jarduerak egiterakoan harremanak dituen pertsona guztientzat.

4.- Mantener una actitud de respeto y consideración hacia cuantas personas trabajen o convivan en el centro. Esta obligación es igualmente válida para todas aquellas personas con las que se relacione durante la realización de salidas o actividades programadas.

5.- Zentroaren barruan jarduera antolatu bat lortzeko lan egitea; horretarako, ordena ona eta garbitasuna mantentzeko zentroaren barne-funtzionamenduko arauetan aurreikusitako nahitaezko prestazio pertsonalak egin behar dituzte.

5.- Colaborar en conseguir una actividad ordenada en el interior del centro; para lo que se deben realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de funcionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo.

6.- Zentroan bizi diren adingabe eta gazte guztien artean bizikidetasun egokia lortzeko lan egitea; horretarako, gatazkak konpontzeko ezarritako bideak erabiltzeaz gain, gatazkak konpontzeko indarkeriarik gabeko metodoak eta sexuen arteko berdintasunarekiko eta dibertsitatearekiko errespetuan oinarritutako bizikidetza-ereduak ikasi behar dituzte.

6.- Colaborar en conseguir una convivencia adecuada entre todas las personas menores y jóvenes que residen en el centro, para lo que se deben utilizar tanto los cauces establecidos para la resolución de conflictos como el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en el respeto a la igualdad de sexos y a la diversidad.

7.- Bizikidetza osasungarri bat lortzeko helburuarekin, zentroan ezarritako higieneko, osasuneko, janzkerako, elikadurako eta garbiketako arauak errespetatzea.

7.- Respetar las normas higiénico-sanitarias, de vestuario, alimentación y aseo personal establecidas en el centro con el objeto de conseguir una convivencia saludable.

8.- Zentroan bertan nahiz kanpoan bere esku jartzen diren instalazioak eta baliabide materialak behar bezala erabiltzea.

8.- Utilizar correctamente las instalaciones y los medios materiales que se pongan a su disposición tanto en el Centro como fuera de él.

9.- Egoera pertsonalaren arabera, beren Hezkuntza Proiektu Indibidualean ezarritako prestakuntza-jardueretan, lan-arloko jardueretan, jarduera psikosozialetan eta aisialdiko jardueretan parte hartzea, askatasunean izango duen bizitzarako prestatzearren. 16 urtez azpiko adingabeen kasuan, prestakuntza-jarduerak dagozkien derrigorrezko oinarrizko hezkuntza jasotzean oinarritzen dira.

9.- Participar en las actividades formativas, laborales, psicosociales y de ocio establecidas en su Proyecto Educativo Individual, en función de su situación personal a fin de preparar su vida en libertad. En el caso de menores de 16 años las actividades formativas se concretan en recibir la enseñanza básica obligatoria que les corresponda.

10.- Norberaren portaerez arduratzea, indarreko legedian aurreikusitakoaren arabera barne-erregimeneko araudian ezartzen diren ondorioak onartuta. Horrek esan nahi du legez ezarritako diziplina-neurriak bete beharko direla.

10.- Responsabilizarse de los comportamientos propios aceptando las consecuencias que se establezcan en el reglamento de régimen interno conforme a lo previsto en la legislación vigente. Esto conlleva cumplir las medidas disciplinarias legalmente impuestas.

11.- Osasunari buruzko Lege Orokorrean ezarritakoaren esparruan, norberaren eta Zentroan bizi diren edo lan egiten duten gainerako pertsonen osasuna bermatzeko beharrezkoak diren azterketa eta proba medikuak egitea.

11.- En el marco de lo establecido en la Ley General Sanitaria, someterse a los reconocimientos y pruebas médicas necesarias para garantizar el derecho a su propia salud y la de los demás personas que convivan o trabajen en el Centro.

12.- Edozein espediente irekitzen deneko legez ezarritako prozedurentzat instantzia judizialetan (fiskaltza, auzitegiko medikua, talde teknikoak, eta abar) eskatzen zaizkion egintza guztietara bertaratzea eta parte hartzea.

12.- Acudir y colaborar en cuantas acciones sean requeridas desde las instancias judiciales (fiscalía, forense, equipos técnicos,...) para los procedimientos legalmente establecidos ante la apertura de cualquier tipo de expediente.

13.- Medikuak agintzen dizkion eta osasun egokiagoa lortzeko balio duten tratamendu medikuak betetzea, jakinarazitako onespenari jarraiki, eta gutxienez adingabearekin bizi diren beste pertsona batzuk barnean har ditzaketenen kasuan.

13.- Cumplir los tratamientos médicos prescritos por el personal facultativo y que sirvan para favorecer una salud más adecuada, atendiendo al consentimiento informado, por lo menos de aquellos que pudieran involucrar a otras personas que convivan con la persona menor.

7. artikulua.- Profesionalen eskubideak.

Artículo 7.- Derechos de las personas profesionales.

Zentroetako profesionalek honako eskubide hauek izango dituzte:

Las personas profesionales de los Centros tendrán los siguientes derechos:

1.- Zentroaren ezaugarri berezietara egokitzen laguntzeko hasierako prestakuntza izateko eskubidea, eta lanpostuan dauden bitartean etengabeko lanbide-prestakuntza izateko eskubidea.

1.- A acceder a una formación inicial destinada a facilitar su adaptación a las particulares características del Centro y a beneficiarse de una formación profesional continuada durante su permanencia en el puesto.

2.- Laguntza eta aholkularitza teknikoa izateko eskubidea; horiei esker, gizaki gisa eta teknikoki laguntzen dietela sentituko dute, eta beren eginkizunak betetzen dituztenean egiaztatzea eta gogoeta egitea erraztuko da.

2.- A disponer de un acompañamiento y asesoramiento técnico que les permita sentirse apoyadas humana y técnicamente y que facilite el contraste y la reflexión en el desarrollo de sus funciones.

3.- Gazte Justiziako Zerbitzutik arreta egokiena eta eraginkorrena bermatzeko beharrezkoa den informazio guztia jasotzeko eskubidea. Aurrekoari dagokionez, informazio hori Banakako Hezkuntza Planean jasotakoa izango dela ulertuko da.

3.- A que el Servicio de Justicia Juvenil ponga a su disposición toda la información que resulte necesaria para garantizar la atención más adecuada y eficaz. A efectos de lo anterior, se entenderá que dicha información será la recogida en el Plan Educativo Individual.

4.- Gazte Justiziako Zerbitzuaren eskutik edo, hala badagokio, beren eginkizunak gauzatzen dituzten zentroaren mendeko erakunde laguntzailearen eskutik, aplikagarriak diren baldintza material, funtzional eta pertsonalen araudi erregulatzailean egin daitezkeen aldaketei buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea, eta baita beren lanaren garapenean ondorioak izan ditzakeen beste edozein informazio eskuratzeko eskubidea ere.

4.- A que el Servicio de Justicia Juvenil o, en su caso, la entidad colaboradora de la que dependa el Centro en el que realizan sus funciones, ponga a su disposición la información relativa a posibles modificaciones en la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal que resulte de aplicación, así como cualquier otra información que pudiera afectar al desarrollo de su trabajo.

5.- Parte hartzeko eskubidea eta, eskubide hori eraginkortasunez betetzeko honako hau egin ahal izango dute:

5.- A la participación y, en garantía del ejercicio efectivo de este derecho, podrán:

a) erakundean eta zerbitzuen funtzionamenduan parte hartu ahal izango dute, parte hartzeko organoen bitartez;

a) intervenir en la organización y en el funcionamiento de los servicios por medio de órganos de participación;

b) zerbitzuen kalitatea aldizka ikuskatzeko eta ebaluatzeko prozeduretan parte hartu ahal izango dute;

b) participar en los procedimientos de inspección y de evaluación periódica de la calidad de los servicios;

c) iradokizunak eta kexak aurkeztu ahal izango dituzte.

c) presentar sugerencias y quejas.

6.- Eskubidea izango dute behar diren bitartekoak izateko zerbitzua Dekretu honetan arautzen diren baldintza tekniko-material, funtzional eta langile-arlokoekin bat etorriz betetzen dela bermatzeko; horretaz gain, eskubidea izango dute administrazio publiko eskudunek hori kudeatzeko eskumenen eta baimentzeko, homologatzeko, ikuskatzeko, erregistratzeko eta ebaluatzeko eginkizunen esparruan betetzen dela zaindu dezaten.

6.- A disponer de los medios necesarios para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con los requisitos materiales, funcionales y de personal regulados en el presente Decreto y a que las administraciones públicas competentes velen por dicho cumplimiento en el marco de sus competencias de gestión y de sus funciones de autorización, homologación, inspección, registro y evaluación.

7.- Legediak eta dagozkion hitzarmenek, lan-arloko eta eginkizun publikoko eremuan, aitortzen dizkieten eskubide guztiak izango dituzte.

7.- Y en general todos los que, en el ámbito laboral y de la función pública, les reconozcan la legislación y los convenios correspondientes.

8. artikulua.- Profesionalen betebeharrak.

Artículo 8.- Obligaciones de las personas profesionales.

Zentroetako profesionalek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las personas profesionales de los Centros tendrán las siguientes obligaciones:

1.- Arau-hausle adingabeen eremuan, arreta psikosozialaren eta hezitzailearen eremuan, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren eremuan, indarrean dagoen araudia ezagutu eta betetzea, eta, bereziki, Zentroen antolamendua eta funtzionamendua arautzen duten arauak ezagutu eta betetzea.

1.- De conocer y cumplir la normativa vigente en el ámbito de personas infractoras menores de edad, atención psicosocioeducativa y en materia de igualdad de mujeres y hombres y, en particular, las normas reguladoras de la organización y del funcionamiento de los Centros.

2.- Jarduten duten Zentroetan eta beren jardunarekin lotutako beste edozein lekutan bizikidetzako eta elkarrenganako errespetuzko arauak betetzea.

2.- De guardar las normas de convivencia y respeto mutuo en los Centros en los que ejercen su actividad y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

3.- Zentroetan hartutako pertsonei eta gainerako profesionalei Dekretu honek zein indarrean dauden ordenamendu juridiko guztiek aitortzen dizkieten eskubide guztiak errespetatzea.

3.- De respetar todos los derechos reconocidos a las personas acogidas en los Centros y al resto de profesionales tanto en el presente Decreto como en el conjunto del ordenamiento jurídico vigente.

4.- Zerbitzua ematen duten Zentroetako eta horien jardunarekin lotutako beste edozein lekutako altzariak, tresnak, ekipamenduak eta, oro har, instalazio guztiak errespetatzea eta egoki erabiltzea.

4.- De respetar y utilizar correctamente el mobiliario, los utensilios, los equipamientos y, en general, todas las instalaciones de los Centros en los que prestan sus servicios y de cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

5.- Zentroaren arduradunari edo, beharrezko jotzen bada, Gazte Justiziako Zerbitzuari funtzionamenduan, antolaketan edo instalazioetan atzemandako irregulartasunak edo anomaliak jakinaraztea, baita barneratuen eskubideen urraketa larrien susmoak ere. Azken kasu horretan, erantzunik jasotzen ez badute, edo emandako erantzunak haien ustez urratu den eskubidearen errespetua asebetetzen ez duela irizten badiote, Fiskaltzari edo Adingabeen Epaitegiari emango diote egoeraren berri.

5.- De poner en conocimiento de la persona responsable del Centro o, si lo estimaran necesario, del Servicio de Justicia Juvenil, las irregularidades o anomalías que observen en el funcionamiento, la organización o las instalaciones, así como cualquier sospecha de vulneración grave de los derechos de las personas internas. En este último supuesto, si no obtuvieran respuesta o si consideraran que la respuesta no da satisfacción al respeto del derecho que consideran vulnerado, comunicarán la situación al Ministerio Fiscal o al Juzgado de Menores.

6.- Hezkuntza Proiektu Indibidualaren lantzean eta aplikazioan parte hartzea, baita horren ebaluazioan ere, ezarritako helburuak gauzatzen direla zaintze aldera.

6.- De participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo Individual, así como en su evaluación, al objeto de velar por la consecución de los objetivos marcados.

7.- Eta, oro har, Legediak eta dagozkien hitzarmenek lan-arloko eta eginkizun publikoko eremuan ezartzen dizkieten betebehar guztiak.

7.- Y en general, todas las que, en el ámbito laboral y de la función pública, les impongan la legislación y los convenios correspondientes.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

ZAINTZA ETA ESKU-HARTZE ARLOAK

ÁREAS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN

9. artikulua.- Jarduteko printzipio orokorra.

Artículo 9.- Principio general de actuación.

Gazte-justiziako ikastetxeen sareko zaintzaren esparruan, ikastetxeetan hartutako pertsonek honako eremu hauetan izan ditzaketen premiei modu egokian eta eraginkortasunez erantzuteko beharrezkoak diren baliabideekiko irisgarritasuna erraztu beharko da: Osasuna; Oinarrizko ohiturak (elikadura, higienea, itxura pertsonala eta loa); Ongizate emozionala; Autonomia eta erantzukizuna; Prestakuntza; Orientazioa eta laneratzea; Aisia eta astialdia; Gizarte- eta kultura-arloko identitatea; Gizartearen babesa; Bizitzeko baliabideak eta ostatua; eta gizarte- eta hezkuntza-arloko premia bereziak.

En el marco de la atención en la red de centros educativos de justicia juvenil, deberá facilitarse el acceso a los recursos que resulten precisos para responder adecuada y eficazmente a las necesidades que las personas acogidas en los mismos pudieran presentar en los siguientes ámbitos: Salud; Hábitos básicos (alimentación, higiene, aspecto personal y sueño); Bienestar emocional; Autonomía y responsabilidad; Formación; Orientación e incorporación laboral; Ocio y tiempo libre; Identidad socio-cultural, Apoyo comunitario; Medios de vida y alojamiento; y Necesidades socioeducativas especiales.

10. artikulua.- Osasuna.

Artículo 10.- Salud.

1.- Gazte Justiziako ikastetxeen sarean hartutako pertsonen osasun fisikoa eta psikikoa sustatu beharko da, gaixotasunak prebenituz, bizitza-jarraibide osasuntsuak sustatuz eta osasun-zerbitzuetarako sarbidea erraztuz, egokientzat hartzen diren koordinazio-bideen bitartez, eta bide horiek, hala badagokio, jarraitu behar den tratamenduari dagokionez ezartzen dituzten oharrei jarraituz.

1.- Deberá promoverse la salud física y psíquica de las personas acogidas en la red de centros educativos de justicia juvenil previniendo las enfermedades, promoviendo pautas de vida saludables y facilitando el acceso a los servicios de salud, mediante los cauces de coordinación que se estimen más oportunos y siguiendo las indicaciones que los mismos establezcan, en su caso, en relación con el tratamiento a seguir.

2.- Horretarako, nahitaezkoa izango da honako baldintza hauek betetzea:

2.- Al efecto, será necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Instalazioak osasungarritasun-baldintzetan edukitzea.

a) Mantener las instalaciones en condiciones de salubridad.

b) Zentroko eguneroko bizimoduaren jarraibideak bizitza osasuntsuaren berezko jarraibideetara egokitzea.

b) Adecuar las pautas de la vida cotidiana en los centros a las propias de una vida saludable.

c) Ariketa fisikoa bultzatzea eta erraztea.

c) Estimular y facilitar el ejercicio físico.

d) Egoiliarrei osasun-hezkuntzari, hezkuntza sexualari, eta toxikomanien prebentzioari eta gaixotasunei buruzko prestakuntza ematea eta, horretarako, informazio-materialak izatea.

d) Formar a las y los residentes en educación para la salud, educación sexual, y prevención de toxicomanías y enfermedades y contar al efecto con materiales informativos.

e) Mutilen eta nesken erantzukizuna sustatzea sexu-harremanen eta horien ondorioen eremuan.

e) Promover la responsabilidad de los chicos y de las chicas en las relaciones sexuales y sus consecuencias.

f) Sexu-harremanetan mutilen eta nesken asertibitatea lantzea eta negoziazio-gaitasuna hobetzea, arriskuzko harremanak onar ez ditzaten.

f) Trabajar la asertividad y mejorar la capacidad de negociación de los chicos y de las chicas en las relaciones sexuales para que no toleren relaciones de riesgo.

g) Osasun-zerbitzuek gomendatzen dituzten aldizkako kontrol medikuak egitea, baita 1774/2004 Errege Dekretuan ezarritako hasierako osasun-azterketa ere.

g) Llevar a cabo los controles médicos periódicos recomendados por los servicios de salud, además del examen de salud inicial establecido en el Real Decreto 1774/2004.

h) Gazte-justiziako ikastetxe batean bizi diren pertsona guztiek albait epe laburrenean osasun-txartel indibiduala (OTI) lortzen dutela bermatzea.

h) Garantizar que todas las personas residentes en un centro educativo de justicia juvenil disponga, en el plazo más breve posible, de la cartilla individual sanitaria (TIS).

i) Hala badagokio, dagokion erkidegoko osasun-zerbitzuetara bideratzea.

i) En su caso, derivar a los servicios de salud comunitarios correspondientes.

j) Behar bezala hornitutako botikina edukitzea, betiere nerabeen eskueratik kanpo.

j) Disponer de un botiquín debidamente equipado y fuera del alcance de los y las adolescentes.

k) Lehen laguntzetarako eskuliburu bat eta larrialdiko mediku-zerbitzuen telefonoak eta helbideak izatea bereziki horretarako den eta erraz kontsultatu eta irits daitekeen leku batean.

k) Disponer de un manual de primeros auxilios y los teléfonos y direcciones de los servicios médicos de urgencia, en un lugar específicamente destinado al efecto y de fácil consulta y acceso.

l) Barneratutako pertsonen historia mediko/sanitarioari buruz ezagunak diren datuak eguneratuta edukitzea, izandako gaixotasunak, txertoen egutegiak eta horien jarraipena, eta osasun-azterketen emaitzak eta gomendioak adieraziz.

l) Mantener actualizados los datos conocidos referidos a la historia médico-sanitaria de las personas internadas, con indicación de las enfermedades padecidas, el calendario y el seguimiento de las vacunas y los resultados y recomendaciones de los reconocimientos médicos.

m) Banakako esku-hartze planean edo banakako hezkuntza-planean jarraipen medikoa egiteko arlo bat sartzea.

m) Incluir en el plan de intervención individualizada o plan educativo individualizado un área de seguimiento médico.

n) Legezko egoerak ahalbidetzen badu, eta nerabearen goragoko interesaren aurkakotzat hartzen ez bada, aita eta ama edo legezko ordezkaria jarraipen medikoan sartzeko ahaleginak egitea.

n) Si la situación legal lo permitiera y no se estimara contrario al interés del o de la persona adolescente, tratar de implicar al padre y a la madre o representante legal en el seguimiento médico.

11. artikulua.- Oinarrizko ohiturak: elikadura, higienea, itxura pertsonala eta loa.

Artículo 11.- Hábitos básicos: alimentación, higiene, aspecto personal y sueño.

1.- Elikadurarekin zerikusia duten premiak zainduko dira, bai elikaduraren ikuspuntutik, bai hezkuntza- eta kultura-arloko ikuspuntutik.

1.- Deberán atenderse las necesidades relacionadas con la alimentación, tanto desde un punto de vista nutricional como educativo y cultural.

2.- Horretarako, nahitaezkoa izango da honako baldintza hauek betetzea:

2.- Al efecto, será necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Dietak osasungarria eta orekatua izan behar du bai kantitateari dagokionez, bai barietateari dagokionez; nolanahi ere, elikadura-premiak betetzen direla bermatuko da.

a) La dieta deberá ser sana y equilibrada en cantidad y variedad, garantizando, en todo caso, la cobertura de las necesidades nutricionales.

b) Zentroetan hartutako pertsonek elikadura osasungarria eta askotarikoa egin dezaten bultzatu beharko da, eta, ahal den neurrian, kultura- edo erlijio-arloko ohiturak, jarraibideak, gustuak edo estiloak kontuan hartuko dira.

b) Deberá estimularse a las personas acogidas en los centros a realizar una alimentación saludable y variada y se tendrán en cuenta en la medida de lo posible los gustos, estilos, costumbres o pautas culturales o religiosas.

c) Ahaleginak egingo dira otorduak harremanetarako eta komunikaziorako une atseginak izan daitezen.

c) Deberá procurarse que las comidas constituyan un momento agradable de relación y comunicación.

d) II. eta III. mailako zentroetan, lehentasunezko moduan, jateko eta janaria prestatzeko leku eta denbora egokiak ezarri beharko dira; hartutako neska-mutilek menuen prestaketan, erosketan, janaria prestatzean, eta horiekin lotutako zereginetan parte har dezaten bultzatuko da, betiere ezarritako neurriaren, gaitasunaren eta ezaugarri pertsonalen arabera.

d) Deberá destinarse un lugar y un tiempo adecuados para comer y para preparar la comida, de manera prioritaria en los centros de Nivel II y III; estimulándose la participación de los chicos y chicas acogidos en la preparación de los menús, en la realización de la compra, en la preparación de las comidas y en las tareas asociadas a las mismas, en función de la medida impuesta, capacidad y características personales.

e) Beharrezko ezagutzak sartu beharko dira, zentroetan hartutako pertsonek, etxeko lanak eta pertsonak zaintzea direla eta, gaur egun dauzkaten eta etorkizunean izan ditzaketen premien eta erantzukizunen ardura har dezaten.

e) Deberán incorporarse los conocimientos necesarios para que las personas acogidas en los centros se hagan cargo de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidado de las personas.

f) Adingabeei eta gazteei irakatsi beharko zaie elikadura-ohitura eta -trebetasun onuragarriak eta beren bilakaera-unerako egokiak direnak hartzen.

f) Deberá educarse a menores y jóvenes en la adquisición de hábitos y habilidades de alimentación saludables y adecuadas a su momento evolutivo.

3.- Higienearen arloko premiak zaindu beharko dira, eta, horretarako, beharrezkoak diren zaintzak emango zaizkie eta hezkuntza egokia emango zaie beren burua zaintzeko ohiturak eta trebetasunak har ditzaten.

3.- Deberán atenderse las necesidades de higiene, proporcionando los cuidados necesarios y procurando la educación adecuada para que vayan adquiriendo hábitos y habilidades de autocuidado.

4.- Horretarako, nahitaezkoa izango da honako baldintza hauek betetzea:

4.- Al efecto, será necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Adinaren, sexuaren eta osasun-egoeraren araberako higiene-premiak behar bezala zaintzea.

a) Atender adecuadamente las necesidades higiénicas de acuerdo con la edad, sexo y estado de salud.

b) Oinarrizko higiene-ohiturak norberegana ditzaten bultzatzea.

b) Promover la adquisición de hábitos de higiene básicos.

c) Hartutako pertsonengan higienearen arloko eta itxura pertsonalaren zaintzaren arloko ohiturak bultzatzea, autoestimuaren, duintasunaren eta erantzukizun pertsonalaren sentimenduekin lotuz.

c) Incentivar, en las personas acogidas, los hábitos de higiene y cuidado del aspecto personal, relacionándolo con los sentimientos de autoestima, dignidad y responsabilidad personal.

d) Garbitzerakoan eta janzterakoan autonomia izan dezaten laguntzea.

d) Favorecer la autonomía en el aseo y en el vestir.

e) Garbiketarako beren tresnak pertsonalak bihurtzen dituztela bermatzea, elkarri trukatzea saihestuz.

e) Garantizar la personalización de sus instrumentos de aseo evitando los intercambios.

f) Hartutako pertsona guztiek, zentroan sartzen direnetik, bertan daudenean eta zentrotik irteten direnean arropa eta garbitasunerako ekipo oso bat izan dezaten bermatzea.

f) Garantizar que todas las personas acogidas, desde el momento del ingreso, durante su estancia en el centro y en el momento de la salida, dispongan de un equipo completo de ropa y de aseo.

g) Arropa estiloari, kalitateari eta kantitateari dagokionez, beren adinarentzat egokia dela zaintzea.

g) Velar por que la ropa sea, en estilo, calidad y cantidad, adecuada a su edad.

h) Arropa garbia eta unerako eta gauzatzen ari diren jarduerarako egokia erabil dezaten bultzatzea, baita beren fisikoa eta adina kontuan hartuta egokia den estetikaren arabera jantzi daitezen bultzatzea ere, betiere beren zaletasunak errespetatuz.

h) Fomentar el uso de ropa limpia y adecuada al momento y a la actividad, así como a vestirse de acuerdo con una estética adecuada a su físico y edad, y respetando sus preferencias.

i) Arropa zaintzen eta egoera onean mantentzen irakastea.

i) Enseñarles a cuidar y mantener en buen estado su ropa.

j) Higiene pertsonalaren zaintza pribatutasunez gauzatzeko aukera bermatzen duten funtzionamenduko eta antolamenduko jarraibideak ezartzea zentroan.

j) Establecer pautas de funcionamiento y organización del centro que garanticen la posibilidad de cuidar de su higiene personal en condiciones de privacidad.

5.- Gazte-justiziako ikastetxe batean barneratutako pertsona bakoitzak loaren inguruan dituen premiak kontuan hartu beharko dira, egunean gutxienez 8 orduko loa errespetatuz.

5.- Deberán atenderse las necesidades de sueño de cada persona internada en un centro educativo de justicia juvenil, respetándose un mínimo 8 de horas diarias.

6.- Horretarako, nahitaezkoa izango da honako baldintza hauek betetzea:

6.- Al efecto, será necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Errutinak jarraitzea, bai jaikitzerakoan, bai oheratzerakoan.

a) Seguir rutinas, tanto para el momento de levantarse como para el de acostarse.

b) Lo dauden bitartean ikuskapena bermatzea.

b) Asegurar la supervisión durante el sueño.

c) Loaren aldaketak dituztenei edo sartu berriak direnei zaintza berezia ematea.

c) Prestar especial atención a quienes presentan alteraciones del sueño o acaban de ingresar.

12. artikulua.- Ongizate emozionala.

Artículo 12.- Bienestar emocional.

1.- Barneratzeko neurri judizial bat betetzen ari diren gazteen ongizate emozionala zaindu beharko da, taldean txerta daitezen sustatuz eta egoitza-harrerako baliabidearen barruan nahiz kanpoan beharrezkoak diren laguntzak dituztela bermatuz.

1.- Deberá procurarse el bienestar emocional de las personas que se encuentren cumpliendo una medida judicial de internamiento, promoviendo su inclusión en el grupo y asegurándose de que cuentan con los apoyos necesarios tanto dentro como fuera del recurso de acogimiento residencial.

2.- Horretarako, honako hau egin beharko da:

2.- A tal efecto, se deberá:

a) Egoiliarrek edo zentroko profesionalek beste egoiliarrak marjinatzeko edozein praktika saihestea.

a) Evitar cualquier práctica de marginación por parte de otras u otros residentes o de las personas profesionales del centro.

b) Pertsonaren garapen integrala lortzea sexuaren araberako estereotipo eta rol oro alde batera utzita, baita diskriminazio mota oro arbuiatzea ere.

b) Procurar el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en función del sexo y el rechazo de toda forma de discriminación.

c) Taldean adiskidetasun-loturen garapena sustatzea eta dituzten ezaugarri bereziak direla medio taldean integratzeko zailtasun handienak dituzten adingabeei eta gazteei.

c) Fomentar el desarrollo de lazos de amistad en el grupo y apoyar a menores y jóvenes que, por sus características especiales, presenten mayores dificultades de integración en el grupo.

d) Barneratutako gazteek beren bizikidetza-unitateko edozein profesionalengana jo dezaketela bermatzea, eta baita zentroko beste langileengana eta Gazte Justiziaren Zerbitzuko edo Talde Psikosozialetako beste langileengana ere, dituzten kezkak eta zalantzak jakinarazteko.

d) Asegurarse de que las personas internadas pueden acudir a cualquier profesional de su unidad convivencial, y a otros u otras trabajadores o trabajadoras del centro y del Servicio de Justicia Juvenil o de los Equipos Psicosociales para transmitirle sus preocupaciones y dudas.

e) Arreta banan-banan antolatzea hezitzailearen edo tutorearen figuraren bitartez. Hezitzaile edo tutore horrek banakako zaintzako guneak izango ditu astean behin gutxienez.

e) Organizar la atención de manera individualizada mediante la figura de la persona educadora-tutora, quien mantendrá espacios de atención individual con una periodicidad mínima semanal.

f) Adierazpen emozionala eta enpatia bultzatzea, emakumeen eta gizonen artean berdintasunean oinarritutako harremanak eraikitzeko funtsezko bi alderdi gisa.

f) Favorecer la expresión emocional y la empatía como aspectos fundamentales para la construcción de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.

13. artikulua.- Autonomia eta erantzukizuna.

Artículo 13.- Autonomía y responsabilidad.

1.- Adingabeen eta gazteen autonomia sustatuko da, eremu publikoan zein pribatuan, eta baita norberaren jokabideen gaineko erantzukizunaren garapena ere.

1.- Se promoverá la autonomía de menores y jóvenes, tanto en el ámbito público como en el privado, así como el desarrollo de la responsabilidad sobre sus conductas.

2.- Horretarako, nahitaezkoa izango da honako baldintza hauek betetzea:

2.- Al efecto, será necesario que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Eguneroko bizitza antolatzea, barneratutako pertsonek ordenaren eta aurreikusgarritasunaren zentzua hartzeko eta beren portaera kontrolatu ahal izateko moduan.

a) Organizar la vida cotidiana de modo que las personas internadas adquieran un sentido del orden y de la predictibilidad y puedan controlar su conducta.

b) Helduek zentroan dituzten erantzukizunak eta egoiliarrek autonomia handiagoz jardun dezaketen eremuak argitzea.

b) Clarificar las responsabilidades de las personas adultas en el centro y definir aquellos otros ámbitos en los que los y las residentes pueden actuar con mayor autonomía.

c) Hartutako gazteei laguntzea beren autonomia morala gara dezaten eta beren autonomia pertsonaleko eta gizarte-gaitasuneko mailak hobetuko dituzten portaera-jarraibideak gara ditzaten.

c) Ayudar a las personas acogidas a desarrollar su autonomía moral y a desarrollar pautas de conducta que mejoren sus niveles de autonomía personal y de competencia social.

d) Hartutako gazteei laguntzea parte har dezaten, lankidetzan jardun dezaten, egoerak eztabaidatu eta azter ditzaten, zentzu kritiko eraikitzailea izan dezaten, eta elkarrizketa gatazkak konpontzeko tresna bat izan dadin, hori ahalbidetuko duten guneak, jarduerak eta denborak antolatuz.

d) Ayudar a las personas acogidas a participar y colaborar, a debatir y analizar situaciones, a tener sentido crítico constructivo, a hacer del diálogo una herramienta en la resolución de conflictos, articulando espacios, actividades y tiempos que lo posibiliten.

e) Gero eta erantzukizun handiagoak har ditzaten ahalbidetzea eta erraztea, betiere beren gaitasunekin bat etorriz, eta beren bilakaera-unearen arabera; horretarako, norberearen gauzak zaintzeko eta besteen gauzak errespetatzeko sentimendua pizteko zereginak eman beharko zaizkie, eta dirua erabiltzen irakatsi beharko zaie.

e) Permitir y facilitar la asunción gradual de responsabilidades de acuerdo con sus capacidades y en función de su momento evolutivo, procediendo para ello a asignar tareas, a estimular el sentimiento de conservación de las pertenencias personales y de respeto de las pertenencias ajenas, así como enseñar a manejar el dinero.

f) Hartutako pertsonei laguntzea beren garapen pertsonal eta sozialerako egokiak ez diren portaerak aldatzeko; horretarako, esku-hartzeak bideratuko dituzten eta eskubideak babestuko direla bermatuko duten prozedura argiak garatuko dira.

f) Ayudar a las personas acogidas a modificar los comportamientos que resulten inadecuados para su desarrollo personal y social, desarrollando al efecto procedimientos claros que guíen las intervenciones y garanticen la protección de sus derechos.

14. artikulua.- Prestakuntza.

Artículo 14.- Formación.

1.- Gazte-justiziako zentroetan hartutako pertsonen eskola-prestakuntza eta/edo lanbide-prestakuntza bermatu beharko da.

1.- Deberá garantizarse la formación escolar y/o profesional de las personas acogidas en la red de centros de justicia juvenil.

2.- Horretarako, honako neurri hauek hartu beharko dira:

2.- Al efecto, deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) Eskolatzen direla bermatzea, nerabeek dituzten premietara gehien egokitzen den eskola-testuinguruan sartzeko eta, ahal denean, eta nerabeen goragoko interesen edo ezarritako neurriaren aurkakoa ez bada, beren ohiko ikastetxeetan egoteko ahaleginak eginez.

a) Garantizar la escolarización, procurando que los y las adolescentes sean integrados en el contexto escolar más adecuado a sus necesidades y manteniéndolos, cuando sea posible y siempre que no sea contrario a su interés o a la medida, en sus centros educativos habituales.

b) Koordinazio-loturak ezartzea neurria betearazten duen zentroaren eta ikastetxearen artean, batez ere eskolako tutorearen eta erreferentziazko hezitzailearen edo kanpo-harremanetako profesional arduradunaren artean, eta, ahal den neurrian, horien artean jardunak koordinatzea.

b) Establecer vínculos de coordinación entre el centro de cumplimiento de la medida y el centro educativo, preferentemente entre el tutor o tutora escolar y el educador o educadora de referencia o profesional responsable de las relaciones externas y, en lo posible, coordinar las actuaciones entre ambos.

c) Ikasteko ohiturak har ditzaten laguntzea.

c) Propiciar la adquisición de hábitos de estudio.

d) Gazte horiek prestatzeko material, gune, denbora eta estimulu egokiak dituztela bermatzea. Agindutako materialek hezkidetza-helburuak integratu behar dituzte, eta ez dute hizkuntza modu sexistan erabili behar, eta irudietan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua eta ez-estereotipatua bermatu behar dute.

d) Garantizar materiales, espacios, tiempo y estímulos apropiados para su formación. Los materiales didácticos han de integrar los objetivos coeducativos y hacer un uso no sexista del lenguaje y garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres en sus imágenes.

e) Behar ditzaketen eskolako eta eskolaz kanpoko laguntzak eskaintzea.

e) Ofrecer los apoyos escolares y extraescolares que precisen.

15. artikulua.- Lan-arloko orientazioa eta laneratzea.

Artículo 15.- Orientación e incorporación laboral.

1.- Nerabeak orientazio-zerbitzuetan eta laneratzeko zerbitzuetan sar daitezen lagundu behar izango da.

1.- Deberá facilitarse el acceso de las y los adolescentes a los servicios de orientación e incorporación laboral.

2.- Horretarako, honako neurri hauek hartu beharko dira:

2.- Al efecto, deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) 16 urte betetakoan, hezkuntzarekin edo prestakuntzarekin jarraituko ez duten nerabeei lan-arloko orientaziorako eta laneratzeko sarbidea sustatzea.

a) Promover el acceso a la orientación e incorporación laboral de las y los adolescentes que no vayan a proseguir su educación o su formación, a partir de la edad de 16 años.

b) Koordinazio-loturak ezartzea zentroaren eta lan-arloko orientazio-zerbitzuen, lana bilatzeko zerbitzuen eta laneratzeko zerbitzuen artean.

b) Establecer vínculos de coordinación entre el centro y los servicios de orientación laboral, búsqueda de empleo e incorporación laboral.

c) Hala badagokio, nerabeei laguntza eskaintzea laneratzeko prozesuan.

c) En su caso, ofrecer acompañamiento a las y los adolescentes en su proceso de incorporación laboral.

d) Prestakuntzari eta enpleguari dagokionez, emakumeen eta gizonen eredu ez-estereotipatuak eskaintzea.

d) Ofrecer modelos no estereotipados de mujeres y hombres en relación con la formación y el empleo.

e) Nesken eta mutilen artean enpleguaren nagusitasuna sustatzea, autonomia ekonomiko eta pertsonalerako funtsezko iturri gisa.

e) Promover en las chicas y chicos la centralidad del empleo como fuente fundamental de autonomía económica y personal.

16. artikulua.- Aisialdia eta astialdia.

Artículo 16.- Ocio y tiempo libre.

1.- Nerabeei beren eguneroko bizitzan txertatutako jolaserako eta aisiarako esperientziak (kultura- eta kirol-arlokoak) eman beharko zaizkie.

1.- Se deberá proporcionar a los y las adolescentes experiencias de juego y ocio, culturales y deportivas, integradas en su vida cotidiana.

2.- Horretarako, honako neurri hauek hartu beharko dira:

2.- Al efecto, deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) Beren estimulazio-premiei, jarduera fisikoko premiei, miaketa-premiei eta elkarrekintza ludikoen premiei erantzun beharko zaie.

a) Responder a sus necesidades de estimulación, de actividad física, de exploración y de interacción lúdica.

b) Komunitateko astialdiko jardueretan parte har dezaten sustatu eta erraztea.

b) Estimular y facilitar la participación en actividades de tiempo libre en la comunidad.

c) Norberaren premia, zaletasun eta interesetara egokituak dauden astialdiko jardueretan parte har dezaten laguntzea eta kultura-arloko jarduerak egin ditzaten sustatzea.

c) Facilitar la participación en actividades de tiempo libre variadas, adaptadas a las necesidades, las preferencias y los intereses individuales, y fomentar la realización de actividades culturales.

d) Beren astialdia modu autonomoan aprobetxatzeko eta antolatzeko gaitasuna har dezaten laguntzea, aisialdiko jarduerentzako aurrekontu bat baliatuz.

d) Favorecer la adquisición de la capacidad de aprovechar y organizar su tiempo libre de forma autónoma, disponiendo de un presupuesto dedicado a las actividades de ocio.

e) Neskek eta mutilek garatutako premiak, esperientziak eta gaitasunak kontuan hartzea.

e) Tener en cuenta las diferentes necesidades, experiencias y habilidades desarrolladas por las chicas y los chicos.

17. artikulua.- Gizarte- eta kultura-arloko identitatea.

Artículo 17.- Identidad socio-cultural.

1.- Gizarte- eta kultura-arloko identitateari eusten lagunduko zaie, identitatearekiko errespetua baita hezkuntza-ereduak izan behar duen printzipioetako bat.

1.- Se favorecerá la conservación de la identidad socio-cultural, siendo el respeto por la misma uno de los principios que debe inspirar el modelo educativo.

2.- Horretarako, nerabeen goragoko interesaren aurkakoa ez bada, honako neurri hauek hartu beharko dira:

2.- Al efecto, y siempre que no resulte contrario al interés superior de los y las adolescentes, deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) Gizarte- eta kultura-arloko identitateari eusten laguntzea, hurbiltasun hori ahalbidetuko dieten material didaktikoak edo kultura-arloko materialak eskuratzen eta jardueretarako sarbidea izan dezaten lagunduz.

a) Favorecer el mantenimiento de la identidad sociocultural facilitando el acceso a los materiales didácticos o culturales y a las actividades que permitan esa aproximación.

b) Gizarte- eta kultura-arloko aniztasunarekiko errespetua bermatzea Zentroaren antolamenduan.

b) Garantizar el respeto a la pluralidad sociocultural en la organización del Centro.

18. artikulua.- Laguntza komunitarioa.

Artículo 18.- Apoyo comunitario.

1.- Nerabeak komunitatean integra daitezen eta bertan parte har dezaten lagundu beharko da.

1.- Deberá favorecerse la integración y la participación de los y las adolescentes en la comunidad.

2.- Horretarako, nerabeen goragoko interesaren aurkakoa ez bada, honako neurri hauek hartu beharko dira:

2.- Al efecto, y siempre que no resulte contrario al interés superior de los y las adolescentes, deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) Nerabeen premiei modu egokienean erantzuten dieten baliabide komunitarioen erabilera sustatu eta antolatzea.

a) Promover y organizar la utilización de los recursos comunitarios que mejor respondan a las necesidades de los y las adolescentes.

b) Zentroa identifikatzen duten estigmatizazio-zeinuak saihestea egoiliarrei edo langileei.

b) Evitar signos de estigmatización que identifiquen el centro, a las y los residentes o a los trabajadores y trabajadoras.

c) Hezkuntza-, kultura-, edo aisia-arloetan erabilitako baliabide komunitarioak dibertsifikatzea.

c) Diversificar los recursos comunitarios utilizados en las áreas educativa, cultural o de ocio.

d) Erabilitako baliabide komunitarioen profesionalekin koordinazioan lan egitea, baliabide horiek hartutako nerabeen premietara nolabait egokitzeko ahaleginak eginez.

d) Trabajar en coordinación con las personas profesionales de los recursos comunitarios utilizados, procurando cierta adaptación de estos recursos a las necesidades de los y las adolescentes.

19. artikulua.- Bizitzeko baliabideak eta ostatua.

Artículo 19.- Medios de vida y alojamiento.

1.- Beharrezkoak diren jardun guztiak egingo dira bizileku egonkor bat eta oinarrizko bizi-baliabideak bermatzeko, hala badagokio, bizitza autonomo bat garatu ahal izateko.

1.- Se realizarán todas las actuaciones necesarias para garantizar un lugar estable de residencia y los medios de vida imprescindibles para, en su caso, poder llevar una vida autónoma.

2.- Horretarako, nerabeen goragoko interesaren aurkakoa ez bada, honako neurri hauek hartu beharko dira:

2.- Al efecto, y siempre que no resulte contrario al interés superior de los y las adolescentes, deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) Atzerritarren eta agiri-gabeen legezko egoera arautzeko beharrezkoak diren kudeaketa guztiak egitea: pasaportea, egoitza-baimena, lan-baimena, eta behar dezaketen beste edozein agiri.

a) Realizar cuantas gestiones resulten necesarias para regularizar la situación legal de las personas extranjeras y no documentadas: pasaporte, permiso de residencia, permiso de trabajo, así como cualquier otro documento que precisen.

b) Hartutako pertsonek jasotzeko eskubidea duten laguntzak, sorospenak eta edozein baliabide eta prestazio izapidetzea.

b) Tramitar las ayudas, subsidios y todo tipo de recursos y prestaciones a las que las personas acogidas tengan derecho.

c) Administrazioko beste instantzia eskudunen egoitza-baliabideetarako sarbidea erraztea.

c) Facilitar el acceso a los recursos residenciales de otras instancias de la administración competentes.

d) Emantzipazioan laguntzen duten programetarako edo zerbitzuetarako sarbidea bultzatzea.

d) Impulsar el acceso a programas o servicios favorecedores de su emancipación.

e) Enpleguko eta enplegagarritasunaren hobekuntzarako programetan parte hartzeari lehentasuna ematea, bizi-baliabideak ez dituzten edo prestakuntza-ibilbide bat jarraitu nahi ez duten nerabeekin.

e) Priorizar la participación en programas de empleo y de mejora de la empleabilidad con aquellas personas adolescentes que no cuenten con medios de vida o no quieran seguir un itinerario formativo.

20. artikulua.- Premia bereziak.

Artículo 20.- Necesidades especiales.

1.- Ingurune inklusiboa eta zaintza egokia eman beharko premia bereziak dituzten pertsonei, bai minusbaliotasunak dituztelako, bai jaio diren gizarte- eta familia-arloko ingurunetik eratorritako bestelako mugak dituztelako.

1.- Deberá ofrecerse un entorno inclusivo y una atención adecuada a las personas que presenten necesidades especiales, ya sea a causa de discapacidades, ya sea a causa de otras limitaciones derivadas del entorno social o familiar en el que han crecido.

2.- Horretarako, nerabeen goragoko interesaren aurkakoa ez bada, honako neurri hauek hartu beharko dira:

2.- A tal efecto, y siempre que no resulte contrario al interés superior de los y las adolescentes, deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) Ama-hizkuntza gisa Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako bat ez duten edo komunikaziorako bestelako metodoak behar dituzten hartutako pertsonei laguntza emango zaie, beren premiak eta nahiak adieraztea ahalbidetuz, eta zentroko langileekin eta taldeko gainerako neska-mutilekin komunikatzea ahalbidetuz.

a) Se prestará ayuda a las personas acogidas cuyo idioma materno no sea ninguno de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco o que necesiten métodos alternativos de comunicación, haciendo posible que transmitan sus necesidades y deseos y que se comuniquen con el personal del centro y con los demás chicos y chicas del grupo.

b) Nerabe haurdunei eta amak edo aitak diren nerabeei laguntza emango zaie. Horretaz gain, erantzukidetasuna eta zaintzaren etika sustatuko da.

b) Se prestará apoyo a las adolescentes embarazadas y a las y los adolescentes que sean madres o padres. Se fomentará además la corresponsabilidad y la ética del cuidado.

c) Premia bereziak dituzten nerabeek egokiagoak diren hezkuntza-, jolas- eta osasun-arloko kanpoko zerbitzu espezializatuak edo beste mota batekoak baliatuko dituzte. Egoitza-harrerako baliabideko langileek kontsultatutako espezialistek ezartzen dituzten jarduerak gauzatzen lagunduko dute.

c) Los y las adolescentes con necesidades especiales accederán a los servicios externos especializados de carácter educativo, recreativo, sanitario o de otra naturaleza, que resulten más idóneos. El personal del recurso de acogimiento residencial cooperará en la realización de las actividades que determinen los y las especialistas consultados.

21. artikulua.- Askatasunaz gabetzeko neurriaren betetze-aldian egilearen eta biktimaren arteko bitartekotzarako esku-hartzea.

Artículo 21.- Intervención de mediación autor-víctima durante el cumplimiento de la medida privativa de libertad.

1.- Bitartekotzaren helburua izango da (zuzenekoa edo zeharkakoa) adingabeak egitatearen erantzukizuna bere gain hartzea eta biktimari edo biktimei zuzenean edo zeharka konpontzea.

1.- La mediación, directa o indirecta, buscará la responsabilización de la persona menor por el hecho y la reparación directa o indirecta a la víctima o víctimas.

2.- Gazte Justiziako Zerbitzuak xedatuko du 1774/2004 Errege Dekretuaren 15. artikuluan aurreikusitako egilearen eta biktimaren arteko bitartekotza-zereginak gauzatzeko programa eta langile egokiak izan beharko direla zentro guztietan.

2.- El Servicio de Justicia Juvenil dispondrá que existan en todos los centros programas y personal adecuado para la realización de las funciones de mediación autor-víctima previstas en el artículo 15 del Real Decreto 1774/2004.

3.- Adingabearen eta biktimaren edo biktimen artean bitartekotza bat egitearen komenigarritasunaren azterlana Hezkuntza Proiektu Indibidual guztietan jasoko da.

3.- El estudio de la conveniencia de realizar una mediación entre la persona menor de edad y la víctima o víctimas formará parte de todos los Proyectos Educativos Individuales.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

ZENTROEN EZAUGARRIAK, TIPOLOGIA ETA ANTOLAMENDUA

CARACTERÍSTICAS, TIPOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS

22. artikulua.- Askatasunaz gabetzeko neurrien betearazpenerako Ikastetxeen ezaugarriak.

Artículo 22.- Características de los Centros Educativos de ejecución de las medidas privativas de libertad.

1.- Zentroen arkitektura-diseinuak eta haren instalazioek Zentroaren hezkuntza-proiektuaren zerbitzura egon beharko dute, eta haren garapena erraztu. Kokapenak esleituak dituzten helburuak eta zereginak gauzatzeko egokia izan beharko du. Zentroek, beren tamainaren eta ezaugarrien arabera, osasun- eta hirigintza-arloari, arlo arkitektonikoari eta segurtasunari eta higieneari dagokionez, indarreko legedian xedatutako ezaugarriak bete beharko dituzte, babes akustikoarekin, baldintza termikoekin, suteen aurkako babesarekin eta kanpoko nahiz barruko irisgarritasunarekin zerikusia duten baldintzak barne. Hornikuntzako materialek, altzariek eta dekorazioak kalitate duina izango dute eta barneratutako pertsonen adinera, ezaugarrietara eta premietara egokituta egongo dira, betiere funtzionaltasunari, ongizateari eta segurtasunari buruzko irizpideei jarraiki.

1.- El diseño arquitectónico de los Centros y las instalaciones deberán estar al servicio del Proyecto Educativo del Centro y favorecer su desarrollo. Su ubicación será la adecuada al cumplimiento de los objetivos y funciones que tenga asignados. Los Centros deberán cumplir, en función de su tamaño y características, las condiciones estipuladas en la legislación vigente en materia sanitaria, urbanística, arquitectónica y de seguridad e higiene, incluidos los requisitos relacionados con la protección acústica, las condiciones térmicas y la protección contra incendios. Los materiales de equipamiento, mobiliario y decoración tendrán una calidad digna y estarán adaptados a la edad, características y necesidades de las personas internas, siguiendo criterios de funcionalidad, bienestar y seguridad.

2.- Zentroak nerabe eta gazteentzako gainerako arreta-zerbitzuekin koordinatuak egongo dira, lehentasunez osasun, hezkuntza, prestakuntza, enplegu, aisia eta gizarte-zerbitzu arloko sareekin.

2.- Los Centros estarán coordinados con el resto de servicios de atención a la adolescencia y juventud, de manera prioritaria con las redes sanitarias, educativas, formativas, de empleo, tiempo libre y servicios sociales.

3.- Ikastetxeek edo Bizikidetza Unitateek tamaina txikia izango dute, adingabeek funtzionamenduan parte hartzen dutela senti dezaten, eta arreta pertsonalizatua bermatzeko.

3.- Los Centros Educativos o Unidades Convivenciales serán de tamaño reducido para que los menores se sientan partícipes de su funcionamiento y para que pueda garantizarse la atención personalizada.

4.- Egitura malgua eta balio anitzekoa izango dute, programak ager daitezkeen hezkuntza- eta terapia-arloko eskaera berrietara egokitzeko gai izan daitezen. Era berean, ezinbestekoa da beste eremuetan artaturiko jendearen eskaerei erantzuteko gaitasun propioa edo, besteekiko gaitasuna, izatea: prestakuntza, osasuna, bizitzeko ohiturak, enplegua, aisialdia, eta gizarte- eta familia-arloko eremua.

4.- Tendrán una estructura flexible y polivalente para que sean capaces de adaptarse en sus programas a las nuevas demandas educativas y terapéuticas que puedan presentarse. Asimismo, se hace necesario que tengan capacidad propia, o en relación con otros, para responder a las demandas de las personas atendidas en todos los ámbitos: formación, salud, hábitos de vida, empleo, tiempo libre, socio-familiar.

5.- Zentroek langile kualifikatuen zaintza izango dute. Zuzeneko hezkuntza-arretako profesionalen % 80k gutxienez erdi-mailako edo unibertsitateko goi-mailako titulazioa izan beharko du, eta ahal bada psikologiaren arloan, gizarte-arloan eta hezkuntza-arloan. Langile batek titulazio hori ez badauka (plantillaren % 20 gehienez ere), duen esperientzia eta prestakuntza egiaztatu beharko du, indarreko araudiaren arabera homologatutako entitate batek ziurtatuta.

5.- Los Centros estarán atendidos por personal cualificado. Al menos un 80% de los profesionales de atención educativa directa deberán poseer titulación de grado medio o superior universitario, preferentemente en las áreas psicosocioeducativas. Si algún profesional, hasta un máximo del 20% de la plantilla, no dispusiera de está titulación, deberá acreditar su experiencia y cualificación certificada por una entidad homologada conforme a la normativa vigente.

6.- Barneratze Zentroetan inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarrak daudela aintzat hartuta, adingabe horien hizkuntza dakien eta haien kultura ezagutzen duen langileak edo baliabideak izateko ahalegina egingo da, haiekin harremanetan jartzeko. Nolanahi ere, hezitzaileen eta neurrien egikaritzean esku hartzen duten gainerako profesionalen etengabeko prestakuntza sustatuko da, adingabe horien jatorrizko herrialdeen kulturaren inguruko prestakuntzari dagokionez.

6.- Debido a la presencia de menores extranjeros no acompañados en los Centros de internamiento, se procurará que exista personal o medios para relacionarse con estas personas menores en su idioma y que sea conocedor de su cultura. En todo caso se potenciará la formación continua de las y los educadores y demás profesionales que intervengan en la ejecución de medidas respecto de la formación en la cultura de los países de los que son originarios estos menores.

7.- Segurtasunaren arloko zereginak Zentroaren Hezkuntza Proiektuaren zerbitzura egongo dira.

7.- Las funciones de seguridad estarán al servicio del Proyecto Educativo del Centro.

8.- Hezkuntza-proiektu integralak eta ebaluagarriak izango dituzte, eta Gazte Justiziako Zerbitzuak ezartzen duen aldizkakotasunarekin ebaluatuko dira.

8.- Estarán dotados de proyectos educativos integrales y evaluables, y serán evaluados con la periodicidad que el Servicio de Justicia Juvenil establezca.

9.- Komunikazioko eta koordinazioko prozedura egonkorrak ezarriko dira Gazte Justiziako Zerbitzuarekin, fiskaltzarekin eta talde teknikoekin.

9.- Se establecerán procedimientos estables de comunicación y coordinación con el Servicio de Justicia Juvenil, los Juzgados, fiscalías y equipos técnicos.

10.- Txostenak eta memoriak egingo dira urtero, Zentro bakoitzaren funtzionamenduari buruz.

10.- Se realizarán informes y memorias anuales sobre el funcionamiento de cada uno de los Centros.

23. artikulua.- Ikastetxe motak.

Artículo 23.- Tipos de Centros Educativos.

1.- Askatasunaz gabetzeko neurriak betetzeko zentroak txikiak, lurraldeka banatuak eta malguak izango dira. Gizabanakoak aintzat hartuz, sexuaren, neurri-motaren, neurriaren betearazpen-fasearen eta hezkuntzako esku-hartzearen premien araberako banaketa ahalbidetuko dute.

1.- Para el cumplimiento de las medidas privativas de libertad existirán centros de pequeño tamaño, territorializados, flexibles y que permitan la adscripción en función del sexo, el tipo de medida, la fase de ejecución de la medida y las necesidades de intervención educativa individualmente consideradas.

2.- Askatasuna gehien kentzen duten neurriak betetzeko, I. mailako Zentroak egongo dira.

2.- Para el cumplimiento de las medidas con mayor restricción de la libertad existirán Centros de Nivel I.

3.- Neurriak komunitatearekin harreman estua eskatzen duten iraupen laburreko erregimen itxian, erregimen erdirekian edo erregimen irekian betetzeko, integrazio komunitarioko Zentroak edo II. mailako zentroak izango dira.

3.- Para el cumplimiento de las medidas en régimen cerrado de corta duración, semiabierto o abierto que requieran una estrecha relación con la comunidad existirán los Centros de integración comunitaria o Nivel II.

4.- Autonomia Egoitzak edo III. mailako zentroak barneratzeko neurrien azken faseak betetzeko izango dira, betiere komunitatean integrazio estua eta adingabeak erantzukizuna modu autonomoan bere gain hartzea eskatzen dutenean.

4.- Las Residencias de Autonomía o de Nivel III serán centros destinados al cumplimiento de medidas de internamiento en sus últimas fases, cuando requieran una estrecha integración en la comunidad y una responsabilización autónoma de la persona menor.

24. artikulua.- I. mailako zentroak.

Artículo 24.- Centros de Nivel I.

1.- Kanpoaldearekiko kontaktuan murriztaileagoak diren neurriak eta/edo iraupen oso luzea duten neurriak bete behar dituzten adingabe edo gazteentzako Zentroek honako neurri mota hauek dituzten adingabeak hartuko dituzte funtsean: barneratze itxiko eta erdirekiko neurriak, barneratze terapeutiko itxia eta erdirekia, kautelazko barneratze-neurriak, eta asteburuko egonaldiko neurriak zentroan. Zentro hauek mistoak izan daitezke, eta barneratutako adingabeen adinarentzat, heldutasunarentzat, premientzat eta trebetasun sozialentzat egokiak izango dira.

1.- Los Centros dirigidos a menores o jóvenes que deban cumplir medidas más restrictivas en cuanto a su contacto con el exterior y/o sean de muy larga duración, acogerán fundamentalmente personas menores de edad sometidas a medidas de internamiento cerrado y semiabierto, internamiento terapéutico cerrado y semiabierto, medidas cautelares de internamiento y medidas de permanencia de fin de semana en centro. Estos centros podrán ser mixtos, y serán adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de las personas menores internadas.

2.- Adingabearen bilakaerak eskatzen duenean, neurria II. edo III. mailako zentro batean egitera bidaliko dira.

2.- Cuando la evolución de la persona menor lo determine, pasarán a cumplir la medida en un centro de Nivel II o III.

3.- Zentrotik bertatik honako jardun-arlo hauetaz arduratzeko beharrezko zerbitzuak izango dituzte: osasuna eta bizi-ohitura osasuntsuak, elikadura, eskola-prestakuntza, lanbide-heziketa, aisia, gizarte- eta familia-arlokoa, autonomia eta erantzukizuna, laguntza komunitarioa, oinarrizko ohituren jabekuntza, garapen psikosoziala, kirola. Nolanahi ere, I. mailako zentroetako batean gutxienez, unitate berezi bat izango da osasun mentaleko arazoak eta/edo drogazaletasuneko arazo larriak dituzten adingabeei asistentzia psikoterapeutikoa emateko; unitateak langile espezializatuak eta egokiak eta nahikoak izango ditu, baita hezkuntza- eta terapia-arloko tratamendurako programa espezifikoak ere.

3.- Contarán con todos los servicios necesarios para atender desde el propio Centro las siguientes áreas de actuación: salud y hábitos de vida saludable, alimentación, formación escolar, formación profesional, ocio, sociofamiliar, autonomía y responsabilidad, apoyo comunitario, adquisición de hábitos básicos, desarrollo psicosocial, deporte. En todo caso, en al menos uno de los Centros de Nivel I, existirá una unidad especial para la asistencia psicoterapéutica para menores con problemas de salud mental y/o problemas graves de drogodependencias, que contará con el personal especializado y adecuado y suficiente, así como con los programas específicos de tratamiento educativo y terapéutico.

4.- Era horretako zentroen kudeaketa ahal bada Justizia-arloko sail eskuduneko langileek egingo dute zuzenean.

4.- La gestión de este tipo de Centros será preferentemente asumida de forma directa por personal propio del Departamento competente en materia de Justicia.

5.- I. mailako zentroek honako plaza kopuru hauek izango dituzte gehienez ere: 9 plaza Bizikidetza Unitate bakoitzeko eta 40 plaza guztira.

5.- Los Centros de Nivel I en ningún caso podrán superar las 9 plazas por Unidad Convivencial y las 40 en total.

6.- Talde edo bizikidetza-unitate bakoitzeko gutxieneko hezitzaile kopurua 8 izango da, betiere sei pertsona edo gehiago hartzen dituztenean. Horretaz gain, unitate bakoitzak koordinatzaile bat izango du.

6.- El número mínimo de educadores y educadoras por cada uno de los grupos o unidades convivenciales, cuando acojan a seis o más personas, será de 8. Además cada una de estas unidades contará con un o una coordinadora.

7.- I. mailako zentroek gutxienez psikologo bat izango dute 20 plaza bakoitzeko, gizarte-langile bat 20 plaza bakoitzeko, eta Osakidetzako mediku-langile nahikoak osasun-arloko eguneroko arretarako. Barneratze terapeutikoko neurriak betetzen badira, era berean, zentroak tratamendu terapeutikorako espezialistak edo mediku egokiak izango ditu.

7.- Los Centros de Nivel I dispondrán de al menos 1 psicólogo o psicóloga por cada 20 plazas, de un o de una trabajadora social por cada 20 plazas y de personal médico suficiente, de Osakidetza, para la atención cotidiana en el área de salud. Si se cumplen medidas de internamiento terapéutico, contarán asimismo con las y los especialistas o personal facultativo adecuado para el tratamiento terapéutico.

25. artikulua.- Integrazio komunitarioko zentroak (II. maila).

Artículo 25.- Centros de integración comunitaria (Nivel II).

1.- Sare komunitarioko baliabideen eguneroko erabilera eskatzen duten barneratze-neurriak bete behar dituzten adingabe eta gazteentzako zentroak dira. Zentro hauetara bideratu ahal izango dira erregimen irekiko, erdirekiko, iraupen laburreko erregimen itxiko, eta asteburuko egonaldiko barneratze-neurriak bete behar dituztenak. Maila honetako zentroen hezkuntza-proiektura eta ezaugarrietara egokitzen diren kautela-neurriak bete behar dituzten adingabe eta gazteak hartu ahal izango dituzte.

1.- Son Centros dirigidos a menores y jóvenes que deban cumplir medidas de internamiento que requieran durante su desarrollo un uso cotidiano de recursos de la red comunitaria. A ellos podrán ir destinadas las personas para el cumplimiento de medidas de internamiento en régimen abierto, semiabierto, cerrado de corta duración, y de internamientos de fin de semana. Estos Centros podrán acoger menores y jóvenes sometidos a medidas cautelares que se adecuen al proyecto educativo y características de los Centros de este nivel.

2.- II. mailako zentroek honako plaza kopuru hauek izango dituzte gehienez ere: 10 plaza Bizikidetza Unitate bakoitzeko eta 20 plaza guztira. Orokortasun bokazioa izango dute, eta etengabeko harremana izango dute ingurune hurbilenarekin.

2.- Estos Centros serán de pequeño tamaño, que en ningún caso podrán superar las 10 plazas por Unidad Convivencial y las 20 en total. Tendrán vocación de generalidad y estarán en contacto permanente con el entorno más próximo.

3.- Talde edo bizikidetza-unitate bakoitzeko gutxieneko hezitzaile kopurua 8 izango da, betiere zazpi pertsona edo gehiago hartzen dituztenean. Horretaz gain, unitate bakoitzak gutxienez lanaldi erdiko koordinatzaile bat izango du.

3.- El número mínimo de educadores y educadoras por cada uno de los grupos o unidades convivenciales, cuando acojan a 7 o más personas, será de 8. Además cada una de estas unidades contará, al menos, con un o una coordinadora a media jornada.

4.- Zentro hauen kudeaketa zeharkakoa izan daiteke, Erakundeen Erregistroan erregistratutako irabazi-asmorik gabeko erakundeen edo elkarteen bitartez, baina horrek ez du esan nahi Gazte Justiziako Zerbitzuak erantzukizuna laga duenik.

4.- La gestión de estos Centros podrá ser indirecta, ejercida a través de entidades o asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Entidades, sin que ello suponga cesión de responsabilidad por el Servicio de Justicia Juvenil.

26. artikulua.- Autonomia-egoitzak (III. maila).

Artículo 26.- Residencias de autonomía (Nivel III).

1.- Autonomia-egoitzak hezkuntza-prozesuaren hasierako faseak amaitu dituzten eta epe labur/ertainerako proiektua eguneroko bizitzaren eremuan autonomia pertsonaleko eta sozialeko maila jakin batzuk lortzera bideratua duten pertsonei zuzentzen zaizkie.

1.- Las Residencias de autonomía están encaminadas a las personas menores que han cubierto las fases iniciales del proceso educativo y su proyecto a corto/medio plazo se dirige a la adquisición de unos niveles de autonomía personal y social en los ámbitos de la vida cotidiana.

2.- Zentro hauek honako ezaugarri hauek izango dituzte: tamaina txikia izango dute, ahal bada gizarte-komunitatean txertatuak egongo dira, eta gehienez ere sei plaza izango dituzte.

2.- Estos Centros serán, por sus características, de tamaño pequeño, preferentemente insertos en la comunidad social, y no podrán superar un máximo de seis plazas.

3.- Zentro hauen kudeaketa ahal bada zeharkako izango da, Erakundeen Erregistroan erregistratutako irabazi-asmorik gabeko erakundeen edo elkarteen bitartez. Jardueraren betearazpenean, Gazte Justiziako Zerbitzuak dagokion kontrola egingo du.

3.- La gestión de estos Centros será preferentemente indirecta, ejercida a través de entidades o asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Entidades. En el ejercicio de su actividad se realizará el debido control por parte del Servicio de Justicia Juvenil.

4.- Zentro bakoitzak arduradun bat izango du, eta lau hezitzaile izango ditu gutxienez.

4.- Cada uno de estos centros contará con un o una Responsable, y con un mínimo de cuatro educadores y educadoras.

27. artikulua.- Zentroen antolamendua.

Artículo 27.- Organización de los Centros.

1.- I. mailako zentroek arduradun bat, diziplina anitzeko talde bat, eta koordinatzaile bat izango dute bizikidetza-unitate bakoitzeko.

1.- Los Centros de Nivel I contarán con un o una Responsable, un equipo multidisciplinar y un coordinador o coordinadora por cada unidad convivencial.

2.- II. mailako zentroek arduradun bat eta koordinatzaile bat izango dute bizikidetza-unitate bakoitzeko.

2.- Los Centros de Nivel II contarán con un o una Responsable y un coordinador o coordinadora por cada unidad convivencial.

3.- III. mailako zentroek arduradun bat izango dute.

3.- Los Centros de Nivel III contarán con un o una Responsable.

28. artikulua.- Zuzendaritza.

Artículo 28.- Dirección.

Zuzendaritzak honako zeregin hauek izango ditu eta zentroko arduradunak gauzatuko ditu:

Son funciones de la Dirección, que será ejercida por la persona Responsable del centro:

1.- Gazte Justiziako Zerbitzuak ezarritako jarraibideak zuzentzea, koordinatzea, kontrolatzea eta ikuskatzea.

1.- Dirigir, coordinar, controlar y supervisar las directrices establecidas por el Servicio de Justicia Juvenil.

2.- Zentroaren funtzionamenduari eta barne-antolamenduari buruzko zerbitzuaren aginduak ematea, Gazte Justiziako Zerbitzuari dagozkion ahalmenak aparte utzi gabe.

2.- Dictar las órdenes de servicio relativas al funcionamiento y organización interna del Centro, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Servicio de Justicia Juvenil.

3.- Zentroaren baliabide ekonomikoak administratu eta kudeatzea, indarreko legediaren arabera eta Gazte Justiziako Zerbitzuaren jarraibideen arabera.

3.- Administrar y gestionar los recursos económicos del Centro de conformidad con la legislación vigente y las directrices del Servicio de Justicia Juvenil.

4.- Zentroaren funtzionamendu egokirako premia ekonomikoen edo bestelako premien azterketa egitea.

4.- Realizar el estudio de las necesidades económicas o de otra índole para el correcto funcionamiento del Centro.

5.- Gazte Justiziako Zerbitzuak emandako zerbitzuko jarraibideak eta aginduak Zentroan zabaltzen direla zaintzea.

5.- Velar por la difusión en el Centro de las instrucciones y órdenes de servicio dictadas por el Servicio de Justicia Juvenil.

6.- Gazte Justiziako Zerbitzuari bidaltzea dekretu honetan jasotzen diren txostenak eta proposamenak.

6.- Remitir al Servicio de Justicia Juvenil los informes y propuestas que se recogen en este Decreto.

7.- Indarreko legediak barneratutako pertsonei aitortzen dizkien eskubideak bermatzen direla zaintzea, horretarako beharrezkoak diren neurriak hartuta. Horretarako, Zuzendaritzak honako ahalmen hauek izango ditu:

7.- Velar por que se garanticen a las personas internadas los derechos que les reconoce la vigente legislación, adoptando las medidas oportunas para este fin. A tales efectos son facultades de la Dirección:

a) Adingabe baten komunikazioen maiztasuna handitzea, edo bisitari kopuru handiagoa bertaratzeko aukera baimentzea, betiere aldez aurretik ebazpen arrazoitua emanez.

a) Aumentar la frecuencia de las comunicaciones de un o una menor, o autorizar la asistencia de un número mayor de visitantes, previa resolución motivada.

b) Lagunen edo familia-loturarik gabeko beste pertsona batzuen bisitak baimentzea, betiere ebazpenean horri buruzko erabaki negatiboak arrazoituta.

b) Autorizar las visitas de amigos o amigas o terceros sin relación familiar, debiendo motivar en su resolución aquellas decisiones negativas al respecto.

c) Edozein bisita aldi batera edo behin betiko eteteko agintzea, 1774/2004 Errege Dekretuaren 40.6 artikuluan ezarritako arrazoien arabera.

c) Ordenar la suspensión temporal o terminación de cualquier visita en función de las razones establecidas en el artículo 40.6 del Real Decreto 1774/2004.

d) Ahaideak edo legezko ordezkariak ez diren pertsonen deiak jasotzea edo haiei deitzea baimentzea, edo dei horiek zentroan ezarritako ordutegitik kanpo egitea baimentzea.

d) Autorizar la recepción o realización de llamadas con personas distintas de sus familiares o representantes legales, o realizar las mismas fuera del horario del centro.

e) Gazte Justiziako Zerbitzuarentzako txosten arrazoitua ematea baimenak edo programatutako irteerak egiteko eskubidea ukatzen duten ebazpen-proposamenei buruz.

e) Emitir informe motivado, dirigido al Servicio de Justicia Juvenil, sobre las propuestas de resolución denegatorias del derecho a disfrutar de permisos o salidas programadas.

f) Baimen arruntak, apartekoak, asteburuko irteerak edo programatutako irteerak baimentzea, 1774/2004 Errege Dekretuan ezarritako baldintzen arabera.

f) Autorizar los permisos ordinarios, extraordinarios, las salidas de fin de semana, o las salidas programadas, con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1774/2004.

g) Baimen arrunt bat, aparteko baimen bat, asteburuko irteera bat, edo programatutako irteera bat ematea ekarri zuten zirkunstantziak aldatzen dituzten egitateen berri ematea lehenbailehen Gazte Justiziako Zerbitzuari, edo adingabeari beste arau-hauste penal bat egotzi zaiola jakinaraztea, 1774/2004 Errege Dekretuko 52.1 eta 52.2 artikuluetan aurreikusitako ondorioetarako.

g) Poner en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil a la mayor brevedad posible, a los efectos previstos en los artículos 52.1 y 52.2 del Real Decreto 1774/2004, la concurrencia de hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron la concesión de un permiso ordinario, extraordinario, una salida de fin de semana, o una salida programada, o el hecho de que la persona menor quedase imputada en un nuevo hecho constitutivo de infracción penal.

h) Zentroko dependentzien eta lokalen ikuskapenak baimentzea, araubidez ezarritako egoeretan eta baldintzetan.

h) Autorizar las inspecciones de las dependencias y locales del Centro en las situaciones y requisitos establecidos reglamentariamente.

i) Segurtasuneko arrazoi zehatz eta espezifikoengatik, adingabeak bere gorputzean objektu arriskutsuren bat edo pertsonen osasunean edo segurtasunean kalte larriak eragin ditzakeen edo Zentroaren segurtasuna edo bizikidetza ordenatua alda dezakeen substantziaren bat gordetzen duela pentsarazten duten arrazoi indibidualak eta kontrastatuak daudenean, adingabea guztiz biluzik arakatzeko aukera baimentzea. Gorabehera hori Adingabeen epaileari, Fiskaltzari eta Gazte Justiziako Zerbitzuari jakinarazi beharko zaie, arakatzea gomendatzen duten arrazoiak eta lortutako emaitzak zehaztasunez azalduta.

i) Autorizar un cacheo con desnudo integral cuando, por motivos de seguridad concretos y específicos, existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que la persona menor oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar grave daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Centro. Esta incidencia deberá ser notificada al Juez de Menores, al Ministerio Fiscal y al Servicio de Justicia Juvenil, con explicación detallada de las razones que aconsejan el cacheo y los resultados obtenidos.

j) Gazte Justiziako Zerbitzuari lehenbailehen jakinaraztea pertsonen bizitzarako edo segurtasunerako edo instalazioetarako arriskua dakarten ordenaren nahasmen larriak gertatzeko berehalako arriskua dagoela, eskumeneko segurtasun Indar eta Gorputzen esku-hartze eskaera egiteko. Aparteko kasuetan, eta egoerak eskatzen duenean, eskaera zuzenean egin ahal izango du.

j) Poner inmediatamente en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil la existencia de riesgo inminente de graves alteraciones del orden con peligro para la vida o la integridad física de las personas o para las instalaciones, a los efectos de solicitud de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad competentes. Excepcionalmente, y cuando la situación lo precise, la solicitud puede realizarla directamente.

k) Informazio-espediente bat irekitzea, gomazko defentsak eta euste mekanikoa erabiltzen direnean.

k) Proceder a la apertura de un expediente informativo cuando se utilicen las defensas de goma y la sujeción mecánica.

l) Ahal baldin bada, euspen-bitartekoak erabiltzea eskatzen duen egoeraren berri ematea lehenbailehen Gazte Justiziako Zerbitzuari, arrazoituta, hark baimendu dezan, betiere larritasun-arrazoiengatik kudeaketa hori ezinezkoa ez bada; kasu horretan, esku-hartzea Zuzendaritzak baimenduko du.

l) Poner en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil, siempre que sea posible, de forma motivada y razonada, a la mayor urgencia posible, la situación que exija la utilización de medios de contención, para su autorización, salvo que por razones de urgencia sea imposible dicha gestión, en cuyo caso la intervención será autorizada por la Dirección.

m) Zigor oso larrien edo larrien ezarpenari dagokionez, 1774/2004 Errege Dekretuaren 71-78 artikuluetan bildutako arauek eta, hutsegite arinengatik ezarritako zigorrei dagokienez, 79. artikuluan ezarritako arauek diziplina-erregimenean ezartzen dituzten esku-hartzeak egitea.

m) Realizar las intervenciones que en el régimen disciplinario vienen establecidas por las normas recogidas en los artículos 71 a 78 del Real Decreto 1774/2004 para la imposición de sanciones muy graves o graves, y por las establecidas en su artículo 79 para las sanciones impuestas por faltas leves.

n) Segurtasuneko eta zaintzako zerbitzuaren ardura hartzea. Segurtasuneko zaindariei esleituriko zereginen betearazpenean gerta daitekeen edozein gorabeheraren berri emango dio Gazte Justiziako Zerbitzuari.

n) Responsabilizarse del servicio de seguridad y vigilancia. Pondrá en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil cualquier incidente que pueda surgir en el desempeño de las labores asignadas a los vigilantes de seguridad.

o) Gazte Justiziako Zerbitzuari eskatzea edozein segurtasun-zaindari ordezkatzea, betiere aldez aurretik betebeharren bat ez betetzeari buruzko txosten arrazoitua emanez.

o) Requerir al Servicio de Justicia Juvenil, previo informe motivado sobre el incumplimiento de alguna obligación, la sustitución de cualquier vigilante de seguridad.

8.- Gazte Justiziako Zerbitzuari eskatzea ezarritako neurriak mantentzeari, aldatzeari edo ordezkatzeari buruzko proposamenak.

8.- Solicitar al Servicio de Justicia Juvenil las propuestas oportunas sobre mantenimiento, modificación o sustitución de las medidas impuestas.

9.- Agintaritza eskudunak onartu edo agindu ondoren, barneratutako adingabeak eta gazteak Zentrotik irtetea baimentzea.

9.- Autorizar, previa aprobación o mandamiento de la autoridad competente, la salida del Centro de las y los menores y jóvenes internados.

10.- Adingabeen eta gazteen kanporako komunikazioak, bisitak eta irteerak baimentzea, kasu bakoitzean Adingabeen Epaitegiek edo Gazte Justiziako Zerbitzuak ezarritako baldintzen arabera.

10.- Autorizar las comunicaciones, visitas y salidas al exterior de las y los menores y jóvenes, de conformidad con las condiciones establecidas en cada caso por los Juzgados de Menores o el Servicio de Justicia Juvenil.

11.- Diziplina anitzeko taldea antolatu eta koordinatzea.

11.- Organizar y coordinar el equipo multidisciplinar.

29. artikulua.- Diziplina anitzeko taldea.

Artículo 29.- Equipo multidisciplinar.

1.- Taldea diziplina anitzekoa izango da, eta psikologia-, gizarte- eta hezkuntza-arloko unibertsitate-mailako prestakuntza duten teknikariekin osatuko da. Jasotako prestakuntzaren berezko zereginetan parte hartzeaz gain, azterketa, aholkularitza, proposamen, balioespen, jarraipen eta esku-hartze espezializatuko zereginetan parte hartuko dute.

1.- El Equipo tendrá carácter multidisciplinar y estará compuesto por personal técnico con formación universitaria en las áreas psico-socio-educativas. Participarán, además de en tareas propias de su formación, en funciones de estudio, asesoramiento, propuesta, valoración, seguimiento e intervención especializada.

2.- Taldeak Zuzendaritzaren edo Zuzendaritzak izendatzen duen profesionalaren mende jardungo du zuzenean, eta hark antolatu, zuzendu, koordinatu eta orientatuko du taldearen lana.

2.- El Equipo actuará bajo la dependencia directa de la Dirección o el o la profesional que la Dirección designe, quien organizará, dirigirá, coordinará y orientará su trabajo.

3.- Taldea astean behin bilduko da ohiko moduan, eta barneratutako adingabeen esku-hartze programa indibidualak lantzeko eta berrikusteko beharrezkoa den guztietan, betiere aginduzko txostenak eta proposamenak lantzearekin batera.

3.- El Equipo se reunirá con carácter ordinario una vez a la semana y cuantas veces sea necesario para elaborar y revisar los programas individuales de intervención de las personas menores internadas, con la elaboración de los informes preceptivos y de propuestas.

4.- Taldearen funtzionamendu-erregimenak Zentroaren barne-funtzionamenduko arauei jarraituko die. Bileren emaitzekin dagokion akta egingo da, eta bertan bertaratu diren pertsonak eta hartutako erabakiak jasoko dira.

4.- El régimen de funcionamiento del Equipo se regirá por las normas de funcionamiento interno del Centro. Del resultado de las reuniones se levantará la correspondiente acta en el que quedarán reseñadas las personas asistentes y acuerdos adoptados.

5.- Ohiko bileretan zentroko zuzendariak presidente gisa jardungo du eta teknikarietako batek idazkari gisa. Idazkaria zuzendariak izendatuko du.

5.- En las sesiones ordinarias actuará como Presidente o Presidenta el Director o la Directora del Centro y como secretario o secretaria uno de los técnicos, que será designado por la Dirección.

6.- Taldeak honako zeregin hauek izango ditu:

6.- El Equipo tendrá las siguientes funciones:

a) Adingabearen banakako azterlana egin ondoren, Hezkuntza Proiektu Indibiduala lantzea, eta bilakaera kontuan hartuta, haren aldizkako berrikuspena egitea.

a) Elaborar, previo estudio individual de la persona menor, el Proyecto Educativo Individual procediendo a su revisión periódica atendiendo a su evolución.

b) Ezarritako neurriak aldatzeko proposamenak Zuzendaritzari edo Zuzendaritzak izendatutako profesionalari jakinaraztea, Gazte Justiziako Zerbitzuan eta Adingabeen Epaitegian onartuak eta kudeatuak izan daitezen.

b) Elevar a la Dirección o al profesional que la Dirección designe las propuestas sobre modificación de medidas impuestas para su aprobación y tramitación ante el Servicio de Justicia Juvenil y el Juzgado de Menores.

c) Adingabeei zuzeneko arreta ematen dieten hezitzaileei orientatzea adingabe bakoitzaren berezitasunei buruz, haien programa indibidualetan ezarritako helburuak hobeto lortze aldera.

c) Orientar a las y los profesionales educativos que desarrollen la atención directa de los menores sobre las particularidades de cada uno de ellos en orden a un mejor logro de los objetivos establecidos en sus programas individuales.

d) Zentroko Zuzendaritzari informatzea adingabeek eta gazteek egiten dituzten eskaerei eta kexei buruz, baita beste profesional batzuek horien inguruan egiten dituzten proposamenei buruz ere.

d) Informar a la Dirección del Centro sobre las peticiones y quejas que formulen las y los menores y jóvenes, así como sobre las propuestas que en relación a los mismos se formulen por otros profesionales.

e) Zuzendaritzari aholkatzea erabakiak hartzerakoan.

e) Asesorar a la Dirección en la toma de decisiones.

f) Gazte Justiziako Zerbitzuak, Adingabeen Epaitegiak edo Fiskaltzak barneratutako pertsonei buruz eskatzen dituzten txoten teknikoak egitea.

f) Elaborar los informes técnicos sobre las personas menores internadas que sean solicitados por el Servicio de Justicia Juvenil, el Juzgado de Menores o el Ministerio Fiscal.

g) Indarreko araudiaren arabera esleitzen zaizkion beste zeregin guztiak.

g) Cuantas otras funciones le sean atribuidas en virtud de la normativa vigente.

30. artikulua.- Koordinatzaileak.

Artículo 30.- Personal Coordinador.

Koordinatzaileek honako zeregin hauek izango dituzte:

Los coordinadores y las coordinadoras tendrán las siguientes funciones:

1.- Bizikidetza-unitateko hezkuntza-programen eta hezkuntza-proiektuen lantzean eta ebaluazioan parte hartzea.

1.- Participar en la elaboración y evaluación de los programas educativos y proyectos educativos de su unidad convivencial.

2.- Hezkuntza-unitateko eguneroko bizitzako jardueren jarraipena egitea: hezkuntza-taldeko hezitzaileen bilerak prestatu eta koordinatzea, lan-txanden lantzean parte hartzea, hezitzaileen lanaren ebaluazioa egitea, taldeko programazioen betearazpena ikuskatzea, etab.

2.- Realizar el seguimiento de las actividades de vida cotidiana de su unidad educativa: preparar y coordinar las reuniones de los y las educadoras del grupo educativo, participar en la elaboración de los turnos de trabajo, realizar la evaluación del desempeño de los y las diferentes educadoras, supervisar el cumplimiento de las programaciones de su grupo, etc.

3.- Unitatean hartutako pertsonen hasierako, jarraipeneko, gorabeheretako eta gizarteratzeko txostenak lantzearen ardura bere gain hartzea.

3.- Responsabilizarse de la elaboración de los informes iniciales, de seguimiento, de incidencias y de reintegración de las personas acogidas en su unidad.

4.- Unitateko hezitzaileei esleitutako zereginak betetzen direla bermatzeko jardunak egitea.

4.- Realizar las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas a los educadores y educadoras de su unidad.

5.- Unitateko adingabe edo gazte bakoitzari aitortutako eskubideak behar bezala errespetatzen eta betetzen direla bermatzea.

5.- Garantizar el escrupuloso respeto y cobertura de los derechos reconocidos a cada persona menor o joven de su unidad.

6.- Zentroko Zuzendaritzaren ordezkaritza-lanak eginez, kautelazko neurriak hartzea bizikidetza larriki aldatzen den egoeretan.

6.- Adoptar las medidas cautelares, en representación de la Dirección del centro, ante situaciones de alteración grave de la convivencia.

7.- Dituen zereginekin lotuta Zentroko Zuzendaritzak aitortzen dizkion eginbeharrak egitea.

7.- Realizar las tareas o cometidos que la Dirección del centro le atribuya en relación con sus funciones.

8.- Hala badagokio, lokalizazioko eta disponibilitateko zaintzak egitea, zentroko arduradun gisa.

8.- Realizar, en su caso, las guardias de localización y disponibilidad en calidad de responsable del centro.

31. artikulua.- Hezitzaileak.

Artículo 31.- Personal Educador.

Hezitzaileek honako zeregin hauek izango dituzte:

Los educadores y las educadoras tendrán las siguientes funciones:

1.- Taldeko adingabeen tutoretza-lanak egitea.

1.- Ejercer la tutoría de las personas menores de su grupo.

2.- Esku-hartzearen eremu guztietako informazioa bildu eta aztertzea.

2.- Recoger y analizar la información de todas las áreas de intervención.

3.- Kontroleko eta segurtasuneko zereginak egitea zentroan.

3.- Realizar las funciones de control y seguridad en el centro.

4.- Eguneroko bizitzako jarduerak programatu, zuzendu eta ikuskatzea: garbiketak, txukuntzeak, otorduak, atsedenak, astialdia, animazioak, esku-hartze psikopedagogikoa, etab.

4.- Programar, dirigir y supervisar las actividades de vida cotidiana: limpiezas, aseos, comidas, descanso, tiempo libre, animaciones, intervención psicopedagógica, etc.

5.- Zentroan bizi diren pertsonen eskubide guztiak errespetatzen direla bermatzea.

5.- Garantizar el respeto a todos los derechos de las personas que residen en el centro.

6.- Zentroaren barne-erregimeneko arauak betetzen direla bermatzea.

6.- Garantizar el cumplimiento de las normas de régimen interno del centro.

7.- Hezkuntza-taldearen eta taldea osatzen duten adingabeen programazioko, talde-jarraipeneko, ebaluazioko eta abar saioetan parte hartzea.

7.- Participar en las sesiones de programación, seguimiento grupal, evaluación, etc. de su grupo educativo y de los y las menores que lo componen.

8.- Zentroa zaintzearen eta mantentzearen ardura bere gain hartzea.

8.- Responsabilizarse del cuidado y mantenimiento del centro.

9.- Neska-mutilei laguntzea jarduerak egiterakoan, zitazioetara joaterakoan, eta abar.

9.- Realizar los acompañamientos de los chicos y chicas en la realización de actividades, asistencia a citaciones, etc.

10.- Zentroaren funtzionamendua bermatzen duten lan-txandak egitea.

10.- Realizar los turnos de trabajo que garanticen el funcionamiento del centro.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

ZAINTZA ETA SEGURTASUNA

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

32. artikulua.- Segurtasuna.

Artículo 32.- Seguridad.

1.- Ikastetxeen barne-segurtasuna bermatzeko jardunak barneratutako pertsonak behatzean oinarrituko dira. Era berean, segurtasuna bermatze aldera, gelak ikuskatuko dira, eta pertsonak eta adingabeen arropa eta tresnak arakatuko dira. Neurri hauek dagokien moduan eta aldizkakotasunarekin egikaritzeko, 1774/2004 Errege Dekretuaren 54. artikuluan ezarritako irizpideei jarraituko zaie, Zentroko profesionalen jarduna premia- eta proportzionaltasun-printzipioen mende jarrita, eta beti duintasunarekiko eta pertsonaren oinarrizko eskubideekiko errespetua zainduta. Eraginkortasun bereko baliabideak erabiltzeko aukera dagoenean, baliabide elektronikoek lehentasuna izango dute.

1.- Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los Centros Educativos consistirán en la observación de las personas internadas. También podrán suponer inspecciones de las dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres personales de las y los menores. Para la ejecución de estas medidas, en su forma y periodicidad, se atenderá a los criterios establecidos en el artículo 54 del Real Decreto 1774/2004, sometiéndose la actuación de las y los profesionales del Centro a los principios de necesidad y proporcionalidad, efectuándose siempre con el debido respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona. Ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter electrónico.

2.- Zentroko dependentzien eta lokalen ikuskapenak Gazte Justiziako Zerbitzuak edo Zentroko Zuzendaritzak ezartzen duen aldizkakotasunarekin egingo dira, betiere Zentroko adingabeen edo langileen segurtasuna zaintzeko ezinbesteko larrialdiko arrazoiak daudenean izan ezik; izan ere, kasu horretan, une horretan Zentroaren ardura duen pertsonak baimendu ahal izango du ikuskapena. Adingabe baten logela ikuskatu behar denean, ikuskapena egiten den bitartean bertan egoteko aukera emango zaio. Segurtasuneko langileek egin behar dutenean, nolanahi ere, hezkuntza-arloko langileren bat egongo da. Modu berean jardungo da adingabearen arropa edo tresna pertsonalak arakatzen direnean.

2.- Las inspecciones de las dependencias y locales del Centro se realizarán con la periodicidad que establezca el Servicio de Justicia Juvenil o la Dirección del Centro, salvo que existan razones de urgencia necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas menores o trabajadoras del Centro, en cuyo caso, la inspección puede autorizarla la persona responsable del Centro en ese momento. Cuando se trate de la inspección en la habitación de una persona menor, se le ofrecerá la posibilidad de que esté presente durante el desarrollo de la misma. Cuando se realice por personal de seguridad asistirá en todo caso personal educativo. De idéntica forma, se procederá ante el registro de las ropas o enseres personales del o de la menor.

3.- Baimenduta ez dagoen edozein objektu sartzea edo edukitzea saihesteko, Ikastetxean sartzen den edo bertan dagoen adingabe bat arakatzea ezinbestekotzat jotzen denean, hezkuntza- edo segurtasun-arloko langileek arakatuko dute, eta arakatzen duen pertsona beti adingabearen sexu berekoa izango da. Arakatze horretarako ezin izango zaio behartu adingabeari bere arropa kentzera, eta beharrezkotzat jotzen diren baliabide elektronikoak edo haztapen-metodoak erabili beharko dira. Arakatze hori adingabearen logelan edo pribatutasun nahikoa bermatzen duen areto batean egin beharko da.

3.- Cuando para evitar la introducción o tenencia de cualquier objeto no autorizado, se considere necesario el registro de una persona menor que entre o se encuentre en el Centro Educativo, se procederá al registro personal por parte del personal educativo o de seguridad, que será siempre del mismo sexo que el o la menor. Para este registro no se podrá exigir a la persona menor que se desprenda de sus ropas, debiendo utilizarse los medios electrónicos o de palpación que se consideren necesarios. Este registro deberá practicarse en su habitación o en una sala que garantice la suficiente privacidad.

4.- Segurtasuneko arrazoi zehatz eta espezifikoengatik, adingabeak bere gorputzean objektu arriskutsuren bat edo pertsonen osasunean edo segurtasunean kalte larriak eragin ditzakeen edo Zentroaren segurtasuna edo bizikidetza ordenatua alda dezakeen substantziaren bat gordetzen duela pentsarazten duten arrazoi indibidualak eta arrazoituak daudenean, eta baliabide elektronikoak erabiltzea ezinezkoa denean, Zentroko Zuzendaritzak adingabea guztiz biluzik arakatzea baimendu ahal izango du; kasu horretan, Zuzendaritzak gorabeheraren berri eman beharko die Adingabeen Epaitegiari, Fiskaltzari eta Gazte Justiziako Zerbitzuari, arakatzea gomendatzen duten arrazoiak eta lortutako emaitzak azalduta. Nolanahi ere, adingabeari txabusina bat emango zaio bere intimitatea zentzuzko moduan gordetzeko. Adingabea guztiz biluzik arakatzeko, Zentroko profesionalek egin behar dituzten eta Zentroko Zuzendaritzari, Fiskaltzari eta Adingabeen Epaitegiari helarazi behar dizkieten txostenak, Gazte Justiziako Zerbitzuari ere helarazi behar zaizkie.

4.- Cuando por motivos de seguridad concretos y específicos, existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que la persona menor oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar grave daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Centro, y cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos, la Dirección del Centro podrá autorizar un cacheo con desnudo integral, en cuyo caso, deberá notificar tal incidencia al Juzgado de Menores, al Ministerio Fiscal y al Servicio de Justicia Juvenil, con explicación detallada de las razones que aconsejan el cacheo y los resultados obtenidos. En todo caso, se facilitará a la persona menor una bata para preservar de forma razonable su intimidad. Los informes que los profesionales del Centro deben emitir para la realización de un cacheo con desnudo integral y que deben ser dirigidos a la Dirección del Centro, al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Menores, también deben remitirse al Servicio de Justicia Juvenil.

5.- Pertsonen bizitzarako edo segurtasunerako edo instalazioetarako arriskua dakarten ordenaren nahasmen oso larriak gertatzeko berehalako arriskua dagoenean, Zentroko Zuzendaritzak lehenbailehen jakinaraziko dio Gazte Justiziako Zerbitzuari, eskumeneko segurtasun Indar eta Gorputzen esku-hartze eskaera egiteko. Salbuespen gisa, eta egoerak hori eskatzen duenean, eskaera Zuzendaritzak egin ahal izango du zuzenean, gorabeheraren berri emanda lehenbailehen Gazte Justiziako Zerbitzuari.

5.- Cuando exista riesgo inminente de muy graves alteraciones del orden con peligro para la vida o la integridad física de las personas o para las instalaciones, la Dirección del Centro lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil para la solicitud de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad competentes. Excepcionalmente, y cuando la situación lo precise, la solicitud puede realizarla directamente la Dirección, poniendo inmediatamente en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil tal incidencia.

33. artikulua.- Segurtasuna eta zaintza langile espezializatuen bitartez.

Artículo 33.- Seguridad y vigilancia por personal especializado.

1.- Zentroko langileen jardunetan laguntzeko eta zaintzarako langile espezializatuen zerbitzua izatea beharrezkotzat jotzen denean, justizia-arloan eskumena duen Sailak hitzartu beharko du.

1.- En caso de que se considere necesaria la presencia de un servicio de personal especializado en funciones de vigilancia y apoyo a las actuaciones de los trabajadores del Centro, deberá acordarlo el Departamento competente en materia de justicia.

2.- Segurtasuna eta zaintza horretarako ezartzen diren hezkuntza-helburuen eta programen menpe daude. Horregatik, segurtasuneko zaindariak, oro har, ez dira geratuko adingabeen jardueren betearazpenean, betiere hezkuntza-arloko langileek hala eskatzen dutenean eta gatazka larriren bat egon daitekeela adierazten duten susmoengatik bidezkotzat hartzen denean izan ezik.

2.- La seguridad y vigilancia están supeditadas a los objetivos educativos y programas que a tales fines se establezcan. Por ello, el personal vigilante de seguridad no permanecerá, como regla general, en la realización de actividades de los y las menores, salvo que el personal educativo así lo solicite y lo considere oportuno ante la existencia de indicios de que se pueda producir algún tipo de grave situación conflictiva.

3.- Zuzendaritza segurtasuneko eta zaintzako zerbitzuaren arduraduna izango da, eta segurtasuneko zaindariei esleitutako eginbeharren betearazpenean gerta daitekeen edozein gorabeheraren berri emango dio Gazte Justiziako Zerbitzuari.

3.- La Dirección será responsable del servicio de seguridad y vigilancia y pondrá en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil cualquier incidente que puedan surgir en el desempeño de las labores asignadas al personal vigilante de seguridad.

4.- Segurtasuneko zaindarien funtsezko zeregina izango da hezitzaileen, gainerako langileen eta Ikastetxean egon daitezkeen adingabeen edo gazteen segurtasuna zaintzea eta babestea, hezkuntza-arloko langileek beren kabuz konpon ezin dituzten egoeretan soilik jardunez, eta, horren haritik, Zentroko Zuzendaritzak ezarritako jarraibideei jarraituko diete, betiere berehalako edo begi-bistako eraso bat ikusten dutenean izan ezik; izan ere, kasu horretan samindura gutxien eraginda esku hartu ahal izango dute, inoren argibiderik itxaron gabe. Nolanahi ere, segurtasuneko zaindariek berezkoak dituzten zeregin orokorren barruan eman beharko duten zerbitzuari buruzko jarraibide espezifikoak jasoko dituzte, betiere agintaritza judizialak eskatzen duenean, hari laguntzeko betebeharra aparte utzi gabe. Segurtasuneko zaindarien beste zeregin batzuk honako hauek izango dira:

4.- La función primordial del personal vigilante de seguridad será el apoyo y protección de la integridad física de las y de los educadores, del resto del personal y de las y los menores o jóvenes que puedan encontrarse en el Centro educativo, actuando solamente en las situaciones que no puedan ser solucionadas por el personal educativo, siguiendo en este sentido, siempre, las pautas marcadas por la Dirección del Centro, salvo que observaran la inminencia o evidente agresión, en cuyo caso podrán intervenir de la forma menos aflictiva posible, sin esperar indicación alguna. En cualquier caso, el personal vigilante de seguridad recibirá instrucciones específicas sobre el servicio a prestar dentro de las funciones generales que le son propias, sin perjuicio del deber de auxilio a la autoridad judicial cuando ésta lo requiera. Otras funciones del personal vigilante de seguridad serán:

a) Zentroaren barneko eta kanpoko zaintza- eta babes-lanak egitea (instalazioak, ekipamendua eta altzariak), prebentzio moduan.

a) Realizar la vigilancia y protección interior y exterior del Centro (instalaciones, equipamiento y mobiliario del mismo) con carácter preventivo.

b) Sarbideak kontrolatzea, baimenik gabeko pertsonei sartzen edo irteten ez utzita eta horretarako jarritako Erregistroa eguneratuta.

b) Controlar los accesos, no permitiendo la entrada o salida de personas no autorizadas y manteniendo actualizado el Registro habilitado al efecto.

c) Zentroaren barruan beharrezkoak diren lekualdaketetan laguntzea.

c) Acompañar los traslados que resulten necesarios en el interior del Centro.

d) Irmo eskatzen zaienean, hezkuntza-arloko langileen edo Zentroko Zuzendaritzaren aurrean beharrezkoak diren arakatzeak egitea.

d) Realizar los registros necesarios en presencia del personal educativo o la Dirección del Centro, cuando sean expresamente requeridos para ello.

e) Zentroko Zuzendaritzari jakinaraztea zentroaren funtzionamenduarekin lotutako edozein irregulartasun, bereziki segurtasun-sistemekin lotutako kasu guztietan.

e) Comunicar a la Dirección del Centro cualquier anomalía con relación al funcionamiento del Centro, especialmente en todo lo relacionado con los sistemas de seguridad.

f) Ikuskapen bat egitea zentroko dependentzietan (kanpoaldea barne), zerbitzuaren hasieran eta amaieran. Ikuskapen horietako gorabeherak eguneroko gorabehera-parte batean jasoko dira, eta astean behin jakinaraziko zaizkie Zentroko arduradunari eta Gazte Justiziako Sistemaren segurtasun-arduradunari.

f) Realizar una ronda de inspección por las dependencias del Centro, incluidas las zonas exteriores de las mismas, al comienzo y finalización del servicio. Las incidencias de estas inspecciones quedarán reflejadas en un parte diario de incidencias, y se remitirán semanalmente a la persona responsable del Centro y a la persona responsable de seguridad del Sistema de Justicia juvenil.

g) Zaintzarako, segurtasunerako eta suteak itzaltzeko baliabide teknikoak, eta Zentroaren larrialdi- eta ebakuazio-plana ezagutzea.

g) Conocer los medios técnicos de vigilancia, seguridad, extinción de incendios, y el plan de emergencia y evacuación con los que cuenta el Centro.

5.- Ezein kasutan ere ez zaio inori zentroan sartzen utziko edozein motatako armarekin, ezta armak erabiltzeko lizentzia duten langileei ere.

5.- En ningún caso se le permitirá la entrada al Centro portando cualquier tipo de arma, ni siquiera al personal que disponga de licencia de uso.

6.- Pertsonen bizitzarako edo segurtasunerako edo instalazioetarako arriskua dakarten ordenaren nahasmen larriak gertatzeko berehalako arriskua dagoenean soilik, Gazte Justiziako Zerbitzuak Ertzaintzaren esku-hartzea eskatu ahal izango du, Adingabeen Epaitegiari eta Fiskaltzari lehenbailehen jakinarazita. Salbuespen gisa, eta larrialdi baten kasuan, Zuzendaritza izango da esku-hartze hori eskatuko duena, betiere Gazte Justiziako Zerbitzuari lehenbailehen jakinarazita.

6.- Únicamente cuando exista riesgo inminente de graves alteraciones del orden con peligro para la vida o integridad física de personas o instalaciones, el Servicio de Justicia Juvenil podrá solicitar la intervención de la Ertzaintza, dando cuenta inmediatamente al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal. Excepcionalmente, y en caso de urgencia, será la Dirección quien realice la solicitud de intervención, poniendo en conocimiento de este hecho, a la mayor brevedad posible, al Servicio de Justicia Juvenil.

7.- Zaintzako langileek Zentroko adingabeei buruz entzun duten guztiaren konfidentzialtasuna zaintzeko betebeharra izango dute.

7.- El personal de vigilancia tendrá la obligación de salvaguardar la confidencialidad de todo aquello que haya escuchado en relación con los menores del Centro.

8.- Zentroko Zuzendaritzak Gazte Justiziako Zerbitzuari eskatu ahal izango dio edozein segurtasun-zaindari ordezkatzea, betiere aldez aurretik betebeharren bat ez betetzeari buruzko txosten arrazoitua emanez. Gazte Justiziako Zerbitzua izango da langileen ordezkapena kudeatuko duena.

8.- La Dirección del Centro podrá requerir al Servicio de Justicia Juvenil, previo informe motivado sobre el incumplimiento de alguna obligación, la sustitución de cualquier vigilante de seguridad. Será el Servicio de Justicia Juvenil quien gestionará el cambio de personal.

34. artikulua.- Euspen-bitartekoak.

Artículo 34.- Medios de contención.

1.- Soilik 1774/2004 Errege Dekretuaren 55.2 artikuluan jasotako euspen-bitartekoak erabili ahal izango dira norberaren buruaren edo beste pertsona batzuen aurkako nerabeen indarkeria-ekintzak edo lesioak saihesteko, ihes egiteko saiakerak eta Zentroko instalazioen aurkako kalteak saihesteko, eta Zentroko langileen jarraibideekiko erresistentzia aktiboa edo pasiboa dela-eta.

1.- Solamente se podrán utilizar los medios de contención recogidos en el artículo 55.2 del Real Decreto 1774/2004 para evitar actos de violencia o lesiones de los y las menores a sí mismos o a otras personas, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del Centro y ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del Centro.

2.- Zentroko Zuzendaritzak euspen-bitartekoak erabiltzea eskatzen duen egoeraren berri emango dio berehala Gazte Justiziako Zerbitzuari, betiere arrazoituta. Horren ondoren, euspen-bitarteko horien hasieraren eta amaieraren berri emango dio, honako hauei buruzko informazio zehatza emanez: neurriak erabiltzea ekarri zuten egitateak, erabilitako eusteko neurriak, eta neurriei eustea gomenda dezaketen zirkunstantziak.

2.- La Dirección del Centro pondrá en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil, de forma inmediata y motivada, la situación que exija la utilización de medios de contención. Posteriormente, y de forma inmediata, se pondrá en su conocimiento el inicio y el cese de tales medios de contención, con expresión detallada de los hechos que hubiesen dado lugar a su utilización, de los medios de contención utilizados y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.

3.- Euste fisiko pertsonala ahalik eta indar gutxien erabiliz adingabearen ekiteko gaitasuna saihesteko edo haren mugimenduak mugatzeko eustean edo heltzean oinarritzen da. Erresistentziako aparteko arrazoiak edo adingabe kopuru handia direla-eta, plastikozko ezkutuak eta homologatutako kaskoak erabili ahal izango dira babes-elementu gisa.

3.- La contención física personal consiste en la sujeción o contención con la fuerza mínima necesaria para impedir a la persona menor su capacidad de acción o limitar sus movimientos. Por causas extraordinarias de resistencia o por el número de menores se podrán utilizar escudos de plástico y cascos homologados como elementos de protección.

4.- Gomazko defentsa homologatuak soilik aparteko kasuetan aplikatu ahal izango dira norberaren buruaren edo beste pertsona batzuen aurkako adingabeen indarkeriako ekintzak edo lesioak saihesteko, eta segurtasuneko langileek normalean ez dituzte soinean eramango adingabeak dauden lekuetan.

4.- Las defensas de goma homologadas únicamente serán aplicables excepcionalmente para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras personas, no siendo portadas normalmente por el personal de seguridad en el recinto en que se encuentren las personas menores de edad.

5.- Adingabea guztiz edo partzialki immobilizatzeko euste mekanikoa aparteko kasuetan erabiliko da, azken aukera gisa eta adingabearen segurtasuna, osasuna edo segurtasuna arriskuan jartzen duten baldintzetan. Homologatutako bilurrak edo ehun-uhalak erabili ahal izango dira soilik.

5.- La sujeción mecánica para la inmovilización total o parcial de la persona menor se empleará en casos excepcionales como último recurso y en condiciones que no comprometan su seguridad, salud o integridad física. Sólo se podrán utilizar las esposas o correas textiles homologadas.

6.- Behin-behineko isolamenduak adingabea taldeko gainerako kideetatik banantzeko beharra eskatuko du, eta adingabea bere logelan geratuko da, ahal den guztietan, eta, ezinezkoa bada, antzeko ezaugarriak dituen gela batean. Kasu hauetan, medikuak edo dagokion profesionalak beharrezkoak diren bisitak egingo ditu, eta, nolanahi ere, egunero bisitatuko du adingabea, isolamendua 24 ordutik gorakoa bada; era berean, Txosten bat egingo du, eta Zuzendaritzak Gazte Justiziako Zerbitzuari emango dio.

6.- El aislamiento provisional exigirá la necesidad de separar a la persona menor del resto del grupo y se le ubicará en su habitación, siempre que sea posible, y, en caso contrario, en otra de análogas características. En estos casos, el facultativo o profesional especializado pertinente realizará las visitas que la persona precise y en todo caso diariamente cuando se prolongue más allá de las 24 horas, emitiendo un Informe que la Dirección elevará al Servicio de Justicia Juvenil.

7.- Adierazitako neurrien erabileran, eragindako arrisku-egoerarekiko proportzionaltasuna zainduta jardungo da. Pertsonen segurtasuna zaintzeko edo ondasunen gaineko kalteak saihesteko ezinbestekoa denean aplikatuko dira euspen-bitartekoak, eta, nolanahi ere, modu azkarrenean eta samindura gutxien eraginda egingo da. Ezin izango du inolaz ere ezkutuko zigorrik ekarri. Era horretako esku-hartzeak egiten direnean, ahal den neurrian, barneratutako beste pertsona batzuen presentzia saihesten saiatuko dira, eta, horretarako, esku-hartzea egin aurretik, gainerako gazteak beste leku batera eramango dituzte, ahal bada hezkuntza-taldeko langileek.

7.- En el empleo de los medios anteriormente reseñados se actuará desde la proporcionalidad a la situación de riesgo creada. Los medios de contención se aplicarán cuando sea estrictamente necesario para preservar la integridad física de las personas o daños a los bienes y, en todo caso, se realizará de la forma más rápida y menos aflictiva posible. En ningún caso podrá suponer una sanción encubierta. Cuando se den este tipo de intervenciones se intentará, en la medida de lo posible, evitar la presencia de otras personas internadas, para lo que, previamente a la intervención, se trasladará al resto a otro departamento o ubicación, a ser posible por el personal del equipo educativo.

8.- Ikastetxeko Zuzendaritzak informazio-espediente bat irekiko du, gomazko defentsak eta lokailu mekanikoa erabiltzen direnean. Txostenean honako hauek jasoko dira: segurtasun-arloko eta hezkuntza-arloko langileen txostenak, ekintza eta euspen-bitartekoak aplikatzea eragin duten arrazoiak edo zirkunstantziak, eta egitateen lekuko izan direnen deklarazioa, baita eusteko neurriaren eraginpeko adingabearen edo adingabeen deklarazioa ere. Txostena Gazte Justiziako Zerbitzuari emango zaio.

8.- La Dirección del Centro Educativo procederá a la apertura de un expediente informativo cuando se utilicen las defensas de goma y la sujeción mecánica. En él constarán los informes del personal de seguridad y del personal educativo, las razones o circunstancias que hubieren motivado la actuación y la aplicación de los medios de contención y la declaración de aquéllos testigos que presenciasen los hechos, así como la de la persona menor o personas menores afectados por las medidas de contención. De este informe se dará traslado al Servicio de Justicia Juvenil.

9.- Euspen-bitartekoak aplikatzea ekarri zuen gertakariaren ondorioz, edo euspen-bitartekoak erabiltzearen ondorioz, adingabeek lesio fisikoak jasan badituzte, haien egoera fisikoak ahalbidetzen duen bezain laster, eta beti gertakaria gertatu ondoko lehen 6 orduak igaro baino lehen, Osasun Zentro Publiko hurbilenera eramango zaie, betiere Ikastetxeak une horretan medikurik ez badauka. Gertatutakoa lehenbailehen jakinaraziko zaie Gazte Justiziako Zerbitzuari, Fiskaltzari eta dagokion Adingabeen Epaitegiari.

9.- En caso de que las personas menores presenten lesiones físicas, bien derivadas del incidente que dio lugar a la adopción de los medios de contención, o bien derivadas de la utilización de los medios de contención, serán trasladadas, en cuanto sea posible en razón de su situación física, y siempre antes de las 6 primeras horas desde que ocurrieran los incidentes, al Centro Público de Salud más cercano, siempre que el Centro Educativo no cuente en ese momento con personal médico. Se notificará inmediatamente lo ocurrido al Servicio de Justicia Juvenil, al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Menores correspondiente.

10.- Euspen-bitartekoak ezin izango dira aplikatu 1774/2004 Errege Dekretuaren 55.4 artikuluan aurreikusitako kasuetan, betiere egoeraren ondorioz adingabearen edo beste pertsona batzuen segurtasunarentzat berehalako arriskuren bat gerta daitekeenean izan ezik; kasu horretan, Zuzendaritzak neurri aplikatzea baimen dezake, Gazte Justiziako Zerbitzuaren baimena jaso ondoren. Aparteko zirkunstantzia horiek esanbidez egiaztatu beharko dira euspen-bitartekoak baimentzeko ebazpenean.

10.- No podrán aplicarse medios de contención en los casos previstos en el artículo 55.4 del Real Decreto 1774/2004, salvo que de la situación pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o para la de otras personas, en cuyo caso, la Dirección puede autorizar su aplicación, previa autorización del Servicio de Justicia juvenil. Estas circunstancias excepcionales deberán acreditarse expresamente en la resolución de autorización de los medios de contención.

VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

BAIMENAK

PERMISOS

35. artikulua.- Baimenak, komunikazioak eta irteerak.

Artículo 35.- Permisos, comunicaciones y salidas.

1.- Ikastetxe batean barneratutako adingabeek 1774/2004 Errege Dekretuan ezarritako baimenak, komunikazioak eta irteerak baliatzeko eskubidea izango dute gutxienez.

1.- Las personas menores de edad internas en un Centro Educativo tendrán derecho, como mínimo, a los permisos, comunicaciones y salidas establecidos en el Real Decreto 1774/2004.

2.- Neurriaren izaerak, Hezkuntza Proiektu Indibidualak eta adingabearen bilakaerak gomendatzen dutenean, 1774/2004 Errege Dekretuan aurreikusitako baimenen, komunikazioen eta irteeren kopurua handitu beharko da.

2.- Cuando la naturaleza de la medida, el Proyecto Educativo Individual y la evolución de la persona menor lo aconsejen, deberán incrementarse los permisos comunicaciones y salidas previstas en el Real Decreto 1774/2004.

3.- Zentroko jarduera guztien helburua askatasunean bizitzeko prestatzea dela aintzat hartuta, aurreko puntuan aurreikusitako baimenak, komunikazioak eta irteerak baliatzea ezin izango da soilik Zentroaren barruko portaeran oinarritu, baizik eta bilakaeraren une bakoitzean askatasunean bizitzeko adingabearen gaitasuna ere kontuan hartuko da.

3.- En cuanto que toda la actividad en el Centro está destinada a la preparación de la vida en libertad, el disfrute de los permisos, comunicaciones y salidas previstos en el número anterior no podrá estar condicionado exclusivamente al comportamiento dentro del Centro sino a la capacidad de la persona menor para la vida en libertad que se estime en cada momento de su evolución.

4.- Baimen arruntak eta apartekoak emateko ahalmena zentroko zuzendariari dagokio; izan ere, hark jakinaraziko dio onarpena Gazte Justiziako Zerbitzuari, baita familiari edo adingabearen zaintza edo tutoretza duen erakundeari ere.

4.- La concesión de los permisos ordinarios y extraordinarios corresponde al director o a la directora del centro, quien comunicará dicha concesión al servicio de justicia juvenil, así como a la familia o entidad que ostente la guarda o tutela de la persona menor.

5.- Asteburuko irteerak zentroko zuzendariak baimenduko ditu. Irteeraren progresioa adingabearen edo gaztearen Hezkuntza Proiektu Indibidualean jasoko da, eta onarpenean egindako edozein aldaketa Gazte Justiziako Zerbitzuari jakinaraziko zaio, baita familiari edo adingabearen zaintza edo tutoretza duen erakundeari ere.

5.- Las salidas de fin de semana serán autorizadas por el director o la directora del centro. Su progresión quedará reflejada en el Proyecto Educativo Individual de la persona menor o joven y cualquier variación en su concesión será notificada al servicio de justicia juvenil, así como a la familia o entidad que ostente la guarda o tutela de la persona menor.

6.- Programatutako irteerak baimentzeko ahalmena zentroko zuzendariari dagokio.

6.- La autorización de las salidas programadas corresponde al director o directora del centro.

7.- Baimenak eman ahal izateko, 1774/2004 Errege Dekretuaren 45. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

7.- La concesión de permisos requerirá del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 45 del Real Decreto 1774/2004.

8.- Zentroko zuzendariak bermatuko du baimen eta irteera guztiek 1774/2004 Errege Dekretuaren 51. artikuluan ezarritakoa betetzen dutela.

8.- El director o la directora del centro garantizará que todos los permisos y salidas cumplan lo establecido en el artículo 51 del Real Decreto 1774/2004.

9.- Baimenak eten edo ukatzeko ahalmena zentroko zuzendariari dagokio. Egitate horiek gazte-justiziako zerbitzuari jakinaraziko zaizkio, baita familiari edo adingabearen zaintza edo tutoretza duen erakundeari ere.

9.- La suspensión o revocación de los permisos corresponderá al director o la directora del centro. Estos hechos serán puestos en conocimiento del servicio de justicia juvenil, así como a la familia o entidad que ostente la guarda o tutela de la persona menor.

10.- Arau-hauste penal bat egiteagatik irteerak edo baimenak eten ahal izateko, Adingabeen Epaitegiak ontzat eman beharko du.

10.- La suspensión de salidas o permisos por la comisión de hechos constitutivos de infracción penal deberá contar con el visto bueno del Juzgado de menores.

VII. KAPITULUA

CAPÍTULO VII

DIZIPLINA ARAUBIDEA

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

36. artikulua.- Printzipio orokorrak.

Artículo 36.- Principios generales.

Zentroen diziplina-araubidearen helburua izango da bertako segurtasunean eta bizikidetza ordenatuan laguntzea, eta barneratutako adingabeen erantzukizun-zentzua eta autokontrolerako gaitasuna bultzatzea. Araubide hau honako printzipio hauetan oinarritzen da: legezkotasuna, errugabetasun-presuntzioa, gutxieneko esku-hartzea, azken ratioa, berehalakotasuna, eta hezkuntza-helburuaren iraunkortasuna; horretarako, hezkuntza-helburuaren eta adingabearentzat beharrezkoak diren bermeen artean oreka bilatzen du. Kapitulu honetan bildutako berezitasunak aparte utzi gabe, diziplina-araubideak honako hauetan xedaturikoari jarraituko dio: Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 60. artikuluan, urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren araudia onartzen duen uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuaren IV. Kapituluan, eta Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen 95. artikuluan.

El régimen disciplinario de los Centros tendrá como finalidad contribuir a la seguridad y convivencia ordenada en los mismos y estimular el sentido de la responsabilidad y la capacidad de autocontrol de los menores internados. Este régimen se basa en los principios de legalidad, presunción de inocencia, intervención mínima, última ratio, inmediatez y prevalencia de la finalidad educativa, buscando un equilibrio entre ésta y las necesarias garantías para la persona menor. Sin perjuicio de las especialidades contenidas en este Capítulo, el régimen disciplinario se regirá por lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad penal de los Menores, el Capítulo IV del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, y en el artículo 95 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

37. artikulua.- Organo zigortzailea.

Artículo 37.- Órgano sancionador.

1.- Zentro propioetan, diziplina-prozedurak hasi eta ebazteko eskumena, eta kautela-neurriak ezartzeko eskumena, Zentroko Zuzendaritzak izango du.

1.- En los Centros propios, el órgano sancionador competente para la iniciación y resolución del procedimiento disciplinario, así como para la adopción de medidas cautelares, será la Dirección del Centro.

2.- Zentro laguntzaileetan, diziplina-prozedurak hasi eta ebazteko eskumena, eta kautela-neurriak ezartzeko eskumena, Justizia Sailaren Gazte Justiziako Zerbitzuak izango du.

2.- En los Centros colaboradores, el órgano sancionador competente para la iniciación y resolución del procedimiento disciplinario, así como para la adopción de medidas cautelares, será el Servicio de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia.

38. artikulua.- Erregistroa.

Artículo 38.- Registro.

1.- Ezarritako neurriak zehapen-espedientean erregistratuko dira, honako hauek adierazita: neurria eragin duen portaera edo egitatea, neurriaren aplikazioaren zirkunstantziak, eta laguntza teknikoa edo legezkoa eman dion esleitutako pertsonaren izena.

1.- Se registrarán en el expediente sancionador las medidas impuestas, con indicación de la conducta o hecho que las origine, las circunstancias de su aplicación y el nombre de la persona designada que le haya asistido técnica o legalmente.

2.- Gazte Justiziako Zerbitzuak zentro propioetan eta laguntzaileetan ezarritako zehatzeko neurri guztiak erregistratuko ditu, zehatzeko neurria eragin duen arau-haustea eta neurriaren aplikazioaren zirkunstantziak adierazita.

2.- El Servicio de Justicia Juvenil registrará todas las medidas sancionadoras impuestas en los Centros propios y colaboradores, con indicación de la infracción que origine la medida sancionadora y de las circunstancias de su aplicación.

VIII. KAPITULUA

CAPÍTULO VIII

KEXAK ETA IKUSKAPENA

QUEJAS E INSPECCIÓN

39. artikulua.- Errekurtsoak eta kexak.

Artículo 39.- Peticiones y quejas.

Barneratutako adingabeek eskubidea dute diziplina anitzeko taldeari, Zuzendaritzari, Gazte Justiziako Zerbitzuari edo Ikuskapen Zerbitzuari eskaerak eta kexak egiteko, ahoz edo idazki bidez, zorro itxian edo irekian, eta 1774/2004 Errege Dekretuaren 57. artikuluan ezarritakoari jarraituko diote.

Las personas menores internadas tienen derecho a formular, verbalmente o por escrito, en sobre cerrado o abierto, peticiones y quejas al equipo multidisciplinar, a la Dirección, al Servicio de Justicia Juvenil o al Servicio de Inspección, que se ajustarán a lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 1774/2004.

40. artikulua.- Zentroetako Ikuskapen Zerbitzua.

Artículo 40.- Servicio de Inspección de centros.

1.- Zentroen ikuskapen-zereginak, 1774/2004 Errege Dekretuaren 58. artikuluan aurreikusiak, askatasunaz gabetzeko neurriak betearazteko eskumena duen organoa ez den administrazio-organo batek egingo ditu, eta, aplikagarria den guztian, Euskal Autonomia Erkidegoko arau-hausle adingabeen gizarte- eta hezkuntza-arloko arretarako erakunde laguntzaileak baimendu, homologatu, ikuskatu eta erregistratzeari buruzko irailaren 30eko 163/2008 Dekretuaren IV. Kapituluan aurreikusitakoaren arabera egingo dira.

1.- Las funciones de inspección de centros, previstas en el artículo 58 del Real Decreto 1774/2004, se llevarán a cabo por un órgano administrativo distinto del que sea competente para la ejecución de las medidas privativas de libertad, y conforme a lo previsto, en lo que sea de aplicación, por el Capítulo IV del Decreto 163/2008, de 30 de septiembre, sobre autorización, homologación, inspección y registro de las entidades colaboradoras en la atención socioeducativa a personas infractoras menores de edad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Zentroetako ikuskapen-zerbitzuaren helburua da zentro propioen eta laguntzaileen eta zentroetako profesionalen jarduna barneratutako adingabeen eskubideak eta bermeak errespetatuta egin dadin bermatzea.

2.- La finalidad del servicio de inspección de centros es garantizar que la actuación de los Centros propios y colaboradores y la de sus profesionales se lleva a cabo con respeto a los derechos y garantías de las personas menores internadas.

3.- Barneratutako adingabeek Ikuskapen Zerbitzuarekin komunikatzeko eskaera egin ahal izango dute, zuzenean edo zentroko zuzendariaren bitartez, betiere Ikuskapen Zerbitzuak bere zereginen betearazpenean adingabearekin egiten dituen komunikazioak aparte utzi gabe.

3.- Las personas menores internadas podrán solicitar la comunicación con el Servicio de Inspección bien directamente o a través del director o de la directora del Centro, y ello sin perjuicio de las comunicaciones que el Servicio de Inspección realice con la persona menor en el ejercicio de sus funciones.

4.- Zentroen ikuskapen-zeregin horiek honako hauen ikuskapen-zereginak aparte utzi gabe gauzatuko dira: adingabeen epaileak, Fiskaltza, Arartekoa, haurren eta nerabeen defendatzailea, herriaren defendatzailea, eta Gazte Justiziako Zerbitzua.

4.- Estas funciones de inspección de los centros se llevarán a cabo sin perjuicio de las funciones de inspección que correspondan a los Jueces de Menores, al Ministerio Fiscal, al Ararteko, al Defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia, al Defensor del Pueblo y al Servicio de Justicia Juvenil.

5.- Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak askatasunaz gabetzeko neurriak egikaritzeko beharrezko giza baliabideak (administrazio-organo eskudunaz kanpokoak) eta Zentroak ikuskatzeko prozedura arautuko ditu.

5.- El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social articulará los medios personales precisos, ajenos al órgano administrativo competente para la ejecución de las medidas privativas de libertad, y el procedimiento para inspeccionar los Centros.

IX. KAPITULUA

CAPÍTULO IX

ESKU-HARTZE HEZITZAILEA

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

41. artikulua.- Esku-hartzearen faseak.

Artículo 41.- Fases de intervención.

1.- Gazte Justiziako Zerbitzuak barneratzeko, barneratze terapeutikorako edo asteburuko egonaldirako plaza baten eskaera jasoko du, dagokion Adingabeen Epaitegiak bidalia.

1.- El Servicio de Justicia Juvenil recibirá la solicitud de una plaza de internamiento, internamiento terapéutico o de permanencia de fin de semana remitida por el Juzgado de Menores correspondiente.

2.- Gazte Justiziako Zerbitzuak dagokion Adingabeen Epaitegiari jakinaraziko dio plaza bat erabilgarri dagoenean. Adingabea biziko den Ikastetxea zehaztuko da, eta joan daitekeen eguna adieraziko da. Kautelazko barneratzea baldin bada, plazaren erabilgarritasuna automatikoki bermatu behar da, eta Ertzaintzak eraman ahal izango du zuzenean.

2.- El Servicio de Justicia Juvenil comunicará al Juzgado de Menores que corresponda la disponibilidad de la plaza. Se especificará el Centro Educativo concreto en el que residirá la persona menor y el día en que puede acudir. Si se trata de un internamiento cautelar la disponibilidad de la plaza se debe garantizar de forma automática y podrá ser conducida directamente por la Ertzaintza.

3.- Gazte Justiziako Zerbitzuak adingabeari eta haren familiari jakinaraziko die neurria beteko den lekua eta hasteko eguna. Ikastetxe bakoitzaren informazio-materialak egingo dira; material horietan, testuen eta argazki-materialen bitartez, zentroen kokapena, irisgarritasuna, helburuak eta jarduerak adieraziko dira. Materiala adingabeari eta haren familiari emango zaie lehenbailehen.

3.- El Servicio de Justicia Juvenil comunicará a la persona menor y a su familia el lugar y la fecha de inicio de la medida. Se confeccionarán materiales de información de cada Centro educativo, en los cuales, a través de textos y material fotográfico, se muestre el emplazamiento, accesibilidad, objetivos y actividades desarrolladas en los mismos. Este material se entregará a la persona menor y a la familia lo antes posible.

4.- Adingabea familiak edo konfiantzazko pertsonak lagunduta sartuko da zentroan.

4.- El ingreso de la persona menor se realizará en compañía de la familia o persona de su confianza.

5.- Lehen lau asteetan hasierako ikuskapenaldi bat izango da. Aldi horretan, diziplina anitzeko taldeak jardun beharreko eremuei buruzko adingabearen informazio guztia jasoko du: eremu pertsonala, eguneroko bizimoduko ohiturak, eskola eta lan-aurreko eremua, familia-eremua, aisia eta astialdia, osasun-egoera.

5.- Se procederá a un período inicial de observación que durará las cuatro primeras semanas. Durante el mismo el equipo multidisciplinar recogerá toda la información de la persona sobre las áreas susceptibles de actuación: área personal, hábitos de vida cotidiana, ámbito escolar y prelaboral, área familiar, de ocio y tiempo libre, estado de salud.

6.- Diziplina anitzeko taldeak Hezkuntza Proiektu Indibidual bat finkatuko du, eta bertan honako hauek ezarriko ditu: helburuak, esku hartzeko metodologia, baliabideak, jarraipenerako tresnak, eta ebaluaziorako tresnak. Programa hori Gazte Justiziako Zerbitzuari, Adingabeen Epaitegiari eta Fiskaltzari bidaliko zaie, baita adingabearen abokatuari ere, hala eskatzen duenean. Nolanahi ere, Hezkuntza Proiektu Indibidualak adingabearen partaidetza izan beharko du garatzeko.

6.- El equipo multidisciplinar fijará un Proyecto Educativo Individual en el que establecerán los objetivos, metodología de intervención, los recursos, instrumentos de seguimiento y evaluación. Este programa será remitido al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal y al letrado de la persona menor cuando así lo solicite. En todo caso, el Proyecto Educativo Individual, para ser desarrollado, deberá contar con la participación de la persona menor.

7.- Hezkuntza Proiektu Indibiduala hasi ondoren, Zentroko Zuzendaritzak hiru hilean behin adingabearen bilakaeran egondako gorabeheren berri emango die Gazte Justiziako Zerbitzuari, Adingabeen Epaitegiari eta Fiskaltzari.

7.- Una vez iniciado el Proyecto Educativo Individual, la Dirección Centro informará trimestralmente al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y a la Fiscalía sobre las incidencias acaecidas en la evolución de la persona menor.

8.- Hezkuntza Proiektu Indibidualean ezarritako helburuak lortu ondoren, diziplina anitzeko taldeak eguneroko bizitza-ingurunean pixkanaka sartzeko programa bat diseinatuko du, familien edo kasu bakoitzeko gizarte-eragile esanguratsuenen lankidetzarekin. Horren berri emango zaie Gazte Justiziako Zerbitzuari, Adingabeen Epaitegiari eta Fiskaltzari.

8.- Una vez conseguidos los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Individual, el equipo multidisciplinar diseñará un programa de incorporación paulatina a su entorno de vida cotidiana en colaboración con las familias o los agentes sociales más significativos en cada caso. Será comunicado al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal.

9.- Hezkuntza Proiektu Indibidualaren betearazpenak eta adingabearen bilakaerak hala eskatzen duten guztietan, Zentroko Zuzendaritzak neurria aldatzeko eskaera arrazoitua helaraziko dio Gazte Justiziako Zerbitzuari.

9.- Siempre que el cumplimiento del Proyecto Educativo Individual y la evolución de la persona lo determinen, la Dirección del Centro trasladará al Servicio de Justicia Juvenil petición motivada de modificación de la medida.

10.- Neurria amaitu ondoren, diziplina anitzeko taldeak azken ebaluazio-txosten bat egingo du, eta horren berri eman beharko zaie Gazte Justiziako Zerbitzuari, Adingabeen Epaitegiari eta Fiskaltzari.

10.- Finalizada la medida, el equipo multidisciplinar elaborará un informe de evaluación final que deberá ser comunicado al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal.

42. artikulua.- Esku-hartze hezitzailea.

Artículo 42.- Intervención educativa.

1.- Hezkuntza Proiektu Indibidualek zuzenbide-antolamenduan jasotako printzipio, eskubide eta askatasun funtsezkoekin bat datozen balioak izan beharko dituzte, hau da, honako hauekin bat datozenak: aniztasunaren errespetua, eta jaiotza, adin, arraza, sexu, egoera zibil, sexu-joera, gaitasun fisiko edo psikiko, osasun-egoera, hizkuntza, kultura, erlijio, sinesmen edo ideologiarengatik edo beste edozein egoera edo ezaugarri pertsonal, ekonomiko edo sozialengatik inoren aurka diskriminaziorik ez egiteko printzipioa. Hezkuntza ez-sexista jasoko dute, tolerantzia, aniztasuna eta tratu txarren edo sexu-abusuen gaineko sentsibilizazioa bultzatzen duten balioetan oinarritua.

1.- Los Proyectos Educativos Individuales deberán contener valores acordes a los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jurídico, es decir, respeto a la diversidad y la no discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología, o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social. Recibirán una educación no sexista, basada en valores que potencien la tolerancia, pluralidad, la sensibilización sobre los malos tratos o abusos sexuales.

2.- Gurasoek, tutoreek edo zaintzaileek eskolan ematen zaien hezkuntzan parte hartzeko eta hezkuntza horren bilakaera behatzeko duten eskubidea errespetatu eta sustatuko da.

2.- Se respetará y se promoverá el derecho de los padres, tutores o guardadores al seguimiento y a la participación en la educación escolar.

3.- Hezkuntza-arloko arreta banantzea bultzatuko da, horren garapenerako profesional kualifikatuen laguntzarekin.

3.- Se propiciará la individualización de la atención educativa con el apoyo de los profesionales cualificados para su desarrollo.

4.- Kultura-arloko baliabideak eta bitartekoak sortzea bultzatuko da, euren gaitasun eta trebetasun intelektualak, artistikoak, kirol-arlokoak eta eskuzkoak garatzeko aukera izan dezaten.

4.- Se fomentará la creación de recursos y medios culturales para que puedan desarrollar sus capacidades y habilidades intelectuales, artísticas, deportivas y manuales.

5.- Telebistaren edo irratiaren programazioa edo bere gustuko beste edozein hedapen edo ikuskizunen programazioa ikustea bultzatuko da, betiere gizarte- eta hezkuntza-arloko helburuak zainduta.

5.- Se potenciará el acceso a la programación televisiva o radiofónica u otro tipo de difusiones, espectáculos de su interés, salvaguardando los fines socioeducativos.

6.- Hezkuntza-prozesuen ardura horretarako gaitutako profesionalen esku dago. Zeregin horiei dagokienez, segurtasun-arloko arduradunek haien jarraibideei jarraituko diete beti, eta laguntza emango dute, eragozpenik sortu gabe, eta beti segurtasun-arloko zeregina Zentroaren Hezkuntza Proiektuaren zerbitzura dagoela aintzat hartuta. Horren arloko edozein gatazka Gazte Justiziako Zerbitzuari jakinaraziko zaio, eta hark erabakiko du, adingabearen eskubideen goragoko interesa lehenetsita.

6.- Los procesos educativos son responsabilidad de los profesionales habilitados para tal función. Los responsables de la seguridad seguirán siempre sus indicaciones en lo que se refiere a estas funciones y prestarán su apoyo, sin interferencias y siempre desde la perspectiva de que la función de seguridad está al servicio del Proyecto Educativo del Centro. Cualquier conflicto en este sentido será comunicado al Servicio de Justicia Juvenil, que dirimirá la controversia primando el superior interés de los derechos del menor.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Arauen garapena.

Primera.- Desarrollo reglamentario.

Gazte-justiziako neurrien aplikazioaren eremuan eskumena duen Sailaren titularrari ahalmena eman zaio Dekretu hau garatzeko eta egikaritzeko beharrezkoak diren xedapenak egiteko.

Se faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de aplicación de las medidas de justicia juvenil para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Bigarrena.- Indarrean jartzea.

Segunda.- Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko apirilaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de abril de 2009.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común